Informator szkoleniowy 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator szkoleniowy 2013/2014"

Transkrypt

1 Al. Piłsudskiego 1a, Lublin Informator szkoleniowy 2013/2014 1

2 Spis treści Kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego... 1 Kurs podstaw rachunkowości dla kandydatów na księgowych (I stopień)... 4 Kurs dla kandydatów na samodzielnych księgowych (II stopień)... 5 Kurs dla kandydatów na głównych księgowych (III stopień)... 8 Kurs dla kandydatów na dyplomowanych księgowych (IV stopień) Kursy pozostałe Kadry i płace Podatek VAT w praktyce CIT i PIT podatki dochodowe w praktyce Dla kandydatów na doradców podatkowych Podatkowa księga przychodów i rozchodów Rachunkowość budżetowa od podstaw Analityk finansowy Dyrektor finansowy Kursy komputerowe Płatnik od podstaw warsztaty praktyczne Symfonia Kadry i Płace warsztaty praktyczne Praktyczny kurs księgowości komputerowej w oparciu o program CDN OPTIMA Projektowanie prezentacji multimedialnej w programie Microsoft PowerPoint Excel dla księgowych (intensywny kurs od podstaw) Kursy krótkie (dawniej seminaria) Bilans zamknięcie ksiąg Ceny transferowe dokumentacja i transakcje z podmiotami powiązanymi Emerytury i renty Gry kierownicze Inwentaryzacja Konsolidacja sprawozdań finansowych wg ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF

3 Księgowość projektów unijnych Łączenie, podział i przekształcenie spółek aspekty prawne i podatkowe (z uwzględnieniem zasad rachunkowości w sytuacjach szczególnych MSR/MSSF a ustawa o rachunkowości wybrane zagadnienia Podatek akcyzowy wg dyrektyw Unii Europejskiej Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy odroczony Podatek od towarów i usług Podpis elektroniczny w praktyce Prawo karne skarbowe Prawo pracy w 2013 roku wybrane zagadnienia Prawo upadłościowe i naprawcze Rachunek przepływów środków pieniężnych w praktyce Rachunkowość, finanse i podatki w 2013 roku Różnice kursowe w podatkach dochodowych problemy podatkowe w wycenach faktur w walutach obcych w podatku dochodowym oraz VAT Strategia finansowa przedsiębiorstwa Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg ustawy o rachunkowości i MSR.. 39 Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa Wspólnota mieszkaniowa ewidencja księgowa i rozliczenia podatkowe Zamówienia publiczne Zasady rachunkowości oraz ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Studia podyplomowe Controlling Rachunkowość Szkolenia na zlecenie

4 kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego KURS PODSTAW RACHUNKOWOŚCI DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO I stopień ścieżki edukacyjnej SKwP WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU Słuchaczami kursu dla kandydatów na księgowych mogą być osoby: 1) posiadające co najmniej wykształcenie średnie, 2) prezentujące wysokie wartości etyczne, 3) zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę przez cały okres pracy w zawodzie księgowego. CEL KURSU Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego. Podstawy rachunkowości z elementami etyki zawodowej (83 godz.) 1.1 Pojęcia wstępne z rachunkowości 1.2 Charakterystyka aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Zapasy, należności i środki pieniężne Kapitały (fundusze) własne Zobowiązania 1.3 Prezentacja majątku oraz źródeł finansowania w bilansie Bilans Rachunek zysków i strat Pozostałe elementy sprawozdania finansowego 1.4 Operacje gospodarcze i ich wpływ na bilans 1.5 Dowody księgowe 1.6 Księgi rachunkowe Pojęcie i budowa konta - dzielenie i łączenie kont Konta bilansowe, wynikowe i pozabilansowe Zasady zapisów w księgach rachunkowych Polityka rachunkowości 1.7 Współczesne formy prowadzenia ksiąg rachunkowych 1.8 Ewidencja operacji bilansowych Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Ewidencja zapasów, należności i środków pieniężnych Ewidencja kapitałów (funduszy) własnych Ewidencja zobowiązań 4

