Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013"

Transkrypt

1 Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja Podręcznik wdrażania projektu dla Beneficjentów i Partnerów Projektów regularnych i strategicznych Lipiec 2013_(wersja 3)

2 SPIS TREŚCI Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja Podręcznik wdrażania projektu dla Beneficjentów i Partnerów Wstęp Kwalifikowalność kosztów Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Koszty według linii budżetowych Linia budżetowa 1: Koszty osobowe Linia budżetowa 2: Koszty podróży Linia budżetowa 3: Sprzęt i dostawy Linia budżetowa 4: Biuro Linia budżetowa 5: Inne koszty i usługi zewnętrzne Linia budżetowa 6: Roboty Linia budżetowa 7: Inne Linia budżetowa 9: Rezerwa na nieprzewidziane wydatki Linia budżetowa 11: Koszty administracyjne SCHEMATY PŁATNOŚCI I RAPORTOWANIA Opcje płatności Opcja 1 (zaliczkowanie): Opcja 2 (zwrot poniesionych kosztów) Wniosek o płatność Raportowanie: raporty, terminy, wymogi, dokumenty dodatkowe Odsetki i dochody miesięczny raport rzeczowy Raport okresowy Raport końcowy Weryfikacja wydatków MONITORING I EWALUACJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKTACH Reguła Narodowości Reguła Pochodzenia Ocena ofert Krajowe zasady zamówień publicznych dla Beneficjentów i Partnerów z Litwy Krajowe zasady zamówień publicznych dla Beneficjentów i Partnerów z Polski Krajowe zasady zamówień publicznych dla Beneficjentów i Partnerów z Rosji ZMIANY W UMOWIE O DOFINANSOWANIE Niewielkie zmiany Istotne zmiany WYMAGANIA WIZUALIZACJI. KOMUNIKACJA I PLAN PROMOCJI

3 1. Wstęp Ten podręcznik został przygotowany by pomóc Beneficjentom i Partnerom Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja (dalej Program) w jak najbardziej efektywnym wdrażaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (UE). Podręcznik jest przeznaczony do użytku przez Beneficjentów i Partnerów projektów regularnych zatwierdzonych w wyniku pierwszego naboru wniosków oraz projektów strategicznych (dalej PS). Główne dokumenty zostały przedstawione ze wskazaniami gdzie dokładnie (w jakim rozdziale i artykule) należy szukać informacji dotyczącej tego czy innego aspektu wdrażania projektu. Główne wymagania zostały wymienione i szczegółowo opisane. Ponadto, w okienkach NB! (Nota bene!) wyróżnione zostały zagadnienia o kluczowym znaczeniu dla Beneficjentów i Partnerów. Ten krótki podręcznik ma w zamierzeniu służyć jako poradnik dla osób zaangażowanych we wdrażanie projektów w ramach Programu. Niemniej, ostatecznym źródłem oficjalnych informacji są dokumenty Programu i UE : Program Operacyjny Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska- Rosja ; Rozporządzenie (WE) Nr. 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określające przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa ; Rozporządzenie Komisji (WE) Nr. 951/2007 z dnia 9 sierpnia 2007 r. określające przepisy wykonawcze dla programów współpracy transgranicznej finansowanych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa; Korekta do Rozporządzenie Komisji (WE) Nr. 951/2007 z dnia 9 sierpnia 2007 r. określające przepisy wykonawcze dla programów współpracy transgranicznej finansowanych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Praktyczny podręcznik kontraktowania działań zewnętrznych UE (dalej PRAG). Wersja z roku 2008 ma zastosowanie dla projektów regularnych Programu wybranych podczas otwartego naboru, wersja z roku 2010 ma zastosowanie dla Projektów Strategicznych; Podręcznik komunikacji i wizualizacji dla działań zewnętrznych Unii Europejskiej; System identyfikacji wizualnej Programy Współpracy Transgranicznej LPR EISP. Wszystkie te dokumenty mozna znaleźć na stronie internetowej Programu Instytucją odpowiedzialną za wdrażanie Programu jest Wspólna Instytucja Zarządzająca (dalej WIZ) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Rzeczypospolitej Polskiej. Działa ono także jako Instytucja Kontraktująca, podpisując umowy o dofinansowanie z Beneficjentami. Niemniej, Beneficjenci powinni zawsze zwracać się do WIZ za pośrednictwem Wspólnego Sekretariatu Technicznego (dalej - WST) (Centrum Projektów Europejskich, ul. 3

4 Domaniewska 39a., Warszawa, Polska), gdyż nawet w przypadkach gdy WIZ otrzyma jakiekolwiek pytania bezpośrednio od Beneficjenta, to będą one przekazane do WST. Wszystkie decyzje w Programie są podejmowane jednogłośnie przez Wspólny Komitet Monitorujący (dalej WKM). Jest to główne ciało decyzyjne Programu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej, oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej biorą aktywny udział w pomyślnym wdrażaniu Programu działając jako Instytucje Krajowe. Każdy z projektów jest przyporządkowany do dwóch Menadżerów Projektów z WST gotowych do pomocy wdrążającym projekty. Jeden z tych dwóch Menadżerów Projektów jest głównym, i zawsze powinno się zwracać do niego/jej w pierwszej kolejności. W razie nieobecności głównego Menadżera Projektów, można zwrócić się do drugiego. Dane kontaktowe Menadżerów Projektów znajdują się na stronie internetowej NB! Beneficjenci zobowiązani są bezzwłocznie informować WST o wszystkich okolicznościach które mogą powodować zmiany w projekcie oraz o wszelkich ryzykach czy nieprawidłowościach związanych z wdrażaniem projektu. Na Litwie (Wilno), w Polsce (Olsztyn) oraz w Rosji (Kaliningrad) działają Filie WST. Wszystkie one zatrudniają doświadczonych ekspertów którzy gotowi są do pomocy Beneficjentom i Partnerom. Ich dane kontaktowe można również znaleźć na stronie Programu 2. Postanowienia ogólne Data rozpoczęcia projektu wskazana jest w art. 2 Warunków Szczegółowych umowy o dofinansowanie. Przed podpisaniem umowy Beneficjent ma możliwość wyboru jednej z 3 opcji dotyczących daty rozpoczęcia projektu: dzień następujący po tym, w którym ostatnia z dwóch stron podpisze umowę; pierwszy dzień miesiąca następującego po dniu wypłaty przez WIZ pierwszej raty zaliczki; data późniejsza. NB! Beneficjent i Partnerzy mogą rozpocząć postępowania na udzielenie zamówień przed datą rozpoczęcia projektu, ale żadna umowa nie może zostać zawarta przed datą rozpoczęcia projektu.. Data zakończenia projektu (zakończenie okresu wdrażania projektu) jest następnie wyznaczana na podstawie planu kalendarzowego danego projektu, jednak nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2014 r. Okres wykonania umowy kończy się w momencie wypłaty płatności końcowej, jednak w żadnym razie nie później niż 18 miesięcy po zakończeniu okresu wdrażania projektu tzn. okresu od rozpoczęcia projektu do zakończenia wdrażania działań projektu). Pomimo, że kwalifikowalne są tylko koszty poniesione w okresie wdrażania projektu, koszty związane z raportem końcowym, weryfikacją wydatków i ewaluacją projektu mogą być 4

5 kwalifikowalne, pod warunkiem że zostaną poniesione nie później niż w dniu złożenia raportu końcowego oraz że spełniają warunki kwalifikowalności (vide Rozdział 3 Kwalifikowalność kosztów ). Projekty strategiczne mogą uzyskać ogólne wyłączenia dotyczące kwalifikowalności kosztów związane z okresem wdrażania projektu, np. kosztów przygotowawczych. Każda z instytucji Partnerów powinna przechowywać dokumentację projektu w oryginale, a Beneficjentowi sugeruje się posiadanie kopii dokumentów (w wersji elektronicznej bądź drukowanej), łatwo dostępnych na wypadek kontroli finansowej ze strony upoważnionych władz. Bardzo użyteczne w tym zakresie może być internetowe archiwum dokumentów. Dokumenty powinny być archiwizowane a taki sposób, by były łatwo dostępne po zakończeniu projektu, do 7 lat po otrzymaniu płatności końcowej. 3. Kwalifikowalność kosztów Kwalifikowalność kosztów projektu określona jest w art. 14 Warunków Szczegółowych umowy o dofinansowanie oraz w art. 33 i 34 Rozporządzenia KE Nr. 951/2007. Współfinansowanie UE oraz wkład Beneficjenta i Partnerów może pokrywać tylko koszty określone jako kwalifikowalne przez zasady Programu. 3.1 Koszty kwalifikowalne poniesione w trakcie wdrażania projektu, tzn. po dacie rozpoczęcia projektu i przed datą jego zakończenia (za wyjątkiem projektów strategicznych); ujęte w zatwierdzonym budżecie (jako Aneks do umowy o dofinansowanie); niezbędne do zrealizowania projektu; możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania, ujęte w systemie księgowym Beneficjenta lub Partnerów, określone zgodnie ze standardami rachunkowości właściwymi dla kraju z którego pochodzi Beneficjent lub jego Partnerzy i zgodne ze zwyczajowymi praktykami księgowania kosztów stosowanymi przez Beneficjenta/Partnerów; racjonalne, uzasadnione oraz zgodne z zasadami należytego zarządzania finansowego, w szczególności w zakresie gospodarności i efektywności; spełniają wymogi dotyczące wizualizacji. 3.2 Koszty niekwalifikowalne dług i koszty długu lub strat; odsetki debetowe; wydatki finansowane w ramach innych instrumentów; koszty zakupu ziemi bądź nieruchomości, za wyjątkiem sytuacji gdy jest to niezbędne dla bezpośredniej realizacji projektu; straty powstałe w wyniku wahań kursu walut; 5

6 wkład rzeczowy (in kind); podatki, w tym VAT, nie dotyczy przypadku gdy Beneficjent (lub Partnerzy) nie ma możliwości jego odzyskania oraz właściwe regulacje nie zabraniają pokrycia kosztów podatku; pożyczki dla stron trzecich; kary finansowe i grzywny, jak również wydatki związane z kosztami postępowań sądowych Każda faktura w projekcie powinna być opisana zgodnie z wymogami Programu. Wzór Opisu faktury jest opublikowany na stronie internetowej Programu Co do zasady informacje wymienione w arkuszu MS Excel powinny zostać umieszczone przez Beneficjenta/Partnera na odwrocie faktury. Można do tego celu użyć pieczątek, następnie uzupełniając pozycje wymaganymi informacjami. Można dodać inne informacje związane z krajowymi wymogami księgowymi. Jeżeli na dokumencie brakuje miejsca, należy wypełnić, podpisać i załączyć do faktury oddzielny opis (zgodnie ze wzorem przygotowanym przez WST). Wyjątkiem jest numer umowy o dofinansowanie, który należy umieścić na górze pierwszej strony oryginału faktury. Opis faktury (tak tytuły jak i wypełniana treść) powinien być wykonany w jęz. angielskim oraz, jeżeli takie są wymogi prawa krajowego we właściwym języku krajowym. Nie ma wymogu umieszczania w opisie logo Programu ani flagi UE w przypadku gdy jest on wykonany na odwrocie faktury. 3.3 Koszty według linii budżetowych Linia budżetowa 1: Koszty osobowe Ta kategoria budżetu uwzględnia koszty personelu Beneficjenta/Partnerów skierowanego bądź zatrudnionego bezpośrednio na potrzeby projektu (wliczając pensję, podatki, koszty pracodawcy związane z ubezpieczeniem społecznym i inne wymagane prawem składniki wynagrodzenia wszystkie oszacowane zgodnie z ustawodawstwem krajowym Beneficjenta/Partnera i spełniające zasady wynagrodzeń obowiązujące w danej instytucji). Płatności za okres urlopu i zwolnienia lekarskie są kwalifikowalne tylko w przypadku zatrudnionych w pełnym wymiarze. Płatności za okres urlopu i zwolnienia lekarskie dla zatrudnionych w niepełnym wymiarze mogą być kwalifikowalne tylko w przypadku gdy pracownik jest zatrudniony przez instytucję wyłącznie na potrzeby realizacji projektu. Dodatkowe dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki, dodatki do pensji nie są kwalifikowalne. Koszty personelu (pracowników) skierowanych/zatrudnionych na potrzeby projektu nie powinny przekraczać tych zwyczajowo ponoszonych przez instytucję Należy w tym miejscu uwzględnić pracowników zatrudnionych w organizacji Beneficjenta/Partnerów na stałe i skierowanych do realizacji projektu; 1.2 Należy w tym miejscu uwzględnić pracowników zatrudnionych w organizacji Beneficjenta/Partnerów na czas realizacji projektu; 6

7 1.3 W tym miejscu należy uwzględnić tylko koszty diet dziennych pracowników wymienionych w liniach 1.1 i 1.2. W wyjątkowych przypadkach diety mogą być wypłacane uczestnikom wydarzeń, jeżeli ich udział ma duże znaczenie przy zastrzeżeniu, że ww. osoby nie są uwzględnione w linii 5 jako eksperci. Koszty diet dziennych (per diem) uwzględniają: Koszty zakwaterowania (hotel, itd.); Transport lokalny (np. z lotniska bądź dworca autobusowego w miejscowości docelowej do miejsca wydarzenia); ryczałt, wypłacany osobie w delegacji na wyżywienie i inne wydatki. Koszty diet dziennych nie mogą przekraczać stawek normalnie obowiązujących i wypłacanych w instytucji Beneficjenta/Partnera, wynikających z krajowych i wewnętrznych regulacji dotyczących kalkulacji kosztów podróży i zakwaterowania oraz ryczałtów. Np.: Gdy osoba wyjeżdża w delegację w poniedziałek i wraca w środę, wtedy można jemu/jej opłacić 3 ryczałty + koszt 2 noclegów + koszt transport lokalnego (zgodnie z przepisami krajowymi). Łączna wypłacona kwota nie powinna przekraczać sumy stawek 2 diet dziennych (per diems) (ustalonych przez Komisję Europejską i regulacje krajowe). Beneficjent i Partnerzy muszą także przestrzegać stawek publikowanych przez Komisję Europejską niemniej stawki diet dziennych KE powinny być traktowane jako górny limit (koszty mogą być niższe, zgodnie z regulacjami krajowymi i wewnętrznymi zasadami instytucji). NB! Szacując diety dzienne należy brać pod uwagę ilość nocy spędzonych podczas wyjazdu służbowego, nie dni. Niemniej ryczałt na wyżywienie i inne wydatki może zostać wypłacony dla każdego dnia spędzonego na wyjeździe służbowym jeżeli takie są wymogi regulacji krajowych. Beneficjenci i Partnerzy muszą wypełniać karty czasu pracy (timesheet) zgodnie ze wzorem przedstawionym prze WST a następnie przedstawiać je łącznie z raportami okresowymi i końcowym. W kartach czasu pracy powinny być wykazane kwoty brutto uwzględniające koszty pracodawcy (zgodnie z budżetem). Karty czasu pracy powinny być podpisane przez daną osobę pracującą w ramach projektu oraz zatwierdzone przez jego/jej bezpośredniego przełożonego. 7

8 3.3.2 Linia budżetowa 2: Koszty podróży W tej linii budżetowej należy uwzględnić koszty podróży personelu projektu podczas wyjazdów służbowych oraz uczestników wydarzeń projektów: bilety autobusowe i kolejowe (klasa ekonomiczna), koszt paliwa lub wynajmu pojazdów, koszty wiz i ubezpieczenia. W tej linii należy uwzględnić tylko koszty transportu do/z miejsca przeznaczenia wyjazdu. Należy wybrać możliwie oszczędny sposób podróży Linia budżetowa 3: Sprzęt i dostawy W tej linii budżetowej uwzględniamy sprzęt (środki trwałe) i dostawy dla projektu. Zakup bądź wynajem sprzętu i dostaw jest kwalifikowalny, jeżeli jest bezpośrednio związany z potrzebami projektu i przewidziany w budżecie. Koszty powinny odpowiadać cenom rynkowym. W przypadku sprzętu przeznaczonego do wdrażania (zarządzania) projektu, powinien być on zakupiony na początku jego realizacji. Utrzymanie / konserwacja już posiadanego w organizacji sprzętu może być w części finansowane w ramach kosztów administracyjnych (linia budżetowa 11) Linia budżetowa 4: Biuro W tej linii należy uwzględnić przypisane bezpośrednio do projektu wydatki związane z funkcjonowaniem oddzielnego biura projektu. Koszty mogą obejmować prowadzenie biura, (zasoby biurowe, towary konsumpcyjne, utrzymanie pomieszczeń, usługi komunalne, telefon, fax, internet) oraz koszty transportu (jeżeli jest użytkowany na co dzień). Wynajem oddzielnego biura musi być uzasadnione potrzebami związanymi z realizacją projektu, zaś koszty powinny być uzasadnione i wynikać z zasad rozsądnego gospodarowania Linia budżetowa 5: Inne koszty i usługi zewnętrzne W tej linii budżetowej należy uwzględnić wszystkie usługi i prace zlecane do wykonania podmiotom zewnętrznym wyłonionym zgodnie właściwymi procedurami zamówień publicznych. Takie usługi uwzględniają: badania, ekspertyzy, audyt, tłumaczenia, organizacja wydarzeń, działania promocyjne, usługi bankowe, eksperci zewnętrzni). NB! Beneficjent i Partnerzy nie mogą sobie wzajemnie udzielać zleceń Linia budżetowa 6: Roboty W tej linii budżetowej należy uwzględnić koszty robót i usług związanych z budową, renowacją i montażem infrastruktury. 8

9 Zestawienie kosztów powinno być oparte na rozsądnych założeniach i wykazywać główne etapy robot. Sugeruje się następujące sposoby rozbicia kosztów (w zgodzie z dokumentacją techniczną projektu): Stosowanie jako wartości jednostki (unit rate) etapów budowy/renowacji (np. Etap 1, Etap 2 itd.); Stosowanie jako wartości jednostki (unit rate) części infrastruktury (np. okna, drzwi, sufity, metry kwadratowe, metry bieżące itd.). Beneficjent i Partnerzy muszą znajdować się w posiadaniu gruntu i/lub budynków w których będą miały miejsce roboty. Alternatywnie, Beneficjent i Partnerzy powinni udowodnić swoje prawa do dysponowania gruntem/budynkami zgodnie z wymogami prawa krajowego. NB! Finansowaniu podlegają jedynie inwestycje (infrastrukturalne) prowadzone w głównej części obszaru kwalifikowanego Programu, zgodnie z treścią Wstępu oraz rozdziału 2.7 Programu Operacyjnego Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja Inwestycje współfinansowane w ramach Programu powinny być przeznaczone do użytku publicznego i łatwo dostępne. W ww. linii budżetowej można również uwzględnić koszty nadzoru budowlanego i i inne tego rodzaju Linia budżetowa 7: Inne W tej linii budżetowej można umieścić wszystkie inne koszty związane bezpośrednio z realizacją celów projektu, które nie zostały uwzględnione w innych liniach budżetu, a które są jednak niezbędne dla wdrażania działań. Ww. koszty powinny być dokładnie wymienione oraz udokumentowane Linia budżetowa 9: Rezerwa na nieprzewidziane wydatki Rezerwa na nieprzewidziane wydatki nieprzekraczająca 5% bezpośrednich kosztów kwalifikowanych może być uwzględniona w budżecie projektu. NB! Rezerwa na nieprzewidziane wydatki może być użyta tylko w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności i tylko za pisemną zgodą WIZ Linia budżetowa 11: Koszty administracyjne Beneficjenci i Partnerzy mogą przeznaczyć do 7% bezpośrednich kosztów kwalifikowanych (linie budżetowe od 1 do 7 + Rezerwa na nieprzewidziane wydatki (linia budżetowa 9)) na pośrednie koszty administracyjne (linia budżetowa 11). Koszty te związane są z prowadzeniem biura projektu (elektryczność, ogrzewanie, artykuły konsumpcyjne, internet itd.) Koszty pośrednie są kwalifikowalne tylko wówczas gdy nie uwzględniają kosztów ujętych w innych liniach budżetowych. 9

10 Może zostać zastosowana jednolita stawka, która nie musi być udokumentowana, niemniej wymagane są odpowiednie objaśnienia (metodologia, lista wydatków). Celem tej kontroli jest upewnienie się, że wysokość stawki zaproponowana przez Beneficjenta/Partnera jest spójna i proporcjonalna w stosunku do charakteru i ilości wydatków przewidzianych w budżecie jako bezpośrednie, oraz, że koszty administracyjne nie dublują się w budżecie, tj. nie występują jednocześnie jako koszty pośrednie i bezpośrednie. Gdy stawka procentowa zostanie ustalona od Beneficjenta/Partnerów nie wymaga się już przedstawiania dokumentacji wydatków z tej linii podczas wdrażania projektu. NB! Gdy całkowite koszty bezpośrednie zostaną obniżone, podobnie musi się stać z pośrednimi kosztami administracyjnymi (gdy przewidziane są na max. 7%) zostają one zmniejszone proporcjonalnie zgodnie ze stawką ustaloną we wniosku aplikacyjnym w momencie podpisania umowy o dofinansowanie. 4. SCHEMATY PŁATNOŚCI I RAPORTOWANIA Dofinansowanie z UE wynosi do 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Płatności dla Beneficjenta w euro (EUR) są dokonywane przez WIZ. Beneficjent przekazuje bezzwłocznie odpowiednie kwoty dofinansowania do Partnerów, zgodnie z ustaleniami Umowy Partnerskiej. Ryzyko związane z wymianą waluty jest ponoszone przez Beneficjenta i/lub Partnerów. NB! Kwota dofinansowania z UE nie może być podniesiona z powodu zwiększonych wydatków w projekcie. Ponadto udział dofinansowania UE dla projektu musi pozostać taki sam przez cały okres realizacji (maksymalnie 90%). E.g.: Pierwotnie aplikacja projektowa przewiduje ,00 EUR całkowitych kosztów kwalifikowalnych a maksymalna kwota dofinansowania UE wynosi ,00 EUR (90 %). Jeśli całkowite kwalifikowalne koszty projektu wzrosną do ,00 EUR, maksymalna kwota dofinansowania musi nadal wynosić ,00 EUR. Jednak, gdy poniesione koszty kwalifikowalne będą niższe niż zaplanowano, np ,00 EUR, maksymalna kwota dofinansowania zostanie proporcjonalnie obniżona do , 00 EUR (90 % of ,00 EUR). 4.1 Opcje płatności Zasady płatności dofinansowania dla Beneficjenta zostały opisane w art Szczegółowych Warunków umowy o dofinansowanie. Każdy z Beneficjentów może wybrać opcję płatności przez podpisaniem Szczegółowych Warunków umowy o dofinansowanie Opcja 1 (zaliczkowanie): Opcja 1a. Dofinansowanie jest wypłacane w następujących ratach: 30 % + 40 % + 30 % Opcja 1b. Dofinansowanie jest wypłacane w następujących ratach: 30 % + 30 % + 30 % + 10 %. 10

11 Pierwsze dwie płatności (30 % + 40 %) opcja 1a lub trzy płatności (30 %+30 %+30 %) opcja 1b są uznawane za zaliczki natomiast płatność końcowa (wstępnie - 30 % lub 10 %) zostaje wypłacona po zatwierdzeniu raportu końcowego. N.p. jeśli całkowity budżet projektu wynosi ,00 EUR, kwota dofinansowania z UE wynosi ,00 EUR lub 90 % całkowitego budżetu mają zastosowanie poniższe schematy płatności: Opcja 1a: ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR (całkowita kwota dofinansowania ,00 EUR) Całkowity koszt projektu Euro Dofinansowanie ENPI CBC Prognoza wydatków Progoza wypłat ,00 Euro (90% kosztów całkowitych ) Pierwsza zaliczka 30% dofinansowania ENPI Beneficjent wnioskuje o wypłacenie zaliczki (0 Euro poniesionych kwalifikowanych wydatków) Wypłata pierwszej zaliczki Beneficjent otrzymuje ,00 Euro (= ,00 * 30%) Przewidywana druga zaliczka 40% dofinansowania ENPI Beneficjent deklaruje ,00 Euro wydatków kwalifikowalnych w projekcie (25 000,00 Euro z własnego wkładu i partnerów oraz ,00 Euro dofinansowania ENPI) Płatność okresowa Warunek został wypełniony ,00 Euro > ,00 Euro (= ,00 *70%) Beneficjent otrzymuje Euro (= ,00 * 40%) Przewidywana płatność końcowa 30% dofinansowania ENPI Beneficjent deklaruje pozostałe wydatki kwalifikowane, łącznie około ,00 Euro ( ,00 Euro własnego oraz ,00 Euro dofinansowania ENPI) Płatność końcowa Po zakończeniu projektu (poniesiono 100% kosztów kwalifikowalnych) Beneficjent otrzymuje ,00 Euro (= ,00 * 30%) Opcja 1b: ,00 Euro ,00 Euro ,00 Euro ,00 Euro (całkowite dofinansowanie ,00 Euro) 11

12 Całkowity koszt projektu Euro Dofinansowanie ENPI CBC Prognoza wydatków Prognoza wypłat ,00 Euro (90% kosztów całkowitych) Pierwsza zaliczka 30% dofinansowania ENPI Beneficjent wnioskuje o wypłacenie zaliczki (0 Euro poniesionych kwalifikowanych wydatków) Wypłata pierwszej zaliczki Beneficjent otrzymuje ,00 Euro (= ,00 * 30%) Przewidywana druga zaliczka 30% dofinansowania ENPI Beneficjent deklaruje ,00 Euro wydatków kwalifikowanych w projekcie (25 000,00 Euro z własnego wkładu i partnerów oraz ,00 Euro dofinansowania ENPI) Płatność okresowa Warunek został wypełniony: ,00 Euro > ,00 Euro (= , 00 *70%) Beneficjent otrzymuje ,00 Euro (= ,00 * 30%) Przewidywana trzecia zaliczka 30% dofinansowania ENPI Beneficjent deklaruje ,00 Euro wydatków kwalifikowanych w projekcie (60 000,00 Euro z wkładu partnerów i własnego oraz ,00 Euro dofinansowania ENPI) Płatność okresowa Warunek został wypełniony: ,00 Euro > ,00 Euro (= ,00*100% ,00*70%) Beneficjent otrzymuje ,00 Euro (= ,00 * 30%) Przewidywana płatność końcowa 10% dofinansowania ENPI Beneficjent deklaruje pozostałe koszty kwalifikowalne, łącznie ,00 Euro ( ,00 Euro wkładu partnerów oraz 900, EUR dofinansowania ENPI) Płatność końcowa Po zakończeniu projektu ( poniesiono 100% wydatków kwalifikowanych) Beneficjent otrzymuje ,00 Euro (= ,00 *10%) Pierwsze zaliczkowania (opcja 1a i 1b) są wypłacane w ciągu 45 dni od daty otrzymania przez WIZ podpisanej Umowy o dofinasowanie i wniosku o płatność (Aneks V do Umowy o Dofinasowanie) oraz gwarancji finansowej, jeśli jest wymagana. Kolejne zaliczkowanie może zostać wypłacone jedynie, gdy wydatki faktycznie poniesione będą stanowiły 70% ostatniej płatności i 100 % każdej wcześniejszej wypłaty. W przypadku gdy przynajmniej ,00 Euro zostało wydane i zaraportowane ( ,00 Euro (70 % z ,00 Euro pierwszej zaliczki), plus 10 % dofinansowania Beneficjenta i Partnera (ów)), drugi wniosek o płatność może zostać przygotowywany i złożony (razem z wymaganymi dokumentami). Jeśli wszystkie raportowane koszty zostaną 12

13 zaakceptowane jako kwalifikowane kolejna (druga) wypłata zostanie dokonana w wysokości ,00 Euro (opcja 1a) lub ,00 Euro (opcja 1b). Jeśli zaraportowana suma wcześniejszego zaliczkowania jest niższa niż 70%, kwota nowej zaliczki zostanie zredukowana o kwotę niewykorzystaną w pierwszej zaliczce. Zaliczki zostają wypłacone w ciągu 45 dni od daty zatwierdzenia raportu okresowego przez WIZ. NB! Prowadź swoje konta na bieżąco, aby wiedzieć kiedy przekroczysz próg do raportu okresowego Opcja 2 (zwrot poniesionych kosztów). Opcja 2a. Dofinansowanie jest wypłacane jednorazowo po zatwierdzeniu raportu końcowego. Wybierając tę opcję Beneficjent i Partnerzy są zobowiązani wydać własne środki i otrzymać ich zwrot na zakończenie projektu. Opcja 2b. Dofinansowanie jest wypłacane po zatwierdzeniu raportów okresowych. Okresy raportowe i schemat składania raportów opisane są w art Szczegółowych Warunków umowy o dofinansowanie. Beneficjent ustala terminy raportowania z WIZ/WST oraz przestrzega uzgodnionych terminów. Wybierając tę opcję Beneficjent i Partnerzy są zobowiązani do wydatkowania własnych środków, które są im zwracane podczas okresu realizacji projektu i na zakończenie projektu. 4.2 Wniosek o płatność Wniosek o płatność zostaje złożony podczas wnioskowania o wypłatę zaliczki przy użyciu wzorcowego formularza Aneks V do Umowy o Dofinansowanie. Powinien on zostać złożony łącznie z Raportem Okresowym podczas wnioskowania o drugą (Opcja 1a i Opcja 1b) oraz trzecią (Opcja 1b) zaliczkę. Ostatni wniosek o płatność w celu płatności końcowej powinien zostać złożony łącznie z Raportem Końcowym. Ostatnia rata (płatność końcowa) zostanie wypłacona w ciągu 45 dni po dacie zatwierdzenia Raportu Finansowego projektu. NB! Dla Beneficjentów i Partnerów jest bardzo istotne, aby uważnie zaplanować wydatkowanie, tak aby osiągnąć płynną realizację Projektu od okresu rozpoczęcia przygotowywania Raportu do momentu uzyskania kolejnej zaliczki lub płatności końcowej. Ważne, aby mieć na uwadze, że okres ten może potrwać od 4 do 6 miesięcy oraz, że wdrażanie Projektu powinno być zapewnione ze środków własnych Beneficjenta/Partnerów. Stąd mocna rekomendacja, aby zaplanować dodatkowe środki finansowe na działania pomiędzy płatnościami dokonywanymi przez WIZ na etapie wnioskowania. 4.3 Raportowanie: raporty, terminy, wymogi, dokumenty dodatkowe Beneficjenci są zobligowani do raportowania działań projektu zgodnie z zapisami art.2 Warunków Ogólnych umowy o dofinansowanie. Raporty powinny zostać przedłożone do WST w dwóch oryginałach z jedną kopią dokumentów wspierających oraz z pismem przewodnim (pismem zatwierdzającym). W przypadku 4 miesięcznych raportów rzeczowych powinien zostać złożony tylko jeden 13

14 oryginał wraz z wersją elektroniczną i pismem przewodnim (pismem zatwierdzającym). Beneficjent jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie i złożenie raportów na czas. Raporty muszą obejmować cały projekt i działania wszystkich Partnerów. Raporty powinny zostać sporządzone przy użyciu komputera w języku angielskim. WST odrzuci każdy niekompletny, źle wypełniony lub wypełniony ręcznie raport. Wszystkie formularze do celów raportowania znajdują się na stronie internetowej Programu te Jedynie wzorcowe formularze stanowiące załączniki do Umowy o Dofinansowanie mogą być używane. Przygotowywane i składane powinny być trzy rodzaje raportów: 4-miesięczny raport rzeczowy; Raport okresowy; Raport końcowy. Powinno się używać podanego poniżej sposobu numeracji wniosków o płatność, raportów oraz zmian do umowy o dofinansowanie: Umowa o dofinansowanie numer: ILPR /10-00; Pierwszy wniosek o płatność powinien mieć numer: ILPR /10-00/01; Pierwszy raport finansowy powinien mieć numer: ILPR /10-01/R. Jeśli umowa o dofinansowanie jest zmieniana jej numer po pierwszej zmianie zmienia się na: ILPR / Jakkolwiek zmiana umowy o dofinansowanie będzie wpływała tylko na numerację wniosku o płatność. Dlatego też: drugi wniosek o płatność (po otrzymaniu pierwszej zaliczki) powinien nosić numer: ILPR /10-01/02; podczas gdy : drugi raport (po zmianach) powinien nosić numer: ILPR /10-02/R. W przypadku 4 miesięcznych raportów rzeczowych powinien zostać użyty poniższy sposób numeracji: - pierwszy 4-miesięczny raport rzeczowy powinien nosić numer: ILPR /10-01/NR; - drugi 4-miesięczny raport rzeczowy powinien nosić numer: ILPR /10-02/NR etc. NB! Pomimo, że to Beneficjent jest odpowiedzialny za wypełnienie umowy na czas, wszyscy Partnerzy muszą mieć wkład do raportowania. Warto włączyć taką klauzulę do Umowy Partnerskiej. Postaraj się wypełnić formularze dotyczące raportowania na początku realizacji projektu, tak aby zrozumieć, które informacje muszą być zbierane. Rozpocznij zbieranie i zarządzanie dokumentacją projektu od jego rozpoczęcia w celu ułatwienia przygotowywania raportu. Kontroluj konta na bieżąco, aby wiedzieć kiedy osiągniesz progi. 14

15 4.4 Odsetki i dochody Odsetki z konta bankowego projektu nie mogą być traktowane jako dochód projektu, ale powinny być jasno wskazane w księgowości projektu oraz w raportowaniu. Odsetki od zaliczek (całkowita suma): poniżej ,00 Euro nie są należne WIZ i mogą zostać użyte przez Beneficjenta dla realizacji projektu; powyżej ,00 Euro powinny zostać przypisane projektowi i zostać odjęte od płatności końcowej a kwota dofinansowania zostanie odpowiednio zredukowana. Wspomniane zasady zostały opisane w art.2. Regulacji ENPI (1638/2006) oraz art Warunków Ogólnych umowy o dofinansowanie. Projekt może mieć bezpośredni dochód, taki jak, np.: opłaty rejestracyjne za udział w konferencji; wynajem powierzchni biurowej w inkubatorze dla przedsiębiorców; sprzedaż licencji na oprogramowanie dla aplikacji wspólnie wytworzonej w ramach projektu; sprzedaż publikacji; W tych przypadkach dochody redukują końcową kwotę dofinansowania wypłacanego Beneficjentowi miesięczny raport rzeczowy 4-miesięczny raport rzeczowy składa się jedynie z części opisowej i musi być złożony do WST. Dodatkowo powinny zostać dodane arkusz A-1 (Wskaźniki projektu) raportu finansowego (Aneks VI) oraz pismo przewodnie (Aneks D do raportu okresowego i Końcowego). Raport powinien zostać złożony nie później niż 21 dni po zakończeniu każdego okresu raportowego. Jeśli pokrywają się daty składania 4-miesięcznego raportu rzeczowego i raportu okresowego lub raportu końcowego w zakresie nie większym niż 2 miesiące, tylko raport okresowy i raport końcowy powinny zostać złożone (spójrz - przykład poniżej). Oznacza to, że w przypadku gdy okres raportowania raportu okresowego i raportu Końcowego kończy się nie później niż dwa miesiące po 4 - miesięcznym raporcie rzeczowym, złożenie 4 -miesięcznego raportu rzeczowego może zostać pominięte. Beneficjent powinien poinformować WST z wyprzedzeniem o pokrywających się okresach raportowania. Typ raportu Rozpoczęcie projektu Okres raportowania Data złożenia raportu do WST Raport 4-miesieczny do Raport okresowy Np Zostanie przygotowany i złożony jak najszybciej, gdy wydano przynajmniej 70% dofinansowania 15

16 4.6 Raport okresowy Dla opcji płatności 1a i 1b raporty okresowe muszą być złożone wraz z wnioskiem o płatność kolejnej zaliczki. Jeśli Beneficjent wybierze opcję 2a uzgodnień płatności umowy, nie musi on składać raportów okresowych. Jeśli Beneficjent wybierze opcję 2b uzgodnień płatności umowy, terminy złożenia raportów okresowych zostaną indywidualnie ustalone pomiędzy Beneficjentem i WST oraz ustalone w art.4.3. Warunków Szczegółowych umowy o dofinansowanie. Raport okresowy składa się z części narracyjnej i finansowej (Aneks VI do umowy o dofinasowanie) i kilku załączników. 4.7 Raport końcowy Raport końcowy powinien zostać złożony w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu projektu. Składa się on z części opisowej i finansowej (formularz Aneks VI do umowy o dofinansowanie) oraz aneksów: Aneksy Raport okresowy Raport końcowy Aneks V Wniosek o płatność Wniosek o płatność Aneks VI A-1 Wskaźniki projektu Wskaźniki projektu Aneks VI A-2 Żródła finansowania Żródła finansowania Aneks VI A-3 Koszty kwalifikowalne projektu Koszty kwalifikowalne projektu Aneks VI A-4 Prognoza czasowa wydatków projektu Aneks VI A-5 Okresowy raport finansowy Okresowy raport finansowy Aneks VI A-6 Podsumowanie kart czasu pracy Podsumowanie kart czasu pracy w projekcie w projekcie Aneks VI A-7 Podsumowanie diet w projekcie Podsumowanie diet w projekcie Aneks VI A-8 Prognoza budżetu i dalsze wydatkowanie Annex VI A-9 Lista wydatków Lista wydatków Aneks VI D Pismo przewodnie Pismo przewodnie Aneks VII, Aneks/ Załączniki 3A & 3B Aneks X Inna dokumentacja Poświadczenia wydatków Kopie kart czasu pracy Kopie dokumentów wspierających (umowy, podwykonawstwo, umowa z audytorem, etc.) Dokumentacja przetargowa, jeśli dotyczy Kopie faktur i dokumentów wpierających Certifikaty pochodzenia, jeśli dotyczy Weryfikacja wydatków Przeniesienie praw własności Kopie kart czasu pracy Kopie dokumentów wspierających (umowy, podwykonawstwo, umowa z audytorem, etc.) Dokumentacja przetargowa, jeśli zajdzie potrzeba Kopie faktur i dokumentów wpierających Certyfikaty pochodzenia, jeśli zajdzie potrzeba 16

17 Kopie studiów, dokumentacji wykonanej do celów seminaryjnych, spotkań i publikacji Kopia (-e) Certyfikatów o tymczasowej akceptacji, jeśli takie występują robót i dostaw Dokumentacja fotograficzna projektu, artykuły z gazet oraz z Internetu, itd. Kopie studiów, dokumentacji wykonanej do celów seminaryjnych, spotkań i publikacji Kopia (ie) Certyfikatów końcowej akceptacji prac i dostaw Dokumentacja fotograficzna projektu, artykuły z gazet oraz z Internetu, itd. Oficjalna stawka Euro, którą należy stosować podczas wdrażania projektu, znajduje się w poniższym linku: Składając raporty musi zostać użyty uśredniony kurs Euro. Np..: Kurs miesięczny to : Czerwiec 2011: 1 Euro wynosi tu 3,9987 PLN Sierpień 2011: 1 Euro wynosi tu 4,015 PLN Wrzesień 2011: 1 Euro wynosi tu 4,1579 PLN Październik 2011: 1 Euro wynosi tu 4,4377 PLN Średnia powinna zostać obliczona w następujący sposób: (3, , , ,4377)/ 4 = 4,1523 PLN. Następnie kwota każdej faktury jest dzielona przez tą średnią: n.p 100 PLN / 4,1523 na koniec waluta narodowa powinna zostać zaokrąglona do części setnej (dwóch miejsc po przecinku) 24,08 Euro. Kwota ta powinna zostać wpisana do raportu finansowego. 4.8 Weryfikacja wydatków Podpisując Umowę o dofinansowanie z WIZ Beneficjent musi wskazać nazwę audytora lub firmy audytującej, która powinna przygotować skonsolidowany raport z weryfikacji wydatków (audytu). Jeśli nie jest wiadome kiedy kontrakt będzie podpisywany, Beneficjent powinien poinformować WIZ i WST w ciągu 10 dni po zakończeniu procedury wyboru. Beneficjent i Partnerzy mogą mieć różnych audytorów. Beneficjent może zapłacić za usługę audytu dla całego projektu. Skonsolidowany raport z weryfikacji wydatków musi zostać złożony: z każdym wnioskiem o wypłatę zaliczki, z wyjątkiem pierwszego; z każdym raportem okresowym, jeśli została wybrana wypłata dofinansowania w opcji 2b; z raportem końcowym. Beneficjent musi złożyć skonsolidowany raport z weryfikacji wydatków: Raport ze sprawdzenia kompilacji skonsolidowanego raportu finansowego, załączając raporty z weryfikacji wydatków partnerów: Raport z weryfikacji wydatków umowy o dofinansowanie na 17

18 Działania Zewnętrzne Wspólnoty Europejskiej (Raport z ustaleń faktycznych) jako aneksy. Raport musi zostać przygotowany zgodnie z wymaganiami Aneksu VII do umowy o dofinasowanie, zgodnie z modelowym formularzem (Aneks 3B w Aneks VII do umowy o dofinansowanie). Raport musi obejmować wszystkie wydatki, które nie zostały włączone do wcześniejszych raportów z weryfikacji wydatków. NB! Raport z weryfikacji wydatków składany łącznie z raportem końcowym obejmuje wydatki poniesione od daty zakończenia wcześniejszego okresu raportowania a nie wydatki poniesione podczas całej realizacji projektu. 5. MONITORING I EWALUACJA WST i WIZ monitorują wdrażanie projektów na podstawie 4-miesięcznych raportów rzeczowych, raportów okresowych oraz wizyt na miejscu, jak też audytu zewnętrznego oraz weryfikacji przeprowadzanych przez inne instytucje. WST może przeprowadzić oceną okresową i ex-post projektów, w związku z czym Beneficjent zobowiązany jest udostępnić wszystkie informacje niezbędne do monitoringu i ewaluacji. WST i WIZ mogą zwracać się w dowolnym momencie o dodatkowe informacje, których Beneficjent jest zobowiązany przedstawić w ciągu 30 dni lub w innym wskazanym terminie. Komisja Europejska, WIZ, WST, Filie WST oraz inne upoważnione instytucje mogą przeprowadzać kontrole projektów na miejscu. Dokumentacja projektu musi być przechowywana przynajmniej 7 lat po dacie płatności końcowej. 6. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKTACH Artykuł 7.3 Szczegółowych Warunków Umowy na dofinansowanie określa, że podkontraktowanie wdrażania projektów musi być zgodne z krajowym prawem zamówień publicznych w zależności od kraju Beneficjenta / Partnera ogłaszającego przetarg. Ponadto, muszą być przestrzegane zasady dotyczące zamówień opisane w PRAG-u. Zasady te zostały opisane w załączniku IV do umowy o dofinansowanie. Podczas wykonywania zamówień publicznych Beneficjenci i Partnerzy stosują krajowe przepisy dotyczące zamówień publicznych dotyczących narodowości i pochodzenia, pod warunkiem spełnienia dwóch warunków: przepisy krajowe nie ograniczają warunków obywatelstwa i pochodzenia jak określono w art Rozporządzenia ENPI (WE)1638/2006 w powiązaniu z art. 21.1, 21.2 oraz 21.3 Rozporządzenia ENPI (WE)1638/2006; przedsięwzięcie jest współfinansowane przez podmiot publiczny w państwie członkowskim UE. W odniesieniu do zamówień przeprowadzanych w Federacji Rosyjskiej ww. zwolnienie może być zastosowane pod warunkiem, że Rosyjskie przepisy dotyczące zamówień publicznych są równoznaczne z przepisami stosowanymi w krajach Unii Europejskiej oraz projekt jest współfinansowane przez jednostki publiczne pochodzące z kraju członkowskiego UE. 18

19 Jeżeli powyższe warunki są spełnione przez Beneficjenta lub partnera w ramach projektu, cały projekt może być zwolniony ze stosowania wymogów związanych z regułami narodowości i pochodzenia, jak zostały opisane w załączniku IV do Umowy o dofinansowanie. Proszę pamiętać, że WIZ powinien być w stanie uzyskać dowody współfinansowania. Poniżej umieszczono informacje dotyczące reguł narodowości oraz pochodzenia (rozdziały 6.1 oraz 6.2) mają zastosowanie do Beneficjentów i partnerów projektów, w których nie ma współfinansowania ze środków publicznych z kraju UE. W związku z tym powinni oni stosować zasady określone w art. 21 Rozporządzenia (WE) 1638/ Reguła Narodowości Udział w procedurach przetargowych jest otwarty na równych zasadach tylko dla wszystkich osób fizycznych i prawnych z krajów wymienionych w załączniku A-2 do PRAG-a: 27 krajów członkowskich UE Kraje EISiP: Kraje IPA: Kraje EOG: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Algieria, Armenia, Autonomia Palestyńska ze strefą Gazy, Azerbejdżan, Białoruś, Egipt, Federacja Rosyjska, Gruzja, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Mołdawia, Syria, Tunezja, Ukraina Albania, Bośnia, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Chorwacja, Czarnogóra, Serbia włączając Kosowo, Turcja Islandia, Liechtenstein, Norwegia Oferenci biorący udział w postępowaniu muszą wskazać kraj, którego są obywatelami przedstawiając zwykły dowód obywatelstwa na mocy ich ustawodawstwa krajowego. Zasada ta nie ma zastosowania do ekspertów zaproponowanych przez dostawców usług biorących udział w procedurach przetargowych. 6.2 Reguła Pochodzenia Wszystkie materiały zakupione w ramach Umowy o dofinansowanie muszą pochodzić wyłącznie z państw członkowskich UE lub EISiP, korzystających z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), wykaz krajów zamieszczono w załączniku A-2 do PRAG-a (lista powyżej). Reguła ta dotyczy również materiałów użytych do budowy, jednakże, nie ma ona zastosowania do urządzeń wykonawcy, które są wykorzystywane podczas budowy. Definicja i znaczenie pochodzenia można znaleźć w Kodeksie Celnym UE,Rozporządzenie Rady 2913/1992, artykuł 23-24: Beneficjenci i Partnerzy muszą umieścić wymagania dotyczące złożenia oświadczenia przez wszystkich uczestników jakiegokolwiek postępowania w ramach Umowy o dofinansowanie, że ich oferta (wykonanie usług, robót oraz na dostawy) jest zgodna z regułą narodowości oraz pochodzenia. 19

20 Wykonawcy muszą przedstawić dowód pochodzenia sprzętu (certyfikat pochodzenia) dla wyposażenia oraz pojazdów, których jednostkowy koszt zakupu przekracza EUR, nie później niż z pierwszą fakturą, jak opisano w załączniku IV do Umowy o dofinansowanie. Certyfikat pochodzenia musi być wystawiony przez właściwe organy (przeważnie Izby Handlowe) kraju pochodzenia dostaw oraz musi być zgodny z przepisami określonymi w Kodeksie Celnym UE. Wyposażenie oraz pojazdy, których jednostkowy koszt zakupu jest niższy niż EUR muszą również być zgodne z regułą pochodzenia. W takiej sytuacji dostawcy są zobowiązani dostarczyć deklarację pochodzenia. Reguły narodowości i pochodzenia pod żadnym warunkiem nie mogą być pominięte tylko dlatego, że towary lub usługi z krajów nie kwalifikowalnych zgodnie z tymi regułami są tańsze niż w UE lub od towarów lub usług dostępnych na rynku lokalnym. Wymagania te mają również zastosowanie do długoterminowego wynajmu sprzętu, w takim wypadku zamówienia publiczne stosuje się jak w przypadku jego zakupu. Odstąpienie od tych reguł może być uzasadnione, jeżeli: produkty i usługi są niedostępne na rynkach krajów, których to dotyczy; ze względu na wyjątkowo pilny charakter; jeśli stosowanie reguł znacznie utrudnia lub uniemożliwia realizację projektu. NB! Odstąpienie od stosowania reguł może nastąpić dopiero po otrzymaniu pisemnej zgody otrzymanej od Wspólnej Instytucji Zarządzającej. Przed wnioskowaniem o odstąpienie od stosowania reguł należy przeprowadzić badanie rynku, ponieważ uzyskanie zgody może potrwać. Do wniosku należy dołączyć jakikolwiek z poniższych dokumentów: dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badania rynku (zapytanie ofertowe zostało wysłane do przynajmniej 3 potencjalnych wykonawców i otrzymano 3 negatywne odpowiedzi); dokumenty potwierdzające, że przeprowadzone postępowanie przetargowe nie doprowadziło do wyłonienia wykonawcy, ponieważ na rynku nie są dostępne towary lub usługi; potwierdzenie odpowiedniego międzynarodowego stowarzyszenia, na rynku nie są dostępne dane towary lub usługi. 6.3 Ocena ofert Kryterium wyboru, które powinno być stosowane podczas zakupu usług, dostaw lub robót w ramach Umowy o dofinansowanie jest oferta najkorzystniejsza ekonomicznie (najlepszy stosunek ceny do jakości), jak wskazano w zasadach ogólnych określonych w załączniku IV. Nie stoi to jednak w sprzeczności z zastosowaniem kryterium wyboru oferty cena stosowanej do usług, dostaw oraz robót: w tym systemie wymagany poziom jakości jest od początku określony w dokumentacji przetargowej (minimalne wymagania techniczne). Jakakolwiek oferta spełniające wymagania techniczne jest uważana za ofertę spełniającą wymagania jakościowe. W takiej sytuacji wybór oferty z najniższą ceną będzie uważany za spełnienie wymagań najlepszego stosunku wartości do ceny. Należy jednak podkreślić, że korzystając z tego systemu nie jest możliwy wybór spośród ofert spełniających minimalne 20

Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja

Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 Podręcznik wdrażania projektu dla Beneficjentów i Partnerów Projektów regularnych i strategicznych Marzec 2013_(wersja 2) SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2007-2013 ZASADA NARODOWOŚCI I KRAJU POCHODZENIA Warszawa, maj 2013 PODSTAWA PRAWNA ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1638/2006 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1638/2006

Bardziej szczegółowo

Pierwszy nabór. Białystok, Lublin, Rzeszów, Siedlce, 17-18 grudnia, 2009

Pierwszy nabór. Białystok, Lublin, Rzeszów, Siedlce, 17-18 grudnia, 2009 Pierwszy nabór Przygotowanie zygotowaniezałącznikab: Budżet oraz kwalifikowalnośćwydatków wydatków Białystok, Lublin, Rzeszów, Siedlce, 17-18 grudnia, 2009 1 Zasady podstawowe (1): Budżet powinien być

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont finansowanie i aspekty prawne

Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont finansowanie i aspekty prawne Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt.: Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont 2020 - finansowanie i aspekty prawne Warszawa, 21 czerwca 2017 r. www.een.org.pl Małe i Średnie

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC. Finansowanie programu. Budżet

INTERREG IVC. Finansowanie programu. Budżet INTERREG IVC Finansowanie programu. Budżet Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostanie: Finansowanie partnerów System kontroli i

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH W RAMACH PROGRAMU LIFELONG LEARNING PROGRAMME - LLP - ERASMUS DLA STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

ZMIANY UMOWY O DOFINANSOWANIE

ZMIANY UMOWY O DOFINANSOWANIE ZMIANY UMOWY O DOFINANSOWA Celem tego dokumentu jest zaprezentowanie możliwości modyfikacji projektu, które mogą być wprowadzone do umowy o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej ENPI

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: 1 NABÓR PWT PBU Numer KATEGORIA PYTANIE ODPOWIEDŹ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: 1 NABÓR PWT PBU Numer KATEGORIA PYTANIE ODPOWIEDŹ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: 1 NABÓR PWT PBU 2014-2020 Numer KATEGORIA PYTANIE ODPOWIEDŹ 1 Wniosek o dofinansowanie 2 Wniosek o dofinansowanie 3 instytucji 4 instytucji 5 6 W ilu kopiach należy złożyć

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.)

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.) Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok (wg stanu na dzień stycznia r.) Statystyki ogólne Budżet programu "Młodzież w działaniu" w roku wg Akcji (wg stanu na dzień..),,,,,,, Akcja. Akcja. Akcja.

Bardziej szczegółowo

Aspekty finansowe realizacji projektów w ramach programu IEE

Aspekty finansowe realizacji projektów w ramach programu IEE Aspekty finansowe realizacji projektów w ramach programu IEE Twój kontrakt Charakterystyka kontraktu Prawa i obowiązki, Pomiędzy EACI i wszystkimi beneficjentami, Jeden z beneficjentów, jako koordynator,

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011 Kursy Intensywne Erasmusa IP 2011 Warszawa, 7 październik 2011 r. Aneta Pomorska aneta.pomorska@frse.org.pl Budżet - Koszty uprawnione: Art. III umowy finansowej mówi o nieprzekraczalnej wysokości dofinansowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL Beata Kwiatkowska PLAN PREZENTACJI I. FINANSOWANIE PROJEKTU II. KOSZTY KWALIFIKOWANE III.ZMIANY W PROJEKCIE IV.ROZLICZANIE

Bardziej szczegółowo

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013

programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu LLP- ERASMUS w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2012/2013 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Kontrola I stopnia wydatków

Kontrola I stopnia wydatków Kontrola I stopnia wydatków w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014 I. Łączna wysokość przyznanej subwencji w ramach programu LLP-Erasmus to 71 800 EUR, z podziałem na następujące działania:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012

Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012 Kursy Intensywne Erasmusa IP 2012 Warszawa, 5 październik 2012 r. Aneta Pomorska aneta.pomorska@frse.org.pl Budżet - Koszty uprawnione: Art. II umowy finansowej mówi o okresie kwalifikowalności 1 Budżet

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków

Kwalifikowalność wydatków Kwalifikowalność wydatków Ogólneinfromacje Do współfinansowania kwalifikują się wydatki, które zostały faktycznie poniesione przez Partnera projektu. Partnerzy projektu są zobowiązani do prefinansowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie Postanowienia ogólne

Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie Postanowienia ogólne Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie 01.06.2016-31.05.2018 Postanowienia ogólne 1 1. Dokonuje się podziału dotacji na podstawie umów finansowych 2016-1-PL01-KA103-024853

Bardziej szczegółowo

Mał a o ł pols l k s i k i U rz r ąd ą Woje j w e ódzki k

Mał a o ł pols l k s i k i U rz r ąd ą Woje j w e ódzki k Małopolski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Kwalifikowalność wydatków w projektach POWT Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-20132013 Ocena kwalifikowalności wydatków

Bardziej szczegółowo

III runda projektów ESPON

III runda projektów ESPON III runda projektów ESPON Aspekty finansowe (Prezentacja przygotowana w oparciu o wystąpienie K. Sudy-Puchacz w dniu 16.09.2008) Zasady kwalifikowalności wydatków oraz budżet projektu zostały określone

Bardziej szczegółowo

ENPI PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 WARSZTATY Z RAPORTOWANIA I PROMOCJI

ENPI PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 WARSZTATY Z RAPORTOWANIA I PROMOCJI ENPI PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 WARSZTATY Z RAPORTOWANIA I PROMOCJI Raporty finansowe w ramach Programu BIAŁYSTOK 27-28 WRZESIEO 2011 Częśd finansowa Raport okresowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Bardziej szczegółowo

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Patent Plus. Warszawa, 25.06.2013 r.

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Patent Plus. Warszawa, 25.06.2013 r. System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Patent Plus Warszawa, 25.06.2013 r. WYPŁATA ŚRODKÓW Wykonawca po spełnieniu warunków wynikających z umowy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL Beata Kwiatkowska PLAN PREZENTACJI I. FINANSOWANIE PROJEKTU I. Podwójne finansowanie II. Wkład własny II. KWALIFIKOWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Takie koszty wynikające z realizacji działań uznaje się za kwalifikowalne po przedstawieniu dokumentów potwierdzających, na następujących warunkach:

Takie koszty wynikające z realizacji działań uznaje się za kwalifikowalne po przedstawieniu dokumentów potwierdzających, na następujących warunkach: Załącznik 5 do SIWZ Zestawienie kosztów kwalifikowanych Kwalifikowalność wydatków: zasady szczegółowe Wydatki kwalifikujące się dotyczą wyłącznie kosztów zrealizowanych działań poniesionych przez organ

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r.

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r. Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Działania 6.3 PO KL 25.02.2011 r. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - lista płac

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Kwalifikowalność wydatków dokumenty bazowe

Bardziej szczegółowo

5/2/2016. Kwalifikowalność wydatków. Hierarchia stosowania przepisów. Poziom wsparcia. 85% z EFRR 15% wkład beneficjentów. Brak zaliczkowania

5/2/2016. Kwalifikowalność wydatków. Hierarchia stosowania przepisów. Poziom wsparcia. 85% z EFRR 15% wkład beneficjentów. Brak zaliczkowania Kwalifikowalność wydatków Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów Giżycko/Marijampole/Kaunas/Vilnius/Białystok Kwiecień 2016 Hierarchia stosowania przepisów 1. Zasady określone w przepisach prawnych

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach

Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego WYDATKI KWALIFIKOWALNE Niezbędne

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty projektu SMART+

Finansowe aspekty projektu SMART+ Finansowe aspekty projektu SMART+ Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego Kraków, 22 września 2010 Dofinansowanie dla

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Ogólne zasady rozliczania Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Niezbędne Racjonalne i efektywne Cena rynkowa (taryfikator) Dofinansowanie Wkład własny Wartość projektu pieniężny lub

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013. Projekty parasolowe REKOMENDACJE I WSKAZÓWKI. Rzeszów, 13-14.03.2014 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013. Projekty parasolowe REKOMENDACJE I WSKAZÓWKI. Rzeszów, 13-14.03.2014 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 Projekty parasolowe REKOMENDACJE I WSKAZÓWKI Rzeszów, 13-14.03.2014 r. Umowa o dofinansowanie dokumentacja projektu Dokumenty dotyczące

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność

Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność 22-23.09.2014 Najczęściej popełniane błędy w dokumentacji załączanej do wniosku o płatność Błędy w dokumentacji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa. Rok akademicki 2013/ 2014

Kursy Intensywne Erasmusa. Rok akademicki 2013/ 2014 Kursy Intensywne Erasmusa Rok akademicki 2013/ 2014 Plan wystąpienia 1. Omówienie zagadnień zawartych w prezentacji 2. Pytania Realizując Kurs Intensywny Erasmusa należy zapoznać się z zapisami Umowy Finansowej,

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14)

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Ogólne zasady rozliczania Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 10.10.2014 Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 1 -

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 1 - Załącznik nr 1 do Regulaminu wizyt studyjnych u Partnerów ponadnarodowych oraz wizyt w krajowych ośrodkach akademickich realizowanych przez Zespół Ekspertów Projektu ZEP1 Sporządzony w oparciu o z Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

System sprawozdawczy w ramach PL08

System sprawozdawczy w ramach PL08 System sprawozdawczy w ramach PL08 Szkolenie dla Beneficjentów programu PL08 Warszawa, dnia 9-06-2014 MAREK GÓŹDŹ NACZELNIK WYDZIAŁU DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH Agenda spotkania 10.00-10.15 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty projektu POWER Joanna Kowal

Finansowe aspekty projektu POWER Joanna Kowal Finansowe aspekty projektu POWER Joanna Kowal Plan prezentacji 1. Finanse POWER ogólne informacje. 2. BudŜet podprojektów. 3. Zasady kwalifikowalności wydatków. 4. Sprawozdawczość w ramach projektu POWER.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PROJEKCIE TRANSGRANICZNYM INTERREG V- A POLSKA SŁOWACJA

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PROJEKCIE TRANSGRANICZNYM INTERREG V- A POLSKA SŁOWACJA KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PROJEKCIE TRANSGRANICZNYM INTERREG V- A POLSKA SŁOWACJA - co warto wiedzieć przygotowując się do udziału w transgranicznym projekcie? Śląski Urząd Wojewódzki Bielsko Biała,

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 Zielona Góra, 30.06.2009 ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 Wysokość miesięcznych stawek stypendialnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Pl. Odrodzenia 1, Boguszów-Gorce NIP: REGON:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Pl. Odrodzenia 1, Boguszów-Gorce NIP: REGON: Boguszów-Gorce, dnia 26.08.2016 WIM.062.02.2016.ZO ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu przez Biegłego Rewidenta badania sprawozdań finansowych z realizacji projektu pn.:

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW Wydanie: I Obowiązuje od: 1 1. Niniejsza instrukcja określa zasady i tryb realizacji i kontroli

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL styczeń 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013

Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) informacje ogólne - fundusz wyodrębniony w ramach polityki spójności, wspierający wspólne przedsięwzięcia krajów unijnych

Bardziej szczegółowo

EISP PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA WPROWADZENIE DO RAPORTOWANIA

EISP PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA WPROWADZENIE DO RAPORTOWANIA EISP PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 WPROWADZENIE DO RAPORTOWANIA Lublin, 5-6 II2013 Raporty: Obowiązki wynikające z Umowy o dofinansowanie: Artykuł 2 Warunków Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2015R1089 PL 01.01.2015 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1089

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR

KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR KONTROLA PROJEKTÓW 1.4 NCBR CELE KONTROLI KONTROLA REALIZACJI PROJEKTU MA ZA ZADANIE MIĘDZY INNYMI OCENĘ PRAWIDŁOWOŚCI I SKUTECZNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU W TYM ZGODNOŚCI Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych

Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych WARUNKI DOTYCZĄCE ZASAD FINANSOWANIA WYJAZDÓW NA STUDIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Finansowanie wyjazdów na studia studentów niepełnosprawnych 1. Studenci niepełnosprawni, zakwalifikowani do wyjazdu na

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków i plan finansowania

Plan wydatków i plan finansowania Plan wydatków i plan finansowania Magdalena Döring Wspólny Sekretariat Techniczny www.sn-pl.eu Plan prezentacji 1. Kwalifikowalność wydatków podstawy 2. Struktura wniosku projektowego 3. Rodzaje wydatków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II Wytyczne do raportu finansowego dla projektów w ramach Polsko- Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży Format 2.

Załącznik nr II Wytyczne do raportu finansowego dla projektów w ramach Polsko- Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży Format 2. Niniejsze wytyczne nie zwalniają z obowiązku stosowania przepisów prawa krajowego, w szczególności ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości czy przepisów odnoszących się do kontroli podatkowej

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Kursy Intensywne Erasmusa

Kursy Intensywne Erasmusa Kursy Intensywne Erasmusa Rok akademicki 2013/2014 Na etapie sporządzania raportu końcowego należy zapoznać się z zapisami Umowy Finansowej, Przewodnikiem Programu Uczenie się przez całe życie 2013 oraz

Bardziej szczegółowo

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Co badamy? Zgodność ponoszenia wydatków z przepisami

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

studentów na praktyki zagraniczne wynosi: Euro.

studentów na praktyki zagraniczne wynosi: Euro. Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+(K103) oraz programu PO WER w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w roku akademickim 2016/2017

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie 1. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013 12 grudnia 2012 Cele Programu Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym Europy Budowanie wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi Solidarność między młodymi

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie budżetu projektu

Przygotowanie budżetu projektu Katowice, 17.05.2012 Przygotowanie budżetu projektu Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Źródła informacji Model

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe Instrukcja wypełnienia Końcowego Raportu z realizacji projektu w ramach FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością. 27 czerwca 2016

Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością. 27 czerwca 2016 Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością 27 czerwca 2016 DOFINANSOWANIE DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Dokumenty: Warunki

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1.3. UMOWA DOTACJI

ZAŁĄCZNIK 1.3. UMOWA DOTACJI ZAŁĄCZNIK 1.3. do Regulaminu Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - komponent dotacje inwestycyjne, realizowanego w ramach Programu łagodzenia w regionie

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW. Program COMENIUS

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW. Program COMENIUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS KONTRAKTOWANIE UMOWA FINANSOWA ZARZĄDZANIE DOFINANSOWANIEM Kontraktowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia końcowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU

Instrukcja wypełnienia końcowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU Instrukcja wypełnienia końcowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ PROMOCJI LOKALNEGO EKSPORTU Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu. Referent: Wspólny Sekretariat Techniczny. www.sn-pl.eu

Realizacja projektu. Referent: Wspólny Sekretariat Techniczny. www.sn-pl.eu Realizacja projektu Referent: Wspólny Sekretariat Techniczny www.sn-pl.eu Spis treści 1. Rola Partnera Wiodącego 2. Umowa o dofinansowanie i harmonogram płatności 3. Zmiany w projekcie 4. Udzielanie zamówień

Bardziej szczegółowo

System finansowania i rozliczania projektów w ramach Programu GEKON II Warszawa, 7 sierpnia 2014 Zasady wypłaty środków finansowych Dofinansowanie przekazywane jest Wykonawcy w transzach, w formie zaliczek

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r. Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r. WEWNĘTRZNY REGULAMIN ZASAD REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki BudŜet projektu Wkład własny w w projekcie Grzegorz Kowalczyk Kielce, 15.0.03.2011 r. Szczegółowy budŝet projektu BudŜet projektu Szczegółowy budŝet projektu Cross

Bardziej szczegółowo

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI AKCJA - ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH (VETPRO_COM) I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących W ramach projektów Akcji 1 Mobilność edukacyjna uczelnie mogą prowadzić wymianę stypendialną studentów i pracowników. O przyznanie

Bardziej szczegółowo

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa do 26 maja 2015 Praktyka może być zrealizowana w terminie między 29.06.2015 a 30.09.2015.

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Kwalifikowalność wydatków dokumenty bazowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1:

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1: Załącznik nr1: WZÓR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od... do... Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć:

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013. Projekty parasolowe KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW RZESZÓW, 13-14.03.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013. Projekty parasolowe KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW RZESZÓW, 13-14.03. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 Projekty parasolowe KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW RZESZÓW, 13-14.03.2014 Podstawy prawne i zasady ogólne kosztów kwalifikowalnych: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr 60/642/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie

Bardziej szczegółowo