Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata w I kwartale 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w I kwartale 2013 r."

Transkrypt

1 Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata w I kwartale 2013 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Społeczeństwo Obywatelskie s. 4 Edukacja s. 6 Wspieranie rodziny s. 7 Kultura s. 8 Sport s. 9 Planowanie przestrzenne s. 9 Gospodarka komunalna s. 9 Komunikacja s. 10 1

2 1. priorytet rozwojowy - Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej Starachowic Kierunek rozwoju 1.1 Tworzenie korzystnych warunków dla lokowania kapitału inwestycyjnego w SSE Starachowice w I kwartale b.r. Zastępca Prezydenta Miasta Sylwester Kwiecień odbył 2 spotkania z przedsiębiorcami. Prezydent spotkał się z Zarządem firm działających na terenie SSE. W wymienionych spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele firm: MAN Bus Sp z o.o. i innych. Omawiane tematy dotyczyły bieżącej działalności firm, współpracy z samorządem lokalnym oraz ulg i zwolnień w opłatach ponoszonych przez przedsiębiorców na rzecz Gminy; ponadto Zastępca Prezydenta Miasta Starachowice Sylwester Kwiecień spotkał się z przedstawicielami firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie SSE Starachowice na zorganizowanej przez Ministerstwo Gospodarki konferencji Budowa przewag konkurencyjnych Polski. Rola Specjalnych Stref Ekonomicznych. Podczas konferencji podsumowano dotychczasowe lata działalności oraz zastanawiano się nad przyszłością specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Skutkami ww. działań w ramach wzajemnego dialogu będzie poprawa współpracy pomiędzy Władzami Miasta, a przedsiębiorcami działającymi na terenie Strefy. Udział w tak prestiżowych wydarzeniach przedstawicieli władz miasta oraz lokalnych przedsiębiorców był niezwykle istotny. Gmina Starachowice zgodnie z postanowieniami podpisanej umowy pomiędzy gminą a Stowarzyszeniem na rzecz Klastra Przemysłowego Dawnych Terenów Centralnego Okręgu Przemysłowego im. Premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego w sprawie podjęcia współpracy w zakresie realizacji Programów Rewitalizacji i Rozwoju Gospodarczego na terenach dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego (uchwała nr XI/10/2012 z r.) funkcjonuje w obrębie Klastra. Gmina Starachowice zbyła działkę po byłych zakładach drzewnych, znajdującą się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. Działkę nabyła Spółka Bioelektrownie Świętokrzyskie, która w perspektywie kilku najbliższych lat wybuduje w tym miejscu biogazownię i bioelektrownię. Przedsiębiorca planuje zatrudnić ok osób. Zakupem eko-energii elektrycznej zainteresowane są spółki działające w SSE w szczególności MAN, Cerrad, Cersanit. 2

3 Kierunek rozwoju 1.2 Wspieranie prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej w ramach realizacji kierunku: podejmowane były działania polegające na ułatwieniu zakładania lokalnych klubów biznesu oraz tworzeniu konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki Starachowic z wykorzystaniem naturalnych zasobów miasta i jego naturalnego otoczenia. W związku z tym prowadzona była przebudowa budynku zajmowanego przez FARR. W nowo-powstałym budynku rozpoczną się spotkania, szkolenia i konferencje, które będą skierowane do konkretnej grupy przedsiębiorców. Ze względu na przebudowę budynku i przez to zwiększenie jego możliwości lokalowych, zauważalne jest dość duże zainteresowanie sektora MŚP. Uruchomione zostało (przez FARR) wirtualne biuro z którego korzystają przedsiębiorcy oraz firmy z województwa świętokrzyskiego. Wirtualne biuro jest usługą skierowaną zarówno do nowych podmiotów gospodarczych, firm już istniejących oraz oddziałów firm, które chcą ograniczyć koszty związane z prowadzeniem biura, a jednocześnie tworzyć profesjonalny wizerunek swojej firmy pod adresem jednego z centrów biznesowych. Kierunek rozwoju 1.3 Rozwój konkurencyjnych markowych produktów turystycznych w celu uzyskania rozpoznawalności marki miasta Starachowice w skali krajowej i międzynarodowej gmina prowadziła stałą aktualizację informacji turystycznych zamieszczanych na Portalu Miasta. Gmina promowała żółty szlak turystyczny Starachowice - Iłża oraz szlak spacerowy poświęcony miejscom związanym z dziejami górnictwa w Starachowicach (IV Rajd Barbórkowy Śladami górników ). W ramach działań pn. Dotknij Historii Miejska Biblioteka Publiczna wraz z Gminą Starachowice złożyła udaną aplikację do Programu Patriotyzm Jutra którego operatorem jest Muzeum Historii Polski w Warszawie, w której uzyskała zł dotacji na realizację projektu edukacyjnego pn. Śladami Langiewicza, Czachowskiego i Kality Rębajło po Ziemi Starachowickiej w 150 Rocznicę Powstania Styczniowego. Projekt przeznaczony jest do realizacji w okresie r r. Posiada on wysokie walory edukacyjno turystyczne. Kierunek rozwoju 1.4 Budowanie rozpoznawalnej marki miasta Starachowice w skali krajowej i międzynarodowej 3

4 W I kwartale b.r. przystąpiono do tworzenia zespołu, którego zadaniem będzie budowanie marki miasta. Główne działania do powołania ww. zespołu zaplanowano na II i III kwartał 2013 roku. 2. Priorytet rozwojowy - Podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz rozwój kapitału ludzkiego Kierunek rozwoju 2.1 Tworzenie optymalnych warunków do rozwoju edukacji i kapitału ludzkiego zgodnie z ideą miasta uczącego się podpisana została umowa o przekazanie środków finansowych PEFRON na realizację projektu pn. Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Miejskim nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Starachowicach położenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych. Koszt realizacji projektu wyniósł ,68 zł, w tym środki własne to ,03 zł. W ramach projektu w dniach r. położona została wykładzina antypoślizgowa w ciągach komunikacyjnych o łącznej powierzchni 360 m.kw. Poprzez to działanie podniósł się poziom funkcjonowania i integracji dzieci niepełnosprawnych w środowisku dzieci zdrowych oraz zwiększyło bezpieczeństwo. W I kwartale 2013 r. Gmina sfinansowała szereg imprez i działań promujących zdrowy tryb życia i kulturę fizyczną w ogólnej kwocie zł. Działania te mają charakter długofalowy, a ich skutki dostrzegalne będą w dalekiej przyszłości. Straż Miejska kontynuując realizację zadania (zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach) organizowała spotkania dotyczące bezpieczeństwa oraz przeprowadzała kontrole otoczenia szkół. Skutki przeprowadzonych działań mają charakter perspektywiczny i nie są zauważalne w krótkim czasie. Gmina prowadziła działania polegające na wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów. W ramach projektu/celu operacyjnego uczniowie klas I-III z wszystkich publicznych szkół podstawowych z terenu gminy Starachowice kontynuowali udział w dodatkowych zajęciach, które miały charakter rozszerzający umiejętności uczniów lub wyeliminowanie barier rozwojowych dzieci. Zajęcia te 4

5 odbywały się w ramach II etapu projektu unijnego pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Starachowice. Poprzez dodatkowe zajęcia zapewniono każdemu dziecku wsparcie zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. Zwiększono dostępność wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w szczególności dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zminimalizowano specyficzne trudności w uczeniu się. Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium szkolnego jak też rządowy program Wyprawka szkolna przyczynia się do wyrównania szans edukacyjnych dzieci z rodzin korzystających z pomocy socjalnej. Stypendium szkolne otrzymało 532 uczniów. w ramach działania: wspieranie rozwoju prywatnych instytucji oświatowych w przedmiotowym okresie wypłacono kwotę zł (w tym zł dla 2 niepublicznych przedszkoli) dotacji dla 5 szkół i placówek niepublicznych. Do przekazywania dotacji Gmina jest zobowiązana na mocy ustawy o systemie oświaty. Nastąpiło zwiększenie dostępności szkół i placówek niepublicznych poprzez wpływ na wysokość czesnego. w ramach działania: poszerzenie zakresu dostępności edukacji dla wszystkich grup wiekowych realizowany był tylko częściowo w minionym okresie sprawozdawczym. W zadaniach: Doprowadzenie do utworzenia w Starachowicach filii renomowanej uczelni państwowej oraz Stworzenie warunków do rozwoju szkół i placówek niepublicznych w obszarze szkolnictwa zawodowego, będących alternatywą kształcenia dla uczniów: stworzenie klastra firm technologicznych dla edukacji przyszłości nie był jak dotąd realizowany. Jego realizacja przewidziana jest w późniejszym czasie. w ramach działania: intensyfikacja współpracy miasta z organizacjami promującymi idee kształcenia przez całe życie, prowadzona była kontynuacja zajęć informatycznych dla grup 50+, warsztatów fotograficznych w ramach spotkań Starachowickiego Towarzystwa Fotograficznego Reflex ; spotkań autorskich: z dyr RDLP w Radomiu P. Kacprzakiem i jego wykład o gospodarce leśnej i historii lasów w regionie, spotkanie z dyr. Religia TVP ks. Kazimierzem Sową prezentacja multimedialna i reportaż z pobytu na Syberii; wspomnienia harcmistrza S. Derlatki i promocja Jego książki Moje życie w zielonym mundurze ; przypomnienie zwyczajów Wielkanocnych oraz legend i walorów krajoznawczych Regionu w ramach Głośnych Czytań Nocnych. W zajęciach informatycznych, warsztatach fotograficznych, wykładach i odczytach uczestniczyło ponad 470 seniorów. Liczba uczestników wskazuje duże zapotrzebowanie na organizowanie wszelkich form edukacyjnych dla seniorów. Nie wystarczające środki materialne ograniczają organizowanie spotkań autorskich. Mała ilość stanowisk komputerowych (5 w Czytelni Głównej) ogranicza liczbę osób szkolonych. 5

6 Zadanie: rozwinięcie współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji, realizowane było poprzez następujące działania: - w marcu w Starachowicach gościły uczennice z Vechty. Młodzież przyjechała na zaproszenie Gimnazjum nr 2 i 4. Międzynarodowa wymiana (wspólny projekt Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 4 była doskonałą okazją do nawiązania nowych znajomości, integracji, wymiany doświadczeń oraz szlifowania języka. - gmina wspomagała szkoły w realizacji projektów w ramach programu Comenius Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół poprzez zapewnienie 20% wkładu własnego, który w przypadku prawidłowej realizacji projektu, co dotychczas zawsze miało miejsce, zostaje Gminie zwrócony ze środków wspólnotowych. W pierwszym kwartale 2013 r. trzy szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1, Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 3, kontynuowały realizację rozpoczętych 1 września 2012 r. projektów w ramach Programu Partnerskiego Comenius. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w wys. 20 tys. EURO, uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 1 uczestniczący w projekcie Learning by Eating w lutym br. odwiedzili partnerską szkołę w Danii. Na miejscu oprócz zwiedzania zabytków, odbywały się zajęcia tematyczne. Szkoła Podstawowa nr 9 kontynuowała realizację trwającej od 1 września 2012 r. innowacji pedagogicznej pt. Przez zabawę i piosenkę uczę się języka niemieckiego. Jest to program nauki j. niemieckiego zintegrowany z treściami edukacji plastycznej i muzycznej klas I-III szkoły podstawowej. Innowacja realizowana jest w ramach zajęć edukacji plastycznej i muzycznej w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w miesiącu, rozłożonych po 1/2 godziny w tygodniu. W wyniku innowacji uczniowie klas I-III poszerzają swą wiedzę o podstawowe treści, dzięki którym będą rozumieć krótkie i proste wypowiedzi dialogowe, zawierające struktury leksykalne i gramatyczne, polecenia nauczyciela związane z lekcją, instrukcją wykonania zadania. w I kwartale 2013 roku zaplanowane przeprowadzenie (Referat PF) spotkania informacyjno szkoleniowego dla nauczycieli odnoście możliwości realizowania projektów po ogłoszeniu terminów i obszarów aplikacyjnych (głównie PO KL 9.1.2) przez instytucję zarządzającą. W ogłoszonej dokumentacji konkursowej kryterium dostępu do składania projektów dopuszcza jedynie podmioty z obszarów wiejskich. Gmina Starachowice nie może uczestniczyć w konkursie. W związku z tym organizowanie takiego spotkania było bezprzedmiotowe. Obecnie oczekujemy na ogłoszenie konkursów z innych działań (np. Projekt systemowy dot. doposażenia oddziałów przedszkolnych w szkołach) na które, w przypadku możliwości aplikowania przez naszą Gminę, zostaną zorganizowane spotkania informacyjno szkoleniowe. Gmina na bieżąco monitoruje możliwości pozyskiwania środków w zakresie podnoszenie kwalifikacji nauczycieli 6

7 Kierunek rozwoju 2.2 Wspieranie rodziny w rozwoju w ramach działania: stworzenie partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz budowy i adaptacji mieszkań socjalnych: w pierwszym kwartale 2013 roku uzyskano decyzję administracyjną pozwolenie na budowę inwestycji. Zostały przygotowane dokumenty do przetargu nieograniczonego na wykonanie inwestycji. W zadaniu: wspiernie rodziny poprzez różne formy dodatkowej opieki: świetlice środowiskowe, zajęcia dodatkowe, kluby sportowe: w pierwszym kwartale 2013 roku, w ramach otwartego konkursu ofert organizacje (w tym kluby sportowe), otrzymały dotacje w wysokości ,00 zł na zajęcia pozalekcyjne oraz ,00 zł na prowadzenie trzech świetlic środowiskowych (dwa stowarzyszenia). w ramach zadnia: integracja i edukacja pracowników socjalnych i innych grup wsparcia zajmujących się pomocą: w pierwszym kwartale 2013 roku, Gminny Zespół Interdyscyplinarny, w którego skład wchodzą przedstawiciele różnych instytucji z terenu Gminy Starachowice, powołał 2 grupy robocze. Ponadto, kontynuowano pracę powołanych wcześniej grup oraz monitorowano sytuację w rodzinach dotkniętych przemocą. w ramach zadnia: rozwój poradnictwa dla rodzin w kryzysie: w pierwszym kwartale 2013 roku (w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w Rodzinie) Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny w MOPS udzielał bezpłatnych porad. W okresie od stycznia do marca udzielono w sumie 141 porad, w tym: socjalnych, psychologicznych, prawnych, terapeuty uzależnień oraz lekarza psychiatry. udzielono pomocy w formie mediacji rodzinnych, prowadzone były grupy wsparcia dla młodocianych rodziców i grupy samopomocowe dla ofiar przemocy w rodzinie. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do czynny był telefon, pod którego numerem rodziny i osoby w kryzysie mogły korzystać z porad telefonicznych. 7

8 Kierunek rozwoju 2.3 Kreowanie miejskiej przestrzeni społecznej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Fundacja-Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach realizowała projekt pn. Świętokrzyskie Centrum Wspierania Ekonomi Społecznej II (działanie POKL). Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i podniesienie umiejętności w sferze uruchomienia i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego. Kandydatami były osoby bezrobotne, niepełnosprawne, nieaktywne zawodowo, chcące otworzyć spółdzielnię socjalną. Uczestnikom zaoferowano doradztwo specjalistyczne. Z pośród dwóch grup biorących udział w projekcie po sporządzeniu biznes planów została wybrana przez komisję z zewnątrz grupa kwalifikująca się do otrzymania dotacji i wsparcia pomostowego, a w tym do utworzenia spółdzielni socjalnej (Spółdzielnia Socjalna AGAWA uzyskała wpis do rejestru w KRS i rozpoczęła działalność w postaci prowadzenia baru mlecznego MIŚ ). Trwa tworzenie drugiej spółdzielni socjalnej. Kierunek rozwoju 2.4 Wspieranie rozwoju kultury Była opracowywana Strategia Rozwoju Starachowickiego Centrum Kultury. W ramach projektu pn. Internetowe Centrum Kultury Starachowickie Centrum Kultury pozyskało sprzęt internetowy oraz wizualny (telebim) do realizacji projektu. Trwała modernizacja Kina Miejskiego w Starachowickim Centrum Kultury. Wykonano adaptację akustyczną sufitu sali widowiskowo-kinowej, modernizację oświetlenia, dokonano zakupu i montażu oświetlenia roboczego kina. W ramach promowania nowoczesnego patriotyzmu zaplanowano działania gminy na 2013 rok we współpracy z partnerami społecznymi. Kierunek rozwoju 2.5 Promocja sportu i aktywnego wypoczynku Gmina, w miarę możliwości finansowych i zapotrzebowania społecznego, organizowała 8

9 zawody i imprezy sportowe zgodnie z miejskim kalendarzem imprez sportoworekreacyjnych, turystyczno-krajoznawczych i kulturalnych. Przeprowadzono konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań Gminy w zakresie sportu, turystyki i wypoczynku. Przeprowadzono halowe turnieje piłkarskie. Gmina wspierała organizację imprez sportowo-rekreacyjnych odbywających się na terenie miasta (zakup nagród i upominków dla uczestników konkursów, gier i zabaw sportowych) Gmina koordynowała działania związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych: zawodów i rozgrywek w ramach współzawodnictwa międzyszkolnego i innych. 3. priorytet rozwojowy Podnoszenie atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni miejskiej Kierunek rozwoju 3.1 Stworzenie atrakcyjnego i funkcjonalnego miasta poprzez osiągnięcie trwałego ładu przestrzennego w działaniu kształtowanie ładu przestrzennego miasta: prowadzone były dwa postępowania dotyczące aktywnej gospodarki gruntami tj. postępowanie dotyczące sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod działalność gospodarczą przy ul. Radomskiej przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "STREFA" pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz darowizna pasa drogi powiatowej ul. Szkolnej na rzecz Starostwa Powiatowego. w ramach zadania kreacja centrum jako reprezentacyjnej wizytówki miasta: zostały zrealizowane roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej i gazowej na ul. Wysokiej i w górnej pierzei Rynku, a także prowadzony był montaż słupów na ul. Niskiej i Kościelnej. Prowadzone są prace wykończeniowe w szalecie i przy fundamentach w fontannie. kontynuowano roboty konstrukcyjne pod murki oporowe w Rynku i i na skwerze przy ul. Niskiej/ Wysokiej, prowadzony był nadal nadzór archeologiczny nad robotami budowlanymi. W ramach działania: ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego: na stronie 9

10 internetowej oraz w prasie lokalnej zamieszczono szereg artykułów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami ok. 30 szt. Kierunek rozwoju 3.2 Rozwój kompleksowej infrastruktury miejskiej służą cej bezpośrednio mieszkańcom wykonano kanalizację sanitarną w ulicy Świerkowej i w odcinku ulicy Bocznej o dł. 287m. wykonano nawierzchnię (1140m2) oraz zjazdy i chodniki na ulicy Wylotowej wykonano kanalizację deszczową w ulicy Wylotowej 145m, wykonano nawierzchnię (579m2) oraz zjazdy i chodniki na ulicy Chorążego Szorta, wykonano nawierzchnię (535m2) oraz zjazdy i chodniki na odcinku ulicy Druhny Zjawy. wykonano oświetlenie ulicy Objazdowej 188m, wykonano odcinek chodnika w Al. Najświętszej Marii Panny o pow. 240m 2. Kierunek rozwoju 3.3 Rozwój infrastruktury związanej z szeroko pojętym skomunikowaniem Starachowic poprawa jakości transportu miejskiego i lepsze skomunikowanie miasta dla mieszkańców i lokalnej przedsiębiorczości: nie zakupiono w tym okresie żadnego z nowych autobusów dla komunikacji miejskiej"; modernizacja taboru prowadzona jest sukcesywnie w skali poszczególnych lat. Dzięki wcześniejszym zakupom średni wiek taboru autobusowego w komunikacji miejskiej wynosi: 9,4 lat. Przygotowano zmiany układu komunikacyjnego wdrożonego od r. Na wniosek Rady Miejskiej w części zostanie ponownie przeanalizowany i zostaną wycenione koszty niewielkich zmian. Szacowany termin wykonania kwiecień/ maj w celu maksymalnego ułatwienia i skrócenia procesu obsługi przedsiębiorców i inwestorów, pracownicy poszczególnych referatów UM Starachowice są zobligowani do obsługi CEIDG centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. W ramach prowadzonych działań, w końcowym etapie petenci/interesanci będą mogli wiele spraw załatwić drogą elektroniczną bez konieczności pojawiania się w urzędzie. W ramach elektronicznej platformy usług administracji publicznej epuap nastąpiła 10

11 synchronizacja z wewnętrznym systemem elektronicznego obiegu dokumentów el-dok. Na epuapie trwają pracę nad stworzeniem e-formularzy dotyczących przyszłych zmian, w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 2013r. W ramach prowadzonych działań, w końcowym etapie petenci/interesanci będą mogli wiele spraw załatwić drogą elektroniczną bez konieczności pojawiania się w urzędzie. Opracowa ł: Referat ds. Pozyskiwania Funduszy 11

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r.

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. PO KL wspiera podkarpacką rodzinę Na przestrzeni lat 2007-2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były m.in. takie formy

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN r.

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN r. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN 29.03.2011r. Joanna Wrona Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych 1 Zmiany w kształceniu

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego Program

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 DRZEWO CELÓW CELE STRATEGICZNE Prężna gospodarczo gmina ukierunkowana na tworzenie innowacyjnych klastrów

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych CEL OPERACYJNY WSKAŹNIK PRODUKTU WSKAŹNIK REZULTATU WSKAŹNIK DYNAMIKI 1.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA WARSZAWA miastem edukacji Wyzwania i zagrożenia stojące przed samorządem w 2012 roku Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA -MOCNE STRONY EDUKACJI WARSZAWSKIEJ zewnętrznych poziom

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku.

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku. Załącznik do Uchwały Nr X/48/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2011 r. 3.2.1 Harmonogram wdrażania strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Bielsk Podlaski została

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

5 pkt 4 Harmonogram realizacji strategii w latach 2014-2016

5 pkt 4 Harmonogram realizacji strategii w latach 2014-2016 5 pkt 4 Harmonogram realizacji strategii w latach 2014-2016 Aktualizacja harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie była opracowana w odpowiedzi na problemy i potrzeby społeczne

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/09

Zarządzenie Nr 35/09 Zarządzenie Nr 35/09 Burmistrza Gminy i Miasta Przemków z dnia 10 lutego r w sprawie ustalenia harmonogramów przygotowania programów wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Przemków na lata 2008-2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 I. Fundacja IN POSTERUM ul. Strzegomska 7 53-611 Wrocław telefon: 071 359 09 50 - forma prawna Organizacja Pożytku Publicznego - numer w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Projekty oświatowe wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. SPORT i TURYSTYKA Już wkrótce zostaną zakończone prace związane z przygotowaniem trasy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE z 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2012-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Projekty Miasta Kalety

Projekty Miasta Kalety Projekty Miasta Kalety Realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej www.kalety.pl Company LOGO ŚRODKI POZYSKANE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 2013 Miasto Kalety

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r.

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXV/342/2000 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2000r. Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012 Informacja o środkach pozyskanych przez Powiat Skarżyski z Unii Europejskiej i wsparciu krajowym w roku 2009, złożonych wnioskach o dofinansowanie oraz planowanych projektach na rok 2010 Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Gmina Złotniki Kujawskie

Gmina Złotniki Kujawskie Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015 Załącznik nr 9 Gmina Złotniki Kujawskie Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 9 Źródła

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku 1 Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do WPF na lata UZASADNIENIE

Załącznik Nr 3 do WPF na lata UZASADNIENIE Załącznik Nr 3 do WPF na lata 2013-2029 UZASADNIENIE Założenia przyjętych danych. Główne założenia danych znajdujących się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Słupska zawarte są w Uchwale Nr XXXI/432/13

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji

SPRAWOZDANIE. z realizacji SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy miasta Tarnobrzega z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w IV kwartale 2012 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w IV kwartale 2012 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w IV kwartale 2012 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Edukacja s.

Bardziej szczegółowo

Comenius- Regio partnerska współpraca

Comenius- Regio partnerska współpraca Comenius- Regio partnerska współpraca Lokalnie na rzecz Edukacji. Polsko Niemiecka wymiana doświadczeń w ramach rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych Doświadczenia Zespołu Szkół Specjalnych w

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku UCHWAŁA Nr XL/234/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025

Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025 Ankieta jest anonimowa! Ankieta Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025 Mieszkańcy Gminy Solina Urząd Gminy Solina przystąpił do wypracowania Strategii

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010 Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII / 378 / 09 z dnia 03.12.2009 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010 I. Wstęp. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (Program) na 2010 rok określa

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE

FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA- LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY FINANSOWANIE Z FUNDUSZY UE dr Ewa Ferensztajn-Galardos ZAKŁAD LOGISTYKI

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Rzeszów, 20 lipca 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/135/2012 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne informacje o projekcie.

I. Ogólne informacje o projekcie. Szkoła Podstawowa Nr 113 we Wrocławiu uczestniczy w realizacji projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III wrocławskich szkół podstawowych. I. Ogólne informacje o projekcie.

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARYNARZA POLSKIEGO W DAMNICY

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARYNARZA POLSKIEGO W DAMNICY SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. MARYNARZA POLSKIEGO W DAMNICY Organem prowadzącym Ośrodek jest Rada Powiatu Słupskiego. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PROGRAM OSŁONOWY WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Spis treści Wstęp..... 3 I. Cele Programu... 5 II. Sposób realizacji Programu...6

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania:

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015 CEL STRATEGICZNY NR 1: Zintegrowany system wsparcia rodziny i opieki nad dzieckiem Realizator

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 lutego 2015 r. Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2015 Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo