lfi TETEMATICS TRANSPORT SYSTEMS November 5-8, 2008 Katowice-Ust ro6, Pola nd 8th I nternational Conference erence.org

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "lfi TETEMATICS TRANSPORT SYSTEMS November 5-8, 2008 Katowice-Ust ro6, Pola nd 8th I nternational Conference www.tst+onf erence.org"

Transkrypt

1 lfi erence.org TRANSPORT SYSTEMS TETEMATICS 8th I nternational Conference November 5-8, 2008 Katowice-Ust ro6, Pola nd

2 Sth International Conference TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST'08 Conference Proceedings Katowice-Ustron. November Silesian University of Technology, Faculty of Transport Polish Academy of Science, Committee of Transport Polish Association of Transport Telematics

3 Science Program Committee: J. Mikulski - chairman Silesian University of Technology, Polish Association of Transport Telematics, Poland A. Lewiriski - vice-chairman Technical University of Radom, Poland W. Wawrzynski - vice-chaiman K. Bartczak R. Bariczyk M. Bregulla K. Chwesiuk A. Chudzikiewicz J. Dyduch W. Filipowicz M. Franekovd S. Gucma S. Hegyi M. Holec A. Janota J. Januszewski A. Kala3ovii D. Kevicky B. Kos O. Krettek R. Krystek M. Lufi Z. Lukasik J. Michalik I. Mitraszewska W. Nag6rny G. Nowacki S. Oszczak M. Pawlik Z. Pietrzykowski B. Pochopieri K. R6stocny M. Sitarz J. Spalek Warsaw University of Technology. Poland Mini stry o1' Inf rastructllre, Poland Regional Centre of Road Traffic, Katowice, Poland University of Applied Sciences, lngolstadt, Germany Maritime Academy of Szczecin, Poland Warsaw University of Technology, Poland Polish Academy of Sciences. Transport Committee, Poland Gdynia Maritime University, Poland University of Zilina. Republic of Slovakia Maritime Academy of Szczecin, Poland IDS Slovensko (lts Slovakia) Gdynia Maritime University, Polancl University of Zilina, Republic of Slovakia Gdynia Maritime University, Poland University of Zilina. Republic of Slovakia University of Zilina, Republic of Slovakia Academy of Economics in Katowice, Poland RWTH Aachen. Germany Cdansk University of Technology. Poland Technical University of Radom. Poland Technical University of Radom. Poland University of Zilina, Republic of Slovakia Motor Transport Institute, Warsaw. Poland Silesian School of Management, Katowice, Poland Motor Transport Institute, Warsaw, Poland University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland Railway Scientific and Technical Centre, Poland Maritime University of Szczecin, Poland Silesian University of Technology, Poland University of Zilina, Republic of Slovakia Silesian University of Technology, Poland University of Zilina. Republic of Slovakia Z. Stotsko Lviv Polytechnic National University, Ukraine W. Suchorzewski Warsaw University of 'Iechnology, Poland M. Svftek A. Szel4-e E. Szychta G. Tarnai Z. To5 R. Wawruch A. Weintrit A. Wojciechowski B. WiSniewski K. Wydro ITS&S Czech Republic. Prague, Czech Republic Warsaw University of Technology. Poland Technical University of Radom. Poland Technical University of Budapest, Hungary University of Zagreb. Croatia Gdynia Maritime University. Poland Gdynia Maritime University, Poland Motor Transport Institute, Warsaw. Poland Maritime University o1' Szczecin, Poland University College of Technology and Business. Warsaw, Poland University of Zilina. Republic of Slovakia

4 ISBN: '917156'9'7 publisher3 Chair of Automatic Control in Transport, Faculty of Transport' Silesian University of Technology, Krasinskiego Katowice Printed by Perf'ect Organizing Committee:. chairman: J. Mlyriczak. members: A. Bialo6, P. Gorczyca, K. KEdziora, J. Lukasik. Sz. Surma ' secretary: R. Skowronska Organizers:. Chair of Automatic Control in Transport, Department of Railway Engineering, Faculty of Transport, Silesian University of Technology ' Polish Acaclemy of Sciences. Transport Committee. Polish Association of Transport Telematics Conference Co-Organizers:. Faculty of Transport, warsaw University of Technology. Faculty of Transport, Radom university of Technology ' Motor Transport Institute, Warsaw ' Silesian High School of Management, Katowice ' Regional Centre of Road Tratfic, Katowice ' Railway Scientific and Technical Centre. Warsaw The te-rts of the pctpers in the,se conference moteriols,vere set inclividuallv bv the authors' Atl rights resery,ecl. No part of these conference materials may be reproducecl, stored in a retrieval s r-stem, or tlrartsmitted, in onv form or aft! means, +vithout the prior vvritten permission from the Publisher-

5 Dear Colleagues, I'm very proud to have an opportunity to open the 8th edition of the International Conf-erence "Transport Systems Telematics". It is a great pleasure for whole Scientific Committee and me personally to welcome you at the meeting of the experts on transport systems telematics. Telematics of transport is the area, which uses modern IT and telecommunication technologies in transport systems management and applies to all transport types. As a telematic system is named each solution in the field of IT and automation, which is used in data collection, transfer, processing and use to increase travel flow and comfort or to allow traffic control and management. Telematics systems, by increasing the transportation efficiency and optimizing the transportation costs in eff-ect enlarge the transportation reliability and availability. The conference will focus on the benefits of telematic fbr transport and trafflc managers, drivers and travelers. It is an unique opportunity fbr demonstrate expertise and achievement within the field of Intelligent Transport Systems. It is also an occasion to establish new contacts within international and national delegates, when they meet in Katowice and Ustron. A review of papers of the 8th International Scientific Conf-erence "Transport Systems Telematics" shows that interesting solutions and application in the field of intelligent transport continue to come out and gives a hope that these researches are solved with success, both for lectures and listeners. Wishing you a pleasant stay, I would like to invite you to active participation in our TST meeting. Professor J erzy Mikulski Chairman of the Science mme Committee

6 CONTENTS/SPIS TRESCI 1. ) BARTCZAK Kazimierz Legal issues of trctnsport telematics systems implementation in Poland Kwestie regulacji prawnych przy wdra2aniu system6w telematyki transportu w Polsce BARTOSIK Boguslaw, KRUK Robert Review of the current situatiort of TSI TAP implementation in Poland Przeglqd istniej4cej sytuacji we wdrazaniu TSI TAP w Polsce 2 BEINARTS lvars, LEVCHENKOV Anatoly Usage of neuro-fuzzr- controller for possengers' interior heating svstem of railway electric trlnsport Zastosowanie sterownika wykorzystuj4cego logike rozmyte i sieci neuronowe do systemu ogrzewania wnqtrza wirgon6w pasazerskich w kolejach elektrycznych... 3 BELINOV A Zurana, FALTUS Vladimfr, SViTEK Miroslav Creatiort of specialized ITS bachelor ond master stttdy programmes Stworzenie wyspecjalizowanych program6w studi6w ITS na poziomie licencjackim i magisterskim 4 BIALON Andrzej, GRADOWSKI Pawel, IWANSKI Rafal ERTMS Regional - the control command system proposol for lovv density lines ERTMS Regional - propozycja systemu sterowania dla linii maloobciqzonych... 5 BOLEK Michal The optimizatiort of transport processes control on rctilwalt lines Optymalizacja transportowych proces5w sterowania na trasach kolejowych 6 BOLKOVA Marcela, CHLAI\ Alexander Influence of an integrated transport system on the clevelopment of trutsport service in a region Wplyw zintegrowanych system6w transportu na rozw6j uslug transportowych w regionie l BORKOWSKI Piotr, PIETRZYKOWSKI Zbigniew, MAGAJ Janusz, MAKA Marcin Fusion of data from GPS receivers based on a multi-sensor Kalman filter Fuzja danych pochodz4cych z odbiornik6w GPS oparta na wiclosensorowym flltrze Kalmana 8 9. BUJAK Andrzej Intermodal transportation security as contemporar)t intemationul challenge B ezpreczefi stwo i n termodal ne go tran sportu j ako w sp5tc zes ne mi gdzyn arodowe wyzwanie CIECINSKI Piotr, PIENLTZEK Jacek, RZUCIDLO Pawet Infurmation flow irt ttnmaruted aircraft control system and communication with its environment Przeplyw informacji w systemie sterowania samolotem bezzalogowym i komunikaclaz ukladami zewnqtrznymi. l0 I

7 ll. inrix Jan, NOVAK lndrel Ares navigatiort possihilities in European ATM systerlt MozliwoSci obszar6w ni.rwigacyjnych w europejskim systemie ATM 12. iunbpic Danko, ToS Zdravko Optimization of "Croation Telecom" vehicle costs usirtg fleet management system Optymalizacja koszt6w taboru w przedsigbiorstwie,,chorwacki Telekom" poprzez zas tosowanie system u z.arzqdzania taborem DQBICKI Tomasz Challertges for logistics in the pinnacle of motorsports - Formula l Wyzwania dla logistyki podczas organizowania du2ych impre z sportowych na przykladzie kr6lowej sport6w motorowych - Formuly I DUDEK Ewa Redunclant:1'from the point of view of trcutsport telematics svstems safety NadmiarowoSc w aspekcie bezpieczenstwa system6w telematyki transportu 15. FABIJANSKI Jaroslaw, BLAT Jacek Remote monitoring and cliagnostics of devices based on distributed database system Zdalne monitorowanie i diagnozowanie urz4dzeh w oparciu o rozproszonq baze danych 16. FIGURA Janusz Integration of logistic seruices qualitv in telematics Integracja jako6ci uslug logistycznych w telematyce FIL I PO WICZ W lodzimier z Mathematical theory o.f evidence and navigtttional situation evaluation Matematyczna teoria ewidencji w ocenie sytuacji nawigacyjnej FRANEKOVA M6ria Srfety antl security profiles of industry networks used in safety- critical applicatiorts Profi le bezpreczehs twa i zabezpreczefi s iec i przemysto w yc h w ykorzys tyw anyc h w zastosowaniach krytycznych dla bezpieczefrstwa. 19. GALOR Wieslaw Transformation of radar pre.sentation for the needs of sea-river nuvigtrtion Transfbrmacja zobrazowernia radarowego dla potrzeb 2eglugi morsko-rzecznej... l9 20. GAVRILJUK Vladimir, RYBALKA Roman, BEZRUKOV Victor Investigation of correlatiort measuring metlnd accurctr:y for tv'o types of test signals Badanie dokladno6ci metody pomiaru korelacji dla dw6ch rodzai6w sygnal6w pr6bnych GROCHOWSKI Lucjan Java Card technologv in logistics Technologia Java Card w logistyce 2l ll l2 l3 l4 l5 l6 t1 l8

8 )) IWAN Stanislaw Iltfluence of variable messoge signs implementation on the ejficient:y of Sw inoujsc ie city ferries Wplyw zastosowania znak6w drogowych zmiennej trerici na wydajnos6 miejskiej komunikacji promowej w SwinoujSciu 23. llnacf K Jaroslav Customers' pool partitioning to compact sub-areas Podziat puli klient5w w celu zmniejszenia podobszar6w IANAtTOVA Marta, SZENDREYOV AEbeta An impoct of,some parametet's on correctness of the locotiort problem solutiort Wptyw niekt6rych parametr6w na poprawno5i rozwrqzania problemu lokalizacji. 25. JANOTA Ale5, RASTOCNY Karol, AHRADNIK Ji Httman cost as a fctctor used in the cost-benefit analvsis Koszt zasob6w ludzkich jako element analizy koszt6w i korzysci 26. JANUSZEWSKI Jacek Satellite ond rudionttvigcttiort,tvstems signals characteristics, todav and irt the future Charakterystyka sygnal6w system6w satelitarnych i radionawigacyjnych, dziri I w przyszlosci. 27. JUN Franti5ek, FERENCZ lvan, KEVICKY Dusan Ftrctors affecting the desigrt of instrltment flight procedures Czynniki wplywajqce na projektowanie procedur lotu wedlugprzyrzqd6w KADLEdEK Bolestav, SViTEK Miroslav, RUZICKA Miroslav, PEJSA Ladislav The appliccrtion of telematics for driven vehicles' emis.sion measurement Zastosowanie telematyki do pomiaru szkodliwych emisji pojazd6w w ruchu 29. KISILOWSKI Jerzy, Z ALE'WSKI Jaroslaw Chosen problems of examination of car stability Wybrane problemy badania stateczno6ci samochodu KLEPACKI Zbigniew, MAJKA Andrzej Comparative cmalysis of light transport aircraji usefulness from the poittt of view of direct operating cost and fuel consumptiort Analiza por6wnaw cza przydatnosci lekkich samolot6w transportowych z punktu widzenia bezposrednich koszt6w eksploatacji i zu2ycitt paliwa. 31. KLEPACKI Zbigniew, MAJKA Andrzej European airports usefulness crnttlvsis to develop European personal uir t rans p o rtlt i ort s t's te rn ( E P AT S ) Analiza przydatnodci lotnisk europejskich do rozwoju europejskiego systemu transportu lekkimi samolotami osobowymi KLJAK Tomislav, GRGUREVIC lvan, VUJIC Miroslav Effects of implementing e-services and telematic applications in postal items delivery Skutki wdro2enia e-uslug i aplikac'ii telematycznych w dostawie przesylek 22 ^1 z_t l

9 33. KORNER Matthias, KRIMMLING Ji.irgen, OERTEL Robert Generation of digital roacl maps using Jloating car data Generowanie cyfrowych map drogowych u2ywaj4c danych z poruszaj4cych sig pojazd6w 34. KRYSTEK Ryszard, MICHALSKI f,ech, ZUKOWSKA Joanna Integrating systems of transport safety - Zeus project Integracja system6w bezpreczeristwa transportu - projekt Zeus LANGBR Janusz Clobal standartls oj identification of assets and goods in intermodal supply chains Globalne standardy identyfikacji zasob6w i przesylek w intermodalnym laricuchu dostaw EINBERGER U Electronic tolling schemes - integrated plaformfor toll collection and value added services Elektroniczne systemy poboru oplat - zintegrowana platfbrma poboru oplat i uslug dodatkowych LEWINSKI Andrzej, BESTER Lucyna A new telematic application of the safety enforcement of c:ross level system protection Zastosowanie nowych technologii telematycznych do poprawnej pracy na pr zejazdach kolej ow yc h LEWINSKI Andrzej, PERZYNSXT Tomasz The verification of safety measures for railwav control systems Wery fikacj a wskazn ik6w bezpieczef stwa dla s ystem6w sterowan i a ruchem kolejowym LUFT Miroslaw, CIOC Radoslaw, PIETRUSZCZAK Daniel Increasing the accuracy of non-linear measurirtg lransducers processirtg Zwigkszenie dokladnosci przetwarzania nieliniowych przetwornik6w pomiarowych LACKI Miroslaw Neuroevolutionarv approach tovvurcls ship hanclling Zastosowanie algorytmdw neuroewolucyjnych do sterowania statkiem MARKIEWICZ Michal, SKOMOROWSKI Marek A systemfor monitoring and analysis of vehicular trffic System monitorowania i analizy zmiennosci ruchu w mie6cie 42. MEDEL HERNANDEZ Carlos, OLAGUE MARTiNEZ Miguel Angel, OLALLA MARTiN Alfredo, SANZ GARCiA Mu Angeles Advancedfleet mcmagement svstems for public transport Zaawansowane systemy zarzqdzania taborem dl a transportu publ icznego 43. MIKOLAJEK Viktor Monitoring of diesel-electric Locomotives - FleetE v-e-rail Mon itorowanie lokomotyw spal i nowo-elektry czny ch - FleetEye-Rai I. 44. MIKULSKI Jerzy, KQDZIORA Kacper Political plans of toll t:ollection in Poland -) -) 4l 42 43

10 45. MLINARId Tomislav Josip, DOBRANOVIC Leljko,TOS Zdravko TIte role of svstems I 12 in the accident on the railroad in the Republic of Croatia Rola systemu I 12 w przypadku wypadk6w kolejowych w republice Chorwacji OSKARBSKI Jacek, JAMROZ Kazimierz ITS in Tri-City agglomeratiort - implementatiort of TRISTAR system ITS w aglomeracji tr6jmiejskiej - wdrazanie systemu TRISTAR 5l <) PALCZYNSKI Tomasz, PAWIfLSKI Zbigniew, PFISTER Joerg A refe rence t rajecto ry dete rminat ion fo r road vehic le s crppl icatiorts Ref'erencyina pozycja pojazdu w zastosowaniach sieci drogowych panis Michat, KALASOvA Atica Cor monitoring informatiott systems Intbrmatyczny system monitorowania ruchu samochod6w PAWLIK Marek Legal and technical c:onstaints regarding ERTMS, TAF and TAP implementation.s in Polcutd Prawne i techniczne uwarunkowania w zakresie wdrazania w Polsce ERTMS. TAF i TAP MLYNCZAK Jakub, K4DZIORA Kacper The European information sltstem for travellers RDS-TMC Europejski system infbrmacji dla podr5znych RDS-TMC NOWACKI Gabriel History antl development of tran.tport telematics Geneza i rozw6j telematyki transportu 41 NOWACKI Gabriel, MITRASZEWSKA lzabella, KAMINSKI Tomasz Drivirtg simulator acc:ording to requirement.s of direr-tive 2003/59 of the European parliament ond of the council Symulator nauki jazdy wedlug wymagari dyrektywy parlamentu europejskiego i rady OKULEWICZ J6zef Control unification in transport as a result of sltstem integritv analysis Unifikacja sterowania w transporcie jako wynik analizy integralnosci systemu 49 OLAGUB MARTiNEZ Miguel Angel, SCHORTMANN COSMEN Joaquin GNSS technologies for electronic toll collectiort Technologie GNSS dla elektronicznego pobierania oplat PIOTROWSKI Piotr Application of ESTW L90 5 with Command 900 system by Thales Rail SignaLling Solutions as the Local and remote train trcffic control svstem Zastosowanie Thales Rail Signalling Solutions ESTW L90 5 z Command 900iako systemu lokalnego i zdalnego sterowania ruchem kolejowym 55 RYKOWSKI Jarogniew CB-NET - new public road-conununictttion information netvv'ork CB-NET - nowa siei publicznej, drogowej komunikacji radiowe.j 56 SEIDLER Tom65, CIHLAROVA Denisa, MAHDALOVA lvana Klimkovice highwav tunnel - hondling of trffic ancl technologies Tunel autostradowv Klimkowice - obstusa ruchu i technolosie... 57

11 58. SIERGIE JCZY K Mirostaw, SZMIGIEL Andrzej Automatic vehicle identification in transport telematics Automatyczna identyfikacja pojazd6w w telematyce transportu SIERGIE J CZY K Mi roslaw, GAGO Stanislaw Integrated informatiott svstem in railvvay tr(msport Zi n tegrowan y sys tem infbrmacyjny w transporc ie kol ej owym SODEIKAT Heinz The balance between three paradigm shifts in transport R6wnowaga pomigdzy trzema modelami przewozsw w transporcie STAREK Tomas, SVITEK Miroslav Practical examples of ITS evaluation Praktyczne przyklady oceny ITS.. 6l 62. STAWOWY Marek Calibration of trajfic simttlation on motot'tvay bv tkrtafrom visual identificatiott system Kalibracja symulacji ruchu pojazd6w na autostradzie przy uzyciu danych z wiz.ualnej identyfikacji pojazd6w Srnf'ANAK Jozef, SPALEK Juraj, xarlny Fedor Roatl tunnels safety at:c:sr6ling to European legislotion Bezpreczeristwo tuneli drogowych zgodnie z ustawodawstwem europejskim STUPAK Tadeusz, WAWRUCH Ryszard Utilisation of the databases for maritime,sofety control Wykorzystanie system6w baz danych do kontrolibezpieczefistwa morskiego SUMILA Marek, LEWINSKI Andrzej Object oriented progromming as a methotl of scfety improvement for raihv'ttv control software Programo w an i e zorien to wane obi ek towo.j ako me toda popraw y bezpieczeris tw a w oprogramowaniu dla system6w srk SUMPOR Davor, JURUM-KIPKE Jasna, TOS Zdravko Impuct of trffic noi.ce ort railway trffic.sofety Wptyw halasu na bezpieczefistwo ruchu kolejowego SZPYTKO Janusz, HYLA Pawel Intelligent management technology of trcusport system Technologia inteligentnego zarzqdzania systemem transportowym SZYCHTA El2bieta Arlvantages of zero-voltoge-switching techniclues in high-frequency resonant dc/dc' converters KorzySci stosowania technik przetqczania przy zerowym napipciu w rezonansowych przeksztattnikach DC/DC o wysokiej czestotliwosci pracy TOMOVA Anna PPP projects in transport and telecommtuticatiorts irt Polantl and Slovakict Projekty PPP w transporcic i telekomunikac.ji w Polscc i Slowacji 69

12 70. TORUN Andrzej Wireless data transmissiort systems as a source of train localisatiort informatiort for signalling and traffic management systems Systemy t4czno6ci bezprzewodowej jako 2r6dlo informacji o lokalizacji pojazddw kolejowych w systemach zarzqdzanra i sterowania ruchem WAWRUCH Ryszard Intemotional long range identification and tracking data exchange Miqdzynarodowy system wymiany danych systemu identyfikacji i Sledzenia dalekiego zasiggu.... 7l WAWRUCH Ryszard, STUPAK Tadeusz, KROLIKOWSKI Andrzej The evaluation of government exchange ir{brmatiort systems usage possibilities for sailing safetl, data sending Wykorzys tan ie rzqdowych system6w wymi any i nfbrmacj i do pr zekazywan i a danych bezpieczehstwa zeglugi 73. WEINTRIT Adam Electronic chart displav- ancl safetv system for inland navigatiort (INLAND- ECDIS) System zobrazowania elektronicznych map i infbrmacji nawigacyjnych w Zegludze Sr6dl 4dowe.i (INLAND-ECDIS ) 74. /5. WISNIEWSKI Bernard, MEDYNA Piotr, CHOMSKI Jaroslaw Comparison of routes of a ship avoiding tropical cyclones Por6wnanie tras statku omijaj4cego cyklony tropikalne WYDRO Kornel Mobile telematic services based on object locatiort Mobilne uslugi telematyczne oparte na lokalizacii obiektu 76. ZAnECKY Stanislav, GRUN Jan, LILKA Jiff The newest tends in marsholling vards outomatiort Najnowsze trendy w automatyce g6rek rozrzqdowych BRYCHCZYNSKI Grzegorz, ZALOGAJacek, CYPRYS Marek Presenting current statrts of the Pan-European ecall rescue system implementation in Polctnd ossocictted with in-vehicle devices utilization Informacja o stanie prac zwiqzanych z wdroleniem w Polsce paneuropejskiego systemu ratunkowego ecall z wykorzystaniem dedykowanych urzqdzeh pokladowych... 1l

OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE

OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE PLENARY SESSION/SESJA PLENARNA Chairman/Przewodniczy: Jerzy MIKULSKI 10.00 OPENING THE CONFERENCE/OTWARCIE KONFERENCJI

Bardziej szczegółowo

OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE

OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE 11.00-12.00 OPENING THE CONFERENCE/OTWARCIE KONFERENCJI 12.00-12.30 COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA 12.30-14.50 PLENARY

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA THE TRANSPORT OF THE 21 st CENTURY MATERIA Y KONFERENCYJNE CONFERENCE PROCEEDINGS BIA OWIE A 21 24 wrze nia 2010 Redakcja naukowa

Bardziej szczegółowo

OCTOBER 10, 2012 / 10 PAŹDZIERNIKA 2012 KATOWICE AIRPORT, PYRZOWICE

OCTOBER 10, 2012 / 10 PAŹDZIERNIKA 2012 KATOWICE AIRPORT, PYRZOWICE OCTOBER 10, 2012 / 10 PAŹDZIERNIKA 2012 KATOWICE AIRPORT, PYRZOWICE 9.30 DEPARTURE OF THE BUS FROM KATOWICE TO AIRPORT/ODJAZD AUTOBUSU Z KATOWIC NA LOTNISKO 10.00 REGISTRATION/REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 11.00-11.15

Bardziej szczegółowo

15th International Conference 'TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15'

15th International Conference 'TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15' 15th International Conference 'TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15' 15th Conference Transport Systems Telematics TST'15 - has been organised this year by Polish Association of Transport Telematics /PSTT/

Bardziej szczegółowo

Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics Military University of Technology ANNUAL REPORT 2012

Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics Military University of Technology ANNUAL REPORT 2012 Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics Military University of Technology ANNUAL REPORT 2012 Warsaw Poland 2013 Institute of Computer and Information Systems Faculty of Cybernetics

Bardziej szczegółowo

Olga Dębicka, Karol Kreft, Dagmara Wach Internet technologies in transport management... 29 Technologie internetowe w zarządzaniu transportem

Olga Dębicka, Karol Kreft, Dagmara Wach Internet technologies in transport management... 29 Technologie internetowe w zarządzaniu transportem Spis treści Contents Jerzy Merkisz, Wł adysł aw Kozak, Jarosł aw Markowski, Maciej Bajerlein The influence of air dissolved in diesel fuel on the toxic exhaust gas elements emission... 5 Wpływ powietrza

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy Contents

Spis rzeczy Contents Spis rzeczy Contents Teresa Abramowicz-Gerigk, Zbigniew Burciu, Piotr Kami ski Kryteria akceptowalno ci ryzyka w egludze morskiej... 7 Risk Acceptance Criteria in Maritime Navigation K a r o l A n d r

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI

Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI Issued with the consent of the Rector Editor in Chief Publishing House of Rzeszow University of Technology Leonard ZIEMIAŃSKI Composition of the Scientific Papers Council of the Faculty of Management of

Bardziej szczegółowo

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja

XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania. Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja. Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja XV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania Systemy Czasu Rzeczywistego XX edycja Sejmik Młodych Informatyków 2013 - VIII edycja Szczecin, 18-20 września 2013 Konferencje naukowe XV edycja Krajowej

Bardziej szczegółowo

AN ANALYSIS OF REVERSE AND GREEN LOGISTICS: THEORETICAL ASPECTS

AN ANALYSIS OF REVERSE AND GREEN LOGISTICS: THEORETICAL ASPECTS Leonas Povilas Lingaitis 1, Darius Bazaras 2 Vilnius Gediminas Technical University 1 Faculty of the Transport Engineering leonasl@ti.vtu.lt 2 Department of Business Technology dbazaras@vv.vtu.lt AN ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI CZYTELNICY! DEAR READERS, OD REDAKTORA NACZELNEGO!

SZANOWNI CZYTELNICY! DEAR READERS, OD REDAKTORA NACZELNEGO! OD REDAKTORA NACZELNEGO! Redaktor naczelny: Jacek Doliński jdolinski@przeglad-its.pl Redakcja: Iwona Barbara Litwin (zastępca redaktora naczelnego, redaktor prowadzący) ilitwin@przeglad-its.pl Robert Jędrzejczak

Bardziej szczegółowo

CARTOGRAPHIC ACTIVITIES IN POLAND

CARTOGRAPHIC ACTIVITIES IN POLAND INTITUTE OF GEODESY AND CARTOGRAPHY Polish National Committee for International Cartographic Association CARTOGRAPHIC ACTIVITIES IN POLAND _ 2011 2014 NATIONAL REPORT Presented to the 16th General Assembly

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowie RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR:

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL prof. dr hab. in. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowie RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesaw CEMPEL Politechnika Poznaska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR:

Bardziej szczegółowo

SESSION CIGRE 3/2015 (729) 24 th to 29 th August. Paris - France / Palais des Congrès. Porte Maillot - 75017 Paris

SESSION CIGRE 3/2015 (729) 24 th to 29 th August. Paris - France / Palais des Congrès. Porte Maillot - 75017 Paris PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ ISSN 0013-7294 CENA 20 ZŁ (w tym 5% VAT) 3/2015 (729) CIGRE SESSION 24 th to 29 th August Du 24 au 29 2014 août45 Paris - France / Palais des Congrès

Bardziej szczegółowo

Eco-logistics in the Transport, Shipping and Logistics Branch: an Analysis

Eco-logistics in the Transport, Shipping and Logistics Branch: an Analysis MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

HIGHWAY AND RAILWAY INFRASTRUCTURE, REAL INCOME AND STRUCTURAL BREAKS

HIGHWAY AND RAILWAY INFRASTRUCTURE, REAL INCOME AND STRUCTURAL BREAKS MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (3/2013) July-September S T R E S Z C Z E N I A Mehmet Aldonat BEYZATLAR 1 Yeşim Rabia KUŞTEPELĐ 2 HIGHWAY AND RAILWAY INFRASTRUCTURE, REAL INCOME AND

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY 2010

TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY 2010 TRANSPORT MIEJSKI I REGIONALNY 2010 SPIS TREŚCI nr 1 2 Wpływ lokalnych baz danych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego / Tomasz Szczuraszek Influence of local databases on road traffic safety improvement

Bardziej szczegółowo

Wiadomości Polskiej Sekcji IEEE

Wiadomości Polskiej Sekcji IEEE 1 Wiadomości Polskiej Sekcji IEEE Szanowne Koleżanki i Koledzy, Sympatycy Polskiej Sekcji IEEE: Polecając Państwu lekturę jesiennego numeru Newslettera chciałbym poinformować o następujących wydarzeniach

Bardziej szczegółowo

OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN

OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN V O L U M E 20 N U M B E R 4 STUDIA I MATERIA Y TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMO CI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN 1733-2478 STUDIA I MATERIA Y TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE

KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE LOGISTYKA 2010 SPIS TREŚCI nr 1 5 Wydarzenia KONCEPCJE I STRATEGIE LOGISTYCZNE 9 Transport w Polsce / Janusz Neider 14 Polskie drogi nadal z trudnościami -wywiad z J. Piechocińskim / Iwo Nowak 16 Polityka

Bardziej szczegółowo

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011

XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e. 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s. K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 XVIII Konferencja S i e c i K o m p u t e r o w e 18 th Conference C o m p u t e r N e t w o r k s K o m u n i k a t n r 2 14-18 czerwca 2011 A n n o u n c e m e n t n o 2 June 14-18, 2011 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS

INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS ANNUAL REPORT 2003 2 Edited by Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska Institute Offices: Research Affairs Building of Radio Engineering - GR ul. Koszykowa 75,

Bardziej szczegółowo

ANNUAL REPORT OF THE INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS

ANNUAL REPORT OF THE INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS ANNUAL REPORT OF THE INSTITUTE OF MICROELECTRONICS AND OPTOELECTRONICS 1998 2 Edited by Zbigniew Jaworski Institute Offices: Research Affairs ul. Koszykowa 75, 00-662 Warsaw, Poland phone/fax (48) (22)

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2011

INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2011 WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE ANNUAL REPORT 2011 Institute of Computer Science ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warsaw, Poland

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 11/2013 BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KOLEGIUM REDAKCYJNE prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk dr hab.

Bardziej szczegółowo