Sporządził: Poznań, grudzień 2008 roku. Strona 1/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sporządził: Poznań, grudzień 2008 roku. Strona 1/10"

Transkrypt

1 Strona 1/10 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO w fforrmi iee sskkrrócconeej j prrzzeezznaacczzoneej j dlaa uŝŝyyttkkowni ikków Domu Studenckiiego Jurand Uniiwersytetu Przyrodniiczego w Pozznaani iu prrzzyy ul.. Piąąttkkowsskki ieej j 9944 blokk 33A Sporządził: Poznań, grudzień 2008 roku.

2 Strona 2/10 Spis treści. 1.Czynności zabronione i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpoŝarowej. a. Dotyczące wszystkich uŝytkowników budynku. b. Dotyczące zarządzających budynkiem. 2.Ewakuacja ludzi. a. Zasady ogólne. b. Organizacja ewakuacji. c. Wskazania ewakuacyjne. d. Podstawowe obowiązki osób odpowiedzialnych za ewakuację. e. Ewakuacja mienia. 3.Zasady postępowania na wypadek powstania poŝaru. a. Podstawowe zasady postępowania na wypadek powstania poŝaru. b. Zasady alarmowania jednostek straŝy poŝarnej.

3 Strona 3/10 1. Czynności zabronione i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpoŝarowej. a. dotyczące wszystkich uŝytkowników budynku. W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować poŝar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnianie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczególności: 1. UŜywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów; w strefie zagroŝenia wybuchem, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do tego celu; w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych poŝarowo*; w miejscach występowania materiałów palnych, określonych przez właściciela i zarządcę i oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa; 2. UŜytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta, jeŝeli moŝe się to przyczynić do powstania poŝaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia; 3. Przechowywanie materiałów oraz stosowanie elementów wystroju i wyposaŝenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niŝ 0,5 m od: urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100 stopni Celsjusza; linii kablowych o napięciu powyŝej 1 kv, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych tablic rozdzielczych prądu elektrycznego, przewodów siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyŝej 400 V; 4. Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeŝeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od Ŝarówki; 5. Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych jak wyłączniki, przełączniki,gniazda wtyczkowe bezpośrednio na podłoŝu palnym, jeŝeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoŝa przed zapaleniem;

4 Strona 4/10 6. Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej słuŝących celom ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniŝej wymaganych wartości; 7. Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemoŝliwiający ich natychmiastowe uŝycie; 8. Lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniŝej wartości wymaganych w przepisach technicznobudowlanych(korytarz 1,4 m; klatka schodowa 1,2 m); 9. UniemoŜliwianie lub ograniczanie dostępu do: gaśnic i urządzeń przeciwpoŝarowych, źródeł wody do celów przeciwpoŝarowych; wyjść ewakuacyjnych albo okien do celów ratowniczych; urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa poŝarowego obiektu; wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego. b. dotyczące zarządzających budynkiem: Zarządzający obiektem: 1. Utrzymują urządzenia przeciwpoŝarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej; 2. WyposaŜają obiekty w przeciwpoŝarowe wyłączniki prądu; 3. Umieszczają w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek powstania poŝaru wraz z wykazem telefonów alarmowych; 4. Oznakowują, znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa: drogi ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji; miejsca usytuowania urządzeń przeciwpoŝarowych i gaśnic; miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpoŝarowymi; miejsca usytuowania przeciwpoŝarowych wyłączników prądu oraz materiałów niebezpiecznych poŝarowo; pomieszczenia, w których występują materiały niebezpieczne poŝarowo;

5 Strona 5/10 * Pod pojęciem materiałów niebezpiecznych poŝarowo-zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpoŝarowych naleŝy rozumieć: gazy palne, ciecze palne o temperaturze zapłonu poniŝej 55 stopni C, materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, materiały zapalające się samorzutnie w powietrzu, materiały wybuchowe i pirotechniczne, materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji, materiały mające skłonności do samozapalenia. UWAGA! W przypadku konieczności podjęcia prac poŝarowo- niebezpiecznych (prace z uŝyciem ognia otwartego np.: spawanie, cięcie, prace dekarskie) naleŝy bezwzględnie zastosować procedury zabezpieczenia określone w instrukcji bezpieczeństwa poŝarowego będącej w posiadaniu administratora obiektu.

6 Strona 6/10 2. Ewakuacja ludzi. a. Zasady ogólne. Z chwilą otrzymania informacji o poŝarze i podjęciu decyzji o konieczności ewakuacji wszyscy pracownicy zobowiązani są do udziału w akcji ratowniczej, gaszenia poŝaru i ewakuacji. Ewakuację osób przeprowadza się wykorzystując wszystkie dostępne wyjścia ewakuacyjne. Warunki i sposoby ewakuacji będą zaleŝne od miejsca powstania poŝaru, przy czym ewakuacja powinna objąć w pierwszej kolejności osoby z pomieszczeń najbardziej zagroŝonych rozwojem poŝaru Ponadto naleŝy podjąć stanowcze działanie zmierzające do opanowania paniki i utrzymywania porządku do czasu wyjścia ostatniej osoby poza obręb budynku. O ile to moŝliwe kierujący ewakuacją powinien wyznaczyć osoby spośród pracowników, do sprawdzenia, czy z zagroŝonych miejsc zostały ewakuowane wszystkie osoby. Ponadto naleŝy powiadomić pracowników administracji obiektu o zaistniałej sytuacji. b. Organizacja ewakuacji. Ewakuacja osób z budynku powinna nastąpić tylko w przypadku, gdy: 1. poŝar nie został ugaszony w zarodku, 2. istnieje obawa dotarcia wiadomości o powstałym poŝarze do ludzi przebywających w innych pomieszczeniach i powstania paniki, 3. zachodzi moŝliwość przedostania się dymu i ognia do pomieszczeń w których przebywają ludzie, Zakres zadań do wykonania będzie zaleŝny od sytuacji poŝarowej i występującego zagroŝenia ludzi. Rozdział konkretnych zadań ustala kierujący akcją lub osoba uprawniona do podejmowania decyzji o rozpoczęciu ewakuacji. Ogłoszenie decyzji o rozpoczęciu ewakuacji musi być przekazane w sposób spokojny, a jednocześnie nakazujący i sugestywny, aby nie doprowadzić do paniki. Do czasu przybycia jednostki państwowej straŝy poŝarnej akcją ewakuacyjno - gaśniczą kieruje zarządzający obiektem lub osoba go zastępująca, a po przybyciu PSP

7 Strona 7/10 podporządkowują się dowódcy straŝy poŝarnej informując go o zaistniałej sytuacji i wydanych dotychczas poleceniach. Działania ewakuacyjno gaśnicze powinny być prowadzone w porozumieniu ze wszystkimi podmiotami uŝytkującymi obiekt. Konieczność przeprowadzenia ewakuacji ludzi z zagroŝonych pomieszczeń uzaleŝniona jest od stopnia niebezpieczeństwa wynikającego z sytuacji poŝarowej. JeŜeli sytuacja jest groźna i istnieje potrzeba ewakuacji ludzi, naleŝy przestrzegać następujących zasad: W pierwszej kolejności naleŝy ratować i ewakuować osoby najbardziej poszkodowane nie mogące opuścić pomieszczeń samodzielnie. W drugiej kolejności naleŝy ratować i ewakuować waŝną dokumentację (dokumenty, akta finansowe, sprzęt komputerowy, itp.) oraz cenne przedmioty w zaleŝności od stopnia ewentualnego zagroŝenia ich przez poŝar lub szkody mogące powstać w czasie przeprowadzanej akcji (np. zalanie wodą). W miarę moŝliwości wraz z ewakuacją naleŝy równolegle przeprowadzić akcję gaśniczą przy uŝyciu gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych. Ewakuację najcenniejszego mienia prowadzi się wyłącznie z pomieszczeń bezpośrednio zagroŝonych poŝarem. Kolejność wyprowadzania osób uzaleŝniona jest od miejsca wybuchu poŝaru i rozmieszczenia pomieszczeń w stosunku do ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku. Kierunki ewakuacji na zewnątrz budynku określają znaki bezpieczeństwa. Stosować naleŝy zasadę wyprowadzania ludzi w pierwszej kolejności z piętra objętego poŝarem, a następnie sukcesywnie z pięter wyŝszych w zaleŝności od występującego zagroŝenia. Poruszając się w pomieszczeniach zadymionych naleŝy poruszać się przy podłodze, gdzie istnieje największa ilość powietrza i najlepsza widoczność. Drogi oddechowe w dymie zabezpiecza się prowizorycznie przykładając do nosa i ust nawilŝoną wodą tkaninę (np. chustkę). Celem nie utracenia w dymie orientacji-kierunku, naleŝy poruszać się wzdłuŝ ścian. Odszukując ludzi w pomieszczeniach trzeba uwzględnić fakt, Ŝe osoby z reguły będziemy znajdowali przy drzwiach i oknach. Po przybyciu jednostek Państwowej StraŜy PoŜarnej naleŝy przede wszystkim udzielić dowódcy informacji, gdzie i w jakich ilościach znajdują się zagroŝeni ludzie.

8 Strona 8/10 c. Wskazania ewakuacyjne. W przypadku zaistnienia konieczności przeprowadzenia ewakuacji z obiektu naleŝy przestrzegać następujących zasad: Powiadomić pracowników oraz osoby przebywające w budynku głosem (lub buczkami)o konieczności przeprowadzenia ewakuacji. Pomieszczenia zagroŝone (objęte poŝarem lub dymem) naleŝy opuszczać pojedynczo formując na korytarzu łańcuch z ludzi co zabezpiecza przed ewentualnym zgubieniem się w zadymionej części budynku.. Z poszczególnych kondygnacji ewakuację naleŝy prowadzić poprzez ewakuacyjne klatki schodowe w zaleŝności od rozwoju sytuacji poŝarowej. Na podstawie 13 rozporządzenia MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zarządca obiektu zawierającego strefę poŝarową dla ponad 50 osób, będących jej stałymi uŝytkownikami, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji. Zarządzający obiektem powinien powiadomić właściwego miejscowo komendanta miejskiego Państwowej StraŜy PoŜarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa powyŝej, nie mniej niŝ na tydzień przed ich przeprowadzeniem. Nadzór nad realizacją praktycznej ewakuacji osób z budynku powinien objąć zarządzający obiektem, natomiast jej praktyczne przeprowadzenie powinno odbywać się pod kontrolą osoby posiadającej doświadczenie oraz wymagane kwalifikacje zawodowe w zakresie ochrony przeciwpoŝarowej. MoŜna takŝe wyznaczyć osoby z personelu, których zadaniem będzie koordynacja i ciągły nadzór nad prawidłowym przebiegiem ewakuacji. d. Podstawowe obowiązki osób odpowiedzialnych za ewakuację. Obowiązki te przedstawiają się następująco: W przypadku zauwaŝenia poŝaru lub otrzymania wiadomości o poŝarze, pracownicy wykonują następujące czynności: Ustalają dokładnie miejsce poŝaru, drogi (kierunki) jego ewentualnego rozprzestrzeniania się i zagroŝenia dla pomieszczeń sąsiednich.

9 Strona 9/10 Alarmują jednostkę straŝy poŝarnej (tel. 998 lub 112) oraz przekazują wiadomość o poŝarze do Władz Uczelni, Przystępują do gaszenia poŝaru za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego. Z korytarzy i pomieszczeń ewakuacja osób przebywających w budynku powinna odbywać się pod nadzorem pracowników obiektu poprzez wyjście oznaczone napisem Wyjście ewakuacyjne. Akcją gaśniczo-ratowniczą do czasu przybycia straŝy poŝarnej kieruje Kierownik Domu Studenckiego lub osoba go zastępująca. JeŜeli podczas ewakuacji będą osoby poszkodowane, naleŝy przenieść je w bezpieczne miejsce i udzielić pierwszej pomocy oraz wezwać pogotowie ratunkowe (tel. 999). e. Ewakuacja mienia. Ewakuację mienia przeprowadza się w drugiej kolejności, a mianowicie po przeprowadzeniu ewakuacji osób. Decyzję o ewakuacji mienia podejmuje Kierownik Domu Studenckiego jeŝeli posiadane siły i sytuacja poŝarowa pozwala na jej przeprowadzenie. Osoby zarządzające ustalają wykaz przedmiotów i urządzeń (równieŝ dokumentów) przewidzianych do ewakuacji w przypadku powstania poŝaru. Kolejność ewakuacji ustala się w zaleŝności od wartości ewakuowanego mienia oraz moŝliwości jej przeprowadzenia. Osoby zarządzające ustalają sposób, kolejność i drogi, którymi przeprowadzona będzie ewakuacja mienia, a takŝe wyznaczają osoby do przeprowadzenia tej czynności. Prowadzenie ewakuacji mienia nie moŝe kolidować lub utrudniać prowadzenia akcji gaśniczej.

10 Strona 10/10 3. Zasady postępowania na wypadek powstania poŝaru. a. Podstawowe zasady postępowania na wypadek powstania poŝaru. W przypadku powstania poŝaru lub otrzymania wiadomości o poŝarze naleŝy: Ustalić dokładnie miejsce powstania poŝaru, określić drogi jego rozprzestrzeniania i zagroŝenia dla sąsiednich pomieszczeń i ludzi przebywających w budynku. Natychmiast zaalarmować straŝ poŝarną (tel. 998 lub 112) oraz zarządzającego obiektem i powiadomić wszystkich współpracowników oraz pozostałych uŝytkowników budynku. Równocześnie z alarmowaniem straŝy poŝarnej naleŝy przystąpić do gaszenia poŝaru podręcznym sprzętem gaśniczym wspólnie z osobami znajdującymi się sąsiedztwie poŝaru. Przeprowadzić ewakuację osób znajdujących się w strefie poŝaru. Do czasu przybycia straŝy poŝarnej kierownictwo akcją obejmuje zarządzający obiektem lub osoba go zastępująca. b. Sposób alarmowania jednostek straŝy poŝarnej. 1. Zaalarmować dostępnym telefonem straŝ poŝarną, wybierając numer 998 lub Informację o poŝarze naleŝy przekazać administratorowi obiektu lub bezpośredniemu przełoŝonemu, 3. Meldunek o poŝarze do straŝy poŝarnej naleŝy przekazać w następujący sposób: Określić krótko gdzie się pali lub, jakie jest inne miejscowe zagroŝenie, z podaniem miejsca i informacji dotyczącej pomieszczenia, podać dokładny adres. Co się pali (charakter materiałów palących się, rodzaj konstrukcji zastosowanej w pomieszczeniu). Czy jest zagroŝone Ŝycie ludzkie. Nazwisko zgłaszającego i numer telefonu, z którego zostało przekazane zgłoszenie o poŝarze. Inne informacje wg pytań dyspozytora straŝy poŝarnej.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO w formie skróconej przeznaczonej dla użytkowników pomieszczeń usytuowanych w obiektach Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Opracował: mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz

Bardziej szczegółowo

Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne:

Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne: Materiały niebezpieczne pożarowo Jako materiały niebezpieczne pożarowo - rozumie się następujące materiały niebezpieczne: a) gazy palne, b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55 C),

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. nr rysunku i nazwa rysunku

Zawartość opracowania. nr rysunku i nazwa rysunku Zawartość opracowania 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa nr rysunku i nazwa rysunku skala 1. Instrukcja p.poŝ. i plan ewakuacyjny piwnic 1: 100 2. Instrukcja p.poŝ. i plan ewakuacyjny parteru 1: 100 3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W TRAKCIE EDUKACJI

BEZPIECZEŃSTWO W TRAKCIE EDUKACJI BEZPIECZEŃSTWO W TRAKCIE EDUKACJI Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej bryg. mgr inż. Kamil Kwosek Komendant Miejski PSP w Zabrzu Zasady odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa pożarowego Za przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Czynności zabronione i podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Czynności zabronione i podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Czynności zabronione i podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM Przez prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy rozumieć prace, których prowadzenie może powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWAKUACJI LUDZI Z OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH

ZASADY EWAKUACJI LUDZI Z OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH ZASADY EWAKUACJI LUDZI Z OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH WSTĘP Placówki oświatowe należą do grupy obiektów użyteczności publicznej przeznaczone na stały lub czasowy pobyt ludzi. W grupie tej są : szkoły, uczelnie,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 22 maja 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE. z dnia 22 maja 2012r. ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE z dnia 22 maja 2012r. w sprawie procedury ewakuacji pracowników, petentów oraz mienia Urzędu Gminy i Miasta w Jastrowiu. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/06/2012 DYREKTORA PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 2, PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 SZKOŁY MARZEŃ W PIASECZNIE

ZARZĄDZENIE NR 3/06/2012 DYREKTORA PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 2, PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 SZKOŁY MARZEŃ W PIASECZNIE ZARZĄDZENIE NR 3/06/2012 DYREKTORA PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 2, PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 SZKOŁY MARZEŃ W PIASECZNIE DOT. BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO LUB INNEGO SKUTKUJĄCEGO EWAKUACJĄ LUDZI Z BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE W DOMU. Bezpieczeństwo urządzeń i instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych

BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE W DOMU. Bezpieczeństwo urządzeń i instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE W DOMU Bezpieczeństwo urządzeń i instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych ZagroŜenia mogące powstać przy uŝytkowaniu gazu wynikają przede wszystkim z braku naleŝytej dbałości

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO ZAGROŻENIA Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 ze zm.). 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NA WYPADEK POŻARU DLA PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W BOCHNI

INSTRUKCJA NA WYPADEK POŻARU DLA PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W BOCHNI Załącznik nr 2 do Zarządzenia Starosty Bocheńskiego Nr 53/2013 z dnia 20 września 2013 roku INSTRUKCJA NA WYPADEK POŻARU DLA PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W BOCHNI 1. Cel Celem procedury jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle

Procedura postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle Procedura postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia w Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Jaśle Zasady alarmowania: 1. Każdy, kto zauważył pożar lub uzyskał informację o pożarze czy zagrożeniu obowiązany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW

INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW Zespołu Szkół w Trzebini Do obowiązków pracowników i uczniów Zespołu Szkół w przypadku powstania pożaru na terenie szkoły, należy: 1. Zaalarmować natychmiast

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ

INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ Bardzo proszę u uwagi do instrukcji na adres: tf.bhp@plusnet.pl UWAGA! Instrukcja określa ogólne zasady ewakuacji,

Bardziej szczegółowo

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A DALMOR S.A., ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Strona 1 z 16 DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NUMER

Bardziej szczegółowo

Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161

Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161 Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Budynek Ikar SGGW Warszawa, ul. Nowoursynowska 161 Grudzień 2015 r. 1/8 Spis treści 1. Obowiązki właściciela, zarządzającego obiektem a także faktycznie władających

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Symbol dokumentu DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH IN-01/PPOŻ/2017

INFORMACJA. Symbol dokumentu DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH IN-01/PPOŻ/2017 ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA I. Alarmowanie. Każdy, kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie, zobowiązany jest niezwłocznie: 1. Powiadomić o powstałym

Bardziej szczegółowo

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia.

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich zaalarmować,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM Nazwa projektu: Wymiana ogrodzenia Adres inwestycji: 11-130 ORNETA UL. 1 GO MAJA 28; DZ. NR 94 Inwestor: POWIAT LIDZBARSKI 11-100

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w przypadku zaistnienia poŝaru w budynku

Zasady postępowania w przypadku zaistnienia poŝaru w budynku Zasady postępowania w przypadku zaistnienia poŝaru w budynku Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŝarowej (Dz. U. Nr 81, póz. 351), zarządca lub uŝytkownik budynku, obiektu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ Rozdział I Postanowienie ogólne. 1 Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO Załącznik do Zarządzenia Nr 138/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2013 r. URZĄD GMINY w ZBICZNIE PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO ZBICZNO 2013 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZAŁĄCZNIKI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIKI Załącznik Nr 1 OŚWIADCZENIE Imię i nazwisko... Stanowisko / funkcja... Oświadczam, że zostałem/am/ zapoznany/a/ z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego plan ewakuacji. Treść powyższej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej

Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej Zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej Wszędzie tam, gdzie w sposób niekontrolowany przekształca się energia mechaniczna lub elektryczna w cieplną lub jest niekontrolowany płomień, żar lub

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI pracowników i uczniów. Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej ul. Tęczowa Wrocław

PROCEDURA EWAKUACJI pracowników i uczniów. Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej ul. Tęczowa Wrocław Załącznik nr 10 Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w LO nr XVII im. A. Osieckiej PROCEDURA EWAKUACJI pracowników i uczniów Z BUDYNKU Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej ul. Tęczowa

Bardziej szczegółowo

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A DALMOR S.A., ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Strona 1 z 17 DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO O p r a c o w a ł: Z

Bardziej szczegółowo

DALMOR S.A Gdynia, ul. Hryniewickiego 10

DALMOR S.A Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 DALMOR S.A., ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Strona 1 z 15 DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWO-MIESZKALNEGO NUMER 47

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW

Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW I. Cel procedury II. Przedmiot i zakres stosowania III. Podstawy uruchomienia procedury zarządzenia ewakuacji IV. Sposób ogłaszania alarmu sygnały

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz.

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. Bezpieczeństwo imprez masowych - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. 693) Definicja imprezy masowej za imprezę masową uznaje się każdą imprezę

Bardziej szczegółowo

KONDYGNACJA IV SEGMENT A

KONDYGNACJA IV SEGMENT A Zestawienie pomieszczeń podlegających przebudowie w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 72, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

Bardziej szczegółowo

IV Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpoŝarowej. 13

IV Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpoŝarowej. 13 Załącznik do zarządzenia Nr 0152-22/2010 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 28.05.2010r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO SPIS TREŚCI Strona Karta uzupełnień i zmian w instrukcji bezpieczeństwa poŝarowego.

Bardziej szczegółowo

dla Opracował: POZNAŃ - grudzień 2008 roku Strona 1

dla Opracował: POZNAŃ - grudzień 2008 roku Strona 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO dla Budynku COLLEGIIUM MAXIIMUM Uniiwersytetu Przyrodniiczego w Poznaniiu ull.. Wojjska Pollskiiego 28 Opracował: POZNAŃ - grudzień 2008 roku Strona 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2017 r., poz. 736 z póź. zm. ) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

GOZ-0210/6/11 Gdynia, dnia 10.05.2011 r. ZARZĄDZENIE NR 6

GOZ-0210/6/11 Gdynia, dnia 10.05.2011 r. ZARZĄDZENIE NR 6 DALMOR S.A., ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Strona 1 z 21 GOZ-0210/6/11 Gdynia, dnia 10.05.2011 r. ZARZĄDZENIE NR 6 Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego Dalmor" S.A. w Gdyni z dnia 10.05.2011r.

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji dzieci, nauczycieli i mienia z budynku Akacjowego Przedszkola Niepublicznego Przedszkola we Wróblowicach w sytuacji zagrożenia

Procedura ewakuacji dzieci, nauczycieli i mienia z budynku Akacjowego Przedszkola Niepublicznego Przedszkola we Wróblowicach w sytuacji zagrożenia Procedura ewakuacji dzieci, nauczycieli i mienia z budynku Akacjowego Przedszkola Niepublicznego Przedszkola we Wróblowicach w sytuacji zagrożenia pożarowego Wróblowice, 1 września 2015 I. Cel procedury

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ewakuacyjno ratownicze na terenie obiektów Centrum Serwisowego Amica Wronki S.A. Wronki, dnia 19.06.2015 r.

Ćwiczenia ewakuacyjno ratownicze na terenie obiektów Centrum Serwisowego Amica Wronki S.A. Wronki, dnia 19.06.2015 r. Ćwiczenia ewakuacyjno ratownicze na terenie obiektów Centrum Serwisowego Amica Wronki S.A. Wronki, dnia 19.06.2015 r. Wronki, dnia 19.06.2015 r. Obowiązek praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków

Bardziej szczegółowo

Budynki szkolne i przedszkolne - zasady ewakuacji osób w czasie pożaru

Budynki szkolne i przedszkolne - zasady ewakuacji osób w czasie pożaru Budynki szkolne i przedszkolne - zasady ewakuacji osób w czasie pożaru 1. Przebieg i rozwój pożaru w grupie obiektów oświatowych Przebieg i rozwój pożaru w grupie obiektów oświatowych jest podobny. Elementem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO URZĄD MIEJSKI W MIELCU, 39-300 MIELEC, UL. śeromskiego 26 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W MIELCU PRZY UL. śeromskiego 23 Opracowana zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOśAROWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE HALI STULECIA PODCZAS MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYCZNYCH WROCŁAW 2010

PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOśAROWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE HALI STULECIA PODCZAS MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYCZNYCH WROCŁAW 2010 Organizator: JoyGroup Sp. z o.o. Ul. Włościańska 19E/3, 51-514 Wrocław Adres do korespondencji: ul. Ruska 46C, 50-079 Wrocław Tel 071 341 09 90 Faks 071 734 57 48 Wrocław, 12-14.02.2010 Miejsce Targów:

Bardziej szczegółowo

SAD OKRĘGOWY W RZESZOWIE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU EWAKUACJI DORAŹNEJ

SAD OKRĘGOWY W RZESZOWIE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU EWAKUACJI DORAŹNEJ SĄD OKRĘGOWY W RZESZOWIE SAD OKRĘGOWY W RZESZOWIE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU EWAKUACJI DORAŹNEJ CO TO JEST EWAKUACJA DORAŹNA? Ewakuacja (łac. evacuatio opróżnianie; znikanie) to zorganizowane przemieszczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Targi Expo FESTIWALU BIEGOWEGO, Krynica Zdrój 04 06 czerwiec 2010

Regulamin Targi Expo FESTIWALU BIEGOWEGO, Krynica Zdrój 04 06 czerwiec 2010 Organizator: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich 00-382 Warszawa, ul. Solec 85 tel.+ 48 (22) 5831100 fax + 48 (22) 5831116 e-mail p.marek@isw.org.pl www.festiwalbiegowy.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin

Bardziej szczegółowo

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (patrz ZAŁĄCZNIK);

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (patrz ZAŁĄCZNIK); Dokumenty wymagane do przedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu)

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Przyjęto do akt osobowych dnia... Oświadczam, że:

OŚWIADCZENIE. Przyjęto do akt osobowych dnia... Oświadczam, że: ZAŁĄCZNIKI Załącznik Nr 1 Oświadczenie pracownika (WZÓR) OŚWIADCZENIE Oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z przepisami przeciwpożarowymi i Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, obowiązującą w obiekcie

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji dzieci, nauczycieli i mienia z budynku Przedszkola U Natalki i Kubusia w Inowrocławiu w sytuacji zagrożenia

Procedura ewakuacji dzieci, nauczycieli i mienia z budynku Przedszkola U Natalki i Kubusia w Inowrocławiu w sytuacji zagrożenia Procedura ewakuacji dzieci, nauczycieli i mienia z budynku Przedszkola U Natalki i Kubusia w Inowrocławiu w sytuacji zagrożenia Spis treści I. Cel procedury... 2 II. Podstawa prawna... 2 III. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Załącznik nr 2 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Załącznik nr 2 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego REGULAMIN EWAKUACJI NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU, KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB INNEGO ZAGROŻENIA w GIMNAZJUM w PROSZOWICACH Organizacja i warunki Ewakuacja

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK URZĘDU GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ

BUDYNEK URZĘDU GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ PRZASNYSZ (06-300) UL.BARANOWSKA 59B TEL/FAX(0-29) 7563107 Mobil: 604 121925 - INśYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW email: fphu-ochroniarz@wp.pl -ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM OBIEKTÓW -KOMPLEKSOWA OCHRONA

Bardziej szczegółowo

EWAKUACJIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY W GIMNAZJUM NR 1 W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

EWAKUACJIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY W GIMNAZJUM NR 1 W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM EWAKUACJIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY W GIMNAZJUM NR 1 W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM I. Cel instrukcji. II. Przedmiot i zakres stosowania instrukcji. III. Podstawy zarządzenia ewakuacji. IV. Sposób

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizowania imprez na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Słownik pojęć

Regulamin organizowania imprez na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Słownik pojęć Załącznik do Zarządzenia nr 120/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2015 roku Regulamin organizowania imprez na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu 1 Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI. Z BUDYNKU przy ul. Hożej 69 Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

PROCEDURA EWAKUACJI. Z BUDYNKU przy ul. Hożej 69 Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 29.09.2012 r.... (pieczątka wydziału) PROCEDURA EWAKUACJI Z BUDYNKU przy ul. Hożej 69 Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Opracował: Zatwierdził: 1 Cel procedury Zapewnienie sprawnego przygotowania

Bardziej szczegółowo

st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU BĄDŹ INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Roczne podsumowanie działalności jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN EWAKUACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W BOCHNI z siedziby przy ul. Kazimierza Wielkiego 31

PLAN EWAKUACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W BOCHNI z siedziby przy ul. Kazimierza Wielkiego 31 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Starosty Bocheńskiego Nr 53/2013 z dnia 20 września 2013 roku PLAN EWAKUACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W BOCHNI z siedziby przy ul. Kazimierza Wielkiego 31 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo poŝarowe :

Bezpieczeństwo poŝarowe : Bezpieczeństwo poŝarowe : W DOMU W SZKOLE I PRZEDSZKOLU Państwowa StraŜ PoŜarna radzi http://www.mazowsze.straz.pl Opracowano : w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej Państwowej StraŜy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STAROSTWO POWIATOWE W LUBLINIE. ul. Spokojna 9. Załącznik do Zarządzenia Nr 1 /11 Starosty Lubelskiego z dnia 15 lutego 2011r.

INSTRUKCJA STAROSTWO POWIATOWE W LUBLINIE. ul. Spokojna 9. Załącznik do Zarządzenia Nr 1 /11 Starosty Lubelskiego z dnia 15 lutego 2011r. Załącznik do Zarządzenia Nr 1 /11 Starosty Lubelskiego z dnia 15 lutego 2011r. STAROSTWO POWIATOWE W LUBLINIE ul. Spokojna 9 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO Opracował: inŝ. Mieczysław Piejak LUBLIN

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY I. CEL PROCEDURY II. III. IV. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY ZARZĄDZENIA EWAKUACJI SPOSÓB OGŁASZANIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ (NP. POŻARU, AWARII) Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 79 Charakterystyka pożarowa materiałów Aby mogło dojść do zjawiska spalania, konieczne

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA ALARMU EWAKUACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W DĘBEM WIELKIM

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA ALARMU EWAKUACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W DĘBEM WIELKIM PROCEDURA PRZEPROWADZENIA ALARMU EWAKUACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W DĘBEM WIELKIM Obiekt: Szkoła Podstawowa, ul. Warszawska 78 Gimnazjum Gminne, ul. Warszawska 78a Hala Sportowa, ul. Warszawska 78b w Zespole

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA PRÓBNEJ EWAKUACJI W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 3 IM. JANA BRZECHWY W SOCHACZEWIE

PROCEDURA PRZEPROWADZENIA PRÓBNEJ EWAKUACJI W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 3 IM. JANA BRZECHWY W SOCHACZEWIE PROCEDURA PRZEPROWADZENIA PRÓBNEJ EWAKUACJI W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 3 IM. JANA BRZECHWY W SOCHACZEWIE I. Ogólne zasady przeprowadzania ewakuacji. Ewakuacja ma na celu ratowanie ludzi i dzieci przebywających

Bardziej szczegółowo

UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW

UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW Z BUDYNKÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ANNOPOLU 1. Cel procedury 2. Przedmiot i zakres stosowania 3. Podstawy uruchomienia procedury zarządzenia ewakuacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Zabezpieczenia przeciwpoŝarowe prac niebezpiecznych poŝarowo GKL Data Nr wyd. 1. Strona 1 z 6 RB

INSTRUKCJA. Zabezpieczenia przeciwpoŝarowe prac niebezpiecznych poŝarowo GKL Data Nr wyd. 1. Strona 1 z 6 RB INSTRUKCJA Strona 1 z 6 RB Strona Numer wyd. Data Zmiana 1-6 1 15-04-11 Dostosowanie do zmian organizacyjnych GL S.A., zmiana szablonu dokumentu, zmiana definicji p. 4. Strona 2 z 6 RB 1. CEL Celem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 25 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 25 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie: aktualizacji obowiązującej w Urzędzie Miasta Czeladź Instrukcji ewakuacji pracowników, petentów i mienia Urzędu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW Z OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BRODNICY.

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW Z OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BRODNICY. ZESPOŁU SZKÓŁ NR W BRODNICY. I. CEL PROCEDURY II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA III. PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY ZARZĄDZENIA EWAKUACJI IV. SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU SYGNAŁY ALARMOWE V. PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE EWAKUACJA SZKOŁY W RUDZIE UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI EWAKUACJI MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW: - pożar w pomieszczeniach biblioteki szkolnej, - w efekcie : groźba rozprzestrzenienia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 Odporność pożarowa budynków wysokość obiektu kategoria zagrożenia ludzi odporność

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA SZYBIŃSKIEGO W CIESZYNIE CEL PROCEDURY: ZAPEWNIENIE SPRAWNEGO

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach mieszkalnych

Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach mieszkalnych Bezpieczeństwo pożarowe w obiektach mieszkalnych Zasady bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych I. W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych zabronione

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji uczniów, nauczycieli i mienia z budynku Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Lisiej Górze w sytuacji zagrożenia pożarowego.

Procedura ewakuacji uczniów, nauczycieli i mienia z budynku Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Lisiej Górze w sytuacji zagrożenia pożarowego. Procedura ewakuacji uczniów, nauczycieli i mienia z budynku Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Lisiej Górze w sytuacji zagrożenia pożarowego. Spis treści I. Cel procedury... 3 II. Podstawa prawna... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Temat: Ewakuacja z budynku szkolnego

Temat: Ewakuacja z budynku szkolnego MODUŁ V LEKCJA 6 Temat: Ewakuacja z budynku szkolnego Zdarzają się, niestety dosyć często również w szkołach, przypadki występowania zagrożeń powodujących konieczność przeprowadzenia ewakuacji ludzi i

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji uczniów, nauczycieli i mienia z budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie w sytuacji zagrożenia pożarowego lub innego

Procedura ewakuacji uczniów, nauczycieli i mienia z budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie w sytuacji zagrożenia pożarowego lub innego Załącznik nr 22 do Zarządzenia Dyrektora Nr 12/2014 Procedura ewakuacji uczniów, nauczycieli i mienia z budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie w sytuacji zagrożenia pożarowego lub innego (np.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI SZKOŁY. Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie

PROCEDURA EWAKUACJI SZKOŁY. Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie Spis treści 1. Cel procedury. 2. Przedmiot i zakres stosowania. 3. Podstawy uruchomienia procedury. 4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

OTWP eliminacje wojewódzkie 2010 r. grupa szkół gimnazjalnych ZESTAW I

OTWP eliminacje wojewódzkie 2010 r. grupa szkół gimnazjalnych ZESTAW I ZESTAW I Jakie czynności które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji są zabronione w obiektach i na terenach przyległych W obiektach

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N

Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N-01256-01 Załącznik nr 2 Nr Znak Znaczenie (nazwa) bezpieczeństwa znaku bezpieczeństwa Zastosowanie Urządzenia sygnalizacji pożarowej i sterowania

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Wykonawców/Zleceniobiorców w Muzeum Łazienki Królewskie ul. Agrykoli 1 OBERŻA

Wyciąg z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Wykonawców/Zleceniobiorców w Muzeum Łazienki Królewskie ul. Agrykoli 1 OBERŻA 1. WARUNKI TECHNICZNE EWAKUACJI Obiekt ma 2 wyjścia ewakuacyjne, drzwi otwierane do wewnątrz. Ewakuacja z budynku prowadzona jest przy pomocy 1 klatki schodowej. Klatka nie jest wyposażona w urządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 maja 2003 r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 maja 2003 r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 107, poz. 1004 zm. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BLOKU SPORTOWEGO ZESPÓŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO nr WROCŁAW, UL. ZEMSKA 16c

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BLOKU SPORTOWEGO ZESPÓŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO nr WROCŁAW, UL. ZEMSKA 16c Zatwierdzam: Opracowanie zawiera 28 ponumerowanych stron... INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BLOKU SPORTOWEGO ZESPÓŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO nr 1 54-438 WROCŁAW, UL. ZEMSKA 16c strona 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

OGÓLANA OCENA OCHRONY PPOŻ DLA BUDYNKÓW. Poradnik Inspektora BHP i Pracodawcy. Przeglądy

OGÓLANA OCENA OCHRONY PPOŻ DLA BUDYNKÓW. Poradnik Inspektora BHP i Pracodawcy. Przeglądy OGÓLANA OCENA OCHRONY PPOŻ DLA BUDYNKÓW Poradnik Inspektora BHP i Pracodawcy Przeglądy Wyniki przeglądu instalacji elektrycznej (Okresowa kontrola instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń,

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11b/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE Nr 11b/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku ZARZĄDZENIE Nr 11b/10 w sprawie zasad korzystania z Ośrodka Przywodny w Jarosławcu, 76-107, ul. Spacerowa 6 Na podstawie 10 ust. 1 pkt 6 załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXXV/367/09 Rady Gminy Postomino z

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A B E Z P I E C Z E Ń S T W A P O Ż A R O W E G O

I N S T R U K C J A B E Z P I E C Z E Ń S T W A P O Ż A R O W E G O Z Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku I N S T R U K C J A B E Z P I E C Z E Ń S T W A P O Ż A R O W E G O dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA Na podstawie Art.209 2 1 ust.2 ustawy Kodeks pracy POSTĘPOWANIE NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU, KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ I INNEGO MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres zakładu. Zarząd Spółki LERG S.A. Pustków-Osiedle 59D Pustków 3

1. Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres zakładu. Zarząd Spółki LERG S.A. Pustków-Osiedle 59D Pustków 3 INFORMACJA O WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROśENIACH, PRZEWIDYWANYCH SKUTKACH TYCH ZAGROśEŃ, ZASTOSOWANYCH ŚRODKACH ZAPOBIEGAWCZYCH I DZIAŁANIACH, KTÓRE BĘDĄ PODJĘTE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII NA TERENIE LERG S.A

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DALMOR Property Management Sp. z o. o. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO AKTUALIZACJA DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO O p r a c o w a ł: Z a t w i e r d z a m:. Gdynia,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie CEL PROCEDURY: Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów i pracowników

Bardziej szczegółowo

Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A.

Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A. Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A. Obowiązek praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji spoczywa na pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01. grudnia 2010 roku OGÓLNA INSTRUKCJA BHP dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTU URZĘDU MIASTA I GMINY PRABUTY PRZY UL. KWIDZYŃSKIEJ 82-550 PRABUTY

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTU URZĘDU MIASTA I GMINY PRABUTY PRZY UL. KWIDZYŃSKIEJ 82-550 PRABUTY INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTU URZĘDU MIASTA I GMINY PRABUTY PRZY UL. KWIDZYŃSKIEJ 82-550 PRABUTY Prabuty, listopad 2013 r. S P I S T R E Ś C I: I. Podstawy prawne opracowania Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Instrukcja Bezpieczeństwa PoŜarowego dla

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Instrukcja Bezpieczeństwa PoŜarowego dla Zatwierdzam:... Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Instrukcja Bezpieczeństwa PoŜarowego dla Opracował: Uzgodniono:... Kraków, dnia. SPIS TREŚCI Karta aktualizacji.. Podstawa prawna... ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ALARMOWA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA O PODŁO

INSTRUKCJA ALARMOWA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA O PODŁO INSTRUKCJA ALARMOWA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA O PODŁOśENIIJ LUB ZNALEZIENIU ŁADUNKU WYBUCHOWEGO W OBIEKCIE UśYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I ALARMOWANIE Osoba, która przyjęła. zgłoszenie o podłoŝeniu ładunku wybuchowego,

Bardziej szczegółowo

PLAN EWAKUACJI UNIWERSYTET WARSZAWSKI. Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 1 Warszawa

PLAN EWAKUACJI UNIWERSYTET WARSZAWSKI. Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 1 Warszawa UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego PLAN EWAKUACJI Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 1 Warszawa Opracował: mgr inż. Tomasz Raczyński PAŹDZIERNIK 2013

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A B E Z P I E C Z E Ń S T W A P O Ż A R O W E G O

I N S T R U K C J A B E Z P I E C Z E Ń S T W A P O Ż A R O W E G O Z Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku I N S T R U K C J A B E Z P I E C Z E Ń S T W A P O Ż A R O W E G O dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Na miejsce zdarzenia niezwłocznie zadysponowano siły i środki służb ratowniczych.

Na miejsce zdarzenia niezwłocznie zadysponowano siły i środki służb ratowniczych. W dniu 10 marca 2016 roku o godzinie 13.01 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim wpłynęło zgłoszenie o pożarze mieszkania w kamienicy przy ul. Dworcowej

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży. Procedura ewakuacji

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Stróży. Procedura ewakuacji Procedura ewakuacji Podstawa prawna - 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Bardziej szczegółowo