ZAUFANIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZYWÓDZTWO TRUST RESPONSIBILITY LEADERSHIP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAUFANIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZYWÓDZTWO TRUST RESPONSIBILITY LEADERSHIP"

Transkrypt

1 PRZYWÓDZTWO LEADERSHIP ODPOWIEDZIALNOŚĆ RESPONSIBILITY ZAUFANIE TRUST

2 / DEAR EMPLOYEES AND COLLEAGUES, LIST PREZESA ZARZĄDU / Notice from the President of the Management Board 3 NASZE WARTOŚCI / Our values 4 NASZE ZASADY / Our rules 6 Pacjent w centrum uwagi / Focus on the patient 6 Wspólnie pracujemy na zaufanie / Working together to build trust 8 Chronimy wolną konkurencję / We protect fair competition 10 Dbamy o wartość przedsiębiorstwa / Protecting goodwill 12 Budujemy organizację przyjazną pracownikom / Building an employee-friendly organisation 14 Tworzymy lepszą rzeczywistość / Create a better world 16 Dbamy o środowisko naturalne / Environmental Protection 18 ZGŁASZANIE NARUSZEŃ KODEKSU ETYKI / Reporting Code of Conduct infringements 20 PYTANIA I ODPOWIEDZI / Questions & Answers 22 The current position of Pelion Group results from over 22 years of work done by all the employees and the management. Our decisions, choices and activities have contributed to the formation of an international organisation whose size, operations and culture make it responsible for the way it affects its environment, allowing it to establish business standards and gain the trust of those on whom its market success depends. Ethical dilemmas are an integral part of business activity, especially when carried out in the healthcare sector. They are important to us, because they mean we are honest, loyal and ready to give priority to common values over one-sided benefits. On behalf of the Management Board, I have the pleasure to present to you the Code of Conduct of, drafted with the aim of supporting everyone in adopting a relevant approach in their everyday work. The document was prepared with the participation of a team comprising representatives of all business segments within. It contains a summary of values that are of key importance to us: smart leadership, responsible activities and gaining the trust of patients, shareholders, employees, partners and society as a whole. Our aim is that it becomes a reference point for everyone, even when faced with the most difficult decisions, and is used in everyday work. We would like employees to put it into practice and actively promote it in relations with others. Managers will play a particularly important role in this process, because they will be expected to serve as role models and create an environment favourable for Code implementation not only by enforcing its provisions in a fair manner, helping to interpret and apply them, but also by rewarding and promoting correct approaches. At the same time, we have decided to appoint an Ethics Officer to promote the values and approaches presented in the Code, to accept and consider requests relating to cases of infringement, and to clarify any ethical dilemmas. The decision to act responsibly, honestly and ethically helps us create a common value and is the basis for our business success. This is one of the reasons why compliance with the Code cannot be considered an option this means that each employee of should read it in detail and understand how its provisions may affect their work, and then apply them in practice. The Code is not a complete set of rules we will continue to develop and improve it; I hope it will help us establish a good image of our company on the global market. Best regards Jacek Szwajcowski President of the Management Board Obecna pozycja Grupy Pelion jest efektem przeszło 22 lat wspólnej pracy pracowników i kadry zarządzającej. Nasze decyzje, wybory i działania wpłynęły na stworzenie międzynarodowej organizacji, której rozmiar, charakter i kultura pozwalają przyjmować na siebie odpowiedzialność za to, w jaki sposób wpływamy na otoczenie, wytyczać standardy prowadzenia biznesu i cieszyć się zaufaniem tych, od których zależy nasz sukces na rynku. Nieodłączną częścią działalności gospodarczej, w szczególności tej prowadzonej w sektorze ochrony zdrowia, są dylematy etyczne. Są dla nas ważne, ponieważ świadczą o uczciwości, lojalności i gotowości do przedkładania powszechnie uznawanych wartości nad jednostronne korzyści. W imieniu Zarządu mam przyjemność przekazać w Państwa ręce Kodeks Etyki pracowników stworzony z myślą o tym, by wspierać nas wszystkich w przyjmowaniu właściwych postaw w sytuacjach, z jakimi stykamy się w codziennej pracy. Kodeks został wypracowany przy udziale zespołu złożonego z przedstawicieli wszystkich linii biznesowych tworzących. Podsumowujemy w nim wartości, które są dla nas najważniejsze: mądre przywództwo, odpowiedzialne działanie oraz zaufanie ze strony pacjentów, akcjonariuszy, pracowników, partnerów i szeroko rozumianego społeczeństwa. Chcielibyśmy, aby były dla nas wszystkich punktem odniesienia dla podejmowania nawet najtrudniejszych decyzji i znajdowały wyraz w codziennej praktyce. Zależy nam na tym, by pracownicy wcielali je w życie i aktywnie promowali w relacjach z otoczeniem. Szczególna rola przypadnie w tym kontekście menedżerom, od których oczekujemy, że swoim postępowaniem będą służyli za wzór i tworzyli atmosferę sprzyjającą wdrażaniu Kodeksu nie tylko poprzez sprawiedliwe egzekwowanie jego postanowień, ale też poprzez pomoc w ich interpretacji i stosowaniu oraz nagradzanie i promowanie właściwych postaw. Jednocześnie zdecydowaliśmy się powołać Rzecznika ds. Etyki, którego zadaniem będzie upowszechnianie promowanych w Kodeksie wartości i postaw, przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących jego naruszeń oraz wyjaśnianie wszelkich wątpliwości natury etycznej. Decyzja o podejmowaniu działań odpowiedzialnych, uczciwych i etycznie właściwych pomaga nam tworzyć wspólną wartość i jest podstawą naszego rynkowego sukcesu. Chociażby z tego względu przestrzeganie postanowień Kodeksu nie może być traktowane jako opcjonalne oznacza to, że każdy pracownik powinien nie tylko szczegółowo się z nim zapoznać, ale i rozumieć, w jaki sposób zawarte w nim postanowienia mogą wpływać na jego pracę oraz stosować się do jego postanowień. Kodeks nie jest zamkniętym zbiorem zasad będziemy go dalej rozwijać i ulepszać; mam nadzieję, że pomoże nam w budowaniu trwałej wartości naszej firmy na międzynarodowym rynku. Z wyrazami szacunku Jacek Szwajcowski Prezes Zarządu KODEKS ETYKI pracowników 3

3 ZAUFANIE TRUST ODPOWIEDZIALNOŚĆ RESPONSIBILITY The Code of Conduct of Pelion Group was drafted based on key company values, with the aim of making PRZYWÓDZTWO LEADERSHIP Kodeks Postępowania Grupy Pelion został opracowany w oparciu o kluczowe dla firmy wartości z myślą o ich employees and business partners aware of them. These utrwaleniu wśród pracowników i partnerów biznesowych. values, in which we see a chance for sustainable Odzwierciedlają one sposób naszego działania, zawdzię- development of our company, reflect the way in which we / OUR VALUES czamy im dotychczasowy sukces rynkowy i upatrujemy operate, and we owe our current market success to them. w nich szansy na trwały rozwój naszej organizacji. Leadership Responsibility Trust Przywództwo Odpowiedzialność Zaufanie The development of Pelion Healthcare Group is a history of progress based on the ability to benefit from experience and the best pharmaceutical traditions, as well as the courage to break the framework and look for new solutions and answers to face the most ambitious challenges. Due to our innovation and the endeavour to seek out opportunities to be ahead of change, we are able to contribute to the market and society, as well as set standards for companies in Poland and abroad. We have assumed responsibility for the impact of the business environment created by Pelion on social and economic conditions, and we aim to pursue the business leadership model of a company that is responsible, supports and promotes sustainable development, and embodies business ethics and fair success. We feel responsible for the patient's health, which gives our operations meaning and is the basis for the market presence of. The patient is in the focus of our business; we are responsible for supplying pharmaceuticals to the market, ensuring their quality and safety, for pharmaceutical care and promoting a health-oriented approach. As a company quoted on the stock exchange, we manage our finances sensibly, focusing our activities on providing shareholders with sustainable growth. We are a global group, responsible for creating workplaces in Poland and abroad, and for relations with partners in all areas of our operations. Moreover, we strive to limit the negative impact of our activities on the natural environment and continually contribute to overcoming social problems. We are focused on building long-lasting relations with our business partners, shareholders, patients and employees; therefore, we make the best endeavour to gain their trust in Pelion Healthcare Group through performing transparent and fair activities, making reasonable decisions, pursuing a reliable communication policy, and providing positive experiences confirming our professionalism and high-quality cooperation. Our aim is to confirm that everyone has made the right choice when contacting our business units and employees, and has found in us an engaged pharmacist, a reliable business partner, a good employer or a valuable investment. Rozwój jest historią postępu opartego na umiejętności czerpania z doświadczeń i najlepszych tradycji farmaceutycznych oraz odwadze przełamywania schematów w poszukiwaniu rozwiązań i odpowiedzi na najbardziej ambitne wyzwania. Innowacyjność i aktywne szukanie możliwości wyprzedzania zachodzących w otoczeniu zmian pozwala nam współtworzyć rynkową i społeczną rzeczywistość oraz wyznaczać standardy funkcjonowania przedsiębiorstw zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. Przyjmując na siebie odpowiedzialność za wpływ, jaki środowisko biznesowe tworzone przez Pelion wywiera na otoczenie społeczne i gospodarcze, dążymy do realizacji modelu przywództwa biznesowego, które jest odpowiedzialne, wspiera i promuje zrównoważony rozwój oraz uosabia etykę biznesową i uczciwie budowany sukces. Czujemy się odpowiedzialni za zdrowie pacjenta, to właśnie troska o nie nadaje sens naszemu działaniu i decyduje o istnieniu na rynku. Stawiając pacjenta w centrum biznesowej uwagi, uznajemy naszą odpowiedzialność za zaopatrzenie rynku w leki, zapewnienie należytej jakości i bezpieczeństwa wprowadzanych do obrotu produktów, opiekę farmaceutyczną czy promowanie postaw prozdrowotnych. Jako spółka giełdowa odpowiedzialnie zarządzamy powierzonym nam kapitałem, orientując swoje działania na budowę trwałej wartości dla akcjonariuszy. Tworząc Grupę o globalnym oddziaływaniu bierzemy na siebie odpowiedzialność za tworzone w kraju i za granicą miejsca pracy oraz relacje z partnerami we wszystkich obszarach prowadzonych działań. Nie ustajemy w dążeniach do ograniczenia negatywnego wpływu naszych działań na środowisko naturalne oraz nieustannie angażujemy się w przezwyciężanie problemów społecznych. Orientując nasze aspiracje na budowę trwałych relacji z partnerami biznesowymi, akcjonariuszami, pacjentami czy pracownikami dokładamy wielu starań, aby opierały się one na zaufaniu do, płynącym z przejrzystości i uczciwości naszych działań, odpowiedzialnych decyzji, rzetelnej polityki informacyjnej, wreszcie: pozytywnych doświadczeń potwierdzających nasz profesjonalizm i najwyższą jakość współpracy. Pragniemy, aby kontaktowi z naszymi jednostkami i ich pracownikami zawsze towarzyszyła pewność właściwie dokonanego wyboru zaangażowanego farmaceuty, rzetelnego partnera w biznesie, dobrego pracodawcy czy wartościowej inwestycji. 4 CODE OF ETHICS for employees of / OUR VALULES NASZE WARTOŚCI / KODEKS ETYKI pracowników 5

4 ensure the highest standards of pharmaceutical care and improve their skills in this area; contribute to processes aimed at improving organisational solutions and tools ensuring availability of pharmaceutical care and patient comfort; ensure that all communication directed at patients relating to products offered by the company, a healthy lifestyle and, in particular, medicinal products is reliable, honest and objective, based only on information supported by scientific evidence and without misleading information, as well prepared taking into account the responsibility for its potential impact on the patient's health; make quality assurance and product distribution safety a priority; inform their supervisors immediately after becoming aware of or suspecting the occurrence of any situation or event that may pose a threat to or adversely affect the quality of products and safety of patients (including if they have any doubts as to whether medicinal products are original or wish to report the adverse effects of medicines); ensure the efficient and professional administration of logistics operations relevant for processing orders in each of the four main business segments: wholesale sale, hospital supplies, retail sale and services for manufacturers; inform their supervisors immediately after becoming aware of or suspecting the occurrence of any situation or event that may pose a threat to the continuity of logistics operations relevant for managing and processing orders. The key activities of have a direct impact on the availability and safety of pharmaceutical therapy provided to a patient from supplying warehouses, hospitals and pharmacies with medicinal and pharmaceutical products, through their transportation and storage, to direct sale and communication in pharmacies. As a result, decisions and activities of each employee may affect the patient's health no matter which area they relate to. With a patient their health and comfort in mind, we continually improve internal organisational processes and the latest pharmaceutical care tools available to them. / FOCUS ON THE PATIENT Kluczowa działalność ma bezpośredni wpływ na dostępność i bezpieczeństwo terapii farmakologicznej dla pacjenta począwszy od zaopatrzenia hurtowni, szpitali i aptek w produkty medyczne i farmaceutyczne, poprzez ich transport i przechowywanie, aż po bezpośrednią sprzedaż i komunikację do pacjenta w aptekach. Z tego powodu decyzje i działania podejmowane przez każdego z pracowników mogą mieć wpływ na zdrowie pacjenta niezależnie od tego, jakiego obszaru dotyczą. Z myślą o pacjencie jego zdrowiu i wygodzie Grupa wciąż doskonali zarówno wewnętrzne procesy organizacyjne, jak i udostępnia pacjentom nowoczesne narzędzia opieki farmaceutycznej. zapewniają najwyższe standardy świadczonej opieki farmaceutycznej oraz dbają o doskonalenie posiadanych w tym zakresie kompetencji; angażują się w procesy służące doskonaleniu rozwiązań organizacyjnych i narzędzi gwarantujących dostępność opieki farmaceutycznej oraz komfort pacjenta; dbają, aby całość kierowanej do pacjenta komunikacji dotyczącej oferowanych przez firmę produktów oraz zdrowego stylu życia, a w szczególności produktów leczniczych, była prowadzona w sposób rzetelny, uczciwy i obiektywny, w tym opierała się wyłącznie na informacjach popartych dowodami naukowymi i unikała stwierdzeń mogących wprowadzać w błąd, a także charakteryzowała się wysokim poziomem odpowiedzialności za jej możliwy wpływ na stan zdrowia pacjenta; priorytetowo traktują kwestie związane z zagwarantowaniem jakości i bezpieczeństwa dystrybucji produktów; w przypadku posiadania wiedzy bądź podejrzeń o wystąpieniu jakichkolwiek sytuacji i zdarzeń mogących zagrażać lub negatywnie wpływać na jakość dystrybuowanych produktów i bezpieczeństwo zdrowia pacjenta (w tym np. ewentualne wątpliwości co do oryginalności pochodzenia produktów medycznych oraz wszelkiego rodzaju zgłoszenia odnoszące się do niepożądanych działań leków), informację taką bezzwłocznie przekazują przełożonemu; zapewniają sprawną i profesjonalną obsługę procesów logistycznych związanych z realizacją zamówień w każdej z czterech głównych linii biznesowych: sprzedaży hurtowej, zaopatrzeniu szpitali, sprzedaży detalicznej oraz usług dla producentów; w przypadku posiadania wiedzy bądź podejrzeń o wystąpieniu jakichkolwiek sytuacji i zdarzeń mogących zagrażać ciągłości procesów logistycznych związanych z obsługą i realizacją zamówień, informację taką bezzwłocznie przekazują przełożonemu. to maintain the highest degree of healthcare to the extent directly affected by company operations in the healthcare market in Poland and abroad, as well as continually improve the pharmaceutical care system and increase its availability zachować najwyższą dbałość o zdrowie pacjentów w zakresie, w jakim pozostaje ono pod bezpośrednim wpływem działalności firmy na szeroko rozumianym rynku ochrony zdrowia w kraju i za granicą oraz nieustannie doskonalić system świadczonej opieki farmaceutycznej i zwiększać jej dostępność 6 CODE OF ETHICS for employees of / OUR RULES NASZE ZASADY / KODEKS ETYKI pracowników 7

5 cooperate with partners in an honest and transparent way and behave in an impeccable way towards each other, with respect to and compliance with high professional standards, irrespective of the scope, intensity and area of cooperation, including replying to correspondence and phone requests without undue delay and considering any complaints from partners and customers in a reliable and efficient manner, in accordance with internal procedures; meet their obligations (both written and oral), and make promises only within the scope of their capabilities; refrain from discriminating against business partners because of e.g. their nationality, country of origin, religious beliefs, market position, etc.; inform their partners about objective criteria taken into account while making relevant decisions, in particular in relation to establishing cooperation, and its progress or termination; do not take any measures which would act to the detriment of partners' reputation in unjustified cases, and refrain from disclosing information on competitors which may threaten their good image; do not disclose confidential information obtained during cooperation with third parties, and do not use it illegally; do not obtain information on trading partners or competitors illegally by misleading others or concealing the fact of representing the company if it was highly probable that this information would not be disclosed otherwise; do not encourage employees previously working for competitors or partners to disclose confidential information obtained at that time; cooperate with third parties in pursuit of company interests and, in particular, avoid taking any measures that could result in a conflict of interests, e.g. a transaction with their own participation or that of their family members, or with companies in which they hold shares or with whom they have business relations; inform their supervisors immediately about any actual or potential conflicts of interest; ensure that any measures taken to advertise our activities comply with legal regulations applicable in this respect, do not infringe third parties' rights and, in particular, respect the principles of fair competition. We are aware of the fact that the quality of relations between Pelion Healthcare Group and its partners on the global healthcare market has a direct impact on the health and safety of patients. That is why we choose our partners with due care and have high expectations of the quality of cooperation with them and its value for the company; we also set equally high requirements for ourselves. We aim to build long-lasting relations with partners in all of our business segments and markets based on trust, primarily through honesty and transparency, the high quality of products and services, our professional activities, respect for each other and focus on mutual benefits. be a desirable business partner and cooperate with companies sharing values important to us / WORKING TOGETHER TO BUILD TRUST Mamy świadomość, że jakość relacji z partnerami na międzynarodowym rynku ochrony zdrowia bezpośrednio przekłada się na zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów. Prowadzimy zatem staranny dobór partnerów i mamy wysokie oczekiwania względem jakości współpracy z kontrahentami oraz wartości płynącej z niej dla firmy; nie mniej wysokie wymagania stawiamy też sobie. Naszą ambicją jest budowa trwałych relacji z partnerami wszystkich linii biznesowych i na każdym z rynków. Zaufanie do firmy budujemy w szczególności poprzez uczciwość i przejrzystość relacji, wysoką jakość dostarczanych produktów i usług, profesjonalizm w działaniu, wzajemny szacunek oraz orientację na wspólne korzyści. być pożądanym partnerem biznesowym i współpracować z firmami, które podzielają ważne dla nas wartości prowadzą relacje z partnerami w sposób uczciwy i przejrzysty, a we wzajemnych kontaktach wykazują się kulturą osobistą, szacunkiem i wysokimi standardami profesjonalizmu niezależnie od zakresu, intensywności i obszaru współpracy, w tym: bez zbędnej zwłoki odpowiadają na korespondencję i kontakt telefoniczny, a ewentualne reklamacje od partnerów i klientów rozpatrują rzeczowo i sprawnie, zgodnie z wewnętrznymi procedurami w firmie; dotrzymują przyjętych zobowiązań (zarówno spisanych, jak i ustnych deklaracji) oraz składają obietnice jedynie w zakresie posiadanych możliwości ich spełnienia; powstrzymują się od działań dyskryminujących partnerów biznesowych, np. ze względu na narodowość, kraj pochodzenia, wyznanie, pozycję rynkową, itp.; informują partnerów o obiektywnych kryteriach, w oparciu o które są podejmowane dotyczące ich decyzje, w szczególności w odniesieniu do aspektów związanych z nawiązywaniem współpracy, jej przebiegiem lub zakończeniem; nie podejmują działań, które w nieuzasadnionych przypadkach narażałyby na szwank dobrą reputację partnerów oraz powstrzymują się od rozpowszechniania informacji na temat firm konkurencyjnych, które mogłyby zagrażać ich reputacji; nie udostępniają stronom trzecim ani nie wykorzystują w sposób niezgodny z prawem informacji poufnych pozyskanych w toku wzajemnej współpracy; nie pozyskują w sposób niezgodny z prawem informacji dotyczących partnerów handlowych i konkurencji poprzez wprowadzanie w błąd lub dzięki zatajeniu faktu reprezentowania firmy w sytuacji, gdyby istniało duże prawdopodobieństwo, że w przeciwnym razie informacje te nie zostałyby udostępnione; nie zachęcają pracowników, którzy wcześniej byli zatrudnieni u konkurencji lub partnerów, do ujawniania uzyskanych w tamtym okresie informacji poufnych; współpracę z firmami zewnętrznymi prowadzą kierując się interesem firmy i w szczególności unikają działań mogących prowadzić do konfliktu interesów, np. transakcji z udziałem własnym, rodziny lub firm, w których posiadają udziały/ z którymi są powiązani biznesowo; w przypadku wystąpienia konfliktu interesów lub podejrzenia jego zaistnienia niezwłocznie informują o tym fakcie przełożonego; dbają, aby wszelkie działania podejmowane w celu reklamy naszej działalności uwzględniały obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne, nie naruszały praw podmiotów trzecich, a w szczególności respektowały zasadę uczciwej konkurencji. 8 CODE OF ETHICS for employees of / OUR RULES NASZE ZASADY / KODEKS ETYKI pracowników 9

6 apply the principles of fair competition in relation to our competitors, as well as our local and foreign trading partners; only take facts into consideration when selecting partners, e.g. relating to company reliability, reputation and economic situation, as well as the quality and competitiveness of the offer and sustainable development (as regards both its operations and the consequences of potential cooperation, e.g. distance for the transportation of medicines); they ensure that they are able to present fair and objective criteria used to select the partner and the scope of cooperation if required; do not initiate, engage or knowingly participate in any activities limiting market competition, such as agreements on market share, customers, prices, boycotting selected suppliers or recipients, etc.; they do not share or exchange information with representatives of competitors which may have an impact on their prices, discounts, pricing policy, etc.; they inform their supervisors immediately and each time about any attempts by third parties to contact them (competitors, business partners or other entities) which may aim at or result in distortion of competition; never participate directly or indirectly in any acts of bribery, irrespective of practices or customs relevant to a particular market: they do not accept or expect bribes or other unfair gains; they do not offer or promise also through others undue financial or non-financial profits in exchange for the administrative or business decisions of third parties from the public or private sector which can affect company operations; they oppose bribery in an active way and inform their supervisors immediately about each case where they were requested to give a financial advantage; avoid situations that may give rise to suspicion of using concealed forms of bribery; accept or make invitations to attend business meetings (e.g. training courses, meals or entertainment) only with their supervisor's consent insofar as it is acceptable for business relations under commonly accepted hospitality standards, and do not threaten the good image of the company if assessed by the public; accept gifts from third parties only if they are customary and do not give rise to suspicion as to their symbolic nature; do not give gifts to representatives of business partners or public institutions other than those which are symbolic and customary in a certain market, or which could be considered by them improper or given in bad faith; they never accept or give gifts in the form of money or loans (notwithstanding the amount). As a company with a strong market position, implements a policy to prevent potential threats resulting from the risk of abuse of a dominant position and unfair competition practices. Our presence on the sensitive healthcare market and on the verge of the private and public sectors also requires us to prevent bribery in an active way. apply and promote fair competition standards at a high level / WE PROTECT FAIR COMPETITION Jako firma o silnej pozycji rynkowej, prowadzi politykę prewencyjną w stosunku do potencjalnych zagrożeń związanych z ryzykiem nadużycia pozycji konkurencyjnej oraz praktykami mogącymi naruszać zasady wolnej konkurencji. Fakt działania na wrażliwym rynku ochrony zdrowia oraz w dużym stopniu na styku sektorów prywatnego i publicznego wymaga też od nas aktywnego przeciwdziałania korupcji. stosować i promować wysokie standardy uczciwej konkurencji stosują zasady uczciwej konkurencji zarówno w stosunku do firm konkurencyjnych, jak i krajowych i zagranicznych kontrahentów; w procesie doboru partnerów kierują się wyłącznie przesłankami merytorycznymi, odnoszącymi się m.in. do wiarygodności firmy, jej reputacji, sytuacji ekonomicznej oraz jakości i konkurencyjności przedstawionej oferty, a także kwestii zrównoważonego rozwoju (zarówno w odniesieniu do działalności podmiotu, jak i konsekwencji nawiązania potencjalnej współpracy np. odległości, na jakie transportowane będą leki); dbają o to, aby w razie potrzeby móc przedstawić sprawiedliwe i obiektywne kryteria, które zadecydowały o wyborze partnera i zakresie współpracy; nie inicjują, nie angażują się ani świadomie nie współuczestniczą w postępowaniach ograniczających konkurencję na rynku jak np. porozumienia dotyczące podziału rynku, klientów, poziomu cen, bojkotu wybranych dostawców lub odbiorców, itp.; nie dzielą ani nie wymieniają się z przedstawicielami firm konkurencyjnych informacjami mogącymi mieć wpływ na stosowane przez nie ceny, rabaty, politykę cenową, itp.; każdorazowo bezzwłocznie informują przełożonego o kontaktach podjętych przez podmioty zewnętrzne (firmy konkurencyjne, partnerów biznesowych lub inne jednostki), które miałyby na celu lub mogły skutkować ograniczeniem konkurencji; nigdy nie uczestniczą bezpośrednio ani pośrednio w jakichkolwiek aktach korupcji bez względu na praktyki i zwyczaje przyjęte na danym rynku: nie przyjmują i nie oczekują łapówek ani innych nieuczciwych korzyści; nie oferują ani nie obiecują również za pośrednictwem innych osób nienależnych korzyści finansowych ani pozafinansowych w zamian za decyzje administracyjne lub biznesowe stron trzecich z sektora publicznego lub prywatnego, mogące mieć wpływ na działalność firmy; aktywnie przeciwstawiają się łapówkarstwu, a każdy przypadek żądania od nich nieuprawnionej korzyści majątkowej bezzwłocznie zgłaszają przełożonemu; unikają sytuacji mogących rodzić podejrzenie korzystania z ukrytych form przekupstwa; zaproszenia do uczestnictwa w spotkaniach biznesowych (np.: szkoleniach, posiłkach bądź rozrywkach) przyjmują bądź oferują wyłącznie za zgoda przełożonego, w zakresie, w jakim dla danego charakteru relacji biznesowych odpowiadają one powszechnie przyjętym standardom gościnności oraz nie zagrażają dobrej reputacji firmy w przypadku poddania publicznej ocenie; upominki od stron trzecich przyjmują jedynie, jeśli mają zwyczajową formę i nie rodzą wątpliwości co do ich symbolicznego charakteru; nie wręczają przedstawicielom partnerów biznesowych ani instytucji publicznych upominków innych niż symboliczne i zwyczajowe na danym rynku ani takich, które mogłyby zostać przez nich uznane za niestosowne bądź dawane w złej wierze; nigdy nie przyjmują ani nie wręczają upominków w formie pieniężnej lub w formie pożyczki (niezależnie od kwoty). 10 CODE OF ETHICS for employees of / OUR RULES NASZE ZASADY / KODEKS ETYKI pracowników 11

7 always pursue the best interests of the company, protect its reputation and promote its key values, never disclosing negative information about the company and its operations; always react to any situation which may adversely affect the reputation of or threaten its interests or key values (e.g. they try to solve a problem themselves, they report a case to their supervisors, the Ethics Officer or the PR Officer); strictly comply with the rule that information about the company and its operations may be provided to the media, investors or the public only by the Spokesperson and the Investor Relations Department. Any requests for provision of information on company finance and operations, as well as press releases, should be forwarded to the Spokesperson at Pelion SA or the Investor Relations Department. This rule also applies to unofficial requests to provide information; actively protect the intellectual property of the company and use it reasonably; are responsible for the correct use of confidential information relating to, never disclose it to third parties before concluding a relevant non-disclosure agreement, and are particularly careful when using IT resources and data storage devices containing such information; discuss any doubts as to the use of intellectual property rights and confidential information with the Legal Team; protect any data relating to company information (kept in any form and on any storage device), which can be accessed physically or electronically, against being disclosed to unauthorised persons; in particular they apply internal procedures on the use of corporate IT systems and mobile devices; respect intellectual property rights of third parties and confidential information on other businesses, protecting them in a similar way to those owned and enjoyed by Pelion Healthcare Group; never trade in securities of Pelion or other companies based on non-public information which can affect their price, and do not provide such information to other persons for this purpose; protect company equipment and fittings against loss, theft, damage or incorrect use; do not use company property for personal benefit; use company equipment and resources only for business purposes unless they may be used otherwise under procedures applicable in the company; process and disclose personal data pursuant to the applicable provisions of law and internal procedures, ensure it is protected in a relevant way and retained only as long as is necessary; behave in an impeccable manner both in personal contacts with business partners and in their presence. An important element in the process of contributing to the sustainable growth of crucial e.g. for shareholders is the protection of company assets, including intangible assets relating to good image, information and intellectual property. Pelion implements and regularly improves solutions and tools ensuring protection of its tangible and intangible assets, as well as minimising the risk of impairment resulting from their potential damage. to protect the good image of the company and secure tangible and intangible assets against loss, theft, damage or incorrect use Istotnym elementem budowy trwałej wartości ważnej m.in. dla akcjonariuszy jest bieżąca ochrona firmowego mienia, w tym wartości niematerialnych i prawnych związanych z reputacją, posiadanymi informacjami czy własnością intelektualną firmy. Grupa wdraża i na bieżąco doskonali rozwiązania i narzędzia zapewniające ochronę jej zasobów materialnych i niematerialnych oraz minimalizujące ryzyko utraty wartości będącej konsekwencją ich potencjalnego naruszenia. / PROTECT GOODWILL chronić reputację firmy i zabezpieczać posiadane zasoby materialne oraz niematerialne i prawne przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem bądź niewłaściwym wykorzystaniem zawsze kierują się dobrze pojętym interesem firmy, chronią reputację Spółki oraz promują kluczowe dla niej wartości, nigdy nie rozpowszechniając negatywnych informacji na temat Spółki i jej działalności; zawsze reagują na wszelkie dostrzeżone sytuacje mogące negatywnie wpływać na reputację, zagrażać jej interesom lub kluczowym dla niej wartościom (np. próbują rozwiązać problem osobiście, zgłaszają sprawę przełożonemu, Rzecznikowi ds. Etyki bądź Dyrektorowi ds. PR); bezwzględnie przestrzegają reguły, że udzielanie informacji dotyczących firmy i jej działalności mediom, inwestorom lub innym członkom opinii publicznej należy do kompetencji Rzecznika Prasowego oraz Działu Relacji Inwestorskich. Wszelkie prośby o udzielenie informacji dotyczących finansów i działalności firmy lub oświadczeń prasowych zgłaszają i przekazują do Rzecznika Prasowego Pelion S.A. lub Działu Relacji Inwestorskich. Zasada ta dotyczy również nieformalnych próśb o udzielenie informacji; aktywnie chronią własność intelektualną firmy oraz korzystają z niej w odpowiedzialny sposób; odpowiadają za prawidłowe korzystanie z informacji poufnych dotyczących, nigdy nie ujawniają ich stronom trzecim bez wcześniejszego zawarcia stosownej umowy o poufności oraz zachowują szczególną ostrożność korzystając z systemów informatycznych oraz nośników danych zawierających takie informacje; wszelkie wątpliwości dotyczące korzystania z praw własności intelektualnej oraz informacji poufnych konsultują z Zespołem Prawnym; zabezpieczają wszystkie dane dotyczące Spółki (przechowywane w dowolnej formie i na dowolnym nośniku), do których posiadają fizyczny bądź elektroniczny dostęp, przed dostępem osób nieupoważnionych; w szczególności stosują wewnętrzne procedury korzystania z firmowych systemów informatycznych oraz urządzeń mobilnych; szanują prawa własności intelektualnej stron trzecich oraz informacje poufne dotyczące podmiotów zewnętrznych, zapewniając im ochronę porównywalną do tej stosowanej w odniesieniu do ; nigdy nie dokonują transakcji papierami wartościowymi Pelion ani innych firm w oparciu o nieupublicznione informacje mogące mieć wpływ na ich cenę ani nie przekazują takich informacji innym osobom w tym celu; chronią sprzęt i wyposażenie należące do firmy przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem bądź niewłaściwym wykorzystaniem; nie wykorzystują mienia firmowego dla uzyskiwania osobistych korzyści; sprzęt i zasoby firmy wykorzystują wyłącznie do celów służbowych, chyba, że na inne ich wykorzystanie zezwalają procedury obowiązujące w firmie; przetwarzają i udostępniają dane osobowe zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa i wewnętrznymi procedurami, zapewniają im należytą ochronę oraz przechowują wyłącznie tak długo, jak jest to absolutnie konieczne; wykazują się wysoką kulturą osobistą zarówno w osobistych kontaktach z partnerami biznesowymi, jak i w ich obecności. 12 CODE OF ETHICS for employees of / OUR RULES NASZE ZASADY / KODEKS ETYKI pracowników 13

8 are aware of and understand the scope of their duties and the provisions of the applicable Terms and Conditions of Employment; care for and contribute to the good atmosphere at work, are open to diversity and actively promote equal treatment at work; behave in an impeccable manner and respect each other notwithstanding professional relations, personal likes and dislikes, aiming to solve problems in an amicable way with respect to differing opinions; make decisions towards others in respect of employment, performance review, promotion, remuneration, the assignation of tasks or access to certain information based only on facts such as qualifications or work results; they do not discriminate against others because of appearance, race, nationality, gender, sexual orientation religion, age, political opinion, disability, etc.; do not use their position to infringe on the personal rights of others, including their dignity and reputation, in any manner; they do not use any form of verbal, physical or mental degradation, ridicule or harassment of other employees and react to and actively oppose any form of harassment, discrimination and mobbing; do not distribute information that is false or infringes the personal rights of others; do not claim the credit and success of other company employees; avoid conflicts of interest (or situations which may be considered as such by other employees) relating to employment of other family members or friends, in particular when participating in the recruitment process or in a situation where family members would be their direct supervisors or subordinates; do not take any additional activities outside Pelion Healthcare Group which could adversely affect their capability of performing duties for the benefit of Pelion, the company's reputation, or be contrary to its interests in any other way; comply with the rules of occupational health and safety applicable to their job position without any exceptions, and immediately respond to cases where other employees fail to observe the H&S rules or pose a threat to the health and life of themselves or others; do not begin work under the influence of alcohol, drugs or other intoxicants, and do not smoke on company premises; never take revenge against persons who report a suspicion of infringement of the Code of Conduct applicable at. Employees are a key resource of. An important element of our corporate social responsibility is to provide them with job security and fair work. Pelion makes the best endeavours to ensure that salaries are relevant to employee performance, type of work and job position; the company ensures that the working environment is safe, free of mobbing, discrimination and other forms of violence, while the atmosphere fosters the effective performance of duties. In addition, as far as possible, the Group supports employees through its social policy, and implements solutions to help them achieve mental and physical fitness. We want to employ the most talented people; therefore the aim of our HR policy is to support employees in developing their skills and making full use of their abilities. Moreover, we attempt to achieve cultural diversity among employees from various countries, respecting their different opinions and interests. At the same time, we do not tolerate conduct or an approach that may adversely affect the good atmosphere at work and employee relations. to offer fair employment conditions in a friendly workplace, support professional and personal development, and promote a healthy lifestyle among employees Pracownicy stanowią kluczowy kapitał. Zapewnienie im bezpieczeństwa zatrudnienia oraz godnej pracy jest istotnym elementem społecznej odpowiedzialności Grupy. Pelion dokłada wszelkich starań, aby wynagrodzenie pracowników było adekwatne do osiąganych przez nich efektów, rodzaju wykonywanej pracy i zajmowanego stanowiska; dba, by środowisko, w którym pracują, było bezpieczne, wolne od mobbingu, dyskryminacji i innych form przemocy, a panująca w firmie atmosfera sprzyjała efektywnemu wykonywaniu obowiązków. W miarę posiadanych środków wspiera pracowników poprzez realizację polityki socjalnej i wdraża rozwiązania pomagające dbać o zdrowie i kondycję psychofizyczną. Chcąc gromadzić w swoich strukturach najzdolniejszych, prowadzi politykę personalną pomagającą pracownikom rozwijać kompetencje i w pełni realizować swój potencjał. Wspiera różnorodność wynikającą z odmienności kulturowej krajów, z których pochodzą, szanuje odmienność poglądów i zainteresowań. Jednocześnie firma nie toleruje zachowań i postaw mogących negatywnie wpływać na atmosferę pracy i relacje pomiędzy pracownikami. oferować godne warunki zatrudnienia w przyjaznym środowisku pracy, wspierać rozwój zawodowy i osobisty oraz promować zdrowy tryb życia wśród pracowników dobrze znają i rozumieją zakres swoich obowiązków oraz postanowienia obowiązującego Regulaminu Pracy; dbają i aktywnie współtworzą dobrą atmosferę w miejscu pracy; są otwarci na różnorodność i aktywnie promują zasadę równego traktowania w miejscu pracy; we wzajemnych kontaktach wykazują się wysoką kulturą osobistą i odnoszą do siebie z szacunkiem bez względu na charakter zależności służbowych oraz osobiste sympatie i antypatie, dążąc do rozstrzygania kwestii spornych w sposób polubowny z poszanowaniem dla odmienności poglądów; decyzje wobec innych osób dotyczące zatrudniania, oceny, awansu, wynagradzania, powierzania obowiązków bądź dostępu do określonych informacji podejmują wyłącznie w oparciu o przesłanki merytoryczne, takie jak kwalifikacje czy efekty prac; nie dyskryminują innych ze względu na wygląd, rasę, narodowość, płeć, orientację seksualną, religię, wiek, poglądy polityczne, niepełnosprawność, itp.; nie wykorzystują swojej pozycji w celu lub w sposób naruszający dobra osobiste innych pracowników, w tym ich godność i dobre imię; nie stosują jakichkolwiek form słownego, fizycznego lub psychicznego poniżania, ośmieszania i nękania innych pracowników oraz reagują i aktywnie przeciwstawiają się wszelkim zauważonym formom molestowania, dyskryminacji i mobbingu; nie przypisują sobie zasług ani sukcesów innych pracowników; nie rozpowszechniają informacji nieprawdziwych, bądź naruszających dobra osobiste innych pracowników; unikają konfliktu interesów (bądź sytuacji mogących w ocenie innych pracowników sprawiać takie wrażenie) związanego z zatrudnianiem członków rodziny bądź znajomych, w szczególności zaangażowania w proces ich rekrutacji oraz sytuacji, w której członkowie rodzin mieliby być swoimi bezpośrednimi przełożonymi i podwładnymi; nie podejmują poza żadnej dodatkowej działalności, która mogłaby negatywnie wpływać na możliwość wykonywania ich obowiązków na rzecz Pelion, reputację firmy lub w inny sposób stać w sprzeczności z jej interesami; bezwzględnie przestrzegają obowiązujących dla ich stanowiska zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz niezwłocznie reagują na wszystkie dostrzeżone sytuacje, w których inni pracownicy nie przestrzegają zasad BHP lub stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia ich samych lub innych osób; nie przystępują do pracy pod wpływem alkoholu, narkotyków czy innych środków odurzających oraz nie palą tytoniu na terenie firmy; nigdy nie podejmują działań odwetowych w stosunku do osób, które zgłosiły podejrzenie naruszenia postanowień Kodeksu Etyki. 14 CODE OF ETHICS for employees of / OUR RULES NASZE ZASADY / KODEKS ETYKI pracowników 15

9 engage and encourage others to participate in social initiatives and measures taken by non-governmental organisations, including in particular those of the Dbam o Zdrowie Foundation and the Łódź Maraton Dbam o Zdrowie project, insofar as this does not prevent them from the correct performance of their everyday duties and does not involve a conflict of interests; appreciate social engagement as a form of civic participation, a source of new experiences, and an opportunity to develop their personal and professional skills; actively promote social engagement projects carried out by and its affiliates, in particular the Dbam o Zdrowie Foundation, among business partners; do not exercise any pressure on their colleagues and subordinate team members to join any charity, religious or political organisation; do not criticise the decision of their colleagues and subordinate team members to join any charity, religious or political organisation; do not criticise any social engagement projects carried out by the Group in relations with its business partners, and if they do criticise them outside work, state that it is their private opinion; if they have any reservations about social activities carried out by the company, they may submit them freely to the Ethics Officer. To combine its contribution to solving social problems with the belief that the main field should be the one which the company is most experienced in and where it may act most effectively, Pelion Healthcare Group uses its abilities to face healthcare challenges. It engages and encourages its employees to participate in activities which serve local communities, including without limitation those with the aim of overcoming obstacles in access to pharmaceutical therapy for persons in difficult life situations, and of promoting preventive medicine. A key role in these projects is played by the 'Dbam o Zdrowie' Foundation. / CREATE A BETTER WORLD Łącząc chęć zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych z założeniem, że wiodącym jego obszarem powinien być ten, w którym firma posiada największe kompetencje i może działać najefektywniej, wykorzystuje posiadany potencjał dla aktywnego podejmowania wyzwań z zakresu ochrony zdrowia. Angażuje się oraz umożliwia swoim pracownikom zaangażowanie w działania służące społeczności, w której funkcjonuje, w tym w szczególności związane z przełamywaniem barier w dostępie do farmakoterapii dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz promowaniem profilaktyki zdrowotnej. Wiodącą rolę w realizacji projektów pełni Fundacja Dbam o Zdrowie. angażują się i zachęcają innych do angażowania się w inicjatywy społeczne oraz aktywności organizacji pozarządowych, w tym w szczególności w działalność Fundacji DOZ oraz projekt Łódź Maraton Dbam o Zdrowie w zakresie, w jakim nie zagraża to możliwości prawidłowej realizacji przez nich codziennych obowiązków w firmie i nie jest przedmiotem konfliktu interesów; doceniają zaangażowanie społeczne jako wyraz odpowiedzialnej postawy, źródło doświadczeń i okazję do rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych; w relacjach służbowych aktywnie promują projekty zaangażowania społecznego podejmowane przez Pelion Healthcare Group oraz związane z nią jednostki, w szczególności Fundację Dbam o Zdrowie; nie wywierają na swoich współpracownikach oraz członkach podległych sobie zespołów presji dotyczącej zaangażowania w działalność jakiejkolwiek organizacji charytatywnej, religijnej lub politycznej; nie krytykują wyborów swoich współpracowników i członków podległych sobie zespołów związanych z zaangażowaniem w działalność społeczną, w tym aktywność organizacji o charakterze charytatywnym, religijnym czy politycznym; w relacjach służbowych nie krytykują projektów zaangażowania społecznego realizowanych przez Grupę a w przypadku dopuszczenia się takiej krytyki w relacjach pozazawodowych informują każdorazowo, iż jest to ich prywatna opinia; w sytuacji, gdy mają zastrzeżenia do działalności społecznej prowadzonej przez firmę, mogą je bez obaw zgłosić Rzecznikowi ds. Etyki. contribute to the improvement of the medical fitness of society angażować się w poprawę kondycji zdrowotnej społeczeństwa 16 CODE OF ETHICS for employees of / OUR RULES NASZE ZASADY / KODEKS ETYKI pracowników 17

10 apply and improve their knowledge on legal regulations relevant for environmental protection, applicable to their scope of duties and performed tasks, without exception; ensure effective management of energy, water, paper and other materials or raw materials used at their workstations; promote the objectives of the corporate environmental policy in the supply chain, as well as consider environmental impact (of the company and processes relating to the use of its products and services) as one of the criteria to be taken into account in the supplier selection procedure; search for opportunities of optimising logistics processes and organisational solutions in the company to improve the effectiveness of energy and raw material use, as well as limit the amount and nuisance of waste and pollution; segregate waste in the workplace and collect reusable materials; use the corporate car fleet in an economic and responsible way towards other road users and improve their eco-driving skills; inform their supervisors immediately about any actual or potential threats to the environment and failure to comply with the environmental protection regulations while carrying out company operations. feels responsible for its impact on the natural environment. Pursuant to the environmental policy, the company implements a preventive approach to environmental protection with a focus on limiting the adverse impact of its everyday activities. At the same time it considers compliance with the principles of sustainable development as one of key factors for continuous growth of the company in the global market. / ENVIRONMENTAL PROTECTION przyjmuje na siebie odpowiedzialność za swój wpływ na środowisko naturalne. Zgodnie z przyjętą polityką środowiskową firma wdraża prewencyjne podejście do jego ochrony, koncentrując uwagę na ograniczaniu negatywnego oddziaływania na nie w codziennych aktywnościach. Jednocześnie poszanowanie zasad zrównoważonego rozwoju uznaje za jeden z kluczowych warunków trwałego rozwoju organizacji na międzynarodowym rynku. bezwzględnie stosują i poszerzają swoją wiedzę na temat obowiązujących aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska, mających zastosowanie do posiadanego przez nich zakresu obowiązków i prowadzonych w praktyce działań służbowych; dbają o efektywne gospodarowanie energią, wodą, papierem i innymi materiałami eksploatacyjnymi lub surowcami wykorzystywanymi na ich stanowisku pracy; promują założenia polityki środowiskowej firmy w łańcuchu dostaw, w tym przyjmują kwestie oddziaływania na środowisko naturalne (danej firmy oraz procesów związanych z korzystaniem z jej usług i produktów) za jedno z kryteriów rozpatrywanych przez nich w procesie selekcji dostawców; aktywnie poszukują możliwości optymalizacji procesów logistycznych i rozwiązań organizacyjnych w firmie pod kątem zwiększenia efektywności wykorzystania energii i surowców oraz ograniczenia ilości i uciążliwości wytwarzanych odpadów i zanieczyszczeń; segregują odpady w miejscu pracy, w tym prowadzą zbiórkę surowców nadających się do ponownego wykorzystania; korzystając z firmowej floty samochodowej, prowadzą pojazdy w sposób ekonomiczny oraz odpowiedzialny względem pozostałych użytkowników dróg, a także doskonalą w miarę możliwości swoje umiejętności w zakresie Eko Driving'u; niezwłocznie informują przełożonego o stwierdzonych lub potencjalnych zagrożeniach w zakresie ochrony środowiska oraz przypadkach niezgodności prowadzonych przez firmę działań z przepisami w zakresie ochrony środowiska. continually look for new opportunities to minimise the adverse impact of the company on the natural environment in all areas of its operations nieustannie poszukiwać nowych możliwości minimalizowania negatywnego oddziaływania firmy na środowisko naturalne we wszystkich sferach jej działalności 18 CODE OF ETHICS for employees of / OUR RULES NASZE ZASADY / KODEKS ETYKI pracowników 19

11 Each employee is responsible for complying with all the provisions of law and rules set forth in this document and is committed to react to activities violating the Code of proceedings applicable in the company. Any conduct considered unethical, illegal and noncompliant with the rules adopted by the company should be reported through the available communication channels. In the case of problems which may be solved within the team, you should rather take measures yourself to remedy them. You should report infringements in good faith. An employee reporting his/her doubts in good faith does not have to fear the negative consequences of his/her actions. If false information is submitted intentionally, the company will take relevant measures against such a person. If you wish, you may disclose your personal data, but it is not mandatory you may report problems anonymously. Your data will be kept secret and may be disclosed only to persons dealing with the case. Each report will be analysed as to its importance and whether it is reasonable to take relevant measures, therefore you should present reliable and precise information which will help identify the reason for a problem and assist its solution. You may report your doubts directly to your supervisor, the Ethics Officer, the HR Management Department at Pelion SĄ and the Legal Team at BSS SA. If you wish to remain anonymous, use one of the following internal communication channels: available to everyone helpline (42) or extension The Code of Conduct applies to all employees of Pelion Healthcare Group, irrespective of job position, length of service, contract type, full- or part-time work, or the scope of responsibilities. Employees should be aware of its provisions and apply them in their everyday work. The Code does not replace any legal regulations. All employees are obliged to be aware of and apply provisions of local and international law, as well as the detailed internal procedures of without exception, to the extent that they are relevant to their operation in a particular market. If you have any doubts as to the interpretation and application of the Code of Conduct, contact the Ethics Officer, your supervisor, or the HR Management Department at Pelion SA. Kodeks Etyki odnosi się do wszystkich osób zatrudnionych w Pelion Healthcare Group niezależnie od zajmowanego stanowiska, stażu pracy, rodzaju i formy zawartej umowy, wymiaru etatu i zakresu powierzonej odpowiedzialności. Pracownicy powinni dobrze znać jego zapisy i stosować je w codziennej pracy. Postanowienia Kodeksu nie zastępują regulacji prawnych. Wszyscy pracownicy zobowiązani są przede wszystkim do znajomości i bezwzględnego stosowania krajowych i międzynarodowych przepisów prawa oraz szczegółowych wewnętrznych procedur Pelion Healthcare Group w zakresie, w jakim są one właściwe dla prowadzonych przez nich na danym rynku działań. W przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji i stosowania zapisów Kodeksu Etyki zachęcamy do kontaktu z Rzecznikiem ds. Etyki, przełożonym a także z Działem Zarządzania Personelem Pelion SA. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich przepisów prawa oraz zasad niniejszego Kodeksu i zobowiązuje się do reagowania na zachowania, które łamią obowiązujące w firmie zasady postępowania. Zachowanie, które nosi znamiona nieetycznego, nieprawnego lub niezgodnego z przyjętymi w organizacji zasadami należy zgłosić za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji. W przypadku problemów, które można rozwiązać wewnątrz zespołu, warto podjąć samodzielne działanie zmierzające do ich usunięcia. Zgłaszanie powinno odbywać się w dobrej wierze. Pracownik, który zgłasza swoje wątpliwości w dobrej wierze i popełni błąd, nie musi obawiać się negatywnych konsekwencji swojego zachowania. W przypadku celowego składania fałszywych informacji firma podejmie stosowne działania wobec pracownika. Osoby zgłaszające mogą ujawnić swoje dane osobowe, jednak nie jest to konieczne zgłoszenia mogą być anonimowe. Dane osoby zgłaszającej są objęte ochroną i będą udostępnianie wyłącznie osobom prowadzącym wyjaśnienie sprawy. Każde zgłoszenie analizowane będzie pod kątem wagi i zasadności podjęcia niezbędnych działań, dlatego osoba zgłaszająca powinna przedstawić rzetelne i precyzyjne informacje, które pomogą zidentyfikować przyczynę problemu i podjąć niezbędne działania, pozwalające rozwiązać zaistniałą kwestię. Pracownik może zgłosić swoje wątpliwości bezpośrednio do przełożonego, Rzecznika ds. Etyki, Działu Zarządzania Personelem Pelion SA lub Zespołu Prawnego BSS SA. Chcąc zachować anonimowość, można skorzystać z jednego z dostępnych kanałów komunikacji wewnętrznej, jak: wspólny dla wszystkich telefon zaufania (42) lub nr wewnętrzny 8080 The company retains the confidential data of each employee reporting a problem. It is strictly forbidden for other team members to exercise mental or physical pressure on persons who have reported any case of infringement. If anyone takes revenge, the company will impose sanctions on this person, irrespective of the job position held by him/her. Każdemu pracownikowi zgłaszającemu nadużycie organizacja zapewnia pełną dyskrecję. Surowo zabronione jest wywieranie presji psychicznej i fizycznej na pracownikach, którzy zgłosili naruszenie, przez pozostałych członków zespołu. W przypadku podjęcia działań odwetowych przez jakąkolwiek osobę, niezależnie od pełnionego stanowiska, firma wyciągnie odpowiednie konsekwencje. 20 CODE OF ETHICS for employees of KODEKS ETYKI pracowników 21

12

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct WSTĘP Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców określa chęć Sodexo do współpracy z tymi dostawcami, podwykonawcami oraz partnerami (zwanymi łącznie Dostawcami ),

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

CODE OF CONDUCT. Kodeks postępowania firmy CodiLime

CODE OF CONDUCT. Kodeks postępowania firmy CodiLime CODE OF CONDUCT Kodeks postępowania firmy CodiLime SPIS TREŚCI 4 WSTĘP DZIAŁALNOŚĆ 5 ZŁAMANIE KODEKSU 8 ZASOBY 6 RELACJE 7 Szanowni Współpracownicy, Razem tworzymy CodiLime, Firmę która skupia się na stałym

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Wprowadzenie Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Celem Grupy NSG jest zdobycie najwyższej światowej renomy w uznaniu za profesjonalny, etyczny oraz zgodny z prawem sposób prowadzenia biznesu, jak określono

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O.

Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O. Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA W POLTECH SP. Z O.O. Zachowuj się tak, jakby zasada Twojego działania, była powszechnie obowiązującym prawem Data wejścia w życie: 1 stycznia 2013 Wstęp:

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Monika Trojan Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Stan obecny Rejestracja

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW)

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) Działalność Grupy Polenergia oparta jest na trzech wartościach: uczciwość odpowiedzialność wrażliwość Jesteśmy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel.

KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ. PPHU Best car s.c. ul. Zemborzycka 112 d NIP 946-23-73-33 tel. KODEKS ETYCZNY PPHU BEST CAR s.c. ANNA GRZANKA, GRZEGORZ KWIECIEŃ Nasza wizja: Ulepszamy bezpieczną przyszłośd. Nasza misja: Potrzeba sprawiania, aby każdy klient, który trafia do firmy, otrzymał najwyższą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Informacje o usługach tłumaczeniowych

Informacje o usługach tłumaczeniowych Informacje o usługach tłumaczeniowych POLISH What patients can expect from the interpreting service Interpreters should be competent in both the required language and English. Interpreters should have

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Drodzy Pracownicy, Sukces gospodarczy i odpowiedzialność społeczna zawsze idą ze sobą w parze. W naszej firmie uważamy, że właściwe

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit Kodeks etyczny Zasady postępowania firmy Metalwit Monika Piękoś 2017-03-09 20 lat tradycji- Rozwijamy się dla Ciebie Kodeks etyczny Metalwit str. 2/6 Spis treści 1. Wstęp..... str. 3/6 2. Istota przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J.

Kodeks Etyczny. Firmy Asbud Sp.J. Kodeks Etyczny Firmy Asbud Sp.J. 2015 Kodeks etyczny 1) SZANUJEMY PRAWA CZŁOWIEKA I PRZESTRZEGAMY USTAW 2) POSTĘPUJEMY UCZCIWIE WOBEC SIEBIE NAWZAJEM I WOBEC INNYCH 3) NASZ SUKCES JEST WSPÓLNYM SUKCESEM

Bardziej szczegółowo

Patient Protection in Clinical Trials

Patient Protection in Clinical Trials Patient Protection in Clinical Trials Marek Czarkowski Bioethic Committee Warsaw Chamber of Physicians Factors affecting security and rights of research participants International regulations Domestic

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z wymiany menedżerskiej Polskiej Federacji Szpitali JACEK DOMEJKO POZNAŃ 2013

Doświadczenia z wymiany menedżerskiej Polskiej Federacji Szpitali JACEK DOMEJKO POZNAŃ 2013 Doświadczenia z wymiany menedżerskiej Polskiej Federacji Szpitali JACEK DOMEJKO POZNAŃ 2013 ZAGADNIENIA: POLSKA FEDERACJA SZPITALI WYMIANA KADRY SZPITALNEJ W RAMACH PROGRAMU HOPE PRZYKŁAD WYMIANY SZPITAL

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr R 66/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

kodeks etyki Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie PROJEKT kodeks etyki pracowników wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Kodeks Etyki Pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozdział I. Zasady

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w Nowoczesnych Systemach Zarządzania

Ryzyko w Nowoczesnych Systemach Zarządzania Ryzyko w Nowoczesnych Systemach Zarządzania Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Group Polska Copyright 2016 BSI. All rights reserved. 1 WCZEŚNIEJ: Szacowanie ryzyka dla procesów TERAZ: Szacowanie

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

ETHICS IN COACHING. Axiological foundations supporting changes of consciousness

ETHICS IN COACHING. Axiological foundations supporting changes of consciousness ETHICS IN COACHING Axiological foundations supporting changes of consciousness Lidia D. Czarkowska PhD & Bożena Wujec MA Agenda What coaching is and what is not History of Coachig Ethics in coaching Telic

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA

KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA KODEKS ETYCZNY PHU MIROSŁAWA ZAWADZKA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1. Cel i zakres obowiązywania Kodeksu Etycznego 2. Ogólne zasady 3. Polityka personalna 4. Odpowiedzialność Zarządu, kadry kierowniczej i

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI. Funkcjonowanie organizacji opiera się również na wewnętrznych regulaminach i procedurach, które są zgodne z przepisami powszechnymi.

KODEKS ETYKI. Funkcjonowanie organizacji opiera się również na wewnętrznych regulaminach i procedurach, które są zgodne z przepisami powszechnymi. KODEKS ETYKI Podstawą działania firmy Hertz Systems Ltd Sp. z o.o. jest prowadzenie działalności w sposób etyczny i zgodny z prawem. Firma Hertz Systems stosuje uniwersalny dla całej firmy kanon zasad

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania. Have a safe journey

Kodeks postępowania. Have a safe journey Kodeks postępowania Have a safe journey Zasady kluczowe: Saferoad powinien działać zgodnie z mocnymi, etycznymi praktykami biznesowymi, z zachowaniem wysokich standardów dla nas samych i naszego wpływu

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

K O D E K S E T Y C Z N Y F I R M Y V A R I O T E R M Sp. z o.o.

K O D E K S E T Y C Z N Y F I R M Y V A R I O T E R M Sp. z o.o. Warszawa, 17.05.2015 Vario Term Sp. z o.o. ul. Poezji 19, 04 994, Warszawa biuro@varioterm.pl +48 22 872 42 14 +48 22 872 99 61 http://www.varioterm.pl/ REGON: 016214556 NIP: 9521827178 KRS: 0000017444

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO SPZOZ W ZIELONEJ GÓRZE PREAMBUŁA Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 9/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie z dnia 26.05.2011r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Zasady ogólne 1 1. Kodeks Etyki

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW Kwiecień 2011 WPROWADZENIE Prowadzenie biznesu z zachowaniem wysokich standardów etycznych jest podstawą działalności Sodexo. W związku z tym, sformułowaliśmy kodeks postępowania,

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających Formy prawne polskich szkoły uzupełniających mec. Agata Dmoch Solicitor Miejsce polskich szkół na mapie organizacji w UK oraz zwierzchnictwo Formy prawne Unincorporated Association (Stowarzyszenie) Charitable

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Aleksander Kędra Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych Komisja Europejska Aleksander.Kedra@ec.europa.eu Przygotowanie wniosku

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo