Czasopismo projektantów, architektów i inwestorów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czasopismo projektantów, architektów i inwestorów"

Transkrypt

1 Rok VIII Nr 2/2004 Czasopismo projektantów, architektów i inwestorów Sufity o akustycznych zaletach Dynamika i stabilnoêç 2 3 Nowe ycie w londyƒskich dokach Wie e nad Tamizà 4 6 Z po eracza energetyczny minimalista Radykalna przemiana 7 Nowy stadion dla Bazylei Czerwony ar 8-9 Most Kotlarski w Krakowie Wizytówka miasta Kompleks biurowo-handlowoserwisowy w Warszawie Na miar Mercedesa Renowacja dworca w Bia ymstoku Uroda profili 15 Renowacja bramy Pa acu Branickich Podlaski Wersal 16 Sto Budowaç Êwiadomie.

2 Prezentacja obiektu Sufity o akustycznych zaletach Dynamika i stabilnoêç Pó nocno-zachodnia wie a o wysokoêci 105 metrów przewy sza wszystkie inne budynki i sk ada si z dwu wzajemnie wsuni tych w siebie bry W ostatnich latach banki znacznie rozszerzy y swojà dzia alnoêç, doprowadzi y do jej globalizacji i znacznego przyspieszenia. Równie holenderski bank ABN-AMRO jeden z najwi kszych na Êwiecie poszerzy i zwi kszy swojà obecnoêç w Amsterdamie, miejscu swych narodzin. Jego oddzia y rozprzestrzeni y si szybko po ca- ym mieêcie, poniewa g ówny budynek nie by w stanie zaspokoiç ciàgle rosnàcego zapotrzebowania na powierzchnie. Z tego powodu w 1991 roku zarzàd banku podjà decyzj o budowie nowej siedziby centrali w Amsterdamie-Buitenveldert. Jej zadaniem mia o byç po àczenie wszystkich cz Êci firmy, a tak e materializacja architektonicznych ambicji inwestora obecnej na ca ym Êwiecie grupy bankowej. Do konkursu zaproszono siedem renomowanych biur architektonicznych stawiajàc im zadanie zaprojektowania nowej, g ównej siedziby, mieszczàcej oko o 3000 miejsc pracy. Mia a ona tak e umo liwiaç elastyczne dostosowanie wn trz do przysz ych potrzeb banku. Ostatecznie zarzàd banku wybra projekt biura Pei Coob Freed & Partners. Ci nowojorscy architekci podzielili ca y program przestrzenny na kilka budowli o zró nicowanej wysoko- Êci i zgrupowali je wokó wielkiego dziedziƒca. Dzi ki takiemu pomys owi ten budowlany kompleks wyglàda na zewnàtrz jak zespó oddzielnych bry, tworzàc jednak od wewnàtrz funkcjonalnà jednoêç. Najbardziej widoczny element znajduje si na pó nocnozachodnim naro niku zespo u. Wysoki, stupi ciometrowy, dwudziestoczterokondygnacyjny budynek sk ada si z dwu wzajemnie wsuni tych w siebie bry i cz Êci ukowej, wyrastajàcej bezpoêrednio z krzywizny sàsiedniego wschodniego skrzyd a i przenikajàcej wy szà, prostopad oêciennà bry wysoko- Êciowca. Takie zestawienie ma szczególnie symboliczny charakter: rozmach wyra a dynamik przedsi biorstwa, zaê mocna, wspierajàca tarcza jego stabilnoêç. Taki podzia ról powtarza tak e ukszta towanie elewacji. ukowà bry pokrywajà szk o i srebrzyste, aluminiowe panele, zaê podwieszonà elewacj tarczy tworzà p yty z kamienia Virginia Black w kolorze antracytu granitu ze srebrzystymi wtràceniami. Budowle wzniesiono w tradycyjnej technologii betonu monolitycznego,a ich zewn trznà pow ok stanowià klimatyzowane elewacje, z o one z 3500 prefabrykowanych elementów. Nowa siedziba centrali mia a bowiem byç nie tylko odpowiednio reprezentacyjna, ale równie w najwy szym stopniu energooszcz dna, co w tym wypadku oznacza o zastosowanie systemu odzyskiwania ciep a, cyfrowo regulowanej kli- matyzacji oraz dynamicznej, reagujàcej na zmian nat enia Êwiat a dziennego instalacji oêwietleniowej. Klimatyzacja pomieszczeƒ biurowych o Êredniej powierzchni 12 metrów kwadratowych jest w komfortowy sposób wspomagana przez instalacj sufitów ch odzàcych; w podwieszone sufity akustyczne we wszystkich wn trzach w àczone zosta y elementy ch odzàce. Uj to je w przygotowanym przez architektów bardzo szczegó owym projekcie sufitów. Konwencjonalna konstrukcja wsporcza s u y jako podstawa do monta u wielkoformatowych, lekkich i trudnozapalnych p yt akustycznych StoSilent Panel, wykonanych z granulatu szk a porowatego. Jako bezspoinowà pow ok wierzchnià na p ytach sufitu zastosowano warstw StoSilent Superfein na spoiwie silikatowym, o g adkiej strukturze powierzchni. Takie wykoƒczenie pomieszczeƒ w znacznym stopniu wp ywa na stworzenie komfortowego, ergonomicznego i budzàcego zaufanie Êrodowiska pracy. Wiadomo przecie, jak bardzo wa na jest w operacjach finansowych dyskrecja. Audytorium centrum kongresowego mieêci 225 osób i jest zoptymalizowane pod wzgl dem akustycznym za pomocà bocznych agli z p yt StoSilent Panel 2 StoJournal 2/2004

3 Ca y kompleks zró nicowanych pod wzgl dem wysokoêci budowli wp ywa na wizualny odbiór zarówno naro nika pó nocno-zachodniego z jego dwucz Êciowym wysokoêciowcem, jak i po udniowo-wschodniego z liczàcà 70 m naro nà wie à Strefy komunikacyjne przy wejêciach do dêwigów osobowych oêwietla Êwiat o poêrednie. Uk ad Êrodkowej cz Êci podwieszonego sufitu podkreêla kierunek przejêcia, a skoênie uniesione pola prowadzà do pionowych zamkni ç ABN AMRO World Headquarters Amsterdam W ciàgach komunikacyjnych du y nacisk po o ono na plastyczne ukszta towanie sufitów Projekt: budowa kompleksu biurowego ABN-AMRO Bank N. V. Amsterdam Pei Coob Freed & Partners Nowy Jork Projekt wykonawczy sufitów akustycznych: Iston bv Haaksbergen Wykonanie sufitów akustycznych: Verwol Projektafbouw Opmeer Zró nicowane formy sufitów z p yt akustycznych StoSilent Panel podkreêlajà charakter poszczególnych pomieszczeƒ. Zaokràglony sufit z poêrednim oêwietleniem w hallu przed wejêciem do sal konferencyjnych tworzy spokojny, relaksujàcy klimat Produkty Sto: StoSilent Panel StoSilent Superfein Zdj cia: Raoul Suermondt StoJournal 2/2004 3

4 Prezentacja obiektu Nowe ycie w londyƒskich dokach Wie e nad Tamizà Mieszkania nad wodà cieszà si coraz wi kszym powodzeniem. Wiele europejskich miast portowych Kopenhaga, Hamburg i Amsterdam dokona o przemiany swojej nie u ytkowanej od dawna portowej infrastruktury, odkrywajàc po o one najcz Êciej blisko miejskich centrów nadwodne tereny dla potrzeb urbanistycznego rozwoju. Pionierem tego procesu jest Londyn, ze swoimi, pochodzàcymi z XVIII wieku dokami o àcznej powierzchni 22 kilometrów kwadratowych. W tamtym okresie Londyn prze ywa wielki handlowy rozkwit. Magazyny, portowe pirsy i place prze adunkowe w pobli- u mostu London Bridge p ka y wprost w szwach. Koniecznym rozwiàzaniem sta o si poszerzenie rozbudowy tych obiektów w kierunku wschodnim, w dó Tamizy, na niedost pne dotàd, bagniste tereny. W latach powsta o tutaj wiele magazynów i basenów portowych. Dotychczasowe wsie Limehouse i Wapping zosta- y stopniowo wch oni te; pracownicy magazynów i stoczni osiedlili si w powsta ej dzielnicy East End, która sta a si swoistym zapleczem Londynu. Po okresie rozwoju koniunktura zacz a si pogarszaç. Do lat szeêçdziesiàtych XX wieku sytuacja na terenach doków zmieni a si dramatycznie. Morski transport towarów odbywa si coraz cz Êciej w kontenerach i ca kowicie pomija stare tereny prze adunkowe. W latach siedemdziesiàtych portowe zak ady, jeden po drugim, zaprzestawa y swojej dzia alnoêci. Pozosta- y po nich olbrzymie, nie budzàce adnego zainteresowania, zniszczone i ponure tereny. W roku 1981 rzàd Margaret Thatcher utworzy London Docklands Development Corporation (LDDC), urzàd planowania o prywatno-ekonomicznej strukturze, który przyjà na siebie zadanie stymulowania rozwoju terenów starych doków. Przedsi biorstwo typu non-profit, jakim by o LDDC, nie dzia a o jednak na podstawie obszernego planu strukturalnego, lecz praktykowa o planowanie typu demand-led-planning. Jego istota polega a na kierowaniu si bezpoêrednio popytem i podejmowaniu daleko idàcych decyzji dotyczàcych tych terenów, przy udziale przedstawicieli miejscowej spo ecznoêci. Pojawi y si pierwsze pozytywne rezultaty takich dzia aƒ. Wiele wydawnictw prasowych opuêci o legendarnà ulic Fleet Street i osiedli o si na Isle of Dog, obszarze po o onym w wielkim zakolu Tamizy uprzywilejowanym pod wzgl dem podatkowym. W tym samym czasie coraz bardziej popularne stawa o si te mieszkanie w loftach, co pociàgn - o za sobà coraz wi kszà liczb przebudowywanych starych magazynów. Isle of Dogs sta a si jednà, gigantycznà budowà zacz o rodziç si ca kiem nowe miasto w mieêcie. W latach na terenach doków zbudowano ponad 15 tys. nowych mieszkaƒ, a do 1998 roku zanotowano nap yw 49 tys. nowych mieszkaƒców i przyrost 60 tys. miejsc pracy. A 81 proc. nowo zbudowanych mieszkaƒ jest w asnoêcià mieszkaƒców, podczas gdy przed 1981 r. udzia ten wynosi zaledwie 5 proc. Potwierdza to, i rozwiàzane w 1998 r. LDDC stworzy o i ugruntowa o na tych terenach tak e ca kiem nowà struktur spo ecznà. Uda o si to równie dzi ki temu, e uznano sàsiedztwo wody za szczególnà jakoêç, z wdzi cznoêcià wykorzystanà przez architektów. Przyk adem mo e byç ca kiem nowe uporzàdkowanie historycznych terenów wokó basenu Limehouse Basin na zachodnim kraƒcu Isle of Dogs. Nowa za- Smuk e s upy sprawiajà, e dziewi ciokondygnacyjna bry a The Pinnacle wyglàda jak zawieszona w powietrzu. Powierzchnia elewacji jest w du ym stopniu zamkni ta budowa pomieêci a 262 apartamenty w szeêciu budynkach, z których najbardziej spektakularny lêniàcy bielà The Pinnacle opierajàc si na smuk ych podporach wznosi si na wysokoêç dziewi ciu kondygnacji. Wielka, ocieplona w systemie StoTherm Classic tarcza Êciany wystaje jak agiel ponad wysoki budynek przy Limehouse Basin, chroniàc go przed oddzia ywaniem komunikacyjnego ha asu 4 StoJournal 2/2004

5 1. Ocean Wharf 2. Pierhead Lock 3. Limehouse Basin 4. The Boardwalk Trafalgar Way Elewacja jednego z pi ciu rozciàgni tych w poziomie budynków przy Limehouse Basin wystajàce, tynkowane tarcze na lêniàcych b kitem s upach Limehouse Basin Robert MacDonald Associates Londyn Bellway Homes Ltd. Wykonawca: Renocon Ltd. Londyn Produkty Sto: StoTherm Classic StoColor Maxicryl Zdj cia: Paul Tyagi Ocean Wharf Jestico & Whiles Londyn Furlong Homes plc Waltham Cross Wykonawca: Telling Group Ltd. Wolverhampton Otwarty od strony wody ze swoimi wielkimi balkonami i wysokimi na ca à kondygnacj przeszkleniami od strony tylnej jest prawie ca kowicie zamkni ty. Takie ukszta towanie elewacji stanowi swojego rodzaju tarcz, chroniàcà przed ha asem od strony sàsiadujàcych bezpoêrednio z zabudowà autostrady i linii kolejowej. Ta poczàtkowo prosta, nabierajàca póêniej rozmachu tarcza przyjmuje marynistycznà form agla. Tworzy jà betonowa konstrukcja, pokryta ociepleniem w systemie Sto- Therm Classic ze styropianem o gruboêci 70 mm, stanowiàcym jednoczeênie izolacj akustycznà. Elewacje pi ciu innych, rozciàgni tych w poziomie budynków pokrywa z kolei w du ej cz Êci ok adzina z ceg y ceramicznej. Ich bry y podzielone sà na cofni te, górne kondygnacje mieszkaƒ typu penthouse i wystajàce, ocieplone i otynkowane na bia o, wsparte na b kitnych kolumnach tarcze. WejÊcia zaakcentowane sà czerwonobràzowymi s upami i wystajàcymi konstrukcjami dachowymi. W odleg oêci pi tnastu minut spacerem od renomowanych obiektów Canary Wharf, koszty mieszkaƒ wynoszà tutaj od funtów za jednopokojowy apartament, do okràg ego miliona funtów za penthouse. W obiekcie Ocean Wharf wspó grajà ze sobà dwie przeciwstawne formy budowli le- àca, siedmiokondygnacyjna, pod u na bry a i oderwana od niej dwunastokondygnacyjna wie a o przekroju eliptycznym. Na poziomie parteru obie cz Êci àczy dwukondygnacyjny hall. Tak e tutaj charakterystyczne jest zró nicowane rozwiàzanie materia owe elewacji utrzymany w ciep ym, ó tym tonie klinkier przeciwstawiony jest g adkiej, kolorowej powierzch- ni tynku. Kryje ona warstwy systemu StoTherm Classic, optymalizujàcego bilans energetyczny budynku. Powierzchnie uskoków i wyst pów elewacji dodatkowo podkreêla pokrywajàca je farba silikonowa. Zgrupowane wokó obszernego dziedziƒca cz Êci obiektu mieszkalnego Pierhead Lock wykazujà dynamiczne stopniowanie, znajdujàce swój kulminacyjny punkt w wysokiej, ukoronowanej masztem budowli frontowej. Wystajàce, ukszta towane na podobieƒstwo dysków balkony dodajà jej formalnego dramatyzmu i znajdujà swoje odbicie w cylindrycznych klatkach schodowych oraz po o onej naprzeciw, okràg ej budowli. Wszystkie elewacje na Êcianach murowanych z betonu komórkowego pokryte sà warstwami systemu ociepleniowego StoTherm Classic, z izolacjà ter- Dwunastokondygnacyjna, eliptyczna wie a obiektu Ocean Wharf àczy na elewacji utrzymany w ciep ym tonie klinkier z b kitnymi powierzchniami tynku Produkty Sto: StoTherm Classic StoSilco Color Zdj cia: Paul Tyagi Siedmiokondygnacyjna bry a Ocean Wharf po àczona jest ze swoim wysokim bratem dwukondygnacyjnym hallem. Wyst py i uskoki elewacji podkreêla zró nicowana kolorystyka StoJournal 2/2004 5

6 Wystajàce, zaokràglone balkony umo liwiajà najlepszy widok na Tamiz, a Êwiat o i cieƒ plastycznie modelujà bry y budowli Pierhead Lock sk ada si z wielu zró nicowanych pod wzgl dem wysokoêci bry budowli. Dominujàcymi formami sà tutaj cylindry i tarcze Budowla przy Boardwalk Trafalgar Way sk ada si z pokrytych klinkierem prostopad oêcianów i àczàcych je kolorowych tarcz. Te w kolorze ó tym u atwiajà lokalizacj wejêç Pierhead Lock Goddard Manton Londyn Wykonawca: Ardmore Construction Glasgow Produkty Sto: StoTherm Classic Stolit QS K Zdj cia: Paul Tyagi micznà o gruboêci 70 mm i lêniàco bia ym tynkiem Stolit QS na spoiwie organicznym o bardzo drobnym uziarnieniu. Ta wielowarstwowa struktura Êciany umo liwia uzyskanie wspó czynnika u o wartoêci 0,30 W/m 2 K i oszcz dnoêç powierzchni wewnàtrz budynku, wynoszàcà àcznie 240 metrów kwadratowych. Form tarcz na elewacji wykorzystuje tak e mieszkalna zabudowa The Boardwalk Trafalgar Way na wschodnim cyplu Isle of Dogs. B kitna tarcza wspiera tutaj uformowany trójkàtnie na wàskim pó wyspie budynek frontowy, z którego szczytu rozciàga si widok na Millenium Dome na przeciwleg ym brzegu Tamizy. Zaokràglona, utrzymana w ó tym kolorze tarcza Êciany podkreêla wej- Êcie do budynku. Powierzchnie obu pokryte sà barwionym tynkiem Stolit K na spoiwie organicznym o uziarnieniu 1,5 mm. Tak e tutaj system ocieplajàcy StoTherm Classic przyczynia si do poprawy bilansu energetycznego budowli. O ile poszczególne budowle sà bardzo interesujàce architektonicznie, o tyle proces planowania LDDC doprowadzi ostatecznie do powstania urbanistycznej ataniny, z o onej z wielu oddzielnych samotników. Odwiedziny doków mo na dzisiaj porównaç do podró- y przez architektoniczne pomys y minionego stulecia, z kilkoma architektonicznymi atrakcjami, lecz bez stworzenia modelowego charakteru kompleksowej przemiany tych po o onych blisko ÊródmieÊcia, zaniedbanych terenów portowych. Elewacj budowli Boardwalk Trafalgar Way od strony ulicy tak e podzielono na pojedyƒcze, wystajàce i cofni te fragmenty. Ten kubistyczny podzia jeszcze podkreêla zró nicowanie kolorystyczne i materia owe The Boardwalk Trafalgar Way Robert MacDonald Associates Londyn Bellwy Homes Ltd. Wolverhampton Wykonawca: Telling Group Ltd. Wolverhampton Produkty Sto: StoTherm Classic Stolit K Zdj cia: Paul Tyagi 6 StoJournal 2/2004

7 Modernizacja bloku mieszkalnego Z po eracza energetyczny minimalista Radykalna przemiana Stare elewacje pokryte by y p ytami w óknowocementowymi. W efekcie ca a bry a by a ma o spoista, rozbita optycznie na niewielkie powierzchnie Mówi si zwykle, e ze starego domu nie mo na zrobiç budynku niskoenergetycznego. W bamberskiej dzielnicy Südwest mo na napotkaç przyk ad ca kowicie temu przeczàcy. Modelowa modernizacja, wymuszona przez organizacj zajmujàcà si ochronà Êrodowiska naturalnego i krajowe przepisy, stworzy a ca kiem nowy wymiar. Jej realizacja umo liwi a przemian marnotrawcy energii we wzór jej oszcz dzania. Dzi ki przemyêlnemu po àczeniu nowych rozwiàzaƒ z dziedziny techniki i budownictwa, radykalnemu zmniejszeniu uleg o zu ycie energii pierwotnej i emisja CO 2. Przy rocznym zapotrzebowaniu na energi na poziomie 40 kwh/m 2 te dwa mieszkalne bloki utrzymujà si nawet poni ej granicy niskoenergetycznego standardu. Wi kszoêç niezb dnej energii grzewczej dostarcza za poêrednictwem pompy cieplnej pole geotermiczne, stworzone za pomocà dwudziestu wierceƒ na g bokoêç 90 metrów. Umieszczone na dachu dwa kolektory s oneczne o powierzchni 60 metrów kwadratowych wspomagajà system ogrzewania i podgrzewajà wod u ytkowà. Nadmiar ciep a z kolektorów s onecznych zostaje doprowadzony do pola geotermicznego, podobnie jak ciep o, odzyskane z kontrolowanego nawiewu i wywiewu powietrza. W trakcie modernizacji kuchni, azienek i wymiany okien zainstalowano w mieszkaniach elementy nawiewne i wywiewne, zapewniajàce dostatecznà wentylacj podstawowà. Przy zbyt du ej wilgotnoêci w pomieszczeniach zapewniajà one tak e dodatkowy dop yw powietrza. Te techniczne elementy majà jednak sens jedynie w po àczeniu z przedsi wzi ciami typu budowlanego. Nowe termoizolacyjne przeszklenie oraz ocieplenie elewacji, dachów i stropów piwnic obni y y zu ycie energii o ponad 75 procent. Dzi ki takim rozwiàzaniom 79 procent aktualnego zapotrzebowania energetycznego na ogrzewanie i wod u ytkowà mo na pokryç ze êróde energii odnawialnej. Energia pierwotna jest przy tym niezb dna jedynie do zasilania elektrycznych pomp, wentylatorów i elementów sterowania. Wy àcznie w okresach szczytowego zapotrzebowania energetycznego 73 mieszkania pobierajà dodatkowe ciep o z sàsiedniej lokalnej centrali grzewczej. Wszystkie te dzia ania zapobiegajà àcznie emisji 252 ton dwutlenku w gla w ciàgu roku. Starà, wielobarwnà i pokrytà siatkà spoin ok adzin z p yt w óknowo-cementowych zastàpiono bia ym tynkiem na spoiwie organicznym, wyraênie poprawiajàcym wyglàd zewn trzny bry y budynku. Dzi ki przeniesieniu wielu instalacji zasilajàcych do jednego pionu, umieszczonego przy Êcianie zewn trznej klatek schodowych, uda o si usunàç ich niepraktyczne rozproszenie. Stare boczne okna zastàpiono bardziej skutecznym oêwietleniem od strony frontowej. Dzi ki temu modernizacja doda a tej, wyposa onej w liczne tarasy budowli, energetycznej Êwie oêci i pomog a uzyskaç zupe nie nowy wyglàd. Na modernizacji skorzysta a nie tylko funkcjonalnoêç, lecz tak e wyglàd zewn trzny budynków. Strefy klatek schodowych zosta y wyraênie zaakcentowane, ich elewacje pozbawione podzia ów, a oêwietlenie wn trz uleg o znacznej poprawie.typowe dla budynków z tarasami liczne wyst py i uskoki stanowi y znaczne utrudnienie przy opracowaniu szczegó ów systemu ociepleniowego Po modernizacji dominujàca na Êcianach biel pozwala na lepsze rozpoznanie kompozycyjnej jednoêci i struktury bloku mieszkalnego zespó mieszkaniowy Bamberg Südwest Projekt: ekologiczna modernizacja Lokalizacja: Salierstrasse 4 10 i Bamberg Joseph Stiftung Bamberg Joseph Stiftung Bamberg Wykonawca: BBs Dach GmbH Bamberg Produkty Sto: StoTherm Classic StoTherm Mineral Stolit Zdj cia: Rolf Nachbar StoJournal 2/2004 7

8 Prezentacja obiektu Nowy stadion dla Bazylei Czerwony ar Elewacj zewn trznà tworzy 4360 zamontowanych pionowo, przezroczystych kopu Dla uzyskania odpowiedniego efektu optycznego podpory drugiego poziomu balkonów sà ledwo widoczne. Nadaje to trybunie wizualnej lekkoêci Stadion St. Jakob-Park Bazylea Projekt: budowa obiektu sportowego Lokalizacja: St. Jakob-Strasse 395 Bazylea Winterthur Versicherung, Suva, Pensionskasse Basler Staatspersonal Herzog & de Meuron Bazylea Projekt kolorystyczny: Herzog & de Meuron z Rémy Zaugg i Michéle Zaugg-Röthlisberger Generalny wykonawca: Marazzi AG Berno Wykonanie pow ok: Schweitzer Sine AG Bazylea Wykonanie oznakowania: TOP Siebdruck Münchenstein Produkty Sto: StoCryl V 100 QS StoLook Metallic StoCryl In StoColor Maxicryl StoPox WL 100/200 StoColor Latex 5000 Sto-PremiumColorlac Satin AF Sto-PremiumColorlac Gloss AF Zdj cia: Hans Ege O starej Êwiàtyni pi karskiego kultu w Bazylei nikt ju nie chcia rozmawiaç. Pod koniec 1998 stary stadion zwany Jogelli zosta w koƒcu rozebrany, by zrobiç miejsce nowemu, nowoczesnemu i pod wieloma wzgl dami zaskakujàcemu obiektowi. Plany nowego Jogelli ego powsta y w renomowanym bazylejskim biurze architektonicznym Herzog & de Meuron. Jego szefowie Jacques Herzog i Pierre de Meuron znani sà jako zajadli kibice klubu FC Basel i praktykujàcy mi oênicy gry w pi k. To by szcz Êliwy zbieg okolicznoêci. Dzi ki temu w Bazylei znajduje si dzisiaj przejrzyêcie i jasno zaprojektowany sportowy obiekt, zaskakujàcy nie tylko swoim wyglàdem zewn trznym. Herzog i de Meuron znani sà z eksperymentalnego podejêcia do pow ok projektowanych przez siebie budowli. Gra za pomocà plastycznych ornamentów, materia ów i struktur prowadzi zawsze do ca kiem nowych niespodzianek. T tradycj podtrzymuje tak e stadion Jogelli. Jego elewacje sk adajà si z dok adnie 4360 poliw glanowych przeêroczystych kopu - Êwietlików, które zwykle montowane sà na dachach. Tutaj zamontowano je w p aszczyênie pionowej. Nadaje to tej skrzyni ze Êci tymi kraw dziami wyglàd, który mo na umie- Êciç gdzieê mi dzy szlifowanym, szlachetnym kamieniem a powietrznà poduszkà. W dniach pi karskich rozgrywek dramatyzm dodatkowo roênie stadion wydaje si arzyç na czerwono. Dzi ki swojej przejrzystoêci pow oka przepuszcza Êwiat o. W czasie meczu wn trze stadionu jest oêwietlone, a dominujàce tam czerwone Êwiat o wydostaje si na zewnàtrz. Czerwieƒ, klubowy kolor FC Basel, obejmuje przede wszystkim obszar trybun, betonowe podpory i dolne powierzchnie drugiego poziomu balkonów. Wynurza si tak e na le àcych z ty u galeriach i wejêciach na widowni. Czerwieƒ towarzyszy widzom w czasie gry i, jako szczególna oprawa, wzmacnia optyczne dzia anie zielonego koloru murawy. W drugim z klubowych kolorów niebieskim utrzymane sà wszystkie, wykonane z tworzywa sztucznego siedzenia na stadionie, specjalnie zaprojektowane przez architektów. Sanitarne i serwisowe boksy w galeriach opatrzone sà weso ymi piktogramami i pokryte spokojnà, srebrzystà pow okà. Ze wzgl du na to, e drugi poziom balkonów jest wyraênie cofni ty poza smuk y dach, a jednoczeênie wystaje za pierwszy poziom bez widocznych podpór, tak e widok wn trza stadionu jest spokojny i nie ulega optycznemu podzia owi na oddzielne elementy. Lo e zosta y przez architektów umieszczone w pod u nym budynku, który usytuowany jest bezpo- Êrednio przy d u szym boku stadionu i przewy sza go o kilka kondygnacji. Ta bry a, ze swoimi uformowanymi w kszta cie kàta ostrego zakoƒczeniami, mieêci poza lo ami tak e siedzib zarzàdu zwiàzku pi karskiego, centrum prasowe, urzàdzenia serwisowe, w kondygnacji podziemnej centrum handlowe, a w górnych dom spokojnej staroêci. To pozornie abstrakcyjne zestawienie pozwala jednak na integracj stadionu z przestrzenià miasta. Sta si on w ten sposób elementem codziennego, miejskiego ycia, a nie tylko punktem sporadycznych spotkaƒ. To wielofunkcyjny, zlokalizowany na obrze ach kompleks, dzi ki któremu miasto uzyska a nowe centrum wraz z pochodzàcymi od niego, nowymi impulsami natury urbanistycznej. Herzog i de Meuron poszli ju dalej: do Monachium, gdzie bez trudu wygrali konkurs na nowy stadion dla klubu FC Bayern. Wyraêne oznakowanie, obok weso ych piktogramów, precyzyjnie prowadzi przez ró ne strefy stadionu 8 StoJournal 2/2004

9 Na specjalnie ukszta towanych siedzeniach z tworzywa sztucznego znajduje tutaj miejsce kibiców pi ki no nej. Do spójnej koncepcji ca oêci nale y tak e bliskoêç widowni i boiska Budowa stanu surowego z elementów prefabrykowanych trwa a tylko trzy miesiàce. Dzi ki zastosowaniu pow oki ze StoCryl V 100 QS harmonogram robót nie by zagro ony i to pomimo niekorzystnych warunków atmosferycznych StoJournal 2/2004 9

10 Prezentacja obiektu Most Kotlarski w Krakowie Wizytówka miasta Most Kotlarski wyró nia si oryginalnym, dynamcznym kszta tem ukowej konstrukcji Przekazany do u ytku w grudniu 2001 r. most Kotlarski w Krakowie jest cz Êcià projektowanej trasy Kotlarskiej, która po àczy centrum miasta z jego po udniowymi dzielnicami. Ta pi kna budowla komunikacyjna wyró nia si oryginalnym, dynamicznym kszta tem ukowej konstrukcji stalowej w formie wyd u onej soczewki, sk adajàcej si z czterech uków górnych i tylu dolnych oraz ortotropowego pomostu. Autorem koncepcji architektonicznej mostu, uznanej przez jury zorganizowanego przez SARP konkursu za najlepszà, jest arch. Witold Gadomski. Projekt koncepcji konstrukcyjnej opracowa krakowski Transprojekt, gdzie przygotowano równie dokumentacj budowlanà i wykonawczà. Most zbudowa jako generalny wykonawca Mostostal Kraków SA. Konstrukcj noênà pomostu stanowi stalowa p yta ortotropowa, sk adajàca si z blachy o gruboêci 12 mm, pod u nych eber korytkowych i poprzecznych eber dwuteowych opartych na pod u nych belkach g ównych usytuowanych w p aszczyznach dêwigarów ukowych. Belki g ówne sà po àczone z ukami Przekrój pod u ny mostu górnymi wieszakami, a z ukami dolnymi s upami dwuteowymi. Podpory mostu stanowià masywne filary elbetowe na brzegach rzeki, posadowione na palach o Êrednicy 1,5 m i d ugoêci 17 m. Monta tego jednoprz s owego mostu odbywa si w dwóch etapach. Blok z o ony z pomostu oraz uków dolnych zosta zmontowany na prawym brzegu Wis y, a nast pnie nasuni ty na podpory. Potem przeprowadzono monta uków górnych, st eƒ i wieszaków. Warto w tym miejscu dodaç, i d ugoêç stalowego prz s a ukowego mostu Kotlarskiego wynosi 166 m i jest najd u szym takim prz s em w Polsce. Na pomoêcie o ca kowitej szerokoêci 36,84 m znajdujà si dwie dwupasmowe jezdnie, 10 StoJournal 2/2004

11 Przekrój poprzeczy w Êrodku rozpi toêci prz s a Nawierzchnie jezdni po o ono na pod o u gruntujàcym StoPox ZNP i warstwie poêredniej StoPox TEP Multi Top Chodniki i Êcie ki rowerowe mostu wykonano z materia ów Sto-ispo o sprawdzonych walorach u ytkowych Po u o eniu dwu warstw pow oki StoPox ZNP i zasypaniu wierzchniej warstwy drobnym piaskiem kwarcowym, na cz Êç p yty mostu przeznaczonej dla ruchu ko owego na o ono warstw materia u epoksydowo-smo owego StoPox TE 21, zasypanego drobnym t uczniem bazaltowym zapewniajàcym dobrà przyczepnoêç nak adanej naƒ warstwy wierzchniej jezdni z asfaltobetonu. Natomiast w cz Êci p yty przeznaczonej pod chodniki i Êcie ki rowerowe na wy ej opisane pod o e gruntujàce StoPox ZNP u o ono pow ok epoksydowo-poliuretanowà StoPox TEP Multi Top z lekkà domieszkà piasku kwarcowego. Ale same nawierzchnie chodników i Êcie ek rowerowych wykonane zosta y w zudwa chodniki dla pieszych, dwie Êcie ki rowerowe oraz w osi mostu pomi dzy ukami wewn trznymi zarezerwowana przestrzeƒ dla torowiska szybkiej kolei miejskiej majàcej po àczyç po udniowe i pó nocne dzielnice Krakowa. Wykonanie powierzchni u ytkowej mostu poprzedzi o bardzo staranne oczyszczenie i odt uszczenie stalowej p yty ortotropowej. Na tak przygotowana powierzchni p yty na o ono dwie warstwy gruntujàcej ywicy epoksydowej StoPox ZNP, zapewniajàcej trwa e zabezpieczenie antykorozyjne, bowiem materia ten, zawierajacy rozpuszczalnik, dzi ki zawartoêci aktywnych przeciwkorozyjnych pigmentów wià e na stali i elazie, stanowiàc pow ok gruntujàcà pod kolejne warstwy. pe nie odmienny sposób. Na chodnikach Êwie o u o onà warstw StoPox TEP Multi Top zasypano a do zupe nego nasycenia piaskiem kwarcowym, uzyskujàc w ten sposób efekt trwa ej antypoêlizgowoêci. ZaÊ na Êcie kach rowerowych u o- ono jeszcze jednà warstw, tym razem z elastycznej ywicy epoksydowej StoPox PH-DVE w kolorze czerwonym. Most Kotlarski w Krakowie to budowla na wskroê nowoczesna. Zarówno pod wzgl dem architektonicznym i konstrukcyjnym, jak te technologii wykonania poszczególnych prac oraz u ytych materia ów. To prawdziwa wizytówka odzyskujàcego blask Krakowa. Pawe Danielewicz Doradca Techniczny ds. Cretec Most Kotlarski w Krakowie Gmina Miasta Kraków Studio Archi 5 Witold Gaw owski wraz z zespo em Projekt konstrukcyjny: Transprojekt Kraków Bogdan Majcherczyk wraz z zespo em Generalny wykonawca: Mostostal Kraków SA Produkty Sto-ispo: StoPox IHS BV StoPox ZNP StoPox TEP Multi Top StoPox TE 21 StoPox PH DVE Zdj cia: Andrzej Ziemkiewicz StoJournal 2/

12 Prezentacja obiektu wywiad Na miar Mercedesa Rozmowa z Mariuszem Rutzem, architektem i wspó w aêcicielem spó ki J.S.K. Architekci, która zaprojektowa a dla koncernu DaimlerChrysler kompleks biurowo-handlowo-serwisowy, w tym najwi kszy w Europie Ârodkowo-Wschodniej salon sprzeda y samochodów Mercedes-Benz w Warszawie Co si kryje pod nazwà J.S.K. Architekci? JesteÊmy cz Êcià grupy J.S.K. jednego z najwi kszych w Niemczech biur architektonicznych, za o onego w 1963 roku we Frankfurcie nad Menem, zatrudniajàcego dwustu projektantów. W Polsce funkcjonujemy od 1998 roku, jako spó ka prawa polskiego, zatrudniajàc dwunastu architektów. Naszym klientom zapewniamy kompleksowà obs ug projektowà, poczynajàc od prac urbanistycznych, poprzez projektowanie architektoniczne i wystrój wn trz po projekt management i us ugi inwestora zast pczego. Projektujemy budynki biurowe i mieszkalne, hotele, centra handlowe, jednak naszà g ównà specjalnoêcià sà obiekty komunikacyjne, takie jak terminale lotnicze i kolejowe, terminale cargo, centra lotnicze. Od lat pe nimy rol generalnego projektanta lotnisk: we Frankfurcie nd Menem, Düsseldorfie oraz Münster-Ostnabrück. Aktualnie wed ug naszych projektów i z naszym udzia em powstaje centralne lotnisko Berlina Schönefeld. Nasze roczne obroty si gajà 17,5 mln euro. W Polsce jednym z naszych najwi kszych projektów jest kompleks biurowo-handlowoserwisowy koncernu DaimlerChrysler, w aênie zrealizowany w Warszawie. MieÊci si tam m. in. obszerne centrum handlowo-serwisowe samochodów Mercedes-Benz, Smart i Maybach. Jest to najwi kszy w Eu- 12 StoJournal 2/2004

13 ropie Ârodkowo-Wschodniej salon sprzeda y tych samochodów. Czy projektowanie tego kompleksu by o dla architekta zadaniem interesujàcym? Wprawdzie nie by to pierwszy nasz projekt wykonywany na zamówienie koncernu DaimlerChrysler, którego cz - Êcià jest Mercedes Car Group, ale by o to zadanie szczególne, dla architekta niezmiernie interesujàce. WczeÊniejsze nasze prace projektowe dla Mercedesa dotyczy y obiektów biurowych w Niemczech. Tymczasem warszawska siedziba koncernu DaimlerChrysler stanowi kompleks budynków o ró nym przeznaczeniu. Pod wzgl dem funkcjonalnym àczy salon sprzeda y i serwisu pojazdów Mercedes Car Group z oêrodkiem szkole- Wa nym elementem wystroju warszawskiego salonu samochodowego Mercedesa sà barwne ekrany wewnàtrz przestrzeni ekspozycyjnej, o szlachetnej fakturze stiuku, wykonane przy u yciu StoLook Marmorino niowym i konferencyjnym oraz budynkiem biurowym. Nie jest wi c jednym z wielu punktów sprzeda y i serwisu samochodów produkowanych przez koncern, lecz integruje te funkcje, stanowi przede wszystkim jego g ównà siedzib w Polsce. Dla nas, architektów, projekt by wi c wyzwaniem szczególnym, którego istota polega a na uzyskaniu efektu synergii poprzez zintegrowanie w jednym obiekcie tak ró nych funkcji zarówno pod wzgl dem u ytkowym jak i formalnym. Architekt przyst pujàc do projektowania obiektu przeznaczonego do prezentacji, sprzeda y i obs ugi technicznej samochodów okreêlonej marki, chcàc nie chcàc w àcza si we wspó zawodnictwo producentów samochodów, w tym wypadku samochodów presti owych... Wspó zawodnictwo mi dzy producentami samochodów ulega bez wàtpienia coraz wyraêniejszemu zaostrzeniu. Z tego powodu ka dy z nich stara si jeszcze wyraêniej wydobyç profil w asnej marki i uczyniç go niepowtarzalnym. Wa nà rol odgrywa w tym punkt sprzeda y miejsce gdzie mo na pojazd oglàdaç, kupowaç, a potem poddawaç obs udze. Wielkie koncerny samochodowe majà pewne wyobra enie tego, w jaki sposób chcà prezentowaç si na zewnàtrz. To wyobra enie przybiera postaç StoJournal 2/

14 Farba StoColor Crylan barwi na niebiesko portale wejêciowe oraz betonowe tarcze na fasadzie salonu katalogu definiujàcego pewne elementy, które muszà si znaleêç w zamawianym obiekcie. Elementy te stanowià harmonijne sk adniki otwartego systemu wzorniczego dla pomieszczeƒ wystawienniczych wszystkich salonów sprzeda y, w tym wypadku Mercedesa. Podstawowà ideà, która znalaz a urzeczywistnienie w zaprojektowanym przez nas warszawskim salonie samochodów Mercedesa, jest podkreêlenie wysokiej klasy sprzedawanych w nim samochodów, ich komfortu i wyp ywajàcego zeƒ presti u. Generalnà zasadà, która przyêwieca a nam w jego projektowaniu by a komunikatywnoêç i czytelnoêç funkcji przy zachowaniu najwy szej jakoêci rozwiàzaƒ estetycznych i materia owych. Nie jest rzeczà przypadku w jakiej cz Êci tego salonu stoi okreêlony rodzaj samochodów: najwy szej klasy samochody osobowe, samochody dla m odszych klientów, czy te samochody dostawcze. Dla ka dej z tych grup pojazdów zaprojektowaliêmy przyporzàdkowane jej miejsce, którego klimat sprzyja podkreêleniu walorów produktu. Istotnà rol w kszta towaniu tego klimatu spe ni wspomnia- ny inwestorski katalog firmowych elementów i detali architektonicznych, stosowanych we wszystkich salonach sprzeda y Mercedesa. Jednym z takich elementów sà barwne ekrany wewnàtrz przestrzeni ekspozycyjnej, o szlachetnej fakturze stiuku, wykonane przy u yciu specjalnego materia u StoLook Marmorino, produkowanego przez firm Sto-ispo. Nie jest to zresztà jedyny materia tej firmy, jaki zosta u yty w pracach wykoƒczeniowych warszawskiego salonu sprzeda y Mercedesa i ca ego kompleksu biurowohandlowo-serwisowego DaimlerChrysler. Farba Sto-ispo barwi na niebiesko portale wejêciowe oraz betonowe tarcze na wschodniej fasadzie salonu samochodowego. Jej zastosowanie tak e nie by o dzie em przypadku; daje ona bowiem gwarancj, e ów firmowy kolor Mercedesa nie przyblaknie nawet po wielu latach. Kolejnym rozwiàzaniem technologicznym Sto-ispo, który wykorzystaliêmy projektujàc cz Êç biurowà warszawskiego kompleksu, by bezspoinowy system akustyczny, który nie tylko zapewnia dobrà akustyk sal konferencyjnych, lecz umo liwia tak e zachowanie jednolitych tafli sufitów, nawet w du ych pomieszczeniach. ZnajomoÊç walorów tych materia ów pozwala sàdziç, e mia pan z nimi do czynienia ju wczeêniej... W istocie. Jak ju wspomnia em, nasze biuro architektoniczne zajmuje si projektowaniem obiektów, których wysokie walory u ytkowe i formalne, a co za tym idzie i najwy sza jakoêç wykoƒczenia, sà podstawowym wymogiem inwestorów. A spe nienie tego ostatniego wymogu by oby trudne bez u ycia dobrych, niezawodnych materia ów wykoƒczeniowych. Takich na miar Mercedesa... Dzi kuj za rozmow. kompleks biurowohandlowo-serwisowy w Warszawie DIL Polska sp. z o.o. U ytkownicy obiektów: DaimlerChrysler Automotive Polska DaimlerChrysler Services Leasing DaimlerChrysler Services Bank Polska DaimlerChrysler Fleet Management Firmowy salon sprzeda y i punkt serwisowy Mercedes-Benz Warszawa J.S.K. Architekci sp. z o.o. Warszawa Wykonawca: Zublin Polska sp. z o.o. Poznaƒ Systemy Sto-ispo: Bezspoinowy system akustyczny StoSilent Panel Produkty Sto-ispo: StoSilent Fix StoSilent Plan StoSilent Panel StoSilent Superfein StoPlex W StoPrep Miral StoLevell Uni StoLevell In F Sto-Baukleber Sto-Dispersionskleber StoMiral Nivell StoColor Crylan StoLook Metallic StoLook Marmorino StoLook Wax Zdi cia: J. M. Goliszewski & J. Woêniak / Epoka T. Wernicki Rozmawia : Teodor Wernicki Kompleks budynków DaimlerChrysler w Warszawie Dobrà akustyk sal konferencyjnych zapewniajà sufity wykonane w technologii bezspoinowego systemu akustycznego StoSilent Panel Powierzchnia dzia ki m 2 Salon sprzeda y Mercedes-Benz Warszawa 5218 m 2 Pomieszczenia serwisu Mercedes-Benz Warszawa 3405 m 2 Pomieszczenia biurowe m 2 Centrum konferencyjne 722 m 2 Centrum szkoleniowe 1105 m 2 Pomieszczenia gastronomiczne 680 m 2 Powierzchnia gara u naziemnego 5996 m 2 Powierzchnia gara u podziemnego 3135 m 2 Koszt budowy kompleksu 250 mln z 14 StoJournal 2/2004

15 Renowacje zabytku Renowacja dworca w Bia ymstoku Uroda profili Dworzec w Bia ymstoku jest bardzo charakterystycznym budynkiem z prze omu wieków. Bogato rzeêbione i boniowane elewacje pe ni y od poczàtku reprezentacyjne funkcje wa nej stacji na trasie Wiedeƒ-Petersburg. Niestety, jak wiele innych budynków z XIX w. w Polsce, obiekt ten w ostatnich latach stopniowo niszcza, a wczeêniejsze cz Êciowe remonty mia y jedynie charakter doraêny. Wreszcie w latach budynek doczeka si kompleksowej renowacji, która ca kowicie odmieni a obraz zniszczonych elewacji i wn trz. Dokumentacja projektowa zosta a wykonana przez S.B.P. Projekt z Bia egostoku. Ca oêcià prac kierowa architekt Marek Tekieƒ. Technologi remontu elewacji przyj to w oparciu o materia y Sto-ispo. Zasadniczym problemem prac elewacyjnych by y doêç du e gruboêci boni i profili, które w praktyce nale a o odtworzyç w ca oêci. Wymaga o to zarówno u ycia specjalistycznych materia ów, jak i wysokiej jakoêci wykonawstwa. W tej sytuacji specjaliêci Sto-ispo zaproponowali przygotowanie ró nego rodzaju zapraw zale nie od miejsca i sposobu ich nak adania. Warstwy podk adowe wykonano z niskoskurczowych zapraw wapienno-trassowych, oczywiêcie specjalnie zbrojnych elastycznymi siatkami. Warstwy wykoƒczeniowe wykonywane w technice ciàgnionej nak adano z elastycznego materia u Stuckoplan spezial. Wiele elementów dekoracyjnych przygotowywano w pracowniach, a póêniej wykonane z materia u StoDeco Form tzw. odlewy montowano na Êcianach budynku. Na koƒcowy efekt zgodnie z wymogami s u b konserwatorskich mia y z o yç si wierzchnie warstwy tynków wraz z kolorystykà. Powierzchnia tynków na niektórych Êcianach z za o enia mia a byç bardzo g adka. Jednak wi kszoêç tradycyjnych, mineralnych wypraw tynkarskich ze wzgl dów technologicznych musi zawieraç dodatki kruszyw, które tutaj powodowa y jednak zbyt ostrà faktur (taka powierzchnia by a akceptowana tylko w niektórych miejscach). Z kolei g a- dzie gipsowe lub akrylowe nie nadawa y si na tego typu elewacje. Firma Sto-ispo i tym razem znalaz a rozwiàzanie; àdany efekt mo na by o uzyskaç przy u yciu StoPrep Miral silikatowej pow oki poêredniej z wype niaczami. Materia ten ma bardzo wysokà dyfuzj pary wodnej, niezbyt wysokà wytrzyma oêç dopasowanà do zabytkowego pod o a i daje si szlifowaç bàdê obrabiaç na sucho. Ciekawym rozwiàzaniem technologicznym by o tak e wykonanie warstw coko owych ze specjalnie zbrojonych, odpornych na uderzenia p yt StoVentec. By o to konieczne, poniewa cz Êç Êcian zosta a ocieplona przy u yciu mi kkich systemów z we nà mineralnà. Wszystkie Êciany zosta y pomalowane specjalnà farbà StoLotusan. Ta mikrosilikonowa farba produkcji Sto-ispo posiada dodatkowo zdolnoêç samozmywania, co z pewnoêcià b dzie mia o znaczenie przy takim obiekcie jak dworzec. Stacja na dawnej trasie Wiedeƒ Petersburg znów sta a si jednym z najbardziej reprezentacyjnych budynków Bia egostoku. Robert Koprowicz Konsultant technologiczny Sto-ispo Dworzec kolejowy w Bia ymstoku renowacja Dokumentacja projektowa: S.B.P Projekt, Bia ystok Polskie Koleje Paƒstwowe Wykonawca: Kontbud, Bydgoszcz Produkty Sto-ispo: StoDeco Form Stuckoplan spezial Trass-Kalk StoPrep Miral StoVentec Trägerplatte Sto-HydroGrund StoLotusan StoFassadenspachtel ispo Klasyk StoPrim Grundex System ociepleniowy Ispotherm A StoJournal 2/

16 Renowacje zabytku Renowacja bramy wjazdowej Pa acu Branickich w Bia ymstoku Podlaski Wersal Pa ac Branickich w Bia ymstoku to jeden z naszych z najwspanialszych barokowych zespo ów pa acowo-ogrodowych, zwany nawet Podlaskim Wersalem. To pi kne za o enie powstawa o w dwóch etapach. W pierwszym pi trowy pa ac Wiesio owskich z prze omu XVI i XVII w. rozbudowano dla stolnika koronnego Stefana Branickiego, wg projektu jednego z najznamienitszych architektów dzia ajàcych na terenie Polski Tylmana z Gameren. Natomiast StoJournal Czasopismo projektantów, architektów i inwestorów Nr 2/2004, nak ad: Wydawca: Sto-ispo sp. z o.o Warszawa, ul. Zabraniecka 15 Redakcja: Teodor Wernicki, Aleksandra Zych-Màczka Warszawa, ul. Zabraniecka 15 tel fax Zamówienia bezp atnej wysy ki StoJournal prosimy przesy aç faksem: w drugim etapie od 1728 r. do II po. XVIII w. pa ac i otoczenie przekszta cono w wielkà rezydencj dla hetmana wielkiego koronnego Jana Branickiego. II wojna Êwiatowa nie oszcz dzi a gmachu, ale po spaleniu w 1944 r. cz Êciowo go odbudowano i zrekonstruowano. Obecnie jest siedzibà Akademii Medycznej. Trwajàce od kilku lat dalsze prace rewaloryzacyjne majà przede wszystkim na celu konserwacj i renowacj elewacji budynków kompleksu wraz z przywróceniem kolorystyki i ogólnego wygladu najbardziej zbli onego do pierwowzoru. Na tym etapie przeprowadzono równie renowacj pi knej bramy, otwierajàcej oê ca ego za o enia pa acowego. Budynek ten pochodzi z drugiego etapu rozbudowy kompleksu wg proj. Jana Klemma i ma charakter arkadowego uku triumfalnego zwieƒczonego gliorettà. Ca oêç prac elewacyjnych bramy prowadzi a firma budowlanokonserwatorska Kontbud z Bydgoszczy, a zadanie doboru technologii materia ów renowacyjnych otrzyma a firma Sto-ispo. Zniszczenia wyst pujàce na elewacjach budynku bramy by y niestety bardzo typowe i dotyczy y g ównie odparzeƒ starych tynków podk adowych na wszystkich kondygnacjach oraz zawilgocenia strefy coko owej. Stàd te wczeêniejsze programy naprawcze by y doêç proste; polega y na wymianie tynków i za o eniu silnych opasek na cokole. Budynki zabytkowe podlegajà jednak zupe nie innemu re imowi technologicznemu. W a- Ênie dlatego zbyt silne tynki cementowe czy cementowo-wapienne nie tylko same szybko ulegnà zniszczeniu, ale mogà te spowodowaç stopniowà degradacj ceglanych Êcian przez wzrost zawilgocenia czy wprowadzenie do muru szkodliwych soli. Nale a o wi c wyraênie rozgraniczyç sk ad wypraw zale nie od przyczyn zniszczeƒ. Na cokole, ze wzgl du na obecnoêç soli rozpuszczalnych, firma Sto-ispo zaproponowa a wykonanie szerokoporowych tynków renowacyjnych WTA, zaê na wy szych kondygnacjach zastosowanie wypraw wapienno-trassowych. Tynki renowacyjne, dzi ki swojej porowatoêci i wysokiej dyfuzyjnoêci, posiadajà zdolnoêç kumulowania soli bez blokowania wilgoci zawartej w murze. Dlatego jest to najtrwalszy obecnie sposób na wykonanie tynku coko owego w obiekcie zabytkowym. Z kolei zaprawy trassowe, zastosowane na kondygnacjach, to jedne z najstarszych zapraw hydraulicznych, wykorzystywane jeszcze przez staro ytnych Rzymian. Trass to zastyg a lawa wulkaniczna, dzi ki jego dodatkowi klasyczna zaprawa wapienna staje si znacznie bardziej odporna na warunki zewn trzne, przy zachowaniu najwa niejszych cech potrzebnych do renowacji zabytku wysokiej paroprzepuszczalnoêci, niskiego skurczu i niezbyt wysokiej wytrzyma oêci mechanicznej. Przy renowacji pa acowej bramy zastosowano, g ównie ze wzgl dów ekonomicznych, wapno zawierajàce ok. 55% trassu (Trass-Kalk), na bazie którego wykonawca przygotowywa, bezpoêrednio na placu budowy, wyprawy podk adowe. Proporcje z kruszywem ustalano zale nie od miejsc wykonania tynku i rodzaju zaprawy inne by y dla profili, inne dla warstw przeznaczonych na p aszczyzny. Na ca oêç elewacji na o ono koƒcowà zacierk, której faktur wybrano z udzia em nadzoru konserwatorskiego po wielu próbach. Zastosowano specjalnà szpa- chl ispo Klasyk, zawierajàcà mikrow ókna, materia o bardzo niskim skurczu, bardzo dobrej przyczepnoêci i wysokiej elastycznoêci. Ostateczny wyglàd mia nadaç elewacji oczywiêcie kolor. Poczàtkowo planowano na o enie farb silikatowych jednak usytuowanie obiektu w centrum miasta oraz wysokie ryzyko zabrudzeƒ na coko ach (brama nadal pe ni funkcj przejazdowà) sprawi y, e farby musia y mieç w aêciwo- Êci hydrofobowe. Takie warunki spe nia y tylko farby krzemoorganiczne (silikonowe). Zastosowano wi c czysto silikonowà farb Sto- Silco Color. Prace ukoƒczono w lipcu 2004 r. Robert Koprowicz Konsultant technologiczny Sto-ispo Brama wjazdowa Pa acu Branickich w Bia ymstoku Nadzór konserwatorski: Barbara Kubisa Urzàd Wojewódzki w Bia ymstoku Wykonawca: Kontbud, Bydgoszcz Produkty Sto-ispo: Trass-Kalk Trass-Kalk-Porengrundputz WTA Trass-Kalk-Sanierputz WTA ispo Klasyk StoPrim Micro StoSilco Color Sto NowoÊci Czasopismo wykonawców budowlanych. Ukazuje sie dwa razy w roku. Prezentuje nowe osiàgni cia w pracach badawczych i rozwojowych Sto-ispo, porady dotyczàce zastosowania i obróbki materia ów, wywiady oraz wiele innych informacji przydatnych wykonawcom budowlanym. Zamówienia bezp atnej wysy ki Sto NowoÊci prosimy przesy ac faksem:

Przyczyny i zale noêci. Atut jakoêci. Sztuka porowatoêci. Izolacja Êcian piwnic. Materia y Sto-ispo na zamkowych elewacjach.

Przyczyny i zale noêci. Atut jakoêci. Sztuka porowatoêci. Izolacja Êcian piwnic. Materia y Sto-ispo na zamkowych elewacjach. Rok V Nr 2(6)/2004 Czasopismo wykonawców budowlanych Algi i grzyby na powierzchniach elewacji Przyczyny i zale noêci Ocieplanie elewacji Atut jakoêci Zalety i ograniczenia tynków renowacyjnych Sztuka porowatoêci

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Nr 3 ( 21) Zapraszamy na www.ceresit.pl/rs/! str. 2-3. str. 4. str. 6. lipiec/wrzesień 2009

Nr 3 ( 21) Zapraszamy na www.ceresit.pl/rs/! str. 2-3. str. 4. str. 6. lipiec/wrzesień 2009 K W A R T A L N I K B R A N Y P Y T K A R S K I E J Nr 3 ( 21) lipiec/wrzesień 2009 Âcianki z p yt gipsowo kartonowych to wdzi czny materia do kreowania wn trz ka dego domu czy mieszkania. Wszystkim osobom

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych.

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych. INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (95) 12012 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t strona 28 Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych W numerze m. in.:

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (93) 52011 ISSN 1427-213X WRZESIE -PAèDZIERNIK m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 6. Kopalnia granitu Kwarc z Kostrzy ko o Strzegomia

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (77) 12009 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Organizatorzy targów Intermat nie bojà si s owa kryzys.

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (82) 62009 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Jubileusz 35-lecia dzia alnoêci OÊrodka Centralnego

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

X EDYCJA ARCHITEKTONICZNE WARSZAWSKICH KWIECIE - MAJ. Wystawa pod Honorowym Patronatem Prezydenta m. st. Warszawy LECHA KACZY SKIEGO

X EDYCJA ARCHITEKTONICZNE WARSZAWSKICH KWIECIE - MAJ. Wystawa pod Honorowym Patronatem Prezydenta m. st. Warszawy LECHA KACZY SKIEGO R Y S U N K I ARCHITEKTONICZNE I M A K I E T Y N O W Y C H WARSZAWSKICH I N W E S T Y C J I KWIECIE - MAJ X EDYCJA Wystawa pod Honorowym Patronatem Prezydenta m. st. Warszawy LECHA KACZY SKIEGO Katalog

Bardziej szczegółowo

BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa

BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa PORADNIK SANITARNY 2006 Wydawca: BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa Redakcja: Krzysztof Wróbel, Rafa Krasiƒski, Mariusz Wojciechowski, Arkadiusz Zieliƒski, Artur Stolarczyk,

Bardziej szczegółowo

Ciep e wn trze i suche Êciany

Ciep e wn trze i suche Êciany Ciep e wn trze i suche Êciany KABE THERM NV»KLIMA«Nowoczesny system ocieplania budynków na bazie perforowanego styropianu szwajcarska technologia polska produkcja Farby ISO 9001 Certyfikat Systemu JakoÊci

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63 Alfa Spider Wiatr we w osach fiat wokó nas rok 10 numer 63 sierpieƒ/wrzesieƒ 2006 Odpowiedzialny za edycj

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r.

Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r. poradnik Wydawca: Miasto Sto eczne Warszawa 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 Wydanie pierwsze. Stan prawny na dzieƒ 26 sierpnia 2008 r. Koncepcja publikacji: Centrum Komunikacji Spo ecznej Urz du m.st.

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 11 NUMER 70 LISTOPAD 2007 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA ROZWIÑZANIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç.

Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç. Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç. organizator CENTRUM EDUKACYJNO-KULTURALNE OWICKA ul. owicka 21, 02-502 Warszawa tel. 845 50 62, tel./fax 845 56 75 2 Wystawa Warszawa. Miasto dziê. Plany na

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 NR 7/31 UWAGA! W ÂRODKU NUMERU KARTKI ÂWIÑTECZNE GDZIE RODZÑ SI GWIAZDY VOLVO ZABUDOWANE YCIE W KANA ACH OSIÑGI

Bardziej szczegółowo

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy KRYSZTA OWY PUCHAR POLSKI oraz Z OTY MEDAL dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy Zygmunt III Waza Król Polski EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN 1505-781X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn

Bardziej szczegółowo