1. Informacje ogólne o Programie PL03 oraz warunki niezbędne do otrzymania dofinansowania 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Informacje ogólne o Programie PL03 oraz warunki niezbędne do otrzymania dofinansowania 3"

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK - POMOC DLA WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL03: WZMOCNIENIE MONITORINGU ŚRODOWISKA ORAZ DZIAŁAŃ KONTROLNYCH W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

2 SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Programie PL03 oraz runki niezbędne do otrzymania dofinansonia Wprodzenie Finansonie Programu System instytucjonalny Rodzaje wspieranych projektów oraz terminy naboru otrtego Wskaźniki Programu Kto może ubiegać się o dofinansonie? Kwota dofinansonia dla naboru wniosków w ramach otrtego konkursu Współfinansonie w projekcie Procent dofinansonia Okres klifikolności wydatków Sposób finansonia projektów Projekty partnerskie i projekty partnerskie z Darczyńcami Fundusz Współpracy Dwustronnej Szczegółowe zasady dotyczące dofinansonia projektów w ramach Programu PL Budżet projektu Koszty klifikolne Pomoc publiczna i zamówienia publiczne Wniosek aplikacyjny i Plan Wdrażania Projektu dla PL Wniosek aplikacyjny Załączniki do wniosku aplikacyjnego Plan Wdrażania Projektu (PWP) Nabór wniosków aplikacyjnych Zasady oceny i wyboru wniosków Ocena wniosków Procedura odwoławcza Wybór projektów do dofinansonia Informacja i promocja Kontakt

3 1. Informacje ogólne o Programie PL03 oraz runki niezbędne do otrzymania dofinansonia 1.1 Wprodzenie Program Operacyjny PL03 Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych będzie wdrażany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata Program został utworzony na podstawie Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata podpisanego pomiędzy Republiką Islandii, Księstwem Liechtenstein, Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską oraz na podstawie Protokołu 38b do umowy EOG w sprawie Mechanizmu Finansowego EOG na lata i Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata Celem programu jest wspieranie kompleksowych rozwiązań dla wzmocnienia zdolności służb zaangażonych w monitoring środowiska i kontrolę, a także wzmocnienie działań kontrolnych poprzez zapewnienie odpowiednich procedur, narzędzi i sprzętu. Program Operacyjny ma również za zadanie wspieranie rozwiązań dotyczących wzmocnienia zdolności służb geodezyjnych i kartograficznych w zakresie korzystania z informacji przestrzennej dotyczących środowiska naturalnego, a w szczególności hydrograficznych i hydrologicznych danych przestrzennych. Niniejsza publikacja to podręcznik wnioskodawcy, który ma przybliżyć i wyjaśnić jak aplikoć o środki w ramach programu PL03. Zawiera on istotne informacje dotyczące przygotonia dokumentacji aplikacyjnej. Szczegółowe informacje odnośnie sposobu wypełniania wniosku aplikacyjnego znajdują się w dokumencie pt. Instrukcja wypełniania wniosku aplikacyjnego i Planu Wdrażania Projektu. Podręcznik jest skierony do potencjalnych wnioskodawców z Polski oraz partnerów, również z krajów Państw-Darczyńców. Celem Podręcznika jest zaprezentonie Programu oraz pomoc w przygotoniu dokumentacji aplikacyjnej projektu. 1.2 Finansonie Programu Alokacja na Program wynosi EUR, w tym na: projekty predefinione EUR, otrty nabór wniosków EUR. 1.3 System instytucjonalny 3

4 W systemie zarządzania i wdrażania Programu uczestniczą m.in. następujące instytucje: Operatorem Programu jest Ministerstwo Środowiska (Departament Funduszy Europejskich) przy pomocy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Departament Funduszy Norweskich) Podział zadań Operatora Programu: Operator Programu NFOŚiGW MŚ do zadań należy m.in.: do zadań należy m.in.: - przyjmonie wniosków - sekretariat Komitetu ds. Wyboru Projektów - ocena formalna i merytoryczna - przekazanie listy rankingowej do KMF - projekt listy rankingowej - wydanie decyzji ws. dofinansonia Krajowym Punktem Kontaktowym jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej) 1.4 Rodzaje wspieranych projektów oraz terminy naboru otrtego W ramach Programu Operacyjnego przewiduje się realizację projektów zgłaszanych przez wnioskodawców w trybie naboru otrtego. Projekty powinny wpisyć się w jeden z rezultatów Programu Operacyjnego wskazanych poniżej: Oczekiny rezultat 1: Oczekiny rezultat 2: Oczekiny rezultat 3: Wzmocnienie potencjału władz posiadających kompetencje w zakresie środowiska w relacji do zintegronego planonia i kontroli, Popra informacji o środowisku w zakresie wpływu, stanu i trendów, Popra wymiany informacji o środowisku w zakresie wpływu, stanu i trendów między Państmi- Beneficjentami a innymi państmi członkowskimi UE, 4

5 Oczekiny rezultat 4: Zwiększona świadomość społeczna i działania edukacyjne w zakresie monitoronia środowiska oraz zintegronego planonia i kontroli. WAŻNE: klifikolne działania zostały wymienione w Załączniku II do Umowy w sprawie programu PL03, która znajduje się na stronie Otrty nabór wniosków zostanie ogłoszony 11 marca 2013 r.; przyjmonie wniosków aplikacyjnych rozpocznie się 18 marca 2013 r., zakończenie przyjmonia wniosków - 20 maja 2013 r. Podczas trnia naboru w dniach r. w godz w siedzibie NFOŚiGW odbędą się dni otrte dla potencjalnych wnioskodawców podczas, których będą oni mogli zasięgnąć informacji bezpośrednio u lidera Programu. W trakcie całego okresu naboru wniosków funkcjonoć będzie także punkt kontaktowy, gdzie wnioskodawcy będą mgli kieroć swoje zapytania: Tel , Adres Wskaźniki Programu Operator Programu ma obowiązek poprzez realizację Programu, osiągnięcia celu, rezultatów, wyników oraz wskaźników wych zdefinionych dla Programu podanych w tabelach poniżej: Rezultat Wynik Wskaźnik wyniku Wzmocnienie potencjału władz, w zakresie których znajdują się kompetencje dot. środowiska w relacji do zintegrone go planonia Opraconie nowej edycji Systemu Kontroli /opraconie i/lub uzupełnienie programów monitoringu Liczba zaktualizonych Systemów Kontroli Liczba opraconych Wartość wskaźnika bazo 0 1 bazo Opis podejmonymi w 5

6 i kontroli Zakup sprzętu pomiarowego i podręcznego sprzętu elektronicznego w celu ułatwienia kontroli pozostałym Wojewódzkim Inspektoratom i/lub innym instytucją sektora publicznego zaangażonym w działania na rzecz monitoringu środowiska Doskonalenie umiejętności pracowników administracji publicznej, organów ochrony środowiska i Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie korzystania z informacji przestrzennej na temat środowiska naturalnego a w szczególności hydrograficznych oraz hydrologicznych danych przestrzennych dostarczanych w ramach monitoronia i kontroli środowiska i/lub uzupełnionych programów monitoringu Liczba WIOŚ, które otrzymały zestawy sprzętu Liczba innych instytucji sektora publicznego zaangażonych w działania na rzecz monitoringu środowiska, które otrzymały zestawy sprzętu Liczba uczestników szkolenia 0 1 bazo 0 14 bazo 0 1 bazo podejmonymi w podejmonymi w podejmonymi w Wskaźnik ilościowy Zapewniony dostęp do Liczba instytucji bazo Wskaźnik ilościowy 6

7 Lepsze informacje o środowisku w zakresie wpływu, stanu i trendów usług elektronicznych wykorzystynych przez administrację publiczną w zakresie informacji przestrzennej a w szczególności hydrograficznych oraz hydrologicznych danych przestrzennych dostarczanych w ramach monitoronia Opraconie i uruchomienie modelonia wybranych danych dotyczących jakości powietrza w Polsce Zmodernizony system monitoringu jakości powietrza zapewniający dostęp on-line do informacji na temat jakości powietrza w Polsce Model danych przestrzennych na temat środowiska naturalnego harmonizujący bazy danych hydrograficznych i hydrologicznych z innymi referencyjnymi bazami danych (np. bazami danych obiektów topograficznych) oraz krajowy system zarządzania informacjami, który zapewnia usługi on- sektora publicznego korzystających z technologii w zakresie wielorozdzielczej, wieloreprezentacyj nej i wieloskalowej bazy danych Liczba zakończonych działań modelonia wybranych danych dotyczących jakości powietrza w Polsce Liczba instytucji korzystająca z nowego i zmodernizoneg o sprzętu Liczba instytucji sektora publicznego korzystających z technologii w zakresie wielorozdzielczej, wieloreprezentacyj nej i wieloskalowej bazy danych 0 27 bazo 0 1 bazo 0 16 bazo 0 27 podejmonymi w podejmonymi w Wskaźnik ilościowy 7

8 line nt. informacji przestrzennych dot. środowiska naturalnego związanych z hydrograficznymi i hydrologicznymi danymi przestrzennymi Popra wymiany informacji o środowisku w zakresie wpływu, stanu i trendów między Państmi- Beneficjentami a innymi państmi członkowskim i UE Zaopatrzenie w próbne dane przestrzenne dotyczące środowiska naturalnego w skali 1: dla wybranych obszarów Polski Uruchomienie serwisu internetowego wizualizacji danych o jakości powietrza wytrzanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska (IOŚ), w tym danych przestrzennych Wzrost liczby instytucji wykorzystujących nowy system wizualizacji danych dotyczących jakości powietrza Aktualizacja serwisu internetowego GIOŚ Liczba obyteli korzystających z technologii w zakresie wielorozdzielczej, wieloreprezentacyj nej i wielkoskalowej bazy danych Liczba usług internetowych w zakresie wizualizacji danych na temat jakości powietrza w czasie niemal rzeczywistym pod kątem zanieczyszczeń gazowych i pyłowych (PM), w tym danych przestrzennych, uruchomionych na portalu GIOŚ Liczba instytucji związanych z IOŚ wykorzystujących nowy system wizualizacji danych dotyczących jakości powietrza Opracona i prodzona w bazo 0 1,000 bazo 0 1 bazo 0 16 bazo Wskaźnik ilościowy podejmonymi w podejmonymi w 8

9 Wzrost świadomości społecznej na prezentującego w języku angielskim informacje na temat kontroli emisji ze źródeł punktowych - informacja o działalności Inspekcji oraz źródłach presji na środowisko Wdrożenie technologii w zakresie wielorozdzielczej, wieloreprezentacyjnej i wieloskalowej bazy danych na temat środowiska naturalnego odnośnie do hydrograficznych i hydrologicznych danych przestrzennych, które będą kompatybilne z technologiami i systemami szeroko stosonymi w Unii Europejskiej Krajo infrastruktura informacji przestrzennej w zakresie wielorozdzielczej, wieloreprezentacyjnej i wieloskalowej bazy danych na temat środowiska naturalnego odnośnie do hydrograficznych i hydrologicznych danych przestrzennych zintegronych z innymi elementami infrastruktury danych przestrzennych INSPIRE w węzłach krajowych i regionalnych Podniesienie poziomu wiedzy na temat usprawnienia języku angielskim podstrona interneto na temat emisji ze źródeł punktowych Liczba krajów korzystających z wprodzonych technologii Liczba krajów korzystających z technologii w zakresie wielorozdzielczej, wieloreprezentacyj nej i wielkoskalowej bazy danych Liczba przeszkolonych pracowników IOŚ 0 1 bazo 0 2 bazo 0 2 bazo podejmonymi w Wskaźnik ilościowy Wskaźnik ilościowy podejmonymi w 9

10 temat monitoroni a środowiska oraz zintegrone go planonia i kontroli oraz działania edukacyjne w tym zakresie monitoringu jakości powietrza w oparciu o doświadczenia norweskie 0 60 Podniesienie poziomu wiedzy na temat monitoringu jakości powietrza wśród pracowników w instytucjach korzystających z norweskich doświadczeń podczas wizyt studyjnych w ramach projektów Podniesienie poziomu wiedzy na temat działań kontrolnych na podstawie doświadczeń norweskich Uruchomienie nowej strategii informacji GIOŚ Liczba przeszkolonych pracowników IOŚ Liczba przeszkolonych pracowników IOŚ Opracona no Strategia Informacji w GIOŚ bazo 0 30 bazo bazo 0 1 podejmonymi w podejmonymi w podejmonymi w Projekt może być złożony tylko w ramach jednego rezultatu programu, który staje się celem projektu. Wskaźniki dla rezultatu i wyników projektu są zdefinione w formularzu aplikacyjnym; wnioskodawca powinien wybrać wskaźnik tylko w ramach jednego rezultatu. 1.6 Kto może ubiegać się o dofinansonie? O dofinansonie ze środków MF EOG w ramach otrtego konkursu głównego mogą ubiegać się: podmioty z sektora publicznego działające w obszarze ochrony środowiska. 10

11 1.7 Kwota dofinansonia dla naboru wniosków w ramach otrtego konkursu Dofinansonie dla projektu nie może być niższe niż EUR i nie może przekroczyć EUR. WAŻNE: Budżet projektu powinien być wyrażony we wniosku aplikacyjnym WYŁĄCZNIE w PLN. Wnioskodawca NIE posługuje się dla celów przygotonia budżetu projektu lutą EUR. Ryzyko kursowe zostało przeniesione na poziom Operatora Programu, który dla celów przeprodzenia naboru wniosków przyjął kurs wymiany wskazany w ogłoszeniu o naborze wynoszący 1 EUR = 4,1359 PLN. 1.8 Współfinansonie w projekcie Wnioskodawca musi zapewnić w budżecie projektu wkład własny w wysokości minimum 15% kwoty kosztów klifikolnych. Wkładu własnego nie może stanowić dotacja ani wkład rzeczowy. Wkładem własnym mogą być wyłącznie środki pieniężne, np. pożyczka zaciągnięta przez wnioskodawcę (preferencyjna, umarzalna) lub wkład finansowy partnera. 1.9 Procent dofinansonia Dofinansonie dla projektu ze środków MF EOG nie może przekroczyć 85% kwoty kosztów klifikolnych Okres klifikolności wydatków Koszty ponoszone w ramach projektu są klifikolne od dnia podjęcia decyzji o dofinansoniu projektu do 30 kwietnia 2016 r Sposób finansonia projektów 11

12 Refundacja części kosztów poniesionych i udokumentonych 1. Istnieje możliwość wnioskonia o jednorazową zaliczkę w wysokości do 10% kwoty dofinansonia. Sposób rozliczenia zaliczki w projektach jest następujący: Kwota przeznaczona do refundacji na podstawie złożonego i zaakceptonego wniosku o płatność okresową zostanie pomniejszona o kwotę wypłaconej wcześniej zaliczki, aż do momentu rozliczenia całkowitej kwoty płatności zaliczkowej Projekty partnerskie i projekty partnerskie z Darczyńcami Projekt może być wdrażany w partnerstwie pomiędzy Beneficjentem i partnerami zgodnie z art. 1.5 ust. 1 lit. (w) oraz art. 3.4 Regulacji. Jeśli projekt jest wdrażany w partnerstwie, Beneficjent podpisuje umowę partnerską z partnerami projektu o treści i w formie określonej w art. 6.8 Regulacji. Ważnym elementem umowy partnerskiej jest określenie metody obliczania kosztów pośrednich partnera projektu. Zawiązanie partnerst nie będzie runkiem bezwzględnym uzyskania dofinansonia dla projektu w ramach otrtego naboru wniosków. Strony zobowiązane są do podpisania listu intencyjnego lub umowy partnerskiej na etapie wnioskonia o dofinansonie projektu. W przypadku złożenia listu intencyjnego, wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia do Operatora Programu umowy partnerskiej przed podpisaniem umowy finansowej. Jeśli jedną ze stron jest podmiot z krajów Darczyńców umo partnerska sporządzana jest w języku angielskim, natomiast Operatorowi Programu należy przedstawić również polskie tłumaczenie umowy. Nie jest wymagane dokonanie tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego. WAŻNE: wzór umowy partnerskiej dostępny jest na stronie Fundusz Współpracy Dwustronnej Środki Funduszu Współpracy Dwustronnej stanowią 1,5% kwoty alokacji w ramach Programu i przeznaczone są na wymianę doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk z organizacjami pochodzącymi z krajów Darczyńców. Wsparcie z Funduszu Współpracy Dwustronnej jest wsparciem dodatkowym i niezależnym od projektu głównego. 1 Konieczność udokumentonia dotyczy kosztów bezpośrednich w projekcie. W przypadku kosztów pośrednich rozliczanych metodą ryczałtową, udokumentonia na wniosek Operatora będzie wymagała jedynie metodologia wyliczenia wskaźnika ryczałtu. Pojedyncze koszty pośrednie nie będą dokumentone. 12

13 Środki te będą dostępne wyłącznie dla wnioskodawców, którzy uzyskają dofinansonie w ramach Programu. Po zakończeniu naboru wniosków, Operator Programu wystosuje do wnioskodawców, których projektom przyznano dofinansonie, zaproszenia do składania uproszczonych wniosków bilateralnych. Wymaganym załącznikiem do wniosku bilateralnego będzie umo partnerska bądź list intencyjny podpisany z podmiotem z Państw-Darczyńców. WAŻNE: zakres tematyczny oraz zasady przyznania środków w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej zarte zostały w Strategii Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu PL03 która dostępna jest na stronie 2. Szczegółowe zasady dotyczące dofinansonia projektów w ramach Programu PL Budżet projektu Dofinansoniu podlegają wyłącznie koszty klifikolne projektu. Wnioskodawca we wniosku aplikacyjnym w części Plan Wdrażania Projektu przedstawia planony budżet projektu zaokrąglony do pełnych PLN. WAŻNE: szczegóło instrukcja wypełniania Planu Wdrażania Projektu dla PL03 znajduje się w dokumencie pt. Instrukcja wypełniania wniosku aplikacyjnego i Planu Wdrażania Projektu. 2.2 Koszty klifikolne Wydatki klifikolne projektów to wydatki rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta lub partnera projektu, które spełniają kryteria przedstawione w art. 7.2 Regulacji, należą do określonych kategorii oraz spełniają runki bezpośrednich wydatków klifikolnych określonych w art. 7.3 Regulacji, jak również kosztów pośrednich zgodnie z art. 7.4 Regulacji. Załącznikiem do wniosku aplikacyjnego jest Metoda kalkulacji kosztów pośrednich, w której wnioskodawca przedstawia wyliczenia kosztów pośrednich oraz zryczałtonej stawki kosztów pośrednich, które mogą być przypisane do projektu. WAŻNE: Szczegółowe wytyczne odnośnie kosztów pośrednich i bezpośrednich wraz z przykładami wyliczeń kosztów pośrednich znajdują się w dokumencie Metodologia kalkulacji kosztów pośrednich, który znajduje się na stronie 13

14 Należy pamiętać, że koszty pośrednie ponoszone w ramach projektów mogą opierać się na ryczałcie wynoszącym do 20% całkowitych bezpośrednich kosztów klifikolnych zgodnie z art. 7.4 ust. 1 lit. (b) Regulacji. WAŻNE: W przypadku, gdy wnioskodawca nie wykazuje kosztów pośrednich, a przyjęta stawka ryczałtu wynosi 0%, wnioskodawca musi złożyć stosowne oświadczenie do wniosku aplikacyjnego, mówiące o tym, iż nie będzie tego typu kosztów zgłaszał w trakcie realizacji projektu. Metodologia kosztów pośrednich oraz przyjęte w niej podstawy do wyliczeń i stawka ryczałtu nie mogą ulec zmianie na etapie realizacji projektu. Kwota maksymalna kosztów pośrednich jest określana w umowie ws. projektu. Koszty zakupu sprzętu. W przypadku zakupu sprzętu w ramach projektu, klifikony jest koszt nowego lub użynego sprzętu pod runkiem, że jest on amortyzony zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości obowiązującymi beneficjenta i zasadami ogólnie przyjętymi dla przedmiotów tego samego rodzaju. Tylko ta część amortyzacji, która odpowiada okresowi trnia projektu oraz rzeczywistemu zużyciu do celów projektu może być brana pod ugę przez Operatora Programu. Od ogólnej zasady istnieje możliwość zastosonia wyjątku. Beneficjenci, wobec których zastosono wyjątek w odniesieniu do jakiegokolwiek sprzętu (sprzęt wyłączony): będą właścicielami sprzętu, którego dotyczy wyjątek, przez okres co najmniej 5 lat od momentu zakończenia projektu oraz będą użytkoli przedmiotowy sprzęt na rzecz realizacji ogólnych celów projektu przez ten sam okres; ubezpieczą sprzęt, którego dotyczy wyjątek, na wypadek pożaru, kradzieży i innych nieprzewidzianych wypadków zarówno podczas realizacji projektu jak i przez okres 5 lat od zakończenia projektu; oraz ustanowią oddzielną pulę środków na utrzymanie sprzętu, którego dotyczy wyjątek, przez okres co najmniej 5 lat od czasu zakończenia projektu. Oddzielna pula środków niezbędna do spełnienia tego runku będzie określona w umowie w sprawie projektu. Operator Programu może zwolnić beneficjenta z ww. obowiązków, w odniesieniu do każdego indywidualnie wskazanego sprzętu, którego dotyczy wyjątek, w sytuacji gdy Operator Programu ma pewność, biorąc pod ugę wszystkie okoliczności, że użytkonie sprzętu do celów ogólnych projektu, tj. rezultatów programu, po jego zakończeniu nie wywołuje żadnych korzyści ekonomicznych. Ponadto lista wyłączonego sprzętu dla projektu będzie zatwierdzana na etapie umowy w sprawie projektu. Całkowity koszt zakupu nowego lub użynego sprzętu jest klifikolny pod runkiem, że sprzęt ów stanowi nieodłączną i niezbędną część projektu i ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia rezultatu projektu. 14

15 WAŻNE: Wytyczne odnośnie klifikolności kosztów w tym klifikolności kosztów w projekcie znajdują się m. in. w Rozdziale 7 regulacji ws. Wdrażania MF EOG oraz w Załącznikach I i II do Umowy w sprawie programu i dostępne są na stronie: Koszty zarządzania. Dla określenia klifikolności kosztów wynagrodzeń i ich składowych na poziomie Projektu poprzez analogię stosone będą Wytyczne MRR w sprawie kosztów zarządzania dla Operatorów Programów w ramach MF EOG Zgodnie z przyjętymi w Wytycznych zasadami wynagrodzenia pracowników, w tym składki na ubezpieczenia społeczne i inne koszty wchodzące w skład wynagrodzenia, zgodnie z prawem pracy, w wysokości wynikającej z układu zbiorowego pracy lub z regulaminu wynagradzania w danej jednostce bądź odpowiedniego aktu prawnego regulującego zasady wynagradzania, prace pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej są kosztem klifikolnym w Projekcie. Należy przy tym pamiętać, iż zgodnie z wytycznymi MRR odpowiednie koszty wynagrodzeń pracowników administracji publicznej są klifikolne wyłącznie w zakresie, w którym odnoszą się do kosztów działań, które nie byłyby przeprodzone, gdyby nie podjęto się wdrażania danego Projektu. Wytyczne regulują także rozdział kosztów pośrednich i bezpośrednich zatrudnionych w projekcie pracowników. Charakter zadań powierzonych do wykonania osobom zatrudnionym w projekcie oraz czas poświęcony na ich wykonanie mają istotny wpływ na to czy koszt wynagrodzenia danego pracownika będzie kosztem bezpośrednim czy pośrednim. Koszt pośredni to: wynagrodzenia personelu obsługowego projektu (obsługa kadro, księgo, administracyjna). Koszt bezpośredni to: wynagrodzenie koordynatora/kierownika projektu lub innej osoby mającej za zadanie koordynonie lub zarządzanie projektem lub innego personelu bezpośrednio zaangażonego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie, o ile jego zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu. Linię demarkacyjną oddzielającą koszty bezpośrednie od pośrednich wyznacza sam wnioskodawca/beneficjent poprzez poprawne i rzetelne wypełnienie stosownej metodologii kosztów pośrednich będącej obowiązkowym załącznikiem do wniosku aplikacyjnego. W tym załączniku wnioskodawca/beneficjent dokładnie definiuje, co stanowi koszt pośredni a co bezpośredni w jego Projekcie. Za nieklifikolne składniki wynagrodzeń uża się: świadczenia finansone ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odprawy emerytalno-rentowe, nagrody jubileuszowe, zasiłek chorobowy, zasiłki finansone z budżetu państ (zasiłek pielęgnacyjny, 15

16 zasiłek rodzinny), zasiłki finansone przez ZUS (np. zasiłek rehabilitacyjny, macierzyński, tacierzyński opiekuńczy wyrównawczy), koszty badań wstępnych oraz kontrolnych, dopłata do okularów, koszty usług zdrowotnych. WAŻNE: Szczegóły dotyczące klifikolności poszczególnych składowych wynagrodzenia jak i runków ustanawiania dodatków zadaniowych tak, aby były one klifikolne w Projekcie znajdą Państwo w Wytyczne MRR w sprawie kosztów zarządzania dla Operatorów Programów w ramach MF EOG , które znajdują się na stronie: 2.3 Pomoc publiczna i zamówienia publiczne Zgodnie z art. 4 Protokołu 38a Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przy wdrażaniu Mechanizmu Finansowego EOG należy przestrzegać zasad dotyczących pomocy publicznej. W ramach Programu jedynie projekty niekomercyjne będą klifikoły się do uzyskania wsparcia. Katalog wnioskodawców ogranicza się do podmiotów co do zasady nie działających dla zysku. W rozumieniu przepisów Traktatu o funkcjononiu Unii Europejskiej (TFUE) dofinansonie ze środków NFOŚiGW ma charakter pomocy publicznej, gdy spełnione zostaną jednocześnie następujące runki: dofinansonie zostanie wykorzystane w związku z działalnością gospodarczą w rozumieniu unijnego pra konkurencji, dofinansonie grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpły na wymianę handlową między Państmi Członkowskimi Unii Europejskiej. Wnioskodawcy Programu są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia o pomocy publicznej. Oświadczenie jest częścią wniosku aplikacyjnego w części V Zgodność z prawem krajowym i unijnym. W celu udzielenia poprawnej odpowiedzi w punktach należy interpretoć je w sposób następujący: 1. Czy Wnioskodawca prodzi działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego pra konkurencji (tj. czy świadczy usługi lub oferuje tory na rynku)? Działalność gospodarcza, według unijnego pra konkurencji rozumiana jest bardzo szeroko, jako oferonie na rynku torów bądź świadczenie na nim usług. Należy zwrócić ugę, że zakres tego pojęcia jest szerszy niż w prawie krajowym (tj. w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej), ponież działalność nie musi mieć charakteru zarobkowego, ani być prodzona w sposób zorganizony lub ciągły. Każdy podmiot zaangażony w działalność gospodarczą należy zatem uznać za przedsiębiorcę, niezależnie od jego formy prawnej i źródeł jego finansonia. Co więcej, nie ma znaczenia, czy jest to podmiot nastawiony na zysk czy też nie (nonprofit organisation np. orzeczenie ETS z dnia 21 września 1999 r. w sprawie Albany C-67/96). Przedsiębiorcą może być więc również storzyszenie czy fundacja, które nie działają z zamiarem osiągania zysku. Należy podkreślić, iż przepisy pra unijnego znajdują zastosonie także w odniesieniu do podmiotów sektora 16

17 publicznego prodzących działalność gospodarczą, np. spółek jednostek samorządu terytorialnego, a nawet samych jednostek samorządu terytorialnego. Udzielając odpowiedzi wystarczy zatem jedynie wziąć pod ugę, czy Wnioskodawca prodzi taką działalność, która może generalnie podlegać normalnym zasadom gry rynkowej. Jeżeli Wnioskodawca odpowiadając na pytanie 1 zaznaczył NIE i właściwie uzasadnił klifikację, wówczas na kolejne pytania należy również odpowiedzieć NIE, gdyż, jeśli nie prodzi działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego pra konkurencji, nie występuje groźba zakłócenia konkurencji. 2. Czy planone przedsięwzięcie związane jest z działalnością gospodarczą w rozumieniu unijnego pra konkurencji? Wnioskodawca może prodzić zarówno działalność gospodarczą, jak i inną działalność, niebędącą działalnością gospodarczą (w rozumieniu unijnego pra konkurencji). Jeżeli ubiega się o dofinansonie działalności nie będącej działalnością gospodarczą, wówczas możliwe jest wskazanie w tym punkcie NIE, pod runkiem, że oba rodzaje działalności, ich koszty i finansonie można wyraźnie rozdzielić (np. na podstawie sprawozdań finansowych). Jeżeli Wnioskodawca w na pytanie 2 odpowiedział NIE i właściwie uzasadnił klifikację, wówczas w kolejnych punktach zaznacza również NIE, gdyż jeśli dofinansonie dotyczy działalności nie będącej działalnością gospodarczą w rozumieniu unijnego pra konkurencji, nie występuje groźba zakłócenia konkurencji. 3. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 2, czy w zakresie prodzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca spotyka się z konkurencją lub konkurencja taka może wystąpić (czy podobną działalność na rynku prodzą lub mogłyby prodzić inne podmioty)? Wsparcie stanowi pomoc publiczną, o ile przynajmniej potencjalnie wpły na konkurencję. Należy zaużyć, iż istotne jest nie tylko faktyczne występonie konkurencji, ale nawet możliwość jej wystąpienia. Pod pojęciem konkurenta należy rozumieć podmiot, który oferuje na rynku tory lub usługi podobne (mogące stanowić substytut) do torów lub usług oferonych przez Wnioskodawcę. W przypadku, gdy na rynku istnieje potencjalna lub faktyczna konkurencja, wnioskone dofinansonie (ze względu na jego preferencyjny charakter) będzie groziło zakłóceniem konkurencji. 4. Czy dofinansonie wpłynie lub może wpłynąć na wymianę handlową między Państmi Członkowskimi Unii Europejskiej? Aby wsparcie stanowiło pomoc publiczną, musi ono choćby potencjalnie oddziałyć na handel (tj. na przepływ torów lub usług) pomiędzy poszczególnymi (przynajmniej dwoma) Państmi Członkowskimi Unii Europejskiej. Jeżeli Wnioskodawca, w zakresie przedsięwzięcia objętego wnioskiem, działa na rynku, na którym istnieje (lub mogłaby wystąpić) konkurencja, wnioskone dofinansonie z zasady będzie miało potencjalny wpływ na wymianę handlową pomiędzy Państmi Członkowskimi Unii Europejskiej. Należy zaznaczyć, iż nie ma znaczenia fakt, że Wnioskodawca 17

18 faktycznie nie uczestniczy w tej wymianie, tj. np. nie eksportuje torów na rynki innych Państw Członkowskich ani na rynki państw spoza Unii Europejskiej. Jeżeli nie jest spełniony co najmniej jeden z runków wymienionych w punktach , (co najmniej raz zaznaczono NIE, z właściwym uzasadnieniem), wówczas wnioskone dofinansonie nie będzie stanowiło pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Wnioskodawca podpisuje wówczas Oświadczenie znajdujące się pod punktami W przypadku zaś, gdy dofinansonie stanowić będzie pomoc publiczną (w każdym punkcie zaznaczono TAK ), Wnioskodawca powinien: a) przedstawić informacje na formularzu stanowiącym załącznik do: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.) w przypadku ubiegania się o pomoc inna niż de minimis lub rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis, która nie zostanie wykorzystana na działalność w sektorze produkcji rolnej ani w sektorze rybołówst, lub rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis, która zostanie wykorzystana w sektorze produkcji rolnej; (Wzory formularzy są dostępne, w formie przeznaczonej do edycji, na stronie internetowej: b) wykazać zgodność wnioskonej pomocy z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej Oznacza to, że w odrębnym załączniku do wniosku o dofinansonie należy wykazać zgodność wnioskonej pomocy publicznej z: właściwym programem pomocowym, lub właściwej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie pomocy indywidualnej, lub rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosoniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214, s.3), lub rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 r. z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosonia art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 str. 5), lub 18

19 rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosonia art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z , s. 35), lub rozporządzeniem Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie zastosonia art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówst i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z , s. 6). WAŻNE: Przy wypełnianiu wniosku pomocne mogą być informacje dostępne na stronie internetowej: oraz na stronie: Weryfikacja zgodności z zasadami pomocy publicznej będzie dokonyna na etapie oceny formalnej wniosków aplikacyjnych przez Operatora Programu. Zgodność z kryteriami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej (przejrzystość, niezbędność i proporcjonalność) będzie weryfikona w trakcie procesu monitoronia i kontroli realizonych projektów. Wszelkie wydatki ponoszone w ramach projektów będą dokonyne w oparciu o zasady konkurencyjności i przejrzystości, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Jeśli umowy zawierane w ramach Programu są poniżej krajowych lub unijnych progów określonych dla zamówień publicznych lub poza zakresem stosonia pra zamówień publicznych, beneficjent powinien postępoć zgodnie z najlepszymi praktykami gospodarczymi, umożliwiając pełną i uczciwą konkurencję między potencjalnymi wykonawcami. WAŻNE: Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego , do których nie ma zastosonia usta z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych znajdują się na stronie: 3. Wniosek aplikacyjny i Plan Wdrażania Projektu dla PL Formularz wniosku aplikacyjnego Formularz aplikacyjny jest standardowym arkuszem programu Excel. Wnioskodawca wypełnia wniosek zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku aplikacyjnego i Planu Wdrażania Projektu dla Programu PL03. Oba dokumenty dostępne są na stronie: monitoring/ WAŻNE: Wniosek aplikacyjny należy wypełniać w oparciu o niniejszy Podręcznik, Instrukcję wypełniania wniosku i Planu Wdrażania Projektu do Programu, 19

20 Regulacje, wytyczne KPK oraz inne dokumenty dostępne na stronie internetowej Operatora Programu oraz KPK. Po otrciu dokumentu, pojawia się pięć arkuszy, do których można wejść klikając na zakładki znajdujące się u dołu ekranu. Zakładki o nazwie: Część I, II, III, Część IV oraz Część V stanowią Plan Wdrażania Projektu (PWP). W razie jakichkolwiek problemów lub komunikatów o błędach, należy skontaktoć się z Departamentem Funduszy Norweskich w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. - Wniosek należy wypełniać w języku polskim. - Wszystkie jednostki monetarne muszą być wyrażone w PLN i przedstawione jako liczby całkowite. - Należy stosoć się do ograniczeń liczby znaków, wszelkie informacje powinny być sformułone w sposób jasny i logiczny. - Po wypełnieniu aplikacji wniosek powinien zostać wydrukony w 1 egzemplarzu oraz podpisany przez osobę posiadającą prawo do składania oświadczeń woli w imieniu instytucji. 3.2 Załączniki do wniosku aplikacyjnego Lista wymaganych załączników w ramach Programu: 1. Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu środków niezbędnych na zapewnienie wymaganego współfinansonia projektu. Dokumenty uwierzytelniające oświadczenie to: dla wszystkich wnioskodawców za wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków: oświadczenie wnioskodawcy o zapewnieniu środków finansowych o treści Oświadczam, że w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansonia z MF EOG zabezpieczę środki finansowe na współfinansonie wnioskonego Przedsięwzięcia ; dla jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków: uchła rady gminy/miasta, rady powiatu, sejmiku województ, zgromadzenia związku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Przedsięwzięcia i złożenia wniosku o jego dofinansonie. 2. Oświadczenie o utrzymaniu rezultatów Przedsięwzięcia w okresie jego trłości. 3. Umo partnerst określającego role w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania i odpowiedzialność stron lub list intencyjny (jeśli dotyczy). WAŻNE: Dla projektów realizonych w partnerstwie umo/-y partnerska przedkładana jest Operatorowi Programu najpóźniej przed podpisaniem umowy ws. projektu. Na etapie składania wniosku aplikacyjnego wnioskodawca powinien dostarczyć list/-y intencyjny. 20

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r.

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie, realizowanego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych...

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... 4 2. DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania wniosku wraz z załącznikami dla przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Instrukcja przygotowania wniosku wraz z załącznikami dla przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest Instrukcja przygotowania wniosku wraz z załącznikami dla przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest Wniosek należy wypełnić w języku polskim, przy użyciu Generatora Wniosku dostępnego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna)

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna) UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna) Wytyczne dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Do Wniosku należy dołączyć:

Do Wniosku należy dołączyć: Instrukcja przygotowania wniosku wraz z załącznikami dla przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza wraz z odnawialnymi źródłami

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK PROCEDUR I ŚCIEŻEK AUDYTU FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO. wdrażanego w ramach

PODRĘCZNIK PROCEDUR I ŚCIEŻEK AUDYTU FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO. wdrażanego w ramach Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Strona 1 z 131 PODRĘCZNIK PROCEDUR I ŚCIEŻEK AUDYTU FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO wdrażanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim WYTYCZNE DLA NASTĘPUJACYCH TYPÓW WNIOSKODAWCÓW: A. Funkcjonujących przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(5)03/2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim WYTYCZNE DLA NASTĘPUJACYCH TYPÓW WNIOSKODAWCÓW: A. Funkcjonujących przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZARZĄD Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 676/225/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2009 r. WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2012 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Numer naboru: RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Formularz PEFS 2007 składany jest jedynie w wersji elektronicznej.

Formularz PEFS 2007 składany jest jedynie w wersji elektronicznej. Wnioski o płatność Wniosek o płatność jest dokumentem składanym w celu monitorowania postępu finansowego i rzeczowego realizacji projektu, zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo