Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl"

Transkrypt

1 1 z :05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Wrocław: Mapowanie i optymalizacja procesów w UWr. wraz z oprogramowaniem do zarządzania procesami - w ramach projektu Nowoczesny Uniwersytet - kompetencja i jakość w zarządzaniu Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław, woj. dolnośląskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Mapowanie i optymalizacja procesów w UWr. wraz z oprogramowaniem do zarządzania procesami - w ramach projektu Nowoczesny Uniwersytet - kompetencja i jakość w zarządzaniu. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie docelowej mapy procesów Uniwersytetu Wrocławskiego uwzględniającej: 1) aktualne uwarunkowania funkcjonowania szkół wyższych oraz spodziewane wyzwania sektora wiedzy w Polsce; 2) możliwość wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie; 3) wykorzystanie podejścia strategicznego i procesowego. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) analizę i optymalizację procesów w tym badań naukowych i dydaktyki w Uniwersytecie Wrocławskim; 2) dostawę i wdrożenie oprogramowania, które będzie używane do przygotowania mapy procesów oraz docelowo zarządzania procesami w Uniwersytecie Wrocławskim. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

2 2 z :05 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Od Wykonawców zaproszonych do złożenia oferty Zamawiający będzie żądał wniesienia wadium w wysokości ,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz ze zm.). 3. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. Dokument wadialny powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu Wrocławskiego: Bank Zachodni WBK S.A. IV O/ Wrocław NR KONTA z dopiskiem: wadium na postępowanie nr BZP ML Wadium w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku Zamawiającego do upływu składania terminu ofert. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego. Bankowy dowód wpłaty należy przedstawić w formie dołączonej do oferty kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 5. Pozostałe niepieniężne formy wadium, winny być złożone w oryginale w Kwesturze Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu (Dział Finansowy pok. Nr 108, I piętro, okienko nr 1) do upływu terminu składania ofert. Kopię należy dołączyć do oferty. 6. Wadium winno obejmować cały okres związania ofertą III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej: 1. dwie usługi, polegające na realizacji Projektu Optymalizacji Procesów*, o wartości każdej z usług co najmniej zł. brutto; 2. dwie usługi, każda realizująca Projekt Optymalizacji Procesów*, który obejmował procesy w podmiotach zatrudniających w dniu zakończenia zamówienia nie mniej niż 1000 osób, przy

3 3 z :05 czym w przypadku co najmniej jednej z tych usług optymalizacja obejmowała jako procesy główne co najmniej procesy badań naukowych i dydaktyki. * - Projekt Optymalizacji Procesów to taki, który zawierał w swoim zakresie co najmniej mapowanie procesów biznesowych i optymalizację systemu/ów zarządzania opartą na koncepcji zarządzania procesowego. Wykazując spełnienie w.w. warunku wiedzy i doświadczenia wykonawca może powołać się na te same usługi wskazane w pkt 1 lub 2 jeśli spełniają one odpowiednio przedstawione wymaganie. Zamawiający zastrzega, że są to główne usługi jakie powinien wykazać Wykonawca. Do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: /kursy.htm W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednie dokumenty wymienione w sekcji III.4.1) ogłoszenia. Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia wg formuły spełnia-nie spełnia. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem co najmniej 10 konsultantów z wykształceniem wyższym, spełniającym poniższe wymagania: 1. Kierownik zespołu kierował wykonaniem co najmniej dwóch, należycie wykonanych usług realizacji Projektu Optymalizacji Procesów*, o wartości brutto każdej usługi nie mniejszej niż zł, przy czym co najmniej jedna z nich obejmowała procesy w podmiocie /podmiotach zatrudniającym/-cych w dniu zakończenia zamówienia nie mniej niż osób; 2. co najmniej pięciu spośród dziewięciu pozostałych konsultantów brało udział w co najmniej jednej, należycie wykonanej usłudze realizacji Projektu Optymalizacji Procesów*, o wartości brutto usługi nie mniejszej niż zł, obejmującej procesy w podmiocie /podmiotach zatrudniającym/-cych w dniu zakończenia zamówienia nie mniej niż osób; 3. co najmniej jeden spośród wszystkich konsultantów brał udział w co najmniej jednej należycie wykonanej usłudze realizacji Projektu Optymalizacji Procesów*, w której optymalizacja obejmowała jako procesy główne co najmniej procesy badań naukowych i dydaktyki. * - Projekt Optymalizacji Procesów to taki, który zawierał w swoim zakresie co najmniej mapowanie procesów biznesowych i optymalizację systemu/ów zarządzania opartą na koncepcji zarządzania procesowego. Do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć

4 4 z :05 będzie wszystkich wykonawców łącznie. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednie dokumenty wymienione w sekcji III.4.1) ogłoszenia. Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia wg formuły spełnia-nie spełnia. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie Wykonawca zobowiązany jest wskazać należycie wykonane co najmniej: 1. dwie usługi, polegające na realizacji Projektu Optymalizacji Procesów*, o wartości każdej z usług co najmniej zł. brutto; 2. dwie usługi, każda realizująca Projekt Optymalizacji Procesów*, który obejmował procesy w podmiotach zatrudniających w dniu zakończenia zamówienia nie mniej niż 1000 osób, przy czym w przypadku co najmniej jednej z tych usług optymalizacja obejmowała jako procesy główne co najmniej procesy badań naukowych i dydaktyki. * - Projekt Optymalizacji Procesów to taki, który zawierał w swoim zakresie co najmniej mapowanie procesów biznesowych i optymalizację systemu/ów zarządzania opartą na koncepcji zarządzania procesowego.; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

5 5 z :05 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1)Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 2)Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego wniosek, gdy prawo do podpisania wniosku nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych - w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 3)W przypadku złożenia wspólnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez kilku Wykonawców, należy przedstawić pełnomocnictwo - w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest pełnomocnik, tj. np. podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składanie oświadczeń woli i wiedzy, złożenia oferty, itp.; 4)Jeżeli Wykonawca przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia przez okres realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy

6 6 z :05 wykonywaniu zamówienia (w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza); 5)W przypadku złożenia wspólnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez kilka podmiotów każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty wystawione na niego wymienione w sekcji III.4.2) (lub odpowiednio III.4.3) oraz w III.4.4. Dokumenty wymienione w sekcji III.4.1) podmioty składają wspólnie, tj. warunki w nich określone są spełnione, gdy podmioty składające wspólną ofertę spełniają je łącznie. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: dialog konkurencyjny. IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 3. Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu 1.Jeśli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 3, to do dalszego udziału w postępowaniu zostaną zaproszeni wykonawcy, w liczbie 3, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu bezwzględnie obowiązujące (opisane w sekcji III.3) oraz otrzymają najwyższą ilość punktów obliczoną zgodnie z poniżej wskazanym sposobem przyznawania punktów w wyniku czego powstanie lista rankingowa wykonawców. Punkty będą przyznawane za następujące należycie wykonane usługi wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: a)za każdą kolejną ponad jedną wymaganą bezwzględnie usługę realizacji Projektu Optymalizacji Procesów*, w której optymalizacja obejmowała jako procesy główne co najmniej procesy badań naukowych i dydaktyki, wykonawca otrzyma 3 punkty; b)za każdą kolejną, ponad dwie wymagane bezwzględnie, usługę realizacji Projektu Optymalizacji Procesów*, o wartości usługi co najmniej zł brutto, wykonawca otrzyma 1 punkt; c)za każdą kolejną, ponad dwie wymagane bezwzględnie, usługę realizacji Projektu Optymalizacji Procesów*, który obejmował procesy w podmiotach zatrudniających w dniu zakończenia zamówienia nie mniej niż 1000 osób, wykonawca otrzyma 1 punkt. Do każdej wykazanej usługi wykonawca zobowiązany jest załączyć dowód, czy została wykonana należycie. Dowodami, o których mowa w wyżej oraz w sekcji III.4.1) są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia r., wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w pkt 2 ppkt 1, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 2.Brak jednoznacznego wskazania wymaganych informacji i danych identyfikujących usługi poddane ocenie, uniemożliwi

7 7 z :05 zamawiającemu ocenę i przyznanie punktów, co w efekcie skutkować będzie brakiem oceny danej usługi i nie przyznaniem punktów. Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia dokumentów, które mają być podstawą do kwalifikacji stanowiącej podstawę oceny punktowej (prowadzenia rankingu). Regulacja art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp pozwala zamawiającemu jedynie na wezwanie do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu bezwzględnych (minimalnych), o których mowa w sekcji III.3) ogłoszenia tj. potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 3.Jeżeli w wyniku dokonanej oceny okaże się, że 2 lub więcej wykonawców otrzyma identyczną ilość punktów, o pozycji na liście rankingowej decydować będzie zsumowana wartość wszystkich usług spełniających odpowiednie warunki (im wyższa zsumowana wartość wykazanych usług, tym wyższa pozycja na liście rankingowej). 4.Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu okaże się być mniejsza niż 3, zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. *Projekt Optymalizacji Procesów to taki, który zawierał w swoim zakresie co najmniej mapowanie procesów biznesowych i optymalizację systemu(ów) zarządzania opartą na koncepcji zarządzania procesowego. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena teoretyczne założenia projektu, to jest cele i sposoby ich osiągania (koncepcja projektu) metodyka projektu (zbiór zasad, sposobów wykonywania prac, zastosowana metodologia, pracochłonność zadań do wykonania przez Zamawiającego) funkcjonalność i koszty eksploatacji narzędzia IT (oprogramowania), które docelowo zapewni skuteczne zarządzanie procesami - 10 IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje późniejsze zmiany zawartej umowy w zakresie: Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach: 1.zmiany terminów określonych w umowie w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: a) zmian przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania usługi lub sposób jej prowadzenia; b) opóźnień w rozpoczęciu lub wykonywaniu usług objętych umową powstałych z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy zachowania należytej staranności; c) skrócenia terminów wykonania umowy lub jej części; d) działania siły wyższej między innymi takiej jak: pożar, wojna, atak terrorystyczny, strajki, zamieszki, działanie władz państwowych, której wystąpienie będzie odpowiednio dokumentowane; e) zaistnienie w trakcie realizacji umowy zmian w strukturze i organizacji zamawiającego lub w procesach głównych i wspomagających; 2.zmniejszenie przez zamawiającego realizacji części przedmiotu umowy, w takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostanie pomniejszone o niezrealizowaną część umowy, przy czym zamawiający zapłaci wykonawcy za dotychczas wykonane usługi; 3.w związku z oznaczeniem danych dotyczących zamawiającego lub wykonawcy; 4.w wyniku zmiany formy lub terminu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 5.zmiana wynikająca z orzeczeń sądów

8 8 z :05 powszechnych, decyzji administracyjnych i orzeczeń sądów administracyjnych; 6.w związku ze zmianą regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy, wraz ze skutkami takiej zmiany; 7.w zakresie składu osobowego personelu wykonawcy- w takim przypadku zmiana może nastąpić na następujących zasadach: a) wykonawca może dokonać zmiany osoby wchodzącej w skład personelu wykonawcy w przypadku zaistnienia istotnej przyczyny obiektywnej, niezależnej od wykonawcy (takiej jak choroba, rozwiązanie stosunku pracy lub umowy o współpracę z wykonawcą lub jego podwykonawcami, urlop macierzyński lub wychowawczy oraz inne podobne przypadki), która zostanie przedstawiona zamawiającemu na piśmie, za zgodą zamawiającego; nowy członek personelu wykonawcy będzie miał kwalifikacje nie gorsze niż wymagane w SIWZ; b) na wniosek zamawiającego z podaniem przyczyny wykonawca dokona zmiany osoby wchodzącej w skład personelu wykonawcy; nowy członek personelu wykonawcy będzie miał kwalifikacje nie gorsze niż wymagane w SIWZ. 8.urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT- jeżeli zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT powodować będzie zwiększenie lub zmniejszenie kosztów umowy po stronie wykonawcy, zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę; 9.strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych; 10.inne niekorzystne dla zamawiającego zmiany umowy dopuszczalne są tylko wówczas, jeżeli z powodów nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie usługi przez wykonawcę byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby mu stratą, czego nie przewidywał on przy zawarciu umowy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ będzie przekazana Wykonawcom zaproszonym do udziału w dialogu konkurencyjnym wraz z zaproszeniem do składania ofert.. IV.4.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Opracowanie powinno zawierać rozwiązania zapewniające realizację celów i zadań statutowych Uczelni przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności Uniwersytetu Wrocławskiego. Zamawiający oczekuje, że podczas prowadzonego dialogu wykonawcy zaprezentują funkcjonalność proponowanego narzędzia informatycznego na przykładzie jednej wykonanej usługi projektu optymalizacji procesu. Z uwagi na złożoność zadania realizacja usługi w Uniwersytecie Wrocławskim zostanie podzielona na trzy etapy: Etap I:opis stanu: 1)Informacje wstępne (zgromadzenie i usystematyzowanie informacji oraz dokumentów formalnych Uniwersytetu Wrocławskiego w tym strategii Uniwersytetu Wrocławskiego); 2)Przedstawienie oferowanego oprogramowania służącego do edycji, prezentacji i analizy procesów i struktury organizacyjnej. 3)Ogólne zmapowanie procesów (stan jest) dla Uniwersytetu Wrocławskiego: opis procesów na poszczególnych poziomach zarządzania (poziom centralny, wydziały, inne jednostki organizacyjne), przedstawienie mapy istniejących procesów (zdefiniowanie procesów podstawowych w tym badań naukowych i dydaktyki oraz wspomagających, określenie elementów procesów, właścicieli, wejść i wyjść, regulacji wewnętrznych obowiązujących w odniesieniu do danego procesu, relacji miedzy procesami).odniesienie procesów do struktury organizacyjnej (ze szczególnym uwzględnieniem struktury

9 9 z :05 kompetencji zarządczych); 4)Wykonanie map wybranych procesów na wysokim poziomie szczegółowości z podaniem działań i ich powiązań logicznych, wskazanie uczestników i systemów informatycznych procesu, wejść i wyjść do innych procesów; 5)Podsumowanie etapu I :Wykonanie raportów pod kątem analizy mapy procesów (stan jest), albo podsumowujących I etap. Etap II: analiza i ocena stanu: 1)Analiza otoczenia - elementy makro i mikrootoczenia (klienci zewnętrzni, usługi, konkurencja) w kontekście misji, wizji i strategii wydziałów i UWr; 2)Analiza realizowanych procesów w ramach istniejących rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem powiązań między przebiegiem procesów a stanem wewnętrznych regulacji prawnych (określenie procesów podstawowych, oraz wspomagających, ocena mocnych i słabych stron funkcjonowania procesów oraz identyfikacja szans i zagrożeń związanych z dotychczasowymi rozwiązaniami, analiza relacji między procesami); 3)Ocena dotychczasowego przebiegu procesów oraz zidentyfikowanie procesów nie realizowanych; 4)Ocena struktury organizacyjnej pod kątem realizacji procesów zarządzania. Etap II powinien pozwolić na zidentyfikowanie problemów w funkcjonowaniu i zarządzaniu Uczelnią oraz wydziałami jako podstawowymi jednostkami organizacyjnymi oraz sformułowanie założeń systemu zarządzania Uniwersytetem Wrocławskim. Etap III: budowa mapy stanu docelowego : 1)Koncepcja docelowego obrazu (mapy) procesów, w oparciu o opisane relacje procesów głównych i pomocniczych odpowiadających wymogom zarządzania procesowego, zarządzania jakością w tym badań naukowych i kształcenia oraz zarządzania ryzykiem (wymogi Ministerstwa Finansów w odniesieniu do jednostek sektora finansów publicznych); 2)Opracowanie kilku modelowych procedur i instrukcji wynikających z docelowej mapy procesów; 3)Szkolenia i warsztaty dla pracowników z narzędzia informatycznego do zarządzania procesami; 4)Przedstawienie propozycji rozwiązań organizacyjnych (struktury organizacyjnej wraz z podziałem kompetencji zarządczych) w zakresie administracji centralnej oraz standardowych wydziałów; 5)Zaproponowanie ogólnego programu wdrożenia opracowanego rozwiązania (przedstawiającego zakres zmian organizacyjnych, zakres wewnętrznych regulacji proceduralnych, propozycje i harmonogram działań wspomagających proces zmian w Uniwersytecie Wrocławskim. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Biuro Zamówień Publicznych, ul.kuźnicza 49-55, Wrocław, Ip. pok.100. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.Zamówienie dotyczy Projektu Nowoczesny Uniwersytet kompetencja i jakość w zarządzaniu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, zadanie 1, kategoria Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z reprezentacją, zapisaną w właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo winno być dołączone do wniosku, jeżeli umocowanie nie wynika z załączonych dokumentów. 3. Jeżeli we Wniosku i dokumentach do niego załączonych znajdują się informacje uznane przez Wykonawcę za stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wtedy Wykonawca powinien zastrzec w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one ogólnie dostępne. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienia informacji niezastrzeżonych przez Wykonawcę. 4. Wniosek powinien być

10 10 z :05 umieszczony w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej dostęp do niego osobom postronnym i oznaczoną pieczęcią Wykonawcy i opisanej Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Mapowanie i optymalizacja procesów w UWr. wraz z oprogramowaniem do zarządzania procesami - w ramach projektu Nowoczesny Uniwersytet - kompetencja i jakość w zarządzaniu. Nie otwierać przed dniem r. przed godz.10: Wniosek powinien zawierać adres korespondencyjny. 6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. W przypadku załączenia przez Wykonawcę do wniosku lub dokumentu w języku innym niż język polski, do wniosku należy dołączyć tłumaczenie na język polski przedmiotowego dokumentu poświadczone przez Wykonawcę. 7. Dokumenty powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 9. Zamawiający zamieścił na swojej internetowej wzory załączników, które są materiałem uzupełniającym i pomocniczym, a ich forma nie może być traktowana przez Wykonawców jako obowiązkowa. Za treść wniosku oraz jego kompletność odpowiada Wykonawca. 10. Sposób przygotowania wniosku: 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby. 3) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia oraz dokumenty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 4) Wniosek musi być sporządzony w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną. Wskazane jest, 5) Kompletny wniosek musi zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia, pełnomocnictwa, itp. wymagane przez Zamawiającego. 6) Kompletny wniosek powinien być złożony w formie uniemożliwiającej jego przypadkowe zdekompletowanie. 7) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie we wniosku spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w jego skład. 11. Środki ochrony prawnej. 1) Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI (art g) ustawy Pzp, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówienie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3) Środkami ochrony prawnej są: -odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej; -skarga do sądu; 4) W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: -opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; -wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; -odrzucenia oferty odwołującego.. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: fundusze.mammo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: fundusze.mammo.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: fundusze.mammo.pl Warszawa: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY PROJEKTU POPRAWA DOSTEPNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl z 8 2012-02-17 15:32 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Remont elewacji i przebudowa stropodachu w Domu Studenckim

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wrocław: Sukcesywna dostawa gotowych zestawów do izolacji DNA i prowadzenia reakcji PCR w ramach projektu Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsku.rzeszow.pl Rzeszów: Przebudowa w raz z dobudową ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Usługa realizacji zadań na rzecz Zamawiającego przez

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8424427, faks 33 8424427.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8424427, faks 33 8424427. Oświęcim: Zakup wyposażenia do Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) w ramach realizacji inwestycji pn. Adaptacja parteru zamku oświęcimskiego na wystawę stałą. Numer ogłoszenia: 244456-2013; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Akademia Techniczna, ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, woj. Warszawa: DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DLA LABORATORIUM SPECJALISTYCZNEGO IOZ Numer ogłoszenia: 149408-2015; data zamieszczenia: 19.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Numer ogłoszenia: 11209-2013; data zamieszczenia: 21.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.243.14.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska etap 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zamawiający: Filharmonia im. Witolda

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo