WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Krzysztof Kwiatkowski KBF /2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej P/13/039 Przestrzeganie praw podatników przez wybrane urzędy skarbowe i izby skarbowe Najwyższa Izba Kontroli Departament Budżetu i Finansów 1. Jolanta Balcerkiewicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr z dnia 20 sierpnia 2013 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2) 2. Jerzy Sołtys, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr z dnia 9 września 2013 r. Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa (dowód: akta kontroli str. 3-4) Pan Mateusz Szczurek Minister Finansów od 27 listopada 2013 r., poprzednio od 16 listopada 2007 r. Pan Jan Vincent-Rostowski Ocena ogólna II. Ocena kontrolowanej działalności W okresie objętym kontrolą nastąpiła poprawa przestrzegania praw podatników przez organy podatkowe. Przemawia za tym poprawa jakości rozstrzygnięć naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów urzędów kontroli skarbowej jak i dyrektorów izb skarbowych jako organów odwoławczych. Dyrektorzy izb skarbowych, w pierwszym półroczu 2013 r., uchylili 34,4% decyzji pokontrolnych naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów urzędów kontroli skarbowej w VAT, PIT i CIT, od których podatnicy złożyli odwołania. W 2012 r. uchylonych zostało 35,5% decyzji organów pierwszej instancji, od których podatnicy złożyli odwołania, a w 2011 r. 38,8% takich decyzji. Poprawę jakości wymierzania zobowiązań podatkowych potwierdzają w szczególności orzeczenia sądów administracyjnych. W 2012 r. i w pierwszym półroczu 2013 r. wojewódzkie sądy administracyjne uchyliły 16,3% rozstrzygnięć dyrektorów izb skarbowych, czyli mniej o 1,6 punktu procentowego niż w 2011 r. Wskaźnik niekorzystnych dla organów podatkowych orzeczeń NSA z 20,2% w 2011 r. obniżył się do 17,9% w 2012 r. i w pierwszym półroczu 2013 r. W odniesieniu do tych rozstrzygnięć, co do których sądownictwo administracyjne nie podzieliło stanowiska organów podatkowych, istotne znaczenie miał fakt, że w sprawach tych nie było jednolitej linii orzeczniczej, bądź były to kwestie na tyle skomplikowane, że były przedmiotem wyroków Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego. Minister Finansów inicjował i nadzorował działania podległych jednostek organizacyjnych zmierzające do zwiększenia zaufania podatników do organów podatkowych. Właściwe departamenty Ministerstwa Finansów identyfikowały i analizowały problemy związane z funkcjonowaniem obowiązujących przepisów podatkowych, 2

3 Opis stanu faktycznego na podstawie orzeczeń sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, informacji organów podatkowych, spotkań z przedstawicielami Biur Krajowej Informacji Podatkowej. Przeprowadzono krytyczną analizę funkcjonowania ustalonego zarządzeniem Ministra Finansów z 15 października 2007 r. systemu nadzoru nad jednolitością i prawidłowością wydawanych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Analiza ta stała się podstawą zmian, wprowadzonych zarządzeniem z 27 marca 2013 r., które usprawniły proces weryfikacji interpretacji indywidualnych oraz unormowały zasady współpracy przy wydawaniu interpretacji ogólnych na wniosek. Istotną przyczyną częstych i długotrwałych sporów pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami były nieprecyzyjne i nieprzejrzyste przepisy prawa podatkowego. Kontrola wykazała natomiast nieprawidłowości w tych obszarach działania organów podatkowych, które wprawdzie nie odnoszą się bezpośrednio do wymiaru zobowiązań podatkowych, lecz dotyczą funkcjonowania instytucji prawnych, które miały służyć usprawnieniu relacji organów podatkowych z podatnikami. Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: dokonywaniu zmian znacznej części (87,3%) błędnych interpretacji po upływie długiego czasu (od 3 do 60 miesięcy), udzieleniu 54,9% odpowiedzi na zapytania izb skarbowych w sprawach stosowania przepisów prawa podatkowego po upływie ponad trzech miesięcy (39 spraw) i niezajęcie stanowiska w związku z problemami interpretacyjnymi przepisów prawa podatkowego w 16 sprawach, obniżeniu jakości interpretacji prawa podatkowego (wysoki i rosnący wskaźnik uchylonych przez sądy administracyjne interpretacji indywidualnych prawa podatkowego), nieuregulowaniu sposobu postępowania z interpretacjami indywidualnymi opublikowanymi w Biuletynie Informacji Publicznych (BIP), które uległy zmianie lub zostały przekazane do weryfikacji departamentom merytorycznym. W skontrolowanych urzędach i izbach skarbowych NIK nie stwierdziła przypadków rażącego naruszenia praw podatników w aspekcie prawa materialnego, jak i procesowego. III. Opis ustalonego stanu faktycznego 1. Działania Ministra Finansów na rzecz poprawy przejrzystości, stabilności i jednolitości stosowania przepisów prawa podatkowego oraz inne działania mające ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej 1.1. Działania zmierzające do zapewnienia jednolitości stosowania, a także poprawy przejrzystości i stabilności prawa podatkowego Dla zapewnienia jednolitości i prawidłowości stosowania prawa podatkowego Minister Finansów wydawał lub zmieniał interpretacje ogólne, dokonywał zmian interpretacji indywidualnych. 3

4 Organizowano cyklicznie (co trzy miesiące) spotkania konsultacyjne z przedstawicielami Biur Krajowej Informacji Podatkowej (KIP) 1, na których omawiano zgłoszone zagadnienia budzące najwięcej problemów i kontrowersji. Departamenty merytoryczne, w związku z zapytaniami dyrektorów izb skarbowych udzielały wyjaśnień dotyczących stosowania konkretnych przepisów prawa podatkowego. Analizowano orzecznictwo sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pracownicy departamentów merytorycznych uczestniczyli w rozprawach przed NSA i przekazywali do Biur KIP informacje o kierunkach rozstrzygnięć. Dla zapewnienia jednolitości stosowania prawa podatkowego z prawem unijnym analizowano wnioski prejudycjalne kierowane przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Kwartalne analizy stwierdzonych rozbieżności przepisów prawa podatkowego w wydawanych interpretacjach indywidualnych lub orzecznictwie sądów administracyjnych wykorzystywano w bieżącej pracy Biur KIP. (dowód: akta kontroli str , , , , , ) Minister Finansów występował do Prezesa NSA o złożenie wniosku o podjęcie przez NSA uchwały z powodu rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. Prezes NSA na prośbę Ministra Finansów z dnia 11 września 2012 r. skierował do NSA, w trybie art ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 2 wniosek o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych w zakresie stawki podatku od towarów i usług właściwej przy wykonywaniu robót budowlanych dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych. NSA podjął uchwałę w składzie siedmiu sędziów 3 czerwca 2013 r., sygn. akt I FPS 7/12. (dowód: akta kontroli str. 2226, ) Minister Finansów inicjował zmiany przepisów podatkowych w celu uproszczenia procedur podatkowych, a także przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne. (dowód: akta kontroli str , ) W celu uproszczenia procedur podatkowych w Ministerstwie Finansów przygotowano Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. W październiku 2013 r. Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji rekomendował rozpatrzenie dokumentu przez Stały Komitet Rady Ministrów. W grudniu 2013 r. Minister Finansów przekazał projekt założeń do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Projekt przewiduje między innymi wyodrębnienie trzech kategorii pełnomocników: ogólnego, szczególnego i do doręczeń, a także stworzenie instrumentów prawnych umożliwiających wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej do składania pełnomocnictw. Przewidziano wprowadzenie zasady, zgodnie z którą naruszenie przepisów o właściwości miejscowej oraz właściwości, o której mowa w art. 5 ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych, nie będzie stanowiło podstawy do uchylenia rozstrzygnięcia. Wyeliminowane zostaną sytuacje 1 Zgodnie z 3 zarządzenia Nr 39 Ministra Finansów z dnia 21 września 2010 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów, Dz.Urz. MF Nr 10, poz. 45 jest pięć Biur KIP przy: Izbie Skarbowej w Bydgoszczy Biuro KIP w Toruniu; Izbie Skarbowej w Katowicach Biuro KIP w Bielsku-Białej; Izbie Skarbowej w Łodzi Biuro KIP w Piotrkowie Trybunalskim; Izbie Skarbowej w Poznaniu Biuro KIP w Lesznie; Izbie Skarbowej w Warszawie Biuro KIP w Płocku. 2 Dz. U.2012, poz

5 wydłużania postępowań w przypadku wydania decyzji z naruszeniem przepisów o właściwości miejscowej. (dowód: akta kontroli str ) Departament Polityki Podatkowej przeprowadził analizę funkcjonowania systemu nadzoru nad jednolitością i prawidłowością stosowania przepisów prawa podatkowego, w szczególności procedur przewidzianych w zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 października 2007 r. w sprawie współpracy w zakresie wydawania i zmiany interpretacji przepisów prawa podatkowego. Wyniki przedłożone zostały 7 maja 2012 r. Panu Maciejowi Grabowskiemu, Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Finansów. Wskazano na stały wzrost liczby wydawanych interpretacji prawa podatkowego (z 24,2 tys. w 2008 r. do 35,9 tys. zł w 2011 r., tj. o 48,3%) oraz obciążenie pracą powyżej poziomu zakładanego przy tworzeniu w 2007 r. systemu interpretacji prawa podatkowego. Czas na załatwienie jednej sprawy 3 uległ skróceniu z 2,19 dnia w 2008 r. do 1,21 dnia w 2011 r., co skutkowało wzrostem interpretacji przekazanych do Ministerstwa Finansów w celu ich weryfikacji. W Ministerstwie Finansów na weryfikację oczekiwało interpretacji indywidualnych. Wraz ze skróceniem czasu załatwienia jednej sprawy obniżała się jakość merytoryczna podejmowanych rozstrzygnięć. W analizie zwrócono uwagę na niską skuteczność w postępowaniach sądowych dotyczących interpretacji, nieefektywność i przewlekłość procedury zmiany błędnych interpretacji oraz na potencjalne skutki braku zmian nieprawidłowych interpretacji, takie jak narażenie Ministra Finansów na zarzut braku przejrzystości stosowania prawa podatkowego, zniechęcanie do inwestycji, podważanie zaufania do administracji podatkowej, generowanie dodatkowych wniosków o wydanie interpretacji ogólnej, naruszenie zasady równowagi konkurencyjnej przedsiębiorców w związku z funkcjonowaniem zasady nieszkodzenia w przypadku zastosowania się do treści nawet nieprawidłowej interpretacji indywidualnej (niejednakowe traktowanie podatników). O funkcjonowaniu systemu interpretacji prawa podatkowego oraz o propozycjach jego poprawy informowany był Minister Finansów 4. (dowód: akta kontroli str , ) W wyniku analizy, zarządzeniem z dnia 27 marca 2013 r. unormowano zasady współpracy przy wydawaniu interpretacji ogólnych na wniosek, usprawniono proces uzgadniania stanowisk poprzez przekazywanie wystąpień Biur KIP bezpośrednio do departamentów merytorycznych, tj. bez pośrednictwa Departamentu Polityki Podatkowej 5. (dowód: akta kontroli str ) Janusz Cichoń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów wyjaśnił, że poprawie przejrzystości i precyzyjności przepisów prawa podatkowego służy prowadzona na bieżąco ocena orzecznictwa sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, dzięki której możliwe jest wprowadzanie zmian w przepisach prawa podatkowego według ustalonych przez orzecznictwo wzorców, w tym także usuwania powstałych wątpliwości w zakresie interpretacji przepisów. Również liczne zmiany przepisów wspólnotowych w obszarze prawa podatkowego 3 Pojęcie jednej sprawy w Biurze KIP obejmuje wydanie interpretacji, wydanie postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, odpowiedź na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, przekazanie i ustosunkowanie się do skargi sądowej na interpretację. 4 Notatka z dnia 3 października 2012 r. podpisana przez Pana Macieja Grabowskiego, Podsekretarza Stanu i Pana Andrzeja Parafianowicza, Podsekretarza Stanu. 5 Korespondencja powinna być przekazywana do wiadomości Departamentu Polityki Podatkowej. 5

6 powodowały konieczność dostosowywania krajowego porządku prawnego do regulacji unijnych. (dowód: akta kontroli str ) Jacek Kapica, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów wyjaśnił, że jednym z zadań mających na celu wsparcie podatników przy stosowaniu prawa podatkowego jest utworzenie szóstego Biura KIP oraz uruchomienie usługi odpowiadania na zapytania podatników kierowane do KIP z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Ponadto zostały podjęte prace nad nowym narzędziem pracy umożliwiającym pracownikom Biur KIP, izbom i urzędom skarbowym, innym jednostkom podległym Ministrowi Finansów oraz podatnikom dostęp do zasobów wiedzy z zakresu prawa podatkowego (Baza Wiedzy). Aplikacja będzie zawierała między innymi wyjaśnienia Ministerstwa Finansów kierowane do administracji podatkowej, uzgodnienia w zakresie stanowisk Ministerstwa Finansów, dotyczących bieżących wątpliwości interpretacyjnych, interpretacje ogólne i indywidualne oraz ich zmiany, materiały szkoleniowe Wydawanie i trwałość interpretacji prawa podatkowego Interpretacje indywidualne (dowód: akta kontroli str ) W okresie objętym kontrolą interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawali, z upoważnienia Ministra Finansów, dyrektorzy pięciu izb skarbowych 6. Opracowywaniem interpretacji indywidualnych na wniosek zainteresowanego zajmują się Biura Krajowej Informacji Podatkowej (KIP). W 2012 r. dyrektorzy izb skarbowych wydali interpretacji indywidualnych, tj. o 2,5% więcej niż w 2011 r. W I półroczu 2013 r. wydali , co stanowiło 97,2% interpretacji wydanych w I półroczu 2012 r. Najwięcej interpretacji indywidualnych dotyczyło podatku od towarów i usług , tj. 44,4% wydanych ogółem (54.226). Interpretacje dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych stanowiły odpowiednio 33,7% i 16,2%. W 2012 r. i I półroczu 2013 r. do wojewódzkich sądów administracyjnych (WSA) wniesiono skarg na wydane przez dyrektorów izb skarbowych interpretacje indywidualne, w tym 42,4% skarg dotyczyło PIT, 31,1% VAT i 21,4% CIT. Zaskarżona została co czternasta interpretacja indywidualna (7,1%). Rosła liczba skarg do sądów administracyjnych na wydane interpretacje indywidualne. W 2012 r. w porównaniu do 2011 r. liczba zaskarżonych interpretacji wzrosła o 21,0% (z do 2.552), a w I półroczu 2013 r. w porównaniu do I półrocza 2012 r. o 2,4% (z do 1.315). W 2012 r. i I półroczu 2013 r. WSA rozstrzygnęły skarg i uchyliły interpretacji indywidualnych, tj. 56,2%. Wskaźnik uchylonych interpretacji indywidualnych dotyczących PIT, CIT i VAT (57,0%) był ponad trzy razy wyższy od wskaźnika uchylonych decyzji podatkowych (16,3% 7 ). W 2012 r. i I półroczu 2013 r. NSA rozpatrzył skarg kasacyjnych i wydał 787 orzeczeń niekorzystnych dla organów podatkowych (55,2%). (dowód: akta kontroli str. 909, ) 6 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.). 7 Na podstawie danych z Departamentu Administracji Podatkowej z 4 października 2013 r. W badanym okresie izby skarbowe otrzymały orzeczeń WSA, w tym 981 (16,3%) uchylających decyzje pokontrolne izb skarbowych. 6

7 Według Dyrektora Departamentu Polityki Podatkowej zasadnicze przyczyny wysokiego współczynnika uchylanych interpretacji indywidualnych tkwią w specyfice postępowania interpretacyjnego oraz jego różnicach w relacji do postępowań wymiarowych. Interpretacje indywidualne wydawane są na wniosek podatnika w oparciu o opisany stan faktyczny lub przyszłe zdarzenia. Organy podatkowe częstokroć są pierwszymi podmiotami dokonującymi wykładni prawa podatkowego. Podatnicy często wskazują nowe okoliczności dopiero we wnoszonych środkach zaskarżenia. Czas wydania interpretacji jest ściśle określony. Wymóg ten w połączeniu ze znaczącą liczbą wniosków o interpretacje wyraża się większą liczbą interpretacji wadliwych. Przyczyną większej zaskarżalności interpretacji indywidualnych jest również jednoinstancyjny charakter tego postępowania. W postępowaniach wymiarowych znacząca część nieprawidłowych decyzji eliminowana jest nie przez sądy, lecz przez podatkowe organy odwoławcze. Czynnikiem wpływającym na wysoki stopień uchylania interpretacji podatkowych są również nieadekwatne do potrzeb zasoby kadrowe, w tym niewielka liczba radców prawnych. (dowód: akta kontroli str ) Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych wyjaśnił, że najwięcej wyroków sądów administracyjnych uchylających interpretacje indywidualne, z uwagi na naruszenie prawa materialnego poprzez niewłaściwą wykładnię przepisów dotyczących podatków dochodowych dotyczyło kwestii zasad opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej. W 2012 r. tematyka ta dotyczyła około 40% uchylonych spraw w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (241 wyroków uchylających interpretacje). Również na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych tematyka ta występowała najczęściej. (dowód: akta kontroli str ) W kwestii zasad opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z uwagi na rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych zostały wydane dwie uchwały NSA w składzie siedmiu sędziów: z dnia 16 stycznia 2012 r., sygnatura akt I FPS 1/11 dotycząca akcjonariusza będącego osobą prawną oraz z dnia 20 maja 2013 r., sygnatura akt I FPS 6/12 dotycząca akcjonariusza będącego osobą fizyczną. Ponadto zagadnienie to było przedmiotem interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 12 maja 2012 r. Z uwagi na to, że interpretacja sądowa dotycząca opodatkowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej odbiegała od intencji ustawodawcy, Ministerstwo Finansów w okresie objętym kontrolą przygotowało rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (druk sejmowy 1726), który przewiduje objęcie zakresem podmiotowym ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. (dowód: akta kontroli str. 1897, 3788) Janusz Cichoń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów wyjaśnił, że w celu poprawy jednolitości i prawidłowości wydawanych interpretacji przepisów prawa podatkowego, w tym dokonywania zmiany błędnych interpretacji w ramach prac nad Założeniami projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, planuje się szereg rozwiązań legislacyjnych, które mają na celu usprawnienie procesu wydawania oraz zmiany interpretacji indywidualnych w szczególności: 7

8 wprowadzenie instytucji potwierdzania możliwości stosowania interpretacji ogólnej do zdarzenia przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, wyposażenie ministra właściwego do spraw finansów publicznych w uprawnienie do stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji indywidualnej w drodze postanowienia, w sytuacji jej niezgodności z aktualną interpretacją ogólną zamiast zmiany interpretacji indywidualnej oraz do uchylenia interpretacji indywidualnej, jeżeli w dniu jej wydania istniały przesłanki do stwierdzenia bezprzedmiotowości wniosku z uwagi na zbieżność jego treści z wydaną wcześniej interpretacją ogólną. Minister Finansów planuje także wdrożenie systemu informatycznego służącego do elektronicznego zarządzania dokumentami, co pozwoli na ograniczenie do niezbędnego minimum czynności biurowych przy uzgadnianiu stanowisk pomiędzy Ministerstwem Finansów a Biurami KIP. Rozważa się także centralizację procesów obsługi zadań związanych z szeroko rozumianą informacją i edukacją podatkową, w tym z wydawaniem interpretacji indywidualnych. W Ministerstwie Finansów pozostałyby kompetencje w zakresie zmiany interpretacji indywidualnych (nadzór) oraz wydawania interpretacji ogólnych. (dowód: akta kontroli str ) W ramach prac nad projektem Założeń ustawy o zmianie ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (pismo z dnia 7 lutego 2013 r.) Departament Polityki Podatkowej zaproponował przebudowanie obecnego modelu organizacyjnego w kierunku wyodrębnienia Biur KIP ze struktur izb skarbowych, ich centralizacji oraz zacieśnienia współpracy z Ministerstwem Finansów Zmiany interpretacji indywidualnych (dowód: akta kontroli str ) W 2012 r. i I półroczu 2013 r. do Ministerstwa Finansów wpłynęło do weryfikacji interpretacji indywidualnych dotyczących podatków dochodowych i podatku od towarów i usług. Po uwzględnieniu spraw oczekujących na koniec 2011 r. na analizę, w związku z powzięciem wątpliwości co do prawidłowości wydanej interpretacji indywidualnej lub stwierdzenia istnienia interpretacji indywidualnych odmiennych w takich samych stanach faktycznych, weryfikacji podlegały interpretacje indywidualne. W 2012 r. i I półroczu 2013 r. pracownicy Departamentu Podatków Dochodowych i Departamentu Podatku od Towarów i Usług zweryfikowali spraw, z tego zmieniono interpretacji indywidualnych oraz 285 pozostawiono bez zmian. Główną przyczyną pozostawienia interpretacji podatkowych bez zmian było stwierdzenie prawidłowości interpretacji (182) oraz odesłanie z powodu opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego uniemożliwiającego ocenę prawidłowości wydanej interpretacji. Liczba interpretacji indywidualnych oczekujących na weryfikację w Departamencie Podatków Dochodowych i Departamencie Podatku od Towarów i Usług z na koniec 2011 r. wzrosła do na 30 czerwca 2013 r., tj. o 62,1%. Analizą NIK objęto 165 interpretacji indywidualnych zmienionych w okresie od 1 lipca do 28 października 2013 r. ze zbioru dokumentów podlegających weryfikacji na koniec I półrocza 2013 r. W wyniku badania stwierdzono, że błędne interpretacje były zmieniane po upływie od półtora miesiąca do 5 lat od daty wpływu sprawy do departamentu merytorycznego. Powyżej trzech miesięcy trwała weryfikacja 144 na 165 (87,3%) błędnych interpretacji indywidualnych. W okresie od 4 do 6 miesięcy 8

9 zmieniono 65 interpretacji, od 7 do 12 miesięcy 43 interpretacje, ponad 12 miesięcy 36 interpretacji. (dowód: akta kontroli str , , , 3451) Przepisy Ordynacji podatkowej nie wyznaczają terminu dokonania przez Ministra Finansów zmiany nieprawidłowej interpretacji z urzędu. Minister Finansów nie określił w zarządzeniu z 27 marca 2013 r. i poprzedzającym terminu weryfikacji interpretacji indywidualnych przez departamenty merytoryczne. W Ordynacji podatkowej wyznaczony został 3 miesięczny termin na wydanie interpretacji indywidualnej (art. 14d). Dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług wyjaśnił, m.in., że dokonywanie zmian interpretacji indywidualnych jest procesem trudnym i wymagającym podjęcia szeregu czynności w celu stwierdzenia sprzeczności danej interpretacji z innymi interpretacjami lub orzecznictwem, ewentualnie w celu stwierdzenia jej nieprawidłowości, a także pozwalających na jednoznaczne i niebudzące wątpliwości ustalenie jaka powinna być prawidłowa treść danej interpretacji indywidualnej. Na terminowość i ilość załatwionych spraw w zakresie weryfikacji miały także ograniczone zasoby kadrowe. Wyjaśnił, że w przypadkach, gdy składy sądu podejmują decyzję o wystąpienie z wnioskiem o podjęcie uchwały przez NSA albo postanawiają zwrócić się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), dokonywanie zmian interpretacji indywidualnych dotyczących danego tematu byłoby przedwczesne, a nawet mogłoby prowadzić do zmiany interpretacji prawidłowej. Konieczność wstrzymania procesów zmiany interpretacji indywidualnych do czasu uzyskania rozstrzygnięcia powoduje znaczne wydłużenie czasu weryfikacji interpretacji głównie ze względu na długi czas postępowania sądowego oraz konieczność długiego oczekiwania na rozpatrzenie sprawy przez TSUE. (dowód: akta kontroli str , ) Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych wyjaśnił m.in., że w przypadku wielu zagadnień, których dotyczyły interpretacje indywidualne przekazywane do weryfikacji i ewentualnej zmiany, nie było ugruntowanej linii orzeczniczej sądów administracyjnych. Dokonanie zmiany interpretacji przed wykształceniem takiej linii może spowodować, że zmieniona interpretacja będzie niezgodna z późniejszym kierunkiem rozstrzygnięć sądowych. Konsekwencją tego byłaby konieczność dokonania kolejnej zmiany wcześniej wydanej interpretacji indywidualnej Interpretacje ogólne (dowód: akta kontroli str ) W 2012 r. i I półroczu 2013 r. złożono łącznie 75 wniosków o wydanie interpretacji ogólnej, w tym 33 wnioski dotyczyły VAT (44,0%), 17 CIT (22,7%) i 12 PIT (16,0%). Minister Finansów wydał osiem interpretacji ogólnych 8 i zmienił jedną interpretację ogólną (27 listopada 2012 r.) 9 w sprawie kwalifikowania premii pieniężnych w świetle ustawy o podatku od towarów i usług, uwzględniając uchwałę poszerzonego składu NSA z dnia 25 czerwca 2012 r., sygn. akt I FPS 2/12 NSA 10. Ponadto wydał 12 interpretacji ogólnych z urzędu. 8 W tym siedem w 2012 r. i I półroczu 2013 r., a jedną 10 lipca 2013 r. 9 Na wniosek z 22 czerwca 2012 r., uzupełniony 24 lipca 2012 r. 10 Utraciło aktualność stanowisko Ministra Finansów zawarte w interpretacji ogólnej wydanej 30 grudnia 2004 r. PP /2004/AP/4026., zgodnie z którym premia z tytułu nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też za terminowe płatności jest świadczeniem usług przez nabywcę tej premii. 9

10 Najwięcej interpretacji ogólnych wydanych w tym okresie osiem (tj. 42,1%) dotyczyło podatku od towarów i usług. Po trzy interpretacje zostały wydane w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. (dowód: akta kontroli str , ) Minister Finansów pozostawił 67 wniosków podatników o wydanie interpretacji ogólnych bez rozpatrzenia. W większości wypadków przyczyną było niespełnienie przez podatników wymogu wynikającego z art. 14a 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej 11, dotyczącego wskazania niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w określonych decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych. (dowód: akta kontroli str ) Na 12 zażaleń wniesionych w 2012 r. i I półroczu 2013 r. na pozostawienie wniosku o wydanie interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia w 11 sprawach Minister Finansów utrzymał w mocy postanowienia o pozostawieniu wniosków bez rozpatrzenia, a w jednej sprawie stwierdził, w formie postanowienia na podstawie art pkt 2 Ordynacji podatkowej, uchybienie terminowi do wniesienia zażalenia. (dowód: akta kontroli str. 1258, , 3451) W 2012 r. i I półroczu 2013 r. wniesionych zostało do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie siedem skarg na postanowienia Ministra Finansów o pozostawienie wniosku o wydanie interpretacji ogólnej bez rozpatrzenia. WSA rozpatrzył wszystkie skargi złożone w tym okresie, z tego uwzględnił dwie skargi, a pięć oddalił. W pierwszej sprawie sąd zarzucił Ministrowi Finansów naruszenie art. 14a 3 Ordynacji podatkowej uznając, że w dniu złożenia wniosku o wydanie interpretacji ogólnej w obrocie prawnym funkcjonowały dwie interpretacje indywidualne, w których w odmienny sposób zostało zinterpretowane zagadnienie prawne związane z możliwością skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast fakt dokonania zmiany jednej ze wskazanych interpretacji, w efekcie której niejednolitość została usunięta, nie ma znaczenia dla rozpatrywanej sprawy. W drugiej sprawie Sąd zarzucił Ministrowi Finansów naruszenie art. 14a 4 pkt 1 Ordynacji podatkowej uznając, że wystąpiła przesłanka do wydania interpretacji ogólnej w postaci niejednolitego stosowania art. 86 ust. 1 i art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług w stosunku do takich samych stanów faktycznych. W ocenie Sądu okoliczność uchylenia przepisu art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług od dnia 30 listopada 2008 r. nie miała znaczenia dla wydawania interpretacji ogólnej na wniosek skarżącej. Do dnia 22 listopada 2013 r. obydwie skargi kasacyjne wniesione przez Ministra Finansów oczekiwały na rozpatrzenie przez NSA Funkcjonowanie Krajowej Informacji Podatkowej (dowód: akta kontroli str. 1259, ) Do zadań Biur Krajowej Informacji Podatkowej należy m.in. udzielanie ogólnej informacji podatkowej drogą telefoniczną lub elektroniczną. 11 Przepis ten stanowi, że wniosek o wydanie interpretacji ogólnej powinien zawierać uzasadnienie konieczności wydania interpretacji ogólnej, w szczególności wskazanie niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w określonych decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych wydanych przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych, oraz w takich samych stanach prawnych. 10

11 Za pośrednictwem ogólnokrajowej infolinii Biura KIP w 2012 r. i I półroczu 2013 r. udzieliły informacji podatkowych, w tym 42,5% informacji dotyczyło podatku od towarów i usług ( ), 29,7% podatku dochodowego od osób fizycznych ( ) i 7,2% podatku dochodowego od osób prawnych ( ). (dowód: akta kontroli str. 1205) Departament Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów sporządza cotygodniowe sprawozdanie z pracy Biur Krajowej Informacji Podatkowej. Monitorowana jest między innymi liczba wydanych interpretacji indywidualnych na koniec okresu sprawozdawczego oraz zarejestrowanych w bazie Systemu Informacji Podatkowej (SIP) i opublikowanych dokumentów. (dowód: akta kontroli str ) Nie został uregulowany sposób postępowania z interpretacjami indywidualnymi opublikowanymi w BIP, które uległy zmianie lub zostały przekazane do weryfikacji departamentom merytorycznym (pierwotnymi interpretacjami). (dowód: akta kontroli str , ) Z ustaleń kontroli 12 wynika, że ograniczany zostaje dostęp publiczny do nieprawidłowych interpretacji indywidualnych, tj. które zostały uchylone wyrokiem sądów administracyjnych albo zmienione w wyniku weryfikacji przez departamenty merytoryczne. Dokument nadal pozostaje w bazie SIP, która jest dostępna dla administracji podatkowej i celnej. Zmiana jest dokonywana przez pracownika Biura KIP. Z analizy 22 interpretacji indywidualnych po weryfikacji wynika, że pracownicy Biur KIP ograniczyli dostęp publiczny do pierwotnych interpretacji (tj. interpretacji przed zamianą). (dowód: akta kontroli str , , ) Dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej wyjaśnił, że Ordynacja podatkowa nie zawiera przepisów zobowiązujących Ministra Finansów do wycofywania z BIP zmienionych (weryfikowanych) interpretacji. Zarządzenie Nr 15 Ministra Finansów (z dnia 27 marca 2013 r. 13 ) nie zawiera regulacji dotyczących tej kwestii. Jak pokazuje praktyka funkcjonowania instytucji interpretacji indywidualnych występuje potrzeba kompleksowego uregulowania w ustawie zagadnień związanych z zamieszczaniem i usuwaniem z BIP interpretacji indywidualnych oraz ich zmian, a także zwiększenia przejrzystości tej bazy i poprawy dostępności do interpretacji indywidualnych. Zmiany zaproponowano w projekcie założeń ustawy do zmiany ustawy Ordynacja podatkowa. (dowód: akta kontroli str ) W 2013 r. Departament Administracji Podatkowej przeprowadził analizę funkcjonowania Krajowej Informacji Podatkowej. Podjęto prace których celem jest usprawnienie organizacji i funkcjonowania KIP oraz stworzenie warunków do jej dalszego rozwoju, przede wszystkim pod kątem optymalnego wsparcia dla podatników. W ramach prac zespołu obszarowego ds. obsługi podatnika i komunikacji, który 12 Pismo Departamentu AP z dnia 6 i 19 listopada 2013 r. oraz zestawienie z dnia 25 listopada 2013 r. dotyczące wprowadzania zmienionych interpretacji indywidualnych do SIP i ujawniania w BIP. 13 W sprawie zasad współpracy i nadzoru przy wydawaniu oraz zmianie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz udzielaniu ogólnej informacji podatkowej). 11

12 funkcjonuje w ramach zespołu ds. Transformacji i Rozwoju Administracji Podatkowej 14 wypracowywana jest koncepcja optymalnej struktury organizacyjnej dla KIP, z uwzględnieniem jej możliwości funkcjonowania jako autonomicznego organu w ramach administracji podatkowej oraz współpracującego z izbami i urzędami skarbowymi w ramach systemu wsparcia podatnika. Planowany termin wdrożenia zmian w organizacji KIP planowany jest na styczeń 2015 r. (dowód: akta kontroli str , , ) 1.4. Wystąpienia do Ministra Finansów o zajęcie stanowiska Właściwe departamenty merytoryczne Ministerstwa Finansów udzieliły 71 odpowiedzi na 88 wystąpień podległych organów podatkowych, skierowanych w 2012 r. i I półroczu 2013 r. o zajęcie stanowiska w związku z problemami interpretacyjnymi przepisów prawa podatkowego 15 w zakresie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług i Ordynacji podatkowej. Ministerstwo nie udzieliło odpowiedzi na 16 zapytań, głównie dotyczących Ordynacji podatkowej. (dowód: akta kontroli str ) Właściwe departamenty merytoryczne przygotowały odpowiedzi po upływie od 5 dni do 22 miesięcy od otrzymania wystąpienia, w tym 39 odpowiedzi (54,9%) po upływie 3 miesięcy (od czterech do sześciu miesięcy w 17 sprawach, od siedmiu do 12 miesięcy w 11 sprawach i w 11 po upływie jednego roku). (dowód: akta kontroli str , ) Zarówno Ordynacja podatkowa, jak i Kodeks postępowania administracyjnego 16 przewidują termin jednego miesiąca dla załatwiania spraw, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin dwóch miesięcy. W Ordynacji podatkowej wyznaczony został termin trzech miesięcy na wydanie interpretacji indywidualnej. Powyższe uregulowania nie mają bezpośredniego zastosowania do terminu o zajęcie stanowiska w związku z problemami interpretacyjnymi przepisów prawa podatkowego, a w badanym okresie nie było też innych uregulowań określających termin załatwiania takich spraw. Dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej wyjaśnił, że sprawy poruszane w wystąpieniach dyrektorów izb skarbowych należą do Wydziału, który w okresie objętym kontrolą prowadził prace legislacyjne nad obszernym projektem założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa. Izby skarbowe opiniowały projekt założeń, a tym samym znały propozycje rozwiązań prawnych przewidzianych w projekcie, w tym odnoszących się do problemów zgłaszanych przez izby pisemnie do Ministerstwa Finansów. (dowód: akta kontroli str ) 14 Powołany zarządzeniem Nr 48/2013 Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2013 r. Przewodniczącym Zespołu jest Jacek Kapica, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, a Zastępcą Przewodniczącego Zespołu Janusz Janowski, Radca Ministra Koordynujący Zadaniami Departamentu Administracji Podatkowej w Ministerstwie Finansów. Do zadań Zespołu należy m.in. zapewnienie dostarczania korzyści biznesowych administracji podatkowej poprzez absorbcję potencjału tworzonego w ramach realizowanych w administracji podatkowej programów i projektów, ocena efektywności i skuteczności funkcjonowania poszczególnych obszarów administracji podatkowej, inicjowanie zmian transformacji i rozwoju administracji podatkowej. 15 W innych sprawach niż uregulowanych zarządzeniem Nr 15 Ministra Finansów z 27 marca 2013 r. i poprzednim (zajmowanie stanowiska przez Ministerstwo Finansów w sytuacji niewypracowania przez organy upoważnione jednolitego stanowiska w sprawie treści wydawanych interpretacji indywidualnych albo co do zasadności wniesienia przez organ uprawniony skargi kasacyjnej do NSA). 16 Art Ordynacji podatkowej, art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 12

13 Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych wyjaśnił, że problematyka poruszana przez izby skarbowe w wielu przypadkach dotyczyła trudnych i skomplikowanych zagadnień, które wymagały nie tylko pogłębionej analizy i interpretacji przepisów podatkowych, ale niejednokrotnie także regulacji wynikających z innych dziedzin prawa. Przekazywane pisma dyrektorów izb skarbowych dotyczyły zagadnień będących niejednokrotnie przedmiotem rozbieżnych wyroków sądów administracyjnych. W tego typu przypadkach Departament Podatków Dochodowych oczekiwał na ukształtowanie jednolitej linii orzeczniczej, tak aby ewentualne stanowisko nie było sprzeczne z późniejszym kierunkiem orzeczeń sądowych. (dowód: akta kontroli str ) Zajmowanie stanowiska po upływie długiego czasu od wpływu zapytania do Ministerstwa Finansów, jak i brak udzielenia wyjaśnień było działaniem nierzetelnym Działania zmierzające do zwiększenia zaufania podatników do organów podatkowych W ramach realizowanych działań zmierzających do zwiększenia zaufania podatników do organów podatkowych, Ministerstwo Finansów określało corocznie zadania dla podległych jednostek w dokumencie pn. Zadania dla dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych ( ). W zadaniach na 2012 i 2013 r., jednym z dwóch głównych celów było ułatwienie legalnej działalności gospodarczej i usuwanie barier biurokratycznych oraz doskonalenie współpracy z przedsiębiorstwami. W ramach działań zmierzających do zwiększenia zaufania podatników do organów podatkowych Ministerstwo wdrażało Projekty e-podatki, e-deklaracje 2 i e-rejestracja, które stanowią element kompleksowego Programu e-podatki 17. Celem strategicznym tego Programu jest poprawa efektywności poboru podatku oraz efektywne dostarczanie wysokiej jakości oczekiwanych usług publicznych. Program pozwala na obniżenie kosztów poboru, zarówno po stronie administracji podatkowej, jak i po stronie podatników. W ramach Programu e-podatki z roku na rok rosła liczba składanych dokumentów drogą elektroniczną. W 2011 r. tą drogą przekazano 6,6 mln dokumentów, w 2012 r. 11,3 mln dokumentów, a w 2013 r. (do 17 września) 14,7 mln dokumentów. (dowód: akta kontroli str , , ) Ministerstwo Finansów, pismem z dnia 27 marca 2013 r., zobligowało podległe jednostki do zintensyfikowania działań przedegzekucyjnych m.in. poprzez wykorzystanie kontaktów telefonicznych oraz poczty elektronicznej celem poinformowania podatników o braku zapłaty zobowiązania podatkowego oraz o konsekwencjach związanych z nieuregulowaniem należności. Podejmowane działania miały zachęcać podatników do dobrowolnego regulowania zobowiązań bez konieczności wszczynania postępowań egzekucyjnych i stosowania środków przymusu, a tym samym zwiększać zaufanie podatników do organów podatkowych. (dowód: akta kontroli str , ) W 2012 r. Ministerstwo Finansów określiło mierniki oceny dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych z realizacji zadań rocznych, które dotyczyły sześciu obszarów tematycznych 18. W ocenie pracy urzędów skarbowych brano pod 17 Realizowanego przez Ministerstwo Finansów zgodnie z celami osi priorytetowej 7. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Społeczeństwo informacyjne budowa elektronicznej administracji. 18 Obsługa bezpośrednia, postępowania podatkowe, rachunkowość podatkowa, kontrola podatkowa, egzekucja administracyjna i realizacja zadań własnych izb skarbowych. 13

14 uwagę ich stan zatrudnienia oraz przestrzeganie przez nie praw podatników. Za 2012 r. oceniano m.in. szybkość i prawidłowość obsługi bezpośredniej podatników oraz czas trwania postępowań podatkowych. W ocenie izb skarbowych brano pod uwagę realizację zadań własnych, natomiast oceny dokonywano m.in. pod względem terminowości załatwiania odwołań podatników oraz merytoryczną prawidłowość orzecznictwa izb skarbowych jako organu odwoławczego. Z podsumowania realizacji w 2012 r. mierników oceny wykonania zadań przez dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych, dokonanej przez Ministerstwo Finansów wynika, że najwięcej punktów, po zsumowaniu wyników ze wszystkich obszarów, uzyskał dyrektor izby skarbowej oraz naczelnicy urzędów skarbowych w województwie lubelskim (22,82), warmińsko-mazurskim (22,58) oraz dolnośląskim (15,29). Najmniej punktów uzyskały organy podatkowe w województwie mazowieckim (-10,64) i zachodniopomorskim (-7,75). W 2013 r. Ministerstwo Finansów odstąpiło od oceny wykonania zadań przy wykorzystaniu dotychczas obowiązujących mierników. Pan Jacek Kapica, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów wyjaśnił m.in., że głównym założeniem dotychczas obowiązujących mierników było uporządkowanie baz danych systemów informatycznych w podległych jednostkach. Z upływem czasu część mierników spełniła swoje zadanie i stała się narzędziem monitorującym działania naczelników urzędów, część zaś pozostała jako narzędzie służące dalszej analizie realizacji zadań przez podległe jednostki, w tym poprawności/kompletności wprowadzanych danych do systemu. Dane w systemach informatycznych zostały w większości przypadków uporządkowane, koniecznym stało się bardziej szczegółowe monitorowanie efektów finansowych aparatu skarbowego, w tym realizacji głównego celu jakim jest zapewnienie zaplanowanych w ustawie budżetowej wpływów podatkowych. Zdecydowano o opracowaniu nowych założeń systemu przeprowadzania oceny dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych. W Ministerstwie trwają prace nad opracowaniem studium wykonalności dla mierników poziomu centralnego oraz ustaleniem ich wartości oczekiwanych, tak by nowe mierniki wdrożone zostały etapowo do 30 czerwca 2014 r. i dotyczyły okresu od lipca 2014 r. do czerwca 2015 r. (dowód: akta kontroli str , , , ) 1.6. Działalność informacyjna i edukacyjna z zakresu rozliczeń podatkowych Ministerstwo Finansów, w latach , w celu kształtowania pozytywnego wizerunku administracji podatkowej realizowało działania informacyjne i edukacyjne, które polegały m.in. na przybliżeniu podatnikom wiedzy o rozliczeniach podatkowych. W okresie składania zeznań rocznych zwiększono liczbę pracowników infolinii Krajowej Informacji Podatkowej, udzielających odpowiedzi na pytania zgłaszane przez podatników. Pracownicy Krajowej Informacji Podatkowej uczestniczyli w akcji SzybkiPit dotyczącej składania zeznań podatkowych przez osoby fizyczne w formie elektronicznej. W 2012 r. tą drogą udzielono 905 odpowiedzi, a w 2013 r. (do dnia 30 kwietnia) odpowiedzi. Ministerstwo Finansów na stronie prezentowało również materiały informacyjne i promocyjne w zakresie usług uruchamianych w ramach projektu e-deklaracje 2, które na bieżąco były aktualizowane. (dowód: akta kontroli str , ) 14

15 1.7. System zarządzania jakością Ministerstwo Finansów, w celu poprawy jakości działania jednostek administracji podatkowej kontynuowało, rozpoczęte w 2008 r. wdrażanie systemu zarządzania jakością. System ten wdrażano w oparciu o podręcznik pod nazwą System zarządzania jakością w administracji podatkowej, opracowany i wydany przez Ministerstwo Finansów w 2008 r., w ramach projektu Transition Facility, Poprawa jakości działania jednostek administracji podatkowej, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej i realizowanego we współpracy z francuską administracją podatkową. Ustalono zakres zadań izb skarbowych i urzędów skarbowych, kierownicy jednostek organizacyjnych zostali zobowiązani do sporządzenia harmonogramów wdrażania systemu zarządzania jakością i kwartalnej sprawozdawczości. System zarządzania jakością jest narzędziem zarządczym i wspomagającym kierownika danej jednostki organizacyjnej, zaś jego wdrożenie i doskonalenie powinno zapewnić równocześnie wzrost poziomu jakości obsługi klienta i przejrzystość procesu organizacyjnego. Realizacja zadań z zakresu wdrażania Systemu Zarządzania Jakością przez urzędy skarbowe i izby skarbowe nie została zakończona. Część jednostek (53 urzędy skarbowe) nie zakończyło etapu 24 Wdrożenie SZJ (zatwierdzenie i publikacja dokumentów, szkolenia, warsztaty, etc). Ponadto nie wykonano zadania 35 Zgłoszenie urzędu do procedury certyfikacji ze względu na oczekiwanie od jednostki centralnej informacji o zasadach, na których należy przeprowadzić certyfikację. Gotowość izby skarbowej i urzędów skarbowych do procedury certyfikacji zgłosił jedynie Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu. Niezrealizowanie przez jednostki organizacyjne Ministerstwa Finansów do dnia zakończenia kontroli wszystkich 35 zadań z zakresu wdrażania Systemu Zarządzania Jakością było spowodowane: 1) czasowym przesunięciem obowiązku realizacji zadań na rok 2011 z uwagi na prace związane ze zmianą Zarządzenia Nr 13 Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz potrzebą dostosowania dokumentacji SZJ do zmian struktury organizacyjnej izb i urzędów skarbowych, 2) wdrożeniem systemu kontroli zarządczej zgodnie z regulacjami ustawy o finansach publicznych i standardami określonymi przez Ministra Finansów, 3) wdrażaniem Programu e-podatki i konsolidacją procesów pomocniczych (w tym systemów zarządzania) oraz planowaną na 2014 r. zmianą organizacji urzędów i izb skarbowych. Ministerstwo Finansów nie wyznaczyło ostatecznego terminu wdrożenia SZJ w jednostkach administracji podatkowej. Ministerstwo Finansów, w sporządzonym w listopadzie 2013 r., Raporcie podsumowującym dotyczącym projektu Konsolidacja procesów pomocniczych w administracji podatkowej zaprezentowało analizę i diagnozę aktualnej organizacji procesów pomocniczych w administracji podatkowej oraz wypracowało koncepcję modelu docelowego nowej organizacji tych procesów. Podstawowe założenia modelu docelowego to: połączenie funkcjonującej na terenie województwa izby skarbowej i urzędów skarbowych w jedną, samodzielnie bilansującą się jednostkę budżetową; konsolidacja na poziomie izby skarbowej procesów pomocniczych, m.in. obsługa finansowa i kadrowa urzędu, zarządzanie majątkiem, procesów wspomagających zarządzanie (audyt wewnętrzny, kontrola zarządcza, zarządzanie jakością) oraz pozostawienie w urzędach skarbowych zadań 15

16 związanych wyłącznie z obsługą naczelnika urzędu skarbowego jako organu podatkowego I instancji i organu egzekucyjnego. (dowód: akta kontroli str , , , , , ) 1.8. Kontrola resortowa W 2012 r. i I połowie 2013 r. Wydział Kontroli Izb i Urzędów Skarbowych Departamentu Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów przeprowadził 48 kontroli izb i urzędów skarbowych, w tym 31 doraźnych. Prawidłowość prowadzenia postępowań kontrolnych lub podatkowych była przedmiotem czterech kontroli (w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Wawer, Urzędzie Skarbowym w Aleksandrowie Kujawskim, Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze oraz w Izbie Skarbowej w Zielonej Górze). Stwierdzone nieprawidłowości polegały na niestosowaniu się przez organ pierwszej instancji, przy ponownym rozpatrywaniu sprawy, do oceny zawartej w rozstrzygnięciu organu odwoławczego, a także na powoływaniu nieprawidłowej podstawy prawnej w wezwaniach i postanowieniach Skargi na działanie podległych organów (dowód: akta kontroli str , ) Z danych sprawozdawczych 19 za 2012 r. i I półrocze 2013 r. wynika, że Departament Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów rozpatrzył 422 skargi i wnioski na działalność izb skarbowych i urzędów skarbowych. We własnym zakresie załatwiono 241 spraw, w tym w dwóch przypadkach skargi zostały uznane za zasadne. Na podstawie art. 231 w związku z art. 229 pkt 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 20 według właściwości przekazano 181 skarg, głównie do dyrektorów izb skarbowych. Skarga uznana za zasadną dotyczyła naruszenia przepisów art ustawy Ordynacja podatkowa. Organ podatkowy, do którego wniesione zostało ponaglenie, uznając się za niewłaściwy w sprawie, zwrócił pismo do podatnika, zamiast przekazać do organu właściwego. W drugiej skardze, uznanej za zasadną, organ przekazał sprawę, zgodnie z właściwością, po upływie terminu określonego w art. 231 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Izby i urzędy skarbowe w 2012 r. i I półroczu 2013 r. we własnym zakresie załatwiły skarg i wniosków na działalność izb i urzędów skarbowych, w tym 355, tj. 19,2% rozpatrzono pozytywnie. Na skarg 1.320, tj. 71,4% dotyczyło nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach orzeczniczych (295), nieterminowego załatwienia spraw (194) i niewłaściwego działania organów (831). Ponadto w 2012 r. i I półroczu 2013 r. do Ministerstwa Finansów wpłynęły 154 ponaglenia na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie lub ustalonym terminie 21 przez dyrektorów izb skarbowych. W wyniku rozpatrzenia ponagleń 47 uznano za nieuzasadnione, 103 za bezprzedmiotowe 22, jedno ponaglenie zostało wycofane, natomiast w trzech przypadkach, na podstawie art. 169 Ordynacji podatkowej, pozostawiono sprawy bez rozpatrzenia w związku z nieusunięciem przez podatnika braków podania. 19 Wzór sprawozdania z przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków został określony w zarządzeniu Nr 21 Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie trybu postępowania ze skargami i wnioskami w Ministerstwie Finansów. 20 Dz. U. z 2013 r., poz Ponaglenia określone w art Ordynacji podatkowej. 22 W momencie rozpatrywania sprawy organ podatkowy zakończył postępowanie, którego dotyczyło ponaglenie. 16

17 W związku z rozpatrzeniem ośmiu ponagleń, pomimo uznania ich za bezprzedmiotowe, Ministerstwo Finansów skierowało do dyrektorów izb skarbowych uwagi dotyczące prowadzonych postępowań. Zwracano uwagę, że wprawdzie prowadzone przez organ postępowania zostały zakończone, brak było jednak konkretnych działań organów uzasadniających długotrwałe rozpatrywanie spraw. Wskazywano również na wysyłanie zawiadomień o przedłużeniu terminu po upływie terminu określonego w art lub 3 Ordynacji podatkowej lub uprzednio wyznaczonego, albo brak takich zawiadomień Oceny administracji podatkowej przez podatników (dowód: akta kontroli str , ) W badanym okresie urzędy skarbowe na terenie całego kraju przeprowadziły, na podstawie wytycznych z Ministerstwa Finansów, trzy badania ankietowe oceny działalności administracji podatkowej. Ocenie podlegała jakość obsługi podatnika, łatwość komunikacji i kompetencje pracownika urzędu skarbowego oraz czas oczekiwania na załatwienie sprawy i stopień trudności załatwianej sprawy. Badania przeprowadzono tzw. techniką dobrowolną poprzez wypełnienie ankiet przez podatnika. Założono, że można zakończyć badanie i miarodajna będzie ocena, jeśli wpłynie minimalna liczba prawidłowo wypełnionych kwestionariuszy ankiet, tj. od 30 do 60 w zależności od wielkości urzędu skarbowego. Ogólna ocena działalności administracji podatkowej w skali kraju w 2012 r. i w I półroczu 2013 r., mierzona wskaźnikiem satysfakcji klienta 23, kształtowała się na bardzo wysokim poziomie 96,0%. Klienci biorący udział w badaniu najwyżej ocenili pracę urzędów skarbowych w województwie świętokrzyskim, a najniżej urzędy skarbowe w województwie śląskim. (dowód: akta kontroli str , , , , , ) Według zastępcy dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej uznano że podatnicy niechętnie będą samodzielnie wypełniać ankiety wyłożone w formie papierowej w urzędzie skarbowym i wystąpi potrzeba zaangażowania pracowników urzędu do przeprowadzenia wywiadów z podatnikami, a szacowana liczba uzyskanych ankiet za jedno półrocze na poziomie około 20 tysięcy sztuk, będzie stanowić dostateczny materiał umożliwiający analizę i formułowanie wniosków. (dowód: akta kontroli str ) Od 2003 r. Business Centre Club przy współpracy Ministerstwa Finansów organizuje konkurs pn. Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy. Celem konkursu jest promowanie wysokich standardów obsługi klienta oraz tworzenie między administracją podatkową a przedsiębiorcą relacji charakteryzujących się wzajemną życzliwością i profesjonalizmem. Urzędy skarbowe oceniane są przez przedsiębiorców poprzez wypełnienie ankiety przygotowanej przez organizatorów konkursu. Ocenie podlegała jakość obsługi podatnika, łatwość komunikacji oraz kompetencje pracownika urzędu skarbowego. Prawo do używania przez rok tytułu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy otrzymywał urząd skarbowy, który uzyskał najwięcej punktów w ankietach konkursowych. W 2012 r. laureatami konkursu zostało 59 urzędów skarbowych, w tym: 11 z województwa mazowieckiego (m.in. Drugi Mazowiecki US w Warszawie), dwa z województwa lubuskiego (Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze i Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze), trzy z łódzkiego (m.in. US w Skierniewicach), trzy z wielkopolskiego, trzy 23 Relacja sumy pozytywnych odpowiedzi do sumy prawidłowo wypełnionych ankiet wyrażona w procentach. 17

18 z podkarpackiego. W 2013 r. laureatami konkursu zostało 71 urzędów skarbowych, w tym 13 urzędów skarbowych z województwa mazowieckiego (m.in. Drugi Mazowiecki US w Warszawie), dwa z lubuskiego (Lubuski US w Zielonej Górze), cztery z łódzkiego (m.in. US w Skierniewicach), trzy z wielkopolskiego, trzy z podkarpackiego (m.in. US w Stalowej Woli). (dowód: akta kontroli str , , ) Dziennik Gazeta Prawna dokonuje corocznie, we współpracy z Ministerstwem Finansów, analizy najlepiej i najszybciej działających izb i urzędów skarbowych. W 2013 r. przeprowadzono dziesiąty - jubileuszowy ranking, w którym dokonano także podsumowania wyników całej dekady. Liderami dziesięciolecia zostały Urząd Skarbowy w Krasnymstawie i Drugi Wielkopolski US w Kaliszu (wyspecjalizowany), a wśród izb skarbowych Izba Skarbowa w Białymstoku w kategorii efektywność i Izba Skarbowa w Zielonej Górze (skuteczność) Nadawanie numeru identyfikacji podatkowej Od września 2011 r. do października 2013 r. naczelnicy urzędów skarbowych nadali numerów identyfikacji podatkowej oraz wydali decyzji o odmowie nadania NIP, w tym 285 decyzji odmownych podmiotom, które korzystały z tzw. biur wirtualnych (coworkingowych). Potwierdzenie nadania NIP jest wydawane po złożeniu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego (art. 8b usta. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 24 ). Naczelnik urzędu skarbowego, zgodnie z art. 8c ust. 1 ustawy, wydaje decyzję o odmowie nadania NIP w przypadku: braku możliwości potwierdzenia tożsamości lub istnienia podmiotu, stwierdzenia, że dokonane zgłoszenie identyfikacyjne nie spełnia wymogów określonych dla tego zgłoszenia, gdy podmiotowi został nadany NIP, wystąpienia o nadanie NIP przez podatnika będącego osobą fizyczną objętą rejestrem PESEL nieprowadzącego działalności gospodarczej. Minister Finansów 25 zalecił, aby w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie można potwierdzić tożsamości lub istnienia podmiotu, w tym gdy podmiot jako adres siedziby wskazał adres nieistniejący lub niezgodny z odpowiednim rejestrem lub w miejscu siedziby podmiotu nie przebywa organ zarządzający lub nie są podejmowane istotne decyzje dotyczące ogólnego zarządu podmiotem, lub nie są wykonywane centralne zadania administracyjne naczelnik urzędu skarbowego rozważył, czy istnieje uzasadnienie dla nadania NIP, czy też postępowanie wyjaśniające powinno się zakończyć wydaniem decyzji o odmowie nadania NIP. Z uwagi na zaobserwowane w 2012 r. zjawisko wykorzystywania przez nieuczciwych podatników adresów tzw. wirtualnych biur, także w Krajowym Planie Dyscypliny Podatkowej na 2013 r. 26 w opisie obszaru ryzyka Wykazywanie, co do zasady, znacznych zwrotów podatku od towarów i usług lub częstotliwych nadwyżek podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia zwrócono uwagę na możliwe nieprawidłowości związane z korzystaniem z wirtualnych biur. Z informacji uzyskanych przez Ministerstwo z izb skarbowych (na dzień 31 października 2013 r.) wynika, że od września 2011 r. wpłynęło 14 odwołań od decyzji naczelników urzędów skarbowych odmawiających nadania numeru NIP 24 Dz. U. z 2012 r., poz ze zm. 25 W załączniku Nr 2 do dokumentu Zadania dla Dyrektorów Izb Skarbowych i Naczelników Urzędów Skarbowych w zakresie realizacji przez organy administracji podatkowej polityki finansowej państwa w 2013 r. 26 Stanowiącym załącznik Nr 4 do Zadań dla Dyrektorów Izb Skarbowych i Naczelników Urzędów Skarbowych w zakresie realizacji przez organy administracji podatkowej polityki finansowej państwa w 2013 r. 18

19 Ustalone nieprawidłowości Uwagi dotyczące badanej działalności Ocena cząstkowa Opis stanu faktycznego podatnikom korzystającym z biur wirtualnych. Dyrektorzy izb skarbowych utrzymali w mocy decyzje naczelników urzędów skarbowych. Złożone zostały dwie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. WSA w Gdańsku utrzymał w mocy decyzję organów podatkowych, a w jednej sprawie skargę kasacyjną do NSA wniósł organ podatkowy w Łodzi. W kontrolowanych przez NIK urzędach skarbowych nie stwierdzono przypadku odmowy nadania NIP podmiotom, które korzystały z tzw. biur wirtualnych (coworkingowych). (Dowód: akta kontroli str. 463, , 3623) W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Działaniem nierzetelnym było dokonywanie po długim czasie zmian nieprawidłowych interpretacji indywidualnych w związku z powzięciem wątpliwości co do prawidłowości wydanej interpretacji indywidualnej lub stwierdzenia istnienia interpretacji indywidualnych odmiennych w takich samych stanach faktycznych. 2. Udzielanie po kilku miesiącach wyjaśnień dyrektorom izb skarbowych lub brak udzielenia wyjaśnień organom podatkowym w związku ze zgłoszeniem problemów interpretacyjnych przepisów prawa podatkowego mogło powodować wydłużenie czasu trwania postępowań podatkowych oraz prowadzić do niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe. 3. Nieuregulowanie sposobu postępowania z interpretacjami indywidualnymi opublikowanymi w BIP, które uległy zmianie lub zostały przekazane do weryfikacji departamentom merytorycznym Ministerstwa Finansów. Wysoki wskaźnik zaskarżonych do sądów administracyjnych i uchylonych interpretacji prawa podatkowego był skutkiem funkcjonowania nieprzejrzystych przepisów prawa podatkowego oraz długotrwałego procesu zmian błędnych interpretacji podatkowych. Ministerstwo Finansów, jako miarodajne dla oceny urzędów skarbowych, przyjęło złożenie przez podatników minimalnej liczby prawidłowo wypełnionych ankiet od 30 do 60, w zależności od wielkości urzędu skarbowego. W badanych przez NIK urzędach skarbowych liczba złożonych ankiet została tylko nieznacznie przekroczona. Zdaniem NIK, liczba złożonych ankiet pozostawała w dużej dysproporcji do liczby podatników obsługiwanych przez urzędy skarbowe, a sformułowane na ich podstawie oceny i wnioski mają wycinkowy charakter. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 2. Sprawowanie przez Ministra Finansów nadzoru nad urzędami skarbowymi i izbami skarbowymi w celu eliminowania nieprawidłowości w postępowaniach podległych organów 2.1. Nadzór nad wydawaniem przez organy podatkowe decyzji podatkowych i działania podjęte w celu poprawy jakości dokonywanych rozstrzygnięć W 2012 r. i w I półroczu 2013 r. urzędy skarbowe przeprowadziły 133 tys. kontroli podatkowych. Nieprawidłowości ujawniono u 73,6% skontrolowanych podatników, 19

20 a uszczuplenia podatkowe wyniosły 2.996,0 mln zł 27. Urzędy kontroli skarbowej przeprowadziły kontroli dotyczących podatków. Nieprawidłowości na kwotę 6.913,1 mln zł stwierdzono u 76,2% skontrolowanych podatników 28. Dodatkowe przypisy z decyzji pokontrolnych naczelników urzędów skarbowych wyniosły 1.210,3 mln zł, a z decyzji dyrektorów urzędów kontroli skarbowej 4.318,0 mln zł. (dowód: akta kontroli str , , , ) Departament Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów monitorował i analizował dane w zakresie wydanych decyzji pokontrolnych, odwołań od tych decyzji oraz rozstrzygnięć drugiej instancji, w tym decyzji utrzymanych w mocy, uchylonych oraz umorzonych postępowań odwoławczych. Według informacji Departamentu Administracji Podatkowej w 2012 r. i w I półroczu 2013 r. organy pierwszej instancji wydały decyzji pokontrolnych w zakresie VAT, CIT i PIT 29. W tym okresie dyrektorzy izb skarbowych, w wyniku rozpatrzenia odwołań od decyzji pokontrolnych organów pierwszej instancji, uchylili decyzji (35,1%). Nastąpiła poprawa jakości decyzji pokontrolnych. Wskaźnik uchylenia decyzji naczelników urzędów skarbowych wynosił 34,0%, a decyzji dyrektorów urzędów kontroli skarbowej 36,0%. W 2011 r. wskaźnik uchylenia decyzji organów pierwszej instancji wynosił 38,8%. Wojewódzkie sądy administracyjne w 2012 i I półroczu 2013 r. uchyliły 16,3% rozstrzygnięć dyrektorów izb skarbowych 31, tj. mniej o 1,6 punktu procentowego niż w 2011 r. Poprawił się także o 2,3 punktu procentowego wskaźnik niekorzystnych dla organów podatkowych orzeczeń NSA z 20,2% w 2011 r. do 17,9% w 2012 r. i I półroczu 2013 r. Ministerstwo Finansów analizowało przyczyny uchylania decyzji (postanowień) organów podatkowych przez sądy administracyjne. Z analiz Ministerstwa Finansów oraz wyników kontroli NIK wynika, iż głównymi przyczynami uchylania decyzji (postanowień) organów podatkowych przez sądy administracyjne w 2012 r. i I półroczu 2013 r. były: zgromadzenie niewystarczającego materiału dowodowego (m.in. niedostatecznie zbadana sytuacja finansowa, nieprzeprowadzenie dowodów z przesłuchań świadków), uchylenie decyzji w związku z podniesieniem przez stronę w postępowaniu odwoławczym argumentu zasługującego na uwzględnienie, a niezgłoszonego w toku postępowania podatkowego, sytuacje niezależne od organu podatkowego (np. związane z pojawieniem się nowych dowodów lub okoliczności faktycznie istniejących w dniu wydania decyzji, a nieznanych organowi podatkowemu), powodujące wyeliminowanie decyzji z obrotu prawnego w trybach nadzwyczajnych, brak zawiadomienia podatnika przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego o toczącym się postępowaniu karnym skarbowym (art pkt 1 Ordynacji podatkowej), 27 Dane na podstawie sprawozdania MF9Ps dotyczą kontroli właściwych, tj. kontroli obejmujących na ogół kilka pełnych okresów rozliczeniowych (np. rok w podatkach dochodowych, miesiąc lub kwartał w podatku od towarów i usług). 28 Dane na podstawie sprawozdania KS1 (kwoty bez odsetek) oraz zestawienie z 30 października 2013 r. 29 Dane na podstawie załącznika Nr 19b Informacja o decyzjach pokontrolnych i odwołaniach (VAT, PIT, CIT). 30 Dane na podstawie załącznika Nr 19c Informacja o rozstrzygnięciach drugiej instancji. Dotyczy VAT, PIT, CIT. 31 W sprawie podatku od towarów i usług i podatków dochodowych. 20

LSZ 4101-013-01/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-013-01/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-013-01/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/016 Wykonywanie wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacja z działalności Biur Krajowej Informacji Podatkowej za 2015 r.

Informacja z działalności Biur Krajowej Informacji Podatkowej za 2015 r. Informacja z działalności Biur Krajowej Informacji Podatkowej za 2015 r. Leszno, 2016 r. Informacja z działalności Biur Krajowej Informacji podatkowej za 2015 r. Strona 2 z 13 DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Izby Skarbowej w Bydgoszczy REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu 1 Zakres działania Biura Krajowej Informacji Podatkowej 1.

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Prawidłowość postępowań

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/13/001 Prawidłowość postępowań urzędów skarbowych w zakresie

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Masz wątpliwości podatkowe? Skorzystaj z pomocy fachowców. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Masz wątpliwości podatkowe? Skorzystaj z pomocy fachowców. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Masz wątpliwości podatkowe? Skorzystaj z pomocy fachowców www.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Masz wątpliwości podatkowe? Skorzystaj z pomocy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1 ORGAN PODATKOWY, do którego kierowany jest wniosek. 2 DANE WNIOSKODAW- CY: BURMISTRZ MIASTA GIŻYCKA - Rodzaj:(osoba prawna, osoba fizyczna, jedn. organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Urszula Marcinowska Wicedyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu kierująca Biurem KIP w Lesznie

Urszula Marcinowska Wicedyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu kierująca Biurem KIP w Lesznie Urszula Marcinowska Wicedyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu kierująca Biurem KIP w Lesznie AGENDA: geneza zadania organizacja pracy rezultaty działalności problemy sygnalne geneza MINISTERSTWO FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka Urząd Miasta w Płocku pl. Stary Rynek Płock

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka Urząd Miasta w Płocku pl. Stary Rynek Płock Warszawa, 2 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.1.6.2014 Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka Urząd Miasta w Płocku pl. Stary Rynek 1 09-400 Płock WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PK4.8022.45.2015 Dyrektorzy Izb Skarbowych wszystkich

PK4.8022.45.2015 Dyrektorzy Izb Skarbowych wszystkich Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Departament Polityki Podatkowej PK4.8022.45.2015 Dyrektorzy Izb Skarbowych wszystkich W nawiązaniu do postulatów zgłaszanych przez trenerów administracji skarbowej podczas

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2011 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2011 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2011 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie Część A - Realizacja najważniejszych celów w roku 2011 (w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 644 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 644 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 644 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej

Wniosek o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej Wniosek o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej Podatnik, który chce uzyskać interpretację podatkową w swojej sprawie, musi skierować do ministra finansów specjalny wniosek wypełniony na formularzu

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.43.2011

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.43.2011 WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.43.2011 Łódź, 2 listopada 2011 r. Pan Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu działalności. za rok , dla działuldziałów administracji rządowej:,... 2)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności. za rok , dla działuldziałów administracji rządowej:,... 2) AP/0311-35/13/16952 Sprawozdanie z wykonania planu działalności Drugi Śląski Urząd Skarbowy I w Bielsku-Białej 1) za rok 2012., dla działuldziałów administracji rządowej:,.... 2) CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Kwaśniewski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze ul. Szkolna Przysucha

Pan Jan Kwaśniewski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze ul. Szkolna Przysucha Warszawa, 24 czerwca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.862.4.2017.IK Pan Jan Kwaśniewski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26 400 Przysucha WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

II FSK 2501/12 - Wyrok NSA

II FSK 2501/12 - Wyrok NSA II FSK 2501/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2014-10-07 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-09-19 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Antoni Hanusz /przewodniczący

Bardziej szczegółowo

I FSK 1366/12 - Wyrok NSA

I FSK 1366/12 - Wyrok NSA I FSK 1366/12 - Wyrok NSA Data orzeczenia 2013-09-26 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2012-09-17 Sąd Sędziowie Symbol z opisem Hasła tematyczne Naczelny Sąd Administracyjny Grażyna Jarmasz /przewodniczący/

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/112 Egzekucja należności z tytułu składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KBF-4101-005-04/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4101-005-04/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-005-04/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/016 Wykonywanie wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej

Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej Organizacja Krajowej Administracji Skarbowej Organy Krajowej Administracji Skarbowej Minister Finansów Szef Krajowej Administracji Skarbowej Izby Administracji Skarbowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-03/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-03/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-03/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Informacja z działalności Biur Krajowej Informacji Podatkowej za 2014 r.

Informacja z działalności Biur Krajowej Informacji Podatkowej za 2014 r. Informacja z działalności Biur Krajowej Informacji Podatkowej za 2014 r. Leszno, 2015 r. Informacja z działalności Biur Krajowej Informacji Podatkowej za 2014 r. Strona 2 z 13 DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 września 2016 r. Poz. 66. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 14 września 2016 r. Poz. 66. z dnia 30 sierpnia 2016 r. Warszawa, dnia 14 września 2016 r. Poz. 66 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 5 4 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie postępowania ze skargami, wnioskami i petycjami w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Pan Arkadiusz Nowakowski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach ul. Zdziczów Kozienice

Pan Arkadiusz Nowakowski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach ul. Zdziczów Kozienice Warszawa, 09 września 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.862.3.2016.IK Pan Arkadiusz Nowakowski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach ul. Zdziczów 1 26-900 Kozienice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa... 1 Rozdział 1. Środki zaskarżenia czynności sprawdzających i kontrolnych organów skarbowych... 3 1. Uwagi

Bardziej szczegółowo

I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK

I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK I FSK 577/11 Warszawa, 20 stycznia 2012 WYROK Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Adam Bącal, Sędzia NSA Krystyna Chustecka (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Roman Wiatrowski,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LGD /2013 P/13/0039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD /2013 P/13/0039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-017-01/2013 P/13/0039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/13/039/LGD Przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

LKA-4101-032-02/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA-4101-032-02/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA-4101-032-02/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli I. Dane identyfikacyjne kontroli P/14/016 Wykonywanie wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 118

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 118 Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r.

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Masz wątpliwości podatkowe skorzystaj z pomocy fachowców

Masz wątpliwości podatkowe skorzystaj z pomocy fachowców Masz wątpliwości podatkowe skorzystaj z pomocy fachowców Pytania i odpowiedzi Kiedy potrzebujemy specjalistycznej wiedzy nikt nie ma wątpliwości, Ŝe najlepiej czerpać ją z zaufanego źródła. A jak jest

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz ze

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz ze Naczelny Sąd Administracyjny Izba Ogólnoadministracyjna Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 264 2 w związku z art. 15 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura IBPB-2-2/4518-7/16/MM Data 2016.06.30 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przyjmowanie skarg i wniosków

Rozdział 1. Przyjmowanie skarg i wniosków Załącznik do Zarządzenia Nr 55/15 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 6 maja 2015 r. Zasady oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w rozumieniu przepisów Działu VIII

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

2. Nr dokumentu WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) wnioskodawcy 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN Podstawa prawna: 1) A. MIEJSCE I CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU A.1. ORGAN, DO KTÓREGO KIEROWANY

Bardziej szczegółowo

Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej 105 JAKUB MICHALSKI Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym Skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach: 1.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1. Numer Identyfikacji Podatkowej wnioskodawcy Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2010 r. (poz....) 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN Podstawa prawna: WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO-401-12/2/12 Opole, dnia 15 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

KAZUS nr 47. Skarga do WSA na decyzję Dyrektora IS (określającą zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych )

KAZUS nr 47. Skarga do WSA na decyzję Dyrektora IS (określającą zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych ) KAZUS nr 47 Skarga do WSA na decyzję Dyrektora IS (określającą zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych ) Treść kazusu stanowiąca podstawę do opracowania STANU FAKTYCZNEGO Podatnik Władysław

Bardziej szczegółowo

1) Nieterminowe załatwianie spraw. a) Załatwienie sprawy zakończonej wydaniem decyzji oznacza wysłanie wydanej decyzji

1) Nieterminowe załatwianie spraw. a) Załatwienie sprawy zakończonej wydaniem decyzji oznacza wysłanie wydanej decyzji Informacja Publiczna o kontrolach przeprowadzonych w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej przeprowadzonych w II półroczu 2011 r. I. Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SPP 123/14. Dnia 22 lipca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SPP 123/14. Dnia 22 lipca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III SPP 123/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 lipca 2014 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013

PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013 PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013 CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013 Lp. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu Nazwa Planowana wartość do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Izba Skarbowa w Łodzi

Izba Skarbowa w Łodzi Izba Skarbowa w Łodzi Konsolidacja procesów pomocniczych od 1 kwietnia 2015 r. na podstawie: projektu ustawy o urzędach i izbach skarbowych projektu zarządzenia MF w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia grudnia 2011 r. P/11/024 LBY-4101-25-01/2011 Pan Stanisław Doman Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5003/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2010 roku

Zarządzenie Nr 5003/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 5003/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie: podatku od nieruchomości, podatku rolnego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia

Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Funduszu rozumie się przez to Narodowy Fundusz Zdrowia; 2) Centrali rozumie się

Bardziej szczegółowo

78/1/B/2012. POSTANOWIENIE z dnia 30 grudnia 2011 r. Sygn. akt Ts 130/10

78/1/B/2012. POSTANOWIENIE z dnia 30 grudnia 2011 r. Sygn. akt Ts 130/10 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Wojciech Hermeliński, 78/1/B/2012 POSTANOWIENIE z dnia 30 grudnia 2011 r. Sygn. akt Ts 130/10 po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej Wiesława

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 63 O B W I E S Z C Z E N I E. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 63 O B W I E S Z C Z E N I E. z dnia 29 grudnia 2014 r. Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 63 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CZ 15/15. Dnia 24 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CZ 15/15. Dnia 24 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CZ 15/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2015 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Owczarek SSN Karol Weitz w sprawie z wniosku E.

Bardziej szczegółowo

Łódź, 31 maja 2012 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Łódź, 31 maja 2012 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki Łódź, 31 maja 2012 r. PNK-IV.431.22.2012 Pan Andrzej Dawid Przewodniczący Rady Gminy Wróblew Pan Tomasz Woźniak Wójt Gminy Wróblew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 379

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 379 Warszawa, dnia 15 kwietnia 2016 r. Poz. 379 zarządzenie nr 48 prezesa rady ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i

Bardziej szczegółowo

Sądownictwo administracyjne. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe

Sądownictwo administracyjne. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe Sądownictwo administracyjne Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe Sądownictwo administracyjne ISTOTA I USTRÓJ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Istota sądownictwa administracyjnego Sądownictwo administracyjne zapewnia

Bardziej szczegółowo

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe

SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE. Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE Ustrój, skarga do sądu, wyroki sądowe ISTOTA I USTRÓJ SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Sądownictwo administracyjne ISTOTA SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO Sądownictwo administracyjne zapewnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 51 ZARZĄ DZENIE NR 49 MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli zarządczej Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 14 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 31 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 14 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 31 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 14 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt III UZ 7/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 kwietnia 2011 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r.

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. wrzesień 2015 r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 134/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia

Bardziej szczegółowo

LLU /2014 K/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2014 K/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4111-003-01/2014 K/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/14/006 Realizacja wniosków pokontrolnych NIK sformułowanych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1. Numer Identyfikacji Podatkowej wnioskodawcy 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Podstawa prawna: Art.14b 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Rozpatrywanie skarg i wniosków przez dyrektora

Rozpatrywanie skarg i wniosków przez dyrektora Rozpatrywanie skarg i wniosków przez dyrektora 1. Dział VIII Skargi i wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli Bydgoszcz, listopada 2010 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Pan Roman Lewandowski Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świeciu P/10/024 LBY 4101-21-01/2010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

LGD 4101-015-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD 4101-015-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-015-03/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/158 Windykacja dochodów z tytułu mandatów karnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 2/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2013r. Zarządzenie Nr 2/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Rozpatrywanie skarg i wniosków Strona: 1 OPIS POSTĘPOWANIA Podstawa prawna: Dział VIII Skargi i Wnioski z ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14 KR SKO z dnia 24 listopada 2008r. Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 2011 za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku CZĘŚĆ I OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 31 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 31 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2016 r. Poz. 15 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Poznań, dnia 29 czerwca 2010 r. LPO-4101-03-03/2010 P/10/061 Pan Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

LGD-4101-016-02/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4101-016-02/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4101-016-02/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

dochodu oraz imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela, która sporządziła wezwanie.

dochodu oraz imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela, która sporządziła wezwanie. Uzasadnienie Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269), w art. 39 pkt 3 lit. b, wprowadziła zmianę art. 6 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym

Bardziej szczegółowo

Rozpatrywanie skarg i wniosków jako zadanie dyrektora szkoły. Teresa Kucińska Kraków 2014 r.

Rozpatrywanie skarg i wniosków jako zadanie dyrektora szkoły. Teresa Kucińska Kraków 2014 r. Rozpatrywanie skarg i wniosków jako zadanie dyrektora szkoły. Teresa Kucińska Kraków 2014 r. 1 Dział VIII Skargi i wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI KLIENTA W DOMU MAKLERSKIM W INVESTMENTS S.A.

PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI KLIENTA W DOMU MAKLERSKIM W INVESTMENTS S.A. PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG I REKLAMACJI KLIENTA W DOMU MAKLERSKIM W INVESTMENTS S.A. Metryka wewnętrznego aktu prawnego Domu Maklerskiego W Investments S.A. Podstawa prawna wydania aktu prawnego Uchwała

Bardziej szczegółowo

ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1)

ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1) 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) wnioskodawcy Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2015 r. (poz. ) 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI

Bardziej szczegółowo

Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-681846-1/11/A WO 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności merytorycznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu za rok 2012

SPRAWOZDANIE z działalności merytorycznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu za rok 2012 SPRAWOZDANIE z działalności merytorycznej Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu za rok 2012 W okresie objętym sprawozdaniem Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 7 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 7 1. Przedmiot procesu Przedmiotem procesu jest wydawanie decyzji administracyjnych,

Bardziej szczegółowo

USTALENIA KONTROLNE 1/5

USTALENIA KONTROLNE 1/5 Działając na podstawie zatwierdzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku programu kontroli l.dz. U 092 22/07/RS z dnia 15.10.2007 r. oraz upoważnienia nr 88/07, 89/07 i 90/07 z dnia 15.10.2007

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG, WNIOSKÓW ORAZ PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA W DZIERŻONIOWIE

INSTRUKCJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG, WNIOSKÓW ORAZ PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA W DZIERŻONIOWIE INSTRUKCJA Załącznik do Pisma Okólnego Nr 61/2016 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 26 sierpnia 2016 roku PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG, WNIOSKÓW ORAZ PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA W DZIERŻONIOWIE

Bardziej szczegółowo

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4 ]

[Dowód: akta kontroli str. od 1 do 4 ] Egzemplarz nr 2 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 110 w dniach 18.12.2012 r. -

Bardziej szczegółowo

KBF-4101-06-05/2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4101-06-05/2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-06-05/2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/039 - Przestrzeganie praw podatników przez wybrane

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG

PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG Załącznik do Zarządzenia Nr 120.Z.16.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 6 maja 2016r. PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.09.01 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Halina Kiryło

POSTANOWIENIE. SSN Halina Kiryło Sygn. akt III SK 29/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 stycznia 2014 r. SSN Halina Kiryło w sprawie z powództwa P. T. K. C. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. przeciwko Prezesowi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

POSTANOWIENIE. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Sygn. akt II UK 228/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 stycznia 2012 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie z wniosku M.-Soda spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu 3. Status WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

2. Nr dokumentu 3. Status WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ (niepotrzebne skreślić) 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL wnioskodawcy 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-IN Podstawa prawna: WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Art. 14b 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

LPO /2014 I/14/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO /2014 I/14/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4114-005-02/2014 I/14/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli I/14/010 Udzielanie świadczeń osobom uprawnionym do alimentów w województwie wielkopolskim.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PNK-IV.431.9.2012 Łódź, 4 czerwca 2012 r. Pan Andrzej Sauter Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Pan Zbigniew Dychto Prezydent Miasta Pabianic WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE Sygn. akt II UZ 61/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 listopada 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

ORD-WS WNIOSEK WSPÓLNY O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2)

ORD-WS WNIOSEK WSPÓLNY O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 2) 1. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL (niepotrzebne skreślić) zainteresowanego będącego stroną postępowania 1) 2. Nr dokumentu 3. Status ORD-WS WNIOSEK WSPÓLNY O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Bardziej szczegółowo