Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1"

Transkrypt

1 Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1 Poznań, dnia 7 października 2013 Julita Żakowska Irena Ratajczak Mirosław Molik Ogólnie rzecz biorąc.. 2

2 AGENDA 1. Analiza zapisów Umowy o dofinansowanie 2. Podstawowe dokumenty 3. Realizacja zakresu rzeczowo-finansowego Projektu 5. Wprowadzanie zmian do Umów o dofinansowanie 6. Terminowość realizacji Projektu 7. Wniosek Beneficjenta o płatność 8. Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o płatność 9. Zaliczka jako forma finansowania projektów 10.Wydatkowanie i rozliczanie zaliczki 11.Kontrola realizacji projektów 12.Rozwiązanie umowy i zwrot dofinansowania 3 4 Analiza zapisów umowy o dofinansowanie Okres realizacji projektu kwalifikowalności wydatków ( 6 ust. 3) Zapisy dotyczące rozpoczęcia i zakończenia realizacji Projektu ( 6, ust. 4, 5, 6, 7 i 8) Zasady i terminy składania wniosków o aneks ( 9 i 15) Terminy składania wniosków o płatność ( 7, ust. 7, 8 i 9 Umowy zawarte w ramach konkursów z 2011 r.; ust. 9,10, 11 i 12 Umowy zawarte w ramach konkursów z 2012 r.) Konieczna dokumentacja dotycząca rozliczania Projektu ( 7) 4

3 Analiza zapisów umowy o dofinansowanie Kontrola Projektu i zasady / terminy przechowywania dokumentów ( 10) Zobowiązania Beneficjenta dotyczące promocji i informacji w ramach realizacji Projektu ( 11) Zakup towarów i usług - procedura wyboru dostawców ( 12) Zapisy dotyczące rozwiązania umowy o dofinansowanie i zwrotu dofinansowania ( 13 i 14) Zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy ( 16) 5 6 Podstawowe dokumenty Umowa o dofinansowanie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. lub 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

4 Podstawowe dokumenty Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ustawa o finansach publicznych Kodeks Spółek Handlowych, Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej Inne przepisy prawa krajowego i wspólnotowego wskazane w komparycji do Umowy o dofinansowanie 7 8 Realizacja zakresu rzeczowo-finansowego Projektu RIF weryfikuje wnioski o płatność z uwzględnieniem zapisów następujących dokumentów: Umowa o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy Harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiący załącznik nr 2 do Umowy Harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy Wnioski Beneficjentów o wprowadzenie zmian do Umowy o dofinansowanie Plan Rozwoju Eksportu zarekomendowany w ramach Etapu I bądź stanowiący załącznik do Wniosku o dofinansowanie projektu 8

5 Realizacja zakresu rzeczowo-finansowego Projektu Przykładowe problemy: Rozliczanie kosztów podróży zagranicznej w kontekście zapisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do Umowy o dofinansowanie (nie kwalifikowalność części krajowej podróży, zmiana ilości wyjazdów, osób i czasu trwania podróży, środka transportu, zakup usług zewnętrznych) Brak Umowy pisemnej zawartej pomiędzy Beneficjentem a osobą podróżującą w ramach Projektu (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy), w tym: 9 Realizacja zakresu rzeczowo-finansowego Projektu brak uregulowań związanych z kosztami podróży (nie dotyczy umów o pracę), powiązania osobowo-kapitałowe pomiędzy Beneficjentem a osobą podróżującą (nie dotyczy umów o pracę), wyjątki w powyższym zakresie. Przeliczanie wartości dokumentów walutowych na PLN w przypadku kosztów ponoszonych z rachunku bankowego Beneficjenta (złotówkowego /walutowego) bądź w formie gotówki Kwalifikowanie kosztów podatku od towarów i usług VAT (krajowego / zagranicznego) 10

6 Realizacja zakresu rzeczowo-finansowego Projektu Wizualizacja materiałów promocyjno-informacyjnych Zmiany w zakresie rzeczowym Projektu, w tym działań/kategorii planowanych do realizacji, rynków docelowych, targów, misji, certyfikatów, środka transportu Rezygnacja z zadań planowanych do realizacji w kontekście osiągnięcia celów i skwantyfikowanych wskaźników produktu / rezultatu oraz generowania oszczędności projektowych Zaciągnięcie zobowiązania przed okresem kwalifikowalności wydatków Przesunięcia oszczędności pomiędzy kategoriami wydatków. Co stanowi oszczędność możliwą do przesunięcia? 11 Realizacja zakresu rzeczowo-finansowego Projektu Dokumentowanie / raportowanie usług doradczych, targów, misji, spotkań z wyselekcjonowanymi partnerami handlowymi Dokonywanie płatności gotówkowych za towary / usługi zakupione w ramach Projektu Zakup usług związanych z uczestnictwem w targach bezpośrednio od organizatora a procedura wyboru dostawców Monitorowanie i dokumentowanie skwantyfikowanych wskaźników produktu / rezultatu w trakcie wdrażania i okresie trwałości Projektu 12

7 Konstrukcja HRF i HP (obecnie obowiązująca) Harmonogram rzeczowo-finansowy (Załącznik nr 2 do Umowy o dofinansowanie) Zgodnie z obecnie obowiązującym wzorem, realizacja Projektu nie jest podzielona na Etapy realizacji (strony pozytywne i negatywne) Koszty całkowite i kwalifikowane określone są wyłącznie w ramach kategorii głównych Opisy zadań wskazane w HRF, a wymagania w zakresie wprowadzania zmian w tym aneksowania Umowy o dofinansowanie 13 Konstrukcja HRF i HP (obecnie obowiązująca) Harmonogram płatności (Załącznik nr 3 do Umowy o dofinansowanie) Wskazuje terminy składania wniosków o płatność (zaliczkowych/pośrednich/końcowych) w dokładności do kwartału danego roku kalendarzowego Wskazuje koszty całkowite i kwalifikowane szacowane przez Beneficjenta Obowiązek aktualizacji HP (terminy / zasady / problemy) 14

8 WPROWADZANIE ZMIAN DO UMÓW O DOFINANSOWANIE Wniosek o wprowadzenie zmian do Umowy i załączniki Wniosek należy złożyć do Regionalnej Instytucji Finansującej zgodnie z terminami określonymi w 9 Umowy o dofinansowanie: 30 dni od zaistnienia przyczyny konieczności wprowadzenia zmian 30 dni przed dniem upływu okresu kwalifikowalności wydatków Wniosek należy złożyć do Regionalnej Instytucji Finansującej w formie papierowej (oryginał podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Beneficjenta), natomiast załączniki również w wersji elektronicznej (edytowalnej) 16

9 Wniosek o wprowadzenie zmian do Umowy i załączniki Wniosek o wprowadzenie zmian powinien zawierać: Opis zmian wraz z uzasadnieniem (szczegółowym) Opis przyczyny zaistnienia zmian wraz ze wskazaniem dokładnego terminu zaistnienia przyczyny zmiany Oświadczenie Beneficjenta wskazujące wpływ/brak wpływu wnioskowanych zmian na cele projektowe oraz terminy i wartości osiągnięcia skwantyfikowanych wskaźników produktu oraz rezultatu Załączniki, które wymagają aktualizacji w związku z wprowadzaną zmianą: Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram płatności Wniosek o wprowadzenie zmian i załączniki Tabela skwantyfikowanych wskaźników realizacji celów Projektu na poziomie produktu i rezultatu (z Wniosku o dofinansowanie) Tabela dotyczą lokalizacji Projektu (z Wniosku o dofinansowanie) Dokument rejestrowy nie jest wymaganym załącznikiem (RIF weryfikuje aktualność danych w ogólnie dostępnej ewidencji centralnej) Aneks jest podpisywany przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Beneficjenta zgodnie z dokumentem rejestrowym lub pełnomocnictwem notarialnym. Uwaga wymagane parafowanie każdej strony dokumentu wraz z załącznikami, wskazanie miejscowości i daty zawarcia aneksu 18

10 19 Zmiany niewymagające aneksowania Umowy Zakres zmian niewymagających aneksowania wskazuje 15 Umowy o dofinansowanie: adresu i reprezentacji Beneficjenta, rachunków bankowych, o których mowa w 5 Umowy, aktualizacji HP o ile nie powoduje zmiany wysokości zaliczki oraz zmiany okresu kwalifikowalności wydatków, dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków do 10% wartości kategorii z której następuje przesunięcie Zmiany o których mowa powyżej wymagają pisemnego poinformowania RIF oraz uzasadnienia Zmiany o których mowa powyżej wymagają uzyskania pisemnej akceptacji RIF 19 Zmiany niewymagające aneksowania Umowy Poza tym: W przypadku dokonywania przesunięć kosztów pomiędzy kategoriami wydatków wymagane jest złożenie aktualnego Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz tabeli prezentującej wartość dokonanych przesunięć w wymiarze liczbowym i procentowym (wartości należy wykazać w porównaniu do wartości wynikających z pierwotnej wersji HRF stanowiącego załącznik do Umowy przesunięcia są określane narastająco). O powyższej zmianie należy poinformować RIF najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem złożenia wniosku o płatność ( 15, ust. 2 Umowy dotyczy wyłącznie Umów zawartych w ramach konkursów z 2012 r.) 20

11 Zmiany niewymagające aneksowania Umowy W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego należy przedłożyć dokument potwierdzający założenia konta bankowego (Umowa z bankiem, oświadczenie wystawione przez bank). Zgodnie z 7, ust. 26 Umowy powyższą zmianę należy zgłosić nie później niż w dniu wpływu wniosku Beneficjenta o płatność do RIF. Skutki nieterminowego zgłoszenia zmiany ponosi Beneficjent. Zmiana adresu oznacza zarówno zmianę siedziby Beneficjenta, jak również zmianę danych korespondencyjnych wskazanych w 17 Umowy o dofinansowanie (termin 7 dni zgodnie z 17, ust. 3, pkt. 2). UWAGA w przypadku, gdy w/w zmiany są powiązane również ze zmianą lokalizacji Projektu i jednocześnie zmianie ulegnie kod pocztowy adresu lokalizacji, Umowa będzie wymagała zawarcia aneksu 21 Zmiany niewymagające aneksowania Umowy W przypadku aktualizacji Harmonogramu płatności Beneficjent jest zobowiązany wyłącznie do przedłożenia w/w dokumentu. Aktualizacja nie może stać w sprzeczności do zapisów Umowy o dofinansowanie. Beneficjent jest zobowiązany złożyć aktualny HP do każdego wniosku o płatność (w przypadku braku zmian należy przedłożyć stosowne oświadczenie). Aktualizację HP w zakresie terminu złożenia wniosku o płatność należy zgłosić w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed upływem kwartału, na który planowano złożenie wniosku o płatność wraz z uzasadnieniem przyczyn niedotrzymania terminu złożenia wniosku o płatność ( 9, ust. 3 Umowy dotyczy wyłącznie Umów zawartych w ramach konkursów z 2012 r.) 22

12 23 Przykładowe zmiany w Umowie o dofinansowanie Zmiana terminu realizacji projektu (przesunięcie w czasie, wydłużenie, skrócenie) Przesunięcia kosztów pomiędzy kategoriami wydatków (poniżej lub powyżej 10% kategorii z której następuje przesunięcie) Zmiana wartości kosztów całkowitych, kwalifikowanych i wysokości dofinansowania Projektu Zmiana terminu na złożenie wniosku o płatność Zmiana formy finansowania bądź wysokości zaliczki 23 Przykładowe zmiany w Umowie o dofinansowanie Zmiana bądź rezygnacja z zakupu towarów / usług Zmiany rzeczowe np. środka transportu, ilości podróży, ilości osób podróżujących, czasu trwania podróży, targów, misji Zmiana siedziby Beneficjenta, danych kontaktowych, lokalizacji projektu Zmiana terminów bądź wartości osiągnięcia skwantyfikowanych wskaźników realizacji celów Projektu Zmiana numerów rachunków bankowych wskazanych w Umowie Zmiany prawno-organizacyjne w tym dotyczące reprezentacji Beneficjenta Cesja wierzytelności 24

13 ZALICZKA JAKO FORMA FINANSOWANIA PROJEKTU Ogólne zasady zaliczkowania Wyboru sposobu finansowania projektu dokonuje Beneficjent, wskazując rodzaj płatności w Harmonogramie płatności Zaliczka przekazywana jest na podstawie wniosku o płatność zaliczkową wypełnionego w Generatorze wniosków o płatność, w wysokości wynikającej z aktualnego harmonogramu płatności Wniosek o pierwszą transzę zaliczki może zostać złożony po wniesieniu zabezpieczenia Łączne dofinansowanie wypłacone w formie zaliczek wraz z płatnościami pośrednimi nie może przekroczyć 90% maksymalnej kwoty dofinansowania ( 5 ust. 6) 26

14 Ogólne zasady zaliczkowania W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zaliczkę bezpośrednio po zawarciu Umowy, ale przed rozpoczęciem realizacji projektu, wysokość zaliczki stanowi maksymalnie 50% kwoty dofinansowania przyznanego Umową ( 5 ust. 7) W przypadku wystąpienia o zaliczkę w każdym innym momencie realizacji Projektu, jednak nie później niż przed rozpoczęciem realizacji ostatniego etapu wysokość zaliczki stanowi maksymalnie 50% kwoty dofinansowania przypadającego na pozostałe, nierozpoczęte etapy Wszystkie wydatki poniesione przed złożeniem do RIF wniosku o płatność zaliczkową muszą zostać wykazane przez Beneficjenta we wniosku o płatność pośrednią (zwrot kosztów wyłącznie w formie refundacji) Ogólne zasady zaliczkowania Przekazanie kolejnej transzy dofinansowania w formie refundacji jest możliwe pod warunkiem rozliczenia w złożonym wniosku o płatność całkowitej kwoty przekazanej zaliczki ( 5 ust. 7 dotyczy Umów zawartych w ramach konkursów z 2011 r.) Przekazanie kolejnej transzy dofinansowania w formie refundacji jest możliwe pod warunkiem rozliczenia w złożonym wniosku o płatność co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych transz zaliczki ( 5 ust. 7 dotyczy Umów zawartych w ramach konkursów z 2012 r.) 28

15 Zasady zaliczkowania - zobowiązania Beneficjenta Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia odrębnego rachunku bankowego do obsługi płatności zaliczkowych. Wpłaty na ten rachunek mogą pochodzić wyłącznie od Instytucji Wdrażającej, natomiast wypłaty mogą być dokonywane wyłącznie jako płatności za usługi, towary i koszty podróży zaplanowane w HRF (koszty kwalifikowane) Dopuszczalne jest ponoszenie z w/w rachunku niekwalifikowanego podatku od towarów i usług VAT pod warunkiem, że niekwalifikowany VAT odnosi się do wydatku kwalifikującego się do objęcia wsparciem oraz, że w tym samym dniu, w którym Beneficjent dokonał z tego rachunku zapłaty za niekwalifikowany VAT, rachunek ten zostanie zasilony kwotą odpowiadającą kwocie niekwalifikowanego podatku VAT (dopisek do 7, ust. 10 Umowy) 29 Zasady zaliczkowania - zobowiązania Beneficjenta Odsetki bankowe narosłe na rachunku są wykazywane we wniosku o płatność i pomniejszają kwotę kolejnej płatności (punkt 12 WNP). W przypadku wydatkowania z rachunku przeznaczonego do obsługi zaliczki kosztów niekwalifikowanych, Beneficjent zostanie zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia z banku potwierdzającego wartość odsetek jaka narosłaby na w/w rachunku bankowym od wartości nieprawidłowo wydatkowanych środków. UWAGA ZGODNIE Z DECYZJĄ PARP OBECNIE POWYŻSZE NIE OBOWIĄZUJE BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA 6.1 PO IG 30

16 Zasady zaliczkowania - zobowiązania Beneficjenta Beneficjent jest zobowiązany do przedkładania, wraz z wnioskiem o płatność, wyciągów z rachunku bankowego do obsługi płatności zaliczkowych, za okres którego dotyczy wniosek o płatność: I wniosek o płatność: za okres od otwarcia rachunku do dnia złożenia wniosku o płatność II i kolejne wnioski o płatność: za okres od dnia rozpoczynającego kolejny rozliczany etap do dnia złożenia wniosku o płatność Powyższe zobowiązanie Beneficjenta dotyczy również wniosków o płatność rozliczanych na podstawie zestawienia dokumentów księgowych Zasady zaliczkowania - zobowiązania Beneficjenta Beneficjent jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących trybu wydatkowania, rozliczania i zwrotu środków dotacji celowej niewykorzystanych w danym roku budżetowym, zgodnie z Ustawą o finansach publicznych Środki dotacji celowej wypłacone w formie zaliczki niewykorzystane do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do dnia 10 stycznia następnego roku budżetowego (zwrot 15% zaliczki pozostającej na rachunku Beneficjenta na dzień 31 grudnia danego roku kalendarzowego kwoty głównej) 32

17 Zasady zaliczkowania - zobowiązania Beneficjenta Beneficjent może ponosić wydatki z rachunku bieżącego w okresie między dniem złożenia wniosku o płatność zaliczkową a dniem otrzymania zaliczki. Następnie należy zrefundować wartość wydatkowanych kosztów kwalifikowanych z rachunku zaliczkowego na rachunek bieżący. Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami, Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia co najmniej 70% łącznych transz zaliczki otrzymanej w danym roku kalendarzowym najpóźniej do dnia 10 stycznia kolejnego roku kalendarzowego ( 7, ust. 4 i 30 Umowy). 33 Zasady zaliczkowania - zobowiązania Beneficjenta Niedochowanie powyższego terminu, bądź niezłożenie wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę w terminie określonym w Umowie, bądź w przypadku, gdy kwota dofinansowania wynikająca z zatwierdzonych wydatków kwalifikowanych wraz z dokonanym zwrotem zaliczki, nie stanowi 70% o których mowa powyżej, będzie skutkować naliczeniem odsetek od środków pozostających do rozliczenia 70% łącznej kwoty przekazanych transz zaliczki. Powyższe odsetki nalicza się jak dla zaległości podatkowych, licząc od dnia przekazania środków do dnia zwrotu nierozliczonej zaliczki bądź dnia złożenia kolejnego wniosku o płatność 34

18 35 Zasady zaliczkowania - zobowiązania Beneficjenta Najczęściej występujące problemy dotyczące zaliczki Wydatkowanie a rozliczanie zaliczki na czym polega różnica Problem obliczania należnego dofinansowania Rozliczenie otrzymanej zaliczki w kwotach i terminach określonych Umową o dofinansowanie Nieprawidłowe wydatkowanie środków z rachunku przeznaczonego do obsługi zaliczki (bilansowanie) Rozliczenie zaliczki - przykłady PRZYKŁAD I Zaliczka przeznaczona na jeden Etap realizacji Projektu - rozliczenie 100% zaliczki w ramach jednego wniosku o płatność: Zaliczka jest rozliczana w odniesieniu do należnego dofinansowania. Wartość zaliczki Wartość kosztów kwalifikowanych wg Harmonogramu płatności Wartość dofinansowania wg Umowy o dofinansowanie (50%)

19 Rozliczenie zaliczki - przykłady Obliczenie wartości należnego dofinansowania: Poniesiono koszty kwalifikowane w wysokości Kwota wnioskowana * 50% = Kwota wnioskowana pomniejszona o wartość przekazanej zaliczki = Kwota wskazana w punkcie 10 wniosku o płatność pośrednią pierwszą = Rozliczenie zaliczki - przykłady PRZYKŁAD II Zaliczka przeznaczona na dwa Etapy realizacji Projektu - rozliczenie 100% zaliczki w ramach dwóch wniosków o płatność Wartość zaliczki (otrzymana przed rozpoczęciem realizacji Projektu) A) Wartość kosztów kwalifikowanych w Etapie 1 wg Harmonogramu płatności Wartość dofinansowania w Etapie 1 wg Umowy o dofinansowanie (50%) (rozliczana w ramach środków otrzymanych z zaliczki) 38

20 Rozliczenie zaliczki - przykłady B) Wartość kosztów kwalifikowanych w Etapie 2 wg Harmonogramu płatności Wartość dofinansowania w Etapie 2 wg Umowy o dofinansowanie (50%) ( rozliczane w ramach środków otrzymanych z zaliczki, a drugie będzie stanowić refundację kosztów poniesionych w Etapie 2 Projektu) Obliczenie wartości należnego dofinansowania: A) Poniesione koszty kwalifikowane w Etapie Należna kwota wnioskowana w Etapie x 50% = Rozliczenie zaliczki - przykłady Kwota należnego dofinansowania nie rozliczona w Etapie 1 tj ( ) powinna być rozliczona w Etapie 2. UWAGA ze względu na niższą kwotę wydatkowaną w Etapie 1 (niż pierwotnie planowana w HP), należy dokonać aktualizacji Harmonogramu płatności. Kwota wskazana w punkcie 10 wniosku o płatność pośrednią pierwszą = 0,00 B) Poniesione koszty kwalifikowane w Etapie Należna kwota wnioskowana w Etapie x 50% =

21 41 Rozliczenie zaliczki - przykłady Mając na uwadze, iż otrzymana zaliczka została rozliczona w Etapie 1 w kwocie , pozostałą część zaliczki tj Beneficjent powinien rozliczyć w Etapie 2 (5.000 nierozliczone w Etapie 1 oraz zaliczki przeznaczonej na Etap 2). Z powyższego wynika, iż w Etapie 2 Beneficjentowi należne jest dofinansowanie w kwocie , co oznacza, iż stanowić będzie 100% rozliczenia zaliczki a pozostałą kwotę tj Beneficjent otrzyma w formie refundacji Kwota wskazana w punkcie 10 wniosku o płatność pośrednią drugą = Wniosek Beneficjenta o płatność 42

22 Wniosek Beneficjenta o płatność Dane przedstawione we wniosku o płatność muszą być spójne z danymi zawartymi w Umowie o dofinansowanie wraz z późniejszymi zmianami i jej załącznikami. Szare pola we wniosku o płatność wypełniane są przez pracownika RIF Przystępując do wypełniania wniosku o płatność należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność, która znajduje się zakładce Pomoc w Generatorze Wniosków Beneficjenta o płatność. 43 Wniosek Beneficjenta o płatność Wniosek o płatność służy: wnioskowaniu o przyznanie pierwszej płatności zaliczkowej (Beneficjent wypełnia poz. 2-8, 10, 14, 17, 18, 20, 21); rozliczeniu środków przekazanych Beneficjentowi w ramach wcześniejszych transz zaliczkowych z jednoczesnym wnioskowaniem o kolejne transze środków (Beneficjent wypełnia poz. 1-21); 44

23 Wniosek Beneficjenta o płatność wnioskowaniu o przyznanie płatności stanowiącej refundację wydatków sfinansowanych ze środków Beneficjenta (Beneficjent wypełnia poz. 1-21); przekazaniu informacji o postępie rzeczowym projektu (funkcja sprawozdawcza Beneficjent wypełnia w pkt. 2 dane Beneficjenta, informację o osobach wyznaczonych do kontaktu, a także osi priorytetowej, działaniu, poddziałaniu, nazwie projektu, numerze projektu, numerze umowy/decyzji o dofinansowanie poz. 1-7, a także część sprawozdawczą wniosku o płatność, tj. poz ). 45 Wniosek Beneficjenta o płatność Wniosek o płatność jest składany z częstotliwością określoną w umowie o dofinansowanie ( 7, ust. 7, 8, 9) tj.: W kwartałach zgodnych z aktualnym Harmonogramem płatności Minimum dwa wnioski o płatność w terminie do 31 października danego roku kalendarzowego. W przypadku rozpoczęcia projektu w III kwartale, minimum jeden wniosek do 31 października. W przypadku zakończenia realizacji Projektu w I bądź II kwartale, minimum jeden wniosek w danym roku kalendarzowym, natomiast w przypadku zakończenia realizacji po 31 października, minimum trzy wnioski tj. dwa wnioski pośrednie do 31 października i wniosek końcowy najpóźniej w dniu zakończenia realizacji projektu 46

24 Wniosek Beneficjenta o płatność 1. Wniosek za okres do Płatność pośrednia pierwsza i kolejne Płatność końcowa data ostatniej płatności dokonanej w ramach dokumentów rozliczanych przedmiotowym wnioskiem o płatność lub data złożenia wniosku w RIF data ostatniej płatności dokonanej w ramach dokumentów rozliczanych przedmiotowym wnioskiem o płatność lub data złożenia wniosku w RIF, jednakże nie późniejsza niż data zakończenia realizacji projektu wskazana w 6 ust. 3 Umowy o dofinansowanie 47 Wniosek Beneficjenta o płatność 2. Dane Beneficjenta Informacje o Beneficjencie (nazwa, telefon, faks, ) wskazane w 17 Umowy UWAGA! W przypadku zmiany danych kontaktowych o których mowa powyżej, Beneficjent jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Instytucji Wdrażającej o dokonanych zmianach. W przypadku, gdy zmiana danych kontaktowych wynika ze zmian w dokumencie rejestrowym i/lub ma wpływ na zmianę lokalizacji projektu, Beneficjent składa wniosek o wprowadzenie zmian 48

25 Wniosek Beneficjenta o płatność Dane osoby do kontaktu osoba rzeczywiście przygotowująca wniosek o płatność Numer rachunku bankowego zgodny z Umową o dofinansowanie lub zatwierdzoną przez RIF/PARP Umową o przelew wierzytelności w przypadku zaliczki wyodrębniony do obsługi płatności zaliczkowych (zgodny z Umową o dofinansowanie) zmiana numeru rachunku bankowego wymaga złożenia wniosku o wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie 49 Wniosek Beneficjenta o płatność 3. Oś priorytetowa Należy podać numer i nazwę osi priorytetowej, w ramach której realizowany jest projekt, wybierając z listy rozwijalnej Działanie 6.1 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 4. Działanie Należy podać nazwę i numer działania, w ramach którego realizowany jest projekt, wybierając z listy rozwijalnej Działanie 6.1 Paszport do eksportu 50

26 Wniosek Beneficjenta o płatność 4a. Poddziałanie Należy podać numer i nazwę Poddziałania, w ramach którego realizowany jest projekt (jeżeli dotyczy), wybierając z listy rozwijalnej Nie dotyczy działania 6.1 PO IG 5. Nazwa projektu - Należy podać nazwę / tytuł projektu zgodnie z 2 Umowy o dofinansowanie 6. Numer projektu - Należy podać numer projektu / wniosku o dofinansowanie zgodny z numerem określonym w umowie o dofinansowanie. (np. WND-POIG /12) 51 Wniosek Beneficjenta o płatność 7. Umowa / decyzja o dofinansowanie - Należy podać pierwotny numer umowy o dofinansowanie (bez aneksów) np. UDA-POIG /12-00 Należy ponadto zaznaczyć UMOWA oraz wybrać jedną z dwóch opcji: Wniosek o płatność wraz ze sprawozdaniem Sprawozdanie W przypadku wniosku o pierwszą płatność zaliczkową należy dodatkowo zaznaczyć: pierwsza płatność zaliczkowa 52

27 Wniosek Beneficjenta o płatność 8. Płatność płatność zaliczkowa ma miejsce wówczas, gdy Beneficjent otrzymuje dofinansowanie z góry, po czym rozlicza w kolejnych wnioskach o płatność poniesione przez siebie wydatki. Pozycja zaznaczana w sytuacji, gdy Beneficjent ubiega się o pierwszą i kolejne transze zaliczki; płatność pośrednia występuje w systemie refundacyjnym, gdzie płatność dla Beneficjenta jest zwrotem określonej części poniesionych przez Beneficjenta wydatków wykazanych we wniosku o płatność; występuje również w przypadku wniosku o płatność pośrednią, w którym Beneficjent rozlicza się z wydatkowania zaliczki; 53 Wniosek Beneficjenta o płatność płatność końcowa Beneficjent zaznacza zawsze przy ostatnim wniosku o płatność dotyczącym danego projektu; po wybraniu tej opcji nie będzie już możliwe złożenie kolejnego wniosku o płatność; nie dotyczy w przypadku, gdy wniosek Beneficjenta stanowi jedynie rozliczenie przekazanej zaliczki; wniosek służy jedynie rozliczeniu dokonanych wydatków. 8a. Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem Kwota wynikająca z sumy kolumny 6 punktu 11 (kwota brutto dokumentów księgowych) 54

28 Wniosek Beneficjenta o płatność 9. Kwota wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem Kwota wynikająca z sumy kolumny 8 tabeli 11 wniosku o płatność oraz sumy kolumny 8 punktu 13 wniosku o płatność 10. Wnioskowana kwota Refundacja kwota wynikająca z przeliczenia wartości z punktu 9 wniosku przez intensywność wsparcia wynikającą z Umowy o dofinansowanie, pomniejszona o wartość otrzymanej zaliczki (jeżeli dotyczy) oraz wartość odsetek narosłych na rachunku bankowym przeznaczonym do obsługi zaliczki (jeżeli dotyczy) 55 Wniosek Beneficjenta o płatność UWAGA! W przypadku wniosków o płatność pośrednią, wartość dofinansowania należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku w dół. Wyrównania należy dokonać w ramach końcowego wniosku o płatność. Zaliczka kwota zaliczki wynikająca z Harmonogramu płatności, który stanowi załącznik do Umowy o dofinansowanie 56

29 11. Zestawienie dokumentów (1) Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4 Kolumna 5 Kolumna 6, 7, 8 - Kolumna 9 - numer dokumentu należy wskazać numer faktury, rachunku, polecenia wyjazdu służbowego bądź innego dokumentu księgowego - numer ewidencyjny lub księgowy zgodny z rejestrem księgowym - data wystawienia dokumentu Wniosek Beneficjenta o płatność - data zapłaty należy podać wszystkie daty zapłaty dokumentu księgowego - nazwa towaru lub usługi powinna być spójna z nazwami wskazanymi na dokumencie księgowym kwota dokumentu brutto, netto, kwalifikowana należy wskazać całkowitą wartość brutto dokumentu, całkowitą wartość netto dokumentu, wartość uznaną za kwalifikowaną (bez podatku VAT jeżeli nie stanowi kosztu kwalifikowanego w ramach Projektu) - w tym VAT w przypadku, gdy VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego w niniejszej kolumnie należy wskazać 0,00 57 Wniosek Beneficjenta o płatność Dodatkowo w kolumnie 5 RIF zaleca wskazanie oznaczenia liczbowoliterowego kategorii z Harmonogramu rzeczowo-finansowego w ramach której jest rozliczany dany dokument księgowy Różnica pomiędzy wartościami w kolumnach kwota dokumentu brutto i kwota dokumentu netto może wynikać wyłącznie z podatku VAT (krajowego/zagranicznego). Dokument księgowy wykazujemy w jednym wierszu tabeli 11 również w przypadku, gdy koszty są związane z kilkoma kategoriami wydatków. 58

30 Wniosek Beneficjenta o płatność W przypadku dokumentów wystawionych w walutach obcych, opłaconych przez Beneficjenta z rachunku bankowego, wartość na PLN należy przeliczyć wg kursu z dnia dokonania płatności wskazanego przez bank z którego płatność nastąpiła. W przypadku, gdy nie ma możliwości ustalenia kursu rzeczywistego (wskazanego przez bank) do wyliczenia waluty na PLN należy zastosować najniższy kurs sprzedaży dla dewiz z dnia dokonania płatności na podstawie tabel kursu walut obowiązujących w banku z którego nastąpiła płatność. W przypadku, gdy płatność została dokonana w formie gotówkowej, przeliczenia waluty na PLN należy dokonać zgodnie z zasadami wynikającymi z Ustawy o rachunkowości a przede wszystkim zgodnie z polityką rachunkową Beneficjenta Postęp rzeczowo-finansowy Wniosek Beneficjenta o płatność Kolumna 1 należy wykazać wszystkie kategorie główne wskazane w Harmonogramie rzeczowo-finansowym (nazwy Działań określone w rozporządzeniu MRR) Kolumna 2 należy wskazać krótki opis prezentujący stan realizacji zadań przypisanych do danej kategorii wydatków. RIF zaleca również wskazanie oznaczenia liczbowo-literowego przypisanego do danego zadania w HRF. Opis będzie miał charakter narastający np. w drugim wniosku o płatność wskazujemy które zadania zostały w ramach danej kategorii rozliczone pierwszym wnioskiem o płatność oraz wskazujemy zadania rozliczane bieżącym wnioskiem o płatność. 60

31 Wniosek Beneficjenta o płatność Kolumna 3 i 4 należy przedstawić odpowiednio dane o wydatkach ogółem i wydatkach kwalifikowalnych, jakie zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym (załącznik do umowy / aneksu / zmiany bez aneksu) powinny być poniesione w ramach poszczególnych kategorii Suma kolumny 3 powinna być spójna z wartością całkowitego wydatku projektu wskazanego w Umowie o dofinansowanie (aneksie) oraz Harmonogramie rzeczowo-finansowym Suma kolumny 4 powinna być spójna z wydatkami kwalifikowanymi wskazanymi w Umowie o dofinansowanie (aneksie) oraz Harmonogramie rzeczowo-finansowym 61 Wniosek Beneficjenta o płatność Kolumna 5 i 6 wydatki ogółem oraz wydatki kwalifikowalne poniesione od początku realizacji projektu narastająco, włącznie z wydatkami rozliczanymi niniejszym wnioskiem o płatność. Kolumna 7 i 8 należy przedstawić wydatki ogółem oraz wydatki kwalifikowalne poniesione w okresie objętym wnioskiem. Wydatki powinny wynikać z faktur wymienionych w punkcie 11 wniosku o płatność. Jeżeli w pkt. 11 wniosku zostanie wykazany VAT jako kwalifikowany (w kolumnie 9), wówczas w pkt. 13, kolumnie 5 i 7 należy wskazać wartości netto z dokumentów księgowych powiększone o kwalifikowany VAT. 62

32 Wniosek Beneficjenta o płatność W przypadku, gdy część kosztów z dokumentu księgowego wskazanego w pkt. 11 wniosku nie jest związana z realizacją Projektu, wówczas w kolumnie 5 i 7 pkt. 13 należy wskazać wyłącznie kwoty związane z realizowanym Projektem Kolumna 9 - procentowa relacja wartości z kolumny 6 do wartości z kolumny 4 (wyliczana przez Generator). 63 Wniosek Beneficjenta o płatność 14. Planowany przebieg rzeczowy realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku Beneficjent powinien w kilku zdaniach opisać zadania, jakie planuje zrealizować w ramach poszczególnych kategorii wydatków do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność tj. zdania planowane do wykonania w kolejnym Etapie realizacji Projektu (od czasu złożenia niniejszego wniosku o płatność do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność). Wskazane zadania powinny być tożsame z zadaniami wynikającymi z aktualnego Harmonogramu rzeczowofinansowego, co pozwoli RIF na weryfikację kwalifikowalności wskazanych do realizacji zadań. Uwaga nie wystarczy wskazać kategorii/podkategorii wynikającej z rozporządzenia MRR 64

33 Wniosek Beneficjenta o płatność 15. Wskaźniki realizacji celów Tabele dotyczą katalogu wskaźników realizacji projektu, do których osiągnięcia zobowiązał się Beneficjent na podstawie Umowy o dofinansowanie i wcześniej zawarł we Wniosku o dofinansowanie. Stanowią skwantyfikowaną wartość celów projektowych na poziomie produktu i rezultatu. Szczegóły dotyczące realizacji i monitorowania w/w wskaźników zostały określone w instrukcji do Wniosku o dofinansowanie 65 Wniosek Beneficjenta o płatność 15a. Wskaźniki produktu Tabela wypełniana dla wniosku o płatność pośrednią i końcową. W przypadku pierwszego wniosku o płatność, wartości wykazane w kolumnie 5 i 6 są takie same. W przypadku kolejnych wniosków o płatność, w kolumnie 5 należy wskazać wartość wskaźnika osiągniętą w Etapie, który jest rozliczany przedmiotowym wnioskiem, natomiast w kolumnie 6 należy wskazać wartości narastająco tj. wartość osiągniętą w poprzednich Etapach realizacji Projektu wraz z wartością osiągniętą w obecnie rozliczanym Etapie 15b. Wskaźniki rezultatu Tabela wypełniana wyłącznie przy wniosku o płatność końcową. 66

34 Wniosek Beneficjenta o płatność 16. Informacje na temat problemów napotkanych w trakcie realizacji projektu - w przypadku wniosku o płatność końcową należy podać poziom osiągnięcia wskaźników rezultatu wraz z uzasadnieniem niepełnej realizacji któregokolwiek ze wskaźników rezultatu. 17. Harmonogram Należy przedstawić informację o całkowitych wydatkach kwalifikowanych, jakie Beneficjent planuje wykazać we wnioskach o płatność składanych w kolejnych czterech kwartałach. Harmonogram musi być spójny z aktualnym Harmonogramem płatności 67 Wniosek Beneficjenta o płatność 18. Informacja o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych Poprzez zaznaczenie pola Tak lub Nie należy wskazać, czy realizowany projekt jest zgodny z zasadami polityk wspólnotowych, do przestrzegania których Beneficjent zobowiązał się w umowie/decyzji o dofinansowanie. 19. Informacja na temat promocji projektu Należy zamieścić opis działań podjętych przez Beneficjenta w celu informowania o udziale w programie, a w szczególności o fakcie współfinansowania projektu ze środków EFRR. UWAGA na zapisy 11 Umowy o dofinansowanie (prawidłowe oznakowanie materiałów promocyjnoinformacyjnych) 68

35 Wniosek Beneficjenta o płatność 20. Oświadczenie Beneficjenta Należy wskazać miejsce przechowywania dokumentacji związanej z projektem, podając adres i charakter miejsca (np. siedziba firmy, miejsce stałego zameldowania) oraz zaznaczyć możliwość lub brak możliwości odzyskania podatku VAT. 21. Załączniki Należy wybrać z listy załączniki oraz wpisać miejsce i datę. Należy zawsze wpisywać bieżącą / aktualną datę wypełnienia wniosku o płatność. Wniosek czytelnie podpisuje osoba/osoby uprawniona/e do reprezentowania Beneficjenta zgodnie z dokumentem rejestrowym 69 Wniosek Beneficjenta o płatność W przypadku, gdy adres przechowywania dokumentów wskazany w punkcie 20 jest inny niż adres siedziby, należy koniecznie ostemplować wniosek pieczęcią firmową Beneficjenta z adresem siedziby firmy. W pozostałych przypadkach stempel firmowy jest wskazany, ale nie jest konieczny. Wniosek o płatność sporządzany jest w aktualnej wersji Generatora wniosków o płatność dostępnej na stronie Wersja elektroniczna wniosku musi zostać zapisana na nośniku informatycznym (wersja xml oraz 2 pliki pdf) i być tożsama z wersją papierową przedłożoną w RIF. UWAGA na sumę kontrolną 70

36 71 Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku Beneficjenta o płatność 71 Wniosek rozliczany na dokumentach UWAGA zgodnie z zapisami 7 Umowy o dofinansowanie w przypadku pierwszego wniosku o płatność pośrednią Beneficjent jest zobowiązany przedłożyć w RIF komplet dokumentów potwierdzających realizację zakresu rzeczowo-finansowego Projektu. 72

37 Wniosek rozliczany na dokumentach 1. DOKUMENTY KSIĘGOWE Kopie faktur lub innych dowodów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych Podstawowe dokumenty księgowe: faktury, faktury korygujące, rachunki, polecenia wyjazdów służbowych / rachunki kosztów podróży Kopie dokumentów powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Beneficjenta zgodnie z dokumentem rejestrowym bądź pełnomocnictwem Należy dostarczyć również faktury proforma oraz inne dokumenty mogące być podstawą dokonania płatności zaliczkowych 73 Wniosek rozliczany na dokumentach Opis na fakturach musi zostać umieszczony na drugiej stronie dokumentu księgowego. Tak więc kopie dokumentów księgowych dostarczonych do właściwej instytucji muszą zawierać kopie opisu potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę. Wymogi te mają na celu m.in. wyeliminowanie ryzyka wielokrotnej refundacji tych samych wydatków w różnych programach operacyjnych Nie należy opisywać: faktur proforma, protokołów, umów/zamówień, wyciągów bankowych/poleceń przelewu (nie dotyczy wydatków związanych z prowadzeniem rachunku bankowego), załączników (faktur, paragonów itp.) do rachunku koszów podróży 74

38 Wniosek rozliczany na dokumentach Każdy oryginał dokumentu księgowego należy opisać wskazując następujące informacje nazwa (tytuł) projektu wynikający z umowy o dofinansowanie; data zawarcia i numer Umowy o dofinansowanie; opis związku wydatku z Umową o dofinansowanie należy zaznaczyć w opisie faktury, do której z kategorii wydatków zatwierdzonych w Umowie o dofinansowanie odnosi się wydatek dokumentowany fakturą; dodatkowo należy wskazać nazwę konkretnego zadania UWAGA nazwa powinna być spójna z nazwą wskazaną w aktualnym Harmonogramie rzeczowo-finansowym; 75 Wniosek rozliczany na dokumentach informacja o procencie i kwocie współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego należy podać wartość stanowiącą 85% kwoty dofinansowania zaokrągloną w dół do dwóch miejsc po przecinku (wynikającą z dokumentu, bądź łączną wartość wskazaną w Umowie o dofinansowanie/aktualnym aneksie do Umowy); dekretacja oraz nr księgowy dokumentu; informacja o poprawności formalnej i merytorycznej; adnotacja o sposobie zapłaty (jeżeli nie wynika to z dokumentu). na fakturach wyrażonych w walutach obcych należy dodatkowo podać kurs waluty z dnia dokonania płatności za fakturę. 76

39 Wniosek rozliczany na dokumentach 2. DOWODY ZAPŁATY Kopie dowodów zapłaty za faktury i inne dowody księgowe Kopie dokumentów powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta zgodnie z dokumentem rejestrowym Dowód zapłaty powinien potwierdzać pełne dane obu Stron, walutę rachunku, numery rachunków bankowych, kwotę przelewu, pełny numer faktury 77 Wniosek rozliczany na dokumentach Wyciąg bankowy kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem wraz z pierwszą stroną (w celu identyfikacji posiadacza rachunku). Polecenie przelewu kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem wraz ze stemplem właściwego banku potwierdzającym realizację przelewu oraz adnotacją banku o faktycznym wykonaniu zleconej transakcji lub informację o zgodności z ustawą Prawo bankowe 78

40 Wniosek rozliczany na dokumentach Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie ( 6, ust. 11, 12 i 13): Wszelkie płatności za działania wykonane w ramach Projektu, dokonywane są za pośrednictwem rachunku bankowego Beneficjenta, który nie musi być tożsamy z rachunkiem bankowym, o którym mowa w 5 ust. 10, za wyjątkiem płatności dokonanych ze środków przekazanych w formie zaliczki. W takim przypadku płatności muszą być dokonywane z rachunku wyodrębnionego dla płatności zaliczki, o którym mowa w 5 ust. 10 z zastrzeżeniem postanowień 7 ust Wniosek rozliczany na dokumentach W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dokonania płatności gotówkowej z tytułu niektórych wydatków na zasadach określonych w Wytycznych, o których mowa w 3 ust. 1 pkt. 4 (Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IG) 80

41 Wniosek rozliczany na dokumentach W przypadku, gdy płatność za wykonane: usługi lub dostawy konieczne do prawidłowego zrealizowania projektu została dokonana w sposób inny niż określony w ust. 11 beneficjent zobowiązany jest poinformować Instytucję Wdrażającą / Instytucję Pośredniczącą II stopnia, z zastrzeżeniem 17 ust. 4 o sposobie poniesienia płatności. Instytucja Wdrażająca / Instytucja Pośrednicząca II stopnia, z zastrzeżeniem 17, ust. 4 w celu ustalenia kwalifikowalności takiego wydatku może poprosić beneficjenta o dostarczenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień (dotyczy wyłącznie Beneficjentów, którzy wnioski o dofinansowanie złożyli w 2012 r.) 81 Wniosek rozliczany na dokumentach W przypadku Beneficjentów, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie przed 2012 rokiem istnieje możliwość dokonania odpowiednich zmian w Umowie o dofinansowanie, które umożliwią dokonywanie płatności w formie innej niż przelew i gotówka. UWAGA - zmiana aneksem jest niezbędna przed zatwierdzeniem wniosku o płatność. Powyższe dotyczy np. kompensaty. Dla potwierdzenia prawidłowego rozliczenia kompensaty wymagane są dodatkowe dokumenty, w zależności od przedłożonych wcześniej dokumentów. 82

42 Wniosek rozliczany na dokumentach 3. PROTOKOŁY Kopie dokumentów potwierdzających odbiór/wykonanie prac Kopie dokumentów powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta zgodnie z dokumentem rejestrowym Protokoły są w szczególności wymagane jako potwierdzenie realizacji usług, w tym: organizacji spotkań, targów/misji, badań certyfikacyjnych, pozostałych usług doradczych wskazanych w rozporządzeniu. 83 Wniosek rozliczany na dokumentach UWAGA - data sprzedaży z faktury powinna być co do zasady spójna z datą sporządzenia protokołu, chyba że z umowy z wykonawcą wynika inaczej W przypadku kwalifikowania kosztów podróży, niezbędnym protokołem jest sporządzony przez osobę delegowaną w podróż harmonogram misji bądź odbytych spotkań w ramach wyszukiwania i doboru partnerów handlowych. Powyższe protokoły stanowią nie tylko poświadczenie odbytej podróży, ale są niezbędne do zweryfikowania kwalifikowalności kosztów podróży w kontekście limitów wynikających z Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego. 84

43 Wniosek rozliczany na dokumentach 4. UMOWY Kopie umów z dostawcami ( w szczególności usług) Kopie dokumentów powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta zgodnie z dokumentem rejestrowym W przypadku pojawienia się w dokumentach zapisów dotyczących kosztów niekwalifikowanych należy przedstawić wyjaśnienie / specyfikację sporządzoną przez dostawców wyodrębniającą ich cenę 85 Wniosek rozliczany na dokumentach 5. INNE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE REALIZACJĘ ZADAŃ Beneficjent jest zobowiązany do dostarczenia innych niezbędnych dokumentów potwierdzających realizację działań. Dotyczy w szczególności kosztów związanych z: udziałem w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, organizacją i udziałem w misjach gospodarczych za granicą 86

44 Wniosek rozliczany na dokumentach wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynku docelowym, uzyskaniem niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe, doradztwem w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej, doradztwem w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych. 87 Wniosek rozliczany na dokumentach 6. WERSJE ELEKTRONICZNE Beneficjent wraz z wnioskiem o płatność musi dostarczyć elektroniczną wersję dokumentów sporządzonych w ramach Projektu tj.: dokumentów związanych z utworzeniem grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrany rynek zagraniczny, 88

45 Wniosek rozliczany na dokumentach dokumentów przedstawiających strategię finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej, opracowań koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranym rynku zagranicznym Kopie wersji papierowych ww. dokumentów muszą zostać dostarczone jedynie na żądanie Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Dokumenty w oryginale muszą zostać okazane w trakcie wizyty kontrolującej. 89 Wniosek rozliczany na dokumentach 7. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE OSIĄGNIĘCIE WSKAŹNIKÓW Zgodnie z zapisami Umowy do powyższych w szczególności zaliczamy dokumenty potwierdzające udział w zagranicznych imprezach targowowystawienniczych; dokumenty potwierdzające uczestnictwo w misjach gospodarczych; raporty opracowane w ramach wyszukiwania i doboru partnerów na rynkach docelowych; 90

46 Wniosek rozliczany na dokumentach dokumenty / strategie / opracowania koncepcji stworzonych w ramach działań wskazanych w pkt. 11 lit. d - f wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy o dofinansowanie Kopie dokumentów powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta zgodnie z dokumentem rejestrowym 91 Wniosek rozliczany na dokumentach 8. KOPIE WIARYGODNYCH TŁUMACZEŃ Kopie dokumentów powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta zgodnie z dokumentem rejestrowym. Tłumaczeniu podlegają wszystkie dokumenty obcojęzyczne np. faktury, rachunki, paragony, umowy, zamówienia, regulaminy, oświadczenia, wyniki badań / analiz, raporty i inne. Na oryginale tłumaczenia należy wskazać osobę dokonującą tłumaczenia (imię, nazwisko, podpis) 92

47 Wniosek rozliczany na dokumentach 9. PROMOCJA I INFORMACJA Najpopularniejsze rodzaje promocji w ramach Działania 6.1 PO IG wraz z przykładowymi dokumentami potwierdzającymi ich realizację: artykuły sponsorowane w Internecie potwierdzenie stanowi wersja elektroniczna artykułu sponsorowanego wraz z print screen em ze stron, na których artykuł został zamieszczony. Należy również dostarczyć wersję elektroniczną artykułu; konieczne wszystkie elementy wymienione w 11 Umowy o dofinansowanie; 93 Wniosek rozliczany na dokumentach promocja w czasopismach zagranicznych (reklama, artykuł sponsorowany) potwierdzeniem jest kopia strony gazety z widoczną reklamą oraz numerem strony gazety wraz z kopią pierwszej strony gazety; konieczne wszystkie elementy wymienione w 11 Umowy o dofinansowanie; konferencje potwierdzeniem są zdjęcia (wskazujące całość sali z uczestnikami, prezentacją itp., a nie tylko osobę prowadzącą); plan konferencji, zaproszenie na konferencję, lista obecności z konferencji itp. 94

48 Wniosek rozliczany na dokumentach materiały promocyjne (plakat, ulotka, katalog) potwierdzeniem są kserokopie materiałów oraz przedstawienie oryginału materiału do wglądu pracownikowi prowadzącemu sprawę; konieczne wszystkie elementy wymienione w 11 Umowy o dofinansowanie; gadżety promocyjne (pen-drive, długopis, smycz itp.) potwierdzeniem jest zdjęcie materiału wraz z przedstawieniem oryginału materiału do wglądu pracownikowi prowadzącemu sprawę; w uzasadnionych okolicznościach mogą zostać uznane za tzw. małe materiały promocyjne, dla których niezbędne jest wyłącznie logo POIG i logo UE; 95 Wniosek rozliczany na dokumentach gadżety promocyjne (kubek, notatnik, kalendarz, podkładka pod mysz itp.) - potwierdzeniem jest przedstawienie oryginału materiału do wglądu pracownikowi prowadzącemu sprawę; konieczne wszystkie elementy wymienione w 11 Umowy o dofinansowanie; bannery wielkoformatowe do oznakowania np. stoiska targowego potwierdzeniem jest zdjęcie prezentujące banner oraz jego zamieszczenie np. na stoisku targowym; oryginał materiału należy zachować do wglądu; konieczne wszystkie elementy wymienione w 11 Umowy o dofinansowanie 96

49 97 Wniosek rozliczany na dokumentach 10. PROMOCJA I INFORMACJA PRZYKŁAD MINIMUM Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość 97 Wniosek rozliczany na dokumentach 11. OŚWIADCZENIA (należy wskazać nr wniosku o płatność, którego oświadczenie dotyczy) oświadczenie Beneficjenta, że wszystkie koszty wyszczególnione we wniosku o płatność są bezpośrednio związane z realizacją Projektu; Oświadczenie Beneficjenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z dostawcą towarów lub wykonawcą usług realizowanych w ramach projektu, objętych składanym wnioskiem o płatność. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie WARP Sp. z o.o. (www.warp.org.pl) oświadczenie Beneficjenta o braku występowania na rynku co najmniej 3 potencjalnych dostawców towarów lub usług, w przypadku o którym mowa w 12 ust. 6 (jeżeli dotyczy); 98

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym działanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Warszawa, grudzień 2012 r. ROZLICZANIE

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ WRAZ Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIANIA DLA PROJEKTU FINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2011 1 Szanowni Państwo, Prezentujemy ósmy odcinek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX- DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu]

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX-<nr kolejny aneksu> DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX- DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] Nr... (nr umowy)..., realizowanej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

założone w Harmonogramie realizacji projektu.

założone w Harmonogramie realizacji projektu. Pozycja wniosku o płatność ------------------------------ ------------------------------ Punkt 1. Wniosek za okres od do Punkt 2. Dane beneficjenta Rodzaj błędu Nieterminowe złożenie wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1.WNIOSEK ZA OKRES: od... do. 2. PROJEKT 1. Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka aktualizacja 31.07.2008 r. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność z częstotliwością

Bardziej szczegółowo

Zasady sporządzania wniosku o płatność

Zasady sporządzania wniosku o płatność 2013 Zasady sporządzania wniosku o płatność Działanie 5.1. POIG Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych ` o znaczeniu ponadregionalnym Agnieszka Olisko Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu

Bardziej szczegółowo

1. Wniosek za okres: do...

1. Wniosek za okres: do... WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1. Wniosek za okres: do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko*:... ul./al./pl... nr domu:... nr lokalu:... miejscowość:...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność nie rzadziej niż co 3 miesiące. Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 18.3.23.1 Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur zaliczkowych (wykazywanych we wnioskach o płatność) oraz protokołów odbioru

Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur zaliczkowych (wykazywanych we wnioskach o płatność) oraz protokołów odbioru Poradnik Beneficjenta w zakresie prawidłowego rozliczenia zaliczki oraz aktualizacji harmonogramów rzeczowo finansowych część 3b (plan finansowy / harmonogram Płatności) Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do...

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do... WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1 Wniosek za okres od... do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań oraz 4.2 POIG

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań oraz 4.2 POIG Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 1.4-4.1 oraz 4.2 POIG 1. Błędy we wniosku o płatność 1. Brak znajomości, nierzetelne zapoznanie się bądź

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1:

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1: Załącznik nr1: WZÓR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od... do... Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE Uwagi ogólne Beneficjenci Ostateczni są zobowiązani do składania wniosku o płatność

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Zasady wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 Lublin, październik

Bardziej szczegółowo

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki.

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki. Zasady udzielania dofinansowania w formie zaliczki na projekty współfinansowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poniższe Zasady dotyczą wszystkich Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013 Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE styczeń 2013 Grupa doradcza POLINVEST POLINVEST Sp. z o.o. usługi doradcze w zakresie zarządzania i pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ Załącznik nr 17 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ WEJŚCIA NA RYNEK PRACY! INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy (III nabór) CZĘŚĆ V: SYSTEM RAPORTOWANIA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy!

ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy! ZASADY WYDATKOWANIA, DOKUMENTOWANA I ROZLICZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Nowe perspektywy! Wydatkowanie środków finansowych 1. Wydatkowanie środków odbywa się

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność z częstotliwością określoną w umowie/decyzji o dofinansowanie. Przekazanie pierwszej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Łódź, 3 marca 2009 r. Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Maj 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Zasady rozliczania środków finansowych w ramach PO IiŚ Narodowy Narodowy

Bardziej szczegółowo

Obsługa finansowa umów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Obsługa finansowa umów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Obsługa finansowa umów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 1 ZASADY ROZLICZANIA WYDATKÓW Beneficjent, po spełnieniu

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr... DO UMOWY O DOFINANSOWANIE

ANEKS Nr... DO UMOWY O DOFINANSOWANIE ANEKS Nr... DO UMOWY O DOFINANSOWANIE Nr realizowanego w ramach działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Rozliczenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Rozliczenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Umowa o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Wysokośd dotacji, sposób płatności, okres realizacji inwestycji Harmonogram rzeczowo-finansowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 5.2 projekt systemowy PARP Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych W celu otrzymania wsparcia Podmiot

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH zasady i procedury 17 maja 2012 BUDŻET PROJEKTU STRUKTURA BUDŻETU PROJEKTU podział na kategorie i na działania w ramach kategorii KOSZTY PROJEKTU Całkowite -

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach

Rozliczanie projektów w ramach Rozliczanie projektów w ramach Działania 8.1 i 8.2 POIG Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, dn. 14 października 2010 r. 1. Zasady przygotowania wniosków o płatność z uwzględnieniem obowiązujących załączników.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy W-_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM) I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność pośrednia b. płatność ostateczna II.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Instrukcja rozliczeń umów pożyczek/dotacji/przekazania środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Spis treści Instrukcja wypełniania arkusza rozliczenia częściowego/końcowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Warunki i tryb wypłaty pomocy na operacje typu: Gospodarka wodno - ściekowa w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Część I sprawozdania - Sprawozdanie merytoryczne, w punkcie:

Część I sprawozdania - Sprawozdanie merytoryczne, w punkcie: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO z wykonania zadania publicznego realizowanego na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO przyznanego w ramach projektu Moja

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 8.1 oraz 8.2

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 8.1 oraz 8.2 Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 8.1 oraz 8.2 Marta Juszczak Poznań, 14 października 2013 2 1. Analiza zapisów umowy o dofinansowanie 2. Podstawowe dokumenty

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU Załącznik 2a Instrukcja wypełniania załącznika nr 2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU 21. Numer wniosku o płatność - naleŝy w tym miejscu podać numer wniosku o płatność. Numer powinien

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Wzór ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 1 Wniosek za okres do... Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Wniosek o płatność w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013 LGD PERŁA JURY Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe Instrukcja wypełnienia Końcowego Raportu z realizacji projektu w ramach FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze I OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 1. Podstawowe wsparcie pomostowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU PODMIOTU WSPARCIA O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU PODMIOTU WSPARCIA O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU PODMIOTU WSPARCIA O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.2.1 projekt systemowy PARP Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 : powołana w 1990 r. przez Skarb Państwa m.in. w celu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA*

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W-_431 W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* dotyczący roku.. Znak sprawy I. RODZAJ PŁATNOŚCI. Pieczęć, data złożenia

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki

Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki Fundusze europejskie dla przedsiębiorców 24 października 2013 r. JAK OTYRZYMAĆ ZALICZKĘ? Po podpisaniu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości Wniosek beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania

Instrukcja sporządzania Wydanie z dnia 04.02.2011r. Instrukcja sporządzania Wniosku o płatność do umowy na otrzymanie: -wsparcia finansowego, - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 ROZLICZENIA KOSZTÓW w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Seminarium informacyjno-promocyjne dla Beneficjentów działania

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI IV Priorytet POIiŚ Umowa o dofinansowanie Narodowy Narodowy Fundusz Fundusz Ochrony Ochrony Środowiska Środowiska i Gospodarki i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Anna Harasimowicz - Zydroń Warszawa, dnia 23 lutego 2011 r. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA Instrukcja wypełniania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, zleconego przez Wojewodę Łódzkiego w 2012 r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie I. WYPEŁNIANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU RZECZOWEGO I WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU RZECZOWEGO I WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU RZECZOWEGO I WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Beneficjenci, którzy otrzymali wsparcie na wdrożenie CSR zobowiązani są do przygotowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW Wniosek o wypłatę środków jest wypełniany w przypadku występowania o: 1. Wypłatę środków jako refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych; 2. Wypłatę

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Okres: od 2009-08-01 do 2009-12-31 2. Wniosek dotyczy wyłącznie przebiegu realizacji projektu: NIE Data wpływu wniosku: Załącznik nr 9 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań

Bardziej szczegółowo

Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG

Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu - działanie 6.1 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.: (22) 432 80 80,

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A BIELSKO - BIAŁA 4 sierpnia 2006r. PODSTAWY PRAWNE ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ!

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Jednorazowa dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej będzie przyznana 22 osobom na poziomie do 20 000 zł. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie przyznawane

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność. Instrukcja wypełniania

Wniosek o płatność. Instrukcja wypełniania Wniosek o płatność Instrukcja wypełniania 1 Wniosek za okres do.. Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko*:... telefon:... faks:... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych;

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych; Informacja dla Beneficjentów nt. dokumentowania wydatków dotyczących realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego ze Szwajcarsko- Polskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU zawarta w dniu... w Suwałkach pomiędzy Stowarzyszeniem w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki Zarejestrowanym w.. NIP.., REGON., zwanym dalej Euroregionem,

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Pruszkowie

Urząd Miejski w Pruszkowie Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2015 roku Urząd Miejski w Pruszkowie Regulamin Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Pruszkowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Wydanie z dnia 04.02.2011r. Instrukcja sporządzania zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Instrukcja przeznaczona jest dla

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Środki otrzymanej dotacji. Źródła finansowania projektu Przekazywane w transzach w formie zaliczek

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY NOWY MAŁOPOLSKI PRZEDSIĘBIORCA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

FUNDUSZ POŻYCZKOWY NOWY MAŁOPOLSKI PRZEDSIĘBIORCA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FUNDUSZ POŻYCZKOWY NOWY MAŁOPOLSKI PRZEDSIĘBIORCA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FINANSOWE ROZLICZENIE ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z POŻYCZKI ORAZ ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012 LGD PERŁA JURY Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo