Informator szkoleniowy 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator szkoleniowy 2013/2014"

Transkrypt

1 Al. Piłsudskiego 1a, Lublin Informator szkoleniowy 2013/2014 1

2 Spis treści Kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego... 1 Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowych (I stopień)... 4 Kurs dla kandydatów na samodzielnych księgowych (II stopień)... 5 Kurs dla kandydatów na głównych księgowych (III stopień)... 8 Kurs dla kandydatów na dyplomowanych księgowych (IV stopień) Kursy pozostałe Kadry i płace Podatek VAT w praktyce CIT i PIT podatki dochodowe w praktyce Dla kandydatów na doradców podatkowych Podatkowa księga przychodów i rozchodów Rachunkowość budżetowa od podstaw Analityk finansowy Dyrektor finansowy Kursy komputerowe Płatnik od podstaw warsztaty praktyczne Symfonia Kadry i Płace warsztaty praktyczne Praktyczny kurs księgowości komputerowej w oparciu o program CDN OPTIMA Projektowanie prezentacji multimedialnej w programie Microsoft PowerPoint Excel dla księgowych (intensywny kurs od podstaw) Kursy krótkie (dawniej seminaria) Bilans zamknięcie ksiąg Ceny transferowe dokumentacja i transakcje z podmiotami powiązanymi Emerytury i renty Gry kierownicze Inwentaryzacja Konsolidacja sprawozdań finansowych wg ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF

3 Księgowość projektów unijnych Łączenie, podział i przekształcenie spółek aspekty prawne i podatkowe (z uwzględnieniem zasad rachunkowości w sytuacjach szczególnych MSR/MSSF a ustawa o rachunkowości wybrane zagadnienia Podatek akcyzowy wg dyrektyw Unii Europejskiej Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy odroczony Podatek od towarów i usług Podpis elektroniczny w praktyce Prawo karne skarbowe Prawo pracy w 2013 roku wybrane zagadnienia Prawo upadłościowe i naprawcze Rachunek przepływów środków pieniężnych w praktyce Rachunkowość, finanse i podatki w 2013 roku Różnice kursowe w podatkach dochodowych problemy podatkowe w wycenach faktur w walutach obcych w podatku dochodowym oraz VAT Strategia finansowa przedsiębiorstwa Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg ustawy o rachunkowości i MSR.. 39 Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa Wspólnota mieszkaniowa ewidencja księgowa i rozliczenia podatkowe Zamówienia publiczne Zasady rachunkowości oraz ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Studia podyplomowe Controlling Rachunkowość Szkolenia na zlecenie

4 kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO I stopień ścieżki edukacyjnej SKwP WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU Słuchaczami kursu dla kandydatów na księgowych mogą być osoby: 1) posiadające co najmniej wykształcenie średnie, 2) prezentujące wysokie wartości etyczne, 3) zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę przez cały okres pracy w zawodzie księgowego. CEL KURSU Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego. Podstawy rachunkowości z elementami etyki zawodowej (83 godz.) 1.1 Pojęcia wstępne z rachunkowości 1.2 Charakterystyka aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Zapasy, należności i środki pieniężne Kapitały (fundusze) własne Zobowiązania 1.3 Prezentacja majątku oraz źródeł finansowania w bilansie Bilans Rachunek zysków i strat Pozostałe elementy sprawozdania finansowego 1.4 Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans 1.5 Dowody księgowe 1.6 Księgi rachunkowe Pojęcie i budowa konta - dzielenie i łączenie kont Konta bilansowe, wynikowe i pozabilansowe Zasady zapisów w księgach rachunkowych Polityka rachunkowości 1.7 Współczesne formy prowadzenia ksiąg rachunkowych 1.8 Ewidencja operacji bilansowych Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Ewidencja zapasów, należności i środków pieniężnych Ewidencja kapitałów (funduszy) własnych Ewidencja zobowiązań 4

5 kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego 1.9 Ewidencja operacji wynikowych Ewidencja kosztów i przychodów działalności operacyjnej Ewidencja kosztów według rodzajów Ewidencja kosztów według miejsc powstawania Ewidencja kosztów według rodzajów i według miejsc powstawania Ewidencja przychodów ze sprzedaży działalności operacyjnej 1.10 Ewidencja kosztów i przychodów pozostałej działalności operacyjnej 1.11 Ewidencja kosztów i przychodów działalności finansowej 1.13 Zasady ustalenia wyniku finansowego 1.14 Przykład całościowy (sporządzenie bilansu i rachunku zysków i strat) 1.15 Wybrane zagadnienia z rozliczeń publicznoprawnych 1.16 Podstawy etyki Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony egzamin potwierdzający kwalifikacje w obrębie zawodu: księgowy (kod zawodu ) Liczba godzin: 83 (w tym 3 godziny egzaminu) System kształcenia: sobotnio-niedzielny, popołudniowy Czas trwania: ok. 3 miesiące Odpłatność za uczestnictwo w kursie (wraz z materiałami szkoleniowymi): zł KURS DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTÓW DS. RACHUNKOWOŚCI (SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH) II stopień ścieżki edukacyjnej SKwP WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU Słuchaczami kursu dla kandydatów na samodzielnych księgowych mogą być osoby: 1) posiadające co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone: zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie lub tytułem technika rachunkowości lub inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną, tj. dyplomem magistra kierunku rachunkowość lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych na kierunku rachunkowość lub zaliczonym testem kwalifikacyjnym biurze SKwP 2) prezentujące wysokie wartości etyczne, 3) zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę przez cały czas wykonywania zawodu księgowego. 5

6 kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego CEL KURSU Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego). Rachunkowość z elementami etyki zawodowej (120 godz.) 2.1 Zagadnienia organizacji rachunkowości Przedmiot, zakres, definicje i zasady rachunkowości Inwentarz i bilans podmiotu gospodarczego Operacje gospodarcze, zasady ich dokumentowania i ewidencji Prowadzenie ksiąg rachunkowych Elementy organizacji i polityki rachunkowości Inwentaryzacja 2.2 Aktywa pieniężne i kredyty bankowe Dokumentacja, ewidencja i wycena obrotu pieniężnego Zasady ewidencji środków pieniężnych (krajowych i zagranicznych) Ewidencja środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych Inne środki pieniężne 2.3 Rozrachunki Istota, wycena i klasyfikacja rozrachunków Organizacja ewidencji rozrachunków z różnych tytułów Ewidencja rozrachunków z tytułu podatku VAT Zasady wyceny i ewidencji rozrachunków z tytułu dostaw i usług w obrocie krajowym Rozrachunki wyrażone w walucie obcej Różnice kursowe w ujęciu bilansowym i podatkowym Rozrachunki wątpliwe i sporne, odpisy aktualizujące Ewidencja wynagrodzeń, świadczenia na rzecz pracowników (struktura wynagrodzeń, dokumentacja, obciążenia wynagrodzeń) Ubezpieczenia społeczne i rozrachunki z ZUS Rozrachunki z budżetem 2.4 Księgowość materiałowa i towarowa Znaczenie materiałów i towarów w działalności gospodarczej Dokumentacja obrotu materiałowego i towarowego Bieżąca i bilansowa wycena materiałów i towarów Organizacja ewidencji materiałów i towarów Ewidencja księgowa obrotu materiałowego i towarowego Inwentaryzacja materiałów i towarów oraz rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych 2.5 Aktywa trwałe Pojęcie i klasyfikacja aktywów trwałych 6

7 kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego Środki trwałe Środki trwałe w budowie Wartości niematerialne i prawne Inwentaryzacja długoterminowych aktywów trwałych 2.6 Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe, zobowiązania finansowe Podstawowe pojęcia Ogólne zasady bieżącej i bilansowej wyceny inwestycji Ewidencja inwestycji długoterminowych i krótkoterminowych Klasyfikacja, wycena i ewidencja zobowiązań finansowych 2.7 Kapitały (fundusze) własne Ogólna charakterystyka kapitałów (funduszy) w różnych formach organizacyjnych jednostek gospodarczych Proces pozyskiwania kapitałów (funduszy) Zasady wyceny i ewidencji kapitałów (funduszy) 2.8 Rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe i fundusze specjalne Klasyfikacja, wycena i ewidencja rezerw na zobowiązania Rozliczenia międzyokresowe Fundusze specjalne 2.9 Ewidencja kosztów i produktów Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej Produkty pracy i ich sprzedaż Ewidencja reklamacji związanych ze sprzedażą produktów 2.10 Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg Rachunek elementów obliczeniowych wyniku finansowego Pomiar wyniku finansowego Rozliczanie i podział wyniku finansowego Zamykanie ksiąg rachunkowych 2.11 Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych Bilans Rachunek zysków i strat Rachunek przepływów pieniężnych (ogólne informacje) Zestawienie zmian w kapitale własnym (ogólne informacje) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia Obowiązki wynikające z zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych 2.12 Etyka w działalności gospodarczej Zagadnienia z prawa podatkowego cz. I (30 godz.) 3.1 Pojęcie i podział podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą 3.2 Ordynacja podatkowa 7

8 kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego 3.3 Podatek od towarów i usług (VAT) 3.4 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3.5 Podatek dochodowy od osób prawnych 3.6 Podatki kosztowe i opłaty Zagadnienia prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa cywilnego (20 godz.) 4.1 Prawo gospodarcze Uregulowania prawne prowadzenia działalności gospodarczej Prawo upadłościowe i naprawcze 4.2 Prawo pracy Zasady prawa pracy Stosunek pracy i jego strony Zawarcie umów o pracę Rodzaje umów o pracę Ustanie stosunku pracy 4.3 Prawo cywilne z elementami prawa finansowego Prawo cywilne Podstawy prawa wekslowego Podstawy prawa bankowego Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony egzamin potwierdzający kwalifikacje w obrębie zawodu: specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu ) Liczba godzin: 174 (w tym 4 godziny egzaminu) System kształcenia: sobotnio-niedzielny, popołudniowy Czas trwania: ok. 7-8 miesięcy Odpłatność za uczestnictwo w kursie (wraz z materiałami szkoleniowymi): zł KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH III stopień ścieżki edukacyjnej SKwP WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU Słuchaczami kursu dla kandydatów na głównych księgowych mogą być osoby: 1) posiadające wykształcenie wyższe lub średnie oraz posiadające wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone: - zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia lub - certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów lub 8

9 kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego - tytułem magistra o specjalności rachunkowość lub dyplomem licencjata o specjalności rachunkowość, uzyskanym na uczelni, której program studiów został przez Główną Zawodową Komisję Egzaminacyjną uznany za spełniający wymogi (akredytacja Stowarzyszenia) lub - tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla II stopnia, przeprowadzanym przez organizatora kształcenia, 2) prezentujące wysokie wartości etyczne, 3) zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę przez cały okres wykonywania zawodu księgowego. CEL KURSU Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu głównego księgowego. Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej (84 godz.) 5.1 Ponadnarodowe i krajowe regulacje rachunkowości (Dyrektywy UE, MSR/MSSF, UoR, KSR) 5.2 Organizacja rachunkowości i dokumentowanie zasad (polityki) rachunkowości 5.3 Wycena bilansowa i podatkowa poszczególnych składników aktywów i pasywów: Wycena składników wyrażonych w walutach obcych Podatek odroczony Utrata wartości aktywów Rezerwy Wycena w warunkach braku kontynuacji działania 5.4 Ewidencja zdarzeń związanych z działalnością gospodarczą dotyczących: Wartości niematerialnych i prawnych i rzeczowych aktywów trwałych Instrumentów finansowych Zapasów, należności i środków pieniężnych Kapitałów własnych Zobowiązań i rezerw na zobowiązania 5.5 Rozliczenia w czasie kosztów i przychodów 5.6 Ewidencja sprzedaży 5.7 Leasing 5.8 Umowy długoterminowe 5.9 Obrót wierzytelnościami 5.10 Ustalanie wyniku finansowego 5.11 Przygotowanie danych do konsolidacji (pakiet konsolidacyjny) 5.12 Rachunkowość jednostek non profit 5.13 Organizacja pracy komórkach organizacyjnych pionu finansowo księgowego 5.14 Organizacja kontroli wewnętrznej Wartości zawodowe i etyka Zasady kompetencji zawodowych i wysokiej jakości pracy 9

10 kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego Zasady niezależności zawodowej Zasady odpowiedzialności za przygotowywane i prezentowane informacje z zakresu rachunkowości Omówienie zasad oferowania usług z dziedziny rachunkowości Moduł VI Sprawozdawczość finansowa i jej analiza (24 godz.) 6.1 Istota, zasady, rodzaje i znaczenie sprawozdawczości finansowej 6.2 Cechy jakościowe sprawozdań finansowych 6.3 Podstawowe części składowe sprawozdań finansowych 6.4 Prezentacja wyceny w sprawozdaniu finansowym 6.5 Rachunek przepływów pieniężnych 6.6 Zestawienie zmian w kapitale własnym 6.7 Sprawozdanie z działalności 6.8 Raportowanie biznesowe 6.9 Terminy i tryb sporządzania sprawozdań - procedura zamknięć rocznych 6.10 Analiza ryzyka i ocena zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa (przesłanki finansowe i niefinansowe) 6.11 Metodyka analizy finansowej 6.12 Analiza wskaźnikowa Analiza sytuacji majątkowo-finansowej Analiza rentowności Analiza płynności finansowej 6.13 Analiza przyczynowa wyniku na sprzedaży 6.14 Modele wczesnego ostrzegania przed bankructwem 6.15 Badanie sprawozdań finansowych - standardy rewizji finansowej Moduł VII Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza (32 godz.) 7.1 Sprawozdawczy rachunek kosztów Istota kosztów i kryteria ich klasyfikacji Przedmiot, obiekt, nośnik kosztów Technologiczno-organizacyjne podstawy rachunku kosztów Koszty wytworzenia produktów Metody kalkulacji kosztu jednostkowego Koszty produkcji niezakończonej Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych 7.2 Rachunkowość zarządcza Kryteria klasyfikacji kosztów dla celów decyzyjnych Rachunek progów rentowności Modele rachunku kosztów Elementy budżetowania Elementy kontroli kosztów 10

11 kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego Moduł VIII Zarządzanie finansami (20 godz.) 8.1 Otoczenie a gospodarka finansowa przedsiębiorstwa 8.2 Własne źródła finansowania 8.3 Obce źródła finansowania 8.4 Zarządzanie aktywami i pasywami 8.5 Wartość pieniądza w czasie 8.6 Podstawy wyceny przedsiębiorstw 8.7 Elementy rynku finansowego Moduł IX Prawo i podatki - cz. II (36 godz.) 9.1 Wybrane problemy systemu prawnego Unii Europejskiej 9.2 Wybrane problemy Kodeksu spółek handlowych 9.3 Postępowanie podatkowe 9.4 Prawo karne skarbowe 9.5 Podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej 9.6 Podatki kosztowe 9.7 Elementy międzynarodowego prawa podatkowego 9.8 Podatek od towarów i usług (VAT) 9.9 Podatek akcyzowy 9.10 Prawo celne i dewizowe 9.11 Inne rozliczenia publicznoprawne Moduł X Technologia informacji (4 godz.) 10.1 Kierowanie i kontrola systemami informacyjnymi 10.2 Użytkowanie systemów informatycznych - sprzęt komputerowy i oprogramowanie 10.4 Bezpieczeństwo gromadzonych danych 10.4 Informatyczne systemy zarządcze 10.5 Dokumentacja systemu informatycznego rachunkowości 10.6 Nowoczesne formy przesyłania informacji drogą elektroniczną 10.7 Wykorzystanie systemów informatycznych do oceny wyników działalności Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony egzamin potwierdzający kwalifikacje w obrębie zawodu: główny księgowy (kod zawodu ) Liczba godzin: 204 (w tym 4 godziny egzaminu) System kształcenia: sobotnio-niedzielny, popołudniowy Czas trwania: ok. 8-9 miesięcy Odpłatność za uczestnictwo w kursie (wraz z materiałami szkoleniowymi): zł 11

12 KURS DLA KANDYDATÓW NA DYPLOMOWANYCH KSIĘGOWYCH IV stopień ścieżki edukacyjnej SKwP kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU Słuchaczami kursu dla kandydatów na dyplomowanych księgowych mogą być osoby: 1) posiadające wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe oraz wiedzę i umiejętności potwierdzone: zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu III stopnia (główny księgowy) lub zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla III stopnia kwalifikacyjnego, przeprowadzonym przez organizatora kształcenia, 2) posiadające praktykę w dziedzinie rachunkowości: co najmniej dwuletnią przy wykształceniu wyższym, co najmniej pięcioletnią przy wykształceniu średnim. 3) prezentujące wysokie wartości etyczne, 4) zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę przez cały okres wykonywania zawodu księgowego. CEL KURSU Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu dyplomowanego księgowego, który może pracować na różnych szczeblach organizacji biznesu (zarówno w strukturach rachunkowości, controllingu finansowego, a także jako członek zespołów międzyfunkcyjnych, na stanowisku dyrektora, czy też prezesa). Moduł XI Konsolidacja sprawozdań finansowych (36 godz.) 11.1 Grupa kapitałowa - zależności między jednostkami powiązanymi, krąg konsolidacyjny 11.2 Ogólne zasady konsolidacji sprawozdań finansowych 11.3 Konsolidacja metodą pełną 11.4 Konsolidacja metodą proporcjonalną 11.5 Wycena metodą praw własności 11.6 MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe 11.7 MSR 31 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach 12

13 kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego Moduł XII Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (64 godz.) 12.1 Wprowadzenie do MSSF 12.2 Założenia koncepcyjne 12.3 MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych 12.4 MSSF 8 Segmenty operacyjne 12.5 MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa 12.6 MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe 12.7 MSR 38 Wartości niematerialne 12.8 MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne 12.9 MSSF 5 Aktywa trwale przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana MSR 36 Utrata wartości aktywów MSR 2 Zapasy MSR 11 Umowy o usługę budowlaną MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe MSR 18 Przychody MSR 17 Leasing MSR 32 Prezentacja instrumentów finansowych MSR 39 Instrumenty finansowe : ujmowanie i wycena MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji MSR 12 Podatek dochodowy MSR 8 Zasady rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów MSR 10 Zdarzenia następujące po dniu bilansowym MSR 7 Rachunek przepływów pieniężnych MSSF 1 Zastosowanie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej po raz pierwszy Pozostałe standardy i interpretacje do standardów Moduł XIII Rachunkowość w szczególnych sytuacjach z elementami etyki zawodowej (24 godz.) 13.1 Przekształcenia jednostek gospodarczych w sytuacji połączenia, podziału i zmiany formy prawnej 13.2 Wycena jednostki gospodarczej w celu przekształcenia i dokumentacja procesu 13.3 MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych 13.4 Ewidencyjne ujęcie przekształcenia 13.5 Podatkowe aspekty przekształceń 13.6 Rachunkowość w warunkach upadłości 13.7 Wartości zawodowe i etyka dyplomowanego księgowego 13

14 kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego Moduł XIV Elementy wiedzy na temat organizacji i biznesu (26 godz.) 14.1 Przedsiębiorstwo i jego otoczenie 14.2 Ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej 14.3 Kierowanie, zarządzanie, motywowanie, kontrolowanie, 14.4 Podejmowanie decyzji gospodarczych 14.5 Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej 14.6 Organizacja procesów gospodarczych 14.7 Gospodarowanie zasobami przedsiębiorstwa 14.8 Problematyka wykorzystania kapitałów własnych 14.9 Strategiczna rachunkowość zarządcza Pomiar dokonań Zarządzanie zasobami ludzkimi Problematyka środowiska naturalnego, zrównoważonego rozwoju Obieg informacji i komunikowanie się w przedsiębiorstwie Zachowania marketingowe Ład korporacyjny (corporate governance) Absolwentom kursu organizator kształcenia wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu przed Główną Zawodową Komisją Egzaminacyjną SKwP uczestnik otrzymuje certyfikat Dyplomowany Księgowy. Liczba godzin: 150 System kształcenia: sobotnio-niedzielny, popołudniowy Czas trwania: ok. 7 miesięcy Odpłatność za uczestnictwo w kursie (wraz z materiałami szkoleniowymi): zł 14

15 KURSY POZOSTAŁE kursy pozostałe SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU Uczestnikami kursu mogą być osoby ukierunkowane na zdobycie, bądź poszerzenie posiadanej już wiedzy z zakresu prawa pracy oraz wynagrodzeń. Kurs przeznaczony jest dla osób, które rozpoczęły pracę, bądź chciałyby w przyszłości podjąć pracę w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw. CEL KURSU Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu specjalisty w dziale kadr i płac. Kurs daje możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy do rozpoczęcia pracy na tym stanowisku oraz pozwoli usystematyzować i ugruntować posiadaną już wiedzę. Kurs prowadzony jest w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych. I. Prawo pracy (20 godz.) 1. Podstawowe zasady prawa pracy, równe traktowanie w zatrudnieniu. 2. Elementy stosunku pracy. 3. Umowy o pracę (rodzaje umów o pracę, umów cywilnoprawnych). 4. Zmiana warunków umowy o pracę. 5. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozwiązywania umów o pracę. 6. Rozliczenia z pracownikiem po ustaniu stosunku pracy. 7. Odpowiedzialność pracodawcy za nieuzasadnione bądź sprzeczne z prawem wypowiedzenie, rozwiązanie umowy o pracę. 8. Wynagrodzenie pracownicze, potrącenia z wynagrodzenia, ochrona wynagrodzenia. 9. Urlopy wypoczynkowe. 10. Uprawnienia rodziców związane z rodzicielstwem. 11. Przepisy dotyczące dyskryminacji i mobbingu. 12. Odszkodowania i zadośćuczynienia za naruszenie w/w nakazów. II. Wynagrodzenia, dokumentacja płacowa i rozliczenia z US i ZUS (34 godz.) 1. Charakterystyka wynagrodzeń. 2. Dokumentacja płacowa. 3. Zasady naliczania wynagrodzeń. 4. Obowiązki pracodawcy wobec ZUS. 5. Rozliczenia z urzędem skarbowym 6. Prawa i obowiązki płatnika w świetle ustaw podatkowych. III. Zajęcia komputerowe (16 godz.) 1. Program SYMFONIA (8 godz.) 2. Program PŁATNIK (8 godz.) 15

16 Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony egzamin potwierdzający kwalifikacje w obrębie zawodu specjalisty ds. kadr i płac (kody zawodu i ) Liczba godzin: 73 (w tym 3 godziny egzaminu) System kształcenia: sobotnio-niedzielny Czas trwania: ok. 4 miesiące Odpłatność za uczestnictwo w kursie (wraz z materiałami szkoleniowymi): zł kursy pozostałe PODATEK VAT W PRAKTYCE WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU Uczestnikami kursu mogą być osoby ukierunkowane na zdobycie, bądź poszerzenie posiadanej już wiedzy z zakresu podatku VAT. Kurs przeznaczony jest dla osób, które rozpoczęły pracę, bądź chciałyby w przyszłości podjąć pracę w pionach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, w działach rozliczeń podatku VAT. CEL KURSU Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku specjalisty ds. rozliczania podatku VAT. Kurs daje możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy do rozpoczęcia pracy na ww. stanowisku oraz pozwoli usystematyzować i ugruntować posiadaną już wiedzę. Kurs prowadzony jest w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych. 1. Podatek od wartości dodanej krótka charakterystyka Wspólnotowe podstawy prawne. Polskie uregulowania systematyka aktów prawnych w zakresie VAT. Przedmiot opodatkowania (dostawa towarów i świadczenie usług, import, eksport, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów). Czynności wyłączone z opodatkowania, zwolnienia w VAT. Podatnik VAT nowe ujęcie. 2. Rozliczenie podatku należnego i naliczonego Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania zasady opodatkowania sprzedaży, terminy, stawki transakcji preferencyjne i podstawowe, kalkulacja ceny itp. Dokumentowanie obrotu (faktury, ewidencja). Prawo do obciążenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zasady zwrotu podatku, zwrotu różnicy podatku. Proporcjonalne rozliczanie podatku naliczonego. 16

17 3. Szczególne procedury Sprzedaż towarów używanych. Usługi turystyczne. Drobni przedsiębiorcy. kursy pozostałe 4. Transakcje międzynarodowe klasyfikacja czynności, przykłady rozliczeń Eksport i import towarów. Handel wewnątrzwspólnotowy. Import usług i usługi świadczone poza terytorium kraju. 5. Zajęcia praktyczne w pracowni komputerowej. 6. Egzamin Liczba godzin: 43 godziny (w tym 3 godziny egzaminu) System kształcenia: sobotnio-niedzielny Czas trwania: ok. 2 miesiące Odpłatność za uczestnictwo w kursie (wraz z materiałami szkoleniowymi): zł CIT i PIT PODATKI DOCHODOWE W PRAKTYCE WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU Uczestnikami kursu mogą być osoby ukierunkowane na zdobycie, bądź poszerzenie posiadanej już wiedzy z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, a także podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika. Kurs przeznaczony jest dla osób, które rozpoczęły pracę, bądź chciałyby w przyszłości podjąć pracę w pionach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, w działach rozliczeń podatków dochodowych. CEL KURSU Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku specjalisty ds. rozliczania podatków dochodowych (tj. podatku dochodowego od osób prawnych, a także podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika). Kurs daje możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy do rozpoczęcia pracy na ww. stanowisku oraz pozwoli usystematyzować i ugruntować posiadaną już wiedzę. Kurs prowadzony jest w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych. I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (20 godz.) 1. Podstawy prawne, zakres podmiotowy. 2. Zakres przedmiotowy podatku dochodowego od osób prawnych. 3. Przychody podatkowe. 17

18 kursy pozostałe 4. Koszty podatkowe a koszty bilansowe. 5. Wpływ różnic kursowych na wysokość dochodu. 6. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 7. Opodatkowanie leasingu. 8. Korekty kosztów w związku z nieuregulowaniem zobowiązań. 9. Zwolnienia przedmiotowe. 10. Ulgi podatkowe. 11. Pobór podatku dochodowego w przypadku wypłat na rzecz nierezydentów. 12. Zasady rozliczeń w trakcie roku oraz po jego zakończeniu. II. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) W ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW PŁATNIKA (10 godz.) 1. Świadczenia na rzecz pracowników. 2. Świadczenia finansowane z ZFŚS. 3. Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne płatników. 4. Pobór podatku dochodowego w przypadku wypłat na rzecz nierezydentów. 5. Opodatkowanie świadczeń kwalifikowanych do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. 6. Rozliczenia roczne pracodawców i pracowników. Liczba godzin: 33 godziny (w tym 3 godziny egzaminu) System kształcenia: sobotnio-niedzielny Czas trwania: ok. 2 miesiące Odpłatność za uczestnictwo w kursie (wraz z materiałami szkoleniowymi): 890 zł DLA KANDYDATÓW NA DORADCÓW PODATKOWYCH WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU Słuchaczami kursu mogą być osoby zamierzające zdobyć uprawnienia doradcy podatkowego, dodatkowo spełniające wymagania określone w ustawie o doradztwie podatkowym oraz osoby ukierunkowane na pogłębienie wiedzy z zakresu rachunkowości, prawa i podatków. CEL KURSU Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu na doradcę podatkowego w zakresie objętym jego programem przez pogłębienie wiedzy z zakresu rachunkowości, prawa i podatków. 1. Źródła i wykładnie prawa. 2. Przepisy o doradztwie podatkowym. 3. Ordynacja podatkowa. 18

19 kursy pozostałe 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych. 5. Podatek od towarów i usług. Podatek akcyzowy. 6. Podatek od spadków i darowizn. 7. Opłaty oraz niepodatkowe należności podatkowe. Podatki samorządowe. 8. Analiza podatkowa. 9. Postępowanie administracyjne i postępowanie egzekucyjne w administracji. 10. Prawo karne skarbowe. 11. Prawo celne. 12. Prawo dewizowe. 13. Administracja finansowa i kontrola skarbowa. 14. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych. 15. Rachunkowość. 16. Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego oraz ordynacja podatkowa. Liczba godzin: 134 godziny (w tym 4 godziny egzaminu) System kształcenia: sobotnio-niedzielny Czas trwania: ok. 6 miesięcy Odpłatność za uczestnictwo w kursie (wraz z materiałami szkoleniowymi): zł PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU Słuchaczami kursu mogą być wszystkie osoby ukierunkowane na zdobycie umiejętności prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Kurs skierowany jest do osób przygotowujących się do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz do osób, które chciałyby usystematyzować posiadaną już wiedzę. CEL KURSU Celem kursu jest nabycie praktycznej umiejętności prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 1. Obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych. 3. Podatek od towarów i usług VAT. 4. Dowody księgowe. 5. Remanent, zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów 6. Całościowe, przykładowe zapisy rozliczeniowe. Liczba godzin: 43 godziny (w tym 3 godz. egzaminu) System kształcenia: sobotnio-niedzielny Czas trwania: ok. 3 miesiące Odpłatność za uczestnictwo w kursie (wraz z materiałami szkoleniowymi): 980 zł 19

20 RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA OD PODSTAW kursy pozostałe WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU Słuchaczami kursu mogą być wszystkie osoby ukierunkowane na zdobycie wiedzy z rachunkowości budżetowej. Kurs skierowany jest do osób przygotowujących się do pracy w jsfp oraz do osób, które chciałyby usystematyzować posiadaną już wiedzę z tego zakresu. CEL KURSU Celem kursu jest przygotowanie pracowników oraz przyszłych pracowników pionu finansowoksięgowego jednostek sektora finansów publicznych do samodzielnego wykonywania funkcji księgowego w tych jednostkach. 1. Podstawowe pojęcia i formy organizacyjno - prawne JSFP. 2. Zasady gospodarki finansowej wynikające z ustawy o finansach publicznych. 3. Budżet jednostki samorządu terytorialnego. 4. Zasady wykonywania budżetu. 5. Układ wykonawczy budżetu, plan finansowy, harmonogram realizacji dochodów i wydatków. 6. Rachunkowość ogólna. 7. Rachunkowość budżetu gmin, powiatu, województwa samorządowego. 8. Rachunkowość jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych oraz zakładów budżetowych - zasady ogólne. 9. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych. 10. Sprawozdawczość finansowa i budżetowa. 11. Kontrola finansowa. Liczba godzin: 123 (w tym 3 godziny egzaminu) System kształcenia: sobotnio-niedzielny Czas trwania: ok. 6 miesięcy Odpłatność za uczestnictwo w kursie (wraz z materiałami szkoleniowymi): zł ANALITYK FINANSOWY WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU Słuchaczami kursu mogą być wszystkie osoby ukierunkowane na zdobycie bądź usystematyzowanie wiedzy z zakresu objętego programem kursu. CEL KURSU Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości, zarządzania niezbędnych do sporządzenia analizy finansowej przedsiębiorstwa. 20

RAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE KURSU DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

RAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE KURSU DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO III stopień ścieżki edukacyjnej procesu certyfikacji zawodu księgowego Program nr 544 wpisany do Banku Programów 1 września 2010 r. RAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE KURSU DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

DLA KANDYDATÓW NA DYPLOMOWANYCH KSIĘGOWYCH

DLA KANDYDATÓW NA DYPLOMOWANYCH KSIĘGOWYCH IV stopień ścieżki edukacyjnej procesu certyfikacji zawodu księgowego Program nr 545 wpisany do Banku Programów 1 września 2010 r. RAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE KURSU DLA KANDYDATÓW NA DYPLOMOWANYCH

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja zawodu księgowego

Certyfikacja zawodu księgowego Certyfikacja zawodu księgowego Zawód księgowego to zawód zaufania publicznego, bowiem od jego rzetelnego i etycznego wykonywania zależy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Dlatego niezwykle ważne jest,

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków Propozycja studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w Bytowie rientacyjny koszt to: 3200-3600 zł za 2 semestry. Poniżej przedstawione zostały 3 warianty studiów, niemniej organizatorzy są otwarci

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO (kod według klasyfikacji zawodu 121101) PROGRAM NAUCZANIA

KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO (kod według klasyfikacji zawodu 121101) PROGRAM NAUCZANIA KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO (kod według klasyfikacji zawodu 121101) PROGRAM NAUCZANIA Kurs obejmuje pięć modułów dydaktycznych: Moduł VI Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości.

Szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR-ami / MSSF a polskimi zasadami rachunkowości. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 278211 Temat: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - praktyczne narzędzia pracy 24 Październik - 29 Listopad Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 752512 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 23 Marzec - 9 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

RAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE KURSU PODSTAW RACHUNKOWOŚCI DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO

RAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE KURSU PODSTAW RACHUNKOWOŚCI DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO I stopień ścieżki edukacyjnej procesu certyfikacji zawodu księgowego Program nr 542 wpisany do Banku Programów 1 września 2010 r. RAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE KURSU PODSTAW RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE INSTYTUT Ekonomiczny STUDIA PODYPLOMOWE SPECJALNOŚĆ: KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Anna Zysnarska RachunkowoϾ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej

Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej stan prawny na dzieñ 31 sierpnia 2016 r. ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk 2016 Wstęp...............................................

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

kursy finansowo-księgowe

kursy finansowo-księgowe kursy finansowo-księgowe 20 lat tradycji i doświadczenia na rynku szkoleniowym. Zaufało nam ponad 40 tys. osób, w tym 4 tys. firm. Wydaliśmy ponad 10 tys. Cedoz sp. z o.o. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301)

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/15/8058/1143 Cena netto 1 701,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 680510 Temat: Kurs: Doradca podatkowy - przygotowanie do egzaminu państwowego 16 Kwiecień - 3 Lipiec Warszawa, Siedziba BDO, Kod szkolenia: 680510 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 61712 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 17 Listopad - 3 Marzec Warszawa, Siedziba BDO, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE INSTYTUT Ekonomiczny STUDIA PODYPLOMOWE SPECJALNOŚĆ: RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI Rodzaj studiów: doskonalące Liczba

Bardziej szczegółowo

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2011 r.

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2011 r. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 313711 Temat: AKCJA BILANS. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2011 11-14 Październik Krynica Zdrój, Hotel SPA dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie...

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie... SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie.... 15 I. Repetytorium. Kwalifikacja A.35.

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: KAT/12/0295 Temat: Akcja Bilans 2012 - Rachunkowe oraz podatkowe zamknięcie roku 29-30 Październik Katowice, BDO Katowice, Kod szkolenia: KAT/12/0295 Koszt

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa

Rachunkowość budżetowa Rachunkowość budżetowa WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość budżetowa - studia w WSB we Wrocławiu - III edycja Rachunkowość to międzynarodowy język biznesu. Jednakże rachunkowość

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ

I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 8 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ... 11 1.1. Podstawa prawna rachunkowości w Polsce... 11 1.2. Krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości... 12 1.3. Istota

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 11 Od Redakcji. 13 Od Autorów. 17 Wykaz skrótów 19 CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

Spis treści. 11 Od Redakcji. 13 Od Autorów. 17 Wykaz skrótów 19 CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Rachunkowość : rachunkowość i sprawozdawczość finansowa / [red. merytoryczny Ewa Walińska ; red. prowadzący Beata Wawrzyńczak- Jędryka ; aut.: Bogusława Bek-Gaik et al.]. Warszawa, 2014 Spis treści Strona

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA NAZWA SZKOLENIA: Szkolenie księgowość od podstaw do samodzielnej księgowości TERMIN SZKOLENIA: 21.12.2016-10.02.2017 LP TEMAT ZAJĘĆ TREŚĆ SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Z PLANAMI KONT

CZĘŚĆ I PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Z PLANAMI KONT SPIS TREŚCI MONITOR RB INFORMATOR Spis treści Wykaz skrótów Wykaz piktogramów Notki biograficzne Serwis porad prawnych (formularz) Temat na życzenie (dostępny Rada (dostępny CZĘŚĆ I PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści:

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy / 1 Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych / 5 1. Jednostki objęte postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

Roman Seredyński Katarzyna Szaruga. Komentarz do ustawy o rachunkowości

Roman Seredyński Katarzyna Szaruga. Komentarz do ustawy o rachunkowości Roman Seredyński Katarzyna Szaruga Komentarz do ustawy o rachunkowości ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Wykaz skrótów..................................... 11 Wstęp..........................................15

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja zawodu księgowego SKwP

Certyfikacja zawodu księgowego SKwP 109 lat organizacji księgowych na ziemiach polskich Certyfikacja zawodu księgowego SKwP dr Teresa Cebrowska Poznań, maj 2016 r. Certyfikacja zawodu księgowego Agenda spotkania 1. Przesłanki certyfikacji

Bardziej szczegółowo

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty).

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty). Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 516216 Temat: Standardy US GAAP warsztaty praktyczne. 20-21 Czerwiec Wrocław, centrum miasta, Kod szkolenia: 516216 Koszt szkolenia: 1100.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY KSIĘGOWY - KURS WEEKENDOWY (kod zawodu )

SAMODZIELNY KSIĘGOWY - KURS WEEKENDOWY (kod zawodu ) - KURS WEEKENDOWY (kod zawodu 331301) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/12/08/8058/26038 Cena netto 1 850,00 zł Cena brutto 1 850,00 zł Cena netto za godzinę 19,27 zł Cena brutto za godzinę 19,27

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 13

SPIS TREŚCI. Wstęp 13 SPIS TREŚCI Wstęp 13 Rozdział 1 Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej 15 (Henryk Nowicki) Wprowadzenie 15 1.1. Przedsiębiorca, czyli kto może prowadzić działalność gospodarczą?

Bardziej szczegółowo

Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej

Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej 1.Rachunkowość finansowa w systemie informacji ekonomicznej (Zbigniew Messnei) 1.1.Pojęcie i istota systemu informacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 280815 Temat: odw-kompendium podatkowe - VAT I CIT. Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 27 Sierpień Częstochowa, Hotel Mercure, Kod szkolenia: 280815

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Fundacja Rozwoju Rach unkowości w Polsce Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Andre Helin BDD Polska Sp. z 0.0. Warszawa 2000 SPIS TREŚCI. 5 WSTĘP 11 CZ~ŚĆI., OGOLNE

Bardziej szczegółowo

Klasa 3TE1, 3TE2. Kapitały własne Wskazanie kapitałów własnych w różnych formach prawnych podmiotów gospodarujących Źródła kapitału własnego

Klasa 3TE1, 3TE2. Kapitały własne Wskazanie kapitałów własnych w różnych formach prawnych podmiotów gospodarujących Źródła kapitału własnego Zakres treści z przedmiotu Finanse Klasa 3TE1, 3TE2 LP Temat Zakres treści Finanse przedsiębiorstw 1-2 Aktywa podmiotów gospodarczych Klasyfikacja aktywów trwałych Metody amortyzacji środków trwałych Ustalanie

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja zawodu księgowego. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Certyfikacja zawodu księgowego. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Certyfikacja zawodu księgowego Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 1 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu 1907 2011 ZADANIA STATUTOWE SKwP Działalność wydawnicza w zakresie

Bardziej szczegółowo

Budżet: PRAKTYCZNY KURS RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ DLA ZAAWANSOWANYCH - ZAGADNIENIA WYBRANE

Budżet: PRAKTYCZNY KURS RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ DLA ZAAWANSOWANYCH - ZAGADNIENIA WYBRANE Budżet: PRAKTYCZNY KURS RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ DLA ZAAWANSOWANYCH - ZAGADNIENIA WYBRANE Kod szkolenia: 575114 Miejsce: Poznań, Centrum Miasta Koszt szkolenia: 980.00 zł Program I ROZRACHUNKI W JEDNOSTCE

Bardziej szczegółowo

Instytut Rachunkowosci i Podatków

Instytut Rachunkowosci i Podatków Instytut Rachunkowosci i Podatków Program: Dzień 1 Wykładowcy: Firma Audytorska Ernst & Young (Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego). Przedsiębiorstwo energetyczne w sferze prawa bilansowego 1. Procesy

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych... 1 Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych Izabela Świderek...

Bardziej szczegółowo

Porównanie regulacji UoR i MSSF. poznaj różnice w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym

Porównanie regulacji UoR i MSSF. poznaj różnice w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym Porównanie regulacji UoR i MSSF poznaj różnice w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym Szanowni Państwo Oddaję w Państwa ręce publikację zawierającą wykaz różnic pomiędzy przepisami MSSF a ustawą

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m. Rachunkowość budżetowa kurs dla niezaawansowanych. (36 godz. w 3 sesjach po 2 dni)

P r o g r a m. Rachunkowość budżetowa kurs dla niezaawansowanych. (36 godz. w 3 sesjach po 2 dni) P r o g r a m Rachunkowość budżetowa kurs dla niezaawansowanych (36 godz. w 3 sesjach po 2 dni) Kurs adresowany jest do osób, które rozpoczynają pracę w służbach finansowo księgowych jednostek sektora

Bardziej szczegółowo

Komentarz do ustawy o rachunkowości

Komentarz do ustawy o rachunkowości Roman Seredyński Katarzyna Szaruga Komentarz do ustawy o rachunkowości Wydanie V, czerwiec 2017 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017 Spis treści Wykaz skrótów.....................................

Bardziej szczegółowo

Cena netto 2 499,00 zł Cena brutto 2 499,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 2 499,00 zł Cena brutto 2 499,00 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji AKADEMIA MSR/MSSF Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/18/8058/24014 Cena netto 2 499,00 zł Cena brutto 2 499,00 zł Cena netto za godzinę 312,38 zł Cena brutto za godzinę 312,38 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja Wstęp Wykaz autorów Wykaz skrótów KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH Spis treści propozycja CZĘŚĆ I. GOSPODARKA FINANSOWA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ OGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 Spis treści: Wprowadzenie...9 Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 1. Zarys historii rachunkowości oraz podstawy prawne jej prowadzenia w Polsce...11 1.1. Historia rachunkowości...11

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/

Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/ Pracownik ds. finansowo księgowych z j. obcym /240h/ Szkolenia dla osób pracujących, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, z województwa małopolskiego. Kontakt: Business School Biuro Projektu

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KRAKOWIE TRZYSTOPNIOWY KURS RACHUNKOWOŚCI KORPORACYJNEJ

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KRAKOWIE TRZYSTOPNIOWY KURS RACHUNKOWOŚCI KORPORACYJNEJ STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ OKRĘGOWY W KRAKOWIE AKADEMIA RACHUNKOWOŚĆ KORPORACYJNA TRZYSTOPNIOWY KURS RACHUNKOWOŚCI KORPORACYJNEJ W JĘZYKU ANGIELSKIM DLA PRACOWNIKÓW Z SEKTORA BPO/SSC,,KSIĘGOWY

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach.

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 396915 Temat: odw-kompendium podatkowe VAT i CIT - Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 21 Październik Zabrze, Hotel Diament, Kod szkolenia: 396915

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze

Operacje gospodarcze Operacje gospodarcze Rachunkowość Operacje gospodarcze Operacja gospodarcza Każde udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa, pasywa, przychody

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych Kontrola wewnętrzna i audyt

Program studiów podyplomowych Kontrola wewnętrzna i audyt Program studiów podyplomowych Kontrola wewnętrzna i audyt Odbiorcy studiów: Studia przeznaczone są dla pracowników komórek kontroli wewnętrznej oraz osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze kształcenia: Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 574214 Temat: odw-budżet: PRAKTYCZNY KURS RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ DLA ZAAWANSOWANYCH - ZAGADNIENIA WYBRANE 12-13 Luty Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

1. wariant A" - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A" Zakres minimalny

1. wariant A - obejmujący zakres minimalny, 2. wariant B - obejmujący zakres maksymalny. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ - wariant A Zakres minimalny W rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych spotyka się dwa warianty wykazu kont księgi głównej: wariant A" - obejmujący zakres minimalny, wariant B" - obejmujący zakres maksymalny. Każda jednostka jest

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość od podstaw

Rachunkowość od podstaw Rachunkowość od podstaw WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość od podstaw - studia na WSB w Szczecinie Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszą wiedzą teoretyczną i praktyczną

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII. Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE

EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII. Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE EKONOMIKA I ORGANIZACJA W GASTRONOMII Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZAGADNIENIA PODSTAWOWE WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1. Ekonomia jako nauka o dysponowaniu zasobami 1.2. Proces produkcji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKOLEŃ IN-COMPANY

WYKAZ SZKOLEŃ IN-COMPANY WYKAZ SZKOLEŃ IN-COMPANY ORGANIZOWANYCH PRZEZ INSTYTUT RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SP.Z O.O. W przypadku pytań proszę o kontakt: Piotr Żegliński Menedżer ds. szkoleń tel. 0 22/ 464-97-19 fax.0 22/ 537-01-81

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 515109 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2009 26-29 Styczeń Zakopane, Hotel Crocus, Kod szkolenia: 515109 Koszt szkolenia: 2650.00

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Księgowość i płace w małej firmie

Księgowość i płace w małej firmie Księgowość i płace w małej firmie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,księgowość i płace w małej firmie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja III. UWAGA!!! Pierwsze zajęcia odbęda się

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Spis treści: WPROWADZENIE. Część pierwsza PROCEDURY POŁĄCZENIA PODSTAWOWE INFORMACJE

Spis treści: WPROWADZENIE. Część pierwsza PROCEDURY POŁĄCZENIA PODSTAWOWE INFORMACJE Tytuł: Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości Autorzy: Michał Koralewski Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2009 Opis: Niniejsza publikacja jest drugą książką z

Bardziej szczegółowo

Zawód: Technik rachunkowości 431103

Zawód: Technik rachunkowości 431103 Zawód: Technik rachunkowości 431103 Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie absolwentów

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 821616 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2016. 13-16 Grudzień Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: 821616 Koszt szkolenia: 2190.00

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Szkolenie: Finansowe zamknięcie roku 2011. Termin. Cele szkolenia. Miejsce szkolenia. Język. Grupa docelowa

Zaproszenie. Szkolenie: Finansowe zamknięcie roku 2011. Termin. Cele szkolenia. Miejsce szkolenia. Język. Grupa docelowa Zaproszenie Szkolenie: Finansowe zamknięcie roku 2011 Termin 12 / 01 / 2012 (9.30 15.00) Miejsce szkolenia Gliwice / Sala konferencyjna AHK Polska / Rynek 6 Język Polski Grupa docelowa Seminarium adresowane

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 627716 Temat: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji. Praktyczne narzędzia pracy.

Bardziej szczegółowo