lfi TETEMATICS TRANSPORT SYSTEMS November 5-8, 2008 Katowice-Ust ro6, Pola nd 8th I nternational Conference erence.org

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "lfi TETEMATICS TRANSPORT SYSTEMS November 5-8, 2008 Katowice-Ust ro6, Pola nd 8th I nternational Conference www.tst+onf erence.org"

Transkrypt

1 lfi erence.org TRANSPORT SYSTEMS TETEMATICS 8th I nternational Conference November 5-8, 2008 Katowice-Ust ro6, Pola nd

2 Sth International Conference TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST'08 Conference Proceedings Katowice-Ustron. November Silesian University of Technology, Faculty of Transport Polish Academy of Science, Committee of Transport Polish Association of Transport Telematics

3 Science Program Committee: J. Mikulski - chairman Silesian University of Technology, Polish Association of Transport Telematics, Poland A. Lewiriski - vice-chairman Technical University of Radom, Poland W. Wawrzynski - vice-chaiman K. Bartczak R. Bariczyk M. Bregulla K. Chwesiuk A. Chudzikiewicz J. Dyduch W. Filipowicz M. Franekovd S. Gucma S. Hegyi M. Holec A. Janota J. Januszewski A. Kala3ovii D. Kevicky B. Kos O. Krettek R. Krystek M. Lufi Z. Lukasik J. Michalik I. Mitraszewska W. Nag6rny G. Nowacki S. Oszczak M. Pawlik Z. Pietrzykowski B. Pochopieri K. R6stocny M. Sitarz J. Spalek Warsaw University of Technology. Poland Mini stry o1' Inf rastructllre, Poland Regional Centre of Road Traffic, Katowice, Poland University of Applied Sciences, lngolstadt, Germany Maritime Academy of Szczecin, Poland Warsaw University of Technology, Poland Polish Academy of Sciences. Transport Committee, Poland Gdynia Maritime University, Poland University of Zilina. Republic of Slovakia Maritime Academy of Szczecin, Poland IDS Slovensko (lts Slovakia) Gdynia Maritime University, Polancl University of Zilina, Republic of Slovakia Gdynia Maritime University, Poland University of Zilina. Republic of Slovakia University of Zilina, Republic of Slovakia Academy of Economics in Katowice, Poland RWTH Aachen. Germany Cdansk University of Technology. Poland Technical University of Radom. Poland Technical University of Radom. Poland University of Zilina, Republic of Slovakia Motor Transport Institute, Warsaw. Poland Silesian School of Management, Katowice, Poland Motor Transport Institute, Warsaw, Poland University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland Railway Scientific and Technical Centre, Poland Maritime University of Szczecin, Poland Silesian University of Technology, Poland University of Zilina, Republic of Slovakia Silesian University of Technology, Poland University of Zilina. Republic of Slovakia Z. Stotsko Lviv Polytechnic National University, Ukraine W. Suchorzewski Warsaw University of 'Iechnology, Poland M. Svftek A. Szel4-e E. Szychta G. Tarnai Z. To5 R. Wawruch A. Weintrit A. Wojciechowski B. WiSniewski K. Wydro ITS&S Czech Republic. Prague, Czech Republic Warsaw University of Technology. Poland Technical University of Radom. Poland Technical University of Budapest, Hungary University of Zagreb. Croatia Gdynia Maritime University. Poland Gdynia Maritime University, Poland Motor Transport Institute, Warsaw. Poland Maritime University o1' Szczecin, Poland University College of Technology and Business. Warsaw, Poland University of Zilina. Republic of Slovakia

4 ISBN: '917156'9'7 publisher3 Chair of Automatic Control in Transport, Faculty of Transport' Silesian University of Technology, Krasinskiego Katowice Printed by Perf'ect Organizing Committee:. chairman: J. Mlyriczak. members: A. Bialo6, P. Gorczyca, K. KEdziora, J. Lukasik. Sz. Surma ' secretary: R. Skowronska Organizers:. Chair of Automatic Control in Transport, Department of Railway Engineering, Faculty of Transport, Silesian University of Technology ' Polish Acaclemy of Sciences. Transport Committee. Polish Association of Transport Telematics Conference Co-Organizers:. Faculty of Transport, warsaw University of Technology. Faculty of Transport, Radom university of Technology ' Motor Transport Institute, Warsaw ' Silesian High School of Management, Katowice ' Regional Centre of Road Tratfic, Katowice ' Railway Scientific and Technical Centre. Warsaw The te-rts of the pctpers in the,se conference moteriols,vere set inclividuallv bv the authors' Atl rights resery,ecl. No part of these conference materials may be reproducecl, stored in a retrieval s r-stem, or tlrartsmitted, in onv form or aft! means, +vithout the prior vvritten permission from the Publisher-

5 Dear Colleagues, I'm very proud to have an opportunity to open the 8th edition of the International Conf-erence "Transport Systems Telematics". It is a great pleasure for whole Scientific Committee and me personally to welcome you at the meeting of the experts on transport systems telematics. Telematics of transport is the area, which uses modern IT and telecommunication technologies in transport systems management and applies to all transport types. As a telematic system is named each solution in the field of IT and automation, which is used in data collection, transfer, processing and use to increase travel flow and comfort or to allow traffic control and management. Telematics systems, by increasing the transportation efficiency and optimizing the transportation costs in eff-ect enlarge the transportation reliability and availability. The conference will focus on the benefits of telematic fbr transport and trafflc managers, drivers and travelers. It is an unique opportunity fbr demonstrate expertise and achievement within the field of Intelligent Transport Systems. It is also an occasion to establish new contacts within international and national delegates, when they meet in Katowice and Ustron. A review of papers of the 8th International Scientific Conf-erence "Transport Systems Telematics" shows that interesting solutions and application in the field of intelligent transport continue to come out and gives a hope that these researches are solved with success, both for lectures and listeners. Wishing you a pleasant stay, I would like to invite you to active participation in our TST meeting. Professor J erzy Mikulski Chairman of the Science mme Committee

6 CONTENTS/SPIS TRESCI 1. ) BARTCZAK Kazimierz Legal issues of trctnsport telematics systems implementation in Poland Kwestie regulacji prawnych przy wdra2aniu system6w telematyki transportu w Polsce BARTOSIK Boguslaw, KRUK Robert Review of the current situatiort of TSI TAP implementation in Poland Przeglqd istniej4cej sytuacji we wdrazaniu TSI TAP w Polsce 2 BEINARTS lvars, LEVCHENKOV Anatoly Usage of neuro-fuzzr- controller for possengers' interior heating svstem of railway electric trlnsport Zastosowanie sterownika wykorzystuj4cego logike rozmyte i sieci neuronowe do systemu ogrzewania wnqtrza wirgon6w pasazerskich w kolejach elektrycznych... 3 BELINOV A Zurana, FALTUS Vladimfr, SViTEK Miroslav Creatiort of specialized ITS bachelor ond master stttdy programmes Stworzenie wyspecjalizowanych program6w studi6w ITS na poziomie licencjackim i magisterskim 4 BIALON Andrzej, GRADOWSKI Pawel, IWANSKI Rafal ERTMS Regional - the control command system proposol for lovv density lines ERTMS Regional - propozycja systemu sterowania dla linii maloobciqzonych... 5 BOLEK Michal The optimizatiort of transport processes control on rctilwalt lines Optymalizacja transportowych proces5w sterowania na trasach kolejowych 6 BOLKOVA Marcela, CHLAI\ Alexander Influence of an integrated transport system on the clevelopment of trutsport service in a region Wplyw zintegrowanych system6w transportu na rozw6j uslug transportowych w regionie l BORKOWSKI Piotr, PIETRZYKOWSKI Zbigniew, MAGAJ Janusz, MAKA Marcin Fusion of data from GPS receivers based on a multi-sensor Kalman filter Fuzja danych pochodz4cych z odbiornik6w GPS oparta na wiclosensorowym flltrze Kalmana 8 9. BUJAK Andrzej Intermodal transportation security as contemporar)t intemationul challenge B ezpreczefi stwo i n termodal ne go tran sportu j ako w sp5tc zes ne mi gdzyn arodowe wyzwanie CIECINSKI Piotr, PIENLTZEK Jacek, RZUCIDLO Pawet Infurmation flow irt ttnmaruted aircraft control system and communication with its environment Przeplyw informacji w systemie sterowania samolotem bezzalogowym i komunikaclaz ukladami zewnqtrznymi. l0 I

7 ll. inrix Jan, NOVAK lndrel Ares navigatiort possihilities in European ATM systerlt MozliwoSci obszar6w ni.rwigacyjnych w europejskim systemie ATM 12. iunbpic Danko, ToS Zdravko Optimization of "Croation Telecom" vehicle costs usirtg fleet management system Optymalizacja koszt6w taboru w przedsigbiorstwie,,chorwacki Telekom" poprzez zas tosowanie system u z.arzqdzania taborem DQBICKI Tomasz Challertges for logistics in the pinnacle of motorsports - Formula l Wyzwania dla logistyki podczas organizowania du2ych impre z sportowych na przykladzie kr6lowej sport6w motorowych - Formuly I DUDEK Ewa Redunclant:1'from the point of view of trcutsport telematics svstems safety NadmiarowoSc w aspekcie bezpieczenstwa system6w telematyki transportu 15. FABIJANSKI Jaroslaw, BLAT Jacek Remote monitoring and cliagnostics of devices based on distributed database system Zdalne monitorowanie i diagnozowanie urz4dzeh w oparciu o rozproszonq baze danych 16. FIGURA Janusz Integration of logistic seruices qualitv in telematics Integracja jako6ci uslug logistycznych w telematyce FIL I PO WICZ W lodzimier z Mathematical theory o.f evidence and navigtttional situation evaluation Matematyczna teoria ewidencji w ocenie sytuacji nawigacyjnej FRANEKOVA M6ria Srfety antl security profiles of industry networks used in safety- critical applicatiorts Profi le bezpreczehs twa i zabezpreczefi s iec i przemysto w yc h w ykorzys tyw anyc h w zastosowaniach krytycznych dla bezpieczefrstwa. 19. GALOR Wieslaw Transformation of radar pre.sentation for the needs of sea-river nuvigtrtion Transfbrmacja zobrazowernia radarowego dla potrzeb 2eglugi morsko-rzecznej... l9 20. GAVRILJUK Vladimir, RYBALKA Roman, BEZRUKOV Victor Investigation of correlatiort measuring metlnd accurctr:y for tv'o types of test signals Badanie dokladno6ci metody pomiaru korelacji dla dw6ch rodzai6w sygnal6w pr6bnych GROCHOWSKI Lucjan Java Card technologv in logistics Technologia Java Card w logistyce 2l ll l2 l3 l4 l5 l6 t1 l8

8 )) IWAN Stanislaw Iltfluence of variable messoge signs implementation on the ejficient:y of Sw inoujsc ie city ferries Wplyw zastosowania znak6w drogowych zmiennej trerici na wydajnos6 miejskiej komunikacji promowej w SwinoujSciu 23. llnacf K Jaroslav Customers' pool partitioning to compact sub-areas Podziat puli klient5w w celu zmniejszenia podobszar6w IANAtTOVA Marta, SZENDREYOV AEbeta An impoct of,some parametet's on correctness of the locotiort problem solutiort Wptyw niekt6rych parametr6w na poprawno5i rozwrqzania problemu lokalizacji. 25. JANOTA Ale5, RASTOCNY Karol, AHRADNIK Ji Httman cost as a fctctor used in the cost-benefit analvsis Koszt zasob6w ludzkich jako element analizy koszt6w i korzysci 26. JANUSZEWSKI Jacek Satellite ond rudionttvigcttiort,tvstems signals characteristics, todav and irt the future Charakterystyka sygnal6w system6w satelitarnych i radionawigacyjnych, dziri I w przyszlosci. 27. JUN Franti5ek, FERENCZ lvan, KEVICKY Dusan Ftrctors affecting the desigrt of instrltment flight procedures Czynniki wplywajqce na projektowanie procedur lotu wedlugprzyrzqd6w KADLEdEK Bolestav, SViTEK Miroslav, RUZICKA Miroslav, PEJSA Ladislav The appliccrtion of telematics for driven vehicles' emis.sion measurement Zastosowanie telematyki do pomiaru szkodliwych emisji pojazd6w w ruchu 29. KISILOWSKI Jerzy, Z ALE'WSKI Jaroslaw Chosen problems of examination of car stability Wybrane problemy badania stateczno6ci samochodu KLEPACKI Zbigniew, MAJKA Andrzej Comparative cmalysis of light transport aircraji usefulness from the poittt of view of direct operating cost and fuel consumptiort Analiza por6wnaw cza przydatnosci lekkich samolot6w transportowych z punktu widzenia bezposrednich koszt6w eksploatacji i zu2ycitt paliwa. 31. KLEPACKI Zbigniew, MAJKA Andrzej European airports usefulness crnttlvsis to develop European personal uir t rans p o rtlt i ort s t's te rn ( E P AT S ) Analiza przydatnodci lotnisk europejskich do rozwoju europejskiego systemu transportu lekkimi samolotami osobowymi KLJAK Tomislav, GRGUREVIC lvan, VUJIC Miroslav Effects of implementing e-services and telematic applications in postal items delivery Skutki wdro2enia e-uslug i aplikac'ii telematycznych w dostawie przesylek 22 ^1 z_t l

9 33. KORNER Matthias, KRIMMLING Ji.irgen, OERTEL Robert Generation of digital roacl maps using Jloating car data Generowanie cyfrowych map drogowych u2ywaj4c danych z poruszaj4cych sig pojazd6w 34. KRYSTEK Ryszard, MICHALSKI f,ech, ZUKOWSKA Joanna Integrating systems of transport safety - Zeus project Integracja system6w bezpreczeristwa transportu - projekt Zeus LANGBR Janusz Clobal standartls oj identification of assets and goods in intermodal supply chains Globalne standardy identyfikacji zasob6w i przesylek w intermodalnym laricuchu dostaw EINBERGER U Electronic tolling schemes - integrated plaformfor toll collection and value added services Elektroniczne systemy poboru oplat - zintegrowana platfbrma poboru oplat i uslug dodatkowych LEWINSKI Andrzej, BESTER Lucyna A new telematic application of the safety enforcement of c:ross level system protection Zastosowanie nowych technologii telematycznych do poprawnej pracy na pr zejazdach kolej ow yc h LEWINSKI Andrzej, PERZYNSXT Tomasz The verification of safety measures for railwav control systems Wery fikacj a wskazn ik6w bezpieczef stwa dla s ystem6w sterowan i a ruchem kolejowym LUFT Miroslaw, CIOC Radoslaw, PIETRUSZCZAK Daniel Increasing the accuracy of non-linear measurirtg lransducers processirtg Zwigkszenie dokladnosci przetwarzania nieliniowych przetwornik6w pomiarowych LACKI Miroslaw Neuroevolutionarv approach tovvurcls ship hanclling Zastosowanie algorytmdw neuroewolucyjnych do sterowania statkiem MARKIEWICZ Michal, SKOMOROWSKI Marek A systemfor monitoring and analysis of vehicular trffic System monitorowania i analizy zmiennosci ruchu w mie6cie 42. MEDEL HERNANDEZ Carlos, OLAGUE MARTiNEZ Miguel Angel, OLALLA MARTiN Alfredo, SANZ GARCiA Mu Angeles Advancedfleet mcmagement svstems for public transport Zaawansowane systemy zarzqdzania taborem dl a transportu publ icznego 43. MIKOLAJEK Viktor Monitoring of diesel-electric Locomotives - FleetE v-e-rail Mon itorowanie lokomotyw spal i nowo-elektry czny ch - FleetEye-Rai I. 44. MIKULSKI Jerzy, KQDZIORA Kacper Political plans of toll t:ollection in Poland -) -) 4l 42 43

10 45. MLINARId Tomislav Josip, DOBRANOVIC Leljko,TOS Zdravko TIte role of svstems I 12 in the accident on the railroad in the Republic of Croatia Rola systemu I 12 w przypadku wypadk6w kolejowych w republice Chorwacji OSKARBSKI Jacek, JAMROZ Kazimierz ITS in Tri-City agglomeratiort - implementatiort of TRISTAR system ITS w aglomeracji tr6jmiejskiej - wdrazanie systemu TRISTAR 5l <) PALCZYNSKI Tomasz, PAWIfLSKI Zbigniew, PFISTER Joerg A refe rence t rajecto ry dete rminat ion fo r road vehic le s crppl icatiorts Ref'erencyina pozycja pojazdu w zastosowaniach sieci drogowych panis Michat, KALASOvA Atica Cor monitoring informatiott systems Intbrmatyczny system monitorowania ruchu samochod6w PAWLIK Marek Legal and technical c:onstaints regarding ERTMS, TAF and TAP implementation.s in Polcutd Prawne i techniczne uwarunkowania w zakresie wdrazania w Polsce ERTMS. TAF i TAP MLYNCZAK Jakub, K4DZIORA Kacper The European information sltstem for travellers RDS-TMC Europejski system infbrmacji dla podr5znych RDS-TMC NOWACKI Gabriel History antl development of tran.tport telematics Geneza i rozw6j telematyki transportu 41 NOWACKI Gabriel, MITRASZEWSKA lzabella, KAMINSKI Tomasz Drivirtg simulator acc:ording to requirement.s of direr-tive 2003/59 of the European parliament ond of the council Symulator nauki jazdy wedlug wymagari dyrektywy parlamentu europejskiego i rady OKULEWICZ J6zef Control unification in transport as a result of sltstem integritv analysis Unifikacja sterowania w transporcie jako wynik analizy integralnosci systemu 49 OLAGUB MARTiNEZ Miguel Angel, SCHORTMANN COSMEN Joaquin GNSS technologies for electronic toll collectiort Technologie GNSS dla elektronicznego pobierania oplat PIOTROWSKI Piotr Application of ESTW L90 5 with Command 900 system by Thales Rail SignaLling Solutions as the Local and remote train trcffic control svstem Zastosowanie Thales Rail Signalling Solutions ESTW L90 5 z Command 900iako systemu lokalnego i zdalnego sterowania ruchem kolejowym 55 RYKOWSKI Jarogniew CB-NET - new public road-conununictttion information netvv'ork CB-NET - nowa siei publicznej, drogowej komunikacji radiowe.j 56 SEIDLER Tom65, CIHLAROVA Denisa, MAHDALOVA lvana Klimkovice highwav tunnel - hondling of trffic ancl technologies Tunel autostradowv Klimkowice - obstusa ruchu i technolosie... 57

11 58. SIERGIE JCZY K Mirostaw, SZMIGIEL Andrzej Automatic vehicle identification in transport telematics Automatyczna identyfikacja pojazd6w w telematyce transportu SIERGIE J CZY K Mi roslaw, GAGO Stanislaw Integrated informatiott svstem in railvvay tr(msport Zi n tegrowan y sys tem infbrmacyjny w transporc ie kol ej owym SODEIKAT Heinz The balance between three paradigm shifts in transport R6wnowaga pomigdzy trzema modelami przewozsw w transporcie STAREK Tomas, SVITEK Miroslav Practical examples of ITS evaluation Praktyczne przyklady oceny ITS.. 6l 62. STAWOWY Marek Calibration of trajfic simttlation on motot'tvay bv tkrtafrom visual identificatiott system Kalibracja symulacji ruchu pojazd6w na autostradzie przy uzyciu danych z wiz.ualnej identyfikacji pojazd6w Srnf'ANAK Jozef, SPALEK Juraj, xarlny Fedor Roatl tunnels safety at:c:sr6ling to European legislotion Bezpreczeristwo tuneli drogowych zgodnie z ustawodawstwem europejskim STUPAK Tadeusz, WAWRUCH Ryszard Utilisation of the databases for maritime,sofety control Wykorzystanie system6w baz danych do kontrolibezpieczefistwa morskiego SUMILA Marek, LEWINSKI Andrzej Object oriented progromming as a methotl of scfety improvement for raihv'ttv control software Programo w an i e zorien to wane obi ek towo.j ako me toda popraw y bezpieczeris tw a w oprogramowaniu dla system6w srk SUMPOR Davor, JURUM-KIPKE Jasna, TOS Zdravko Impuct of trffic noi.ce ort railway trffic.sofety Wptyw halasu na bezpieczefistwo ruchu kolejowego SZPYTKO Janusz, HYLA Pawel Intelligent management technology of trcusport system Technologia inteligentnego zarzqdzania systemem transportowym SZYCHTA El2bieta Arlvantages of zero-voltoge-switching techniclues in high-frequency resonant dc/dc' converters KorzySci stosowania technik przetqczania przy zerowym napipciu w rezonansowych przeksztattnikach DC/DC o wysokiej czestotliwosci pracy TOMOVA Anna PPP projects in transport and telecommtuticatiorts irt Polantl and Slovakict Projekty PPP w transporcic i telekomunikac.ji w Polscc i Slowacji 69

12 70. TORUN Andrzej Wireless data transmissiort systems as a source of train localisatiort informatiort for signalling and traffic management systems Systemy t4czno6ci bezprzewodowej jako 2r6dlo informacji o lokalizacji pojazddw kolejowych w systemach zarzqdzanra i sterowania ruchem WAWRUCH Ryszard Intemotional long range identification and tracking data exchange Miqdzynarodowy system wymiany danych systemu identyfikacji i Sledzenia dalekiego zasiggu.... 7l WAWRUCH Ryszard, STUPAK Tadeusz, KROLIKOWSKI Andrzej The evaluation of government exchange ir{brmatiort systems usage possibilities for sailing safetl, data sending Wykorzys tan ie rzqdowych system6w wymi any i nfbrmacj i do pr zekazywan i a danych bezpieczehstwa zeglugi 73. WEINTRIT Adam Electronic chart displav- ancl safetv system for inland navigatiort (INLAND- ECDIS) System zobrazowania elektronicznych map i infbrmacji nawigacyjnych w Zegludze Sr6dl 4dowe.i (INLAND-ECDIS ) 74. /5. WISNIEWSKI Bernard, MEDYNA Piotr, CHOMSKI Jaroslaw Comparison of routes of a ship avoiding tropical cyclones Por6wnanie tras statku omijaj4cego cyklony tropikalne WYDRO Kornel Mobile telematic services based on object locatiort Mobilne uslugi telematyczne oparte na lokalizacii obiektu 76. ZAnECKY Stanislav, GRUN Jan, LILKA Jiff The newest tends in marsholling vards outomatiort Najnowsze trendy w automatyce g6rek rozrzqdowych BRYCHCZYNSKI Grzegorz, ZALOGAJacek, CYPRYS Marek Presenting current statrts of the Pan-European ecall rescue system implementation in Polctnd ossocictted with in-vehicle devices utilization Informacja o stanie prac zwiqzanych z wdroleniem w Polsce paneuropejskiego systemu ratunkowego ecall z wykorzystaniem dedykowanych urzqdzeh pokladowych... 1l

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

RACJONALIZACJA PROCESU EKSPLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH

RACJONALIZACJA PROCESU EKSPLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH RACE NAUKOWE OLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. Transport 6 olitechnika Warszawska, RACJONALIZACJA ROCESU EKSLOATACYJNEGO SYSTEMÓW MONITORINGU WIZYJNEGO STOSOWANYCH NA RZEJAZDACH KOLEJOWYCH dostarczono: Streszczenie

Bardziej szczegółowo

CITY LOGISTICS FOR BIG POLISH CITIES - solutions for rapidly increasing problems of congestion in city centers

CITY LOGISTICS FOR BIG POLISH CITIES - solutions for rapidly increasing problems of congestion in city centers Summary BESTUFS II national seminar in Poland 5 th February 2008 CITY LOGISTICS FOR BIG POLISH CITIES - solutions for rapidly increasing problems of congestion in city centers Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

XV Międzynarodowa Konferencja TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15

XV Międzynarodowa Konferencja TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15 XV Międzynarodowa Konferencja TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15 XV Konferencja Telematyki Systemów Transportowych TST 15 - zorganizowana została w tym roku przez Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE

OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE PLENARY SESSION/SESJA PLENARNA Chairman/Przewodniczy: Jerzy MIKULSKI 10.00 OPENING THE CONFERENCE/OTWARCIE KONFERENCJI

Bardziej szczegółowo

15th International Conference 'TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15'

15th International Conference 'TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15' 15th International Conference 'TRANSPORT SYSTEMS TELEMATICS TST 15' 15th Conference Transport Systems Telematics TST'15 - has been organised this year by Polish Association of Transport Telematics /PSTT/

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Professor Michał Marczak Ph. D. Technical University of Łódź Faculty of Organisation and Management

Professor Michał Marczak Ph. D. Technical University of Łódź Faculty of Organisation and Management Professor Michał Marczak Ph. D. Technical University of Łódź Faculty of Organisation and Management Professor Remigiusz Kozłowski, Ph.D. University of Łódź Faculty of Management, Department of Logistics,

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT Spis treści Wstęp.............................................................. 9 Część I. Rynek usług IT Andrzej Chluski: Technologiczne aspekty rozwoju usług telemedycznych 13 Iwona Chomiak-Orsa: Rozwój

Bardziej szczegółowo

Intelligent Transportation Systems

Intelligent Transportation Systems The name of Intelligent Transportation Systems was accepted on first, World ITS Congress in Paris in 1994 and stands for systems, which encompass vast collection of various technologies (telecommunications,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZASTOSOWANIA INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W DZIELNICY MOKOTÓW W WARSZAWIE

KONCEPCJA ZASTOSOWANIA INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W DZIELNICY MOKOTÓW W WARSZAWIE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 113 Transport 2016 Zbigniew Kasprzyk, Mariusz Rychlicki, Kinga Tatar KONCEPCJA ZASTOSOWANIA INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W DZIELNICY MOKOTÓW W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

ROZWOJU TRANSPORTU W REGIONIE. Redaktor naukowy. Maria Michafowska

ROZWOJU TRANSPORTU W REGIONIE. Redaktor naukowy. Maria Michafowska WSPÖICZESNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU TRANSPORTU W REGIONIE Redaktor naukowy Maria Michafowska Katowice 2013 SPIS TRESCI Bartosz Bartniczak ZRÖWNOWAZONY TRANSPORT NA POZIOMIE REGIONALNYM JAKO PRZEDMIOT POMIARU

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny

Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Usługi IBM czyli nie taki diabeł straszny Michał Wawrzyński 693 93 5338 michal.wawrzynski@pl.ibm.com Usługi IBM dla Partnerów Handlowych Maintenance & Technical Support Asset-based Services Labor-based

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma zarządzania miastem w kontekście bezpieczeństwa publicznego. (Centrum Bezpieczeństwa Miasta)

Zintegrowana platforma zarządzania miastem w kontekście bezpieczeństwa publicznego. (Centrum Bezpieczeństwa Miasta) Zintegrowana platforma zarządzania miastem w kontekście bezpieczeństwa publicznego (Centrum Bezpieczeństwa Miasta) Gdańsk 2014 Atena Partnerem 2013 Spis treści 1 stota rozwiązań klasy Smarter Cities 2

Bardziej szczegółowo

Telematyka w zarządzaniu w transporcie miejskim

Telematyka w zarządzaniu w transporcie miejskim PERZYŃSKI Tomasz 1 Telematyka w zarządzaniu w transporcie miejskim WSTĘP Coraz większe oczekiwania rynku wymuszają stosowanie nowych technologii. W nowe technologie wpisują się systemy telematyki transportu.

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja podsystemów: droga kolejowa, sterowanie, zasilanie

Certyfikacja podsystemów: droga kolejowa, sterowanie, zasilanie Certyfikacja podsystemów: droga kolejowa, sterowanie, zasilanie w świetle zapisów dyrektywy 2008/57/WE i decyzji wprowadzających spec. TSI oraz decyzji KE z 9 XI 2010 o procedurach oceny zgodności i zalecenia

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

PRZY KATASTROFACH KOLEJOWYCH

PRZY KATASTROFACH KOLEJOWYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 114 Transport 2016, Lucyna Bester PRZY KATASTROFACH KOLEJOWYCH : 2016 Streszczenie: systemu powiadamiania o w i eksploatacji takiego systemu. katastrofach kolejowe

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry

The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry AT 1 CONFERENCE CIRCULAR 1 THE POLISH BIOMETRIC SOCIETY PLANT BREEDING AND ACCLIMATIZATION INSTITUTE NATIONAL RESEARCH INSTITUTE POZNAŃ UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES FACULTY OF MATHEMATICS AND COMPUTER STUDIES

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI CONFERENCE PROGRAMME. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. University of Management and Administration in Zamość

PROGRAM KONFERENCJI CONFERENCE PROGRAMME. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. University of Management and Administration in Zamość Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu University of Management and Administration in Zamość Międzynarodowa Konferencja Naukowa Tufy zeolitowe szansą rozwoju polsko-ukraińskiego obszaru transgranicznego

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

Zawodowy status informatyka w administracji publicznej

Zawodowy status informatyka w administracji publicznej Zawodowy status informatyka w administracji publicznej Witold@Abramowicz.pl Status wynika z l Zada l Normy prawnych okre laj cych role l Wykształcenia pozwalaj cego spełnia mo liwie wiele ról l Przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12 Rektora PP z dnia 26 marca 2012 r. (RO/III/12/2012) Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE JAKO INSTRUMENT POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA

INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE JAKO INSTRUMENT POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA Security, Economy & Law Nr 2/2016 (XI), (67 73) INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE JAKO INSTRUMENT POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS (ITS) AND THEIR IMPACT ON IMPROVING SAFETY TOMASZ

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

ATMOSFERYCZNYCH NA RUCH DROGOWY

ATMOSFERYCZNYCH NA RUCH DROGOWY PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 113 Transport 2016 ATMOSFERYCZNYCH NA RUCH DROGOWY Streszczenie: funkcjonowania aglomeracji miejskich. Niezawodny, bezpieczny i ekologiczny transport przyczynia

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie mobilnością

Nowoczesne zarządzanie mobilnością Nowoczesne zarządzanie mobilnością Warszawa, 24 czerwca 2013 dr Ewa Wolniewicz-Warska Insert photo: 9.64 mm high x 25.4 mm wide 02.12.2009 Titel der Präsentation Untertitel der Präsentation 1 Agenda Firma

Bardziej szczegółowo

All-Poland Scientific Conference

All-Poland Scientific Conference All- Scientific Conference Creativity in Management of 21st Century: Innovations - Business - Human Capital - Marketing - Logistics, 11 May, 2016, Katowice, World Scientific News 48 (2016) 1-6 Organizing

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Autorzy... XIII Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury... XXIX. Część I Internet rzeczy

Spis treści. Autorzy... XIII Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury... XXIX. Część I Internet rzeczy Spis treści Autorzy... XIII Wstęp... XVII Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury... XXIX Część I Internet rzeczy Rozdział 1. Internet of Things. Systemy wbudowane Wacław Iszkowski... 3 Rozdział 2. Internet

Bardziej szczegółowo

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13 Wprowadzenie 9 Część I Pierwiastki doktryny racjonalizacji w transporcie i logistyce 1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń ACTION CE

Terminarz Szkoleń ACTION CE Terminarz Szkoleń ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia szkolenia Cena katalogowa netto* Cena netto w programie Rabatka** Systemy Operacyjne MS-20410 Installing and Configuring

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD. Katedra Transportu Drogowego i Miejskiego Wydział Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Łączności

Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD. Katedra Transportu Drogowego i Miejskiego Wydział Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Łączności Prof. Ing. Alica Kalašová, PhD. Katedra Transportu Drogowego i Miejskiego Wydział Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Łączności Zdefiniowanie problemu System Transportowy Człowiek Środowisko Środki transportu

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

Abstracts of the. BIO 2016 Congress. 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics

Abstracts of the. BIO 2016 Congress. 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics 50th Meeting of the Polish Biochemical Society 13th Conference of the Polish Society for Cell Biology Honorary Patronage:

Bardziej szczegółowo

AGENDA Monday s schedule and the plan for the remaining days, introduction of each participant).

AGENDA Monday s schedule and the plan for the remaining days, introduction of each participant). MODERN MANUFACTURING AND DESIGN TECHNOLOGIES WITH SPECIAL FOCUS ON INDUSTRY 4.0 17TH - 21TH OCTOBER, 2016 AGENDA 17.10.2016 Monday 10:00 - meeting at the Hotel Best Western Prima (Kiełbaśnicza 16 street).

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Automatyka i Robotyka studia niestacjonarne pierwszego stopnia #364 #365 #369 Bezpieczne odporne na błędy systemy wbudowane oparte na wielordzeniowych mikrokontrolerach ARM Cortex R4 (Secure fault-tolerant embedded systems based on multi-core ARM Cortex R4 microcontrollers)

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ AUTORSKIE WARSZTATY DEDYKOWANE SQL NR KURSU NAZWA KURSU TERMINY MARZEC KWIECIEŃ MAJ 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 LICZBA GODZIN CENA OD OSOBY NETTO Administrowanie bazą danych

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE

OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE OCTOBER 20, 2010 / 20 PAŹDZIERNIKA 2010 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE 11.00-12.00 OPENING THE CONFERENCE/OTWARCIE KONFERENCJI 12.00-12.30 COFFEE BREAK/PRZERWA KAWOWA 12.30-14.50 PLENARY

Bardziej szczegółowo

Rafał Żmijewski - Siemens Industry Software. Cyfrowa fabryka - wizja czy rzeczywistość

Rafał Żmijewski - Siemens Industry Software. Cyfrowa fabryka - wizja czy rzeczywistość Rafał Żmijewski - Siemens Industry Software Cyfrowa fabryka - wizja czy rzeczywistość Unrestricted Siemens AG 2015 Realize innovation. Wyzwania w przemyśle to ciągłe zmiany Zunifikowana architekturae Wolumen

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE BEZPRZEWODOWYCH SYSTEMÓW TRANSMISJI DO POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH

ZASTOSOWANIE BEZPRZEWODOWYCH SYSTEMÓW TRANSMISJI DO POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH Andrzej Lewiński Politechnika Radomska Wydział Transportu i Elektrotechniki Lucyna Bester Politechnika Radomska Wydział Transportu i Elektrotechniki ZASTOSOWANIE BEZPRZEWODOWYCH SYSTEMÓW TRANSMISJI DO

Bardziej szczegółowo

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century Institute of International Relations National Defence Faculty National Defence University http://www.aon.edu.pl Al. Gen. Chruściela 103, 910 Warszawa Invites to the International Scientific Conference

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wspierania rozwoju programu Galileo w innych krajach. Wybrane przykłady

Mechanizmy wspierania rozwoju programu Galileo w innych krajach. Wybrane przykłady Mechanizmy wspierania rozwoju programu Galileo w innych krajach Wybrane przykłady GATE - German GAlileo Test and Development Environment Centrum testowania Galileo Czas działania 2006-2010 Finansowanie:German

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

W drodze do Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej: polskie doświadczenia w planowaniu zrównoważonej mobilności

W drodze do Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej: polskie doświadczenia w planowaniu zrównoważonej mobilności W drodze do Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej: polskie doświadczenia w planowaniu zrównoważonej mobilności dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański Warszawa, 26.02.2015

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń ACTION CE

Terminarz Szkoleń ACTION CE Terminarz Szkoleń ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia W-wa Data rozpoczęcia Poznań Cena katalogow a netto* Cena netto w programie Rabatka** Systemy Operacyjne MS-20410 Installing

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE

Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE Terminarz Szkoleń II kwartał 2013 ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia W-wa Data rozpoczęcia Poznań Cena katalogow a netto* Cena netto w programie Rabatka** SYSTEMY OPERACYJNE

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce Lp Temat i data opracowania (zadania lub problemu) Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień Forma przedstawienia wyników Ocena

Bardziej szczegółowo

Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6. Power of supply: Enclosure: Colour (Chrominance): Beam width: Luminance: Luminance ratio:

Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6. Power of supply: Enclosure: Colour (Chrominance): Beam width: Luminance: Luminance ratio: Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6 Zadaniem tablic zmiennej treści jest przekazywanie bezpośrednim użytkownikom ruchu informacji o warunkach występujących na drodze oraz treści istotnych

Bardziej szczegółowo

Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF)

Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF) Gliwice, Poland, 28th February 2014 Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF) Krzysztof A. Cyran The project has received Community research funding under the 7th Framework

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz. transport morski

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz. transport morski 17.09.2012 r. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz Dziedzina nauki: Dyscyplina: Specjalność naukowa: nauki techniczne budowa i eksploatacja maszyn projektowanie okrętu, hydromechanika okrętu, transport

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE JAKO INSTRUMENT POPRAWY EFEKTYWNOŚCI TRANSPORTU

INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE JAKO INSTRUMENT POPRAWY EFEKTYWNOŚCI TRANSPORTU INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE JAKO INSTRUMENT POPRAWY EFEKTYWNOŚCI TRANSPORTU ALEKSANDRA KOŹLAK Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny Streszczenie Celem referatu jest przedstawienie wpływu inteligentnych

Bardziej szczegółowo

Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej.

Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej. Andrzej Żurkowski PKP SA Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej. Market perspective for HST in Poland - implementation of UIC

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

E-Biznes Polska Ukraina

E-Biznes Polska Ukraina E-Biznes Polska Ukraina Dr inż. Wacław Iszkowski Prezes Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (C) 1 czerwca 2006 roku, PIIT, "E-biznes Polska-Ukraina" 1 Polska Obszar: 312 700 km 2 Ludność: 38 646

Bardziej szczegółowo

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT Artur KRÓL 1 Tadeusz STUPAK 2 system nawigacji zintegrowanej, radar, system automatycznej identyfikacji elektroniczna

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo