ramach realizacji projektu pt Medyk na 6 - szkoła kompetencji zawodowych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ramach realizacji projektu pt Medyk na 6 - szkoła kompetencji zawodowych."

Transkrypt

1 Projekt Medyk na 6 szkoła kompetencji zawodowych jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Olsztyn: Usługa zarządzania i monitorowania projektu wraz z przeprowadzeniem szkoleń w zakresie: masaŝu, kosmetyki, zagadnień farmaceutycznych oraz zadań zawodowych higienistki stomatologicznej w ramach realizacji projektu pt Medyk na 6 - szkoła kompetencji zawodowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie, ul. Mariańska 3A, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel , faks wew. 38. Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa zarządzania i monitorowania projektu wraz z przeprowadzeniem szkoleń w zakresie: masaŝu, kosmetyki, zagadnień farmaceutycznych oraz zadań zawodowych higienistki stomatologicznej w ramach realizacji projektu pt Medyk na 6 - szkoła kompetencji zawodowych. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia składa się z następujących 2 dwóch części: Część 1 - pn. usługa zarządzania i monitorowania projektu - Przedmiotem zamówienia jest usługa zarządzania sprawozdawczość, monitoring, rozliczanie, doradztwo projektem pt. Medyk na 6 - szkoła kompetencji zawodowych w zakresie której jest: rozliczanie projektu, sprawozdawczość, obsługa formalno-prawna w zakresie przygotowania postępowań przetargowych na wykonanie zakupów przewidzianych w celu realizacji projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki z dnia 14 sierpnia 2012r wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MRR z dnia r wraz z erratą, w tym koordynowanie dostaw aparatury i usług od podwykonawców oraz zapewnienie prawidłowego raportowania i rozliczania kwalifikowanych kosztów projektu. Część 2 - pn. usługa przeprowadzenia szkoleń - Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń podnoszących kwalifikacje dla 110 uczniów zamawiającego z zakresu masaŝu, kosmetyki, zagadnień farmaceutycznych oraz zadań zawodowych higienistki stomatologicznej. Przedmiot części 2 zamówienia pn. usługa przeprowadzenia szkoleń składa się z następujących 4 zadań: Zadanie 1 - szkolenia z zakresu masaŝu i kosmetyki pielęgnacyjnej obejmujące: szkolenie w zakresie: Kurs Kinesio Taping- które obejmuje przeprowadzenie 12 godzinnego szkolenia. Zajęcia mają na celu zdobycie wiedzy i umiejętności wspomagania działania masaŝu medycznego róŝnymi aplikacjami taśm zgodnie z zasadami kinesiotapingu. Zajęcia zrealizowane będą w systemie weekendowym. szkolenie w zakresie MasaŜ anty - aging - które obejmuje przeprowadzenie 8 godzinnego szkolenia w 2 cyklach. Zajęcia mają na celu zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania zabiegów masaŝu i kosmetyki pielęgnacyjnej z wykorzystaniem innowacyjnych zasad anty- aging. Zajęcia zrealizowane będą w systemie weekendowym. szkolenie w zakresie MasaŜ gorącymi kamieniami - które obejmuje przeprowadzenie 7 godzinnego szkolenia w 2 cyklach w 2 grupach. Zajęcia zrealizowane będą w systemie

2 weekendowym. Zajęcia związane są z poszerzeniem wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych metod w masaŝu i zabiegów Spa. szkolenie z zakresu BandaŜowania i kompresoterapii, które obejmuje przeprowadzenie 70 godzinnego szkolenia w 2 zjazdach. Zajęcia wzbogacają wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania metod przeciwobrzękowych wspomagających drenaŝ limfatyczny i leczenie obrzęków róŝnego pochodzenia. Zajęcia zrealizowane będą w systemie weekendowym. szkolenie pt. MasaŜ stemplami ziołowymi, które obejmuje przeprowadzenie 9 godzinnego szkolenia w systemie weekendowym. Zajęcia mają na celu celu poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu orientalnych metod masaŝu relaksacyjnego. Szkolenie pt. MasaŜ lomi lomi, które obejmuje przeprowadzenie 14 godzinnego szkolenia (2 dni) w 2 cyklach. Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania innowacyjnych zabiegów pielęgnacyjno- relaksacyjnych. Zajęcia zrealizowane będą w systemie weekendowym. Szkolenie z zakresu współczesnych metod redukcji cellulitu, które obejmuje przeprowadzenie 12 godzinnego szkolenia (2 dni) w 2 cyklach. Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania miejscowych zabiegów ciepłolecznictwa, krioterapii i masaŝu przyrządowego do zabiegów wspomagających redukcję cellulitu. Zajęcia zrealizowane będą w systemie weekendowym. Szkolenie z zakresu oczyszczania skóry za pomocą kwasów, które obejmuje przeprowadzenie cyklu 24 godzinnych szkoleń (3 dni po 7 godzin w comiesięcznych odstępach czasowych) w 2 cyklach. Zajęcia mają na celu poszerzenie umiejętności z zakresu oczyszczania skóry twarzy, za pomocą eksfoliacji róŝnymi rodzajami kwasów. Zadanie 2 - szkolenia z zakresu wizaŝu obejmujące: Szkolenie pt. Maskowanie niedoskonałości w defektach skóry, które obejmuje przeprowadzenie 28 godzinnego szkolenia w 2 cyklach. Zajęcia mają na celu zdobycie umiejętności wykonania makijaŝu kamuflującego niedoskonałości, defekty blizny, tatuaŝe, znamiona i in., wykonania profesjonalnej korekty twarzy. Zajęcia prowadzone w systemie weekendowym 4 dni. Szkolenie pt. Face painting i body painting które obejmuje przeprowadzenie 28 godzinnego szkolenia w 2 cyklach. Zajęcia mają na celu zdobycie umiejętności wykonania zdobienia twarzy i ciała przy pomocy farb i metody air brushing. Zajęcia prowadzone w systemie weekendowym 4 dni. Zadanie 3 - szkolenia z farmacji, na które składają się: Szkolenie pt. Pomyśl, oblicz, zaproponuj, które obejmuje przeprowadzenie 8 godzinnego szkolenia w 3 cyklach. Zajęcia mają na celu wdraŝanie do bezpiecznej pracy laboratoryjnej, rozwijanie umiejętności samodzielnego planowania i przeprowadzania doświadczeń, rozwijanie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków z doświadczeń, doskonalenia umiejętności korzystania z modeli, tablic, wykresów, dokonywania obliczeń chemicznych w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie. Szkolenie pt. Mendelejew a Ŝywność, które obejmuje przeprowadzenie 8 godzinnego szkolenia w 2 cyklach. Zajęcia mają na celu zdobycie Zajęcia mają na celu pogłębienie wiedzy i rozwijanie swoje zainteresowań w zakresie chemii, a szczególnie chemii Ŝywności, leków i kosmetyków. Szkolenie pt. Chemia oczyma kobiety, które obejmuje przeprowadzenie 8 godzinnego szkolenia w 2 cyklach. Zajęcia mają na celu angaŝowanie uczniów do samodzielnego przeprowadzania i analizowania doświadczeń chemicznych oraz rozwiązywania problemów teoretycznych z zakresu wybranych zagadnień z dziedziny chemii, nauk przyrodniczych, ekologii ni kosmetyki. Zadanie 4 - szkolenia z zakresu pracy higienistki stomatologicznej, na które składają się: Szkolenie pt. Rola higienistki stomatologicznej we współpracy z lekarzem ortodontą podczas zabiegów z aparatami stałymi, które obejmuje przeprowadzenie 16 godzinnego szkolenia 2 dni w 2 cyklach w 2 grupach. Zajęcia mają na celu opanowanie wiadomości i umiejętności praktycznych z zakresu współpracy z lekarzem ortodontą, przygotowania pacjenta leczonego aparatem stałym do wizyty lekarskiej oraz prowadzenia ciągłości leczenia. Zajęcia przygotują równieŝ do prowadzenia profilaktyki jamy ustnej u pacjentów przed leczeniem, w trakcie i po 2/8

3 zakończonym leczeniu ortodontycznym. Zajęcia zrealizowane będą w systemie weekendowym. Szkolenie pt. Profesjonalne wybielanie zębów, które obejmuje przeprowadzenie 16 godzinnego szkolenia 2 dni w 2 cyklach w 2 grupach. Zajęcia mają na celu przyswojenie przez uczniów umiejętności przygotowania pacjenta do zabiegu wybielania zębów, czynnej asysty podczas zabiegu oraz udzielenia pacjentom zaleceń przed i pozabiegowych. Przygotują równieŝ do samodzielnej pracy w trakcie zabiegu wybielania zębów pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty. Zajęcia zrealizowane będą w systemie weekendowym.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , II.1.7) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający zgodnie z art.45 ust.2 Ustawy Pzp nie Ŝąda wniesienia wadium. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania o W zakresie warunku wskazanego w IV ust. 1 pkt 1 SIWZ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w V ust.1 pkt.2. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga specjalnych uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. III.3.2) Wiedza i doświadczenie o W zakresie warunku wskazanego w IV ust. 1 pkt 2) SIWZ posiadania wiedzy i doświadczenia, wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w V ust.1 pkt.2) SIWZ, Ŝe posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w V ust.1 pkt.2) SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. III.3.3) Potencjał techniczny o potencjał techniczny: dla uznania, Ŝe wykonawca spełnia warunek posiadania do dyspozycji potencjału technicznego zamawiający Ŝąda, by wykonawca złoŝył oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w V ust.1 pkt.2) SIWZ, Ŝe dysponuje potencjałem technicznym potrzebnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania 3/8

4 warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w V ust.1 pkt.2) SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia o potencjał kadrowy dla części 1: dla uznania, Ŝe wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający Ŝąda, by wykonawca wykazał, co najmniej następujące osoby: Kierownik projektu - osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie i posiada minimum: wykształcenie wyŝsze magisterskie min 6 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą min. 1 ukończone szkolenia, warsztaty itp. z zakresu Reformy kształcenia zawodowego obowiązującej od września 2012r klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego, podstawa programowa kształcenia w zawodach, programy nauczania dla zawodów w obszarze medycznym i administracyjnousługowym Koordynator zajęć - osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada minimum: wykształcenie wyŝsze magisterskie studia podyplomowe o profilu medycznym lub usługowym kosmetycznym minimum 6-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym, ukończone szkolenie lub warsztaty w zakresie Promotora zmian w obszarze kształcenia zawodowego zgodnie y Reformą oświaty obowiązującą od września 2012r Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2011 nr 205 poz Specjalista ds. rekrutacji - osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie rekrutacji beneficjentów ostatecznych i posiada minimum: wykształcenie średnie lub wyŝsze posiadanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych udział w min. 1 projekcie jako specjalista ds. rekrutacji biegła znajomość pakietu MS OFFICE Word, Excel Specjalista ds. obsługi księgowej - osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie obsługi księgowej posiada minimum: wykształcenie średnie lub wyŝsze posiadanie wiedzy z zakresu przygotowywania dokumentacji księgowej udział w min. 1 projekcie jako specjalista ds. obsługi księgowej biegła znajomość pakietu MS OFFICE Word, Excel Asystent koordynatora - osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie obsługi księgowej posiada minimum: wykształcenie średnie lub wyŝsze co najmniej roczne doświadczenie w pracy administracyjnej; doświadczenie w realizacji projektów POKL znajomość dokumentów i wytycznych dotyczących zasad systemu sprawozdawczości POKL umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych; biegła znajomość pakietu biurowego Office - Word, Excel, Specjalista ds. monitoringu i płatności - osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie monitoringu i płatności posiada minimum: wykształcenie średnie lub wyŝsze doświadczenie w pracy na zasadach projektowych prowadzenie dokumentacji projektowej, sprawozdawczość, znajomość zasad monitoringu projektów współfinansowanych ze źródeł unijnych, doświadczenie w prowadzeniu ewaluacji i monitoringu oraz opracowywaniu jego wyników, biegła obsługa Pakietu MS Office i Internetu, udział w min. 2 projektach jako specjalista ds. rozliczania projektów potencjał kadrowy dla części 2: dla uznania, Ŝe wykonawca spełnia warunek 4/8

5 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający Ŝąda, by wykonawca wykazał, co najmniej następujące osoby: do realizacji zadania 1 - min. 9 osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiadają minimum: wykształcenie wyŝsze lub studia podyplomowe związane z fizjoterapią lub dziedzina pokrewną do prowadzonego szkolenia min. 5 letni staŝ pracy związany z prowadzeniem kursów, szkoleń o charakterze terapeutycznym, rehabilitacyjnym, z zakresu masaŝu lub w charakterze nauczyciela, wykładowcy znajomość nowej podstawy programowej, odbyte kursy kierunkowe, specjalistyczne z zakresu szkolenia, które ma przeprowadzić doświadczenie w pracy z pacjentami, klientami, osobami, którym dedykowane jest konkretne szkolenie lub prowadzenie autorskich masaŝy przeprowadzone min. 3 szkoleń kaŝda osoba jako wykładowca w jednym z tematów objętych realizowanym zadaniem do realizacji zadania 2 - min. 1 osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada minimum: wykształcenie średnie lub wyŝsze ukończony min.3 kursy, szkolenie itp. z zakresu wizaŝu, charakteryzacji, stylizacji znajomość nowej podstawy programowej, min. 5 przeprowadzane szkolenia w jednym z poniŝszych zakresów szkoleń: Body painting i face painting, Maskowanie niedoskonałości w defektach skóry do realizacji zadania 3 - osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada minimum: wykształcenie wyŝsze z zakresu kształtowania i ochrony środowiska studia podyplomowe pedagogiczne doświadczenie jako autor i lub recenzent programów nauczania do kształcenia zawodowego w zawodzie technik farmaceutyczny znajomość nowej podstawy programowej autor lub współautor publikacji naukowych z zakresu chemii do realizacji zadania 4 - osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada minimum: wykształcenie wyŝsze lub dwuletnie zawodowe w zawodzie higienistka stomatologiczna; doświadczenie w prowadzeniu zajęć w kształceniu w zawodzie Higienistka stomatologiczna; oświadczenie jako autor i lub recenzent podstaw programowych kształcenia w zawodzie Higienistka stomatologiczna; doświadczenie jako autor i lub recenzent programów nauczania do kształcenia zawodowego w zawodzie Higienistka stomatologiczna; doświadczenie minimum 3 lata pracy na stanowisku higienistka stomatologiczna. znajomość nowej podstawy programowej III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa o W zakresie warunku wskazanego w IV ust.1 pkt 4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia dla uznania, Ŝe wykonawca spełnia warunek Zamawiający Ŝąda, by Wykonawca złoŝył oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w V ust.1 pkt 2) SIWZ, Ŝe znajduje się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w V ust.1 pkt 2) SIWZ. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 5/8

6 WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu naleŝy przedłoŝyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru nr 1, Podpisane oświadczenie Wykonawcy, Ŝe spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wg wzoru nr 2, Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wg wzoru nr 2a. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - zgodnie z wzorem nr 2b. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług szkoleniowych, zarządzanie, monitoring i kierowanie realizacją projektu pt. Medyk na 6 - szkoła kompetencji zawodowych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru nr 3 Części zamówienia powierzone podwykonawcom- wg wzoru 4 - wykonawca składa to oświadczenie, jeŝeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeŝeli osobą podpisującą nie jest osoba upowaŝniona JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 6/8

7 zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w V ust.1 pkt 4 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - nie wydaje się dokumentów, o których mowa w V ust. 1 pkt 4 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów ich wystawienia, o których mowa w V ust.1 pkt 4 SIWZ. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena Kwalifikacje kadry prowadzącej szkolenie - 50 IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian w 9 wzoru umowy, którego treść brzmi: 9. Zmiana umowy 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy moŝe nastąpić za zgodą obydwu stron wyraŝoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŝności takiej zmiany. 2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złoŝonej oferty: 1) wystąpienia okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć pomimo zachowania naleŝytej staranności. 2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia realizacji przedmiotu zamówienia przez zamawiającego, 3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 4) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyŝszej (np. klęski Ŝywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. 5) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji przedmiotu umowy. 6) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia określonego w 3 ust.2 niniejszej umowy. Koszty związane ze wzrostem stawki VAT pokrywa wykonawca. 7) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 8) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłoŝenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyŝsze od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9) Wystąpienia konieczności zmian osób wykonawcy w przypadku, 7/8

8 8/8

9

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gim2.wolsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gim2.wolsztyn.pl Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gim2.wolsztyn.pl Wolsztyn: Pełnienie funkcji asystenta nauczyciela projektu CHCEMY

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cedry-wielkie.pl Cedry Wielkie: Organizacja kursów: sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Otwock: Wykonanie modernizacji serwerowni na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, woj. 1 z 7 2011-03-18 12:40 Warszawa: Opracowanie, wdroŝenie platformy e-learningowej i dedykowanych programów szkoleniowych dla urzędników i studentów, zakończonych egzaminem i certyfikatem, w tym system raportowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl Kluczbork: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pod

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Hosting dla inwentarza archiwalnego Numer ogłoszenia: 361042-2012; data zamieszczenia: 21.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Hosting dla inwentarza archiwalnego Numer ogłoszenia: 361042-2012; data zamieszczenia: 21.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipn.gov.pl Warszawa: Hosting dla inwentarza archiwalnego Numer ogłoszenia: 361042-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wcpr.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wcpr.pl Warszawa: Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 6 2015-03-09 10:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Wytworzenie Studium Wykonalności I Koncepcji budowy,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-03-19 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem programów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Cieszyn: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl Skoczów: Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w związku z realizacją projektu pn. Zdobyta wiedza - lepsza przyszłość nr WND-POKL.09.01.02-24-158/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl 1 z 6 2014-09-11 13:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl Warszawa: Świadczenie usług ochrony osób i mienia - II części Numer

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl Lublin: Wykonanie modernizacji wentylacji wyciągowej w salach ćwiczeniowych Katedry

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Warszawa: Modernizacja siedzib Urzędu Dzielnicy Wola - instalacja klimatyzacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Koordynator merytoryczny projektu CULTURE.media. Numer ogłoszenia: 280353-2013; data zamieszczenia: 23.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2013-04-25 16:25 Zielona Góra: Wdrożenie Projektu pt.: Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Lubuskiego (RSIPWL) Numer ogłoszenia: 166634-2013; data zamieszczenia: 25.04.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 72176-2010; data zamieszczenia: 15.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 72176-2010; data zamieszczenia: 15.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Krynica-Zdrój: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Czas na zwiększenie aktywności zawodowej w Gminie Krynica Zdrój Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 72176-2010; data

Bardziej szczegółowo

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z modułem obsługi kasy fiskalnej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 1 z 8 2013-09-11 07:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: Usługa przeprowadzenia kursu Sprzedawca z

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Powstańców 34, 40-954 Katowice,

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Powstańców 34, 40-954 Katowice, 1 z 6 2011-08-30 12:56 Katowice: Kontrakt Doradztwo w zakresie opracowania zasad współpracy z Partnerami w zakresie eksploatacji projektu SEKAP2 zgodnie z zasadami biblioteki ITIL wraz z opracowaniem umów

Bardziej szczegółowo

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez

Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości (księgowość, kadry i płace, założenie własnej działalności) współfinansowanego przez 1 z 8 2013-09-11 07:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mops.olawa.ig.pl Oława: usługa przeprowadzenia kursu Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

metodyki PRINCE 2 dla 14 osób - 1 grupa szkoleniowa. c) Przeprowadzenia symulacji The Challenge of Egypt dla 20 osób w tym 2 grupy szkoleniowe.

metodyki PRINCE 2 dla 14 osób - 1 grupa szkoleniowa. c) Przeprowadzenia symulacji The Challenge of Egypt dla 20 osób w tym 2 grupy szkoleniowe. Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsz.elblag.pl Elbląg: Przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń oraz świadczenie usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-07-12 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: wymianę okien i drzwi balkonowych drewnianych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 833 20 21, faks 46 833 32 28.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 833 20 21, faks 46 833 32 28. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/przetargi_2012_lista.html Skierniewice: Wykonanie i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 158562-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 158562-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Grodków: Wymiana więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia i podłogi poddasza w budynku świetlicy wiejskiej w Przylesiu Dolnym Numer ogłoszenia: 158562-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo