Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013"

Transkrypt

1 Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja Podręcznik wdrażania projektu dla Beneficjentów i Partnerów Projektów regularnych i strategicznych Lipiec 2013_(wersja 3)

2 SPIS TREŚCI Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja Podręcznik wdrażania projektu dla Beneficjentów i Partnerów Wstęp Kwalifikowalność kosztów Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Koszty według linii budżetowych Linia budżetowa 1: Koszty osobowe Linia budżetowa 2: Koszty podróży Linia budżetowa 3: Sprzęt i dostawy Linia budżetowa 4: Biuro Linia budżetowa 5: Inne koszty i usługi zewnętrzne Linia budżetowa 6: Roboty Linia budżetowa 7: Inne Linia budżetowa 9: Rezerwa na nieprzewidziane wydatki Linia budżetowa 11: Koszty administracyjne SCHEMATY PŁATNOŚCI I RAPORTOWANIA Opcje płatności Opcja 1 (zaliczkowanie): Opcja 2 (zwrot poniesionych kosztów) Wniosek o płatność Raportowanie: raporty, terminy, wymogi, dokumenty dodatkowe Odsetki i dochody miesięczny raport rzeczowy Raport okresowy Raport końcowy Weryfikacja wydatków MONITORING I EWALUACJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKTACH Reguła Narodowości Reguła Pochodzenia Ocena ofert Krajowe zasady zamówień publicznych dla Beneficjentów i Partnerów z Litwy Krajowe zasady zamówień publicznych dla Beneficjentów i Partnerów z Polski Krajowe zasady zamówień publicznych dla Beneficjentów i Partnerów z Rosji ZMIANY W UMOWIE O DOFINANSOWANIE Niewielkie zmiany Istotne zmiany WYMAGANIA WIZUALIZACJI. KOMUNIKACJA I PLAN PROMOCJI

3 1. Wstęp Ten podręcznik został przygotowany by pomóc Beneficjentom i Partnerom Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja (dalej Program) w jak najbardziej efektywnym wdrażaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (UE). Podręcznik jest przeznaczony do użytku przez Beneficjentów i Partnerów projektów regularnych zatwierdzonych w wyniku pierwszego naboru wniosków oraz projektów strategicznych (dalej PS). Główne dokumenty zostały przedstawione ze wskazaniami gdzie dokładnie (w jakim rozdziale i artykule) należy szukać informacji dotyczącej tego czy innego aspektu wdrażania projektu. Główne wymagania zostały wymienione i szczegółowo opisane. Ponadto, w okienkach NB! (Nota bene!) wyróżnione zostały zagadnienia o kluczowym znaczeniu dla Beneficjentów i Partnerów. Ten krótki podręcznik ma w zamierzeniu służyć jako poradnik dla osób zaangażowanych we wdrażanie projektów w ramach Programu. Niemniej, ostatecznym źródłem oficjalnych informacji są dokumenty Programu i UE : Program Operacyjny Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska- Rosja ; Rozporządzenie (WE) Nr. 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określające przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa ; Rozporządzenie Komisji (WE) Nr. 951/2007 z dnia 9 sierpnia 2007 r. określające przepisy wykonawcze dla programów współpracy transgranicznej finansowanych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa; Korekta do Rozporządzenie Komisji (WE) Nr. 951/2007 z dnia 9 sierpnia 2007 r. określające przepisy wykonawcze dla programów współpracy transgranicznej finansowanych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Praktyczny podręcznik kontraktowania działań zewnętrznych UE (dalej PRAG). Wersja z roku 2008 ma zastosowanie dla projektów regularnych Programu wybranych podczas otwartego naboru, wersja z roku 2010 ma zastosowanie dla Projektów Strategicznych; Podręcznik komunikacji i wizualizacji dla działań zewnętrznych Unii Europejskiej; System identyfikacji wizualnej Programy Współpracy Transgranicznej LPR EISP. Wszystkie te dokumenty mozna znaleźć na stronie internetowej Programu Instytucją odpowiedzialną za wdrażanie Programu jest Wspólna Instytucja Zarządzająca (dalej WIZ) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Rzeczypospolitej Polskiej. Działa ono także jako Instytucja Kontraktująca, podpisując umowy o dofinansowanie z Beneficjentami. Niemniej, Beneficjenci powinni zawsze zwracać się do WIZ za pośrednictwem Wspólnego Sekretariatu Technicznego (dalej - WST) (Centrum Projektów Europejskich, ul. 3

4 Domaniewska 39a., Warszawa, Polska), gdyż nawet w przypadkach gdy WIZ otrzyma jakiekolwiek pytania bezpośrednio od Beneficjenta, to będą one przekazane do WST. Wszystkie decyzje w Programie są podejmowane jednogłośnie przez Wspólny Komitet Monitorujący (dalej WKM). Jest to główne ciało decyzyjne Programu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej, oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej biorą aktywny udział w pomyślnym wdrażaniu Programu działając jako Instytucje Krajowe. Każdy z projektów jest przyporządkowany do dwóch Menadżerów Projektów z WST gotowych do pomocy wdrążającym projekty. Jeden z tych dwóch Menadżerów Projektów jest głównym, i zawsze powinno się zwracać do niego/jej w pierwszej kolejności. W razie nieobecności głównego Menadżera Projektów, można zwrócić się do drugiego. Dane kontaktowe Menadżerów Projektów znajdują się na stronie internetowej NB! Beneficjenci zobowiązani są bezzwłocznie informować WST o wszystkich okolicznościach które mogą powodować zmiany w projekcie oraz o wszelkich ryzykach czy nieprawidłowościach związanych z wdrażaniem projektu. Na Litwie (Wilno), w Polsce (Olsztyn) oraz w Rosji (Kaliningrad) działają Filie WST. Wszystkie one zatrudniają doświadczonych ekspertów którzy gotowi są do pomocy Beneficjentom i Partnerom. Ich dane kontaktowe można również znaleźć na stronie Programu 2. Postanowienia ogólne Data rozpoczęcia projektu wskazana jest w art. 2 Warunków Szczegółowych umowy o dofinansowanie. Przed podpisaniem umowy Beneficjent ma możliwość wyboru jednej z 3 opcji dotyczących daty rozpoczęcia projektu: dzień następujący po tym, w którym ostatnia z dwóch stron podpisze umowę; pierwszy dzień miesiąca następującego po dniu wypłaty przez WIZ pierwszej raty zaliczki; data późniejsza. NB! Beneficjent i Partnerzy mogą rozpocząć postępowania na udzielenie zamówień przed datą rozpoczęcia projektu, ale żadna umowa nie może zostać zawarta przed datą rozpoczęcia projektu.. Data zakończenia projektu (zakończenie okresu wdrażania projektu) jest następnie wyznaczana na podstawie planu kalendarzowego danego projektu, jednak nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2014 r. Okres wykonania umowy kończy się w momencie wypłaty płatności końcowej, jednak w żadnym razie nie później niż 18 miesięcy po zakończeniu okresu wdrażania projektu tzn. okresu od rozpoczęcia projektu do zakończenia wdrażania działań projektu). Pomimo, że kwalifikowalne są tylko koszty poniesione w okresie wdrażania projektu, koszty związane z raportem końcowym, weryfikacją wydatków i ewaluacją projektu mogą być 4

5 kwalifikowalne, pod warunkiem że zostaną poniesione nie później niż w dniu złożenia raportu końcowego oraz że spełniają warunki kwalifikowalności (vide Rozdział 3 Kwalifikowalność kosztów ). Projekty strategiczne mogą uzyskać ogólne wyłączenia dotyczące kwalifikowalności kosztów związane z okresem wdrażania projektu, np. kosztów przygotowawczych. Każda z instytucji Partnerów powinna przechowywać dokumentację projektu w oryginale, a Beneficjentowi sugeruje się posiadanie kopii dokumentów (w wersji elektronicznej bądź drukowanej), łatwo dostępnych na wypadek kontroli finansowej ze strony upoważnionych władz. Bardzo użyteczne w tym zakresie może być internetowe archiwum dokumentów. Dokumenty powinny być archiwizowane a taki sposób, by były łatwo dostępne po zakończeniu projektu, do 7 lat po otrzymaniu płatności końcowej. 3. Kwalifikowalność kosztów Kwalifikowalność kosztów projektu określona jest w art. 14 Warunków Szczegółowych umowy o dofinansowanie oraz w art. 33 i 34 Rozporządzenia KE Nr. 951/2007. Współfinansowanie UE oraz wkład Beneficjenta i Partnerów może pokrywać tylko koszty określone jako kwalifikowalne przez zasady Programu. 3.1 Koszty kwalifikowalne poniesione w trakcie wdrażania projektu, tzn. po dacie rozpoczęcia projektu i przed datą jego zakończenia (za wyjątkiem projektów strategicznych); ujęte w zatwierdzonym budżecie (jako Aneks do umowy o dofinansowanie); niezbędne do zrealizowania projektu; możliwe do zidentyfikowania i zweryfikowania, ujęte w systemie księgowym Beneficjenta lub Partnerów, określone zgodnie ze standardami rachunkowości właściwymi dla kraju z którego pochodzi Beneficjent lub jego Partnerzy i zgodne ze zwyczajowymi praktykami księgowania kosztów stosowanymi przez Beneficjenta/Partnerów; racjonalne, uzasadnione oraz zgodne z zasadami należytego zarządzania finansowego, w szczególności w zakresie gospodarności i efektywności; spełniają wymogi dotyczące wizualizacji. 3.2 Koszty niekwalifikowalne dług i koszty długu lub strat; odsetki debetowe; wydatki finansowane w ramach innych instrumentów; koszty zakupu ziemi bądź nieruchomości, za wyjątkiem sytuacji gdy jest to niezbędne dla bezpośredniej realizacji projektu; straty powstałe w wyniku wahań kursu walut; 5

6 wkład rzeczowy (in kind); podatki, w tym VAT, nie dotyczy przypadku gdy Beneficjent (lub Partnerzy) nie ma możliwości jego odzyskania oraz właściwe regulacje nie zabraniają pokrycia kosztów podatku; pożyczki dla stron trzecich; kary finansowe i grzywny, jak również wydatki związane z kosztami postępowań sądowych Każda faktura w projekcie powinna być opisana zgodnie z wymogami Programu. Wzór Opisu faktury jest opublikowany na stronie internetowej Programu Co do zasady informacje wymienione w arkuszu MS Excel powinny zostać umieszczone przez Beneficjenta/Partnera na odwrocie faktury. Można do tego celu użyć pieczątek, następnie uzupełniając pozycje wymaganymi informacjami. Można dodać inne informacje związane z krajowymi wymogami księgowymi. Jeżeli na dokumencie brakuje miejsca, należy wypełnić, podpisać i załączyć do faktury oddzielny opis (zgodnie ze wzorem przygotowanym przez WST). Wyjątkiem jest numer umowy o dofinansowanie, który należy umieścić na górze pierwszej strony oryginału faktury. Opis faktury (tak tytuły jak i wypełniana treść) powinien być wykonany w jęz. angielskim oraz, jeżeli takie są wymogi prawa krajowego we właściwym języku krajowym. Nie ma wymogu umieszczania w opisie logo Programu ani flagi UE w przypadku gdy jest on wykonany na odwrocie faktury. 3.3 Koszty według linii budżetowych Linia budżetowa 1: Koszty osobowe Ta kategoria budżetu uwzględnia koszty personelu Beneficjenta/Partnerów skierowanego bądź zatrudnionego bezpośrednio na potrzeby projektu (wliczając pensję, podatki, koszty pracodawcy związane z ubezpieczeniem społecznym i inne wymagane prawem składniki wynagrodzenia wszystkie oszacowane zgodnie z ustawodawstwem krajowym Beneficjenta/Partnera i spełniające zasady wynagrodzeń obowiązujące w danej instytucji). Płatności za okres urlopu i zwolnienia lekarskie są kwalifikowalne tylko w przypadku zatrudnionych w pełnym wymiarze. Płatności za okres urlopu i zwolnienia lekarskie dla zatrudnionych w niepełnym wymiarze mogą być kwalifikowalne tylko w przypadku gdy pracownik jest zatrudniony przez instytucję wyłącznie na potrzeby realizacji projektu. Dodatkowe dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki, dodatki do pensji nie są kwalifikowalne. Koszty personelu (pracowników) skierowanych/zatrudnionych na potrzeby projektu nie powinny przekraczać tych zwyczajowo ponoszonych przez instytucję Należy w tym miejscu uwzględnić pracowników zatrudnionych w organizacji Beneficjenta/Partnerów na stałe i skierowanych do realizacji projektu; 1.2 Należy w tym miejscu uwzględnić pracowników zatrudnionych w organizacji Beneficjenta/Partnerów na czas realizacji projektu; 6

7 1.3 W tym miejscu należy uwzględnić tylko koszty diet dziennych pracowników wymienionych w liniach 1.1 i 1.2. W wyjątkowych przypadkach diety mogą być wypłacane uczestnikom wydarzeń, jeżeli ich udział ma duże znaczenie przy zastrzeżeniu, że ww. osoby nie są uwzględnione w linii 5 jako eksperci. Koszty diet dziennych (per diem) uwzględniają: Koszty zakwaterowania (hotel, itd.); Transport lokalny (np. z lotniska bądź dworca autobusowego w miejscowości docelowej do miejsca wydarzenia); ryczałt, wypłacany osobie w delegacji na wyżywienie i inne wydatki. Koszty diet dziennych nie mogą przekraczać stawek normalnie obowiązujących i wypłacanych w instytucji Beneficjenta/Partnera, wynikających z krajowych i wewnętrznych regulacji dotyczących kalkulacji kosztów podróży i zakwaterowania oraz ryczałtów. Np.: Gdy osoba wyjeżdża w delegację w poniedziałek i wraca w środę, wtedy można jemu/jej opłacić 3 ryczałty + koszt 2 noclegów + koszt transport lokalnego (zgodnie z przepisami krajowymi). Łączna wypłacona kwota nie powinna przekraczać sumy stawek 2 diet dziennych (per diems) (ustalonych przez Komisję Europejską i regulacje krajowe). Beneficjent i Partnerzy muszą także przestrzegać stawek publikowanych przez Komisję Europejską niemniej stawki diet dziennych KE powinny być traktowane jako górny limit (koszty mogą być niższe, zgodnie z regulacjami krajowymi i wewnętrznymi zasadami instytucji). NB! Szacując diety dzienne należy brać pod uwagę ilość nocy spędzonych podczas wyjazdu służbowego, nie dni. Niemniej ryczałt na wyżywienie i inne wydatki może zostać wypłacony dla każdego dnia spędzonego na wyjeździe służbowym jeżeli takie są wymogi regulacji krajowych. Beneficjenci i Partnerzy muszą wypełniać karty czasu pracy (timesheet) zgodnie ze wzorem przedstawionym prze WST a następnie przedstawiać je łącznie z raportami okresowymi i końcowym. W kartach czasu pracy powinny być wykazane kwoty brutto uwzględniające koszty pracodawcy (zgodnie z budżetem). Karty czasu pracy powinny być podpisane przez daną osobę pracującą w ramach projektu oraz zatwierdzone przez jego/jej bezpośredniego przełożonego. 7

8 3.3.2 Linia budżetowa 2: Koszty podróży W tej linii budżetowej należy uwzględnić koszty podróży personelu projektu podczas wyjazdów służbowych oraz uczestników wydarzeń projektów: bilety autobusowe i kolejowe (klasa ekonomiczna), koszt paliwa lub wynajmu pojazdów, koszty wiz i ubezpieczenia. W tej linii należy uwzględnić tylko koszty transportu do/z miejsca przeznaczenia wyjazdu. Należy wybrać możliwie oszczędny sposób podróży Linia budżetowa 3: Sprzęt i dostawy W tej linii budżetowej uwzględniamy sprzęt (środki trwałe) i dostawy dla projektu. Zakup bądź wynajem sprzętu i dostaw jest kwalifikowalny, jeżeli jest bezpośrednio związany z potrzebami projektu i przewidziany w budżecie. Koszty powinny odpowiadać cenom rynkowym. W przypadku sprzętu przeznaczonego do wdrażania (zarządzania) projektu, powinien być on zakupiony na początku jego realizacji. Utrzymanie / konserwacja już posiadanego w organizacji sprzętu może być w części finansowane w ramach kosztów administracyjnych (linia budżetowa 11) Linia budżetowa 4: Biuro W tej linii należy uwzględnić przypisane bezpośrednio do projektu wydatki związane z funkcjonowaniem oddzielnego biura projektu. Koszty mogą obejmować prowadzenie biura, (zasoby biurowe, towary konsumpcyjne, utrzymanie pomieszczeń, usługi komunalne, telefon, fax, internet) oraz koszty transportu (jeżeli jest użytkowany na co dzień). Wynajem oddzielnego biura musi być uzasadnione potrzebami związanymi z realizacją projektu, zaś koszty powinny być uzasadnione i wynikać z zasad rozsądnego gospodarowania Linia budżetowa 5: Inne koszty i usługi zewnętrzne W tej linii budżetowej należy uwzględnić wszystkie usługi i prace zlecane do wykonania podmiotom zewnętrznym wyłonionym zgodnie właściwymi procedurami zamówień publicznych. Takie usługi uwzględniają: badania, ekspertyzy, audyt, tłumaczenia, organizacja wydarzeń, działania promocyjne, usługi bankowe, eksperci zewnętrzni). NB! Beneficjent i Partnerzy nie mogą sobie wzajemnie udzielać zleceń Linia budżetowa 6: Roboty W tej linii budżetowej należy uwzględnić koszty robót i usług związanych z budową, renowacją i montażem infrastruktury. 8

9 Zestawienie kosztów powinno być oparte na rozsądnych założeniach i wykazywać główne etapy robot. Sugeruje się następujące sposoby rozbicia kosztów (w zgodzie z dokumentacją techniczną projektu): Stosowanie jako wartości jednostki (unit rate) etapów budowy/renowacji (np. Etap 1, Etap 2 itd.); Stosowanie jako wartości jednostki (unit rate) części infrastruktury (np. okna, drzwi, sufity, metry kwadratowe, metry bieżące itd.). Beneficjent i Partnerzy muszą znajdować się w posiadaniu gruntu i/lub budynków w których będą miały miejsce roboty. Alternatywnie, Beneficjent i Partnerzy powinni udowodnić swoje prawa do dysponowania gruntem/budynkami zgodnie z wymogami prawa krajowego. NB! Finansowaniu podlegają jedynie inwestycje (infrastrukturalne) prowadzone w głównej części obszaru kwalifikowanego Programu, zgodnie z treścią Wstępu oraz rozdziału 2.7 Programu Operacyjnego Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja Inwestycje współfinansowane w ramach Programu powinny być przeznaczone do użytku publicznego i łatwo dostępne. W ww. linii budżetowej można również uwzględnić koszty nadzoru budowlanego i i inne tego rodzaju Linia budżetowa 7: Inne W tej linii budżetowej można umieścić wszystkie inne koszty związane bezpośrednio z realizacją celów projektu, które nie zostały uwzględnione w innych liniach budżetu, a które są jednak niezbędne dla wdrażania działań. Ww. koszty powinny być dokładnie wymienione oraz udokumentowane Linia budżetowa 9: Rezerwa na nieprzewidziane wydatki Rezerwa na nieprzewidziane wydatki nieprzekraczająca 5% bezpośrednich kosztów kwalifikowanych może być uwzględniona w budżecie projektu. NB! Rezerwa na nieprzewidziane wydatki może być użyta tylko w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności i tylko za pisemną zgodą WIZ Linia budżetowa 11: Koszty administracyjne Beneficjenci i Partnerzy mogą przeznaczyć do 7% bezpośrednich kosztów kwalifikowanych (linie budżetowe od 1 do 7 + Rezerwa na nieprzewidziane wydatki (linia budżetowa 9)) na pośrednie koszty administracyjne (linia budżetowa 11). Koszty te związane są z prowadzeniem biura projektu (elektryczność, ogrzewanie, artykuły konsumpcyjne, internet itd.) Koszty pośrednie są kwalifikowalne tylko wówczas gdy nie uwzględniają kosztów ujętych w innych liniach budżetowych. 9

10 Może zostać zastosowana jednolita stawka, która nie musi być udokumentowana, niemniej wymagane są odpowiednie objaśnienia (metodologia, lista wydatków). Celem tej kontroli jest upewnienie się, że wysokość stawki zaproponowana przez Beneficjenta/Partnera jest spójna i proporcjonalna w stosunku do charakteru i ilości wydatków przewidzianych w budżecie jako bezpośrednie, oraz, że koszty administracyjne nie dublują się w budżecie, tj. nie występują jednocześnie jako koszty pośrednie i bezpośrednie. Gdy stawka procentowa zostanie ustalona od Beneficjenta/Partnerów nie wymaga się już przedstawiania dokumentacji wydatków z tej linii podczas wdrażania projektu. NB! Gdy całkowite koszty bezpośrednie zostaną obniżone, podobnie musi się stać z pośrednimi kosztami administracyjnymi (gdy przewidziane są na max. 7%) zostają one zmniejszone proporcjonalnie zgodnie ze stawką ustaloną we wniosku aplikacyjnym w momencie podpisania umowy o dofinansowanie. 4. SCHEMATY PŁATNOŚCI I RAPORTOWANIA Dofinansowanie z UE wynosi do 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Płatności dla Beneficjenta w euro (EUR) są dokonywane przez WIZ. Beneficjent przekazuje bezzwłocznie odpowiednie kwoty dofinansowania do Partnerów, zgodnie z ustaleniami Umowy Partnerskiej. Ryzyko związane z wymianą waluty jest ponoszone przez Beneficjenta i/lub Partnerów. NB! Kwota dofinansowania z UE nie może być podniesiona z powodu zwiększonych wydatków w projekcie. Ponadto udział dofinansowania UE dla projektu musi pozostać taki sam przez cały okres realizacji (maksymalnie 90%). E.g.: Pierwotnie aplikacja projektowa przewiduje ,00 EUR całkowitych kosztów kwalifikowalnych a maksymalna kwota dofinansowania UE wynosi ,00 EUR (90 %). Jeśli całkowite kwalifikowalne koszty projektu wzrosną do ,00 EUR, maksymalna kwota dofinansowania musi nadal wynosić ,00 EUR. Jednak, gdy poniesione koszty kwalifikowalne będą niższe niż zaplanowano, np ,00 EUR, maksymalna kwota dofinansowania zostanie proporcjonalnie obniżona do , 00 EUR (90 % of ,00 EUR). 4.1 Opcje płatności Zasady płatności dofinansowania dla Beneficjenta zostały opisane w art Szczegółowych Warunków umowy o dofinansowanie. Każdy z Beneficjentów może wybrać opcję płatności przez podpisaniem Szczegółowych Warunków umowy o dofinansowanie Opcja 1 (zaliczkowanie): Opcja 1a. Dofinansowanie jest wypłacane w następujących ratach: 30 % + 40 % + 30 % Opcja 1b. Dofinansowanie jest wypłacane w następujących ratach: 30 % + 30 % + 30 % + 10 %. 10

11 Pierwsze dwie płatności (30 % + 40 %) opcja 1a lub trzy płatności (30 %+30 %+30 %) opcja 1b są uznawane za zaliczki natomiast płatność końcowa (wstępnie - 30 % lub 10 %) zostaje wypłacona po zatwierdzeniu raportu końcowego. N.p. jeśli całkowity budżet projektu wynosi ,00 EUR, kwota dofinansowania z UE wynosi ,00 EUR lub 90 % całkowitego budżetu mają zastosowanie poniższe schematy płatności: Opcja 1a: ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR (całkowita kwota dofinansowania ,00 EUR) Całkowity koszt projektu Euro Dofinansowanie ENPI CBC Prognoza wydatków Progoza wypłat ,00 Euro (90% kosztów całkowitych ) Pierwsza zaliczka 30% dofinansowania ENPI Beneficjent wnioskuje o wypłacenie zaliczki (0 Euro poniesionych kwalifikowanych wydatków) Wypłata pierwszej zaliczki Beneficjent otrzymuje ,00 Euro (= ,00 * 30%) Przewidywana druga zaliczka 40% dofinansowania ENPI Beneficjent deklaruje ,00 Euro wydatków kwalifikowalnych w projekcie (25 000,00 Euro z własnego wkładu i partnerów oraz ,00 Euro dofinansowania ENPI) Płatność okresowa Warunek został wypełniony ,00 Euro > ,00 Euro (= ,00 *70%) Beneficjent otrzymuje Euro (= ,00 * 40%) Przewidywana płatność końcowa 30% dofinansowania ENPI Beneficjent deklaruje pozostałe wydatki kwalifikowane, łącznie około ,00 Euro ( ,00 Euro własnego oraz ,00 Euro dofinansowania ENPI) Płatność końcowa Po zakończeniu projektu (poniesiono 100% kosztów kwalifikowalnych) Beneficjent otrzymuje ,00 Euro (= ,00 * 30%) Opcja 1b: ,00 Euro ,00 Euro ,00 Euro ,00 Euro (całkowite dofinansowanie ,00 Euro) 11

12 Całkowity koszt projektu Euro Dofinansowanie ENPI CBC Prognoza wydatków Prognoza wypłat ,00 Euro (90% kosztów całkowitych) Pierwsza zaliczka 30% dofinansowania ENPI Beneficjent wnioskuje o wypłacenie zaliczki (0 Euro poniesionych kwalifikowanych wydatków) Wypłata pierwszej zaliczki Beneficjent otrzymuje ,00 Euro (= ,00 * 30%) Przewidywana druga zaliczka 30% dofinansowania ENPI Beneficjent deklaruje ,00 Euro wydatków kwalifikowanych w projekcie (25 000,00 Euro z własnego wkładu i partnerów oraz ,00 Euro dofinansowania ENPI) Płatność okresowa Warunek został wypełniony: ,00 Euro > ,00 Euro (= , 00 *70%) Beneficjent otrzymuje ,00 Euro (= ,00 * 30%) Przewidywana trzecia zaliczka 30% dofinansowania ENPI Beneficjent deklaruje ,00 Euro wydatków kwalifikowanych w projekcie (60 000,00 Euro z wkładu partnerów i własnego oraz ,00 Euro dofinansowania ENPI) Płatność okresowa Warunek został wypełniony: ,00 Euro > ,00 Euro (= ,00*100% ,00*70%) Beneficjent otrzymuje ,00 Euro (= ,00 * 30%) Przewidywana płatność końcowa 10% dofinansowania ENPI Beneficjent deklaruje pozostałe koszty kwalifikowalne, łącznie ,00 Euro ( ,00 Euro wkładu partnerów oraz 900, EUR dofinansowania ENPI) Płatność końcowa Po zakończeniu projektu ( poniesiono 100% wydatków kwalifikowanych) Beneficjent otrzymuje ,00 Euro (= ,00 *10%) Pierwsze zaliczkowania (opcja 1a i 1b) są wypłacane w ciągu 45 dni od daty otrzymania przez WIZ podpisanej Umowy o dofinasowanie i wniosku o płatność (Aneks V do Umowy o Dofinasowanie) oraz gwarancji finansowej, jeśli jest wymagana. Kolejne zaliczkowanie może zostać wypłacone jedynie, gdy wydatki faktycznie poniesione będą stanowiły 70% ostatniej płatności i 100 % każdej wcześniejszej wypłaty. W przypadku gdy przynajmniej ,00 Euro zostało wydane i zaraportowane ( ,00 Euro (70 % z ,00 Euro pierwszej zaliczki), plus 10 % dofinansowania Beneficjenta i Partnera (ów)), drugi wniosek o płatność może zostać przygotowywany i złożony (razem z wymaganymi dokumentami). Jeśli wszystkie raportowane koszty zostaną 12

13 zaakceptowane jako kwalifikowane kolejna (druga) wypłata zostanie dokonana w wysokości ,00 Euro (opcja 1a) lub ,00 Euro (opcja 1b). Jeśli zaraportowana suma wcześniejszego zaliczkowania jest niższa niż 70%, kwota nowej zaliczki zostanie zredukowana o kwotę niewykorzystaną w pierwszej zaliczce. Zaliczki zostają wypłacone w ciągu 45 dni od daty zatwierdzenia raportu okresowego przez WIZ. NB! Prowadź swoje konta na bieżąco, aby wiedzieć kiedy przekroczysz próg do raportu okresowego Opcja 2 (zwrot poniesionych kosztów). Opcja 2a. Dofinansowanie jest wypłacane jednorazowo po zatwierdzeniu raportu końcowego. Wybierając tę opcję Beneficjent i Partnerzy są zobowiązani wydać własne środki i otrzymać ich zwrot na zakończenie projektu. Opcja 2b. Dofinansowanie jest wypłacane po zatwierdzeniu raportów okresowych. Okresy raportowe i schemat składania raportów opisane są w art Szczegółowych Warunków umowy o dofinansowanie. Beneficjent ustala terminy raportowania z WIZ/WST oraz przestrzega uzgodnionych terminów. Wybierając tę opcję Beneficjent i Partnerzy są zobowiązani do wydatkowania własnych środków, które są im zwracane podczas okresu realizacji projektu i na zakończenie projektu. 4.2 Wniosek o płatność Wniosek o płatność zostaje złożony podczas wnioskowania o wypłatę zaliczki przy użyciu wzorcowego formularza Aneks V do Umowy o Dofinansowanie. Powinien on zostać złożony łącznie z Raportem Okresowym podczas wnioskowania o drugą (Opcja 1a i Opcja 1b) oraz trzecią (Opcja 1b) zaliczkę. Ostatni wniosek o płatność w celu płatności końcowej powinien zostać złożony łącznie z Raportem Końcowym. Ostatnia rata (płatność końcowa) zostanie wypłacona w ciągu 45 dni po dacie zatwierdzenia Raportu Finansowego projektu. NB! Dla Beneficjentów i Partnerów jest bardzo istotne, aby uważnie zaplanować wydatkowanie, tak aby osiągnąć płynną realizację Projektu od okresu rozpoczęcia przygotowywania Raportu do momentu uzyskania kolejnej zaliczki lub płatności końcowej. Ważne, aby mieć na uwadze, że okres ten może potrwać od 4 do 6 miesięcy oraz, że wdrażanie Projektu powinno być zapewnione ze środków własnych Beneficjenta/Partnerów. Stąd mocna rekomendacja, aby zaplanować dodatkowe środki finansowe na działania pomiędzy płatnościami dokonywanymi przez WIZ na etapie wnioskowania. 4.3 Raportowanie: raporty, terminy, wymogi, dokumenty dodatkowe Beneficjenci są zobligowani do raportowania działań projektu zgodnie z zapisami art.2 Warunków Ogólnych umowy o dofinansowanie. Raporty powinny zostać przedłożone do WST w dwóch oryginałach z jedną kopią dokumentów wspierających oraz z pismem przewodnim (pismem zatwierdzającym). W przypadku 4 miesięcznych raportów rzeczowych powinien zostać złożony tylko jeden 13

14 oryginał wraz z wersją elektroniczną i pismem przewodnim (pismem zatwierdzającym). Beneficjent jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie i złożenie raportów na czas. Raporty muszą obejmować cały projekt i działania wszystkich Partnerów. Raporty powinny zostać sporządzone przy użyciu komputera w języku angielskim. WST odrzuci każdy niekompletny, źle wypełniony lub wypełniony ręcznie raport. Wszystkie formularze do celów raportowania znajdują się na stronie internetowej Programu te Jedynie wzorcowe formularze stanowiące załączniki do Umowy o Dofinansowanie mogą być używane. Przygotowywane i składane powinny być trzy rodzaje raportów: 4-miesięczny raport rzeczowy; Raport okresowy; Raport końcowy. Powinno się używać podanego poniżej sposobu numeracji wniosków o płatność, raportów oraz zmian do umowy o dofinansowanie: Umowa o dofinansowanie numer: ILPR /10-00; Pierwszy wniosek o płatność powinien mieć numer: ILPR /10-00/01; Pierwszy raport finansowy powinien mieć numer: ILPR /10-01/R. Jeśli umowa o dofinansowanie jest zmieniana jej numer po pierwszej zmianie zmienia się na: ILPR / Jakkolwiek zmiana umowy o dofinansowanie będzie wpływała tylko na numerację wniosku o płatność. Dlatego też: drugi wniosek o płatność (po otrzymaniu pierwszej zaliczki) powinien nosić numer: ILPR /10-01/02; podczas gdy : drugi raport (po zmianach) powinien nosić numer: ILPR /10-02/R. W przypadku 4 miesięcznych raportów rzeczowych powinien zostać użyty poniższy sposób numeracji: - pierwszy 4-miesięczny raport rzeczowy powinien nosić numer: ILPR /10-01/NR; - drugi 4-miesięczny raport rzeczowy powinien nosić numer: ILPR /10-02/NR etc. NB! Pomimo, że to Beneficjent jest odpowiedzialny za wypełnienie umowy na czas, wszyscy Partnerzy muszą mieć wkład do raportowania. Warto włączyć taką klauzulę do Umowy Partnerskiej. Postaraj się wypełnić formularze dotyczące raportowania na początku realizacji projektu, tak aby zrozumieć, które informacje muszą być zbierane. Rozpocznij zbieranie i zarządzanie dokumentacją projektu od jego rozpoczęcia w celu ułatwienia przygotowywania raportu. Kontroluj konta na bieżąco, aby wiedzieć kiedy osiągniesz progi. 14

15 4.4 Odsetki i dochody Odsetki z konta bankowego projektu nie mogą być traktowane jako dochód projektu, ale powinny być jasno wskazane w księgowości projektu oraz w raportowaniu. Odsetki od zaliczek (całkowita suma): poniżej ,00 Euro nie są należne WIZ i mogą zostać użyte przez Beneficjenta dla realizacji projektu; powyżej ,00 Euro powinny zostać przypisane projektowi i zostać odjęte od płatności końcowej a kwota dofinansowania zostanie odpowiednio zredukowana. Wspomniane zasady zostały opisane w art.2. Regulacji ENPI (1638/2006) oraz art Warunków Ogólnych umowy o dofinansowanie. Projekt może mieć bezpośredni dochód, taki jak, np.: opłaty rejestracyjne za udział w konferencji; wynajem powierzchni biurowej w inkubatorze dla przedsiębiorców; sprzedaż licencji na oprogramowanie dla aplikacji wspólnie wytworzonej w ramach projektu; sprzedaż publikacji; W tych przypadkach dochody redukują końcową kwotę dofinansowania wypłacanego Beneficjentowi miesięczny raport rzeczowy 4-miesięczny raport rzeczowy składa się jedynie z części opisowej i musi być złożony do WST. Dodatkowo powinny zostać dodane arkusz A-1 (Wskaźniki projektu) raportu finansowego (Aneks VI) oraz pismo przewodnie (Aneks D do raportu okresowego i Końcowego). Raport powinien zostać złożony nie później niż 21 dni po zakończeniu każdego okresu raportowego. Jeśli pokrywają się daty składania 4-miesięcznego raportu rzeczowego i raportu okresowego lub raportu końcowego w zakresie nie większym niż 2 miesiące, tylko raport okresowy i raport końcowy powinny zostać złożone (spójrz - przykład poniżej). Oznacza to, że w przypadku gdy okres raportowania raportu okresowego i raportu Końcowego kończy się nie później niż dwa miesiące po 4 - miesięcznym raporcie rzeczowym, złożenie 4 -miesięcznego raportu rzeczowego może zostać pominięte. Beneficjent powinien poinformować WST z wyprzedzeniem o pokrywających się okresach raportowania. Typ raportu Rozpoczęcie projektu Okres raportowania Data złożenia raportu do WST Raport 4-miesieczny do Raport okresowy Np Zostanie przygotowany i złożony jak najszybciej, gdy wydano przynajmniej 70% dofinansowania 15

16 4.6 Raport okresowy Dla opcji płatności 1a i 1b raporty okresowe muszą być złożone wraz z wnioskiem o płatność kolejnej zaliczki. Jeśli Beneficjent wybierze opcję 2a uzgodnień płatności umowy, nie musi on składać raportów okresowych. Jeśli Beneficjent wybierze opcję 2b uzgodnień płatności umowy, terminy złożenia raportów okresowych zostaną indywidualnie ustalone pomiędzy Beneficjentem i WST oraz ustalone w art.4.3. Warunków Szczegółowych umowy o dofinansowanie. Raport okresowy składa się z części narracyjnej i finansowej (Aneks VI do umowy o dofinasowanie) i kilku załączników. 4.7 Raport końcowy Raport końcowy powinien zostać złożony w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu projektu. Składa się on z części opisowej i finansowej (formularz Aneks VI do umowy o dofinansowanie) oraz aneksów: Aneksy Raport okresowy Raport końcowy Aneks V Wniosek o płatność Wniosek o płatność Aneks VI A-1 Wskaźniki projektu Wskaźniki projektu Aneks VI A-2 Żródła finansowania Żródła finansowania Aneks VI A-3 Koszty kwalifikowalne projektu Koszty kwalifikowalne projektu Aneks VI A-4 Prognoza czasowa wydatków projektu Aneks VI A-5 Okresowy raport finansowy Okresowy raport finansowy Aneks VI A-6 Podsumowanie kart czasu pracy Podsumowanie kart czasu pracy w projekcie w projekcie Aneks VI A-7 Podsumowanie diet w projekcie Podsumowanie diet w projekcie Aneks VI A-8 Prognoza budżetu i dalsze wydatkowanie Annex VI A-9 Lista wydatków Lista wydatków Aneks VI D Pismo przewodnie Pismo przewodnie Aneks VII, Aneks/ Załączniki 3A & 3B Aneks X Inna dokumentacja Poświadczenia wydatków Kopie kart czasu pracy Kopie dokumentów wspierających (umowy, podwykonawstwo, umowa z audytorem, etc.) Dokumentacja przetargowa, jeśli dotyczy Kopie faktur i dokumentów wpierających Certifikaty pochodzenia, jeśli dotyczy Weryfikacja wydatków Przeniesienie praw własności Kopie kart czasu pracy Kopie dokumentów wspierających (umowy, podwykonawstwo, umowa z audytorem, etc.) Dokumentacja przetargowa, jeśli zajdzie potrzeba Kopie faktur i dokumentów wpierających Certyfikaty pochodzenia, jeśli zajdzie potrzeba 16

17 Kopie studiów, dokumentacji wykonanej do celów seminaryjnych, spotkań i publikacji Kopia (-e) Certyfikatów o tymczasowej akceptacji, jeśli takie występują robót i dostaw Dokumentacja fotograficzna projektu, artykuły z gazet oraz z Internetu, itd. Kopie studiów, dokumentacji wykonanej do celów seminaryjnych, spotkań i publikacji Kopia (ie) Certyfikatów końcowej akceptacji prac i dostaw Dokumentacja fotograficzna projektu, artykuły z gazet oraz z Internetu, itd. Oficjalna stawka Euro, którą należy stosować podczas wdrażania projektu, znajduje się w poniższym linku: Składając raporty musi zostać użyty uśredniony kurs Euro. Np..: Kurs miesięczny to : Czerwiec 2011: 1 Euro wynosi tu 3,9987 PLN Sierpień 2011: 1 Euro wynosi tu 4,015 PLN Wrzesień 2011: 1 Euro wynosi tu 4,1579 PLN Październik 2011: 1 Euro wynosi tu 4,4377 PLN Średnia powinna zostać obliczona w następujący sposób: (3, , , ,4377)/ 4 = 4,1523 PLN. Następnie kwota każdej faktury jest dzielona przez tą średnią: n.p 100 PLN / 4,1523 na koniec waluta narodowa powinna zostać zaokrąglona do części setnej (dwóch miejsc po przecinku) 24,08 Euro. Kwota ta powinna zostać wpisana do raportu finansowego. 4.8 Weryfikacja wydatków Podpisując Umowę o dofinansowanie z WIZ Beneficjent musi wskazać nazwę audytora lub firmy audytującej, która powinna przygotować skonsolidowany raport z weryfikacji wydatków (audytu). Jeśli nie jest wiadome kiedy kontrakt będzie podpisywany, Beneficjent powinien poinformować WIZ i WST w ciągu 10 dni po zakończeniu procedury wyboru. Beneficjent i Partnerzy mogą mieć różnych audytorów. Beneficjent może zapłacić za usługę audytu dla całego projektu. Skonsolidowany raport z weryfikacji wydatków musi zostać złożony: z każdym wnioskiem o wypłatę zaliczki, z wyjątkiem pierwszego; z każdym raportem okresowym, jeśli została wybrana wypłata dofinansowania w opcji 2b; z raportem końcowym. Beneficjent musi złożyć skonsolidowany raport z weryfikacji wydatków: Raport ze sprawdzenia kompilacji skonsolidowanego raportu finansowego, załączając raporty z weryfikacji wydatków partnerów: Raport z weryfikacji wydatków umowy o dofinansowanie na 17

18 Działania Zewnętrzne Wspólnoty Europejskiej (Raport z ustaleń faktycznych) jako aneksy. Raport musi zostać przygotowany zgodnie z wymaganiami Aneksu VII do umowy o dofinasowanie, zgodnie z modelowym formularzem (Aneks 3B w Aneks VII do umowy o dofinansowanie). Raport musi obejmować wszystkie wydatki, które nie zostały włączone do wcześniejszych raportów z weryfikacji wydatków. NB! Raport z weryfikacji wydatków składany łącznie z raportem końcowym obejmuje wydatki poniesione od daty zakończenia wcześniejszego okresu raportowania a nie wydatki poniesione podczas całej realizacji projektu. 5. MONITORING I EWALUACJA WST i WIZ monitorują wdrażanie projektów na podstawie 4-miesięcznych raportów rzeczowych, raportów okresowych oraz wizyt na miejscu, jak też audytu zewnętrznego oraz weryfikacji przeprowadzanych przez inne instytucje. WST może przeprowadzić oceną okresową i ex-post projektów, w związku z czym Beneficjent zobowiązany jest udostępnić wszystkie informacje niezbędne do monitoringu i ewaluacji. WST i WIZ mogą zwracać się w dowolnym momencie o dodatkowe informacje, których Beneficjent jest zobowiązany przedstawić w ciągu 30 dni lub w innym wskazanym terminie. Komisja Europejska, WIZ, WST, Filie WST oraz inne upoważnione instytucje mogą przeprowadzać kontrole projektów na miejscu. Dokumentacja projektu musi być przechowywana przynajmniej 7 lat po dacie płatności końcowej. 6. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKTACH Artykuł 7.3 Szczegółowych Warunków Umowy na dofinansowanie określa, że podkontraktowanie wdrażania projektów musi być zgodne z krajowym prawem zamówień publicznych w zależności od kraju Beneficjenta / Partnera ogłaszającego przetarg. Ponadto, muszą być przestrzegane zasady dotyczące zamówień opisane w PRAG-u. Zasady te zostały opisane w załączniku IV do umowy o dofinansowanie. Podczas wykonywania zamówień publicznych Beneficjenci i Partnerzy stosują krajowe przepisy dotyczące zamówień publicznych dotyczących narodowości i pochodzenia, pod warunkiem spełnienia dwóch warunków: przepisy krajowe nie ograniczają warunków obywatelstwa i pochodzenia jak określono w art Rozporządzenia ENPI (WE)1638/2006 w powiązaniu z art. 21.1, 21.2 oraz 21.3 Rozporządzenia ENPI (WE)1638/2006; przedsięwzięcie jest współfinansowane przez podmiot publiczny w państwie członkowskim UE. W odniesieniu do zamówień przeprowadzanych w Federacji Rosyjskiej ww. zwolnienie może być zastosowane pod warunkiem, że Rosyjskie przepisy dotyczące zamówień publicznych są równoznaczne z przepisami stosowanymi w krajach Unii Europejskiej oraz projekt jest współfinansowane przez jednostki publiczne pochodzące z kraju członkowskiego UE. 18

19 Jeżeli powyższe warunki są spełnione przez Beneficjenta lub partnera w ramach projektu, cały projekt może być zwolniony ze stosowania wymogów związanych z regułami narodowości i pochodzenia, jak zostały opisane w załączniku IV do Umowy o dofinansowanie. Proszę pamiętać, że WIZ powinien być w stanie uzyskać dowody współfinansowania. Poniżej umieszczono informacje dotyczące reguł narodowości oraz pochodzenia (rozdziały 6.1 oraz 6.2) mają zastosowanie do Beneficjentów i partnerów projektów, w których nie ma współfinansowania ze środków publicznych z kraju UE. W związku z tym powinni oni stosować zasady określone w art. 21 Rozporządzenia (WE) 1638/ Reguła Narodowości Udział w procedurach przetargowych jest otwarty na równych zasadach tylko dla wszystkich osób fizycznych i prawnych z krajów wymienionych w załączniku A-2 do PRAG-a: 27 krajów członkowskich UE Kraje EISiP: Kraje IPA: Kraje EOG: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Algieria, Armenia, Autonomia Palestyńska ze strefą Gazy, Azerbejdżan, Białoruś, Egipt, Federacja Rosyjska, Gruzja, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Mołdawia, Syria, Tunezja, Ukraina Albania, Bośnia, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Chorwacja, Czarnogóra, Serbia włączając Kosowo, Turcja Islandia, Liechtenstein, Norwegia Oferenci biorący udział w postępowaniu muszą wskazać kraj, którego są obywatelami przedstawiając zwykły dowód obywatelstwa na mocy ich ustawodawstwa krajowego. Zasada ta nie ma zastosowania do ekspertów zaproponowanych przez dostawców usług biorących udział w procedurach przetargowych. 6.2 Reguła Pochodzenia Wszystkie materiały zakupione w ramach Umowy o dofinansowanie muszą pochodzić wyłącznie z państw członkowskich UE lub EISiP, korzystających z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), wykaz krajów zamieszczono w załączniku A-2 do PRAG-a (lista powyżej). Reguła ta dotyczy również materiałów użytych do budowy, jednakże, nie ma ona zastosowania do urządzeń wykonawcy, które są wykorzystywane podczas budowy. Definicja i znaczenie pochodzenia można znaleźć w Kodeksie Celnym UE,Rozporządzenie Rady 2913/1992, artykuł 23-24: Beneficjenci i Partnerzy muszą umieścić wymagania dotyczące złożenia oświadczenia przez wszystkich uczestników jakiegokolwiek postępowania w ramach Umowy o dofinansowanie, że ich oferta (wykonanie usług, robót oraz na dostawy) jest zgodna z regułą narodowości oraz pochodzenia. 19

20 Wykonawcy muszą przedstawić dowód pochodzenia sprzętu (certyfikat pochodzenia) dla wyposażenia oraz pojazdów, których jednostkowy koszt zakupu przekracza EUR, nie później niż z pierwszą fakturą, jak opisano w załączniku IV do Umowy o dofinansowanie. Certyfikat pochodzenia musi być wystawiony przez właściwe organy (przeważnie Izby Handlowe) kraju pochodzenia dostaw oraz musi być zgodny z przepisami określonymi w Kodeksie Celnym UE. Wyposażenie oraz pojazdy, których jednostkowy koszt zakupu jest niższy niż EUR muszą również być zgodne z regułą pochodzenia. W takiej sytuacji dostawcy są zobowiązani dostarczyć deklarację pochodzenia. Reguły narodowości i pochodzenia pod żadnym warunkiem nie mogą być pominięte tylko dlatego, że towary lub usługi z krajów nie kwalifikowalnych zgodnie z tymi regułami są tańsze niż w UE lub od towarów lub usług dostępnych na rynku lokalnym. Wymagania te mają również zastosowanie do długoterminowego wynajmu sprzętu, w takim wypadku zamówienia publiczne stosuje się jak w przypadku jego zakupu. Odstąpienie od tych reguł może być uzasadnione, jeżeli: produkty i usługi są niedostępne na rynkach krajów, których to dotyczy; ze względu na wyjątkowo pilny charakter; jeśli stosowanie reguł znacznie utrudnia lub uniemożliwia realizację projektu. NB! Odstąpienie od stosowania reguł może nastąpić dopiero po otrzymaniu pisemnej zgody otrzymanej od Wspólnej Instytucji Zarządzającej. Przed wnioskowaniem o odstąpienie od stosowania reguł należy przeprowadzić badanie rynku, ponieważ uzyskanie zgody może potrwać. Do wniosku należy dołączyć jakikolwiek z poniższych dokumentów: dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badania rynku (zapytanie ofertowe zostało wysłane do przynajmniej 3 potencjalnych wykonawców i otrzymano 3 negatywne odpowiedzi); dokumenty potwierdzające, że przeprowadzone postępowanie przetargowe nie doprowadziło do wyłonienia wykonawcy, ponieważ na rynku nie są dostępne towary lub usługi; potwierdzenie odpowiedniego międzynarodowego stowarzyszenia, na rynku nie są dostępne dane towary lub usługi. 6.3 Ocena ofert Kryterium wyboru, które powinno być stosowane podczas zakupu usług, dostaw lub robót w ramach Umowy o dofinansowanie jest oferta najkorzystniejsza ekonomicznie (najlepszy stosunek ceny do jakości), jak wskazano w zasadach ogólnych określonych w załączniku IV. Nie stoi to jednak w sprzeczności z zastosowaniem kryterium wyboru oferty cena stosowanej do usług, dostaw oraz robót: w tym systemie wymagany poziom jakości jest od początku określony w dokumentacji przetargowej (minimalne wymagania techniczne). Jakakolwiek oferta spełniające wymagania techniczne jest uważana za ofertę spełniającą wymagania jakościowe. W takiej sytuacji wybór oferty z najniższą ceną będzie uważany za spełnienie wymagań najlepszego stosunku wartości do ceny. Należy jednak podkreślić, że korzystając z tego systemu nie jest możliwy wybór spośród ofert spełniających minimalne 20

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(5)03/2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych...

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... 4 2. DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna)

Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna) UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Kwalifikowalność wydatków i kontrola I stopnia w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego (Europejska Współpraca Terytorialna) Wytyczne dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska Rozliczanie i kontrola projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko BGK Bank Gospodarstwa Krajowego EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA C 17/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.1.2015 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW Wytyczne EACEA 03/2015 Inicjatywa Wolontariusze

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013 CCI-Code 2007CB163PO018 Wersja zatwierdzona w dniu 25 marca 2009 r. przez Komitet Monitorujący Impressum Niniejsze Wspólne Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 2011 Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej. Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej. Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014 1. Postanowienia wstępne 1.1. Konkurs jest ogłaszany przez Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Procedury, rekomendacje

Procedury, rekomendacje Podręcznik dobrych praktyk i procedur wdrażania w Dzielnicach m.st. Warszawy projektów nieinwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

3/2009 listopad ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Infrastruktura. i Środowisko. UMOWA O DOFINANSOWANIE temat numeru

3/2009 listopad ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Infrastruktura. i Środowisko. UMOWA O DOFINANSOWANIE temat numeru B I U L E T Y N P R O G R A M U 3/2009 listopad ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Infrastruktura i Środowisko UMOWA O DOFINANSOWANIE temat numeru W numerze: TEMAT NUMERU Umowa o dofinansowanie Charakter

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Warszawa, 10 września 2007 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 3 1.1. ZASADY OGÓLNE... 3 1.1.1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim WYTYCZNE DLA NASTĘPUJACYCH TYPÓW WNIOSKODAWCÓW: A. Funkcjonujących przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim WYTYCZNE DLA NASTĘPUJACYCH TYPÓW WNIOSKODAWCÓW: A. Funkcjonujących przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:...

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:... Załącznik nr 8.2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA PODRĘCZNIK WDRAŻANIA Polska wersja dokumentu ma charakter pomocniczy. Oryginał w języku angielskim na stronie*: www.central2013.eu *W przypadku rozbieŝności pomiędzy wersją w języku polskim i wersją w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Cyklem Projektu (PCM); Wyłanianie wykonawców; Zatrudnianie i rozliczanie personelu, Realizacja umowy o dofinansowanie; Monitoring,

Zarządzanie Cyklem Projektu (PCM); Wyłanianie wykonawców; Zatrudnianie i rozliczanie personelu, Realizacja umowy o dofinansowanie; Monitoring, Zarządzanie Cyklem Projektu (PCM); Wyłanianie wykonawców; Zatrudnianie i rozliczanie personelu, Realizacja umowy o dofinansowanie; Monitoring, kontrola i ewaluacja; Aspekty finansowe ( kwalfikowalność,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo