Instrukcja stosowania tabeli punktacyjnej oraz indywidualnego arkusza punktacyjnego. WSTĘP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja stosowania tabeli punktacyjnej oraz indywidualnego arkusza punktacyjnego. WSTĘP"

Transkrypt

1 Instrukcja stosowania tabeli punktacyjnej oraz indywidualnego arkusza punktacyjnego. WSTĘP W celu określenia jednakowych kryteriów kwalifikacyjnych dla wszystkich szeregowych i podoficerów 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej stworzony został wewnętrzny system punktacyjny. Głównym założeniem sytemu jest wspomaganie systemu opiniowania podoficerów i szeregowych, a nie jego zastąpienie. System jako całość ma być narzędziem do kreowania odpowiednich standardów służby szeregowych i podoficerów przez bezpośrednich przełożonych (w poddziałach, sekcjach, komórkach) oraz podoficerów z podoficerskiego łańcucha wsparcia dowodzenia. System oparto o tabelę punktacyjną, indywidualny arkusz punktacyjny i zestawienie punktacji, które w całości pozwolą stworzyć prosty mechanizm oceny, selekcji oraz wykreować współzawodnictwo, a także promować bardzo wysokie standardy służby. Istotnym elementem działania systemu punktacyjnego jest wypełnienie przez szeregowych i podoficerów wszelkich wymogów ustawowych, oraz dodatkowych formalnych kryteriów określonych przez Dowódcę 17. WBZ. Pozwoli to na dobór tylko najlepszych, odpowiednio predysponowanych, rokujących nadzieje na przyszłość kandydatów do kursów i szkoleń oraz przewidywanych do objęcia kolejnych wyższych stanowisk służbowych. Funkcjonowanie systemu System składa się z trzech elementów: tabeli punktacyjnej, indywidualnego arkusza punktacyjnego oraz zestawienia punktacji. Główną zasadą stosowania systemu jest jego otwartość, dostępność, prostota i ograniczenie do niezbędnego minimum tworzenia i gromadzenia baz danych. 1.Tabela punktacyjna : Występuje w formie taryfikatora punktów umieszczonego na oficjalnej stronie internetowej 17. WBZ, sieci wewnętrznej mil-wan oraz wersjach drukowanych w pododdziałach, sekcjach i komórkach. - podoficer/szeregowy sam sprawdza w tabeli jakie kryteria podlegają punktacji, a następnie indywidualnie wypełnia arkusz punktacyjny; - podoficer/szeregowy zdaje wypełniony formularz w nakazanym przez przełożonego czasie. 2. Indywidualny arkusz punktacyjny: Występuje w formie elektronicznego dokumentu edytowalnego na oficjalnej stronie internetowej 17. WBZ, sieci wewnętrznej mil-wan oraz wersjach drukowanych w pododdziałach sekcjach oraz komórkach. Właściwości dokumentu: - dokument zabezpieczony przed nadpisaniem (atrybut tylko do odczytu); - po naciśnięciu przycisku zapisz, można utworzyć dla własnego użytku kopię ze swoimi wprowadzonymi danymi; - edytować można tylko miejsca oznaczone nawiasami kwadratowymi; - dodatkowo przy użyciu przycisku tabulator można przeskoczyć po kolejnych miejscach wpisu; - nawiasy w trybie edycji nie będą widoczne w podglądzie wydruku i po wydrukowaniu. 3. Zestawienie punktacji. Występuje w formie arkusza kalkulacyjnego Excel, jednolitego dla wszystkich pododdziałów 17. WBZ. Arkusz zawiera tylko niezbędne dane podoficera/szeregowego wraz z datą przedłożenia arkusza punktacyjnego oraz sumą punktów. Zestawienie wykonuje się w pododdziale, sekcji, komórce. Zestawienie ze względu na jego charakter (dane osobowe) przechowywane jest w sieci wewnętrznej mil-wan. W tym celu należy utworzyć foldery na dysku wewnętrznym 17. WBZ (sieć mil-wan) w zakładkach sekcji personalnych pododdziałów Brygady. Tworzone zestawienia

