Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014"

Transkrypt

1 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Zielona Góra, 2013 r.

2 Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna i skład komputerowy: Małgorzata Ostafińska Copyright by Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zielona Góra 2013

3 Spis treści Wstęp 4 Regulamin uczestnika szkolenia 5 Kursy kwalifikacyjne 9 Granty Lubuskiego Kuratora Oświaty 17 Kursy nadające uprawnienia 40 Programy edukacyjne Między trudnościami a sukcesem 44 Szkoła dla rodziców i wychowawców 52 Szkoła klasy A 59 Tematyka szkoleń członków rad pedagogicznych 68 Obszary tematyczne Dydaktyka ogólna 70 Dydaktyka przedmiotowa 88 Kształcenie integracyjne i specjalne 129 Ocenianie wewnątrzszkolne i zewnętrzne 132 Wychowanie, opieka i profilaktyka 136 Awans zawodowy nauczyciela 157 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej 161 Zarządzanie placówką oświatową 167 Inne 173 Indeks kierowników form doskonalenia 176 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014 3

4 KOLEŻANKI, KOLEDZY, NAUCZYCIELE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W bieżącym roku szkolnym nasza oferta edukacyjna jest kontynuacją pracy opartej o programy edukacyjne, które stanowią całościowe spojrzenie na różne obszary, związane z szeroko rozumianym kształceniem. Proponowany program to: Między trudnościami a sukcesem ; Szkoła dla rodziców i wychowawców ; Szkoła klasy A. Ponadto pozostawiamy w Ofercie propozycje kursów niemieszczących się w tematyce programów, a przedstawionych w siedmiu obszarach tematycznych. INFORMUJEMY, ŻE istnieje możliwość realizacji niektórych form doskonalenia bezpośrednio w szkołach większość form doskonalenia, proponowanych w ofercie, można realizować w punktach konsultacyjnych ODN finansowe i organizacyjne warunki realizacji takich szkoleń należy uzgodnić pod numerem telefonu (68) Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

5 REGULAMIN UCZESTNIKA SZKOLENIA w ODN w ZIELONEJ GÓRZE 1. Osoby zainteresowane formami doskonalenia, zamieszczonymi w ofercie edukacyjnej ODN, proszone są o elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Instrukcja wypełniania formularza dostępna jest na stronie (zakładka oferta edukacyjna). 2. Po zakwalifikowaniu do uczestnictwa w szkoleniu zainteresowany zostaje powiadomiony (drogą elektroniczną na adres owy) o terminie i miejscu zajęć. Zobowiązany jest wtedy do przekazania informacji o udziale bądź rezygnacji. Osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy i nie przekazała informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu, będzie traktowana jako uczestnik szkolenia i zobligowana do zapłacenia za udział w kursie. 3. Uczestnikowi szkolenia zapewnia się: a. otrzymanie terminarza zajęć, w przypadku kursów kwalifikacyjnych również ramowego programu, b. uzyskanie materiałów wypracowanych przez uczestników oraz materiałów szkoleniowych (w ramach budżetu kursu), c. możliwość konsultacji w związku z tematyką kursu, d. możliwość rozpatrzenia przez wykładowcę, kierownika kursu lub dyrekcję ODN każdej indywidualnej sprawy związanej z uczestnictwem w kursie, e. otrzymanie (na indywidualną prośbę) zaświadczenia o udziale w kursie kwalifikacyjnym, f. możliwość formułowania opinii o szkoleniu, g. uzyskanie zaświadczenia, w przypadku spełnienia wymagań szkolenia lub świadectwa jego ukończenia, h. możliwość wnoszenia opłaty za kurs kwalifikacyjny w 3 ratach. 4. Uczestnik kursu jest zobowiązany w szczególności do: a. złożenia w ODN wymaganych dokumentów (w przypadku kursu kwalifikacyjnego), b. uiszczenia opłaty kursowej przed rozpoczęciem szkolenia lub najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu szkolenia, c. w przypadku kursu kwalifikacyjnego, wniesienia pierwszej raty w wysokości 500 zł (opłata ta wchodzi w skład kosztów kursu), a pozostałej kwoty w terminie podanym przez kierownika kursu, Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014 5

6 d. uczestniczenia w co najmniej 80% zajęć w przypadku form doskonalących, 90% zajęć w przypadku kursów kwalifikacyjnych (potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności), e. wykonania dodatkowych zadań przewidzianych w planie szkolenia. 5. W przypadku, gdy uczestnik formy doskonalenia (kursu kwalifikacyjnego) nie ureguluje należności za odbyte i zaliczone szkolenie w terminie określonym w punkcie 4 niniejszego Regulaminu może zostać obciążony opłatą za szkolenie w wysokości odpowiadającej aktualnym kosztom danego kursu. 6. W każdym przypadku nieuwzględnionym w regulaminie decyzje podejmuje kierownik szkolenia w uzgodnieniu z dyrektorem Ośrodka. 6 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

7 Oferta dostępna jest na stronie internetowej: zakładka oferta edukacyjna Osoby zainteresowane formami zamieszczonymi w ofercie proszone są o wypełnienie elektronicznego zgłoszenia na kurs. Szczegółowych informacji na temat oferty można zasięgnąć pod numerem telefonu (68) lub (68) UWAGA!!! Osoby zakwalifikowane na kurs zostaną drogą elektroniczną na adres owy poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia zajęć. Należy wówczas dokonać wpłaty na konto: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze BZ WBK S.A. Oddział w Zielonej Górze nr lub w kasie ODN pokój 105, budynek A: od poniedziałku do czwartku godz.: i w piątek godz.: i Inne ważne numery telefonów w ODN: recepcja (68) sekretariat (68) księgowość (68) Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014 7

8 Na terenie województwa lubuskiego funkcjonują punkty konsultacyjne ODN. Ideą ich powołania jest umożliwienie nauczycielom udziału w spotkaniach metodycznych, jak i łatwiejszy dostęp do form doskonalenia oferowanych przez Ośrodek. Adresy punktów konsultacyjnych Szkoła Podstawowa nr 3 Krosno Odrzańskie, ul. Pułaskiego 1 Szkoła Podstawowa nr 8, Nowa Sól, ul. Matejki 29 Szkoła Podstawowa nr 7 Żagań, ul. Żarska 1 Zespół Szkół Samochodowych Żary, ul. 9 Maja 9 W wymienionych miejscach realizujemy głównie krótkie formy doskonalenia. Istnieje również możliwość po uzgodnieniu z kierownikiem danego szkolenia przeprowadzenia niektórych kursów umieszczonych w ofercie poza siedzibą Ośrodka. 8 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

9 KURSY KWALIFIKACYJNE 2013/2014/1/001 Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo kurs kwalifikacyjny Liczba godzin: 270 Według ramowego programu MEN: socjopsychologiczne uwarunkowanie pracy w szkole; planowanie i wykonywanie zadań wychowawczych i profilaktycznych; planowanie i wykonywanie zadań dydaktycznych; opracowanie studiów przypadków (lekcji, uczniów, rodziców, nauczycieli) z uwzględnieniem własnych decyzji. Warunki ukończenia Warunkiem ukończenia kursu jest 90% obecności na zajęciach oraz zaliczenie z wynikiem pozytywnym prac kontrolnych (w szczególnych przypadkach zdanie egzaminów). Uwagi Kurs nadaje kwalifikacje pedagogiczne. Kierownik: Lucyna Kusiak konsultanci ODN, pracownicy wyższych uczelni, specjaliści odpłatność uczestnika: 1720 zł Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014 9

10 KURSY KWALIFIKACYJNE 2013/2014/1/002 Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny z zakresu nauczania języka angielskiego kurs kwalifikacyjny Liczba godzin: 140 Wg ramowego ramowego MEN: psychopedagogika; metodyka nauczania języka angielskiego; gramatyka pedagogiczna; wiedza o krajach anglojęzycznych. Warunki ukończenia Warunkiem ukończenia kursu jest 90% obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich komponentów programu kursu. Uwagi Kurs przeznaczony jest dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych dowolnego kierunku oraz certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dn.17 kwietnia 2012 r. (poz. 426). Kurs nadaje kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej i gimnazjum. Liczba godzin kursu 140 (dydaktyka) (praca własna, w tym praktyka) Kierownik: Lidia Bugiera konsultanci ODN, pracownicy wyższych uczelni, specjaliści odpłatność uczestnika: 1320 zł 10 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

11 KURSY KWALIFIKACYJNE 2013/2014/1/003 Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu przyroda nauczycieli biologii, fizyki, chemii, geografii kurs kwalifikacyjny Liczba godzin: 300 Według programu MEN: Podstawy merytoryczne zintegrowanego przedmiotu przyroda. Kompetencje dydaktyczne w nauczaniu przyrody. Kompetencje wychowawcze. Prawo oświatowe. Warunki ukończenia Wymagana 90% obecność na zajęciach, zdanie egzaminów oraz zaliczenie prac kontrolnych. Uwagi W kursie uczestniczyć mogą wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne. Kurs nadaje kwalifikacje do nauczania przyrody w szkole podstawowej. Kierownik: Bogusława Breitkopf konsultanci ODN, pracownicy naukowi UZ, specjaliści odpłatność uczestnika: 2150 zł Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/

12 KURSY KWALIFIKACYJNE 2013/2014/1/004 Kurs kwalifikacyjny z zakresu wychowania do życia w rodzinie kurs kwalifikacyjny Liczba godzin: 250 Według ramowego programu MEN: Podstawy wychowania do życia w rodzinie. Zagadnienia biomedyczne. Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne. Zagadnienia seksuologiczne. Metodyka prowadzenia zajęć z wdż. Warunki ukończenia Warunkiem ukończenia kursu jest 90% obecności na zajęciach oraz zdanie egzaminów i zaliczenie prac kontrolnych. Uwagi Kurs nadaje kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie. Kierownik: Jolanta Radczyc konsultanci ODN, pracownicy wyższych uczelni, specjaliści odpłatność uczestnika: 1500 zł 12 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

13 KURSY KWALIFIKACYJNE 2013/2014/1/005 Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki kurs kwalifikacyjny Liczba godzin: 280 Według ramowego programu MEN: oligofrenopedagogika; pedagogika specjalna; rewalidacja indywidualna; metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych; metodyka wychowania głębiej i głęboko upośledzonych umysłowo; metodyka wczesnego wspomagania i wychowania w internacie. Warunki ukończenia Warunkiem ukończenia kursu jest 90% obecności na zajęciach oraz zdanie egzaminów i zaliczenie prac kontrolnych. Uwagi Kurs nadaje kwalifikacje do prowadzenia zajęć z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną. Kierownik: Danuta Mroczyk konsultanci ODN, pracownicy wyższych uczelni, dyrektorzy i pracownicy placówek szkolnictwa specjalnego, pracownicy poradni psychologicznopedagogicznych odpłatność uczestnika: 2150 zł Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/

14 KURSY KWALIFIKACYJNE 2013/2014/1/006 Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, psychologów i pedagogów kurs kwalifikacyjny Liczba godzin: 270 Według programu MEN: wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej, wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy, metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych, metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. Warunki ukończenia Zdanie obowiązujących egzaminów, napisanie prac kontrolnych. Uwagi Kurs nadaje kwalifikacje do prowadzenia zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, zespołów wyrównawczych dla dzieci w wieku szkolnym. Kierownik: Aleksandra Wachowiak nauczyciele akademiccy, konsultanci ODN, edukatorzy-specjaliści odpłatność uczestnika: 1600 zł 14 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

15 KURSY KWALIFIKACYJNE 2013/2014/1/007 Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą kurs kwalifikacyjny Liczba godzin: 220 Według ramowego programu MEN: Ogólna teoria organizacji i zarządzania. Prawo oświatowe. Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. Projektowanie programu placówki oświatowej. Placówka a środowisko lokalne. Warunki ukończenia Warunkiem ukończenia kursu jest 90% obecność na zajęciach, zdanie dwóch egzaminów, odbycie praktyki w placówce oświatowej, złożenie i obrona pracy dyplomowej. Uwagi Ukończenie kursu daje kwalifikacje uprawniające do pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach oświatowych. Kierownik: Renata Kołkowska konsultanci ODN, dyrektorzy szkół, specjaliści z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, trenerzy odpłatność uczestnika: 1600 zł Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/

16 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze zaprasza nauczycieli języków obcych województwa lubuskiego do wzięcia udziału w konferencji 2013/2014/1/008 Nauczanie języków obcych w dobie przemian społecznych oraz rozwoju możliwości życia, nauki i pracy w Unii Europejskiej konferencja Liczba godzin: 5 Egzaminy i certyfikaty językowe. Indywidualne problemy w uczeniu się/nauczaniu języków obcych. Edukacja obywatelska i konsumencka. Przykłady dobrych praktyk w nauczaniu i popularyzacji języków obcych. Uwagi Konferencja z okazji Europejskiego Dnia Języków 27 września 2013 r. godz , Sala kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7 Kierownik: Lidia Bugiera prof. M. Pawlak, dr P. Poszytek i in. Współorganizator Konferencja organizowana we współpracy z Europejskim Punktem Informacyjnym Europe Direct w Zielonej Górze oraz Wydawnictwem Nowa Era. forma bezpłatna 16 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

17 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/009 Metodyka pracy z uczniem uzdolnionym w przedszkolu nauczycieli wychowania przedszkolnego kurs doskonalący Liczba godzin: 12 Charakterystyka ucznia uzdolnionego. Potrzeby poznawcze, emocjonalne i społeczne uczniów zdolnych. Dziecko zdolne problem czy wyzwanie. Rozpoznawanie uzdolnień u dzieci w wieku przedszkolnym. Metodyka pracy z dzieckiem uzdolnionym. Rola nauczyciela przedszkola w rozwijaniu uzdolnień dzieci. Współpraca nauczycieli z rodzicami w rozwijaniu zdolności dzieci. Uwagi Grant LKO Kierownik: Danuta Mroczyk Danuta Mroczyk, Aleksandra Wachowiak forma bezpłatna Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/

18 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/010 Sztuka komunikowania rodzicom informacji o zachowaniach i funkcjonowaniu dziecka w grupie rówieśniczej nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej kurs doskonalący Liczba godzin: 12 Model współpracy z rodzicami. Zasady prawidłowej komunikacji z rodzicami. Motywowanie rodziców do współpracy, ustalanie wspólnych celów i wartości, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i reagowanie na opór we współpracy. Budowanie z rodzicami relacji opartej na zaufaniu. Analiza trudności, mocnych stron i potrzeb rodzica. Praca z rodzicami w kontakcie indywidualnym- określenie problemu, kontrakt, kierunki pracy. Uwagi Grakt LKO Kierownik: Jolanta Radczyc Jolanta Radczyc, Lucyna Miś-Ciągło forma bezpłatna 18 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

19 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/011 Doskonalenie sprawności fizycznej dziecka poprzez atrakcyjne gry i zabawy ruchowe nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej kurs doskonalący Liczba godzin: 12 Rodzaje gier i zabaw ruchowych. Zastosowanie gier i zabaw ruchowych a aktywność fizyczna dziecka. Wskazówki metodyczne do tyczące zastosowania gier i zabaw ruchowych w pracy z dzieckiem w edukacji wczesnoszkolnej. Uwagi Grant LKO Kierownik: Bogusława Breitkopf Mirosław Zelisko instruktor rekreacji ruchowej forma bezpłatna Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/

20 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/012 Jak zaprzyjaźnić ucznia z matematyką, czyli skuteczne nauczanie uczenia się matematyki nauczycieli matematyki kurs doskonalący Liczba godzin: 12 Konsekwencje dydaktyczne zmian w podstawie programowej z matematyki. Różne sposoby rozwiązywania zadań tekstowych jako skuteczny sposób uczenia rozumowania (wybór zadań zależnie od etapu edukacyjnego). Rozsypanka zadaniowa jako technika usprawniająca rozumowanie. Kształtowanie pojęć geometrycznych jako niezbędny element w skutecznym nauczaniu geometrii płaskiej i przestrzennej. Konstruowanie zadań dotyczących rozumowania i argumentacji. Plan metodyczny nauczyciela matematyki z uwzględnieniem różnych technik i metod nauczania. Uwagi Grant LKO Kierownik: Lucyna Kusiak Lucyna Kusiak, Dorota Krassowska forma bezpłatna 20 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

21 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/013 Jak skutecznie przygotować ucznia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie? nauczycieli przedmiotów zawodowych kurs doskonalący Liczba godzin: 24 Akty prawne a egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Analiza porównawcza Informatora i Podstawy Programowej Kształcenia w Zawodach. Testy teoretyczne i zadania praktyczne w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Modele oceniania zadań (schematy punktowania, kryteria oceniania). Metody sprzyjające przygotowaniu ucznia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie na zajęciach teoretycznych przedmiotów zawodowych i w części praktycznej kształcenia zawodowego. Cechy dobrze skonstruowanego programu nauczania dla zawodu. Ewaluacja programu nauczania dla zawodu ze względu na przygotowania do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i możliwość zastosowania metod sprzyjających przygotowaniu ucznia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Uwagi Grant LKO Edycja pierwsza dotyczy nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych. Edycja druga dotyczy nauczycieli praktycznej części kształcenia zawodowego. Kierownik: Grażyna Uhman Małgorzata Hadrian, Regina Mroczek, Janina Zelem, Katarzyna Niedźwiecka, Grażyna Uhman forma bezpłatna Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/

22 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/014 Stosowanie multimedialnych urządzeń cyfrowych w dydaktyce przedmiotowej kurs doskonalący Liczba godzin: 12 Tablica interaktywna i inne urządzenia cyfrowe w dydaktyce. Zasoby w sieci Internet do wykorzystania na lekcji. Prawo autorskie w odniesieniu do zasobów w Internecie. Uwagi Grant LKO Kierownik: Halina Adaszyńska Halina Adaszyńska, Joanna Apanasewicz, Arkadiusz Stefan forma bezpłatna 22 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

23 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/015 Edukacja teatralna uczeń widzem i twórcą teatru kurs doskonalący Liczba godzin: 12 Historia teatru, terminologia, rodzaje i budowa teatru. Techniki teatralne. Kodeks kulturalnego widza. Aktor, lalka, praca aktora z lalką. Proces powstawania spektaklu. Edukacja teatralna w szkole. Uwagi Grant LKO Kierownik: Lidia Bugiera Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek, Małgorzata Bugaj forma bezpłatna Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/

24 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/016 Efektywna współpraca w zespole warsztaty Liczba godzin: 12 Zasady efektywnej współpracy. Umiejętność współpracy a założenia podstawy programowej. Współpraca w sieci. Metody i techniki uczenia się i rozwiązywania problemów we współpracy. Ewaluacja pracy zespołowej. Uwagi Grant LKO Kierownik: Lidia Bugiera Halina Adaszyńska, Lidia Bugiera, Wioletta Wodnicka forma bezpłatna 24 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

25 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/017 Organizacja i prowadzenie spotkań z rodzicami kurs doskonalący Liczba godzin: 12 Po co szkole i rodzicom potrzebne jest współdziałanie? Różne punkty widzenia. Cele, rodzaje i formy kontaktów szkoły z rodzicami. Wychowawca jako gospodarz spotkania z rodzicami. Zasoby i czułe punkty nauczyciela. Pierwsze spotkanie szansą na współpracę. Przygotowanie (zaproszenie, przygotowanie sali, materiałów, itp.) i prowadzenie spotkań zbiorowych z rodzicami w zależności od celu spotkania. Spotkania indywidualne. Prowadzenie trudnych rozmów. Warunki konstruktywnej rozmowy. Prowadzenie rozmów z trudnym rodzicem. Uwagi Grant LKO Kierownik: Lucyna Miś-Ciągło Lucyna Miś-Ciągło psycholog, Ewa Duma pedagog forma bezpłatna Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/

26 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/018 Metodyka pracy z uczniem agresywnym i niedostosowanym społecznie kurs doskonalący Liczba godzin: 24 Mechanizmy zachowań agresywnych. Metody pracy z uczniem agresywnym i niedostosowanym społecznie. Rozróżnianie prawdziwe zachowania agresywne od pozorowanych. Reagowanie w sytuacji agresji w klasie/ szkole. Prezentacja programów profilaktycznych, których celem jest przeciwdziałanie agresji w środowisku szkolnym. Uwagi Grant LKO Kierownik: Jolanta Radczyc Jolanta Radczyc, Danuta Mroczyk, Lucyna Miś-Ciągło forma bezpłatna 26 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

27 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/019 Metodyka pracy z uczniem uzdolnionym warsztaty Liczba godzin: 12 Zapoznanie z ogólnymi założeniami organizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Określenie kompetencji kluczowych związanych z pracą z uczniem uzdolnionym. Prezentowanie nowoczesnych rozwiązań metodycznych w pracy z uczniem uzdolnionym. Ocenianie możliwości wykorzystania rozwiązań metodycznych w planowaniu pracy z uczniem uzdolnionym. Budowanie i rozwijanie szkolnego systemu pracy z uczniem zdolnym. Uwagi Grant LKO Kierownik: Barbara Dobryniewska Barbara Dobryniewska, Mirosława Dzwonkowska, Magdalena Szendi, Wioletta Wodnicka forma bezpłatna Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/

28 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/020 Dostosowanie wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej kurs doskonalący Liczba godzin: 8 Opiniowanie i orzecznictwo w świetle regulacji prawnych. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Interpretacja opinii i orzeczeń. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i rodzaju zaburzeń zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach poradni psychologicznopedagogicznej. Dostosowanie wymagań i indywidualizacja pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uwagi Grant LKO Kierownik: Bożena Bukiewicz Anna Piwońska-Cieślik forma bezpłatna 28 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

29 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/021 Wykorzystanie różnorodnych metod analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia do podnoszenia efektywności kształcenia kurs doskonalący Liczba godzin: 12 Różne metody analizy jakościowej i ilościowej wyników badania osiągnięć uczniów, w tym wyników egzaminów zewnętrznych. Struktura planu podnoszenia efektywności kształcenia. Diagnoza przyczyn uzyskiwania przez uczniów niezadowalających wyników. Działania służące doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. Obudowa dydaktyczna podstawą sukcesu egzaminacyjnego ucznia. Uwagi Grant LKO Kierownik: Lucyna Kusiak Lucyna Kusiak, Wioletta Wodnicka forma bezpłatna Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/

30 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/022 Aspekty prawne planowania i realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkole kurs doskonalący Liczba godzin: 12 Uwarunkowania prawne funkcjonowania szkoły i pracy nauczycieli. Obowiązki szkoły w zakresie planowania i realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Obowiązki nauczyciela w zakresie planowania i realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Rola nadzoru pedagogicznego. Motywowanie nauczycieli. Odpowiedzialność zawodowa nauczyciela. Uwagi Grant LKO Kierownik: Renata Kołkowska Wanda Derska-Koziński specjalista z zakresu prawa oświatowego, edukator kadry kierowniczej forma bezpłatna 30 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

31 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/023 Rozpoznawanie i sposoby zaspokajania potrzeb rozwojowych uczniów kurs doskonalący Liczba godzin: 12 Ogólne zasady diagnozowania pedagogicznego. Obszary diagnozowania pracy szkoły i nauczyciela. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych uczniów. Metody i techniki rozpoznawania potrzeb uczniów. Sposoby i praktyczne przykłady zaspokajania uczniowskich potrzeb. Uwagi Grant LKO Kierownik: Lech Sałaciński Lucyna Miś-Ciągło, Lech Sałaciński forma bezpłatna Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/

32 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/024 Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych ucznia kurs doskonalący Liczba godzin: 12 Przyczyny niepowodzeń i trudności szkolnych. Symptomy zaburzeń i dysharmonii rozwojowych. Wczesna diagnoza jako profilaktyka niepowodzeń szkolnych. Zastosowanie metod klinicznych w rozpoznawaniu trudności szkolnych ucznia we wczesnym wieku szkolnym, wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Uwagi Grant LKO Kierownik: Bożena Bukiewicz Anna Piwońska-Cieślik forma bezpłatna 32 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

33 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/025 Wspieranie możliwości rozwojowych ucznia z trudnościami w uczeniu się poprzez tutoring rówieśniczy wychowawców klas, kurs doskonalący Liczba godzin: 12 Tutoring rówieśniczy model procesu. Profile uczestników procesu tutoringu. Narzędzia tutoringu. Zasoby w roli tutorskiej. Uwagi Grant LKO Kierownik: Aleksander Ławiński Marek Gawroń, Robert Jaworski forma bezpłatna Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/

34 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/026 Planowanie i realizacja procesu wychowawczego w klasie kurs doskonalący Liczba godzin: 12 Swoistość wychowania szkolnego i pracy z zespołem klasowym. Ogólne zasady organizowania pracy wychowawczej w klasie i szkole. Kryteria programowania i planowania działań wychowawczych w klasie. Pomiar efektów wychowawczych. Funkcja wychowawcy klasy. Godziny do dyspozycji wychowawcy klasy. Uwagi Grant LKO Kierownik: Lech Sałaciński Jolanta Radczyc, Lech Sałaciński forma bezpłatna 34 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

35 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/027 Przygotowanie nauczycieli do praktycznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej kurs doskonalący Liczba godzin: 8 Prawne aspekty pierwszej pomocy. Łańcuch ratunkowy czy mam prawo go zerwać? Zaburzenia czynności życiowych. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z uwzględnieniem wieku poszkodowanego. Zadławienia, zakrztuszenia. Nagłe zachorowania. Uwagi Grant LKO Kierownik: Bogusława Breitkopf Bogusława Breitkopf forma bezpłatna Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/

36 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/028 Mediacje i rozwiązywanie konfliktów dyrektorów, wicedyrektorów, kurs doskonalący Liczba godzin: 24 Pojęcie i rola uczuć oraz potrzeb. Relacje pomiędzy uczuciami a potrzebami. Pojęcie i zastosowanie empatii w konflikcie i komunikacji. Rola kontaktu w relacjach interpersonalnych. Pojęcie konfliktu i mediacji. Uwagi Grant LKO Kierownik: Jowita Kowalczyk Jowita Kowalczyk, Tomasz Bagiński forma bezpłatna 36 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

37 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/029 Aspekty prawne bezpieczeństwa w szkole dyrektorów, wicedyrektorów, kurs doskonalący Liczba godzin: 8 Prawny aspekt bezpieczeństwa w szkole. Identyfikacja zagrożeń w szkole. Szkolny system interwencji krok po kroku. Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia życia/zdrowia uczniów. Uwagi Grant LKO Kierownik: Bogusława Breitkopf Helena Ochonczenko forma bezpłatna Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/

38 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/030 Doskonalenie umiejętności kluczowych dyrektora szkoły/ placówki kierowanie zespołem dyrektorów, wicedyrektorów kurs doskonalący Liczba godzin: 16 ZESPÓŁ proces budowania, zasady i etapy pracy, zespołowe podejmowanie decyzji. LIDER cechy, umiejętności. KOMUNIKACJA techniki aktywnego słuchania, wystąpienia publiczne, zasady udzielania informacji zwrotnej. KIEROWANIE ORGANIZACJĄ zasady dobrej organizacji, style kierowania, delegowanie uprawnień, kultura organizacji. Uwagi Grant LKO Kierownik: Maria Furtak Barbara Benyskiewicz, Maria Furtak forma bezpłatna 38 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

39 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/031 Stosowanie technologii informacyjnej w pracy dyrektora szkoły/placówki dyrektorów, wicedyrektorów kurs doskonalący Liczba godzin: 12 Word 2010 i Excel 2010 jako narzędzia pracy dyrektora placówki/szkoły. Wyszukiwanie i wykorzystanie informacji w sieci Internet. Uwagi Grant LKO Kierownik: Halina Adaszyńska Halina Adaszyńska, Iwona Lewicka forma bezpłatna Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/

40 KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA 2013/2014/1/036 Kurs dla wychowawców placówek wypoczynku kurs nadający uprawnienia Liczba godzin: 36 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. Organizacja zajęć w czasie wypoczynku. Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej. Obowiązki wychowawcy grupy. Wychowanie fizyczne i sport. Turystyka i krajoznawstwo. Zajęcia kulturalno-oświatowe. Zajęcia praktyczno-techniczne. Prace społecznie użyteczne. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników. Warunki ukończenia Udział w zajęciach i zdanie egzaminu pisemnego. Kierownik: Bogusława Breitkopf Bogusława Breitkopf, Helena Ochonczenko, Ryszard Wyder, Halina Łuczak odpłatność uczestnika: 200 zł 40 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

41 KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA 2013/2014/1/037 Kurs dla kierowników placówek wypoczynku wg programu MEN kurs nadający uprawnienia Liczba godzin: 10 Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej. Organizacja pracy w placówce wypoczynku. Bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników. Organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjnoobsługowym. Prowadzenie dokumentacji. Kierownik: Bogusława Breitkopf Bogusława Breitkopf, Helena Ochonczenko odpłatność uczestnika: 80 zł Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/

42 KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA 2013/2014/1/038 Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych kurs nadający uprawnienia Liczba godzin: 10 Przygotowanie wycieczek pod kątem organizacyjno-prawnym. Przygotowanie i realizacja wycieczek pod kątem merytorycznym i metodycznym. Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek. Uwagi Kurs może być realizowany na terenie szkoły, gminy, powiatu, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z organizatorem. Uczestnicy otrzymają uprawnienia do kierowania wycieczkami szkolnymi. Kierownik: Bogusława Breitkopf Bogusława Breitkopf, Helena Ochonczenko odpłatność uczestnika: 80 zł 42 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZIELONEJ GÓRZE w roku szkolnym 2013/2014

LISTA KURSÓW ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZIELONEJ GÓRZE w roku szkolnym 2013/2014 2013/2014/1/001 Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo Lucyna Kusiak 2013/2014/1/002 Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny z zakresu nauczania języka angielskiego Lidia

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2014/2015 Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę przekazać w Państwa ręce Ofertę szkoleń, przygotowaną przez Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 SZCZECIN Szanowni Państwo, edukacja nie stoi w miejscu naszym zadaniem jest praca z kolejnymi pokoleniami młodzieży, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2012/2013

Oferta szkoleń 2012/2013 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2012/2013 Szczecin Szanowni Państwo, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli to działająca od ponad sześćdziesięciu lat instytucja

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2014/2015 GORZÓW WIELKOPOLSKI SIERPIEŃ 2014 O p r a c o w a n i e Anna Buczak, Jerzy Kaliszan R e d a k c j a t e c h n

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Załącznik nr 1 Opis wymagań w stosunku do poszczególnych części zamówienia Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA. na rok szkolny 2014/2015

INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA. na rok szkolny 2014/2015 INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA na rok szkolny 2014/2015 Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wrocław 2014 Wydawca: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 50-089 Wrocław, ul. Swobodna 73a

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta edukacyjna rok szkolny 201/2015 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 9 Edukacja elementarna - 17

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI ROK SZKOLNY 2013/2014 OŚRODEK USŁUG PEDAGOGICZNYCH I SOCJALNYCH ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO - Placówka OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI Strona0 Na szkolenia zapraszamy: Dyrektorów szkół i ich zastępców

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2011/2012

Oferta szkoleń 2011/2012 Oferta szkoleń 2011/2012 kursy grantowe kursy kwalifikacyjne kursy, warsztaty rady pedagogiczne ODN Słupsk ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk tel/fax 59 84 23 567 e-mail: kursy@odn.slupsk.pl www.odn.slupsk.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo