SCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERAJĄCY ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE ORAZ ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERAJĄCY ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE ORAZ ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLEŃ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ SCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERAJĄCY ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE ORAZ ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLEŃ 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług polegających na przeprowadzeniu szkoleń skierowanych do beneficjentów projektu pn. Każdy chce mieć szansę realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach. 2. Liczba osób objętych projektem wynosi 28 osób. 3. Rodzaje szkoleń stanowiące przedmiot zamówienia: a) Podstawy obsługi komputera i urządzeń biurowych 2 osoby. b) Pomoc kuchenna kucharz 7 osób. c) Operator wózków widłowych spalinowych i elektrycznych 7 osób. d) Profesjonalny sprzedawca 4 osoby. e) Kelner barman 4 osoby. f) Spawacz Mig Mag 4 osoby. g) Wyjazd integracyjny do hotelu Warszawianka nad Zalewem Zegrzyńskim łącznie 27 osób, w tym 12 uczestników projektu, 14 dzieci uczestników oraz opiekun z OPS. h) Warsztaty społeczno zawodowe 28 osób. i) Terapia psychologiczna rodzinna, rodziny lub osób 28 osób. 4. Liczba uczestników projektu nie pokrywa się z liczbą osób uczestniczących w szkoleniach oraz wyjeździe integracyjnym ze względu na to, że uczestnicy projektu biorący udział w wyjeździe integracyjnym zabierają ze sobą swoje dzieci. 5. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach wynosi 28 osób, z czego 12 osób bierze udział w wyjeździe integracyjnym oraz jedna osoba z Ośrodka Pomocy Społecznej w Rykach. 6. Łączna liczba osób biorących udział w wyjeździe integracyjnym wynosi 27 osób, w tym 12 uczestników projektu, 14 dzieci uczestników projektu oraz opiekun grupy (pracownik OPS Ryki). 7. Dla wszystkich uczestników szkoleń należy przeprowadzić warsztaty społeczno zawodowe oraz Terapię psychologiczną, rodzinną, rodziny lub osób. 8. Zamawiający nie dopuszczę realizacji szkoleń w formie kształcenia na odległość (elearnig). 9. Założenia organizacyjne, które wykonawca musi spełnić i uwzględnić w ofercie: a) Wszystkie szkolenia należy przeprowadzić w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. b) Wyjazd integracyjny należy zrealizować w terminie do dnia r. (termin zakończenia wyjazdu). c) Wykonawca w uzgodnieniu z zamawiającym zobowiązany jest przygotować w terminie 7 dni od podpisania umowy szczegółowy harmonogram realizacji szkoleń i przeprowadzić szkolenia objęte przedmiotem zamówienia zgodnie z tym harmonogramem. d) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w harmonogramie szkoleń. Zmiany zostaną wprowadzone po uzgodnieniu z Wykonawcą. e) Szkolenia organizowane są w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 18:00. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza Strona 1 z 13

2 możliwość realizacji szkoleń również w sobotę i niedziele po uzyskaniu uprzednio pisemnej zgody Zamawiającego. f) Jeden dzień szkoleniowy nie może trwać dłużej niż 8 godzin szkoleniowych. g) Godzina szkoleniowa wynosi 45 minut. h) Szkolenia mogą być realizowane poza Rykami, jednak w odległości nie przekraczającej 80 km od granic administracyjnych Ryk, z wyłączeniem wyjazdu integracyjnego oraz szkoleń które w trakcie wyjazdu będą realizowane. i) W przypadku szkoleń organizowanych poza Rykami Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazd uczestników na szkolenie np. poprzez pokrycie kosztów dojazdu uczestników. j) Sale szkoleniowe zostaną oznaczone zgodnie z wymogami odnośnie informacji i promocji POKL. k) Szkolenia odbywają się maksymalnie w 10 osobowych grupach. l) Zastosowane metody nauczania muszą uwzględniać indywidualne podejście do każdego z uczestników. m) Rekrutację uczestników szkoleń przeprowadził Zamawiający tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach. n) Zamawiający przekaże Wykonawcy najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia imienny wykaz osób objętych szkoleniem. 10. W ramach realizacji usługi szkoleniowej Wykonawca musi zapewnić: a) Sale szkoleniowe przystosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych, spełniające wymagania przepisów bhp, p.poż. oraz wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne, w tym rzutnik multimedialny, projektor, ekran, tablice, plansze, itp., i posiadające swobodny dostęp do sanitariatów. b) Warunki pracy osób szkolących się w trakcie trwania szkolenia zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. c) Nieodpłatne, indywidualne materiały szkoleniowe dla uczestników szkoleń odpowiadające zakresowi merytorycznemu poszczególnych szkoleń wymienionych w pkt. 3 niniejszego załącznika, w postaci skryptów, podręczników umożliwiających samodzielną naukę realizowanych treści programowych szkolenia oraz materiały piśmiennicze (długopis, ołówek, notatnik), które po zakończeniu szkolenia przekazuje każdemu z kursantów na własność. d) Nieodpłatnie materiały własne i opracowania wykładowców obejmujące swoim zakresem tematykę szkolenia oraz jego cały cykl spięte w estetyczny sposób lub zbindowane, które zostaną wydane uczestnikom szkolenia w momencie rozpoczęcia szkolenia. e) Odpowiednie działania informacyjne i promocyjne zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, min.: oznaczenia pomieszczeń szkoleniowych, materiałów szkoleniowych, dokumentów w związku z współfinansowaniem z Unii Europejskiej, m.in.: oznaczenie budynku i pomieszczeń, w których realizowane będą szkolenia informacją o realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, umieszczanie logo POKL, UE i EFS oraz informacji o współfinansowaniu projektu ze środków EFS na dokumentach takich jak: materiały szkoleniowe, listy obecności, protokoły egzaminacyjne itp. Strona 2 z 13

3 f) Osobom przeszkolonym zaświadczenia ukończenia szkolenia. Wzór zaświadczenia powinien być zgodny z warunkami określonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na zaświadczeniach powinny zostać umieszczone wymagane oznaczenia graficzne oraz informacja o współfinansowaniu projektów ze środków UE. g) Sprawdzanie efektów szkolenia. Wykonawca na koniec szkolenia przygotuje i przeprowadzi ankietę ewaluacyjną, której treść wcześniej przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu. h) Wykładowców posiadających uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń. Kwalifikacje i umiejętności wykładowców powinny być adekwatne do zakresu programowego prowadzonych przez nich szkoleń oraz wszelkie standardy prowadzenia szkoleń wynikające z innych umów bądź wymogów. i) Ubezpieczenie osób uczestniczących w szkoleniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. j) Serwis kawowy (kawa, herbata, napoje, ciastka bez ograniczeń) oraz obiad (pierwsze i drugie danie) dla wszystkich uczestników szkoleń w trakcie każdego dnia szkoleniowego. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zapoznania się przed rozpoczęciem i w trakcie szkoleń z warunkami oferowanymi przez Wykonawcę. W przypadku, gdy oferowane warunki będą odbiegać od wymogów określonych w pkt. 7, Wykonawca zobowiązany jest usunąć uchybienia w ciągu 2 dni roboczych. 12. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: a) Prowadzenia dziennika zajęć i listy obecności na zajęciach oraz dostarczanie ich do Zamawiającego po zakończeniu każdego szkolenia. b) Zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu szkolenia oraz jego wynikach. c) Poddawania się kontroli prawidłowości realizacji projektu dokonywanej przez zamawiającego oraz inne uprawnione do tego instytucje, w tym wglądu do dokumentacji związanej z projektem. d) Przekazania do Zamawiającego kopii protokołów egzaminacyjnych, dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia oraz imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkolenia. e) Przechowywania wszystkich dokumentów potwierdzających realizację szkoleń do dnia r. f) Prowadzenia szkoleń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. g) Zapewnienie odpowiedniego miejsca prowadzenia zajęć zapewniającego bezpieczne i higieniczne warunki podczas realizowanych szkoleń i warsztatów. h) Przekazania Zamawiającemu po jednym egzemplarzu materiałów szkoleniowych i dydaktycznych (wymaganych przez podmioty kontrolujące). 13. Zakresy szkoleń, które Wykonawca musi zrealizować muszą być zgodne z niżej wymienionymi: a) Podstawy obsługi komputera i urządzeń biurowych 2 osoby. W ramach tego modułu przeszkolone zostaną 2 osoby. Liczba godzin szkolenia wynosi 64 godzin (1 godz. szkoleniowa = 45 min.). Szkolenie jest skierowane do osób nie pracujących do tej pory z komputerem, bądź mających sporadyczny kontakt z komputerem. Wykonawca jest zobowiązany do organizacji i pokrycia kosztów przeprowadzenia kursu mającego na celu nabycie przez uczestników umiejętności wykorzystania aplikacji biurowych i Internetu w pracy i w domu. Zakres merytoryczny szkolenia: Podstawy technik informatycznych. Strona 3 z 13

4 Przygotowanie do posługiwania się narzędziami (sprzęt) i środkami (oprogramowanie) technologii informacyjnej w prostych zastosowaniach praktycznych. Przygotowanie do właściwego wyboru sprzętu komputerowego i oprogramowania zależnego od charakteru realizowanych zadań. Zapoznanie ze społecznymi i psychologicznymi skutkami stosowania technologii informacyjnej. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa pracy w sieciach i ochroną praw autorskich. Zapoznanie z systemem operacyjnym Windows 7. Pulpit, omówienie elementów. Rodzaje okien, podstawowe operacje wykonywane na oknach. Menu Start. Przeglądanie i korzystanie z zasobów komputera. Oprogramowanie. Konfiguracja kosza odzyskiwanie usuniętych dokumentów. Schowek przenoszenie danych między programami. Panel sterowania podstawowe składniki. Instalacja i deinstalacja oprogramowania. Programy antywirusowe. Prosty edytor tekstu. Aktualizacja systemu. Internet. Omówienie usług dostępnych w sieci Internet. Korzystanie z przeglądarek internetowych. Otwieranie stron internetowych. Wyszukiwarki internetowe. Podstawowe zasady bezpieczeństwa. Poczta elektroniczna . Zakładanie konta pocztowego. Konfiguracja programów do obsługi poczty. Tworzenie, wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej. Książka adresowa. Edytor tekstu Microsoft Word Podstawy obsługi programu. Tworzenie i edycja dokumentów. Zasady wprowadzania i organizacja tekstu. Formatowanie dokumentów. Tworzenie zestawień, tabel, wykresów. Ustawienia strony. Pisownia i gramatyka. Wstawianie i edycja podstawowych obiektów graficznych (pliki graficzne, autokształty, obiekty clipart oraz WordArt). Zapoznanie z funkcjami korespondencji seryjnej. Drukowanie dokumentów. Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel Uruchamianie programu, wygląd okna programu MS Excel. Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym. Strona 4 z 13

5 Formatowanie komórek. Zarządzanie arkuszami. Wydruk arkusza. Podstawowe operacje na plikach. Tworzenie formuł. Tworzenie i modyfikacja wykresów. Obsługa urządzeń biurowych. Drukowanie, skanowanie. Obsługa kserokopiarki, Wysyłanie i odbieranie faksów. b) Pomoc kuchenna kucharz. W ramach tego modułu przeszkolonych zostanie 7 osób. Liczba godzin szkolenia wynosi 64 godzin (1 godz. szkoleniowa = 45 min.). Wykonawca jest zobowiązany do organizacji i pokrycia kosztów przeprowadzenia kursu mającego na celu nabycie przez uczestników umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie przygotowania do pracy w gastronomii oraz umiejętności praktycznych z zakresu prowadzenia oraz pracy zakładu małej gastronomii. Ponadto przygotowanie do samodzielnego tworzenia i wzbogacania własnej koncepcji przygotowywanych potraw. Zakres merytoryczny szkolenia: Prawne aspekty prowadzenia placówki gastronomicznej. Zasady higieny w procesie przechowywania i dystrybucji żywności HAACP. Minimum sanitarne, zasady bhp, p.poż. Podstawy żywienia człowieka, jakość zdrowotna żywności,. Technologia z towaroznawstwem. Normy i receptury gastronomiczne. Marketing i catering w gastronomii. Rozliczenia finansowe w placówce gastronomicznej. Obsługa kasy fiskalnej, obsługa komputera. Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych. Przygotowywanie posiłków. Jakość i estetyka potraw. Przygotowanie sali na przyjęcia. Usługi cateringowe. Obsługa gości. Organizacja przyjęcia okolicznościowego. Zajęcia praktyczne w kuchni. c) Operator wózków widłowych spalinowych i elektrycznych. W ramach tego modułu przeszkolonych zostanie 7 osób. Liczba godzin szkolenia wynosi 67 godzin (1 godz. szkoleniowa = 45 min.). Wykonawca jest zobowiązany do organizacji i pokrycia kosztów przeprowadzenia kursu mającego na celu nabycie przez uczestników umiejętności teoretycznych i praktycznych z zakresu obsługi różnych wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz elektrycznym. Zakres merytoryczny szkolenia: Typy stosowanych wózków jezdniowych podział wózków jezdniowych na rodzaje, typy, odmiany, pojęcie i wielkości znamionowe wg PN-77/M , wózki jezdniowe z napędem elektrycznym akumulatorowym, z napędem spalinowym zasilane różnymi rodzajami paliw, podział na typy. Strona 5 z 13

6 Budowa wózka jezdniowego zespoły i podzespoły mechaniczne (rama, osie, układy przeniesienia momentu napędu, układy kierownicze, układy hamulcowe, układy hydrauliczne, osprzęt zasadniczy i dodatkowy), zespoły i podzespoły elektryczne (baterie akumulatorów, podstawowe zasady budowy akumulatorów tradycyjnych i rozruchowych), silniki elektryczne (odłączniki awaryjne, układy rozruchowe), zabezpieczenia, blokady elektryczne, wskaźniki, (obciążenia, skrętu i ładowania akumulatorów), wyposażenie stanowiska kierowcy wózków (stosowane wyłączniki awaryjne, stacyjka i jej przeznaczenie, przełącznik kierunku jazdy, pedał przyspieszenia jazdy, wskaźniki oraz pozostałe elementy służące do bezpiecznego użytkowania wózka jezdniowego), urządzenia zabezpieczające, sygnalizacyjne i ostrzegawcze (w układach hydraulicznych zawór bezpieczeństwa, zawory dławiące, w układach elektrycznych znaczenie bezpieczników tropikowych, uniemożliwienie niezamierzonego ruszania z miejsca, zabezpieczenie przed osobami niepowołanymi), urządzenia sygnalizujące i ostrzegawcze (ciśnienia oleju, temperatury cieczy w układzie, chłodzenia i poziom paliwa), napędy spalinowe: silniki, układy przenoszenia. Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami kontrola układów (kierowniczego, hamulcowego, sygnalizacji ostrzegawczej), sprawdzanie sprawności układu manewrowego wraz z osprzętem (mechanizmu podnoszenia, masztu, prowadnic zewnętrznych i wewnętrznych, płyty czołowej, zębów wideł), uzupełnianie olejów, smarowanie, uzupełnianie pozostałych płynów, ładowanie baterii akumulatorów, kontrola stanu naładowania akumulatorów oraz stanu akumulatorów, kontrola ogumienia, kontrola zamocowania kół, kontrola działania blokad i zabezpieczeń elektrycznych, uzupełnienie paliwa, wymiana butli z gazem, czynności związane z dokumentacją pracy wózka (książka obsługi wózka), oględziny zewnętrzne i kontrola szczelności układów ciśnieniowych, pozostałe czynności wchodzące w skład obsługi codziennej. Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami prawidłowe obciążenie wózka, rozłożenie ładunku, transport i manewry z elementami o nietypowych gabarytach, praca mechanizmem podnoszenia z różnym osprzętem (załadunek, wyładunek, transport, sterowanie), jazda wózkiem w zależności od wielkości, masy i rodzaju ładunku, stanu nawierzchni drogi, nachylenia, warunków pogodowych, praca w pomieszczeniach zamkniętych, wysokie składowanie materiałów, bieżąca kontrola podzespołów wózka w czasie pracy, obserwacja wskaźników. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa jednostki ładunkowe (pojemniki, palety, kontenery, pakiety), przemieszczanie jednostek ładunkowych, składowanie i układanie. Zagospodarowanie przestrzeni magazynowej i podstawowe systemy magazynowania (regałowy, grupowy, blokowy, wolnych miejsc), efekty paletyzacji, dobór wózka jezdniowego do ładunku lub budowli magazynowych, udźwig, nośność, siła uciągu, oznakowanie znakami bezpieczeństwa, ostrzegawczymi itp. Zagadnienia z zakresu bhp typowe zagrożenia wynikające ze stosowania różnych rodzajów zasilania (paliwo, akumulatory, spaliny), zagrożenia przeciwpożarowe i wybuchowe, proste środki gaśnicze, drogi pożarowe, obowiązki pracownika w chwili powstania pożaru, transport Strona 6 z 13

7 towarów niebezpiecznych, wpływ stateczności i stabilności wózków na bezpieczeństwo, bezpieczne hamowanie, manewrowanie, sterowanie pojemników, ładowanie z ramp, praca wózkami na samochodach, wagonach itp., wjazdy na stropy, windy, mosty, obowiązujące znaki informacyjne, nakazu i zakazu, występujące na terenie zakładu pracy, wybrane zagadnienia z przepisów ruchu drogowego, bezpieczne poruszanie się wózkami w zakładzie (po drogach i w pomieszczeniach, instrukcja obsługi wózków), udzielanie pomocy przedlekarskiej. Wiadomości o dozorze technicznym postanowienia ustawy z dnia r. o dozorze technicznym i warunkach technicznych w zakresie eksploatacji urządzeń technicznych, rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu, rodzaje badań technicznych przeprowadzonych przez inspektorów dozoru technicznego i zakres czynności wykonywanych podczas tych badań, sposób postępowania eksploatującego w razie niebezpieczeństwa uszkodzenia. Bezpieczna obsługa / wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia przygotowanie kierowcy do wykonywania czynności związanych z wymianą butli, omówienie warunków pracy z uwzględnieniem (miejsca, w którym wykonywana jest wymiana), elementów wózka mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (pozycja przy pracy, oświetlenie, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, gaz, butle, zawory), omówienie zagrożeń występujących przy transporcie butli oraz wymianie i sposobów ochrony przed zagrożeniami, pokaz przez instruktora sposobu wymiany butli zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem poszczególnych czynności i zwróceniem uwagi szczególnie na czynności trudne i niebezpieczne, omówienie budowy instalacji gazowej w wózku jezdniowym, rodzaje stosowanych instalacji gazowych, samodzielna wymiana butli pod nadzorem instruktora, omówienie i ocena przebiegu czynności wymiany butli wykonywanej przez kierowcę. Praktyczna nauka jazdy instruktaż stanowiskowy: zapoznanie z urządzeniami do uruchamiania wózka, kierowania nim, manewrowanie osprzętem roboczym, zapoznanie z trasą jazdy wózkiem i zakresem manewrowania oraz z czynnościami z tym związanymi, ćwiczenia w posługiwaniu się urządzeniami do kierowania i sterowania wózkiem na unieruchomionym wózku, jazda bez ładunku (ruszanie z miejsca i zatrzymanie, jazda po linii prostej, zatrzymanie w wyznaczonym miejscu podczas jazdy po linii prostej, zatrzymywanie awaryjne, jazda po łuku, jazda po okręgu, jazda po ósemce ), zatrzymywanie i ruszanie na wzniesieniu, stopniowe zwiększanie ilości wykonywanych manewrów osprzętem, jazda z ładunkiem, manewry wózkami widłowymi - jazda do przodu, jazda do tyłu, ustawianie pod skosem (z obciążeniem, układanie palet), piętrzenie palet według załączonych wskazówek metodycznych, postój wózka, czynności obsługowe wykonywane przed pracami manewrowymi i po pracy. W ramach szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów wymaganych badań lekarskich oraz kosztów pierwszego egzaminu przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego dla wszystkich uczestników szkolenia. Strona 7 z 13

8 d) Profesjonalny sprzedawca. W ramach tego modułu przeszkolone zostaną 4 osoby. Liczba godzin szkolenia wynosi 64 godziny (1 godz. szkoleniowa = 45 min.). Wykonawca jest zobowiązany do organizacji i pokrycia kosztów przeprowadzenia kursu mającego na celu nabycie przez uczestników umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie poznania zasad i metod sprzedaży. Uczestnicy poznają zasady pracy w sprzedaży na stanowisku przedstawiciela w terenie jak i przedstawiciela w dziale obsługi Klienta. Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia dotyczące znajomości produktów i usług oraz sprawnej komunikacji i sprzedaży. Zakres merytoryczny szkolenia: Charakterystyka zawodu sprzedawcy. Wiedza sprzedawcy na temat produktu. Indywidualna rozmowa z klientem. Prezentacja produktu pochwały, cechy, korzyści. Prezentacja pozycjonująca. Lejek sprzedaży. Identyfikacja profilu klienta. Cechy i predyspozycje ważne w sprzedaży. Własny plan sprzedaży. Sposoby utrzymania pozytywnego nastawienia w środowisku pracy. Przyciąganie uwagi klienta. Unikatowe cechy handlowe. Jak wykazać przewagę swojej oferty nad innymi. Sprawna komunikacja i budowanie dobrych relacji z klientem. Lista kontrolna dla obserwacji samego siebie. Umiejętność słuchania rozmówców. Dlaczego klienci odchodzą. Kreowanie potrzeb klienta. Wzbudzenie zainteresowania. Wywołanie chęci zakupu. Sposoby prezentacji. Cecha produktu zaleta produktu, korzyść klienta. Prezentacja. Prezentacja handlowa z uwzględnieniem pięciu etapów procesu sprzedaży. Obsługa klienta jako klucz do sukcesu. Idealny klient. Filtr klientów niedoskonałych. Przyciąganie uwagi. Wywołanie chęci zakupu. Zamknięcie procesu sprzedaży. Zgłaszanie zastrzeżeń. Budowanie pozytywnego wizerunku firmy. Wygląd zewnętrzny punktu sprzedaży. Wnętrze punktu sprzedaży. Pozytywny wizerunek firmy. Psychologia sprzedaży znaczenie motywacji i własnych przekonań w procesie sprzedaży. Udane i nieudane wizyty u klientów. Strona 8 z 13

9 Motywy zaangażowania w sprzedaż. Wpływ nastawienia psychicznego sprzedawcy na wyniki sprzedaży. e) Kelner barman. W ramach tego modułu przeszkolone zostaną 4 osoby. Liczba godzin szkolenia wynosi 96 godzin (1 godz. szkoleniowa = 45 min.). Wykonawca jest zobowiązany do organizacji i pokrycia kosztów przeprowadzenia kursu mającego na celu nabycie przez uczestników umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie poznania zasad i metod sprzedaży. Uczestnicy poznają zasady pracy w zawodzie kelnera barmana. Zakres merytoryczny szkolenia: Wizerunek zawodowy kelnera kultura pracy, osobowość kelnera, wrażenia estetyczne, ubiór, higiena osobista, wyposażenie zawodowe. Psychologiczne aspekty obsługi gości: specyfika poszczególnych osobowości gości, typologia klientów, budowanie umiejętności analizy potrzeb klienta. Zasady formowania serwetek płóciennych i papierowych, złożenia niskie, wysokie, pomocnicze, dekoracyjne. Składanie i rozkładanie obrusów. Zmiana obrusa w obecności konsumenta. Historia zawodu barmana i powstania baru. Historia cocktailu. Klasyfikacja i struktura napojów mieszanych i ich podział (short; long; diverse drinks: coffee drinks, party drinks, bottle mixed drinks, pickeruppers; soft drinks; diet drinks; hot drinks). Ingrediencje napojów mieszanych, składniki główne, modyfikatory, bonifikatory, składniki dodatkowe, przyprawy, szprycery, dekoracje, składniki komplementarne. Prezentacja szkła w barze z uwzględnieniem najbardziej powszechnych oraz dobór szkła do baru. Sprzęt barowy, sprzęt barmana. Rodzaje barów. Urządzenia w barze. Wykaz składników w barach i ich organizacja: bar mały, bar średni, bar duży. Formuły miksologiczne: formuła cząsteczkowa, miarowa, proporcjonalna, procentowa. Przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi, zasady nakrywania stołów, nakrywanie stołów w lokalach różnych kategorii i typów przed przybyciem gości, funkcjonalne przygotowanie pomocnika kelnerskiego w różnych porach dnia. Prace przygotowawcze do obsługi gości. Przeliczanie formuł standardowych napojów mieszanych. Formuły miksologiczne. Temperatury serwowania napojów oraz technika ich serwowania. Zastosowanie receptur, ingrediencje, lód, cukier, chłodzenie szkła oraz shakera, owoce i dodatki, przygotowanie baru do pracy. Technika mieszania napojów. Posługiwanie się sprzętem barmańskim, shaker, kubek barmański, boston, miarki, Szczypce, noże, crustowanie szkła, szprycerowanie, garnirowanie, kolejność wlewania ingrediencji 3 metody: gęstość, cena, moc. Kolejność czynności miksowania, techniki podawania. Strona 9 z 13

10 Asortyment i zastosowanie zastawy stołowej porcelanowej, porcelitowej i kamionkowej. Asortyment i zastosowanie zastawy szklanej. Asortyment i zastosowanie zastawy stołowej metalowej, platerowanej i sztućców. Bielizna stołowa w zakładzie gastronomicznym. Czynności wykonywane przez kelnerów z prawej, lewej strony konsumenta. Sposoby podawania potraw oraz metody podawania potraw: metody niemiecka, francuska, angielska, rosyjska, zasady sposób pracy, kolejność podawania. Obsługa konsumenta prace przygotowawcze, przywitanie gości, przyjmowanie i rejestrowanie zamówień, realizacja zamówienia. Sylwetka barmana, BHP pracy za barem. Etyka pracy, psychologia i specyfika wykonywanego zawodu barmana. Określenie mocy w napojach mieszanych alkoholowych. Fizjologia napojów mieszanych. Praktyczne wykonywanie cocktaili. Lista obowiązkowa short, long i inne cocktaile. Wystawianie rachunku i pobranie należności, pożegnanie gościa, prace porządkowe po wyjściu gości, załatwianie skarg i zażaleń. Towaroznawstwo. Napoje bezalkoholowe. Podział alkoholi na podstawowe grupy. Piwa produkcja, gatunki, kraje wiodące w produkcji. Cydry. Wina produkcja, gatunki. Szampany produkcja, gatunki. Przygotowanie sali konsumenckiej zasady nakrywania stołów, nakrywanie stołów w lokalach różnych kategorii i typów przed przybyciem gości, rodzaje pomocników kelnerskich oraz ich funkcjonalne przygotowanie. Rodzaje tac, zasady ich wykorzystania w gastronomii, techniki przenoszenia tac. Zasady noszenia i chwytania zastawy stołowej, naczyń szklanych i sztućców. Zasady zbierania brudnej zastawy stołowej na tacę i do ręki. Wódki i ich klasyfikacja wódki polskie, niemieckie, francuskie, skandynawskie, amerykańskie, szkockie, irlandzkie, kanadyjskie. Przyjęcia okolicznościowe rodzaje przyjęć, przygotowanie sali, sprzętu, nakrycie, sposoby i metody obsługi. Karty menu podział kart, klasyczny układ potraw w karcie menu. Przepisy sanitarne i p. pożarowe. Systemy obsługi w zakładzie gastronomicznym kelnerów rewirowych, zespołów specjalistycznych, brygadowych, zespołowo kompleksowy, zespołowy powiązany z samoobsługą. f) Spawacz Mig-Mag. W ramach tego modułu przeszkolone zostaną 4 osoby. Liczba godzin szkolenia wynosi 120 godzin (1 godz. szkoleniowa = 45 min.). Wykonawca jest zobowiązany do organizacji i pokrycia kosztów przeprowadzenia kursu mającego na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy w zawodzie spawacza. Szkolenie ma zakończyć się egzaminem państwowym zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa. Strona 10 z 13

11 Zakres merytoryczny szkolenia: Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego. Urządzenia spawalnicze. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Bezpieczna praca na hali produkcyjnej. Materiały dodatkowe do spawania. Spawanie w praktyce. Oznaczanie i wymiarowanie spoin. Metody przygotowania złączy do spawania. Kwalifikowanie spawaczy. Wprowadzenie do zagadnienia wytwarzania stali. Złącza spawane blach. Spawalność stali. Skurcz, naprężenia i odkształcenia. Niezgodności spawalnicze. Przegląd proces w spawania. Bezpieczna praca na montażu. Kontrola i badania. Zapewnienie jakości w spawalnictwie. Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG. Materiały dodatkowe do spawania. Charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry. Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MIG. Materiały dodatkowe do spawania. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Charakterystyka spawania MIG oraz typowe parametry. Aluminium i jego stopy procesy spawania i aspekty bezpieczeństwa. Spawalność i technika spawania. Materiały dodatkowe do spawania aluminium i jego stopów. Złącza spawane z aluminium i jego stopów i ich odkształcanie. W ramach szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów badań lekarskich oraz pierwszego egzaminu przed Komisją Instytutu Spawalnictwa. g) Wyjazd integracyjny do hotelu Warszawianka nad Zalewem Zegrzyńskim. W ramach tego modułu Wykonawca zorganizuje wyjazd integracyjny dla 12 uczestników projektu wraz z 14 dziećmi oraz opiekuna grupy (pracownikiem OPS Ryki) nad zalew Zegrzyński. Łącznie 27 osób. Szczegółowe zasady organizacyjne wyjazdu: Miejscem wyjazdy jest hotel Warszawianka nad Zalewem Zegrzyńskim. Udział w nim weźmie 12 uczestników projektu oraz ich 14 dzieci, w wieku 6 do 13 lat., a także opiekun grupy (pracownik OPS Ryki) Wyjazd będzie trwał 4 dni licząc od wyjazdu z Ryk do powrotu. Wykonawca zakwateruje uczestników wyjazdu w 5 pokojach jednoosobowych, w 4 pokojach dwuosobowych dla rodziców z jednym dzieckiem, w 2 pokojach trzyosobowych dla rodziców z dwójką dzieci oraz w 2 pokojach czteroosobowych dla rodziców z trójką dzieci. Pokoje będą z pełnym węzłem sanitarnym Wykonawca zapewni przejazd z Ryk do miejsca wyjazdu oraz z powrotem pojazdem klimatyzowanym. Strona 11 z 13

12 Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom wyjazdu zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolację). W trakcie dnia uczestnicy wyjazdu powinni mieć zagwarantowany dostęp do kawy, herbaty, napoi, ciastek. W trakcie pobytu wszyscy uczestnicy wyjazdu będą miały do dyspozycji psychologa. Odbędą grupowe zajęcia z psychologiem minimum 2 godzinę dziennie oraz konsultacje indywidualne według potrzeby. Na czas trwania zajęć Wykonawca zapewni opiekę nad dziećmi. Dzieci zostaną podzielone na dwie grupy według wieku. W trakcie pobytu wszyscy uczestnicy muszą mieć dostęp do sauny, basenów, masaży oraz wszelkich atrakcji jakie oferuje miejsce pobytu. Dodatkowo dzieci powinny mieć dostęp do placu zabaw, aqua parku oraz zajęć z animatorem. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania w trakcie pobytu zostanie grilla lub ogniska integracyjnego. Wykonawca ubezpieczy uczestników wyjazdu na cały czas wyjazdu. h) Warsztaty społeczno zawodowe. W ramach tego modułu zajęcia odbędzie 28 osób (wszyscy uczestnicy projektu). Liczba godzin szkolenia wynosi 24 godziny (1 godz. warsztatów = 45 min.). Wykonawca jest zobowiązany do organizacji i pokrycia kosztów przeprowadzenia kursu mającego na celu rozwój kompetencji społecznych w zakresie komunikacji interpersonalnej, asertywności, rozwiązywania konfliktów, konstruktywnej krytyki, znalezienia się na rynku pracy, zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej oraz opracowywania dokumentów aplikacyjnych. Zakres merytoryczny warsztatów: Oczekiwania, indywidualne badanie oczekiwań uczestników, czego oczekuję od szkolenia, od siebie, od uczestników, od trenera, prezentacja i omówienie oczekiwań. Charakterystyka procesu komunikacji, czyli dzięki czemu ludzie się porozumiewają, czym jest komunikacja, funkcje i poziomy komunikowania. Komunikacja niewerbalna a werbalna. Pierwsze wrażenie, czyli mówisz zanim wypowiesz pierwsze słowo. Forma i treść, spójność komunikatu. Doskonalenie komunikacji werbalnej, czyli jak mówić by coś powiedzieć. Podstawowe zasady efektywnej komunikacji (jasność, zwięzłość, empatia, odpowiedzialność za jakość komunikacji). Kanały komunikacyjne, odbiór i nadawanie, słuchowcy, wzrokowcy, kinestetycy. Rodzaje pytań i ich zastosowanie, czyli kto pyta nie błądzi. Aktywne słuchanie (parafraza, odzwierciedlanie, klaryfikacja). Mowa ciała, czyli Jak Cię widzą tak Cię piszą.. Powitanie i kontakt wzrokowy, dystans i postawa ciała, mimika twarzy. Bariery w komunikacji i ich przezwyciężanie, co nam przeszkadza porozumieć się, najczęściej spotykane bariery w komunikacji i sposoby ich pokonywania. Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej, sztuka wyrażania osobistych przekonań i opinii. Nauka autoprezentacji, uświadomienie znaczenia autoprezentacji w budowaniu pozytywnego wizerunku, autoprezentacja werbalna Strona 12 z 13

13 i niewerbalna, umiejętność prezentowania (pozytywnego) swoich walorów, mocnych stron, kwalifikacji. Analiza czynników sprzyjających byciu otwartym w relacjach interpersonalnych. Definicja grupy, elementy składowe, cele, normy, struktura. Role grupowe, doświadczenia własne, koncepcje psychologiczne. Techniki konstruktywnego reagowania na różne formy krytyki i ataku. Wyrażanie uczuć pozytywnych, uczuć negatywnych, osobistych opinii i przekonań. Zasady rządzące aktualnym rynkiem pracy wymagania pracodawców. Efektywne wykorzystanie źródeł informacji o miejscach pracy i wiarygodności ogłoszeń. Poczucie odpowiedzialności za siebie i własne działania. Umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach. Zarządzanie własnym czasem. Rozwój motywacji do samodzielnego poszukiwania pracy, przezwyciężenie barier mentalnych. Autoprezentacja na rynku pracy (pierwsze wrażenie, wygląd zewnętrzny, mowa ciała, itp.). Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej. Komunikacja werbalna i niewerbalna w sytuacji rozmowy kwalifikacyjnej. Symulacje rozmów z pracodawcą. Formułowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, najczęstsze błędy). Rozmowa z pracodawcą. Proces rekrutacji. Skuteczne poszukiwanie ofert pracy metody i techniki. Poznanie zasad ułatwiających poszukiwanie pracy. Uczenie się różnych technik znajdowania ofert pracy. Kształtowanie pro aktywnej postawy w procesie pozyskiwania informacji o rynku pracy i możliwościach zatrudnienia. Wybrane zagadnienia z Kodeksu Pracy. Zajęcia praktyczne z wyszukiwania ofert pracy i przygotowywania dokumentów aplikacyjnych na konkretne oferty. i) Terapia psychologiczna rodzinna, rodziny lub osób. W ramach tego modułu w terapii udział weźmie 28 osób (wszyscy uczestnicy projektu) z tego 12 podczas wyjazdu integracyjnego. Liczba godzin terapii psychologicznej wynosi: 24 godziny terapii grupowej, w tym 10 godzin w trakcie wyjazdu integracyjnego (1 godz. terapii = 45 min.), 36 godzin terapii indywidualne 36 godzin łącznie dla wszystkich uczestników w tym 12 godzin w trakcie wyjazdu integracyjnego (1 godz. terapii = 45 min.). Wykonawca jest zobowiązany do organizacji i pokrycia kosztów przeprowadzenia terapii. Treści programów szkoleń i warsztatów muszą odpowiadać wyżej wymienionym poszczególnym modułom szkoleniowym. Strona 13 z 13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44 Tel. 41/200-17-50; Faks: 41/200-17-60 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/16/2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dnia 14.04. r. ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 24 kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Nowe możliwości W związku z zamiarem udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Znak sprawy: PCPR.POKL.342.07.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Strona 1 Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 47/2013/CES Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny zakres (liczba osób, godzin). 4) Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

indywidualne doradztwo zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników. Strona 1 z 11

indywidualne doradztwo zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników. Strona 1 z 11 Moduł I. Trening kompetencji społecznych. Lp. Tytuł szkolenia Opis szkolenia 1. Trening kompetencji społecznych Zakres treningu: asertywność w życiu i pracy zawodowej, rozwiązywanie konfliktów i elementy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budŝetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.

POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn. POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91, e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.pup.cieszyn.pl CAZ DU 9419-1/MZ/13 Cieszyn, 08.01.2013r. Zapytanie na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 PROGRAM SZKOLENIOWY MODUŁ I PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z PRAWEM JAZDY KAT. B. Nazwa usługi szkoleniowej: Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B kurs zawodowy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.pl Kartuzy: Realizacja szkolenia grupowego pn. Magazynier

Bardziej szczegółowo

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.pl Myślibórz: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 231339-2013; data zamieszczenia: 04.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 231339-2013; data zamieszczenia: 04.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 14 2013-11-04 20:35 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 230601-2013 z dnia 2013-11-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kłaj 3.Opis przedmiotu zamówienia 3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE Wrocław, 11.02.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPRiOZ w Dzierżoniowie dnia: 23 stycznia 2015 r. SIWZ zawiera 39 ponumerowanych stron Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Znak sprawy: L.Dz.BCK-0640/6/2012 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro pn. Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt. Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bodzentyn 10.07.2013r. Informacja dla Wykonawców nr 1 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pt. AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Specyfikacji Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWIZ) NA USŁUGI SZKOLENIA ZAWODOWEGO CPV 80423000-5 Szkolenia stanowią integralną część projektu:

Bardziej szczegółowo

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.05.2014 Nowy Sącz, dnia 28.05.2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ, Na wykonanie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu zaprasza do złożenia oferty.

Zapytanie ofertowe. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu zaprasza do złożenia oferty. ul. Kozia 15 / 22-425 Grabowiec Tel./fax. 846512260 Adres e-mail: gops-grabowiec@neostrada.pl Znak sprawy:pokl 3/2014 Grabowiec, 04.09.2014 r.. (nazwa potencjalnego wykonawcy) Zapytanie ofertowe 1. zaprasza

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia Załącznik nr 1 dotyczący organizacji usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia Przedmiotem niniejszej procedury jest organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Zator Brzeźnica Osiek Polanka Wielka Przeciszów. Zator, 13.12.2013 r.

Zator Brzeźnica Osiek Polanka Wielka Przeciszów. Zator, 13.12.2013 r. Zator, 13.12.2013 r. I. Zamawiający: Zatorska Agencja Rozwoju spółka z o. o.,, 32-60 Zator, tel. 33 812 215 wew. 3, e-mail: zar@zator.pl Na podstawie art. ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zapraszam

Bardziej szczegółowo