Innowacja w Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie 2013/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacja w Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie 2013/2016"

Transkrypt

1 PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Z MATEMATYKI I INFORMATYKI Gimnazjum nr 38 im Marii Skłodowskiej - Curie Warszawa ul. Świętokrzyska 18 a Tel Dyr. mgr Małgorzata Król 1. Nazwa innowacji: Intuicja i logika, czyli wzór na umysł ścisły 2. Autorzy i realizatorzy innowacji: Anna Dzbanuszkiewicz nauczyciel matematyki, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, posiada uprawnienia do nauczania informatyki, nauczyciel dyplomowany Tomasz Ciąćka nauczyciel informatyki, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, posiada uprawnienia do nauczania matematyki, nauczyciel mianowany 3. Klasa objęta innowacją: Klasa z rozszerzonym programem z matematyki i informatyki Poziom: I III gimnazjum 4. Miejsce wdrażania innowacji: Gimnazjum nr 38 im Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie 5. Czas realizacji: Data rozpoczęcia innowacji: 1 września 2013r. Data zakończenia innowacji: 30 czerwca 2016r. Czas trwania innowacji: 3 lata Matematyka łącznie 6 godzin tygodniowo Informatyka - po jednej godzinie tygodniowo z podziałem na grupy 6. Program na którym oparta jest innowacja: Matematyka z Plusem numer w wykazie 168/1/2009 Informatyka Europejczyka numer dopuszczenia: 75/ Diagnoza wstępna: W roku szkolnym 2012/13 została eksperymentalnie wprowadzona w klasie pierwszej innowacja mająca na celu poszerzenie zainteresowań uczniów przedmiotami ścisłymi matematyką i informatyką. Program został stworzony na 3 lata i największe sukcesy w postaci wygranych konkursów przedmiotowych spodziewane są na jego zakończenie, jednakże już na obecnym etapie zauważalny jest ogromny rozwój uczniów w kierunkach, na który został położony nacisk. Dodatkowe godziny i rozszerzenie programu standardowego nauczania okazało się wzbudzać w uczniach większą systematyczność w pracy i otwartość na nowe wyzwania. Dlatego też w roku szkolnym 2013/14 rozpoczynamy pracę innowacyjną z kolejną klasą matematyczno informatyczną w trzyletnim cyklu przygotowującym uczniów, już na etapie gimnazjum, do ukierunkowania na nauki ścisłe. Obecnie, mając już wstępne doświadczenia z przebiegu realizacji programu, autorzy innowacji zdecydowali się położyć większy nacisk na samodzielność, abstrakcyjne myślenie, rozwijanie zdolności myślenia krytycznego i twórczego oraz rozwijanie pamięci, logicznego rozumowania i wyciągania wniosków. Aby to osiągnąć planowane jest częściowe przesunięcie realizowanych tematów, wizualizacje zadań w programie GEOGEBRA, położenie nacisku na rozwiązywanie zadań logicznych oraz przygotowanie do korzystania z nowych technologii informacji. Wprowadzając kolejną innowację dostosowujemy system edukacji do prognozowanych potrzeb rynku pracy. Opierając się na odniesieniu do rozwiniętych państw Unii Europejskiej można uznać, że w perspektywie 5-10lat pojawi się coraz większe zapotrzebowanie na absolwentów szkół wyższych o profilach technicznych. Wiele raportów już teraz wskazuje, że w Polsce zaczyna brakować wykwalifikowanych informatyków, inżynierów, finansistów, czy osób zajmujących się logistyką. Wszystkie te zawody powiązane są ściśle z matematyką i informatyką. Stąd w ubie- 1

2 głym roku powstał projekt rozwoju młodzieży, już na etapie gimnazjalnym, w kierunkach zdefiniowanych, jako najbardziej przyszłościowych. Program jest kierowany do młodzieży, która w przeciągu trzech lat nauki w gimnazjum będzie mogła realizować własne zainteresowania matematyczno - informatyczne, a w przyszłości będzie je kontynuować na uczelniach technicznych. W klasie znajdą się miejsca dla uczniów potrafiących myśleć logicznie, abstrakcyjnie i niestandardowo, posiadających umiejętność szybkiego uczenia, zapamiętywania oraz chęci do zmagania się z zadaniami o podwyższonym stopniu trudności oraz takich, którzy już w szkole podstawowej wykazywali zdolności w przedmiotach ścisłych i dla których matematyka i informatyka jest wiodącą pasją od najmłodszych lat. Rozszerzony program matematyki (w stosunku do obecnie obowiązującego "Matematyka z plusem") jest perspektywą na systematyczność, dostosowanie czasu do możliwości intelektualnej pracy ucznia, ogromną satysfakcję, sukcesy w konkursach i olimpiadach matematycznych, na bardzo dobre wyniki z egzaminów po klasie trzeciej gimnazjum, a w rezultacie na wybrane licea i docelowo studia. Praca z uczniem zdolnym to jeden z trudniejszych, ale ważniejszych elementów pracy nauczyciela i szkoły. Jest wyzwaniem, które warto i powinno się podejmować możliwie wcześnie. Od lat pracujemy z młodzieżą uzdolnioną matematycznie i informatycznie i wprowadzenie innowacji w ubiegłym roku dało nam możliwość pracy z większą grupą uczniów uzdolnionych oraz kontynuowania ich i naszej pasji. Odpowiednio dobrana do takiej klasy młodzież wzajemnie motywowała się do pracy. Zostali nauczeni pracy w grupie przy wymyślaniu niestandardowych rozwiązań, jak i indywidualnego studiowania przypadków. Zarówno dotychczasowe doświadczenie, jak i potencjał, jaki widzimy w ukierunkowywaniu uczniów w przedmiotach ścisłych, oraz zgłaszane ze strony rodziców uczniów klas szóstych szkół podstawowych zapotrzebowanie na prowadzenie w gimnazjum programów innowacyjnych uzasadniają w pełni powody, dla których warto kontynuować nasz projekt dla kolejnego rocznika. 11. Cele programu: Program innowacji jest przeznaczony dla uczniów o zainteresowaniach matematyczno - informatycznych, którzy z racji swoich zainteresowań zadeklarowali chęć uczęszczania do tej klasy. 1. Popularyzowanie wiedzy matematycznej i informatycznej 2. Rozbudzanie i pogłębianie uzdolnień i zainteresowań matematycznych wzbogaconych elementami informatyki 3. Kształtowanie rozumienia i posługiwania się językiem matematyki. 4. Doskonalenie umiejętności matematycznego i twórczego myślenia uczniów. 5. Rozwijanie wyobraźni, myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania. 6. Wdrażanie uczniów do samokształcenia i współzawodnictwa. 7. Zapoznanie z zagadnieniami wykraczającymi poza program nauczania oraz poszukiwanie nowych, skutecznych rozwiązań 8. Kształtowanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w sytuacjach praktycznych. 9. Ukierunkowanie ucznia w celu umiejętnego korzystania z wartościowych źródeł danych, wykorzystywania multimedialnych źródeł wiedzy i narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów, nabywania umiejętności gromadzenia, selekcjonowania i przetwarzania informacji pochodzących z różnych źródeł, unikania zagrożeń związanych z rozwojem komputeryzacji 12. Zasady innowacji: Na realizację zawartych w programie treści przewiduje się dla ucznia dodatkowe 2 godziny tygodniowo z matematyki oraz jedną godzinę informatyki, włączone w proces nauki i pozwalające na codzienne, rozszerzanie i pogłębianie wiedzy oraz doskonalenie zdobywanych umiejętności w sytuacjach praktycznych. Zakres realizowanego materiału zostanie rozszerzony o treści, których nie ujęto w podstawie programowej, a które są bardzo ważne w dalszej edukacji. Uczniowie będą przyzwyczajani do systematycznej pracy przez codzienne wykonywanie dodatkowych 2

3 zadań wykraczających poza zakres materiału, przy których otrzymają dużą samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań. Każde z tych zadań zostanie następnie omówione pod kątem różnych możliwości interpretacji. Rolą nauczyciela będzie ukierunkowanie na szukanie rozwiązań najprostszych i najbardziej optymalnych oraz bycie przewodnikiem przy spornych interpretacjach. Przy tym systemie pracy będziemy oczekiwać ogromnego zaangażowania uczniów, widocznych wyników w pracach klasowych, testach kompetencji i konkursach nie tylko matematycznych i informatycznych. Uważamy, że ten rodzaj pracy dostarczy uczniom i nam wielu satysfakcji i nowych doświadczeń, a osiągnięcia młodzieży przyczynią się do kształtowania pozytywnego wizerunku gimnazjum, do którego uczęszczają. Mamy nadzieję, że efekty będą widoczne już po pierwszym roku pracy. Przy wprowadzeniu dodatkowych zajęć niezwykle pomocny będzie fakt, że pracownia matematyczna i informatyczna posiadają bardzo dobrze rozwiniętą bazę dydaktyczną. Elementami wspomagającymi naukę będą: Tablica interaktywna unikalna pomoc uatrakcyjniająca prowadzenie lekcji, pozwalająca na jednoczesne korzystanie z niej dwóm uczniom, mobilizująca do pracy i motywująca do rywalizacji. Atutami tablicy są jej bogate zasoby matematyczne, możliwość korzystania z Internetu, możliwość kopiowania, modernizacja, nowoczesność i interaktywne rozwiązania. Wizualizer pomoc umożliwiająca podgląd obiektów typu prace domowe uczniów, ważne definicje, rysunki, wzory oraz ich modyfikowanie i zapamiętywanie Geogebra - oprogramowanie matematyczne do samodzielnego uczenia się i nauczania, z wykorzystaniem interaktywnej grafiki, algebry i arkusza kalkulacyjnego Ćwiczenia interaktywne z zeszytu ćwiczeń Matematyka z plusem podzielone według działów i tematów. EduROM Matematyka (Gimnazjum) klasa 1,2,3. EduROM multimedialny program komputerowy, obejmujący cały materiał nauczania matematyki w gimnazjum. Atutem są trójwymiarowe animacje, filmy wideo oraz interaktywne ćwiczenia. Ogromna baza zgromadzonych zadań z konkursów matematycznych Prezentacje matematyczne w PowerPoint (realizacja podczas dodatkowych lekcji informatyki) Bogate zasoby Internetu (realizacja podczas dodatkowych lekcji informatyki) Program Excel - symulujący na ekranie komputera arkusz obliczeniowy oraz prezentacje danych w postaci różnego typu wykresów (realizacja podczas dodatkowych lekcji informatyki). 13. Zagadnienia z matematyki w poszczególnych klasach zgodne z Programem Nauczania Matematyka z Plusem numer w wykazie 168/1/2009 oraz informatyki zgodne z Programem Nauczania Informatyka Europejczyka numer dopuszczenia: 75/2009 PROGRAM ZACHOWUJE PODSTAWOWE OBOWIĄZUJĄCE DZIAŁY PRZEWIDZIANE W NAUCZANIU MATEMATYKI I INFORMATYKI Plan realizacji materiału klasy 1 3

4 Lp Działy wg programu Matematyka z plusem Dodatkowe treści programowe matematyczne W każdym z działów dodatkowo jest przewidziane rozwiązywanie zadań z konkursów matematycznych Omawiane działy będą wspomagane przez zajęcia z informatyki z wykorzystaniem: - Ćwiczeń interaktywnych - EduROM - Prezentacje w programie GeoGebra - Prezentacje w PowerPoint - Program Excel 1. Liczby i działania 2. Procenty 3. Figury na płaszczyźnie 4. Czworokąty Wyrażenia algebraiczne 7. Równania i nierówności 8. Proporcjonalność prosta i odwrotna 9. Symetrie Dowody zamiany ułamka okresowego na zwykły - Potęgi i pierwiastki - Podstawowe liczby niewymierne liczba - Ułamki piętrowe - Posługiwanie się kalkulatorem - wykorzystanie pamięci kalkulatora do prostych obliczeń kilkudziałaniowych - Dowody podzielności liczb - Zadania z chemii: stężenia procentowe, stopy - Oprocentowanie w banku - punkty procentowe - Lokata pieniędzy, kredyty. - Stosowanie procentów w sytuacjach nietypowych - Zadania na dowodzenie przystawania trójkątów - Twierdzenie Pitagorasa, dowód obrazkowy, - Proste zadania z tw. Pitagorasa - Okrąg opisany na okręgu i wpisany w okrąg - Promień okręgu wpisanego w okrąg - Rysowanie figur geometrycznych za pomocą programów graficznych - Dowody wzorów na pola trapezów - Dowody geometryczne z zastosowaniem własności czworokątów Kąty w kole - Kąty środkowe i kąty wpisane - Dowody geometryczne z zastosowaniem twierdzeń o kątach środkowych i wpisanych - Iloczyn sum algebraicznych - Wzory skróconego mnożenia - Dowody algebraiczne z zastosowaniem wzorów skróconego mnożenia - Przekształcanie wzorów - Zadania tekstowe z fizyki i chemii - Proste układy równań - Wykresy proporcjonalności prostej Elementy funkcji - Odczytywanie danych z wykresów korelacja z fizyką, chemią i geografią i informatyką - Operacje na danych statystycznych 4

5 11. - Przegląd brył geometrycznych - Omówienie graniastosłupów i ostrosłupów 12. Elementy rachunku prawdopodobieństwa Plan realizacji materiału klasy 2 Lp Działy wg programu Matematyka z plusem Dodatkowe treści programowe W każdym z działów dodatkowo jest przewidziane rozwiązywanie zadań z konkursów matematycznych Omawiane działy będą wspomagane przez zajęcia z informatyki z wykorzystaniem: - Ćwiczeń interaktywnych - EduROM - Prezentacje w programie GeoGebra - Prezentacje w PowerPoint - Program Excel 1. Potęgi i pierwiastki 2. Długość okręgu i pole koła 3. Wyrażenia algebraiczne 4. Równania, nierówności, układy równań 5. Trójkąty prostokątne 6. Wielokąty i okręgi - Dowody geometryczne Graniastosłupy i ostrosłupy Elementy rachunku prawdopodobieństwa - Potęga o wykładniku wymiernym - Liczby niewymierne, dowód istnienia liczby niewymiernej - Zastosowanie notacji wykładniczej w astronomii, fizyce, chemii i biologii - Liczba poszukiwania informacji w Internecie - Zastosowanie liczby w bryłach obrotowych - Przekształcanie wzorów - Wzory skróconego mnożenia w dowodach algebraicznych - Nierówności z wartością bezwzględną - Zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności - Dowody geometryczne z zastosowaniem twierdzenia Pitagorasa - Twierdzenie Pitagorasa w zadaniach konkursowych - Nietypowe przekroje graniastosłupów i ostrosłupów - Bryły w architekturze na podstawie projektu edukacyjnego uczniów naszej szkoły - Diagramy - Odczytywanie danych z wykresów - Operacje na danych statystycznych - Zdarzenia losowe - Elementy rachunku prawdopodobieństwa Funkcje - zadania z konkursów matematycznych Podobieństwo trójkątów - Zadania i dowody z zastosowaniem podobieństwa Zbiory - Pojęcie zbioru - Działania na zbiorach - dodawanie zbiorów, część wspólna (iloczyn), różnica - Zawieranie się zbiorów. Podzbiory - Podzbiory zbioru liczb rzeczywistych - Przedziały liczbowe 5

6 Plan realizacji materiału klasy 3 Lp Działy wg programu Matematyka z plusem - Zbiory nieskończone Dodatkowe treści programowe W każdym z działów dodatkowo jest przewidziane rozwiązywanie zadań z konkursów matematycznych Omawiane działy będą wspomagane przez zajęcia z informatyki z wykorzystaniem: - Ćwiczeń interaktywnych - EduROM - Prezentacje w programie GeoGebra - Prezentacje w PowerPoint - Program Excel 1. Liczby i wyrażenia algebraiczne 2. Funkcje 3. Wielokąty, koła i okręgi - Dowody arytmetyczne dot. podzielności liczb, - NWD i NWW - Przekształcanie wzorów - Przekształcanie trudniejszych wielomianów z zastosowaniem wzorów skróconego mnożenia - Równania, nierówności z wartością bezwzględną - Równania z parametrem - Dowody algebraiczne z zastosowaniem wzorów skróconego mnożenia - Notacja wykładnicza w astronomii, fizyce, chemii i biologii Funkcje - Wykresy funkcji nieliniowych - Własności funkcji - Przykłady wykresów funkcji trygonometrycznych - Wykorzystywanie wykresów w różnych dziedzinach życia - Konstrukcje geometryczne - Zastosowanie wielokątów foremnych w architekturze - Dowody z zastosowaniem kątów wpisanych i środkowych 4. Przekształcenia geometryczne - Wektory długość wektora - Przesunięcie o dany wektor 5. Figury podobne - Dowody geometryczne 6. Bryły geometryczne Matematyka w zastosowaniach - korelacja z fizyką, chemią i geografią i informatyką - Bryły geometryczne w architekturze - Przekroje brył - Nietypowe rzuty - Kąty dwuścienne - Elementy rachunku prawdopodobieństwa - Obliczanie prawdopodobieństwa zdarzenia losowego - Działania na zbiorach - Przedziały liczbowe - Lokata pieniędzy, kredyty - Stosowanie procentów w sytuacjach nietypowych Funkcje trygonometryczne w trójkątach prostokątnych - Związki między kątami 30 0, 45 0, Tożsamości trygonometryczne 6

7 14. Zakładane efekty działalności innowacyjnej: Przewidywane osiągnięcia: Fascynacja matematyką i informatyką Opanowanie w wysokim stopniu abstrakcyjnego i logicznego myślenia Wysokie osiągnięcia w konkursach matematycznych i informatycznych Wysokie wyniki w egzaminie gimnazjalnym Umiejętność pracy w zespole Opanowanie umiejętności dobrej organizacji pracy i wytrwałości w osiąganiu wyznaczonego celu Opanowanie umiejętności precyzyjnego formułowania problemów i argumentowania. Stosowanie poznanych pojęć, twierdzeń, działań matematycznych w praktycznej działalności człowieka. Bardzo dobre podstawy do kontynuowania nauki matematyki i informatyki w dalszym procesie nauki Umiejętność wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł 7

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach strona 1 Projekt ICT w na uczaniu prz e dmio tów ma tematycz nyc h i przyro dn iczyc h w gimnazjac h współfina nsowany prz ez U ni ę E uro p ej ską w r amac h Euro pe jski e go Fu n d usz u Społecz n ego

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Zadania nauczycieli i dyrektorów.

Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Zadania nauczycieli i dyrektorów. Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Zadania nauczycieli i dyrektorów. VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 Szkoły, JST, instytucje zainteresowane niniejszym szkoleniem

Bardziej szczegółowo

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik Poradnik dla dyrektora gimnazjum Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia & Dorota Kulesza & Jacek Rudnik PORADNIK DLA DYREKTORA GIMNAZJUM Ramowe plany nauczania Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska

Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera, Anna Kijo, Justyna Wilińska Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne? Hanna Stachera Anna Kijo Justyna Wilińska Warszawa

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRAKTYKÓW. Oferta kursów

AKADEMIA PRAKTYKÓW. Oferta kursów AKADEMIA PRAKTYKÓW Oferta kursów POZNAŃ, 2010 Spis treści O UCZELNI... 4 WPROWADZENIE... 5 PREZENTACJA I HARMONOGRAM KURSÓW... 6 KURSY BIZNESOWE... 9 KONSTRUOWANIE STRATEGII DLA PRZEDSIĘBIORSTWA... 9 EFEKTYWNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE MATEMATYKI

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE MATEMATYKI PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE MATEMATYKI I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja matematyczna. Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie wiado mości i umiejętności matematycznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu Cele ogólne : Cele nauczania informatyki w gimnazjum Zrozumienie, czym zajmuje się informatyka i jaka jest jej rola we współczesnym

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne język polski 1. Kryteria ocen z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego, tekstu prozy lub dramatu 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

PAPIEROPLASTYKA. Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Autor: Barbara Turska-Paprzycka

PAPIEROPLASTYKA. Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Autor: Barbara Turska-Paprzycka Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum PAPIEROPLASTYKA Autor: Barbara Turska-Paprzycka 1 Spis treści: 1. WSTĘP...3 2. CELE EDUKACYJNE...3 2.1. CELE KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...4 2.2. CELE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku BIULETYN EDUKACYJNY PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ UZDOLNIONYCH I I I Białystok 2012 1 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

TYLKO OSZLIFOWANY DIAMENT ŚWIECI

TYLKO OSZLIFOWANY DIAMENT ŚWIECI TYLKO OSZLIFOWANY DIAMENT ŚWIECI MATERIAŁY POMOCNICZE DO REALIZACJI PROGRAMU ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ALEKSANDER RYBSKI NOWY SĄCZ - 2009 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2009 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach

Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach WSTĘP Podstawą konstruowania niniejszego programu jest analiza wyników sprawdzianu dla klas szóstych w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Gra symulacyjna IPK Innowacyjny Producent Komputerów Podręcznik użytkownika Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo