AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 3 4 1.2 1.2 18 18"

Transkrypt

1 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0_2_5 26 Przedmiot: Aparatura i inżynieria proc. produk. Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 6 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Wiedza i umiejętności z zakresu przedmiotów: bezpieczeństwo i higiena pracy, matematyka, fizyka, chemia, biochemia, nauka o materiałach i technologie materiałowe Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi operacjami i procesami jednostkowymi stosowanymi w przetwórstwie surowców i produkcji produktów spożywczych. Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP EKP2 EKP EKP4 EKP5 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Wymienia zadania przemysłu spożywczego w gospodarce żywnościowej kraju, klasyfikuje techniki pomiaru warunków klimatycznych prowadzenia operacji i procesów produkcyjnych w przemyśle spożywczym Charakteryzuje poszczególne operacje i procesy jednostkowe stosowane w przemyśle spożywczym Klasyfikuje i charakteryzuje poszczególne metody utrwalania produktów spożywczych Uruchamia i obsługuje aparaturę stosowaną do przeprowadzenia operacji i procesów jednostkowych w przemyśle spożywczym, tłumaczy poszczególne etapy tych operacji i procesów Dobiera odpowiednie metody utrwalania do poszczególnych grup produktów spożywczych, uruchamia i obsługuje urządzenia stosowane do prowadzenia tego prosceu Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W0, K_W04,K_W05,K_W08, K_W8 K_W06, K_W07, K_W08, K_W4, K_W5,K_W6, K_W7,K_W8,K_W2 K_W06, K_W07, K_W08, K_W4, K_W5,K_W6, K_W7,K_W8,K_W2 K_U0, K_U06, K_U07, K_U09, K_U0, K_U, K_U2, K_U, K_U4, K_U5, K_U6, K_U7, K_U20, K_U25 K_U0, K_U06, K_U07, K_U09, K_U0, K_U, K_U2, K_U, K_U4, K_U5, K_U6, K_U7, K_U20, K_U22, K_U25 EKP6 Słucha uważnie treści wykładu, zadaje pytania gdy ma trudności ze zrozumieniem K_K0 EKP7 Akceptuje losowo dobrany skład zespołu pracującego przy stanowisku laboratoryjnym, modyfikuje zakres i sposób realizacji wykonywanych zadań w celu skrócenia czasu wykonywania zadania i osiągnięcia założonego rezultatu K_K02, K_K0, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Rola przemysłu spożywczego w gospodarce żywnościowej 2, 6 2 Technika pomiaru warunków klimatycznych prowadzenia procesów produkcyjnych w przemyśle spożywczym 2, 6 Podstawowe procesy w inżynierii przemysłu spożywczego 2, 6 4 Operacje mechaniczne w inżynierii przemysły spożywczego 4 6 2, 4, 6, 7 5 Procesy fizykochemiczne i biotechnologiczne w przemyśle spożywczym 6 2, 4, 6, 7

2 6 Metody utrwalania surowców i produktów spożywczych 4 6, 5, 6, 7 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP X X EKP2 X X X EKP X X X EKP4 X X EKP5 X X EKP6 X EKP7 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Student uzyskał zakładane efekty kształcenia. Uczęszczał na wykłady (dopuszczalne nieobecności). Wykład: egzamin pisemny testowy. Laboratoria: Wykonanie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. Ocena końcowa to średnia z ocen za wiadomości teoretyczne, z pracy w laboratorium, ze sprawozdania. Ocena do indeksu po pozytywnym zaliczeniu 2 form zajęć z oceną średnią z otrzymanych z wykładu i laboratorium. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 8 8 Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 20 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 0 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 6 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach 6 Łącznie godzin Liczba punktów ECTS 2 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 90 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 4 Literatura: Literatura podstawowa. Bednarski Wł., Ogólna technologia żywności. WNT, Warszawa, Koch R., Kozioł A., Dyfuzyjno cieplny rozdział substancji. WNT, Warszawa, 994. Koch R., Kozioł A., Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej. WNT, Warszawa, Lewicki P., Inżynieria procesowa i aparaturowa przemysłu spożywczego. WNT, Warszawa, Palich P.(red.), Podstawy inżynierii i technologii żywności. Wyd.AM, Gdynia, Pijanowski E., Dłużewski A., Dłużewska M., Ogólna technologia żywności. WNT, Warszawa, Tuszyński W., Sitkiewicz W., Skierkowski K., Podstawy automatyzacji procesów w przemyśle spożywczym. WNT, Warszawa,988 Literatura uzupełniająca. Dłużewska M., Dłużewski A., Technologia przetwórstwa owoców i warzyw. WNT, Warszawa, Gruda Z., Postolski J., Zamrażanie żywności. WNT, Warszawa, 999. Jankowski St., Zarys technologii młynarstwa i kaszarstwa. WNT, Warszawa, Pezacki W., Przetwarzanie jadalnych surowców rzeźnych. WNT, Warszawa, Pijanowski E., Zarys chemii i technologii mleczarstwa. WNT, Warszawa, Strumiłło Cz., Podstawy teorii i techniki suszenia. WNT, Warszawa, Ziemba Z., Podstawy cieplnego utrwalania żywności. WNT, Warszawa, 980 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr inż. Tomasz Pukszta dr inż. Tomasz Pukszta dr inż. Millena Ruszkowska Jednostka dydaktyczna KOUTH KOUTH KOUTH

3 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0_2_5 66 Przedmiot: Komputerowe wspomaganie analizy danych Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 8 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Odbycie kursu `Technologie informacyjne` i znajomość arkusza kalkulacyjnego Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z zagadnieniami i istotą komputerowej analizy danych 2 Ukazanie studentom możliwości zastosowania wybranych informatycznych technik i narzędzi do analizy danych Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP wskazuje i uzasadnia potrzeby i korzyści analizy danych we współczesnym świecie K_W04,K_W EKP2 charakteryzuje i objaśnia znaczenie systemów informacyjnych w analizie danych K_W04, K_W, K_W8 EKP charakteryzuje techniki, metody i narzędzia komputerowej analizy danych K_W04, K_W8 EKP4 użyć wybrane narzędzia analizy danych oraz dokonać interpretacji uzyskanych wyników K_W04, K_U0, K_W8, K_U0 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Istota analizy danych. Systemy informacyjne w analizie danych. Wprowadzenie, definicje. 0.5 EKP, EKP2 2 Źródła danych oraz ich klasyfikacja. 0.5 EKP Narzędzia komputerowej analizy danych Techniki wizualizacji danych. Narzędzia wizualizacji danych na przykładzie MS Excel Narzędzia statystycznej analizy danych Systemy bazodanowe jako narzędzia wspomagające analizę danych Systemy klasy Business Intelligence. 8 Analiza dane strumieniowych 0.5 EKP, EKP4, EKP5, EKP6 EKP, EKP4, EKP5, EKP6 EKP, EKP4, EKP5, EKP6 EKP, EKP4, EKP5, EKP6 EKP, EKP4, EKP5, EKP6 EKP Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP X X X EKP2 X X X EKP X X X EKP4 X X X Kryteria zaliczenia przedmiotu:

4 Ocena pozytywna (min. dostateczny) Student uzyskał zakładane efekty kształcenia. Wykład: Kolokwium. Ocena pozytywna z indywidualnych lub zespołowych prac przedstawianych w formie prezentacji. Laboratorium: Wykonanie i zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych (również oddanie sprawozdań). Uzyskanie oceny pozytywnej z prac projektowych. Ocena końcowa średnia z ocen za prace projektowe i z pracy w laboratorium. Ocena do indeksu po pozytywnym zaliczeniu 2 form zajęć z oceną średnią z ocen otrzymanych z wykładu i laboratorium. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 9 9 Czytanie literatury 5 8 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 0 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 Udział w konsultacjach 2 Łącznie godzin 7 44 Liczba punktów ECTS 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 5 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 24 Literatura: Literatura podstawowa. Hand D., Mannila H., Smith P., Eksploracja danych. Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa Larose D.T., Odkrywanie wiedzy w bazach danych. Wprowadzenie do eksploracji danych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszaw Rutkowski L., Metody i techniki sztucznej inteligencji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszaw Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Trueblood R.P., Lovet J.N., Zastosowanie języka SQL do analizy statystycznej i eksploracji danych. MOKOM, Warszawa Han J., Micheline Kamber M., Data Mining: Concepts and Techniques, The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems, 2005 Literatura uzupełniająca. K. Masłowski. Excel 2007 PL. Ćwiczenia praktyczne. Helion. Gliwice K. Masłowski. Excel 2007 PL. Ilustrowany przewodnik. Helion. Gliwice Witten I.H., Frank E., Hall M.A., Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques. Morgan Kaufmann, 20 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski mgr Natalia Mańkowska dr Dariusz Barbucha Jednostka dydaktyczna KSI KSI KSI KSI

5 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0_2_5 79 Przedmiot: Logistyka Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 27 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): brak wymagań Cele przedmiotu: zapoznanie studenta z koncepcją logistyki oraz prezentacja kluczowych elementów systemu logistycznego wraz z jego funkcjami, metodami i narzędziami 2 rozwój umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami logistyki przekazanie umiejętności logistycznego postrzegania problemów gospodarczych oraz przygotowanie do studiowania rozwiązań szczegółowych Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP_0 EKP_02 EKP_0 EKP_04 EKP_05 EKP_06 EKP_07 EKP_08 definiuje pojecie logistyki oraz interpretuje podstawowe różnice występujące pomiędzy określonymi podejściami rozróżnia kluczowe obszary funkcjonalne logistyki oraz wskazuje na metody działań w nich występujące wskazuje na techniki i zasady wykorzystania transportu i magazynowania w logistyce identyfikuje działalność logistyczną jako obszar aktywności podmiotów gospodarczych ocenia poszczególne metody i narzędzia zarządzania logistycznego oraz interpretuje uzyskane wyniki dokonuje analizy oraz rozwiązuje złożone problemy decyzyjne w przedsiębiorstwie logistycznym decyduje o doborze zasobów przedsiębiorstwa logistycznego dla realizacji zadań w zmieniającym się otoczeniu społeczno - gospodarczym aktywnie uczestniczy w procesie budowania zespołów zadaniowych oraz współpracuje z partnerami w grupie K_W6 K_W6 K_W6 K_W7 K_U0, K_U2, K_U20 K_U2, K_U5, K_U9 K_U5, K_U9, K_U20 K_K02, K_K09 EKP_09 uważnie słucha, zabiera głos w dyskusji oraz wyjaśnia niezrozumiałe treści K_K0, K_K04, K_K08 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Podstawy teoretyczne oraz geneza rozwoju koncepcji logistyki. 2 2 Podstawowe zadania i możliwości logistyki. 2 Wybrane elementy ogólnej teorii systemów (paradygmaty, morfologia poglądów w zakresie ogólnej teorii systemów). 4 System logistyczny, procesy w systemie logistycznym według ogólnej teorii systemów. 5 Funkcje systemu logistycznego (zaopatrzeniowa, produkcyjna, magazynowa, dystrybucyjna oraz transportowa). 6 Omówienie wybranych elementów systemu logistycznego. 2 7 Logistyka zaopatrzenia. 2 8 Zarządzanie zapasami. 2 9 Gospodarka magazynowa. 2

6 0 Logistyka produkcji. 2 Zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie. 2 2 Koszty procesów logistycznych. Kadry logistyki w przedsiębiorstwie. Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP_0 X EKP_02 X X EKP_0 X X EKP_04 X EKP_05 X X EKP_06 X X EKP_07 X X EKP_08 X X EKP_09 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: obecność na zajęciach ćwiczeniowych, pozytywne zaliczenie kolokwiów, pozytywne zaliczenie końcowego egzaminu pisemnego Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 8 9 Czytanie literatury 6 6 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 8 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 6 0 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 6 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 4 Udział w konsultacjach Łącznie godzin 52 5 Liczba punktów ECTS 2 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 26 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. Literatura: Literatura podstawowa Abt S., Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 998 Gołembska E. i inni, Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa-Poznań 200 Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S., Logistyka, ILiM, Poznań 2009 Kubicki J., Kuriata A., Problemy logistyczne w modelowaniu systemów transportowych, WKŁ, Warszawa 2000 Podstawy logistyki, Pr. zb. pod red. Fertsch M., ILiM, Poznań 2006 Literatura uzupełniająca Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Strategie obniżki kosztów i poprawy poziomu usług. Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa 2000 Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr. C.J.: Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002 Słownik terminologii logistycznej, ILiM, Poznań 2006 Czasopisma: Logistyka, Eurologistyka, Gospodarka Materiałowa i Logistyka Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Maciej Matczak dr hab. Andrzej Kuriata prof. nadzw. AM mgr Sławomir Skiba Jednostka dydaktyczna KLiST KLiST KLiST

7 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0_2_5 46 Przedmiot: Metody oceny produktów Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 8 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): podstawy fizyki i chemii w zakresie szkoły średniej Cele przedmiotu: celem realizacji przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z analityką surowców i produktów żywnościowych Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP EKP2 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: opisać metody analityczne dotyczące oznaczania wyróżników jakości żywności i interpretować wyniki badań zaplanować i wykonać badania wykorzystując poznane metody analityczne Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W02, K_W04, K_W05, K_W, K_W8, K_U02, K_U0, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U0, K_W0, K_W02, K_W04, K_W05, K_W, K_W8, K_U02, K_U0, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U0, EKP współpracować w grupie, myśleć i działać w sposób kreatywny K_K0, K_K02 EKP4 planować ocenę wybranych wyróżników jakości dla produktów spożywczych, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski K_W02, K_W04, K_W05, K_W, K_W8, K_U02, K_U0, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U0,K_K0 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Laboratorium wprowadzające. BHP. Regulamin pracy i sposoby oceny. Naczynia i wyposażenie laboratorium. 2 Metody oznaczania chlorków: Zawartość chlorków w żywności. Metody oznaczania chlorów: Mohra, Volharda i Fajansa. Iloczyny rozpuszczalności, wskaźniki adsorpcyjne. Metody elektrochemiczne oznaczania chlorków. Najczęstsze przyczyny popełnianych błędów w oznaczeniach. 2 2 EKP, EKP4 Metody oznaczania kwasowości : Pojęcie kwasowości potencjalnej i czynnej. Sposoby wyrażania kwasowości. Reakcje zobojętniania. Bufory. Wskaźniki ph. Metody potencjometrycznego oznaczania kwasowości czynnej. Elektrody wskaźnikowe i porównawcze. Elektrody kombinowane. EKP, EKP4 4 Refraktometria. Teoria załamania i odbijania światła. Współczynnik załamania. Czynniki wpływające na współczynnik załamania. Zasady wyznaczania współczynnika załamania. Prawa Snelliusa. Refraktometry: budowa i rodzaje. Zastosowanie refraktometrii. EKP, EKP4

8 5 Metody oznaczania gęstości: Podstawowe definicje gęstości. Jednostki. Pomiar hydrostatyczny. Pomiar piknometryczny (piknometry: budowa i rodzaje). Pomiar areometryczny (areometry: budowa i rodzaje). EKP, EKP4 6 Metody oznaczania cukrów. Zawartość cukrowców w żywności. Przygotowanie próbek do oznaczania zawartości cukrów. Podział metod oznaczania cukrowców. Metody chemiczne: metoda Fehlinga. metoda Lane-Eynona. metoda Schoorla-Luffa. metoda Bertranda. Metody fizyko-chemiczne. 2 2 EKP, EKP4 7 Metody oznaczania białek. Występowanie białek w żywności. Podział metod oznaczania białek. Przygotowanie próbek do oznaczeń. Metody oznaczania białek: biuretowa, Lovry ego, Sörensena, Kjeldahla. EKP, EKP4 8 9 Zafałszowania żywności: Pojęcie zafałszowania żywności. Rodzaje zafałszowań. Przykłady zafałszowań poszczególnych grup produktów żywnościowych oraz metod ich wykrywania. Metody oznaczania zawartości tłuszczu w żywności. Przygotowane próbek do oznaczania zawartości tłuszczu. Podział i charakterystyka metod oznaczania. EKP, EKP4 EKP4 0 Laboratorium odróbkowe. EKP Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP X X X EKP2 X X X EKP X X EKP4 X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny).obecność na zajęciach, zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych - warunkiem przystąpienia do testu zaliczenia końcowego wykładu 2. pozytywna ocena z testu zaliczenia końcowego wykładu Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 9 9 Czytanie literatury 6 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 6 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin 22 2 Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 24 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 22 Literatura: Literatura podstawowa. Drzazga B., Analiza techniczna w przemyśle spożywczym, WSiP, Warszawa Cygański A., Chemiczne metody analizy ilościowej, WNT, Warszawa 994. Krełowska Kułas M., Badanie jakości produktów spożywczych, PWE, Warszawa Małecka M., Wybrane metody analizy żywności, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań Małecka M., Klimczak I., Kształtowanie jakości żywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań Obiedziński M. (red.), Wybrane zagadnienia z analizy żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009 Literatura uzupełniająca Przemysł Spożywczy, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo Warzywny, Przegląd Mleczarski Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Anna Rój dr Anna Rój dr inż. Ewa Stasiuk Jednostka dydaktyczna

9 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0_2_5 42 Przedmiot: Mikrobiologia Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 0 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): wymagana wiedza z przedmiotu biochemia Cele przedmiotu: Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia EKP Wyjaśnia podstawowe definicjie dotyczące mikroorganizmów K_W02, K_W EKP2 Różnicuje struktury komórkowych Procaryota, Eucaryota K_W04, K_W EKP Opisuje podstawowe techniki diagnostyczne K_W, K_W5 EKP4 Umiejętność zdefiniowania podstawowych pojęć mikrobiologicznych K_U07 EKP5 EKP6 Umiejętność rozróżniania Procaryota i Eucaryota na podstawie obserwacji struktur komórkowych Aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu podstawowych problemów mikrobiologicznych K_U04 K_K07 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Znaczenie wiedzy mikrobiologicznej w kształtowaniu jakości towarów Definicje: mikrobiologii, mikroorganizmów, jakości, jakości towaru. 2 2 EKP 2 Morfologia i anatomia drobnoustrojów. 2 2 EKP2 Systematyka i charakterystyka bakterii i grzybów. Znaczenie siedlisk w kształtowaniu cech drobnoustrojów. EKP Fizjologia drobnoustrojów. Krzywa wzrostu logarytmicznego. Znaczenie mikroorganizmów aukso i prototroficznych. Odżywiane drobnoustrojów. Fermentacje. Wpływ warunków środowiska na rozwój mikroorganizmów. Rodzaje i charakterystyka czynników środowiska. Diagnostyka mikrobiologiczna. Tradycyjne metody jakościowego i ilościowego oznaczania mikroflory w produktach żywnościowych. Nowoczesne metody oznaczania mikroorganizmów w żywności. Wady i zalety stosowanych metod diagnostycznych. EKP5 EKP4 EKP6 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP X X X X EKP2 X X X X EKP X X X X EKP4 X X X X EKP5 X X X X EKP6 X X X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny)

10 Obecność na wykładach i zajęciach laboratoryjnych,zdanie wszystkich sprawozdań prowadzącym, pozytywna ocena z kolokwiów odbywanych na zajęciach laboratoryjnych oraz pozytywna ocena z egzaminu pisemnego. Ocena końcowa jest sumą 50% oceny z ćwiczeń laboratoryjnych oraz 50% oceny z egzaminu pisemnego. Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 5 5 Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 0 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 0 5 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 Udział w konsultacjach 5 5 Łącznie godzin Liczba punktów ECTS 2 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 60 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 42 Literatura: Literatura podstawowa Niclin J., K. Graeme-Cook, T. Paget, R. Kilington, Krótkie wykłady Mikrobiologia. PWN Warszawa, Libudzisz Z., K. Kowal, Mikrobiologia techniczna. Wydawnictwo PWN 2008, Schlegel H.G., Mikrobiologia ogólna. PWN, Warszawa 2000 Literatura uzupełniająca Virella G., Przegląd mikrobiologii lekarskiej Wydawnictwo Medyczne, 2000 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia prof. dr hab. Izabela Steinka prof. nadzw. AM prof. dr hab. Izabela Steinka prof. nadzw. AM dr inż. Anita Kukułowicz dr inż. Jadwiga Stankiewicz Jednostka dydaktyczna

11 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0_2_5 448 Przedmiot: Ochrona środowiska Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 27 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Podstawowa wiedza (poziom szkoły średniej) z biologii i chemii Cele przedmiotu: Uświadomienie zagrożeń wynikających z emisji zanieczyszczeń do różnych elementów środowiska; przedstawienie roli człowieka w procesie przekształcania środowiska naturalnego; przekazanie wiedzy na temat możliwości ograniczenia tego wpływu; zapoznanie z metodami oceny wpływu różnych podmiotów na środowisko Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: EKP EKP2 EKP EKP4 EKP5 EKP6 EKP7 EKP8 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Wymienić zanieczyszczenia różnych elementów środowiska i ich źródła, określić skutki zanieczyszczenia oraz działania zapobiegające zanieczyszczeniu Omówić podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w cyklu życia produktu oraz określić wpływ emisji substancji i energii na środowisko naturalne Dobierać metody oceny wpływu działalności człowieka na środowisko i analizować wyniki tych ocen Omówić podstawowe definicje i pojęcia związane z ekorozwojem oraz rolnictwem ekologicznym, a także rozróżnić znaki ekologiczne Wyszukać materiały źródłowe na temat stanu środowiska, na ich podstawie ocenić jakość poszczególnych elementów środowiska Wykonać analizy fizykochemiczne, zinterpretować ich wyniki i dokonać oceny jakości wybranych elementów środowiska Przestrzega regulaminu pracowni, postępuje zgodnie z instrukcjami, potrafi działać w zespole, dba o bezpieczeństwo Ma świadomość zawodową i etyczną znaczenia stanu środowiska zarówno dla zdrowia człowieka, zachowania bioróżnorodności, jak i zapewnienia warunków produkcji żywności Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W02 K_W02, KW_04 K_W4, K_W6 K_W02, K_W4 K_U08 K_U2 K_K02 K_K06 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Motywy podejmowania działalności chroniącej środowisko. EKP2 2 Ochrona powietrza atmosferycznego, wód i gleb. 2 EKP Ochrona środowiska przed hałasem, wibracjami, działaniem pola elektrycznego i magnetycznego. EKP 4 Regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska. EKP 5 Pojęcie czystej produkcji. Technologie ekologicznie czyste. Bezpieczeństwo ekologiczne procesów technologicznych. 2 EKP2 6 Wpływ przemysłu na środowisko, metody oceny: ekobilans, LCA. EKP 7 Ekorozwój- podstawowe pojęcia. EKP4 8 Rolnictwo ekologiczne - definicje, zasady, regulacje prawne, stan rolnictwa ekologicznego w Polsce. 2 EKP4 9 Ocena jakości powietrza na podstawie wyników badań monitoringowych. EKP5 0 Oznaczanie podstawowych parametrów jakości wody (barwa, zapach, smak, przejrzystość, ph, przewodność, zaw. chlorków). 2 EKP5, EKP7 Ocena twardości wody. EKP5, EKP7 2 Badanie kwasowości gleby. 2 EKP5, EKP7

12 Oznaczanie zawartości substancji organicznej w glebie. EKP5, EKP7 4 Zasady znakowanie żywnosci ekologicznej. EKP4, EKP7 5 Ocena aspektów i wpływów środowiskowych. EKP2, EKP5 6 Wpływ przemysłu na środowisko - rola pozwoleń na działalność gospodarczą. EKP2, EKP5 7 Ekobilans produktów spożywczych z wykorzystaniem metody krytycznych objętości powietrza i wody. EKP 8 Ocena stanu środowiska w Polsce, czynniki wpływajace na stan środowiska naturalnego. EKP, EKP5, EKP8 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne EKP X EKP2 X X EKP X EKP4 X X X EKP5 X EKP6 X X EKP7 X X EKP8 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Student potrafi zidentyfikować i wykonać zestawienie źródeł emisji zanieczyszczeń środowiska, ocenić skutki zanieczyszczenia środowiska, potrafi ocenić aktualny stan środowiska w Polsce, potrafi zademonstrować (praktycznie) metody oceny wpływu działalności człowieka na środowisko Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 5 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 0 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 5 5 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach 2 Udział w konsultacjach Łącznie godzin 9 24 Liczba punktów ECTS 2 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 29 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 29 Literatura: Literatura podstawowa. Dobrzańska, B., Ochrona środowiska przyrodniczego, PWN, 2009, 2. Zakrzewski, S., Podstawy toksykologii środowiska, PWN, 997,. Zarzycki, R., Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska. Cz.. Ochrona środowiska naturalnego, WNT, 2007, 4. W. Łuczka - Bakuła: Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem wyrobów. Teoria i praktyka. Wyd. Prodruk, Poznań, K. Małachowski (red.): Gospodarka a środowisko i ekologia. Wyd. Fachowe CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa, P. Przybyłowski (red): Podstawy zarządzania środowiskowego. Wyd. AM w Gdyni, Gdynia, M. Gollinger-Tarajko: Metody oceny ekologicznej i ekonomicznej modernizacji procesów technologicznych. Wyd. AE w Krakowie, Kraków, Literatura uzupełniająca. aktualna ustawa `Prawo ochrony środowiska` 2. aktualne raporty o stanie środowiska w Polsce. czasopisma naukowe, autorzy krajowi i zagraniczni - wybór studenta (Ochrona środowiska i zasobów naturalnych, Inżynieria rolnicza, Wiedza i Zycie, Biotechnologia, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, itp.) Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr inż. Aleksandra Wilczyńska dr inż. Aleksandra Wilczyńska Jednostka dydaktyczna

13 prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski prof. zw. AM dr hab. Maria Śmiechowska prof. nadzw. AM

14 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0_2_5 450 Przedmiot: Ochrona własności intelektualnej Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 9 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): Cele przedmiotu: Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Źródła prawa własności intelektualnej. 2 Przedmioty praw autorskich. Podmioty praw autorskich. 4 Autorskie prawa osobiste. 5 Autorskie prawa majątkowe. 6 Prawa pokrewne 7 Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych. 8 Zawieranie umów (licencje, cesje, prawa autorskie) 9 Prawo autorskie w Internecie. 0 Prawo właściwe i jurysdykcja krajowa. Odpowiedzialność karna w prawie autorskim. Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów): Test ustny pisemny Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie praktyczne Inne Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 9 Czytanie literatury Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin 9 Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 0 Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 0 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 9 Literatura:

15 Literatura podstawowa Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer Polska 2008 Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, C. H. Beck 2008 Matlak A., Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, Zakamycze 2004 Literatura uzupełniająca Izydorczyk J., Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2008 Michał du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008 Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Małgorzata Stvol dr Małgorzata Stvol Jednostka dydaktyczna KEiZ KEiZ

16 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0_2_5 64 Przedmiot: Zachowania konsumenta na rynku Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki Specjalność: Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS W Ć L P S W Ć L P S Razem w czasie studiów 27 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji (jeśli dotyczą przedmiotu): brak wymagań Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z mechanizmami kształtującymi postawy i zachowania konsumentów na rynku towarów i usług Efekty kształcenia dla całego przedmiotu (EKP) - po zakończeniu cyklu kształcenia: Po zakończeniu przedmiotu student potrafi: prezentuje podstawową wiedzę z zakresu zachowań człowieka (wliczając w to zachowania konsumpcyjne) oraz ich determinanty wymienić i scharakteryzować modele zachowań konsumentów i megatrendy rynkowe wpływające na te zachowania określić wpływ wybranych czynników na postawy i zachowania konsumentów oraz ich skutki rynkowe dokonać analizy literatury i przeprowadzić badania marketingowe i jakościowe a następnie zinterpretować wyniki i dokonać ich oceny Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia K_W0; K_W; K_W6 K_W0; K_W02; K_W; K_W6; K_W8 K_U0; K_U0; K_U05; K_U08; K_U0; K_K0; K_K05 K_U04; K_U06; K_U0; K_U4 Treści programowe: Lp Zagadnienia W Ć L P S Odn. do EKP Teoria zachowania konsumenta Zachowanie konsumenta pojęcie i jego zakres. Rozwój teorii zachowania konsumentów. Zachowania racjonalne i irracjonalne. Megatrendy rynkowe jako wyznaczniki zachowań konsumentów Podstawowe uwarunkowania rozwoju konsumpcji. Tendencje do zmian wartości konsumpcyjnych Style życia z przełomu XX i XXI wieku oraz odpowiadające im rynki. Globalizacja, etnocentryzm i ich wpływ na zachowania konsumentów Wizerunek współczesnego konsumenta Miejsce konsumenta na rynku. Cechy nowego konsumenta. Uwarunkowania wewnętrzne zachowań konsumentów Potrzeby. Pojęcie potrzeb. Źródła i mechanizm powstawania potrzeb. Klasyfikacja potrzeb. Zaspakajanie potrzeb. Motywy. Postrzeganie. Postawy. Osobowość. Uczenie się. Ryzyko związane z zakupem. Uwarunkowania zewnętrzne zachowań konsumentów Uwarunkowania ekonomiczne: dochody, ceny, produkt, reklama, punkty sprzedaży. Uwarunkowania społeczno-kulturowe: rodzina, grupy odniesienia, liderzy opinii, grupa społeczna czynniki kulturowe. Decyzje nabywców Istota i zakres decyzji konsumenckich. Podział decyzji. Proces decyzyjny. Zachowania konsumentów po dokonaniu zakupu. Modele zachowań konsumentów Ogólna charakterystyka i podział modeli zachowań konsumentów. Model Nicosii. Model Howarda-Shetha. Model Rosaniego. Model EBK. Model podejmowania decyzji zakupu w rodzinie. Model Markowa. Model Triandisa. 2 0; ; 0; 04 0; 4 4 0; 02; 0; 4 0; 02; 0 0; 04 0; 02; 04 8 Miejsce konsumentów w procesie segmentacji rynku 2 0; 0 Metody weryfikacji efektów kształcenia (w odniesieniu do poszczególnych efektów):

17 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Test Kolokwium Sprawozdanie Projekt Prezentacja Zaliczenie Inne ustny pisemny praktyczne 0 X X 02 0 X X X 04 X X Kryteria zaliczenia przedmiotu: Ocena pozytywna (min. dostateczny) uczestnictwo, aktwyność, prezentacja i egzamin testowy Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum. Nakład pracy studenta: Szacunkowa liczba godzin na zrealizowanie aktywności Forma aktywności W Ć L P S Godziny kontaktowe 8 9 Czytanie literatury 20 0 Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, projektowych 5 Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia 8 Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania 0 Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach Udział w konsultacjach Łącznie godzin Liczba punktów ECTS Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi 8 Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredn. udziału nauczycieli akadem. 27 Literatura: Literatura podstawowa. Bywalec Cz., Rudnicki L., Konsumpcja, PWE, Warszaw East R., Wright M., Vanhuele M.,Zachowania konsumentów, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 20.. Figiel A., Etnocentryzm konsumencki, PWE, Warszawa Garbarski L., Zachowania nabywców, PWE, Warszawa Gerrit Antonides, w. Fred van Raaij, Zachowania konsumenta, PWN, Warszawa Hill N, J. Alexander., Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Kieżel E.,Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów,pwe, Warszawa Kotler Ph., Marketing, Dom wydawniczy REBIS, Poznań Kuś G.,Decyzje zakupowe konsumentów a systemy komunikowania,wyd. Novae Res, Warszawa Lambkin M., Foxall G., van Raaij F., Heilbrunn B., Zachowanie konsumenta-koncepcje i badania europejskie, PWN, Warszawa Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa Olejniczuk-Merta A., Rynek młodych konsumentów, Wyd. Difin, Warszawa Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa Solomon M.R., Zachowania i zwyczaje konsumentów. Wyd. HELLON, Gliwice Światowy G., Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa Woś J., Rachocka J.,Kasperek Hoppe M., Zachowania konsumenckie teoria i praktyka. Wyd. AE, Poznań Literatura uzupełniająca. Kramer J., Konsumpcja w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa McDonald M.,Dunbar I., Segmentacja rynku, Oficyna Wydawnicza, Kraków Olejniczak-Merta A.,Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej,PWE, Warszawa Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku turystycznym, Wyd.Proksenia, Warszawa Sojkin B., Małecka M., Olejniczak T.,Bakalarska M., Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywnosci, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań Tyszka T.,Falkowski A., Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 200. Prowadzący przedmiot: Tytuł/stopień, Imię i Nazwisko. Osoba odpowiedzialna za przedmiot 2. Pozostałe osoby prowadzące zajęcia dr Romuald Zabrocki dr Romuald Zabrocki Jednostka dydaktyczna KHiU KHiU

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_28 6 257 Przedmiot: Analiza finansowa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0 6 269 Przedmiot: Badania operacyjne Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 5 4 0.6 1.2 9 18

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 5 4 0.6 1.2 9 18 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_28_2 29 Przedmiot: Analiza rynku Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0 5 68 Przedmiot: Bezpieczeństwo i higiena pracy Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 4 4 0.6 9

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa 4 4 0.6 9 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr _6_3_2_6 30 Przedmiot: Dokumentacja kadrowo-płacowa Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2012-01-24 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Analiza danych biznesowych 2. Kod przedmiotu: 4_6_42_3_5_6_256 3. Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE 14919-10-B ECTS: 3 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A AKREDYTACJA, CERTYFIKACJA I AUDYT JAKOŚCI ACCREDITATION, CERTIFICATION AND QUALITY AUDIT TREŚCI WYKŁADÓW

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus Wydział: Wydział Nauki o Żywności Kierunek: Broker innowacji w przemyśle Specjalność: Broker innowacji w przemyśle Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia Forma studiów: Stacjonarne UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia

Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia zał. 1 opis modułów kształcenia i wchodzących w ich skład przedmiotów (sylabusy) wraz ze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE Stopień I Studia licencjackie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym . Przedmiot Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Transport specjalność systemy transportu zintegrowanego studia magisterskie stacjonarne Szczecin 2014 Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2012-01-24 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Analiza i projektowanie systemów 2. Kod przedmiotu: 4_6_44_2_5_5_827 3. Jednostka prowadząca: Wydział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo