Wytyczne do studium wykonalności dla projektów organizacji imprez kulturalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytyczne do studium wykonalności dla projektów organizacji imprez kulturalnych"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 1231/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 października w sprawie zmiany Uchwały nr 510/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Wytycznych do studium wykonalności dla projektów organizacji imprez kulturalnych realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (MRPO) Wytyczne do studium wykonalności dla projektów organizacji imprez kulturalnych realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (MRPO) Niniejsze wytyczne mają zastosowanie do projektów nieinwestycyjnych występujących w ramach Działania 3.3 Instytucje kultury, Schemat B Organizacja imprez o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Październik, 2011 r.

2 SŁOWNIK STOSOWANYCH POJĘĆ Wstęp 5 2. Podstawowe informacje na temat projektu Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu 5 4. Zidentyfikowane problemy 6 5. Logika interwencji Cele ogólne projektu Cel główny (bezpośredni) projektu Rezultaty projektu Produkty projektu Działania podejmowane w projekcie Założenia Planowany sposób wykorzystania efektów projektu Komplementarność z innymi działaniami/projektami Analiza instytucjonalna, wykonalność i trwałość projektu Analiza instytucjonalna Wykonalność organizacyjna Wykonalność i trwałość finansowa 8 7. Analizy specyficzne dla projektów organizacji imprez kulturalnych Strategia działań promocyjnych Analiza podmiotów uczestniczących w imprezie Wpływ na polityki horyzontalne 9 9. Informacja na temat podatku VAT Analiza finansowa Założenia do analizy finansowej Wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane Prognoza przychodów projektu Prognoza kosztów uzyskania przychodów Wartość rezydualna Ustalenie poziomu dofinansowania projektu z funduszy UE Poziom dofinansowania dla projektów podlegających zasadom pomocy publicznej Poziom dofinansowania dla projektów nie podlegających zasadom pomocy publicznej Wskaźniki efektywności finansowej Źródła finansowania projektu Weryfikacja trwałości finansowej dla scenariusza z projektem. 19 2

3 WPROWADZENIE Niniejsze Wytyczne określają wymagania Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata (MRPO) w zakresie pożądanej formy oraz zawartości studium wykonalności projektów związanych z organizacją imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, w szczególności festiwali, targów w obrębie sfery kultury, wystaw i przeglądów form artystycznych aplikujących o dofinansowanie ze środków MRPO. Ze względu na specyficzny charakter projektów dotyczących organizacji imprez kulturalnych oraz wydarzeń promocyjnych studium wykonalności (dalej SW) dla tego typu projektów jest ukierunkowane na prezentację założeń projektu oraz jego planowanego wpływu na ekonomiczno-społeczny rozwój regionu. Oprócz podanych obligatoryjnych elementów, SW może zawierać dodatkowe informacje, rozwijające zapisy podane we wniosku aplikacyjnym. Istotnym jest, aby zapisy wniosku aplikacyjnego oraz SW, w szczególności analiz finansowych wykazywały spójność. Dopuszczalne jest zastosowanie odmiennych rozwiązań (pod warunkiem ich uzasadnienia), jeżeli tych postulowanych w Wytycznych nie da się zastosować do danego projektu lub ich zastosowanie jest nielogiczne lub niecelowe. Ponadto istnieje możliwość przygotowania SW w odmiennej - od wskazanej tutaj - formie, musi ono jednak zawierać wszystkie wskazane w dokumencie elementy i niezbędne informacje, a metodologia wyznaczania wskaźników analizy finansowej winna być tożsama z wskazaną w Wytycznych. 3

4 SŁOWNIK STOSOWANYCH POJĘĆ Analiza finansowa: umożliwia dokładne prognozowanie wpływów, które pokryją przyszłe wydatki. Wykonanie analizy finansowej pozwala: 1) ustalić poziom dofinansowania projektu, 2) obliczyć wskaźniki efektywności finansowej, w oparciu o koncepcję zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto, 3) zweryfikować i zagwarantować zrównoważone saldo przepływów pieniężnych (weryfikacja trwałości finansowej). Analiza trwałości finansowej: ma na celu weryfikację czy posiadane zasoby finansowe wystarczą na pokrycie wydatków w okresie odniesienia. Trwałość finansowa zostaje potwierdzona, jeśli skumulowane przepływy gotówki netto dla scenariusza z projektem w kolejnych latach okresu odniesienia są równe lub powyżej zera. Całkowita wartość projektu: obejmuje wszystkie wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane projektu wraz z podatkiem VAT. Ceny bieżące (ceny nominalne): ceny występujące faktycznie w danym czasie. Ceny takie uwzględniają inflację i należy je odróżniać od cen stałych. Ceny stałe (ceny realne): ceny w roku bazowym, stosowanie których pozwala wyeliminować wpływ inflacji na dane ekonomiczne. Dyskontowanie: proces dostosowywania przyszłej wartości wpływu lub wydatku do ich bieżącej wartości przy użyciu stopy dyskontowej, poprzez przemnożenie przyszłej wartości przez współczynnik dyskontowy, który maleje wraz z upływem czasu. Finansowa stopa zwrotu (FRR): wewnętrzna stopa zwrotu (zob. definicja poniżej) obliczona przy użyciu wartości finansowych i wyrażająca zyskowność finansową projektu. Okres odniesienia (okres referencyjny, horyzont czasowy): okres, za który należy sporządzić prognozę przepływów pieniężnych generowanych przez projekt, liczony od roku poniesienia pierwszych wydatków na rzecz projektu. Pomoc publiczna: wsparcie dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, o ile jednocześnie spełnione są następujące warunki, tj.: występuje transfer środków publicznych, podmiot uzyskuje korzyść ekonomiczną, wsparcie ma charakter selektywny (tzn. uprzywilejowuje określone podmioty albo produkcję określonych towarów), grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję na rynku oraz wpływa na wymianę handlową między krajami członkowskimi UE. Projekt generujący dochód netto: w myśl art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z poźn. zm. to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, którego całkowity koszt przekracza 1 mln EUR i obejmuje inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających oraz projekt pociągający za sobą sprzedaż gruntu lub budynków lub dzierżawę gruntu lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne świadczenie usług, dla których wartość bieżąca przychodów w rozumieniu art. 55 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 przewyższa wartość bieżącą kosztów. Przychody projektu: oczekiwane, należne jednostce kwoty za sprzedane produkty, towary, materiały i inne rzeczowe oraz finansowe składniki zasobów majątkowych. Stopa dyskontowa: stopa, względem której przyszłe wartości sprowadza się do wartości bieżącej. Wartość rezydualna: wartość netto majątku ujęta w ostatnim roku okresu odniesienia. Wewnętrzna stopa zwrotu: stopa dyskontowa, przy której zaktualizowana wartość netto strumienia wpływów i wydatków równa jest 0. Będzie to finansowa stopa zwrotu (FRR), jeśli szacunek wartości oparty jest na rynkowych cenach. Zaktualizowana wartość netto (NPV): suma otrzymana po pomniejszeniu zdyskontowanej wartości oczekiwanych wpływów inwestycji o zdyskontowaną wartość oczekiwanych wydatków. 4

5 1. Wstęp W tym punkcie należy przedstawić krótkie wprowadzenie do projektu, będące równocześnie streszczeniem całego opracowania, które agreguje wnioski z przeprowadzonych analiz. Część ta nie powinna przekraczać 2 stron i winna obejmować w szczególności: 1. cele projektu i ich kwantyfikacje w postaci wskaźników produktu i rezultatu, 2. planowany poziom kosztów projektu z określeniem wysokości kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, 3. ramy czasowe projektu, zgodnie z przyjętym harmonogramem, 4. wnioskowany poziom dofinansowania projektu, 5. wyniki i wnioski z analizy finansowej (m. in. wskaźniki efektywności finansowej, weryfikacji trwałości finansowej) oraz opis odbiorców projektu. Dodatkowo, w celu usprawnienia procedury oceny merytorycznej projektu, należy podać w poniżej tabeli informacje na temat kryteriów oceny merytorycznej. Kryterium oceny merytorycznej Kompleksowość oraz innowacyjność projektu Ekonomiczno-społeczny wpływ na rozwój regionu Trwałość projektu Wpływ na polityki horyzontalne Komplementarność projektu Zasięg oddziaływania wydarzenia Stan przygotowania projektu do realizacji kryteria dla projektów niewymagających pozwolenia na budowę Numer strony SW na której zawarto opis danego kryterium 2. Podstawowe informacje na temat projektu W tym punkcie należy przedstawić: - tytuł projektu, - genezę projektu, - charakterystykę zakresu rzeczowego projektu. 3. Analiza otoczenia społeczno gospodarczego projektu W tym punkcie należy wskazać kluczowe cechy istotne z punktu widzenia sektora imprez kulturalnych na danym terenie tak, aby zrozumieć problemy, do których rozwiązania ma się przyczynić realizacja projektu. Analiza winna opierać się o aktualne dane statystyczne, które potwierdzać będą stan faktyczny (analiza podaży). Zagadnienia o charakterze ogólnym, takie jak np. liczba mieszkańców gminy, ukształtowanie terenu, o ile nie mają bezpośredniego związku z tematyką projektu, należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Kolejnym istotnym elementem, który winien zostać zaprezentowany w tym punkcie jest spójność ze Strategią Rozwoju Województwa, lokalnymi i sektorowymi strategiami rozwoju, a także strategią rozwoju instytucji Wnioskodawcy. Istotne jest wykazanie spójności projektu ze strategicznymi założeniami rozwoju danego obszaru/dziedziny na poziomie zarówno lokalnym, regionalnym, jak i krajowym. Wykazanie spójności z dokumentami strategicznymi na danym terenie (w danym sektorze) stanowi dowód, iż Wnioskodawca działa planowo i posiada lub też wpisuje się w spójną politykę rozwoju danego terenu/sektora. Instytucja Zarządzająca MRPO

6 4. Zidentyfikowane problemy Na podstawie analizy przeprowadzonej w rozdziale 3 Analiza otoczenia społecznogospodarczego projektu należy wskazać problemy i występujące na danym terenie w sektorze imprez kulturalnych, które projekt ma na celu rozwiązać lub przyczynić się do ich rozwiązania. Opis, o którym mowa powyżej, winien zawierać szczegółowe uzasadnienie. 5. Logika interwencji W tym punkcie należy wskazać, w jaki sposób działania zaplanowane w ramach projektu, realizujące postawione przez Wnioskodawcę cele, przekładają się na likwidację lub ograniczenie zidentyfikowanych problemów Cele ogólne projektu - długofalowe konsekwencje zrealizowanego projektu, wykraczające poza natychmiastowe efekty dla Wnioskodawcy (poza harmonogram realizacji projektu) i będące opisem modelowej, docelowej sytuacji Wnioskodawcy i jego otoczenia. Przy czym ww. cele winny wykazywać spójność z celami programu Cel główny (bezpośredni) projektu - konsekwencje zrealizowanego projektu bezpośrednio związane z Wnioskodawcą i/lub jego sytuacją, które będą uzyskane po zakończeniu lub w trakcie jego realizacji. Z reguły projekt realizuje założone cele ogólne jedynie w części. Tym samym cel bezpośredni projektu to efekt założony dla danego projektu. Z uwagi na czytelność projektu cel bezpośredni projektu jest tylko jeden, nie wyklucza to jednak możliwości zdefiniowania kilku celów głównych. Cel ten winien zostać precyzyjnie określony za pomocą wskaźników rezultatu projektu, które bezpośrednio przełożą się na potrzeby odbiorców projektu Rezultaty projektu 1 stanowią wskaźniki celu głównego. To bezpośrednie i natychmiastowe korzyści, jakie wynikną dla Wnioskodawcy po zakończeniu projektu lub w trakcie jego realizacji w związku ze realizowanymi działaniami, tj. dostarczonymi mu usługami/dostawami materialnymi. Rezultat jest w sposób bezpośredni powiązany z realizacją projektu. W punktach 5.1, 5.2 i 5.3 Wnioskodawca winien wymienić, a następnie opisać wszystkie istotne ekonomiczne i społeczne skutki projektu oraz dokonać ich kwantyfikacji. W konsekwencji należy dokonać prezentacji kosztów i korzyści wraz z ich uzasadnieniem oraz zobrazować za pomocą danych liczbowych Produkty projektu 2 - bezpośrednie, materialne efekty realizacji poszczególnych działań w ramach projektu mierzone konkretnymi wielkościami (np. liczba projekcji filmowych podczas festiwalu). W tym punkcie należy opisać dobra powstałe bądź pozyskane w ramach projektu, które po zakończeniu realizacji projektu, bądź też w trakcie jego realizacji, przełożą się na rezultaty opisane we wcześniejszym punkcie Działania podejmowane w projekcie aktywności planowane do realizacji w ramach projektu, które doprowadzą do uzyskania określonych produktów, a tym samym do realizacji założonych rezultatów i celów. 1 Informacje zawarte w tym punkcie winny być spójne z informacjami przedstawionymi we wniosku aplikacyjnym, przy czym w SW Wnioskodawca winien przestawić pełniejszy zakres wskaźników rezultatu. 2 Informacje zawarte w tym punkcie winny być spójne z informacjami przedstawionymi we wniosku aplikacyjnym, przy czym w SW Wnioskodawca winien przestawić pełniejszy zakres wskaźników produktów. Instytucja Zarządzająca MRPO

7 5.6. Założenia warunki, jakie musi spełnić Wnioskodawca, aby rozpocząć realizację projektu. W tym punkcie należy przedstawić, krótką informację dotyczącą sporządzenia lub/i pozyskania odpowiednich dokumentów związanych z praktycznymi aspektami realizacji, pozwoleń wymaganych prawem lub dla określonych typów projektów, zasobów ludzkich i materiałowych oraz innych niezbędnych zasobów dla rozpoczęcia oraz prawidłowej realizacji projektu Planowany sposób wykorzystania efektów projektu w tym punkcie Wnioskodawca winien określić sposób wykorzystania, upowszechnienia lub możliwości kontynuacji i rozwijania efektów projektu po jego zakończeniu oraz przedstawić informację czy przewiduje dokonywanie ewaluacji okresowej projektu Komplementarność z innymi działaniami/projektami - w tym punkcie należy przedstawić informację na temat działań/projektów komplementarnych, które są nakierowane na realizację wspólnych celów strategicznych lub też mogą mieć wpływ na realizację niniejszego projektu bez względu na źródło ich finansowania (środki krajowe, zagraniczne, w tym unijne). Analizę komplementarności projektów realizowanych przez Wnioskodawcę/Partnerów lub inne podmioty należy rozpatrywać w kontekście projektów zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji. W przypadku działań planowanych do realizacji należy uwzględnić jedynie te, które są ujęte w dokumentach programowych zapewniających wysokie prawdopodobieństwo realizacji. Przedstawione w tym punkcie informacje winny być spójne z zapisami dokumentów strategicznych. 6. Analiza instytucjonalna, wykonalność i trwałość projektu 6.1. Analiza instytucjonalna w tym punkcie należy podać informacje na temat: statusu prawnego Wnioskodawcy (formy prawnej), tj. dokumentów regulujących jego funkcjonowanie oraz innych istotnych danych dotyczących uwarunkowań prawnych jego funkcjonowania, Partnerów zaangażowanych w realizację projektu, tj. ich statusu prawnego, charakteru zaangażowania, zakresu odpowiedzialności oraz praw do produktów projektu, a także innych istotnych informacji w zakresie partnerstwa. Jednocześnie w tym punkcie należy przedstawić opis działalności Wnioskodawcy/Partnerów w obszarze kultury lub/i promocji za ostatnie trzy lata (w przypadku gdy podmiot istnieje krócej niż trzy lata należy przedstawić charakterystykę za cały okres prowadzenia działalności). Opis winien obejmować zrealizowane projekty, a także udział w zewnętrznych projektach w roli partnera, wraz z podaniem kosztów projektów oraz źródeł finansowana jak również terminy w których się one odbyły. Uzupełnienie ww. informacji stanowić mogą referencje Wykonalność organizacyjna - w tym punkcie należy odpowiedzieć na pytanie czy Wnioskodawca posiada odpowiednie struktury organizacyjne i zespół ludzki o kwalifikacjach zapewniających realizację projektu. W przypadku realizacji zadania za pomocą własnych kadr należy opisać kompetencje osób, które będą czuwać nad prawidłową realizacją projektu. Dodatkowo, jeśli przewiduje się aktywny udział Partnerów, należy dokonać analizy potencjału organizacyjnego Partnera pod kątem jego zdolności do właściwego wdrożenia projektu. W przypadku, gdy Wnioskodawca na moment złożenia wniosku o dofinansowanie, nie posiada odpowiednich kadr i/lub nie dysponuje właściwymi strukturami organizacyjnymi należy określić czy i w jaki sposób planuje zorganizować odpowiednie zasoby/struktury i jakimi kryteriami będzie się kierować przy ich doborze. Instytucja Zarządzająca MRPO

8 6.3. Wykonalność i trwałość finansowa 3 w tym punkcie należy określić zdolność do pokrycia kosztów w całym okresie odniesienia. Trwałość finansowa jest uwarunkowana zdolnością do samofinansowania się przez projekt oraz sytuacją finansową Wnioskodawcy/Partnera w kontekście pokrycia kosztów projektu. 7. Analizy specyficzne dla projektów organizacji imprez kulturalnych W tym punkcie należy przedstawić informacje na temat bezpośrednich odbiorców projektu. Należy wskazać, jakie podmioty i grupy docelowe skorzystają na realizacji projektu oraz w jakim zakresie i w jaki sposób rozeznano ich preferencje. W konsekwencji Wnioskodawca jest zobowiązany do zaprezentowania przyjętych założeń projektowych, w szczególności winien odpowiedzieć na pytania: dlaczego wybrał określoną metodę/narzędzie/rozwiązanie na potrzeby realizacji projektu, czym uzasadnia dobór rozwiązań przyjętych w projekcie? czy przyjęte narzędzia/metody/rozwiązania są zgodne z najlepszą praktyką w danej dziedzinie? czy przyjęte narzędzia/metody/rozwiązania są optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkowników? czy projekt przedstawia optymalny stosunek jakości do ceny? W przypadku projektów z zakresu organizacji wydarzeń kulturalnych istotna jest innowacyjność przyjętych rozwiązań oraz korzystanie z najlepszych dostępnych praktyk aspekty te winny zostać szczegółowo opisane w tym punkcie. Istotne jest również wskazanie czy projekt ma charakter nowatorski czy też być może jest przedsięwzięciem cyklicznym lub też czy podobne inicjatywy są już realizowane w regionie lub sąsiednich województwach. W przypadku imprez cyklicznych niezbędne jest wykazanie wartości dodanej czyli dodatkowych elementów i nowej jakości w projekcie, które to elementy odróżniać będą współfinansowaną imprezę od imprez realizowanych w latach poprzednich. W przypadku wydarzeń, które nie mają charakteru nowatorskiego, należy wskazać, jakie elementy planowanego projektu decydują o jego przewadze konkurencyjnej i atrakcyjności w stosunku do podobnych działań realizowanych przez inne podmioty na danym terenie Strategia działań promocyjnych w tym punkcie należy przedstawić założenia dotyczące strategii działań promocyjnych, która winna obejmować m. in. planowane lub/i zrealizowane działania w zakresie pozyskania sponsora czy kanałów promocji w celu dotarcia do grup odbiorców Analiza podmiotów uczestniczących w imprezie - należy wskazać Partnerów/ wykonawców którzy będą brać udział w danym wydarzeniu. Dodatkowo należy określić rangę podmiotów biorących udział w wydarzeniu kulturalnym, a także ich różnorodność. W przypadku jeśli Wnioskodawca przewiduje, w toku realizacji projektu, udział znanych postaci z określonej branży należy wskazać jakie kroki poczyniono do w celu zagwarantowania udziału tych osób w planowanym wydarzeniu. 3 Informacje zawarte w tym punkcie winny być spójne z informacjami przedstawionymi we wniosku aplikacyjnym oraz w analizie finansowej. Instytucja Zarządzająca MRPO

9 8. Wpływ na polityki horyzontalne W tym punkcie należy przedstawić informację na temat co najmniej neutralnego wpływu projektu w zakresie 4 : równości szans kobiet i mężczyzn, równości osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych, równości obszarów miejskich i wiejskich, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Neutralny wpływ oznacza, że projekt spełnia wyznaczone w danym zakresie minimum (np. limity zanieczyszczeń) lub też że brak jest bezpośredniego, logicznego powiązania pomiędzy realizowanym projektem a daną polityką. Wszelkie działania podejmowane przez Wnioskodawcę wykraczające poza niezbędne minimum, będą traktowane jako pozytywny wpływ (np. stosowanie technologii szczególnie przyjaznych środowisku). W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na którąkolwiek z polityk horyzontalnych projekt nie będzie podlega ocenie. 9. Informacja na temat podatku VAT W tym punkcie należy przedstawić założenia w zakresie VAT w ramach projektu, poprzez wskazanie informacji na temat prawnej możliwości jego odzyskania przez Wnioskodawcę/ Partnerów w związku z realizacją projektu, w szczególności należy określić: - podstawę prawną zwolnienia, - planowany sposób przekazania produktów projektu po jego zakończeniu 5, - strukturę czynności 6 będącą podstawą do rozliczenia VAT proporcją (należy wskazać i opisać czynności nieopodatkowane, czynności opodatkowane, czynności zwolnione przypisując im procentowe udziały). W przypadku gdy część podatku VAT stanowi koszt kwalifikowany należy w niniejszym punkcie przedstawić wyliczenia dotyczące obowiązującej struktury. Dokonując opisu założeń w zakresie kwalifikowalności VAT należy mieć na uwadze, iż VAT stanowi: wydatek kwalifikowany w przypadku, gdy nie istnieje prawna możliwość jego odzyskania, wydatek niekwalifikowany w przypadku, gdy istnieje prawna możliwość jego odzyskania. W przypadku, gdy nie istnieje prawna możliwość odzyskania VAT (podatek jest kwalifikowany) analizę finansową należy przeprowadzić w kwotach brutto. W przypadku, gdy istnieje prawna możliwość odzyskania VAT (podatek jest nie kwalifikowany) analizę finansową należy przeprowadzić w kwotach netto. 4 Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z poźn. zm. na państwa członkowskie wdrażające fundusze strukturalne nałożony został obowiązek stosowania zasady równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, a także zasady zrównoważonego rozwoju i propagowania ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego. 5 Informacje zawarte w tym punkcie winny być spójne z zapisami rozdziału 6.3 Wykonalność i trwałość finansowa 6 Przedstawienie struktury sprzedaży dotyczy tych Wnioskodawców/Partnerów, którzy dokonują częściowego odliczenia VAT. Instytucja Zarządzająca MRPO

10 Możliwość częściowego odliczenia VAT Przygotowanie analizy zarówno w kwotach netto jak i brutto wymaga przedstawienia szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie, które umożliwią ocenę poprawności dokonanych założeń i wyliczeń. Wyjaśnienia te powinny wskazywać które pozycje uwzględniają VAT, a które zostały określone w kwotach netto. 10. Analiza finansowa Analiza finansowa przeprowadzona dla projektów aplikujących o dofinansowanie ze środków UE stanowi podstawę do oszacowania poziomu dofinansowania, w tym poziomu dofinansowania dla projektów generujących dochód netto 7. Ponadto celem analizy finansowej jest wykazanie, że zapewnione przez Wnioskodawcę/Partnerów środki finansowe będą wystarczające do sfinansowania projektu w całym okresie odniesienia. Analiza finansowa winna dostarczyć informacji na temat: - kosztów projektu, w tym wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych oraz ewentualnych kosztów uzyskania przychodu, - przychodów projektu, - poziomu dofinansowania, - wskaźników efektywności finansowej, - trwałości finansowej dla scenariusza z projektem Założenia do analizy finansowej I. Analiza finansowa winna być przeprowadzona w oparciu o metodologię zdyskontowanego przepływu środków pieniężnych (ang. Discounted Cash Flow) zwaną dalej metodologią/analizą DCF przy założeniach, iż: - podane informacje i dane liczbowe winny odpowiadać obowiązującym przepisom prawa, normom, cenom rynkowym i danym statystycznym, - analizy finansowe należy wykonywać kierując się zasadami rzetelności oraz ostrożności wyceny, - wszelkie wielkości finansowe przyjęte w ramach analizy finansowej, tj. przychody i koszty, określające przepływy pieniężne projektu, ujmowane są z punktu widzenia podmiotów zaangażowanych finansowo w realizację projektu, tj. Wnioskodawcy/ Partnerów. W przypadku gdy w realizację projektu zaangażowanych jest więcej niż jeden podmiot analizę finansową należy przeprowadzić oddzielnie dla każdego z tych podmiotów, a następnie przedstawić analizę skonsolidowaną (tzn. ujęcie przepływów obliczonych wcześniej dla zaangażowanych podmiotów z wyeliminowaniem wzajemnych rozliczeń związanych z realizacją projektu), - analiza finansowa uwzględnia wyłącznie przepływ środków pieniężnych, tj. rzeczywistą kwotę pieniężną wypłacaną lub otrzymywaną w ramach danego projektu. W rezultacie, nie mogą być przedmiotem analizy DCF niepieniężne pozycje rachunkowe takie jak np. amortyzacja, - analiza finansowa uwzględnia przepływy pieniężne w tym roku, w którym zostały one dokonane lub planowane jest ich dokonanie, 7 Zgodnie z zapisami art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z poźn. zm. dla projektów generujących dochód o wartości całkowitej powyżej 1 mln euro, obliczenia poziomu dofinasowania należy ustalić w oparciu o metodologię luki w finansowaniu. Instytucja Zarządzająca MRPO

11 - analiza finansowa uwzględnia zmianę wartości pieniądza w czasie, co oznacza, że przepływy środków pieniężnych, obliczone dla kolejnych lat okresu odniesienia, podlegają dyskontowaniu przy zastosowaniu stopy dyskontowej. W celu dokonania obliczeń należy przyjąć, jednakową dla całego okresu odniesienia, stopę dyskontową na poziomie 5% dla analiz przeprowadzonych w cenach stałych lub na poziomie 8% dla analiz przeprowadzonych w cenach bieżących. II. Za rok obrotowy przyjąć należy rok kalendarzowy. III. Prognoza przepływów pieniężnych winna być sporządzona w jednostce pieniężnej - PLN (zaokrąglone do pełnych złotych). Poszczególne elementy przepływów pieniężnych należy kalkulować w cenach stałych lub w cenach bieżących, przy czym wybór i zastosowanie cen w analizie należy uzasadnić. IV. Projekcja skumulowanych przepływów pieniężnych dokonywana na potrzeby weryfikacji trwałości finansowej winna być sporządzona w ujęciu rocznym. V. Okres odniesienia za który należy sporządzić prognozę przepływów finansowych w zakresie projektów: nie generujących przychodów, tj. projektów, w ramach których nie będą świadczone odpłatne usługi, bądź dostarczane odpłatnie dobra (np. sprzedaż publikacji, biletów, reklama na stronie internetowej) jest wyznaczony czasem trwania imprezy/imprez, generujących przychody, tj. projektów w ramach których będą świadczone odpłatne usługi, bądź dostarczane odpłatnie dobra (np. sprzedaż publikacji, biletów, reklama na stronie internetowej) jest wyznaczony czasem trwania imprezy/imprez oraz okresem w którym występują efekty finansowe projektu (przychody i koszty). Przy czym w przypadku gdy projekt będzie generował przychody tylko w okresie trwania imprezy/ imprez wówczas okres odniesienia równy będzie okresowi imprezy Np. Projekt polega na organizacji imprezy promocyjnej o charakterze targowym i wystawienniczym. Okres ponoszenia wydatków na przygotowanie imprezy to 1 rok, a. okres generowania przychodów po zakończeniu realizacji projektu to 3 lata. Zatem długość projekcji finansowych wynosi 4 lata. VI. Założenia makroekonomiczne przyjęte na potrzeby analizy finansowej winny opierać się na możliwie najbardziej aktualnych prognozach. W tym celu należy korzystać z danych zawartych w Zaktualizowanych Wariantach Rozwoju Gospodarczego Polski 8. Należy stosować wartości dla scenariusza podstawowego dla wskazanego okresu. Dla pozostałego okresu analizy finansowej (wykraczającego poza wskazany okres) należy stosować wartości, jak z ostatniego roku ww. prognoz Wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane Należy przedstawić szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy 9 wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych projektu wraz z określeniem poszczególnych pozycji oraz podaniem źródła ich szacunków. Harmonogram winien być przygotowany: - w układzie kwartalnym, - z podziałem na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane z wyodrębnieniem kwoty podatku VAT Prognozy są zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 9 Informacje zawarte w tym punkcie winny być spójne z informacjami przedstawionymi w analizie finansowej oraz wniosku aplikacyjnym. 10 W przypadku Wnioskodawców/Partnerów którzy mają możliwość częściowego odliczania VAT koniecznym jest przedstawienie tego faktu w analizie finansowej, zgodnie z uzyskiwaną/planowaną do uzyskiwania strukturą sprzedaży. Instytucja Zarządzająca MRPO

12 !Plik Excel: Informacje na temat harmonogramu rzeczowo-finansowego należy przedstawić w załączniku Excel w Arkuszu Specyfikacja wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych Prognoza przychodów projektu Ten punkt analizy finansowej jest wymagany w przypadku projektów, w wyniku których będą świadczone odpłatne usługi, bądź będą dostarczane odpłatnie wyroby gotowe lub/i towary. Z uwagi na to, iż poziom przychodów musi wynikać wprost z planowanej ilości sprzedaży oraz przyjętych opłat za produkty/usługi/towary przygotowanie prognozy przychodów obejmuje: 1. opis założeń dotyczących popytu i określenie prognozy sprzedaży, 2. opis założeń przyjętych do sporządzenia projekcji przychodów (ceny, taryfy itp.), 3. sporządzenie projekcji przychodów. Program sprzedaży 11 W tej części analizy finansowej należy przedstawić plan sprzedaży ilościowej wyrobu/usługi/towarów w oparciu o analizę odbiorców projektu/analizę popytu. Projekcje ilościową należy przedstawić w rozbiciu na poszczególne wyroby/usługi/towary. W przypadku podobnych wyrobów/usług/towarów można je pogrupować ze względu na charakterystyczne cechy i jednakowe jednostki miary. W konsekwencji istotnym jest: - oszacowanie istniejącego popytu, - prezentacja rzeczywistych danych historycznych oraz założonych trendów dotyczących prognoz popytu na wyroby/usługi/towary, - oszacowanie przyszłego popytu oraz przedstawienie założeń dla jego wyliczenia. Prognoza opłat za produkty/usługi/towary Planowana wysokość opłat (cen, taryf), winna uwzględniać obowiązujące przepisy prawa. Prognoza przychodów Projekcję przychodów należy przedstawić z wyodrębnieniem: - rodzajów oferowanych produktów/usług/towarów. - grup odbiorców (np. indywidualni odbiorcy, przedsiębiorstwa).!plik Excel: Założenia, kalkulacje przyjęte do prognozy przychodów oraz ich prognozę należy przedstawić w załączniku Excel, w Arkuszu Przepływy finansowe Prognoza kosztów uzyskania przychodów Przygotowanie prognoz kosztów uzyskania przychodów obejmuje: - opis założeń przyjętych do sporządzenia projekcji kosztów uzyskania przychodów, - sporządzenie projekcji kosztów uzyskania przychodów w układzie rodzajowym. Punktem wyjścia w projekcji kosztów uzyskania przychodów winny być: - dane historyczne kosztów, które zostały poniesione przez Wnioskodawcę/Partnerów w ciągu trzech ostatnich lat lub dane z ostatniego dostępnego okresu, - dane określone na podstawie najlepszej wiedzy konsultantów i dostępnych danych rynkowych w przypadku braku danych historycznych. Planując prognozę kosztów uzyskania przychodów należy uwzględnić ich powiązanie z założeniami prognozy przychodów projektu. 11 Informacje zawarte w tym punkcie winny być spójne z informacjami przedstawionymi w rozdziale Logika interwencji, analizie finansowej oraz we wniosku aplikacyjnym (w szczególności w kontekście planowanych wskaźników projektu). Instytucja Zarządzająca MRPO

13 Koszty należy przedstawić wg klasyfikacji kosztów rodzajowych, która zawierać winna pozycje: - zużycie materiałów i energii, - amortyzacja, - usługi obce, - wynagrodzenia, - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników, - podatki i opłaty, - pozostałe koszty rodzajowe. Zużycie materiałów i energii - w tej pozycji ujmowane są koszty zużycia materiałów podstawowych (koszty materiałów bezpośrednich), koszty materiałów o charakterze pomocniczym, koszt zużytej energii elektrycznej, opałowej, wody, gazu, paliwa samochodowego oraz wartość środków obrotowych zaliczanych bezpośrednio w koszty (np. materiały biurowe, opakowania itp.). Amortyzacja - w pozycji tej ujmowane są koszty amortyzacji majątku trwałego zakupionego w związku z realizacją projektu oszacowane na podstawie poniesionych wydatków ekonomicznego okresu życia tego składnika. Wysokość amortyzacji należy ustalić: - oddzielnie dla każdej z grup majątku trwałego, - biorąc pod uwagę co najmniej minimalny okres amortyzacji środka trwałego wynikający z przepisów prawa. Usługi obce - w tej pozycji ujmowane są koszty nabycia usług, świadczonych na rzecz jednostki wskutek realizacji projektu przez inne podmioty. Do tych kosztów zalicza się wydatki związane np. z najmem obiektów, leasingiem operacyjnym, remontami, serwisem i konserwacjami środków trwałych, łącznością (usługi pocztowe, telekomunikacyjne), transportem towarów i osób, dozorem mienia przez obce jednostki, doradztwem, sprzątaniem obiektów, innymi świadczeniami zaliczonymi do usług (np. usługi informatyczne, wydawnicze, szkoleniowe, pralnicze, komunalne). Ich poziom należy określić w oparciu o planowane zapotrzebowanie na danego rodzaju usługi. Wynagrodzenia - w tej pozycji ujmowane są koszty wynagrodzeń, które należy prognozować na podstawie planowanego zatrudnienia oraz przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia brutto wynikającego z wewnętrznych uwarunkowań Wnioskodawcy/Partnerów. Przy prognozowaniu kosztów wynagrodzeń należy pamiętać o uwzględnieniu wskaźnika realnego wzrostu wynagrodzeń, zgodnie z prognozami makroekonomicznymi, o których mowa w Podrozdziale Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników - w tej pozycji ujmowane są koszty ponoszone przez pracodawcę w zakresie ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników, w tym narzutów na pracę (składek ZUS, FP, FGŚP i inne) w wysokości, która wynika z obowiązujących przepisów prawa i danych finansowo-księgowych podmiotu. Podstawę obliczeń winno stanowić wynagrodzenie brutto. Podatki i opłaty w tej pozycji ujmowane są podatki i opłaty o charakterze kosztowym, do których zalicza się przede wszystkim: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty skarbowe i notarialne, opłaty środowiskowe oraz VAT w części która nie podlega odliczeniu. Koszty zaliczane do tej grupy winny być ustalane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Pozostałe koszty rodzajowe w tej pozycji ujmowane są koszty, które nie zostały uwzględnione w żadnej z powyższych kategorii. Do pozostałych kosztów rodzajowych możemy zaliczyć m. in. składki ubezpieczeń majątkowych i osobowych, koszty podróży służbowych, koszty reprezentacji i reklamy. Instytucja Zarządzająca MRPO

14 Pozycje kosztów operacyjnych należy przedstawić w sposób szczegółowy w rozbiciu na poszczególne elementy kosztów.!plik Excel: Założenia, kalkulacje przyjęte do prognozy kosztów oraz ich prognozę należy przedstawić w załączniku Excel, w Arkuszu Przepływy finansowe Wartość rezydualna Wartość netto aktywów trwałych projektu wyliczona na koniec okresu odniesienia winna być uwzględniona jako wartość rezydualna. Pozycję tą obliczona się w oparciu o metodę księgowych odpisów amortyzacyjnych wg formuły: (+) wartość początkowa środków trwałych, (-) suma odpisów amortyzacyjnych Ustalenie poziomu dofinansowania projektu z funduszy UE Wnioskodawca na potrzeby ustalenia właściwego poziomu dofinansowania winien odpowiedzieć na następujące pytania, w kolejności jak poniżej: Odpowiedź (TAK/NIE) Sposób postępowania Pytanie nr 1 Czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis? TAK Ustalenie poziomu dofinansowania w oparciu o zasady i limity wskazane we właściwym programie pomocy publicznej lub Uszczegółowieniu MRPO. NIE Należy przejść do pytania nr 2. Pytanie nr 2 Czy całkowita wartość projektu przekracza równowartość 1 mln euro 12? TAK Należy przejść do pytania nr 3. NIE Do projektu ma zastosowanie poziom dofinansowania wyznaczony w Uszczegółowieniu do MRPO/regulaminie konkursu. Pytanie nr 3 Czy projekt (nie podlegający zasadom pomocy publicznej) generuje przychody 13? TAK Należy przejść do pytania nr 4. NIE Do projektu ma zastosowanie poziom dofinansowania wyznaczony w Uszczegółowieniu MRPO/Regulaminie konkursu. Pytanie nr 4 Czy projekt generuje dochód netto po zdyskontowaniu, tj. czy występuje nadwyżka przychodów nad kosztami projektu (bez amortyzacji)? TAK Ustalenie poziomu dofinansowania w oparciu metodologię luki w finansowaniu. 12 W celu ustalenia, czy całkowity koszt danego projektu przekracza próg 1 mln euro, należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią miesięcznych obrachunkowych kursów stosowanych przez Komisję Europejską z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (miesięczne obrachunkowe kursy wymiany stosowane przez Komisję Europejską publikowane są na stronie: /inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=153&language=en). 13 Przy obliczaniu przychodów bierze się pod uwagę przychody, które pochodzą z opłat ponoszonych bezpośrednio przez korzystających lub przychody z tytułu sprzedaży gruntu lub budynków lub dzierżawy gruntu lub najmu budynków, lub jakiegokolwiek odpłatnego świadczenia usług (z wykorzystaniem powstałej w związku z projektem infrastruktury). Przy czym w przypadku projektów polegających na przygotowaniu terenów pod inwestycje, których beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego przychodów w rozumieniu art. 55 ust, 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 nie stanowią podatek od nieruchomości i inne podatki lokalne płacone przez inwestorów. Instytucja Zarządzająca MRPO

15 NIE Do projektu ma zastosowanie poziom dofinansowania wyznaczony w Uszczegółowieniu MRPO/Regulaminie konkursu Poziom dofinansowania dla projektów podlegających zasadom pomocy publicznej W przypadku projektów podlegających zasadom pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis, wysokość dofinansowania winna zostać określona, zgodnie z poniższym wzorem: Dofinansowanie UE = K kw MaxW PP [1] gdzie: K kw wysokość kosztów kwalifikowanych projektu, ustalonych na podstawie stosownych wytycznych. Należy pamiętać, że w przypadku projektów objętych zasadami pomocy publicznej obowiązują inne zasady kwalifikowalności kosztów. MaxWPP maksymalna stopa współfinansowania określona w odpowiednim programie pomocy publicznej lub Uszczegółowieniu MRPO. Wartość dofinansowania wyliczona w powyższy sposób stanowi maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków UE Poziom dofinansowania dla projektów nie podlegających zasadom pomocy publicznej Projekty nie generujące przychodów, o których mowa w art. 55 ust.1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Jeżeli całkowita wartość projektu nie przekracza równowartości 1 mln euro lub/i projekt nie generuje przychodów, o których mowa w art. 55 ust.1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, poziom dofinansowania winien zostać ustalony zgodnie z pułapami wyznaczonymi w Uszczegółowieniu MRPO/Regulaminie konkursu, w oparciu o wzór: Dofinansowanie UE = K kw MaxW F [2] gdzie: MaxW F maksymalna stopa współfinansowania określona w Uszczegółowieniu MRPO/Regulaminie konkursu Wartość dofinansowania wyliczona w powyższy sposób stanowi maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków UE. Projekty generujące przychody, o których mowa w art. 55 ust.1 Rozporządzenia Rady (WE)1083/2006. Jeżeli całkowita wartość projektu przekracza równowartości 1 mln euro i projekt generuje przychody, o których mowa w art. 55 ust.1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w celu ustalenia właściwego poziomu dofinansowania, należy postępować w następujący sposób: KROK 0 - Ustalenie czy projekt generuje DOCHOD NETTO DOCHÓD NETTO = zdyskontowane: (+) przychody projektu (-) koszty uzyskania przychodów Instytucja Zarządzająca MRPO

16 !Plik Excel: Obliczenia w zakresie dochodu netto należy przeprowadzić w załączniku Excel w Arkuszu Luka w finansowaniu. W przypadku, gdy zdyskontowane koszty uzyskania przychodów są wyższe niż zdyskontowane przychody (w rozumieniu art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006), projekt nie stanowi projektu generującego dochód (bez względu na wielkość wartości rezydualnej). Natomiast w przypadku, gdy zdyskontowane koszty są niższe niż zdyskontowane przychody (w rozumieniu art. 55 ust.1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) projekt stanowi projekt generujący dochód netto. Zgodnie z art. 55 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 przy obliczaniu poziomu dofinansowania należy zastosować metodologię luki w finansowaniu, powiększając zdyskontowany dochód netto (DN ZD) o wartość rezydualną. LUKA W FINANSOWANIU = zdyskontowane: (+) przychody projektu (-) koszty uzyskania przychodów (+) wartość rezydualna OBLICZENIE DOFINANSOWANIA UE KROK 1. Określenie wskaźnika luki finansowej NK NI L F [3] ZD gdzie: L F NI ZD NK wskaźnik luki w finansowaniu, suma zdyskontowanych wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych, wysokość zdyskontowanych wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych, które nie znalazły pokrycia w sumie zdyskontowanych dochodów netto. NK = NI ZD - DN ZD [4] gdzie: DN ZD suma zdyskontowanych dochodów netto (suma zdyskontowanych przychodów w rozumieniu art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz zdyskontowana wartość rezydualna pomniejszone o zdyskontowane koszty (bez amortyzacji), n 1 DNDN ZD t t t1 1r gdzie: r finansowa stopa dyskontowa, n długość okresu odniesienia, t = 1,,n kolejne lata okresu odniesienia. NI n 1 NI ZD t t t1 1r [5] [6] KROK 2. Maksymalny udział UE w wydatkach kwalifikowanych MaxW F = (należy wpisać stopę procentową z Uszczegółowienia MRPO/Regulaminu konkursu) [7] Instytucja Zarządzająca MRPO

17 KROK 3. Określenie wskaźnika rzeczywistego poziomu dofinansowania ze środków UE Wrz F = L F x MaxW F [8] gdzie: Wrz F wskaźnik rzeczywistego poziomu dofinansowania ze środków UE KROK 4. Określenie rzeczywistej kwoty dofinansowania ( kwoty decyzji ) KD = K kw Wrz F [9] 10.7 Wskaźniki efektywności finansowej Podstawą obliczenia wskaźników efektywności są przepływy środków pieniężnych projektu ustalone jako różnica pomiędzy wpływami i wydatkami projektu w kolejnych latach okresu odniesienia. I. Wskaźniki efektywności finansowej inwestycji, tj.: finansowa bieżąca wartość netto (FNPV/C), finansowa stopa zwrotu (FRR/C), wskaźnik Korzyści/Koszty inwestycji (B/C-C). Wskaźniki efektywności finansowej są obliczane z perspektywy całości projektu bez względu na źródło jego finansowania. Wskaźniki te obrazują zdolność wpływów z projektu do pokrycia wydatków w okresie odniesienia. Do wyliczenia tych wskaźników stosuje się następujące kategorie strumieni pieniężnych: po stronie wpływów - przychody w rozumieniu art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, wartość rezydualną, po stronie wydatków wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane, koszty uzyskania przychodów (bez amortyzacji) - w tym podatek dochodowy i inne podatki bezpośrednie, o ile stanowią rzeczywisty wydatek w ramach projektu. II. Wskaźniki efektywności finansowej z kapitału własnego (krajowego), tj.: finansowa bieżąca wartość netto kapitału własnego (FNPV/K), finansowa stopy zwrotu kapitału własnego (FRR/K), wskaźnik Korzyści/Koszty kapitału własnego (B/C-K). Przy ustalaniu wskaźników efektywności finansowej z kapitały własnego należy wyeliminować z przepływów wysokość nakładów sfinansowanych środkami UE. Wkład kapitałowy winien być uwzględniany na dzień, w którym został rzeczywiście wpłacony na rzecz projektu lub zwrócony (w przypadku pożyczek, kredytów). Powyższe wskaźniki oblicza się na podstawie tej samej prognozy przepływów pieniężnych jak w przypadku wskaźników efektywności finansowej z inwestycji z pewnymi modyfikacjami, tj.: nakłady pokazuje się bez części sfinansowanej środkami MRPO, nakłady sfinansowane kredytami, pożyczką bądź innymi zobowiązaniami finansowymi uwzględnia się dopiero w momencie spłaty zaciągniętych zobowiązań. Do wyliczenia wskaźników efektywności finansowej z kapitału stosuje się następujące kategorie strumieni pieniężnych: po stronie wpływów - przychody w rozumieniu art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, wartość rezydualną, Instytucja Zarządzająca MRPO

18 po stronie wydatków: koszty uzyskania przychodów (bez amortyzacji) - w tym podatek dochodowy i inne podatki bezpośrednie, o ile stanowią rzeczywisty wydatek w ramach projektu, koszty finansowe, spłata kredytów/pożyczek, koszty projektu (kapitał własny prywatny, wolne środki Wnioskodawcy) oraz krajowy wkład publiczny (na poziomie lokalnym, regionalnym i centralnym), inne wydatki. Poniżej zamieszczone zostały wzory stosowane do obliczenia ww. wskaźników efektywności: 1. FNPV (Finansowa Zaktualizowana Wartość Netto) n NCF t FNPV t t11r gdzie: NFC t finansowe przepływy pieniężne netto projektu w roku t, (różnica pomiędzy wpływami i wydatkami projektu w roku t). [10] 2. FRR (Finansowa Wewnętrzna Stopa Zwrotu) n NCFt 0 t 1 IRR t 1 3. Wskaźnik Korzyści/Koszty gdzie: B t C t B C NPVB t NPVC t n Bt t t 1 1 r n Ct t t 1 1 r korzyści finansowe generowane przez projekt w kolejnych latach okresu r odniesienia, koszty generowane przez projekt w kolejnych latach okresu odniesienia. [11] [12]!Plik Excel: Obliczenia powyższych wskaźników należy przeprowadzić w załączniku Excel w Arkuszu Efektywność i trwałość finansowa Źródła finansowania projektu W tym punkcie należy przygotować analizę dostępnych źródeł finansowania projektu, poprzez określenie możliwej do osiągniecia struktury finansowania projektu. W przypadku, gdy Wnioskodawca/Partnerzy będą korzystać z kredytów opis winien obejmować warunki kredytowe, w szczególności: kwotę kredytu, oprocentowanie kredytu (należy również określić czy będzie stałe czy zmienne), okres kredytowania (wyrażony w miesiącach), prowizję za udzielenie kredytu, rodzaj spłat (miesięczne, kwartalne, roczne), okres karencji w spłacie(o ile się przewiduje), inne. Ponadto, w przypadku wnioskodawców nie korzystających z zaliczki, analiza winna obejmować zagadnienie finansowania pomostowego, niezbędnego do sfinansowania projektu w czasie oczekiwania na przekazanie transzy dofinansowania. W przypadku wystąpienia finansowania pomostowego należy przedstawić: wiarygodne źródła finansowania pomostowego wraz z kosztem ich pozyskania, kroki, które zostały już podjęte w celu pozyskania wskazanych środków (np. Wnioskodawca posiada promesę kredytową, otwartą linię kredytową) Instytucja Zarządzająca MRPO

19 Dodatkowo należy przedstawić ocenę możliwości finansowych i analizę zdolności do zaciągania zobowiązań finansowych przez Wnioskodawcę/Partnerów. W przypadku projektów realizowanych w ramach partnerstwa, analizę należy przeprowadzić dla podmiotu zaciągającego zobowiązania finansowe w ramach projektu. Ujęcie wpływów ze sprzedaży biletów oraz sponsoringu jako formy zabezpieczenia wkładu własnego. Wpływy ze sprzedaży biletów są wielkością prognozowaną, a więc przyszłymi środkami którym towarzyszy niepewność co do samego faktu ich wystąpienia, jak i wysokości. Z tej przyczyny przedmiotowe wpływy nie mogą zostać potraktowane jako forma zabezpieczenia wkłady własnego. W odniesieniu do środków pozyskiwanych od sponsora, możliwość potraktowania ich jako formy zabezpieczenia wkładu własnego, uzależniona jest od prawdopodobieństwa osiągnięcia tychże przychodów. Jeżeli na moment składania wniosku aplikacyjnego Wnioskodawca posiadał będzie środki pieniężne od sponsora lub jego pisemne zobowiązanie do przekazania środków w określonej wysokości i w określonym terminie na realizacje projektu (np. umowę, porozumienie, list intencyjny), wówczas mogą one być potraktowane jako wkład własny.!plik Excel: Szczegółowe projekcje kształtowania się poziomu dostępnych źródeł należy przedstawić w załączniku Excel w Arkuszu Przepływy finansowe Weryfikacja trwałości finansowej dla scenariusza z projektem Weryfikacja trwałości finansowej polega na zbadaniu salda niezdyskontowanych skumulowanych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt. Projekt uznaje się za trwały finansowo, jeżeli saldo to jest większe bądź równe zeru we wszystkich latach okresu odniesienia. Dla celów weryfikacji trwałości finansowej należy zastosować model dla scenariusza z projektem, tj. podmiot z projektem uwzględniając: Po stronie WYDATKÓW: 1 Docelowe koszty Wnioskodawcy/Partnerów (bez amortyzacji), w tym: całkowite wydatki na realizację imprezy, koszty finansowe, spłata kredytów/pożyczek, koszty uzyskania przychodów (bez amortyzacji), inne. Po stronie WPŁYWÓW: 1 Źródła finansowania, w tym: wkład własny na realizację projektu (z uwzględnieniem finansowania pomostowego projektu), dofinansowanie MRPO, kredyty, inne. 2 Przychody, w tym: przychody projektu, pozostałe przychody z działalności, inne.!plik Excel: Szczegółowe obliczenia w zakresie trwałości finansowej należy przedstawić w załączniku Excel w Arkuszu Efektywność i trwałość finansowa. Instytucja Zarządzająca MRPO

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania studium wykonalności

Instrukcja przygotowania studium wykonalności Instrukcja przygotowania studium wykonalności dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,16 czerwca 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r.

Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r. Załącznik nr 3 do decyzji nr 2/2014/DPE/PRO dyrektora zarządzającego z dnia 10 lutego 2014 r. Wytyczne do sporządzenia studium wykonalności dla Projektów Miejskich realizowanych ze środków Inicjatywy JESSICA

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(5)03/2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 1089/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 7 lipca 2009 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Łódź, 7 lipca 2009 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2008 r. Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Spis treści 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej

Wytyczne w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej Wytyczne w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 2013 Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Projektu Modelowego. Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2

Projektu Modelowego. Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2 Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.erdf.edu.pl Wytyczne do STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Projektu Modelowego Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2 w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych...

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... 4 2. DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM INSTALACJI PILOTAŻOWEJ / DEMONSTRACYJNEJ Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNO FINANSOWA PROJEKTU - STUDIUM WYKONALNOŚCI

ANALIZA EKONOMICZNO FINANSOWA PROJEKTU - STUDIUM WYKONALNOŚCI ANALIZA EKONOMICZNO FINANSOWA PROJEKTU - STUDIUM WYKONALNOŚCI (STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Załącznik do uchwały nr 1/12 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 z dnia 10 stycznia 2012 r. Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R

DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R DZIAŁANIE 1.4. Wsparcie projektów celowych DZIAŁANIE 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B + R Przewodnik po kryteriach dla projektów: a) finansowanych w ramach Działań 1.4.-4.1., b) finansowanych tylko

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Załącznik nr 3 Do Regulaminu konkursu RPLD.03.02.00-1/08 Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych

Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych Narzędzie analizy ekonomicznej polityki spójności 2014 2020 [Robocze tłumaczenie na język polski lipiec 2015 r.] Grudzień 2014 r. PODZIĘKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 5: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2013 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel przewodniczący; prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo