SCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERAJĄCY ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE ORAZ ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERAJĄCY ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE ORAZ ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLEŃ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ SCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERAJĄCY ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE ORAZ ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLEŃ 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług polegających na przeprowadzeniu szkoleń skierowanych do beneficjentów projektu pn. Każdy chce mieć szansę realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach. 2. Liczba osób objętych projektem wynosi 28 osób. 3. Rodzaje szkoleń stanowiące przedmiot zamówienia: a) Podstawy obsługi komputera i urządzeń biurowych 2 osoby. b) Pomoc kuchenna kucharz 7 osób. c) Operator wózków widłowych spalinowych i elektrycznych 7 osób. d) Profesjonalny sprzedawca 4 osoby. e) Kelner barman 4 osoby. f) Spawacz Mig Mag 4 osoby. g) Wyjazd integracyjny do hotelu Warszawianka nad Zalewem Zegrzyńskim łącznie 27 osób, w tym 12 uczestników projektu, 14 dzieci uczestników oraz opiekun z OPS. h) Warsztaty społeczno zawodowe 28 osób. i) Terapia psychologiczna rodzinna, rodziny lub osób 28 osób. 4. Liczba uczestników projektu nie pokrywa się z liczbą osób uczestniczących w szkoleniach oraz wyjeździe integracyjnym ze względu na to, że uczestnicy projektu biorący udział w wyjeździe integracyjnym zabierają ze sobą swoje dzieci. 5. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach wynosi 28 osób, z czego 12 osób bierze udział w wyjeździe integracyjnym oraz jedna osoba z Ośrodka Pomocy Społecznej w Rykach. 6. Łączna liczba osób biorących udział w wyjeździe integracyjnym wynosi 27 osób, w tym 12 uczestników projektu, 14 dzieci uczestników projektu oraz opiekun grupy (pracownik OPS Ryki). 7. Dla wszystkich uczestników szkoleń należy przeprowadzić warsztaty społeczno zawodowe oraz Terapię psychologiczną, rodzinną, rodziny lub osób. 8. Zamawiający nie dopuszczę realizacji szkoleń w formie kształcenia na odległość (elearnig). 9. Założenia organizacyjne, które wykonawca musi spełnić i uwzględnić w ofercie: a) Wszystkie szkolenia należy przeprowadzić w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. b) Wyjazd integracyjny należy zrealizować w terminie do dnia r. (termin zakończenia wyjazdu). c) Wykonawca w uzgodnieniu z zamawiającym zobowiązany jest przygotować w terminie 7 dni od podpisania umowy szczegółowy harmonogram realizacji szkoleń i przeprowadzić szkolenia objęte przedmiotem zamówienia zgodnie z tym harmonogramem. d) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w harmonogramie szkoleń. Zmiany zostaną wprowadzone po uzgodnieniu z Wykonawcą. e) Szkolenia organizowane są w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 18:00. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza Strona 1 z 13

2 możliwość realizacji szkoleń również w sobotę i niedziele po uzyskaniu uprzednio pisemnej zgody Zamawiającego. f) Jeden dzień szkoleniowy nie może trwać dłużej niż 8 godzin szkoleniowych. g) Godzina szkoleniowa wynosi 45 minut. h) Szkolenia mogą być realizowane poza Rykami, jednak w odległości nie przekraczającej 80 km od granic administracyjnych Ryk, z wyłączeniem wyjazdu integracyjnego oraz szkoleń które w trakcie wyjazdu będą realizowane. i) W przypadku szkoleń organizowanych poza Rykami Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazd uczestników na szkolenie np. poprzez pokrycie kosztów dojazdu uczestników. j) Sale szkoleniowe zostaną oznaczone zgodnie z wymogami odnośnie informacji i promocji POKL. k) Szkolenia odbywają się maksymalnie w 10 osobowych grupach. l) Zastosowane metody nauczania muszą uwzględniać indywidualne podejście do każdego z uczestników. m) Rekrutację uczestników szkoleń przeprowadził Zamawiający tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach. n) Zamawiający przekaże Wykonawcy najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia imienny wykaz osób objętych szkoleniem. 10. W ramach realizacji usługi szkoleniowej Wykonawca musi zapewnić: a) Sale szkoleniowe przystosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych, spełniające wymagania przepisów bhp, p.poż. oraz wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne, w tym rzutnik multimedialny, projektor, ekran, tablice, plansze, itp., i posiadające swobodny dostęp do sanitariatów. b) Warunki pracy osób szkolących się w trakcie trwania szkolenia zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. c) Nieodpłatne, indywidualne materiały szkoleniowe dla uczestników szkoleń odpowiadające zakresowi merytorycznemu poszczególnych szkoleń wymienionych w pkt. 3 niniejszego załącznika, w postaci skryptów, podręczników umożliwiających samodzielną naukę realizowanych treści programowych szkolenia oraz materiały piśmiennicze (długopis, ołówek, notatnik), które po zakończeniu szkolenia przekazuje każdemu z kursantów na własność. d) Nieodpłatnie materiały własne i opracowania wykładowców obejmujące swoim zakresem tematykę szkolenia oraz jego cały cykl spięte w estetyczny sposób lub zbindowane, które zostaną wydane uczestnikom szkolenia w momencie rozpoczęcia szkolenia. e) Odpowiednie działania informacyjne i promocyjne zgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, min.: oznaczenia pomieszczeń szkoleniowych, materiałów szkoleniowych, dokumentów w związku z współfinansowaniem z Unii Europejskiej, m.in.: oznaczenie budynku i pomieszczeń, w których realizowane będą szkolenia informacją o realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, umieszczanie logo POKL, UE i EFS oraz informacji o współfinansowaniu projektu ze środków EFS na dokumentach takich jak: materiały szkoleniowe, listy obecności, protokoły egzaminacyjne itp. Strona 2 z 13

3 f) Osobom przeszkolonym zaświadczenia ukończenia szkolenia. Wzór zaświadczenia powinien być zgodny z warunkami określonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na zaświadczeniach powinny zostać umieszczone wymagane oznaczenia graficzne oraz informacja o współfinansowaniu projektów ze środków UE. g) Sprawdzanie efektów szkolenia. Wykonawca na koniec szkolenia przygotuje i przeprowadzi ankietę ewaluacyjną, której treść wcześniej przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu. h) Wykładowców posiadających uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń. Kwalifikacje i umiejętności wykładowców powinny być adekwatne do zakresu programowego prowadzonych przez nich szkoleń oraz wszelkie standardy prowadzenia szkoleń wynikające z innych umów bądź wymogów. i) Ubezpieczenie osób uczestniczących w szkoleniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. j) Serwis kawowy (kawa, herbata, napoje, ciastka bez ograniczeń) oraz obiad (pierwsze i drugie danie) dla wszystkich uczestników szkoleń w trakcie każdego dnia szkoleniowego. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zapoznania się przed rozpoczęciem i w trakcie szkoleń z warunkami oferowanymi przez Wykonawcę. W przypadku, gdy oferowane warunki będą odbiegać od wymogów określonych w pkt. 7, Wykonawca zobowiązany jest usunąć uchybienia w ciągu 2 dni roboczych. 12. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: a) Prowadzenia dziennika zajęć i listy obecności na zajęciach oraz dostarczanie ich do Zamawiającego po zakończeniu każdego szkolenia. b) Zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu szkolenia oraz jego wynikach. c) Poddawania się kontroli prawidłowości realizacji projektu dokonywanej przez zamawiającego oraz inne uprawnione do tego instytucje, w tym wglądu do dokumentacji związanej z projektem. d) Przekazania do Zamawiającego kopii protokołów egzaminacyjnych, dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia oraz imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkolenia. e) Przechowywania wszystkich dokumentów potwierdzających realizację szkoleń do dnia r. f) Prowadzenia szkoleń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. g) Zapewnienie odpowiedniego miejsca prowadzenia zajęć zapewniającego bezpieczne i higieniczne warunki podczas realizowanych szkoleń i warsztatów. h) Przekazania Zamawiającemu po jednym egzemplarzu materiałów szkoleniowych i dydaktycznych (wymaganych przez podmioty kontrolujące). 13. Zakresy szkoleń, które Wykonawca musi zrealizować muszą być zgodne z niżej wymienionymi: a) Podstawy obsługi komputera i urządzeń biurowych 2 osoby. W ramach tego modułu przeszkolone zostaną 2 osoby. Liczba godzin szkolenia wynosi 64 godzin (1 godz. szkoleniowa = 45 min.). Szkolenie jest skierowane do osób nie pracujących do tej pory z komputerem, bądź mających sporadyczny kontakt z komputerem. Wykonawca jest zobowiązany do organizacji i pokrycia kosztów przeprowadzenia kursu mającego na celu nabycie przez uczestników umiejętności wykorzystania aplikacji biurowych i Internetu w pracy i w domu. Zakres merytoryczny szkolenia: Podstawy technik informatycznych. Strona 3 z 13

4 Przygotowanie do posługiwania się narzędziami (sprzęt) i środkami (oprogramowanie) technologii informacyjnej w prostych zastosowaniach praktycznych. Przygotowanie do właściwego wyboru sprzętu komputerowego i oprogramowania zależnego od charakteru realizowanych zadań. Zapoznanie ze społecznymi i psychologicznymi skutkami stosowania technologii informacyjnej. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa pracy w sieciach i ochroną praw autorskich. Zapoznanie z systemem operacyjnym Windows 7. Pulpit, omówienie elementów. Rodzaje okien, podstawowe operacje wykonywane na oknach. Menu Start. Przeglądanie i korzystanie z zasobów komputera. Oprogramowanie. Konfiguracja kosza odzyskiwanie usuniętych dokumentów. Schowek przenoszenie danych między programami. Panel sterowania podstawowe składniki. Instalacja i deinstalacja oprogramowania. Programy antywirusowe. Prosty edytor tekstu. Aktualizacja systemu. Internet. Omówienie usług dostępnych w sieci Internet. Korzystanie z przeglądarek internetowych. Otwieranie stron internetowych. Wyszukiwarki internetowe. Podstawowe zasady bezpieczeństwa. Poczta elektroniczna . Zakładanie konta pocztowego. Konfiguracja programów do obsługi poczty. Tworzenie, wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej. Książka adresowa. Edytor tekstu Microsoft Word Podstawy obsługi programu. Tworzenie i edycja dokumentów. Zasady wprowadzania i organizacja tekstu. Formatowanie dokumentów. Tworzenie zestawień, tabel, wykresów. Ustawienia strony. Pisownia i gramatyka. Wstawianie i edycja podstawowych obiektów graficznych (pliki graficzne, autokształty, obiekty clipart oraz WordArt). Zapoznanie z funkcjami korespondencji seryjnej. Drukowanie dokumentów. Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel Uruchamianie programu, wygląd okna programu MS Excel. Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym. Strona 4 z 13

5 Formatowanie komórek. Zarządzanie arkuszami. Wydruk arkusza. Podstawowe operacje na plikach. Tworzenie formuł. Tworzenie i modyfikacja wykresów. Obsługa urządzeń biurowych. Drukowanie, skanowanie. Obsługa kserokopiarki, Wysyłanie i odbieranie faksów. b) Pomoc kuchenna kucharz. W ramach tego modułu przeszkolonych zostanie 7 osób. Liczba godzin szkolenia wynosi 64 godzin (1 godz. szkoleniowa = 45 min.). Wykonawca jest zobowiązany do organizacji i pokrycia kosztów przeprowadzenia kursu mającego na celu nabycie przez uczestników umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie przygotowania do pracy w gastronomii oraz umiejętności praktycznych z zakresu prowadzenia oraz pracy zakładu małej gastronomii. Ponadto przygotowanie do samodzielnego tworzenia i wzbogacania własnej koncepcji przygotowywanych potraw. Zakres merytoryczny szkolenia: Prawne aspekty prowadzenia placówki gastronomicznej. Zasady higieny w procesie przechowywania i dystrybucji żywności HAACP. Minimum sanitarne, zasady bhp, p.poż. Podstawy żywienia człowieka, jakość zdrowotna żywności,. Technologia z towaroznawstwem. Normy i receptury gastronomiczne. Marketing i catering w gastronomii. Rozliczenia finansowe w placówce gastronomicznej. Obsługa kasy fiskalnej, obsługa komputera. Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych. Przygotowywanie posiłków. Jakość i estetyka potraw. Przygotowanie sali na przyjęcia. Usługi cateringowe. Obsługa gości. Organizacja przyjęcia okolicznościowego. Zajęcia praktyczne w kuchni. c) Operator wózków widłowych spalinowych i elektrycznych. W ramach tego modułu przeszkolonych zostanie 7 osób. Liczba godzin szkolenia wynosi 67 godzin (1 godz. szkoleniowa = 45 min.). Wykonawca jest zobowiązany do organizacji i pokrycia kosztów przeprowadzenia kursu mającego na celu nabycie przez uczestników umiejętności teoretycznych i praktycznych z zakresu obsługi różnych wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz elektrycznym. Zakres merytoryczny szkolenia: Typy stosowanych wózków jezdniowych podział wózków jezdniowych na rodzaje, typy, odmiany, pojęcie i wielkości znamionowe wg PN-77/M , wózki jezdniowe z napędem elektrycznym akumulatorowym, z napędem spalinowym zasilane różnymi rodzajami paliw, podział na typy. Strona 5 z 13

6 Budowa wózka jezdniowego zespoły i podzespoły mechaniczne (rama, osie, układy przeniesienia momentu napędu, układy kierownicze, układy hamulcowe, układy hydrauliczne, osprzęt zasadniczy i dodatkowy), zespoły i podzespoły elektryczne (baterie akumulatorów, podstawowe zasady budowy akumulatorów tradycyjnych i rozruchowych), silniki elektryczne (odłączniki awaryjne, układy rozruchowe), zabezpieczenia, blokady elektryczne, wskaźniki, (obciążenia, skrętu i ładowania akumulatorów), wyposażenie stanowiska kierowcy wózków (stosowane wyłączniki awaryjne, stacyjka i jej przeznaczenie, przełącznik kierunku jazdy, pedał przyspieszenia jazdy, wskaźniki oraz pozostałe elementy służące do bezpiecznego użytkowania wózka jezdniowego), urządzenia zabezpieczające, sygnalizacyjne i ostrzegawcze (w układach hydraulicznych zawór bezpieczeństwa, zawory dławiące, w układach elektrycznych znaczenie bezpieczników tropikowych, uniemożliwienie niezamierzonego ruszania z miejsca, zabezpieczenie przed osobami niepowołanymi), urządzenia sygnalizujące i ostrzegawcze (ciśnienia oleju, temperatury cieczy w układzie, chłodzenia i poziom paliwa), napędy spalinowe: silniki, układy przenoszenia. Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami kontrola układów (kierowniczego, hamulcowego, sygnalizacji ostrzegawczej), sprawdzanie sprawności układu manewrowego wraz z osprzętem (mechanizmu podnoszenia, masztu, prowadnic zewnętrznych i wewnętrznych, płyty czołowej, zębów wideł), uzupełnianie olejów, smarowanie, uzupełnianie pozostałych płynów, ładowanie baterii akumulatorów, kontrola stanu naładowania akumulatorów oraz stanu akumulatorów, kontrola ogumienia, kontrola zamocowania kół, kontrola działania blokad i zabezpieczeń elektrycznych, uzupełnienie paliwa, wymiana butli z gazem, czynności związane z dokumentacją pracy wózka (książka obsługi wózka), oględziny zewnętrzne i kontrola szczelności układów ciśnieniowych, pozostałe czynności wchodzące w skład obsługi codziennej. Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami prawidłowe obciążenie wózka, rozłożenie ładunku, transport i manewry z elementami o nietypowych gabarytach, praca mechanizmem podnoszenia z różnym osprzętem (załadunek, wyładunek, transport, sterowanie), jazda wózkiem w zależności od wielkości, masy i rodzaju ładunku, stanu nawierzchni drogi, nachylenia, warunków pogodowych, praca w pomieszczeniach zamkniętych, wysokie składowanie materiałów, bieżąca kontrola podzespołów wózka w czasie pracy, obserwacja wskaźników. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa jednostki ładunkowe (pojemniki, palety, kontenery, pakiety), przemieszczanie jednostek ładunkowych, składowanie i układanie. Zagospodarowanie przestrzeni magazynowej i podstawowe systemy magazynowania (regałowy, grupowy, blokowy, wolnych miejsc), efekty paletyzacji, dobór wózka jezdniowego do ładunku lub budowli magazynowych, udźwig, nośność, siła uciągu, oznakowanie znakami bezpieczeństwa, ostrzegawczymi itp. Zagadnienia z zakresu bhp typowe zagrożenia wynikające ze stosowania różnych rodzajów zasilania (paliwo, akumulatory, spaliny), zagrożenia przeciwpożarowe i wybuchowe, proste środki gaśnicze, drogi pożarowe, obowiązki pracownika w chwili powstania pożaru, transport Strona 6 z 13

7 towarów niebezpiecznych, wpływ stateczności i stabilności wózków na bezpieczeństwo, bezpieczne hamowanie, manewrowanie, sterowanie pojemników, ładowanie z ramp, praca wózkami na samochodach, wagonach itp., wjazdy na stropy, windy, mosty, obowiązujące znaki informacyjne, nakazu i zakazu, występujące na terenie zakładu pracy, wybrane zagadnienia z przepisów ruchu drogowego, bezpieczne poruszanie się wózkami w zakładzie (po drogach i w pomieszczeniach, instrukcja obsługi wózków), udzielanie pomocy przedlekarskiej. Wiadomości o dozorze technicznym postanowienia ustawy z dnia r. o dozorze technicznym i warunkach technicznych w zakresie eksploatacji urządzeń technicznych, rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu, rodzaje badań technicznych przeprowadzonych przez inspektorów dozoru technicznego i zakres czynności wykonywanych podczas tych badań, sposób postępowania eksploatującego w razie niebezpieczeństwa uszkodzenia. Bezpieczna obsługa / wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia przygotowanie kierowcy do wykonywania czynności związanych z wymianą butli, omówienie warunków pracy z uwzględnieniem (miejsca, w którym wykonywana jest wymiana), elementów wózka mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (pozycja przy pracy, oświetlenie, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, gaz, butle, zawory), omówienie zagrożeń występujących przy transporcie butli oraz wymianie i sposobów ochrony przed zagrożeniami, pokaz przez instruktora sposobu wymiany butli zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem poszczególnych czynności i zwróceniem uwagi szczególnie na czynności trudne i niebezpieczne, omówienie budowy instalacji gazowej w wózku jezdniowym, rodzaje stosowanych instalacji gazowych, samodzielna wymiana butli pod nadzorem instruktora, omówienie i ocena przebiegu czynności wymiany butli wykonywanej przez kierowcę. Praktyczna nauka jazdy instruktaż stanowiskowy: zapoznanie z urządzeniami do uruchamiania wózka, kierowania nim, manewrowanie osprzętem roboczym, zapoznanie z trasą jazdy wózkiem i zakresem manewrowania oraz z czynnościami z tym związanymi, ćwiczenia w posługiwaniu się urządzeniami do kierowania i sterowania wózkiem na unieruchomionym wózku, jazda bez ładunku (ruszanie z miejsca i zatrzymanie, jazda po linii prostej, zatrzymanie w wyznaczonym miejscu podczas jazdy po linii prostej, zatrzymywanie awaryjne, jazda po łuku, jazda po okręgu, jazda po ósemce ), zatrzymywanie i ruszanie na wzniesieniu, stopniowe zwiększanie ilości wykonywanych manewrów osprzętem, jazda z ładunkiem, manewry wózkami widłowymi - jazda do przodu, jazda do tyłu, ustawianie pod skosem (z obciążeniem, układanie palet), piętrzenie palet według załączonych wskazówek metodycznych, postój wózka, czynności obsługowe wykonywane przed pracami manewrowymi i po pracy. W ramach szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów wymaganych badań lekarskich oraz kosztów pierwszego egzaminu przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego dla wszystkich uczestników szkolenia. Strona 7 z 13

8 d) Profesjonalny sprzedawca. W ramach tego modułu przeszkolone zostaną 4 osoby. Liczba godzin szkolenia wynosi 64 godziny (1 godz. szkoleniowa = 45 min.). Wykonawca jest zobowiązany do organizacji i pokrycia kosztów przeprowadzenia kursu mającego na celu nabycie przez uczestników umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie poznania zasad i metod sprzedaży. Uczestnicy poznają zasady pracy w sprzedaży na stanowisku przedstawiciela w terenie jak i przedstawiciela w dziale obsługi Klienta. Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia dotyczące znajomości produktów i usług oraz sprawnej komunikacji i sprzedaży. Zakres merytoryczny szkolenia: Charakterystyka zawodu sprzedawcy. Wiedza sprzedawcy na temat produktu. Indywidualna rozmowa z klientem. Prezentacja produktu pochwały, cechy, korzyści. Prezentacja pozycjonująca. Lejek sprzedaży. Identyfikacja profilu klienta. Cechy i predyspozycje ważne w sprzedaży. Własny plan sprzedaży. Sposoby utrzymania pozytywnego nastawienia w środowisku pracy. Przyciąganie uwagi klienta. Unikatowe cechy handlowe. Jak wykazać przewagę swojej oferty nad innymi. Sprawna komunikacja i budowanie dobrych relacji z klientem. Lista kontrolna dla obserwacji samego siebie. Umiejętność słuchania rozmówców. Dlaczego klienci odchodzą. Kreowanie potrzeb klienta. Wzbudzenie zainteresowania. Wywołanie chęci zakupu. Sposoby prezentacji. Cecha produktu zaleta produktu, korzyść klienta. Prezentacja. Prezentacja handlowa z uwzględnieniem pięciu etapów procesu sprzedaży. Obsługa klienta jako klucz do sukcesu. Idealny klient. Filtr klientów niedoskonałych. Przyciąganie uwagi. Wywołanie chęci zakupu. Zamknięcie procesu sprzedaży. Zgłaszanie zastrzeżeń. Budowanie pozytywnego wizerunku firmy. Wygląd zewnętrzny punktu sprzedaży. Wnętrze punktu sprzedaży. Pozytywny wizerunek firmy. Psychologia sprzedaży znaczenie motywacji i własnych przekonań w procesie sprzedaży. Udane i nieudane wizyty u klientów. Strona 8 z 13

9 Motywy zaangażowania w sprzedaż. Wpływ nastawienia psychicznego sprzedawcy na wyniki sprzedaży. e) Kelner barman. W ramach tego modułu przeszkolone zostaną 4 osoby. Liczba godzin szkolenia wynosi 96 godzin (1 godz. szkoleniowa = 45 min.). Wykonawca jest zobowiązany do organizacji i pokrycia kosztów przeprowadzenia kursu mającego na celu nabycie przez uczestników umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie poznania zasad i metod sprzedaży. Uczestnicy poznają zasady pracy w zawodzie kelnera barmana. Zakres merytoryczny szkolenia: Wizerunek zawodowy kelnera kultura pracy, osobowość kelnera, wrażenia estetyczne, ubiór, higiena osobista, wyposażenie zawodowe. Psychologiczne aspekty obsługi gości: specyfika poszczególnych osobowości gości, typologia klientów, budowanie umiejętności analizy potrzeb klienta. Zasady formowania serwetek płóciennych i papierowych, złożenia niskie, wysokie, pomocnicze, dekoracyjne. Składanie i rozkładanie obrusów. Zmiana obrusa w obecności konsumenta. Historia zawodu barmana i powstania baru. Historia cocktailu. Klasyfikacja i struktura napojów mieszanych i ich podział (short; long; diverse drinks: coffee drinks, party drinks, bottle mixed drinks, pickeruppers; soft drinks; diet drinks; hot drinks). Ingrediencje napojów mieszanych, składniki główne, modyfikatory, bonifikatory, składniki dodatkowe, przyprawy, szprycery, dekoracje, składniki komplementarne. Prezentacja szkła w barze z uwzględnieniem najbardziej powszechnych oraz dobór szkła do baru. Sprzęt barowy, sprzęt barmana. Rodzaje barów. Urządzenia w barze. Wykaz składników w barach i ich organizacja: bar mały, bar średni, bar duży. Formuły miksologiczne: formuła cząsteczkowa, miarowa, proporcjonalna, procentowa. Przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi, zasady nakrywania stołów, nakrywanie stołów w lokalach różnych kategorii i typów przed przybyciem gości, funkcjonalne przygotowanie pomocnika kelnerskiego w różnych porach dnia. Prace przygotowawcze do obsługi gości. Przeliczanie formuł standardowych napojów mieszanych. Formuły miksologiczne. Temperatury serwowania napojów oraz technika ich serwowania. Zastosowanie receptur, ingrediencje, lód, cukier, chłodzenie szkła oraz shakera, owoce i dodatki, przygotowanie baru do pracy. Technika mieszania napojów. Posługiwanie się sprzętem barmańskim, shaker, kubek barmański, boston, miarki, Szczypce, noże, crustowanie szkła, szprycerowanie, garnirowanie, kolejność wlewania ingrediencji 3 metody: gęstość, cena, moc. Kolejność czynności miksowania, techniki podawania. Strona 9 z 13

10 Asortyment i zastosowanie zastawy stołowej porcelanowej, porcelitowej i kamionkowej. Asortyment i zastosowanie zastawy szklanej. Asortyment i zastosowanie zastawy stołowej metalowej, platerowanej i sztućców. Bielizna stołowa w zakładzie gastronomicznym. Czynności wykonywane przez kelnerów z prawej, lewej strony konsumenta. Sposoby podawania potraw oraz metody podawania potraw: metody niemiecka, francuska, angielska, rosyjska, zasady sposób pracy, kolejność podawania. Obsługa konsumenta prace przygotowawcze, przywitanie gości, przyjmowanie i rejestrowanie zamówień, realizacja zamówienia. Sylwetka barmana, BHP pracy za barem. Etyka pracy, psychologia i specyfika wykonywanego zawodu barmana. Określenie mocy w napojach mieszanych alkoholowych. Fizjologia napojów mieszanych. Praktyczne wykonywanie cocktaili. Lista obowiązkowa short, long i inne cocktaile. Wystawianie rachunku i pobranie należności, pożegnanie gościa, prace porządkowe po wyjściu gości, załatwianie skarg i zażaleń. Towaroznawstwo. Napoje bezalkoholowe. Podział alkoholi na podstawowe grupy. Piwa produkcja, gatunki, kraje wiodące w produkcji. Cydry. Wina produkcja, gatunki. Szampany produkcja, gatunki. Przygotowanie sali konsumenckiej zasady nakrywania stołów, nakrywanie stołów w lokalach różnych kategorii i typów przed przybyciem gości, rodzaje pomocników kelnerskich oraz ich funkcjonalne przygotowanie. Rodzaje tac, zasady ich wykorzystania w gastronomii, techniki przenoszenia tac. Zasady noszenia i chwytania zastawy stołowej, naczyń szklanych i sztućców. Zasady zbierania brudnej zastawy stołowej na tacę i do ręki. Wódki i ich klasyfikacja wódki polskie, niemieckie, francuskie, skandynawskie, amerykańskie, szkockie, irlandzkie, kanadyjskie. Przyjęcia okolicznościowe rodzaje przyjęć, przygotowanie sali, sprzętu, nakrycie, sposoby i metody obsługi. Karty menu podział kart, klasyczny układ potraw w karcie menu. Przepisy sanitarne i p. pożarowe. Systemy obsługi w zakładzie gastronomicznym kelnerów rewirowych, zespołów specjalistycznych, brygadowych, zespołowo kompleksowy, zespołowy powiązany z samoobsługą. f) Spawacz Mig-Mag. W ramach tego modułu przeszkolone zostaną 4 osoby. Liczba godzin szkolenia wynosi 120 godzin (1 godz. szkoleniowa = 45 min.). Wykonawca jest zobowiązany do organizacji i pokrycia kosztów przeprowadzenia kursu mającego na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy w zawodzie spawacza. Szkolenie ma zakończyć się egzaminem państwowym zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa. Strona 10 z 13

11 Zakres merytoryczny szkolenia: Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego. Urządzenia spawalnicze. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Bezpieczna praca na hali produkcyjnej. Materiały dodatkowe do spawania. Spawanie w praktyce. Oznaczanie i wymiarowanie spoin. Metody przygotowania złączy do spawania. Kwalifikowanie spawaczy. Wprowadzenie do zagadnienia wytwarzania stali. Złącza spawane blach. Spawalność stali. Skurcz, naprężenia i odkształcenia. Niezgodności spawalnicze. Przegląd proces w spawania. Bezpieczna praca na montażu. Kontrola i badania. Zapewnienie jakości w spawalnictwie. Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG. Materiały dodatkowe do spawania. Charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry. Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MIG. Materiały dodatkowe do spawania. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Charakterystyka spawania MIG oraz typowe parametry. Aluminium i jego stopy procesy spawania i aspekty bezpieczeństwa. Spawalność i technika spawania. Materiały dodatkowe do spawania aluminium i jego stopów. Złącza spawane z aluminium i jego stopów i ich odkształcanie. W ramach szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów badań lekarskich oraz pierwszego egzaminu przed Komisją Instytutu Spawalnictwa. g) Wyjazd integracyjny do hotelu Warszawianka nad Zalewem Zegrzyńskim. W ramach tego modułu Wykonawca zorganizuje wyjazd integracyjny dla 12 uczestników projektu wraz z 14 dziećmi oraz opiekuna grupy (pracownikiem OPS Ryki) nad zalew Zegrzyński. Łącznie 27 osób. Szczegółowe zasady organizacyjne wyjazdu: Miejscem wyjazdy jest hotel Warszawianka nad Zalewem Zegrzyńskim. Udział w nim weźmie 12 uczestników projektu oraz ich 14 dzieci, w wieku 6 do 13 lat., a także opiekun grupy (pracownik OPS Ryki) Wyjazd będzie trwał 4 dni licząc od wyjazdu z Ryk do powrotu. Wykonawca zakwateruje uczestników wyjazdu w 5 pokojach jednoosobowych, w 4 pokojach dwuosobowych dla rodziców z jednym dzieckiem, w 2 pokojach trzyosobowych dla rodziców z dwójką dzieci oraz w 2 pokojach czteroosobowych dla rodziców z trójką dzieci. Pokoje będą z pełnym węzłem sanitarnym Wykonawca zapewni przejazd z Ryk do miejsca wyjazdu oraz z powrotem pojazdem klimatyzowanym. Strona 11 z 13

12 Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom wyjazdu zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolację). W trakcie dnia uczestnicy wyjazdu powinni mieć zagwarantowany dostęp do kawy, herbaty, napoi, ciastek. W trakcie pobytu wszyscy uczestnicy wyjazdu będą miały do dyspozycji psychologa. Odbędą grupowe zajęcia z psychologiem minimum 2 godzinę dziennie oraz konsultacje indywidualne według potrzeby. Na czas trwania zajęć Wykonawca zapewni opiekę nad dziećmi. Dzieci zostaną podzielone na dwie grupy według wieku. W trakcie pobytu wszyscy uczestnicy muszą mieć dostęp do sauny, basenów, masaży oraz wszelkich atrakcji jakie oferuje miejsce pobytu. Dodatkowo dzieci powinny mieć dostęp do placu zabaw, aqua parku oraz zajęć z animatorem. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania w trakcie pobytu zostanie grilla lub ogniska integracyjnego. Wykonawca ubezpieczy uczestników wyjazdu na cały czas wyjazdu. h) Warsztaty społeczno zawodowe. W ramach tego modułu zajęcia odbędzie 28 osób (wszyscy uczestnicy projektu). Liczba godzin szkolenia wynosi 24 godziny (1 godz. warsztatów = 45 min.). Wykonawca jest zobowiązany do organizacji i pokrycia kosztów przeprowadzenia kursu mającego na celu rozwój kompetencji społecznych w zakresie komunikacji interpersonalnej, asertywności, rozwiązywania konfliktów, konstruktywnej krytyki, znalezienia się na rynku pracy, zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej oraz opracowywania dokumentów aplikacyjnych. Zakres merytoryczny warsztatów: Oczekiwania, indywidualne badanie oczekiwań uczestników, czego oczekuję od szkolenia, od siebie, od uczestników, od trenera, prezentacja i omówienie oczekiwań. Charakterystyka procesu komunikacji, czyli dzięki czemu ludzie się porozumiewają, czym jest komunikacja, funkcje i poziomy komunikowania. Komunikacja niewerbalna a werbalna. Pierwsze wrażenie, czyli mówisz zanim wypowiesz pierwsze słowo. Forma i treść, spójność komunikatu. Doskonalenie komunikacji werbalnej, czyli jak mówić by coś powiedzieć. Podstawowe zasady efektywnej komunikacji (jasność, zwięzłość, empatia, odpowiedzialność za jakość komunikacji). Kanały komunikacyjne, odbiór i nadawanie, słuchowcy, wzrokowcy, kinestetycy. Rodzaje pytań i ich zastosowanie, czyli kto pyta nie błądzi. Aktywne słuchanie (parafraza, odzwierciedlanie, klaryfikacja). Mowa ciała, czyli Jak Cię widzą tak Cię piszą.. Powitanie i kontakt wzrokowy, dystans i postawa ciała, mimika twarzy. Bariery w komunikacji i ich przezwyciężanie, co nam przeszkadza porozumieć się, najczęściej spotykane bariery w komunikacji i sposoby ich pokonywania. Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej, sztuka wyrażania osobistych przekonań i opinii. Nauka autoprezentacji, uświadomienie znaczenia autoprezentacji w budowaniu pozytywnego wizerunku, autoprezentacja werbalna Strona 12 z 13

13 i niewerbalna, umiejętność prezentowania (pozytywnego) swoich walorów, mocnych stron, kwalifikacji. Analiza czynników sprzyjających byciu otwartym w relacjach interpersonalnych. Definicja grupy, elementy składowe, cele, normy, struktura. Role grupowe, doświadczenia własne, koncepcje psychologiczne. Techniki konstruktywnego reagowania na różne formy krytyki i ataku. Wyrażanie uczuć pozytywnych, uczuć negatywnych, osobistych opinii i przekonań. Zasady rządzące aktualnym rynkiem pracy wymagania pracodawców. Efektywne wykorzystanie źródeł informacji o miejscach pracy i wiarygodności ogłoszeń. Poczucie odpowiedzialności za siebie i własne działania. Umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach. Zarządzanie własnym czasem. Rozwój motywacji do samodzielnego poszukiwania pracy, przezwyciężenie barier mentalnych. Autoprezentacja na rynku pracy (pierwsze wrażenie, wygląd zewnętrzny, mowa ciała, itp.). Przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej. Komunikacja werbalna i niewerbalna w sytuacji rozmowy kwalifikacyjnej. Symulacje rozmów z pracodawcą. Formułowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, najczęstsze błędy). Rozmowa z pracodawcą. Proces rekrutacji. Skuteczne poszukiwanie ofert pracy metody i techniki. Poznanie zasad ułatwiających poszukiwanie pracy. Uczenie się różnych technik znajdowania ofert pracy. Kształtowanie pro aktywnej postawy w procesie pozyskiwania informacji o rynku pracy i możliwościach zatrudnienia. Wybrane zagadnienia z Kodeksu Pracy. Zajęcia praktyczne z wyszukiwania ofert pracy i przygotowywania dokumentów aplikacyjnych na konkretne oferty. i) Terapia psychologiczna rodzinna, rodziny lub osób. W ramach tego modułu w terapii udział weźmie 28 osób (wszyscy uczestnicy projektu) z tego 12 podczas wyjazdu integracyjnego. Liczba godzin terapii psychologicznej wynosi: 24 godziny terapii grupowej, w tym 10 godzin w trakcie wyjazdu integracyjnego (1 godz. terapii = 45 min.), 36 godzin terapii indywidualne 36 godzin łącznie dla wszystkich uczestników w tym 12 godzin w trakcie wyjazdu integracyjnego (1 godz. terapii = 45 min.). Wykonawca jest zobowiązany do organizacji i pokrycia kosztów przeprowadzenia terapii. Treści programów szkoleń i warsztatów muszą odpowiadać wyżej wymienionym poszczególnym modułom szkoleniowym. Strona 13 z 13

Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika - ul. Andersa 30 Koszalin, sala nr 9

Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika - ul. Andersa 30 Koszalin, sala nr 9 Program kursu Kelner-barman I Edycja Część stacjonarna Miejsce: Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika - ul. Andersa 30 Koszalin, sala nr 9 Dzień 1 piątek (25.03.2011r.) 16:30 17:15 17:15 18:00 Wizerunek

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL Chodel, dnia 05.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL -03/2013 W związku z realizacją projektu Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel w ramach Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze Ŝycie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 342620-2011 z dnia 2011-10-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Magazynier z obsługą komputera

Bardziej szczegółowo

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 12.02.2015r. PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK LP. NAZWA I ZAKRES TRWANIA 1 2 3 4 5 6 7 1. Sprzedawca z obsługą

Bardziej szczegółowo

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I III ) Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 03.10.2012r. Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego Liczba godzin: minimum 72

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1 Kurs operatorów wózków widłowych z egzaminem państwowym I. Wymagania niezbędne cześć 1: posiadanie przygotowania pedagogicznego, posiadanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni zaprasza Wykonawców do złoŝenia oferty cenowej w zakresie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni zaprasza Wykonawców do złoŝenia oferty cenowej w zakresie: Jastarnia, dnia 14.01.2010r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia projektu systemowego Moja droga do aktywności zatrudnienie przez szkolenie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Przedmiot/zagadnienie Zajęcia praktyczne

Liczba godzin Przedmiot/zagadnienie Zajęcia praktyczne Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: 1. Kierowca samochodów ciężarowych kat. C - 16 osób Ogółem Wykłady 1. 1. Podstawa prawna i podstawowe pojęcia. 2. Znaki i sygnały drogowe. 3. Komfort pracy i

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 1. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 3 osoby Nr modułu Temat Czas realizacji (w godz.) Teoria 1 Zestaw A: 1. Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego. 2.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1a do SIWZ FZ.271.1.2013 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa techniczno logistyczna usług szkoleniowych (Trening kompetencji

Bardziej szczegółowo

Celem kursu jest przygotowanie do wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego.

Celem kursu jest przygotowanie do wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie ul. Młyńska 15 64-000 Kościan tel (65) 512 35 43 Kościan, dn. 05.07.2013r..... Rozeznanie rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie I Kurs komputerowy na poziomie zaawansowanym dla 22 osób I. Kurs dla 22 osób w tym 10 osób niepełnosprawnych. II. Pożądany termin rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień

Lp. Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień SZCZEGÓŁOWY PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĄDZIE PRACY W OPOLU LUBELSKIM ZAPLANOWANYCH DO REALIZOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2014 Lp. Nazwa i zakres

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA KELNERSKIE: PROGRAM SZKOLENIOWY SPECJALISTYCZNY SERWIS ANGIELSKI

SZKOLENIA KELNERSKIE: PROGRAM SZKOLENIOWY SPECJALISTYCZNY SERWIS ANGIELSKI Czas trwania: 6 godzin SZKOLENIA KELNERSKIE: PROGRAM SZKOLENIOWY SPECJALISTYCZNY SERWIS ANGIELSKI 1. Wprowadzenie ( przedstawienie prowadzącego i uczestników, przekazanie celu i metodyki szkolenia, zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245560-2014 z dnia 2014-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego kat. B dla uczestników

Bardziej szczegółowo

MGOPS 079/2012/POKL/7.1.1. Węgliniec 11.10.2012 r.

MGOPS 079/2012/POKL/7.1.1. Węgliniec 11.10.2012 r. MGOPS 079/2012/POKL/7.1.1. Węgliniec 11.10.2012 r. Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 tel.(075) 77 12 144 fax.(075) 77 12 508 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 135880-2013 data 08.04.2013

Bardziej szczegółowo

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM Podać definicję wózka jezdniowego napędzanego Podać i omówić podział wózków ze względu na rodzaj napędu Podać i omówić podział wózków ze względu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie I. Kurs dla kandydatów na prawo jazdy kat. B I. Kurs dla 3osób. III. Miejsce realizacji szkolenia: Zduńska Wola lub Sieradz lub Łódź. 1. Absolwent

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Nr postępowania: BWK-KG-271-5/III/13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu Magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 312764-2012 z dnia 2012-08-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. Magazynier z obsługą komputera

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy,

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy, 1. Operator koparko ładowarki klasy III 2. Spawanie metodami MAG 135, 3. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z

Bardziej szczegółowo

Nowe brzmienie Załącznika Nr 4 do SIWZ: ... (adres) Doświadczenie zawodowe. Załącznik Nr 4 do SIWZ... (nazwa Wykonawcy)

Nowe brzmienie Załącznika Nr 4 do SIWZ: ... (adres) Doświadczenie zawodowe. Załącznik Nr 4 do SIWZ... (nazwa Wykonawcy) Dotyczy realizacji projektu: Nowoczesna szkoła zawodowa kluczem wejścia na lokalny rynek pracy III - kursy kwalifikacyjne dla uczniów ZSP Nr 3 w Bełchatowie współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r.

Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Nr postępowania: GOPS.271-4.2015 Chełmiec 15.06.2015 r. Wykonawcy Strona Internetowa Tablica Ogłoszeń Dotyczy: Usługa szkoleniowa z zakresu: Aktywizacja edukacyjna w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA 2015. 27.10.2015 r.

AKTUALIZACJA 2015. 27.10.2015 r. AKTUALIZACJA 2015 27.10.2015 r. Nazwa Zakres DZIAŁ 1 1 Technologie robót wykończeniowych wraz z uprawniami elektroenergetycznymi do 1 kv 2 w ach których szkole jest zewnętrznym ukończe finansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie z wykształceniem minimum zasadniczym zawodowym. 2. Miejsce szkolenia: a) zajęcia teoretyczne:

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe o cenę

Zapytanie ofertowe o cenę Somianka dnia 27.07.2011r. Zapytanie ofertowe o cenę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance w związku z realizacją projektu systemowego pt. Wyrównać szanse w ramach Programy Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Organizacja i prowadzenie usługi szkolenia Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną

Organizacja i prowadzenie usługi szkolenia Prawo jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną ZAP.OPS.2.2014.POKL Tłuszcz, dnia 30.04.2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

KURS BARMAŃSKI. Szkolenie barmańskie w BarCocktail ma na celu wyprowadzenie na polski rynek doskonale wyszkolonych barmanów.

KURS BARMAŃSKI. Szkolenie barmańskie w BarCocktail ma na celu wyprowadzenie na polski rynek doskonale wyszkolonych barmanów. KURS BARMAŃSKI BarCocktail to profesjonalna kadra szkoleniowa, która swoje umiejętności zawdzięcza wieloletniemu doświadczeniu w Polsce i za granicą. To także laureaci wielu konkursów barmańskich, a przede

Bardziej szczegółowo

Projekt "Czas na aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Czas na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sadkowice, 22.10.2012 r. 96-206 Sadkowice Tel.: (046) 815-68-92, faks: 46/815 68 92 e-mail: gopssadkowice@poczta.onet.pl REGON 750709628; NIP 835-15-45-284 Godziny Urzędowania: Poniedziałek piątek 7.30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA Milówka, dnia 20.04.2015 r. szkolenia skierowane do uczestników projektu systemowego pn. Milówka. Nowe umiejętności

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy Polkowice, dnia 27 stycznia 2014 r. Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1 przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B dla 90 uczestników projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 306500-2012 z dnia 2012-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B i kat. C

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Starachowice 23.07.2012 r. Informacja dla Wykonawców nr 3 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pt. Klub Integracji Społecznej jako narzędzie

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT Pomiechówek, dn. 27.11.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 4/2014 Zamawiający: Gmina Pomiechówek ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej

Bardziej szczegółowo

MGOPS/60/2011/POKL Węgliniec, dn. 14.10.2011 r.

MGOPS/60/2011/POKL Węgliniec, dn. 14.10.2011 r. MGOPS/60/2011/POKL Węgliniec, dn. 14.10.2011 r. Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 tel.75 77 11 049 fax.75 77 12 508 Na podstawie art.4

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE

... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 tys. euro... pieczęć zamawiającego Nr sprawy: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia Załącznik nr 1 dotyczący organizacji usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem zamówienia Przedmiotem niniejszej procedury jest organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

1. Dla 25 osób, z którymi zawarto kontrakty socjalne i umowy w ramach Programu Aktywności Lokalnej:

1. Dla 25 osób, z którymi zawarto kontrakty socjalne i umowy w ramach Programu Aktywności Lokalnej: Załącznik nr 1 do SIWZ Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 euro pn. Usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej"

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA 2015. 30.06.2015 r.

AKTUALIZACJA 2015. 30.06.2015 r. AKTUALIZACJA 2015 30.06.2015 r. Nazwa Zakres DZIAŁ 1 1 Technologie robót wykończeniowych wraz z uprawniami elektroenergetycznymi do 1 kv 2 w ach których szkole jest zewnętrznym ukończe finansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy: Zad. 3.10. Trener kursów zawodowych na potrzeby projektu pn: Puckie Centrum Integracji Społecznej-etap II

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy: Zad. 3.10. Trener kursów zawodowych na potrzeby projektu pn: Puckie Centrum Integracji Społecznej-etap II ZAPYTANIE OFERTOWE Puck, 08.04.04r Dotyczy: Zad. 3.0. Trener kursów zawodowych na potrzeby projektu pn: Puckie Centrum Integracji Społecznej-etap II I. Nazwa i adres Lokalna Grupa Działania Małe Morze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Podstawowe wiadomości o zakładach gastronomicznych... 11. 2. Podział przestrzenny zakładu gastronomicznego... 26

Spis treści. 1. Podstawowe wiadomości o zakładach gastronomicznych... 11. 2. Podział przestrzenny zakładu gastronomicznego... 26 Spis treści 1. Podstawowe wiadomości o zakładach gastronomicznych... 11 1.1. Działalność usługowa zakładów gastronomicznych........ 11 1.2. Podział zakładów gastronomicznych w zależności od zakresu świadczonych

Bardziej szczegółowo

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 2 x 10 II i III kwartał min. 120 godzin

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 2 x 10 II i III kwartał min. 120 godzin PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2015 Lp. Nazwa szkolenia Liczba miejsc 1. Nowoczesny sprzedawcafakturzysta z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych 2x15 Przewidywany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL. Somianka dnia 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.2014 I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance w związku z realizacją projektu systemowego pt. Wyrównać szanse w ramach Programy Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Stajemy się lepsi jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Stajemy się lepsi jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący poniższych części: Część I Podstawy obsługi komputera Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Zorganizowanie szkolenia Podstawy obsługi komputera dla 8 osób. 2. Kod CPV:

Bardziej szczegółowo

Projekt "My też możemy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Projekt My też możemy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Postępowanie Nr: MGOPS.POKL.PN.02.2012 Przedbórz, dn. 12.11.2012r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym + bezpieczna obsługa/wymiana butli gazowym (propanbutan).

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego Przedmiotem zamówienia są: Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pn.: Daj sobie szansę - Aktywizacja społeczno-zawodowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia dla 10 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego (CPV 80530000-8) Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi

Bardziej szczegółowo

IRP-AM-271-1/2012/EFS 6.1.3 AZ Oświęcim, dnia 16.07.2012r.

IRP-AM-271-1/2012/EFS 6.1.3 AZ Oświęcim, dnia 16.07.2012r. IRP-AM-271-1/2012/EFS 6.1.3 AZ Oświęcim, dnia 16.07.2012r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 207934-2012 z dnia 2012-06-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Oświęcim Część I Nowoczesny sprzedawca dla 30 osób

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz warunków minimalnych dla zadań I, II, III, IV i V

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz warunków minimalnych dla zadań I, II, III, IV i V POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Zamawiający SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica

I. Nazwa i adres Zamawiającego Gminny Ośrodek Społeczny w Wierzbicy, ul. Janka Krasickiego 27, 26-680 Wierzbica ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04.POKL.07.2012 NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO dotyczące udzielenie zamówienia, które finansowane jest ze środków publicznych, a wartość nie przekracza wyrażonych w złotych

Bardziej szczegółowo

Żytno, dnia 09.02.2015 r

Żytno, dnia 09.02.2015 r Żytno, dnia 09.02.2015 r Zapytanie ofertowe Realizowane w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy- Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.907 j.t., z późn.zm.) W związku

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Opis szkoleń:

Załącznik 1. Opis szkoleń: Załącznik 1 Opis szkoleń: Sprzedawca - magazynier z obsługą wózka jezdniowego Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie bezrobotnych do zatrudnienia na stanowisku: sprzedawcy, magazyniera, kierowcy/operatora

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 334200-2013 z dnia 20.08.2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1.1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów grupowych dla klientów

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Przedstawiciel handlowy. - zapoznanie z technikami sprzedaży, - prowadzenie negocjacji, - sposoby pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 2. Miejsce szkolenia: 3. Termin przeprowadzenia szkolenia: 4. Czas trwania szkolenia:

Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 2. Miejsce szkolenia: 3. Termin przeprowadzenia szkolenia: 4. Czas trwania szkolenia: Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie. 2. Miejsce szkolenia: miasto Złotów. 3. Termin przeprowadzenia szkolenia: od dnia 09

Bardziej szczegółowo

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8)

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. Miechów dnia, 08.03.2013r.

Rodzaj zamówienia. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. Miechów dnia, 08.03.2013r. PRZETARG - nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów w ramach projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce w okresie od 2010-2014" współfinansowanego ze środków UE w ramach POKL.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyszków 04.02.2015 r. ROZEZNANIE CENOWE Ośrodek Pomocy społecznej w Wyszkowie przeprowadza rozeznanie cenowe rynku w związku z realizacją projektu systemowego Szansa współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

DYNÓW: 09.03.2015R ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/03/2015 I. ZAMAWIAJĄCY NIP: 795-18-28-564 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DYNÓW: 09.03.2015R ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/03/2015 I. ZAMAWIAJĄCY NIP: 795-18-28-564 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 36-065 DYNÓW, UL. POLNA 3 TEL. 16 6521045 DYNÓW: 09.03.2015R I. ZAMAWIAJĄCY ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 36-065 DYNÓW, UL. POLNA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie 19-230 Szczuczyn Szczuczyn, 09.07.2014r. Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU Lp. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników Przewidywany

Bardziej szczegółowo

OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE

OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE 188 godzin podstawy obróbki skrawaniem podstawy rysunku technicznego wprowadzenie do sterowania numerycznego programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia

Bardziej szczegółowo

zawodowego obsługa wózków widłowych dla beneficjentek projektu pn.: Aktywizacja społeczno-zawodowa

zawodowego obsługa wózków widłowych dla beneficjentek projektu pn.: Aktywizacja społeczno-zawodowa Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminalinia.com.pl/jednostki-organizacyjne-i-gdk,ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.html Linia:

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr OPS/HB/.../2015 Chorzów dnia: 2015/03/02 ZAPYTANIE OFERTOWE........ w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO, zgodnie z art. 4 ust. 8

Bardziej szczegółowo

PROGRAM: PROGRAM: ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY BRANŻA TRANSPORTOWA

PROGRAM: PROGRAM: ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY BRANŻA TRANSPORTOWA Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym Celem kształcenia kursowego jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania uprawnień (pozytywny wynik egzaminu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. 2 Ponad wymagania wskazane w załączniku 1 do Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

UMOWA nr. 2 Ponad wymagania wskazane w załączniku 1 do Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: UMOWA nr. zawarta w dniu na podstawie zapytania ofertowego do 30 000 euro dotycząca organizacji i przeprowadzenie kursów zawodowych pn. Operator wózków widłowych z napędem silnikowym dla 2 uczestników

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych ICT dla JOPS dla uczestników projektu systemowego pt. :Szkolenia i doradztwo podnoszące kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 292898-2012; data zamieszczenia: 09.08.2012. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 288220-2012 data 06.08.2012 r.

Numer ogłoszenia: 292898-2012; data zamieszczenia: 09.08.2012. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 288220-2012 data 06.08.2012 r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 288220-2012 z dnia 2012-08-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wąbrzeźno Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń: Nazwa szkolenia, ilość osób,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Poddębice, 19.01.2015 r. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KURSACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA MMŚP

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KURSACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA MMŚP Załącznik nr 2a SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KURSACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA MMŚP realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Miłakowo, dnia10.10.2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie w związku z realizacją projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Szkolenie: Wikliniarstwo i plecionkarstwo Liczba osób do 8 uczestników - osoby niepełnosprawne Szkolenie powinno być przeprowadzone w wymiarze 110 godzin lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

SPAWACZ METODĄ MAG (135)

SPAWACZ METODĄ MAG (135) Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek, Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja techniczna Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie dla 8 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego Sprzedawca-magazynier z obsługą komputerowego programu magazynowego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Święte, 18.01.2013 W związku z realizacją projektu, pn. "Przydasz się", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie kulturalno

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń/kursów dla uczestników projektu systemowego realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro

ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 4, ust. 8 wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro 1. Zamawiający Gmina Pierzchnia/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy realizujący

Bardziej szczegółowo

Projekt Czas na aktywność w gminie Ropczyce współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Czas na aktywność w gminie Ropczyce współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Czas na aktywność w gminie Ropczyce współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni.... pieczęć zamawiającego. GOPS/POKL/261-2/2015 Lubenia, 10.04.2015 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubeni...

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: Usługi szkolenia personelu) Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502207430 Olsztyn,21.02.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-4a/2013 W związku z realizacją przez: Visimind

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Wodzie ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Usługi szkolenia polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla osób uczestniczących w projekcie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 366098-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 366098-2013; data zamieszczenia: 10.09.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 6 10-09-2013 22:40 Temat: Nadawca: Data: 10-09-2013 11:22 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 356994-2013 z dnia 2013-09-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 B Szczegółowa specyfikacja techniczna 1. Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie profesjonalnego szkolenia z zakresu małej gastronomii oraz organizacji pracy w gospodarstwie agroturystycznym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.2013 Długosiodło, dnia 12.07.2013r. I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle w związku z realizacją projektu systemowego pn. Uwierzyć w siebie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 297930-2014; data zamieszczenia: 08.09.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 297930-2014; data zamieszczenia: 08.09.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 7 2014-09-08 12:52 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 292522-2014 z dnia 2014-09-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chełm 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: 1. Część I - zorganizowaniu dwóch 3 dniowych wyjazdowych szkoleń pod nazwą Mediacje i negocjacje w

Bardziej szczegółowo

C, C + E, D wraz z kwalifikacjami na przewóz rzeczy i osób dla uczestników i uczestniczek projektu

C, C + E, D wraz z kwalifikacjami na przewóz rzeczy i osób dla uczestników i uczestniczek projektu Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 9604-2015 z dnia 2015-01-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B, kat. C,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 36-065 DYNÓW, UL. POLNA 3 TEL. 16 6521045 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2015 I.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 36-065 DYNÓW, UL. POLNA 3 TEL. 16 6521045 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2015 I. ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 36-065 DYNÓW, UL. POLNA 3 TEL. 16 6521045 DYNÓW: 01.04.2015R I. ZAMAWIAJĄCY ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 36-065 DYNÓW, UL. POLNA

Bardziej szczegółowo