Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata w I kwartale 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w I kwartale 2013 r."

Transkrypt

1 Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata w I kwartale 2013 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Społeczeństwo Obywatelskie s. 4 Edukacja s. 6 Wspieranie rodziny s. 7 Kultura s. 8 Sport s. 9 Planowanie przestrzenne s. 9 Gospodarka komunalna s. 9 Komunikacja s. 10 1

2 1. priorytet rozwojowy - Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej Starachowic Kierunek rozwoju 1.1 Tworzenie korzystnych warunków dla lokowania kapitału inwestycyjnego w SSE Starachowice w I kwartale b.r. Zastępca Prezydenta Miasta Sylwester Kwiecień odbył 2 spotkania z przedsiębiorcami. Prezydent spotkał się z Zarządem firm działających na terenie SSE. W wymienionych spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele firm: MAN Bus Sp z o.o. i innych. Omawiane tematy dotyczyły bieżącej działalności firm, współpracy z samorządem lokalnym oraz ulg i zwolnień w opłatach ponoszonych przez przedsiębiorców na rzecz Gminy; ponadto Zastępca Prezydenta Miasta Starachowice Sylwester Kwiecień spotkał się z przedstawicielami firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie SSE Starachowice na zorganizowanej przez Ministerstwo Gospodarki konferencji Budowa przewag konkurencyjnych Polski. Rola Specjalnych Stref Ekonomicznych. Podczas konferencji podsumowano dotychczasowe lata działalności oraz zastanawiano się nad przyszłością specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Skutkami ww. działań w ramach wzajemnego dialogu będzie poprawa współpracy pomiędzy Władzami Miasta, a przedsiębiorcami działającymi na terenie Strefy. Udział w tak prestiżowych wydarzeniach przedstawicieli władz miasta oraz lokalnych przedsiębiorców był niezwykle istotny. Gmina Starachowice zgodnie z postanowieniami podpisanej umowy pomiędzy gminą a Stowarzyszeniem na rzecz Klastra Przemysłowego Dawnych Terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego im. Premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego w sprawie podjęcia współpracy w zakresie realizacji Programów Rewitalizacji i Rozwoju Gospodarczego na terenach dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego (uchwała nr XI/10/2012 z r.) funkcjonuje w obrębie Klastra. Gmina Starachowice zbyła działkę po byłych zakładach drzewnych, znajdującą się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. Działkę nabyła Spółka Bioelektrownie Świętokrzyskie, która w perspektywie kilku najbliższych lat wybuduje w tym miejscu biogazownię i bioelektrownię. Przedsiębiorca planuje zatrudnić ok osób. Zakupem eko-energii elektrycznej zainteresowane są spółki działające w SSE w szczególności MAN, Cerrad, Cersanit. 2

3 Kierunek rozwoju 1.2 Wspieranie prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej w ramach realizacji kierunku: podejmowane były działania polegające na ułatwieniu zakładania lokalnych klubów biznesu oraz tworzeniu konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki Starachowic z wykorzystaniem naturalnych zasobów miasta i jego naturalnego otoczenia. W związku z tym prowadzona była przebudowa budynku zajmowanego przez FARR. W nowo-powstałym budynku rozpoczną się spotkania, szkolenia i konferencje, które będą skierowane do konkretnej grupy przedsiębiorców. Ze względu na przebudowę budynku i przez to zwiększenie jego możliwości lokalowych, zauważalne jest dość duże zainteresowanie sektora MŚP. Uruchomione zostało (przez FARR) wirtualne biuro z którego korzystają przedsiębiorcy oraz firmy z województwa świętokrzyskiego. Wirtualne biuro jest usługą skierowaną zarówno do nowych podmiotów gospodarczych, firm już istniejących oraz oddziałów firm, które chcą ograniczyć koszty związane z prowadzeniem biura, a jednocześnie tworzyć profesjonalny wizerunek swojej firmy pod adresem jednego z centrów biznesowych. Kierunek rozwoju 1.3 Rozwój konkurencyjnych markowych produktów turystycznych w celu uzyskania rozpoznawalności marki miasta Starachowice w skali krajowej i międzynarodowej gmina prowadziła stałą aktualizację informacji turystycznych zamieszczanych na Portalu Miasta. Gmina promowała żółty szlak turystyczny Starachowice - Iłża oraz szlak spacerowy poświęcony miejscom związanym z dziejami górnictwa w Starachowicach (IV Rajd Barbórkowy Śladami górników ). W ramach działań pn. Dotknij Historii Miejska Biblioteka Publiczna wraz z Gminą Starachowice złożyła udaną aplikację do Programu Patriotyzm Jutra którego operatorem jest Muzeum Historii Polski w Warszawie, w której uzyskała zł dotacji na realizację projektu edukacyjnego pn. Śladami Langiewicza, Czachowskiego i Kality Rębajło po Ziemi Starachowickiej w 150 Rocznicę Powstania Styczniowego. Projekt przeznaczony jest do realizacji w okresie r r. Posiada on wysokie walory edukacyjno turystyczne. Kierunek rozwoju 1.4 Budowanie rozpoznawalnej marki miasta Starachowice w skali krajowej i międzynarodowej 3

4 W I kwartale b.r. przystąpiono do tworzenia zespołu, którego zadaniem będzie budowanie marki miasta. Główne działania do powołania ww. zespołu zaplanowano na II i III kwartał 2013 roku. 2. Priorytet rozwojowy - Podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz rozwój kapitału ludzkiego Kierunek rozwoju 2.1 Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju edukacji i kapitału ludzkiego zgodnie z ideą miasta uczącego się podpisana została umowa o przekazanie środków finansowych PEFRON na realizację projektu pn. Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Miejskim nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Starachowicach położenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych. Koszt realizacji projektu wyniósł ,68 zł, w tym środki własne to ,03 zł. W ramach projektu w dniach r. położona została wykładzina antypoślizgowa w ciągach komunikacyjnych o łącznej powierzchni 360 m.kw. Poprzez to działanie podniósł się poziom funkcjonowania i integracji dzieci niepełnosprawnych w środowisku dzieci zdrowych oraz zwiększyło bezpieczeństwo. W I kwartale 2013 r. Gmina sfinansowała szereg imprez i działań promujących zdrowy tryb życia i kulturę fizyczną w ogólnej kwocie zł. Działania te mają charakter długofalowy, a ich skutki dostrzegalne będą w dalekiej przyszłości. Straż Miejska kontynuując realizację zadania (zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach) organizowała spotkania dotyczące bezpieczeństwa oraz przeprowadzała kontrole otoczenia szkół. Skutki przeprowadzonych działań mają charakter perspektywiczny i nie są zauważalne w krótkim czasie. Gmina prowadziła działania polegające na wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów. W ramach projektu/celu operacyjnego uczniowie klas I-III z wszystkich publicznych szkół podstawowych z terenu gminy Starachowice kontynuowali udział w dodatkowych zajęciach, które miały charakter rozszerzający umiejętności uczniów lub wyeliminowanie barier rozwojowych dzieci. Zajęcia te 4

5 odbywały się w ramach II etapu projektu unijnego pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Starachowice. Poprzez dodatkowe zajęcia zapewniono każdemu dziecku wsparcie zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. Zwiększono dostępność wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w szczególności dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zminimalizowano specyficzne trudności w uczeniu się. Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium szkolnego jak też rządowy program Wyprawka szkolna przyczynia się do wyrównania szans edukacyjnych dzieci z rodzin korzystających z pomocy socjalnej. Stypendium szkolne otrzymało 532 uczniów. w ramach działania: wspieranie rozwoju prywatnych instytucji oświatowych w przedmiotowym okresie wypłacono kwotę zł (w tym zł dla 2 niepublicznych przedszkoli) dotacji dla 5 szkół i placówek niepublicznych. Do przekazywania dotacji Gmina jest zobowiązana na mocy ustawy o systemie oświaty. Nastąpiło zwiększenie dostępności szkół i placówek niepublicznych poprzez wpływ na wysokość czesnego. w ramach działania: poszerzenie zakresu dostępności edukacji dla wszystkich grup wiekowych realizowany był tylko częściowo w minionym okresie sprawozdawczym. W zadaniach: Doprowadzenie do utworzenia w Starachowicach filii renomowanej uczelni państwowej oraz Stworzenie warunków do rozwoju szkół i placówek niepublicznych w obszarze szkolnictwa zawodowego, będących alternatywą kształcenia dla uczniów: stworzenie klastra firm technologicznych dla edukacji przyszłości nie był jak dotąd realizowany. Jego realizacja przewidziana jest w późniejszym czasie. w ramach działania: intensyfikacja współpracy miasta z organizacjami promującymi idee kształcenia przez całe życie, prowadzona była kontynuacja zajęć informatycznych dla grup 50+, warsztatów fotograficznych w ramach spotkań Starachowickiego Towarzystwa Fotograficznego Reflex ; spotkań autorskich: z dyr RDLP w Radomiu P. Kacprzakiem i jego wykład o gospodarce leśnej i historii lasów w regionie, spotkanie z dyr. Religia TVP ks. Kazimierzem Sową prezentacja multimedialna i reportaż z pobytu na Syberii; wspomnienia harcmistrza S. Derlatki i promocja Jego książki Moje życie w zielonym mundurze ; przypomnienie zwyczajów Wielkanocnych oraz legend i walorów krajoznawczych Regionu w ramach Głośnych Czytań Nocnych. W zajęciach informatycznych, warsztatach fotograficznych, wykładach i odczytach uczestniczyło ponad 470 seniorów. Liczba uczestników wskazuje duże zapotrzebowanie na organizowanie wszelkich form edukacyjnych dla seniorów. Nie wystarczające środki materialne ograniczają organizowanie spotkań autorskich. Mała ilość stanowisk komputerowych (5 w Czytelni Głównej) ogranicza liczbę osób szkolonych. 5

6 Zadanie: rozwinięcie współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji, realizowane było poprzez następujące działania: - w marcu w Starachowicach gościły uczennice z Vechty. Młodzież przyjechała na zaproszenie Gimnazjum nr 2 i 4. Międzynarodowa wymiana (wspólny projekt Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 4 była doskonałą okazją do nawiązania nowych znajomości, integracji, wymiany doświadczeń oraz szlifowania języka. - gmina wspomagała szkoły w realizacji projektów w ramach programu Comenius Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół poprzez zapewnienie 20% wkładu własnego, który w przypadku prawidłowej realizacji projektu, co dotychczas zawsze miało miejsce, zostaje Gminie zwrócony ze środków wspólnotowych. W pierwszym kwartale 2013 r. trzy szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1, Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 3, kontynuowały realizację rozpoczętych 1 września 2012 r. projektów w ramach Programu Partnerskiego Comenius. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w wys. 20 tys. EURO, uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 1 uczestniczący w projekcie Learning by Eating w lutym br. odwiedzili partnerską szkołę w Danii. Na miejscu oprócz zwiedzania zabytków, odbywały się zajęcia tematyczne. Szkoła Podstawowa nr 9 kontynuowała realizację trwającej od 1 września 2012 r. innowacji pedagogicznej pt. Przez zabawę i piosenkę uczę się języka niemieckiego. Jest to program nauki j. niemieckiego zintegrowany z treściami edukacji plastycznej i muzycznej klas I-III szkoły podstawowej. Innowacja realizowana jest w ramach zajęć edukacji plastycznej i muzycznej w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w miesiącu, rozłożonych po 1/2 godziny w tygodniu. W wyniku innowacji uczniowie klas I-III poszerzają swą wiedzę o podstawowe treści, dzięki którym będą rozumieć krótkie i proste wypowiedzi dialogowe, zawierające struktury leksykalne i gramatyczne, polecenia nauczyciela związane z lekcją, instrukcją wykonania zadania. w I kwartale 2013 roku zaplanowane przeprowadzenie (Referat PF) spotkania informacyjno szkoleniowego dla nauczycieli odnoście możliwości realizowania projektów po ogłoszeniu terminów i obszarów aplikacyjnych (głównie PO KL 9.1.2) przez instytucję zarządzającą. W ogłoszonej dokumentacji konkursowej kryterium dostępu do składania projektów dopuszcza jedynie podmioty z obszarów wiejskich. Gmina Starachowice nie może uczestniczyć w konkursie. W związku z tym organizowanie takiego spotkania było bezprzedmiotowe. Obecnie oczekujemy na ogłoszenie konkursów z innych działań (np. Projekt systemowy dot. doposażenia oddziałów przedszkolnych w szkołach) na które, w przypadku możliwości aplikowania przez naszą Gminę, zostaną zorganizowane spotkania informacyjno szkoleniowe. Gmina na bieżąco monitoruje możliwości pozyskiwania środków w zakresie podnoszenie kwalifikacji nauczycieli 6

7 Kierunek rozwoju 2.2 Wspieranie rodziny w rozwoju w ramach działania: stworzenie partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz budowy i adaptacji mieszkań socjalnych: w pierwszym kwartale 2013 roku uzyskano decyzję administracyjną pozwolenie na budowę inwestycji. Zostały przygotowane dokumenty do przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji. W zadaniu: wspiernie rodziny poprzez różne formy dodatkowej opieki: świetlice środowiskowe, zajęcia dodatkowe, kluby sportowe: w pierwszym kwartale 2013 roku, w ramach otwartego konkursu ofert organizacje (w tym kluby sportowe), otrzymały dotacje w wysokości ,00 zł na zajęcia pozalekcyjne oraz ,00 zł na prowadzenie trzech świetlic środowiskowych (dwa stowarzyszenia). w ramach zadnia: integracja i edukacja pracowników socjalnych i innych grup wsparcia zajmujących się pomocą: w pierwszym kwartale 2013 roku, Gminny Zespół Interdyscyplinarny, w którego skład wchodzą przedstawiciele różnych instytucji z terenu Gminy Starachowice, powołał 2 grupy robocze. Ponadto, kontynuowano pracę powołanych wcześniej grup oraz monitorowano sytuację w rodzinach dotkniętych przemocą. w ramach zadnia: rozwój poradnictwa dla rodzin w kryzysie: w pierwszym kwartale 2013 roku (w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w Rodzinie) Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny w MOPS udzielał bezpłatnych porad. W okresie od stycznia do marca udzielono w sumie 141 porad, w tym: socjalnych, psychologicznych, prawnych, terapeuty uzależnień oraz lekarza psychiatry. udzielono pomocy w formie mediacji rodzinnych, prowadzone były grupy wsparcia dla młodocianych rodziców i grupy samopomocowe dla ofiar przemocy w rodzinie. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do czynny był telefon, pod którego numerem rodziny i osoby w kryzysie mogły korzystać z porad telefonicznych. 7

8 Kierunek rozwoju 2.3 Kreowanie miejskiej przestrzeni społecznej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Fundacja-Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach realizowała projekt pn. Świętokrzyskie Centrum Wspierania Ekonomi Społecznej II (działanie POKL). Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i podniesienie umiejętności w sferze uruchomienia i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego. Kandydatami były osoby bezrobotne, niepełnosprawne, nieaktywne zawodowo, chcące otworzyć spółdzielnię socjalną. Uczestnikom zaoferowano doradztwo specjalistyczne. Z pośród dwóch grup biorących udział w projekcie po sporządzeniu biznes planów została wybrana przez komisję z zewnątrz grupa kwalifikująca się do otrzymania dotacji i wsparcia pomostowego, a w tym do utworzenia spółdzielni socjalnej (Spółdzielnia Socjalna AGAWA uzyskała wpis do rejestru w KRS i rozpoczęła działalność w postaci prowadzenia baru mlecznego MIŚ ). Trwa tworzenie drugiej spółdzielni socjalnej. Kierunek rozwoju 2.4 Wspieranie rozwoju kultury Była opracowywana Strategia Rozwoju Starachowickiego Centrum Kultury. W ramach projektu pn. Internetowe Centrum Kultury Starachowickie Centrum Kultury pozyskało sprzęt internetowy oraz wizualny (telebim) do realizacji projektu. Trwała modernizacja Kina Miejskiego w Starachowickim Centrum Kultury. Wykonano adaptację akustyczną sufitu sali widowiskowo-kinowej, modernizację oświetlenia, dokonano zakupu i montażu oświetlenia roboczego kina. W ramach promowania nowoczesnego patriotyzmu zaplanowano działania gminy na 2013 rok we współpracy z partnerami społecznymi. Kierunek rozwoju 2.5 Promocja sportu i aktywnego wypoczynku Gmina, w miarę możliwości finansowych i zapotrzebowania społecznego, organizowała 8

9 zawody i imprezy sportowe zgodnie z miejskim kalendarzem imprez sportoworekreacyjnych, turystyczno-krajoznawczych i kulturalnych. Przeprowadzono konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań Gminy w zakresie sportu, turystyki i wypoczynku. Przeprowadzono halowe turnieje piłkarskie. Gmina wspierała organizację imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na terenie miasta (zakup nagród i upominków dla uczestników konkursów, gier i zabaw sportowych) Gmina koordynowała działania związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych: zawodów i rozgrywek w ramach współzawodnictwa międzyszkolnego i innych. 3. priorytet rozwojowy Podnoszenie atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni miejskiej Kierunek rozwoju 3.1 Stworzenie atrakcyjnego i funkcjonalnego miasta poprzez osiągnięcie trwałego ładu przestrzennego w działaniu kształtowanie ładu przestrzennego miasta: prowadzone były dwa postępowania dotyczące aktywnej gospodarki gruntami tj. postępowanie dotyczące sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod działalność gospodarczą przy ul. Radomskiej przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "STREFA" pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz darowizna pasa drogi powiatowej ul. Szkolnej na rzecz Starostwa Powiatowego. w ramach zadania kreacja centrum jako reprezentacyjnej wizytówki miasta: zostały zrealizowane roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej i gazowej na ul. Wysokiej i w górnej pierzei Rynku, a także prowadzony był montaż słupów na ul. Niskiej i Kościelnej. Prowadzone są prace wykończeniowe w szalecie i przy fundamentach w fontannie. kontynuowano roboty konstrukcyjne pod murki oporowe w Rynku i i na skwerze przy ul. Niskiej/ Wysokiej, prowadzony był nadal nadzór archeologiczny nad robotami budowlanymi. W ramach działania: ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego: na stronie 9

10 internetowej oraz w prasie lokalnej zamieszczono szereg artykułów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami ok. 30 szt. Kierunek rozwoju 3.2 Rozwój kompleksowej infrastruktury miejskiej służą cej bezpośrednio mieszkańcom wykonano kanalizację sanitarną w ulicy Świerkowej i w odcinku ulicy Bocznej o dł. 287m. wykonano nawierzchnię (1140m2) oraz zjazdy i chodniki na ulicy Wylotowej wykonano kanalizację deszczową w ulicy Wylotowej 145m, wykonano nawierzchnię (579m2) oraz zjazdy i chodniki na ulicy Chorążego Szorta, wykonano nawierzchnię (535m2) oraz zjazdy i chodniki na odcinku ulicy Druhny Zjawy. wykonano oświetlenie ulicy Objazdowej 188m, wykonano odcinek chodnika w Al. Najświętszej Marii Panny o pow. 240m 2. Kierunek rozwoju 3.3 Rozwój infrastruktury związanej z szeroko pojętym skomunikowaniem Starachowic poprawa jakości transportu miejskiego i lepsze skomunikowanie miasta dla mieszkańców i lokalnej przedsiębiorczości: nie zakupiono w tym okresie żadnego z nowych autobusów dla komunikacji miejskiej"; modernizacja taboru prowadzona jest sukcesywnie w skali poszczególnych lat. Dzięki wcześniejszym zakupom średni wiek taboru autobusowego w komunikacji miejskiej wynosi: 9,4 lat. Przygotowano zmiany układu komunikacyjnego wdrożonego od r. Na wniosek Rady Miejskiej w części zostanie ponownie przeanalizowany i zostaną wycenione koszty niewielkich zmian. Szacowany termin wykonania kwiecień/ maj w celu maksymalnego ułatwienia i skrócenia procesu obsługi przedsiębiorców i inwestorów, pracownicy poszczególnych referatów UM Starachowice są zobligowani do obsługi CEIDG centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. W ramach prowadzonych działań, w końcowym etapie petenci/interesanci będą mogli wiele spraw załatwić drogą elektroniczną bez konieczności pojawiania się w urzędzie. W ramach elektronicznej platformy usług administracji publicznej epuap nastąpiła 10

11 synchronizacja z wewnętrznym systemem elektronicznego obiegu dokumentów el-dok. Na epuapie trwają pracę nad stworzeniem e-formularzy dotyczących przyszłych zmian, w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 2013r. W ramach prowadzonych działań, w końcowym etapie petenci/interesanci będą mogli wiele spraw załatwić drogą elektroniczną bez konieczności pojawiania się w urzędzie. Opracowa ł: Referat ds. Pozyskiwania Funduszy 11

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 Wizja rozwoju miasta: Miasto do życia Misja Miasta: rozwój wartości wspólnotowych w nawiązaniu do tradycji miasta kupieckiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie z wykonania Uchwały Rady Miasta Gdańska nr XVIII/305/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. OGÓLNE INFORMACJE O STOWARZYSZENIU UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO... 5 2.1. Geneza powstania Stowarzyszenia i jego członkowie... 5 2.2. Władze i kadra Stowarzyszenia...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 Załącznik do Uchwały Nr LXV/614/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 września 2010 roku STRATEGIA ROZWOJU GMINY JAROCIN NA LATA 2011-2025 JAROCIN 2010 Projekt Strategia Rozwoju Gminy Jarocin na lata

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY OBYWATELSKIE

WARSZTATY OBYWATELSKIE WARSZTATY OBYWATELSKIE 29 listopada 14 grudnia 2013 r. PREZENTACJA DOKUMENTÓW WYPRACOWANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW TARNOWA Projekt Obywatel 2.0. Działam i pomagam jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI

Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Budżet Województwa Małopolskiego na rok 2002 - CZĘŚĆ OPISOWA - WYDATKI Data utworzenia Numer aktu Kadencja Planowane na 2002 r. wydatki budżetu Województwa Małopolskiego wynoszą 246 418 945 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian Pleszew, sierpień 2010 r. Spis treści Wstęp... 3 I Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA NA LATA 2012-2014 Zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 2011 rok Gmina Miejska Dzierżoniów 1 Spis treści: Wstęp... 3 1. Diagnoza społeczno - gospodarcza

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

[PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU]

[PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU] 2013 Urząd Miasta Torunia Biuro Toruńskiego Centrum Miasta [PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU] Program zawiera 50 zadań szczegółowych, podzielonych na dziewięć

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014

PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 PROGRAM PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POWIATU KIELECKIEGO NA LATA 2012-2014 Kielce, 2011 Spis treści Wstęp...3 1. Diagnoza sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu kieleckiego...5 1.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,-

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- WYDATKI BUDŻETOWE Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- Obejmują one środki na realizację: - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- - zadań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STAROGARD GDAŃSKI 2013-2020 Starogard Gdański, wrzesień 2013 roku Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. ZASADY I ETAPY PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWOJU... 6 3. FAZY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentu. Wrocław, 27 czerwca 2014 r. Strona 1 z 47

Zawartość dokumentu. Wrocław, 27 czerwca 2014 r. Strona 1 z 47 Zawartość dokumentu Wstęp...3 Struktura zawartości dokumentu...6 Priorytet I. Europejska metropolia miasto nowoczesnych przedsięwzięć...8 Priorytet II. Gospodarka innowacyjna i rozwój... 15 Priorytet III.

Bardziej szczegółowo

Lp Pytania i wątpliwości

Lp Pytania i wątpliwości Lp Pytania i wątpliwości 1 Prośba o dookreślenie ostatecznego podejścia do OSI. Odpowiedzi Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w oparciu o wewnętrzne analizy sytuacji społeczno ekonomicznej oraz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 ISSN 1899 3214 5 DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE W numerze Słowo wstępne.......................... 1 OPEN DAYS na Mazowszu

Bardziej szczegółowo