SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROCHEM SA za pierwsze półrocze 2005 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PÓŁROCZE 2005 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROCHEM SA za pierwsze półrocze 2005 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PÓŁROCZE 2005 ROK"

Transkrypt

1 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROCHEM SA za pierwsze r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PÓŁROCZE ROK 1. Spółka Prochem S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Powązkowska 44c wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem Podstawową działalność Spółki według klasyfikacji PKD określa symbol działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego. Według klasyfikacji GPW w Warszawie spółka zaliczana jest do sektora budownictwa. Spółka Prochem S.A. jest jednostką dominującą grupy kapitałowej. 2. Sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca roku zostało sporządzone zgodnie z & 1 ust.2 i & 57 ust.1 pkt. 3 oraz & 64 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 50, poz. 464) oraz ustawą o rachunkowości i rozporządzeniami wydanymi na podstawie art. 81 ustawy o rachunkowości. 3. W skład Zarządu spółki Prochem S.A. wchodzą następujące osoby: Marek Garliński Prezes Zarządu Jarosław Stępniewski Wiceprezes Zarządu Marek Kiersznicki - Członek Zarządu W skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby: - Karczykowski Andrzej - Prezes Rady Nadzorczej - Garbecka Maria - Kamionka Henryk - Obłój Krzysztof - Srokowski Stanisław 4. Sprawozdanie finansowe na dzień r. roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz stwierdza się, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez emitenta. 5. Sprawozdania finansowe za przekształcono w celu zapewnienia porównywalności danych. Przekształcenie dotyczy prezentacji rozliczeń leasingu wg MSR 17 oraz utworzonej rezerwy na świadczenia emerytalne. Zestawienie zmian zostało zamieszczone w poniższej tabeli. Wyszczególnienie przed przekształceniem Korekta po przekształceniu AKTYWA A. Aktywa trwałe Poz. I.2. Rzeczowe aktywa trwałe Poz. I.5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

2 Poz. I.5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Poz. I.5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe Poz. II. 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Razem aktywa PASYWA Poz. I. Kapitał własny Poz. I.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych Poz. I.8 Zysk (strata) netto Poz. II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Poz. II.1. Rezerwy na zobowiązania Poz. II.1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Poz. II.1.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne II.2. Zobowiązania długoterminowe Wobec pozostałych jednostek II.3. Zobowiązania krótkoterminowe Wobec pozostałych jednostek Razem pasywa RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Poz. II Koszty zarządu Poz. III. Zysk (strata) na sprzedaży Poz. XI. Koszty finansowe Odsetki Poz. XIV. Zysk (strata) brutto Poz. XV.a. Podatek dochodowy część odroczona Poz. XVIII. Zysk (strata) brutto W skład przedsiębiorstwa emitenta nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. 7. Prochem SA jest jednostką dominującą grupy kapitałowej oraz sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 8. W przedstawionym sprawozdaniu finansowym dokonano korekt tytułem rozliczeń leasingu wg MSR 17 i rezerwy na świadczenia emerytalne. Wpływ korekt na wielkości prezentowane w sprawozdaniu finansowym za r. przedstawiono w punkcie Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego: Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz. U. Nr 76 z 2002 roku). Spółka określiła, ze rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, który trwa od 1 stycznia do 31 grudnia, okresem sprawozdawczym wchodzącym w jego skład jest miesiąc. W zakresie aktywów i pasywów, co, do których ustawa pozostawia prawo wyboru, zostały zastosowane następujące metody wyceny: 2

3 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia, powiększonej o koszty ich ewentualnego ulepszenia i pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), tzw. wartości księgowej netto. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie wyceniane są w cenie nabycia ustalanej jako cena sprzedaży netto takiego samego lub podobnego przedmiotu. Wartość środków trwałych przeznaczonych do likwidacji, wycofanych z używania na skutek zmiany technologii lub innych przyczyn, aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego jego wartość. Odpis aktualizujący zaliczany jest w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) od środka trwałego i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Inwestycje Wycena aktywów finansowych na dzień bilansowy: udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, udziały lub akcje w innych jednostkach wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej, a skutki przeszacowania (wyceny) zalicza się do przychodów finansowych (zysk) i kosztów finansowych (strata). Spółka nie wycenia instrumentu wbudowanego zawartego w umowach najmu. Ponieważ umowy najmu zawarte zostały w walucie powszechnie stosowanej do tego typu transakcji, tj. EURO i dolar amerykański (USD). Rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Należności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. Aktualizacji wartości należności dokonuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, w odniesieniu do należności: od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości do wysokości należności nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym; od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości; kwestionowanych przez dłużników (sporne); przeterminowanych, dla których od terminu płatności upłynęło dwanaście miesięcy i spłata których, na podstawie oceny sytuacji finansowej dłużnika nie jest w ciągu najbliższych trzech miesięcy możliwa. Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty. Rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej, z tego: 3

4 Kapitały własne kapitał akcyjny wykazano w wartości nominalnej wyemitowanych i zarejestrowanych akcji. Kapitał zapasowy jest tworzony z nadwyżek sprzedaży akcji ponad ich wartość nominalną, z odpisów rocznych zysków netto oraz odpisów z wyniku przeszacowania majątku trwałego w latach ubiegłych. Przychody z wykonania nie zakończonej usługi, w tym budowlanej, objętej umową, w okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi. Stopień zaawansowania usługi mierzy się udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi. W wyżej określony sposób wyceniane są również przychody z wykonania nie zakończonej usługi budowlanej, objętej umową, w okresie realizacji krótszym niż 6 miesięcy. Poprawność przyjętych metod ustalania stopnia zaawansowania usługi, a także przewidywanych całkowitych kosztów i przychodów z wykonania usługi weryfikowana jest na koniec każdego kwartału. 9. Przychody netto ze sprzedaży i zyski wyrażone w złotych oraz rachunek przepływów pieniężnych przeliczono na EURO według kursu ustalonego jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Prezesa NBP na ostatni dzień każdego miesiąca i wynoszą: za - 4,7357 zł/eur za - 4,0801 zł/eur Dane bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, który na dzień bilansowy wynosił: 4,5422 zł/eur na r. 4,0401 zł/eur na r. Określenie najniższego i najwyższego kursu w każdym okresie rok rok kurs najniższy (zł/euro) 3,8839 4,5422 kurs najwyższy (zł/euro) 4,2756 4,9149 Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych przeliczone na EURO przedstawiają poniższe tabele. w tys. zł w tys. EURO BILANS rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

5 II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 12,08 11,04 2,99 2,09 w tys. zł w tys. EURO RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Zysk (strata) na sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) z działalności gospodarczej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2, ,61 0,29 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Zysk (strata) netto Korekty razem Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

6 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) Papiery wartościowe spółki nie są notowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i w związku z tym nie były sporządzane sprawozdania według MSR lub US GAAP. Sprawozdanie Spółki zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. Wynik finansowy oraz niektóre pozycje aktywów i pasywów różnią się od wielkości, które wykazane byłyby w sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). Obszary różnic w zakresie przyjętych zasad i metod rachunkowości oraz ujawnionych danych pomiędzy sprawozdaniem finansowym sporządzonym według polskich zasad rachunkowości a sprawozdaniem, które zostałoby sporządzone według MSR, zgodnie z wytycznymi Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (pismo DSP /00-561/2000), zidentyfikowano w sposób opisowy. Główne różnice dotyczą: 1. Składników majątku trwałego nabytego w latach ubiegłych, które były obciążone hiperinflacją. Ceny nabycia tych składników nie zostały doprowadzone do poziomu cen odpowiadającego sile nabywczej na dzień bilansowy. Tym samym w prezentowanym sprawozdaniu finansowym Spółki skutki hiperinflacji nie uwzględniają postanowień Międzynarodowego Standardu Rachunkowości Nr 29 Rachunkowość w warunkach hiperinflacji. 2. Metody przeszacowania środków trwałych, ponieważ część środków trwałych została przeszacowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów według wskaźników ogłoszonych przez Prezesa GUS i tak została wykazana w sprawozdaniu. Taka metoda nie spełnia wymogów MSR, zgodnie, z którymi wartość przeszacowana na dzień bilansowy nie powinna znacząco odbiegać od tzw. wartości godziwej, a przeszacowaniem należy objąć wszystkie środki trwałe w danej grupie. W odniesieniu do opisanych w punkcie 1 i2 różnic pomiędzy polskimi przepisami ustawy o rachunkowości a Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Spółka ocenia, że wpływ tych różnic na wynik finansowy i kapitały nie jest istotny. 6

7 SKRÓCONE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROCHEM SA za pierwsze r WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tys. zł w tys. EUR II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,45 0,24 0,36 0,05 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 12,08 9,12 2,99 2,01 BILANS (rok bieżący) rok poprzedni (rok poprzedni) A k t y w a I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: b) w pozostałych jednostkach Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 87 II. Aktywa obrotowe

8 1. Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartośc firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 12,08 11,04 9,12 POZYCJE POZABILANSOWE (rok bieżący) rok poprzedni (rok poprzedni) 1. Należności warunkowe Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń otwarte akredytywy Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

9 - udzielonych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: (rok bieżący) (rok poprzedni) od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje 3. Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) XIV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XV. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,48 0,24 9

10 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (rok bieżący) rok poprzedni (rok poprzedni) I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) Kapitał zakładowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje (udziały) własne na początek okresu Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) nabycie akcji własnych w celu umorzenia b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenie akcji własnych Akcje (udziały) własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie różnicy wartości netto, powstałej w wyniku aktualizacji środków trwałych w przypadku ich sprzedaży lub likwidacji b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

11 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) z podziału zysku b) zmniejszenia (z tytułu) nabycie akcji własnych w celu umorzenia (nadwyżka nad wartością nominalną) Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) odpis na pozostałe kapitały rezerwowe cele charytatywne dywidenda na pokrycie straty z lat poprzednich Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -133 b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - pokrycie straty zyskiem roku bieżącego 120 b) zmniejszenia (z tytułu) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

12 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia (rok bieżący) (rok poprzedni) I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 700 b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 67 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 68 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne

13 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 3 9. Inne wydatki finansowe 9 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania SKRÓCONA INFORMACJADODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PROCHEM SA SPORZĄDZONEGO za I roku (podstawa sporządzenia 94 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca roku Dz. U. Nr 49, poz. 463) 1. Spółka inwestowała w instrumenty finansowe, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Spółka posiada kwity dłużne IKEA o wartości nominalnej 500 tys. zł w cenie nabycia 495.tys.zł z terminem wykupu w maju 2006 roku. W roku spółka otrzymała odsetki w kwocie 25 tys. zł Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów. Na dzień bilansowy figuruje kredyt zaciągnięty w rachunku bieżącym 478 tys. zł Pożyczki udzielone udzielone pożyczki krótkoterminowe stan aktywów z tytułu udzielonych pożyczek a) stan na początek okresu tys. zł 13

14 b) zwiększenia tys. zł - udzielona pożyczka dla spółki ELEKTROMONTAŹ KRAKÓW SA tys. zł - udzielona pożyczka dla spółki Prochem RPI sp. z o.o. 14 tys. zł - inne udzielone pożyczki 180 tys. zł c) zmniejszenia 700 tys. zł - spłata pożyczki ELEKTROMONTAŻ KRAKÓW S.A. 700 tys. zł d) stan na koniec okresu (a+b-c) tys. zł Stan aktywów z tytułu naliczonych odsetek od pożyczek a) stan na początek okresu 94 tys. zł b) zwiększenia 54 tys. zł - naliczone odsetki od udzielonych pożyczek 54 tys. zł c) zmniejszenia 63 tys. zł - aktualizacja wartości inwestycji krótkoterminowych 33 tys. zł (udzielonych pożyczek EKOPOL-11 tys.zł, TEOMA-20 tys. zł PROCHEM ZACHÓD-2 tys. zł) - spłata odsetek ELEKTROMONTAŻ KRAKÓW S.A. 30 tys. zł d) stan na koniec okresu (a+b-c) 85 tys. zł Odsetki naliczone od pożyczki udzielonej: - Obywatelskiemu Komitetowi Budowy szpitala Kardiologicznego wynoszą 13 tys. zł - spółce Prochem RPI S.A. wynoszą 20 tys. zł i są płatne wraz ze spłatą pożyczki, - spółce PRO-ORGANIKA wynoszą 46 tys. zł i są płatne wraz ze spłata pożyczki. - Spółce ELEKTROMONTAŻ KRAKÓW S.A. wynoszą 4 tys. zł i są płatne wraz ze spłatą pożyczki Pożyczki udzielone Pożyczka gotówkowa udzielona w podstawie umowy z dnia roku Obywatelskiemu Komitetowi Budowy Szpitala Kardiologicznego w Warszawie w kwocie 133 tys. zł z przeznaczeniem na zakup terenu pod zamierzoną przez ten Komitet, budowę Szpitala Kardiologicznego. W roku podpisano umowę nowacji i umowę o ustanowieniu hipoteki zwykłej w kwocie 133 tys. zł z tytułu zabezpieczenia należności głównej i hipoteki kaucyjnej w celu zabezpieczenia zapłaty należności głównej. Pożyczka gotówkowa udzielona na podstawie umowy z dnia roku wraz z późniejszymi aneksami i umowy z dnia r. spółce Prochem-RPI S.A. z siedzibą w Warszawie w łącznej kwocie 81 tys. zł. Na dzień bilansowy oprocentowanie pożyczki wynosi 5,5% w skali roku. Pożyczka gotówkowa udzielona na podstawie umowy z dnia roku spółce Prochem-RPI S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie 26 tys. zł. Na dzień bilansowy oprocentowanie pożyczki wynosi 7% w skali roku. Pożyczka gotówkowa udzielona na podstawie umowy z dnia r. spółce TEOMA S.A. w Warszawie w kwocie 240 tys. zł. Na dzień bilansowy oprocentowanie pożyczki wynosi 7 % w skali roku. Zabezpieczona wekslem własnym in blanco Pożyczkobiorcy. Na dzień bilansowy roku dokonano aktualizacji wartości odpis 100% wartości. Pożyczka gotówkowa udzielona na podstawie umowy z dnia r. spółce ELEKTROMONTAŻ KRAKÓW SA w kwocie tys. zł. Od udzielonej pożyczki ustalono odsetki w wysokości 7% w stosunku rocznym. Pożyczka gotówkowa udzielona na podstawie umowy z r. spółce Prochem Zachód w Słubicach w kwocie 50 tys. zł. Od udzielonej pożyczki ustalono odsetki wg stopy kredytu redyskontowego. 14

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2002-11-29 18:21:02 Do : KPW EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SKONSOLIDOWANY SAR ROK () Zgodnie z 37 ust. 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu RPW CeTO przyjętego uchwałą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ół ś ą ś ó ź ó ń ń ś ą śó ó ą ą ą ą ół ą ę ń ł ą ł Ą Ł ł Ą Ę Ą ó ł ó ń ńó Ę Ą Ńń Ą ł ó ł ół ół ż ó Ó łó ś ł ś ś ś Ż ł ęż ł ś ł ęż ł ś ś ł ęż ł ś Ż ł ęż ą ą Ą ą ł ó ą ł ł ł ś ą ę ą ł ś ą ę ą ł ń śó ę ą

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2006

Skonsolidowany raport roczny RS 2006 KOPEX S.A. skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2006 (rok) (zgodnie z 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz.

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2004. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa Kapitałowa Echo Investment S.A. Kielce, 18 maja 2005 r.

RAPORT ROCZNY 2004. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa Kapitałowa Echo Investment S.A. Kielce, 18 maja 2005 r. RAPORT ROCZNY 2004 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa Kapitałowa Echo Investment S.A. Kielce, 18 maja 2005 r. Grupa Kapitałowa Echo Investment S.A. SA-RS 2004 tys. zł List do Akcjonariuszy, Partnerów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe

ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe ROZDZIAŁ VIII Sprawozdania finansowe 1. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Zgodnie z 18 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I SKRÓCONE JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMY HANDLOWEJ KRAKCHEMIA SA (OBECNIE ALMA MARKET SA) ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2001rok (rok bieżący) ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz.

Raport półroczny SA-P 2001rok (rok bieżący) ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz. KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport półroczny SA-P rok (rok ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA

FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA Oświęcim, ul. Chemików 1 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 01.01-30.06.2005 ROKU przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. 1 Zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego: 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Warszawa, dnia 20 marca 2014 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ENERGOMONTAŻU- POŁUDNIE S.A. ZA I PÓŁROCZE 2005r.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ENERGOMONTAŻU- POŁUDNIE S.A. ZA I PÓŁROCZE 2005r. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ENERGOMONTAŻU POŁUDNIE S.A. ZA I PÓŁROCZE 2005r. INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2005r. Nota 1. Informacje Ogólne Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Dla Akcjonariuszy Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA

Dla Akcjonariuszy Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEGO PBK SA OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 1 STYCZNIA 2002 ROKU DO 30 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego HUTMEN R Komisja Nadzoru Finansowego 1 HUTMEN R Komisja Nadzoru Finansowego 2 HUTMEN SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Zarząd HUTMEN

Bardziej szczegółowo

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Sprawozdanie Finansowe X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Warszawa, dnia 31 maja 2011 roku 1 Spis treści I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3 II. Bilans... 15 III. Rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A.

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 14 00-638 Warszawa, Polska Telefon +48 (22) 523 4000 Faks +48 (22) 523 4040 www.fjwc.com/pl Dla Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Przemysłowej 47 działa

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009 31 GRUDNIA 2009 Wrocław, marzec 2010 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2009 1/17 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo