ZAUFANIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZYWÓDZTWO TRUST RESPONSIBILITY LEADERSHIP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAUFANIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZYWÓDZTWO TRUST RESPONSIBILITY LEADERSHIP"

Transkrypt

1 PRZYWÓDZTWO LEADERSHIP ODPOWIEDZIALNOŚĆ RESPONSIBILITY ZAUFANIE TRUST

2 / DEAR EMPLOYEES AND COLLEAGUES, LIST PREZESA ZARZĄDU / Notice from the President of the Management Board 3 NASZE WARTOŚCI / Our values 4 NASZE ZASADY / Our rules 6 Pacjent w centrum uwagi / Focus on the patient 6 Wspólnie pracujemy na zaufanie / Working together to build trust 8 Chronimy wolną konkurencję / We protect fair competition 10 Dbamy o wartość przedsiębiorstwa / Protecting goodwill 12 Budujemy organizację przyjazną pracownikom / Building an employee-friendly organisation 14 Tworzymy lepszą rzeczywistość / Create a better world 16 Dbamy o środowisko naturalne / Environmental Protection 18 ZGŁASZANIE NARUSZEŃ KODEKSU ETYKI / Reporting Code of Conduct infringements 20 PYTANIA I ODPOWIEDZI / Questions & Answers 22 The current position of Pelion Group results from over 22 years of work done by all the employees and the management. Our decisions, choices and activities have contributed to the formation of an international organisation whose size, operations and culture make it responsible for the way it affects its environment, allowing it to establish business standards and gain the trust of those on whom its market success depends. Ethical dilemmas are an integral part of business activity, especially when carried out in the healthcare sector. They are important to us, because they mean we are honest, loyal and ready to give priority to common values over one-sided benefits. On behalf of the Management Board, I have the pleasure to present to you the Code of Conduct of, drafted with the aim of supporting everyone in adopting a relevant approach in their everyday work. The document was prepared with the participation of a team comprising representatives of all business segments within. It contains a summary of values that are of key importance to us: smart leadership, responsible activities and gaining the trust of patients, shareholders, employees, partners and society as a whole. Our aim is that it becomes a reference point for everyone, even when faced with the most difficult decisions, and is used in everyday work. We would like employees to put it into practice and actively promote it in relations with others. Managers will play a particularly important role in this process, because they will be expected to serve as role models and create an environment favourable for Code implementation not only by enforcing its provisions in a fair manner, helping to interpret and apply them, but also by rewarding and promoting correct approaches. At the same time, we have decided to appoint an Ethics Officer to promote the values and approaches presented in the Code, to accept and consider requests relating to cases of infringement, and to clarify any ethical dilemmas. The decision to act responsibly, honestly and ethically helps us create a common value and is the basis for our business success. This is one of the reasons why compliance with the Code cannot be considered an option this means that each employee of should read it in detail and understand how its provisions may affect their work, and then apply them in practice. The Code is not a complete set of rules we will continue to develop and improve it; I hope it will help us establish a good image of our company on the global market. Best regards Jacek Szwajcowski President of the Management Board Obecna pozycja Grupy Pelion jest efektem przeszło 22 lat wspólnej pracy pracowników i kadry zarządzającej. Nasze decyzje, wybory i działania wpłynęły na stworzenie międzynarodowej organizacji, której rozmiar, charakter i kultura pozwalają przyjmować na siebie odpowiedzialność za to, w jaki sposób wpływamy na otoczenie, wytyczać standardy prowadzenia biznesu i cieszyć się zaufaniem tych, od których zależy nasz sukces na rynku. Nieodłączną częścią działalności gospodarczej, w szczególności tej prowadzonej w sektorze ochrony zdrowia, są dylematy etyczne. Są dla nas ważne, ponieważ świadczą o uczciwości, lojalności i gotowości do przedkładania powszechnie uznawanych wartości nad jednostronne korzyści. W imieniu Zarządu mam przyjemność przekazać w Państwa ręce Kodeks Etyki pracowników stworzony z myślą o tym, by wspierać nas wszystkich w przyjmowaniu właściwych postaw w sytuacjach, z jakimi stykamy się w codziennej pracy. Kodeks został wypracowany przy udziale zespołu złożonego z przedstawicieli wszystkich linii biznesowych tworzących. Podsumowujemy w nim wartości, które są dla nas najważniejsze: mądre przywództwo, odpowiedzialne działanie oraz zaufanie ze strony pacjentów, akcjonariuszy, pracowników, partnerów i szeroko rozumianego społeczeństwa. Chcielibyśmy, aby były dla nas wszystkich punktem odniesienia dla podejmowania nawet najtrudniejszych decyzji i znajdowały wyraz w codziennej praktyce. Zależy nam na tym, by pracownicy wcielali je w życie i aktywnie promowali w relacjach z otoczeniem. Szczególna rola przypadnie w tym kontekście menedżerom, od których oczekujemy, że swoim postępowaniem będą służyli za wzór i tworzyli atmosferę sprzyjającą wdrażaniu Kodeksu nie tylko poprzez sprawiedliwe egzekwowanie jego postanowień, ale też poprzez pomoc w ich interpretacji i stosowaniu oraz nagradzanie i promowanie właściwych postaw. Jednocześnie zdecydowaliśmy się powołać Rzecznika ds. Etyki, którego zadaniem będzie upowszechnianie promowanych w Kodeksie wartości i postaw, przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących jego naruszeń oraz wyjaśnianie wszelkich wątpliwości natury etycznej. Decyzja o podejmowaniu działań odpowiedzialnych, uczciwych i etycznie właściwych pomaga nam tworzyć wspólną wartość i jest podstawą naszego rynkowego sukcesu. Chociażby z tego względu przestrzeganie postanowień Kodeksu nie może być traktowane jako opcjonalne oznacza to, że każdy pracownik powinien nie tylko szczegółowo się z nim zapoznać, ale i rozumieć, w jaki sposób zawarte w nim postanowienia mogą wpływać na jego pracę oraz stosować się do jego postanowień. Kodeks nie jest zamkniętym zbiorem zasad będziemy go dalej rozwijać i ulepszać; mam nadzieję, że pomoże nam w budowaniu trwałej wartości naszej firmy na międzynarodowym rynku. Z wyrazami szacunku Jacek Szwajcowski Prezes Zarządu KODEKS ETYKI pracowników 3

3 ZAUFANIE TRUST ODPOWIEDZIALNOŚĆ RESPONSIBILITY The Code of Conduct of Pelion Group was drafted based on key company values, with the aim of making PRZYWÓDZTWO LEADERSHIP Kodeks Postępowania Grupy Pelion został opracowany w oparciu o kluczowe dla firmy wartości z myślą o ich employees and business partners aware of them. These utrwaleniu wśród pracowników i partnerów biznesowych. values, in which we see a chance for sustainable Odzwierciedlają one sposób naszego działania, zawdzię- development of our company, reflect the way in which we / OUR VALUES czamy im dotychczasowy sukces rynkowy i upatrujemy operate, and we owe our current market success to them. w nich szansy na trwały rozwój naszej organizacji. Leadership Responsibility Trust Przywództwo Odpowiedzialność Zaufanie The development of Pelion Healthcare Group is a history of progress based on the ability to benefit from experience and the best pharmaceutical traditions, as well as the courage to break the framework and look for new solutions and answers to face the most ambitious challenges. Due to our innovation and the endeavour to seek out opportunities to be ahead of change, we are able to contribute to the market and society, as well as set standards for companies in Poland and abroad. We have assumed responsibility for the impact of the business environment created by Pelion on social and economic conditions, and we aim to pursue the business leadership model of a company that is responsible, supports and promotes sustainable development, and embodies business ethics and fair success. We feel responsible for the patient's health, which gives our operations meaning and is the basis for the market presence of. The patient is in the focus of our business; we are responsible for supplying pharmaceuticals to the market, ensuring their quality and safety, for pharmaceutical care and promoting a health-oriented approach. As a company quoted on the stock exchange, we manage our finances sensibly, focusing our activities on providing shareholders with sustainable growth. We are a global group, responsible for creating workplaces in Poland and abroad, and for relations with partners in all areas of our operations. Moreover, we strive to limit the negative impact of our activities on the natural environment and continually contribute to overcoming social problems. We are focused on building long-lasting relations with our business partners, shareholders, patients and employees; therefore, we make the best endeavour to gain their trust in Pelion Healthcare Group through performing transparent and fair activities, making reasonable decisions, pursuing a reliable communication policy, and providing positive experiences confirming our professionalism and high-quality cooperation. Our aim is to confirm that everyone has made the right choice when contacting our business units and employees, and has found in us an engaged pharmacist, a reliable business partner, a good employer or a valuable investment. Rozwój jest historią postępu opartego na umiejętności czerpania z doświadczeń i najlepszych tradycji farmaceutycznych oraz odwadze przełamywania schematów w poszukiwaniu rozwiązań i odpowiedzi na najbardziej ambitne wyzwania. Innowacyjność i aktywne szukanie możliwości wyprzedzania zachodzących w otoczeniu zmian pozwala nam współtworzyć rynkową i społeczną rzeczywistość oraz wyznaczać standardy funkcjonowania przedsiębiorstw zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. Przyjmując na siebie odpowiedzialność za wpływ, jaki środowisko biznesowe tworzone przez Pelion wywiera na otoczenie społeczne i gospodarcze, dążymy do realizacji modelu przywództwa biznesowego, które jest odpowiedzialne, wspiera i promuje zrównoważony rozwój oraz uosabia etykę biznesową i uczciwie budowany sukces. Czujemy się odpowiedzialni za zdrowie pacjenta, to właśnie troska o nie nadaje sens naszemu działaniu i decyduje o istnieniu na rynku. Stawiając pacjenta w centrum biznesowej uwagi, uznajemy naszą odpowiedzialność za zaopatrzenie rynku w leki, zapewnienie należytej jakości i bezpieczeństwa wprowadzanych do obrotu produktów, opiekę farmaceutyczną czy promowanie postaw prozdrowotnych. Jako spółka giełdowa odpowiedzialnie zarządzamy powierzonym nam kapitałem, orientując swoje działania na budowę trwałej wartości dla akcjonariuszy. Tworząc Grupę o globalnym oddziaływaniu bierzemy na siebie odpowiedzialność za tworzone w kraju i za granicą miejsca pracy oraz relacje z partnerami we wszystkich obszarach prowadzonych działań. Nie ustajemy w dążeniach do ograniczenia negatywnego wpływu naszych działań na środowisko naturalne oraz nieustannie angażujemy się w przezwyciężanie problemów społecznych. Orientując nasze aspiracje na budowę trwałych relacji z partnerami biznesowymi, akcjonariuszami, pacjentami czy pracownikami dokładamy wielu starań, aby opierały się one na zaufaniu do, płynącym z przejrzystości i uczciwości naszych działań, odpowiedzialnych decyzji, rzetelnej polityki informacyjnej, wreszcie: pozytywnych doświadczeń potwierdzających nasz profesjonalizm i najwyższą jakość współpracy. Pragniemy, aby kontaktowi z naszymi jednostkami i ich pracownikami zawsze towarzyszyła pewność właściwie dokonanego wyboru zaangażowanego farmaceuty, rzetelnego partnera w biznesie, dobrego pracodawcy czy wartościowej inwestycji. 4 CODE OF ETHICS for employees of / OUR VALULES NASZE WARTOŚCI / KODEKS ETYKI pracowników 5

4 ensure the highest standards of pharmaceutical care and improve their skills in this area; contribute to processes aimed at improving organisational solutions and tools ensuring availability of pharmaceutical care and patient comfort; ensure that all communication directed at patients relating to products offered by the company, a healthy lifestyle and, in particular, medicinal products is reliable, honest and objective, based only on information supported by scientific evidence and without misleading information, as well prepared taking into account the responsibility for its potential impact on the patient's health; make quality assurance and product distribution safety a priority; inform their supervisors immediately after becoming aware of or suspecting the occurrence of any situation or event that may pose a threat to or adversely affect the quality of products and safety of patients (including if they have any doubts as to whether medicinal products are original or wish to report the adverse effects of medicines); ensure the efficient and professional administration of logistics operations relevant for processing orders in each of the four main business segments: wholesale sale, hospital supplies, retail sale and services for manufacturers; inform their supervisors immediately after becoming aware of or suspecting the occurrence of any situation or event that may pose a threat to the continuity of logistics operations relevant for managing and processing orders. The key activities of have a direct impact on the availability and safety of pharmaceutical therapy provided to a patient from supplying warehouses, hospitals and pharmacies with medicinal and pharmaceutical products, through their transportation and storage, to direct sale and communication in pharmacies. As a result, decisions and activities of each employee may affect the patient's health no matter which area they relate to. With a patient their health and comfort in mind, we continually improve internal organisational processes and the latest pharmaceutical care tools available to them. / FOCUS ON THE PATIENT Kluczowa działalność ma bezpośredni wpływ na dostępność i bezpieczeństwo terapii farmakologicznej dla pacjenta począwszy od zaopatrzenia hurtowni, szpitali i aptek w produkty medyczne i farmaceutyczne, poprzez ich transport i przechowywanie, aż po bezpośrednią sprzedaż i komunikację do pacjenta w aptekach. Z tego powodu decyzje i działania podejmowane przez każdego z pracowników mogą mieć wpływ na zdrowie pacjenta niezależnie od tego, jakiego obszaru dotyczą. Z myślą o pacjencie jego zdrowiu i wygodzie Grupa wciąż doskonali zarówno wewnętrzne procesy organizacyjne, jak i udostępnia pacjentom nowoczesne narzędzia opieki farmaceutycznej. zapewniają najwyższe standardy świadczonej opieki farmaceutycznej oraz dbają o doskonalenie posiadanych w tym zakresie kompetencji; angażują się w procesy służące doskonaleniu rozwiązań organizacyjnych i narzędzi gwarantujących dostępność opieki farmaceutycznej oraz komfort pacjenta; dbają, aby całość kierowanej do pacjenta komunikacji dotyczącej oferowanych przez firmę produktów oraz zdrowego stylu życia, a w szczególności produktów leczniczych, była prowadzona w sposób rzetelny, uczciwy i obiektywny, w tym opierała się wyłącznie na informacjach popartych dowodami naukowymi i unikała stwierdzeń mogących wprowadzać w błąd, a także charakteryzowała się wysokim poziomem odpowiedzialności za jej możliwy wpływ na stan zdrowia pacjenta; priorytetowo traktują kwestie związane z zagwarantowaniem jakości i bezpieczeństwa dystrybucji produktów; w przypadku posiadania wiedzy bądź podejrzeń o wystąpieniu jakichkolwiek sytuacji i zdarzeń mogących zagrażać lub negatywnie wpływać na jakość dystrybuowanych produktów i bezpieczeństwo zdrowia pacjenta (w tym np. ewentualne wątpliwości co do oryginalności pochodzenia produktów medycznych oraz wszelkiego rodzaju zgłoszenia odnoszące się do niepożądanych działań leków), informację taką bezzwłocznie przekazują przełożonemu; zapewniają sprawną i profesjonalną obsługę procesów logistycznych związanych z realizacją zamówień w każdej z czterech głównych linii biznesowych: sprzedaży hurtowej, zaopatrzeniu szpitali, sprzedaży detalicznej oraz usług dla producentów; w przypadku posiadania wiedzy bądź podejrzeń o wystąpieniu jakichkolwiek sytuacji i zdarzeń mogących zagrażać ciągłości procesów logistycznych związanych z obsługą i realizacją zamówień, informację taką bezzwłocznie przekazują przełożonemu. to maintain the highest degree of healthcare to the extent directly affected by company operations in the healthcare market in Poland and abroad, as well as continually improve the pharmaceutical care system and increase its availability zachować najwyższą dbałość o zdrowie pacjentów w zakresie, w jakim pozostaje ono pod bezpośrednim wpływem działalności firmy na szeroko rozumianym rynku ochrony zdrowia w kraju i za granicą oraz nieustannie doskonalić system świadczonej opieki farmaceutycznej i zwiększać jej dostępność 6 CODE OF ETHICS for employees of / OUR RULES NASZE ZASADY / KODEKS ETYKI pracowników 7

5 cooperate with partners in an honest and transparent way and behave in an impeccable way towards each other, with respect to and compliance with high professional standards, irrespective of the scope, intensity and area of cooperation, including replying to correspondence and phone requests without undue delay and considering any complaints from partners and customers in a reliable and efficient manner, in accordance with internal procedures; meet their obligations (both written and oral), and make promises only within the scope of their capabilities; refrain from discriminating against business partners because of e.g. their nationality, country of origin, religious beliefs, market position, etc.; inform their partners about objective criteria taken into account while making relevant decisions, in particular in relation to establishing cooperation, and its progress or termination; do not take any measures which would act to the detriment of partners' reputation in unjustified cases, and refrain from disclosing information on competitors which may threaten their good image; do not disclose confidential information obtained during cooperation with third parties, and do not use it illegally; do not obtain information on trading partners or competitors illegally by misleading others or concealing the fact of representing the company if it was highly probable that this information would not be disclosed otherwise; do not encourage employees previously working for competitors or partners to disclose confidential information obtained at that time; cooperate with third parties in pursuit of company interests and, in particular, avoid taking any measures that could result in a conflict of interests, e.g. a transaction with their own participation or that of their family members, or with companies in which they hold shares or with whom they have business relations; inform their supervisors immediately about any actual or potential conflicts of interest; ensure that any measures taken to advertise our activities comply with legal regulations applicable in this respect, do not infringe third parties' rights and, in particular, respect the principles of fair competition. We are aware of the fact that the quality of relations between Pelion Healthcare Group and its partners on the global healthcare market has a direct impact on the health and safety of patients. That is why we choose our partners with due care and have high expectations of the quality of cooperation with them and its value for the company; we also set equally high requirements for ourselves. We aim to build long-lasting relations with partners in all of our business segments and markets based on trust, primarily through honesty and transparency, the high quality of products and services, our professional activities, respect for each other and focus on mutual benefits. be a desirable business partner and cooperate with companies sharing values important to us / WORKING TOGETHER TO BUILD TRUST Mamy świadomość, że jakość relacji z partnerami na międzynarodowym rynku ochrony zdrowia bezpośrednio przekłada się na zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów. Prowadzimy zatem staranny dobór partnerów i mamy wysokie oczekiwania względem jakości współpracy z kontrahentami oraz wartości płynącej z niej dla firmy; nie mniej wysokie wymagania stawiamy też sobie. Naszą ambicją jest budowa trwałych relacji z partnerami wszystkich linii biznesowych i na każdym z rynków. Zaufanie do firmy budujemy w szczególności poprzez uczciwość i przejrzystość relacji, wysoką jakość dostarczanych produktów i usług, profesjonalizm w działaniu, wzajemny szacunek oraz orientację na wspólne korzyści. być pożądanym partnerem biznesowym i współpracować z firmami, które podzielają ważne dla nas wartości prowadzą relacje z partnerami w sposób uczciwy i przejrzysty, a we wzajemnych kontaktach wykazują się kulturą osobistą, szacunkiem i wysokimi standardami profesjonalizmu niezależnie od zakresu, intensywności i obszaru współpracy, w tym: bez zbędnej zwłoki odpowiadają na korespondencję i kontakt telefoniczny, a ewentualne reklamacje od partnerów i klientów rozpatrują rzeczowo i sprawnie, zgodnie z wewnętrznymi procedurami w firmie; dotrzymują przyjętych zobowiązań (zarówno spisanych, jak i ustnych deklaracji) oraz składają obietnice jedynie w zakresie posiadanych możliwości ich spełnienia; powstrzymują się od działań dyskryminujących partnerów biznesowych, np. ze względu na narodowość, kraj pochodzenia, wyznanie, pozycję rynkową, itp.; informują partnerów o obiektywnych kryteriach, w oparciu o które są podejmowane dotyczące ich decyzje, w szczególności w odniesieniu do aspektów związanych z nawiązywaniem współpracy, jej przebiegiem lub zakończeniem; nie podejmują działań, które w nieuzasadnionych przypadkach narażałyby na szwank dobrą reputację partnerów oraz powstrzymują się od rozpowszechniania informacji na temat firm konkurencyjnych, które mogłyby zagrażać ich reputacji; nie udostępniają stronom trzecim ani nie wykorzystują w sposób niezgodny z prawem informacji poufnych pozyskanych w toku wzajemnej współpracy; nie pozyskują w sposób niezgodny z prawem informacji dotyczących partnerów handlowych i konkurencji poprzez wprowadzanie w błąd lub dzięki zatajeniu faktu reprezentowania firmy w sytuacji, gdyby istniało duże prawdopodobieństwo, że w przeciwnym razie informacje te nie zostałyby udostępnione; nie zachęcają pracowników, którzy wcześniej byli zatrudnieni u konkurencji lub partnerów, do ujawniania uzyskanych w tamtym okresie informacji poufnych; współpracę z firmami zewnętrznymi prowadzą kierując się interesem firmy i w szczególności unikają działań mogących prowadzić do konfliktu interesów, np. transakcji z udziałem własnym, rodziny lub firm, w których posiadają udziały/ z którymi są powiązani biznesowo; w przypadku wystąpienia konfliktu interesów lub podejrzenia jego zaistnienia niezwłocznie informują o tym fakcie przełożonego; dbają, aby wszelkie działania podejmowane w celu reklamy naszej działalności uwzględniały obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne, nie naruszały praw podmiotów trzecich, a w szczególności respektowały zasadę uczciwej konkurencji. 8 CODE OF ETHICS for employees of / OUR RULES NASZE ZASADY / KODEKS ETYKI pracowników 9

6 apply the principles of fair competition in relation to our competitors, as well as our local and foreign trading partners; only take facts into consideration when selecting partners, e.g. relating to company reliability, reputation and economic situation, as well as the quality and competitiveness of the offer and sustainable development (as regards both its operations and the consequences of potential cooperation, e.g. distance for the transportation of medicines); they ensure that they are able to present fair and objective criteria used to select the partner and the scope of cooperation if required; do not initiate, engage or knowingly participate in any activities limiting market competition, such as agreements on market share, customers, prices, boycotting selected suppliers or recipients, etc.; they do not share or exchange information with representatives of competitors which may have an impact on their prices, discounts, pricing policy, etc.; they inform their supervisors immediately and each time about any attempts by third parties to contact them (competitors, business partners or other entities) which may aim at or result in distortion of competition; never participate directly or indirectly in any acts of bribery, irrespective of practices or customs relevant to a particular market: they do not accept or expect bribes or other unfair gains; they do not offer or promise also through others undue financial or non-financial profits in exchange for the administrative or business decisions of third parties from the public or private sector which can affect company operations; they oppose bribery in an active way and inform their supervisors immediately about each case where they were requested to give a financial advantage; avoid situations that may give rise to suspicion of using concealed forms of bribery; accept or make invitations to attend business meetings (e.g. training courses, meals or entertainment) only with their supervisor's consent insofar as it is acceptable for business relations under commonly accepted hospitality standards, and do not threaten the good image of the company if assessed by the public; accept gifts from third parties only if they are customary and do not give rise to suspicion as to their symbolic nature; do not give gifts to representatives of business partners or public institutions other than those which are symbolic and customary in a certain market, or which could be considered by them improper or given in bad faith; they never accept or give gifts in the form of money or loans (notwithstanding the amount). As a company with a strong market position, implements a policy to prevent potential threats resulting from the risk of abuse of a dominant position and unfair competition practices. Our presence on the sensitive healthcare market and on the verge of the private and public sectors also requires us to prevent bribery in an active way. apply and promote fair competition standards at a high level / WE PROTECT FAIR COMPETITION Jako firma o silnej pozycji rynkowej, prowadzi politykę prewencyjną w stosunku do potencjalnych zagrożeń związanych z ryzykiem nadużycia pozycji konkurencyjnej oraz praktykami mogącymi naruszać zasady wolnej konkurencji. Fakt działania na wrażliwym rynku ochrony zdrowia oraz w dużym stopniu na styku sektorów prywatnego i publicznego wymaga też od nas aktywnego przeciwdziałania korupcji. stosować i promować wysokie standardy uczciwej konkurencji stosują zasady uczciwej konkurencji zarówno w stosunku do firm konkurencyjnych, jak i krajowych i zagranicznych kontrahentów; w procesie doboru partnerów kierują się wyłącznie przesłankami merytorycznymi, odnoszącymi się m.in. do wiarygodności firmy, jej reputacji, sytuacji ekonomicznej oraz jakości i konkurencyjności przedstawionej oferty, a także kwestii zrównoważonego rozwoju (zarówno w odniesieniu do działalności podmiotu, jak i konsekwencji nawiązania potencjalnej współpracy np. odległości, na jakie transportowane będą leki); dbają o to, aby w razie potrzeby móc przedstawić sprawiedliwe i obiektywne kryteria, które zadecydowały o wyborze partnera i zakresie współpracy; nie inicjują, nie angażują się ani świadomie nie współuczestniczą w postępowaniach ograniczających konkurencję na rynku jak np. porozumienia dotyczące podziału rynku, klientów, poziomu cen, bojkotu wybranych dostawców lub odbiorców, itp.; nie dzielą ani nie wymieniają się z przedstawicielami firm konkurencyjnych informacjami mogącymi mieć wpływ na stosowane przez nie ceny, rabaty, politykę cenową, itp.; każdorazowo bezzwłocznie informują przełożonego o kontaktach podjętych przez podmioty zewnętrzne (firmy konkurencyjne, partnerów biznesowych lub inne jednostki), które miałyby na celu lub mogły skutkować ograniczeniem konkurencji; nigdy nie uczestniczą bezpośrednio ani pośrednio w jakichkolwiek aktach korupcji bez względu na praktyki i zwyczaje przyjęte na danym rynku: nie przyjmują i nie oczekują łapówek ani innych nieuczciwych korzyści; nie oferują ani nie obiecują również za pośrednictwem innych osób nienależnych korzyści finansowych ani pozafinansowych w zamian za decyzje administracyjne lub biznesowe stron trzecich z sektora publicznego lub prywatnego, mogące mieć wpływ na działalność firmy; aktywnie przeciwstawiają się łapówkarstwu, a każdy przypadek żądania od nich nieuprawnionej korzyści majątkowej bezzwłocznie zgłaszają przełożonemu; unikają sytuacji mogących rodzić podejrzenie korzystania z ukrytych form przekupstwa; zaproszenia do uczestnictwa w spotkaniach biznesowych (np.: szkoleniach, posiłkach bądź rozrywkach) przyjmują bądź oferują wyłącznie za zgoda przełożonego, w zakresie, w jakim dla danego charakteru relacji biznesowych odpowiadają one powszechnie przyjętym standardom gościnności oraz nie zagrażają dobrej reputacji firmy w przypadku poddania publicznej ocenie; upominki od stron trzecich przyjmują jedynie, jeśli mają zwyczajową formę i nie rodzą wątpliwości co do ich symbolicznego charakteru; nie wręczają przedstawicielom partnerów biznesowych ani instytucji publicznych upominków innych niż symboliczne i zwyczajowe na danym rynku ani takich, które mogłyby zostać przez nich uznane za niestosowne bądź dawane w złej wierze; nigdy nie przyjmują ani nie wręczają upominków w formie pieniężnej lub w formie pożyczki (niezależnie od kwoty). 10 CODE OF ETHICS for employees of / OUR RULES NASZE ZASADY / KODEKS ETYKI pracowników 11

7 always pursue the best interests of the company, protect its reputation and promote its key values, never disclosing negative information about the company and its operations; always react to any situation which may adversely affect the reputation of or threaten its interests or key values (e.g. they try to solve a problem themselves, they report a case to their supervisors, the Ethics Officer or the PR Officer); strictly comply with the rule that information about the company and its operations may be provided to the media, investors or the public only by the Spokesperson and the Investor Relations Department. Any requests for provision of information on company finance and operations, as well as press releases, should be forwarded to the Spokesperson at Pelion SA or the Investor Relations Department. This rule also applies to unofficial requests to provide information; actively protect the intellectual property of the company and use it reasonably; are responsible for the correct use of confidential information relating to, never disclose it to third parties before concluding a relevant non-disclosure agreement, and are particularly careful when using IT resources and data storage devices containing such information; discuss any doubts as to the use of intellectual property rights and confidential information with the Legal Team; protect any data relating to company information (kept in any form and on any storage device), which can be accessed physically or electronically, against being disclosed to unauthorised persons; in particular they apply internal procedures on the use of corporate IT systems and mobile devices; respect intellectual property rights of third parties and confidential information on other businesses, protecting them in a similar way to those owned and enjoyed by Pelion Healthcare Group; never trade in securities of Pelion or other companies based on non-public information which can affect their price, and do not provide such information to other persons for this purpose; protect company equipment and fittings against loss, theft, damage or incorrect use; do not use company property for personal benefit; use company equipment and resources only for business purposes unless they may be used otherwise under procedures applicable in the company; process and disclose personal data pursuant to the applicable provisions of law and internal procedures, ensure it is protected in a relevant way and retained only as long as is necessary; behave in an impeccable manner both in personal contacts with business partners and in their presence. An important element in the process of contributing to the sustainable growth of crucial e.g. for shareholders is the protection of company assets, including intangible assets relating to good image, information and intellectual property. Pelion implements and regularly improves solutions and tools ensuring protection of its tangible and intangible assets, as well as minimising the risk of impairment resulting from their potential damage. to protect the good image of the company and secure tangible and intangible assets against loss, theft, damage or incorrect use Istotnym elementem budowy trwałej wartości ważnej m.in. dla akcjonariuszy jest bieżąca ochrona firmowego mienia, w tym wartości niematerialnych i prawnych związanych z reputacją, posiadanymi informacjami czy własnością intelektualną firmy. Grupa wdraża i na bieżąco doskonali rozwiązania i narzędzia zapewniające ochronę jej zasobów materialnych i niematerialnych oraz minimalizujące ryzyko utraty wartości będącej konsekwencją ich potencjalnego naruszenia. / PROTECT GOODWILL chronić reputację firmy i zabezpieczać posiadane zasoby materialne oraz niematerialne i prawne przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem bądź niewłaściwym wykorzystaniem zawsze kierują się dobrze pojętym interesem firmy, chronią reputację Spółki oraz promują kluczowe dla niej wartości, nigdy nie rozpowszechniając negatywnych informacji na temat Spółki i jej działalności; zawsze reagują na wszelkie dostrzeżone sytuacje mogące negatywnie wpływać na reputację, zagrażać jej interesom lub kluczowym dla niej wartościom (np. próbują rozwiązać problem osobiście, zgłaszają sprawę przełożonemu, Rzecznikowi ds. Etyki bądź Dyrektorowi ds. PR); bezwzględnie przestrzegają reguły, że udzielanie informacji dotyczących firmy i jej działalności mediom, inwestorom lub innym członkom opinii publicznej należy do kompetencji Rzecznika Prasowego oraz Działu Relacji Inwestorskich. Wszelkie prośby o udzielenie informacji dotyczących finansów i działalności firmy lub oświadczeń prasowych zgłaszają i przekazują do Rzecznika Prasowego Pelion S.A. lub Działu Relacji Inwestorskich. Zasada ta dotyczy również nieformalnych próśb o udzielenie informacji; aktywnie chronią własność intelektualną firmy oraz korzystają z niej w odpowiedzialny sposób; odpowiadają za prawidłowe korzystanie z informacji poufnych dotyczących, nigdy nie ujawniają ich stronom trzecim bez wcześniejszego zawarcia stosownej umowy o poufności oraz zachowują szczególną ostrożność korzystając z systemów informatycznych oraz nośników danych zawierających takie informacje; wszelkie wątpliwości dotyczące korzystania z praw własności intelektualnej oraz informacji poufnych konsultują z Zespołem Prawnym; zabezpieczają wszystkie dane dotyczące Spółki (przechowywane w dowolnej formie i na dowolnym nośniku), do których posiadają fizyczny bądź elektroniczny dostęp, przed dostępem osób nieupoważnionych; w szczególności stosują wewnętrzne procedury korzystania z firmowych systemów informatycznych oraz urządzeń mobilnych; szanują prawa własności intelektualnej stron trzecich oraz informacje poufne dotyczące podmiotów zewnętrznych, zapewniając im ochronę porównywalną do tej stosowanej w odniesieniu do ; nigdy nie dokonują transakcji papierami wartościowymi Pelion ani innych firm w oparciu o nieupublicznione informacje mogące mieć wpływ na ich cenę ani nie przekazują takich informacji innym osobom w tym celu; chronią sprzęt i wyposażenie należące do firmy przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem bądź niewłaściwym wykorzystaniem; nie wykorzystują mienia firmowego dla uzyskiwania osobistych korzyści; sprzęt i zasoby firmy wykorzystują wyłącznie do celów służbowych, chyba, że na inne ich wykorzystanie zezwalają procedury obowiązujące w firmie; przetwarzają i udostępniają dane osobowe zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa i wewnętrznymi procedurami, zapewniają im należytą ochronę oraz przechowują wyłącznie tak długo, jak jest to absolutnie konieczne; wykazują się wysoką kulturą osobistą zarówno w osobistych kontaktach z partnerami biznesowymi, jak i w ich obecności. 12 CODE OF ETHICS for employees of / OUR RULES NASZE ZASADY / KODEKS ETYKI pracowników 13

Raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Corporate Social

Raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Corporate Social Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Corporate Social Responsibility REPORT List Prezesa zarządu // PRESIDENT's letter to shareholders Zmiany kreują nowe możliwości Changes are creating new possibilities

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Kodeks Postępowania Executive Board Tchibo GmbH Zarząd Tchibo GmbH CoC Poland Trennungen neu RZ.indd 1-2 26.10.

Kodeks Postępowania Kodeks Postępowania Executive Board Tchibo GmbH Zarząd Tchibo GmbH CoC Poland Trennungen neu RZ.indd 1-2 26.10. Kodeks Postępowania To all Employees of Tchibo Hamburg, September 2010 Do wszystkich pracowników Tchibo Hamburg, wrzesień 2010 Dear colleagues, Three years ago, Tchibo adopted its own Code of Conduct.

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2012 Przed Państwem 3. edycja Raportu Społecznej Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu

Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach RAPORT Dla PARP opracowane

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Edukacja

Zarz¹dzanie i Edukacja Zarz¹dzanie i Edukacja Zarządzanie kapitałem ludzkim Marketing w zarządzaniu Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa NUMER 68-69 STYCZEŃ KWIECIEŃ 2010 ISSN 1428-474X DWUMIESIÊCZNIK SZKO Y WY SZEJ IM.

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2007-2010 W ADAMPOL SA odpowiedzialność społeczna to jeden z głównych elementów strategii Firmy. Odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Definicja audytu wewnętrznego, Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego Tłumaczenie na język polski

Definicja audytu wewnętrznego, Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego Tłumaczenie na język polski Definicja audytu wewnętrznego, Kodeks etyki oraz Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego Tłumaczenie na język polski Polish language translation THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS

Bardziej szczegółowo

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 2SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W POLSCE. WSTĘPNA ANALIZA Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 UNDP jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

INCENTIVE TOURISM AS HUMAN RESOURCES MANAGEMENT INSTRUMENT IN THE COMPANY * Incentive tourism

INCENTIVE TOURISM AS HUMAN RESOURCES MANAGEMENT INSTRUMENT IN THE COMPANY * Incentive tourism Pol. J. Sport Tourism 2010, 17, 79-86 79 INCENTIVE TOURISM AS HUMAN RESOURCES MANAGEMENT INSTRUMENT IN THE COMPANY * Incentive tourism JAN SIKORA 1, 3, AGNIESZKA WARTECKA-WAŻYŃSKA 2 Poznan University of

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS REPORT

RAPORT BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS REPORT RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 2012 2013 RESPONSIBLE BUSINESS REPORT G R U PA K A P I TA Ł O WA L U B E L S K I W Ę G I E L B O G D A N K A S. A. Social Responsibility Report GK LW Bogdanka for 2013 I

Bardziej szczegółowo

Czas Innowacji Time for Innovation

Czas Innowacji Time for Innovation 2 Czas Innowacji Time for Innovation Przegląd produktów wybranych projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej PO KL Review of the products of the HC OP selected innovative and transnational

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Raport końcowy Zamawiający Zarząd Województwa Małopolskiego Wykonawca EPRD Biuro Polityki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW Raport powstał w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego WARSZAWA 2010 Autorzy: Dr inż. Piotr Kordel

Bardziej szczegółowo

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK Contents Spis treści I PROFIL FIRMY 07 II WE WORK FOR THE CLIENT PRACUJEMY DLA KLIENTA 13 Client Our Partner Klient nasz Partner Sales and Technical

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION NR / N O 1 (19) 2011 www.inqbator.pl CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION WIZERUNEK OŚRODKA INNOWACJI IMAGE OF INNOVATION

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG

Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Badanie ewaluacyjne pt. Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych

Bardziej szczegółowo