AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 3 4 1.2 1.2 18 18"

Transkrypt

1 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0_2_5 26 Przedmiot: Aparatura i inżynieria proc. produk. Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 6 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Wiedza i umiejętności z zakresu przedmiotów: bezpieczeństwo i higiena pracy, matematyka, fizyka, chemia, biochemia, nauka o materiałach i technologie materiałowe Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi operacjami i procesami jednostkowymi stosowanymi w przetwórstwie surowców i produkcji produktów spożywczych. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP EKP2 EKP EKP4 EKP5 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Wymienia zadania przemysłu spożywczego w gospodarce żywnościowej kraju, klasyfikuje techniki pomiaru warunków klimatycznych prowadzenia operacji i procesów produkcyjnych w przemyśle spożywczym Charakteryzuje poszczególne operacje i procesy jednostkowe stosowane w przemyśle spożywczym Klasyfikuje i charakteryzuje poszczególne metody utrwalania produktów spożywczych Uruchamia i obsługuje aparaturę stosowaną do przeprowadzenia operacji i procesów jednostkowych w przemyśle spożywczym, tłumaczy poszczególne etapy tych operacji i procesów Dobiera odpowiednie metody utrwalania do poszczególnych grup produktów spożywczych, uruchamia i obsługuje urządzenia stosowane do prowadzenia tego prosceu Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W0, K_W04,K_W05,K_W08, K_W8 K_W06, K_W07, K_W08, K_W4, K_W5,K_W6, K_W7,K_W8,K_W2 K_W06, K_W07, K_W08, K_W4, K_W5,K_W6, K_W7,K_W8,K_W2 K_U0, K_U06, K_U07, K_U09, K_U0, K_U, K_U2, K_U, K_U4, K_U5, K_U6, K_U7, K_U20, K_U25 K_U0, K_U06, K_U07, K_U09, K_U0, K_U, K_U2, K_U, K_U4, K_U5, K_U6, K_U7, K_U20, K_U22, K_U25 EKP6 Słucha uważnie treści wykładu, zadaje pytania gdy ma trudności ze zrozumieniem K_K0 EKP7 Akceptuje losowo dobrany skład zespołu pracującego przy stanowisku laboratoryjnym, modyfikuje zakres i sposób realizacji wykonywanych zadań w celu skrócenia czasu wykonywania zadania i osiągnięcia założonego rezultatu K_K02, K_K0, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Rola przemysłu spożywczego w gospodarce żywnościowej 2, 6 2 Technika pomiaru warunków klimatycznych prowadzenia procesów produkcyjnych w przemyśle spożywczym 2, 6 Podstawowe procesy w inżynierii przemysłu spożywczego 2, 6 4 Operacje mechaniczne w inżynierii przemysły spożywczego 4 6 2, 4, 6, 7 5 Procesy fizykochemiczne i biotechnologiczne w przemyśle spożywczym 6 2, 4, 6, 7

2 6 Metody utrwalania surowców i produktów spożywczych 4 6, 5, 6, 7 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP X X EKP2 X X X EKP X X X EKP4 X X EKP5 X X EKP6 X EKP7 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Student uzyskał zakładane efekty kształcenia. Uczęszczał na wykłady (dopuszczalne nieobecności). Wykład: egzamin pisemny testowy. Laboratoria: Wykonanie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. Ocena końcowa to średnia z ocen za wiadomości teoretyczne, z pracy w laboratorium, ze sprawozdania. Ocena do indeksu po pozytywnym zaliczeniu 2 form zajęć z oceną średnią z otrzymanych z wykładu i laboratorium. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 8 8 Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 20 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 0 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 6 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach 6 Łącznie godzin Liczba punktów ECTS 2 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 90 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 4 Literatura: Literatura podstawowa. Bednarski Wł., Ogólna technologia żywności. WNT, Warszawa, Koch R., Kozioł A., Dyfuzyjno cieplny rozdział substancji. WNT, Warszawa, 994. Koch R., Kozioł A., Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej. WNT, Warszawa, Lewicki P., Inżynieria procesowa i aparaturowa przemysłu spożywczego. WNT, Warszawa, Palich P.(red.), Podstawy inżynierii i technologii żywności. Wyd.AM, Gdynia, Pijanowski E., Dłużewski A., Dłużewska M., Ogólna technologia żywności. WNT, Warszawa, Tuszyński W., Sitkiewicz W., Skierkowski K., Podstawy automatyzacji procesów w przemyśle spożywczym. WNT, Warszawa,988 Literatura uzupełniająca. Dłużewska M., Dłużewski A., Technologia przetwórstwa owoców i warzyw. WNT, Warszawa, Gruda Z., Postolski J., Zamrażanie żywności. WNT, Warszawa, 999. Jankowski St., Zarys technologii młynarstwa i kaszarstwa. WNT, Warszawa, Pezacki W., Przetwarzanie jadalnych surowców rzeźnych. WNT, Warszawa, Pijanowski E., Zarys chemii i technologii mleczarstwa. WNT, Warszawa, Strumiłło Cz., Podstawy teorii i techniki suszenia. WNT, Warszawa, Ziemba Z., Podstawy cieplnego utrwalania żywności. WNT, Warszawa, 980 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr inż. Tomasz Pukszta dr inż. Tomasz Pukszta dr inż. Millena Ruszkowska Jednostka dydaktyczna KOUTH KOUTH KOUTH

