PKO BP I/O Katowice Nr

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PKO BP I/O Katowice Nr 13 1020 2313 0000 3102 0140 9309"

Transkrypt

1 , dn r. Inżynierowie i technicy budownictwa wszystkich branż /projektanci, kierownicy budów, inspektorzy/. Architekci i urbaniści. Pracownicy administracji budowlanej, nadzoru budowlanego i eksploatacji budynków. Służby techniczne przedsiębiorstw komunalnych. Z A P R O S Z E N I E Realizując porozumienie Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa w zakresie doskonalenia zawodowego inżynierów i techników budownictwa, Zarząd Katowickiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, organizuje kolejny cykl szkoleń seminaryjnych dla inżynierów i techników budownictwa wszystkich branż, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących inżynierii sanitarnej, przepisów budowlanych oraz nowych technologii. Szkolenia prowadzone systemem wykładów seminaryjnych odbywać się będą zgodnie z załączonym planem w siedzibie NOT w Katowicach, ul. Podgórna 4 w godzinach: od do 15 00, warsztaty tematyczne w godzinach od do TEMATYKA SZKOLEŃ OBEJMUJE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE: projektowania węzłów cieplnych ze wspomaganiem komputerowym arkusza EXEL w systemie warsztatów z ćwiczeniami, problematyki modelowania sieci kanalizacyjnej, projektowania sieci wod-kan, gazowych i ciepłowniczych na terenach górniczych kontroli okresowej obiektów budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych i kotłów oraz systemów klimatyzacji systemów grzewczo- klimatyzacyjno-wentylacyjnych, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej w obiektach kubaturowych warunków technicznych wykonania i odbioru robót w świetle aktualnych przepisów projektowania sieci gazowych i przyłączy z omówieniem warunków technicznych i najczęstszych błędów projektowych odnawialne źródła energii i budownictwo energooszczędne w świetle przepisów krajowych i Unii Europejskiej gospodarowania wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju z omówieniem ustawy Prawa wodnego, pozwoleń zintegrowanych oraz budowy oczyszczalni przydomowych w kontekście Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych z pokazaniem konkretnych zastosowań i wykorzystania środków finansowych z Unii Europejskiej Warunkiem uczestnictwa w w/w szkoleniach jest nadesłanie faksem: , pocztą na adres PZITS O/, , ul. Podgórna 4, skr. poczt. 462 lub pocztą elektroniczną w terminie do 7 dni przed każdym z planowanych szkoleń, załączonej karty zgłoszenia, z zaznaczeniem wybranego tematu (Nr szkolenia, data, miasto) oraz wniesienie z dopiskiem SEMINARIUM PZITS I/14 na rachunek: PKO BP I/O Nr opłaty w wysokości podanej na załączonej karcie uczestnictwa. Szkolenia prowadzone będą w oparciu o dostarczone wszystkim uczestnikom materiały seminaryjne, zawierające prezentowane w załączonym harmonogramie zagadnienia, przydatne w pracy zawodowej. W przypadku szkoleń z udziałem firm prezenterskich, uczestnicy otrzymują dodatkowo kompletne katalogi wyrobów branży sanitarnej i programy obliczeniowe do doboru urządzeń na płytach CD. W przerwach między wykładami przewidziana jest kawa, herbata, drożdżówki i poczęstunek. Poświadczeniem uczestnictwa w szkoleniach będą imienne zaświadczenia dokumentujące podnoszenie kwalifikacji zawodowych inżynierów i techników budownictwa, zgodnie z wymogami ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń oraz ograniczenie ilości uczestników odpowiednio do wielkości sali wykładowej. Zapisy przyjmuje oraz dodatkowych informacji udziela: Sekretariat PZITS O/, , ul. Podgórna 4 tel/fax: 032/ w dni robocze od godz. 12:00 16:00. Jacek Siwecki Prezes Katowickiego Oddziału PZITS

2 Rok założenia 1919 Numer Termin szkol. / miejsce szkolenia/ PLAN SZKOLEŃ SEMINARYJNYCH POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH ODDZIAŁ W KATOWICACH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU temat/wykładowca UWAGA: Szkolenia warsztatowe obejmujące wspomaganie projektowania węzłów cieplnych przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Excel są kontynuacją szkoleń z sesji jesiennej 2013r. Przedstawione będą formuły obliczeniowe oraz obszerny materiał szkoleniowy z metodyką obliczeń i gotowymi aplikacjami komputerowymi. Szkolenia obejmują ćwiczenia i testy sprawdzające marzec marzec 2014 (środa) NOT Szkolenie warsztatowe 1 formuły + obliczenia obwodu sieciowego centr. ogrzewania i technologii 1. Programy wspomagające prace projektowe. 2. Microsoft Office Excel ogólna charakterystyka. 3. Wybrane funkcje matematyczne i bazodanowe stosowane w obliczeniach inżynierskich 3.1 Funkcje matematyczne 3.2 Funkcje logiczne 3.3 Funkcje daty i czasu 3.4 Funkcje statystyczne 3.5 Funkcje adresowe 4. Kody błędów i ich opis 5. Wybrane parametry fizyczne czynnika grzewczego w funkcji temperatury 5.1 Gęstość 5.2 Lepkość kinematyczna 5.3 Ciepło właściwe 5.4 Cienienie pary wodnej nasyconej wg PN-EN ISO 13788: Obliczenia i dobór urządzeń obwodu sieciowego centralnego ogrzewania i technologii 6.1 Bilans ciepła 6.2 Warunki hydrauliczne i obliczenia współczynnika oporów liniowych 6.3 Dobór opcjonalny przepływomierza podlicznika ciepła 6.4 Dobór wymienników przy użyciu firmowego oprogramowania 6.5 Dobór zaworów regulacyjnych II. Automatyka węzłów cieplnych nowatorskie rozwiązania firmy SAMSON Stefan Mazur SAMSON Sp. z o.o. III. Nowoczesne ciepłomierze ultradźwiękowe dystrybucyjne i mieszkaniowe" Wiesław Celiński - ITRON Polska Sp. z o. o. IV. Zawory kulowe i przepustnice Naval zastosowania, dobory i eksploatacja Stefan Dębicki - NAVAL Kontrola okresowa obiektów budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych i kotłów oraz systemów klimatyzacji w świetle Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych stan prawny na 1 styczeń 2014 Wykładowca: Zbigniew Dzierżewicz marzec 2014 (czwartek) NOT Szkolenie warsztatowe 2 obliczenia obwodu sieciowego ciepłej wody i modułu przyłączeniowego 1. Obliczenia i dobór urządzeń obwodu sieciowego ciepłej wody użytkowej 1.1 Bilans ciepła 1.2 Warunki hydrauliczne i obliczenia współczynnika oporów liniowych 1.3 Dobór opcjonalny przepływomierza podlicznika ciepła 1.4 Dobór wymienników przy użyciu firmowego oprogramowania 1.5 Dobór zaworu regulacyjnego 2. Obliczenia i dobór urządzeń modułu przyłączeniowego 2.1 Bilans sumarycznych potrzeb cieplnych 2.2 Warunki hydrauliczne i obliczenia współczynnika oporów liniowych 2.3 Dobór przepływomierza głównego licznika ciepła 2.4 Dobór filtrów 2.5 Dobór regulatora różnicy ciśnień z ograniczeniem (regulacją) przepływu 2.6 Dobór opcjonalny reduktora ciśnienia 2.7 Sumaryczne opory hydrauliczne węzła cieplnego po stronie wody sieciowej. II. Systemy zdalnego odczytu liczników mediów Wiesław Celiński - ITRON Polska Sp. z o. o. III Energooszczędne pompy obiegowe: MAGNA3 oraz system obsługi pomp elektronicznych GRUNDFOS GO - Kamil Czołkos - GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. IV. Kompaktowe węzły cieplne DANFOSS budowa, dobór cz. I Grzegorz Orliński-DANFOSS Poland Sp. z o.o.

3 4. 11 marzec 2014 Szkolenie warsztatowe 3 obliczenia obwodu instalacyjnego centr. ogrzewania i ciepłej wody 1. Obliczenia i dobór urządzeń obwodu instalacyjnego centralnego ogrzewania i technologii. 1.1 Warunki hydrauliczne i obliczenia współczynnika oporów liniowych 1.2 Dobór filtrów 1.3 Dobór pompy obiegowej przy użyciu firmowego oprogramowania. 1.4 Dobór wodomierza wody uzupełniającej 1.5 Dobór naczynia wzbiorczego wg normy PN-B Dobór zaworów bezpieczeństwa wg normy PN-B Dobór zaworów bezpieczeństwa wg przepisów Urzędu Dozoru Technicznego 2. Obliczenia i dobór urządzeń obwodu instalacyjnego ciepłej wody użytkowej 2.1 Warunki hydrauliczne i obliczenia współczynnika oporów liniowych 2.2 Dobór filtrów 2.3 Dobór pompy cyrkulacyjnej 2.4 Dobór wodomierza zimnej wody 2.5 Dobór stabilizatora ciepłej wody użytkowej 2.6 Dobór zaworów bezpieczeństwa wg normy PN-B Dobór zaworów bezpieczeństwa wg przepisów Urzędu Dozoru Technicznego II. Pompy GRUNDFOS w gospodarce wodno-ściekowej Anna Rudy - GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. III. Sposoby doboru zaworów bezpieczeństwa. Metodyka i przykłady doboru - Piotr Eigenfeld - Husty IV. Zawory kulowe i przepustnice Naval zastosowania, dobory i eksploatacja - Stefan Dębicki - Naval marzec 2014 (czwartek) NOT 20 marzec 2014 (czwartek) NOT Szkolenie warsztatowe 4 obliczenia węzłów jedno i wielofunkcyjnych 1. Obliczenia węzła jednofunkcyjnego centralnego ogrzewania 2. Obliczenia węzła dwufunkcyjnego centralnego ogrzewania i technologii 3. Obliczenia węzła dwufunkcyjnego centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 4. Obliczenia węzła trójfunkcyjnego centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i technologii II.Kompaktowe węzły cieplne DANFOSS budowa, dobór cz. II Grzegorz Orliński - DANFOSS Poland Sp. z o.o. III. Nowoczesne ultradźwiękowe liczniki do pomiaru ciepła i chłodu firmy KAMSTRUP Rafał Wiercioch KAMSTRUP Sp z o.o. IV. Pompy Wilo Stratos GIGA-pompy nowej generacji - Bartosz Tywonek - WILO Polska Sp. z o.o. Integracja systemów HVAC - urządzenia wentylacyjne i centrale klimatyzacyjne, charakterystyka dobór, - skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w urządzeniach kogeneracyjnych dobór, zalecenia projektowe - krótki przegląd kotłów grzewczych średnich mocy - dobór, zalecenia projektowe - rozwiązania z zakresu produkcji cwu, - zalecenia projektowe - wybrane elementy systemów solarnych uwagi, zalecenia. Wykładowca: Andrzej Karpiński, Grzegorz Kitliński Firma: Wolf Technika Grzewcza Sp. zo.o marzec kwiecień 2014 (środa) NOT GEO KLIMAT - System grzewczo klimatyzacyjno-wentylacyjny z gruntownym wymiennikiem ciepła i centralą z powietrzną pompą ciepła Wykładowca: mgr inż. Paweł Malcherczyk Firma: PRO-VENT Systemy Wentylacyjne Dąbrówka Górna Sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i ciepłownicze na terenach górniczych. - wpływ eksploatacji górniczej na powierzchni - wpływ deformacji powierzchni na sieci uzbrojenia, - zabezpieczenia sieci przed szkodami górniczymi Wykładowca: Rudolf Mokrosz Firma : Amitech- przewierty na szkodach górniczych, zabezpieczenia przed wpływem osiadań kwiecień 2014 (piątek) NOT Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - instalacje wodociągowe i ogrzewcze aktualne podstawy prawne oraz wpływ na projektowanie Wykładowca: Marek Płuciennik

4 10. 9 kwiecień 2014 (środa) NOT Budownictwo energooszczędne w świetle aktualnych i projektowanych przepisów krajowych i Unii Europejskiej oraz programu kredytowania NFOŚ GW budynków niskoenergetycznych (NF40) i pasywnych (NF15) w latach stan prawny na 1 styczeń 2014 Wykładowca: Zbigniew Dzierżewicz Wentylacja naturalna i mechaniczna warunkiem prawidłowego użytkowania obiektów kubaturowych kwiecień 2014 Wykładowca: prof. M. Nantka kwiecień 2014 (poniedziałek) NOT Czy i jak połączyć GIS z modelowaniem komputerowym i monitoringiem w przedsiębiorstwie wodociągowo kanalizacyjnym. Modelowanie sieci a rzeczywistość. Czy modelowanie komputerowe może być projektowaniem? Wykładowca: dr inż. Katarzyna Miszta Kruk Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska kwiecień 2014 Projektowanie sieci gazowych, przyłączy - warunki techniczne projektowanie - omówienie najczęściej popełnianych błędów Wykładowca: mgr inż. Henryk Kurek maj maj 2014 (środa) NOT Szkolenie warsztatowe 5 Wspomaganie prac projektowych węzłów cieplnych przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych Office Excel obliczenia węzłów dla potrzeb mieszkaniowych stacji wymiennikowych 1. Obliczenia i dobór urządzeń obwodu sieciowego centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 1.1 Bilans ciepła 1.2 Warunki hydrauliczne i obliczenia współczynnika oporów liniowych 1.3 Dobór opcjonalny przepływomierza podlicznika ciepła 1.4 Dobór wymienników przy użyciu firmowego oprogramowania 1.5 Dobór zaworów regulacyjnych 2. Obliczenia i dobór urządzeń modułu przyłączeniowego 2.1 Bilans sumarycznych potrzeb cieplnych 2.2 Warunki hydrauliczne i obliczenia współczynnika oporów liniowych 2.3 Dobór przepływomierza głównego licznika ciepła 2.4 Dobór filtrów 2.5 Dobór regulatora różnicy ciśnień z ograniczeniem (regulacją) przepływu 2.6 Dobór opcjonalny reduktora ciśnienia 2.7 Sumaryczne opory hydrauliczne węzła cieplnego po stronie wody sieciowej. 3. Obliczenia i dobór urządzeń obwodu instalacyjnego centr. ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 3.1 Warunki hydrauliczne i obliczenia współczynnika oporów liniowych 3.2 Dobór filtrów 3.3 Dobór pompy obiegowej przy użyciu firmowego oprogramowania. 3.4 Dobór wodomierza wody uzupełniającej 3.5 Dobór naczynia wzbiorczego wg normy PN-B Dobór zaworów bezpieczeństwa wg normy PN-B Dobór zaworów bezpieczeństwa wg przepisów Urzędu Dozoru Technicznego wykładowca: Michał Janota II. Odgazowanie, separacja cząstek stałych w instalacjach - Piotr Eigenfeld - Husty III. Jak zafakturować do 100% dostarczonego ciepła za pomocą licznika ultradźwiękowego SHARKY i systemu zdalnego odczytu IZAR firmy MIROMETR Marek Kozioł MIROMETR Sp. z o.o. Zbigniew Wiater MEIBES Sp. z o.o. IV. Mieszkaniowe węzły cieplne firmy MEIBES sterowane smartfonem Zbigniew Wiater MEIBES Sp. z o.o. Odnawialne źródła energii (OZE) w projektowaniu obiektów budowlanych w świetle Prawa budowlanego i przepisów Unii Europejskiej i rozporządzeń krajowych - stan prawny na 1 styczeń pojęcie budownictwa zero energetycznego - obowiązki projektanta w świetle zapisów Prawa budowlanego Wykładowca: Zbigniew Dzierżewicz

5 GOSPODAROWANIE WODAMI ZGODNIE Z ZASADĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU maj Ustawa Prawo wodne oraz rozporządzenia wykonawcze do ustawy: - korzystanie z wód - dokumentacja wnioskowa, zawartość operatu wodnoprawnego - legalizacja urządzeń wodnych - regulacja koryt cieków - melioracje wodne - organy do wydawania pozwoleń, procedura administracyjna 2.Pozwolenia zintegrowane w kontekście gospodarki wodno-ściekowej 3. Przydomowe oczyszczalnie ścieków w kontekście Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) uwarunkowania prawne 4.Założenia do planowanej reformy gospodarki wodnej w Polsce 5. Omówienie Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych w kontekście wypełnienia przez Polskę zobowiązań akcesyjnych. Wykładowca: Arkadiusz Rodło Urząd Marszałkowski Referat gospodarki wodno ściekowej Prezentacja Firmy: Kessel - oczyszczalnie przydomowe, separatory Praktyczne zastosowanie oczyszczalni przydomowych- największy projekt na Dolnym Śląsku z wykorzystaniem środków unijnych Pietrowice Wielkie marzec oraz kwiecień 2014 (piątek, sobota, niedziela) Szkolenie na uprawnienia budowlane bez oderwania od pracy w Katowicach. Cztery zjazdy w piątek sobota, niedziela budynek NOT ul. Podgórna 4 Szkolenie na uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych i pozostałe specjalności. Propozycje tematów na kolejne cykle szkoleniowe: 1. Projektowanie sieci ciepłowniczych-podstawy, wspomaganie oprogramowaniem 2. Przegląd metod bezwykopowych realizacji sieci infrastruktury podziemnej ( woda, gaz, kanalizacja). Wady, zalety. 4. Monitorowanie strat wody w wodociągach miejskich pod kątem optymalizacji pracy hydroforni Prosimy o wstępne zgłoszenia na w/w tematy z podaniem adresu mailowego. Zostaną Państwo poinformowani o terminie przeprowadzenia szkolenia.

6 UWAGA! termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu upływa 5 dni roboczych przed każdym z planowanych szkoleń. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: (wypełnić drukowanymi literami ) Imię i nazwisko Nr szkolenia wg załączonego planu.. Miasto () Data szkolenia... Nazwa firmy lub instytucji zgłaszającej uczestnika szkolenia...` Adres do korespondencji... Telefon kontaktowy, uczestnika... * Nr członkostwa w Śl.OIIB, Nr leg. Studenckiej... KOSZT UCZESTNICTWA W KAŻDYM Z W/W SZKOLEŃ SEMINARYJNYCH WYNOSI : dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 30,00 zł/ osobę, dla członków PZITS i studentów 50,00 zł/ osobę, dla pozostałych uczestników ( nie zrzeszonych ) 120,00 zł/ osobę nazwa przedsiębiorstwa,adres, NIP (tylko w przypadku wystawiania faktury VAT na firmę) Uwagi:.... data i podpis zgłaszającego 1 Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze zobowiązaniem pokrycia kosztów szkolenia nawet w przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu. 2. Szczegółowych informacji udziela sekretariat Oddziału PZITS w dni robocze w godz tel/fax , , Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy przesłać faksem lub drogą elektroniczną. Dodatkowe informacje na stronie internetowej 3. Szkolenia odbywają się w budynku: NOT, ul.podgórna 4- pomieszczenia PZITS o/ w godz. 10 do 15, warsztaty tematyczne w godzinach od 9 do Przesłanie niniejszego formularza jest potwierdzeniem wyrażenia zgody na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych w zakresie objętych działalnością statutową PZITS oraz otrzymywania informacji o szkoleniach, kursach, konferencjach drogą pocztową lub elektroniczną. 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń, lub ograniczenia ilości uczestników odpowiednio do wielkości sali wykładowej.

PLAN SZKOLEŃ SEMINARYJNYCH POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH ODDZIAŁ W KATOWICACH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Rok założenia 1919

PLAN SZKOLEŃ SEMINARYJNYCH POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH ODDZIAŁ W KATOWICACH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Rok założenia 1919 Rok założenia 1919 Numer Termin szkol. / miejsce szkolenia/ PLAN SZKOLEŃ SEMINARYJNYCH POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH ODDZIAŁ W KATOWICACH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU temat/wykładowca

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ SEMINARYJNYCH POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH ODDZIAŁ W KATOWICACH W II PÓŁROCZU 2014 ROKU. Rok założenia 1919

PLAN SZKOLEŃ SEMINARYJNYCH POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH ODDZIAŁ W KATOWICACH W II PÓŁROCZU 2014 ROKU. Rok założenia 1919 PLAN SZKOLEŃ SEMINARYJNYCH POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH ODDZIAŁ W KATOWICACH W II PÓŁROCZU 2014 ROKU Rok założenia 1919 Numer Termin szkol. / miejsce szkolenia/ temat/wykładowca

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ SEMINARYJNYCH POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH ODDZIAŁ W KATOWICACH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU. Rok założenia 1919

PLAN SZKOLEŃ SEMINARYJNYCH POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH ODDZIAŁ W KATOWICACH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU. Rok założenia 1919 PLAN SZKOLEŃ SEMINARYJNYCH POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH ODDZIAŁ W KATOWICACH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Rok założenia 1919 Numer szkol. Termin Miejsce szkolenia Temat Wykładowca

Bardziej szczegółowo

Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Katowickiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych,

Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Katowickiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Katowice, dn. 26.08.2014r. Z A P R O S Z E N I E W imieniu: Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Katowickiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, mamy zaszczyt

Bardziej szczegółowo

DATA/DZIEŃ październik 2010r TEMAT WYKŁADOWCA. 01.10.2010r. piątek 15.oo. Przepisy aktualne i podstawy prawne certyfikacji (5 godz.

DATA/DZIEŃ październik 2010r TEMAT WYKŁADOWCA. 01.10.2010r. piątek 15.oo. Przepisy aktualne i podstawy prawne certyfikacji (5 godz. TERMINARZ (HARMONOGRAM) SZKOLENIA NR 55/ŚW.E./2010 W ZAKRESIE SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW TEMINARZ : od 01.10. do 16.10.2010r KOSZT : 1.100zł (czł.śl.oiib-700,-zł) Miejsce:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo District Heating Systems and Heating Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: Semestr: VI Obieralny, moduł 5.5

Bardziej szczegółowo

K a t e d r a K l i m a t y z a c j i i C i e p ł o w n i c t w a P o l i t e c h n i k i W r o c ł a w s k i e j.

K a t e d r a K l i m a t y z a c j i i C i e p ł o w n i c t w a P o l i t e c h n i k i W r o c ł a w s k i e j. Wrocław, 25.02.2009 r. Szanowni Państwo, Kontynuując wieloletnią współpracę z Politechniką Wrocławską i firmą Danfoss, firma JADAN ma przyjemność zaprosić Państwa na Seminarium Naukowo-Techniczne na temat:

Bardziej szczegółowo

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Akademia im. Jana Długosza posiada następujące obiekty : - przy ul. Waszyngtona 4/8 - Obiekt Dydaktyczno - Biurowy Kubatura obiektu :

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Audyt Węzła Cieplnego

Audyt Węzła Cieplnego Nie dotyczy Dobry Naprawa Wymiana Audyt Węzła Cieplnego Właściciel węzła Adres węzła Rodzaj węzła 1-funkcyjny 2-funkcyjny -funkcyjny Grupowy Indywidualny Inny. Numer zlecenia Audytor Data wykonania Centralne

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa Z/O PZITB - Podgórna 4 Katowice Tel/fax (32) 255-46-65 e-mail: szkolenie@pzitb.katowice.pl

Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa Z/O PZITB - Podgórna 4 Katowice Tel/fax (32) 255-46-65 e-mail: szkolenie@pzitb.katowice.pl SEMINARIA ORGANIZOWANE PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIA I RZECZOZNAWSTWA Z/O PZITB 1. Miejsce Szkolenia - Budynek NOT sala 1 Katowice ul. Podgórna 4 godz. 9 00 2. Informacje, zapisy na szkolenie seminaryjne: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA SZKOLEŃ W PIIB

TEMATYKA SZKOLEŃ W PIIB 6 października 2011 r. Niniejsze opracowanie zostało wykonane przez pana Zbigniewa Dzierżewicza, z wyjątkiem tematyki dotyczącej grupy 10, przekazanej przez pana Andrzeja Myśliwca. TEMATYKA SZKOLEŃ W PIIB

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe węzły cieplne dla systemów ciepłowniczych. Technologia węzłów cieplnych. poszerza nasze horyzonty

Kompaktowe węzły cieplne dla systemów ciepłowniczych. Technologia węzłów cieplnych. poszerza nasze horyzonty Kompaktowe węzły cieplne dla systemów ciepłowniczych Technologia węzłów cieplnych poszerza nasze horyzonty Kompaktowe węzły cieplne dla systemów ciepłowniczych. HB, HO, WB, WO, WHBP, WHOBP, WHOP, WHBRP,

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ciepłownictwo, wentylacja, klimatyzacja Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-210-EJ-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: Energetyka jądrowa Poziom

Bardziej szczegółowo

Ocena hydromorfologiczna rzek w oparciu o River Habitat Survey

Ocena hydromorfologiczna rzek w oparciu o River Habitat Survey Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska LETNIA SZKOŁA EKOLOGII Kurs naukowo-szkoleniowy Ocena hydromorfologiczna rzek w oparciu o River Habitat Survey Poznań, 15-17 lipca

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, seminarium Urządzenia grzewcze Heat systems Forma studiów: stacjonarne Poziom studiów I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków. Obliczenia hydrauliczne węzła cieplnego DANE DO OBLICZEŃ Typ węzła: EC-500 kod: 498210 Obiekt: Oczyszczalnia Ścieków 1. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 90 C powrót T PZ 70 C 2. Ciśnienie dyspozycyjne zima P dysp.z 70 kpa 3.

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Instalacje budowlane Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw]

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw] Dobór urządzeń węzła Q 75,3 + 16,0 [kw] OBIEKT: Budynek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Lublin, ul. Czechowska 15 Parametry wody sieciowej w okresie zimowym Parametry wody sieciowej w okresie letnim Parametry

Bardziej szczegółowo

Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków (Dyrektywy 2010/31/UE, 2012/27/UE)

Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków (Dyrektywy 2010/31/UE, 2012/27/UE) 1 Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków (Dyrektywy 2010/31/UE, 2012/27/UE) ORGANIZATORZY: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości!

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości! Warto budować lepszą przyszłość! Czyste środowisko, efektywne systemy energetyczne, komfort życia dr inż. Piotr Ziembicki Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytet Zielonogórski WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI

Bardziej szczegółowo

II Ogólnopolska Konferencja Budowa i Eksploatacja Systemów Ciepłowniczych

II Ogólnopolska Konferencja Budowa i Eksploatacja Systemów Ciepłowniczych II Ogólnopolska Konferencja Budowa i Eksploatacja Systemów Ciepłowniczych Rozpoczęcie: 2012-05-17 Zakończenie: 2012-05-18 Miejsce spotkania: Leonów k. Płocka Leonów 7A Wymagania prawne, rekomendowane techniki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. EKOLOGIA dla Ciebie i Twojej firmy!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. EKOLOGIA dla Ciebie i Twojej firmy! EKOLOGIA dla Ciebie i Twojej firmy! Zapraszamy bezpłatnie do udziału w szkoleniach w ramach projektu PRO EKO dla województwa opolskiego SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU Cel główny: Efektem szkoleń

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia: 12 grup z zakresu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU ENERGIA PRZYSZŁOŚCI Szkolenia: grup z zakresu: 1. Audytor/ka energetyczny gr *10 os.* 80h/gr. 2. Odnawialne źródła energii i przetwarzanie energii (energia wiatrowa

Bardziej szczegółowo

Węzły cieplne PROFI o mocy 70-500 kw

Węzły cieplne PROFI o mocy 70-500 kw Węzły cieplne PROFI o mocy 70-00 kw Produkt: węzły cieplne o mocy c.o. 70 do 00 kw przygotowanie czynnika grzewczego dla układów instalacji c.o. z Logotermami obsługa instalacji c.o. w układzie standardowym

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK

Przedmiar robót. Węzły cieplne WOSzK Przedmiar robót Budowa: Remont węzłów cieplnych obiektów zasilanych z centralnej kotłowni WOSzK Zakopane Obiekt lub rodzaj robót: Budynek nr 15 Lokalizacja: Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 4, 34-511

Bardziej szczegółowo

- wykładowca: Adam Wolny, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. - wykładowca: Arkadiusz Radło Urząd Marszałkowski

- wykładowca: Adam Wolny, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. - wykładowca: Arkadiusz Radło Urząd Marszałkowski Rok założenia 1919 Numer szkol. Termin / miejsce szkolenia/ PLAN SZKOLEŃ SEMINARYJNYCH POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH ODDZIAŁ W KATOWICACH W I PÓŁROCZU 2011 ROKU. temat/wykładowca

Bardziej szczegółowo

Analiza rynkowa branży instalacji grzewczych i chłodniczych w Niemczech 2015-11-12 15:08:23

Analiza rynkowa branży instalacji grzewczych i chłodniczych w Niemczech 2015-11-12 15:08:23 Analiza rynkowa branży instalacji grzewczych i chłodniczych w Niemczech 2015-11-12 15:08:23 2 Przekazujemy do zapoznania się i skorzystania w swojej ekspansji eksportowej ze wskazówek zawartych w analizie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

AKU-MET. Innowacyjne kompaktowe węzły ciepłownicze z pojemnością. Proponowane przez firmę METROLOG rozwiązania węzłów z pojemnością

AKU-MET. Innowacyjne kompaktowe węzły ciepłownicze z pojemnością. Proponowane przez firmę METROLOG rozwiązania węzłów z pojemnością Innowacyjne kompaktowe węzły ciepłownicze z pojemnością AKU-MET dr inż. Grzegorz Krzyżaniak Politechnika Poznańska Instytut Inżynierii Środowiska Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza mgr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Technologia węzła cieplnego

PROJEKT WYKONAWCZY. Technologia węzła cieplnego PROJEKT WYKONAWCZY Budowa budynku stacji kontroli pojazdów wraz z instalacjami wewnętrznymi wod.- kan., wentylacji, CO, elektycznymi oraz miejscami postojowymi na działce nr 19/15 obr. 47 Podgórze wraz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkoleń 2014

Harmonogram Szkoleń 2014 Harmonogram Szkoleń 2014 Szkolenia uprawniające do montażu i obsługi technicznej urządzeń Nabilaton Szanowni Państwo! Miło nam zaprosić Państwa na szkolenia dotyczące naszych nowych produktów marki Nabilaton:

Bardziej szczegółowo

Lp Jedn. organ. WBiA Temat pracy dyplomowej Prowadzący pracę Poziom kształcenia

Lp Jedn. organ. WBiA Temat pracy dyplomowej Prowadzący pracę Poziom kształcenia Załącznik nr 1.2 (do uchwały RW WBiA nr 34/2012/13 z dn. 03.07.2013 r.) Ewidencja zgłaszanych tematów prac dyplomowych w roku akadem. 2014/2015 Kierunek: BUDOWNICTWO / INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Lp Jedn. organ.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kursy: 11 grup z zakresu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kursy: 11 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Kursy: 11 grup z zakresu: 1. Kurs zawodowy dla dekarzy, elektryków i hydraulików w zakresie pozyskiwania energii słonecznej za pomocą ogniw

Bardziej szczegółowo

Ciepłownictwo na szkoleniach Placitum

Ciepłownictwo na szkoleniach Placitum Ciepłownictwo na szkoleniach Placitum Firma Placitum ma zaszczyt zaprosić na dwa nowe szkolenia: "Odmowa przyłączenia do sieci ciepłowniczej - prawa i obowiązki przedsiębiorstwa ciepłowniczego" 19.04.2013

Bardziej szczegółowo

13. MODUS BOX / BASIC BOX MIESZKANIOWE STACJE ROZDZIAŁU I POMIARU CIEPŁA

13. MODUS BOX / BASIC BOX MIESZKANIOWE STACJE ROZDZIAŁU I POMIARU CIEPŁA 13. MODUS BOX / BASIC BOX MIESZKANIOWE STACJE ROZDZIAŁU I POMIARU CIEPŁA PRZEGLĄD URZĄDZEŃ www.immergas.com.pl 272 BASIC BOX / MODUS BOX Płacisz za ciepło, które zużyjesz NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych

SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych SZKOLENIE podstawowe z zakresu słonecznych systemów grzewczych Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2 dni- 1 dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska

Inżynieria Środowiska Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Inżynieria Środowiska * Przyjęte Uchwałą Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej z dnia 30 marca 2012

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania instalacji małej skali zasilanych energią słoneczną i biomasą. Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC-1-517-s Punkty ECTS: 2

Podstawy projektowania instalacji małej skali zasilanych energią słoneczną i biomasą. Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC-1-517-s Punkty ECTS: 2 Nazwa modułu: Podstawy projektowania instalacji małej skali zasilanych energią słoneczną i biomasą Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC-1-517-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2dni- 1dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia ogólne, podstawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 stycznia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 stycznia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT. Technika dźwigowa XXI wieku Analiza nowej dyrektywy dźwigowej 2014/33/UE

Konferencja UDT. Technika dźwigowa XXI wieku Analiza nowej dyrektywy dźwigowej 2014/33/UE Main Triangel, Frankfurt nad Menem. ThyssenKrupp Elevator Konferencja UDT Technika dźwigowa XXI wieku Analiza nowej dyrektywy dźwigowej 2014/33/UE ul. Telimeny 1, 05-420 Józefów ORGANIZATOR: Urząd Dozoru

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty instalacji słonecznych systemów elektro-energetycznych, jako odnawialnego źródła energii fotowoltaicznych

Praktyczne aspekty instalacji słonecznych systemów elektro-energetycznych, jako odnawialnego źródła energii fotowoltaicznych Oferta szkolenia z zakresu PV: Praktyczne aspekty instalacji słonecznych systemów elektro-energetycznych, jako odnawialnego źródła energii fotowoltaicznych Długo oczekiwana przez cały sektor energetyki

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka

Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Część teoretyczna pod redakcją: Prof. dr. hab. inż. Dariusza Gawina i Prof. dr. hab. inż. Henryka Sabiniaka Autorzy: Prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin rozdziały: 1, 2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5; Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych Prezentacja specjalności Elektroenergetyka Instytut Systemów Elektronicznych Plan prezentacji: Charakterystyka specjalności i profil absolwenta Wybrane realizowane przedmioty Współpracujące Instytucje

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA WYBRANE ZAGADNIENIA Z PROJEKTOWANIA, WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH, PRZEMYSŁOWYCH I CIEPŁOWNICZYCH

KONFERENCJA WYBRANE ZAGADNIENIA Z PROJEKTOWANIA, WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH, PRZEMYSŁOWYCH I CIEPŁOWNICZYCH URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W GLIWICACH KONFERENCJA WYBRANE ZAGADNIENIA Z PROJEKTOWANIA, WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH, PRZEMYSŁOWYCH 16-18 WRZEŚNIA 2015 r. HOTEL STOK**** Jawornik

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG-1-501-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG-1-501-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Instalacje budowlane Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG-1-501-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 18 19 marca 2014 r. tel. 60 70 62 700 / biuro@idwe.pl / www.idwe.pl

Szanowni Państwo, 18 19 marca 2014 r. tel. 60 70 62 700 / biuro@idwe.pl / www.idwe.pl Pompy,, ssawy,, wentyllatory ii dmuchawy ((oraz iich regullacjja ii aparattura konttrollno pomiiarowa)) 18 19 marca 2014 r. Szanowni Państwo, maszyny przepływowe są elementem większych systemów i to, czego

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ2013 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OPARCIU O EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII

KATALOG SZKOLEŃ2013 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OPARCIU O EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII KATALOG SZKOLEŃ2013 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OPARCIU O EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII Szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej mikro-małych-średnich przedsiębiorstw w województwie świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkoleń 2012 / 2013

Harmonogram Szkoleń 2012 / 2013 Harmonogram Szkoleń 2012 / 2013 Szkolenia uprawniające do montażu i obsługi technicznej urządzeń Nabilaton Szanowni Państwo! Miło nam zaprosić Państwa na szkolenia dotyczące naszych nowych produktów marki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ UDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych

Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Obliczenia wstępne i etapy projektowania instalacji solarnych Projektowanie instalacji solarnych I. S t o s o w a n i e k o l e k t o r ó w w b u d o w n i c t w i e 1. r o d z a j e s y s

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH TRZYMIESIĘCZNYCH na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH TRZYMIESIĘCZNYCH na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia stacjonarne i niestacjonarne) P W S Z w K o n i n i e Wydział Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska Katedra Inżynierii Środowiska PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH TRZYMIESIĘCZNYCH na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła i kolektory słoneczne w praktyce - aspekty techniczne i prawne 1

Pompy ciepła i kolektory słoneczne w praktyce - aspekty techniczne i prawne 1 1 KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA POMPY CIEPŁA I KOLEKTORY SŁONECZNE W PRAKTYCE - ASPEKTY TECHNICZNE I PRAWNE ORGANIZATORZY KONFERENCJI Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

woj. kujawsko-pomorskie

woj. kujawsko-pomorskie woj. kujawsko-pomorskie Oddział w Bydgoszczy, Oddział w Toruniu, Oddział we Włocławku (WFOŚiGW województwa kujawsko-pomorskiego) I. inwestycje energooszczędne, dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów WKiCh (03)

Projektowanie systemów WKiCh (03) Projektowanie systemów WKiCh (03) Przykłady analizy projektowej dla budynku mieszkalnego bez chłodzenia i z chłodzeniem. Prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNE ENERGETYCZNE. SZKOLENIE W ZAKRESIE Gr.-1, Gr.-2, Gr.-3

ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNE ENERGETYCZNE. SZKOLENIE W ZAKRESIE Gr.-1, Gr.-2, Gr.-3 04-113 Warszawa, ul. Łukowska 3 lok. 49 tel. 604 47 48 45, fax. 22 879 78 44 e-mail: opinie@op.pl www.kancelaria.sc www.edukacja.sos.pl ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNE ENERGETYCZNE SZKOLENIE W ZAKRESIE Gr.-1,

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i klimatyzacja. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Wentylacja i klimatyzacja. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Wentylacja i klimatyzacja Nazwa modułu w języku angielskim Ventilation and

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych i użyteczności publicznej w oparciu o rozwiązania Danfoss

Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych i użyteczności publicznej w oparciu o rozwiązania Danfoss Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych i użyteczności publicznej w oparciu o rozwiązania Danfoss Prowadzący Mgr inż. Tomasz Perek Koordynator Sprzedaży HVAC Danfoss Ogrzewnictwo Efektywność

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE I AUDYT Energy certification and audit Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ AI, AI-S, WS 2014

HARMONOGRAM SZKOLEŃ AI, AI-S, WS 2014 HARMONOGRAM SZKOLEŃ VI-XI, -S, WS 2014 str. 1 Szkolenia z CERTYFIKATEM Kotły kondensacyjne, niekondensacyjne do 65 kw 75 1200 kw Serwis WS Technika wentylacyjna, centrale klimatyzacyjne KG Pompy ciepła

Bardziej szczegółowo

tel./fax.: (0-75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 Konto : PKO BP SA O/Kowary 44 1020 2124 0000 8902 0074 8715

tel./fax.: (0-75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 Konto : PKO BP SA O/Kowary 44 1020 2124 0000 8902 0074 8715 KT 344/10/ /11 Łomnica 07.10.2011r. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Łomnica, ul. Świerczewskiego 160, 58-508 Jelenia Góra 14 tel./fax.: (0-75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914

Bardziej szczegółowo

Pompy cieplne i kolektory słoneczne Heat pumps and solar collectors

Pompy cieplne i kolektory słoneczne Heat pumps and solar collectors Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

X V I T A R G I B U D O W N I C T W A

X V I T A R G I B U D O W N I C T W A X V I T A R G I B U D O W N I C T W A Łódź, 19-22 lutego 2009 r. P R O G R A M T A R G Ó W Czwartek, 19.02.2009 r. 10.00-18.00 targi otwarte dla zwiedzających 11.00-11.40 uroczyste otwarcie XVI Targów

Bardziej szczegółowo

XII KONFERENCJA DOKTORANTÓW I MŁODYCH UCZONYCH

XII KONFERENCJA DOKTORANTÓW I MŁODYCH UCZONYCH XII KONFERENCJA DOKTORANTÓW I MŁODYCH UCZONYCH Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii 17-20 maja 2012 Szklarska Poręba Nie ma rzeczywistości samej w sobie, są tylko obrazy widziane z różnych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Audyting Energy auditing Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: studia II stopnia Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych

pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych pracownia projektowa sieci i instalacji sanitarnych 62-800 Kalisz ul. Serbinowska 1a tel/fax (0-62)766-67-07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT : Przebudowa kotłowni grzewczej - budowa

Bardziej szczegółowo

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24

Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. Program Audytor OZC. FB VII w09 2006-01-24 Przegląd d komputerowych narzędzi wspomagania analizy zagadnień fizyki budowli Krzysztof Żmijewski Doc. Dr hab. Inż. itp. itd. Zakład Budownictwa Ogólnego Zespół Fizyki Budowli 3.0 służy do określania

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ PRAKTYCZNY PORADNIK. Część teoretyczna pod redakcją: Część praktyczna:

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ PRAKTYCZNY PORADNIK. Część teoretyczna pod redakcją: Część praktyczna: Część teoretyczna pod redakcją: dr hab. inż. Dariusza Gawina i prof. dr hab. inż. Henryka Sabiniaka Autorzy: dr hab. inż. Dariusz Gawin, prof. PŁ rozdziały: 1, 2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 i 7.5; dr inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT. Mechanizmy degradacji i ocena stanu technicznego elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania

Konferencja UDT. Mechanizmy degradacji i ocena stanu technicznego elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania Konferencja UDT Mechanizmy degradacji i ocena stanu technicznego elementów kotłów i rurociągów pracujących ZAMEK KSIĄŻ ul. Piastów Śląskich 1 58-306 Wałbrzych ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział

Bardziej szczegółowo

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Mieszkalny Rodzaj budynku jednorodzinny Właściciel/Inwestor

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń dla członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2008 roku L.p. Temat kursu Data/miejsce Organizator/Wykładowca

Plan szkoleń dla członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2008 roku L.p. Temat kursu Data/miejsce Organizator/Wykładowca Plan szkoleń dla członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2008 roku L.p. Temat kursu Data/miejsce Organizator/Wykładowca 5. branża ogólnobudowlana PZITB Formy organizacyjne i 6.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRACY DYPLOMOWEJ

OFERTA PRACY DYPLOMOWEJ Poszukiwanie optymalnych rozwiązań zastosowania w systemie ciepłowniczym źródeł odnawialnych wspomagających lokalnie pracę sieci. Celem pracy dyplomowej jest poszukiwanie miejsc systemu ciepłowniczego,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA. W OKRESIE I, II i III KWARTAŁU 2014 ROKU

OFERTA SZKOLENIOWA ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA. W OKRESIE I, II i III KWARTAŁU 2014 ROKU OFERTA SZKOLENIOWA ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA W OKRESIE I, II i III KWARTAŁU 2014 ROKU I. - PROGRAM SZKOLENIOWYCH SEMINARIÓW BUDOWLANYCH (odpłatne) styczeń luty - marzec II. - SZKOLENIOWE SEMINARIA BUDOWLANE

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Wentylacja i klimatyzacja 2 Nazwa modułu w języku angielskim Ventilation and

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 NIP: 677-17-03-375 PKO

Bardziej szczegółowo

Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3.

Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3. S Z K O L E N I E EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W PRAKTYCE Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3. Dzień 1 : 21 styczeń 2013r. MODUŁ 4 -Metody oszczędzania

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w praktyce - pompy ciepła w obiektach jedno, wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej. www.ogrzewanie.danfoss.

Efektywność energetyczna w praktyce - pompy ciepła w obiektach jedno, wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej. www.ogrzewanie.danfoss. Efektywność energetyczna w praktyce - pompy ciepła w obiektach jedno, wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej. www.ogrzewanie.danfoss.pl Agenda Współczesne wymagania: zwiększenie efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_1 Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania wodociągów i kanalizacji Kierunek: Inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Obieralny, moduł

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY EUROPEJSKI PROJEKTANT DORADCA BUDOWNICTWA PASYWNEGO

CERTYFIKOWANY EUROPEJSKI PROJEKTANT DORADCA BUDOWNICTWA PASYWNEGO Budynki o niemal zerowym zużyciu energii Organizatorem szkolenia jest Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej Imienia Güntera Schlagowskiego Sp. z o.o. CERTYFIKOWANY EUROPEJSKI PROJEKTANT

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BUDYNKO W NISKOENERGETYCZNYCH EFEKTYWNOS C ENERGETYCZNA, EKONOMIA, MIKROKLIMAT

PROJEKTOWANIE BUDYNKO W NISKOENERGETYCZNYCH EFEKTYWNOS C ENERGETYCZNA, EKONOMIA, MIKROKLIMAT Wydarzenia: I dzień - Konferencja II dzień - Szkolenie Wystawa technik EE i OZE Konkurs TOPTEN Okna 2014 Rekomendacje DAES Prezentacje domków NF 40 i NF 15 PROJEKTOWANIE BUDYNKO W NISKOENERGETYCZNYCH EFEKTYWNOS

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja Rok akademicki: 2014/2015 Kod: DIS-1-408-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne szczebla lokalnego:

Dokumenty strategiczne szczebla lokalnego: Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i gaz dla obszaru Gminy Miasta Ełk Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2010 2013 Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zadań optymalizujących bilans energetyczny małych oczyszczalni ścieków

Finansowanie zadań optymalizujących bilans energetyczny małych oczyszczalni ścieków Finansowanie zadań optymalizujących bilans energetyczny małych oczyszczalni ścieków Wiesław Butajło Chmielno, 25.01.2016 r. Potencjalne źródła finansowania inwestycji optymalizujących bilans energetyczny

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO Zmiany w Rekomendacjach T i S - Konsekwencje dla banków Warszawa, 25 września 2013 r. Hotel Mercure, ul. Złota 48/54, Sala Etiuda. Udział w niniejszym seminarium pozwala na wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja na posiedzeniu Rady PIIB 2 marca 2016 r.

Prezentacja na posiedzeniu Rady PIIB 2 marca 2016 r. Prezentacja na posiedzeniu Rady PIIB 2 marca 2016 r. KOMISJA USATWICZNEGO Warszawa, 2 marca 2016 r. DOSKOLALENIA ZAWODOWEGO ZAŁOŻENIA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW PIIB pełniących funkcje techniczne

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ2013 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OPARCIU O EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII

KATALOG SZKOLEŃ2013 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OPARCIU O EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII KATALOG SZKOLEŃ2013 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OPARCIU O EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII Szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej mikro-małych-średnich przedsiębiorstw w województwie świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Heating, ventilation and air-conditioning Forma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I ROZLICZANIA SZKOLEŃ Z FUNDUSZU OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

REGULAMIN ORGANIZACJI I ROZLICZANIA SZKOLEŃ Z FUNDUSZU OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Załącznik do uchwały Okręgowej Rady OPL OIIB nr 19/IV/R/2014 z dnia 18.12.2014r REGULAMIN ORGANIZACJI I ROZLICZANIA SZKOLEŃ Z FUNDUSZU OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Opolska Okręgowa Izba

Bardziej szczegółowo