KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH CELE KONKURSU:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH CELE KONKURSU:"

Transkrypt

1 KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH CELE KONKURSU: Motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego, Poszerzanie wiedzy oraz rozwijania kompetencji kluczowych, Sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie opanowania języka niemieckiego na poziomie określonym w nowej podstawie programowej dla szkół średnich, Rozwijanie zainteresowań i zdolności językowych. NAGRODA GŁÓWNA 1. Główną nagrodą w Konkursie Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych jest 14 dniowy pobyt połączony z 40 godzinnym intensywnym kursem języka niemieckiego w Ökologisches Schullandheim Spohns Haus w Gersheim (Niemcy). Sponsor nagrody ośrodek Ökologisches Schullandheim Spohns Haus w Gersheim (Niemcy), reprezentowany przez dyrektora, Hansa Bollingera ponosi wszelkie koszty związane z podróżą i pobytem na miejscu, tj. pokój z pełnym wyżywieniem, uczestnictwo w kursie języka niemieckiego, uczestnictwo w różnych warsztatach, uczestnictwo we wszystkich wycieczkach, przejazd autokarem do miejsca, w którym organizowana jest impreza, oraz powrót. 2. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na utrwalenie i zapis cyfrowy pobytu w Ökologisches Schullandheim Spohns Haus w Gersheim oraz na publikację w materiałach reklamujących i podsumowujących przebieg Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych. (załącznik 1 Regulaminu losowania nagrody głównej). 3. Laureat nagrody przygotowuje i przesyła na adres organizatora Konkursu Języka Niemieckiego relację z pobytu na kursie językowym w formie prezentacji multimedialnej lub w innej formie w celu jej ewentualnej prezentacji na stronie internetowej organizatora konkursu. Termin nadesłania prezentacji 30 wrzesień Zasady przyznawania nagrody głównej reguluje odrębny regulamin. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE &1 1. Organizatorem Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych jest Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2. Konkurs przygotowuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. 3. Wojewódzka Komisja Konkursowa sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu na wszystkich etapach i w tym zakresie podejmuje wiążące decyzje. tel ; Strona 1

2 4. Do zadań Wojewódzkiej Komisji Konkursowej należy przygotowanie organizacyjne i merytoryczne Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych, obejmujące następujące zadania: a. opracowanie testów do I i II etapu Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych oraz dokładnych kryteriów poprawy i oceny (klucz do testu), b. prowadzenie korespondencji z dyrektorami szkół, które biorą udział w konkursie, c. przesłanie pocztą elektroniczną testu konkursowego oraz dokładnych kryteriów poprawy i oceny testu (klucz do testu); zasady i terminy przesłania testu reguluje &4.1 punkt 7 niniejszego Regulaminu, d. przygotowanie i zamieszczenie na stronie Instytutu Filologii Germańskiej UR w zakładce Konkurs Język Niemieckiego szkoły ponadgimnazjalne (www.ur.edu.pl/ifg) listy rankingowej uczestników I etapu konkursu, e. wyłonienie uczestników II etapu konkursu, f. zamieszczenie na stronie Instytutu Filologii Germańskiej UR w zakładce Konkurs Język Niemieckiego szkoły ponadgimnazjalne (www.ur.edu.pl/ifg) listy uczestników II etapu konkursu, g. przeprowadzenie II etapu konkursu, h. poprawa testu II etapu konkursu, i. ogłoszenie wyników II etapu konkursu na stronie internetowej Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakładce Konkurs Języka Niemieckiego (www.ur.edu.pl/ifg) j. opracowanie jednolitego wzoru zaświadczenia dla uczestników II etapu Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych, k. wydawanie zaświadczeń dla uczestników II etapu Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych, l. sporządzenie rejestru wydanych zaświadczeń i przedłożenie ich Dyrektorowi Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, m. przygotowanie uroczystości rozdania nagród i dyplomów dla najlepszych uczestników Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych, &2 1. Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych organizowany jest w formie dwustopniowej: a. I etap eliminacje szkolne 7 luty 2014, godzina 10.00, b. II etap eliminacje wojewódzkie 15 marca 2014, godzina Wymagany zakres wiedzy i umiejętności nie może wykraczać poza zakres przedstawiony w załączniku nr 1 niniejszego Regulaminu. &3 1. Uczestnikami Konkursu Języka Niemieckiego są uczniowie uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego. Uczestnicy konkursu winni wykazać się znajomością języka niemieckiego, obejmującą treści podstawy programowej dla szkół ponadgimnazjalnych. tel ; Strona 2

3 2. Do Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych może przystąpić każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej. Jeżeli w szkole macierzystej ucznia nie organizuje się I etapu konkursu, uczeń może do niego przystąpić w szkole wskazanej przez dyrektora szkoły. W takim przypadku opiekę nad uczniem sprawuje oddelegowany przez dyrektora nauczyciel. 3. Uczestnictwo ucznia w konkursie jest dobrowolne. 4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz przez szkołę. 5. Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników. 6. Uczestnik na każdym etapie konkursu winien posiadać przy sobie legitymację szkolną. 7. Uczestnicy, którzy spóźnią się na konkurs, nie mogą wziąć w nim udziału. 8. Uczniowie wpisują rozwiązania używając długopisu lub pióra (kolor czarny lub niebieski). Uczniowie nie mogą używać ołówków i korektorów. 9. Uczestnik każdego etapu po otrzymaniu testu konkursowego i na polecenie przewodniczącego komisji konkursowej ma obowiązek: a. sprawdzić, czy test konkursowy jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane, b. zgłosić braki przewodniczącemu komisji konkursowej, c. odebrać nowy kompletny test i potwierdzić jego odbiór czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu konkursu, d. zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie testu konkursowego, w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków komisji konkursowej, e. zakodować kartę/karty odpowiedzi zgodnie z poleceniem przewodniczącego komisji konkursowej. 10. W czasie trwania konkursu członkowie komisji konkursowej nie mogą objaśniać, komentować zadań oraz udzielać wskazówek dotyczących ich rozwiązania. 11. W przypadku stwierdzenia, na każdym z etapów, niesamodzielnej pracy ucznia przewodniczący komisji konkursowej przerywa pracę uczniowi i poleca mu opuszczenie sali, co jest jednoznaczne z dyskwalifikacją ucznia w konkursie. Fakt ten zostaje odnotowany w protokole. 12. Prace uczniów są kodowane. Sposób kodowania oraz rozkodowywania prac na etapie szkolnym ustala dyrektor szkoły, na etapie wojewódzkim przewodniczący komisji konkursowej. 13. Przebieg Konkursu Języka Niemieckiego protokołuje komisja konkursowa. 14. Komisja konkursowa jest zobowiązana do zapisania w protokole wszystkich nieprawidłowych zdarzeń zaistniałych w czasie trwania konkursu. 15. Testy i sprawozdania z przebiegu konkursu archiwizują do końca roku szkolnego 2013/2014: I etap (szkolny) Dyrektor Szkoły II etap (wojewódzki) Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. 16. Testy konkursowe objęte są klauzulą poufności i stanowią tajemnicę służbową. 17. Dla uczniów, którzy z jakiejkolwiek przyczyny nie przystąpili do konkursu nie przeprowadza się konkursu w dodatkowym terminie. 18. Przewodniczący komisji konkursowej jest zobowiązany do dostosowania warunków i miejsca pracy do potrzeb edukacyjnych ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o dostosowaniu wymagań edukacyjnych ze względu na przewlekłą chorobę. Wprowadzone dostosowania nie mogą naruszać zasad samodzielnej pracy tego ucznia jako uczestnika konkursu. tel ; Strona 3

4 19. Wydłużenie czasu trwania eliminacji konkursowych dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych nie może przekroczyć: na etapie szkolnym 15 minut, na etapie wojewódzkim 30 minut. 20. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom II etapu konkursu w czasie dojazdu do miejsca przeprowadzania konkursu, a także powrotu do szkoły odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń. III. ORGANIZACJA KONKURSU 4 Przebieg Konkursu Języka Niemieckiego 4.1 Etap I Eliminacje szkolne 7 luty 2014, godzina Etap I Konkursu Języka Niemieckiego obejmuje następujące zadania: Czytanie (zadania zamknięte), Test gramatyczno-leksykalny (zadania zamknięte i otwarte), Test z wiedzy o krajach niemieckojęzycznych (zadania zamknięte i otwarte), Pisanie (opis, notatka, ogłoszenie, zaproszenie, ankieta, pocztówka, , list prywatny, prosty list formalny). 2. Czas przeznaczony na wykonanie testu pisemnego wynosi 90 minut. 3. Za organizację i przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiada dyrektor szkoły. 4. Zadaniem dyrektora w zakresie organizacji etapu szkolnego jest: a. zapoznanie nauczycieli, uczniów i rodziców z Regulaminem Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych, b. zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie, c. powołanie Szkolnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia eliminacji szkolnych, d. pozyskanie drogą elektroniczną testu konkursowego oraz klucza odpowiedzi do zadań, e. zlecenie powielenia testu konkursu dla każdego uczestnika I etapu konkursu, f. zapewnienie prawidłowego przebiegu konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, g. kontrolowanie poprawności zamieszczanych danych o szkole i uczniach biorących udział w konkursie, h. archiwizowanie do końca roku szkolnego 2013/2014 dokumentacji konkursowej zawierającej: listę uczniów zgłoszonych do konkursu, orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o dostosowaniu wymagań edukacyjnych ze względu na przewlekłą chorobę, powołań nauczycieli do pracy w szkolnej komisji konkursowej i ich oświadczeń o przestrzeganiu tajemnicy i bezstronności wzór oświadczenia w Załączniku nr 2, tel ; Strona 4

5 prac konkursowych uczniów (I etap), protokołów pokonkursowych, dokumentacji dotyczącej odwołań. 5. Zgłoszenie uczniów odbywa się w terminie do 17 stycznia 2014, wyłącznie drogą elektroniczną na adres 6. Dyrektor przesyła listę uczniów przystępujących do konkursu wg podanych wzorów (Załącznik nr 3, Załącznik nr 4). Wojewódzka Komisja Konkursowa przesyła pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania zgłoszenia. 7. Test konkursowy wraz z kluczem zostanie przesyłany drogą elektroniczną jako plik PDF w dniu 4 lutego 2014 do godziny W przypadku nieotrzymania testu dyrektor szkoły przesyła pocztą elektroniczną informację o konieczności ponownego przesłania zestawu testowego. 8. Dyrektor szkoły jest Przewodniczącym Komisji Konkursowej w eliminacjach szkolnych. 9. Szkolne komisje konkursowe zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy służbowej oraz zachowania bezstronności pod rygorem wyciągnięcia sankcji dyscyplinarnych. 10. Do zadań szkolnej komisji konkursowej należy: przeprowadzenie I etapu konkursu, kodowanie prac, poprawa prac, zebranie od uczniów przystępujących do Konkursu Języka Niemieckiego oświadczeń rodziców (opiekunów prawnych) Załącznik nr 5 i 6, przygotowanie protokołu z I etapu konkursu (protokół zawiera listę wszystkich uczestników I etapu konkursu wraz liczbą uzyskanych punktów, załącznik nr 7 i 8). 11. W skład szkolnej komisji konkursowej wchodzi przynajmniej jeden nauczyciel języka niemieckiego, który jest obecny przy przeprowadzaniu etapu szkolnego konkursu oraz przy korekcie testów konkursowych. Do jego zadań należy również weryfikacja każdej pracy konkursowej. 12. Szkolna komisja konkursowa ogłasza wyniki konkursu najpóźniej w następnym dniu po przeprowadzeniu konkursu. Wyniki etapu szkolnego ustalone przez Szkolną Komisję Konkursową i zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły są ostateczne. 13. Do 17 lutego 2014 (data stempla pocztowego) Dyrektor Szkoły przesyła do Instytutu Filologii Germańskiej następujące dokumenty: protokół w formie drukowanej (Załącznik nr 7) na adres pocztowy: Wojewódzka Komisja Konkursowa Instytut Filologii Germańskiej Al. Rejtana 16B Konkurs Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych protokół w postaci dokumentu w programie Excel (Załącznik 8) na adres 14. Listę rankingową uczniów I etapu ustala Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. 15. Do II etapu kwalifikuje się nie więcej niż 150 uczniów. 16. Listę uczniów zakwalifikowanych do II etapu ustala Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. 17. Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana do 27 lutego 2014 r. na stronie Instytutu Filologii Germańskiej UR (www.ur.edu.pl/ifg) w zakładce Konkurs Języka Niemieckiego szkoły ponadgimnazjalne. tel ; Strona 5

6 4.2 Etap II Eliminacje wojewódzkie 15 marzec 2014, godzina Etap II Konkursu Języka Niemieckiego obejmuje następujące zadania: Czytanie (zadania zamknięte i otwarte), Test gramatyczno-leksykalny (zadania zamknięte i otwarte), Test z wiedzy o krajach niemieckojęzycznych (zadania zamknięte i otwarte), Pisanie (list formalny, rozprawka, opis, opowiadanie, sprawozdanie, recenzja). 2. Czas przeznaczony na wykonanie testu pisemnego wynosi 90 minut. 3. Dyrektor szkoły przesyła elektroniczną informację o konieczności dostosowania wymagań edukacyjnych w II etapie konkursu dla podległych mu uczniów do 8 marca Uczniowie, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o dostosowaniu wymagań edukacyjnych ze względu na przewlekłą chorobę przedkładają kopię orzeczenia Wojewódzkiej Komisji Konkursowej przed rozpoczęciem II etapu konkursu, tj. w dniu 15 marca 2014 do godziny Uczniowie biorący udział w II etapie okazują aktualną legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości oraz przedkładają zgodę na publikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników. 6. Eliminacje wojewódzkie Konkursu Języka Niemieckiego przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa. 7. Miejsce przeprowadzenia II etapu konkursu zostanie opublikowane w postaci komunikatu Wojewódzkiej Komisji Konkursowej na stronie internetowej (www.ur.edu.pl/ifg) w terminie do 12 marca 2014 roku. 8. Wojewódzka Komisja Konkursowa udziela informacji związanych z konkursem wyłącznie dyrektorom szkół biorących udział w konkursie lub wyznaczonym przez dyrektora nauczycielom języka niemieckiego. Wojewódzka Komisja Konkursowa nie udziela informacji rodzicom/prawnym opiekunom uczestników konkursu. 9. Wyniki etapu wojewódzkiego zostaną opublikowane do 21 marca 2014 r. na stronie internetowej Instytutu Filologii Germańskiej UR (www.ur.edu.pl/ifg) w zakładce Konkurs Języka Niemieckiego szkoły ponadgimnazjalne. 10. Przyznanie nagrody głównej 10 kwietnia Kontakt Instytut Filologii Germańskiej Al. Rejtana 16B Rzeszów tel tel./fax (listy prosimy kierować z adnotacją Konkurs Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych) Link do strony internetowej Instytutu Filologii Germańskiej: tel ; Strona 6

7 &5 Odwołania i tryb ich rozpatrywania 1. Uczeń biorący udział w konkursie lub jego rodzice/ prawni opiekunowie mają prawo złożyć odwołanie od ogłoszonych wyników testu konkursowego: a. W I etapie konkursu bezpośrednio do dyrektora szkoły w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu w formie pisemnej. Szkolna komisja konkursowa rozpatruje odwołanie ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów od wyniku konkursu w trybie pilnym informuje ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych o decyzji szkolnej komisji konkursowej. b. W II etapie konkursu bezpośrednio do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w terminie do 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników opublikowania na stronie internetowej Instytutu Filologii Germańskiej UR, tj. najpóźniej 26 marca 2014 (decyduje data stempla pocztowego). Odwołania są rozpatrywane w dniu 8 kwietnia 2014 w godzinach Decyzje są przesyłane pocztą elektroniczną na adres szkoły ucznia. 2. Odwołanie musi być złożone w formie pisemnej i winno zawierać uzasadnienie kwestionowania wyników ogłoszonych przez szkolną lub wojewódzką komisję konkursową. Odwołanie dotyczące II etapu konkursu jest przesyłane na adres Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. 3. Odwołanie, które nie posiada uzasadnienia pozostaje bez rozpatrzenia. 4. Odwołanie winno zawierać dokładne dane adresowe szkoły wraz z telefonem kontaktowym i adresem poczty elektronicznej. 5. Decyzja Wojewódzkiej Komisji Konkursowej jest ostateczna. &6 Uwagi Końcowe 1. Zadania konkursowe do czasu rozpoczęcia konkursu stanowią tajemnicę służbową. Testy konkursowe kodowane są według ustaleń Szkolnej Komisji Konkursowej (I etap konkursu) oraz Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (II etap konkursu). 2. Prace konkursowe są archiwizowane do dnia 1 lipca 2014 i nie podlegają zwrotowi. Zapraszamy do udziału w Konkursie Języka Niemieckiego! tel ; Strona 7

8 Załącznik nr 1 ZAGADNIENIA DO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Zagadnienia leksykalne I Etap Eliminacje szkolne Człowiek dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania, problemy etyczne, Dom miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkania, Szkoła przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, kształcenie pozaszkolne, system oświaty, Praca zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy, Życie rodzinne i towarzyskie okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy, Żywienie artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie, lokale gastronomiczne, diety, Zakupy i usługi rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, korzystanie z usług, środki płatnicze, banki, ubezpieczenia, Podróżowanie i turystyka środki transportu, informacja turystyczna, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie, wypadki, Kultura dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media, Sport dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy, Zdrowie samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, higieniczny tryb życia, niepełnosprawni, uzależnienia, ochrona zdrowia, Świat przyrody klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe, katastrofy, przestrzeń kosmiczna, Elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej, w tym znajomość problemów pojawiających się na styku różnych kultur i społeczności II Etap Eliminacje Wojewódzkie Zagadnienia z etapu szkolnego, Nauka i technika odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, awarie, technologie informacyjno-komunikacyjne, Państwo i społeczeństwo struktura państwa, urzędy, organizacje społeczne i międzynarodowe, konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość, polityka społeczna, gospodarka, Zagadnienia gramatyczne ( etap I i II) Rzeczownik użycie rodzajnika nieokreślonego, określonego, użycie rzeczownika bez rodzajnika, odmiana rzeczownika (deklinacja mocna, słaba i mieszana) w liczbie pojedynczej i mnogiej, rzeczowniki złożone, rzeczowniki zdrobniałe, rzeczowniki tworzone od czasowników i przymiotników, imiesłowów, liczebników, tworzone od nazw miast, krajów i części świata, odmiana imion własnych, rekcja rzeczownika, homonimy, tel ; Strona 8

9 Zaimek zaimki osobowe, zaimki nieosobowy, zaimek zwrotny sich, zaimki dzierżawcze, zaimki wskazujące, np. dieser, jener, der, derselbe, der gleiche, zaimki pytające, np. wer, was, wann, welcher, was für ein, warum, zaimki nieokreślone, np. alle, einige, etwas, jeder, jemand, einer, keiner, man, niemand, nichts, alles, zaimki względne, np. der, welcher, zaimek wzajemny einander, zaimki einer, eine, eins z dopełniaczem, Przymiotnik przymiotnik jako orzecznik, przymiotnik jako przydawka (z rodzajnikiem określonym, zaimkiem wskazującym, z rodzajnikiem nieokreślonym, zaimkiem dzierżawczym i z przeczeniem kein, bez rodzajnika, po zaimkach pytających, nieokreślonych, po zaimkach liczebnych (beide, alle, viele, wenige, manche, andere, einige, folgende), po liczebniku, regularne i nieregularne stopniowanie przymiotnika, przymiotniki w porównaniach, rekcja przymiotnika, Liczebnik główny i porządkowy Przysłówek przysłówki zaimkowe w pytaniu i odpowiedzi, regularne i nieregularne stopniowanie przysłówków, Przyimek z celownikiem, z biernikiem, z celownikiem i biernikiem, z dopełniaczem, Czasownik formy czasowe strona czynna czasownika: Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I, Futur II, czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone, czasowniki zwrotne, czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone z przedrostkami: über-, um-, unter-, durch-, wieder-, wider-, voll-, czasowniki modalne w trybie oznajmującym: Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I czasowniki modalne w trybie przypuszczającym (wszystkie czasy), czasownik lassen, formy imiesłowowe czasownika: Partizip I, Partizip II, imiesłowy w funkcji przydawki, tryb rozkazujący, bezokoliczniki z zu i bez zu w czasie Präsens i Präteritum, strona bierna czasownika (Vorgangspassiv): Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I, strona bierna Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I z czasownikiem modalnym, formy konkurencyjne dla strony biernej: lassen + sich + Infinitiv, sein + Infinitiv, tel ; Strona 9

10 strona bierna określająca stan (Zustandspassiv), tryb przypuszczający Konjunktiv I (Präsens, Perfekt, Futur I), Konjunktiv II (Präteritum, Plusquamperfekt), tryb warunkowy Konditional I (würde + Infinitiv I), rekcja czasowników, Składnia zdania pojedyncze: oznajmujące, pytające i rozkazujące, szyk wyrazów: prosty, przestawny oraz szyk zdania podrzędnie złożonego, przeczenia nein, nicht, kein, nie, niemals, nirgends, keinesfalls i ich miejsce w zdaniu, zdania złożone: współrzędnie ze spójnikami, np. aber, denn, oder, und, sondern, deshalb, sonst, trotzdem oraz zdania bezspójnikowe, zdania podrzędnie złożone (podmiotowe, dopełnieniowe, okolicznikowe czasu, przyczyny, zdania warunkowe rzeczywiste i nierzeczywiste, zdanie przyzwalające, zdanie okolicznikowe celu), konstrukcja bezokolicznikowa um... zu, zdanie przydawkowe z zaimkiem względnym der, die, das, zdania okolicznikowe sposobu: indem, dadurch dass, ohne dass (ohne... zu), anstatt dass (anstatt... zu), zdania skutkowe: so dass, als dass, zdania porównawcze, zdania podrzędnie złożone ze wszystkimi formami strony biernej, konstrukcje imiesłowowe, przydawka rozwinięta mowa zależna, zdania z podwójnym spójnikiem: entweder oder, einerseits... andererseits, nicht nur... sondern auch, sowohl... als auch, weder... noch, zwar... aber, Zagadnienia kulturoznawcze (etap I i II) Informacje o Niemczech, Austrii i Szwajcarii (geografia, religia, system polityczny, podział administracyjny, ważne wydarzenia historyczne), Nazwiska niemieckich, austriackich i szwajcarskich pisarzy, ludzi nauki i sztuki, znanych postaci, Zwyczaje i obyczaje w krajach niemieckojęzycznych Bibliografia Podręczniki do języka niemieckiego dopuszczone przez MEN, zgodne z Nową Podstawą Programową Wszelkie dostępne materiały i publikacje o Niemczech, Austrii i Szwajcarii. tel ; Strona 10

11 Załącznik nr 2 Zobowiązanie służbowe (Nazwa szkoły) (Miejscowość, data) Oświadczenie Oświadczam, że zostałem zapoznany z zasadami i odpowiedzialnością nałożoną na mnie w związku z organizacją Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014. Zobowiązuję się przestrzegać tajemnicy służbowej i bezstronności oraz regulaminu organizacji konkursu, z którym się zapoznałem. Członkowie Szkolnej Komisji Konkursowej Imię i nazwisko czytelny podpis Imię i nazwisko czytelny podpis Imię i nazwisko czytelny podpis Imię i nazwisko czytelny podpis Imię i nazwisko czytelny podpis Oświadczenie podpisują: dyrektor szkoły, członkowie Szkolnej Komisji Konkursowej. tel ; Strona 11

12 Załącznik nr 3 Lista uczniów jest przesyłana jako tabela w programie Microsoft Office Word. Tytuł dokumentu: nazwa szkoły, miejscowość, np. XV LO Rzeszów Szkoła, nazwa, dokładny adres Zgłoszenie uczniów do Konkursu Języka Niemieckiego Lista uczniów przystępujących do I etapu Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych Lp. Nazwisko i imię ucznia 1. Data urodzenia Klasa Nazwisko i imię nauczyciela opiekuna Dyrektor (Nazwisko i imię) tel ; Strona 12

13 Załącznik nr 4 Lista uczniów jest przesyłana jako tabela w programie Microsoft Office Excel wg wzoru: Załącznik Nr 5 Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w konkursie przedmiotowym Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka..., ucznia..., do celów związanych z jego udziałem w Konkursie Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanym przez Dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku szkolnym 2013/2014. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014 i akceptuję jego postanowienia.... podpis rodzica /opiekuna prawnego tel ; Strona 13

14 Załącznik nr 6 Wzór oświadczenia dla osoby pełnoletniej Imię i nazwisko Nazwa i adres szkoły Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku W związku z przystąpieniem do Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych: 1. Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne, utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych podczas Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych (i i II etap) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 2. Oświadczam, że wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystaniem zdjęć i nagrań z moim wizerunkiem w materiałach promocyjnych i umieszczeniem ich na stronie internetowej Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego... czytelny podpis Wzór oświadczenia dla osoby niepełnoletniej Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku W związku z przystąpieniem mojego dziecka., (imię i nazwisko) ucznia (nazwa i adres szkoły) do Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych: 1. Zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), wyrażam zgodę na nieodpłatne, utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań video wykonanych podczas Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych (i i II etap) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. 2. Oświadczam, że wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystaniem zdjęć i nagrań z moim wizerunkiem w materiałach promocyjnych i umieszczeniem ich na stronie internetowej Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego..... czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów tel ; Strona 14

15 Załącznik nr 7 Wzór protokołu: Protokół z I etapu Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: przeprowadziła w dniu... w.. (data) (nazwa szkoły) I etap Konkursu Języka Niemieckiego, w którym uczestniczyło... uczniów. (liczba uczniów) Uczniowie uzyskali następujące ilości punktów: Lp. Kod Ucznia Nazwisko i imię ucznia Liczba punktów Klasa Nazwisko i imię nauczyciela opiekuna Podpisy członków Szkolnej Komisji Konkursowej Dyrektor.. Pieczątka, podpis Miejscowość, data tel ; Strona 15

16 Załącznik nr 8 Lista uczestników I etapu Konkursu Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych jest przesyłana jako tabela w programie Microsoft Office Excel wg wzoru: tel ; Strona 16

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim.

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim. REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LEKSYKALNO - GRAMATYCZNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Organizatorzy: Kinga Rembiesa, Małgorzata Bernowska I. CELE KONKURSU 1. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Poziom rozszerzony

ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Poziom rozszerzony ZAKRES MATERIAŁU DO MATURY PRÓBNEJ Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Poziom rozszerzony 1. Różnorodne struktury leksykalno-gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla gimnazjum Klasa I, poziom III.0

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla gimnazjum Klasa I, poziom III.0 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla gimnazjum Klasa I, poziom III.0 Kontrola i ocenianie osiągnięć uczniów są niezbędne na każdym etapie nauczania. Ocena postępów ucznia dostarcza ważnych informacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa 2, poziom III.0

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa 2, poziom III.0 Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa 2, poziom III.0 Niniejszy Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie Programu nauczania języka niemieckiego dla klas I III

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI. Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw

JĘZYK NIEMIECKI. Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw JĘZYK NIEMIECKI Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw - dane personalne - przedstawianie się, narodowość, kraj, wiek, adres, zainteresowania, hobby, zawód - szkoła - przedmioty nauczania, oceny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 1 PRZEBIEG POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KONKURSU 1. INFORMACJE OGÓLNE 1) Zadania

Bardziej szczegółowo

Kalendarium maturzysty

Kalendarium maturzysty Matura 2012 Kalendarium maturzysty język angielski poziom podstawowy Zestaw tematyczny: Człowiek TYDZIEŃ 1-2 3-14 października dane personalne wygląd zewnętrzny cechy charakteru uczucia i emocje problemy

Bardziej szczegółowo

IV Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Językowy Pomoc dydaktyczna do nauki języka niemieckiego - czyli nauka przez zabawę REGULAMIN KONKURSU

IV Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Językowy Pomoc dydaktyczna do nauki języka niemieckiego - czyli nauka przez zabawę REGULAMIN KONKURSU IV Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Językowy Pomoc dydaktyczna do nauki języka niemieckiego - czyli nauka przez zabawę I. Nazwa Organizatora: Zespół Szkół Publicznych w Skórczu II. Cele konkursu: REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań edukacyjnych z języka niemieckiego i francuskiego oraz innych języków obcych, nauczanych jako drugi język obcy

Standardy wymagań edukacyjnych z języka niemieckiego i francuskiego oraz innych języków obcych, nauczanych jako drugi język obcy Standardy wymagań edukacyjnych z języka niemieckiego i francuskiego oraz innych języków obcych, nauczanych jako drugi język obcy I. Ogólne kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I. Zdający zna: 1) proste struktury leksykalno- -gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym,

Bardziej szczegółowo

Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012. Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna

Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012. Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012 Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna Część pisemna poziom podstawowy Część ustna bez określania poziomu egzaminu Część pisemna

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz proponowanej literatury I. ZAKRES WIEDZY

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz proponowanej literatury I. ZAKRES WIEDZY Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz proponowanej literatury I. ZAKRES WIEDZY ZAŁĄCZNIK NR 1 I II LUDNOŚĆ I POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE NIEMIEC, AUSTRII, SZWAJCARII podział administracyjny, stolice, najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie II M gimnazjum poziom III.0, podręcznik Magnet II

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie II M gimnazjum poziom III.0, podręcznik Magnet II Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie II M gimnazjum poziom III.0, podręcznik Magnet II I Ogólne kryteria oceny z języka niemieckiego w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu języka niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2010/2011 I. WSTĘP 1.

Regulamin konkursu języka niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2010/2011 I. WSTĘP 1. Regulamin konkursu języka niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2010/2011 I. WSTĘP 1. Organizatorem konkursu jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, a realizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO

REGULAMIN I POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO REGULAMIN I POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla uczniów gimnazjum rok szkolny 2012/2013 I. Organizator Organizatorem głównym konkursu języka niemieckiego dla klas gimnazjalnych jest Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w Publicznym katolickim Gimnazjum im. św. Kazimierza Klasa IIIgM poziom III.1 Nauczyciel Dorota Banasiak

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w Publicznym katolickim Gimnazjum im. św. Kazimierza Klasa IIIgM poziom III.1 Nauczyciel Dorota Banasiak Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w Publicznym katolickim Gimnazjum im. św. Kazimierza Klasa IIIgM poziom III.1 Nauczyciel Dorota Banasiak Wymagania edukacyjne opracowano na podstawie Programu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANY NA KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANY NA KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Załącznik nr 7 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANY NA KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Wiedza i umiejętności wymagane na konkursie

Bardziej szczegółowo

Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI

Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI I. Kryteria oceniania. Język Niemiecki Przedmiotowy System Oceniania klas IV VI 1. Ocenę celującą otrzyma uczeń, który: a) wykaże się wiedzą i umiejętnościami, które wykraczają znacznie poza program nauczania

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury I. ZAKRES WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury I. ZAKRES WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury I. ZAKRES WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH LUDNOŚĆ I POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE podział administracyjny, stolice, najważniejsze miasta, najważniejsze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. BŁ. KS. B. MARKIEWICZA W NOWEJ SŁUPI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. BŁ. KS. B. MARKIEWICZA W NOWEJ SŁUPI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. BŁ. KS. B. MARKIEWICZA W NOWEJ SŁUPI I. Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów 1.Sprawdzian pisemny - termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w klasie I, II i III gimnazjum str. 1 Język niemiecki

Bardziej szczegółowo

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego Projekt Centrum matura bez barier w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki Skrypt do języka angielskiego 1 Spis treści: Zielona Góra 2011 Wprowadzenie -strona 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2014/2015

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2014/2015 PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2014/2015 I. WSTĘP Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Przedmiotowe z języka niemieckiego w gimnazjum Klasa I, poziom III.0

Ocenianie Przedmiotowe z języka niemieckiego w gimnazjum Klasa I, poziom III.0 Ocenianie Przedmiotowe z języka niemieckiego w gimnazjum Klasa I, poziom III.0 O rozkładzie materiału decyduje każdorazowo nauczyciel uwzględniając potrzeby uczniów danej klasy czy szkoły oraz mając na

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE JĘZYK ANGIELSKI: Bezokolicznik i formy osobowe, czasowniki regularne i podstawowe nieregularne. Czasowniki posiłkowe. Czasowniki modalne: can, could, may, must, should. Tryb rozkazujący

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w gimnazjum Klasa III, poziom III.0

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w gimnazjum Klasa III, poziom III.0 Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w gimnazjum Klasa III, poziom III.0 I. Przedmiotowy Systemu Oceniania z języka niemieckiego opiera się na następujących dokumentach: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA I. Organizator Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455; 32-020 Wieliczka II. Cele konkursu 1. Promowanie wśród

Bardziej szczegółowo

IV Powiatowej Gimnazjadzie Językowej Z językiem obcym na Ty

IV Powiatowej Gimnazjadzie Językowej Z językiem obcym na Ty Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach ma zaszczyt zaprosić uczniów Państwa Szkoły do wzięcia udziału w IV Powiatowej Gimnazjadzie Językowej pod hasłem Z językiem obcym na Ty organizowanym dla uczniów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa 2, poziom III.0

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa 2, poziom III.0 Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa 2, poziom III.0 Niniejszy Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie Programu Nauczania języka niemieckiego dla klas I III

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa II technikum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa II technikum ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH JĘZYKI OBCE W GLIWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa II technikum GRAMATYKA CZASOWNIK - czas Präsens - czas Perfekt -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O MUZYCE

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O MUZYCE REGULAMIN Organizowanego pod Honorowym Patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Białegostoku, Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie - Wydział Instrumentalno - Pedagogiczny

Bardziej szczegółowo

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016 PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016 I. WSTĘP Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa III technikum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa III technikum ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY JĘZYKÓW OBCYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W GLIWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa III technikum GRAMATYKA CZASOWNIK - czas Präsens - czas Perfekt

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Organizacji konkursu Zostań mistrzem anatomii dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2014/2015 str. 1 I. Postanowienia ogólne Cele konkursów dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V KONKURSU ANGIELSKO-NIEMIECKIEGO- POLIGLOTA- DLA GIMNAZJALISTÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO O PUCHAR DYREKTORA ZSO NR II W OPOLU

REGULAMIN V KONKURSU ANGIELSKO-NIEMIECKIEGO- POLIGLOTA- DLA GIMNAZJALISTÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO O PUCHAR DYREKTORA ZSO NR II W OPOLU REGULAMIN V KONKURSU ANGIELSKO-NIEMIECKIEGO- POLIGLOTA- DLA GIMNAZJALISTÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO O PUCHAR DYREKTORA ZSO NR II W OPOLU I. WSTĘP 1. Organizatorem V Konkursu Angielsko-Niemieckiego POLIGLOTA-dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zespół Szkół nr 3 Gimnazjum nr 5 w Stalowej Woli organizuje VI Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów o tytuł Najlepszego Germanisty 2015 Konkurs znalazł się w wykazie zawodów wiedzy,

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework of

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym

I. Ogólne kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 4 obowiązujący od 1.09.2014 Klasa IA, IB, IC, ID, poziom III.0 Nauczyciele uczący: Mariola Sech-Radomska I. Ogólne kryteria oceny biegłości

Bardziej szczegółowo

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2016/2017

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2016/2017 PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2016/2017 I. WSTĘP Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Ponadpodstawowy poziom wymagań edukacyjnych. Zakres wiedzy i umiejętności

Ponadpodstawowy poziom wymagań edukacyjnych. Zakres wiedzy i umiejętności Magnet 3 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej, a deficyty w zakresie wiedzy i umiejętności nie pozwalają na kontynuację nauki na kolejnym etapie nauczania.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum.

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum. Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum. Ogólne kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Ocenę niedostateczną

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów Gimnazjum nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Białogardzie w roku szkolnym 2014/2015

SZKOLNY REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów Gimnazjum nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Białogardzie w roku szkolnym 2014/2015 SZKOLNY REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów Gimnazjum nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Białogardzie w roku szkolnym 2014/2015 Białogard 2014r. I. Postanowienia ogólne Cele konkursów

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE REGULAMIN

KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE REGULAMIN KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE REGULAMIN organizacji konkursów interdyscyplinarnych i przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2009/2010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zespół Szkół nr 3 Gimnazjum nr 5 w Stalowej Woli organizuje VII Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Uczniów Gimnazjum o tytuł Najlepszego Germanisty 2016 Konkurs znalazł się w wykazie zawodów wiedzy,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum. Kryteria oceniania

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum. Kryteria oceniania Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Kryteria oceniania I Ogólne kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Ocenę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum.

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum. Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum. Ogólne kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Ocenę niedostateczną

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w języka niemieckiego w gimnazjum Klasa II, poziom III.0

Przedmiotowy System Oceniania w języka niemieckiego w gimnazjum Klasa II, poziom III.0 Przedmiotowy System Oceniania w języka niemieckiego w gimnazjum Klasa II, poziom III.0 Niniejszy Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie Programu Nauczania języka niemieckiego dla klas I

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Podręcznik: MEIN BERUF 1

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Podręcznik: MEIN BERUF 1 ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Podręcznik: MEIN BERUF 1 Rozdział Realizowane zagadnienie z Podstawy Programowej Materiał gramatyczny Wymagania na poszczególne oceny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy I gimnazjum.

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy I gimnazjum. Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy I gimnazjum. Ogólne kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Ocenę niedostateczną

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w języka niemieckiego w gimnazjum Klasa II, poziom III.0

Przedmiotowy System Oceniania w języka niemieckiego w gimnazjum Klasa II, poziom III.0 Przedmiotowy System Oceniania w języka niemieckiego w gimnazjum Klasa II, poziom III.0 Niniejszy Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie Programu nauczania języka niemieckiego dla klas I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU ANGIELSKO NIEMIECKIEGO GIMNAZJALNY POLIGLOTA

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU ANGIELSKO NIEMIECKIEGO GIMNAZJALNY POLIGLOTA REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU ANGIELSKO NIEMIECKIEGO GIMNAZJALNY POLIGLOTA I. ORGANIZATORZY: 1. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Zespół nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa I, poziom III.0

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa I, poziom III.0 Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa I, poziom III.0 Niniejszy Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie Programu Nauczania języka niemieckiego dla klas I III

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w języka niemieckiego w gimnazjum Klasa II, poziom III.0

Przedmiotowy System Oceniania w języka niemieckiego w gimnazjum Klasa II, poziom III.0 Przedmiotowy System Oceniania w języka niemieckiego w gimnazjum Klasa II, poziom III.0 Niniejszy Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie Programu Nauczania języka niemieckiego dla klas I

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w języka niemieckiego w gimnazjum Klasa II G, poziom III.0 Łukasz Kowalski

Przedmiotowy System Oceniania w języka niemieckiego w gimnazjum Klasa II G, poziom III.0 Łukasz Kowalski Przedmiotowy System Oceniania w języka niemieckiego w gimnazjum Klasa II G, poziom III.0 Łukasz Kowalski Niniejszy Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie Programu nauczania języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa I, poziom III.1

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa I, poziom III.1 Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa I, poziom III.1 Niniejszy Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie Programu Nauczania języka niemieckiego dla klas I III

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wiedzy Gastronomicznej PATRONAT HONOROWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY GASTRONOMICZNEJ

Konkurs Wiedzy Gastronomicznej PATRONAT HONOROWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY GASTRONOMICZNEJ PATRONAT HONOROWY REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY GASTRONOMICZNEJ 1 Organizator Organizatorem konkursu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w języka niemieckiego w gimnazjum Klasa II, poziom III.1

Przedmiotowy System Oceniania w języka niemieckiego w gimnazjum Klasa II, poziom III.1 Przedmiotowy System Oceniania w języka niemieckiego w gimnazjum Klasa II, poziom III.1 Niniejszy Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie Programu Nauczania języka niemieckiego dla klas I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKO NIEMIECKIEGO GIMNAZJALNY POLIGLOTA

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKO NIEMIECKIEGO GIMNAZJALNY POLIGLOTA REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKO NIEMIECKIEGO GIMNAZJALNY POLIGLOTA I. ORGANIZATORZY: 1. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Zespół nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w języka niemieckiego w gimnazjum Klasa II, poziom III.1

Przedmiotowy System Oceniania w języka niemieckiego w gimnazjum Klasa II, poziom III.1 Przedmiotowy System Oceniania w języka niemieckiego w gimnazjum Klasa II, poziom III.1 Niniejszy Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie Programu Nauczania języka niemieckiego dla klas I

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa 1, poziom III.1

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa 1, poziom III.1 Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa 1, poziom III.1 Niniejszy Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie Programu nauczania języka niemieckiego dla klas I III

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE

REGULAMIN KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE REGULAMIN organizacji konkursów interdyscyplinarnych i przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Klasa III A, poziom III.0 Nauczyciel Dorota Banasiak

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Klasa III A, poziom III.0 Nauczyciel Dorota Banasiak Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Klasa III A, poziom III.0 Nauczyciel Dorota Banasiak Wymagania edukacyjne opracowano na podstawie Programu Nauczania języka niemieckiego dla klas

Bardziej szczegółowo

Ocenianie wewnątrzszkolne z języka niemieckiego w gimnazjum Klasa III, poziom III.0

Ocenianie wewnątrzszkolne z języka niemieckiego w gimnazjum Klasa III, poziom III.0 Ocenianie wewnątrzszkolne z języka niemieckiego w gimnazjum Klasa III, poziom III.0 Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie zgodnie z ustaleniami zawartymi w Statucie szkoły. 1 I. Ogólne kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony

WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony 1 WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony Treści nauczania 1. Poziom III.1 - na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego 1.1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii

Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii SEPZ-I.5563.12.3.2015.AP Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa I, poziom III.0

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa I, poziom III.0 Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa I, poziom III.0 Niniejszy Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie Programu nauczania języka niemieckiego dla klas I III

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa I, poziom III.0

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa I, poziom III.0 Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa I, poziom III.0 Niniejszy Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie Programu Nauczania języka niemieckiego dla klas I III

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH ZASADY ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 KIELCE rok szkolny 2013/2014 I. PODSTAWA PRAWNA KONKURSÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji konkursów interdyscyplinarnych i przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2008/2009 Podstawa prawna: art.31 pkt 7

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w języka niemieckiego w gimnazjum Klasa III, poziom III.0

Przedmiotowy System Oceniania w języka niemieckiego w gimnazjum Klasa III, poziom III.0 Przedmiotowy System Oceniania w języka niemieckiego w gimnazjum Klasa III, poziom III.0 Niniejszy Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie Programu Nauczania języka niemieckiego dla klas I

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom B1

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom B1 Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom B1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie B1 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework of

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa 2, poziom III.0

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa 2, poziom III.0 Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa 2, poziom III.0 Niniejszy Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie Programu nauczania języka niemieckiego dla klas I III

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa I, poziom III.0

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa I, poziom III.0 Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa I, poziom III.0 Niniejszy Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie Programu nauczania języka niemieckiego dla klas I III

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w Gimnazjum nr 54 w Warszawie w r.szk. 2015/2016

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w Gimnazjum nr 54 w Warszawie w r.szk. 2015/2016 Inessa Czerwińska Elżbieta Obuchowicz Magda Szpakowicz Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w Gimnazjum nr 54 w Warszawie w r.szk. 2015/2016 Klasa I, poziom III.0 II. Ogólne kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa I, poziom III.0

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa I, poziom III.0 Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa I, poziom III.0 Niniejszy Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie Programu nauczania języka niemieckiego dla klas I III

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie z języka niemieckiego w gimnazjum Klasa IIIgM, poziom III.0 nauczyciel Barbara Dymiter

Przedmiotowe Ocenianie z języka niemieckiego w gimnazjum Klasa IIIgM, poziom III.0 nauczyciel Barbara Dymiter Przedmiotowe Ocenianie z języka niemieckiego w gimnazjum Klasa IIIgM, poziom III.0 nauczyciel Barbara Dymiter Niniejszy Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie Programu Nauczania języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w Publicznym katolickim Gimnazjum im. św. Kazimierza Klasa Igd IgM poziom III.0

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w Publicznym katolickim Gimnazjum im. św. Kazimierza Klasa Igd IgM poziom III.0 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w Publicznym katolickim Gimnazjum im. św. Kazimierza Klasa Igd IgM poziom III.0 Nauczyciel Dorota Banasiak Wymagania edukacyjne opracowano na podstawie Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE

REGULAMIN KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2014/2015 SZCZECIN 2014 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa I, poziom III.0

Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa I, poziom III.0 Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa I, poziom III.0 Niniejszy Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie Programu nauczania języka niemieckiego dla klas I III

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania dla języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych

Przedmiotowy System Oceniania dla języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych Przedmiotowy System Oceniania dla języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych 1 na podstawie: Programu nauczania języka niemieckiego dla klas I-III zasadniczej szkoły zawodowej i klas I-IV technikum,

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego klas IV,V Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m.

Regulamin I Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego klas IV,V Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Regulamin I Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego klas IV,V Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Krakowa I. Organizatorzy 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2011/2012 opracowała: Iwona Chmielecka na podstawie podręcznika KOMPASS 3 Rozdział I. Rund

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA KONKURSÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA KONKURSÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA KONKURSÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I PRZEDMIOTOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 1. Wstęp 1. Zasady organizowania konkursów interdyscyplinarnych

Bardziej szczegółowo

I KNOW IT & I LOVE IT

I KNOW IT & I LOVE IT II KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO I KNOW IT & I LOVE IT DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW GMINY ANDRYCHÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Cele konkursu - doskonalenie znajomości języka angielskiego, - motywowanie uczniów do

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny Poziom III.0 dla początkujących PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot język niemiecki Klasa......... Rok

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w języka niemieckiego w gimnazjum Klasa III, poziom III.0

Przedmiotowy System Oceniania w języka niemieckiego w gimnazjum Klasa III, poziom III.0 Przedmiotowy System Oceniania w języka niemieckiego w gimnazjum Klasa III, poziom III.0 Przedmiotowy System Oceniania opracowano na podstawie Programu Nauczania języka niemieckiego dla klas I III autorstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE

REGULAMIN KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2015/2016 SZCZECIN 2015 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wymaganie edukacyjne dla klasy pierwszej na podstawie podręcznika Magnet smart Język niemiecki

Wymaganie edukacyjne dla klasy pierwszej na podstawie podręcznika Magnet smart Język niemiecki Wymaganie edukacyjne dla klasy pierwszej na podstawie podręcznika Magnet smart Język niemiecki Zakres tematyczny wiedzy: Pierwszy krok formy powitań, i pożegnań, rozpoznawanie regionalnych form powitań

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Leksykalno- Gramatycznego z Języka Hiszpańskiego i Włoskiego

Regulamin Konkursu Leksykalno- Gramatycznego z Języka Hiszpańskiego i Włoskiego Regulamin Konkursu Leksykalno- Gramatycznego z Języka Hiszpańskiego i Włoskiego Założenia Ogólne: 1. Organizatorami konkursu są nauczyciele języka hiszpańskiego i włoskiego. 2. Konkurs ma charakter szkolny

Bardziej szczegółowo

Spis treści 5. Spis treści. Przedmowa Przedmowa do wydania II Część pierwsza MORFOLOGIA

Spis treści 5. Spis treści. Przedmowa Przedmowa do wydania II Część pierwsza MORFOLOGIA Spis treści 5 Spis treści Przedmowa... 13 Przedmowa do wydania II... 14 Część pierwsza MORFOLOGIA 1. RZECZOWNIK... 17 1.1. Podział rzeczowników... 17 1.2. Rodzaj... 17 1.2.1. Rodzaj męsko-żeński... 18

Bardziej szczegółowo

Ramowy regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2013/2014

Ramowy regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2013 Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 września 2013 r. Ramowy regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów województwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH DLA III KLASY poziom III.0 (podręcznik Das ist Deutsch! KOMPAKT część 3) Ocena

Bardziej szczegółowo

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 REGULAMIN I. ORGANIZATORZY Organizatorem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 4. WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM III.1

ZAŁĄCZNIK 4. WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM III.1 ZAŁĄCZNIK 4. WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM III.1 Oceny: Rozdział dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń potrafi: Rund um die Welt, Sommerferien

Bardziej szczegółowo