2 należy przesłać do komórki personalnej batalionu/dywizjonu. Uprawnienia do modyfikacji ma tylko wyznaczony personel. Przełożeni oraz wyznaczone osoby funkcyjne mają jedynie prawo do odczytu danych bez ich modyfikacji. Algorytm stosowania systemu punktacyjnego - Przykład: szef kompanii/baterii itd. po otrzymaniu formularza z punktacją indywidualną umieszcza dane żołnierza (stopień, nazwisko, imię, pododdział, data wypełnienia oraz liczbę punktów) w folderze batalionowym. Dostęp do folderu mają wszyscy użytkownicy sieci mil-wan, ale zmiany mogą dokonywać tylko wyznaczone osoby funkcyjne. Wykorzystanie i stosowanie systemu punktacyjnego. System należy wykorzystywać w celach promowania, dokonywania oceny i weryfikacji podwładnych. Ma jedynie wspomagać wybór i ocenę indywidualną szeregowego/podoficera. Należy kierować się zasadą, że wytypowany do kursu, awansu lub dalszego rozwoju żołnierz przedstawia przełożonemu, komisji weryfikacyjnej lub innemu organowi powołanemu przez Dowódcę Brygady, stosowne dokumenty potwierdzające prawdziwość zawartych w indywidualnym arkuszu punktacyjnym danych. Weryfikacja danych powinna następować w obecności żołnierza podczas rozmowy służbowej. Dostarczanie oraz weryfikacja danych następuje bezpośrednio po zakończeniu opiniowania rocznego, nie później jednak niż do siedmiu dniu od zakończenia opiniowania. Dopuszcza się przedstawianie wspomnianych danych na żądanie przełożonego w innym terminie. W powyższym przypadku zawarte w formularzu dane muszą obejmować okres 12 miesięcy od daty wypełnienia. Podczas wypełniania danych formularza oraz weryfikacji należy przyjąć 12 miesięczny okres punktacyjny. System punktacyjny zawiera dane określające, które kryteria podlegają 12 miesięcznemu okresowi weryfikacji i punktacji.

