WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO"

Transkrypt

1 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz A & J OLSZYNA AGNIESZKA GACA- -OLSZYNA JANUSZ OLSZYNA SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE- -WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPO- DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/13382/13/903] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. A & J OLSZYNA AGNIESZKA GACA-OLSZYNA JANUSZ OLSZYNA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. JAWORZNO gmina M. JAWORZNO miejscowość JAWORZNO 2. miejscowość JAWORZNO ulica AL. MARSZ. J. PIŁSUDSKIEGO nr domu 84 nr lokalu 63 kod pocztowy poczta JAWORZNO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ - ZMIENIONA UCHWAŁĄ Z DNIA R. UZUPEŁNIONA UCHWAŁĄ Z DNIA R. - ZMIANA PAR. 2 UMOWY Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA R. PRZEKSZTAŁ- CONO SPÓŁKĘ CYWILNĄ A & J OLSZYNA SPÓŁKA CYWILNA AGNIESZKA GACA-OLSZYNA JANUSZ OLSZYNA W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KSH. Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GACA OLSZYNA 2. AGNIESZKA MARTA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. OLSZYNA 2. JANUSZ MAREK TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE DO KWOTY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ ,00 ZŁ W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH WYMAGANA JEST ŁĄCZNA REPRE- ZENTACJA WSPÓLNIKÓW. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. GACA OLSZYNA 2. AGNIESZKA MARTA OLSZYNA 2. JANUSZ MAREK Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STO- LARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKAR- STWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOW- LANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKO- NYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z KON- SERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYRO- BÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZ- NYCH Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄ- ZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGO- TOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPE- CJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPO- SAŻENIA SANITARNEGO Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWY- SPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Poz APTEKA T.I.J. KWIETNIEWSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRA [LD.XX NS-REJ.KRS/11597/13/289] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. APTEKA T.I.J. KWIETNIEWSCY SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica ADWENTOWICZA nr domu 15 kod pocztowy poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ ZAWARTA W DNIU R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZE- KSZTAŁCENIE W TRYBIE ART ZDANIE 1 K.S.H. UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA R. SPÓŁKI CYWILNEJ APTEKA S.C. TADEUSZ KWIET- NIEWSKI JOANNA I IRENA KWIETNIEWSKA (REGON: ) W APTEKA T.I.J. KWIETNIEWSCY SPÓŁKA JAWNA. Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KWIETNIEWSKI 2. TADEUSZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. MIŚKIEWICZ KWIETNIEWSKA 2. IRENA MARIA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. KWIET- NIEWSKA 2. JOANNA MARIA NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻ- DEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYST- KICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KWIETNIEWSKI 2. TADEUSZ MIŚKIEWICZ KWIETNIEWSKA 2. IRENA MARIA KWIETNIEWSKA 2. JOANNA MARIA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYRO- BÓW FARMACEUTYCZNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYRO- BÓW MEDYCZNYCH, WĄCZNIE ORTOPEDYCZNYMI, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSME- TYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPO- DARCZĄ Poz BODYGUARD SPÓŁKA JAWNA MIN- KIEWICZ. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRA [LD.XX NS-REJ.KRS/12321/13/505] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. BODYGUARD SPÓŁKA JAWNA MINKIEWICZ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica PRZYBYSZEWSKIEGO nr domu 99 kod pocztowy poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MINKIEWICZ 2. ZBIGNIEW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. MINKIEWICZ 2. KATA- RZYNA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁU- GUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MINKIEWICZ 2. ZBIGNIEW MINKIEWICZ 2. KATARZYNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIA- ŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIA- NIEM PRACOWNIKÓW B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYS- TEMÓW BEZPIECZEŃSTWA Z NIESPE- CJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEK- TÓW PRZEMYSŁOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH Poz ENTRE NOUS WOJNAR SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/12516/13/391] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. ENTRE NOUS WOJNAR SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica RODZINNA nr domu 6 nr lokalu 4 kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Infor- 91

2 macje o umowie Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DOMA- GAŁA 2. ANDRZEJ KAROL TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. WOJNAR 2. KATARZYNA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWA- NIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMO- COWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. W PRYPADKU UMÓW/KONTRAKTÓW POWYŻEJ ZŁ (SŁOWNIE STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANA JEST ZGODA I PODPISY WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. DOMAGAŁA 2. ANDRZEJ KAROL WOJNAR 2. KATARZYNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRZE- TWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁAL- NOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTER- NETOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFOR- MATYCZNYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMU- NIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELE- WIZJI B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZ- NEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJO- NALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZ- NYCH (CALL CENTER) Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z PAKOWANIEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z NAPRAWA I KON- SERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZ- NEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z KON- SERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁ- KOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIE- CIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Poz FARMATOM MARZENNA TOMECKA STANISŁAW TOMECKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE- ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/13124/13/577] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. FARMATOM MARZENNA TOMECKA STANISŁAW TOMECKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica ZAWISZY CZARNEGO nr domu 13 nr lokalu 51 kod pocztowy poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TOMECKA 2. MARZENNA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. TOMECKI 2. STANISŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻ- DEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄ- DOWYCH. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. TOMECKA 2. MARZENNA TOMECKI 2. STANISŁAW Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRO- DUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH Z PRODUK- CJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUB- STANCJI FARMACEUTYCZNYCH Z PRODUK- CJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMA- CEUTYCZNYCH Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBO- WYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCE- SORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCE- SORIÓW DO NICH Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJA- LIZOWANA Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETY- KÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGA- NAMI I TARGOWISKAMI Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW B MAGAZYNOWA- NIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRE- SIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMU- NIKACJI SATELITARNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRA- MOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZA- NIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRE- SIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTE- ROWYCH Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIE- RUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZ- TWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z BADA- NIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECH- NICZNYCH Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWO- JOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANE Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWA- NIEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPO- DARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU Poz GARAND BERTMAN I LEWANDOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KO.IX NS-REJ.KRS/3708/13/138] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. GARAND BERTMAN I LEWANDOWSKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIO- POMORSKIE powiat KOŁOBRZESKI gmina KOŁO- BRZEG miejscowość KOŁOBRZEG 2. miejscowość 92

3 KOŁOBRZEG ulica PODOLSKA nr domu 3 kod pocztowy poczta KOŁOBRZEG kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej PL Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PORO- ZUMIENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ GARAND SPÓŁKA CYWILNA MARICN BERT- MAN MAREK LEWANDOWSKI Z DNIA R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART K.S.H. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. GARAND SPÓŁKA CYWILNA MARCIN BERTMAN MAREK LEWANDOWSKI 2. EWIDENCJA DZIAŁALNO- ŚCI GOSPODARCZEJ Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BERTMAN 2. MARCIN WACŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. LEWAN- DOWSKI 2. MAREK BOGDAN TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNO- OSOBOWO KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW WE WSZYST- KICH SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH PRZY CZYNNO- ŚCIACH PRAWNYCH MOGĄCYCH POWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄZAŃ NIE PRZEKRACZAJĄ- CYCH KWOTY ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), ZAŚ POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSPÓLNIKÓW POSIADAJĄCYCH WIĘKSZOŚĆ UDZIAŁÓW. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BERTMAN 2. MAR- CIN WACŁAW LEWANDOWSKI 2. MAREK BOGDAN Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLA- TANIA Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z ODLEWNICTWO ŻELIWA Z PRO- DUKCJA BRONI I AMUNICJI Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSO- BOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCE- SORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZE- DAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻ- NEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA ODZIEŻY I OBUWIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELE- KOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWA- DZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLE- POWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKO- MUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH B MAGAZY- NOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANA Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH Poz KRAK TOUR CUP, BRUSSMAN, ŚWI- STAK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJO- NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/13693/13/928] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. KRAK TOUR CUP, BRUSSMAN, ŚWISTAK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOL- SKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica ŻÓŁKIEWSKIEGO nr domu 17 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. UMOWA SPÓŁKI Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CUP 2. DARIUSZ NIE 8. NIE 2 1. BRUSSMAN 2. ARTUR TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. ŚWISTAK 2. PAWEŁ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIENI SĄ: KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO W ZAKRESIE CZYNNO- ŚCI O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ ,00 ZŁ, POWYŻEJ TEJ WARTOŚCI PRAWO REPREZEN- TOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE ŁĄCZNIE DWÓM WSPÓLNIKOM PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. CUP 2. DARIUSZ BRUSSMAN 2. ARTUR ŚWISTAK 2. PAWEŁ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY Poz MR STUDIO RYBUS, MARUT, KALI- NOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA [WR.IX NS-REJ.KRS/12048/13/651] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. MR STUDIO RYBUS, MARUT, KALINOWSKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. JELENIA GÓRA gmina M. JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA 2. miejscowość JELENIA GÓRA ulica WROCŁAWSKA nr domu 83A nr lokalu 7 kod pocztowy poczta JELENIA GÓRA kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej - Adres strony internetowej Rub. 3. Oddziały 1 1. MR STUDIO RYBUS, MARUT, KALINOWSKI SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W WAR- SZAWIE 2. kraj POLSKA województwo MAZOWIEC- KIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WAR- SZAWA miejscowość WARSZAWA 3. miejscowość WARSZAWA ulica RACŁAWICKA nr domu 99 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RYBUS 2. JAROSŁAW DANIEL TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. MARUT 2. MAREK ANTONI TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. KALINOWSKI 2. PRZEMYSŁAW JAKUB TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. RYBUS 2. JAROSŁAW DANIEL MARUT 2. MAREK ANTONI KALINOWSKI 2. PRZEMYSŁAW JAKUB Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PRO- DUKCJA ODZIEŻY PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYRO- BÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA POLIGRAFIA I REPRO- DUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA METALI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRO- DUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRO- NICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZA- CYJNYCH ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄ- ZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HAN- DLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANS- PORT ZAKWATEROWANIE DZIA- ŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUN- DUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZA- NIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHI- TEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECH- NICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁAL- NOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNI- KÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRA- CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz NORDYŃSKI RENT A CAR SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRA [LD.XX NS-REJ.KRS/13308/13/741] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 93

4 3. NORDYŃSKI RENT A CAR SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POL- SKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica SNOWALNIANA nr domu 3 kod pocztowy poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA R. Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STAWICKI 2. SEBASTIAN HENRYK TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. NORDYŃSKI 2. TOMASZ PIOTR TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. MRO- ZOWSKI 2. JAN JAKUB NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JED- NOOSOBOWO W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD KONIECZNA JEST REPREZENTACJA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW ŁACZNIE. ZA SPRAWY PRZEKRACZAJĄCE ZWYKŁY ZARZĄD UWAŻA SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI CZYNNOŚCI, KTÓRE MOGĄ RODZIĆ ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ZŁ. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MRO- ZOWSKI 2. JAN JAKUB STAWICKI 2. SEBASTIAN HENRYK NORDYŃ- SKI 2. TOMASZ PIOTR Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSO- BOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW I FURGONETEK Z KON- SERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE- NIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINAN- SOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU- SZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z TRANS- PORT LĄDOWY, MIEJSKI I PODMIEJSKI Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZE- DAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Poz PAPERT PICTURES AGATA KRUCZEK, ADAM KRUCZEK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [PO.VIII NS-REJ.KRS/11118/13/718] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. PAPERT PICTURES AGATA KRUCZEK, ADAM KRUCZEK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina LUBOŃ miejscowość LUBOŃ 2. miejscowość LUBOŃ ulica JANA MAZURKA nr domu 18 kod pocztowy poczta LUBOŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA R. W SPRAWIE ZMIANY PAR. 1 PKT 2 I 3 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH, NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 26 MARCA 2013 R., W OSOBACH: AGATA KRUCZEK PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPO- DARCZĄ POD FIRMĄ AGATA KRUCZEK BUTIK KREATYWNY PAPERT, NA PODSTAWIE WPISU DO CEIDG; ADAM KRUCZEK PROWADZĄCY DZIA- ŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ BURIK KREATYWNY PAPERT, NA PODSTAWIE WPISU DO CEIDG Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KRUCZEK 2. AGATA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. KRUCZEK 2. ADAM TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KRUCZEK 2. AGATA KRUCZEK 2. ADAM Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUK- CJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWI- ZJI B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PRO- JEKTOWANIA Poz PPJ JANKOWSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/27778/13/683] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. PPJ JANKOWSKA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WAR- SZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica 29 LISTOPADA nr domu 18A nr lokalu 1U kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., REP. A NR 1325/2013, NOTARIUSZ JAROSŁAW CZARNECKI, UL. NOWOGRODZKA 31, WARSZAWA. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCE- NIE 2. SPÓŁKA JAWNA POD FIRMĄ PPJ JANKOW- SKA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ PPJ JANKOWSKA SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA NA PODSTAWIE UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PPJ JAN- KOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Z DNIA 10 CZERWCA 2013R. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. PPJ JANKOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JAN- KOWSKA 2. MARIA ANTONINA TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 2 1. JANKOWSKI 2. PAWEŁ TOMASZ TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. JANKOWSKA 2. MARIA ANTONINA JANKOW- SKI 2. PAWEŁ TOMASZ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUN- DUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINAN- SOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU- SZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZE- DAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIA- ŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZ- TWO PODATKOWE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRE- SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ I ZARZĄDZANIA REKLAMA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRA- CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA d) Spółki komandytowe Poz ALKOTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA M. ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIV NS-REJ.KRS/16072/13/492] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 3. ALKOTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. PŁOCK gmina M. PŁOCK miejscowość BIAŁA 2. miejscowość BIAŁA ulica WOŁODYJOWSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy poczta BIAŁA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 MAJA 2013 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA EDYTĘ CZARTORYSKĄ - GANCZEW- SKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ZGODA 3 LOK. 1, REP. A 4563/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JAN- KOWSKA 2. MAGDALENA IZABELA TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK PLN (SŁOW- NIE: JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) PLN (SŁOW- NIE: JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) 12. NIE PRub PLN (SŁOWNIE: JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) 2. NIE 2 1. ALKOTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ (W IMIE- NIU KOMPLEMENTARIUSZA: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, MAGDALENA JAN- KOWSKA - CZŁONEK ZARZĄDU) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ALKOTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności SPRZE- DAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZ- ALKOHOLOWYCH A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZ- 94

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 177/2014 (4556) 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 225408. EDC POTEREK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000522603. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODAR- rejestru: 08.09.2014. [WA.XIV

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 52522. RAMED ARTYKUŁY MEDYCZNO-REHA- BILITACYJNE ROBERT MICHNIEWICZ, AGNIESZKA SADOWSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000456710. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE,

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 65188. ALFA MANAGEMENT COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AM SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000505579. SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII SĄDOWEGO, wpis

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 40271. INBRAS SARBINOWSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000454647. SĄD REJONOWY W BYD- GOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- 13.03.2013. [BY.XIII NS-REJ.KRS/1941/13/675] Dz. 1.

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 9798. AMEX STATIONERY SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTIES SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000494191. SĄD REJO- NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE, XI WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 43783. APPLECORE DOJNIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000501480. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: 12.03.2014. [WA.XIII NS-REJ.KRS/9660/14/184]

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 93510. ADEX IRENA MŁODAWSKA, DANIEL KURPIELA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000463490. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR- do rejestru: 23.05.2013. [OP.VIII NS-REJ.KRS/4767/13/734]

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 85243. AMPOZ BB Ł.BIEDERMANN W.BŁA- SIAK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000462135. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- 14.05.2013. [PO.IX

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 201/2014 (4580) 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 265675. BONJOUR WIOLETTA IMBER, BEATA DRABIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000524743. SĄD SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- 09.10.2014. [WA.XII NS-REJ.KRS/55217/14/733]

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 82037. DOBRA GOŁDYŚ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000508018. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE- STRU SĄDOWEGO,

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 151348. 3D LUMEN TECHNIK MAZEK TYC SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000516076. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.07.2014. [PO.IX NS-REJ.KRS/12485/14/139]

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009632_241_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009632_241_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 241/2010 (3599) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 222749. AUTO-PARTNER ANTONI JARO- SŁAWSKI

Bardziej szczegółowo

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 123463. BEZPOL HVL RYSZARD OPAŁKA, ADAM BIT, MICHAŁ TORBUS - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000425887. SĄD REJONOWY W CZĘSTO- CHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO- 03.07.2012. [CZ.XVII

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_201_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_201_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 201/2009 (3304) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 183510. APTEKA ŚWIĘTEGO WINCENTEGO

Bardziej szczegółowo

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_33_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009696_33_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 33/2006 (2378) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz. 18701. BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2013 godz. 14:11:00 Numer KRS: 0000417765

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2013 godz. 14:11:00 Numer KRS: 0000417765 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.02.2013 godz. 14:11:00 Numer KRS: 0000417765 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.02.2013 godz. 18:29:42 Numer KRS: 0000421605

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.02.2013 godz. 18:29:42 Numer KRS: 0000421605 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.02.2013 godz. 18:29:42 Numer KRS: 0000421605 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INDEKS MSIG 259/2013 (4376) A K INDEKS

INDEKS MSIG 259/2013 (4376) A K INDEKS MSIG 259/2013 (4376) A K A A.J.P. MARCHAND ŚLEPOWROŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gorzowie Wielkopolskim [BMSiG-18791/2013] - s. 19, poz. 18575. ANTBUD - Antczak Krzysztof prowadzący

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.06.2014 godz. 11:44:20 Numer KRS: 0000444377

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.06.2014 godz. 11:44:20 Numer KRS: 0000444377 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.06.2014 godz. 11:44:20 Numer KRS: 0000444377 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.09.2014 godz. 08:54:30 Numer KRS: 0000444377

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.09.2014 godz. 08:54:30 Numer KRS: 0000444377 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.09.2014 godz. 08:54:30 Numer KRS: 0000444377 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity z dnia 18.08.2014 r.)

STATUT SPÓŁKI HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity z dnia 18.08.2014 r.) STATUT SPÓŁKI HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity z dnia 18.08.2014 r.) 1 1. Firma Spółki brzmi: HORTICO Spółka Akcyjna.-------------------------------------- 2. Spółka może używać skrótu HORTICO S.A.,

Bardziej szczegółowo

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Było: Art. 6. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.06.2014 godz. 09:51:22 Numer KRS: 0000135388

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.06.2014 godz. 09:51:22 Numer KRS: 0000135388 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.06.2014 godz. 09:51:22 Numer KRS: 0000135388 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ EUROSYSTEM S.A.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ EUROSYSTEM S.A. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ EUROSYSTEM S.A. 1. 1. Firma Spółki brzmi EUROSYSTEM Spółka Akcyjna. 2. Założycielami Spółki są: Wanda Wołkowicz, Jarosław Tamborski, Krzysztof Grębowicz, Janina Grębowicz, Krzysztof

Bardziej szczegółowo