Czasopismo projektantów, architektów i inwestorów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czasopismo projektantów, architektów i inwestorów"

Transkrypt

1 Rok VIII Nr 2/2004 Czasopismo projektantów, architektów i inwestorów Sufity o akustycznych zaletach Dynamika i stabilnoêç 2 3 Nowe ycie w londyƒskich dokach Wie e nad Tamizà 4 6 Z po eracza energetyczny minimalista Radykalna przemiana 7 Nowy stadion dla Bazylei Czerwony ar 8-9 Most Kotlarski w Krakowie Wizytówka miasta Kompleks biurowo-handlowoserwisowy w Warszawie Na miar Mercedesa Renowacja dworca w Bia ymstoku Uroda profili 15 Renowacja bramy Pa acu Branickich Podlaski Wersal 16 Sto Budowaç Êwiadomie.

2 Prezentacja obiektu Sufity o akustycznych zaletach Dynamika i stabilnoêç Pó nocno-zachodnia wie a o wysokoêci 105 metrów przewy sza wszystkie inne budynki i sk ada si z dwu wzajemnie wsuni tych w siebie bry W ostatnich latach banki znacznie rozszerzy y swojà dzia alnoêç, doprowadzi y do jej globalizacji i znacznego przyspieszenia. Równie holenderski bank ABN-AMRO jeden z najwi kszych na Êwiecie poszerzy i zwi kszy swojà obecnoêç w Amsterdamie, miejscu swych narodzin. Jego oddzia y rozprzestrzeni y si szybko po ca- ym mieêcie, poniewa g ówny budynek nie by w stanie zaspokoiç ciàgle rosnàcego zapotrzebowania na powierzchnie. Z tego powodu w 1991 roku zarzàd banku podjà decyzj o budowie nowej siedziby centrali w Amsterdamie-Buitenveldert. Jej zadaniem mia o byç po àczenie wszystkich cz Êci firmy, a tak e materializacja architektonicznych ambicji inwestora obecnej na ca ym Êwiecie grupy bankowej. Do konkursu zaproszono siedem renomowanych biur architektonicznych stawiajàc im zadanie zaprojektowania nowej, g ównej siedziby, mieszczàcej oko o 3000 miejsc pracy. Mia a ona tak e umo liwiaç elastyczne dostosowanie wn trz do przysz ych potrzeb banku. Ostatecznie zarzàd banku wybra projekt biura Pei Coob Freed & Partners. Ci nowojorscy architekci podzielili ca y program przestrzenny na kilka budowli o zró nicowanej wysoko- Êci i zgrupowali je wokó wielkiego dziedziƒca. Dzi ki takiemu pomys owi ten budowlany kompleks wyglàda na zewnàtrz jak zespó oddzielnych bry, tworzàc jednak od wewnàtrz funkcjonalnà jednoêç. Najbardziej widoczny element znajduje si na pó nocnozachodnim naro niku zespo u. Wysoki, stupi ciometrowy, dwudziestoczterokondygnacyjny budynek sk ada si z dwu wzajemnie wsuni tych w siebie bry i cz Êci ukowej, wyrastajàcej bezpoêrednio z krzywizny sàsiedniego wschodniego skrzyd a i przenikajàcej wy szà, prostopad oêciennà bry wysoko- Êciowca. Takie zestawienie ma szczególnie symboliczny charakter: rozmach wyra a dynamik przedsi biorstwa, zaê mocna, wspierajàca tarcza jego stabilnoêç. Taki podzia ról powtarza tak e ukszta towanie elewacji. ukowà bry pokrywajà szk o i srebrzyste, aluminiowe panele, zaê podwieszonà elewacj tarczy tworzà p yty z kamienia Virginia Black w kolorze antracytu granitu ze srebrzystymi wtràceniami. Budowle wzniesiono w tradycyjnej technologii betonu monolitycznego,a ich zewn trznà pow ok stanowià klimatyzowane elewacje, z o one z 3500 prefabrykowanych elementów. Nowa siedziba centrali mia a bowiem byç nie tylko odpowiednio reprezentacyjna, ale równie w najwy szym stopniu energooszcz dna, co w tym wypadku oznacza o zastosowanie systemu odzyskiwania ciep a, cyfrowo regulowanej kli- matyzacji oraz dynamicznej, reagujàcej na zmian nat enia Êwiat a dziennego instalacji oêwietleniowej. Klimatyzacja pomieszczeƒ biurowych o Êredniej powierzchni 12 metrów kwadratowych jest w komfortowy sposób wspomagana przez instalacj sufitów ch odzàcych; w podwieszone sufity akustyczne we wszystkich wn trzach w àczone zosta y elementy ch odzàce. Uj to je w przygotowanym przez architektów bardzo szczegó owym projekcie sufitów. Konwencjonalna konstrukcja wsporcza s u y jako podstawa do monta u wielkoformatowych, lekkich i trudnozapalnych p yt akustycznych StoSilent Panel, wykonanych z granulatu szk a porowatego. Jako bezspoinowà pow ok wierzchnià na p ytach sufitu zastosowano warstw StoSilent Superfein na spoiwie silikatowym, o g adkiej strukturze powierzchni. Takie wykoƒczenie pomieszczeƒ w znacznym stopniu wp ywa na stworzenie komfortowego, ergonomicznego i budzàcego zaufanie Êrodowiska pracy. Wiadomo przecie, jak bardzo wa na jest w operacjach finansowych dyskrecja. Audytorium centrum kongresowego mieêci 225 osób i jest zoptymalizowane pod wzgl dem akustycznym za pomocà bocznych agli z p yt StoSilent Panel 2 StoJournal 2/2004

3 Ca y kompleks zró nicowanych pod wzgl dem wysokoêci budowli wp ywa na wizualny odbiór zarówno naro nika pó nocno-zachodniego z jego dwucz Êciowym wysokoêciowcem, jak i po udniowo-wschodniego z liczàcà 70 m naro nà wie à Strefy komunikacyjne przy wejêciach do dêwigów osobowych oêwietla Êwiat o poêrednie. Uk ad Êrodkowej cz Êci podwieszonego sufitu podkreêla kierunek przejêcia, a skoênie uniesione pola prowadzà do pionowych zamkni ç ABN AMRO World Headquarters Amsterdam W ciàgach komunikacyjnych du y nacisk po o ono na plastyczne ukszta towanie sufitów Projekt: budowa kompleksu biurowego ABN-AMRO Bank N. V. Amsterdam Pei Coob Freed & Partners Nowy Jork Projekt wykonawczy sufitów akustycznych: Iston bv Haaksbergen Wykonanie sufitów akustycznych: Verwol Projektafbouw Opmeer Zró nicowane formy sufitów z p yt akustycznych StoSilent Panel podkreêlajà charakter poszczególnych pomieszczeƒ. Zaokràglony sufit z poêrednim oêwietleniem w hallu przed wejêciem do sal konferencyjnych tworzy spokojny, relaksujàcy klimat Produkty Sto: StoSilent Panel StoSilent Superfein Zdj cia: Raoul Suermondt StoJournal 2/2004 3

4 Prezentacja obiektu Nowe ycie w londyƒskich dokach Wie e nad Tamizà Mieszkania nad wodà cieszà si coraz wi kszym powodzeniem. Wiele europejskich miast portowych Kopenhaga, Hamburg i Amsterdam dokona o przemiany swojej nie u ytkowanej od dawna portowej infrastruktury, odkrywajàc po o one najcz Êciej blisko miejskich centrów nadwodne tereny dla potrzeb urbanistycznego rozwoju. Pionierem tego procesu jest Londyn, ze swoimi, pochodzàcymi z XVIII wieku dokami o àcznej powierzchni 22 kilometrów kwadratowych. W tamtym okresie Londyn prze ywa wielki handlowy rozkwit. Magazyny, portowe pirsy i place prze adunkowe w pobli- u mostu London Bridge p ka y wprost w szwach. Koniecznym rozwiàzaniem sta o si poszerzenie rozbudowy tych obiektów w kierunku wschodnim, w dó Tamizy, na niedost pne dotàd, bagniste tereny. W latach powsta o tutaj wiele magazynów i basenów portowych. Dotychczasowe wsie Limehouse i Wapping zosta- y stopniowo wch oni te; pracownicy magazynów i stoczni osiedlili si w powsta ej dzielnicy East End, która sta a si swoistym zapleczem Londynu. Po okresie rozwoju koniunktura zacz a si pogarszaç. Do lat szeêçdziesiàtych XX wieku sytuacja na terenach doków zmieni a si dramatycznie. Morski transport towarów odbywa si coraz cz Êciej w kontenerach i ca kowicie pomija stare tereny prze adunkowe. W latach siedemdziesiàtych portowe zak ady, jeden po drugim, zaprzestawa y swojej dzia alnoêci. Pozosta- y po nich olbrzymie, nie budzàce adnego zainteresowania, zniszczone i ponure tereny. W roku 1981 rzàd Margaret Thatcher utworzy London Docklands Development Corporation (LDDC), urzàd planowania o prywatno-ekonomicznej strukturze, który przyjà na siebie zadanie stymulowania rozwoju terenów starych doków. Przedsi biorstwo typu non-profit, jakim by o LDDC, nie dzia a o jednak na podstawie obszernego planu strukturalnego, lecz praktykowa o planowanie typu demand-led-planning. Jego istota polega a na kierowaniu si bezpoêrednio popytem i podejmowaniu daleko idàcych decyzji dotyczàcych tych terenów, przy udziale przedstawicieli miejscowej spo ecznoêci. Pojawi y si pierwsze pozytywne rezultaty takich dzia aƒ. Wiele wydawnictw prasowych opuêci o legendarnà ulic Fleet Street i osiedli o si na Isle of Dog, obszarze po o onym w wielkim zakolu Tamizy uprzywilejowanym pod wzgl dem podatkowym. W tym samym czasie coraz bardziej popularne stawa o si te mieszkanie w loftach, co pociàgn - o za sobà coraz wi kszà liczb przebudowywanych starych magazynów. Isle of Dogs sta a si jednà, gigantycznà budowà zacz o rodziç si ca kiem nowe miasto w mieêcie. W latach na terenach doków zbudowano ponad 15 tys. nowych mieszkaƒ, a do 1998 roku zanotowano nap yw 49 tys. nowych mieszkaƒców i przyrost 60 tys. miejsc pracy. A 81 proc. nowo zbudowanych mieszkaƒ jest w asnoêcià mieszkaƒców, podczas gdy przed 1981 r. udzia ten wynosi zaledwie 5 proc. Potwierdza to, i rozwiàzane w 1998 r. LDDC stworzy o i ugruntowa o na tych terenach tak e ca kiem nowà struktur spo ecznà. Uda o si to równie dzi ki temu, e uznano sàsiedztwo wody za szczególnà jakoêç, z wdzi cznoêcià wykorzystanà przez architektów. Przyk adem mo e byç ca kiem nowe uporzàdkowanie historycznych terenów wokó basenu Limehouse Basin na zachodnim kraƒcu Isle of Dogs. Nowa za- Smuk e s upy sprawiajà, e dziewi ciokondygnacyjna bry a The Pinnacle wyglàda jak zawieszona w powietrzu. Powierzchnia elewacji jest w du ym stopniu zamkni ta budowa pomieêci a 262 apartamenty w szeêciu budynkach, z których najbardziej spektakularny lêniàcy bielà The Pinnacle opierajàc si na smuk ych podporach wznosi si na wysokoêç dziewi ciu kondygnacji. Wielka, ocieplona w systemie StoTherm Classic tarcza Êciany wystaje jak agiel ponad wysoki budynek przy Limehouse Basin, chroniàc go przed oddzia ywaniem komunikacyjnego ha asu 4 StoJournal 2/2004

5 1. Ocean Wharf 2. Pierhead Lock 3. Limehouse Basin 4. The Boardwalk Trafalgar Way Elewacja jednego z pi ciu rozciàgni tych w poziomie budynków przy Limehouse Basin wystajàce, tynkowane tarcze na lêniàcych b kitem s upach Limehouse Basin Robert MacDonald Associates Londyn Bellway Homes Ltd. Wykonawca: Renocon Ltd. Londyn Produkty Sto: StoTherm Classic StoColor Maxicryl Zdj cia: Paul Tyagi Ocean Wharf Jestico & Whiles Londyn Furlong Homes plc Waltham Cross Wykonawca: Telling Group Ltd. Wolverhampton Otwarty od strony wody ze swoimi wielkimi balkonami i wysokimi na ca à kondygnacj przeszkleniami od strony tylnej jest prawie ca kowicie zamkni ty. Takie ukszta towanie elewacji stanowi swojego rodzaju tarcz, chroniàcà przed ha asem od strony sàsiadujàcych bezpoêrednio z zabudowà autostrady i linii kolejowej. Ta poczàtkowo prosta, nabierajàca póêniej rozmachu tarcza przyjmuje marynistycznà form agla. Tworzy jà betonowa konstrukcja, pokryta ociepleniem w systemie Sto- Therm Classic ze styropianem o gruboêci 70 mm, stanowiàcym jednoczeênie izolacj akustycznà. Elewacje pi ciu innych, rozciàgni tych w poziomie budynków pokrywa z kolei w du ej cz Êci ok adzina z ceg y ceramicznej. Ich bry y podzielone sà na cofni te, górne kondygnacje mieszkaƒ typu penthouse i wystajàce, ocieplone i otynkowane na bia o, wsparte na b kitnych kolumnach tarcze. WejÊcia zaakcentowane sà czerwonobràzowymi s upami i wystajàcymi konstrukcjami dachowymi. W odleg oêci pi tnastu minut spacerem od renomowanych obiektów Canary Wharf, koszty mieszkaƒ wynoszà tutaj od funtów za jednopokojowy apartament, do okràg ego miliona funtów za penthouse. W obiekcie Ocean Wharf wspó grajà ze sobà dwie przeciwstawne formy budowli le- àca, siedmiokondygnacyjna, pod u na bry a i oderwana od niej dwunastokondygnacyjna wie a o przekroju eliptycznym. Na poziomie parteru obie cz Êci àczy dwukondygnacyjny hall. Tak e tutaj charakterystyczne jest zró nicowane rozwiàzanie materia owe elewacji utrzymany w ciep ym, ó tym tonie klinkier przeciwstawiony jest g adkiej, kolorowej powierzch- ni tynku. Kryje ona warstwy systemu StoTherm Classic, optymalizujàcego bilans energetyczny budynku. Powierzchnie uskoków i wyst pów elewacji dodatkowo podkreêla pokrywajàca je farba silikonowa. Zgrupowane wokó obszernego dziedziƒca cz Êci obiektu mieszkalnego Pierhead Lock wykazujà dynamiczne stopniowanie, znajdujàce swój kulminacyjny punkt w wysokiej, ukoronowanej masztem budowli frontowej. Wystajàce, ukszta towane na podobieƒstwo dysków balkony dodajà jej formalnego dramatyzmu i znajdujà swoje odbicie w cylindrycznych klatkach schodowych oraz po o onej naprzeciw, okràg ej budowli. Wszystkie elewacje na Êcianach murowanych z betonu komórkowego pokryte sà warstwami systemu ociepleniowego StoTherm Classic, z izolacjà ter- Dwunastokondygnacyjna, eliptyczna wie a obiektu Ocean Wharf àczy na elewacji utrzymany w ciep ym tonie klinkier z b kitnymi powierzchniami tynku Produkty Sto: StoTherm Classic StoSilco Color Zdj cia: Paul Tyagi Siedmiokondygnacyjna bry a Ocean Wharf po àczona jest ze swoim wysokim bratem dwukondygnacyjnym hallem. Wyst py i uskoki elewacji podkreêla zró nicowana kolorystyka StoJournal 2/2004 5

6 Wystajàce, zaokràglone balkony umo liwiajà najlepszy widok na Tamiz, a Êwiat o i cieƒ plastycznie modelujà bry y budowli Pierhead Lock sk ada si z wielu zró nicowanych pod wzgl dem wysokoêci bry budowli. Dominujàcymi formami sà tutaj cylindry i tarcze Budowla przy Boardwalk Trafalgar Way sk ada si z pokrytych klinkierem prostopad oêcianów i àczàcych je kolorowych tarcz. Te w kolorze ó tym u atwiajà lokalizacj wejêç Pierhead Lock Goddard Manton Londyn Wykonawca: Ardmore Construction Glasgow Produkty Sto: StoTherm Classic Stolit QS K Zdj cia: Paul Tyagi micznà o gruboêci 70 mm i lêniàco bia ym tynkiem Stolit QS na spoiwie organicznym o bardzo drobnym uziarnieniu. Ta wielowarstwowa struktura Êciany umo liwia uzyskanie wspó czynnika u o wartoêci 0,30 W/m 2 K i oszcz dnoêç powierzchni wewnàtrz budynku, wynoszàcà àcznie 240 metrów kwadratowych. Form tarcz na elewacji wykorzystuje tak e mieszkalna zabudowa The Boardwalk Trafalgar Way na wschodnim cyplu Isle of Dogs. B kitna tarcza wspiera tutaj uformowany trójkàtnie na wàskim pó wyspie budynek frontowy, z którego szczytu rozciàga si widok na Millenium Dome na przeciwleg ym brzegu Tamizy. Zaokràglona, utrzymana w ó tym kolorze tarcza Êciany podkreêla wej- Êcie do budynku. Powierzchnie obu pokryte sà barwionym tynkiem Stolit K na spoiwie organicznym o uziarnieniu 1,5 mm. Tak e tutaj system ocieplajàcy StoTherm Classic przyczynia si do poprawy bilansu energetycznego budowli. O ile poszczególne budowle sà bardzo interesujàce architektonicznie, o tyle proces planowania LDDC doprowadzi ostatecznie do powstania urbanistycznej ataniny, z o onej z wielu oddzielnych samotników. Odwiedziny doków mo na dzisiaj porównaç do podró- y przez architektoniczne pomys y minionego stulecia, z kilkoma architektonicznymi atrakcjami, lecz bez stworzenia modelowego charakteru kompleksowej przemiany tych po o onych blisko ÊródmieÊcia, zaniedbanych terenów portowych. Elewacj budowli Boardwalk Trafalgar Way od strony ulicy tak e podzielono na pojedyƒcze, wystajàce i cofni te fragmenty. Ten kubistyczny podzia jeszcze podkreêla zró nicowanie kolorystyczne i materia owe The Boardwalk Trafalgar Way Robert MacDonald Associates Londyn Bellwy Homes Ltd. Wolverhampton Wykonawca: Telling Group Ltd. Wolverhampton Produkty Sto: StoTherm Classic Stolit K Zdj cia: Paul Tyagi 6 StoJournal 2/2004

7 Modernizacja bloku mieszkalnego Z po eracza energetyczny minimalista Radykalna przemiana Stare elewacje pokryte by y p ytami w óknowocementowymi. W efekcie ca a bry a by a ma o spoista, rozbita optycznie na niewielkie powierzchnie Mówi si zwykle, e ze starego domu nie mo na zrobiç budynku niskoenergetycznego. W bamberskiej dzielnicy Südwest mo na napotkaç przyk ad ca kowicie temu przeczàcy. Modelowa modernizacja, wymuszona przez organizacj zajmujàcà si ochronà Êrodowiska naturalnego i krajowe przepisy, stworzy a ca kiem nowy wymiar. Jej realizacja umo liwi a przemian marnotrawcy energii we wzór jej oszcz dzania. Dzi ki przemyêlnemu po àczeniu nowych rozwiàzaƒ z dziedziny techniki i budownictwa, radykalnemu zmniejszeniu uleg o zu ycie energii pierwotnej i emisja CO 2. Przy rocznym zapotrzebowaniu na energi na poziomie 40 kwh/m 2 te dwa mieszkalne bloki utrzymujà si nawet poni ej granicy niskoenergetycznego standardu. Wi kszoêç niezb dnej energii grzewczej dostarcza za poêrednictwem pompy cieplnej pole geotermiczne, stworzone za pomocà dwudziestu wierceƒ na g bokoêç 90 metrów. Umieszczone na dachu dwa kolektory s oneczne o powierzchni 60 metrów kwadratowych wspomagajà system ogrzewania i podgrzewajà wod u ytkowà. Nadmiar ciep a z kolektorów s onecznych zostaje doprowadzony do pola geotermicznego, podobnie jak ciep o, odzyskane z kontrolowanego nawiewu i wywiewu powietrza. W trakcie modernizacji kuchni, azienek i wymiany okien zainstalowano w mieszkaniach elementy nawiewne i wywiewne, zapewniajàce dostatecznà wentylacj podstawowà. Przy zbyt du ej wilgotnoêci w pomieszczeniach zapewniajà one tak e dodatkowy dop yw powietrza. Te techniczne elementy majà jednak sens jedynie w po àczeniu z przedsi wzi ciami typu budowlanego. Nowe termoizolacyjne przeszklenie oraz ocieplenie elewacji, dachów i stropów piwnic obni y y zu ycie energii o ponad 75 procent. Dzi ki takim rozwiàzaniom 79 procent aktualnego zapotrzebowania energetycznego na ogrzewanie i wod u ytkowà mo na pokryç ze êróde energii odnawialnej. Energia pierwotna jest przy tym niezb dna jedynie do zasilania elektrycznych pomp, wentylatorów i elementów sterowania. Wy àcznie w okresach szczytowego zapotrzebowania energetycznego 73 mieszkania pobierajà dodatkowe ciep o z sàsiedniej lokalnej centrali grzewczej. Wszystkie te dzia ania zapobiegajà àcznie emisji 252 ton dwutlenku w gla w ciàgu roku. Starà, wielobarwnà i pokrytà siatkà spoin ok adzin z p yt w óknowo-cementowych zastàpiono bia ym tynkiem na spoiwie organicznym, wyraênie poprawiajàcym wyglàd zewn trzny bry y budynku. Dzi ki przeniesieniu wielu instalacji zasilajàcych do jednego pionu, umieszczonego przy Êcianie zewn trznej klatek schodowych, uda o si usunàç ich niepraktyczne rozproszenie. Stare boczne okna zastàpiono bardziej skutecznym oêwietleniem od strony frontowej. Dzi ki temu modernizacja doda a tej, wyposa onej w liczne tarasy budowli, energetycznej Êwie oêci i pomog a uzyskaç zupe nie nowy wyglàd. Na modernizacji skorzysta a nie tylko funkcjonalnoêç, lecz tak e wyglàd zewn trzny budynków. Strefy klatek schodowych zosta y wyraênie zaakcentowane, ich elewacje pozbawione podzia ów, a oêwietlenie wn trz uleg o znacznej poprawie.typowe dla budynków z tarasami liczne wyst py i uskoki stanowi y znaczne utrudnienie przy opracowaniu szczegó ów systemu ociepleniowego Po modernizacji dominujàca na Êcianach biel pozwala na lepsze rozpoznanie kompozycyjnej jednoêci i struktury bloku mieszkalnego zespó mieszkaniowy Bamberg Südwest Projekt: ekologiczna modernizacja Lokalizacja: Salierstrasse 4 10 i Bamberg Joseph Stiftung Bamberg Joseph Stiftung Bamberg Wykonawca: BBs Dach GmbH Bamberg Produkty Sto: StoTherm Classic StoTherm Mineral Stolit Zdj cia: Rolf Nachbar StoJournal 2/2004 7

8 Prezentacja obiektu Nowy stadion dla Bazylei Czerwony ar Elewacj zewn trznà tworzy 4360 zamontowanych pionowo, przezroczystych kopu Dla uzyskania odpowiedniego efektu optycznego podpory drugiego poziomu balkonów sà ledwo widoczne. Nadaje to trybunie wizualnej lekkoêci Stadion St. Jakob-Park Bazylea Projekt: budowa obiektu sportowego Lokalizacja: St. Jakob-Strasse 395 Bazylea Winterthur Versicherung, Suva, Pensionskasse Basler Staatspersonal Herzog & de Meuron Bazylea Projekt kolorystyczny: Herzog & de Meuron z Rémy Zaugg i Michéle Zaugg-Röthlisberger Generalny wykonawca: Marazzi AG Berno Wykonanie pow ok: Schweitzer Sine AG Bazylea Wykonanie oznakowania: TOP Siebdruck Münchenstein Produkty Sto: StoCryl V 100 QS StoLook Metallic StoCryl In StoColor Maxicryl StoPox WL 100/200 StoColor Latex 5000 Sto-PremiumColorlac Satin AF Sto-PremiumColorlac Gloss AF Zdj cia: Hans Ege O starej Êwiàtyni pi karskiego kultu w Bazylei nikt ju nie chcia rozmawiaç. Pod koniec 1998 stary stadion zwany Jogelli zosta w koƒcu rozebrany, by zrobiç miejsce nowemu, nowoczesnemu i pod wieloma wzgl dami zaskakujàcemu obiektowi. Plany nowego Jogelli ego powsta y w renomowanym bazylejskim biurze architektonicznym Herzog & de Meuron. Jego szefowie Jacques Herzog i Pierre de Meuron znani sà jako zajadli kibice klubu FC Basel i praktykujàcy mi oênicy gry w pi k. To by szcz Êliwy zbieg okolicznoêci. Dzi ki temu w Bazylei znajduje si dzisiaj przejrzyêcie i jasno zaprojektowany sportowy obiekt, zaskakujàcy nie tylko swoim wyglàdem zewn trznym. Herzog i de Meuron znani sà z eksperymentalnego podejêcia do pow ok projektowanych przez siebie budowli. Gra za pomocà plastycznych ornamentów, materia ów i struktur prowadzi zawsze do ca kiem nowych niespodzianek. T tradycj podtrzymuje tak e stadion Jogelli. Jego elewacje sk adajà si z dok adnie 4360 poliw glanowych przeêroczystych kopu - Êwietlików, które zwykle montowane sà na dachach. Tutaj zamontowano je w p aszczyênie pionowej. Nadaje to tej skrzyni ze Êci tymi kraw dziami wyglàd, który mo na umie- Êciç gdzieê mi dzy szlifowanym, szlachetnym kamieniem a powietrznà poduszkà. W dniach pi karskich rozgrywek dramatyzm dodatkowo roênie stadion wydaje si arzyç na czerwono. Dzi ki swojej przejrzystoêci pow oka przepuszcza Êwiat o. W czasie meczu wn trze stadionu jest oêwietlone, a dominujàce tam czerwone Êwiat o wydostaje si na zewnàtrz. Czerwieƒ, klubowy kolor FC Basel, obejmuje przede wszystkim obszar trybun, betonowe podpory i dolne powierzchnie drugiego poziomu balkonów. Wynurza si tak e na le àcych z ty u galeriach i wejêciach na widowni. Czerwieƒ towarzyszy widzom w czasie gry i, jako szczególna oprawa, wzmacnia optyczne dzia anie zielonego koloru murawy. W drugim z klubowych kolorów niebieskim utrzymane sà wszystkie, wykonane z tworzywa sztucznego siedzenia na stadionie, specjalnie zaprojektowane przez architektów. Sanitarne i serwisowe boksy w galeriach opatrzone sà weso ymi piktogramami i pokryte spokojnà, srebrzystà pow okà. Ze wzgl du na to, e drugi poziom balkonów jest wyraênie cofni ty poza smuk y dach, a jednoczeênie wystaje za pierwszy poziom bez widocznych podpór, tak e widok wn trza stadionu jest spokojny i nie ulega optycznemu podzia owi na oddzielne elementy. Lo e zosta y przez architektów umieszczone w pod u nym budynku, który usytuowany jest bezpo- Êrednio przy d u szym boku stadionu i przewy sza go o kilka kondygnacji. Ta bry a, ze swoimi uformowanymi w kszta cie kàta ostrego zakoƒczeniami, mieêci poza lo ami tak e siedzib zarzàdu zwiàzku pi karskiego, centrum prasowe, urzàdzenia serwisowe, w kondygnacji podziemnej centrum handlowe, a w górnych dom spokojnej staroêci. To pozornie abstrakcyjne zestawienie pozwala jednak na integracj stadionu z przestrzenià miasta. Sta si on w ten sposób elementem codziennego, miejskiego ycia, a nie tylko punktem sporadycznych spotkaƒ. To wielofunkcyjny, zlokalizowany na obrze ach kompleks, dzi ki któremu miasto uzyska a nowe centrum wraz z pochodzàcymi od niego, nowymi impulsami natury urbanistycznej. Herzog i de Meuron poszli ju dalej: do Monachium, gdzie bez trudu wygrali konkurs na nowy stadion dla klubu FC Bayern. Wyraêne oznakowanie, obok weso ych piktogramów, precyzyjnie prowadzi przez ró ne strefy stadionu 8 StoJournal 2/2004

9 Na specjalnie ukszta towanych siedzeniach z tworzywa sztucznego znajduje tutaj miejsce kibiców pi ki no nej. Do spójnej koncepcji ca oêci nale y tak e bliskoêç widowni i boiska Budowa stanu surowego z elementów prefabrykowanych trwa a tylko trzy miesiàce. Dzi ki zastosowaniu pow oki ze StoCryl V 100 QS harmonogram robót nie by zagro ony i to pomimo niekorzystnych warunków atmosferycznych StoJournal 2/2004 9

10 Prezentacja obiektu Most Kotlarski w Krakowie Wizytówka miasta Most Kotlarski wyró nia si oryginalnym, dynamcznym kszta tem ukowej konstrukcji Przekazany do u ytku w grudniu 2001 r. most Kotlarski w Krakowie jest cz Êcià projektowanej trasy Kotlarskiej, która po àczy centrum miasta z jego po udniowymi dzielnicami. Ta pi kna budowla komunikacyjna wyró nia si oryginalnym, dynamicznym kszta tem ukowej konstrukcji stalowej w formie wyd u onej soczewki, sk adajàcej si z czterech uków górnych i tylu dolnych oraz ortotropowego pomostu. Autorem koncepcji architektonicznej mostu, uznanej przez jury zorganizowanego przez SARP konkursu za najlepszà, jest arch. Witold Gadomski. Projekt koncepcji konstrukcyjnej opracowa krakowski Transprojekt, gdzie przygotowano równie dokumentacj budowlanà i wykonawczà. Most zbudowa jako generalny wykonawca Mostostal Kraków SA. Konstrukcj noênà pomostu stanowi stalowa p yta ortotropowa, sk adajàca si z blachy o gruboêci 12 mm, pod u nych eber korytkowych i poprzecznych eber dwuteowych opartych na pod u nych belkach g ównych usytuowanych w p aszczyznach dêwigarów ukowych. Belki g ówne sà po àczone z ukami Przekrój pod u ny mostu górnymi wieszakami, a z ukami dolnymi s upami dwuteowymi. Podpory mostu stanowià masywne filary elbetowe na brzegach rzeki, posadowione na palach o Êrednicy 1,5 m i d ugoêci 17 m. Monta tego jednoprz s owego mostu odbywa si w dwóch etapach. Blok z o ony z pomostu oraz uków dolnych zosta zmontowany na prawym brzegu Wis y, a nast pnie nasuni ty na podpory. Potem przeprowadzono monta uków górnych, st eƒ i wieszaków. Warto w tym miejscu dodaç, i d ugoêç stalowego prz s a ukowego mostu Kotlarskiego wynosi 166 m i jest najd u szym takim prz s em w Polsce. Na pomoêcie o ca kowitej szerokoêci 36,84 m znajdujà si dwie dwupasmowe jezdnie, 10 StoJournal 2/2004

11 Przekrój poprzeczy w Êrodku rozpi toêci prz s a Nawierzchnie jezdni po o ono na pod o u gruntujàcym StoPox ZNP i warstwie poêredniej StoPox TEP Multi Top Chodniki i Êcie ki rowerowe mostu wykonano z materia ów Sto-ispo o sprawdzonych walorach u ytkowych Po u o eniu dwu warstw pow oki StoPox ZNP i zasypaniu wierzchniej warstwy drobnym piaskiem kwarcowym, na cz Êç p yty mostu przeznaczonej dla ruchu ko owego na o ono warstw materia u epoksydowo-smo owego StoPox TE 21, zasypanego drobnym t uczniem bazaltowym zapewniajàcym dobrà przyczepnoêç nak adanej naƒ warstwy wierzchniej jezdni z asfaltobetonu. Natomiast w cz Êci p yty przeznaczonej pod chodniki i Êcie ki rowerowe na wy ej opisane pod o e gruntujàce StoPox ZNP u o ono pow ok epoksydowo-poliuretanowà StoPox TEP Multi Top z lekkà domieszkà piasku kwarcowego. Ale same nawierzchnie chodników i Êcie ek rowerowych wykonane zosta y w zudwa chodniki dla pieszych, dwie Êcie ki rowerowe oraz w osi mostu pomi dzy ukami wewn trznymi zarezerwowana przestrzeƒ dla torowiska szybkiej kolei miejskiej majàcej po àczyç po udniowe i pó nocne dzielnice Krakowa. Wykonanie powierzchni u ytkowej mostu poprzedzi o bardzo staranne oczyszczenie i odt uszczenie stalowej p yty ortotropowej. Na tak przygotowana powierzchni p yty na o ono dwie warstwy gruntujàcej ywicy epoksydowej StoPox ZNP, zapewniajàcej trwa e zabezpieczenie antykorozyjne, bowiem materia ten, zawierajacy rozpuszczalnik, dzi ki zawartoêci aktywnych przeciwkorozyjnych pigmentów wià e na stali i elazie, stanowiàc pow ok gruntujàcà pod kolejne warstwy. pe nie odmienny sposób. Na chodnikach Êwie o u o onà warstw StoPox TEP Multi Top zasypano a do zupe nego nasycenia piaskiem kwarcowym, uzyskujàc w ten sposób efekt trwa ej antypoêlizgowoêci. ZaÊ na Êcie kach rowerowych u o- ono jeszcze jednà warstw, tym razem z elastycznej ywicy epoksydowej StoPox PH-DVE w kolorze czerwonym. Most Kotlarski w Krakowie to budowla na wskroê nowoczesna. Zarówno pod wzgl dem architektonicznym i konstrukcyjnym, jak te technologii wykonania poszczególnych prac oraz u ytych materia ów. To prawdziwa wizytówka odzyskujàcego blask Krakowa. Pawe Danielewicz Doradca Techniczny ds. Cretec Most Kotlarski w Krakowie Gmina Miasta Kraków Studio Archi 5 Witold Gaw owski wraz z zespo em Projekt konstrukcyjny: Transprojekt Kraków Bogdan Majcherczyk wraz z zespo em Generalny wykonawca: Mostostal Kraków SA Produkty Sto-ispo: StoPox IHS BV StoPox ZNP StoPox TEP Multi Top StoPox TE 21 StoPox PH DVE Zdj cia: Andrzej Ziemkiewicz StoJournal 2/

12 Prezentacja obiektu wywiad Na miar Mercedesa Rozmowa z Mariuszem Rutzem, architektem i wspó w aêcicielem spó ki J.S.K. Architekci, która zaprojektowa a dla koncernu DaimlerChrysler kompleks biurowo-handlowo-serwisowy, w tym najwi kszy w Europie Ârodkowo-Wschodniej salon sprzeda y samochodów Mercedes-Benz w Warszawie Co si kryje pod nazwà J.S.K. Architekci? JesteÊmy cz Êcià grupy J.S.K. jednego z najwi kszych w Niemczech biur architektonicznych, za o onego w 1963 roku we Frankfurcie nad Menem, zatrudniajàcego dwustu projektantów. W Polsce funkcjonujemy od 1998 roku, jako spó ka prawa polskiego, zatrudniajàc dwunastu architektów. Naszym klientom zapewniamy kompleksowà obs ug projektowà, poczynajàc od prac urbanistycznych, poprzez projektowanie architektoniczne i wystrój wn trz po projekt management i us ugi inwestora zast pczego. Projektujemy budynki biurowe i mieszkalne, hotele, centra handlowe, jednak naszà g ównà specjalnoêcià sà obiekty komunikacyjne, takie jak terminale lotnicze i kolejowe, terminale cargo, centra lotnicze. Od lat pe nimy rol generalnego projektanta lotnisk: we Frankfurcie nd Menem, Düsseldorfie oraz Münster-Ostnabrück. Aktualnie wed ug naszych projektów i z naszym udzia em powstaje centralne lotnisko Berlina Schönefeld. Nasze roczne obroty si gajà 17,5 mln euro. W Polsce jednym z naszych najwi kszych projektów jest kompleks biurowo-handlowoserwisowy koncernu DaimlerChrysler, w aênie zrealizowany w Warszawie. MieÊci si tam m. in. obszerne centrum handlowo-serwisowe samochodów Mercedes-Benz, Smart i Maybach. Jest to najwi kszy w Eu- 12 StoJournal 2/2004

13 ropie Ârodkowo-Wschodniej salon sprzeda y tych samochodów. Czy projektowanie tego kompleksu by o dla architekta zadaniem interesujàcym? Wprawdzie nie by to pierwszy nasz projekt wykonywany na zamówienie koncernu DaimlerChrysler, którego cz - Êcià jest Mercedes Car Group, ale by o to zadanie szczególne, dla architekta niezmiernie interesujàce. WczeÊniejsze nasze prace projektowe dla Mercedesa dotyczy y obiektów biurowych w Niemczech. Tymczasem warszawska siedziba koncernu DaimlerChrysler stanowi kompleks budynków o ró nym przeznaczeniu. Pod wzgl dem funkcjonalnym àczy salon sprzeda y i serwisu pojazdów Mercedes Car Group z oêrodkiem szkole- Wa nym elementem wystroju warszawskiego salonu samochodowego Mercedesa sà barwne ekrany wewnàtrz przestrzeni ekspozycyjnej, o szlachetnej fakturze stiuku, wykonane przy u yciu StoLook Marmorino niowym i konferencyjnym oraz budynkiem biurowym. Nie jest wi c jednym z wielu punktów sprzeda y i serwisu samochodów produkowanych przez koncern, lecz integruje te funkcje, stanowi przede wszystkim jego g ównà siedzib w Polsce. Dla nas, architektów, projekt by wi c wyzwaniem szczególnym, którego istota polega a na uzyskaniu efektu synergii poprzez zintegrowanie w jednym obiekcie tak ró nych funkcji zarówno pod wzgl dem u ytkowym jak i formalnym. Architekt przyst pujàc do projektowania obiektu przeznaczonego do prezentacji, sprzeda y i obs ugi technicznej samochodów okreêlonej marki, chcàc nie chcàc w àcza si we wspó zawodnictwo producentów samochodów, w tym wypadku samochodów presti owych... Wspó zawodnictwo mi dzy producentami samochodów ulega bez wàtpienia coraz wyraêniejszemu zaostrzeniu. Z tego powodu ka dy z nich stara si jeszcze wyraêniej wydobyç profil w asnej marki i uczyniç go niepowtarzalnym. Wa nà rol odgrywa w tym punkt sprzeda y miejsce gdzie mo na pojazd oglàdaç, kupowaç, a potem poddawaç obs udze. Wielkie koncerny samochodowe majà pewne wyobra enie tego, w jaki sposób chcà prezentowaç si na zewnàtrz. To wyobra enie przybiera postaç StoJournal 2/

14 Farba StoColor Crylan barwi na niebiesko portale wejêciowe oraz betonowe tarcze na fasadzie salonu katalogu definiujàcego pewne elementy, które muszà si znaleêç w zamawianym obiekcie. Elementy te stanowià harmonijne sk adniki otwartego systemu wzorniczego dla pomieszczeƒ wystawienniczych wszystkich salonów sprzeda y, w tym wypadku Mercedesa. Podstawowà ideà, która znalaz a urzeczywistnienie w zaprojektowanym przez nas warszawskim salonie samochodów Mercedesa, jest podkreêlenie wysokiej klasy sprzedawanych w nim samochodów, ich komfortu i wyp ywajàcego zeƒ presti u. Generalnà zasadà, która przyêwieca a nam w jego projektowaniu by a komunikatywnoêç i czytelnoêç funkcji przy zachowaniu najwy szej jakoêci rozwiàzaƒ estetycznych i materia owych. Nie jest rzeczà przypadku w jakiej cz Êci tego salonu stoi okreêlony rodzaj samochodów: najwy szej klasy samochody osobowe, samochody dla m odszych klientów, czy te samochody dostawcze. Dla ka dej z tych grup pojazdów zaprojektowaliêmy przyporzàdkowane jej miejsce, którego klimat sprzyja podkreêleniu walorów produktu. Istotnà rol w kszta towaniu tego klimatu spe ni wspomnia- ny inwestorski katalog firmowych elementów i detali architektonicznych, stosowanych we wszystkich salonach sprzeda y Mercedesa. Jednym z takich elementów sà barwne ekrany wewnàtrz przestrzeni ekspozycyjnej, o szlachetnej fakturze stiuku, wykonane przy u yciu specjalnego materia u StoLook Marmorino, produkowanego przez firm Sto-ispo. Nie jest to zresztà jedyny materia tej firmy, jaki zosta u yty w pracach wykoƒczeniowych warszawskiego salonu sprzeda y Mercedesa i ca ego kompleksu biurowohandlowo-serwisowego DaimlerChrysler. Farba Sto-ispo barwi na niebiesko portale wejêciowe oraz betonowe tarcze na wschodniej fasadzie salonu samochodowego. Jej zastosowanie tak e nie by o dzie em przypadku; daje ona bowiem gwarancj, e ów firmowy kolor Mercedesa nie przyblaknie nawet po wielu latach. Kolejnym rozwiàzaniem technologicznym Sto-ispo, który wykorzystaliêmy projektujàc cz Êç biurowà warszawskiego kompleksu, by bezspoinowy system akustyczny, który nie tylko zapewnia dobrà akustyk sal konferencyjnych, lecz umo liwia tak e zachowanie jednolitych tafli sufitów, nawet w du ych pomieszczeniach. ZnajomoÊç walorów tych materia ów pozwala sàdziç, e mia pan z nimi do czynienia ju wczeêniej... W istocie. Jak ju wspomnia em, nasze biuro architektoniczne zajmuje si projektowaniem obiektów, których wysokie walory u ytkowe i formalne, a co za tym idzie i najwy sza jakoêç wykoƒczenia, sà podstawowym wymogiem inwestorów. A spe nienie tego ostatniego wymogu by oby trudne bez u ycia dobrych, niezawodnych materia ów wykoƒczeniowych. Takich na miar Mercedesa... Dzi kuj za rozmow. kompleks biurowohandlowo-serwisowy w Warszawie DIL Polska sp. z o.o. U ytkownicy obiektów: DaimlerChrysler Automotive Polska DaimlerChrysler Services Leasing DaimlerChrysler Services Bank Polska DaimlerChrysler Fleet Management Firmowy salon sprzeda y i punkt serwisowy Mercedes-Benz Warszawa J.S.K. Architekci sp. z o.o. Warszawa Wykonawca: Zublin Polska sp. z o.o. Poznaƒ Systemy Sto-ispo: Bezspoinowy system akustyczny StoSilent Panel Produkty Sto-ispo: StoSilent Fix StoSilent Plan StoSilent Panel StoSilent Superfein StoPlex W StoPrep Miral StoLevell Uni StoLevell In F Sto-Baukleber Sto-Dispersionskleber StoMiral Nivell StoColor Crylan StoLook Metallic StoLook Marmorino StoLook Wax Zdi cia: J. M. Goliszewski & J. Woêniak / Epoka T. Wernicki Rozmawia : Teodor Wernicki Kompleks budynków DaimlerChrysler w Warszawie Dobrà akustyk sal konferencyjnych zapewniajà sufity wykonane w technologii bezspoinowego systemu akustycznego StoSilent Panel Powierzchnia dzia ki m 2 Salon sprzeda y Mercedes-Benz Warszawa 5218 m 2 Pomieszczenia serwisu Mercedes-Benz Warszawa 3405 m 2 Pomieszczenia biurowe m 2 Centrum konferencyjne 722 m 2 Centrum szkoleniowe 1105 m 2 Pomieszczenia gastronomiczne 680 m 2 Powierzchnia gara u naziemnego 5996 m 2 Powierzchnia gara u podziemnego 3135 m 2 Koszt budowy kompleksu 250 mln z 14 StoJournal 2/2004

15 Renowacje zabytku Renowacja dworca w Bia ymstoku Uroda profili Dworzec w Bia ymstoku jest bardzo charakterystycznym budynkiem z prze omu wieków. Bogato rzeêbione i boniowane elewacje pe ni y od poczàtku reprezentacyjne funkcje wa nej stacji na trasie Wiedeƒ-Petersburg. Niestety, jak wiele innych budynków z XIX w. w Polsce, obiekt ten w ostatnich latach stopniowo niszcza, a wczeêniejsze cz Êciowe remonty mia y jedynie charakter doraêny. Wreszcie w latach budynek doczeka si kompleksowej renowacji, która ca kowicie odmieni a obraz zniszczonych elewacji i wn trz. Dokumentacja projektowa zosta a wykonana przez S.B.P. Projekt z Bia egostoku. Ca oêcià prac kierowa architekt Marek Tekieƒ. Technologi remontu elewacji przyj to w oparciu o materia y Sto-ispo. Zasadniczym problemem prac elewacyjnych by y doêç du e gruboêci boni i profili, które w praktyce nale a o odtworzyç w ca oêci. Wymaga o to zarówno u ycia specjalistycznych materia ów, jak i wysokiej jakoêci wykonawstwa. W tej sytuacji specjaliêci Sto-ispo zaproponowali przygotowanie ró nego rodzaju zapraw zale nie od miejsca i sposobu ich nak adania. Warstwy podk adowe wykonano z niskoskurczowych zapraw wapienno-trassowych, oczywiêcie specjalnie zbrojnych elastycznymi siatkami. Warstwy wykoƒczeniowe wykonywane w technice ciàgnionej nak adano z elastycznego materia u Stuckoplan spezial. Wiele elementów dekoracyjnych przygotowywano w pracowniach, a póêniej wykonane z materia u StoDeco Form tzw. odlewy montowano na Êcianach budynku. Na koƒcowy efekt zgodnie z wymogami s u b konserwatorskich mia y z o yç si wierzchnie warstwy tynków wraz z kolorystykà. Powierzchnia tynków na niektórych Êcianach z za o enia mia a byç bardzo g adka. Jednak wi kszoêç tradycyjnych, mineralnych wypraw tynkarskich ze wzgl dów technologicznych musi zawieraç dodatki kruszyw, które tutaj powodowa y jednak zbyt ostrà faktur (taka powierzchnia by a akceptowana tylko w niektórych miejscach). Z kolei g a- dzie gipsowe lub akrylowe nie nadawa y si na tego typu elewacje. Firma Sto-ispo i tym razem znalaz a rozwiàzanie; àdany efekt mo na by o uzyskaç przy u yciu StoPrep Miral silikatowej pow oki poêredniej z wype niaczami. Materia ten ma bardzo wysokà dyfuzj pary wodnej, niezbyt wysokà wytrzyma oêç dopasowanà do zabytkowego pod o a i daje si szlifowaç bàdê obrabiaç na sucho. Ciekawym rozwiàzaniem technologicznym by o tak e wykonanie warstw coko owych ze specjalnie zbrojonych, odpornych na uderzenia p yt StoVentec. By o to konieczne, poniewa cz Êç Êcian zosta a ocieplona przy u yciu mi kkich systemów z we nà mineralnà. Wszystkie Êciany zosta y pomalowane specjalnà farbà StoLotusan. Ta mikrosilikonowa farba produkcji Sto-ispo posiada dodatkowo zdolnoêç samozmywania, co z pewnoêcià b dzie mia o znaczenie przy takim obiekcie jak dworzec. Stacja na dawnej trasie Wiedeƒ Petersburg znów sta a si jednym z najbardziej reprezentacyjnych budynków Bia egostoku. Robert Koprowicz Konsultant technologiczny Sto-ispo Dworzec kolejowy w Bia ymstoku renowacja Dokumentacja projektowa: S.B.P Projekt, Bia ystok Polskie Koleje Paƒstwowe Wykonawca: Kontbud, Bydgoszcz Produkty Sto-ispo: StoDeco Form Stuckoplan spezial Trass-Kalk StoPrep Miral StoVentec Trägerplatte Sto-HydroGrund StoLotusan StoFassadenspachtel ispo Klasyk StoPrim Grundex System ociepleniowy Ispotherm A StoJournal 2/

16 Renowacje zabytku Renowacja bramy wjazdowej Pa acu Branickich w Bia ymstoku Podlaski Wersal Pa ac Branickich w Bia ymstoku to jeden z naszych z najwspanialszych barokowych zespo ów pa acowo-ogrodowych, zwany nawet Podlaskim Wersalem. To pi kne za o enie powstawa o w dwóch etapach. W pierwszym pi trowy pa ac Wiesio owskich z prze omu XVI i XVII w. rozbudowano dla stolnika koronnego Stefana Branickiego, wg projektu jednego z najznamienitszych architektów dzia ajàcych na terenie Polski Tylmana z Gameren. Natomiast StoJournal Czasopismo projektantów, architektów i inwestorów Nr 2/2004, nak ad: Wydawca: Sto-ispo sp. z o.o Warszawa, ul. Zabraniecka 15 Redakcja: Teodor Wernicki, Aleksandra Zych-Màczka Warszawa, ul. Zabraniecka 15 tel fax Zamówienia bezp atnej wysy ki StoJournal prosimy przesy aç faksem: w drugim etapie od 1728 r. do II po. XVIII w. pa ac i otoczenie przekszta cono w wielkà rezydencj dla hetmana wielkiego koronnego Jana Branickiego. II wojna Êwiatowa nie oszcz dzi a gmachu, ale po spaleniu w 1944 r. cz Êciowo go odbudowano i zrekonstruowano. Obecnie jest siedzibà Akademii Medycznej. Trwajàce od kilku lat dalsze prace rewaloryzacyjne majà przede wszystkim na celu konserwacj i renowacj elewacji budynków kompleksu wraz z przywróceniem kolorystyki i ogólnego wygladu najbardziej zbli onego do pierwowzoru. Na tym etapie przeprowadzono równie renowacj pi knej bramy, otwierajàcej oê ca ego za o enia pa acowego. Budynek ten pochodzi z drugiego etapu rozbudowy kompleksu wg proj. Jana Klemma i ma charakter arkadowego uku triumfalnego zwieƒczonego gliorettà. Ca oêç prac elewacyjnych bramy prowadzi a firma budowlanokonserwatorska Kontbud z Bydgoszczy, a zadanie doboru technologii materia ów renowacyjnych otrzyma a firma Sto-ispo. Zniszczenia wyst pujàce na elewacjach budynku bramy by y niestety bardzo typowe i dotyczy y g ównie odparzeƒ starych tynków podk adowych na wszystkich kondygnacjach oraz zawilgocenia strefy coko owej. Stàd te wczeêniejsze programy naprawcze by y doêç proste; polega y na wymianie tynków i za o eniu silnych opasek na cokole. Budynki zabytkowe podlegajà jednak zupe nie innemu re imowi technologicznemu. W a- Ênie dlatego zbyt silne tynki cementowe czy cementowo-wapienne nie tylko same szybko ulegnà zniszczeniu, ale mogà te spowodowaç stopniowà degradacj ceglanych Êcian przez wzrost zawilgocenia czy wprowadzenie do muru szkodliwych soli. Nale a o wi c wyraênie rozgraniczyç sk ad wypraw zale nie od przyczyn zniszczeƒ. Na cokole, ze wzgl du na obecnoêç soli rozpuszczalnych, firma Sto-ispo zaproponowa a wykonanie szerokoporowych tynków renowacyjnych WTA, zaê na wy szych kondygnacjach zastosowanie wypraw wapienno-trassowych. Tynki renowacyjne, dzi ki swojej porowatoêci i wysokiej dyfuzyjnoêci, posiadajà zdolnoêç kumulowania soli bez blokowania wilgoci zawartej w murze. Dlatego jest to najtrwalszy obecnie sposób na wykonanie tynku coko owego w obiekcie zabytkowym. Z kolei zaprawy trassowe, zastosowane na kondygnacjach, to jedne z najstarszych zapraw hydraulicznych, wykorzystywane jeszcze przez staro ytnych Rzymian. Trass to zastyg a lawa wulkaniczna, dzi ki jego dodatkowi klasyczna zaprawa wapienna staje si znacznie bardziej odporna na warunki zewn trzne, przy zachowaniu najwa niejszych cech potrzebnych do renowacji zabytku wysokiej paroprzepuszczalnoêci, niskiego skurczu i niezbyt wysokiej wytrzyma oêci mechanicznej. Przy renowacji pa acowej bramy zastosowano, g ównie ze wzgl dów ekonomicznych, wapno zawierajàce ok. 55% trassu (Trass-Kalk), na bazie którego wykonawca przygotowywa, bezpoêrednio na placu budowy, wyprawy podk adowe. Proporcje z kruszywem ustalano zale nie od miejsc wykonania tynku i rodzaju zaprawy inne by y dla profili, inne dla warstw przeznaczonych na p aszczyzny. Na ca oêç elewacji na o ono koƒcowà zacierk, której faktur wybrano z udzia em nadzoru konserwatorskiego po wielu próbach. Zastosowano specjalnà szpa- chl ispo Klasyk, zawierajàcà mikrow ókna, materia o bardzo niskim skurczu, bardzo dobrej przyczepnoêci i wysokiej elastycznoêci. Ostateczny wyglàd mia nadaç elewacji oczywiêcie kolor. Poczàtkowo planowano na o enie farb silikatowych jednak usytuowanie obiektu w centrum miasta oraz wysokie ryzyko zabrudzeƒ na coko ach (brama nadal pe ni funkcj przejazdowà) sprawi y, e farby musia y mieç w aêciwo- Êci hydrofobowe. Takie warunki spe nia y tylko farby krzemoorganiczne (silikonowe). Zastosowano wi c czysto silikonowà farb Sto- Silco Color. Prace ukoƒczono w lipcu 2004 r. Robert Koprowicz Konsultant technologiczny Sto-ispo Brama wjazdowa Pa acu Branickich w Bia ymstoku Nadzór konserwatorski: Barbara Kubisa Urzàd Wojewódzki w Bia ymstoku Wykonawca: Kontbud, Bydgoszcz Produkty Sto-ispo: Trass-Kalk Trass-Kalk-Porengrundputz WTA Trass-Kalk-Sanierputz WTA ispo Klasyk StoPrim Micro StoSilco Color Sto NowoÊci Czasopismo wykonawców budowlanych. Ukazuje sie dwa razy w roku. Prezentuje nowe osiàgni cia w pracach badawczych i rozwojowych Sto-ispo, porady dotyczàce zastosowania i obróbki materia ów, wywiady oraz wiele innych informacji przydatnych wykonawcom budowlanym. Zamówienia bezp atnej wysy ki Sto NowoÊci prosimy przesy ac faksem:

Zespó 3 budynków wielorodzinnych

Zespó 3 budynków wielorodzinnych Zespó 3 budynków wielorodzinnych w Katowicach na osiedlu Ba antów Dwa budynki zaprojektowano jako galeriowce po o one równolegle wzgl dem siebie z szerokim bulwarem publicznym mi dzy nimi. Trzeci to apartamentowiec.

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

Proste rozwiàzania problemów ocieplenia. Stropy gara y podziemnych i piwnic.

Proste rozwiàzania problemów ocieplenia. Stropy gara y podziemnych i piwnic. Proste rozwiàzania problemów ocieplenia. Stropy gara y podziemnych i piwnic. Ciep o tam, gdzie jest potrzebne W przypadku budynków z gara ami podziemnymi lub piwnicami, istnieje szczególne ryzyko utraty

Bardziej szczegółowo

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50 Fasady i dachy oszklone Thermo System fasadowo-dachowythermo Woparciu o wieloletnie doêwiadczenia konstruktorów w Skandynawii i w Polsce oraz wspó prac z architektami, SAPA opracowa a nowy system Êcian

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie-

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- OFERTOWY UPROSZCZONY formularz NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji w Darłowie- I etap ADRES INWESTYCJI : Darłowo ul. Rzemieślnicza 48 INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU URZEDU ADRES INWESTYCJI : CZESTOCHOWA INWESTOR : URZAD MIEJSKI ADRES INWESTORA : CZESTOCHOWA CPV : 00- CPV : 000- BRANŻA : ELEWACJA Ogółem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY DLA TEMATU:

PROJEKT WYKONAWCZY DLA TEMATU: zał. Nr 8.1 do SIWZ PROJEKT WYKONAWCZY DLA TEMATU: REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY I UJĘCIA NA SKAWIE NA DZIAŁKACH NR EWID. 4038/2, 5565/5 PRZY UL. NAD SKAWĄ W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

(13) B2 FIG.1. (76) U praw niony i tw órca wynalazku: (43) Z głoszenie ogłoszon o: 11.12.1989 BU P 25/89

(13) B2 FIG.1. (76) U praw niony i tw órca wynalazku: (43) Z głoszenie ogłoszon o: 11.12.1989 BU P 25/89 R Z E C Z P O S P O L IT A ( 12) OPIS PATENTOWY PL15868B2 (19) PL (11) 158688 P O L S K A (13) B2 (21) Numer zgłoszenia: 278051 (51) In tc l.5: E04H 6/04 U rz ą d P a te n to w y (22) Datazgłoszenia: 03.03.1989

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja montażu

Skrócona instrukcja montażu Skrócona instrukcja montażu www.klinkier.pl Instrukcja obsługi -, łączy szybkość wykonania z ponadczasową estetyką i trwałością klinkieru CRH. Ma wszystkie zalety ogrodzenia klinkierowego ( piękny wygląd,

Bardziej szczegółowo

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH

REMONT ORAZ WYMIANA STROPU W POMIESZCZENIACH PIWNIC BUDYNKU PRZY UL. MORAWY 24 W KATOWICACH INWESTOR: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 40-126 KATOWICE UL. GRAŻYŃSKIEGO 5 NR UMOWY: 715/07/2011/TI NR PROJEKTU : P- 390-2 NAZWA I ADRES OBIEKTU: BUDYNEK MIESZKALNY W KATOWICACH PRZY UL. MORAWY

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Barbara Pasowicz ul. KRAKOWSKA 1/311 39-200 DĘBICA tel.601 683 931 PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA OBIEKT: PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH SPIS TREŚCI. 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTYCJA OBIEKT: ADRES : INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: AUTOR OPRACOWANIA REMONT DACHU WRAZ Z OCIEPLENIEM

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.5. Montaż systemów suchej

Bardziej szczegółowo

Roboty adaptacyjne wykonywane w budynku szko y. Instalowanie wind i ruchomych schodów

Roboty adaptacyjne wykonywane w budynku szko y. Instalowanie wind i ruchomych schodów P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Poznaniu Kod CPV : 45214200-2 szkolnictwem Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych zwi zanych

Bardziej szczegółowo

- część budowlana i konstrukcyjna

- część budowlana i konstrukcyjna RUSZCZAK s.c. Firma usługowo Projektowa 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 8 m 81 PRZEDMIAR ROBÓT - część budowlana i konstrukcyjna NAZWA INWESTYCJI : Montaz agregatu prądotwórczego 400 kva ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania:

3. Przedmiot opracowania: 3. Przedmiot opracowania: Niniejsze opracowanie obejmuje lokalizację na działce istniejącego budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą, budynku stodoły przeznaczonego do rozbiórki. - Podstawowe wskaźniki:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1 PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI I BUDOWNICTWA *INWEST-BUD* 62-510 Konin, ul. Begoniowa 14 Tel. 063 245 05 45 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Przedszkole Nr 16 Temat: Remont tarasów Adres obiektu: 62-510 Konin,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Opis do konstrukcji budynku 3 4. Część graficzna 7 2 OPIS DO KONSTRUKCJI BUDYNKU Dane ogólne Inwestor: Projekt: Adres: Faza: Branża:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 43 4067 Poz. 346 346 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegó owego zakresu i form audytu energetycznego oraz cz Êci audytu remontowego, wzorów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16

Przedmiar. Remont budynku ul. K.Paryskiej 14-16 Przedmiar Budowa: Budynek użytkowy OSP Moszczenica Obiekt: Jastrzębie-Zdrój ul. Komuny Paryskiej 16 Zamawiający: Miejski Zarząd Nieruchomości Jastrzębie-Zdrój ul. 1 Maja 55 Jednostka opracowująca kosztorys:

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy

Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy Kędzierzyn Koźle, ul. Wojska Polskiego 2 Działki nr: 1188/33, 1188/34 Powierzchnia gruntu: 1 686 m² Działka zabudowana

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 1.6. Wymagania techniczno-montażowe dla konstrukcji ścianek działowych Konstrukcja ścianki działowej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku

Kosztorys. Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Docieplenie szczytu budynku pawilonu leczniczo-zabiegowego wraz z renowacja istniejącej elewacji budynku Obiekt Budowa Augustów ul.

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych Konspekty wykorzystania płyt betonowych, ław fundamentowych i lekkich fundamentów palowych jako fundamentów pod budynki o lekkiej konstrukcji stalowej

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne

Materiały informacyjne Materiały informacyjne Stropy styropianowe Dystrubucja: Inwest Studio 58-210 Sieniawka, Akwen 40 woj. Dolnośląskie tel./fax (74) 893-82-64 tel. kom. 605 287-100 e-mail: InwestStudio@wp.pl http://www.inweststudio.pl

Bardziej szczegółowo

Wn trze w. www.dobra-forma.pl

Wn trze w. www.dobra-forma.pl Wn trze w Nie masz koncepcji na wn trze? My mamy dla Ciebie CONCEPT! Concept, to system mebli pracowniczych doskonale wykorzystujàcych powierzchni w Twoim biurze. Gdy zastosujesz Concept - na stosunkowo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Rajca DATA OPRACOWANIA : maj 2016 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania maj 2016 r.

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Rajca DATA OPRACOWANIA : maj 2016 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania maj 2016 r. Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR" ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Osiedle Górnicze 4 INWESTOR : Wspólnota

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM LOGISTYCZNE JAWORZNO JELEŃ

CENTRUM LOGISTYCZNE JAWORZNO JELEŃ CENTRUM LOGISTYCZNE JAWORZNO JELEŃ 1 2 Lokalizacja i teren Centrum Logistycznego znajduje się w mieście Jaworznie, dzielnicy Jeleń, na terenie Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej przy zjeździe z autostrady

Bardziej szczegółowo

Contractors. Step inside and be inspired!

Contractors. Step inside and be inspired! Contractors B E T O N A R C H I T E K T O N I C Z N Y Step inside and be inspired! Somolnica Wrocław Szczecin Białka BETON... PONADCZASOWOŚĆ, SUROWŚĆ, NIESKOŃCZONOŚĆ MOŻLIWOŚCI, PASJA!!! Contractors jest

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

OKNA. Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe

OKNA. Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe OKNA Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe Budowa domu to inwestycja na d ugie lata, dlatego wymaga przemyêlanych decyzji. Okno wybór na lata Budowa domu to inwestycja na d ugie lata.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak 2 H =? M E = F H A J M K I K C M = C H E = H? D, = H E K I = E A H? = & "! 4 K E = K 2 =! J A B = N # & $ ' '! ' ' J A #! & ' % INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak Adres

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY. 1. 0.Dane ogólne 1.1. Przedmiot opracowania - Obliczenie efektu ekologicznego.

EFEKT EKOLOGICZNY. 1. 0.Dane ogólne 1.1. Przedmiot opracowania - Obliczenie efektu ekologicznego. EFEKT EKOLOGICZNY 1. 0.Dane ogólne 1.1. Przedmiot opracowania - Obliczenie efektu ekologicznego. Docieplenie przegród budowlanych, tj. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4 Spis treści. Zakres tematyczny: Beton i żelbet 9-155. Technologia betonu 10-40

Spis treści. 4 Spis treści. Zakres tematyczny: Beton i żelbet 9-155. Technologia betonu 10-40 4 Spis treści Spis treści Zakres tematyczny: Beton i żelbet 9-155 Technologia betonu 10-40 1. Składniki betonu i ich zadania 10 1.1. Cement znormalizowany 10 1.1.1. Jak przebiega proces twardnienia cementu

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności. Należy pamiętać, aby przed ułożeniem styropapy

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: wyburzenie 9 budynków. Adres obiektu: Podzamcze, 26-060 Chęciny. Kod CPV: 45111100-9

Nazwa zadania: wyburzenie 9 budynków. Adres obiektu: Podzamcze, 26-060 Chęciny. Kod CPV: 45111100-9 Program funkcjonalno-użytkowy dla wyburzenia 9 budynków na terenach Regionalnego Centrum Naukowo- Technologicznego w Podzamczu koło Chęcin w ramach zadania p.n. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWENTARYZACJA I PROJEKT ODTWORZENIA ZABYTKOWEJ STOLARKI OKIENNEJ OBIEKT: Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20. Autor opracowania:

INWESTOR: URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 18/20. Autor opracowania: EKSPERTYZA techniczna konstrukcji budynku pod kątem posadowienia instalacji antenowej i kontenera UKE na dachu budynku we Wrocławiu, ul. Kiełczowska 51 INWESTOR: URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 01-211

Bardziej szczegółowo

System centralnego ogrzewania

System centralnego ogrzewania System centralnego ogrzewania Zadaniem systemu ogrzewania jest zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń w okresie zimy. Ogrzewanie wodne Ciepło dostarczane jest do budynku (instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU ELEWACJI

PROJEKT REMONTU ELEWACJI PROJEKT REMONTU ELEWACJI ŻMIGRÓD ul. Rybacka 13 OPRACOWAŁ: żmigród maj 2011 I DANE EWIDENCYJNE 1. Adres: ul. Rybacka 13, 55-140 Żmigród, 2. Właściciel: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rybacka 13,15, 3. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Base. Informacje techniczne: Kraw dzie

Base. Informacje techniczne: Kraw dzie Gyptone 23 Gyptone Linia Gyptone to ekskluzywne kasetony gipsowo- -kartonowe, laminowane w ókninà dêwi koch onnà. Sà dost pne w kilku odmianach ró niàcych si mi dzy sobà wzorami perforacji oraz wykonaniem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ Lublin ul. InŜynierska 10 KONTAKT Cena proponowana wynosi 360 000 zł do negocjacji (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

inteligentne filmy, ekrany i szkła

inteligentne filmy, ekrany i szkła WŁĄCZONA WYŁĄCZONA inteligentne filmy, ekrany i szkła Wiele możliwości Smart Glass oferuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiające zmienianie przejrzystości szkła. Pozwalają one na połączenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA ZAWARTOŚC OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA STATYCZNE ( w projekcie budowlanym ) III. RYSUNKI: 1. Rzut fundamentów nr K-01 2. Stopa fundamentowa St1 nr K-02 3. Stopa fundamentowa St2 i St3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Archigraf MICHAŁ BRUTKOWSKI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA: ul. J. Rosołą 58 lokal 113, 02-786 Warszawa, tel./fax:0224468089, e-mail: pracownia@archigraf.eu, e-mail: mb@archigraf.eu PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Uk adanie paneli z PCV

Uk adanie paneli z PCV MTERI Y UDOWLNE MJSTERKOWNIE n WYSTRÓJ WN TRZ OGRODNITWO n Uk adanie paneli z PV JK SMEMU WYKONå! 1 Wybór paneli 1 Panele z PV sà produktem gotowym do u ytku. Mo na k aêç je we wszystkich rodzajach pomieszczeƒ.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY HALI WARSZTATOWEJ I PRZEWIĄZKI INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU PAN Adres : ul. Reymonta 27, Kraków Inwestor : Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Opracowała:

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 FORUM Bydgoskie Dni Energii Roman Adrych Główny specjalista ds. zarządzania energią Energetyk

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Pozostałe procesy przeróbki plastycznej Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Tłoczenie Grupy operacji dzielimy na: dzielenie (cięcie)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZ PRAKTYCZNA azwa kwalifikacji: Monta systemów suchej zabudowy Oznaczenie kwalifikacji: B. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu umer PESEL zdaj cego* Wype nia zdaj cy Miejsce

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 84 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 85 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Katalog niniejszy powstał w celu wdro enia i zachowania jednolitych standardów komunikacji wizualnej Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Katalog niniejszy powstał w celu wdro enia i zachowania jednolitych standardów komunikacji wizualnej Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katalog identyfikacji wizualnej Katalog niniejszy powstał w celu wdro enia i zachowania jednolitych standardów komunikacji wizualnej Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Katalog

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Realizowanego na działce numer 33/4, k.m. 4, obręb Wojnowice ul. Ogrodowa 1, 47 470 Wojnowice gmina Krzanowice powiat raciborski województwo

Bardziej szczegółowo

EnklawaDevelopmnent - Kraków - Nieruchomości, Projekty i Wykonawstwo Standard wykończenia

EnklawaDevelopmnent - Kraków - Nieruchomości, Projekty i Wykonawstwo Standard wykończenia : ZAKRES OPRACOWANIA Niniejszy opis techniczny dotyczy budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Twardowskiego i ul. Mitkowskiego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Zakopane, dnia 06.06.2011 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego

Zakopane, dnia 06.06.2011 roku. Uczestnicy postępowania przetargowego Zakopane, dnia 06.06.2011 roku Uczestnicy postępowania przetargowego dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i modernizacja części budynku z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku: Raines Court, Londyn, Wielka Brytania

Studium przypadku: Raines Court, Londyn, Wielka Brytania Studium przypadku: Raines Court, Londyn, Wielka Brytania 6-cio kondygnacyjny budynek modularny składa się z 127 części składowych o szerokości 3,8 m i długości 11,6 m. Na jedno mieszkanie składają się

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI I DACHU BUDYNKU MIESZKALNO-US UGOWEGO PRZY UL. KOLEJOWA 25 W CHOJNOWIE

PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI I DACHU BUDYNKU MIESZKALNO-US UGOWEGO PRZY UL. KOLEJOWA 25 W CHOJNOWIE PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr in. Jaros aw Miko ajczyk 59-216 Kunice, P tnów Legnicki 10a tel. kom. 502-296-226 PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI I DACHU BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze System sufitów gipsowo-kartonowych przeznaczonych do ogrzewania i chłodzenia Firma Zehnder oferuje system

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Przepuszczalność światła zależy od grubości. W swojej ofercie posiadamy szkło float od 2-19mm grubości.

Przepuszczalność światła zależy od grubości. W swojej ofercie posiadamy szkło float od 2-19mm grubości. Rodzaje szkła Float - jest produkowane przez wylewanie stopionej masy szklanej na płynną kąpiel cynową, następnie poddawane jest dodatkowej obróbce ogniowej. Uzyskuje się w ten sposób idealnie gładką powierzchnię,

Bardziej szczegółowo

Numer oferty: CAR01044 Miejscowość: GADOM Kategoria: sprzedaż Dzielnica - osiedle:

Numer oferty: CAR01044 Miejscowość: GADOM Kategoria: sprzedaż Dzielnica - osiedle: Numer oferty: CAR01044 Miejscowość: GADOM Kategoria: sprzedaż Dzielnica - osiedle: Makler odpowiedzialny za ofertę: Izabela Szlachetka Tel.: +48 607 105 262 E-mail: izabela.szlachetka@carre.pl miejscowość:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Ogrodzenie frontowe i utwardzenie nawierzchni Wisławie nr 19, działka nr 129, gmina Maszewo

PROJEKT BUDOWLANY Ogrodzenie frontowe i utwardzenie nawierzchni Wisławie nr 19, działka nr 129, gmina Maszewo 2 I. OPIS TECHNICZNY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE I. ZAŁĄCZNIKI 1. Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtórnika) 2. Decyzja Burmistrza

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Zamawiający: Gmina Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 55-114 Wisznia Mała Polska tel. +48 71 312-70-25 faks +48 71 312-70-68 strona internetowa: www.wiszniamala.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU. Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów

INSTRUKCJA MONTAśU. Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów INSTRUKCJA MONTAśU Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU Tunel rozsączający 300 l został specjalnie zaprojektowany do zastosowań w systemach rozsączania i częściowego retencjonowania

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Remont budynku KPPSP w Nowym Tomyślu Kod CPV : 45216121-8 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straŝy poŝarnej Obiekt :

Bardziej szczegółowo

efektywno energetyczna w obiektach u yteczno ci publicznej

efektywno energetyczna w obiektach u yteczno ci publicznej efektywno energetyczna w obiektach u yteczno ci publicznej WYBRANE ZAGADNIENIA Karolina Kurtz dr in., arch. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Katedra Dróg, Mostów i Materia ów Budowlanych

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 16. Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012

INFORMACJA NR 16. Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 INFORMACJA NR 16 Dot. : przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: "Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna ZLECENIODAWCA: Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o. ul. K. Czapińskiego 3 30-048 Kraków INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie Opinia geotechniczna koncepcja i

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW KOPIA DECYZJI O PRZYZNANYCH UPRAWNIENIACH BUDOWLANYCH KOPIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEśNOŚCI DO ZIIB I Ekspertyza techniczna stanu budynku 1. Przedmiot, cel

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU TOTORU S.C.

KSIĘGA ZNAKU TOTORU S.C. 2011 SPIS TREŚCI FORMA PODSTAWOWA...03 FORMY UZUPEŁNIAJĄCE...06 KONSTRUKCJA ZNAKU...08 POLE PODSTAWOWE I POLE OCHRONNE...10 WIELKOŚCI MINIMALNE...11 WARIANTY ACHROMATYCZNE I MONOCHROMATYCZNE...13 KOLORYSTYKA...15

Bardziej szczegółowo