1. Informacje ogólne o Programie PL03 oraz warunki niezbędne do otrzymania dofinansowania 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Informacje ogólne o Programie PL03 oraz warunki niezbędne do otrzymania dofinansowania 3"

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK - POMOC DLA WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL03: WZMOCNIENIE MONITORINGU ŚRODOWISKA ORAZ DZIAŁAŃ KONTROLNYCH W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

2 SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Programie PL03 oraz runki niezbędne do otrzymania dofinansonia Wprodzenie Finansonie Programu System instytucjonalny Rodzaje wspieranych projektów oraz terminy naboru otrtego Wskaźniki Programu Kto może ubiegać się o dofinansonie? Kwota dofinansonia dla naboru wniosków w ramach otrtego konkursu Współfinansonie w projekcie Procent dofinansonia Okres klifikolności wydatków Sposób finansonia projektów Projekty partnerskie i projekty partnerskie z Darczyńcami Fundusz Współpracy Dwustronnej Szczegółowe zasady dotyczące dofinansonia projektów w ramach Programu PL Budżet projektu Koszty klifikolne Pomoc publiczna i zamówienia publiczne Wniosek aplikacyjny i Plan Wdrażania Projektu dla PL Wniosek aplikacyjny Załączniki do wniosku aplikacyjnego Plan Wdrażania Projektu (PWP) Nabór wniosków aplikacyjnych Zasady oceny i wyboru wniosków Ocena wniosków Procedura odwoławcza Wybór projektów do dofinansonia Informacja i promocja Kontakt

3 1. Informacje ogólne o Programie PL03 oraz runki niezbędne do otrzymania dofinansonia 1.1 Wprodzenie Program Operacyjny PL03 Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych będzie wdrażany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata Program został utworzony na podstawie Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata podpisanego pomiędzy Republiką Islandii, Księstwem Liechtenstein, Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską oraz na podstawie Protokołu 38b do umowy EOG w sprawie Mechanizmu Finansowego EOG na lata i Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata Celem programu jest wspieranie kompleksowych rozwiązań dla wzmocnienia zdolności służb zaangażonych w monitoring środowiska i kontrolę, a także wzmocnienie działań kontrolnych poprzez zapewnienie odpowiednich procedur, narzędzi i sprzętu. Program Operacyjny ma również za zadanie wspieranie rozwiązań dotyczących wzmocnienia zdolności służb geodezyjnych i kartograficznych w zakresie korzystania z informacji przestrzennej dotyczących środowiska naturalnego, a w szczególności hydrograficznych i hydrologicznych danych przestrzennych. Niniejsza publikacja to podręcznik wnioskodawcy, który ma przybliżyć i wyjaśnić jak aplikoć o środki w ramach programu PL03. Zawiera on istotne informacje dotyczące przygotonia dokumentacji aplikacyjnej. Szczegółowe informacje odnośnie sposobu wypełniania wniosku aplikacyjnego znajdują się w dokumencie pt. Instrukcja wypełniania wniosku aplikacyjnego i Planu Wdrażania Projektu. Podręcznik jest skierony do potencjalnych wnioskodawców z Polski oraz partnerów, również z krajów Państw-Darczyńców. Celem Podręcznika jest zaprezentonie Programu oraz pomoc w przygotoniu dokumentacji aplikacyjnej projektu. 1.2 Finansonie Programu Alokacja na Program wynosi EUR, w tym na: projekty predefinione EUR, otrty nabór wniosków EUR. 1.3 System instytucjonalny 3

4 W systemie zarządzania i wdrażania Programu uczestniczą m.in. następujące instytucje: Operatorem Programu jest Ministerstwo Środowiska (Departament Funduszy Europejskich) przy pomocy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Departament Funduszy Norweskich) Podział zadań Operatora Programu: Operator Programu NFOŚiGW MŚ do zadań należy m.in.: do zadań należy m.in.: - przyjmonie wniosków - sekretariat Komitetu ds. Wyboru Projektów - ocena formalna i merytoryczna - przekazanie listy rankingowej do KMF - projekt listy rankingowej - wydanie decyzji ws. dofinansonia Krajowym Punktem Kontaktowym jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej) 1.4 Rodzaje wspieranych projektów oraz terminy naboru otrtego W ramach Programu Operacyjnego przewiduje się realizację projektów zgłaszanych przez wnioskodawców w trybie naboru otrtego. Projekty powinny wpisyć się w jeden z rezultatów Programu Operacyjnego wskazanych poniżej: Oczekiny rezultat 1: Oczekiny rezultat 2: Oczekiny rezultat 3: Wzmocnienie potencjału władz posiadających kompetencje w zakresie środowiska w relacji do zintegronego planonia i kontroli, Popra informacji o środowisku w zakresie wpływu, stanu i trendów, Popra wymiany informacji o środowisku w zakresie wpływu, stanu i trendów między Państmi- Beneficjentami a innymi państmi członkowskimi UE, 4

5 Oczekiny rezultat 4: Zwiększona świadomość społeczna i działania edukacyjne w zakresie monitoronia środowiska oraz zintegronego planonia i kontroli. WAŻNE: klifikolne działania zostały wymienione w Załączniku II do Umowy w sprawie programu PL03, która znajduje się na stronie Otrty nabór wniosków zostanie ogłoszony 11 marca 2013 r.; przyjmonie wniosków aplikacyjnych rozpocznie się 18 marca 2013 r., zakończenie przyjmonia wniosków - 20 maja 2013 r. Podczas trnia naboru w dniach r. w godz w siedzibie NFOŚiGW odbędą się dni otrte dla potencjalnych wnioskodawców podczas, których będą oni mogli zasięgnąć informacji bezpośrednio u lidera Programu. W trakcie całego okresu naboru wniosków funkcjonoć będzie także punkt kontaktowy, gdzie wnioskodawcy będą mgli kieroć swoje zapytania: Tel , Adres Wskaźniki Programu Operator Programu ma obowiązek poprzez realizację Programu, osiągnięcia celu, rezultatów, wyników oraz wskaźników wych zdefinionych dla Programu podanych w tabelach poniżej: Rezultat Wynik Wskaźnik wyniku Wzmocnienie potencjału władz, w zakresie których znajdują się kompetencje dot. środowiska w relacji do zintegrone go planonia Opraconie nowej edycji Systemu Kontroli /opraconie i/lub uzupełnienie programów monitoringu Liczba zaktualizonych Systemów Kontroli Liczba opraconych Wartość wskaźnika bazo 0 1 bazo Opis podejmonymi w 5

6 i kontroli Zakup sprzętu pomiarowego i podręcznego sprzętu elektronicznego w celu ułatwienia kontroli pozostałym Wojewódzkim Inspektoratom i/lub innym instytucją sektora publicznego zaangażonym w działania na rzecz monitoringu środowiska Doskonalenie umiejętności pracowników administracji publicznej, organów ochrony środowiska i Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie korzystania z informacji przestrzennej na temat środowiska naturalnego a w szczególności hydrograficznych oraz hydrologicznych danych przestrzennych dostarczanych w ramach monitoronia i kontroli środowiska i/lub uzupełnionych programów monitoringu Liczba WIOŚ, które otrzymały zestawy sprzętu Liczba innych instytucji sektora publicznego zaangażonych w działania na rzecz monitoringu środowiska, które otrzymały zestawy sprzętu Liczba uczestników szkolenia 0 1 bazo 0 14 bazo 0 1 bazo podejmonymi w podejmonymi w podejmonymi w Wskaźnik ilościowy Zapewniony dostęp do Liczba instytucji bazo Wskaźnik ilościowy 6

7 Lepsze informacje o środowisku w zakresie wpływu, stanu i trendów usług elektronicznych wykorzystynych przez administrację publiczną w zakresie informacji przestrzennej a w szczególności hydrograficznych oraz hydrologicznych danych przestrzennych dostarczanych w ramach monitoronia Opraconie i uruchomienie modelonia wybranych danych dotyczących jakości powietrza w Polsce Zmodernizony system monitoringu jakości powietrza zapewniający dostęp on-line do informacji na temat jakości powietrza w Polsce Model danych przestrzennych na temat środowiska naturalnego harmonizujący bazy danych hydrograficznych i hydrologicznych z innymi referencyjnymi bazami danych (np. bazami danych obiektów topograficznych) oraz krajowy system zarządzania informacjami, który zapewnia usługi on- sektora publicznego korzystających z technologii w zakresie wielorozdzielczej, wieloreprezentacyj nej i wieloskalowej bazy danych Liczba zakończonych działań modelonia wybranych danych dotyczących jakości powietrza w Polsce Liczba instytucji korzystająca z nowego i zmodernizoneg o sprzętu Liczba instytucji sektora publicznego korzystających z technologii w zakresie wielorozdzielczej, wieloreprezentacyj nej i wieloskalowej bazy danych 0 27 bazo 0 1 bazo 0 16 bazo 0 27 podejmonymi w podejmonymi w Wskaźnik ilościowy 7

8 line nt. informacji przestrzennych dot. środowiska naturalnego związanych z hydrograficznymi i hydrologicznymi danymi przestrzennymi Popra wymiany informacji o środowisku w zakresie wpływu, stanu i trendów między Państmi- Beneficjentami a innymi państmi członkowskim i UE Zaopatrzenie w próbne dane przestrzenne dotyczące środowiska naturalnego w skali 1: dla wybranych obszarów Polski Uruchomienie serwisu internetowego wizualizacji danych o jakości powietrza wytrzanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska (IOŚ), w tym danych przestrzennych Wzrost liczby instytucji wykorzystujących nowy system wizualizacji danych dotyczących jakości powietrza Aktualizacja serwisu internetowego GIOŚ Liczba obyteli korzystających z technologii w zakresie wielorozdzielczej, wieloreprezentacyj nej i wielkoskalowej bazy danych Liczba usług internetowych w zakresie wizualizacji danych na temat jakości powietrza w czasie niemal rzeczywistym pod kątem zanieczyszczeń gazowych i pyłowych (PM), w tym danych przestrzennych, uruchomionych na portalu GIOŚ Liczba instytucji związanych z IOŚ wykorzystujących nowy system wizualizacji danych dotyczących jakości powietrza Opracona i prodzona w bazo 0 1,000 bazo 0 1 bazo 0 16 bazo Wskaźnik ilościowy podejmonymi w podejmonymi w 8

9 Wzrost świadomości społecznej na prezentującego w języku angielskim informacje na temat kontroli emisji ze źródeł punktowych - informacja o działalności Inspekcji oraz źródłach presji na środowisko Wdrożenie technologii w zakresie wielorozdzielczej, wieloreprezentacyjnej i wieloskalowej bazy danych na temat środowiska naturalnego odnośnie do hydrograficznych i hydrologicznych danych przestrzennych, które będą kompatybilne z technologiami i systemami szeroko stosonymi w Unii Europejskiej Krajo infrastruktura informacji przestrzennej w zakresie wielorozdzielczej, wieloreprezentacyjnej i wieloskalowej bazy danych na temat środowiska naturalnego odnośnie do hydrograficznych i hydrologicznych danych przestrzennych zintegronych z innymi elementami infrastruktury danych przestrzennych INSPIRE w węzłach krajowych i regionalnych Podniesienie poziomu wiedzy na temat usprawnienia języku angielskim podstrona interneto na temat emisji ze źródeł punktowych Liczba krajów korzystających z wprodzonych technologii Liczba krajów korzystających z technologii w zakresie wielorozdzielczej, wieloreprezentacyj nej i wielkoskalowej bazy danych Liczba przeszkolonych pracowników IOŚ 0 1 bazo 0 2 bazo 0 2 bazo podejmonymi w Wskaźnik ilościowy Wskaźnik ilościowy podejmonymi w 9

10 temat monitoroni a środowiska oraz zintegrone go planonia i kontroli oraz działania edukacyjne w tym zakresie monitoringu jakości powietrza w oparciu o doświadczenia norweskie 0 60 Podniesienie poziomu wiedzy na temat monitoringu jakości powietrza wśród pracowników w instytucjach korzystających z norweskich doświadczeń podczas wizyt studyjnych w ramach projektów Podniesienie poziomu wiedzy na temat działań kontrolnych na podstawie doświadczeń norweskich Uruchomienie nowej strategii informacji GIOŚ Liczba przeszkolonych pracowników IOŚ Liczba przeszkolonych pracowników IOŚ Opracona no Strategia Informacji w GIOŚ bazo 0 30 bazo bazo 0 1 podejmonymi w podejmonymi w podejmonymi w Projekt może być złożony tylko w ramach jednego rezultatu programu, który staje się celem projektu. Wskaźniki dla rezultatu i wyników projektu są zdefinione w formularzu aplikacyjnym; wnioskodawca powinien wybrać wskaźnik tylko w ramach jednego rezultatu. 1.6 Kto może ubiegać się o dofinansonie? O dofinansonie ze środków MF EOG w ramach otrtego konkursu głównego mogą ubiegać się: podmioty z sektora publicznego działające w obszarze ochrony środowiska. 10

11 1.7 Kwota dofinansonia dla naboru wniosków w ramach otrtego konkursu Dofinansonie dla projektu nie może być niższe niż EUR i nie może przekroczyć EUR. WAŻNE: Budżet projektu powinien być wyrażony we wniosku aplikacyjnym WYŁĄCZNIE w PLN. Wnioskodawca NIE posługuje się dla celów przygotonia budżetu projektu lutą EUR. Ryzyko kursowe zostało przeniesione na poziom Operatora Programu, który dla celów przeprodzenia naboru wniosków przyjął kurs wymiany wskazany w ogłoszeniu o naborze wynoszący 1 EUR = 4,1359 PLN. 1.8 Współfinansonie w projekcie Wnioskodawca musi zapewnić w budżecie projektu wkład własny w wysokości minimum 15% kwoty kosztów klifikolnych. Wkładu własnego nie może stanowić dotacja ani wkład rzeczowy. Wkładem własnym mogą być wyłącznie środki pieniężne, np. pożyczka zaciągnięta przez wnioskodawcę (preferencyjna, umarzalna) lub wkład finansowy partnera. 1.9 Procent dofinansonia Dofinansonie dla projektu ze środków MF EOG nie może przekroczyć 85% kwoty kosztów klifikolnych Okres klifikolności wydatków Koszty ponoszone w ramach projektu są klifikolne od dnia podjęcia decyzji o dofinansoniu projektu do 30 kwietnia 2016 r Sposób finansonia projektów 11

12 Refundacja części kosztów poniesionych i udokumentonych 1. Istnieje możliwość wnioskonia o jednorazową zaliczkę w wysokości do 10% kwoty dofinansonia. Sposób rozliczenia zaliczki w projektach jest następujący: Kwota przeznaczona do refundacji na podstawie złożonego i zaakceptonego wniosku o płatność okresową zostanie pomniejszona o kwotę wypłaconej wcześniej zaliczki, aż do momentu rozliczenia całkowitej kwoty płatności zaliczkowej Projekty partnerskie i projekty partnerskie z Darczyńcami Projekt może być wdrażany w partnerstwie pomiędzy Beneficjentem i partnerami zgodnie z art. 1.5 ust. 1 lit. (w) oraz art. 3.4 Regulacji. Jeśli projekt jest wdrażany w partnerstwie, Beneficjent podpisuje umowę partnerską z partnerami projektu o treści i w formie określonej w art. 6.8 Regulacji. Ważnym elementem umowy partnerskiej jest określenie metody obliczania kosztów pośrednich partnera projektu. Zawiązanie partnerst nie będzie runkiem bezwzględnym uzyskania dofinansonia dla projektu w ramach otrtego naboru wniosków. Strony zobowiązane są do podpisania listu intencyjnego lub umowy partnerskiej na etapie wnioskonia o dofinansonie projektu. W przypadku złożenia listu intencyjnego, wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia do Operatora Programu umowy partnerskiej przed podpisaniem umowy finansowej. Jeśli jedną ze stron jest podmiot z krajów Darczyńców umo partnerska sporządzana jest w języku angielskim, natomiast Operatorowi Programu należy przedstawić również polskie tłumaczenie umowy. Nie jest wymagane dokonanie tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego. WAŻNE: wzór umowy partnerskiej dostępny jest na stronie Fundusz Współpracy Dwustronnej Środki Funduszu Współpracy Dwustronnej stanowią 1,5% kwoty alokacji w ramach Programu i przeznaczone są na wymianę doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk z organizacjami pochodzącymi z krajów Darczyńców. Wsparcie z Funduszu Współpracy Dwustronnej jest wsparciem dodatkowym i niezależnym od projektu głównego. 1 Konieczność udokumentonia dotyczy kosztów bezpośrednich w projekcie. W przypadku kosztów pośrednich rozliczanych metodą ryczałtową, udokumentonia na wniosek Operatora będzie wymagała jedynie metodologia wyliczenia wskaźnika ryczałtu. Pojedyncze koszty pośrednie nie będą dokumentone. 12

13 Środki te będą dostępne wyłącznie dla wnioskodawców, którzy uzyskają dofinansonie w ramach Programu. Po zakończeniu naboru wniosków, Operator Programu wystosuje do wnioskodawców, których projektom przyznano dofinansonie, zaproszenia do składania uproszczonych wniosków bilateralnych. Wymaganym załącznikiem do wniosku bilateralnego będzie umo partnerska bądź list intencyjny podpisany z podmiotem z Państw-Darczyńców. WAŻNE: zakres tematyczny oraz zasady przyznania środków w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej zarte zostały w Strategii Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu PL03 która dostępna jest na stronie 2. Szczegółowe zasady dotyczące dofinansonia projektów w ramach Programu PL Budżet projektu Dofinansoniu podlegają wyłącznie koszty klifikolne projektu. Wnioskodawca we wniosku aplikacyjnym w części Plan Wdrażania Projektu przedstawia planony budżet projektu zaokrąglony do pełnych PLN. WAŻNE: szczegóło instrukcja wypełniania Planu Wdrażania Projektu dla PL03 znajduje się w dokumencie pt. Instrukcja wypełniania wniosku aplikacyjnego i Planu Wdrażania Projektu. 2.2 Koszty klifikolne Wydatki klifikolne projektów to wydatki rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta lub partnera projektu, które spełniają kryteria przedstawione w art. 7.2 Regulacji, należą do określonych kategorii oraz spełniają runki bezpośrednich wydatków klifikolnych określonych w art. 7.3 Regulacji, jak również kosztów pośrednich zgodnie z art. 7.4 Regulacji. Załącznikiem do wniosku aplikacyjnego jest Metoda kalkulacji kosztów pośrednich, w której wnioskodawca przedstawia wyliczenia kosztów pośrednich oraz zryczałtonej stawki kosztów pośrednich, które mogą być przypisane do projektu. WAŻNE: Szczegółowe wytyczne odnośnie kosztów pośrednich i bezpośrednich wraz z przykładami wyliczeń kosztów pośrednich znajdują się w dokumencie Metodologia kalkulacji kosztów pośrednich, który znajduje się na stronie 13

14 Należy pamiętać, że koszty pośrednie ponoszone w ramach projektów mogą opierać się na ryczałcie wynoszącym do 20% całkowitych bezpośrednich kosztów klifikolnych zgodnie z art. 7.4 ust. 1 lit. (b) Regulacji. WAŻNE: W przypadku, gdy wnioskodawca nie wykazuje kosztów pośrednich, a przyjęta stawka ryczałtu wynosi 0%, wnioskodawca musi złożyć stosowne oświadczenie do wniosku aplikacyjnego, mówiące o tym, iż nie będzie tego typu kosztów zgłaszał w trakcie realizacji projektu. Metodologia kosztów pośrednich oraz przyjęte w niej podstawy do wyliczeń i stawka ryczałtu nie mogą ulec zmianie na etapie realizacji projektu. Kwota maksymalna kosztów pośrednich jest określana w umowie ws. projektu. Koszty zakupu sprzętu. W przypadku zakupu sprzętu w ramach projektu, klifikony jest koszt nowego lub użynego sprzętu pod runkiem, że jest on amortyzony zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości obowiązującymi beneficjenta i zasadami ogólnie przyjętymi dla przedmiotów tego samego rodzaju. Tylko ta część amortyzacji, która odpowiada okresowi trnia projektu oraz rzeczywistemu zużyciu do celów projektu może być brana pod ugę przez Operatora Programu. Od ogólnej zasady istnieje możliwość zastosonia wyjątku. Beneficjenci, wobec których zastosono wyjątek w odniesieniu do jakiegokolwiek sprzętu (sprzęt wyłączony): będą właścicielami sprzętu, którego dotyczy wyjątek, przez okres co najmniej 5 lat od momentu zakończenia projektu oraz będą użytkoli przedmiotowy sprzęt na rzecz realizacji ogólnych celów projektu przez ten sam okres; ubezpieczą sprzęt, którego dotyczy wyjątek, na wypadek pożaru, kradzieży i innych nieprzewidzianych wypadków zarówno podczas realizacji projektu jak i przez okres 5 lat od zakończenia projektu; oraz ustanowią oddzielną pulę środków na utrzymanie sprzętu, którego dotyczy wyjątek, przez okres co najmniej 5 lat od czasu zakończenia projektu. Oddzielna pula środków niezbędna do spełnienia tego runku będzie określona w umowie w sprawie projektu. Operator Programu może zwolnić beneficjenta z ww. obowiązków, w odniesieniu do każdego indywidualnie wskazanego sprzętu, którego dotyczy wyjątek, w sytuacji gdy Operator Programu ma pewność, biorąc pod ugę wszystkie okoliczności, że użytkonie sprzętu do celów ogólnych projektu, tj. rezultatów programu, po jego zakończeniu nie wywołuje żadnych korzyści ekonomicznych. Ponadto lista wyłączonego sprzętu dla projektu będzie zatwierdzana na etapie umowy w sprawie projektu. Całkowity koszt zakupu nowego lub użynego sprzętu jest klifikolny pod runkiem, że sprzęt ów stanowi nieodłączną i niezbędną część projektu i ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia rezultatu projektu. 14

15 WAŻNE: Wytyczne odnośnie klifikolności kosztów w tym klifikolności kosztów w projekcie znajdują się m. in. w Rozdziale 7 regulacji ws. Wdrażania MF EOG oraz w Załącznikach I i II do Umowy w sprawie programu i dostępne są na stronie: Koszty zarządzania. Dla określenia klifikolności kosztów wynagrodzeń i ich składowych na poziomie Projektu poprzez analogię stosone będą Wytyczne MRR w sprawie kosztów zarządzania dla Operatorów Programów w ramach MF EOG Zgodnie z przyjętymi w Wytycznych zasadami wynagrodzenia pracowników, w tym składki na ubezpieczenia społeczne i inne koszty wchodzące w skład wynagrodzenia, zgodnie z prawem pracy, w wysokości wynikającej z układu zbiorowego pracy lub z regulaminu wynagradzania w danej jednostce bądź odpowiedniego aktu prawnego regulującego zasady wynagradzania, prace pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej są kosztem klifikolnym w Projekcie. Należy przy tym pamiętać, iż zgodnie z wytycznymi MRR odpowiednie koszty wynagrodzeń pracowników administracji publicznej są klifikolne wyłącznie w zakresie, w którym odnoszą się do kosztów działań, które nie byłyby przeprodzone, gdyby nie podjęto się wdrażania danego Projektu. Wytyczne regulują także rozdział kosztów pośrednich i bezpośrednich zatrudnionych w projekcie pracowników. Charakter zadań powierzonych do wykonania osobom zatrudnionym w projekcie oraz czas poświęcony na ich wykonanie mają istotny wpływ na to czy koszt wynagrodzenia danego pracownika będzie kosztem bezpośrednim czy pośrednim. Koszt pośredni to: wynagrodzenia personelu obsługowego projektu (obsługa kadro, księgo, administracyjna). Koszt bezpośredni to: wynagrodzenie koordynatora/kierownika projektu lub innej osoby mającej za zadanie koordynonie lub zarządzanie projektem lub innego personelu bezpośrednio zaangażonego w zarządzanie projektem i jego rozliczanie, o ile jego zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu. Linię demarkacyjną oddzielającą koszty bezpośrednie od pośrednich wyznacza sam wnioskodawca/beneficjent poprzez poprawne i rzetelne wypełnienie stosownej metodologii kosztów pośrednich będącej obowiązkowym załącznikiem do wniosku aplikacyjnego. W tym załączniku wnioskodawca/beneficjent dokładnie definiuje, co stanowi koszt pośredni a co bezpośredni w jego Projekcie. Za nieklifikolne składniki wynagrodzeń uża się: świadczenia finansone ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odprawy emerytalno-rentowe, nagrody jubileuszowe, zasiłek chorobowy, zasiłki finansone z budżetu państ (zasiłek pielęgnacyjny, 15

16 zasiłek rodzinny), zasiłki finansone przez ZUS (np. zasiłek rehabilitacyjny, macierzyński, tacierzyński opiekuńczy wyrównawczy), koszty badań wstępnych oraz kontrolnych, dopłata do okularów, koszty usług zdrowotnych. WAŻNE: Szczegóły dotyczące klifikolności poszczególnych składowych wynagrodzenia jak i runków ustanawiania dodatków zadaniowych tak, aby były one klifikolne w Projekcie znajdą Państwo w Wytyczne MRR w sprawie kosztów zarządzania dla Operatorów Programów w ramach MF EOG , które znajdują się na stronie: 2.3 Pomoc publiczna i zamówienia publiczne Zgodnie z art. 4 Protokołu 38a Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przy wdrażaniu Mechanizmu Finansowego EOG należy przestrzegać zasad dotyczących pomocy publicznej. W ramach Programu jedynie projekty niekomercyjne będą klifikoły się do uzyskania wsparcia. Katalog wnioskodawców ogranicza się do podmiotów co do zasady nie działających dla zysku. W rozumieniu przepisów Traktatu o funkcjononiu Unii Europejskiej (TFUE) dofinansonie ze środków NFOŚiGW ma charakter pomocy publicznej, gdy spełnione zostaną jednocześnie następujące runki: dofinansonie zostanie wykorzystane w związku z działalnością gospodarczą w rozumieniu unijnego pra konkurencji, dofinansonie grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpły na wymianę handlową między Państmi Członkowskimi Unii Europejskiej. Wnioskodawcy Programu są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia o pomocy publicznej. Oświadczenie jest częścią wniosku aplikacyjnego w części V Zgodność z prawem krajowym i unijnym. W celu udzielenia poprawnej odpowiedzi w punktach należy interpretoć je w sposób następujący: 1. Czy Wnioskodawca prodzi działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego pra konkurencji (tj. czy świadczy usługi lub oferuje tory na rynku)? Działalność gospodarcza, według unijnego pra konkurencji rozumiana jest bardzo szeroko, jako oferonie na rynku torów bądź świadczenie na nim usług. Należy zwrócić ugę, że zakres tego pojęcia jest szerszy niż w prawie krajowym (tj. w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej), ponież działalność nie musi mieć charakteru zarobkowego, ani być prodzona w sposób zorganizony lub ciągły. Każdy podmiot zaangażony w działalność gospodarczą należy zatem uznać za przedsiębiorcę, niezależnie od jego formy prawnej i źródeł jego finansonia. Co więcej, nie ma znaczenia, czy jest to podmiot nastawiony na zysk czy też nie (nonprofit organisation np. orzeczenie ETS z dnia 21 września 1999 r. w sprawie Albany C-67/96). Przedsiębiorcą może być więc również storzyszenie czy fundacja, które nie działają z zamiarem osiągania zysku. Należy podkreślić, iż przepisy pra unijnego znajdują zastosonie także w odniesieniu do podmiotów sektora 16

17 publicznego prodzących działalność gospodarczą, np. spółek jednostek samorządu terytorialnego, a nawet samych jednostek samorządu terytorialnego. Udzielając odpowiedzi wystarczy zatem jedynie wziąć pod ugę, czy Wnioskodawca prodzi taką działalność, która może generalnie podlegać normalnym zasadom gry rynkowej. Jeżeli Wnioskodawca odpowiadając na pytanie 1 zaznaczył NIE i właściwie uzasadnił klifikację, wówczas na kolejne pytania należy również odpowiedzieć NIE, gdyż, jeśli nie prodzi działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego pra konkurencji, nie występuje groźba zakłócenia konkurencji. 2. Czy planone przedsięwzięcie związane jest z działalnością gospodarczą w rozumieniu unijnego pra konkurencji? Wnioskodawca może prodzić zarówno działalność gospodarczą, jak i inną działalność, niebędącą działalnością gospodarczą (w rozumieniu unijnego pra konkurencji). Jeżeli ubiega się o dofinansonie działalności nie będącej działalnością gospodarczą, wówczas możliwe jest wskazanie w tym punkcie NIE, pod runkiem, że oba rodzaje działalności, ich koszty i finansonie można wyraźnie rozdzielić (np. na podstawie sprawozdań finansowych). Jeżeli Wnioskodawca w na pytanie 2 odpowiedział NIE i właściwie uzasadnił klifikację, wówczas w kolejnych punktach zaznacza również NIE, gdyż jeśli dofinansonie dotyczy działalności nie będącej działalnością gospodarczą w rozumieniu unijnego pra konkurencji, nie występuje groźba zakłócenia konkurencji. 3. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 2, czy w zakresie prodzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca spotyka się z konkurencją lub konkurencja taka może wystąpić (czy podobną działalność na rynku prodzą lub mogłyby prodzić inne podmioty)? Wsparcie stanowi pomoc publiczną, o ile przynajmniej potencjalnie wpły na konkurencję. Należy zaużyć, iż istotne jest nie tylko faktyczne występonie konkurencji, ale nawet możliwość jej wystąpienia. Pod pojęciem konkurenta należy rozumieć podmiot, który oferuje na rynku tory lub usługi podobne (mogące stanowić substytut) do torów lub usług oferonych przez Wnioskodawcę. W przypadku, gdy na rynku istnieje potencjalna lub faktyczna konkurencja, wnioskone dofinansonie (ze względu na jego preferencyjny charakter) będzie groziło zakłóceniem konkurencji. 4. Czy dofinansonie wpłynie lub może wpłynąć na wymianę handlową między Państmi Członkowskimi Unii Europejskiej? Aby wsparcie stanowiło pomoc publiczną, musi ono choćby potencjalnie oddziałyć na handel (tj. na przepływ torów lub usług) pomiędzy poszczególnymi (przynajmniej dwoma) Państmi Członkowskimi Unii Europejskiej. Jeżeli Wnioskodawca, w zakresie przedsięwzięcia objętego wnioskiem, działa na rynku, na którym istnieje (lub mogłaby wystąpić) konkurencja, wnioskone dofinansonie z zasady będzie miało potencjalny wpływ na wymianę handlową pomiędzy Państmi Członkowskimi Unii Europejskiej. Należy zaznaczyć, iż nie ma znaczenia fakt, że Wnioskodawca 17

18 faktycznie nie uczestniczy w tej wymianie, tj. np. nie eksportuje torów na rynki innych Państw Członkowskich ani na rynki państw spoza Unii Europejskiej. Jeżeli nie jest spełniony co najmniej jeden z runków wymienionych w punktach , (co najmniej raz zaznaczono NIE, z właściwym uzasadnieniem), wówczas wnioskone dofinansonie nie będzie stanowiło pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Wnioskodawca podpisuje wówczas Oświadczenie znajdujące się pod punktami W przypadku zaś, gdy dofinansonie stanowić będzie pomoc publiczną (w każdym punkcie zaznaczono TAK ), Wnioskodawca powinien: a) przedstawić informacje na formularzu stanowiącym załącznik do: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.) w przypadku ubiegania się o pomoc inna niż de minimis lub rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis, która nie zostanie wykorzystana na działalność w sektorze produkcji rolnej ani w sektorze rybołówst, lub rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis, która zostanie wykorzystana w sektorze produkcji rolnej; (Wzory formularzy są dostępne, w formie przeznaczonej do edycji, na stronie internetowej: b) wykazać zgodność wnioskonej pomocy z rynkiem wewnętrznym Unii Europejskiej Oznacza to, że w odrębnym załączniku do wniosku o dofinansonie należy wykazać zgodność wnioskonej pomocy publicznej z: właściwym programem pomocowym, lub właściwej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie pomocy indywidualnej, lub rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosoniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214, s.3), lub rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 r. z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosonia art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 str. 5), lub 18

19 rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosonia art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z , s. 35), lub rozporządzeniem Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie zastosonia art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówst i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z , s. 6). WAŻNE: Przy wypełnianiu wniosku pomocne mogą być informacje dostępne na stronie internetowej: oraz na stronie: Weryfikacja zgodności z zasadami pomocy publicznej będzie dokonyna na etapie oceny formalnej wniosków aplikacyjnych przez Operatora Programu. Zgodność z kryteriami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej (przejrzystość, niezbędność i proporcjonalność) będzie weryfikona w trakcie procesu monitoronia i kontroli realizonych projektów. Wszelkie wydatki ponoszone w ramach projektów będą dokonyne w oparciu o zasady konkurencyjności i przejrzystości, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Jeśli umowy zawierane w ramach Programu są poniżej krajowych lub unijnych progów określonych dla zamówień publicznych lub poza zakresem stosonia pra zamówień publicznych, beneficjent powinien postępoć zgodnie z najlepszymi praktykami gospodarczymi, umożliwiając pełną i uczciwą konkurencję między potencjalnymi wykonawcami. WAŻNE: Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego , do których nie ma zastosonia usta z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych znajdują się na stronie: 3. Wniosek aplikacyjny i Plan Wdrażania Projektu dla PL Formularz wniosku aplikacyjnego Formularz aplikacyjny jest standardowym arkuszem programu Excel. Wnioskodawca wypełnia wniosek zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku aplikacyjnego i Planu Wdrażania Projektu dla Programu PL03. Oba dokumenty dostępne są na stronie: monitoring/ WAŻNE: Wniosek aplikacyjny należy wypełniać w oparciu o niniejszy Podręcznik, Instrukcję wypełniania wniosku i Planu Wdrażania Projektu do Programu, 19

20 Regulacje, wytyczne KPK oraz inne dokumenty dostępne na stronie internetowej Operatora Programu oraz KPK. Po otrciu dokumentu, pojawia się pięć arkuszy, do których można wejść klikając na zakładki znajdujące się u dołu ekranu. Zakładki o nazwie: Część I, II, III, Część IV oraz Część V stanowią Plan Wdrażania Projektu (PWP). W razie jakichkolwiek problemów lub komunikatów o błędach, należy skontaktoć się z Departamentem Funduszy Norweskich w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. - Wniosek należy wypełniać w języku polskim. - Wszystkie jednostki monetarne muszą być wyrażone w PLN i przedstawione jako liczby całkowite. - Należy stosoć się do ograniczeń liczby znaków, wszelkie informacje powinny być sformułone w sposób jasny i logiczny. - Po wypełnieniu aplikacji wniosek powinien zostać wydrukony w 1 egzemplarzu oraz podpisany przez osobę posiadającą prawo do składania oświadczeń woli w imieniu instytucji. 3.2 Załączniki do wniosku aplikacyjnego Lista wymaganych załączników w ramach Programu: 1. Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu środków niezbędnych na zapewnienie wymaganego współfinansonia projektu. Dokumenty uwierzytelniające oświadczenie to: dla wszystkich wnioskodawców za wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków: oświadczenie wnioskodawcy o zapewnieniu środków finansowych o treści Oświadczam, że w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansonia z MF EOG zabezpieczę środki finansowe na współfinansonie wnioskonego Przedsięwzięcia ; dla jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków: uchła rady gminy/miasta, rady powiatu, sejmiku województ, zgromadzenia związku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Przedsięwzięcia i złożenia wniosku o jego dofinansonie. 2. Oświadczenie o utrzymaniu rezultatów Przedsięwzięcia w okresie jego trłości. 3. Umo partnerst określającego role w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania i odpowiedzialność stron lub list intencyjny (jeśli dotyczy). WAŻNE: Dla projektów realizonych w partnerstwie umo/-y partnerska przedkładana jest Operatorowi Programu najpóźniej przed podpisaniem umowy ws. projektu. Na etapie składania wniosku aplikacyjnego wnioskodawca powinien dostarczyć list/-y intencyjny. 20

1. Informacje ogólne o Programie PL03 oraz warunki niezbędne do otrzymania dofinansowania 3

1. Informacje ogólne o Programie PL03 oraz warunki niezbędne do otrzymania dofinansowania 3 PODRĘCZNIK - POMOC DLA WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL03: WZMOCNIENIE MONITORINGU ŚRODOWISKA ORAZ DZIAŁAŃ KONTROLNYCH W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1

Bardziej szczegółowo

http://www.mos.gov.pl/drukuj/22069_ogloszenie_o_naborze_wniosk... OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

http://www.mos.gov.pl/drukuj/22069_ogloszenie_o_naborze_wniosk... OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1 von 6 07.02.2014 09:42 Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach funduszy norweskich dla Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

Obszar programowy nr 29 w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć.

Obszar programowy nr 29 w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć. OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW OTWARTY KONKURS FUNDUSZU MAŁYCH GRANTÓW W RAMACH NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009-2014 DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO PL14 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE I PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny wniosków 0-5 0-5

Kryteria oceny wniosków 0-5 0-5 Kryteria szczegółowe do oceny wniosku aplikacyjnego wg kryteriów selekcji Program operacyjny PL3 Wzmocnienie monitoringu środowiskowego i działań kontrolnych Kryteria oceny wniosków Kryterium wykonalności

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej,

POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej, POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej, NFOŚiGW Postanowienia wspólne Life+ W postanowieniach ogólnych umowy LIFE+, zawieranej miedzy Komisją Europejską a Beneficjentem, każdorazowo

Bardziej szczegółowo

1 Kwota naboru wyrażona w walucie EUR, a następnie została przeliczona przez Operatora Programu na walutę

1 Kwota naboru wyrażona w walucie EUR, a następnie została przeliczona przez Operatora Programu na walutę OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH FUNDUSZU WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2009-2014 DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO PL02 OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I EKOSYSTEMÓW Minister Środowiska,

Bardziej szczegółowo

Załącznik II - Zasady operacyjne

Załącznik II - Zasady operacyjne Załącznik II - Zasady operacyjne 1. Kwalifikowalność 1.1 Kwalifikowalne działania (poddziałania jeśli występuje): Ministerstwo Środowiska pełni rolę Operatora Programu przy wsparciu Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Załącznik II - Zasady operacyjne

Załącznik II - Zasady operacyjne Załącznik II - Zasady operacyjne 1. Kwalifikowalność 1.1 Kwalifikowalne działania (poddziałania jeśli występuje): Ministerstwo Środowiska pełni rolę Operatora Programu przy wsparciu ze strony Narodowego

Bardziej szczegółowo

Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o

Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej FUNDUSZ WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2009-2014 DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

System sprawozdawczy w ramach PL08

System sprawozdawczy w ramach PL08 System sprawozdawczy w ramach PL08 Szkolenie dla Beneficjentów programu PL08 Warszawa, dnia 9-06-2014 MAREK GÓŹDŹ NACZELNIK WYDZIAŁU DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH Agenda spotkania 10.00-10.15 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Norbert Tomkiewicz Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU. na dofinansowanie bilateralnych projektów partnerskich ze środków

REGULAMIN NABORU. na dofinansowanie bilateralnych projektów partnerskich ze środków REGULAMIN NABORU na dofinansowanie bilateralnych projektów partnerskich ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL02 pn.: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów

Bardziej szczegółowo

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa tel: +48 22 24 42 858 fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbir.gov.pl Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą podlega

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach:

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: Wytyczne MRR dotyczące partnerstw w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna. we wniosku o dofinasowanie środkami WFOŚiGW w Zielonej Górze

Pomoc publiczna. we wniosku o dofinasowanie środkami WFOŚiGW w Zielonej Górze Pomoc publiczna we wniosku o dofinasowanie środkami WFOŚiGW w Zielonej Górze Pojęcie pomocy publicznej ma swoje źródło w prawie unijnymi i tylko w kontekście przepisów tego porządku prawnego może być interpretowane.

Bardziej szczegółowo

1. Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

1. Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 211/4968/13 z dnia 19 lutego 2013 r. ROZPOCZĘTO NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM W PROCEDURZE STANDARDOWEJ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R 1. Instytucja WdraŜająca Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz Działanie 4.1 Wsparcie wdroŝeń wyników prac

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE. Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi wobec wnioskodawcy

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE. Zasady oceny spełniania kryterium i wymogi wobec wnioskodawcy Załącznik 11 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE Lp. Brzmienie ogólnego kryterium formalnego Zasady oceny spełniania

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Kwalifikowalność wydatków dokumenty bazowe

Bardziej szczegółowo

Strategia Funduszu Współpracy Dwustronnej

Strategia Funduszu Współpracy Dwustronnej Strategia Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL02 " Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER Załącznik 8 Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWA PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Projekt rewitalizacyjny ogłoszenie. konkursu, nabór i ocena wniosków, rozliczenie dotacji.

Projekt rewitalizacyjny ogłoszenie. konkursu, nabór i ocena wniosków, rozliczenie dotacji. Projekt rewitalizacyjny ogłoszenie konkursu, nabór i ocena wniosków, rozliczenie dotacji. Konkurs na rewitalizację został ogłoszony 4 listopada br. Jego podstawą jest umowa zawarta między Województwem

Bardziej szczegółowo

13. Szczegółowe zasady dotyczące dofinansowania projektów w ramach Programu... 15

13. Szczegółowe zasady dotyczące dofinansowania projektów w ramach Programu... 15 PODRĘCZNIK WNIOSKODAWCY JAK APLIKOWAĆ O ŚRODKI? PROGRAM OPERACYJNY PL02: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I EKOSYSTEMÓW W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Wniosek należy wypełniać w języku polskim.

Informacje ogólne. Wniosek należy wypełniać w języku polskim. Instrukcja wypełniania wniosku aplikacyjnego i Planu Wdrażania Projektu dla Programu PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Informacje ogólne Formularz aplikacyjny jest standardowym

Bardziej szczegółowo

Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF w zakresie trwałości projektów

Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF w zakresie trwałości projektów Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF w zakresie trwałości projektów 1 1.Podstawy prawne prowadzenia kontroli przez IW projektów MF EOG/NMF: -Program

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Wnioskodawców Programu Operacyjnego PL04: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Szkolenie dla Wnioskodawców Programu Operacyjnego PL04: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szkolenie dla Wnioskodawców Programu Operacyjnego PL04: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Andrzej Okuń Departament Funduszy

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia pomocy publicznej w projektach w ramach MF EOG i NMF

Zagadnienia pomocy publicznej w projektach w ramach MF EOG i NMF SEMINARIUM SZKOLENIOWE DLA BEFICJENTÓW MF EOG i NMF Zagadnienia pomocy publicznej w projektach w ramach MF EOG i NMF Małgorzata Głowacka Zespół ds. Pomocy Publicznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

RPDS.01.04.02-IP.01-02-030/15

RPDS.01.04.02-IP.01-02-030/15 RPDS.01.04.02-IP.01-02-030/15 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 Wymogi dotyczące Informacji i Promocji Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014

Załącznik 4 Wymogi dotyczące Informacji i Promocji Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014 Załącznik 4 Wymogi dotyczące Informacji i Promocji Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014 1. CEL Wszystkie działania informacyjne i promocyjne - podejmowane przez Krajowy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Wniosek należy wypełniać w języku polskim.

Informacje ogólne. Wniosek należy wypełniać w języku polskim. Instrukcja wypełniania wniosku aplikacyjnego i Planu Wdrażania Projektu dla Programu PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Informacje ogólne Formularz aplikacyjny jest standardowym

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PO WER OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE

LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PO WER OGÓLNE KRYTERIA FORMALNE Lp. Brzmienie ogólnego kryterium formalnego LISTA SPRAWDZAJĄCA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PO WER 1. Wniosek złożono w terminie wskazanym w regulaminie konkursu. 2. Wniosek opatrzony podpisem osoby uprawnionej

Bardziej szczegółowo

art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPioW

art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPioW ZASADY WNIOSKOWANIA O DOTACJĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DZIEDZINY POMOCY SPOŁECZNEJ PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPioW - organizacje pozarządowe,

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: 1 NABÓR PWT PBU Numer KATEGORIA PYTANIE ODPOWIEDŹ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: 1 NABÓR PWT PBU Numer KATEGORIA PYTANIE ODPOWIEDŹ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: 1 NABÓR PWT PBU 2014-2020 Numer KATEGORIA PYTANIE ODPOWIEDŹ 1 Wniosek o dofinansowanie 2 Wniosek o dofinansowanie 3 instytucji 4 instytucji 5 6 W ilu kopiach należy złożyć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze wniosków Zasady i procedury

Ogłoszenie o naborze wniosków Zasady i procedury Ogłoszenie o naborze wniosków Zasady i procedury Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) Instytucja Realizująca Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego (PSPB) informuje, że wnioski o dofinansowanie w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla beneficjenta

Przewodnik dla beneficjenta Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik dla beneficjenta Samorządy Warszawa 2014 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Skutecznie i efektywnie wspieramy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1/5

REGULAMIN KONKURSU 1/5 REGULAMIN KONKURSU otwartego konkursu na wybór partnera, podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, do projektu w ramach konkursu nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty w Programie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO PUP

KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO PUP Załącznik nr 3 Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO PUP INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH Obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH Obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie REGULAMIN ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA ROBÓT PUBLICZNYCH Obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie Stan prawny - styczeń 2015r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady organizowania i finansowania robót

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla Państwa- Beneficjenta ws. Raportowania i Monitorowania

Wytyczne dla Państwa- Beneficjenta ws. Raportowania i Monitorowania Wytyczne dla Państwa- Beneficjenta ws. Raportowania i Monitorowania Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 1. WSTĘP... 3 2. RAPORTOWANIE

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

I. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Termin składania wniosków: Sposób składania wniosków: Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu FIRST TEAM trwa do dnia 15 marca 2017 r. do godziny 16:00 czasu lokalnego (UTC+1:00) Wnioski

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego WYDATKI KWALIFIKOWALNE Niezbędne

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Wnioskodawców Programu Operacyjnego PL04: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Szkolenie dla Wnioskodawców Programu Operacyjnego PL04: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Szkolenie dla Wnioskodawców Programu Operacyjnego PL04: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

ISLANDIĄ, KSIĘSTWEM LIECHTENSTEINU, KRÓLESTWEM NORWEGII, zwanymi dalej Państwami Darczyńcami

ISLANDIĄ, KSIĘSTWEM LIECHTENSTEINU, KRÓLESTWEM NORWEGII, zwanymi dalej Państwami Darczyńcami MEMORANDUM OF UNDERSTANDING WDRAŻANIA MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG NA LATA 2009-2014 pomiędzy ISLANDIĄ, KSIĘSTWEM LIECHTENSTEINU, KRÓLESTWEM NORWEGII, zwanymi dalej Państwami Darczyńcami a RZECZĄPOSPOLITĄ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW SŁUŻĄCYCH ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW SŁUŻĄCYCH ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY Podstawa: Zarządzenie Nr 1/2014 Prezesa Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 maja 2014 REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW SŁUŻĄCYCH ZWALCZANIU WYKLUCZENIA

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Kwalifikowalność wydatków dokumenty bazowe

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny PL04 pn.:

Program Operacyjny PL04 pn.: WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU APLIKACYJNEGO Program Operacyjny PL04 pn.: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Sekcja A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

Sekcja A. Informacje dotyczące wnioskodawcy Instrukcja wypełniania Formularza w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik

Bardziej szczegółowo

Raport finansowy końcowy do Umowy finansowej nr za okres od do Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Współpraca Instytucjonalna

Raport finansowy końcowy do Umowy finansowej nr za okres od do Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Współpraca Instytucjonalna Raport finansowy końcowy do Umowy finansowej nr za okres od do Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Współpraca Instytucjonalna Numer dokumentu: 1. IDENTYFIKACJA PROJEKTU Tytuł projektu Nazwa Beneficjenta

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKONYWANIA ZWROTU OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

ZASADY DOKONYWANIA ZWROTU OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ ZASADY DOKONYWANIA ZWROTU OPŁACONYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach Stan prawny - luty 2016r. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr «numer_aktu» PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia «data_podpisania» r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania»

ZARZĄDZENIE Nr «numer_aktu» PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia «data_podpisania» r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» ZARZĄDZENIE Nr «numer_aktu» PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia «data_podpisania» r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» w sprawie przyjęcia Procedury zawierania partnerstw projektowych pomiędzy Gminą Miejską

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2010-4-20. Numer aktu 428. Kadencja Kadencja 2002-2006

Data utworzenia 2010-4-20. Numer aktu 428. Kadencja Kadencja 2002-2006 Uchwała Nr 428/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 336/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Niezbędne Racjonalne i efektywne Cena rynkowa (taryfikator) Dofinansowanie Wkład własny Wartość projektu pieniężny lub

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące oceny formalnej]

KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące oceny formalnej] ZAŁĄCZNIK C Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące

Bardziej szczegółowo

Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r.

Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r. Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL Warszawa, 22 lutego 2012 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL koszty pośrednie mogą być różnie rozpatrywane w zależności

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna. we wniosku o dofinasowanie środkami WFOŚiGW w Zielonej Górze

Pomoc publiczna. we wniosku o dofinasowanie środkami WFOŚiGW w Zielonej Górze Pomoc publiczna we wniosku o dofinasowanie środkami WFOŚiGW w Zielonej Górze Pojęcie pomocy publicznej ma swoje źródło w prawie unijnymi i tylko w kontekście przepisów tego porządku prawnego może być interpretowane.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 - Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik nr 13 - Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik nr 13 - Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWA PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA FORMALNE. ü czy Wnioskodawca i Partner (jeśli dotyczy) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się

KRYTERIA FORMALNE. ü czy Wnioskodawca i Partner (jeśli dotyczy) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się Załącznik do Uchwały nr 8/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego RPO-L2020 z dnia 21.08.2015 r. KRYTERIA FORMALNE Kryteria formalne mające zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

REGULAMIN KONKURSU. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu REGULAMIN KONKURSU dofinansowania przez WFOŚiGW we Wrocławiu przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przy udziale środków NFOŚiGW Okres

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI. PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

ZAŁĄCZNIKI. PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 Spis treści: LISTA SKRÓTÓW:... 3 SCHEMAT ZARZĄDZANIA MF EOG NA LATA 2009-2014 W

Bardziej szczegółowo

RPDS.01.04.01-IP.01-02-021/15

RPDS.01.04.01-IP.01-02-021/15 RPDS.01.04.01-IP.01-02-021/15 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie na odpowiednim formularzu i w formie elektronicznej lub papierowej, określonych w regulaminie konkursu.

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie na odpowiednim formularzu i w formie elektronicznej lub papierowej, określonych w regulaminie konkursu. Kryteria formalne dla działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Do oceny formalnej zostaną dopuszczone wnioski

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia dotyczące realizacji projektów istotne z punktu widzenia przygotowania wniosku o udzielenie dotacji

Zagadnienia dotyczące realizacji projektów istotne z punktu widzenia przygotowania wniosku o udzielenie dotacji Zagadnienia dotyczące realizacji projektów istotne z punktu widzenia przygotowania wniosku o udzielenie dotacji 2 Kwalifikowalność wydatków Wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny, jeżeli spełnia

Bardziej szczegółowo

PO IG 4.3 Kredyt technologiczny

PO IG 4.3 Kredyt technologiczny 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 4.3 Kredyt technologiczny Ponieważ Działanie 4.3 Kredyt technologiczny jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano dla niego jedną Instytucję Wdrażającą na cały kraj. Jest

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa i adres wnioskodawcy:... ... Siedziba firmy wnioskodawcy:. Miejsce prowadzenia działalności:...

Pełna nazwa i adres wnioskodawcy:... ... Siedziba firmy wnioskodawcy:. Miejsce prowadzenia działalności:... /data wpływu do Urzędu/ Łomża, dn... Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia na zasadach określonych w art. 60d ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Programy (grupy projektów)

Programy (grupy projektów) Programy (grupy projektów) Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy Wersja - luty 2006 Spis treści 1. Ogólne informacje...3 1.1. Co to jest program?...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r. Dz.U.2007.194.1403 2008.08.07 zm. Dz.U.2008.144.906 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

tel fax

tel fax 4 r.20152015 r. 2014 r. Prezydent Elbląga Elbląg, 25 lipca 2016 r. DKiM.1711.2.11.2016.II Pani Mirela Stróżowska Dyrektor Przedszkola Nr 10 w Elblągu W dniach od 16.05.2016 r. do 20.06.2016 r. inspektorzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 16 KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 16 KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZAŁĄCZNIKI PROGRAM 16 KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 Spis treści: Lista skrótów:... 3 Tabele i wykresy:... 4 Schemat zarządzania MF EOG na lata 2009-2014 w Polsce... 4 Schemat procesu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Strona1 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Sekcja A. Informacje dotyczące wnioskodawcy Punkt 1-5 należy wpisać podstawowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/41/2015

UCHWAŁA Nr VII/41/2015 UCHWAŁA Nr VII/41/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo

CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 1 CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 2 WWW.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL 3 4 WWW.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL Wyszukiwarka dotacji, Dokumenty niezbędne do prawidłowego przygotowania i rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej dla członków Komisji Oceny Projektów

Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej dla członków Komisji Oceny Projektów ZAŁĄCZNIK 1 Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej dla członków Komisji Oceny Projektów Lp. Wyszczególnienie I. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZASADAMI POMOCY PUBLICZNEJ 1. Czy wniosek spełnia efekt zachęty? TAK/NIE/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania wniosku wraz z załącznikami dla przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Instrukcja przygotowania wniosku wraz z załącznikami dla przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest Instrukcja przygotowania wniosku wraz z załącznikami dla przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest Wniosek i załączniki należy wypełnić wyłącznie komputerowo ( nie dopuszcza się

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów

Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów Działanie 7.3, Typ projektu: Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działania wspierające rozwój ekonomii społecznej RPOWP na lata 2014-2020 Kwalifikowalność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 czerwca 2015 r. Poz. 2087 UCHWAŁA NR VIII/29/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 czerwca 2015 r.

Białystok, dnia 23 czerwca 2015 r. Poz. 2087 UCHWAŁA NR VIII/29/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 czerwca 2015 r. Poz. 2087 UCHWAŁA NR VIII/29/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie konkursu w ramach Poddziałania 2.1.4 - ZIT AW

Komunikat w sprawie konkursu w ramach Poddziałania 2.1.4 - ZIT AW Komunikat w sprawie konkursu w ramach Poddziałania 2.1.4 - ZIT AW W związku z trwającym konkursem w ramach Poddziałania 2.1.4 Gmina Wałbrzych pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej poniżej przedstawia

Bardziej szczegółowo

Raport finansowy nr do Umowy finansowej nr za okres od do Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Rozwój Polskich Uczelni

Raport finansowy nr do Umowy finansowej nr za okres od do Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Rozwój Polskich Uczelni Raport finansowy nr do Umowy finansowej nr za okres od do Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Rozwój Polskich Uczelni Numer : 1. IDENTYFIKACJA PROJEKTU Tytuł projektu Nazwa Beneficjenta Numer umowy Przyznane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr II/EFRROW/2016 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Suwalsko Sejneńska Lokalna

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-045/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 A. Opis wnioskodawcy A.1 Dane wnioskodawcy Wniosek o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH Obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH Obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie REGULAMIN ORGANIZOWANIA I FINANSOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH Obowiązujący w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie Stan prawny - styczeń 2015r. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady organizowania i finansowania prac

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 25/KM RPO-L2020/2016 KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE 2020

UCHWAŁA NR 25/KM RPO-L2020/2016 KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE 2020 UCHWAŁA NR 25/KM RPO-L2020/2016 KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE 2020 -PROJEKT- z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU PARTNERA

REGULAMIN NABORU PARTNERA REGULAMIN NABORU PARTNERA W celu wyboru Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.1

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

I. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Termin składania wniosków: Sposób składania wniosków: Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu TEAM TECH trwa do dnia 16 stycznia 2017 r. do godziny 16:00 czasu lokalnego (UTC+1:00)

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poznań, 16.02.2010 r.

Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poznań, 16.02.2010 r. Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poznań, 16.02.2010 r. USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAWIERA SZEREG NOWYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W ZAKRESIE FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH:

OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH: Lista załączników wymaganych do formularza aplikacyjnego dla priorytetu OPIEKA ZDROWOTNA I OPIEKA NAD DZIECKIEM Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

POWR.04.02.00-IZ.00-00-009/15

POWR.04.02.00-IZ.00-00-009/15 Informacja o zmianach w dokumentacji konkursu do naboru nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-009/15 w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, ogłoszonego 3 lipca 2015

Bardziej szczegółowo