Zapytanie ofertowe. KOD CPV Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe. KOD CPV 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe"

Transkrypt

1 Wałbrzych dnia roku Zapytanie ofertowe KOD CPV Usługi edukacyjne i szkoleniowe W związku z realizacją projektu pn.: Człowiek-organizacja-praca" nr umowy o dofinansowanie UDA-POKL /12-00, realizowanego w ramach POKL Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundacji Rozwoju Ekonomii społecznej z siedzibą w Wałbrzychu zaprasza do przedkładania ofert na organizację usługi obejmującej szkolenia zawodowe. I. Zamawiający: Fundacja rozwoju Ekonomii Społecznej ul. Sienkiewicza 2/ Wałbrzych NIP: Tel./fax II. Przedmiot zapytania ofertowego: 2.1 Przedmiotem zapytania jest zorganizowanie i przeprowadzenie dla uczestników/czek projektu Człowiekorganizacja-praca (zwanych w dalszej części zapytania kursantami) usługi szkolenia zawodowego rozumianej jako szkolenia/kursy zawodowe pozwalające na nabycie/podniesienie przez uczestników projektu niezbędnej/ych umiejętności/kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w nowopowstałych spółdzielniach socjalnych (zadanie zlecone), w dalszej części zapytania zwanej szkoleniami zawodowymi. Zapytanie dotyczy szkolenia zawodowego z zakresu: A. kurs obsługi programu Excel, z możliwością rozszerzenia o obsługę pakietu Microsoft Office dla 1 osoby z Jerzmanowa 2.2 Program i czas realizacji szkolenia zawodowego powinien być dostosowany do wymogów formalnych regulowanych przepisami prawa wymaganych ze względu na ich specyfikę mających na celu nabycie/podniesienie przez uczestników projektu niezbędnej/ych umiejętności/kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w nowopowstałych spółdzielniach socjalnych. 2.3 Miejsce wykonania zamówienia Głogów. 2.4 Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania innego miejsca przeprowadzenia szkolenia zawodowego pod warunkiem, że będzie to miejscowość na terenie Dolnego Śląska oddalona nie więcej niż 80 km od Głogów, umożliwiając uczestnikom dojazd na szkolenie środkami transportu komunikacji publicznej. Zamawiający

2 zastrzega konieczność dostosowania godzin rozpoczęcia szkolenia zawodowego do możliwości dotarcia kursanta z miejscowości wskazanej w punkcie 2.3 środkami komunikacji publicznej. Odległość będzie mierzona za pomocą witryny trasa optymalna, odległość między miejscowościami. 2.5 Zamawiający dopuszcza wskazanie innej miejscowości wykonania usługi niżeli wskazana w punkcie 2.3 oraz miejscowości oddalonej powyżej liczby kilometrów wskazanych w punkcie 2.4. Jednakże warunkiem jest zapewnienie kursantom przez Oferenta, bez obciążenia dodatkowymi kosztami Zamawiającego, bezpłatnego transportu na miejsce szkolenia i z miejsca szkolenia podczas całego okresu jego trwania. 2.6 Termin wykonania zamówienia: Szkolenia zawodowe muszą rozpocząć się nie wcześniej niż dnia 12 sierpnia 2013 i nie później niż dnia 15 września 2013 roku. Szkolenie powinno zakończyć się do dnia roku. 2.7 Szczegółowy termin szkolenia zawodowego zostanie ustalony z Oferentem, którego oferta okaże się najkorzystniejsza. 2.8 W uzasadnionych i indywidualnych przypadkach Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji szkolenia zawodowego wskazanego w punkcie 2.6 mając na uwadze prawidłowe i efektywne przeprowadzenie szkolenia zawodowego w zakresie wskazanym w pkt.2.1. W takim przypadku szkolenie zawodowe nie może zakończyć się później niż do dnia 30 czerwca 2014 roku. 2.9 W przypadku podzlecenia całości lub części zamówienia Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanej usługi Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych W razie potrzeb wynikających z realizacji założeń realizowanego projektu, Oferent zorganizuje szkolenia zawodowe dla jego kursanta w dni wolne od pracy (soboty, niedziele) lub w dni powszednie w godzinach popołudniowych (od godziny 16.30) w okresie trwania umowy. III. Obowiązkowe kryteria dodatkowe 3.1 Szkolenia zawodowe będą prowadzone stacjonarnie w siedzibie Oferenta lub w ośrodkach terenowych Oferenta znajdujących się najbliżej miejscowości wskazanej w punkcie W przypadku, gdy miejsce realizacji usługi szkolenia zawodowego znajduje się poza miejscem wskazanym w punktach 2.3 i 2.4, Oferent bez obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami zapewni kursantom uczestniczącym w szkoleniach zawodowych transport do i z miejsca, w którym odbywać się będzie szkolenie zawodowe przez cały okres jego trwania. 3.3 Oferent zobowiązany jest do: a. zapewnienia odpowiedniej bazy szkoleniowej zarówno pod kątem szkolenia teoretycznego i/lub praktycznego zgodnie z obowiązującymi wymogami w danym zakresie. b. Dysponowania wszystkimi możliwymi środkami w celu zapewnienia profesjonalnej

3 realizacji przedmiotu zamówienia (baza techniczna i dydaktyczna). c. Dostarczenia wraz z ofertą indywidualnej interpretacji podatkowej na podstawie której opierać się będzie kwalifikowalność podatku VAT od szkoleń realizowanych w ramach POKL, będących przedmiotem niniejszego Zapytania. W przypadku nie posiadania powyższej interpretacji na etapie składania oferty cena całościowa realizacji usługi nie może zawierać podatku VAT lub zawierać stawkę VAT zwolnioną. 3.4 W przypadku szkoleń zawodowych, w których wymagane jest stosowanie odzieży ochronnej Oferent zobowiązany jest do jej zapewnienia kursantom. 3.5 Oferent zobowiązany jest do stosowania przepisów BHP zgodnie z zobowiązującym prawem. 3.6 W przypadku szkoleń zawodowych, w których wymagane są badania lekarskie warunkujące przystąpienie do szkolenia zawodowego, Oferent zobowiązuje się do ich zapewnienia, a koszty z tym związane zostaną pokryte w ramach zamówienia i mieszczą się w cenie całościowej usługi. 3.7 W przypadku szkoleń zawodowych, mających na celu nabycie/podniesienie przez uczestników projektu niezbędnej/ych umiejętności/kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w nowopowstałych spółdzielniach socjalnych, w których wymagane jest przeprowadzenie egzaminu, Oferent zobowiązuje się do wykonania wszelkich formalności związanych z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu kończącego szkolenie zawodowe (egzamin teoretyczny i/lub praktyczny), koszty z tym związane zostaną pokryte w ramach zamówienia i mieszczą się w cenie całościowej usługi. 3.8 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności; b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenia; c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym; d. dysponują kadrą zdolną do wykonania zamówienia; e. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zamówienia. 3.9 Termin płatności do 30 dni od dnia otrzymania faktury/rachunku. Zamawiający zastrzega możliwość wydłużenia terminu płatności w miarę posiadanych środków dostępnych na koncie projektowym Wynagrodzenie za usługę jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferent zobowiązany jest w miarę możliwości do oznakowania wszystkich pomieszczeń w których realizowane będą szkolenia zawodowe i/lub prezentacji multimedialnych i/lub materiałów szkoleniowych itp. poprzez umieszczenie informacji o współfinansowaniu szkolenia zawodowego zgodnie z wymogami zawartymi w aktualnej wersji Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, która znajduje się na stronie

4 3.12 Oferent zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli i monitoringu realizowanych szkoleń zawodowych w miejscu ich odbywania. IV. Przygotowanie oferty oraz data złożenia oferty: 4.1 Oferty wraz z załącznikami będą przyjmowane w terminie od do r, do godz. 14: Za złożenie Oferty przyjmuje się dostarczenie osobiście lub przesłanie pocztą (decyduje data wpływu oferty) do biura Zamawiającego wskazanego jako adres do korespondencji w pkt. I niniejszego Zapytania, tj.: Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej Ul. Sienkiewicza 2/ Wałbrzych 4.3 Oferta musi być wypełniona czytelnie, wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Oferty. 4.4 Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zapytania ofertowego. 4.5 Oferta złożona po terminie lub na inny adres niż wskazany w punkcie 4.2 uważana jest za nieważną. 4.6 Oferta musi być kompletna. 4.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych. 4.8 Oferta musi być podpisana i zaparafowana na każdej ze stron przez osobę upoważnioną do składania ofert oraz opieczętowana pieczątką podmiotu biorącego udział w procedurze. V. Kryteria wyboru oferty: 5.1 Oferent spełni kryteria i wymagania przedstawione w punktach II, III, IV. 5.2 Oferta zostanie przedstawiona: a/ w terminie wskazanym w punkcie 4.1 (decyduje data wpływu oferty); b/ na adres wskazany w punkcie Koszt usługi zostanie przedstawiony w kwotach netto oraz brutto w polskich złotych 5.4. Oferent wyraża zgodę na: a/ rezygnację z zamówionej usługi zawartej w punkcie 2.1 w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem realizacji usługi,

5 b/ proporcjonalne obniżenie lub podwyższenie ceny szkolenia zawodowego w przypadku mniejszej lub większej liczby kursantów i otrzymania informacji o tym fakcie na co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia zawodowego. c/ możliwość podjęcia negocjacji celem obniżenia ceny oferty. 5.5 W przypadku gdy cena oferty spełniającej kryteria i wymagania przedstawione w punktach II,III,IV przekracza wartość środków dostępnych na realizację usługi, Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny oferty. Negocjacje zostaną przeprowadzone z Oferentem przedstawiającym najniższą cenę za usługi do osiągnięcia pułapu środków założonych na realizację działania w projekcie. W przypadku braku możliwości osiągnięcia kompromisu Zamawiający rezygnuje z oferty. 5.6 Spośród przedłożonych ofert Zamawiający dokona wyboru oferty, która spełnia kryteria określone w punktach II,III,IV oraz uzyska największą liczbę punktów. VI. Waga punktowa oceny oferty 6.1 Zamawiający dla oceny oferty ustala następującą wagę punktową : 50% punktów (maksymalnie 50 punktów) odległość miejscowości, w których zostanie przeprowadzone szkolenie zawodowe od miejscowości wskazanej w punkcie 2.3. Odległość będzie mierzona za pomocą witryny trasa optymalna, odległość między miejscowościami. Punkty w tym kryterium będą przyznawane następująco: 50 punktów otrzymuje oferta, która wskaże miejscowość realizacji szkolenia zawodowego położoną najbliżej miejscowości wskazanej w punkcie 2.3. Każda kolejna oferta wskazująca na większą odległość otrzyma odpowiednio po 10 punktów mniej. 30% punktów (maksymalnie 30 punktów)- najniższa cena całościowa usługi stanowiącej przedmiot Zapytania ofertowego- 30 punktów zostanie przyznane ofercie opiewającej na najniższą kwotę, każda kolejna wyższa oferta uzyska odpowiednio po 5 punktów mniej. 20% punktów (maksymalnie 20 punktów) - doświadczenie Oferenta w zakresie realizacji szkoleń zawodowych opisanych w punkcie 2.1 w ostatnich 24 miesiącach licząc od dnia złożenia oferty. Ocena kwalifikacji następuje na podstawie liczby przeszkolonych osób z danego zakresu: - Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla nie mniej niż 120 osób 20 punktów - Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla nie mniej niż 60 osób 10 punktów - Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla nie mniej niż 30 osób 5 punktów Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji dokumentacji potwierdzających spełnienie kryterium doświadczenia Oferenta w zakresie szkoleń zawodowych. 6.2 Dla złożonych ofert zostanie utworzona lista rankingowa. Miejsce na liście będzie uzależnione od uzyskanej liczby punktów w kolejności od najwyższej do najniższej. 6.3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji wszystkich ofert z listy rankingowej, które nie przekraczają środków założonych na realizację usługi działania w projekcie.

6 6.4 W przypadku ofert, które uzyskają taką samą liczbę punktów Zamawiający podejmie negocjacje celem wyłonienia najniższej cenowo oferty dla przedmiotowego zapytania ofertowego. VII. Zawiadomienie o wyborze oferty 7.1 Zamawiający powiadomi wszystkich oferentów o wynikach w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu procedury konkurencyjności. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z: Joanna Rogowska Koordynator działań partnera ds. wdrażania projektu i kontroli tel Anna Stanaszek Koordynator działań partnera ds. wdrażania projektu i kontroli tel Załączniki do zapytania: - Załącznik nr 1. - Oferta - Załącznik nr 2. - Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zamówienia w ramach procedury konkurencyjności - Załącznik nr 3. Oświadczenie o posiadaniu własnej bazy szkoleniowej

7 Załącznik nr 1 OFERTA 1. Dane oferenta oraz dane do kontaktu (wszystkie pola obowiązkowe) Nazwa: Adres: Telefon: 2. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia.. roku oferujemy wykonanie zlecenia obejmującego przeprowadzenie szkolenia/szkoleń z opisanego/opisanych w punkcie 2 zapytania ofertowego za cenę:.zł netto (słownie:.. zł netto),.brutto (słownie:.. zł brutto). 2. Miejsce realizacji szkolenia to: (podać nazwę miasta/miejscowości) 3. Liczba przeszkolonych osób z danego zakresu w ostatnich 24 miesiącach licząc do dnia złożenia oferty... Jednocześnie oświadczamy iż: - Wyrażamy zgodę na warunki związane z terminem płatności opisanym w pkt. 3.9 zapytania ofertowego. - Wyrażamy zgodę na ograniczenie ilości zamówionych szkoleń zawodowych. - Przedstawiona cena nie ulegnie zmianie w okresie od momentu złożenia oferty do chwili zakończenia szkoleń zawodowych. - Wyrażamy zgodę na podjęcie negocjacji celem obniżenia ceny oferty. - Zobowiązujemy się zapewnić kursantowi wymagane badania lekarskie warunkujące przystąpienie do szkolenia, a koszty z tym związane zostaną pokryte w ramach zamówienia (dotyczy przypadków, gdy wymagają tego przepisy prawa). - Do uzyskania potrzebnych umiejętności/kwalifikacji zawodowych zobowiązujemy się zapewnić przystąpienie kursanta do pierwszego egzaminu kończącego odbyte szkolenie zawodowe, a koszty z tym związane zostaną pokryte w ramach zamówienia (dotyczy przypadków, gdy wymagają tego przepisy prawa). - Znajdujemy się w sytuacji ekonomiczno-finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie Zlecenia. - W razie potrzeb wynikających z realizacji założeń projektu wdrażanego przez Zamawiającego, zorganizujemy szkolenia zawodowe dla jego uczestników w dni wolne od pracy (soboty, niedziele) lub w dni powszednie w godzinach popołudniowych (od godziny 16.30) w okresie trwania umowy. - Wyrażamy zgodę na rezygnację z zamówionej usługi zawartej w punkcie 2.1 Zapytania ofertowego w

8 terminie do 3 dni przed realizacją usługi. - Wyrażamy zgodę na proporcjonalne obniżenie lub podwyższenie ceny szkolenia zawodowego w przypadku mniejszej lub większej liczby kursantów i w przypadku poinformowania nas o tym fakcie co najmniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia zawodowego. - Zobowiązujemy się do dostarczenia wraz z ofertą indywidualnej interpretacji podatkowej na podstawie której opierać się będzie kwalifikowalność podatku VAT od szkoleń zawodowych realizowanych w ramach POKL, będących przedmiotem Zapytania. W przypadku nie posiadania powyższej interpretacji na etapie składania oferty cena całościowa realizacji usługi nie będzie zawierać podatku VAT lub zawierać stawkę VAT zwolnioną. Do oferty załączamy: - Załącznik nr 2. - Załącznik nr 3. - załącznik nr 4. indywidualna interpretacja podatkowa *(jeśli dotyczy zgodnie z pkt 3.3 podpunkt c zapytania ofertowego) Pieczęć podmiotu Podpis osoby upoważnionej do składania oferty

9 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE ZAMÓWIENIA W RAMACH PROCEDURY KONKURENCYJNOŚCI WG KODÓW CPV: Usługi edukacyjne i szkoleniowe Dla projektu Człowiek-organizacja -praca realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oświadczamy, iż dla złożonej oferty nie występują powiązania kapitałowe lub osobowe między Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej lub osobami wykonującymi w imieniu Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na: I. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; II. Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; III. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; IV. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Pieczęć podmiotu Podpis osoby upoważnionej do składania oferty

10 Załącznik nr.3 Oświadczenie W związku z zamiarem realizacji zlecenia obejmującego przeprowadzenie szkolenia/szkoleń zawodowych z zakresu... dla Fundacja Rozwoju Ekonomii społecznej oświadczam iż : Oferent ( pełna nazwa oferenta): Dysponuje bazą szkoleniową zlokalizowaną na terenie (dokładny adres bazy szkoleniowej) dostosowaną do prowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu... (zakres szkolenia zawodowego z zapytania ofertowego) pod kątem szkolenia teoretycznego oraz praktycznego zgodnie z obowiązującymi wymogami w tym zakresie. Pieczęć podmiotu Podpis osoby upoważnionej do składania oferty

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych Warszawa, 10.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ USŁUGI OBEJMUJĄCEJ NOCLEG WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ USŁUGI OBEJMUJĄCEJ NOCLEG WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ USŁUGI OBEJMUJĄCEJ NOCLEG WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH W związku z realizacją projektu pn. Niezależna Sieć Spółdzielni Socjalnych, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6.1/2015 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności z dnia 05.03.2015 r. I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia powyżej wyrażonej w złotych równowartości 14.000,00 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia powyżej wyrażonej w złotych równowartości 14.000,00 euro netto Przeworsk, 24.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia powyżej wyrażonej w złotych równowartości 14.000,00 euro netto 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Fundacja Akademia Obywatelska z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp.

Bardziej szczegółowo

Projekt Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza

Projekt Podniesienie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz IPNZ Mazowsza Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 06.09.2013 r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy

Zapytanie ofertowe nr 12/PDP/2014. Dotyczy: postępowania opartego na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, VII. Promocja integracji społecznej, 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Strona1 Dąbrowa, dnia 2 października 2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych ul. Pawia 55,

Bardziej szczegółowo

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Gdańsk, 17-04-2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2015 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/MTM/2014 z dnia 25.02.2014 r. upublicznione dnia 25.02.2014 r. na stronie internetowej: www. oraz na tablicy ogłoszeń zamawiającego oraz w siedzibie Beneficjenta: Biuro projektu,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW)

Człowiek najlepsza inwestycja PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTW) Vivid Consulting Sp. z o. o. ul. Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław Biuro projektu EKO kwalifikacje! : ul. Skromna 5 20-704 Lublin ( część opisowa ) Lublin, 07.05.2015 r. PROCEDURA WYBORU - SPECJALISTA (ANALIZA

Bardziej szczegółowo