3 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0_2_5 66 Przedmiot: Komputerowe wspomaganie analizy danych Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 8 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Odbycie kursu `Technologie informacyjne` i znajomość arkusza kalkulacyjnego Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z zagadnieniami i istotą komputerowej analizy danych 2 Ukazanie studentom możliwości zastosowania wybranych informatycznych technik i narzędzi do analizy danych Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP wskazuje i uzasadnia potrzeby i korzyści analizy danych we współczesnym świecie K_W04,K_W EKP2 charakteryzuje i objaśnia znaczenie systemów informacyjnych w analizie danych K_W04, K_W, K_W8 EKP charakteryzuje techniki, metody i narzędzia komputerowej analizy danych K_W04, K_W8 EKP4 użyć wybrane narzędzia analizy danych oraz dokonać interpretacji uzyskanych wyników K_W04, K_U0, K_W8, K_U0 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Istota analizy danych. Systemy informacyjne w analizie danych. Wprowadzenie, definicje. 0.5 EKP, EKP2 2 Źródła danych oraz ich klasyfikacja. 0.5 EKP Narzędzia komputerowej analizy danych Techniki wizualizacji danych. Narzędzia wizualizacji danych na przykładzie MS Excel Narzędzia statystycznej analizy danych Systemy bazodanowe jako narzędzia wspomagające analizę danych Systemy klasy Business Intelligence. 8 Analiza dane strumieniowych 0.5 EKP, EKP4, EKP5, EKP6 EKP, EKP4, EKP5, EKP6 EKP, EKP4, EKP5, EKP6 EKP, EKP4, EKP5, EKP6 EKP, EKP4, EKP5, EKP6 EKP Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP X X X EKP2 X X X EKP X X X EKP4 X X X Kryteria zaliczenia przedmiotu:

4 Ocena pozytywna (min. dostateczny) Student uzyskał zakładane efekty kształcenia. Wykład: Kolokwium. Ocena pozytywna z indywidualnych lub zespołowych prac przedstawianych w formie prezentacji. Laboratorium: Wykonanie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych (również oddanie sprawozdań). Uzyskanie oceny pozytywnej z prac projektowych. Ocena końcowa średnia z ocen za prace projektowe i z pracy w laboratorium. Ocena do indeksu po pozytywnym zaliczeniu 2 form zajęć z oceną średnią z ocen otrzymanych z wykładu i laboratorium. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 9 9 Czytanie literatury 5 8 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 0 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 Udział w konsultacjach 2 Łącznie godzin 7 44 Liczba punktów ECTS 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 5 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 24 Literatura: Literatura podstawowa. Hand D., Mannila H., Smith P., Eksploracja danych. Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa Larose D.T., Odkrywanie wiedzy w bazach danych. Wprowadzenie do eksploracji danych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszaw Rutkowski L., Metody i techniki sztucznej inteligencji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszaw Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Trueblood R.P., Lovet J.N., Zastosowanie języka SQL do analizy statystycznej i eksploracji danych. MOKOM, Warszawa Han J., Micheline Kamber M., Data Mining: Concepts and Techniques, The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems, 2005 Literatura uzupełniająca. K. Masłowski. Excel 2007 PL. Ćwiczenia praktyczne. Helion. Gliwice K. Masłowski. Excel 2007 PL. Ilustrowany przewodnik. Helion. Gliwice Witten I.H., Frank E., Hall M.A., Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques. Morgan Kaufmann, 20 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski mgr Natalia Mańkowska dr Dariusz Barbucha Jednostka dydaktyczna KSI KSI KSI KSI

5 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0_2_5 79 Przedmiot: Logistyka Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 27 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): brak wymagań Cele przedmiotu: zapoznanie studenta z koncepcją logistyki oraz prezentacja kluczowych elementów systemu logistycznego wraz z jego funkcjami, metodami i narzędziami 2 rozwój umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami logistyki przekazanie umiejętności logistycznego postrzegania problemów gospodarczych oraz przygotowanie do studiowania rozwiązań szczegółowych Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP_0 EKP_02 EKP_0 EKP_04 EKP_05 EKP_06 EKP_07 EKP_08 definiuje pojecie logistyki oraz interpretuje podstawowe różnice występujące pomiędzy określonymi podejściami rozróżnia kluczowe obszary funkcjonalne logistyki oraz wskazuje na metody działań w nich występujące wskazuje na techniki i zasady wykorzystania transportu i magazynowania w logistyce identyfikuje działalność logistyczną jako obszar aktywności podmiotów gospodarczych ocenia poszczególne metody i narzędzia zarządzania logistycznego oraz interpretuje uzyskane wyniki dokonuje analizy oraz rozwiązuje złożone problemy decyzyjne w przedsiębiorstwie logistycznym decyduje o doborze zasobów przedsiębiorstwa logistycznego dla realizacji zadań w zmieniającym się otoczeniu społeczno - gospodarczym aktywnie uczestniczy w procesie budowania zespołów zadaniowych oraz współpracuje z partnerami w grupie K_W6 K_W6 K_W6 K_W7 K_U0, K_U2, K_U20 K_U2, K_U5, K_U9 K_U5, K_U9, K_U20 K_K02, K_K09 EKP_09 uważnie słucha, zabiera głos w dyskusji oraz wyjaśnia niezrozumiałe treści K_K0, K_K04, K_K08 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Podstawy teoretyczne oraz geneza rozwoju koncepcji logistyki. 2 2 Podstawowe zadania i możliwości logistyki. 2 Wybrane elementy ogólnej teorii systemów (paradygmaty, morfologia poglądów w zakresie ogólnej teorii systemów). 4 System logistyczny, procesy w systemie logistycznym według ogólnej teorii systemów. 5 Funkcje systemu logistycznego (zaopatrzeniowa, produkcyjna, magazynowa, dystrybucyjna oraz transportowa). 6 Omówienie wybranych elementów systemu logistycznego. 2 7 Logistyka zaopatrzenia. 2 8 Zarządzanie zapasami. 2 9 Gospodarka magazynowa. 2

6 0 Logistyka produkcji. 2 Zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie. 2 2 Koszty procesów logistycznych. Kadry logistyki w przedsiębiorstwie. Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_0 X EKP_02 X X EKP_0 X X EKP_04 X EKP_05 X X EKP_06 X X EKP_07 X X EKP_08 X X EKP_09 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: obecność na zajęciach ćwiczeniowych, pozytywne zaliczenie kolokwiów, pozytywne zaliczenie końcowego egzaminu pisemnego Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 8 9 Czytanie literatury 6 6 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 8 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 6 0 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 6 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 4 Udział w konsultacjach Łącznie godzin 52 5 Liczba punktów ECTS 2 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 26 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. Literatura: Literatura podstawowa Abt S., Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 998 Gołembska E. i inni, Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa-Poznań 200 Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S., Logistyka, ILiM, Poznań 2009 Kubicki J., Kuriata A., Problemy logistyczne w modelowaniu systemów transportowych, WKŁ, Warszawa 2000 Podstawy logistyki, Pr. zb. pod red. Fertsch M., ILiM, Poznań 2006 Literatura uzupełniająca Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Strategie obniżki kosztów i poprawy poziomu usług. Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa 2000 Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr. C.J.: Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002 Słownik terminologii logistycznej, ILiM, Poznań 2006 Czasopisma: Logistyka, Eurologistyka, Gospodarka Materiałowa i Logistyka Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Maciej Matczak dr hab. Andrzej Kuriata prof. nadzw. AM mgr Sławomir Skiba Jednostka dydaktyczna KLiST KLiST KLiST

7 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0_2_5 46 Przedmiot: Metody oceny produktów Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 8 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): podstawy fizyki i chemii w zakresie szkoły średniej Cele przedmiotu: celem realizacji przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z analityką surowców i produktów żywnościowych Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP EKP2 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: opisać metody analityczne dotyczące oznaczania wyróżników jakości żywności i interpretować wyniki badań zaplanować i wykonać badania wykorzystując poznane metody analityczne Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W02, K_W04, K_W05, K_W, K_W8, K_U02, K_U0, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U0, K_W0, K_W02, K_W04, K_W05, K_W, K_W8, K_U02, K_U0, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U0, EKP współpracować w grupie, myśleć i działać w sposób kreatywny K_K0, K_K02 EKP4 planować ocenę wybranych wyróżników jakości dla produktów spożywczych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski K_W02, K_W04, K_W05, K_W, K_W8, K_U02, K_U0, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U0,K_K0 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Laboratorium wprowadzające. BHP. Regulamin pracy i sposoby oceny. Naczynia i wyposażenie laboratorium. 2 Metody oznaczania chlorków: Zawartość chlorków w żywności. Metody oznaczania chlorów: Mohra, Volharda i Fajansa. Iloczyny rozpuszczalności, wskaźniki adsorpcyjne. Metody elektrochemiczne oznaczania chlorków. Najczęstsze przyczyny popełnianych błędów w oznaczeniach. 2 2 EKP, EKP4 Metody oznaczania kwasowości : Pojęcie kwasowości potencjalnej i czynnej. Sposoby wyrażania kwasowości. Reakcje zobojętniania. Bufory. Wskaźniki ph. Metody potencjometrycznego oznaczania kwasowości czynnej. Elektrody wskaźnikowe i porównawcze. Elektrody kombinowane. EKP, EKP4 4 Refraktometria. Teoria załamania i odbijania światła. Współczynnik załamania. Czynniki wpływające na współczynnik załamania. Zasady wyznaczania współczynnika załamania. Prawa Snelliusa. Refraktometry: budowa i rodzaje. Zastosowanie refraktometrii. EKP, EKP4

8 5 Metody oznaczania gęstości: Podstawowe definicje gęstości. Jednostki. Pomiar hydrostatyczny. Pomiar piknometryczny (piknometry: budowa i rodzaje). Pomiar areometryczny (areometry: budowa i rodzaje). EKP, EKP4 6 Metody oznaczania cukrów. Zawartość cukrowców w żywności. Przygotowanie próbek do oznaczania zawartości cukrów. Podział metod oznaczania cukrowców. Metody chemiczne: metoda Fehlinga. metoda Lane-Eynona. metoda Schoorla-Luffa. metoda Bertranda. Metody fizyko-chemiczne. 2 2 EKP, EKP4 7 Metody oznaczania białek. Występowanie białek w żywności. Podział metod oznaczania białek. Przygotowanie próbek do oznaczeń. Metody oznaczania białek: biuretowa, Lovry ego, Sörensena, Kjeldahla. EKP, EKP4 8 9 Zafałszowania żywności: Pojęcie zafałszowania żywności. Rodzaje zafałszowań. Przykłady zafałszowań poszczególnych grup produktów żywnościowych oraz metod ich wykrywania. Metody oznaczania zawartości tłuszczu w żywności. Przygotowane próbek do oznaczania zawartości tłuszczu. Podział i charakterystyka metod oznaczania. EKP, EKP4 EKP4 0 Laboratorium odróbkowe. EKP Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP X X X EKP2 X X X EKP X X EKP4 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny).obecność na zajęciach, zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych - warunkiem przystąpienia do testu zaliczenia końcowego wykładu 2. pozytywna ocena z testu zaliczenia końcowego wykładu Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 9 9 Czytanie literatury 6 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 6 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin 22 2 Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 24 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 22 Literatura: Literatura podstawowa. Drzazga B., Analiza techniczna w przemyśle spożywczym, WSiP, Warszawa Cygański A., Chemiczne metody analizy ilościowej, WNT, Warszawa 994. Krełowska Kułas M., Badanie jakości produktów spożywczych, PWE, Warszawa Małecka M., Wybrane metody analizy żywności, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań Małecka M., Klimczak I., Kształtowanie jakości żywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań Obiedziński M. (red.), Wybrane zagadnienia z analizy żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009 Literatura uzupełniająca Przemysł Spożywczy, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo Warzywny, Przegląd Mleczarski Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Anna Rój dr Anna Rój dr inż. Ewa Stasiuk Jednostka dydaktyczna

9 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0_2_5 42 Przedmiot: Mikrobiologia Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 0 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): wymagana wiedza z przedmiotu biochemia Cele przedmiotu: Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP Wyjaśnia podstawowe definicjie dotyczące mikroorganizmów K_W02, K_W EKP2 Różnicuje struktury komórkowych Procaryota, Eucaryota K_W04, K_W EKP Opisuje podstawowe techniki diagnostyczne K_W, K_W5 EKP4 Umiejętność zdefiniowania podstawowych pojęć mikrobiologicznych K_U07 EKP5 EKP6 Umiejętność rozróżniania Procaryota i Eucaryota na podstawie obserwacji struktur komórkowych Aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu podstawowych problemów mikrobiologicznych K_U04 K_K07 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Znaczenie wiedzy mikrobiologicznej w kształtowaniu jakości towarów Definicje: mikrobiologii, mikroorganizmów, jakości, jakości towaru. 2 2 EKP 2 Morfologia i anatomia drobnoustrojów. 2 2 EKP2 Systematyka i charakterystyka bakterii i grzybów. Znaczenie siedlisk w kształtowaniu cech drobnoustrojów. EKP Fizjologia drobnoustrojów. Krzywa wzrostu logarytmicznego. Znaczenie mikroorganizmów aukso i prototroficznych. Odżywiane drobnoustrojów. Fermentacje. Wpływ warunków środowiska na rozwój mikroorganizmów. Rodzaje i charakterystyka czynników środowiska. Diagnostyka mikrobiologiczna. Tradycyjne metody jakościowego i ilościowego oznaczania mikroflory w produktach żywnościowych. Nowoczesne metody oznaczania mikroorganizmów w żywności. Wady i zalety stosowanych metod diagnostycznych. EKP5 EKP4 EKP6 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP X X X X EKP2 X X X X EKP X X X X EKP4 X X X X EKP5 X X X X EKP6 X X X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny)

10 Obecność na wykładach i zajęciach laboratoryjnych,zdanie wszystkich sprawozdań prowadzącym, pozytywna ocena z kolokwiów odbywanych na zajęciach laboratoryjnych oraz pozytywna ocena z egzaminu pisemnego. Ocena końcowa jest sumą 50% oceny z ćwiczeń laboratoryjnych oraz 50% oceny z egzaminu pisemnego. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 5 5 Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 0 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 0 5 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 Udział w konsultacjach 5 5 Łącznie godzin Liczba punktów ECTS 2 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 60 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 42 Literatura: Literatura podstawowa Niclin J., K. Graeme-Cook, T. Paget, R. Kilington, Krótkie wykłady Mikrobiologia. PWN Warszawa, Libudzisz Z., K. Kowal, Mikrobiologia techniczna. Wydawnictwo PWN 2008, Schlegel H.G., Mikrobiologia ogólna. PWN, Warszawa 2000 Literatura uzupełniająca Virella G., Przegląd mikrobiologii lekarskiej Wydawnictwo Medyczne, 2000 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia prof. dr hab. Izabela Steinka prof. nadzw. AM prof. dr hab. Izabela Steinka prof. nadzw. AM dr inż. Anita Kukułowicz dr inż. Jadwiga Stankiewicz Jednostka dydaktyczna

11 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0_2_5 448 Przedmiot: Ochrona środowiska Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 27 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Podstawowa wiedza (poziom szkoły średniej) z biologii i chemii Cele przedmiotu: Uświadomienie zagrożeń wynikających z emisji zanieczyszczeń do różnych elementów środowiska; przedstawienie roli człowieka w procesie przekształcania środowiska naturalnego; przekazanie wiedzy na temat możliwości ograniczenia tego wpływu; zapoznanie z metodami oceny wpływu różnych podmiotów na środowisko Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP EKP2 EKP EKP4 EKP5 EKP6 EKP7 EKP8 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Wymienić zanieczyszczenia różnych elementów środowiska i ich źródła, określić skutki zanieczyszczenia oraz działania zapobiegające zanieczyszczeniu Omówić podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w cyklu życia produktu oraz określić wpływ emisji substancji i energii na środowisko naturalne Dobierać metody oceny wpływu działalności człowieka na środowisko i analizować wyniki tych ocen Omówić podstawowe definicje i pojęcia związane z ekorozwojem oraz rolnictwem ekologicznym, a także rozróżnić znaki ekologiczne Wyszukać materiały źródłowe na temat stanu środowiska, na ich podstawie ocenić jakość poszczególnych elementów środowiska Wykonać analizy fizykochemiczne, zinterpretować ich wyniki i dokonać oceny jakości wybranych elementów środowiska Przestrzega regulaminu pracowni, postępuje zgodnie z instrukcjami, potrafi działać w zespole, dba o bezpieczeństwo Ma świadomość zawodową i etyczną znaczenia stanu środowiska zarówno dla zdrowia człowieka, zachowania bioróżnorodności, jak i zapewnienia warunków produkcji żywności Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W02 K_W02, KW_04 K_W4, K_W6 K_W02, K_W4 K_U08 K_U2 K_K02 K_K06 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Motywy podejmowania działalności chroniącej środowisko. EKP2 2 Ochrona powietrza atmosferycznego, wód i gleb. 2 EKP Ochrona środowiska przed hałasem, wibracjami, działaniem pola elektrycznego i magnetycznego. EKP 4 Regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska. EKP 5 Pojęcie czystej produkcji. Technologie ekologicznie czyste. Bezpieczeństwo ekologiczne procesów technologicznych. 2 EKP2 6 Wpływ przemysłu na środowisko, metody oceny: ekobilans, LCA. EKP 7 Ekorozwój- podstawowe pojęcia. EKP4 8 Rolnictwo ekologiczne - definicje, zasady, regulacje prawne, stan rolnictwa ekologicznego w Polsce. 2 EKP4 9 Ocena jakości powietrza na podstawie wyników badań monitoringowych. EKP5 0 Oznaczanie podstawowych parametrów jakości wody (barwa, zapach, smak, przejrzystość, ph, przewodność, zaw. chlorków). 2 EKP5, EKP7 Ocena twardości wody. EKP5, EKP7 2 Badanie kwasowości gleby. 2 EKP5, EKP7

12 Oznaczanie zawartości substancji organicznej w glebie. EKP5, EKP7 4 Zasady znakowanie żywnosci ekologicznej. EKP4, EKP7 5 Ocena aspektów i wpływów środowiskowych. EKP2, EKP5 6 Wpływ przemysłu na środowisko - rola pozwoleń na działalność gospodarczą. EKP2, EKP5 7 Ekobilans produktów spożywczych z wykorzystaniem metody krytycznych objętości powietrza i wody. EKP 8 Ocena stanu środowiska w Polsce, czynniki wpływajace na stan środowiska naturalnego. EKP, EKP5, EKP8 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP X EKP2 X X EKP X EKP4 X X X EKP5 X EKP6 X X EKP7 X X EKP8 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Student potrafi zidentyfikować i wykonać zestawienie źródeł emisji zanieczyszczeń środowiska, ocenić skutki zanieczyszczenia środowiska, potrafi ocenić aktualny stan środowiska w Polsce, potrafi zademonstrować (praktycznie) metody oceny wpływu działalności człowieka na środowisko Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 5 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 0 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 5 5 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 Udział w konsultacjach Łącznie godzin 9 24 Liczba punktów ECTS 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 29 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 29 Literatura: Literatura podstawowa. Dobrzańska, B., Ochrona środowiska przyrodniczego, PWN, 2009, 2. Zakrzewski, S., Podstawy toksykologii środowiska, PWN, 997,. Zarzycki, R., Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. Cz.. Ochrona środowiska naturalnego, WNT, 2007, 4. W. Łuczka - Bakuła: Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem wyrobów. Teoria i praktyka. Wyd. Prodruk, Poznań, K. Małachowski (red.): Gospodarka a środowisko i ekologia. Wyd. Fachowe CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa, P. Przybyłowski (red): Podstawy zarządzania środowiskowego. Wyd. AM w Gdyni, Gdynia, M. Gollinger-Tarajko: Metody oceny ekologicznej i ekonomicznej modernizacji procesów technologicznych. Wyd. AE w Krakowie, Kraków, Literatura uzupełniająca. aktualna ustawa `Prawo ochrony środowiska` 2. aktualne raporty o stanie środowiska w Polsce. czasopisma naukowe, autorzy krajowi i zagraniczni - wybór studenta (Ochrona środowiska i zasobów naturalnych, Inżynieria rolnicza, Wiedza i Zycie, Biotechnologia, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, itp.) Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr inż. Aleksandra Wilczyńska dr inż. Aleksandra Wilczyńska Jednostka dydaktyczna

13 prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski prof. zw. AM dr hab. Maria Śmiechowska prof. nadzw. AM

14 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0_2_5 450 Przedmiot: Ochrona własności intelektualnej Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 9 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Cele przedmiotu: Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Źródła prawa własności intelektualnej. 2 Przedmioty praw autorskich. Podmioty praw autorskich. 4 Autorskie prawa osobiste. 5 Autorskie prawa majątkowe. 6 Prawa pokrewne 7 Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych. 8 Zawieranie umów (licencje, cesje, prawa autorskie) 9 Prawo autorskie w Internecie. 0 Prawo właściwe i jurysdykcja krajowa. Odpowiedzialność karna w prawie autorskim. Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 9 Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin 9 Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 0 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 0 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 9 Literatura:

15 Literatura podstawowa Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer Polska 2008 Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, C. H. Beck 2008 Matlak A., Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Zakamycze 2004 Literatura uzupełniająca Izydorczyk J., Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2008 Michał du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Małgorzata Stvol dr Małgorzata Stvol Jednostka dydaktyczna KEiZ KEiZ

16 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0_2_5 64 Przedmiot: Zachowania konsumenta na rynku Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 27 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): brak wymagań Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z mechanizmami kształtującymi postawy i zachowania konsumentów na rynku towarów i usług Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: prezentuje podstawową wiedzę z zakresu zachowań człowieka (wliczając w to zachowania konsumpcyjne) oraz ich determinanty wymienić i scharakteryzować modele zachowań konsumentów i megatrendy rynkowe wpływające na te zachowania określić wpływ wybranych czynników na postawy i zachowania konsumentów oraz ich skutki rynkowe dokonać analizy literatury i przeprowadzić badania marketingowe i jakościowe a następnie zinterpretować wyniki i dokonać ich oceny Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W0; K_W; K_W6 K_W0; K_W02; K_W; K_W6; K_W8 K_U0; K_U0; K_U05; K_U08; K_U0; K_K0; K_K05 K_U04; K_U06; K_U0; K_U4 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Teoria zachowania konsumenta Zachowanie konsumenta pojęcie i jego zakres. Rozwój teorii zachowania konsumentów. Zachowania racjonalne i irracjonalne. Megatrendy rynkowe jako wyznaczniki zachowań konsumentów Podstawowe uwarunkowania rozwoju konsumpcji. Tendencje do zmian wartości konsumpcyjnych Style życia z przełomu XX i XXI wieku oraz odpowiadające im rynki. Globalizacja, etnocentryzm i ich wpływ na zachowania konsumentów Wizerunek współczesnego konsumenta Miejsce konsumenta na rynku. Cechy nowego konsumenta. Uwarunkowania wewnętrzne zachowań konsumentów Potrzeby. Pojęcie potrzeb. Źródła i mechanizm powstawania potrzeb. Klasyfikacja potrzeb. Zaspakajanie potrzeb. Motywy. Postrzeganie. Postawy. Osobowość. Uczenie się. Ryzyko związane z zakupem. Uwarunkowania zewnętrzne zachowań konsumentów Uwarunkowania ekonomiczne: dochody, ceny, produkt, reklama, punkty sprzedaży. Uwarunkowania społeczno-kulturowe: rodzina, grupy odniesienia, liderzy opinii, grupa społeczna czynniki kulturowe. Decyzje nabywców Istota i zakres decyzji konsumenckich. Podział decyzji. Proces decyzyjny. Zachowania konsumentów po dokonaniu zakupu. Modele zachowań konsumentów Ogólna charakterystyka i podział modeli zachowań konsumentów. Model Nicosii. Model Howarda-Shetha. Model Rosaniego. Model EBK. Model podejmowania decyzji zakupu w rodzinie. Model Markowa. Model Triandisa. 2 0; ; 0; 04 0; 4 4 0; 02; 0; 4 0; 02; 0 0; 04 0; 02; 04 8 Miejsce konsumentów w procesie segmentacji rynku 2 0; 0 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów):

17 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Test Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie Inne ustny pisemny praktyczne 0 X X 02 0 X X X 04 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) uczestnictwo, aktwyność, prezentacja i egzamin testowy Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 8 9 Czytanie literatury 20 0 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 5 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 8 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 0 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 8 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 27 Literatura: Literatura podstawowa. Bywalec Cz., Rudnicki L., Konsumpcja, PWE, Warszaw East R., Wright M., Vanhuele M.,Zachowania konsumentów, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 20.. Figiel A., Etnocentryzm konsumencki, PWE, Warszawa Garbarski L., Zachowania nabywców, PWE, Warszawa Gerrit Antonides, w. Fred van Raaij, Zachowania konsumenta, PWN, Warszawa Hill N, J. Alexander., Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Kieżel E.,Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów,pwe, Warszawa Kotler Ph., Marketing, Dom wydawniczy REBIS, Poznań Kuś G.,Decyzje zakupowe konsumentów a systemy komunikowania,wyd. Novae Res, Warszawa Lambkin M., Foxall G., van Raaij F., Heilbrunn B., Zachowanie konsumenta-koncepcje i badania europejskie, PWN, Warszawa Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa Olejniczuk-Merta A., Rynek młodych konsumentów, Wyd. Difin, Warszawa Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa Solomon M.R., Zachowania i zwyczaje konsumentów. Wyd. HELLON, Gliwice Światowy G., Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa Woś J., Rachocka J.,Kasperek Hoppe M., Zachowania konsumenckie teoria i praktyka. Wyd. AE, Poznań Literatura uzupełniająca. Kramer J., Konsumpcja w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa McDonald M.,Dunbar I., Segmentacja rynku, Oficyna Wydawnicza, Kraków Olejniczak-Merta A.,Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej,PWE, Warszawa Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku turystycznym, Wyd.Proksenia, Warszawa Sojkin B., Małecka M., Olejniczak T.,Bakalarska M., Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywnosci, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań Tyszka T.,Falkowski A., Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 200. Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Romuald Zabrocki dr Romuald Zabrocki Jednostka dydaktyczna KHiU KHiU

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Podstawy marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P14 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Logistyka dystrybucji - opis przedmiotu

Logistyka dystrybucji - opis przedmiotu Logistyka dystrybucji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka dystrybucji Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogP-LD-W-S15_pNadGenE82WX Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka

Bardziej szczegółowo

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-SMRM-S16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Efekt kształcenia Student:

SYLABUS. Efekt kształcenia Student: SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/EIG/C-1.10a 4. Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Inżynieria jakości - opis przedmiotu

Inżynieria jakości - opis przedmiotu Inżynieria jakości - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria jakości Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-11_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Logistyka - opis przedmiotu

Logistyka - opis przedmiotu Logistyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-08_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Logistyka zaopatrzenia i produkcji Kod przedmiotu

Logistyka zaopatrzenia i produkcji Kod przedmiotu Logistyka zaopatrzenia i produkcji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka zaopatrzenia i produkcji Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogP-LZP-P-S15_pNadGenKH1J9 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II 1.1.1 Podstawy zarządzania II I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY ZARZĄDZANIA II Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Biologiczno-Rolniczy. Katedra Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka

SYLABUS. Biologiczno-Rolniczy. Katedra Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka SYLABUS 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZIE s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZIE s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Marketing i badania rynku Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZIE-1-201-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse publiczne polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu

Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-37_14

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/LZP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Logistyka zaopatrzenia i Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący przedmiot Opakowalnictwo

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański dr inż. Małgorzata Źródło-Loda. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański dr inż. Małgorzata Źródło-Loda. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Analysis of food

KARTA KURSU. Analysis of food KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Analiza żywności Analysis of food Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Apolonia Sieprawska Zespół dydaktyczny Opis kursu (cele kształcenia) Celem wykładów jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu

Projektowanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu owanie infrastruktury logistycznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu owanie infrastruktury logistycznej Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-PIL-W-S15_pNadGen7EYW9 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Technologiczne systemy transportu i magazynowania - opis przedmiotu

Technologiczne systemy transportu i magazynowania - opis przedmiotu Technologiczne systemy transportu i magazynowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologiczne systemy transportu i magazynowania Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-55_15gen Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.1., B.1a 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Metody badań na zwierzętach Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: RBM II-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: RBM II-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Logistyka przemysłowa Rok akademicki: 2014/2015 Kod: RBM-2-105-II-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł humanistyczny i wf Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1077. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R.

Z-LOGN1-1077. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOGN1-1077 Kod modułu Nazwa modułu Transport w systemach logistycznych Nazwa modułu w języku angielskim Transport in logistic systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wydział Biologiczno - Rolniczy. Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii

SYLABUS. Wydział Biologiczno - Rolniczy. Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii SYLABUS 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Mikrobiologia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki realizującej przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Biotechnology in Environmental Protection. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Biotechnology in Environmental Protection. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Biotechnologia w ochronie środowiska Biotechnology in Environmental Protection Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Maria Wędzony Zespół dydaktyczny: Prof.

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Kopczyński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Przedmioty humanistyczne 1 Nazwa modułu w języku angielskim Humanistic course

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Finanse Finances Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia niestacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Logistyka międzynarodowa - opis przedmiotu

Logistyka międzynarodowa - opis przedmiotu Logistyka międzynarodowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka międzynarodowa Kod przedmiotu 04.9-WZ-EkoPD-LM-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia / Ekonomia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/EIR/OKK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ochrona konkurencji i konsumenta w UE Competition and consumer

Bardziej szczegółowo

ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P VI 4 2E 1 30 15

ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P VI 4 2E 1 30 15 AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 45 Przedmiot: Instalacje przemysłowe i komunalne Kierunek/Poziom kształcenia: MiBM/ studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1077 Transport w systemach logistycznych Transport in logistic

Bardziej szczegółowo

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców.

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców. Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-4s9-01ZMISPNS Pozycja planu: D9 C1 C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość MSP Rodzaj przedmiotu Specjalizacyjny/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1070 Towaroznawstwo Science of commodities. Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-LOGN1-1070 Towaroznawstwo Science of commodities. Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1070 Towaroznawstwo Science of commodities A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany Sylabus przedmiotu/modułu Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Warsztaty logistyczne Logistics workshop Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest

Bardziej szczegółowo

Drobnoustroje w ochronie środowiska SYLABUS A. Informacje ogólne

Drobnoustroje w ochronie środowiska SYLABUS A. Informacje ogólne Drobnoustroje w ochronie środowiska A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Zarządzanie w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Zdrowie publiczne Profil kształcenia X ogólnoakademicki praktyczny inny jaki. Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

EiT_S_I_PH1. Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

EiT_S_I_PH1. Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU EiT_S_I_PH1 Kod modułu Nazwa modułu Przedmioty humanistyczne 1 Nazwa modułu w języku angielskim Humanistic Course 1 Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu Systemy zarządzania jakością - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-D-12_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT

Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

IS1_PH11 Przedmioty humanistyczne 1 Podstawy marketingu Humanistic course 1 Bases of marketing

IS1_PH11 Przedmioty humanistyczne 1 Podstawy marketingu Humanistic course 1 Bases of marketing Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 0/2 z dnia 2 lutego 202r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/3 IS_PH

Bardziej szczegółowo

Specialization technology - project

Specialization technology - project Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: BIO2.8_IIS Nazwa przedmiotu: Technologia specjalizacyjna - projekt ECTS 2 Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski: Kierunek studiów: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-483z Zarządzanie marketingowe i badania rynku Marketing management

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2)

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Wstęp do nauk prawnych, Podstawy prawa cywilnego. Ochrona własności intelektualnych. mgr R. Zaręba 0,5 ECTS F-1-P-OWI-21 studia

Wstęp do nauk prawnych, Podstawy prawa cywilnego. Ochrona własności intelektualnych. mgr R. Zaręba 0,5 ECTS F-1-P-OWI-21 studia Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Ekonomia sektora publicznego Kod przedmiotu

Ekonomia sektora publicznego Kod przedmiotu Ekonomia sektora publicznego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia sektora publicznego Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoP-ESP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Dietetyki Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Podstawy ochrony własności intelektualnej Kod podmiotu Kierunek studiów Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologia ogólna - opis przedmiotu

Mikrobiologia ogólna - opis przedmiotu Mikrobiologia ogólna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikrobiologia ogólna Kod przedmiotu 13.4-WB-BiolP-MiOg-W-S14_pNadGenKW6DH Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biologia

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład i ćwiczenia

zajęcia w pomieszczeniu Wykład i ćwiczenia Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/NZJ USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce Standardization

Bardziej szczegółowo

Systemy transportowe w inżynierii produkcji Kod przedmiotu

Systemy transportowe w inżynierii produkcji Kod przedmiotu Systemy transportowe w inżynierii produkcji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy transportowe w inżynierii produkcji Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-ZPU-D-20_15gen Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-MBPzS2-W-S14_pNadGen3NDYY

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05 INSTYTUT ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII ROLNEJ PWSZ w SULECHOWIE E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z a r ó w k

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1)

Liczba godzin Stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Podatki i opłaty lokalne polski

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Podstawy inżynierii bioprocesowej Rok akademicki: 2016/2017 Kod: BIS-1-604-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A Przedmiot: Mikroekonomia Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Felic Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Prof. dr hab. Anna Skowronek Mielczarek

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Prof. dr hab. Anna Skowronek Mielczarek Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/HZ/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Financial Management of the Company

Bardziej szczegółowo

Wykład IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle. przemyśle - opis przedmiotu. Informacje ogólne WB-OSD-MwŚ-W-S14_pNadGen6BSAM.

Wykład IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle. przemyśle - opis przedmiotu. Informacje ogólne WB-OSD-MwŚ-W-S14_pNadGen6BSAM. IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle Kod przedmiotu 13.9-WB-OSD-MwŚ-W-S14_pNadGen6BSAM Wydział

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WF-FizD-PE-S16 Wydział Kierunek Wydział Fizyki i Astronomii Fizyka / Fizyka komputerowa Profil

Bardziej szczegółowo

Modelowanie przetworników pomiarowych Kod przedmiotu

Modelowanie przetworników pomiarowych Kod przedmiotu Modelowanie przetworników pomiarowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Modelowanie przetworników pomiarowych Kod przedmiotu 06.0-WE-ED-MPP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologia środowiskowa - opis przedmiotu

Mikrobiologia środowiskowa - opis przedmiotu Mikrobiologia środowiskowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikrobiologia środowiskowa Kod przedmiotu 13.4-WB-OSOD-MŚr-W-S14_pNadGenMVRC0 Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych

Bardziej szczegółowo

technika rolnicza i leśna Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne

technika rolnicza i leśna Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne Wydział Mechaniczny Nazwa programu (kierunku) technika rolnicza i leśna Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne Specjalność: Inżynieria Żywności Ścieżka dyplomowania: Nazwa Projektowanie zakładów

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemów komputerowych w gospodarce zrównoważonej - opis przedmiotu

Zastosowanie systemów komputerowych w gospodarce zrównoważonej - opis przedmiotu Zastosowanie systemów komputerowych w gospodarce zrównoważonej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zastosowanie systemów komputerowych w gospodarce zrównoważonej Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzP-ZSKGZ-S16

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIAST I REGIONÓW

MARKETING MIAST I REGIONÓW 1.1.1 Marketing miast i regionów I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE MARKETING MIAST I REGIONÓW Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS1 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka w ochronie Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kod przedmiotu: ZiIP.D1F.15.27. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Poziom studiów: Studia II

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Ochrona własności intelektualnej. Kierunek: Ratownictwo Medyczne; Poziom studiów: studia pierwszego stopnia;

SYLLABUS. Ochrona własności intelektualnej. Kierunek: Ratownictwo Medyczne; Poziom studiów: studia pierwszego stopnia; SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa Typ Ochrona własności intelektualnej Obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ-RM-1-51 5 Kierunek, specjalność, poziom i profil Kierunek: Ratownictwo Medyczne;

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych - opis przedmiotu

Hurtownie danych - opis przedmiotu Hurtownie danych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Hurtownie danych Kod przedmiotu 11.3-WI-INFD-HD Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka / Zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Logistyka międzynarodowa - opis przedmiotu

Logistyka międzynarodowa - opis przedmiotu Logistyka międzynarodowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka międzynarodowa Kod przedmiotu 04.9-WZ-EkoP- LM-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia Profil

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści ogólnouczelnianych, moduł humanistyczny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Diagnoza problemów i potrzeb oraz planowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników w firmie./ Moduł 133.: Psychologia społeczna w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja

PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja Poznań, dnia 20 sierpnia 2012 r. dr Anna Scheibe adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów broker innowacji w przemyśle spożywczym - po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów broker innowacji w przemyśle spożywczym - po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent: Załącznik 2 do Uchwały Nr 496 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Organizacja Systemów Produkcyjnych Organization of Production Systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU 1.1.1 Nowoczesne koncepcje marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS2 Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Ochrona Środowiska I Protection of Environment Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Małgorzata Kłyś Zespół dydaktyczny dr Anna Chrzan, dr Małgorzata Kłyś Opis kursu (cele

Bardziej szczegółowo

Badania rynkowe i marketingowe

Badania rynkowe i marketingowe Kierunek studiów KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) Rok / Semestr Zarządzanie i inżynieria produkcji ogólnoakademicki 2/4 Specjalność Przedmiot oferowany w

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i społeczne aspekty biotechnologii - opis przedmiotu

Ekonomiczne i społeczne aspekty biotechnologii - opis przedmiotu Ekonomiczne i społeczne aspekty biotechnologii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomiczne i społeczne aspekty biotechnologii Kod przedmiotu 13.4-WB-BTD-EiSAB-W-S14_pNadGenCZS17 Wydział

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie produkcją Production Management A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przekazanie studentom ogólnej wiedzy z zakresu marketingu przemysłowego. C2. Uświadomienie studentom odmienności

Bardziej szczegółowo

Ekonomia w zakresie nauk o zarządzaniu

Ekonomia w zakresie nauk o zarządzaniu Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1647 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.1 Finanse przedsiębiorstwa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Akademii

Bardziej szczegółowo