PKO BP I/O Katowice Nr

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PKO BP I/O Katowice Nr 13 1020 2313 0000 3102 0140 9309"

Transkrypt

1 , dn r. Inżynierowie i technicy budownictwa wszystkich branż /projektanci, kierownicy budów, inspektorzy/. Architekci i urbaniści. Pracownicy administracji budowlanej, nadzoru budowlanego i eksploatacji budynków. Służby techniczne przedsiębiorstw komunalnych. Z A P R O S Z E N I E Realizując porozumienie Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa w zakresie doskonalenia zawodowego inżynierów i techników budownictwa, Zarząd Katowickiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, organizuje kolejny cykl szkoleń seminaryjnych dla inżynierów i techników budownictwa wszystkich branż, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących inżynierii sanitarnej, przepisów budowlanych oraz nowych technologii. Szkolenia prowadzone systemem wykładów seminaryjnych odbywać się będą zgodnie z załączonym planem w siedzibie NOT w Katowicach, ul. Podgórna 4 w godzinach: od do 15 00, warsztaty tematyczne w godzinach od do TEMATYKA SZKOLEŃ OBEJMUJE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE: projektowania węzłów cieplnych ze wspomaganiem komputerowym arkusza EXEL w systemie warsztatów z ćwiczeniami, problematyki modelowania sieci kanalizacyjnej, projektowania sieci wod-kan, gazowych i ciepłowniczych na terenach górniczych kontroli okresowej obiektów budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych i kotłów oraz systemów klimatyzacji systemów grzewczo- klimatyzacyjno-wentylacyjnych, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w obiektach kubaturowych warunków technicznych wykonania i odbioru robót w świetle aktualnych przepisów projektowania sieci gazowych i przyłączy z omówieniem warunków technicznych i najczęstszych błędów projektowych odnawialne źródła energii i budownictwo energooszczędne w świetle przepisów krajowych i Unii Europejskiej gospodarowania wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju z omówieniem ustawy Prawa wodnego, pozwoleń zintegrowanych oraz budowy oczyszczalni przydomowych w kontekście Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych z pokazaniem konkretnych zastosowań i wykorzystania środków finansowych z Unii Europejskiej Warunkiem uczestnictwa w w/w szkoleniach jest nadesłanie faksem: , pocztą na adres PZITS O/, , ul. Podgórna 4, skr. poczt. 462 lub pocztą elektroniczną w terminie do 7 dni przed każdym z planowanych szkoleń, załączonej karty zgłoszenia, z zaznaczeniem wybranego tematu (Nr szkolenia, data, miasto) oraz wniesienie z dopiskiem SEMINARIUM PZITS I/14 na rachunek: PKO BP I/O Nr opłaty w wysokości podanej na załączonej karcie uczestnictwa. Szkolenia prowadzone będą w oparciu o dostarczone wszystkim uczestnikom materiały seminaryjne, zawierające prezentowane w załączonym harmonogramie zagadnienia, przydatne w pracy zawodowej. W przypadku szkoleń z udziałem firm prezenterskich, uczestnicy otrzymują dodatkowo kompletne katalogi wyrobów branży sanitarnej i programy obliczeniowe do doboru urządzeń na płytach CD. W przerwach między wykładami przewidziana jest kawa, herbata, drożdżówki i poczęstunek. Poświadczeniem uczestnictwa w szkoleniach będą imienne zaświadczenia dokumentujące podnoszenie kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników budownictwa, zgodnie z wymogami ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń oraz ograniczenie ilości uczestników odpowiednio do wielkości sali wykładowej. Zapisy przyjmuje oraz dodatkowych informacji udziela: Sekretariat PZITS O/, , ul. Podgórna 4 tel/fax: 032/ w dni robocze od godz. 12:00 16:00. Jacek Siwecki Prezes Katowickiego Oddziału PZITS

2 Rok założenia 1919 Numer Termin szkol. / miejsce szkolenia/ PLAN SZKOLEŃ SEMINARYJNYCH POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH ODDZIAŁ W KATOWICACH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU temat/wykładowca UWAGA: Szkolenia warsztatowe obejmujące wspomaganie projektowania węzłów cieplnych przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Excel są kontynuacją szkoleń z sesji jesiennej 2013r. Przedstawione będą formuły obliczeniowe oraz obszerny materiał szkoleniowy z metodyką obliczeń i gotowymi aplikacjami komputerowymi. Szkolenia obejmują ćwiczenia i testy sprawdzające marzec marzec 2014 (środa) NOT Szkolenie warsztatowe 1 formuły + obliczenia obwodu sieciowego centr. ogrzewania i technologii 1. Programy wspomagające prace projektowe. 2. Microsoft Office Excel ogólna charakterystyka. 3. Wybrane funkcje matematyczne i bazodanowe stosowane w obliczeniach inżynierskich 3.1 Funkcje matematyczne 3.2 Funkcje logiczne 3.3 Funkcje daty i czasu 3.4 Funkcje statystyczne 3.5 Funkcje adresowe 4. Kody błędów i ich opis 5. Wybrane parametry fizyczne czynnika grzewczego w funkcji temperatury 5.1 Gęstość 5.2 Lepkość kinematyczna 5.3 Ciepło właściwe 5.4 Cienienie pary wodnej nasyconej wg PN-EN ISO 13788: Obliczenia i dobór urządzeń obwodu sieciowego centralnego ogrzewania i technologii 6.1 Bilans ciepła 6.2 Warunki hydrauliczne i obliczenia współczynnika oporów liniowych 6.3 Dobór opcjonalny przepływomierza podlicznika ciepła 6.4 Dobór wymienników przy użyciu firmowego oprogramowania 6.5 Dobór zaworów regulacyjnych II. Automatyka węzłów cieplnych nowatorskie rozwiązania firmy SAMSON Stefan Mazur SAMSON Sp. z o.o. III. Nowoczesne ciepłomierze ultradźwiękowe dystrybucyjne i mieszkaniowe" Wiesław Celiński - ITRON Polska Sp. z o. o. IV. Zawory kulowe i przepustnice Naval zastosowania, dobory i eksploatacja Stefan Dębicki - NAVAL Kontrola okresowa obiektów budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych i kotłów oraz systemów klimatyzacji w świetle Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych stan prawny na 1 styczeń 2014 Wykładowca: Zbigniew Dzierżewicz marzec 2014 (czwartek) NOT Szkolenie warsztatowe 2 obliczenia obwodu sieciowego ciepłej wody i modułu przyłączeniowego 1. Obliczenia i dobór urządzeń obwodu sieciowego ciepłej wody użytkowej 1.1 Bilans ciepła 1.2 Warunki hydrauliczne i obliczenia współczynnika oporów liniowych 1.3 Dobór opcjonalny przepływomierza podlicznika ciepła 1.4 Dobór wymienników przy użyciu firmowego oprogramowania 1.5 Dobór zaworu regulacyjnego 2. Obliczenia i dobór urządzeń modułu przyłączeniowego 2.1 Bilans sumarycznych potrzeb cieplnych 2.2 Warunki hydrauliczne i obliczenia współczynnika oporów liniowych 2.3 Dobór przepływomierza głównego licznika ciepła 2.4 Dobór filtrów 2.5 Dobór regulatora różnicy ciśnień z ograniczeniem (regulacją) przepływu 2.6 Dobór opcjonalny reduktora ciśnienia 2.7 Sumaryczne opory hydrauliczne węzła cieplnego po stronie wody sieciowej. II. Systemy zdalnego odczytu liczników mediów Wiesław Celiński - ITRON Polska Sp. z o. o. III Energooszczędne pompy obiegowe: MAGNA3 oraz system obsługi pomp elektronicznych GRUNDFOS GO - Kamil Czołkos - GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. IV. Kompaktowe węzły cieplne DANFOSS budowa, dobór cz. I Grzegorz Orliński-DANFOSS Poland Sp. z o.o.

3 4. 11 marzec 2014 Szkolenie warsztatowe 3 obliczenia obwodu instalacyjnego centr. ogrzewania i ciepłej wody 1. Obliczenia i dobór urządzeń obwodu instalacyjnego centralnego ogrzewania i technologii. 1.1 Warunki hydrauliczne i obliczenia współczynnika oporów liniowych 1.2 Dobór filtrów 1.3 Dobór pompy obiegowej przy użyciu firmowego oprogramowania. 1.4 Dobór wodomierza wody uzupełniającej 1.5 Dobór naczynia wzbiorczego wg normy PN-B Dobór zaworów bezpieczeństwa wg normy PN-B Dobór zaworów bezpieczeństwa wg przepisów Urzędu Dozoru Technicznego 2. Obliczenia i dobór urządzeń obwodu instalacyjnego ciepłej wody użytkowej 2.1 Warunki hydrauliczne i obliczenia współczynnika oporów liniowych 2.2 Dobór filtrów 2.3 Dobór pompy cyrkulacyjnej 2.4 Dobór wodomierza zimnej wody 2.5 Dobór stabilizatora ciepłej wody użytkowej 2.6 Dobór zaworów bezpieczeństwa wg normy PN-B Dobór zaworów bezpieczeństwa wg przepisów Urzędu Dozoru Technicznego II. Pompy GRUNDFOS w gospodarce wodno-ściekowej Anna Rudy - GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. III. Sposoby doboru zaworów bezpieczeństwa. Metodyka i przykłady doboru - Piotr Eigenfeld - Husty IV. Zawory kulowe i przepustnice Naval zastosowania, dobory i eksploatacja - Stefan Dębicki - Naval marzec 2014 (czwartek) NOT 20 marzec 2014 (czwartek) NOT Szkolenie warsztatowe 4 obliczenia węzłów jedno i wielofunkcyjnych 1. Obliczenia węzła jednofunkcyjnego centralnego ogrzewania 2. Obliczenia węzła dwufunkcyjnego centralnego ogrzewania i technologii 3. Obliczenia węzła dwufunkcyjnego centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 4. Obliczenia węzła trójfunkcyjnego centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i technologii II.Kompaktowe węzły cieplne DANFOSS budowa, dobór cz. II Grzegorz Orliński - DANFOSS Poland Sp. z o.o. III. Nowoczesne ultradźwiękowe liczniki do pomiaru ciepła i chłodu firmy KAMSTRUP Rafał Wiercioch KAMSTRUP Sp z o.o. IV. Pompy Wilo Stratos GIGA-pompy nowej generacji - Bartosz Tywonek - WILO Polska Sp. z o.o. Integracja systemów HVAC - urządzenia wentylacyjne i centrale klimatyzacyjne, charakterystyka dobór, - skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w urządzeniach kogeneracyjnych dobór, zalecenia projektowe - krótki przegląd kotłów grzewczych średnich mocy - dobór, zalecenia projektowe - rozwiązania z zakresu produkcji cwu, - zalecenia projektowe - wybrane elementy systemów solarnych uwagi, zalecenia. Wykładowca: Andrzej Karpiński, Grzegorz Kitliński Firma: Wolf Technika Grzewcza Sp. zo.o marzec kwiecień 2014 (środa) NOT GEO KLIMAT - System grzewczo klimatyzacyjno-wentylacyjny z gruntownym wymiennikiem ciepła i centralą z powietrzną pompą ciepła Wykładowca: mgr inż. Paweł Malcherczyk Firma: PRO-VENT Systemy Wentylacyjne Dąbrówka Górna Sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i ciepłownicze na terenach górniczych. - wpływ eksploatacji górniczej na powierzchni - wpływ deformacji powierzchni na sieci uzbrojenia, - zabezpieczenia sieci przed szkodami górniczymi Wykładowca: Rudolf Mokrosz Firma : Amitech- przewierty na szkodach górniczych, zabezpieczenia przed wpływem osiadań kwiecień 2014 (piątek) NOT Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - instalacje wodociągowe i ogrzewcze aktualne podstawy prawne oraz wpływ na projektowanie Wykładowca: Marek Płuciennik

4 10. 9 kwiecień 2014 (środa) NOT Budownictwo energooszczędne w świetle aktualnych i projektowanych przepisów krajowych i Unii Europejskiej oraz programu kredytowania NFOŚ GW budynków niskoenergetycznych (NF40) i pasywnych (NF15) w latach stan prawny na 1 styczeń 2014 Wykładowca: Zbigniew Dzierżewicz Wentylacja naturalna i mechaniczna warunkiem prawidłowego użytkowania obiektów kubaturowych kwiecień 2014 Wykładowca: prof. M. Nantka kwiecień 2014 (poniedziałek) NOT Czy i jak połączyć GIS z modelowaniem komputerowym i monitoringiem w przedsiębiorstwie wodociągowo kanalizacyjnym. Modelowanie sieci a rzeczywistość. Czy modelowanie komputerowe może być projektowaniem? Wykładowca: dr inż. Katarzyna Miszta Kruk Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska kwiecień 2014 Projektowanie sieci gazowych, przyłączy - warunki techniczne projektowanie - omówienie najczęściej popełnianych błędów Wykładowca: mgr inż. Henryk Kurek maj maj 2014 (środa) NOT Szkolenie warsztatowe 5 Wspomaganie prac projektowych węzłów cieplnych przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych Office Excel obliczenia węzłów dla potrzeb mieszkaniowych stacji wymiennikowych 1. Obliczenia i dobór urządzeń obwodu sieciowego centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 1.1 Bilans ciepła 1.2 Warunki hydrauliczne i obliczenia współczynnika oporów liniowych 1.3 Dobór opcjonalny przepływomierza podlicznika ciepła 1.4 Dobór wymienników przy użyciu firmowego oprogramowania 1.5 Dobór zaworów regulacyjnych 2. Obliczenia i dobór urządzeń modułu przyłączeniowego 2.1 Bilans sumarycznych potrzeb cieplnych 2.2 Warunki hydrauliczne i obliczenia współczynnika oporów liniowych 2.3 Dobór przepływomierza głównego licznika ciepła 2.4 Dobór filtrów 2.5 Dobór regulatora różnicy ciśnień z ograniczeniem (regulacją) przepływu 2.6 Dobór opcjonalny reduktora ciśnienia 2.7 Sumaryczne opory hydrauliczne węzła cieplnego po stronie wody sieciowej. 3. Obliczenia i dobór urządzeń obwodu instalacyjnego centr. ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 3.1 Warunki hydrauliczne i obliczenia współczynnika oporów liniowych 3.2 Dobór filtrów 3.3 Dobór pompy obiegowej przy użyciu firmowego oprogramowania. 3.4 Dobór wodomierza wody uzupełniającej 3.5 Dobór naczynia wzbiorczego wg normy PN-B Dobór zaworów bezpieczeństwa wg normy PN-B Dobór zaworów bezpieczeństwa wg przepisów Urzędu Dozoru Technicznego wykładowca: Michał Janota II. Odgazowanie, separacja cząstek stałych w instalacjach - Piotr Eigenfeld - Husty III. Jak zafakturować do 100% dostarczonego ciepła za pomocą licznika ultradźwiękowego SHARKY i systemu zdalnego odczytu IZAR firmy MIROMETR Marek Kozioł MIROMETR Sp. z o.o. Zbigniew Wiater MEIBES Sp. z o.o. IV. Mieszkaniowe węzły cieplne firmy MEIBES sterowane smartfonem Zbigniew Wiater MEIBES Sp. z o.o. Odnawialne źródła energii (OZE) w projektowaniu obiektów budowlanych w świetle Prawa budowlanego i przepisów Unii Europejskiej i rozporządzeń krajowych - stan prawny na 1 styczeń pojęcie budownictwa zero energetycznego - obowiązki projektanta w świetle zapisów Prawa budowlanego Wykładowca: Zbigniew Dzierżewicz

5 GOSPODAROWANIE WODAMI ZGODNIE Z ZASADĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU maj Ustawa Prawo wodne oraz rozporządzenia wykonawcze do ustawy: - korzystanie z wód - dokumentacja wnioskowa, zawartość operatu wodnoprawnego - legalizacja urządzeń wodnych - regulacja koryt cieków - melioracje wodne - organy do wydawania pozwoleń, procedura administracyjna 2.Pozwolenia zintegrowane w kontekście gospodarki wodno-ściekowej 3. Przydomowe oczyszczalnie ścieków w kontekście Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) uwarunkowania prawne 4.Założenia do planowanej reformy gospodarki wodnej w Polsce 5. Omówienie Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych w kontekście wypełnienia przez Polskę zobowiązań akcesyjnych. Wykładowca: Arkadiusz Rodło Urząd Marszałkowski Referat gospodarki wodno ściekowej Prezentacja Firmy: Kessel - oczyszczalnie przydomowe, separatory Praktyczne zastosowanie oczyszczalni przydomowych- największy projekt na Dolnym Śląsku z wykorzystaniem środków unijnych Pietrowice Wielkie marzec oraz kwiecień 2014 (piątek, sobota, niedziela) Szkolenie na uprawnienia budowlane bez oderwania od pracy w Katowicach. Cztery zjazdy w piątek sobota, niedziela budynek NOT ul. Podgórna 4 Szkolenie na uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych i pozostałe specjalności. Propozycje tematów na kolejne cykle szkoleniowe: 1. Projektowanie sieci ciepłowniczych-podstawy, wspomaganie oprogramowaniem 2. Przegląd metod bezwykopowych realizacji sieci infrastruktury podziemnej ( woda, gaz, kanalizacja). Wady, zalety. 4. Monitorowanie strat wody w wodociągach miejskich pod kątem optymalizacji pracy hydroforni Prosimy o wstępne zgłoszenia na w/w tematy z podaniem adresu mailowego. Zostaną Państwo poinformowani o terminie przeprowadzenia szkolenia.

6 UWAGA! termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu upływa 5 dni roboczych przed każdym z planowanych szkoleń. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: (wypełnić drukowanymi literami ) Imię i nazwisko Nr szkolenia wg załączonego planu.. Miasto () Data szkolenia... Nazwa firmy lub instytucji zgłaszającej uczestnika szkolenia...` Adres do korespondencji... Telefon kontaktowy, uczestnika... * Nr członkostwa w Śl.OIIB, Nr leg. Studenckiej... KOSZT UCZESTNICTWA W KAŻDYM Z W/W SZKOLEŃ SEMINARYJNYCH WYNOSI : dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 30,00 zł/ osobę, dla członków PZITS i studentów 50,00 zł/ osobę, dla pozostałych uczestników ( nie zrzeszonych ) 120,00 zł/ osobę nazwa przedsiębiorstwa,adres, NIP (tylko w przypadku wystawiania faktury VAT na firmę) Uwagi:.... data i podpis zgłaszającego 1 Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze zobowiązaniem pokrycia kosztów szkolenia nawet w przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu. 2. Szczegółowych informacji udziela sekretariat Oddziału PZITS w dni robocze w godz tel/fax , , Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesłać faksem lub drogą elektroniczną. Dodatkowe informacje na stronie internetowej 3. Szkolenia odbywają się w budynku: NOT, ul.podgórna 4- pomieszczenia PZITS o/ w godz. 10 do 15, warsztaty tematyczne w godzinach od 9 do Przesłanie niniejszego formularza jest potwierdzeniem wyrażenia zgody na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych w zakresie objętych działalnością statutową PZITS oraz otrzymywania informacji o szkoleniach, kursach, konferencjach drogą pocztową lub elektroniczną. 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń, lub ograniczenia ilości uczestników odpowiednio do wielkości sali wykładowej.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Nr 4/2006(8) październik 2006 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Zgodnie z tradycją, środowiska związane z budownictwem obchodzą we wrześniu Dzień Budowlanych. Jest to szczególna okazja do złożenia serdecznych

Bardziej szczegółowo

Z okazji Dnia Budowlanych sukcesów i zadowolenia na polu zawodowym życzy wszystkim czytelnikom Informatora

Z okazji Dnia Budowlanych sukcesów i zadowolenia na polu zawodowym życzy wszystkim czytelnikom Informatora Nr 3 (21)/2009 październik 2009 Z okazji Dnia Budowlanych sukcesów i zadowolenia na polu zawodowym życzy wszystkim czytelnikom Informatora Rada ŚlOIIB Konkurs Budowa Roku 2008 nagroda I stopnia i tytuł

Bardziej szczegółowo

nr 2/2008 (19) MAJ 2008 ISSN 1732-4289

nr 2/2008 (19) MAJ 2008 ISSN 1732-4289 MAJ 2008 ISSN 1732-4289 Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy! Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (WOIIB) 61-712 Poznań ul. H. Wieniawskiego 5/9 Sekretariat tel. (0-61) 854-20-10, fax (0-61)

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA: PARTNER CERTYFIKUJĄCY KURSU: 23-25 WRZEŚNIA 2014 WARSZAWA PRAKTYKA ĆWICZENIA KOMPUTEROWE PRAWO z wyliczania efektywności energetycznej w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej 01-01-2015 r. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

ESTAKADA PEŁNA WĘGLA

ESTAKADA PEŁNA WĘGLA ISSN 1897-3868 Biuletyn Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa PAŹDZIERNIK-LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2011 (Nr 20) ESTAKADA PEŁNA WĘGLA Słońce na etacie Wiedzy nigdy za wiele Złota Kielnia 2010 Rzymskie

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres Inwestora Jednostka projektowania Rozbudowa i przebudowa infrastruktury ciepła technologicznego na terenie SPSK nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Ocena bieżącej sytuacji w sektorze budownictwa i szkolnictwa zawodowego w Polsce pod kątem realizacji krajowych celów roku 2020 w zakresie podniesienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie Optymalizacja zużycia w praktyce 4-5 grudnia 2014, Warszawa Dowiedz się jak zaoszczędzili: Zakłady Chemiczne Police Grupa Azoty

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.transport.gov.pl/ Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu szkoleniowego z zasad

Bardziej szczegółowo

I. Minimalne wymagania techniczne dla domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych (o których mowa w ust. 7.2 pkt. 1) Programu Priorytetowego)

I. Minimalne wymagania techniczne dla domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych (o których mowa w ust. 7.2 pkt. 1) Programu Priorytetowego) Załącznik nr 3 do Programu Priorytetowego Wytyczne określające podstawowe wymogi niezbędne do osiągnięcia oczekiwanych standardów energetycznych dla budynków mieszkalnych oraz sposób weryfikacji projektów

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

Dlaczego bankrutują? Specjalizacja techniczno-budowlana Nasuwka tunelu. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 04 (105) KWIECIEŃ

Dlaczego bankrutują? Specjalizacja techniczno-budowlana Nasuwka tunelu. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 04 (105) KWIECIEŃ 4 2013 NR 04 (105) KWIECIEŃ PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Dodatek specjalny Inżynier budownictwa kwiecień 2013 Prefabrykacja Bez nazwy-1 53 2013-03-26 11:40:50 Dodatek

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY 1/PU/2014 ZAŁ. NR 13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (BRANŻA SANITARNA)

NR SPRAWY 1/PU/2014 ZAŁ. NR 13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (BRANŻA SANITARNA) NR SPRWY 1/PU/2014 ZŁ. NR 13 SPECYFIKCJ TECHNICZN WYKONNI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH (BRNŻ SNITRN) Inwestycja i temat opracowania: Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Cmentarnej

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ BUDOWY SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Strona Tytułowa Główne zagadnienia Dostępność zasobów gazu Wsparcie dla energetyki gazowej Studia wykonalności Rozwiązania techniczne godne zastosowania w jednostce gazowej Otoczenie prawne inwestycji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dotyczy programu: Montaż instalacji kolektorów słonecznych dla obiektów mieszkalnych, obiektów mieszkalnych komunalnych oraz komunalnych obiektów użyteczności publicznej na

Bardziej szczegółowo

I Konferencja techniczna

I Konferencja techniczna I N F O R M AT O R KATOWICKIEGO ODDZIAŁU PZITB II PÓŁROCZE 2014 Redakcja: Kolegium Redakcyjne Oddziału PZITB Katowice, ul. Podgórna 4 tel. fax. 32-255-46-65 i n f o r m a t o r @ p z i t b. ka t o w i

Bardziej szczegółowo

za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Katowice, listopad 2008

za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Katowice, listopad 2008 Sprawozdanie z działalności Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii za 2007 rok Katowice, listopad 2008 Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii ul. Rymera 3 / 4, 40-048 Katowice;

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dnia 14.04. r. ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 24 kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Nowe możliwości W związku z zamiarem udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo