Policy pathways for reducing transport carbon emissions in Estonia Mari Jüssi SEI Tallinn TraCit Workshop Kraków 17.5.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Policy pathways for reducing transport carbon emissions in Estonia Mari Jüssi SEI Tallinn mari@seit.ee TraCit Workshop Kraków 17.5."

Transkrypt

1 Policy pathways for reducing transport carbon emissions in Estonia Mari Jüssi SEI Tallinn TraCit Workshop Kraków Programy redukcji emisji CO2 w Estonii Mari Jüssi SEI Tallinn TraCit Workshop Kraków

2 Sustainable transport report and carbon audit of Estonia 2010 Carbon audit was carried out within Power Tracit project Sustainable transport report was commissioned by State Office and Estonian Committee for Sustainable Development In co operation with experts from Tallinn Technical Uni.; Tartu Uni; and other experts Raport dotyczący transportu zrównoważonego oraz audyt CO2 Estonia 2010 Audyt CO2 przeprowadzono w ramach programu Power i projektu Tracit Raport dot. transportu zrównoważonego wykonano na zlecenie Biura Rządowego oraz Estońskiej Komisji Zrównoważonego Rozwoju We współpracy z ekspertami m.in. z Uniwersytetu Technicznego w Tallinie i Uniwersytetu w Tartu

3 Aims of the study Overview of current trends and possible future trends for 2020, using Eurostat s Sustainable Transport indicators Policy pathways for reaching 2020 targets and reducing GHG emissions from transport Policy recomendations for Estonian Government and cities Cele badań Przegląd obecnych oraz przyszłych trendów do 2020 z wykorzystaniem wskaźników Transportu Zrównoważonego Eurostat Polityczne programy dla osiągnięcia celów przewidzianych do roku 2020 oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu Rekomendacje dla Estońskiego Rządu oraz miast

4 Emisje CO2 z transportu w Estonii w okresie (w milionach ton) /samochody /ciężarówki /autobusy /kolej /transport wodny /transport powietrzny Source/ Źródło: EEA, COPERT model Transport GHG intensity (tons per million GDP EUR) Intensywność gazów cieplarnianych (tony/ milion PKB Strefa Euro) Source/ Źródło: Eurostat

5 Emisja gazów cieplarnianych z transportu na osobę Source/ Źródło: Eurostat Przewozy towarowe i PKB w Estonii, , % / transport drogowy / transport towarowy / PKB / transport kolejowy /Przewozy pasażerskie i PKB / PKB / transport samochodowy / transport pasażerski / transport autobusowy / transport tramwajowy / transport kolejowy Source/Źródło: Eurostat/ SEI Tallinn

6 Base Scenario and Policy pathways Base Scenario 2 alternative policy pathways were drawn back casting method Effectiveness of measures was based on literature review and recent trends Target was set to max 11% growth up to 2020 from 2005 (based on the Decision No 406/2009/EC on the effort of Member States to reduce their greenhouse gas emissions to meet the Community s greenhouse gas emission reduction commitments up to 2020) Scenariusz podstawowy i programy polityczne Scenariusz podstawowy Powstały 2 programy polityczne Metoda back-casting Efektywność działań oparto na przeglądzie literatury oraz na najnowszych trendach Cel - maksymalnie 11% wzrostu z 2005 do 2020

7 Non ETS sector GHG target for 2020 in Estonia: max 11% growth BAU secenario, road transport, million vehicle km BAU secenario, road transport GHG, million tons Source: SEI Tallinn Emisja gazów cieplarnianych z sektorów nieobjętych Europejskim Systemem Handlu Emisjami (ETS) cel do 2020 w Estonii maksymalny 11% wzrost scenariusz, Transport drogowy, milion pojazdokm Source/ Źródło: SEI Tallinn scenariusz, Emisja gazów cieplarnianych z transportu, milionton

8 Techno policy pathway Programy techniczno-polityczne Scenariusz podstawy emisji gazów cieplarnianych 5% mniej z 10% wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 5% mniej z eco-driving 15% mniej z samochodami napędzanymi bardziej wydajnymi paliwami

9 Emisje CO2 pochodzące z floty nowych samochodów, CO2 g/km, klasa energetyczna 2009 Source/ Źródło: Estonian Road Adm; SEI Tallinn 17 Emisje CO2 z floty nowych samochodów w krajach UE w 2004 i 2009 Source/ Źródło: Eurostat

10 Comparison of Estonian and Finnish new car fleet in 2006 and 2009/ Porównanie wielkości estońskiej i fińskiej floty nowych samochodów w 2006 i 2009 roku

11 Key recommendations to the government: introduce energy labelling of cars like in many EU countries introduce fiscal measures based on CO2 emissions of cars (currently no registration nor annual tax) 21 Główne zalecenia dla rządu: Wprowadzenie systemu etykietowania samochodów, funkcjonującego już w wielu krajach UE Wprowadzenie instrumentów finansowych związanych z emisją CO2 z samochodów (obecnie brak rejestracji oraz podatków rocznych) 22

12 Efficiency/Modal Shift policy pathway Efektywność/Programy polityczne uwzględniające zmianę w podziale zadań przewozowych Scenariusz podstawy emisji gazów cieplarnianych 5% mniej z 10% wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 3% mniej z opłatami na drogach krajowych 5% mniej z instrumentami zarządzania mobilnością 3% mniej z dodatkowymi inwestycjami w transport publiczny 1% mniej z inwestycjami w rowery 7% mniej z lokalnymi podatki i opłatami dot. samochodów

13 Policy Recommendations Better integration with land use planning new residential and office buildings should target locations with existing public transport networks (areas near rail and public transport stops). This would help to improve the efficiency of existing public transport use and avoid automobile dependency. Encourage Mobility management plans. Innovative solutions for better intermodality (car sharing, bike sharing, bus on demand etc). Rekomendacje dot. polityki Lepsza integracja z planowaniem przestrzennym lokalizacja nowych budynków mieszkaniowych oraz biurowych z uwzględnieniem istniejącej sieci transportu publicznego (w obszarach sąsiadujących z przystankami komunikacji zbiorowej). To pomogłoby zwiększyć efektywność wykorzystywania transportu publicznego oraz uniknąć zależności od samochodów prywatnych. Zachęcanie do realizacji planów mobilności. Innowacyjne rozwiązania (car sharing, bike sharing, transport autobusowy na żądanie, etc).

14 Policy Recommendations (2) Improve financing of public transport, cycling and pedestrian traffic measures to enhance competitiveness of sustainable transport modes and to decrease transport externalities. The next programming period for EU funds ( ) should give a clear priority to public transport and integrated transport schemes. Improve decision making regarding big infrastructure investments. A four stage evaluation process similar to Sweden and Finland should be considered when resolving transport issues: increasing the share of more efficient transport modes? better use of existing infrastructure and vehicles? minor improvements in existing infrastructure? When the answers to the previous three questions are negative only then should construction of new infrastructure be considered Rekomendacje dot. polityki (2) Większe środki finansowe na działania w transport publiczny, rowerowy, pieszy dla wzmocnienia konkurencyjności zrównoważonych środków transportu Następny okres programowania i wykorzystywania funduszy UE ( ) powinien dawać priorytet środkom transportu publicznego oraz programom dot. integracji transportu Poprawa procesu decyzyjnego dot. dużych inwestycji infrastrukturalnych. Cztero-stadiowy proces oceny podobny do stosowanych w Szwecji i Finlandii powinien być uwzględniany w kwestiach transportowych: zwiększenie wykorzystywania bardziej wydajnych środków transportu? efektywniejsze użycie istniejącej infrastruktury oraz pojazdów? niewielkie działania w poprawę istniejącej infrastruktury? W przypadku, gdy odpowiedzi na poprzednie trzy pytania są negatywne, wtedy powinno się zastanowić nad budową nowych obiektów infrastrukturalnych.

15 Policy Receommendations (3) Introducing energy labelling for cars, similar to domestic electric appliances, can be used to influence consumerchoice towards more fuel efficient vehicles. Energy labelling should include internet car sales portals. Financial measures to achieve sustainable transport: CO2 based registration tax or annual car tax; limiting the use of inefficient vehicles in cities, by differentiating parking fees and introducing congestion charges Rekomendacje dot. polityki (3) Wprowadzenie systemu etykietowania pojazdów, podobnego do tego obejmującego elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego dla wpływania na wybór klienta w kierunku bardziej wydajnych pojazdów. Etykietowanie pojazdów powinno obejmować internetowe portale sprzedające samochody. Środki finansowe dla osiągnięcia zrównoważonego transportu: podatek rejestracyjny oraz roczne podatki dot. samochodów oparte na emisji CO2; ograniczanie wykorzystywania nieefektywnych środków transportu w miastach poprzez różnicowanie opłat parkingowych oraz wprowadzanie opłat kongestyjnych

16 Thank you!/ Dziękuję!

- action programme on main lines prepared - przygotowany program najważniejszych kierunków działań

- action programme on main lines prepared - przygotowany program najważniejszych kierunków działań Climate policy& Co-operation. Polityka klimatyczna i współpraca. 1. Ambition level- preparation Poziom abicji- przygotowanie Local Lokalny - develop climate policy - opracowanie polityki klimatycznej -

Bardziej szczegółowo

Scenariusze innowacyjnego rozwoju publicznego transportu pasażerskiego

Scenariusze innowacyjnego rozwoju publicznego transportu pasażerskiego Iouri Semenov Politechnika Szczecińska Scenariusze innowacyjnego rozwoju publicznego transportu pasażerskiego I. Wstęp Transport jest tą dziedziną gospodarki, dla której nie ma zamiany. Ta teza warunkuje

Bardziej szczegółowo

Sustainable Energy Action Plan for Warsaw until 2020 Katarzyna Kacpura Infrustructural Office of Warsaw

Sustainable Energy Action Plan for Warsaw until 2020 Katarzyna Kacpura Infrustructural Office of Warsaw Sustainable Energy Action Plan for Warsaw until 2020 Katarzyna Kacpura Infrustructural Office of Warsaw Gdańsk, 24 February 2011 Energy & climate package 3 x 20 Assumptions of the 3 x20 package indicating

Bardziej szczegółowo

Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym

Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym Warszawa, 5 grudnia 2008 r. Opracowane dla Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. raport końcowy

Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. raport końcowy Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 raport końcowy Instytut Badań Strukturalnych ul. Rejtana 15 lok. 28 02-516 Warszawa, Polska e-mail: ibs@ibs.org.pl

Bardziej szczegółowo

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem...

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem... Raport końcowy Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04. Fax: + 48 22 492 71 39. wygpsdb@wygpsdb.pl. www.wygpsdb.

Raport końcowy. WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04. Fax: + 48 22 492 71 39. wygpsdb@wygpsdb.pl. www.wygpsdb. Raport końcowy Analiza ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Prognoza oddziaływania na środowisko. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Badanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Główny Instytut

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 WARSZAWA-GRUDZIEŃ 2013 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 WYKONAWCA FUNDEKO KORBEL, KROK-BAŚCIUK SP. J. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4

Bardziej szczegółowo

elektrownie wiatrowe

elektrownie wiatrowe Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii - wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020 odnawialne źródła energii

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland patron wydania Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland 1 2 3 4 Spis treści Energetyka wiatrowa w Polsce, Europie i na Świecie 04 1 Sytuacja w sektorze energetyki wiatrowej na świecie 05 2 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Technical, economic and legal conditions of the development of photovoltaic generation in Poland

Technical, economic and legal conditions of the development of photovoltaic generation in Poland Technical, economic and legal conditions of the development of photovoltaic generation in Poland Authors Jerzy Majewski Michał Szymanek Keywords photovoltaic generation, photovoltaic cell, solar radiation,

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE ORIGINAL ARTICLE ECREG STUDIES Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne ISSN 2083-3725 Volume 7, No. 4, 2014 www.ers.edu.pl ARTYKUŁ EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON

Bardziej szczegółowo

Policy development for improving RES-H/C penetration in European Member States (RES-H Policy)

Policy development for improving RES-H/C penetration in European Member States (RES-H Policy) D8 Sprawozdanie z warsztatu Cele ilościowe produkcji ciepła i chłodu ze źródeł odnawialnych w Polsce do roku 2030 zorganizowanie w Warszawie w ramach projektu Komisji Europejskiej RES H. Policy development

Bardziej szczegółowo

WHAT S NEXT? BADANIE PREFERENCJI NAJEMCÓW BIUROWYCH 2013 OFFICE OCCUPIERS SURVEY 2013 CBRE RESEARCH POLAND

WHAT S NEXT? BADANIE PREFERENCJI NAJEMCÓW BIUROWYCH 2013 OFFICE OCCUPIERS SURVEY 2013 CBRE RESEARCH POLAND WHAT S NEXT? BADANIE PREFERENCJI NAJEMCÓW BIUROWYCH 2013 OFFICE OCCUPIERS SURVEY 2013 CBRE RESEARCH POLAND SPIS TREŚCI wprowadzenie preferencje najemców powierzchni biurowej ZIELONE BUDOWNICTWO NOWE LOKALIZACJE

Bardziej szczegółowo

Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego

Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego Maj 2012 Badanie ewaluacyjne jest finansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Poland Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Bardziej szczegółowo

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego Warszawa, Polska 18 listopada 2010 Warsztaty zorganizowane w ramach projektu pt: Najbardziej efektywne technologie wykorzystania gazu składowiskowego:

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY SEMINARIUM AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

ORGANIZATORZY SEMINARIUM AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PATRONAT HONOROWY NAD SEMINARIUM ZOSTAŁ OBJETY PRZEZ: ORGANIZATORZY SEMINARIUM SEMINARIUM OGRANICZANIE EMISJI TOKSYCZNYCH ZWIĄZKÓW SPALANIA PALIW ZE STATKÓW W PORTACH I REJONIE MORZA BAŁTYCKIEGO Termin

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

Scenariusze, modele biznesowe i przykłady rynku budynków energooszczędnych

Scenariusze, modele biznesowe i przykłady rynku budynków energooszczędnych NorthPass NorthPass Promotion of the Very low-energy house Concept to the North European Building Market Scenariusze, modele biznesowe i przykłady rynku budynków energooszczędnych 26/04/2012 VTT Technical

Bardziej szczegółowo

BRANŻA MOTORYZACYJNA AUTOMOTIVE INDUSTRY

BRANŻA MOTORYZACYJNA AUTOMOTIVE INDUSTRY BRANŻA MOTORYZACYJNA AUTOMOTIVE INDUSTRY Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Raportu. Autorami Raportu są: Łukasz Karpiesiuk i Katarzyna Trzaska

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDOKRESOWA OCENA REALIZACJI CELÓW PLANU KOMUNIKACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2007-2013

ŚRÓDOKRESOWA OCENA REALIZACJI CELÓW PLANU KOMUNIKACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2007-2013 Badanie ewaluacyjne sfinansowano ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko (01.09.2011) ŚRÓDOKRESOWA OCENA REALIZACJI CELÓW PLANU

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków +48 12 646 55 33 +48 12 646 55 10 www.mpec.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16

Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16 Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16 http://dx.doi.org/10.7494/geotour.2012.30-31.3 Ecological conditions of the statutory health resort s development referred to the imperative of sustainable development

Bardziej szczegółowo

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka Joint Action Plan Methodology and praxis Marcin Baron, Artur Ochojski Recenzent: Florian Kuźnik CERADA (Central European Research and Development Area) Środkowoeuropejska

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Poznań, lipiec 2012 roku

Poznań, lipiec 2012 roku RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ Ewaluacja wpływu projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WD dot. infrastruktury społecznej w zakresie Priorytetu 7 Edukacja" i Priorytetu 8 Zdrowie" na poprawę warunków

Bardziej szczegółowo