3 Nagrody i wyróżnienia Odznaczenia wojskowe Sprawność fizyczna i wyszkolenie (*) SYSTEM PUNKTACYJNY DLA PODOFICERÓW I SZEREGOWYCH Punktowane kryterium Marszobieg 3000/1000m lub Pływanie ciągłe Bieg wahadłowy 10 x10 / Koperta Ugięcia ramion /Podciąganie na drążku Skłony tułowia w przód w czasie 2 min. Zasady Punktacyjne ocena 5 = pkt. ocena 5 = pkt. ocena 5 = pkt. ocena 5 = pkt. maksymalne punkty Uwagi Uzyskanie WOSF pkt. Wyniki z ostatniego obowiązującego strzelania Wojskowa Odznaka Strzelecka ocena 5 = pkt. brązowa = 5pkt. srebrna = 10 pkt. złota = 15 pkt. 15 Order Krzyża Wojskowego / Krzyż Komandorski/ Krzyż Kawalerski Krzyż Komandorski = 60 pkt. Krzyż Kawalerski = 55 pkt. 60 Krzyż Wojskowy 50 pkt. 50 Krzyż Zasługi za Dzielność 45 pkt. 45 Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Morski Krzyż Zasługi z Mieczami, Lotniczy Krzyż Zasługi z Mieczami (równorzędne między sobą) Wojskowy Krzyż Zasługi, Morski Krzyż Zasługi, Lotniczy Krzyż Zasługi (równorzędne między sobą) 40 pkt pkt. 35 Medal za Ofiarność i Odwagę 30 pkt. 30 Złoty Medal za Długoletnią Służbę 22 pkt. 22 Srebrny Medal za Długoletnią Służbę pkt. Brązowy Medal za Długoletnią Służbę 18 pkt. 18 Gwiazda Iraku/Afganistanu/Czadu etc. 10 pkt. (nie więcej niż trzykrotnie) 30 Złoty medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny 15 pkt. 15 Srebrny medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny 14 pkt. 14 Brązowy medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny 13 pkt. 13 Złoty Medal "Za zasługi dla obronności kraju 12 pkt. 12 Srebrny Medal "Za zasługi dla obronności kraju 10 pkt. 10 Brązowy Medal "Za zasługi dla obronności kraju 8 pkt 8 Medal Wojska Polskiego 6 pkt 6 Wpisanie zasług żołnierza do Księgi Honorowej Wojska Polskiego 40 pkt. 40 Honorowa broń biała 30 pkt. 30 Tytuł honorowy 25 pkt. 25 nie więcej niż jeden Odznaka honorowa ( brygady,pułku, batalionu, etc.) pkt. nie więcej niż jedna odznaka Wpisanie zasług żołnierza do kroniki jednostki wojskowej 15 pkt. 15 Nagroda pieniężna (*) 12 pkt. (nie więcej niż raz w roku) 12 Nagroda rzeczowa (*) 12 pkt. (nie więcej niż raz w roku) 12 Urlop nagrodowy (*) 10 pkt. (nie więcej niż raz w roku) 10 Pismo pochwalne ze zdjęciem wyróżnionego żołnierza na tle flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej lub sztandaru jednostki wojskowej lub bandery wojennej. Dotyczy także pododdziałów posiadających repliki sztandarów wojskowych i dziedziczących w/w tradycje zgodnie z decyzją MON. 10 pkt. (maksymalna liczba punktów - ) Jednostki wojskowe, których pododdziały zostały utożsamione,kultywują tradycje i posiadają repliki sztandarów. List gratulacyjny (*) 5 pkt (nie więcej niż 15 pkt.) 15 Pisemne wyrażenie uznania od Pomocnika Dowódcy ds. Podoficerów, poziom Brygady /Dywizji /Komendanta Szkoły Podoficerskiej (*) 5 pkt. (nie więcej niż pkt.) Pisemne wyrażenie uznania od Pomocnika Dowódcy ds.podoficerów, poziom RSZ (*) 10 pkt. (nie więcej niż 30 pkt.) 30 Pochwała (*) 4 pkt. (maksymalna liczba punktów - 8) 8 Uzyskanie tytułu "Podoficer / Szeregowy Roku" (*) Poziom RSZ - 25 pkt. Poziom Dywizja / Korpus - pkt. Poziom Brygada / Pułk - 15 pkt. Poziom Batalion / Dywizjon - 10 pkt. (do punktacji zalicza się tylko najwyższe uhonorowanie.) 25

4 Pozostałe Kary dyscyplinarne (*) Pozostałe Zagraniczne wyróżnienia i nagrody Tytuły i umiejętności cywilne Inne umiejętności wojskowe Klasa Specjalisty Wojskowego Mistrzowska = pkt. I kl. = 15 pkt. II kl. = 10 pkt. III kl. = 5 pkt. Tytuł skoczka spadochronowego (tylko dla aktywnych i czynnych skoczków). Żołnierze posiadający potwierdzone skoki i udokumentowane prawo do noszenia odznak, a nie będący czynnymi skoczkami, mają prawo do 5 pkt. Mistrzowska = pkt. I kl. = 15 pkt. II kl. = 10 pkt. III kl. = 5 pkt. Umiejetności językowe ponad wymagane w KOSS potwierdzone przez komisję państwową według STANAG (maksymalnie 2 języki) Pełna jedynka = 10pkt Pełna dwójka = pkt Pełna trójka = 30pkt. Za niepełną sprawność językową odejmujemy od max 2 pkt tzn: Egzamin 1011=8pkt Egzamin 1121=14pkt Egzamin 3232=26pkt 40 Maksymalnie 40 punktów.niezależnie od ilości posiadanych umiejętności językowych. Wykształcenie cywilne oraz uzyskane tytuły nie wynikające z KOSS. Podoficer: tytuł doktora = pkt. ; tytuł magistra = 15 pkt. ; Tytuł licencjata = 10 pkt. Szeregowy : tytuł doktora = pkt.; tytuł magistra = 15 pkt. ; tytuł licencjata, inżyniera =10 pkt.; Wykształcenie średnie z maturą = 5 pkt.; Średnie bez matury = 3 pkt. Nienaganna służba w składzie polskich misji zagranicznych (np.onz, NATO), za które nie przyznawane są odznaczenia mające w nazwie "Gwiazda". Podstawa to potwierdzona służba przez min. 90 dni. 3 pkt. za każde 90 dni. (maksymalna liczba punktów - 15) 15 Zagraniczne wyróżnienia / nagrody nie są uwzględniane w systemie punktacyjnym 0 Służba w 17. kompanii rozpoznawczej UW 10 punktów. 10 Punkty doliczane są za bieżący rok pod warunkiem otrzymania bardzo dobrej oceny z opiniowania oraz bardzo dobrej oceny z roczego sprawdzianu ze sprawności fizycznej Potwierdzony oficjalnie akt ofiarności związany z bezpośrednim ratowaniem życia ludzkiego w warunkach niezwiązanych z bojowymi. 45 pkt. 45 Nagrody i odznaczenia zdobyte w innych polskich służbach mundurowych otrzymują tyle samo punktów jak ich odpowiednik w SZRP. Suma uzyskanych punktów: PUNKTACJA UJEMNA Upomnienie (*) Minus 5 pkt.( maksymalnie 3 krotnie w ciągu roku). 15 Nagana (*) Minus 10 pkt.(maksymalnie 3 krotnie w ciągu roku). 30 Kara pieniężna (*) Minus 15 pkt.(maksymalnie 3 krotnie w ciągu roku). 45 Ostrzeżenie o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku służbowym (*) Minus 35 pkt. 35 Odwołanie z zajmowanego stanowiska służbowego Minus 40 pkt. 40 Ostrzeżenie o niepełnej przydatności do zawodowej służby wojskowej (*) Minus 50 pkt. 50 Odebranie prawa do noszenia honorowej odznaki (brygady / pułku / batalionu / dywizjonu etc.) Minus 40 pkt. 40 Nadużywanie zwolnień lekarskich - ograniczona dyspozycyjność w służbie (*) zwolnienie lekarskie do 14 dni - 0 pkt od 15 do 21 dni - minus 5 pkt. powyżej 21 dni - minus 1 pkt. za każdy kolejny dzień niebrane pod uwagę są tylko i wyłącznie zwolnienia lekarskie pozostające w bezpośrednim związku z urazem powstałym podczas wykonywania zadań w czasie ćwiczeń, zajęć oraz zadań bojowych podczas misji zagranicznych. Podstawą rozpatrywania jest protokół powypadkowy oraz orzeczenie TWKL. Utrata klasy kwalifikacyjnej z powodu popełnionych uchybień w trakcie wykonywania obowiązków służbowych prowadzących do: niesprawności, awarii lub uszkodzenia użytkowanego albo powierzonego uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz powstania znacznej szkody w powierzonym mieniu wojskowym; Dz.U MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 czerwca 10 r a i b suma punktów ujemnych (*) dotyczy okresu 12 miesięcy poprzedzających datę wypełnienia indywidulanego arkusza puntacyjnego. 275

5 ARKUSZ PUNKTACYJNY INDYWIDUALNEGO ROZWOJU DLA PODOFICERÓW I SZEREGOWYCH PUNKTY PROMOCYJNE ZAWARTE W ARKUSZU SĄ OPARTE NA DANYCH ZAWARTYCH W PERSONALNYCH BAZACH DANYCH ŻOŁNIERZA (TAP, SEW - ON LINE, SPIRALA itd.). JEŚLI ZAMIESZCZONE DANE ORAZ PUNKTY NIE ODZWIERCIEDLAJĄ RZECZYWISTYCH DANYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH OSIĄGNIĘĆ TWOIM OBOWIAZKIEM JEST DOSTARCZENIE STOSOWNYCH DOKUMENTÓW DLA OCENIAJACEGO LUB KOMÓRKI PESONALNEJ W CELU UAKTUALNIENIA DANYCH MAJĄCYCH WPŁYW NA PRZEBIEG OCENY INDYWIDUALNEJ. SEKCJA I - DANE PERSONALNE 1.Stopień 2.Imię 3.Nawisko 4.PESEL 5.Pododdział,sekcja,komórka org. st. szer. Jan Kowalski bdow SW, 1kdow, pluton radiowy 6.Data: (RRRR-MM-DD) 7.Pełne lata służby 8.Nr SW 9.Czas od ostatniej oceny: (RRRR-MM-DD)* B SEKCJA II - WYNIKI SZKOLENIOWE ROCZNY EGZAMIN ZE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ 1. Data przystąpienia do egzaminu: (RRRR-MM DD) Skłony tułowia 3. Podciągnięcia / uginanie ramion 4. Bieg3000/1000m / Pływanie 5. Bieg wahadłowy 10x10 / koperta 6. WOSF WYNIKI Z OBOWIĄZUJĄCYH W STRZELAŃ 1.Data ostatniego strzelania: (RRRR-MM-DD) 2.Rodzaj strzelania: 3. Ocena: 4. Punkty: B1 5 SEKCJA III UZYSKANE ODZNACZENIA, WYRÓZNIENIA, SŁUŻBA POZA GRANICAMI PAŃSTWA, ZDOBYTE WYKSZTAŁCENIE WEDŁUG SYSTEMU PUNKTACYJNEGO Lp. Rodzaj punktowanego elementu Punkty Lp. Rodzaj punktowanego elementu Punkty 1 Pochwała 8 2 Nagroda pieniężna 12 3 List gratulacyjny 15 4 Tytuł skoczka spadochronowego kl.1 (nie będący czynnym skoczkiem) 5 5 Tytuł inżyniera 10 6 Honorowa broń biała 30 7 Odebranie prawa do noszenia honorowej odznaki batalionu (-) 40 Całkowita suma uzyskanych punktów: 160 Podpis: Kowalski *Ostatnie 12 miesięcy od daty wypełniania formularza

Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA. z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1.

Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA. z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2003 Nr 179 poz. 1750 USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, 1822.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/37

Kancelaria Sejmu s. 1/37 Kancelaria Sejmu s. 1/37 USTAWA z dnia 11 października 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1355. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

SZTAB GENERALNY WP ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1

SZTAB GENERALNY WP ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 SZTAB GENERALNY WP ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 PORADNIK DLA KANDYDATA DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH. WARSZAWA 2010 ROK WSTĘP..... 3 SIEDEM KROKÓW DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH... 4 OFERTA DLA CIEBIE..

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Warszawa 2014 Spis treści I. Słownik... 3 II. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 171 / MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 lipca 2001 r.

DECYZJA NR 171 / MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 lipca 2001 r. Dep. Budżetowy 116 DECYZJA NR 171 / MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzenia Zasad metodycznych opracowywania norm budżetowych i wskaźników kosztów utrzymania wojsk

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2014 r. Poz. 1292 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r.

Warszawa, dnia 26 września 2014 r. Poz. 1292 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 września 2014 r. Poz. 1292 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 września 2014 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17 Treść: Poz.: Z A R Z Ą D Z E N I A : 223 Nr 47/MON z dnia 11 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 11 października 2002 r. Nr 169, Poz. 1391 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 11 października 2002 r. Nr 169, Poz. 1391 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 11 października 2002 r. Nr 169, Poz. 1391 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU SPRAWOZDANIE Z AUDYTU Nazwa zadania audytowego: Ocena systemu kadrowego Nr zadania audytowego: 7/2006 Nazwa i adres jednostki audytowanej: Urząd Miasta Opola, Referat Kadr w Wydziale OR Zespół audytorów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2008.227.1505 zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.219.1706 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2011.82.451 Dz.U.2011.201.1183 Dz.U.2011.185.1092 Dz.U.2012.1544 USTAWA

Bardziej szczegółowo

NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH

NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH REFORMA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH Utworzenie Armii Krajowej Kierownik Zespołu gen. dyw. rez. prof. dr hab. Bogusław PACEK W A R S Z A W A 2 0 1 4 1 ZESPÓŁ AUTORSKI: Niniejsza koncepcja została opracowana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.04.20 14:56:26 +02'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397. DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397. DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397 Zarząd Planowania Logistyki P4 DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad wprowadzania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej

w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 338 DECYZJA Nr 385/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji o zasadach pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI. 3.2. Ocena dokumentów w zakresie ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI. 3.2. Ocena dokumentów w zakresie ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu INFORMATOR DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI Spis treści: 1. Kryteria przyjęć do służby w Policji 2. Prowadzący postępowanie kwalifikacyjne 3. Etapy postępowania kwalifikacyjnego 3.1. Wymagane dokumenty

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DOWÓDCY DRUŻYNY/ZAŁOGI/OBSŁUGI

PORADNIK DOWÓDCY DRUŻYNY/ZAŁOGI/OBSŁUGI DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH PION SZKOLENIA DWLąd. Wewn. 190/2011 PORADNIK DOWÓDCY DRUŻYNY/ZAŁOGI/OBSŁUGI WARSZAWA 2011 sd 1 DOWÓDCA WOJSK LĄDOWYCH Zalecam do użytku w Wojskach Lądowych wydawnictwo pt.: Poradnik

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA SULEJÓWEK

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA SULEJÓWEK Załącznik do zarządzenia nr 75/2012 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 22 maja 2012 r., zmienionego zarządzeniami nr 154/2012 i 130/2013 REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa procedurę rekrutacji oraz zakres i warunki udzielania wsparcia finansowego w ramach : Moja firma-moja

Bardziej szczegółowo

Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA:

Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: DZIENNIK 799 URZĘDOWY Poz. 222 Ministra Obrony Narodowej z 2009 r. Nr 2 Treść: Poz.: Warszawa, dnia 25 sierpnia 2009 r. ZARZĄDZENIA: 151 Nr 26/MON z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia statutu

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Rozdział 1. Przepisy ogólne Projekt z dnia 13 sierpnia 2014 r. U S T AWA z dnia.. 1), 2) o krwiodawstwie i krwiolecznictwie Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady: a) oddawania oraz pobierania krwi i jej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II 1 - Postanowienia ogólne 1. Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka wraz z Partnerami Miejskim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA 2011-2015 Kwiecień 2012 Rozdział I Postanowienia ogólne Str. 2 1 1. Regulamin określa zasady ady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 września 2009 r. DECYZJ E:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 24 września 2009 r. DECYZJ E: Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 24 września 2009 r. Nr 16 DECYZJ E: 184 Nr 290/MON z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniająca decyzję w sprawie naboru kandydatów do

Bardziej szczegółowo

Pierwsza ocena w służbie cywilnej

Pierwsza ocena w służbie cywilnej Pierwsza ocena w służbie cywilnej Poradnik został przygotowany w ramach współpracy firmy Gamma sp. j. z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. S 1. Czemu służy ocena pracownicza?......................................

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lutego 2012 r. Pozycja 194 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 21 lutego 2012 r. Pozycja 194 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 10 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 lutego 2012 r. Pozycja 194 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 398

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 398 Zarząd Szkolenia P7 Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 398 [Wpisz DECYZJA Nr 445/MON cytat z MINISTRA OBRONY NARODOWEJ dokumentu al- z dnia 30 grudnia 2013 r. bo pod- w sprawie wprowadzenia do użytku

Bardziej szczegółowo