5 kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego 1.9 Ewidencja operacji wynikowych Ewidencja kosztów i przychodów działalności operacyjnej Ewidencja kosztów według rodzajów Ewidencja kosztów według miejsc powstawania Ewidencja kosztów według rodzajów i według miejsc powstawania Ewidencja przychodów ze sprzedaży działalności operacyjnej 1.10 Ewidencja kosztów i przychodów pozostałej działalności operacyjnej 1.11 Ewidencja kosztów i przychodów działalności finansowej 1.13 Zasady ustalenia wyniku finansowego 1.14 Przykład całościowy (sporządzenie bilansu i rachunku zysków i strat) 1.15 Wybrane zagadnienia z rozliczeń publicznoprawnych 1.16 Podstawy etyki Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony egzamin potwierdzający kwalifikacje w obrębie zawodu: księgowy (kod zawodu ) Liczba godzin: 83 (w tym 3 godziny egzaminu) System kształcenia: sobotnio-niedzielny, popołudniowy Czas trwania: ok. 3 miesiące Odpłatność za uczestnictwo w kursie (wraz z materiałami szkoleniowymi): zł KURS DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTÓW DS. RACHUNKOWOŚCI (SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH) II stopień ścieżki edukacyjnej SKwP WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU Słuchaczami kursu dla kandydatów na samodzielnych księgowych mogą być osoby: 1) posiadające co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone: zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie lub tytułem technika rachunkowości lub inną formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną, tj. dyplomem magistra kierunku rachunkowość lub świadectwem ukończenia studiów podyplomowych na kierunku rachunkowość lub zaliczonym testem kwalifikacyjnym biurze SKwP 2) prezentujące wysokie wartości etyczne, 3) zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę przez cały czas wykonywania zawodu księgowego. 5

6 kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego CEL KURSU Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego). Rachunkowość z elementami etyki zawodowej (120 godz.) 2.1 Zagadnienia organizacji rachunkowości Przedmiot, zakres, definicje i zasady rachunkowości Inwentarz i bilans podmiotu gospodarczego Operacje gospodarcze, zasady ich dokumentowania i ewidencji Prowadzenie ksiąg rachunkowych Elementy organizacji i polityki rachunkowości Inwentaryzacja 2.2 Aktywa pieniężne i kredyty bankowe Dokumentacja, ewidencja i wycena obrotu pieniężnego Zasady ewidencji środków pieniężnych (krajowych i zagranicznych) Ewidencja środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych Inne środki pieniężne 2.3 Rozrachunki Istota, wycena i klasyfikacja rozrachunków Organizacja ewidencji rozrachunków z różnych tytułów Ewidencja rozrachunków z tytułu podatku VAT Zasady wyceny i ewidencji rozrachunków z tytułu dostaw i usług w obrocie krajowym Rozrachunki wyrażone w walucie obcej Różnice kursowe w ujęciu bilansowym i podatkowym Rozrachunki wątpliwe i sporne, odpisy aktualizujące Ewidencja wynagrodzeń, świadczenia na rzecz pracowników (struktura wynagrodzeń, dokumentacja, obciążenia wynagrodzeń) Ubezpieczenia społeczne i rozrachunki z ZUS Rozrachunki z budżetem 2.4 Księgowość materiałowa i towarowa Znaczenie materiałów i towarów w działalności gospodarczej Dokumentacja obrotu materiałowego i towarowego Bieżąca i bilansowa wycena materiałów i towarów Organizacja ewidencji materiałów i towarów Ewidencja księgowa obrotu materiałowego i towarowego Inwentaryzacja materiałów i towarów oraz rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych 2.5 Aktywa trwałe Pojęcie i klasyfikacja aktywów trwałych 6

7 kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego Środki trwałe Środki trwałe w budowie Wartości niematerialne i prawne Inwentaryzacja długoterminowych aktywów trwałych 2.6 Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe, zobowiązania finansowe Podstawowe pojęcia Ogólne zasady bieżącej i bilansowej wyceny inwestycji Ewidencja inwestycji długoterminowych i krótkoterminowych Klasyfikacja, wycena i ewidencja zobowiązań finansowych 2.7 Kapitały (fundusze) własne Ogólna charakterystyka kapitałów (funduszy) w różnych formach organizacyjnych jednostek gospodarczych Proces pozyskiwania kapitałów (funduszy) Zasady wyceny i ewidencji kapitałów (funduszy) 2.8 Rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe i fundusze specjalne Klasyfikacja, wycena i ewidencja rezerw na zobowiązania Rozliczenia międzyokresowe Fundusze specjalne 2.9 Ewidencja kosztów i produktów Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej Produkty pracy i ich sprzedaż Ewidencja reklamacji związanych ze sprzedażą produktów 2.10 Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg Rachunek elementów obliczeniowych wyniku finansowego Pomiar wyniku finansowego Rozliczanie i podział wyniku finansowego Zamykanie ksiąg rachunkowych 2.11 Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych Bilans Rachunek zysków i strat Rachunek przepływów pieniężnych (ogólne informacje) Zestawienie zmian w kapitale własnym (ogólne informacje) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia Obowiązki wynikające z zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych 2.12 Etyka w działalności gospodarczej Zagadnienia z prawa podatkowego cz. I (30 godz.) 3.1 Pojęcie i podział podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą 3.2 Ordynacja podatkowa 7

8 kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego 3.3 Podatek od towarów i usług (VAT) 3.4 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3.5 Podatek dochodowy od osób prawnych 3.6 Podatki kosztowe i opłaty Zagadnienia prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa cywilnego (20 godz.) 4.1 Prawo gospodarcze Uregulowania prawne prowadzenia działalności gospodarczej Prawo upadłościowe i naprawcze 4.2 Prawo pracy Zasady prawa pracy Stosunek pracy i jego strony Zawarcie umów o pracę Rodzaje umów o pracę Ustanie stosunku pracy 4.3 Prawo cywilne z elementami prawa finansowego Prawo cywilne Podstawy prawa wekslowego Podstawy prawa bankowego Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony egzamin potwierdzający kwalifikacje w obrębie zawodu: specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu ) Liczba godzin: 174 (w tym 4 godziny egzaminu) System kształcenia: sobotnio-niedzielny, popołudniowy Czas trwania: ok. 7-8 miesięcy Odpłatność za uczestnictwo w kursie (wraz z materiałami szkoleniowymi): zł KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH III stopień ścieżki edukacyjnej SKwP WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU Słuchaczami kursu dla kandydatów na głównych księgowych mogą być osoby: 1) posiadające wykształcenie wyższe lub średnie oraz posiadające wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone: - zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia lub - certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów lub 8

9 kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego - tytułem magistra o specjalności rachunkowość lub dyplomem licencjata o specjalności rachunkowość, uzyskanym na uczelni, której program studiów został przez Główną Zawodową Komisję Egzaminacyjną uznany za spełniający wymogi (akredytacja Stowarzyszenia) lub - tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla II stopnia, przeprowadzanym przez organizatora kształcenia, 2) prezentujące wysokie wartości etyczne, 3) zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę przez cały okres wykonywania zawodu księgowego. CEL KURSU Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu głównego księgowego. Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej (84 godz.) 5.1 Ponadnarodowe i krajowe regulacje rachunkowości (Dyrektywy UE, MSR/MSSF, UoR, KSR) 5.2 Organizacja rachunkowości i dokumentowanie zasad (polityki) rachunkowości 5.3 Wycena bilansowa i podatkowa poszczególnych składników aktywów i pasywów: Wycena składników wyrażonych w walutach obcych Podatek odroczony Utrata wartości aktywów Rezerwy Wycena w warunkach braku kontynuacji działania 5.4 Ewidencja zdarzeń związanych z działalnością gospodarczą dotyczących: Wartości niematerialnych i prawnych i rzeczowych aktywów trwałych Instrumentów finansowych Zapasów, należności i środków pieniężnych Kapitałów własnych Zobowiązań i rezerw na zobowiązania 5.5 Rozliczenia w czasie kosztów i przychodów 5.6 Ewidencja sprzedaży 5.7 Leasing 5.8 Umowy długoterminowe 5.9 Obrót wierzytelnościami 5.10 Ustalanie wyniku finansowego 5.11 Przygotowanie danych do konsolidacji (pakiet konsolidacyjny) 5.12 Rachunkowość jednostek non profit 5.13 Organizacja pracy komórkach organizacyjnych pionu finansowo księgowego 5.14 Organizacja kontroli wewnętrznej Wartości zawodowe i etyka Zasady kompetencji zawodowych i wysokiej jakości pracy 9

10 kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego Zasady niezależności zawodowej Zasady odpowiedzialności za przygotowywane i prezentowane informacje z zakresu rachunkowości Omówienie zasad oferowania usług z dziedziny rachunkowości Moduł VI Sprawozdawczość finansowa i jej analiza (24 godz.) 6.1 Istota, zasady, rodzaje i znaczenie sprawozdawczości finansowej 6.2 Cechy jakościowe sprawozdań finansowych 6.3 Podstawowe części składowe sprawozdań finansowych 6.4 Prezentacja wyceny w sprawozdaniu finansowym 6.5 Rachunek przepływów pieniężnych 6.6 Zestawienie zmian w kapitale własnym 6.7 Sprawozdanie z działalności 6.8 Raportowanie biznesowe 6.9 Terminy i tryb sporządzania sprawozdań - procedura zamknięć rocznych 6.10 Analiza ryzyka i ocena zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa (przesłanki finansowe i niefinansowe) 6.11 Metodyka analizy finansowej 6.12 Analiza wskaźnikowa Analiza sytuacji majątkowo-finansowej Analiza rentowności Analiza płynności finansowej 6.13 Analiza przyczynowa wyniku na sprzedaży 6.14 Modele wczesnego ostrzegania przed bankructwem 6.15 Badanie sprawozdań finansowych - standardy rewizji finansowej Moduł VII Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza (32 godz.) 7.1 Sprawozdawczy rachunek kosztów Istota kosztów i kryteria ich klasyfikacji Przedmiot, obiekt, nośnik kosztów Technologiczno-organizacyjne podstawy rachunku kosztów Koszty wytworzenia produktów Metody kalkulacji kosztu jednostkowego Koszty produkcji niezakończonej Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych 7.2 Rachunkowość zarządcza Kryteria klasyfikacji kosztów dla celów decyzyjnych Rachunek progów rentowności Modele rachunku kosztów Elementy budżetowania Elementy kontroli kosztów 10

11 kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego Moduł VIII Zarządzanie finansami (20 godz.) 8.1 Otoczenie a gospodarka finansowa przedsiębiorstwa 8.2 Własne źródła finansowania 8.3 Obce źródła finansowania 8.4 Zarządzanie aktywami i pasywami 8.5 Wartość pieniądza w czasie 8.6 Podstawy wyceny przedsiębiorstw 8.7 Elementy rynku finansowego Moduł IX Prawo i podatki - cz. II (36 godz.) 9.1 Wybrane problemy systemu prawnego Unii Europejskiej 9.2 Wybrane problemy Kodeksu spółek handlowych 9.3 Postępowanie podatkowe 9.4 Prawo karne skarbowe 9.5 Podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej 9.6 Podatki kosztowe 9.7 Elementy międzynarodowego prawa podatkowego 9.8 Podatek od towarów i usług (VAT) 9.9 Podatek akcyzowy 9.10 Prawo celne i dewizowe 9.11 Inne rozliczenia publicznoprawne Moduł X Technologia informacji (4 godz.) 10.1 Kierowanie i kontrola systemami informacyjnymi 10.2 Użytkowanie systemów informatycznych - sprzęt komputerowy i oprogramowanie 10.4 Bezpieczeństwo gromadzonych danych 10.4 Informatyczne systemy zarządcze 10.5 Dokumentacja systemu informatycznego rachunkowości 10.6 Nowoczesne formy przesyłania informacji drogą elektroniczną 10.7 Wykorzystanie systemów informatycznych do oceny wyników działalności Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony egzamin potwierdzający kwalifikacje w obrębie zawodu: główny księgowy (kod zawodu ) Liczba godzin: 204 (w tym 4 godziny egzaminu) System kształcenia: sobotnio-niedzielny, popołudniowy Czas trwania: ok. 8-9 miesięcy Odpłatność za uczestnictwo w kursie (wraz z materiałami szkoleniowymi): zł 11

12 KURS DLA KANDYDATÓW NA DYPLOMOWANYCH KSIĘGOWYCH IV stopień ścieżki edukacyjnej SKwP kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU Słuchaczami kursu dla kandydatów na dyplomowanych księgowych mogą być osoby: 1) posiadające wykształcenie wyższe lub średnie uprawniające do wstąpienia na studia wyższe oraz wiedzę i umiejętności potwierdzone: zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu III stopnia (główny księgowy) lub zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu wymagań określonych dla III stopnia kwalifikacyjnego, przeprowadzonym przez organizatora kształcenia, 2) posiadające praktykę w dziedzinie rachunkowości: co najmniej dwuletnią przy wykształceniu wyższym, co najmniej pięcioletnią przy wykształceniu średnim. 3) prezentujące wysokie wartości etyczne, 4) zaangażowane w ustawiczny rozwój i naukę przez cały okres wykonywania zawodu księgowego. CEL KURSU Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu dyplomowanego księgowego, który może pracować na różnych szczeblach organizacji biznesu (zarówno w strukturach rachunkowości, controllingu finansowego, a także jako członek zespołów międzyfunkcyjnych, na stanowisku dyrektora, czy też prezesa). Moduł XI Konsolidacja sprawozdań finansowych (36 godz.) 11.1 Grupa kapitałowa - zależności między jednostkami powiązanymi, krąg konsolidacyjny 11.2 Ogólne zasady konsolidacji sprawozdań finansowych 11.3 Konsolidacja metodą pełną 11.4 Konsolidacja metodą proporcjonalną 11.5 Wycena metodą praw własności 11.6 MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe 11.7 MSR 31 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach 12

13 kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego Moduł XII Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (64 godz.) 12.1 Wprowadzenie do MSSF 12.2 Założenia koncepcyjne 12.3 MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych 12.4 MSSF 8 Segmenty operacyjne 12.5 MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa 12.6 MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe 12.7 MSR 38 Wartości niematerialne 12.8 MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne 12.9 MSSF 5 Aktywa trwale przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana MSR 36 Utrata wartości aktywów MSR 2 Zapasy MSR 11 Umowy o usługę budowlaną MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe MSR 18 Przychody MSR 17 Leasing MSR 32 Prezentacja instrumentów finansowych MSR 39 Instrumenty finansowe : ujmowanie i wycena MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji MSR 12 Podatek dochodowy MSR 8 Zasady rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów MSR 10 Zdarzenia następujące po dniu bilansowym MSR 7 Rachunek przepływów pieniężnych MSSF 1 Zastosowanie międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej po raz pierwszy Pozostałe standardy i interpretacje do standardów Moduł XIII Rachunkowość w szczególnych sytuacjach z elementami etyki zawodowej (24 godz.) 13.1 Przekształcenia jednostek gospodarczych w sytuacji połączenia, podziału i zmiany formy prawnej 13.2 Wycena jednostki gospodarczej w celu przekształcenia i dokumentacja procesu 13.3 MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych 13.4 Ewidencyjne ujęcie przekształcenia 13.5 Podatkowe aspekty przekształceń 13.6 Rachunkowość w warunkach upadłości 13.7 Wartości zawodowe i etyka dyplomowanego księgowego 13

14 kursy objęte certyfikacją zawodu księgowego Moduł XIV Elementy wiedzy na temat organizacji i biznesu (26 godz.) 14.1 Przedsiębiorstwo i jego otoczenie 14.2 Ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej 14.3 Kierowanie, zarządzanie, motywowanie, kontrolowanie, 14.4 Podejmowanie decyzji gospodarczych 14.5 Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej 14.6 Organizacja procesów gospodarczych 14.7 Gospodarowanie zasobami przedsiębiorstwa 14.8 Problematyka wykorzystania kapitałów własnych 14.9 Strategiczna rachunkowość zarządcza Pomiar dokonań Zarządzanie zasobami ludzkimi Problematyka środowiska naturalnego, zrównoważonego rozwoju Obieg informacji i komunikowanie się w przedsiębiorstwie Zachowania marketingowe Ład korporacyjny (corporate governance) Absolwentom kursu organizator kształcenia wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu przed Główną Zawodową Komisją Egzaminacyjną SKwP uczestnik otrzymuje certyfikat Dyplomowany Księgowy. Liczba godzin: 150 System kształcenia: sobotnio-niedzielny, popołudniowy Czas trwania: ok. 7 miesięcy Odpłatność za uczestnictwo w kursie (wraz z materiałami szkoleniowymi): zł 14

15 KURSY POZOSTAŁE kursy pozostałe SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU Uczestnikami kursu mogą być osoby ukierunkowane na zdobycie, bądź poszerzenie posiadanej już wiedzy z zakresu prawa pracy oraz wynagrodzeń. Kurs przeznaczony jest dla osób, które rozpoczęły pracę, bądź chciałyby w przyszłości podjąć pracę w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw. CEL KURSU Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu specjalisty w dziale kadr i płac. Kurs daje możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy do rozpoczęcia pracy na tym stanowisku oraz pozwoli usystematyzować i ugruntować posiadaną już wiedzę. Kurs prowadzony jest w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych. I. Prawo pracy (20 godz.) 1. Podstawowe zasady prawa pracy, równe traktowanie w zatrudnieniu. 2. Elementy stosunku pracy. 3. Umowy o pracę (rodzaje umów o pracę, umów cywilnoprawnych). 4. Zmiana warunków umowy o pracę. 5. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozwiązywania umów o pracę. 6. Rozliczenia z pracownikiem po ustaniu stosunku pracy. 7. Odpowiedzialność pracodawcy za nieuzasadnione bądź sprzeczne z prawem wypowiedzenie, rozwiązanie umowy o pracę. 8. Wynagrodzenie pracownicze, potrącenia z wynagrodzenia, ochrona wynagrodzenia. 9. Urlopy wypoczynkowe. 10. Uprawnienia rodziców związane z rodzicielstwem. 11. Przepisy dotyczące dyskryminacji i mobbingu. 12. Odszkodowania i zadośćuczynienia za naruszenie w/w nakazów. II. Wynagrodzenia, dokumentacja płacowa i rozliczenia z US i ZUS (34 godz.) 1. Charakterystyka wynagrodzeń. 2. Dokumentacja płacowa. 3. Zasady naliczania wynagrodzeń. 4. Obowiązki pracodawcy wobec ZUS. 5. Rozliczenia z urzędem skarbowym 6. Prawa i obowiązki płatnika w świetle ustaw podatkowych. III. Zajęcia komputerowe (16 godz.) 1. Program SYMFONIA (8 godz.) 2. Program PŁATNIK (8 godz.) 15

16 Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony egzamin potwierdzający kwalifikacje w obrębie zawodu specjalisty ds. kadr i płac (kody zawodu i ) Liczba godzin: 73 (w tym 3 godziny egzaminu) System kształcenia: sobotnio-niedzielny Czas trwania: ok. 4 miesiące Odpłatność za uczestnictwo w kursie (wraz z materiałami szkoleniowymi): zł kursy pozostałe PODATEK VAT W PRAKTYCE WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU Uczestnikami kursu mogą być osoby ukierunkowane na zdobycie, bądź poszerzenie posiadanej już wiedzy z zakresu podatku VAT. Kurs przeznaczony jest dla osób, które rozpoczęły pracę, bądź chciałyby w przyszłości podjąć pracę w pionach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, w działach rozliczeń podatku VAT. CEL KURSU Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku specjalisty ds. rozliczania podatku VAT. Kurs daje możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy do rozpoczęcia pracy na ww. stanowisku oraz pozwoli usystematyzować i ugruntować posiadaną już wiedzę. Kurs prowadzony jest w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych. 1. Podatek od wartości dodanej krótka charakterystyka Wspólnotowe podstawy prawne. Polskie uregulowania systematyka aktów prawnych w zakresie VAT. Przedmiot opodatkowania (dostawa towarów i świadczenie usług, import, eksport, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów). Czynności wyłączone z opodatkowania, zwolnienia w VAT. Podatnik VAT nowe ujęcie. 2. Rozliczenie podatku należnego i naliczonego Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania zasady opodatkowania sprzedaży, terminy, stawki transakcji preferencyjne i podstawowe, kalkulacja ceny itp. Dokumentowanie obrotu (faktury, ewidencja). Prawo do obciążenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zasady zwrotu podatku, zwrotu różnicy podatku. Proporcjonalne rozliczanie podatku naliczonego. 16

17 3. Szczególne procedury Sprzedaż towarów używanych. Usługi turystyczne. Drobni przedsiębiorcy. kursy pozostałe 4. Transakcje międzynarodowe klasyfikacja czynności, przykłady rozliczeń Eksport i import towarów. Handel wewnątrzwspólnotowy. Import usług i usługi świadczone poza terytorium kraju. 5. Zajęcia praktyczne w pracowni komputerowej. 6. Egzamin Liczba godzin: 43 godziny (w tym 3 godziny egzaminu) System kształcenia: sobotnio-niedzielny Czas trwania: ok. 2 miesiące Odpłatność za uczestnictwo w kursie (wraz z materiałami szkoleniowymi): zł CIT i PIT PODATKI DOCHODOWE W PRAKTYCE WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU Uczestnikami kursu mogą być osoby ukierunkowane na zdobycie, bądź poszerzenie posiadanej już wiedzy z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, a także podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika. Kurs przeznaczony jest dla osób, które rozpoczęły pracę, bądź chciałyby w przyszłości podjąć pracę w pionach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, w działach rozliczeń podatków dochodowych. CEL KURSU Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku specjalisty ds. rozliczania podatków dochodowych (tj. podatku dochodowego od osób prawnych, a także podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika). Kurs daje możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy do rozpoczęcia pracy na ww. stanowisku oraz pozwoli usystematyzować i ugruntować posiadaną już wiedzę. Kurs prowadzony jest w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych. I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (20 godz.) 1. Podstawy prawne, zakres podmiotowy. 2. Zakres przedmiotowy podatku dochodowego od osób prawnych. 3. Przychody podatkowe. 17

18 kursy pozostałe 4. Koszty podatkowe a koszty bilansowe. 5. Wpływ różnic kursowych na wysokość dochodu. 6. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 7. Opodatkowanie leasingu. 8. Korekty kosztów w związku z nieuregulowaniem zobowiązań. 9. Zwolnienia przedmiotowe. 10. Ulgi podatkowe. 11. Pobór podatku dochodowego w przypadku wypłat na rzecz nierezydentów. 12. Zasady rozliczeń w trakcie roku oraz po jego zakończeniu. II. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) W ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW PŁATNIKA (10 godz.) 1. Świadczenia na rzecz pracowników. 2. Świadczenia finansowane z ZFŚS. 3. Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne płatników. 4. Pobór podatku dochodowego w przypadku wypłat na rzecz nierezydentów. 5. Opodatkowanie świadczeń kwalifikowanych do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. 6. Rozliczenia roczne pracodawców i pracowników. Liczba godzin: 33 godziny (w tym 3 godziny egzaminu) System kształcenia: sobotnio-niedzielny Czas trwania: ok. 2 miesiące Odpłatność za uczestnictwo w kursie (wraz z materiałami szkoleniowymi): 890 zł DLA KANDYDATÓW NA DORADCÓW PODATKOWYCH WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU Słuchaczami kursu mogą być osoby zamierzające zdobyć uprawnienia doradcy podatkowego, dodatkowo spełniające wymagania określone w ustawie o doradztwie podatkowym oraz osoby ukierunkowane na pogłębienie wiedzy z zakresu rachunkowości, prawa i podatków. CEL KURSU Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu na doradcę podatkowego w zakresie objętym jego programem przez pogłębienie wiedzy z zakresu rachunkowości, prawa i podatków. 1. Źródła i wykładnie prawa. 2. Przepisy o doradztwie podatkowym. 3. Ordynacja podatkowa. 18

19 kursy pozostałe 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych. 5. Podatek od towarów i usług. Podatek akcyzowy. 6. Podatek od spadków i darowizn. 7. Opłaty oraz niepodatkowe należności podatkowe. Podatki samorządowe. 8. Analiza podatkowa. 9. Postępowanie administracyjne i postępowanie egzekucyjne w administracji. 10. Prawo karne skarbowe. 11. Prawo celne. 12. Prawo dewizowe. 13. Administracja finansowa i kontrola skarbowa. 14. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych. 15. Rachunkowość. 16. Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego oraz ordynacja podatkowa. Liczba godzin: 134 godziny (w tym 4 godziny egzaminu) System kształcenia: sobotnio-niedzielny Czas trwania: ok. 6 miesięcy Odpłatność za uczestnictwo w kursie (wraz z materiałami szkoleniowymi): zł PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU Słuchaczami kursu mogą być wszystkie osoby ukierunkowane na zdobycie umiejętności prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Kurs skierowany jest do osób przygotowujących się do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz do osób, które chciałyby usystematyzować posiadaną już wiedzę. CEL KURSU Celem kursu jest nabycie praktycznej umiejętności prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 1. Obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych. 3. Podatek od towarów i usług VAT. 4. Dowody księgowe. 5. Remanent, zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów 6. Całościowe, przykładowe zapisy rozliczeniowe. Liczba godzin: 43 godziny (w tym 3 godz. egzaminu) System kształcenia: sobotnio-niedzielny Czas trwania: ok. 3 miesiące Odpłatność za uczestnictwo w kursie (wraz z materiałami szkoleniowymi): 980 zł 19

20 RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA OD PODSTAW kursy pozostałe WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU Słuchaczami kursu mogą być wszystkie osoby ukierunkowane na zdobycie wiedzy z rachunkowości budżetowej. Kurs skierowany jest do osób przygotowujących się do pracy w jsfp oraz do osób, które chciałyby usystematyzować posiadaną już wiedzę z tego zakresu. CEL KURSU Celem kursu jest przygotowanie pracowników oraz przyszłych pracowników pionu finansowoksięgowego jednostek sektora finansów publicznych do samodzielnego wykonywania funkcji księgowego w tych jednostkach. 1. Podstawowe pojęcia i formy organizacyjno - prawne JSFP. 2. Zasady gospodarki finansowej wynikające z ustawy o finansach publicznych. 3. Budżet jednostki samorządu terytorialnego. 4. Zasady wykonywania budżetu. 5. Układ wykonawczy budżetu, plan finansowy, harmonogram realizacji dochodów i wydatków. 6. Rachunkowość ogólna. 7. Rachunkowość budżetu gmin, powiatu, województwa samorządowego. 8. Rachunkowość jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych oraz zakładów budżetowych - zasady ogólne. 9. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach i zakładach budżetowych. 10. Sprawozdawczość finansowa i budżetowa. 11. Kontrola finansowa. Liczba godzin: 123 (w tym 3 godziny egzaminu) System kształcenia: sobotnio-niedzielny Czas trwania: ok. 6 miesięcy Odpłatność za uczestnictwo w kursie (wraz z materiałami szkoleniowymi): zł ANALITYK FINANSOWY WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU Słuchaczami kursu mogą być wszystkie osoby ukierunkowane na zdobycie bądź usystematyzowanie wiedzy z zakresu objętego programem kursu. CEL KURSU Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości, zarządzania niezbędnych do sporządzenia analizy finansowej przedsiębiorstwa. 20

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Organizatorzy studiów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie EY Academy of Business Studia podyplomowe MSSF

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XIV Organizatorzy studiów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie EY Academy of Business Studia podyplomowe MSSF

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU Załącznik nr R2 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie "Moc kompetencji w sile wieku" z dnia 01.08.2012r. Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U PROGRAMY SZKOLEŃ SYMBOL

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47 Spis treści Wprowadzenie................................... 15 Układ i treść opracowania............................. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anna Chmura mgr Wojciech Jodłowski mgr inż. Maria Kleina mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe

DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe DEPARTAMENT SZKOLEŃ BDO SZKOLENIA wyjazdowe Połącz naukę z relaksem Audyt Doradztwo podatkowe Usługi księgowe i płacowe Doradztwo gospodarcze Doradztwo IT Szkolenia Szkolenia wyjazdowe 2 KonferencjE i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Kalendarze z indywidualnym nadrukiem Podaruj pracownikom i klientom coś naprawdę osobistego!

Kalendarze z indywidualnym nadrukiem Podaruj pracownikom i klientom coś naprawdę osobistego! Kalendarze z indywidualnym nadrukiem Podaruj pracownikom i klientom coś naprawdę osobistego! Kalendarz Szefa (21 x 26 cm) oprawa BRĄZOWA KSb15 oprawa GRANATOWA KSg15 objętość: 160 str. tydzień na stronach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie

Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania Efektywne Zarządzanie Zapytanie ofertowe na dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r.) MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) WARSZAWA, 5 MAJA 2014 ROKU

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r.) MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) WARSZAWA, 5 MAJA 2014 ROKU RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r.) MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) WARSZAWA, 5 MAJA 2014 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350 70

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce Te n o b s z a r zajmuje 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce również wynosi 22%. PODATKI w Polsce EDYCJA 2010 spis treści Zarys systemu podatkowego w Polsce 3 Podatek dochodowy od osób

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń maj czerwiec 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

Na naszej stronie www.oddk.pl

Na naszej stronie www.oddk.pl Więcej produktów na stronie: Na naszej stronie ponad 2000 poradników, komentarzy, dokumentacji, instruktaży Codziennie inna książka 50% taniej ZAPOWIEDZI NOWOŚCI PROMOCJE ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY: telefonicznie/faksem:

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

ROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ

ROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ I. PROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ Prowadzimy praktyczne kursy od podstaw na księgową z zaświadczeniem MEN, Programy: Symfonia Finanse i Księgowość, PŁATNIK. Czas trwania jeden miesiąc w cenie

Bardziej szczegółowo

Nowość e-booki SYMBOL NAZWA PRODUKTU CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ

Nowość e-booki SYMBOL NAZWA PRODUKTU CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ Nowość e-booki PRAWO KADRY RACHUNKOWOŚĆ BHP Szybki dostęp do profesjonalnej wiedzy: po zapłacie otrzymujesz link do pobrania e-booka Pliki w formacie PDF Regularnie zwiększamy liczbę tytułów odwiedzaj

Bardziej szczegółowo