SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROCHEM SA za pierwsze półrocze 2005 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PÓŁROCZE 2005 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROCHEM SA za pierwsze półrocze 2005 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PÓŁROCZE 2005 ROK"

Transkrypt

1 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROCHEM SA za pierwsze r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PÓŁROCZE ROK 1. Spółka Prochem S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Powązkowska 44c wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem Podstawową działalność Spółki według klasyfikacji PKD określa symbol działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego. Według klasyfikacji GPW w Warszawie spółka zaliczana jest do sektora budownictwa. Spółka Prochem S.A. jest jednostką dominującą grupy kapitałowej. 2. Sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca roku zostało sporządzone zgodnie z & 1 ust.2 i & 57 ust.1 pkt. 3 oraz & 64 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 50, poz. 464) oraz ustawą o rachunkowości i rozporządzeniami wydanymi na podstawie art. 81 ustawy o rachunkowości. 3. W skład Zarządu spółki Prochem S.A. wchodzą następujące osoby: Marek Garliński Prezes Zarządu Jarosław Stępniewski Wiceprezes Zarządu Marek Kiersznicki - Członek Zarządu W skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby: - Karczykowski Andrzej - Prezes Rady Nadzorczej - Garbecka Maria - Kamionka Henryk - Obłój Krzysztof - Srokowski Stanisław 4. Sprawozdanie finansowe na dzień r. roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz stwierdza się, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez emitenta. 5. Sprawozdania finansowe za przekształcono w celu zapewnienia porównywalności danych. Przekształcenie dotyczy prezentacji rozliczeń leasingu wg MSR 17 oraz utworzonej rezerwy na świadczenia emerytalne. Zestawienie zmian zostało zamieszczone w poniższej tabeli. Wyszczególnienie przed przekształceniem Korekta po przekształceniu AKTYWA A. Aktywa trwałe Poz. I.2. Rzeczowe aktywa trwałe Poz. I.5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

2 Poz. I.5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Poz. I.5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe Poz. II. 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Razem aktywa PASYWA Poz. I. Kapitał własny Poz. I.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych Poz. I.8 Zysk (strata) netto Poz. II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Poz. II.1. Rezerwy na zobowiązania Poz. II.1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Poz. II.1.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne II.2. Zobowiązania długoterminowe Wobec pozostałych jednostek II.3. Zobowiązania krótkoterminowe Wobec pozostałych jednostek Razem pasywa RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Poz. II Koszty zarządu Poz. III. Zysk (strata) na sprzedaży Poz. XI. Koszty finansowe Odsetki Poz. XIV. Zysk (strata) brutto Poz. XV.a. Podatek dochodowy część odroczona Poz. XVIII. Zysk (strata) brutto W skład przedsiębiorstwa emitenta nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. 7. Prochem SA jest jednostką dominującą grupy kapitałowej oraz sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 8. W przedstawionym sprawozdaniu finansowym dokonano korekt tytułem rozliczeń leasingu wg MSR 17 i rezerwy na świadczenia emerytalne. Wpływ korekt na wielkości prezentowane w sprawozdaniu finansowym za r. przedstawiono w punkcie Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego: Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami. Tekst jednolity Dz. U. Nr 76 z 2002 roku). Spółka określiła, ze rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, który trwa od 1 stycznia do 31 grudnia, okresem sprawozdawczym wchodzącym w jego skład jest miesiąc. W zakresie aktywów i pasywów, co, do których ustawa pozostawia prawo wyboru, zostały zastosowane następujące metody wyceny: 2

3 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia, powiększonej o koszty ich ewentualnego ulepszenia i pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), tzw. wartości księgowej netto. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie wyceniane są w cenie nabycia ustalanej jako cena sprzedaży netto takiego samego lub podobnego przedmiotu. Wartość środków trwałych przeznaczonych do likwidacji, wycofanych z używania na skutek zmiany technologii lub innych przyczyn, aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego jego wartość. Odpis aktualizujący zaliczany jest w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) od środka trwałego i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Inwestycje Wycena aktywów finansowych na dzień bilansowy: udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, udziały lub akcje w innych jednostkach wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej, a skutki przeszacowania (wyceny) zalicza się do przychodów finansowych (zysk) i kosztów finansowych (strata). Spółka nie wycenia instrumentu wbudowanego zawartego w umowach najmu. Ponieważ umowy najmu zawarte zostały w walucie powszechnie stosowanej do tego typu transakcji, tj. EURO i dolar amerykański (USD). Rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Należności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. Aktualizacji wartości należności dokonuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, w odniesieniu do należności: od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości do wysokości należności nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym; od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości; kwestionowanych przez dłużników (sporne); przeterminowanych, dla których od terminu płatności upłynęło dwanaście miesięcy i spłata których, na podstawie oceny sytuacji finansowej dłużnika nie jest w ciągu najbliższych trzech miesięcy możliwa. Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty. Rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej, z tego: 3

4 Kapitały własne kapitał akcyjny wykazano w wartości nominalnej wyemitowanych i zarejestrowanych akcji. Kapitał zapasowy jest tworzony z nadwyżek sprzedaży akcji ponad ich wartość nominalną, z odpisów rocznych zysków netto oraz odpisów z wyniku przeszacowania majątku trwałego w latach ubiegłych. Przychody z wykonania nie zakończonej usługi, w tym budowlanej, objętej umową, w okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi. Stopień zaawansowania usługi mierzy się udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi. W wyżej określony sposób wyceniane są również przychody z wykonania nie zakończonej usługi budowlanej, objętej umową, w okresie realizacji krótszym niż 6 miesięcy. Poprawność przyjętych metod ustalania stopnia zaawansowania usługi, a także przewidywanych całkowitych kosztów i przychodów z wykonania usługi weryfikowana jest na koniec każdego kwartału. 9. Przychody netto ze sprzedaży i zyski wyrażone w złotych oraz rachunek przepływów pieniężnych przeliczono na EURO według kursu ustalonego jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłoszonych przez Prezesa NBP na ostatni dzień każdego miesiąca i wynoszą: za - 4,7357 zł/eur za - 4,0801 zł/eur Dane bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, który na dzień bilansowy wynosił: 4,5422 zł/eur na r. 4,0401 zł/eur na r. Określenie najniższego i najwyższego kursu w każdym okresie rok rok kurs najniższy (zł/euro) 3,8839 4,5422 kurs najwyższy (zł/euro) 4,2756 4,9149 Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych przeliczone na EURO przedstawiają poniższe tabele. w tys. zł w tys. EURO BILANS rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

5 II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 12,08 11,04 2,99 2,09 w tys. zł w tys. EURO RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Zysk (strata) na sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) z działalności gospodarczej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2, ,61 0,29 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Zysk (strata) netto Korekty razem Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

6 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) Papiery wartościowe spółki nie są notowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i w związku z tym nie były sporządzane sprawozdania według MSR lub US GAAP. Sprawozdanie Spółki zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. Wynik finansowy oraz niektóre pozycje aktywów i pasywów różnią się od wielkości, które wykazane byłyby w sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). Obszary różnic w zakresie przyjętych zasad i metod rachunkowości oraz ujawnionych danych pomiędzy sprawozdaniem finansowym sporządzonym według polskich zasad rachunkowości a sprawozdaniem, które zostałoby sporządzone według MSR, zgodnie z wytycznymi Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (pismo DSP /00-561/2000), zidentyfikowano w sposób opisowy. Główne różnice dotyczą: 1. Składników majątku trwałego nabytego w latach ubiegłych, które były obciążone hiperinflacją. Ceny nabycia tych składników nie zostały doprowadzone do poziomu cen odpowiadającego sile nabywczej na dzień bilansowy. Tym samym w prezentowanym sprawozdaniu finansowym Spółki skutki hiperinflacji nie uwzględniają postanowień Międzynarodowego Standardu Rachunkowości Nr 29 Rachunkowość w warunkach hiperinflacji. 2. Metody przeszacowania środków trwałych, ponieważ część środków trwałych została przeszacowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów według wskaźników ogłoszonych przez Prezesa GUS i tak została wykazana w sprawozdaniu. Taka metoda nie spełnia wymogów MSR, zgodnie, z którymi wartość przeszacowana na dzień bilansowy nie powinna znacząco odbiegać od tzw. wartości godziwej, a przeszacowaniem należy objąć wszystkie środki trwałe w danej grupie. W odniesieniu do opisanych w punkcie 1 i2 różnic pomiędzy polskimi przepisami ustawy o rachunkowości a Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Spółka ocenia, że wpływ tych różnic na wynik finansowy i kapitały nie jest istotny. 6

7 SKRÓCONE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROCHEM SA za pierwsze r WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tys. zł w tys. EUR II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,45 0,24 0,36 0,05 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 12,08 9,12 2,99 2,01 BILANS (rok bieżący) rok poprzedni (rok poprzedni) A k t y w a I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: b) w pozostałych jednostkach Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 87 II. Aktywa obrotowe

8 1. Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartośc firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 12,08 11,04 9,12 POZYCJE POZABILANSOWE (rok bieżący) rok poprzedni (rok poprzedni) 1. Należności warunkowe Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń otwarte akredytywy Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

9 - udzielonych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: (rok bieżący) (rok poprzedni) od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje 3. Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) XIV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XV. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,48 0,24 9

10 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (rok bieżący) rok poprzedni (rok poprzedni) I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) Kapitał zakładowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje (udziały) własne na początek okresu Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) nabycie akcji własnych w celu umorzenia b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenie akcji własnych Akcje (udziały) własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie różnicy wartości netto, powstałej w wyniku aktualizacji środków trwałych w przypadku ich sprzedaży lub likwidacji b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

11 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) z podziału zysku b) zmniejszenia (z tytułu) nabycie akcji własnych w celu umorzenia (nadwyżka nad wartością nominalną) Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) odpis na pozostałe kapitały rezerwowe cele charytatywne dywidenda na pokrycie straty z lat poprzednich Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -133 b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - pokrycie straty zyskiem roku bieżącego 120 b) zmniejszenia (z tytułu) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

12 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia (rok bieżący) (rok poprzedni) I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 700 b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 67 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 68 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne

13 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 3 9. Inne wydatki finansowe 9 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania SKRÓCONA INFORMACJADODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PROCHEM SA SPORZĄDZONEGO za I roku (podstawa sporządzenia 94 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca roku Dz. U. Nr 49, poz. 463) 1. Spółka inwestowała w instrumenty finansowe, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Spółka posiada kwity dłużne IKEA o wartości nominalnej 500 tys. zł w cenie nabycia 495.tys.zł z terminem wykupu w maju 2006 roku. W roku spółka otrzymała odsetki w kwocie 25 tys. zł Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów. Na dzień bilansowy figuruje kredyt zaciągnięty w rachunku bieżącym 478 tys. zł Pożyczki udzielone udzielone pożyczki krótkoterminowe stan aktywów z tytułu udzielonych pożyczek a) stan na początek okresu tys. zł 13

14 b) zwiększenia tys. zł - udzielona pożyczka dla spółki ELEKTROMONTAŹ KRAKÓW SA tys. zł - udzielona pożyczka dla spółki Prochem RPI sp. z o.o. 14 tys. zł - inne udzielone pożyczki 180 tys. zł c) zmniejszenia 700 tys. zł - spłata pożyczki ELEKTROMONTAŻ KRAKÓW S.A. 700 tys. zł d) stan na koniec okresu (a+b-c) tys. zł Stan aktywów z tytułu naliczonych odsetek od pożyczek a) stan na początek okresu 94 tys. zł b) zwiększenia 54 tys. zł - naliczone odsetki od udzielonych pożyczek 54 tys. zł c) zmniejszenia 63 tys. zł - aktualizacja wartości inwestycji krótkoterminowych 33 tys. zł (udzielonych pożyczek EKOPOL-11 tys.zł, TEOMA-20 tys. zł PROCHEM ZACHÓD-2 tys. zł) - spłata odsetek ELEKTROMONTAŻ KRAKÓW S.A. 30 tys. zł d) stan na koniec okresu (a+b-c) 85 tys. zł Odsetki naliczone od pożyczki udzielonej: - Obywatelskiemu Komitetowi Budowy szpitala Kardiologicznego wynoszą 13 tys. zł - spółce Prochem RPI S.A. wynoszą 20 tys. zł i są płatne wraz ze spłatą pożyczki, - spółce PRO-ORGANIKA wynoszą 46 tys. zł i są płatne wraz ze spłata pożyczki. - Spółce ELEKTROMONTAŻ KRAKÓW S.A. wynoszą 4 tys. zł i są płatne wraz ze spłatą pożyczki Pożyczki udzielone Pożyczka gotówkowa udzielona w podstawie umowy z dnia roku Obywatelskiemu Komitetowi Budowy Szpitala Kardiologicznego w Warszawie w kwocie 133 tys. zł z przeznaczeniem na zakup terenu pod zamierzoną przez ten Komitet, budowę Szpitala Kardiologicznego. W roku podpisano umowę nowacji i umowę o ustanowieniu hipoteki zwykłej w kwocie 133 tys. zł z tytułu zabezpieczenia należności głównej i hipoteki kaucyjnej w celu zabezpieczenia zapłaty należności głównej. Pożyczka gotówkowa udzielona na podstawie umowy z dnia roku wraz z późniejszymi aneksami i umowy z dnia r. spółce Prochem-RPI S.A. z siedzibą w Warszawie w łącznej kwocie 81 tys. zł. Na dzień bilansowy oprocentowanie pożyczki wynosi 5,5% w skali roku. Pożyczka gotówkowa udzielona na podstawie umowy z dnia roku spółce Prochem-RPI S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie 26 tys. zł. Na dzień bilansowy oprocentowanie pożyczki wynosi 7% w skali roku. Pożyczka gotówkowa udzielona na podstawie umowy z dnia r. spółce TEOMA S.A. w Warszawie w kwocie 240 tys. zł. Na dzień bilansowy oprocentowanie pożyczki wynosi 7 % w skali roku. Zabezpieczona wekslem własnym in blanco Pożyczkobiorcy. Na dzień bilansowy roku dokonano aktualizacji wartości odpis 100% wartości. Pożyczka gotówkowa udzielona na podstawie umowy z dnia r. spółce ELEKTROMONTAŻ KRAKÓW SA w kwocie tys. zł. Od udzielonej pożyczki ustalono odsetki w wysokości 7% w stosunku rocznym. Pożyczka gotówkowa udzielona na podstawie umowy z r. spółce Prochem Zachód w Słubicach w kwocie 50 tys. zł. Od udzielonej pożyczki ustalono odsetki wg stopy kredytu redyskontowego. 14

15 Pożyczka gotówkowa udzielona na podstawie umowy z dnia r. spółce Pro-Organika S.A. w Warszawie w kwocie 180 tys. zł. Od udzielonej pożyczki ustalono odsetki w wysokości 7% w stosunku rocznym. Pożyczka gotówkowa udzielona na podstawie umowy z dnia r. spółce EKOPOL Sp. z o.o. w Warszawie w kwocie 224 tys. zł. Od udzielonej pożyczki ustalono odsetki w wysokości 10% w stosunku rocznym. Na dzień roku dokonano aktualizacji wartości odpis 100% wartości. Pożyczki gotówkowe udzielone na podstawie umowy z dnia r. w kwocie 180 tys. zł. Od udzielonych pożyczek ustalono odsetki w wysokości zł Udzielone pożyczki długoterminowe Pożyczka gotówkowa udzielona na podstawie umowy z dnia r. spółce IRYDION w Warszawie w kwocie tys. zł. W 2003 r. spółka IRYDION zwróciła tys. zł wraz za należnymi odsetkami. Od udzielonej pożyczki odsetki ustalono na poziomie 3-miesięcznej stawki WIBOR obowiązującej na koniec każdego kwartału roku obrotowego i powiększonej o 1 procent. Pożyczka gotówkowa udzielona na podstawie umowy z dnia r. spółce Prochem Inwestycje Sp. z o.o w Warszawie w kwocie tys. zł. Od udzielonej pożyczki odsetki ustalono wg stopy WIBOR sześciomiesięcznej obowiązującej na koniec każdego roku kalendarzowego. Pożyczka gotówkowa udzielona na podstawie umowy z dnia r. spółce Prochem Inwestycje Sp. z o.o w Warszawie w kwocie tys. zł z przeznaczeniem na opłacenie kapitału założycielskiego w spółce ELPRO Sp. z o.o. w Krakowie. Od udzielonej pożyczki odsetki ustalono wg stopy WIBOR sześciomiesięcznej obowiązującej na koniec każdego roku kalendarzowego Stan aktywów z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych a) stan na początek okresu tys. zł b) zwiększenia - c) zmniejszenia - d) stan na koniec okresu tys. zł Stan aktywów z tytułu naliczonych odsetek od pożyczek długoterminowych a) stan na początek okresu 899 tys. zł b) zwiększenia - naliczone odsetki 331 tys. zł c) zmniejszenia - otrzymane odsetki 444 tys. zł d) stan na koniec okresu 786 tys. zł 1.4. Długoterminowe inwestycje finansowe (udziały i akcje) W I półroczu spółka utworzyła rezerwę w wys. 300 tys. zł na udziały w spółkach zależnych ; PRO-ORGANIKA S.A. 160 tys. zł, PROCHEM RPI 140 tys. zł,w ciężar kosztów finansowych. 2. Łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji na rzecz innych jednostek wynosi tys. zł, w podziale na : - własne gwarancje bankowe dobrego wykonania usług i tytułem rękojmi tys. zł - poręczenia wekslowe dobrego wykonania umowy 347 tys. zł - inne poręczenia wekslowe tys. zł 15

16 3. Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 4. Spółka nie zaniechała i nie przewiduje zaniechania żadnego rodzaju działalności. 5. W I półroczu roku Spółka nie poniosła kosztów na wytworzenie środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby. 6. W I półroczu roku Spółka poniosła nakłady inwestycyjne na: - rzeczowe aktywa trwałe tys. zł, - wartości niematerialne i prawne (zakup oprogramowań) 196 tys. zł, Spółka nie poniosła nakładów na ochronę środowiska i nie planuje takich nakładów. 7. Nie wystąpiły znaczące transakcje z podmiotami powiązanymi, oprócz wynikających ze współpracy przy realizacji umów na usługi budowlane. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych kapitałowo i objętych konsolidacją: kwota wzajemnych należności krótko-i długoterminowych od jednostek powiązanych objętych konsolidacją pełną wynosi: - z tytułu dostaw i usług tys. zł, - z tytułu udzielonych pożyczek krótkoterminowych tys. zł Kwota wzajemnych zobowiązań krótko-i długoterminowych jednostek powiązanych objętych konsolidacją pełną wynosi: - z tytułu dostaw i usług tys. zł, - z tytułu pożyczek długoterminowych tys. zł, - z tytułu pożyczek krótkoterminowych tys. zł Kwota wzajemnych należności i zobowiązań krótko-i długoterminowych jednostek powiązanych objętych konsolidacją metodą praw własności wynosi 434 tys. zł, przychody z wzajemnych transakcji dokonanych pomiędzy jednostkami zależnymi podlegające eliminacji z przychodów grupy kapitałowej, wyniosły tys. zł, a koszty tys. zł, inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego: 1) udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 137 tys. zł 2) zyski powstałe w latach poprzednich w wyniku operacji między jednostkami objętymi, zawarte w wartości rzeczowego majątku trwałego tys. zł 3) wyłączenie długoterminowych inwestycji finansowych z tytułu udzielonych pożyczek tys. zł 4) (zyski) straty mniejszości (69) tys. zł 5) wyłączenie wartości udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki zależne objęte konsolidacją tys. zł 8. Nie wystąpiły żadne wspólne przedsięwzięcia, które nie podlegałyby konsolidacji metodą pełną lub praw własności 9. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu roku wyniosło 240 etatów. Na dzień roku zatrudnienie w osobach wyniosło 268 osób, w przeliczeniu na etaty Wynagrodzenie wypłacone w roku w przedsiębiorstwie emitenta: I. Członkom Zarządu 1. Garliński Marek 201 tys. zł 2. Stępniewski Jarosław 166 tys. zł 3. Kiersznicki Marek 166 tys. zł 16

17 II. Radzie Nadzorczej 1. Karczykowski Andrzej 58 tys. zł 2. Garbecka Maria 58 tys. zł 3. Kamionka Henryk 58 tys. zł 4. Obłój Krzysztof 58 tys. zł 5. Srokowski Stanisław 58 tys. zł Wynagrodzenie wypłacone w I półroczu roku z tytułu pełnienia funkcji w Zarządach i Radach Nadzorczych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej: 1. Garliński Marek 27 tys. zł 2. Stępniewski Jarosław 43 tys. zł 3. Kiersznicki Marek 15 tys. zł 4. Garbecka Maria 13 tys. zł 11. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej emitenta nie udzielono w tym okresie żadnych zaliczek, kredytów, pożyczek i gwarancji. 12. Żadnych zdarzeń dotyczących lat poprzednich nie ujęto w prezentowanym sprawozdaniu finansowym. 13. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy. 14. Spółka Prochem S.A. 1 października 1991 r. w pełni przejęła w leasing mienie zlikwidowanego państwowego Przedsiębiorstwa Projektowania I Realizacji Inwestycji Przemysłu Chemicznego Prochem. Wszelkie zobowiązania z tego tytułu zostały uregulowane. 15. Emitent nie stosuje w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, metody praw własności. Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Marek Garliński Prezes Zarządu data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis Jarosław Stępniewski Wiceprezes Zarządu. data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis Marek Kiersznicki Członek Zarządu.. data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Krzysztof Marczak Dyrektor Finansowy.. data imię i nazwisko stanowisko/funkcja podpis 17

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

1 z 15 2010-02-01 12:42

1 z 15 2010-02-01 12:42 SA-Q: Data: 2007-11-05 Firma: KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 6.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 1.2004 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 1.2004 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 1 do ustawy z dnia Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZADANIA FINANSOWEGO za 2008 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 15 marca 2013r.

Wrocław, 15 marca 2013r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 31 GRUDNIA 2012 Wrocław, marzec 2013 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2012 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej)

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) Bilans AKTYWA Noty 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2007 I.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS

amortyzacji lub umorzenia. akcji, w tym uprzywilejowanych: Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2000-08-04 16:47:30 Do : EM Kancelaria Zarząd spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport SA-Q 2/2000 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 marca 2015r.

Wrocław, 20 marca 2015r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2014 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

BEEF-SAN Zakłady Mięsne S.A.. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. wg. MSR oraz za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. wg.

BEEF-SAN Zakłady Mięsne S.A.. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. wg. MSR oraz za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. wg. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 31.12.2005 r. (w tys. PLN) a) nazwa (firma) i siedziba, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundacji Latarnia za rok 2012 1.Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data odbioru : 04-05-14 16:18:34 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 (dla Narodowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Bakalland S.A.

Wybrane dane finansowe Bakalland S.A. SAP 2007.12.31 w tys. zł Wybrane dane finansowe Bakalland S.A. 200707200712 200607200706 200607200612 PLN EUR PLN EUR PLN EUR Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 93 263 25 172

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A.

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. Strona 1 z 116 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA NFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za rok 2012 Fundacja po DRUGIE... (nazwa jednostki) w Warszawie... WARSZAWA, Kwiecień 2013 r NFORMACJA DODATKOWA CZĘŚĆ I WPROW ADZENIE

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r.

I KWARTAŁ ROKU 2015. Warszawa, 14 maja 2015 r. RAPORT KWARTALNY POLMAN S.A. I KWARTAŁ ROKU 2015 Warszawa, 14 maja 2015 r. Raport za IV kwartał roku 2014 został przygotowany przez emitenta zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego

Bardziej szczegółowo