Wnioski o płatność beneficjenta POIiŚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wnioski o płatność beneficjenta POIiŚ"

Transkrypt

1 Wnioski o płatność beneficjenta POIiŚ Katarzyna Brejt 15 kwietnia 2014 r.

2 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko

3 Plan szkolenia Wprowadzenie Sprawozdawczość beneficjenta Generator wniosków o płatność Wniosek o płatność Załączniki do wniosku o płatność Najczęściej popełniane błędy Dobre praktyki Dyskusja

4 Skróty zastosowane w prezentacji POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko WoP wniosek o płatność GWoP Generator Wniosków o Płatność IW Instytucja Wdrażająca (WFOŚiGW) IP Instytucja Pośrednicząca (Ministerstwo Środowiska) IZ - Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) UoD umowa o dofinansowanie Zespół ds. FE Zespół do spraw Funduszy Europejskich Zespół ds. FK FE Zespół do spraw Finansowo Księgowych Funduszy Europejskich HRP Harmonogram Realizacji Projektu (zał. nr 3 do UoD) BGK Bank Gospodarstwa Krajowego KSI- Krajowy System Informatyczny

5 Wprowadzenie

6 POIiŚ w województwie pomorskim WFOŚiGW w Gdańsku pełni rolę IW dla projektów o wartości poniżej 25 mln euro dla dwóch osi priorytetowych POIiŚ: I Gospodarka wodno-ściekowa II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Projekty w liczbach 7 10 projekty zakończone projekty realizowane projekty w trakcie oceny 17

7 POIiŚ w województwie pomorskim Wartość projektów wdrażanych przez WFOŚiGW w Gdańsku w mln zł , ,24 631, ,38 wartość ogółem dofinansowanie UE ,40 99,02 162,34 94,06 0 projekty zakończone projekty realizowane projekty w trakcie oceny łącznie Stan na r.

8 Troszkę statystyki WoP w 2013 roku weryfikowane ogółem do korekty 7 do II korekty 1 do III korekty 28 zatwierdzonych bez korekty Ilość dni od złożenia do zatwierdzenia WoP: - najdłużej: 462 dni trudności z rozliczeniem efektu rzeczowego i ekologicznego! - najkrócej: 1 dzień Każdy WoP powinien być zatwierdzony w terminie do 60 dni kalendarzowych!

9 Jak przebiega weryfikacja WoP? Możliwa wypłata zaliczki ZŁOŻENIE WoP Weryfikacja przez Zespół ds. FK FE i Zespół FE Zatwierdzenie WoP Wypłata środków Uwagi do WoP Uzupełnienia / korekta Przygotowanie odpowiedzi na uwagi lub korekty WoP przez Beneficjenta Terminarz płatności środków europejskich BGK

10 Kontrola WoP w oparciu o listę sprawdzającą weryfikacja formalna weryfikacja finansowa weryfikacja merytoryczna

11 Weryfikacja formalno - finansowa strona formalna, np. czy zastosowano właściwy formularz, zgodność wersji papierowej i elektronicznej, podpisy, pieczątki, kompletność załączników, poświadczenie załączników za zgodność z oryginałem, zaakceptowanie faktur przez właściwe osoby, prawidłowość opisów na dokumentach kontrola kompletności oraz prawidłowości wypełnienia WoP kontrola zgodności kwot wskazanych w WoP oraz w dokumentach towarzyszących poprawność rachunkowa kwot wskazanych w WoP prawidłowość dokonania wydatku (rachunki bankowe) czy nie zachodzi podwójne/ powtórne finansowanie tego samego wydatku (kontrola krzyżowa baza danych KSI)

12 Weryfikacja merytoryczna analiza postępu finansowego i rzeczowego - zgodność zakresu wykonanych prac z umową o dofinansowanie - prawidłowość zakwalifikowania wydatków - zgodność wykazanego postępu z planowanym w HRP - weryfikacja dokumentów potwierdzających wykonanie robót/ usług/ dostaw - weryfikacja zgodności wykonanych prac dodatkowych z zakresem projektu analiza problemów napotkanych podczas realizacji projektu opóźnienia w postępie rzeczowym niewypełnienie warunków kontraktowych roboty dodatkowe

13 Przed zaakceptowaniem WoP IW powinna: - zweryfikować dokumenty potwierdzające wykonanie robót / usług/ dostaw (w przypadku prac wykonanych siłami własnymi Beneficjenta dokumenty potwierdzające ich wykonanie i wartość) - upewnić się, że wydatki zostały poniesione na podstawie umów zawartych zgodnie z odpowiednimi procedurami (kontrole procedur zawierania umów!) - zweryfikować zgodność prac dodatkowych z zakresem projektu Powyższy zakres może zostać sprawdzony poza kontrolą WoP.

14 Sprawozdawczość beneficjenta

15 Regulacje Umowa o dofinansowanie paragraf Monitorowanie i sprawozdawczość 9. Monitorowanie i sprawozdawczość 1. Beneficjent zobowiązuje się przedstawiać Instytucji Wdrażającej: 1) wniosek o płatność w części dotyczącej stanu realizacji Projektu; 2) raporty z osiągniętych efektów, w tym efektów finansowych generowanych przez Projekt, w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji Projektu. 2. Wzory dokumentów, o których mowa w ust. 1, oraz terminy ich przekazania do Instytucji Wdrażającej zostały określone w Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 3. W przypadku, gdy Beneficjent nie poniósł w danym okresie sprawozdawczym wydatków kwalifikowalnych, składa wniosek o płatność, w terminach wynikających z 8 ust. 11, wypełniając go jedynie w części dotyczącej stanu realizacji Projektu. 4. Instytucja Wdrażająca monitoruje realizację Projektu, a w szczególności osiąganie wskaźników Projektu określonych w załączniku nr 8 do Umowy. 5. Beneficjent jest zobowiązany do przedstawiania na żądanie Instytucji Wdrażającej dokumentów służących monitorowaniu postępów realizacji Projektu innych niż określone w ust. 1. Terminy przedstawiania i wzory tych dokumentów określa Instytucja Wdrażająca. 6. Beneficjent jest zobowiązany do stosowania w załączniku nr 8 do Umowy, wnioskach o płatność oraz raportach z osiągniętych efektów wskaźników z aktualnego katalogu wskaźników obowiązkowych, zwanego dalej katalogiem. Katalog może ulec zmianie po zawarciu Umowy (Katalog dostępny na stronie internetowej: ). ( )

16 Regulacje Wytyczne w zakresie sprawozdawczości PO IiŚ Rozdział 2.2 Sprawozdawczość beneficjenta Brak poniesionych wydatków związanych z projektem nie zwalnia beneficjenta z obowiązku wypełnienia wniosku o płatność i przekazania go do instytucji weryfikującej wniosek Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO IiŚ o Wzór wniosku beneficjenta o płatność (zał. 1) o Instrukcja wypełniania konkretnych pozycji wniosku (zał. 1a)

17 Terminy Wytyczne w zakresie sprawozdawczości PO IiŚ [Rozdział 4 Terminy sprawozdawczości] - Beneficjent co najmniej raz na trzy miesiące sporządza i przekazuje do IW wniosek o płatność, z rozbudowaną częścią sprawozdawczą ( ) - brak poniesionych wydatków związanych z projektem nie zwalnia beneficjenta z obowiązku wypełnienia wniosku o płatność ( ) w zakresie dotyczącym postępu rzeczowego; - dodatkowo beneficjent ma obowiązek sporządzenia 4 raportów z osiągniętych efektów w ciągu 5 lat po zakończeniu realizacji projektu ( ).

18 Terminy Beneficjent składa WoP nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, w terminie do 14-tego dnia po zakończeniu okresu sprawozdawczego IW ma 60 dni kalendarzowych na weryfikację wniosku W przypadku przekazania uwag przez IW, Beneficjent ma 7 dni kalendarzowych na odniesienie się do nich (od momentu otrzymania wezwania) Po przekazaniu przez Beneficjenta odpowiedzi na uwagi, IW zyskuje kolejne 60 dni kalendarzowych na weryfikację wniosku w przypadku wystąpienia błędów od momentu złożenia WoP, do jego zatwierdzenia i wypłaty środków może minąć nawet pół roku!

19 Strona WFOŚiGW w Gdańsku

20 Generator wniosków o płatność

21 Generator wniosków o płatność Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej https://gwp.pois.nfosigw.gov.pl/logon.aspx

22 Instrukcja obsługi dla Beneficjenta PDF do pobrania ze strony NFOŚiGW (wersja z dn r.)

23 Podstawowa funkcjonalność systemu Generator wniosków o płatność (GWoP) narzędzie do: rejestracji, edycji i przekazywania WoP do IW obsługi / weryfikacji WoP przez IW integracji danych z KSI i LSI pracy w trybie on-line jednocześnie na jednym WoP może pracować tylko jeden użytkownik w ramach GWoP dla użytkowników Beneficjenta przewidziano trzy grupy uprawnień: odczyt danych (podgląd bez możliwości modyfikacji) rejestracja (wprowadzanie i edycja danych) akceptacja (zatwierdzenie WoP i przesłanie do na poziom IW)

24 Role użytkowników systemu Pracownicy beneficjenta rejestrujący dokumenty - wypełnianie formularzy - edycja danych przed zatwierdzeniem - eksport dokumentów do pliku Pracownicy beneficjenta akceptujący dokumenty - akceptacja dokumentów i przekazywanie ich drogą elektroniczną do weryfikacji IW System umożliwia łączenie ról użytkowników

25 Schemat procesu obsługi WoP rejestracja WoP WoP zyskuje status roboczy edycja WoP WoP zyskuje status do akceptacji rejestrujący dokumenty WoP zyskuje status zaakceptowany (do weryfikacji) akceptacja WoP wysłanie wersji papierowej WoP do IW akceptujący dokumenty Dokument został przekazany do weryfikacji

26 Rozpoczęcie pracy z systemem Dostęp do aplikacji: https://gwp.pois.nfosigw.gov.pl on-line wymagane logowanie, praca w trybie Preferowane przeglądarki: Mozilla Firefox 7 lub nowsza, IE 7.0 lub nowszy W przypadku IE 8.0 należy włączyć tryb zgodności (compatibility view) Wymagania dotyczące dodatkowego oprogramowania: - Java 5.0 Update 11, Java 6.0 lub nowsza - Adobe Reader 9 lub nowszy

27 Nadawanie uprawnień Informacje o nadaniu, zmianie lub odebraniu uprawnień wysyłane są na adres podany podczas rejestracji. wielkość liter w kodzie ma znaczenie!

28 Każdy wniosek złożony przez użytkownika musi zostać wydrukowany, podpisany przez przełożonego i przekazany w wersji elektronicznej (PDF) i papierowej do Administratora IW.

29 Logowanie do systemu Po złożeniu wniosku użytkownik otrzyma z automatycznie wygenerowanym hasłem, które należy zmienić podczas pierwszego logowania. System umożliwia późniejszą zmianę i przypomnienie hasła. W przypadku, gdy użytkownik otrzyma komunikat o zablokowaniu konta, należy wysłać na adres z prośbą o odblokowanie konta (w treści należy podać login do sytemu oraz nr umowy).

30 Praca w GWoP PDF Instrukcja obsługi dla Beneficjenta Przejścia pomiędzy kolejnymi sekcjami należy wykonywać poprzez klikanie na ikonki systemu używanie opcji WSTECZ przeglądarki powoduje przejście do strony logowania!

31 Rejestracja nowego WoP po dwukrotnym kliknięciu system wyświetli umowę/ listę umów, dla których użytkownik ma uprawnienia

32 Rejestracja nowego WoP Dane wprowadzone przez IW UWAGA! W przypadku wyboru wniosku zaliczka należy wybrać też opcję wniosek sprawozdawczy Rejestruj przejście do formularza edycji WoP (podział na zakładki odpowiadające sekcjom w papierowej wersji wniosku.

33 W każdym momencie pracy nad formularzem istnieje możliwość zapisu wersji roboczej. Po zarejestrowaniu można zmienić okres sprawozdawczy oraz rodzaj wnioskowanej płatności.

34 W prawym górnym rogu formularza edycji wniosku o płatność dostępne jest pole wyboru Wytyczne - umożliwia włączenie / wyłaczenie instrukcji do wypełniania WoP, zgodnej z Zaleceniami w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach POIiŚ..

35 Informacja finansowa w GWoP pkt 9 zestawienie csv ręczne wprowadzanie danych PRZYGOTOWANIE PLIKU CSV 1. Pobranie ze strony pliku szablon_zestawienia_dokumentow.xls 2. Wypełnienie zestawienia zgodnie z zaleceniami. 3. Zapisanie pliku z zestawieniem w formacie *.csv.111

36 Prawidłowe wypełnienie tabeli szablon_zestawienia_dokumnetow.xls NR DOKUMENTU potwierdzającego wydatkowanie środków NR KSIĘGOWY LUB EWIDENCYJNY nadany przez osobę prowadzącą ewidencję księgową lub księgi rachunkowe DATA WYSTAWIENIA DOKUMENTÓW w formacie rok-miesiąc-dzień (rrrr-mm-dd) DATA ZAPŁATY z dowodu zapłaty; Jeśli płatność była dokonana w więcej niż jednym terminie, należy podać daty oddzielone przecinkiem DATA ZAPŁATY OD / DATA ZAPŁATY DO wypełniane dla płatności w określonym przedziale czasowym NAZWA TOWARU LUB USŁUGI zgodna z zapisem w odpowiedniej pozycji w przedstawionym dokumencie księgowym. KWOTA DOKUMENTU BRUTTO KWOTA DOKUMENTU NETTO należy używać przecinka jako separatora dziesiętnego KWOTA WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH W TYM VAT KATEGORIA/PODKATEGORIA WYDATKU wybraną z listy kategorii wydatków wymienionych w arkuszu Kategorie wydatków ; można wpisać kilka kategorii / podkategorii rozdzielonych przecinkiem

37 Ręczne wprowadzanie danych w pkt 9 dodanie wiersza z polami do wprowadzania danych zapisywanie danych w wierszu rejestracja dokumentu opisu faktury UWAGA! Przed wprowadzeniem opisu należy wypełnić pkt 12 WoP tabelę Postęp rzeczowy realizacji projektu

38 Opis do faktury tworzony w GWoP Wg Instrukcji obsługi dla beneficjenta przed wprowadzeniem opisu faktury należy wypełnić tabelę nr 12 Postęp rzeczowy realizacji projektu. Kod klasyfikacji budżetowej dot. tylko państwowych jednostek budżetowych

39 Opis do faktury tworzony w GWoP zalecane jest podawanie imienia i nazwiska weryfikatora

40 Wniosek o płatność

41 Wniosek o płatność Funkcje WoP: rozliczenie dofinansowania przekazanego w ramach transz zaliczki wnioskowanie o przyznanie transzy zaliczki wnioskowanie o refundację wydatków poniesionych przez beneficjenta przekazania informacji o postępie realizacji projektu sprawozdania na poziomie beneficjenta WoP może służyć jednocześnie realizacji kilku funkcji wymienionych powyżej.

42 WoP punkt po punkcie okres od kolejny dzień kalendarzowy po dacie do w poprzednim WoP okres do ostatni dzień okresu, za który składany jest WoP* UWAGA! W pierwszym WoP podajemy: - początkową datę kwalifikowalności wydatków zapisaną w UoD lub - datę zawarcia UoD lub - datę rozpoczęcia realizacji zadania podaną w HRP Należy wybrać najwcześniejszą datę. UWAGA! W WoP końcowym data nie może być późniejsza niż dzień zakończenia realizacji projektu, określony w UoD * wyjątki i przykłady opisano w Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku Beneficjenta o płatność

43 WoP punkt po punkcie okres do ostatni dzień okresu, za który składany jest WoP* * WYJĄTKI: - wniosek o płatność końcową - wniosek służący rozliczeniu zaliczki: - gdy złożenie WoP w terminie skróciłoby czas przysługujący Beneficjentowi na rozliczenie zaliczki - w przypadku możliwości dołączenia do danego WoP wydatku faktyczne poniesionego w okresie od zakończenia miesiąca kalendarzowego do upływu terminu na złożenie WoP do IW data końcowa okresu sprawozdawczego powinna pokrywać się z najpóźniejszą datą zapłaty wydatku wykazanego w danym WoP

44 WoP punkt po punkcie Dane zgodne z UoD Nie ma obowiązku podawania danych dwóch osób, jeśli jedna jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytania dot. postępu finansowego i rzeczowego

45 WoP punkt po punkcie Nazwa projektu zgodna z UoD W GWoP dane wprowadzone przez koordynatora pole nie podlega edycji Fundusz Spójności Nr priorytetu i działania, w ramach których realizowany jest projekt

46 WoP punkt po punkcie Wskazać rodzaj wnioskowanej płatności wykreślenie odpowiedzi nieprawidłowych - możliwe zaznaczenie kilku odpowiedzi W GWoP rodzaj płatności zaznaczny przy rejestracji nowego WoP W przypadku WoP służącego przekazaniu informacji o postępie rzeczowym projektu: - w wersji Excel należy skreślić wszystkie formy wnioskowanej płatności - w pkt 6 w GWoP zaznacza się opcję wniosek sprawozdawczy Łączna wnioskowana kwota (ze wszystkich WoP Beneficjenta) nie może przekroczyć kwoty dofinansowania określonej w UoD! Kwota powinna być równa sumie wartości wskazanych w pkt 9 w kolumnie 8 tabeli (wartość poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych, objętych WoP) UWAGA: pole wypełnia się automatycznie po wypełnieniu pól pośrednich w tym zaliczka i w tym refundacja

47 WoP punkt po punkcie W zestawieniu wykazuje się wyłącznie dokumenty potwierdzające wydatki kwalifikowane rozliczane danym WoP! Dokument potwierdzający poniesienie wydatku = faktura / inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej + dowód zapłaty + dokument potwierdzający wykonanie robót /usług! W przypadku WoP służącego przekazaniu informacji o postępie rzeczowym projektu pkt 9 nie jest wypełniany!

48 WoP punkt po punkcie UWAGA: proszę zachować format RRRR-MM-DD nadany przez osobę prowadzącą ewidencję księgową / księgi rachunkowe wynikająca z dowodu zapłaty Opis na tyle szczegółowy, aby nie budził wątpliwości, czego dotyczy. W przypadku kilku pozycji na fakturze możliwe podanie opisu łącznego. tożsama z kwotą łączną faktury! Różnica pomiędzy kolumną 6 i 7 może wynikać wyłącznie z podatku VAT! Kwota deklarowana, spójna z opisem do dokumentu Kwota VAT, uwzględniona w kolumnie 8, o ile VAT jest kwalifikowany. W przypadku niekwalifikowalności VAT należy wpisać 0.

49 WoP punkt po punkcie Kategoria / podkategoria wydatków wykazywana w kolumnie 10 wybrana z listy kategorii podanej w Instrukcji wypełniania konkretnych pozycji wniosku (Załącznik 1a do Zaleceń w zakresie wzoru beneficjenta o płatność w ramach POIiŚ). UWAGA: jeżeli dany dowód księgowy zawiera wydatki z kilku kategorii / podkategorii, wydatek można ująć w jednym wierszu, a w kolumnie 10 wymienić wszystkie kategorie / podkategorie wraz z kwotami wydatku kwalifikowanego w odniesieniu do każdej podkategorii.

50 Faktura korygująca w pkt 9 Instrukcja do WoP dopuszcza dwa sposoby postępowania: 1) W tabeli podawane są dane wyłącznie z faktury korygującej - gdy faktura korygowana była opłacona w tym samym okresie sprawozdawczym i z faktury korygującej wynika ostateczna, prawidłowa wartość wydatku (po korekcie) - gdy faktura korygowana była ujęta we wcześniejszym WoP, faktura korygująca powinna być w zestawieniu ujęta z odpowiednim znakiem: minus (jeśli na jej podstawie pomniejszono należność dla wykonawcy) lub plus (na jej podstawie zwiększono należność dla wykonawcy) 2) W tabeli, w osobnych wierszach, podawane są dane z faktury korygowanej i korygującej z odpowiednim znakiem - minus (jeśli na jej podstawie pomniejszono należność dla wykonawcy) lub plus (na podstawie korekty zwiększono należność dla wykonawcy) W każdym przypadku należy pamiętać o dokonywaniu opisów na fakturze korygowanej i fakturze korygującej!

51 Ponowne deklarowanie wydatków Gdy w danym WoP w tabeli w pkt 9 Beneficjent deklaruje jako kwalifikowane wydatki, które przedstawiał już wcześniej, a które nie zostały uznane, należy opatrzyć je odpowiednim odnośnikiem i komentarzem pod tabelą. Np. Wydatek był deklarowany we wniosku o płatność za okres. Wydatek na tamtym etapie został uznany za niekwalifikowany / Wydatek na tamtym etapie nie mógł być zadeklarowany jako kwalifikowany GWoP nie umożliwia zastosowania powyższego rozwiązania informację dot. ponownego przedstawiania danego wydatku zalecamy podawać w pkt 12 WoP!

52 Deklarowanie wydatków osobowych Dla deklarowanych wydatków osobowych w pkt 9 należy: - w kolumnie 4 (data zapłaty) podać graniczne daty dokonywania płatności (najwcześniejszą i najpóźniejszą) - w kolumnach 6 (kwota dokumentu brutto) i 7 (kwota dokumentu netto) podać identyczne wartości dokumentu (np. listy płac) - w kolumnie 9 (w tym VAT) wpisać wartość 0

53 WoP punkt po punkcie W ramach realizowanego projektu Dochody incydentalne i kary umowne nie stanowią dochodów w rozumieniu rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006 z dn r., ponieważ nie są wynikiem działalności operacyjnej projektu. W przypadku większości projektów w pkt 10 będą wpisywane wartości 0, ponieważ dochody zostały uwzględnione na etapie przygotowania projektów. W przypadku WoP służącego przekazaniu informacji o postępie rzeczowym projektu nie wypełnia się pkt 10! Pierwszy WoP okres od otrzymania zaliczki do końca okresu sprawozdawczego kolejne WoP okres od ostatniego WoP (w którym rozliczano zaliczkę, wnioskowano o zaliczkę lub refundację) do końca okresu sprawozdawczego

54 WoP punkt po punkcie Pkt wypełniany tylko przez Beneficjentów korzystających z dofinansowania udzielonego przez EBI. W przypadku, gdy Beneficjent nie posiada pożyczki z EBI na projekt objęty dofinansowaniem z POIiŚ, należy usunąć tabelę i wpisać nie dotyczy

55 WoP punkt po punkcie Należy wymienić wszystkie zadania wyszczególnione w HRP (załącznik nr 3 do UoD) W tej kolumnie należy zamieścić: krótki opis prezentujący stan realizacji danego zadania na koniec okresu sprawozdawczego informacje o ewentualnych opóźnieniach / przyspieszeniach/ rozbieżnościach w stosunku do HRP odniesienie do informacji podanych w pkt 14 poprzedniego WoP UWAGA: w przypadku obowiązkowych działań informacyjno-promocyjnych w opisie dot. tablic informacyjnych / pamiątkowych, należy podać ich liczbę oraz termin umieszczenia.

56 Pkt 12 przebieg realizacji projektu Prosimy o przedstawianie informacji w punkcie 12 zgodnie z następującym schematem: Dla kontraktów na roboty budowlane: o Informacja nt. zrealizowanego w okresie sprawozdawczym zakresu o Odniesienie do terminu zakończenia wynikającego z umowy z wykonawcą (z uwzględnieniem podpisanych aneksów) o Informacja o podpisanych w okresie sprawozdawczym aneksach do umowy z wykonawcą i w zakresie aneksów o Informacja nt. robót zamiennych/ dodatkowych w danym okresie sprawozdawczym o Odniesienie do aktualnego HRP o Informacja o zgodach IW/IP na zmiany terminów (ze wskazaniem tych terminów i dat pism); w przypadku, gdy zgoda nie została jeszcze wydana informacja o piśmie do IW o Kwota poniesionych w okresie sprawozdawczym wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych Dla nabycia nieruchomości: o Wyjaśnienie na co zostały poniesione wydatki związane z nabyciem nieruchomości w odniesieniu do odpowiedniego kontraktu o Kwota poniesionych w okresie sprawozdawczym wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych Dla pozostałych zadań: o Informacja nt. zrealizowanego w okresie sprawozdawczym zakresu niekwalifikowanego o Kwota poniesionych w okresie sprawozdawczym wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych

57 WoP punkt po punkcie Należy podać dane dot. wszystkich zadań, wyszczególnionych w Harmonogramie Realizacji Projektu (załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie) obowiązującym w okresie sprawozdawczym, za który złożono dany WoP. Należy podać rzeczywiste wydatki poniesione od początku realizacji projektu, tj: - w kolumnie 4 wszystkie wydatki poniesione przez Beneficjetna (kwalifikowane i niekwalifikowane) - w kolumnie 5 wydatki kwalifikowalne / sumę wydatków, które zostały uznane za kwalifikowalne w dotychczas zatwierdzonych WoP oraz wydatków wykazanych w pkt 9 WoP będącego w trakcie weryfikacji

58 Ponowne deklarowanie wydatków Gdy w danym WoP w pkt 13 Beneficjent deklaruje jako kwalifikowane wydatki, które przedstawiał już wcześniej, a które nie zostały uznane, nie należy tych wydatków ponownie ujmować w kolumnie 4 (gdyż były wykazane wcześniej w kwocie wydatków ogółem), natomiast należy je ująć w kolumnie 5.

59 WoP punkt po punkcie Weryfikacja ujęcia zadeklarowanych wydatków na nabycie nieruchomości w limicie (liczą się do niego tylko wydatki na zakup gruntów!) określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ (Rozdział 6.3 Podrozdział 3. Nabycie nieruchomości) Weryfikacja ujęcia zadeklarowanych wydatków na zarządzanie w limicie łącznej kwoty wydatków kwalifikowanych związanych z zarządzaniem projektem (Rozdział 6.2 Podrozdział 2. Zarządzanie projektem Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ). Limit określony jest również w załączniku nr 5 do umowy o dofinansowanie Opis projektu

60 WoP punkt po punkcie Należy w kilku zdaniach opisać działania, jakie Beneficjent planuje podjąć w ramach wszystkich wyszczególnionych w HRP (załącznik nr 3 do UoD) zadań / kontraktów do czasu złożenia kolejnego WoP. UWAGA: Jeżeli w ramach danego zadania / kontraktu Beneficjent nie planuje żadnych działań w danym okresie, to również powinien zawrzeć taką informację.

61 WoP punkt po punkcie Weryfikacja zgodności z wartościami wskaźników podanymi w załączniku do UoD! Wartość wskaźnika mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu dla wskaźników produktu jest równa zeru! Wartości wskaźników w kolumnie 5 i 6 są równe w pierwszym WoP Należy podać wszystkie wskaźniki zawarte w Zestawieniu wskaźników do monitorowania Projektu, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie. Tabelę 15a należy wypełniać dla każdego WoP! W GWoP wszystkie wskaźniki wprowadza Koordynator pkt powinien być częściowo wypełniony! Tabelę 15b należy wypełniać tylko dla wniosku o płatność końcową!

62 WoP punkt po punkcie W Tabeli 15 należy podawać tylko te wartości osiągniętych wskaźników, które można udokumentować!

63 WoP punkt po punkcie Należy w kilku zdaniach przedstawić informacje dotyczące: - ewentualnych problemów napotkanych w trakcie realizacji projektu, w okresie objętym wnioskiem o płatność. - zadań planowanych do realizacji w pkt 14 poprzedniego WoP, a niezrealizowanych (wraz z podaniem powodów odstąpienia od ich realizacji) - postępu w rozwiązaniu problemów wskazanych w poprzednim WoP UWAGA: w przypadku wniosku o płatność końcową należy dodatkowo umieścić komentarz odnośnie zrealizowania wskaźników, z podaniem przyczyn ewentualnego nieosiągnięcia ich założonego w Projekcie poziomu.

64 WoP punkt po punkcie Dane powinny wynikać z aktualnego HRP (po uwzględnieniu odpowiedniego przesunięcia czasowego) w tej kolumnie należy wpisać 0 (dla wniosków w GWoP) Za punkt odniesienia, od którego kwartału należy zacząć ujmowanie informacji w tabeli przyjmuje się miesiąc składania wniosku o płatność.

65 WoP punkt po punkcie Katarzyna Cichowicz Należy wskazać wyniki kontroli /audytów wskazujących na naruszenie zasad polityk wspólnotowych IW wymaga podawania w tym pkt informacji o wszystkich korektach, jakie nałożono na projekt w wyniku przeprowadzonych kontroli, tj.: - nr kontraktu obarczonego korektą finansową, - % nałożonej korekty, - wartość korekty w PLN nałożonej na wydatki deklarowane w danym WoP, - w przypadku kwalifikowania we WoP tylko części wydatków z danej faktury, należy wskazać kwotę wydatków potencjalnie kwalifikowanych, od których wyliczona zostaje wartość korekty.

66 WoP punkt po punkcie jeżeli dokumentacja przechowywana jest w paru miejscach, należy podać adres siedziby głównej

67 WoP punkt po punkcie Należy wymienić tylko te dokumenty (podając opis umożliwiający identyfikację), które zostaną przekazane do IW w załączeniu do wersji WoP z danego dnia! W GWoP proszę wypisywać dokumenty pod treścią pkt 20! Pod pkt 20 powinna podpisać się osoba wskazana w Oświadczeniu w pkt 19 UWAGA! Podpis powinien być zgodny ze złożonym w Karcie Wzorów Podpisów!

68 Załączniki do wniosku o płatność

69 Załączniki do wniosku o płatność kontrakt / umowa z wykonawcą / aneks do umowy kserokopie faktur/ dokumentów księgowych + dowody zapłaty dokumenty potwierdzające odbiór / wykonanie prac dokumenty dot. robót dodatkowych / zamiennych ich uzasadnienie dla realizacji projektu, sposobu zlecenia wyciąg bankowy potwierdzający zwrot odsetek (pkt 10 WoP) inne dokumenty (np. decyzje administracyjne) Kserokopie wszystkich dokumentów składanych do IW muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem!

70 Rozliczanie wydatków osobowych Przy deklarowaniu wydatków osobowych do WoP należy dołączyć m.in.: o o o oświadczenie o kwalifikowalności wynagrodzeń lista stanowisk pracy ze wskazaniem proporcji zaangażowania w realizację projektu dokumenty związane z rozliczeniem listy płac lista płac (podsumowanie) miesięczne rozliczenie kosztów osobowych dowody zapłaty za wszystkie składniki wynagrodzenia ewentualnie polecenia księgowania Przy pierwszym rozliczaniu wydatków zw. z wynagrodzeniami dodatkowo: o opis stanowisk/ zakresów czynności pracowników, których wynagrodzenia będą finansowane w ramach projektu o powierzenie zakresów obowiązków pracownikom JRP podpisane przez pracownika i pracodawcę (może zawierać opis stanowisk/ zakresów czynności)

71 Kalkulacja kosztów osobowych Data płatności Opis Wynagrodzenie całkowite wg listy płac Wynagrodzenie zasadnicze Dodatek zadaniowy dot. projektu POIiŚ Część niekwalifikowana (inne dodatki, itp.) Zasiłki płacone przez ZUS Wynagrodzenie kwalifikowane Wynagrodzenie brutto = (4+5)*X% Wynagrodzenie netto - DD-MM-RRRR przelew Potrącenia dobrowolne DD-MM-RRRR Składka PKZP DD-MM-RRRR Rata PKZP DD-MM-RRRR Składka KKP DD-MM-RRRR Rata ZFM DD-MM-RRRR Ubezpieczenie, np. PZU DD-MM-RRRR Potrącenia ZFŚS DD-MM-RRRR DD-MM-RRRR Podatek, składki ZUS pracownika DD-MM-RRRR Podatek dochodowy DD-MM-RRRR Ubezpieczenie zdrowotne DD-MM-RRRR Ubezpieczenie emerytalne DD-MM-RRRR Ubezpieczenie rentowe DD-MM-RRRR Ubezpieczenie chorobowe Składki ZUS pracodawcy DD-MM-RRRR Ubezpieczenie emerytalne P DD-MM-RRRR Ubezpieczenie rentowe P DD-MM-RRRR Ubezpieczenie wypadkowe P DD-MM-RRRR Fundusz pracy Razem

72 Załączniki do wniosku o płatność deklarowanie wydatków związanych z nabyciem nieruchomości: o operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę o akt notarialny o dokument będący podstawą wypłaty odszkodowania o przy nabyciu prawa użytkowania wieczystego decyzja określająca wysokość opłat deklarowanie wydatków związanych z informacją i promocją: o zdjęcia zakupionych materiałów promocyjnych o skany artykułów sponsorowanych i innych publikacji promocyjnych Więcej przykładów załączników, wskazanych do przedstawienia przy rozliczaniu różnych wydatków, opisano w Instrukcji wypełniania konkretnych pozycji wniosku. IW wymaga składania do każdego WoP zestawienia wydatków niekwalifikowanych, ponoszonych w ramach realizacji projektu

73 Zestawienie wydatków niekwalifikowanych Przykładowy wygląd zestawienia: Zestawienie wszystkich poniesionych wydatków objętych projektem L. p. Nazwa towaru lub usługi Kwartał poniesienia wydatku Data poniesienia wydatku Koszt netto Koszt brutto Wysokość wydatku kwalifikowalnego Wysokość wydatku nr zadania niekwalifikowalnego wg HRP Kategoria wydatku data dokumentu kontrahent nr faktury kwota netto kwota VAT kwota brutto wydatki kwalifikowane wydatki niekwalifikowane zadanie 1 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 zadanie 2 Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Dowód księgowy Stanowi podstawę księgowania stwierdza fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem. Powinien zawierać co najmniej: o o o o o rodzaj dowodu i jego nr identyfikacyjny strony dokonujące operacji gospodarczej (nazwa, adres) opis operacji gospodarczej oraz jej wartość podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania

75 Dowód księgowy Cechy dobrze sporządzonego dowodu księgowego: Rzetelny zgodny z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentuje Kompletny zawierać co najmniej dane określone w art. 21 ust. o rachunkowości Sprawdzony pod względem: merytorycznym potwierdzać zgodność operacji z rzeczywistością formalnym kompletność danych, właściwe sporządzenie, formularz, czytelność rachunkowym czy nie występują błędy arytmetyczne Pozbawiony niedopuszczalnych poprawek Opatrzony w oznaczenia identyfikujące go w księdze rachunkowej

76 Dowód księgowy Art. 21. ustawy o rachunkowości Elementy dowodu księgowego 1. Dowód księgowy powinien zawierać co najmniej: 1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego; 2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej; 3) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych; 4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą także datę sporządzenia dowodu; 5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów; 6) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania. 7) (uchylony). 1a. Można zaniechać zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa: 1) w ust. 1 pkt 1 3 i 5, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów; 2) w ust. 1 pkt 6, jeżeli wynika to z techniki dokumentowania zapisów księgowych. 2. Wartość może być w dowodzie pominięta, jeżeli w toku przetwarzania w rachunkowości danych wyrażonych w jednostkach naturalnych następuje ich wycena, potwierdzona stosownym wydrukiem. 3. Dowód księgowy opiewający na waluty obce powinien zawierać przeliczenie ich wartości na walutę polską według kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej. Wynik przeliczenia zamieszcza się bezpośrednio na dowodzie, chyba że system przetwarzania danych zapewnia automatyczne przeliczenie walut obcych na walutę polską, a wykonanie tego przeliczenia potwierdza odpowiedni wydruk. 4. Jeżeli dowód nie dokumentuje przekazania lub przejęcia składnika aktywów, przeniesienia prawa własności lub użytkowania wieczystego gruntu albo nie jest dowodem zastępczym, podpisy osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5, mogą być zastąpione znakami zapewniającymi ustalenie tych osób. Podpisy na dokumentach ubezpieczenia i emitowanych papierach wartościowych mogą być odtworzone mechanicznie. 5. Na żądanie organów kontroli lub biegłego rewidenta należy zapewnić wiarygodne przetłumaczenie na język polski treści wskazanych przez nich dowodów, sporządzonych w języku obcym.

77 Prawidłowy opis dokumentu Elementy obligatoryjne w opisie: 1) numer umowy o dofinansowanie 2) kwota wydatku kwalifikowanego z wyszczególnieniem VATu wraz ze wskazaniem, jakiego rodzaju wydatki/ jaki % wydatków został uznany za kwalifikowany (gdy wartość wydatków kwalifikowanych nie wynika wprost z faktury) 3) krótki opis zamówienia, którego dotyczył wydatek 4) numer i data zawarcia umowy/ kontraktu z Wykonawcą 5) numer zadania / kontraktu, w ramach którego poniesiono wydatek (wyszczególniony w HRP) 6) kod klasyfikacji budżetowej - tylko w przypadku pjb Elementy opisu obowiązkowe na odwrocie faktury / dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej

78 Prawidłowy opis dokumentu 7) Kategoria wydatku zgodnie z listą kategorii wydatków Kategoria wydatków spójna z wykazaną dla danego wydatku w pkt 9 w kol. 10 i wybrana z listy kategorii podanej w Instrukcji wypełniania konkretnych pozycji wniosku (Zał. 1a do Zaleceń w zakresie wzoru beneficjenta o płatność w ramach POIiŚ). KATEGORIE i podkategorie wydatków: a) PRZYGOTOWANIE PROJEKTU [opracowanie raportów OOS opracowanie dokumentacji technicznej opracowanie dokumentacji przetargowej inne dokumenty opłaty związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych] b) ZARZĄDZANIE PROJEKTEM [nadzór nad robotami budowlanymi koszty ogólne wydatki osobowe zakup i instalacja systemów informatycznych wspomagających zarządzenie i monitorowanie pozostałe wydatki związane z realizacją projektu] c) ZAKUP GRUNTU [nabycie nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania wydatki związane z nabyciem nieruchomości adaptacja lub remont budynku lub budowli nabytych w ramach wydatków kwalifikowanych obowiązkowy wykup nieruchomości lub obowiązkowe odszkodowania wynikające z ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego] d) ROBOTY BUDOWLANE e) SPRZĘT I WYPOSAŻENIE [zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowiących część wydatków inwestycyjnych zainstalowanych na stałe w projekcie zakup przenośnych środków trwałych, stanowiących wydatki inwestycyjne, które nie będą na stałe zainstalowane w projekcie koszty związane z wykorzystaniem przenośnych środków trwałych tylko w okresie realizacji projektu zakup materiałów nie stanowiących środków trwałych zakup wartości niematerialnych i prawnych] f) DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE g) WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM INNYCH NIŻ LEASING TECHNIK FINANSOWANIA h) WKŁAD NIEPIENIĘŻNY i) INNE KATEGORIE, ZATWIERDZONE W UMOWIE O DOFINANSOWANIE DLA DANEGO PROJEKTU

79 Prawidłowy opis dokumentu 8) jeśli sporządzono odrębny dokument potwierdzający wykonanie / odebranie robót / usług /dostaw dane identyfikujące ten dokument 9) kurs, po którym przeliczono wartość faktury, jeśli była wyrażona w walucie innej, niż PLN Elementy opisu dokumentu o nr od 3 do 9 mogą zostać umieszczone na odrębnej kartce, opisanej dodatkowo numerem faktury / dokumentu księgowego, którego opis dotyczy. UWAGA! Faktura/ dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej powinny zostać sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym oraz zatwierdzone przez upoważnioną osobę z danej jednostki. Propozycja opisu faktury Załącznik nr 5 do Zaleceń w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach POIiŚ + generator

80

81 Dowód zapłaty 1) wyciąg bankowy potwierdzający dokonanie wpłaty UWAGA! W tytule przelewu powinny być podane albo nr kontraktu / umowy z wykonawcą albo nr faktury, z tytułu których dokonywana jest płatność. Jako dokument uzupełniający można przedłożyć polecenie przelewu przyjęte przez bank do realizacji (jeśli na wyciągu brak w/w danych) 2) Zajęcie wierzytelności w przypadku płatności na konto komornika 3) Potwierdzenie dokonania płatności gotówkowej oznaczenie na fakturze - dokument KP / KW zawierający odniesienie do danej faktury 4) potwierdzenie operacji dokonywanych na koncie zaliczkowym Dowody zapłaty sporządzone w postaci wydruku elektronicznego uznawane są za oryginały nie ma konieczności ich potwierdzania za zgodność z oryginałem. Są to dowody opatrzone formułą Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie przelewu ( ). Nie wymaga podpisu ani stempla lub podobną.

82 Najczęściej popełniane błędy

83 niespójność informacji podanych w poszczególnych punktach WoP i/ lub w załącznikach do WoP przypisywanie nieprawidłowych kategorii / podkategorii wydatków nieprawidłowe opisy dokumentów, brak wszystkich elementów opisu (np. gdy kwota kwalifikowana różni się od kwoty netto) niezgodność zadeklarowanego postępu finansowego realizacji projektu z załącznikami do umowy o dofinansowanie niezgodność danych przedstawionych w tabeli 17 z załącznikami do umowy o dofinansowanie przy braku wyjaśnień w pkt 12 / 16 WoP brak ciągłości okresów sprawozdawczych brak wystarczających informacji dot. realizacji projektu w pkt 12 omyłki pisarskie i rachunkowe odnoszenie się do HRP nieaktualnego na dzień sporządzenia WoP brak aktualizacji HRP w terminie określonym w umowie o dofinansowanie

84 Poprawianie wniosku o płatność

85 Poprawianie WoP przesłanie uzupełnień / wyjaśnień przez Beneficjenta w siedzibie IW na obu wersjach WoP* Poprawianie WoP przesłanie korekty WoP przez IW po uzyskaniu zgody Beneficjenta poprawkę nanosi pracownik IW bez zgody Beneficjenta powiadomienie po fakcie * poprawki w siedzibie IW może nanosić tylko osoba wskazana w Karcie Wzorów Podpisów Beneficjenta

86 Poprawianie WoP przez IW - jednokrotne skreślenie błędnej treści - wpisanie nad/ obok treści właściwej - postawienie parafy wraz z datą IW może nanosić poprawki w przypadku: - oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w WoP - oczywistych omyłek w opisie załączonych kserokopii dokumentów Utworzenie wersji IW WoP w GWoP! O każdej naniesionej poprawce IW powiadamia Beneficjenta, który ma obowiązek wprowadzić analogiczną korektę w swojej wersji WoP Przykłady omyłek oczywistych: - literówki - błąd w sumie - błędna data w kolumnie 3 i 4 pkt 9 - błędna kwota netto / brutto dla pojedynczego dokumentu IW nie może dokonywać poprawek / uzupełnień: - zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki - załączonych kserokopii potwierdzających poniesione wydatki - omyłek nieoczywistych np. nieprawidłowy nr projektu, tytuł projektu, niespójności w WoP i na załączonych dokumentach dot. kwot, kategorii wydatków itp.

87 Dobre praktyki

88 Dobre praktyki współpraca z koordynatorem przestrzeganie zapisów UoD aktualizacja załączników do umowy bieżące informowanie o problemach związanych z realizacją projektu sprawdzanie WoP przez drugą osobę przed złożeniem do IW przesyłanie elektronicznej wersji roboczej WoP (po uzgodnieniu z koordynatorem!) przesyłanie dodatkowych lub bardzo obszernych dokumentów w wersji elektronicznej (po uzgodnieniu z koordynatorem)

Jak prawidłowo wypełniać wnioski o płatność beneficjenta podczas realizacji projektów dofinansowanych z PO IiŚ?

Jak prawidłowo wypełniać wnioski o płatność beneficjenta podczas realizacji projektów dofinansowanych z PO IiŚ? Jak prawidłowo wypełniać wnioski o płatność beneficjenta podczas realizacji projektów dofinansowanych z PO IiŚ? WFOŚiGW w Gdańsku 17 VI 2013 r. Piotr Bogacki Katarzyna Brejt Katarzyna Cichowicz Szkolenie

Bardziej szczegółowo

założone w Harmonogramie realizacji projektu.

założone w Harmonogramie realizacji projektu. Pozycja wniosku o płatność ------------------------------ ------------------------------ Punkt 1. Wniosek za okres od do Punkt 2. Dane beneficjenta Rodzaj błędu Nieterminowe złożenie wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Zasady rozliczania środków finansowych w ramach PO IiŚ Narodowy Narodowy

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013 Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE styczeń 2013 Grupa doradcza POLINVEST POLINVEST Sp. z o.o. usługi doradcze w zakresie zarządzania i pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Korygowanie wydatków nieprawidłowo poniesionych oraz weryfikacja wniosków o płatnośćw ramach priorytetu I i II POIiŚ

Korygowanie wydatków nieprawidłowo poniesionych oraz weryfikacja wniosków o płatnośćw ramach priorytetu I i II POIiŚ Korygowanie wydatków nieprawidłowo poniesionych oraz weryfikacja wniosków o płatnośćw ramach priorytetu I i II POIiŚ Wojciech Motelski 1 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Kontrola projektów na miejscu w zakresie finansowo

Bardziej szczegółowo

Nr i ilość dokumentów z próby:

Nr i ilość dokumentów z próby: Zał nr 2 do Regulaminu wykonywania zadań I. Raport z weryfikacji nr (numer weryfikacji jest tożsamy z numerem wniosku o płatność) Nazwa jednostki weryfikującej Fundacja Fundusz Współpracy" ul. Górnośląska

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Wniosek o płatność w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie kontroli. Jeżeli koszty pośrednie rozliczane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE Uwagi ogólne Beneficjenci Ostateczni są zobowiązani do składania wniosku o płatność

Bardziej szczegółowo

P o l i t y k a z a r z ą d c z a

P o l i t y k a z a r z ą d c z a P o l i t y k a z a r z ą d c z a Załącznik nr 2 Do Zarządzenia dyrektor a Nr 23 z dnia 29-12-2010 w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie... (nazwa jednostki)

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA Instrukcja wypełniania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, zleconego przez Wojewodę Łódzkiego w 2012 r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie I. WYPEŁNIANIE

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność nie rzadziej niż co 3 miesiące. Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ Załącznik nr 17 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ WEJŚCIA NA RYNEK PRACY! INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Beneficjentów. Realizacja projektów w ramach POIG

Szkolenie dla Beneficjentów. Realizacja projektów w ramach POIG Szkolenie dla Beneficjentów Realizacja projektów w ramach POIG WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Warszawa, 17.01.2008 pkt. 1 - należy podać najpóźniejszą datę zapłaty wydatku wykazanego w tab. 11

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność beneficjenta w ramach POIiŚ 2014-2020 UWAGI OGÓLNE

Załącznik 1 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność beneficjenta w ramach POIiŚ 2014-2020 UWAGI OGÓLNE Załącznik 1 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność beneficjenta w ramach POIiŚ 2014-2020 (dla wniosków o płatność beneficjenta wypełnianych w SL2014 i w wersji papierowej załącznik 1 do Wytycznych Ministra

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Łódź, 3 marca 2009 r. Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Wydanie z dnia 04.02.2011r. Instrukcja sporządzania zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Instrukcja przeznaczona jest dla

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy (III nabór) CZĘŚĆ V: SYSTEM RAPORTOWANIA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH

Bardziej szczegółowo

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych;

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych; Informacja dla Beneficjentów nt. dokumentowania wydatków dotyczących realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego ze Szwajcarsko- Polskiego

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie wydatków pod względem formalno rachunkowym

Dokumentowanie wydatków pod względem formalno rachunkowym INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA Dokumentowanie wydatków pod względem formalno rachunkowym Monika Dunalewicz Agnieszka Żurawska Falenty, marzec 2012r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Zasady wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 Lublin, październik

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Warunki i tryb wypłaty pomocy na operacje typu: Gospodarka wodno - ściekowa w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Sporządzanie wniosku o płatność Narodowy Narodowy Fundusz Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 INNE WYMAGANIA NIEZBĘDNE W CELU PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DOKUMENTOWANIA PONOSZONYCH WYDATKÓW. 1. Ewidencja księgowa

Załącznik 3 INNE WYMAGANIA NIEZBĘDNE W CELU PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DOKUMENTOWANIA PONOSZONYCH WYDATKÓW. 1. Ewidencja księgowa Załącznik 3 INNE WYMAGANIA NIEZBĘDNE W CELU PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DOKUMENTOWANIA PONOSZONYCH WYDATKÓW 1. Ewidencja księgowa W polityce rachunkowości należy opisać, wyodrębnioną dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Spis treści Instrukcja wypełniania arkusza rozliczenia częściowego/końcowego

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A BIELSKO - BIAŁA 4 sierpnia 2006r. PODSTAWY PRAWNE ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1:

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1: Załącznik nr1: WZÓR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od... do... Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć:

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 : powołana w 1990 r. przez Skarb Państwa m.in. w celu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI IV Priorytet POIiŚ Umowa o dofinansowanie Narodowy Narodowy Fundusz Fundusz Ochrony Ochrony Środowiska Środowiska i Gospodarki i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1.WNIOSEK ZA OKRES: od... do. 2. PROJEKT 1. Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Najistotniejsze zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ czerwiec 2009 r. 2 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta

Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta. Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Załącznik nr 3 Reguły prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta Rozdział 1 - Tryb prowadzenia kontroli wniosków o płatność beneficjenta 1) Kontrole wniosków o płatność beneficjenta są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania

Instrukcja sporządzania Wydanie z dnia 04.02.2011r. Instrukcja sporządzania Wniosku o płatność do umowy na otrzymanie: -wsparcia finansowego, - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 18.3.23.1 Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie wydatków kwalifikowanych w ramach kategorii Zarządzanie projektem

Dokumentowanie wydatków kwalifikowanych w ramach kategorii Zarządzanie projektem FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Dokumentowanie wydatków kwalifikowanych w ramach kategorii Zarządzanie projektem Podtytuł prezentacji Sebastian Litwiniec 16-17 luty 2012, Łódź Dokumenty regulujące kwalifikację

Bardziej szczegółowo

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012 LGD PERŁA JURY Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE. W odniesieniu do części pól podano także odnośnik do pól wypełnianych w systemie KSI SIMIK 07-13. Jest to informacja pomocnicza dla IW.

UWAGI OGÓLNE. W odniesieniu do części pól podano także odnośnik do pól wypełnianych w systemie KSI SIMIK 07-13. Jest to informacja pomocnicza dla IW. Załącznik 1a Instrukcja wypełniania załącznika nr 1 UWAGI OGÓLNE Pola zaznaczone na szaro nie są wypełniane przez beneficjenta. Wypełnia je pracownik instytucji dokonującej weryfikacji wniosku złożonego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW Wniosek o wypłatę środków jest wypełniany w przypadku występowania o: 1. Wypłatę środków jako refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych; 2. Wypłatę

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do...

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do... WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1 Wniosek za okres od... do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO. Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 listopada 2011 r.

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO. Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 listopada 2011 r. ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 listopada 2011 r. 1 OGÓLNE ZASADY ROZLICZANIA PŁATNOŚCI W RAMACH MRPO 2 Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia związane z rozliczaniem wniosków o płatność. Szkolenie/warsztaty dla LGR 28.06.2013 r.

Zagadnienia związane z rozliczaniem wniosków o płatność. Szkolenie/warsztaty dla LGR 28.06.2013 r. Zagadnienia związane z rozliczaniem wniosków o płatność Szkolenie/warsztaty dla LGR 28.06.2013 r. 1. Złożenie wniosku w terminie Beneficjent jest zobowiązany złożyć WoP (Wniosek o Płatność) w terminie

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 ROZLICZENIA KOSZTÓW w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Warunkiem prawidłowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy!

ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy! ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy! Wydatkowanie środków finansowych 1. Wydatkowanie środków odbywa się

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność. Instrukcja wypełniania

Wniosek o płatność. Instrukcja wypełniania Wniosek o płatność Instrukcja wypełniania 1 Wniosek za okres do.. Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko*:... telefon:... faks:... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

Wniosek beneficjenta o płatność oraz dokumentowanie wydatków pod względem formalno-rachunkowym.

Wniosek beneficjenta o płatność oraz dokumentowanie wydatków pod względem formalno-rachunkowym. INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA UNIA EUROPEJSKA Wniosek beneficjenta o płatność oraz dokumentowanie wydatków pod względem formalno-rachunkowym. Izabela Glińska

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli

Informacja o wynikach kontroli ZF-III.805.5.3.2014.GT Opole, dn. 24 czerwca 2014 r. Informacja o wynikach kontroli 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gmina Kędzierzyn - Koźle, ul. Piramowicza 32, 47 200 Kędzierzyn Koźle. Miejski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU RZECZOWEGO I WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU RZECZOWEGO I WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU RZECZOWEGO I WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Beneficjenci, którzy otrzymali wsparcie na wdrożenie CSR zobowiązani są do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok w sprawie ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013 LGD PERŁA JURY Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY DOKONYWANIE PŁATNOŚCI W RAMACH KONTRAKTU Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007 r. 2 SPIS TREŚCI: 1. CEL I ZAKRES... 3 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wydział Rolnictwa i Rybactwa. w ramach środka 4.1

Wydział Rolnictwa i Rybactwa. w ramach środka 4.1 Wydział Rolnictwa i Rybactwa Wniosek o płatność w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zaleŝnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO przyznanego w ramach projektu Moja

Bardziej szczegółowo

Zakończenie realizacji projektu

Zakończenie realizacji projektu Zakończenie realizacji projektu Katarzyna Radzikowska czerwiec 2015 Podstawowe dokumenty regulujące proces zamykania projektu - umowa o dofinansowanie; - Zalecenia dotyczące zamknięcia Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

-/- Zalecenia w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ZATWIERDZAM

-/- Zalecenia w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ZATWIERDZAM Zalecenia w zakresie wzoru wniosku o płatność beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ZATWIERDZAM -/- Waldemar Sługocki Sekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność

Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność 22-23.09.2014 Najczęściej popełniane błędy w dokumentacji załączanej do wniosku o płatność Błędy w dokumentacji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność z częstotliwością określoną w umowie/decyzji o dofinansowanie. Przekazanie pierwszej

Bardziej szczegółowo

PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził

PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził SYSTEM PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH SZWAJCARSKO POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda Zatwierdził 19 marca 2015 Zgodnie z przyjętym systemem, wydatki Instytucji Realizujących oraz

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Anna Dąbrowska Bank Gospodarstwa Krajowego Wniosek o płatność Wnioski o płatność będą składane za pośrednictwem systemu

Bardziej szczegółowo

Projekt środowiskowy w praktyce

Projekt środowiskowy w praktyce Projekt środowiskowy w praktyce Jak poprawnie rozliczyć dotację unijną i nie stracić ani jednej złotówki? część 2 Broszura informacyjna Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOP ATNOŚĆ (część rzeczowa) Jarosław Poros 10.05.2011 r., Kielce Wniosek o płatnop atność W dniu 22 listopada 2010 r. Minister

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie Projektu. Wniosek Beneficjenta o Płatność. Opracował ski

Rozliczanie Projektu. Wniosek Beneficjenta o Płatność. Opracował ski Rozliczanie Projektu Wniosek Beneficjenta o Płatność Opracował Stanisław aw Wysoczański ski Opis dokumentów księgowych Wszystkie dokumenty związane z projektem muszą być prawidłowo opisane. Nie opisujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka aktualizacja 31.07.2008 r. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność z częstotliwością

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze I OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 1. Podstawowe wsparcie pomostowe

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości Wniosek beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Wypełnienie Ankiety oraz jej wydruk (wygenerowany w formacie PDF) możliwe jest po zalogowaniu się na stronie

Wypełnienie Ankiety oraz jej wydruk (wygenerowany w formacie PDF) możliwe jest po zalogowaniu się na stronie Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 informuje, że w dniu 04.01.2016 r. zostanie udostępniona Ankieta trwałości (Informacja Roczna) w wersji

Bardziej szczegółowo

I. Instrukcja przygotowania i złożenia rozliczenia wsparcia pomostowego

I. Instrukcja przygotowania i złożenia rozliczenia wsparcia pomostowego Małe jest piękne tworzę własną firmę Beneficjent : Gmina Strzelce Krajeńskie Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność

Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność Załącznik 3a Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność Instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność UWAGI OGÓLNE Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność z częstotliwością określoną

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 ROZLICZENIA KOSZTÓW w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Seminarium informacyjno-promocyjne dla Beneficjentów działania

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach

Rozliczanie projektów w ramach Rozliczanie projektów w ramach Działania 8.1 i 8.2 POIG Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, dn. 14 października 2010 r. 1. Zasady przygotowania wniosków o płatność z uwzględnieniem obowiązujących załączników.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo