Dziennik sta y i praktyk zawodowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziennik sta y i praktyk zawodowych"

Transkrypt

1 Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP Nazwa Wydzia³u:... Dziennik sta y i praktyk zawodowych realizowanych w ramach Projektu Przedsiêbiorcza Uczelnia na podstawie Umowy Partnerskiej zawartej w dniu pomiêdzy WSP TWP w Warszawie a Za³¹cznik nr 4 do Regulaminu: praktyk i sta y studenckich prowadzonych w ramach Projektu Przedsiêbiorcza Uczelnia... imiê i nazwisko nr albumu Sta /praktyka (rok studiów/ semestr):... Sta /praktyka w roku akademickim:...

2 Akademickie Biuro Krier Misj¹ Akademickiego Biura Karier Wy szej Szko³y Pedagogicznej TWP w Warszawie jest tworzenie warunków sprzyjaj¹cych rozwojowi indywidualnych karier osób ze spo³ecznoœci akademickiej. Nadrzêdnym celem ABK jest przygotowanie studentów i absolwentów do skutecznego poszukiwania pracy i ich efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. Istotnym elementem dzia³alnoœci ABK jest doradztwo indywidualne, w zakresie którego mo na uzyskaæ: informacje dotycz¹ce nowych trendów na rynku pracy, wsparcie w okreœleniu œcie ki rozwoju kariery zawodowej, pomoc w zredagowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych czy zaprezentowaniu siê potencjalnemu pracodawcy. Do zadañ ABK nale y prowadzenie dzia³añ na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów Uczelni, w szczególnoœci: - dostarczanie studentom i absolwentom Wy szej Szko³y Pedagogicznej TWP w Warszawie informacji o rynku pracy i mo liwoœciach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, - zbieranie, klasyfikowanie i udostêpnianie ofert pracy, sta y i praktyk zawodowych, - prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów Wy szej Szko³y Pedagogicznej TWP w Warszawie zainteresowanych znalezieniem pracy, - pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz sta e zawodowe, - pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, - prowadzenie Klubu Absolwenta, - inne dzia³ania maj¹ce na celu promocjê absolwentów. Biuro gùówne ABK WSP TWP w Warszawie Wydzia³ Nauk Spo³ecznych w Warszawie Warszawa, ul. Urbanistów 3 tel wew. 202, 204 Wydzia³ Nauk Spo³eczno-Pedagogicznych w Katowicach Katowice, ul.katowicka 27 tel Wydzia³ Zamiejscowy w Lublinie Lublin, u.s³owicza 3 tel wew.10 Wydzia³ Zamiejscowy w Szczecinie Szczecin, pl. Jana Kiliñskiego 3 tel Wydzia³ Zamiejscowy w Cz³uchowie Os. Witosa 20, Cz³uchów tel Wydzia³ Nauk Humanistyczno-Spo³ecznych w Olsztynie Olsztyn, ul.sikorskiego 23 tel wew. 18

3 Przedsiêbiorcza Uczenia Przedsiêbiorcza Uczelnia Uczelnia otwarta dla wszystkich Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP w Warszawie stawia na równe szanse. Minimum 10% uczestników i uczestniczek najwiêkszego projektu Przedsiêbiorcza Uczelnia to osoby niepe³nosprawne! Uczelnia zaplanowa³a kompleksowe dzia³ania: przystosowanie Uczelni do potrzeb osób niepe³nosprawnych, kursy komputerowe,umo liwienie studiów na odleg³oœæ. Przystosowanie uczelni dla potrzeb osób niepe³nosprawnych Na przystosowanie infrastruktury wydzia³ów Uczelni oraz wyposa enie 200 stanowisk pracy dla potrzeb osób niepe³nosprawnych, WSP TWP w Warszawie przeznaczy wci¹gu najbli szych piêciu lat ok. 2 milionów z³. Kursy ECDL core- Europejski certyfikat umiejêtnoœci komputerowych dla osób niepe³nosprawnych Kursy s¹ realizowane w oparciu o wspó³pracê WSP TWP w Warszawie z Miêdzynarodowym Centrum Szkoleñ i Kompetencji Sp. z o.o Partnerem w projekcie. Kursanci i kursantki zyskaj¹ umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê sprzêtem komputerowym na poziomie podstawowym lub zaawansowanym, potwierdzon¹ europejskim certyfikatem. Dla u³atwienia prowadzenia kursów komputerowych zakupiona zosta³a mobilna pracownia oraz sprzêt komputerowy dostosowany do potrzeb osób z niepe³nosprawnoœci¹. Równie forma egzaminów uwzglêdnia potrzeby osób z ograniczeniami sprawnoœci ruchowej. Umo liwienie studiów na odleg³oœæ- platforma e-lerningowa Platforma e-lerningowa stanowi integralny element systemu kszta³cenia na odleg³oœæ, realizowanych przez WSP TWP w Warszawie od 2008 r. Studia w tym trybie s¹ idealnym rozwi¹zaniem dla osób niepe³nosprawnych, ale te dla kobiet i mê czyzn korzystaj¹cych z urlopów wychowawczych, poniewa nie wymagaj¹ od nich codziennego uczêszczania na zajêcia, zapewniaj¹c jednoczeœnie wirtualny, sta³y kontakt z wyk³adowc¹. Masz pomys³ na jeszcze lepsze rozwi¹zania? Napisz do nas:

4 Dane studenta i zak³adu pracy System studiów Dane studenta/studentki Kierunek Specjalnoœæ Telefon/mail Adres kontaktowy Dane miejsca sta u/praktyk Nazwa instytucji Adres instytucji Imiê i nazwisko opiekuna sta y/praktyk Okres trwania sta u/praktyk

5 Przebieg sta u/praktyk Tydzieñ sta u/praktyk Komórka organizacyjna instytucji/ stanowisko pracy w miejscu sta u/praktyk Podpis opiekuna sta u/praktyk

6 Tygodniowy przebieg sta u/praktyk Tydzieñ I Dzieñ pracy Data Liczba godzin Opis wykonywanej pracy data i podpis opiekuna sta u/praktyk

7 Tygodniowy przebieg sta u/praktyk Tydzieñ II Dzieñ pracy Data Liczba godzin Opis wykonywanej pracy data i podpis opiekuna sta u/praktyk

8 Tygodniowy przebieg sta u/praktyk Tydzieñ III Dzieñ pracy Data Liczba godzin Opis wykonywanej pracy data i podpis opiekuna sta u/praktyk

9 Tygodniowy przebieg sta u/praktyk Tydzieñ IV Dzieñ pracy Data Liczba godzin Opis wykonywanej pracy data i podpis opiekuna sta u/praktyk

10 Opinia koñcowa Krótka charakterystyka nabytych umiejêtnoœci zawodowych w trakcie odbywania sta u/praktyki zawodowej: podpis studenta Opinia i uwagi zak³adowego opiekuna sta u/praktyk: Sta /Praktyka zawodowa Pana/Pani... odby³a siê zgodnie z regulaminem i programem sta y/praktyk zawodowych WSP TWP w Warszawie Dni opuszczone:... Dni usprawiedliwione:... Dni nieusprawiedliwione:... Inne uwagi: podpis i piecz¹tka zak³adowego opiekuna sta u/praktyk Ocena zaliczeniowa:... (skala 2-5, 2- brak zaliczenia)... data i podpis opiekuna sta u/praktyk

11 ABK zaprasza- rok akademicki 2010/2011 WYDZIA ZAMIEJSCOWYM W CZ UCHOWIE LUTY- szkolenie Rynek pracy otwarty dla wszystkich CZERWIEC- Konferencja Student na lokalnym rynku pracy SIERPIEÑ - Turniej Pi³ki Pla owej o Puchar Dziekana Wydzia³ Zamiejscowego w Cz³uchowie WSP TWP WYDZIA NAUK SPO ECZNO-PEDAGOGICZNYCH W KATOWICACH STYCZEÑ/MARZEC/MAJ/PA DZIERNIK/GRUDZIEÑ - Szkolenia dla studentów i absolwentów (w ramach wspó³pracy z OHP w Katowicach) z zakresu: doradztwa zawodowego, poœrednictwa pracy, zak³adania dzia³alnoœci gospodarczej. PA DZIERNIK - II Targi Edukacji i Pracy (we wspó³pracy z OHP; wydarzenie skierowane do studentów absolwentów WSP oraz mieszkañców Katowic i okolicznych miast) GRUDZIEÑ - Kiermasz œwi¹teczny dla studentów WYDZIA ZAMIEJSCOWYM W LUBLINIE KWIECIEÑ/MAJ- szkolenia z zakresu kompetencji miêkkich dla studentów WSP TWP GRUDZIEÑ - Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy WYDZIA NAUK HUMANISTYCZNO - SPOLECZNYCH W OLSZTYNIE STYCZEÑ - Studencki karnawa³ LUTY - Studenckie Walentynki LUTY zbiórka krwi wœród studentów i mieszkañców Olsztyna MARZEC- TYDZIEÑ PROFILAKTYKI MARZEC - Wystawa twórczoœci studentów WNH-S KWIECIEÑ - Œwiêta z WNH-S zbiórka materialna na rzecz schroniska dla zwierz¹t KWIECIEÑ - Ka dy student WSP TWP potrafi udzieliæ I pomocy MAJ/SIERPIEÑ - Festyn wspó³organizowany ze Stowarzyszeniem Weso³e Podwórka oraz Prezydentem miasta Olsztyna MAJ - Nie palê walcz z na³ogiem MAJ - Juwenalia MAJ-Targi Pracy CZERWIEC - Konferencja dotycz¹ca Pedagogiki CZERWIEC- Konkurs Belfer Roku PA DZIERNIK - Konferencja na temat Coachingu PA DZIERNIK - Konkurs I Ja mam talent LISTOPAD - Akcja Gwiazdka z nieba-zbiórka prezentów dla dzieci GRUDZIEÑ - Konferencja podsumowuj¹ca roczn¹ wspó³pracê ze Stowarzyszeniem Weso³e Podwórka oraz Prezydentem miasta Olsztyna GRUDZIEÑ - Œwiêta z WNH-S zbiórka materialna na rzecz schroniska dla zwierz¹t WYDZIA ZAMIEJSCOWYM W SZCZECINIE LUTY/MARZEC/KWIECIEÑ - Szkolenie dla studentów i absolwentów WZS wspó³organizowane z OHP w Szczecinie LUTY - Spotkanie z Dyrektorem Wojewódzkiego Urzêdu Pracy organizowane wspólnie z ko³em Naukowym Studentów Doradztwa Zawodowego MARZEC - Gie³da Edukacji i Pracy Kariera MARZEC / KWIECIEÑ - Spotkanie z lokalnymi liderami III sektora dzia³aj¹cych na rzecz poprawy zatrudnienia na terenie miasta Szczecin wspó³organizowane z ko³em naukowym Szczecin jest Nasz oraz ko³em naukowym Doradztwa Zawodowego SIERPIEÑ - Udzia³ w wyœcigach smoczych ³odzi organizowanych przez MM Szczecin WYDZIA NAUK SPO ECZNYCH W WARSZAWIE STYCZEÑ OTRZÊSINY MARZEC - Targi Pracy i Edukacji (WNS) KWIECIEÑ - Szkolenia dla studentów i absolwentów WNS (autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna, pisanie CV i LM) MAJ - Dzieñ Praktyk Zawodowych PA DZIERNIK- Konferencja dla Ngo'sów LISTOPAD- Dzieñ Praktyk Zawodowych CA Y ROK- Indywidualne sesje z doradc¹ zawodowym Wydarzenie jest wspó³finansowane ze

12 Projekt Przedsiêbiorcza Uczelnia ul. Opaczewska 42/ Warszawa tel WSP TWP w Warszawie ul. Urbanistów Warszawa tel w 202, POUCZENIE Dzienniki sta y i praktyk: Dzienniki sta y i praktyk wype³nia student po odbyciu sta u/praktyki - samodzielnie b¹dÿ przy pomocy opiekuna. Dzienniki sta y i praktyk wype³niany jest w oparciu o program zrealizowanego sta u/praktyki i przy uwzglêdnieniu wytycznych wskazanych w Dzienniki sta y i praktyk. Opiekun sta u/praktyki wype³nia pozycje wskazane poni ej: - ocena zaliczeniowa - frekwencja - opinia zak³adu pracy - sk³ada stosowny podpis i przystawia wymagane piecz¹tki: (w przypadku kiedy Opiekun sta u/praktyki nie posiada swojej imiennej piecz¹tki -podpisuje siê w miejscu do tego przeznaczonym zgodnie z wymogami Dzienniki sta y i praktyk. Pod z³o onym przez Niego podpisem, podpisuje siê i przystawia piecz¹tkê jego prze³o ony - z adnotacj¹, e Opiekun nie posiada swojej piecz¹tki imiennej ale dzia³a z upowa nienia swojego prze³o onego).

FOLDER WYSTAWCÓW. Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP Akademickie Biuro Karier. 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3

FOLDER WYSTAWCÓW. Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP Akademickie Biuro Karier. 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3 Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP i j c a k u d E i FOLDER WYSTAWCÓW 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3 www.pu.wsptwp.eu PATRONI I ORGANIZATORZY DNI PRACY I EDUKACJI WSP TWP w Warszawie Misj¹ Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI

Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI Prz e czytaj, j e œ l i sz ukasz p ra cy Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI P rz eczyt aj, jeœl i s z u kasz p r ac y Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI PORADNIK praca gdzie

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

Publiczne S³u by Zatrudnienia w Ma³opolsce. Ponad. 20lat. Wystawa fotografii

Publiczne S³u by Zatrudnienia w Ma³opolsce. Ponad. 20lat. Wystawa fotografii Publiczne S³u by Zatrudnienia w Ma³opolsce Ponad 20lat Wystawa fotografii Wystawa zosta³a zorganizowana z okazji Gali Publiczne uœwietniaj¹cej Dzieñ Pracownika Publicznych S³u b Zatrudnienia w Ma³opolsce

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego Szanowni Pañstwo, Drodzy kandydaci na studia, Rozpoczynaj¹c nowy etap w swoim yciu, zadajecie sobie zapewne pytania: któr¹ Uczelniê wybraæ, która spe³ni Wasze wymagania i oczekiwania. Wybór odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie, www.sce.pl SPIS TREŒCI

Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie, www.sce.pl SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI Od Starosty Tarnowskiego... 3 S³owo Dyrektora... 4 Propozycje tematów szkoleniowych rad pedagogicznych... 5 Wydawnictwa Samorz¹dowego Centrum Edukacji w Tarnowie... 8 l Zeszyty Metodyczne...

Bardziej szczegółowo

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY ul. Wielicka 28 a (III piêtro) Informacja telefoniczna: 12 616 56 00 (do godz. 15.15) czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 07.40-18.00 W jednym miejscu: przyjmowanie wniosków,

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji

Akademia Morska. w Szczecinie. Informator. dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014. Warunki rekrutacji Akademia Morska w Szczecinie Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014 Wydzia³ Nawigacyjny Wydzia³ Mechaniczny Wydzia³ In ynieryjno-ekonomiczny Transportu Warunki rekrutacji Studia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Nr 36 Lipiec 2005. Interreg IIIB - CADSES Interreg IIIB - BSR NTI Kosztorysowanie cyklu ycia LIFE - Œrodowisko. str.6 str.7 str.7

Nr 36 Lipiec 2005. Interreg IIIB - CADSES Interreg IIIB - BSR NTI Kosztorysowanie cyklu ycia LIFE - Œrodowisko. str.6 str.7 str.7 Nr 36 Lipiec 2005 Spotkanie polskich województw z Dyrekcj¹ Generaln¹ ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej str.2 Zaproszenie do sk³adania koncepcji podprojektów do Regionalnej Operacji Ramowej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

www.ingmina.pl Folder informacyjny Projekt Partnerstwa na rzecz Rozwoju

www.ingmina.pl Folder informacyjny Projekt Partnerstwa na rzecz Rozwoju niepe³nosprawnym www.ingmina.pl Folder informacyjny Projekt Partnerstwa na rzecz Rozwoju niepe³nosprawnym Spis treœci : S³owo wstêpne...3 Cele Projektu...4 Do kogo skierowany jest Projekt - Beneficjenci

Bardziej szczegółowo

BIURO OBS UGI KLIENTA

BIURO OBS UGI KLIENTA miesiêcznik ISSN 1425-9370 Rok XVI Nr 2 (193) Luty 2008 www.gmina.zgierz.pl BIURO OBS UGI KLIENTA 1 lutego uruchomione zosta³o w Urzêdzie Gminy Zgierz Biuro Obs³ugi Klienta. Pierwszego interesanta BOK,

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XX Nr 1 (77)/2012 ISSN 1230-5529 KSZTAŁCENIE KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje...

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje... BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP BIIULETYN IINFORMACYJJNY OKR GOWEJJ IIZBY PIIEL GNIIAREK IIPO O NYCH W BIIA EJJ PODLASSKIIEJJ Wydawca OIPIP w Bia ej Podlaskiej ul. Okopowa 3 pok. 218 21-500 Bia a Podlaska

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska Praktyka stosowania ergonomii Redakcja naukowa Ewa Górska Warszawa 2011 Recenzenci Joanna Lecewicz-Bartoszewska Jerzy Charytonowicz Jerzy Lewandowski Leszek Pacholski Leszek Solecki Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Top language jobs. Kreator kariery. Why Poland? Filologia - zawód w cenie. www.linguajob.pl. Jedyny w Polsce jêzykowy serwis pracy

Top language jobs. Kreator kariery. Why Poland? Filologia - zawód w cenie. www.linguajob.pl. Jedyny w Polsce jêzykowy serwis pracy www.linguajob.pl Jedyny w Polsce jêzykowy serwis pracy Top language jobs Trendy jêzykowego rynku pracy w 2013 Kreator kariery Zarzuæ sieæ na oferty i znajdÿ z nami dobr¹ pracê Why Poland? Your language

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben

Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben 1 PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE WYDARZENIA piątek 25 października 2013 Nr 15 (53) Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben Rozmowa z Dorotą Raben, prezesem Zarządu Morskiego

Bardziej szczegółowo

Moda na kszta³cenie Podyplomowe studia dla mened erów opieki zdrowotnej s¹ ju dziœ standardem. Sprawne zarz¹dzanie placówk¹ medyczn¹ wymaga szerokiej i stale aktualizowanej wiedzy prawnej, ekonomicznej,

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION

FUNDACJA PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION FUNDACJA M ODZIE OWEJ PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION Sprawozdanie merytoryczne za rok 2006 stycze grudzie 2006 Dzie przedsi biorczo ci III edycja "Dnia przedsi biorczo ci" odby a si 15

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dwunasty, luty 2006. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dwunasty, luty 2006. nr ISSN 1644-2881 numer dwunasty, luty 2006 AKADEMIA pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 Jan Pawe³ II S³owa pozostan¹ 17 paÿdziernika 2005 r. w budynku Rektoratu ATH odby³a siê uroczystoœæ

Bardziej szczegółowo