KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH CELE KONKURSU:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH CELE KONKURSU:"

Transkrypt

1 KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH CELE KONKURSU: Motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego, Poszerzanie wiedzy oraz rozwijania kompetencji kluczowych, Sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie opanowania języka niemieckiego na poziomie określonym w nowej podstawie programowej dla szkół średnich, Rozwijanie zainteresowań i zdolności językowych. NAGRODA GŁÓWNA 1. Główną nagrodą w Konkursie Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych jest 14 dniowy pobyt połączony z 40 godzinnym intensywnym kursem języka niemieckiego w Ökologisches Schullandheim Spohns Haus w Gersheim (Niemcy). Sponsor nagrody ośrodek Ökologisches Schullandheim Spohns Haus w Gersheim (Niemcy), reprezentowany przez dyrektora, Hansa Bollingera ponosi wszelkie koszty związane z podróżą i pobytem na miejscu, tj. pokój z pełnym wyżywieniem, uczestnictwo w kursie języka niemieckiego, uczestnictwo w różnych warsztatach, uczestnictwo we wszystkich wycieczkach, przejazd autokarem do miejsca, w którym organizowana jest impreza, oraz powrót. 2. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na utrwalenie i zapis cyfrowy pobytu w Ökologisches Schullandheim Spohns Haus w Gersheim oraz na publikację w materiałach reklamujących i podsumowujących przebieg Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych. (załącznik 1 Regulaminu losowania nagrody głównej). 3. Laureat nagrody przygotowuje i przesyła na adres organizatora Konkursu Języka Niemieckiego relację z pobytu na kursie językowym w formie prezentacji multimedialnej lub w innej formie w celu jej ewentualnej prezentacji na stronie internetowej organizatora konkursu. Termin nadesłania prezentacji 30 wrzesień Zasady przyznawania nagrody głównej reguluje odrębny regulamin. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE &1 1. Organizatorem Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych jest Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2. Konkurs przygotowuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. 3. Wojewódzka Komisja Konkursowa sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu na wszystkich etapach i w tym zakresie podejmuje wiążące decyzje. tel ; Strona 1

2 4. Do zadań Wojewódzkiej Komisji Konkursowej należy przygotowanie organizacyjne i merytoryczne Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych, obejmujące następujące zadania: a. opracowanie testów do I i II etapu Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych oraz dokładnych kryteriów poprawy i oceny (klucz do testu), b. prowadzenie korespondencji z dyrektorami szkół, które biorą udział w konkursie, c. przesłanie pocztą elektroniczną testu konkursowego oraz dokładnych kryteriów poprawy i oceny testu (klucz do testu); zasady i terminy przesłania testu reguluje &4.1 punkt 7 niniejszego Regulaminu, d. przygotowanie i zamieszczenie na stronie Instytutu Filologii Germańskiej UR w zakładce Konkurs Język Niemieckiego szkoły ponadgimnazjalne (www.ur.edu.pl/ifg) listy rankingowej uczestników I etapu konkursu, e. wyłonienie uczestników II etapu konkursu, f. zamieszczenie na stronie Instytutu Filologii Germańskiej UR w zakładce Konkurs Język Niemieckiego szkoły ponadgimnazjalne (www.ur.edu.pl/ifg) listy uczestników II etapu konkursu, g. przeprowadzenie II etapu konkursu, h. poprawa testu II etapu konkursu, i. ogłoszenie wyników II etapu konkursu na stronie internetowej Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakładce Konkurs Języka Niemieckiego (www.ur.edu.pl/ifg) j. opracowanie jednolitego wzoru zaświadczenia dla uczestników II etapu Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych, k. wydawanie zaświadczeń dla uczestników II etapu Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych, l. sporządzenie rejestru wydanych zaświadczeń i przedłożenie ich Dyrektorowi Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, m. przygotowanie uroczystości rozdania nagród i dyplomów dla najlepszych uczestników Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych, &2 1. Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych organizowany jest w formie dwustopniowej: a. I etap eliminacje szkolne 7 luty 2014, godzina 10.00, b. II etap eliminacje wojewódzkie 15 marca 2014, godzina Wymagany zakres wiedzy i umiejętności nie może wykraczać poza zakres przedstawiony w załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu. &3 1. Uczestnikami Konkursu Języka Niemieckiego są uczniowie uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego. Uczestnicy konkursu winni wykazać się znajomością języka niemieckiego, obejmującą treści podstawy programowej dla szkół ponadgimnazjalnych. tel ; Strona 2

3 2. Do Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych może przystąpić każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej. Jeżeli w szkole macierzystej ucznia nie organizuje się I etapu konkursu, uczeń może do niego przystąpić w szkole wskazanej przez dyrektora szkoły. W takim przypadku opiekę nad uczniem sprawuje oddelegowany przez dyrektora nauczyciel. 3. Uczestnictwo ucznia w konkursie jest dobrowolne. 4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz przez szkołę. 5. Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników. 6. Uczestnik na każdym etapie konkursu winien posiadać przy sobie legitymację szkolną. 7. Uczestnicy, którzy spóźnią się na konkurs, nie mogą wziąć w nim udziału. 8. Uczniowie wpisują rozwiązania używając długopisu lub pióra (kolor czarny lub niebieski). Uczniowie nie mogą używać ołówków i korektorów. 9. Uczestnik każdego etapu po otrzymaniu testu konkursowego i na polecenie przewodniczącego komisji konkursowej ma obowiązek: a. sprawdzić, czy test konkursowy jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane, b. zgłosić braki przewodniczącemu komisji konkursowej, c. odebrać nowy kompletny test i potwierdzić jego odbiór czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu konkursu, d. zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie testu konkursowego, w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków komisji konkursowej, e. zakodować kartę/karty odpowiedzi zgodnie z poleceniem przewodniczącego komisji konkursowej. 10. W czasie trwania konkursu członkowie komisji konkursowej nie mogą objaśniać, komentować zadań oraz udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązania. 11. W przypadku stwierdzenia, na każdym z etapów, niesamodzielnej pracy ucznia przewodniczący komisji konkursowej przerywa pracę uczniowi i poleca mu opuszczenie sali, co jest jednoznaczne z dyskwalifikacją ucznia w konkursie. Fakt ten zostaje odnotowany w protokole. 12. Prace uczniów są kodowane. Sposób kodowania oraz rozkodowywania prac na etapie szkolnym ustala dyrektor szkoły, na etapie wojewódzkim przewodniczący komisji konkursowej. 13. Przebieg Konkursu Języka Niemieckiego protokołuje komisja konkursowa. 14. Komisja konkursowa jest zobowiązana do zapisania w protokole wszystkich nieprawidłowych zdarzeń zaistniałych w czasie trwania konkursu. 15. Testy i sprawozdania z przebiegu konkursu archiwizują do końca roku szkolnego 2013/2014: I etap (szkolny) Dyrektor Szkoły II etap (wojewódzki) Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. 16. Testy konkursowe objęte są klauzulą poufności i stanowią tajemnicę służbową. 17. Dla uczniów, którzy z jakiejkolwiek przyczyny nie przystąpili do konkursu nie przeprowadza się konkursu w dodatkowym terminie. 18. Przewodniczący komisji konkursowej jest zobowiązany do dostosowania warunków i miejsca pracy do potrzeb edukacyjnych ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o dostosowaniu wymagań edukacyjnych ze względu na przewlekłą chorobę. Wprowadzone dostosowania nie mogą naruszać zasad samodzielnej pracy tego ucznia jako uczestnika konkursu. tel ; Strona 3

4 19. Wydłużenie czasu trwania eliminacji konkursowych dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych nie może przekroczyć: na etapie szkolnym 15 minut, na etapie wojewódzkim 30 minut. 20. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom II etapu konkursu w czasie dojazdu do miejsca przeprowadzania konkursu, a także powrotu do szkoły odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń. III. ORGANIZACJA KONKURSU 4 Przebieg Konkursu Języka Niemieckiego 4.1 Etap I Eliminacje szkolne 7 luty 2014, godzina Etap I Konkursu Języka Niemieckiego obejmuje następujące zadania: Czytanie (zadania zamknięte), Test gramatyczno-leksykalny (zadania zamknięte i otwarte), Test z wiedzy o krajach niemieckojęzycznych (zadania zamknięte i otwarte), Pisanie (opis, notatka, ogłoszenie, zaproszenie, ankieta, pocztówka, , list prywatny, prosty list formalny). 2. Czas przeznaczony na wykonanie testu pisemnego wynosi 90 minut. 3. Za organizację i przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiada dyrektor szkoły. 4. Zadaniem dyrektora w zakresie organizacji etapu szkolnego jest: a. zapoznanie nauczycieli, uczniów i rodziców z Regulaminem Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych, b. zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie, c. powołanie Szkolnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia eliminacji szkolnych, d. pozyskanie drogą elektroniczną testu konkursowego oraz klucza odpowiedzi do zadań, e. zlecenie powielenia testu konkursu dla każdego uczestnika I etapu konkursu, f. zapewnienie prawidłowego przebiegu konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, g. kontrolowanie poprawności zamieszczanych danych o szkole i uczniach biorących udział w konkursie, h. archiwizowanie do końca roku szkolnego 2013/2014 dokumentacji konkursowej zawierającej: listę uczniów zgłoszonych do konkursu, orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o dostosowaniu wymagań edukacyjnych ze względu na przewlekłą chorobę, powołań nauczycieli do pracy w szkolnej komisji konkursowej i ich oświadczeń o przestrzeganiu tajemnicy i bezstronności wzór oświadczenia w Załączniku nr 2, tel ; Strona 4

5 prac konkursowych uczniów (I etap), protokołów pokonkursowych, dokumentacji dotyczącej odwołań. 5. Zgłoszenie uczniów odbywa się w terminie do 17 stycznia 2014, wyłącznie drogą elektroniczną na adres 6. Dyrektor przesyła listę uczniów przystępujących do konkursu wg podanych wzorów (Załącznik nr 3, Załącznik nr 4). Wojewódzka Komisja Konkursowa przesyła pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. 7. Test konkursowy wraz z kluczem zostanie przesyłany drogą elektroniczną jako plik PDF w dniu 4 lutego 2014 do godziny W przypadku nieotrzymania testu dyrektor szkoły przesyła pocztą elektroniczną informację o konieczności ponownego przesłania zestawu testowego. 8. Dyrektor szkoły jest Przewodniczącym Komisji Konkursowej w eliminacjach szkolnych. 9. Szkolne komisje konkursowe zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy służbowej oraz zachowania bezstronności pod rygorem wyciągnięcia sankcji dyscyplinarnych. 10. Do zadań szkolnej komisji konkursowej należy: przeprowadzenie I etapu konkursu, kodowanie prac, poprawa prac, zebranie od uczniów przystępujących do Konkursu Języka Niemieckiego oświadczeń rodziców (opiekunów prawnych) Załącznik nr 5 i 6, przygotowanie protokołu z I etapu konkursu (protokół zawiera listę wszystkich uczestników I etapu konkursu wraz liczbą uzyskanych punktów, załącznik nr 7 i 8). 11. W skład szkolnej komisji konkursowej wchodzi przynajmniej jeden nauczyciel języka niemieckiego, który jest obecny przy przeprowadzaniu etapu szkolnego konkursu oraz przy korekcie testów konkursowych. Do jego zadań należy również weryfikacja każdej pracy konkursowej. 12. Szkolna komisja konkursowa ogłasza wyniki konkursu najpóźniej w następnym dniu po przeprowadzeniu konkursu. Wyniki etapu szkolnego ustalone przez Szkolną Komisję Konkursową i zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły są ostateczne. 13. Do 17 lutego 2014 (data stempla pocztowego) Dyrektor Szkoły przesyła do Instytutu Filologii Germańskiej następujące dokumenty: protokół w formie drukowanej (Załącznik nr 7) na adres pocztowy: Wojewódzka Komisja Konkursowa Instytut Filologii Germańskiej Al. Rejtana 16B Konkurs Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych protokół w postaci dokumentu w programie Excel (Załącznik 8) na adres 14. Listę rankingową uczniów I etapu ustala Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. 15. Do II etapu kwalifikuje się nie więcej niż 150 uczniów. 16. Listę uczniów zakwalifikowanych do II etapu ustala Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. 17. Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana do 27 lutego 2014 r. na stronie Instytutu Filologii Germańskiej UR (www.ur.edu.pl/ifg) w zakładce Konkurs Języka Niemieckiego szkoły ponadgimnazjalne. tel ; Strona 5

6 4.2 Etap II Eliminacje wojewódzkie 15 marzec 2014, godzina Etap II Konkursu Języka Niemieckiego obejmuje następujące zadania: Czytanie (zadania zamknięte i otwarte), Test gramatyczno-leksykalny (zadania zamknięte i otwarte), Test z wiedzy o krajach niemieckojęzycznych (zadania zamknięte i otwarte), Pisanie (list formalny, rozprawka, opis, opowiadanie, sprawozdanie, recenzja). 2. Czas przeznaczony na wykonanie testu pisemnego wynosi 90 minut. 3. Dyrektor szkoły przesyła elektroniczną informację o konieczności dostosowania wymagań edukacyjnych w II etapie konkursu dla podległych mu uczniów do 8 marca Uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o dostosowaniu wymagań edukacyjnych ze względu na przewlekłą chorobę przedkładają kopię orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Konkursowej przed rozpoczęciem II etapu konkursu, tj. w dniu 15 marca 2014 do godziny Uczniowie biorący udział w II etapie okazują aktualną legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości oraz przedkładają zgodę na publikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników. 6. Eliminacje wojewódzkie Konkursu Języka Niemieckiego przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa. 7. Miejsce przeprowadzenia II etapu konkursu zostanie opublikowane w postaci komunikatu Wojewódzkiej Komisji Konkursowej na stronie internetowej (www.ur.edu.pl/ifg) w terminie do 12 marca 2014 roku. 8. Wojewódzka Komisja Konkursowa udziela informacji związanych z konkursem wyłącznie dyrektorom szkół biorących udział w konkursie lub wyznaczonym przez dyrektora nauczycielom języka niemieckiego. Wojewódzka Komisja Konkursowa nie udziela informacji rodzicom/prawnym opiekunom uczestników konkursu. 9. Wyniki etapu wojewódzkiego zostaną opublikowane do 21 marca 2014 r. na stronie internetowej Instytutu Filologii Germańskiej UR (www.ur.edu.pl/ifg) w zakładce Konkurs Języka Niemieckiego szkoły ponadgimnazjalne. 10. Przyznanie nagrody głównej 10 kwietnia Kontakt Instytut Filologii Germańskiej Al. Rejtana 16B Rzeszów tel tel./fax (listy prosimy kierować z adnotacją Konkurs Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych) Link do strony internetowej Instytutu Filologii Germańskiej: tel ; Strona 6

7 &5 Odwołania i tryb ich rozpatrywania 1. Uczeń biorący udział w konkursie lub jego rodzice/ prawni opiekunowie mają prawo złożyć odwołanie od ogłoszonych wyników testu konkursowego: a. W I etapie konkursu bezpośrednio do dyrektora szkoły w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu w formie pisemnej. Szkolna komisja konkursowa rozpatruje odwołanie ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów od wyniku konkursu w trybie pilnym informuje ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych o decyzji szkolnej komisji konkursowej. b. W II etapie konkursu bezpośrednio do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w terminie do 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników opublikowania na stronie internetowej Instytutu Filologii Germańskiej UR, tj. najpóźniej 26 marca 2014 (decyduje data stempla pocztowego). Odwołania są rozpatrywane w dniu 8 kwietnia 2014 w godzinach Decyzje są przesyłane pocztą elektroniczną na adres szkoły ucznia. 2. Odwołanie musi być złożone w formie pisemnej i winno zawierać uzasadnienie kwestionowania wyników ogłoszonych przez szkolną lub wojewódzką komisję konkursową. Odwołanie dotyczące II etapu konkursu jest przesyłane na adres Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. 3. Odwołanie, które nie posiada uzasadnienia pozostaje bez rozpatrzenia. 4. Odwołanie winno zawierać dokładne dane adresowe szkoły wraz z telefonem kontaktowym i adresem poczty elektronicznej. 5. Decyzja Wojewódzkiej Komisji Konkursowej jest ostateczna. &6 Uwagi Końcowe 1. Zadania konkursowe do czasu rozpoczęcia konkursu stanowią tajemnicę służbową. Testy konkursowe kodowane są według ustaleń Szkolnej Komisji Konkursowej (I etap konkursu) oraz Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (II etap konkursu). 2. Prace konkursowe są archiwizowane do dnia 1 lipca 2014 i nie podlegają zwrotowi. Zapraszamy do udziału w Konkursie Języka Niemieckiego! tel ; Strona 7

8 Załącznik nr 1 ZAGADNIENIA DO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Zagadnienia leksykalne I Etap Eliminacje szkolne Człowiek dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania, problemy etyczne, Dom miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkania, Szkoła przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, kształcenie pozaszkolne, system oświaty, Praca zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy, Życie rodzinne i towarzyskie okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy, Żywienie artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie, lokale gastronomiczne, diety, Zakupy i usługi rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, korzystanie z usług, środki płatnicze, banki, ubezpieczenia, Podróżowanie i turystyka środki transportu, informacja turystyczna, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie, wypadki, Kultura dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media, Sport dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy, Zdrowie samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, higieniczny tryb życia, niepełnosprawni, uzależnienia, ochrona zdrowia, Świat przyrody klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe, katastrofy, przestrzeń kosmiczna, Elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej, w tym znajomość problemów pojawiających się na styku różnych kultur i społeczności II Etap Eliminacje Wojewódzkie Zagadnienia z etapu szkolnego, Nauka i technika odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, awarie, technologie informacyjno-komunikacyjne, Państwo i społeczeństwo struktura państwa, urzędy, organizacje społeczne i międzynarodowe, konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość, polityka społeczna, gospodarka, Zagadnienia gramatyczne ( etap I i II) Rzeczownik użycie rodzajnika nieokreślonego, określonego, użycie rzeczownika bez rodzajnika, odmiana rzeczownika (deklinacja mocna, słaba i mieszana) w liczbie pojedynczej i mnogiej, rzeczowniki złożone, rzeczowniki zdrobniałe, rzeczowniki tworzone od czasowników i przymiotników, imiesłowów, liczebników, tworzone od nazw miast, krajów i części świata, odmiana imion własnych, rekcja rzeczownika, homonimy, tel ; Strona 8

9 Zaimek zaimki osobowe, zaimki nieosobowy, zaimek zwrotny sich, zaimki dzierżawcze, zaimki wskazujące, np. dieser, jener, der, derselbe, der gleiche, zaimki pytające, np. wer, was, wann, welcher, was für ein, warum, zaimki nieokreślone, np. alle, einige, etwas, jeder, jemand, einer, keiner, man, niemand, nichts, alles, zaimki względne, np. der, welcher, zaimek wzajemny einander, zaimki einer, eine, eins z dopełniaczem, Przymiotnik przymiotnik jako orzecznik, przymiotnik jako przydawka (z rodzajnikiem określonym, zaimkiem wskazującym, z rodzajnikiem nieokreślonym, zaimkiem dzierżawczym i z przeczeniem kein, bez rodzajnika, po zaimkach pytających, nieokreślonych, po zaimkach liczebnych (beide, alle, viele, wenige, manche, andere, einige, folgende), po liczebniku, regularne i nieregularne stopniowanie przymiotnika, przymiotniki w porównaniach, rekcja przymiotnika, Liczebnik główny i porządkowy Przysłówek przysłówki zaimkowe w pytaniu i odpowiedzi, regularne i nieregularne stopniowanie przysłówków, Przyimek z celownikiem, z biernikiem, z celownikiem i biernikiem, z dopełniaczem, Czasownik formy czasowe strona czynna czasownika: Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I, Futur II, czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone, czasowniki zwrotne, czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone z przedrostkami: über-, um-, unter-, durch-, wieder-, wider-, voll-, czasowniki modalne w trybie oznajmującym: Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I czasowniki modalne w trybie przypuszczającym (wszystkie czasy), czasownik lassen, formy imiesłowowe czasownika: Partizip I, Partizip II, imiesłowy w funkcji przydawki, tryb rozkazujący, bezokoliczniki z zu i bez zu w czasie Präsens i Präteritum, strona bierna czasownika (Vorgangspassiv): Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I, strona bierna Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I z czasownikiem modalnym, formy konkurencyjne dla strony biernej: lassen + sich + Infinitiv, sein + Infinitiv, tel ; Strona 9

10 strona bierna określająca stan (Zustandspassiv), tryb przypuszczający Konjunktiv I (Präsens, Perfekt, Futur I), Konjunktiv II (Präteritum, Plusquamperfekt), tryb warunkowy Konditional I (würde + Infinitiv I), rekcja czasowników, Składnia zdania pojedyncze: oznajmujące, pytające i rozkazujące, szyk wyrazów: prosty, przestawny oraz szyk zdania podrzędnie złożonego, przeczenia nein, nicht, kein, nie, niemals, nirgends, keinesfalls i ich miejsce w zdaniu, zdania złożone: współrzędnie ze spójnikami, np. aber, denn, oder, und, sondern, deshalb, sonst, trotzdem oraz zdania bezspójnikowe, zdania podrzędnie złożone (podmiotowe, dopełnieniowe, okolicznikowe czasu, przyczyny, zdania warunkowe rzeczywiste i nierzeczywiste, zdanie przyzwalające, zdanie okolicznikowe celu), konstrukcja bezokolicznikowa um... zu, zdanie przydawkowe z zaimkiem względnym der, die, das, zdania okolicznikowe sposobu: indem, dadurch dass, ohne dass (ohne... zu), anstatt dass (anstatt... zu), zdania skutkowe: so dass, als dass, zdania porównawcze, zdania podrzędnie złożone ze wszystkimi formami strony biernej, konstrukcje imiesłowowe, przydawka rozwinięta mowa zależna, zdania z podwójnym spójnikiem: entweder oder, einerseits... andererseits, nicht nur... sondern auch, sowohl... als auch, weder... noch, zwar... aber, Zagadnienia kulturoznawcze (etap I i II) Informacje o Niemczech, Austrii i Szwajcarii (geografia, religia, system polityczny, podział administracyjny, ważne wydarzenia historyczne), Nazwiska niemieckich, austriackich i szwajcarskich pisarzy, ludzi nauki i sztuki, znanych postaci, Zwyczaje i obyczaje w krajach niemieckojęzycznych Bibliografia Podręczniki do języka niemieckiego dopuszczone przez MEN, zgodne z Nową Podstawą Programową Wszelkie dostępne materiały i publikacje o Niemczech, Austrii i Szwajcarii. tel ; Strona 10

11 Załącznik nr 2 Zobowiązanie służbowe (Nazwa szkoły) (Miejscowość, data) Oświadczenie Oświadczam, że zostałem zapoznany z zasadami i odpowiedzialnością nałożoną na mnie w związku z organizacją Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014. Zobowiązuję się przestrzegać tajemnicy służbowej i bezstronności oraz regulaminu organizacji konkursu, z którym się zapoznałem. Członkowie Szkolnej Komisji Konkursowej Imię i nazwisko czytelny podpis Imię i nazwisko czytelny podpis Imię i nazwisko czytelny podpis Imię i nazwisko czytelny podpis Imię i nazwisko czytelny podpis Oświadczenie podpisują: dyrektor szkoły, członkowie Szkolnej Komisji Konkursowej. tel ; Strona 11

12 Załącznik nr 3 Lista uczniów jest przesyłana jako tabela w programie Microsoft Office Word. Tytuł dokumentu: nazwa szkoły, miejscowość, np. XV LO Rzeszów Szkoła, nazwa, dokładny adres Zgłoszenie uczniów do Konkursu Języka Niemieckiego Lista uczniów przystępujących do I etapu Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych Lp. Nazwisko i imię ucznia 1. Data urodzenia Klasa Nazwisko i imię nauczyciela opiekuna Dyrektor (Nazwisko i imię) tel ; Strona 12

13 Załącznik nr 4 Lista uczniów jest przesyłana jako tabela w programie Microsoft Office Excel wg wzoru: Załącznik Nr 5 Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w konkursie przedmiotowym Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka..., ucznia..., do celów związanych z jego udziałem w Konkursie Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanym przez Dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku szkolnym 2013/2014. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 i akceptuję jego postanowienia.... podpis rodzica /opiekuna prawnego tel ; Strona 13

14 Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia dla osoby pełnoletniej Imię i nazwisko Nazwa i adres szkoły Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku W związku z przystąpieniem do Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych: 1. Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne, utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych podczas Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych (i i II etap) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 2. Oświadczam, że wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystaniem zdjęć i nagrań z moim wizerunkiem w materiałach promocyjnych i umieszczeniem ich na stronie internetowej Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego... czytelny podpis Wzór oświadczenia dla osoby niepełnoletniej Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku W związku z przystąpieniem mojego dziecka., (imię i nazwisko) ucznia (nazwa i adres szkoły) do Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych: 1. Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne, utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych podczas Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych (i i II etap) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 2. Oświadczam, że wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystaniem zdjęć i nagrań z moim wizerunkiem w materiałach promocyjnych i umieszczeniem ich na stronie internetowej Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego..... czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów tel ; Strona 14

15 Załącznik nr 7 Wzór protokołu: Protokół z I etapu Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: przeprowadziła w dniu... w.. (data) (nazwa szkoły) I etap Konkursu Języka Niemieckiego, w którym uczestniczyło... uczniów. (liczba uczniów) Uczniowie uzyskali następujące ilości punktów: Lp. Kod Ucznia Nazwisko i imię ucznia Liczba punktów Klasa Nazwisko i imię nauczyciela opiekuna Podpisy członków Szkolnej Komisji Konkursowej Dyrektor.. Pieczątka, podpis Miejscowość, data tel ; Strona 15

16 Załącznik nr 8 Lista uczestników I etapu Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych jest przesyłana jako tabela w programie Microsoft Office Excel wg wzoru: tel ; Strona 16

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego I. WSTĘP 1.Mazowicki Konkurs Lingwistyczny (dalej zwany konkursem) obejmuje następujące języki obce: angielski, niemiecki, francuski. 2. Konkurs języka

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ETAP I I Obszary umiejętności: Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych),

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka niemieckiego

Program nauczania języka niemieckiego Grażyna Zenderowska-Korpus Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum IV etap edukacyjny zakres podstawowy Poziom IV.0 dla początkujących

Bardziej szczegółowo

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 I. WSTĘP Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych PODSTAWA PROGRAMOWA Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych Podstawa programowa przedmiotu JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY IV etap edukacyjny Poziom

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA I. Organizator Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455; 32-020 Wieliczka II. Cele konkursu 1. Promowanie wśród

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Nr w wykazie 2/IIILO/2009 autorzy: Barbara Szczubełek, Katarzyna Mikołajczyk, Aneta Wałkuska, Marta Łapińska, Ewa Aleksiewicz,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O TURYSTYCE LIMPIADA 4 REGULAMIN LIMPIADY 1. Uwagi ogólne 1. Podstawę do przeprowadzenia limpiady Wiedzy o Turystyce zwanej dalej limpiadą stanowią: Akt Powołania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego. PRL państwem stanu wyjątkowego

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego. PRL państwem stanu wyjątkowego Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO PRL PAŃSTWEM STANU WYJĄTKOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 1. Za organizację

Bardziej szczegółowo

X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN

X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN 1. Kto jest adresatem konkursów? Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego klas IV,V Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m.

Regulamin I Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego klas IV,V Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Regulamin I Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego klas IV,V Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Krakowa I. Organizatorzy 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r.

Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r. Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. e-inclusion Powiatu Goleniowskiego Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3-5

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego PRL państwem stanu wyjątkowego ORGANIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO PRL PAŃSTWEM STANU WYJĄTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1)

Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1) Program kursu Język niemiecki Poziom podstawowy (A1) OPIS SZKOLENIA Miejsce szkolenia Tytuł szkolenia WSETiNS Liczba uczestników Liczba godzin 80 Język niemiecki dla początkujących (A1) Okres realizacji:

Bardziej szczegółowo

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY III etap edukacyjny (gimnazjum) Poziom III.0 dla początkujących Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r.

Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kwilczu oraz określenia Regulaminu pracy komisji przeprowadzającej

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU]

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] REGULAMIN KONKURSU NA MATERIAŁ FILMOWY PROMUJĄCY NOSZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH pn. BŁYSKOTLIWI [WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] TERMIN SKŁADANIA PRAC: 19 GRUDNIA 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

STATUT. Tekst jednolity

STATUT. Tekst jednolity STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU Tekst jednolity - opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo