CURRICULUM VITAE. Tel.: (12) ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CURRICULUM VITAE. Tel.: (12) 269 34 27, 604 633 382 ebieniek@ide.krakow.pl"

Transkrypt

1 CURRICULUM VITAE DANE OSOBOWE: Nazwisk: Bieniek-Białas Imina: Edyta, Anna Data urdzenia: Miejsce urdzenia: Kraków Obywatelstw: plskie Adres d krespndencji: ul. Gutenberga 1/54 Kraków Adres zameldwania: ul. Straszewskieg 26/16, Kraków Tel.: (12) , WYKSZTAŁCENIE: Ukńczne studia dktranckie - Kraków 1997 r r. dktrat z zarządzania nauki eknmiczne Wydział Zarządzania i Kmunikacji Spłecznej w Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellńskieg Ukńczne studia magisterskie dzienne - Kraków 1992 r r. Uniwersytet Eknmiczny w Krakwie Kierunek: Międzynardwe Stsunki Gspdarcze i Plityczne Temat pracy magisterskiej: Struktura i rganizacja prmcji plskiej gspdarki na rynkach zagranicznych Studium Pedaggiczne przy Uniwersytecie Eknmicznym - Kraków 1994 r r. ZATRUDNIENIE: d becnie Dyrektr Instytutu Dradztwa Eurpejskieg Innwacja s.c., ul. Olszańska 18/1 w Krakwie d Krdynatr ds. merytrycznych w Małplskim Instytucie Samrządu Terytrialneg i Administracji, ul. Szlak 73a w Krakwie Stała współpraca z Kmisją Eurpejską jak niezależny ekspert Kmisji Eurpejskiej Ekspert centralnej bazy Ministerstwa Rzwju Reginalneg Współpraca z Urzędem Marszałkwskim Wjewództwa Małplskieg raz Małplskim Centrum Przedsiębirczści jak ekspert merytryczny MRPO w dziedzinie wsparcia pśrednieg raz działalnści inwestycyjnej przedsiębirstw Współpraca z Urzędem Marszałkwskim Wjewództwa Pdkarpackieg, w szczególnści z Departamentem Wspierania Przedsiębirczści jak ekspert merytryczny RPO Wjewództwa Pdkarpackieg na lata w dziedzinie przedsiębirczści 1

2 ODBYTE KURSY I STAŻE PRAKTYCZNE ORAZ SPECJALISTYCZNE: Czerwiec 2002 Kurs dla knsultantów Prgramu Operacyjneg SAPARD rganizwany przez Fundację im. Rberta Schumana. Maj 2001 wyjazd studyjny Drezn i Mannheim w ramach prjektu Ecnmic Implicatin f Participatin: Bulgaria and Pland finanswaneg przez Research Supprt Scheme f the Open Sciety Institute, tematyka: zarządzanie w samrządzie, decentralizacja władzy, partycypacja spłeczna Ekspert Krajweg Punktu Kntaktweg V Ramweg Prgramu UE Certyfikat Knsultanta Zarządzania Finansami LGPP/USAID, grudzień 1999 r. przebyte szklenia zakńczne egzaminem VI.1998r, Budapeszt, warsztaty pt.: Municipal finance and budgeting rganizwane przez Międzynardwe Stwarzyszenie Zarządzania Miast i Hrabstw (ICMA) 1998 r. warsztaty dtyczące przygtwywania aplikacji d V Prgramu Ramweg UE, Plitechnika Krakwska UJ V. 1998r., Kraków, warsztaty pt.: Spnsring Kultury i Sztuki - prwadzne przez Stwarzyszenie Kultur Kntakt z Austrii VI.1997 r., Pznań, warsztaty prwadzne przez szwajcarską firmę knsultingwą MUNDI pt.: Tydzień Multiplikatrów w dziedzinie zarządzania strategiczneg, zarządzania prjektami i współpracy międzygminnej raz metdyki prwadzenia zajęć treningwych VI.1997r., wyjazd studyjny d Birmingham w Wielkiej Brytanii temat: zarządzanie strategiczne, rganizacja urzędu, narzędzia zarządzania, planwanie finansw- inwestycyjne, prgnzwanie finanswe, spsby zarządzania pieniądzem kmunalnym. IX r., Kraków, praktyka w Agencji Rzwju Reginu Krakwskieg S.A. w Centrum Wspierania Biznesu 1996 Kurs języka angielskieg zakńczny egzaminem FCE 1996 r., Kraków, seminarium pt.: Marketing Wystawienniczy - Dyplm VIII-IX.1995 r., Warszawa, praktyka w Ministerstwie Współpracy Gspdarczej z Zagranicą w Departamencie Prmcji IX.1995 r., Kraków, praktyka pedaggiczna w Liceum Eknmicznym r., Kraków, warsztaty dziennikarskie -Dyplm 2

3 DOŚWIADCZENIE Z ZAKRESU PROWADZENIA SZKOLEŃ: rganizacja i prwadzanie wraz z firmą HERZ szklenia wyjazdweg w Austrii, dtycząceg prjektwania i budwy ktłwni bimaswych raz zagadnienia prdukcji i lgistyki paliw bimaswych- II edycja rganizacja i prwadzanie wraz z firmą HERZ szklenia wyjazdweg w Austrii, dtycząceg prjektwania i budwy ktłwni bimaswych raz zagadnienia prdukcji i lgistyki paliw bimaswych 2008 r. - cykl szkleń na zlecenie LGD - Fundacji Rzwju Obszarów Wiejskich w drzeczu rzek: Szkła, Lubaczówki i Śrdkweg Sanu Szklenie dtyczące prwadzenia gspdarstw agrturystycznych przeprwadzne w Gminie Laszki i Gminie Wielkie Oczy Szklenie dtyczące pzyskiwania Funduszy Eurpejskich przeprwadzne w Gminie Laszki i Gminie Wielkie Oczy Szklenie dtyczące tematu uprawy rślin energetycznych i energii dnawialnej przeprwadzne w Gminie Laszki i Gminie Wielkie Oczy 2008 r. - cykl szkleń dla LGD - Stwarzyszenia Nadwiślańska Grupa Działania E.O.CENOMA Szklenie pn.: Przegląd Funduszy Unii Eurpejskiej na lata Szklenie pn.: Budwanie prjektu Szklenie pn.: Marketing miejsca 2006 r.- usługi szkleniwe i szkleniw- dradcze w ramach rganizwaneg przez Urząd Marszałkwski Wjewództwa Lubelskieg w Lublinie cyklu szkleń na temat: Opracwanie studium wyknalnści dla prjektów przewidzianych d współfinanswania z funduszy strukturalnych w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata zlecenia 40 dni (320 gdziny lekcyjne) szkleniwych r.- Opracwywanie Planu Rzwju Lkalneg Gminy Laszki na lata zgdnie z wytycznymi Zintegrwaneg Prgramu Rzwju Lkalneg, dla Gminy Laszki raz przeprwadzenie czterech szkleń dla 36 sób r. - Opracwanie Wielletnieg Planu Inwestycyjneg dla Gminy Laszki i przeprwadzenie dwóch szkleń dla 27 sób r.- Opracwanie Wielletnieg Planu Inwestycyjneg dla Gminy Bukwina i przeprwadzenie szklenia dla 5 sób r.- Opracwanie Wielletnieg Planu Inwestycyjneg dla Gminy Iwanwice i przeprwadzenie dwóch szkleń dla 33 sób r.- Opracwanie Wielletnieg Planu Inwestycyjneg dla Pwiatu Wałeckieg i przeprwadzenie dwóch szkleń dla 22 sób. 3

4 2006 r.- Opracwanie Wielletnieg Planu Inwestycyjneg dla Miasta i Gminy Wieliczka i przeprwadzenie trzech szkleń dla 62 sób r.- Opracwanie Wielletnieg Planu Inwestycyjneg dla Gminy Sank i przeprwadzenie trzech szkleń dla 62 sób r.- Opracwanie wnisku i raz ZSROW w tym pięciu szkleń, w których uczestniczył 111 uczestników dla inwestycji Leader + siłą napędwą terenów przygranicznych Gmin Laszki i Wielkie Oczy dla SPO Prgram Piltażwy Leader r.- Przeprwadzenie knferencji tematyce Odnawialne źródła energii jak szansa rzwju bszarów wiejskich w ramach Sektrweg Prgramu Operacyjneg Restrukturyzacja i mdernizacja sektra żywnściweg raz rzwój bszarów wiejskich działanie 2.7. Piltażwy Prgram Leader+ dla miejscwści Miechów, Głcza, Kzłów, Słabszów, Książ Wielki, Racławice, Charsznica 2005 r.- Pmc w pracwaniu Planu Rzwju Lkalneg Miasta Czechwice-Dziedzice raz przeprwadzenie siedmiu szkleń dla 145 sób r.- Pmc w pracwaniu Planu Rzwju Lkalneg Gminy Lipnica Wielka raz przeprwadzenie czterech szkleń dla 58 sób r.- Pmc w pracwaniu Planu Rzwju Lkalneg Gminy Drwinia raz przeprwadzenie trzech szkleń dla 55 sób r.- Pmc w pracwaniu Wielletnieg Planu Inwestycyjneg dla Miasta Oświęcim raz przeprwadzenie dwóch szkleń dla 60 sób r.- Pmc w pracwaniu Wielletnieg Planu Inwestycyjneg dla Miasta Czechwice- Dziedzice raz przeprwadzenie dwóch szkleń dla 53 sób r.- Współpracwanie Planu Rzwju Lkalneg Gminy Uście Grlickie na lata zgdnie z wytycznymi Zintegrwaneg Prgramu Rzwju Lkalneg raz przeprwadzenie czterech szkleń dla 57 sób r.- Współpracwanie Planu Rzwju Lkalneg Gminy Jdłwnik na lata zgdnie z wytycznymi Zintegrwaneg Prgramu Rzwju Lkalneg raz przeprwadzenie pięciu szkleń dla 81 sób r. Gmina Czrsztyn przygtwanie i realizacja prjektu grantweg pt.: Plsk- Słwacka integracja na przełmie Dunajca w ramach Wspólneg Funduszu Małych Prjektów Plska Słwacja W ramach teg prjektu: szklenia dla samrządwców słwackich w zakresie Budżetu Zadaniweg raz Wielletnieg Planu Inwestycyjneg r. Gmina Majdan Królewski przygtwanie i realizacja prjektu grantweg pt.: Razem d Eurpy Plsk Ukraińska współpraca wśród młdzieży i samrządwców w ramach prgramu ramweg Phare 2000: Plska Granica Wschdnia Fundusz Małych Prjektów głszneg przez Eureregin Karpaty. W ramach teg prjektu: szklenia dla samrządwców ukraińskich w zakresie Budżetu Zadaniweg raz Wielletnieg Planu Inwestycyjneg 4

5 1999 r. knsultant i kierwnik prjektu: Warsztaty dla przedstawicieli gmin i firm knsultingwych z zakresu pracwywania wielletnich planów inwestycyjnych w ramach prgramu Partnerstw dla Samrządu Terytrialneg spnsrwaneg przez USAID d maja 1999 r. - d marca 2000 prjekt grantwy Zarządzanie finansami w krótkim i długim kresie czasu w ramach prgramu Partnerstw dla Samrządu Terytrialneg spnsrwaneg przez USAID w ramach prjektu dbył się cykl szkleń dtyczących budżetu zadaniweg i wielletnich planów inwestycyjnych, knferencja szkleniwa raz zstała wydana publikacja: Nwczesne narzędzia zarządzania finansami. Wielletni plan inwestycyjny Kierwnik prjektu: Knferencja Szkleniwa: Plityka Kulturalna Samrządu Terytrialneg II, Kraków, rganizatr MISTiA r., spnsr Fundacja Bankwa im. Leplda Krnenberga, udział jak trener- prwadzenie warsztatów: Techniki Pzyskiwania grantów i spnsrów krdynacja przygtwania knferencji szkleniwej: Plityka Kulturalna Samrządu Terytrialneg - (rganizatr MISTiA, Szkła Zarządzania Kulturą UJ spnsr Phare), udział jak trener- prwadzenie warsztatów dtyczących zarządzania prjektami w kulturze, Kraków, r. 1998r., pracwanie i przeprwadzenie autrskieg cyklu szkleniweg: Training f Trainers z zakresu Zarządzania Finansami w ramach prgramu Samrząd 2000 spnsrwaneg przez USAID IV - VII.1997 r. uczestnictw w prgramie Pdnszenie prfesjnalizmu i przejrzystści działania samrządów lkalnych w Plsce, krdynwanym przez FRDL, a spnsrwaneg przez USAID - mduł Zarządzanie Finansami, autrskie pracwanie całściwych warsztatów dla przedstawicieli zarządów miast z zakresu zarządzania finansami tj.: planwania finansw - inwestycyjneg, prgnzwania dchdów i wydatków budżetwych raz analizy finanswej gminy d 1996r., udział w prgramie Samrządy: Efektywnść i Współpraca, krdynwanym przez Fundusz Współpracy, pracwanie i prwadzenie treningu Budżet zadaniwy jak narzędzie efektywneg zarządzania ptencjałem gminy PRZYGOTOWANE WARSZTATY I TRENINGI Zarządzanie prjektami Zarządzanie strategiczne Marketing miejsca Wielletni Plan Inwestycyjny Budżet zadaniwy Budżet Celów i efektywnści Techniki Pzyskiwania grantów i spnsrów Kursy dla specjalistów ds. pzyskiwania funduszy pmcwych 5

6 Kursy prfesjnalneg zarządzania w samrządzie Partnerstw Publiczn - Prywatne TOT Zarządzania finansami TOT Knsultantów Zarządzania Finansami PROWADZONE ZAJĘCIA DLA STUDENTÓW W INSTYTUCIE SPRAW PUBLICZNYCH UJ Planwanie budżetwe i inwestycyjne Pdstawy zarządzania w samrządzie terytrialnym Planwanie i zarządzanie strategiczne PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA SŁUCHACZY SZKOŁY PRYWATNEJ DR MAŁGORZATY JANTOS Zajęcia z fund raising raz pzyskiwania funduszy zewnętrznych w ramach studium: Urzędnik Eurpejski DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 2014 r.- Opracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z załącznikami w ramach prgramu prirytetweg Nardweg Funduszu Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej pn. Termmdernizacja wybranych budynków i sieci ciepłwniczej kmpleksu szpitalneg Arin Med. w Gstyninie wraz z budwą dnawialneg źródła w pstaci ktłwni na bimasę 2014 r. pracwanie prgramu funkcjnaln-użytkweg dla prjektu pn.: Termmdernizacja wybranych budynków i sieci ciepłwniczej kmpleksu szpitalneg ARION Med w Gstyninie wraz z budwą dnawialneg źródła w pstaci ktłwni na bimasę. Prjekt prirytetwy Nardweg Funduszu Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej pn. System Zielnych Inwestycji (GIS- Green Investment Scheme) Część 1 Zarządzanie energią w budynkach użytecznści publicznej Pełnienie funkcji managera dla prjektu:,, Termmdernizacja wraz z wymianą źródła ciepła na bimaswą w budynku Zespłu Placówek Oświatwych w Srmwcach Niżnych Pełnienie funkcji managera dla prjektu:,, Przebudwa istniejącej ktłwni lejwej na ktłwnię bimaswą w budynku Remizy OSP w miejscwści Czarny Dunajec Pełnienie funkcji managera dla prjektu:,,pprawa jakści pwietrza na terenie gminy Nwy Targ pprzez mntaż klektrów słnecznych na dmach prywatnych Pełnienie funkcji managera dla prjektu:,,rzszerzenie sieci ktłwi na bimasę w budynkach publicznych Gminy Łapsze Niżne wraz instalacją klektrów słnecznych na budynkach prywatnych 6

7 2014- Pełnienie funkcji managera dla prjektu: Budwa ktłwni palanej bimasą jak eklgiczneg źródła dla zespłu budynków Szpitala Pwiatweg w Limanwej Od Pełnienie funkcji Managera Prjektu pn. Kmplekswa budwa ktłwni bimaswej z linią d brykietwania słmy dla Dmu Macierzysteg Zgrmadzenia Św. Michała Archaniła w Miejscu Piastwym w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewódzkieg Pdkarpackieg Działanie 2.2 Infrastruktura Energetyczna Pełnienie funkcji managera dla prjektu:,,budwa ktłwni bimaswej wraz z siecią przesyłwą dla Gminy Krempna 2013 Rzliczenie prjektu pn.:,,budwa centralneg systemu ciepłwniczeg biektów użytecznści publicznej Gminy Czrsztyn, wykrzystując dnawialne źródła energii w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Pdkarpackieg na lata Infrastruktura Energetyczna 2013 r. pracwanie prgramu funkcjnaln-użytkweg dla prjektu pn.:,,budwa ktłwni palanej bimasą jak eklgiczneg źródła dla zespłu budynków Szpitala Pwiatweg w Limanwej Działanie 7.2 Pprawa jakści pwietrza i zwiększenie wykrzystania dnawialnych źródeł energii 2013 r. pracwanie prgramu funkcjnaln-użytkweg dla prjektu pn.:,,rzszerzenie sieci ktłwi na bimasę w budynkach publicznych Gminy Łapsze Niżne wraz instalacją klektrów słnecznych na budynkach prywatnych Działanie 7.2 Pprawa jakści pwietrza i zwiększenie wykrzystania dnawialnych źródeł energii 2013 r. pracwanie prgramu funkcjnaln-użytkweg dla prjektu pn.:,,pprawa jakści pwietrza na terenie gminy Nwy Targ pprzez mntaż klektrów słnecznych na dmach prywatnych Działanie 7.2 Pprawa jakści pwietrza i zwiększenie wykrzystania dnawialnych źródeł energii 2013 r. pracwanie prgramu funkcjnaln-użytkweg dla prjektu pn.:,, Przebudwa istniejącej ktłwni lejwej na ktłwnię bimaswą w budynku Remizy OSP w miejscwści Czarny Dunajec Działanie 7.2 Pprawa jakści pwietrza i zwiększenie wykrzystania dnawialnych źródeł energii 2013 r. pracwanie prgramu funkcjnaln-użytkweg dla prjektu pn.:,, Termmdernizacja wraz z wymianą źródła ciepła na bimaswą w budynku Zespłu Placówek Oświatwych w Srmwcach Niżnych w ramach MRPO na lata Działanie 7.2 Pprawa jakści pwietrza i zwiększenie wykrzystania dnawialnych źródeł energii 2013 r. pracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wyknalnści) dla prjektu pn.:,,budwa ktłwni palanej bimasą jak eklgiczneg źródła dla zespłu budynków Szpitala Pwiatweg w Limanwej Działanie 7.2 Pprawa jakści pwietrza i zwiększenie wykrzystania dnawialnych źródeł energii 2013 r. pracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wyknalnści) dla prjektu pn.:,,rzszerzenie sieci ktłwi na bimasę w budynkach publicznych Gminy Łapsze Niżne wraz instalacją klektrów słnecznych na budynkach prywatnych Działanie 7.2 Pprawa jakści pwietrza i zwiększenie wykrzystania 7

8 dnawialnych źródeł energii 2013 r. pracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wyknalnści) dla prjektu pn.:,,pprawa jakści pwietrza na terenie gminy Nwy Targ pprzez mntaż klektrów słnecznych na dmach prywatnych Działanie 7.2 Pprawa jakści pwietrza i zwiększenie wykrzystania dnawialnych źródeł energii 2013 r. pracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wyknalnści) dla prjektu pn.:,, Przebudwa istniejącej ktłwni lejwej na ktłwnię bimaswą w budynku Remizy OSP w miejscwści Czarny Dunajec Działanie 7.2 Pprawa jakści pwietrza i zwiększenie wykrzystania dnawialnych źródeł energii 2013 r. pracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wyknalnści) dla prjektu pn.:,, Termmdernizacja wraz z wymianą źródła ciepła na bimaswą w budynku Zespłu Placówek Oświatwych w Srmwcach Niżnych w ramach MRPO na lata Działanie 7.2 Pprawa jakści pwietrza i zwiększenie wykrzystania dnawialnych źródeł energii 2013 r. pracwanie wnisku aplikacyjneg wraz załącznikami, dla Szpitala Pwiatweg w Limanwej w ramach MRPO,, Działania 1.2 Rzwój spłeczeństwa infrmacyjneg. Od Pełnienie funkcji Managera Prjektu pn. Kmplekswa przebudwa ktłwni lejwej na ktłwnię bimaswą wspmaganą systemem klektrów słnecznych w budynku Nadleśnictwa Cisna w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewódzkieg Pdkarpackieg Działanie 2.2 Infrastruktura Energetyczna 2012 r. pracwanie wnisku aplikacyjneg wraz załącznikami (m.in. Karta Infrmacyjna Zadania,) dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski w ramach prjektu pn. Termmdernizacja budynku Zespłu Szkół Publicznych w miejscwści Turza 2012 r. pracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z niezbędnymi załącznikami dla prjektu pn.,,z ptrzeby ek Plska i Ukraina dla energii dnawialnej w ramach Prgramu Współpracy Transgranicznej Plska-Białruś-Ukraina Działanie 3.2. Inicjatywy spłecznści lkalnych. Prjekt zakłada przeprwadzenie 24 szkleń z zakresu dnawialnych źródeł energii dla 330 mieszkańców pgranicza plsk- ukraińskieg raz 248 lekcji dt. energii słńca, wiatru, bimasy dla 1000 uczniów z teg rejnu. Pnadt planuje się zrganizwanie imprez plenerwych związanych z tematem energii słńca i bimasy raz tematyczne wyjazdy studyjne i wymianę młdzieży. W ramach prjektu planwany jest mntaż 2 instalacji klektrów słnecznych, 3 instalacji ftgniw, 2 instalacji wiatraków prądtwórczych, 1 ktłwni bimaswej, przeprwadzenie 1 prjektu ktłwni na bimasę, 2 audytów energetycznych. Wartść prjektu: , r.- sprządzenie wnisku aplikacyjneg wraz z załącznikami (m.in. Studium Wyknalnści) dla prjektu pn. Kmplekswa przebudwa ktłwni lejwej na ktłwnię bimaswą wspmaganą systemem klektrów słnecznych w budynku Nadleśnictwa Cisna w ramach Działania 2.2 Infrastruktura energetyczna 2012 r.- sprządzenie Prgramu Funkcjnaln- Użytkweg dla prjektu pn. Kmplekswa przebudwa ktłwni lejwej na ktłwnię bimaswą wspmaganą systemem klektrów słnecznych w budynku Nadleśnictwa Cisna w ramach Działania 2.2 Infrastruktura 8

9 energetyczna Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Pdkarpackieg na lata r. Opracwanie audytów energetycznych dla Szpitala Pwiatweg w Limanwej w ramach inwestycji pn. Termmdernizacja budynków Szpitala Pwiatweg w Limanwej wraz z przebudwą ktłwni, jak eklgiczneg źródła ciepła dla całeg szpitala r. Opracwanie dkumentacji technicznej dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski dtyczącej inwestycji pn. Termmdernizacja budynku Zespłu Szkół Publicznych w miejscwści Turza. Dkumentacja zawierała inwentaryzację, prjekt dcieplenia raz audyt energetyczny becnie, Pełnienie funkcji Managera Prjektu pn. Odnawialne źródła energii szansą pprawy jakści pwietrza na Pdhalu, w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata , Działanie 7.2. Pprawa jakści pwietrza i zwiększenie wykrzystania dnawialnych źródeł energii. W ramach pełninej funkcji prwadzenie szkleń dtyczących dnawialnych źródeł energii. Prjekt dtyczył instalacji 490 klektrów słnecznych na budynkach prywatnych raz budynkach użytecznści publicznej w Gminie Czarny Dunajec. Wartść prjektu: ,52 zł 2011 becnie, Pełnienie funkcji Managera Prjektu pn.: Utwrzenie sieci ktłwni na bimasę wraz z instalacją klektrów słnecznych w budynkach użytecznści publicznej Gminy Łapsze Niżne w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata , Działanie 7.2. Pprawa jakści pwietrza i zwiększenie wykrzystania dnawialnych źródeł energii. W ramach pełninej funkcji prwadzenie szkleń dtyczących dnawialnych źródeł energii. Wartść prjektu: ,07 zł Prjekt bejmwał przebudwę i rzbudwę 8 istniejących ktłwni na ktłwnie bimaswe d c.. i c.w.u.: - W budynku Świetlicy w Łapszach Wyżnych ktłwnia mcy 220kW - W budynku Gimnazjum w Łapszach Niżnych ktłwnia mcy 500kW - W budynku Gminneg Ośrdka Kultury w Niedzicy ktłwnia mcy 150 kw - W budynku Remizy OSP w Niedzicy ktłwnia mcy 500 kw - W budynku Szkły Pdstawwej w Trybszu ktłwnia mcy 220 kw - W budynku Szkły Pdstawwej we Frydmanie ktłwnia mcy 400 kw - W budynku Szkły Pdstawwej w Kacwinie ktłwnia mcy 400 kw - W budynku Przedszkla w Łapszach Niżnych ktłwnia mcy 90 kw becnie, Pełnienie funkcji Managera Prjektu pn.. Czyściej i taniej w gminie Kścielisk, w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata , Działanie 7.2. Pprawa jakści pwietrza i zwiększenie wykrzystania dnawialnych źródeł energii. Opracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z załącznikami (załącznik techniczn-eklgiczny, załączniki d części finanswej, harmngram rzeczw-finanswy) dla prjektu pn. Termmdernizacja budynków Szpitala Pwiatweg w Limanwej wraz z przebudwą ktłwni, jak eklgiczneg źródła ciepła dla całeg szpitala w ramach prgramu prirytetweg Nardweg Funduszu Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej pn. System Zielnych Inwestycji, Część 1) zarządzanie energią w budynkach użytecznści publicznej- Szpital Pwiatwy w Limanwej 2011 r. Opracwanie audytów energetycznych dla budynku zaplecza techniczneg (ktłwni) raz budynku administracyjn-htelweg w ramach prgramu prirytetweg Nardweg 9

10 Funduszu Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej pn. System Zielnych Inwestycji, Część 1) zarządzanie energią w budynkach użytecznści publicznej Szpital Pwiatwy w Limanwej becnie - Pełnienie funkcji krdynatra prjektu pn. Termmdernizacja budynków użytecznści publicznej na terenie pwiatu wałeckieg w ramach Prgramu Operacyjneg Infrastruktura i Śrdwisk, Prirytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna śrdwisku i efektywnść energetyczna, Działanie 9.3 Termmdernizacja budynków użytecznści publicznej. Prjekt dtyczy termmdernizacji 26 budynków użytecznści publicznej wraz z mntażem klektrów słnecznych. W ramach pełninej funkcji prwadzenie szkleń dtyczących dnawialnych źródeł energii r. pracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z załącznikami (m.in. Kartą Infrmacyjną Zadania) dla prjektu pn. Budwa ktłwni kntenerwej dla ptrzeb grzewania firmy Herz ze śrdków Wjewódzkieg Funduszu Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej r. pracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wyknalnści) dla prjektu pn.: Utwrzenie sieci ktłwni na bimasę wraz z instalacją klektrów słnecznych w budynkach użytecznści publicznej Gminy Łapsze Niżne w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata Działanie 7.2 Pprawa jakści pwietrza i zwiększenie wykrzystania dnawialnych źródeł energii 2010 r. pracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wyknalnści) dla prjektu pn.: Odnawialne źródła energii szansą pprawy jakści pwietrza na Pdhalu w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata Działanie 7.2 Pprawa jakści pwietrza i zwiększenie wykrzystania dnawialnych źródeł energii 2010 r. pracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wyknalnści) dla prjektu pn.: Mntaż instalacji slarnych dla Szpitala Pwiatweg w Limanwej w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata Działanie 7.2 Pprawa jakści pwietrza i zwiększenie wykrzystania dnawialnych źródeł energii. Wartść prjektu: ,00 zł 2010 r. pracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. załącznik eklgiczn-techniczny) dla prjektu pn.: Termmdernizacja biektów użytecznści publicznej Gminy Miasta Tarnwa w ramach Prgramu Prirytetweg Nardweg Funduszu Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej System Zielnych Inwestycji. Wartść prjektu: ,25 zł 2010 r. pracwanie aktualizacji audytów energetycznych dla 43 budynków użytecznści publicznej w Mieście Tarnów w ramach inwestycji pn. Termmdernizacja biektów użytecznści publicznej Gminy i Miasta Tarnwa Dradztw dla gmin Jawr i Świdnica, przy pracach kniecznych d pdpisania umwy dfinanswanie dla prjektu pn. Termmdernizacja biektów użytecznści publicznej pełniących funkcje edukacyjne i kulturalne na bszarze Przedgórza Sudeckieg i Niziny Śląskiej w ramach Prgramu Operacyjneg Infrastruktura i Śrdwisk na lata przeprwadzenie audytu energetyczneg 4 budynków użytecznści publicznej w Jawrznie. 10

11 2010 pracwanie Studium Wyknalnści wraz z pgłębiną analizą specyficzną daneg sektra dla prjektu, plegająceg na kmplekswej termmdernizacji budynków użytecznści publicznej w Jawrznie, w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Śląskieg, Działanie 5.3 Czyste pwietrze i dnawialne źródła energii pracwanie Prgramu Funkcjnaln-Użytkweg dla przebudwy ktłwni węglwej raz n wymianę instalacji centralneg grzewania i ciepłej wdy użytkwej w budynku Szkły Pdstawwej Nr 18 w Jawrznie, w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Śląskieg, Działanie 5.3 Czyste pwietrze i dnawialne źródła energii r. pracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wyknalnści) dla prjektu pn.: Budwa małej elektrwni wdnej wraz ze stpniem wdnym na rzece Rabie w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata Działanie 7.2 Pprawa jakści pwietrza i zwiększenie wykrzystania dnawialnych źródeł energii 2009r. pracwanie wnisku wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym między innymi harmngram w frmacie wykresu Gantta, załącznik technlgiczn eklgiczny, załącznik finanswy) d Prgramu Operacyjneg Infrastruktura i Śrdwisk Działanie 9.3 Termmdernizacja biektów użytecznści publicznej dla Jednstek Przumienia Terytrialneg: Pwiat Wałecki, Gmina Miejska Wałcz, Gmina Wiejska Wałcz, Miast i Gmina Człpa, Gmina i Miast Mirsławiec dla prjektu pn. Termmdernizacja budynków użytecznści publicznej na terenie Pwiatu Wałeckieg. Tematem prjektu jest termmdernizacja 26 budynków użytecznści publicznej wraz z instalacją klektrów słnecznych. Wnisek znajdwał się na 1. miejscu listy rankingwej p cenie frmalnej i cenach merytrycznych, pdpisana zstała umwa dfinanswanie. Wartść prjektu: ,74 zł 2009 r. - Przygtwanie dkumentacji technicznej dla Gminy Łapsze Niżne dtyczącej inwestycji pn. Przebudwa i rzbudwa istniejącej ktłwni węglwej w budynku Świetlicy w Łapszach Wyżnych na ktłwnię bimaswą d c.. c.w.u wraz z instalacją slarną raz przyłączem c.. d sąsiednieg budynku Szkły Pdstawwej. Prjekt bejmwał mntaż ktła mcy 220kW r.- Dla Gminy Łapsze Niżne przygtwanie dkumentacji prjektwej dtyczącej inwestycji pn. Przebudwa istniejących pmieszczeń piwnicznych raz ktłwni lejwej w budynku Gimnazjum w Łapszach Niżnych na ktłwnię bimaswą d c.. i c.w.u. raz ktłwnię lejwą jak rezerwwą wraz z instalacją slarną. Prjekt bejmwał mntaż ktła mcy 500kW r.- Dla Gminy Łapsze Niżne przygtwanie dkumentacji prjektwej inwestycji pn. Przebudwa i rzbudwa ktłwni węglwej w budynku Gminneg Ośrdka Kultury w Niedzicy na ktłwnię bimaswą d c.. i c.w.u. wraz z instalacją slarną. Prjekt bejmwał mntaż ktła mcy 150 kw r.- Dla Gminy Łapsze Niżne przygtwane dkumentacji prjektwej inwestycji pn. Przebudwa istniejąceg budynku Remizy OSP w Niedzicy na ktłwnię bimaswą d c.. i c.w.u. wraz z instalacją slarną raz przyłączem c.. d sąsiednieg budynku Szkły Pdstawwej. Prjekt bejmwał mntaż ktła mcy 500 kw. 11

12 2009 r.- Dla Gminy Łapsze Niżne przygtwanie dkumentacji prjektwej inwestycji pn. Przebudwa istniejących pmieszczeń piwnicznych Szkły Pdstawwej we Frydmanie na ktłwnię bimaswą d c.. i c.w.u. wraz z instalacją slarną. Prjekt bejmwał mntaż ktła mcy 400 kw r.- Dla Gminy Łapsze Niżne przygtwanie dkumentacji prjektwej inwestycji pn. Przebudwa i rzbudwa istniejącej ktłwni węglwej w budynku Przedszkla w Łapszach Niżnych na ktłwnię bimaswą d c.. i c.w.u. wraz z instalacją slarną raz przyłączem c.. d sąsiednieg budynku Bibliteki. Prjekt bejmwał mntaż ktła mcy 90 kw r.- Dla Gminy Łapsze Niżne przygtwanie dkumentacji prjektwej inwestycji pn. Przebudwa istniejącej ktłwni lejwej w Szkle Pdstawwej w Kacwinie na ktłwnię bimaswą d c.. i c.w.u. raz ktłwnię lejwą, jak rezerwwą, wraz z instalacją slarną. Prjekt bejmwał mntaż ktła mcy 400 kw r.- Dla Gminy Łapsze Niżne przygtwanie dkumentacji prjektwej inwestycji pn. Przebudwa istniejącej ktłwni lejwej w Szkle Pdstawwej w Trybszu na ktłwnię bimaswą d c.. i c.w.u. raz ktłwnię lejwą jak rezerwwą wraz z instalacją slarną. Prjekt bejmwał mntaż ktła mcy 220 kw r.- Przygtwanie Specyfikacji Isttnych Warunków Zamówienia raz głszenia przetargu Wyknanie kmpleksweg remntu, przebudwy i budwy systemu świetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Łapsze Niżne. 2008r. - Opracwanie dkumentacji prjektwej eklgicznej ktłwni palanej bimasą raz sieci cieplnej w Gminie Kszyce. Kncepcja zawiera: prjekt budwlany, prjekt architektniczny i knstrukcyjny, prjekt budwlany urządzeń cieplnych wraz z technlgią, prjekt budwlany kmina, prjekt budwlany instalacji elektrycznej i AKPiA, prjekt budwlany sieci c.., prjekt budwlany zagspdarwania terenu, prjekt budwlany przyłącza wdn-kanalizacyjneg, prjekt budwlany węzłów cieplnych, ksztrys inwestrski, przedmiar rbót, infrmacja BIOZ, specyfikację techniczną, prjekt wyknawczy dla całeg zadania, raprt ddziaływania na śrdwisk. Budwa ktłwni wypsażnej w 2 ktły spalające słmę w pstaci brykietów- jeden mcy 1,0MW, drugi mcy 0,5 MW r. Opracwanie dla Gminy Łapsze Niżne dkumentacji technicznej prjektu budwlaneg dtyczącej instalacji klektrów słnecznych w budynku Ośrdka Zdrwia w Łapszach Niżnych r. dla Firmy Usługw-Handlwej Unibet pracwanie dkumentacji prjektwej dtyczącej dachu i termmdernizacji dla Gminneg Ośrdka Kultury w Niedzicy r. dla Gminy Czarny Dunajec pracwanie, udstępnienie ankiet dla mieszkańców zaintereswanych mntażem klektrów słnecznych raz przeszkleniem ankieterów, sprządzenie Studium Wyknalnści inwestycji dtyczącej klektrów słnecznych stanwiących załącznik d wnisku d MRPO d działania 7.2. Pprawa jakści pwietrza i zwiększenie wykrzystania dnawialnych źródeł energii r.- Przygtwanie Kncepcji grzewania budynków użytecznści publicznej w Gminie Bejsce paliwami dnawialnymi. Kncepcja zawiera: analizę stanu dzisiejszeg, kreślenie zaptrzebwania na CO i CWU, przegląd dstępnych nśników energii, kreślenie mżliwści technicznych i eknmicznych dla innych typów nśników energii niż stswane becnie, zaprpnwanie najlepszeg rzwiązania /prównanie z innymi nśnikami, zaprpnwanie tras magistrali przesyłwych i usytuwania centralnej ktłwni, bliczenie zaptrzebwania na paliw dnawialne, 12

13 zaprpnwanie d prdukcji ciepłej wdy klektrów słnecznych, kreślenie ksztów eksplatacyjnych i inwestycyjnych zadania, bliczenie płacalnści zaprpnwaneg rzwiązania r.- Opracwanie aktualizacji audytów dla budynków użytecznści publicznej Miasta i Gminy Mirsławiec: - Szkła Pdstawwa Mirsławiec, ul. Wlnści, - Sala gimnastyczna Mirsławiec, ul. Wlnści, - Ośrdek Kultury Mirsławiec, ul. Parkwa, - Przedszkle Samrządwe, ul. Zamkwa r.- Opracwanie dkumentacji przedprjektwej i prjektwej dla Termmdernizacji budynku Urzędu Gminy i Miasta Mirsławiec, na która składa się: audyt energetyczny biektu, prjekt wymiany instalacji c.. wraz z ksztrysem inwestrskim i fertwym, inwentaryzacja budwlanarchitektniczna, prjekt dcieplenia, wymiany stlarki kiennej i drzwiwej, więźby dachwej i pkrycia dachu wraz z ksztrysem inwestrskim i fertwym, specyfikacja wyknania i dbiru prac R. Opracwanie prjektów budwlanych dtyczących termmdernizacji budynków Starstwa Pwiatweg w Wałczu. Zakres wyknanej dkumentacji przedstawiał się następując: - 6 Audytów energetycznych - 1 Prjekt wentylacji sali gimnastycznej wraz z ksztrysem - 5 Inwentaryzacji budwlan-architektnicznych - 4 Prjekty dcieplenia wraz z ksztrysem - 3 Prjekty wymiany instalacji c.. wraz z ksztrysem - 3 Inwentaryzacji instalacji c Prjekty ktłwni raz klektrów słnecznych POZOSTAŁE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE: 2013 r. pracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Biznes Planu) dla prjektu pn.: Budwa placówki piekuńcz-wychwawczej pełniącej funkcję żłbka w miejscwści Nwy Targ. Działanie 6.4 Infrastruktura pieki nad dziećmi d lat r.- pracwanie aktualizacji Planu Odnwy Miejscwści Biały Dunajec 2013r.- pracwanie aktualizacji Planu Odnwy Miejscwści Gliczarów Górny 2013r.- pracwanie aktualizacji Planu Odnwy Miejscwści Niedzica dla Gminy Łapsze Niżne 2013r.- pracwanie aktualizacji Planu Odnwy Miejscwści Frydman dla Gminy Łapsze Niżne 2013r.- pracwanie aktualizacji Planu Odnwy Miejscwści dla Gminy Łapsze Niżne 2013r.- pracwanie Prgramu Ochrny Zabytków dla Gminy Łapsze Niżne 2013r.- pracwanie Prgramu Ochrny Śrdwiska dla Gminy Łapsze Niżne 2013r.- pracwanie Planu Usuwania Azbestu z Terenu Gminy Łapsze Niżne 2010-becnie Pełnienie funkcji Managera Prjektu pn. Wdrżenie e-usług medycznych w Samdzielnym Publicznym Zesple Lecznictwa Otwarteg w Wieliczce w ramach 13

14 Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata , Działanie 1.2 Rzwój spłeczeństwa infrmacyjneg becnie - Pełnienie funkcji managera prjektu pn. Budwa Sali gimnastycznej przy Szkle Pdstawwej w Kacwinie w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata , Prirytet 6, Spójnść wewnątrzreginalna, Działanie 6.2 Rzwój bszarów wiejskich, Schemat B Infrastruktura spłeczna, w tym edukacyjna i sprtwa becnie - Pełnienie funkcji managera prjektu pn. Infrmatyzacja Gminy Łapsze Niżne pprzez stwrzenie nwczesnych sieci elektrniczn-infrmatycznych (e-łapsze Niżne) w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata Działanie 1.2 Rzwój spłeczeństwa infrmacyjneg becnie - Wyknywanie czynnści związanych z zarządzaniem prjektem pn. Przebudwa pmieszczeń budynku Hspicjum im. św. Łazarza w Krakwie w zakresie dstswania d bwiązujących przepisów etap III, w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata , Działanie 6.3 Pprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym scjalneg i zdrwtneg, Schemat B: Opieka spłeczna Wyknywanie czynnści związanych z zarządzaniem prjektem pn. Przebudwa pmieszczeń budynku Hspicjum im. św. Łazarza w Krakwie w zakresie dstswania d bwiązujących przepisów etap I i II, w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata , Działanie 6.3 Pprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym scjalneg i zdrwtneg, Schemat A: Ochrna zdrwia r. pracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wyknalnści) dla prjektu pn.: Infrmatyzacja Gminy Łapsze Niżne pprzez stwrzenie nwczesnych sieci elektrniczn-infrmatycznych (e - Łapsze Niżne) w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata Działanie 1.2 Rzwój spłeczeństwa infrmacyjneg 2010 r. - pracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wyknalnści) dla prjektu pn.: Stwrzenie publiczneg punktu dstępu d Internetu za pmcą sieci bezprzewdwej (WiFi) wraz z infrastrukturą twarzyszącą w Gminie Gdów w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata Działanie 1.2 Rzwój spłeczeństwa infrmacyjneg 2010 r. pracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. biznesplanu) dla prjektu pn.: Rzbudwa przedsiębirstwa VentArs Sp. z.. pprzez budwę kmplekswej przestrzeni typu magazynw prdukcyjn biurweg i zakup sprzętu w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata Działanie 2.1 Rzwój i pdniesienie knkurencyjnści przedsiębirstw, Schemat A: Bezpśrednie wsparcie inwestycji w MŚP, małe przedsiębirstwa 2010 Sprządzenie kmpletu dkumentów wymaganych d przeprwadzenia pstępwań w trybie przetargwym dla prjektu pn. Wdrżenie e-usług medycznych w Samdzielnym Publicznym Zesple Lecznictwa Otwarteg w Wieliczce w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata

15 2010 Pełnienie nadzru i zastępstwa inwestycyjneg prjektu pn. Przebudwa pmieszczeń budynku Hspicjum im. św. Łazarza w Krakwie w zakresie dstswania d bwiązujących przepisów etap III, w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata , Działanie 6.3 Pprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym scjalneg i zdrwtneg, Schemat B: Opieka spłeczna Pełnienie nadzru i zastępstwa inwestycyjneg prjektu pn. Przebudwa pmieszczeń budynku Hspicjum im. św. Łazarza w Krakwie w zakresie dstswania d bwiązujących przepisów etap I i II, w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata , Działanie 6.3 Pprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym scjalneg i zdrwtneg, Schemat B: Opieka spłeczna Rzliczenie prjektu pn. Budwa świetlicy wraz z remizą w miejscwści Frydman w ramach Prgramu Rzwju Obszarów Wiejskich na lata Rzliczenie prjektu pn. Remnt i rzbudwa istniejąceg budynku Bibliteki i Świetlicy w Łapszach Wyżnych w ramach Prgramu Rzwju Obszarów Wiejskich na lata Rzliczenie prjektu pn. Mdernizacja budynku Gminneg Ośrdka Kultury w Niedzicy w ramach Prgramu Rzwju Obszarów Wiejskich na lata Przygtwanie Kncepcji sanityzacji msc. Zagórzany, Zalesiany, Zręczyce, Pdlany, Klęczana, Jarszówka, Wieniec, Stryszwa wraz z analizą ankiet mieszkańców Sprządzenie Kncepcji Technicznej raz SIWZ d prjektu pn. Wirtualne Biur Obsługi Inwestra w Zawierciu r. pracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym m.in. Studium Wyknalnści) dla prjektu pn.: Przebudwa pmieszczeń budynku Hspicjum im. św. Łazarza w Krakwie, w zakresie dstswania d bwiązujących przepisów etap III w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata Działanie 6.3 Pprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym scjalneg i zdrwtneg, Schemat B: Opieka spłeczna 2009 r. pracwanie karty prjektu wraz z wniskiem aplikacyjnym dla prjektu pn.: Budwa dwóch pensjnatów w Kacwinie w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata Działanie 3.1 Rzwój infrastruktury turystycznej, Schemat D: Inwestycje w pprawę bazy nclegwej raz przystswanie biektów zabytkwych d celów turystycznych 2009r. pracwanie dla gminy Łapsze Niżne wnisków przyznanie pmcy w ramach Prgramu Rzwju Obszarów Wiejskich na lata dla prjektów pn.: Budwa świetlicy wraz z remizą w miejscwści Frydman, Remnt budynku gminneg Ośrdka Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Nidzicy, Remnt i rzbudwa istniejąceg budynku z bibliteką i świetlicą w Łapszach Wyżnych 2009r. pracwanie karty infrmacyjnej zadania i wnisku dfinanswanie d Wjewódzkieg Funduszu Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej w Krakwie dla prjektu pn.: Rzbudwa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscwści Trybsz 15

16 2009r. pracwanie Studium Wyknalnści dla prjektu pn.: Elektrniczna platfrma pracy śląskiej administracji zesplnej w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Śląskieg na lata r. pracwanie wnisku aplikacyjneg w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata Działanie 6.2 Rzwój bszarów wiejskich, Schemat B: Infrastruktura spłeczna w tym edukacyjna i sprtwa, dla prjektu pn.: Budwa sali gimnastycznej przy Szkle Pdstawwej w Kacwinie 2009 r. pracwanie dwóch Planów Odnwy Miejscwści na lata dla miejscwści Drwina i Grbla 2008 r. pracwanie wnisku dfinanswanie d Nardweg Funduszu Ochrny Śrdwiska dla inwestycji pn.: Wytwarzanie energii ze źródeł dnawialnych d pdgrzewania ciepłej wdy użytkwej w gminie Czarny Dunajec, pprzez zastswanie klektrów słnecznych w budynkach mieszkalnych i budynkach użytecznści publicznej 2008 r. pracwanie wnisku wraz z załącznikami w ramach Prgramu Operacyjneg Infrastruktura i Śrdwisk - Działanie 12.1 Rzwój Systemu Ratwnictwa Medyczneg, dla prjektu pn.: Budwa ciepłej sieni i zakup specjalistyczneg sprzętu szpitalneg Oddziału Ratunkweg w Szpitalu Pwiatwym w Limanwej 2008 r. pracwanie wnisku dfinanswanie wraz z harmngramem rzeczwfinanswym realizacji prjektu w pstaci wykresu Gantta i innymi wymaganymi załącznikami w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata Działanie 12.1 Rzwój Systemu Ratwnictwa Medyczneg, dla prjektu pn.: Zakup karetek na ptrzeby Szpitalneg Oddziału Ratunkweg dla Szpitala Pwiatweg w Limanwej w celu pdniesienia bezpieczeństwa zdrwtneg mieszkańców pwiatu limanwskieg 2008 r. pracwanie wnisku dfinanswanie w ramach Małplskieg Reginalneg Prgramu Operacyjneg na lata Działanie 6.3 Pprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym scjalneg i zdrwtneg, Schemat A: Ochrna zdrwia, dla prjektu pn.: Budwa blku peracyjneg 2008 r. pracwanie dla gminy Jawrzn Studium Wyknalnści zgdnie z wytycznymi w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Śląskieg na lata , dla prjektu pn.: Szkła przyjazna ucznim remnt i rzbudwa zaplecza d nauki w zakresie gastrnmiczn - htelarskim w ZSP nr 4 w Jawrznie 2008 r. pracwanie wnisku aplikacyjneg dla inwestycji pn.: Realizacje działań prfilaktycznych w zakresie chrób serca w wyniku mdernizacji i wypsażenie Ośrdka Zdrwia w Łapszach Niżnych (Mechanizm finanswy Eurpejskieg Obszaru Gspdarczeg raz Nrweskieg Mechanizmu Finansweg) r. - przygtwanie brszury (flderu) prmującej bszar działania Lkalnej Grupy Działania Gminy Laszki i Wielkie Oczy 2007r. - pracwanie wnisku aplikacyjneg w ramach Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki dla inwestycji pn.: Szklenia i dradztw dla ludnści zamieszkującej tereny przygraniczne Gmin Laszki i Wielkie Oczy dla Fundacji Rzwju Obszarów Wiejskich w drzeczu rzek: Szkła, Lubaczówki i Śrdkweg Sanu 16

17 2006r. - Gmina Iwanwice - pracwanie Wielletnieg Planu Inwestycyjneg 2006r. - Gmina Sank - pracwanie Wielletnieg Planu Inwestycyjneg 2006r. - Pwiat Wałecki pracwanie Wielletnieg Planu Inwestycyjneg 2006r. - Gmina Laszki - pracwanie Wielletnieg Planu Inwestycyjneg 2006r. - Gmina Laszki - pracwywanie PRL Gminy Laszki na lata zgdnie z wytycznymi Zintegrwaneg Prgramu Rzwju Lkalneg (ZPORR) 2006r. - Gmina Laszki, Gmina Wielkie Oczy pracwanie Zintegrwanej Strategii Rzwju Obszarów Wiejskich na lata zgdnie z wytycznymi SPO Działanie: Piltażwy Prgram Leader r. przygtwanie 8 wnisków aplikacyjnych w ramach I nabru d EOG/NMF, tj.: Opracwanie wnisku aplikacyjneg wraz ze Studium Wyknalnści, matrycą lgiczną wskaźników i planem prmcji dla inwestycji pn.: Rzbudwa kanalizacji w Gminie Kszyce szansą rzwju reginu i pprawy śrdwiska naturalneg Opracwanie wnisku aplikacyjneg wraz ze Studium Wyknalnści, matrycą lgiczną wskaźników i planem prmcji dla inwestycji pn.: Pprawa stanu śrdwiska naturalneg pprzez rzbudwę kanalizacji w Gminie Ochtnica Dlna Opracwanie wnisku aplikacyjneg wraz ze Studium Wyknalnści, matrycą lgiczną wskaźników i planem prmcji dla inwestycji pn.: Rzbudwa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bukwina Tatrzańska w miejscwściach Bukwina Tatrzańska i Czarna Góra szansą rzwju reginu i pprawy śrdwiska naturalneg Opracwanie wnisku aplikacyjneg wraz ze Studium Wyknalnści, matrycą lgiczną wskaźników i planem prmcji dla inwestycji pn.: Rzbudwa sieci kanalizacji sanitarnej i mdernizacja czyszczalni ścieków w Wyswej-Zdrój Opracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z audytem energetycznym, analizą finansw eknmiczną, matrycą lgiczną wskaźników i planem prmcji dla inwestycji pn.: Kmplekswa termmdernizacja Budynku Główneg Szpitala i Przychdni Rejnwej wraz z mdernizacją instalacji c.. Opracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z audytem energetycznym, analizą finansw eknmiczną, matrycą lgiczną wskaźników i planem prmcji dla inwestycji pn.: Kmplekswa termmdernizacja placówek światwych w Gminie Iwanwice Opracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z audytem energetycznym, analizą finansw eknmiczną, matrycą lgiczną wskaźników i planem prmcji dla inwestycji pn.: Termmdernizacja Zespłu Szkół w Zawi-Wilcznej raz instalacja klektrów słnecznych Opracwanie wnisku aplikacyjneg wraz z audytem energetycznym, analizą finansw eknmiczną, matrycą lgiczną wskaźników i planem prmcji dla inwestycji pn.: 17

18 Kmplekswa termmdernizacja biektów użytecznści publicznej w Gminie i Mieście Miechów 2005r. przygtwanie 8 wnisków aplikacyjnych w ramach II nabru d ZPORR, tj.: Opracwanie wnisku ze Studium Wyknalnści dla inwestycji pn.: Rzbudwa czyszczalni ścieków przy Klasztrze. Karmelitów Bsych w Zawi Opracwanie wnisku ze Studium Wyknalnści dla inwestycji pn.: Mdernizacja i budwa dróg Gminnych w Gminie Łapsze Niżne Opracwanie wnisku ze Studium Wyknalnści dla inwestycji pn.: Rzbudwa i mdernizacja gminneg śrdka zdrwia w Lipnicy Wielkiej Opracwanie wnisku ze Studium Wyknalnści dla inwestycji pn.: Unwcześnienie i dstswanie d wymgów UE pracwni rentgenwskiej w Przychdni Zdrwia Skawina Opracwanie wnisku ze Studium Wyknalnści dla inwestycji pn.: Termmdernizacja biektów służby zdrwia, dstswanie dla ptrzeb sób niepełnsprawnych raz zagspdarwanie terenu Opracwanie wnisku ze Studium Wyknalnści dla inwestycji pn.: Rewalryzacja zabytkweg Dwrku w Blesławiu (pwiat lkuski) etap II Opracwanie wnisku ze Studium Wyknalnści dla inwestycji pn.: Przebudwa drgi Świniary-Grbla Opracwanie wnisku ze Studium Wyknalnści dla inwestycji pn.: Mdernizacja dróg gminnych w gminie Szerzyny 2005r. pracwanie wnisku ze Studium Wyknalnści w ramach INTERREG III A Plska Republika Słwacji dla prjektu pn.: Remnt drgi pwiatwej Nr K1637 Harklwa- Tylmanwa w Ochtnicy Górnej wraz z znakwaniem turystycznym etap III 2005r. pracwanie analizy finanswej z wyliczeniem znacząceg zysku nett raz zgdnie z zasadą zanieczyszczający płaci dla prjektu pn.: Mdernizacja sieci wdciągwej 2004r. przygtwanie 4 wnisków aplikacyjnych w ramach I nabru d ZPORR, tj.: Prjekt pn.: Mdernizacja pmieszczeń i zakup nwych urządzeń medycznych dla SMS im. G. Narutwicza w Krakwie dla Szpitala Miejskieg Specjalistyczneg im. G. Narutwicza Prjekt pn.: Ucyfrwienie systemu echkardigraficzneg i mammgraficzneg w KSS im. Jana Pawła II dla Krakwskieg Szpitala Specjalistyczneg im. Jana Pawła II Prjekt pn.: KSS im. Jana Pawła II Szpital: stwrzenie cyfrwej platfrmy danych medycznych i teleknsultacji dla Krakwskieg Szpitala Specjalistyczneg im. Jana Pawła II Prjekt pn.: Przebudwa drgi gminnej Wyswa Zdrój Huta Wyswska II etap dł. 2149m dla Gminy Uście Grlickie 2004 r. - Urząd Miasta Czechwice - Dziedzice wdrażanie Planu Rzwju Lkalneg 2004 r. Urząd Miasta Czechwice - Dziedzice wdrażanie Wielletnieg Planu Inwestycyjneg 18

19 2004 r. Urząd Miasta i Gminy Wieliczka - wdrażanie Budżetu Zadaniweg 2004 r. Urząd Miasta Oświęcim - wdrażanie Budżetu Zadaniweg 2004 r. Urząd Miasta Oświęcim - wdrażanie Wielletnieg Planu Inwestycyjneg 2004 r. Przygtwanie wnisku pmc finanswą pt.: Rzwinięcie dtychczaswej działalnści wniskdawcy z zastswaniem eklgicznych technlgii grzewczych, d Sektrweg Prgramu Operacyjneg Wzrst knkurencyjnści przedsiębirstw dla ALMA Firma Handlw-Usługwa Janusz Ktynia 2004 r. Przygtwanie wnisku pmc finanswą pt.: Pprawa knkurencyjnści i asrtymentu przedsiębirstwa na rynku wyrbów czekladwych, d Sektrweg Prgramu Operacyjneg Wzrst knkurencyjnści przedsiębirstw dla Zakładu Wyrbów Cukierniczych Stanisława Neukirch 2004 r. - Przygtwanie wnisku pt.: Budwa sali gimnastycznej w miejscwści Jdłwnik dla Urzędu Gminy Jdłwnik d Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg 2004 r. Nadzrwanie pracwania Studium Wyknalnści d Wnisku pt.: Ucyfrwienie systemu echkardigraficzneg i mammgraficzneg w KSS im. Jana Pawła II ; KSS im. Jana Pawła II Szpital: stwrzenie cyfrwej platfrmy danych medycznych i teleknsultacji w ramach prgramu ZPORR dla Krakwskieg Szpitala Specjalistyczneg im. Jana Pawła II 2004 r. - Nadzrwanie pracwania Studium Wyknalnści d Wnisku pt.: Mdernizacja pmieszczeń i zakup nwych urządzeń medycznych dla Szpitala Miejskieg Specjalistyczneg im. G. Narutwicza w Krakwie w ramach prgramu ZPORR r. Nadzrwanie pracwania Studium Wyknalnści d Wnisku pt.: Dkńczenie budwy sali gimnastycznej przy szkle pdstawwej i gimnazjum w Niedzicy w ramach ZPORR dla Urzędu Gminy Łapsze Niżne 2004 r. Nadzrwanie pracwania Studium Wyknalnści d Wnisku pt.: Budwa sali gimnastycznej przy szkle pdstawwej w Kniuszwej w ramach prgramu ZPORR dla Urzędu Gminy Krzenna 2004 r. Nadzrwanie pracwania Studium Wyknalnści d Wnisku pt.: Przebudwa drgi gminnej Hańczwa-Rpki-Wyswa na dcinku Wyswa-Huta Wyswska dł m ( ) w ramach prgramu ZPORR dla Urzędu Gminy Uście Grlickie 2004 r. Nadzrwanie pracwania Studium Wyknalnści d Wnisku pt.: Budwa ddziału gimnazjum w Brunarach w ramach prgramu ZPORR dla Urzędu Gminy Uście Grlickie 2004 r. Nadzrwanie pracwania Studium Wyknalnści d Wnisku pt.: Rzbudwa i mdernizacja gminneg śrdka zdrwia w Lipnicy Wielkiej w ramach prgramu ZPORR dla Urzędu Gminy Lipnica Wielka 19

20 2004 r. Nadzrwanie aktualizacji Studium Wyknalnści d Wnisku pt.: Gminna hala sprtwa przy szkle pdstawwej i gimnazjum w Maniwach (etap II) w ramach prgramu ZPORR dla Urzędu Gminy Czrsztyn 2004 r. Nadzrwanie przygtwania biznes planu pt.: Ucyfrwienie diagnstyki w SPZOZ im. J. Śniadeckieg w Nwym Sączu stanwiąceg załącznik d wnisku pmc finanswą z prgramu ZPORR, dla Samdzielneg Publiczneg Zakładu Opieki Zdrwtnej im. Jędrzeja Śniadeckieg w Nwym Sączu 2004 r. Nadzrwanie przygtwania biznes planu pt.: Zakup nwych urządzeń medycznych w SPZOZ im. J. Śniadeckieg w Nwym Sączu stanwiąceg załącznik d wnisku pmc finanswą z prgramu ZPORR dla Samdzielneg Publiczneg Zakładu Opieki Zdrwtnej im. Jędrzeja Śniadeckieg w Nwym Sączu 2004 r. Nadzrwanie przygtwania biznes planu pt.: Wymiana ktła i remnt ktłwni w Zakładzie Przetwórstwa Owcw Warzywneg Sp. z.. w Tenczynku d wnisku kredytweg w banku BPH S.A. Oddział w Oświęcimiu dla Zakładu Przetwórstwa Owcw Warzywneg Sp. z.. w Tenczynku 2004 r. Nadzrwanie przygtwania biznes planu pt.: Mdernizacja i rzbudwa Zakładu Prdukcyjneg w Mrwli d wnisku kredytweg w Banku Spółdzielczym w Świlczy w ramach linii kredytwej IP ARiMR dla Zakładu Prdukcyjn-Handlweg Tadeusz Kzubal 2004 r. kierwnictw merytryczne pracwania Planu Rzwju Lkalneg Gminy Jdłwnik na lata zgdnie z wytycznymi Zintegrwaneg Prgramu Rzwju Lkalneg dla Urzędu Gminy Jdłwnik 2004 r. kierwnictw merytryczne pracwania Planu Rzwju Lkalneg Gminy Uście Grlickie na lata zgdnie z wytycznymi Zintegrwaneg Prgramu Rzwju Lkalneg dla Urzędu Gminy Uście Grlickie r. - Przygtwanie wnisku wraz z Planem Przedsięwzięcia pt.: Pdniesienie standardu usług w htelu i restauracji AZALIA w ramach SAPARD schemat 4.2. Twrzenie miejsc pracy na bszarach wiejskich dla Htel-Restauracja AZALIA r. - Przygtwanie wnisku wraz z Planem Przedsięwzięcia pt.: Zakup linii technlgicznej d prdukcji izlacji z twrzyw sztucznych raz śrdka transprtu d ich przewzu w ramach SAPARD schemat 4.2. Twrzenie miejsc pracy na bszarach wiejskich dla firmy TT Plast r. - Przygtwanie wnisku wraz z Planem Przedsięwzięcia pt.: Budwa budynku gastrnmiczneg z częścią htelwą w ramach kmpleksu rekreacyjn-turystyczneg w Grabszycach w ramach SAPARD schemat 4.2. Twrzenie miejsc pracy na bszarach wiejskich dla firmy Knserwacja Urządzeń Wdnych i Meliracyjnych Jan Rzepa r. - Przygtwanie wnisku wraz z Planem Przedsięwzięcia pt.: Budwa budynku pensjnatw-mieszkalneg z gastrnmią w ramach SAPARD schemat 4.2. Twrzenie miejsc pracy na bszarach wiejskich dla firmy Prdukcja Ldów, Mała Gastrnmia Alicja Bednarz 20

Daty: od do Miejsce Firma Stanowisko Opis

Daty: od do Miejsce Firma Stanowisko Opis CURRICULUM VITAE 1. Nazwisk: Klepacki 2. Imię: Wacław 3. Data urdzenia: 30.05.1954 r. 4. Nardwść: Plska 5. Tel.: 508-172-122 6. Wykształcenie: wyższe zawdwe Instytucja Data: d (miesiąc / rk) d (miesiąc

Bardziej szczegółowo

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń Akademia Sieci Szerkpasmwych prgram szkleń Szklenia bejmują 4 blki tematyczne, z których każdy mawiany jest w trakcie jedneg dnia: Blk tematyczny 1: Zajęcie pasa drgweg i budwa kanałów technlgicznych.

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Warszawa, 5 listpada 2015 r. Interreg Eurpa Śrdkwa Agnieszka Burda Departament Współpracy Terytrialnej Zagadnienia prezentacji 1. Charakterystyka prgramu 2. Kt mże być partnerem 3. Prirytety i przykłady

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska Prgram Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pmrze Przednie / Brandenburgia / Plska Osie prirytetwe Prgram Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pmrze Przednie / Brandenburgia / Plska Ośś pprri irryytteettwaa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE. www.wfosigw.olsztyn.pl

DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE. www.wfosigw.olsztyn.pl WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW 1 WFOŚIGW Fundusz celwy, któreg zadaniem jest krewanie i realizacja plityki e k l g i c z n e j p a ń s t w a p

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZAPIECEK ZA ROK 2010 1. Dane stwarzyszenia: nazwa: Stwarzyszenie Lkalna Grupa Działania ZAPIECEK siedziba: Radzyń Pdlaski, ul. Warszawska 8 data rejestracji w KRS:

Bardziej szczegółowo

LGD DUNAJEC-BIAŁA łączny budżet: 7 117 320,00

LGD DUNAJEC-BIAŁA łączny budżet: 7 117 320,00 LGD DUNAJEC-BIAŁA łączny budżet: 7 117 320,00 Z czeg na peracje: 4.4 Małe prjekty 1 200 000 Beneficjenci 1. sby fizyczne 2. sby fizyczne prwadzące działalnść gspdarczą na bszarze bjętym LSR 3. sby prawne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

Ochrona atmosfery- programy 2015

Ochrona atmosfery- programy 2015 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r d w i s k Nardwy Fundusz Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej Ochrna atmsfery- prgramy 2015 Katarzyna Jastrzemska Kierwnik Wydziału Rzwju Zainwestujmy razem w śrdwisk

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj. Piła: Przedmitem zamówienia jest pracwanie harmngramu, zrganizwanie i przeprwadzenie szkleń zawdwych dla uczniów szkół pnadgimnazjalnych wjewództwa wielkplskieg w ramach prjektu Czas zawdwców- wielkplskie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne ANKIETA Strategia Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022 - Knsultacje spłeczne Szanwni Państw W związku prwadzeniem prac nad pracwaniem Strategii Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022, zwracamy się d Państwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy. Specyfikacja budynków uŝyteczności publicznej, które będą poddane termomodernizacji: Część I:

Załącznik nr 1 do umowy. Specyfikacja budynków uŝyteczności publicznej, które będą poddane termomodernizacji: Część I: Załącznik nr 1 d umwy Specyfikacja budynków uŝytecznści publicznej, które będą pddane termmdernizacji: Część I: 1. Szkła w Szpęgawsku: Oddział Przedszklny Szkły Pdstawwej w Brzeźnie, Szpęgawsk. Lkalizacja:

Bardziej szczegółowo

Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o.

Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o. Rzwju Lkalneg sp. z.. PRIORYTETY LRPO Prirytet I. Rzwój infrastruktury wzmacniającej knkurencyjnść reginu. Głównym celem realizwanym w ramach Prirytetu I jest rzwój cywilizacyjny i wzrst knkurencyjnści

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Kmrniki Puszczykw KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE Szanwni Państw! W związku z rzpczęciem prac nad przygtwaniem strategii rzwju bszaru na lata

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj.

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj. S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W kresie sprawzdawczym tj. w I półrczu 2013 rku (d stycznia d czerwca) kmisja dbyła 6 psiedzeń,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.czerwiensk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.czerwiensk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.czerwiensk.pl Czerwieńsk: Opracwanie gminnej ewidencji zabytków wspólnej dla całeg bszaru funkcjnalneg

Bardziej szczegółowo

Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o.

Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o. Rzwju Lkalneg sp. z.. PRIORYTETY LRPO Prirytet III. Ochrna i zarządzanie zasbami śrdwiska przyrdniczeg Głównym celem Prirytetu III jest utrzymanie wyskich standardów eklgicznych przez dalszą pprawę funkcjnwania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie terapii zajęciwej w ramach prjektu Pprawa jakści pieki nad sbami niesamdzielnymi,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

OFERTA Działań wspierających OWES

OFERTA Działań wspierających OWES 2015 OFERTA Działań wspierających OWES Oferwane w ramach działań p prjekcie Ośrdki Wspierania Eknmii Spłecznej realizwaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DORADZTWO KSIĘGOWE Chcesz uniezależnić

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH www.zss-zary.pl e-mail: zss-zary@wp.pltel. KRS 0000322913 Pl. Inwalidów 12 68-200 Żary NIP Bank BPH 66106000760000320001358293

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gv.pl Warszawa: Opracwanie Studium Wyknalnści Prjektu OPUZ (Otwarta Platfrma Ubezpieczeń Zdrwtnych)

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Uchwała Nr XXXII/183/2012 w sprawie uchwalenia Wielletniej Prgnzy Finanswej Pwiatu Średzkieg na lata 2013-2025 zstała pdjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro Publikacja współfinanswana ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz przez budżet państwa w ramach pmcy technicznej Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Dtacje na Innwacje Inwestujemy w Waszą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zari@zari.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zari@zari.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zari@zari.cm.pl Zabrze: Udzielenie i bsługa długterminweg kredytu inwestycyjneg w wyskści d 5 100 000,00

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przeprwadzenie kampanii prmcyjnej Małplskieg Parku Technlgii Infrmacyjnych - Ośrdka Innwacyjnści Krakwskieg Parku Technlgiczneg raz wyknanie prtalu internetweg stanwiąceg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD ZP.2.2014 Żary, 26.09.2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2039. (objaśnienia)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2039. (objaśnienia) Załącznik Nr 3 d Uchwały Nr 210/14 Sejmiku Wjewództwa Mazwieckieg z dnia 3 listpada 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wielletniej Prgnzy Finanswej Wjewództwa Mazwieckieg na lata 2014-2039 WIELOLETNIA

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć w zakresie gospodarowania odpadami i rekultywacji terenów zdegradowanych

Finansowanie przedsięwzięć w zakresie gospodarowania odpadami i rekultywacji terenów zdegradowanych Finanswanie przedsięwzięć w zakresie gspdarwania dpadami i rekultywacji terenów zdegradwanych Departament Ochrny Ziemi Nardwy Fundusz Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej Warszawa, listpad 2012 r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA Kraków, styczeń 2015 1 Małplski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej (MOWES) rzpczął działalnść w becnym kształcie 1 stycznia 2015 r. Twrzy g partnerstw

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami z środków NFOŚiGW

Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami z środków NFOŚiGW Finanswanie przedsięwzięć z zakresu gspdarki dpadami z śrdków NFOŚiGW Katarzyna Maryniak Główny Specjalista Wydział Gspdarki Odpadami Departament Ochrny Ziemi Ryn, dnia 10 maja 2012 r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Środowisko na Mazowszu Informacja prasowa, 18 grudnia 2009 r.

Środowisko na Mazowszu Informacja prasowa, 18 grudnia 2009 r. Unijne fundusze dla Centrum Nauki Kpernik. Śrdwisk na Mazwszu Infrmacja praswa, 18 grudnia 2009 r. Prgram Infrastruktura i Budwa Centrum Nauki Kpernik 207 mln zł z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Gminnych Koordynatorów Stowarzyszenia LGD Qwsi 2009-10-27

Szkolenie dla Gminnych Koordynatorów Stowarzyszenia LGD Qwsi 2009-10-27 Szklenie dla Gminnych Krdynatrów Stwarzyszenia LGD Qwsi Stwarzyszenie LGD Qwsi: Stwarzyszenie LGD Qwsi, pwstał w celu realizacji 4 si prirytetwej PROW 2007-2013. Głównym celem Leadera jest budwanie kapitału

Bardziej szczegółowo

ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa

ILF CONSULTING ENGINEERS Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z.. w Siedlcach, ul. Leśna 8 08-110 Siedlce, Wyknawca: Knsrcjum ILF CONSULTING ENGINEERS Plska Sp. z.. ul. Pstępu 15B, 02-676 Warszawa ILF BERATENDE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glwna.php?idpm=2 Ożarów Mazwiecki: Usługa dtycząca przygtwania, dstawy i pdania psiłków w

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 W RPO WM 2015-03-19

WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 W RPO WM 2015-03-19 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 W RPO WM Jakub Szymański Dyrektr Departamentu Zarządzania Prgramami Operacyjnymi UMWM 19 marca 2015 1 Wystartwały Fundusze Eurpejskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn/bip Olsztyn: świadczenie usług w prjekcie Oficer Łącznikwy Numer głszenia: 268761-2012;

Bardziej szczegółowo

Polityka KE w zakresie redukcji emisji CO 2 i CCS (1)

Polityka KE w zakresie redukcji emisji CO 2 i CCS (1) PGE Górnictw i Energetyka Knwencjnalna S.A. Łódź, 30 maja 2012 Plityka KE w zakresie redukcji emisji CO 2 i CCS (1) 2005 pwstanie EU ETP ZEP - Eurpejskiej Platfrmy Technlgicznej dedykwanej technlgim CCS

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Przeprwadzenie warsztatów umiejętnści wychwawczych dla rdzin zastępczych, uczestników

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biała Pdlaska: Wyjazd szkleniw - integracyjny dla uczestników prjektu systemweg pn.: Uwierz w siebie - dknaj metamrfzy w ramach PAL wychwanków pieczy zastępczej Numer głszenia: 255606-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z programów priorytetowych ochrony ziemi.

Wybrane zagadnienia z programów priorytetowych ochrony ziemi. Wybrane zagadnienia z prgramów prirytetwych chrny ziemi. Jerzy Swatń Dyrektr Departamentu Ochrny Ziemi Warszawa, 30.01.2012 r. Plan prezentacji Udzielanie dfinanswania ze śrdków NFOŚiGW Pdstawwe dkumenty

Bardziej szczegółowo

Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o.

Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o. Rzwju Lkalneg sp. z.. PRIORYTETY LRPO Prirytet II. Stymulwanie wzrstu inwestycji w przedsiębirstwach i wzmcnienie ptencjału innwacyjneg. Głównym celem Prirytetu II jest rzwój gspdarczy wjewództwa pprzez

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Kwota zmian. Rewitalizacja ul. Chłodnej - zadanie 1 620000 o 620000

Strona 1. Kwota zmian. Rewitalizacja ul. Chłodnej - zadanie 1 620000 o 620000 Kwta przed zmianami Kwta zmian Kwta zmianach p Rewitalizacja ul. Chłdnej - zadanie 1 620000 620000 Zgdnie z zapisem w WPI zadanie jest realizwana w latach 2005-2011. Z uwagi na graniczne śrdki finanswe

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_elcki/97/zamowienia_publiczne/ Ełk: Kurs Nauki języka angielskieg na pzimie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bisztynek: Usługi szkoleniowe Numer ogłoszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Bisztynek: Usługi szkleniwe Numer głszenia: 156370-2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp2.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp2.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsp2.edu.pl Brzesk: Dstawa wypsażenia pracwni elektrtechniki i elektrniki - część II - aparatura

Bardziej szczegółowo

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych u j w z r w t s y z r a w t i n w r t k e l e h małyc h c y n d w TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrwni wdnych w Plsce TRMEW O NAS Twarzystw Rzwju Małych Elektrwni Wdnych jest największą i najstarszą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ksse.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ksse.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ksse.cm.pl Katwice: Opracwanie dkumentacji prjektwej budwlanej i wyknawczej, uzyskanie właściwych

Bardziej szczegółowo

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR Cykl sptkań prezentujących rezultaty prjektu na wdrżenie CSR Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system sp. z.. realizuje prjekt Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system spłecznie dpwiedzialnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zari.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zari.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zari.cm.pl Zabrze: Realizacja wg. frmuły zaprjektuj i wybuduj zadania inwestycyjneg pn.: Mdernizacja

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie nr UDA - POIG.06.01.00-14-021/09 Etap I - przygotowanie Planu rozwoju eksportu została zawarta pomiędzy:

Umowa o dofinansowanie nr UDA - POIG.06.01.00-14-021/09 Etap I - przygotowanie Planu rozwoju eksportu została zawarta pomiędzy: HOLIDAY TRAVEL Sp. z.. z siedzibą, w Warszawie trzymał wsparcie finanswe na przygtwanie Planu rzwju eksprtu usług turystycznych w ramach Działania 6.1 Paszprt d eksprtu si prirytetwej 6. Plska gspdarka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizwane jest w ramach prjektu Udany start w drsłe życie współfinanswaneg przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raprt z ewaluacji wewnętrznej przeprwadznej w Pwiatwym Ośrdku Dsknalenia Nauczycieli w Wdzisławiu Śląskim Opracwały: Renata Gryt i Iwna Miler - knsultantki PODN Wdzisław Śląski, marzec 2013 r. I. Opis

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Kmplekswa rganizacja dwóch pikników i dwóch knferencji Numer głszenia: 137486-2015;

Bardziej szczegółowo

III CZĘŚĆ OPISOWA dotycząca wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r.

III CZĘŚĆ OPISOWA dotycząca wykonania wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r. III CZĘŚĆ OPISOWA dtycząca wyknania wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 r. 1. Pprawa bezpieczeństwa ruchu drgweg na drgach gminnych (ul. Mazurska i Łazienna) raz pwiatwych ul. Pniatwskieg, Świętchwskieg,

Bardziej szczegółowo

Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno Przemysłowego - etap II Inicjatywa JESSICA

Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno Przemysłowego - etap II Inicjatywa JESSICA Rzwój Pznańskieg Parku Technlgiczn Przemysłweg - etap II Inicjatywa JESSICA Krzysztf Lis Gł. Specjalista ds. Unijnych i Planwania Wielkplskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z.. Knferencja pświęcna inicjatywie

Bardziej szczegółowo

LGD DUNAJEC-BIAŁA łączny budżet: 7 117 320,00. Z czego na operacje: 4.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw 640 000.

LGD DUNAJEC-BIAŁA łączny budżet: 7 117 320,00. Z czego na operacje: 4.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw 640 000. LGD DUNAJEC-BIAŁA łączny budżet: 7 117 320,00 Z czeg na peracje: 4.2 Twrzenie i rzwój mikrprzedsiebirstw 640 000 Beneficjent: - Osba fizyczna - sba prawna* - jednstka rganizacyjna niepsiadająca sbwści

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02.

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02. Biur Prjektu: Cnsulting Plus Sp. z.. ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa tel. 22 622 35 19, fax 22 622 35 20 biur@teklaplus.pl OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058 Lipusz: zakup usług edukacyjnych w ramach prjektu systemweg pt. DOBRY START - wyrównywanie szans edukacyjn - rzwjwych dzieci z klas I-III szkół pdstawwych Gminy Lipusz. Numer głszenia: 426898-2011; data

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków.

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Knkurs dtacyjny na wydarzenie edukacyjn infrmacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nwe praw dpadwe nwy styl życia Dlnślązaków. 1. Cele i uzasadnienie: 1.1. Uzasadnienie knkursu: Regulamin Niska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kopernik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kopernik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rawa-kpernik.pl Rawa Mazwiecka: Zakup i dstawa nwych pdręczników/książek w ramach prjektów Szkła

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: przygtwanie raprtów i analiz na ptrzeby prjektu Innwacyjne prdukty piekarnicze

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji.

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: świadczenie usług gastrnmiczn-htelarskich na ptrzeby rganizacji: Rady Naukwej

Bardziej szczegółowo

Jak Powiat wspiera przedsiębiorczość. Dotychczasowe praktyki, plany na przyszłość

Jak Powiat wspiera przedsiębiorczość. Dotychczasowe praktyki, plany na przyszłość Jak Pwiat wspiera przedsiębirczść. Dtychczaswe praktyki, plany na przyszłść Pwiat Drawski płżny jest w płudniw-wschdniej części wjewództwa zachdnipmrskieg. Stanwi serce niezwykłej krainy - Pjezierza Drawskieg

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr XIII/114/08 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 25 kwietnia 2008r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY CEDRY WIELKIE

Załącznik do Uchwały nr XIII/114/08 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 25 kwietnia 2008r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY CEDRY WIELKIE _ Załącznik d Uchwały nr XIII/114/08 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 25 kwietnia 2008r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY CEDRY WIELKIE NA LATA 2008-2015 1 _ SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Przedmit i cele pracwania.

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Gminy Krasnystaw na lata 2015-2020

Program Rozwoju Gminy Krasnystaw na lata 2015-2020 2015 Prgram Rzwju Gminy Krasnystaw na lata 2015- Prgram Rzwju Gminy Krasnystaw na lata 2015-2 Prgram Rzwju Gminy Krasnystaw na lata 2015- stanwi załącznik nr 2 d Zintegrwanej Strategii Rzwju Obszaru Funkcjnalneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Leasing peracyjny samchdu na ptrzeby bieżącej bsługi inwestra typu bus (7 sbwy) bez pcji wykupu. Numer głszenia: 24215-2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków.

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Knkurs dtacyjny na wydarzenie edukacyjn infrmacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nwe praw dpadwe nwy styl życia Dlnślązaków. 1. Cele i uzasadnienie: 1.1. Uzasadnienie knkursu: Regulamin Niska

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA Do udziału w projekcie Szansa na 6

KARTA ZGŁOSZENIA Do udziału w projekcie Szansa na 6 Strna1 Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg. _ KARTA ZGŁOSZENIA D udziału w prjekcie CZĘŚD I DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 26 marca 2015 roku

Informacja o pracy Prezydenta Miasta w okresie od 26 marca 2015 roku 6 J J)iL^ Naczel renta Infrmacja pracy Prezydenta Miasta w kresie d 26 marca 2015 rku W mawianym kresie dbył się 7 psiedzeń kierwnictwa miasta. Łącznie prezydent wydał 98 zarządzeń wyknawczych raz 5 zarządzeń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krtszyce z dnia 17 marca 2015r w sprawie przeprwadzenia knsultacji prjektu uchwały Rady Gminy Krtszyce w sprawie trybu i szczegółwych kryteriów ceny wnisków realizację

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo