Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2006 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2006 rok"

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2006 rok 27 kwietnia 2007 r.

2 . SPIS TREŚCI 1. SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ OPIS PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ Orbis S.A Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A UAB Hekon S.A Orbis Kontrakty Sp. z o.o PBP Orbis Sp. z o.o Orbis Transport Sp. z o.o Orbis Casino Sp. z o.o ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY CZYNNIKI ISTOTNE DLA ROZWOJU GRUPY, W TYM OPIS PODSTAWOWYCH RYZYK I ZAGROŻEŃ, PERSPEKTYWY ZMIAN CZYNNIKÓW CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE Czynniki makroekonomiczne Trendy rynkowe Otoczenie prawne CZYNNIKI WEWNĘTRZNE Strategia Grupy Hotelowej Orbis Program inwestycji Zatrudnienie i koszty osobowe Sprawy korporacyjne WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ORBIS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WYNIKI OPERACYJNE WIODĄCYCH SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ Orbis S.A Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A UAB Hekon Grupa Kapitałowa PBP Orbis Grupa Kapitałowa Orbis Transport BILANS Bilans Grupy Kapitałowej Orbis Bilanse spółek Grupy Kapitałowej Orbis PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy środków pieniężnych Grupy Kapitałowej Orbis Przepływy środków pieniężnych spółek Grupy Kapitałowej Orbis ANALIZA WSKAŹNIKOWA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI WSKAŹNIKI AKTYWNOŚCI WSKAŹNIKI FINANSOWANIA WYDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU INFORMACJA O PODMIOCIE UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PLANY SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ NA NASTĘPNE OKRESY

3 . 1. SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ 1.1 Skład Grupy Kapitałowej Według stanu na 31 grudnia 2006 r. w skład Grupy Kapitałowej Orbis wchodziły następujące Spółki prawa handlowego: Tab. 1 Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Orbis, zależne i stowarzyszone. nazwa, forma prawna i siedziba spółki PBP Orbis Sp. z o.o. 1 Warszawa ORBIS Transport Sp. z o.o. 2 Warszawa WT WILKASY Sp. z o.o. Wilkasy Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A. Warszawa Orbis Kontrakty Sp. z o.o. Warszawa Orbis Casino Sp. z o.o. Warszawa PH Majewicz Sp. z o.o. Bydgoszcz Orbis Kontrakty Sp. z o.o. Warszawa kapitał zakładowy w PLN % udziału jednostki dominującej w kapitale zakładowym % udziału jednostki dominującej w głosach na walnym zgromadzeniu podmioty zależne bezpośrednio ,08 95, ,3 98, przedmiot działalności Biuro podróży detal i touroperatorstwo Przewozy osobowe, wynajem i leasing taboru samochodowego Hotelarstwo, gastronomia, rekreacja Hotelarstwo i gastronomia podmioty stowarzyszone bezpośrednio ,33 33,33 Organizacja zakupów na rzecz hoteli zarządzanych przez wspólników Kasyna i salony gier losowych Hotelarstwo i gastronomia podmioty zależne pośrednio Organizacja zakupów na rzecz hoteli zarządzanych przez wspólników UAB Hekon Hotelarstwo i gastronomia PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o ,3 98,3 Transport PKS Gdańsk Sp. z o.o ,3 98,3 Transport AutoOrbisBus Sarl ,3 98,3 Promocja i komunikacja Inter Bus Sp. z o.o ,3 98,3 Przewozy autokarowe Orbis Polish Travel Bureau ,67 83,67 Biuro podróży Capital Parking Sp. z o.o ,84 66,84 Wynajem miejsc parkingowych, samochodów Ponadto Orbis S.A. posiada udziały i akcje mniejszościowe objęte w ramach konwersji wierzytelności, bądź w spółkach pozbawionych perspektyw rozwojowych. Do tej kategorii zaliczają się spółki: Bank Współpracy Europejskiej S.A., Polskie Hotele Sp. z o.o. w likwidacji,, Tarpan Sp. z o.o. w likwidacji oraz Walewice Sp. z o.o. w likwidacji. Spółka Rena Kord S.A. została wykreślona z rejestru KRS r. Inne Spółki Grupy posiadają również niewielkie procentowo udziały w różnych Spółkach, co przybliżono w dalszej części Sprawozdania. 1 W wyniku umorzenia w 2001 r udziałów z czystego zysku bez obniżenia kapitału zakładowego, zarejestrowany kapitał zakładowy wynosi PLN i dzieli się na udziałów po 100 PLN każdy. 2 W wyniku umorzenia w 2002 r udziałów z czystego zysku bez obniżenia kapitału zakładowego, zarejestrowany kapitał zakładowy wynosi PLN i dzieli się na udziały po 100 PLN każdy. 3

4 . Portfel inwestycyjny Orbis S.A. obejmuje inwestycje o charakterze strategicznym, komercyjnym i pozostałym. Portfel strategiczny tworzą udziały i akcje w spółkach: a) Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A. spółka zarządzająca hotelami działającymi pod trzema markami Accor: ośmioma dwugwiazdkowymi Ibisami, dwoma Novotelami i dwoma Etapami. Sytuacja finansowa spółki jest stabilna. Hotele osiągają wzrost przychodów przy wysokiej efektywności operacyjnej. b) Polskie Biuro Podróży Orbis Sp. z o.o. i ORBIS Transport Sp. z o.o. spółki-córki wyodrębnione w 1993 r. w toku procesu restrukturyzacji i prywatyzacji Orbisu. Komplementarność działalności gospodarczej prowadzonej przez obie spółki i przedmiotu działalności Orbis S.A. przesądza o wzajemnych korzyściach wszystkich trzech podmiotów współdziałających na szczeblu operacyjnym na zasadach handlowych. Każda ze spółek-córek ma ugruntowaną pozycję rynkową, co przekłada się również na stabilne wyniki finansowe. c) Orbis Kontrakty Sp. z o.o. spółka zawiązana 24 stycznia 2005 r. (rejestracja r.) wspólnie z Hekon- Hotele Ekonomiczne S.A. w celu organizacji zakupów na rzecz hoteli zarządzanych przez wspólników. Działalność spółki, rozpoczęta w kwietniu 2005 r. jest ukierunkowana na optymalizację kosztów operacyjnych każdego ze wspólników, a co za tym idzie efektów zarządzanych przez nich hoteli. Na portfel komercyjny składają się udziały i akcje następujących spółek: a) Orbis Casino Sp. z o.o. - spółki zawiązanej w 1989 r. i prowadzącej obecnie 9 kasyn i 4 salony gier zlokalizowane, za wyjątkiem kasyna w Business Center w Łodzi, w lokalach wynajmowanych w hotelach Orbis S.A. Orbis Casino, obok firm ZPR S.A. i Casinos Poland, należy do czołówki operatorów działających w branży gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach. Sytuacja finansowa spółki jest stabilna. b) Przedsiębiorstwa Hotelowego MAJEWICZ Sp. z o.o. - spółki zawiązanej na czas określony do r. w następstwie ugody zawartej przez Orbis S.A. w 1993 r. ze spadkobiercami właścicieli hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy. Na ten sam okres Orbis S.A. zawarł ze spółką umowę o zarządzanie hotelem, zastąpioną następnie od stycznia 2001 r. umową franchisingową z identycznym terminem obowiązywania. c) Wioski Turystycznej WILKASY Sp. z o. o. (d. PORT SILNOWA Sp. z o.o.) - spółki o charakterze ośrodka wypoczynkowego. Wioska oferuje usługi noclegowo-gastronomiczne, konferencyjne i rekreacyjne w regionie Wielkich Jezior Mazurskich, stanowiąc uzupełnienie mrągowskiej oferty Orbis S.A. Do kategorii inwestycji pozostałych zaliczono udziały i akcje mniejszościowe. Wartość akcji i udziałów, liczona w cenach nabycia, posiadanych bezpośrednio przez Orbis S.A., wyniosła na dzień sprawozdawczy tys. PLN i nie zmieniła się w stosunku do roku poprzedniego. Akcje i udziały posiadane w spółkach: BWE S.A., Polskie Hotele Sp. z o.o., Tarpan Sp. z o.o., Walewice Sp. z o.o. są w całości objęte odpisem aktualizującym i ich wartość bilansowa na dzień r. wynosi zero. 1.2 Opis podmiotów Grupy Kapitałowej objętych konsolidacją Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orbis obejmuje: sprawozdanie finansowe łączne wszystkich jednostek organizacyjnych spółki Orbis S.A. prowadzących samodzielnie księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBP Orbis i sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orbis Transport konsolidowane metodą pełną, sprawozdanie finansowe Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A. oraz UAB Hekon podmiotu zależnego Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A. konsolidowane metodą pełną, sprawozdanie finansowe Orbis Kontrakty Sp. z o.o. podmiotu zależnego (80% - Orbis S.A. i 20% - Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A.), konsolidowane metodą pełną, konsolidowaną metodą praw własności sprawozdanie spółki stowarzyszonej Orbis Casino Sp. z o.o Orbis S.A. Orbis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powstała w wyniku przekształcenia Państwowego Przedsiębiorstwa Orbis, na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. z 1990 r. nr 51 poz. 298 z późn. zm.). Dnia 17 grudnia 1990 r. został sporządzony akt notarialny przekształcenia Przedsiębiorstwa Państwowego Orbis w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa (Akt Notarialny nr Rep. A 1882/90). W dniu 9 stycznia 1991 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy wydał postanowienie o wpisaniu ORBIS Spółki Akcyjnej do rejestru handlowego (RHB 25134). 4

5 . Dnia 28 czerwca 2001 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Orbis Spółki Akcyjnej do rejestru przedsiębiorców. Orbis Spółka Akcyjna jest zarejestrowana pod numerem KRS w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, aktualnie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka działa na podstawie Statutu, którego tekst jednolity został przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Orbis Spółki Akcyjnej w dniu r. (Akt Notarialny Rep. A nr 612/2005). Przedmiot działalności Spółki obejmuje między innymi: świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych wraz z usługami towarzyszącymi, organizację oraz obsługę krajowej i zagranicznej turystyki, koordynację, organizację i obsługę kongresów, zjazdów, sympozjów, konferencji, wystaw oraz innych imprez specjalistycznych wraz z imprezami towarzyszącymi, zarządzanie obcymi obiektami hotelowymi w ramach posiadanych systemów zarządzania pośrednictwo w rezerwacji i sprzedaży dokumentów przewozowych przewoźników polskich i obcych, w komunikacji krajowej i zagranicznej oraz organizacja przewozów wszelkimi środkami transportu, prowadzenie działalności transportowej wraz z wynajmem taboru, organizacja przewozu własnym taborem, prowadzenie działalności w zakresie handlu zagranicznego w szczególności związanego z przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki, prowadzenie sprzedaży towarów i wyrobów krajowych oraz zagranicznych, prowadzenie działalności usługowo-gospodarczej w zakresie szkolenia, inwestycji i informatyki. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. w strukturze Orbis S.A. funkcjonowało 47 oddziałów hotelowych prowadzących hotele zlokalizowane w 28 dużych miastach i miejscowościach wypoczynkowych w Polsce, o łącznej zdolności eksploatacyjnej wynoszącej pokoi. Liczba pokoi w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległa zmniejszeniu w związku ze sprzedażą hotelu Monopol we Wrocławiu oraz likwidacją hotelu Silesia w Katowicach. Hotel Grand w Sopocie częściowo został oddany do dyspozycji gości 15 czerwca 2006 r., a od 01 września 2006 r. powrócił definitywnie do eksploatacji jako hotel marki Sofitel Grand by Sopot ze 127 pokojami. Otwarte po kompleksowej modernizacji Hotele Etap w Częstochowie i w Szczecinie pozostają własnością Orbis S.A., jednak ich operatorem jest Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A. Hotele należące do Orbis S.A. działają pod markami Accor: Sofitel, Novotel i Mercure oraz Orbis Hotels i Holiday Inn (także Ibis i Etap w Grupie Hotelowej). W 2006 roku do Grupy Hotelowej Orbis S.A. dołączyły dwa hotele nowej marki Etap: Etap Częstochowa otwarty 15 sierpnia 2006 r. oraz Etap Szczecin otwarty 19 grudnia 2006 r, których operatorem jest spółka zalezna Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A. Orbis S.A. zarządza dodatkowo, na podstawie umowy o zarządzanie, dwoma hotelami: Mercure Fryderyk Chopin w Warszawie i Sofitel Dorint we Wrocławiu. Spółka ma również podpisaną umowę franchisingową ze spółką PH Majewicz, prowadzącą hotel Pod Orłem w Bydgoszczy. Hotele Spółki oferują pełną obsługę gastronomiczną, dysponują profesjonalnie wyposażonymi salami konferencyjnymi i Business Centre, posiadają zaplecze rekreacyjne i SPA. Potencjał ten plasuje sieć hotelową Orbis na pierwszym miejscu w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółki Orbis S.A., Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A., UAB Hekon oraz Orbis Kontrakty Sp. z o.o. tworzą Grupę Hotelową (łącznie 60 obiektów własnych i 4 w zarządzaniu). 5

6 . Wykres 1. Struktura pokoi hotelowych wg marek 10,7% Grupa Hotelowa Orbis S.A. 1,8% 16,3% 3,0% 29,3% 34,8% 4,2% Mercure Novotel Sofitel Orbis Hotels Holiday Inn Ibis Etap Skład akcjonariatu Stan posiadania akcji Orbis S.A., ustalony na dzień 31 grudnia 2006 r., w oparciu o zawiadomienia określone w art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych: Tab. 2 Skład akcjonariatu / udziałowcy Spółki Accor S.A. nazwa udziałowca (w tym spółka zależna Accor S.A. Societe d Exploitation HOTEK POLSKA Sp. z o.o. 4,99%) BZ WBK AIB Asset Management S.A. - klienci objęci umowami o zarządzanie, fundusze inwestycyjne BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. udział w kapitale zakładowym 40,57% 14,23% ING Nationale-Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny 5,89% Commercial Union OFE BPH CU WBK 5,08% Stan posiadania na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania różniłby się w pozycji: BZ WBK AIB Asset Management S.A. - klienci objęci umowami o zarządzanie, fundusze inwestycyjne BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 16,33% Kurs akcji Orbisu W okresie I-XII 2006 r. kurs akcji Orbisu znajdował się w przedziale 32,90-65,00 zł. Rozpiętość pomiędzy notowaniem najwyższym i najniższym wyniosła 32,10 zł, co stanowiło 97,6% ceny najniższej. Od początku analizowanego okresu do okolic końca kwietnia kurs akcji wzrastał, potem występowały dwukierunkowe korekty a od połowy czerwca można mówić o tendencji wzrostowej kursu z lokalnymi korektami. Ostatniego dnia analizowanego okresu tj. 29 grudnia 2006 r. kurs akcji osiągnął poziom 63,10 zł. Średni obrót walorami Orbisu w 2006 r. wyniósł sztuk. 6

7 . Wykres 2. Kurs akcji Orbis S.A. i indeksu WIG-20 w okresie I-XII 2006 r. Orbis S.A. WIG-20 PLN 67,0 64,0 61,0 58,0 55,0 52,0 49,0 46,0 43,0 40,0 37,0 34,0 31,0 28, pkt Skład organów Spółki, zarządzającego i nadzorującego, w okresie od r. do r. był następujący: Organ Funkcja Nazwisko i imię Zarząd Rada Nadzorcza Prezes I Wiceprezes Wiceprezes Członek Członek Członek Przewodniczący Z-ca Przewodniczącego Jean Philippe Savoye Krzysztof Andrzej Gerula Ireneusz Andrzej Węgłowski Yannick Yvon Rouvrais Alain Billy (od r.) Jolanta Wojciechowska de Cacqueray (do r.) Claude Moscheni Erez Boniel Sabina Czepielinda Paweł Dębowski Michael Flaxman Christophe Guillemot Michael Harvey Andrzej Przytuła Janusz Rożdżyński Denys Sappey Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A. Spółka Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A. została zawiązana 19 lutego 1997 r. i wpisana do Rejestru Handlowego dział B pod numerem w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy. Rejestracja w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem nastąpiła 21 maja 2002 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy. Od 31 października 2003 r. Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A. jest jednoosobową spółką Orbis S.A. Przedmiot działalności spółki obejmuje: usługi hotelarskie i gastronomiczne, 7

8 . roboty budowlane i wyposażeniowe, kupno, sprzedaż i wynajem nieruchomości. Skład organów spółki, zarządzającego i nadzorującego, w 2006 r. był następujący: Organ Funkcja Nazwisko i imię Zarząd Rada Nadzorcza Prezes Członkowie Członkowie Yannick Rouvrais Alain Billy (od r.) Jolanta Wojciechowska de Cacqueray (do r.) Jean-Philippe Savoye Krzysztof Gerula Marta Kuniszyk (sekretarz) Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A. jest operatorem 12 hoteli oferujących łącznie pokoi. Hotele, zlokalizowane w 7 miastach w Polsce, działają pod markami Etap (2), Ibis (8) i Novotel (2). Dodatkowo od 1 sierpnia 2005 r. spółka zarządza hotelem Ibis Stare Miasto w Warszawie na podstawie umowy o zarządzanie. Hotele Ibis zarządzane przez spółkę mają największy udział w segmencie sieciowych hoteli ekonomicznych w Polsce. Spółka Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A. jest podmiotem dominującym jednoosobowej spółki prawa litewskiego pod nazwą UAB Hekon, zawiązanej w październiku 2003 r. w celu wynajęcia, wyposażenia i prowadzenia w Wilnie hotelu pod marką Novotel. Charakterystyka spółki w pkt UAB Hekon S.A. UAB Hekon jednoosobowa spółka prawa litewskiego z siedzibą w Wilnie została zawiązana przez Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A., oraz zarejestrowana w dniu 13 stycznia 2003 r. pod numerem UĮ Spółkę utworzono w celu prowadzenia hotelu Novotel Vilnius w Wilnie, otwartego 1 kwietnia 2004 r. Jest to pierwszy hotel Grupy Hotelowej Orbis poza granicami Polski. W spółce nie został powołany Zarząd ani Rada Nadzorcza. Od listopada 2003 r. funkcję dyrektora zarządzającego pełni p. Yannick Rouvrais. UAB Hekon nie posiada udziałów ani akcji w innych podmiotach Orbis Kontrakty Sp. z o.o. Orbis Kontrakty Sp. z o. o. została zawiązana 24 stycznia 2005 r. przez Orbis S.A. oraz Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców w dniu 14 lutego 2005r. pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. W dniu 31 grudnia 2006 r. jej udziałowcami byli: Tab. 3 Udziałowcy spółki nazwa udziałowca udział w kapitale zakładowym Orbis S.A. 80,0% Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A. 20,0% Przedmiotem działalności Spółki jest organizacja zakupów na rzecz hoteli zarządzanych przez każdego ze wspólników. W Spółce nie powołano Rady Nadzorczej. Skład organu zarządzającego Spółką w 2006 r. był następujący: Organ Funkcja Nazwisko i imię Zarząd Prezes Członek Członek Członek Yanick Rouvrais Krzysztof Gerula Jolanta Wojciechowska de Cacqueray (do r.) Alain Billy (od r.) 8

9 PBP Orbis Sp. z o.o. Polskie Biuro Podróży Orbis Sp. z o.o. została zawiązana 7 czerwca 1993 r. przez PP Orbis i Bank Turystyki S.A. Rejestracja spółki w dziale B Rejestru Handlowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy nastąpiła 15 czerwca 1993 r. pod numerem RHB W dniu 20 września 2001 r. spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. W dniu 31 grudnia 2006 r. jej udziałowcami byli: Tab. 4 Udziałowcy spółki nazwa udziałowca udział w kapitale zakładowym Orbis S.A. 95,080% Biuro Podróży Zbigniew 0,009% 448 osób fizycznych 4,911% Przedmiot działalności spółki obejmuje w szczególności: organizację i obsługę turystyki krajowej i zagranicznej, koordynację, organizację i obsługę kongresów, zjazdów i konferencji, pośrednictwo w rezerwacji i sprzedaży dokumentów przewozowych przewoźników polskich i obcych w komunikacji krajowej i zagranicznej, świadczenie usług transportowych wraz z wynajmem taboru, organizację przewozów transportem własnym, prowadzenie skupu i sprzedaży walut obcych, handel detaliczny. Skład organów spółki, zarządzającego i nadzorującego, w 2006 r. był następujący: Organ Funkcja Nazwisko i imię Zarząd Rada Nadzorcza Prezes Wiceprezes Członek Przewodniczący Wiceprzewodnicząca Wiceprzewodniczący Członek Członek Grzegorz Prądzyński Jerzy Sułowski Piotr Gliński Krzysztof Gerula Jolanta Wojciechowska de Cacqueray (do r.) Stefan Potocki (od r.) Paulina Mazurkiewicz-Kurek (od r.) Justyna Burzyńska-Pasierbska W dniu 31 stycznia 2007 roku Prezes Zarządu PBP Orbis Sp. z o.o. złożył rezygnację z pełnienia swojej funkcji (patrz pkt 5). Struktura organizacyjna spółki na dzień sprawozdawczy obejmowała 22 samobilansujące się jednostki: Biuro Zarządu, Biuro Turystyki Zagranicznej i 20 Oddziałów terenowych. Na dzień 31 grudnia 2006 r. spółka posiadała udziały w następujących krajowych i zagranicznych podmiotach gospodarczych: Tab. 5 Udziały i akcje w innych podmiotach nazwa, forma prawna i siedziba udział w kapitale zakładowym w % status wobec PBP Orbis przedmiot działalności Orbis Polish Travel Bureau Inc. Nowy Jork 88% zależna biuro podróży Dom Polski S.A. Ostrawa 1% hotelarsko-gastonomiczna First Travel GmbH (w likwidacji) Düsseldorf 1% biuro podróży Orbis Transport Sp. z o.o. Warszawa 0,185% transport Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego Tarnów 0,08% wydawnictwo 9

10 Orbis Transport Sp. z o.o. Orbis Transport Sp. z o.o. została zawiązana 1 lipca 1993 r. przez PBP Orbis i Bank Turystyki S.A. oraz wpisana 1 lipca 1993 r. w dziale B Rejestru handlowego Sądu Rejonowego m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy pod numerem RHB Wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców dokonano w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 11 września 2001 pod numerem KRS Na dzień 31 grudnia 2006 r. udziałowcami Orbis Transport Sp. z o.o. byli: Tab. 6 Udziałowcy spółki nazwa udziałowca udział w kapitale zakładowym Orbis S.A. 98,295% Chrobot Reisen Zurich 0,362% PBP Orbis Sp. z o.o. 0,185% 185 osób fizycznych 1,158% Przedmiot działalności spółki stanowią: usługi transportowe krajowe i zagraniczne, wynajem i leasing samochodów, działalność handlowa w tym: odsprzedaż samochodów i części zamiennych, eksport i import towarów i usług. pośrednictwo w świadczeniu usług turystycznych, hotelowych i transportowych, przewozy pasażerskie prowadzenie regularnych linii autobusowych, serwis samochodowy i usługi parkingowe, usługi przedstawicielskie i agencyjne, usługi turystyczne, Skład organów spółki, zarządzającego i nadzorującego, w 2006 r. był następujący: Organ Funkcja Nazwisko i imię Zarząd Rada Nadzorcza Prezes Wiceprezes Przewodniczący Członkowie Jan Sidorowicz Jerzy Majewski Andrzej Szułdrzyński Jolanta Wojciechowska de Cacqueray (do r.) Gabriel Bąkiewicz (do r.) Paulina Mazurkiewicz-Kurek (od r.) Stefan Potocki (od r.) Magdalena Wrona (od r.) Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa spółki tworzą trzy piony: komunikacji autokarowej, wynajmu długoterminowego i wynajmu krótkoterminowego, obsługiwane przez Biuro Zarządu i 22 Punkty Wynajmu Samochodów w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu i Bydgoszczy. Na koniec okresu sprawozdawczego spółka posiadała udziały w następujących podmiotach gospodarczych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Orbis Transport: Tab. 7 Udziały i akcje w innych podmiotach nazwa, forma prawna i siedziba udział w kapitale status wobec przedmiot działalności zakładowym w % Orbis Transport AutoORBISbus France Sarl Paryż 100% zależna sprzedaż biletów autokarowych PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o. 100% zależna komunikacja autobusowa Tarnobrzeg PKS Gdańsk Sp. z o.o. Gdańsk 100% zależna komunikacja autobusowa Capital Parking Sp. z o.o. Warszawa 68% zależna usługi parkingowe Inter Bus Sp. z o.o. Warszawa 100% zależna sprzedaż biletów autokarowych Orbis Casino Sp. z o.o. Orbis Casino Sp. z o.o. została zawiązana 28 kwietnia 1989 r. przez PP Orbis, Cherryföretagen AB i Skanska AB oraz wpisana w dziale B Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XVI Wydział 10

11 . Gospodarczy pod numerem RHB Wpis do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił w dniu r. pod numerem KRS Udziałowcami spółki na dzień 31 grudnia 2006 r. byli: Tab. 8 Udziałowcy spółki nazwa udziałowca udział w kapitale zakładowym Orbis S.A. 33,33% Finkorp Sp. z o.o. 33,33% Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. 33,33% Przedmiotem działalności spółki jest przede wszystkim: prowadzenie działalności związanej z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, prowadzenie działalności gastronomicznej. prowadzenie działalności kantorów wymiany walut Skład organów spółki, zarządzającego i nadzorującego, w 2006 r. był następujący: Organ Funkcja Nazwisko i imię Zarząd Rada Nadzorcza Prezes Członkowie Przewodniczący Członkowie Wojciech Szwedkowicz Zofia Maruszyńska Jacek Sabo Ireneusz Węgłowski Andrzej Szułdrzyński Zbigniew Benbenek Aleksandra Kołodziejczyk Wiesław Król Krzysztof Dąbrowski W okresie sprawozdawczym spółka prowadziła 10 kasyn, w tym 8 zlokalizowanych w hotelach Orbis S.A. (2 w Warszawie i po jednym w Sopocie, Szczecinie, Katowicach, Krakowie, Gdańsku i Poznaniu), a jedno w Łódź Business Center i jedno w Hotelu City w Bydgoszczy, oraz 5 salonów gier na automatach (4 mieszczące się w hotelach Orbis S.A. i jeden w innym obiekcie). Spółka posiadała na dzień r. udziały w dwóch innych podmiotach: Tab. 9 Udziały i akcje w innych podmiotach nazwa, forma prawna i siedziba udział w kapitale przedmiot działalności zakładowym w % Bingo Centrum Sp. z o.o. Katowice 33,29% działalność związana z grami losowymi, zakładami wzajemnymi Bookmacher Sp. z o.o. Poznań 22,22% działalność związana z grami losowymi, zakładami wzajemnymi 2.2 Zmiany w strukturze Grupy Zmiany zaistniałe w okresie sprawozdawczym w ramach struktury własnościowej Grupy Kapitałowej polegały na: Zakup udziałów: W dniu 5 grudnia 2006r. ORBIS Transport Sp. z o.o. odkupiła od osoby fizycznej 30 udziałów w INTER Bus Sp. z o.o., zwiększając tym samym liczbę posiadanych udziałów w Spółce z 72 do 102 udziałów, na skutek czego procentowy udział w kapitale zakładowym INTER Bus Sp. z o.o. zwiększył się z 70,58% do 100%. Podwyższenia kapitału: PKS Gdańsk Sp. z o.o. rejestracja w KRS w dniu r. podwyższonego do wysokości zł kapitału zakładowego Spółki, która nastąpiła w wyniku decyzji NZW Spółki z dnia 30 czerwca 2006r. (objęcie nowych udziałów po 500 zł każdy - w kwocie 687 tys. zł - przez dotychczasowego wspólnika - ORBIS Transport Sp. z o.o.) 11

12 . NZW ORBIS Transport uchwałą nr 3 z dnia r. podwyższyło kapitał zakładowy widełkowo max o kwotę zł, z czego Orbis S.A. wyraziła wolę objęcia udziałów za kwotę zł. W związku z niezarejestrowaniem w KRS podwyższenia kapitału Orbis Transport sp. z o.o., o którym Orbis SA informowała w raporcie bieżącym nr 23/2006, zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Orbis Transport sp. z o. o. w dniu 7 lutego 2007 roku, Orbis Transport Sp. z o.o. przystąpiła do powtórzenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego. Trwa proces obejmowania udziałów przez udziałowców. 2. CZYNNIKI ISTOTNE DLA ROZWOJU GRUPY, W TYM OPIS PODSTAWOWYCH RYZYK I ZAGROŻEŃ, PERSPEKTYWY ZMIAN CZYNNIKÓW 2.1 Czynniki zewnętrzne Czynniki makroekonomiczne Wzrost gospodarczy. Tempo wzrostu gospodarczego w 2006 r. było znacznie większe niż w roku poprzednim i najwyższe w okresie ostatnich 9 lat. Według wstępnych szacunków produkt krajowy brutto w 2006 r. był realnie wyższy o 5,8% w porównaniu do poprzedniego roku. Wymiana handlowa. W 2006 roku eksport w cenach bieżących wyniósł 342,3 mld zł., a import 391,0 mld zł. W porównaniu z 2005 roku eksport zwiększył się o 18,5%, a import o 19,1%. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 48,7 mld zł. (w 2005 roku minus 39,4 mld zł.). Eksport liczony w euro wyniósł 87,5 mld EUR, import 100,0 mld EUR, a ujemne saldo 12,5 mld EUR, wobec minus 9,7 mld EUR w 2005 roku (eksport zwiększył się o 22,6% a import o 23,2%). Ujemne saldo odnotowano z krajami rozwijającymi się minus 47,8 mld zł oraz z krajami Europy Środkowo- Wschodniej minus 11,9 mld zł. Z krajami rozwiniętymi osiągnięto dodatnie saldo 11,1 mld zł. w tym z krajami UE 18,7 mld zł. Rynek pracy. W końcu grudnia 2006 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 2 309,4 tys. osób i w ujęciu rocznym zmniejszyła się o 463,6 tys. Stopa bezrobocia obniżyła się w skali roku o 2,7 pkt i wyniosła 14,9%. Średnioroczny wzrost cen. Średnioroczny wzrost cen konsumpcyjnych w 2006 r. wyniósł 1,0% i był niższy od notowanego w 2005 r. (2,1%). Największy wpływ na poziom wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych miał w 2006 r. wzrost cen towarów i usług związanych z mieszkaniem oraz żywności i napojów bezalkoholowych Trendy rynkowe Przyjazdy do Polski. W przeciągu I-XII 2006 r. zanotowano 65,1 mln przyjazdów cudzoziemców (niespełna 1% więcej w porównaniu z tym samym okresem 2005 r.), w tym liczba przyjazdów turystów wyniosła 15,7 mln (o 3% więcej niż w 2005 r.). Analiza zmian ruchu przyjazdowego w 2006 r. według krajów pochodzenia pokazuje znaczny wzrost liczby przyjazdów (o ponad 20%) z Irlandii, Wielkiej Brytanii, Korei Płd., Portugalii, Norwegii, Belgii, Holandii, Rumunii, Hiszpanii i Danii oraz spadek liczby przyjazdów (o ponad 5%) z Kazachstanu, Cypru, Czech, Luksemburga i Malty, liczba przyjazdów z Niemiec nie zmieniła się istotnie. Wzrost ok. 17,4% zanotowano natomiast w liczbie przyjazdów z pozostałych krajów 15 UE. Utrzymany został trend wzrostowy w przyjazdach z krajów pozaeuropejskich, zwłaszcza z Korei Płd. I Australii. 12

13 . Wykres 3. Przyjazdy turystów do Polski w 2005 r. i 2006 r. (w tys.) Niemcy Rosja, Ukraina, Białoruś UE 15 (bez Niemiec) Nowe kraje UE Reszta świata Wyjazdy z Polski. W 2006 r. zanotowano 44,7 mln wyjazdów Polaków za granicę (o 9,4% więcej niż w tym samym okresie 2005 r.). Prognoza ruchu turystycznego. Według prognoz Instytutu Turystyki średnioroczna dynamika liczby przyjazdów turystów do Polski w latach wyniesie 4%. Mniejszego tempa wzrostu liczby przyjazdów można oczekiwać z Niemiec. Liczba przyjazdów turystów z Rosji, Litwy, Białorusi i Ukrainy będzie rosła minimalnie. Należy się spodziewać kontynuacji wysokiego tempa wzrostu ruchu przyjazdowego z nieościennych krajów starej piętnastki Unii Europejskiej (w tempie 11% rocznie), Ameryki Północnej i pozostałych krajów zamorskich (10% rocznie). Zgodnie z prognozą liczba przyjazdów w 2007 r. wyniesie 16,4 mln osób, a w 2008 r. 17,1 mln. W 2010 r. możemy spodziewać się wzrostu liczby turystów do 18,7 mln. Rynek usług hotelarskich Wykres 4. Udziały hoteli Grupy Hotelowej Orbis* w rynku 80% 60% 40% 42% 42% 27% 31% 43% 43% 44% 42% 63% 60% 45% 45% 48% 43% 20% 12% 12% 0% Warszawa Kraków Katowice Trójmiasto Poznań Wrocław Szczecin Wilno I - XII 2005 I - XII 2006 * Łącznie hotele Orbis S.A., Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A. i UAB Hekon, w tym zarządzane na podstawie umów o zarządzanie. Rynek warszawski. Na rynku warszawskim w okresie 2006 r. nie oddano do eksploatacji żadnego nowego obiektu mogącego stanowić konkurencję dla Grupy Hotelowej Orbis. W ciągu dwunastu miesięcy udział hoteli Grupy pozostał na tym samym poziomie. 1 marca 2007 r. to data oddania do eksploatacji pięciogwiazdkowego hotelu Hilton (313 pokoi) w Warszawie. Na II kwartał 2007 r. planowane jest otwarcie trzygwiazdkowego hotelu Holiday Inn (150 pokoi) w Józefowie pod Warszawą. Rynek krakowski. Na rynku krakowskim w okresie 2006 r. nie oddano do eksploatacji żadnego nowego obiektu konkurencyjnego. Wzrost udziału hoteli Grupy o 4 pkt % (w ciągu dwunastu miesięcy 2006 r. w porównaniu do okresu analogicznego 2005 r.) jest wynikiem nieuwzględnienia na liście hoteli konkurencyjnych obiektów, które stanowiły konkurencję dla zamkniętego obecnie hotelu Wanda oraz tych obiektów, które przestały stanowić konkurencję I rzędu ze względu na wielkość, produkt i docelową grupę klientów. 13

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za I półrocze 2006 r.

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za I półrocze 2006 r. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za I półrocze 2006 r. 28 września 2006 r. SPIS TREŚCI 1. SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 3 1.1 SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Grudzień 2010 Wyniki po 9 miesiącach 2010

Grupa Orbis. Grudzień 2010 Wyniki po 9 miesiącach 2010 Grupa Orbis Grudzień 2010 Wyniki po 9 miesiącach 2010 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Free float 15,10% 9,90% 50,01% 24,99% #25/11/2010 2 Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Orbis S.A. za 2006 r.

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Orbis S.A. za 2006 r. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Orbis S.A. za 2006 r. 27 kwietnia 2007 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za I półrocze 2007 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za I półrocze 2007 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za I półrocze 2007 roku 28 września 2007 r. SPIS TREŚCI 1. SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 3 1.1 SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za 4 kwartał 2011 roku Ścinawa, dn. 14. lutego 2012 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Wrzesień 2010, Wyniki I półrocza

Grupa Orbis. Wrzesień 2010, Wyniki I półrocza Grupa Orbis Wrzesień 2010, Wyniki I półrocza 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Wolny obrót 14,92% 9,90% 50,01% 25,17% #01/08/2010 2 Grupa Kapitałowa Orbis Działalność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za I półrocze 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za I półrocze 2008 roku Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za I półrocze 2008 roku 5 września 2008 r. SPIS TREŚCI 1. SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ...3 1.1 SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ...3 1.2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2005 r.

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2005 r. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2005 r. 2 czerwca 2006 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 3 1.1 SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2007 rok

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2007 rok Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2007 rok 17 kwietnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ...3 1.1 SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ...3 1.2 OPIS PODMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Maj 2011 Wyniki I kwartału 2011

Grupa Orbis. Maj 2011 Wyniki I kwartału 2011 Grupa Orbis Maj 2011 Wyniki I kwartału 2011 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Free float 27,78% 50,01% 10,10% 12,11% #27/05/2011 2 Grupa Kapitałowa Orbis Działalność

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Prezentacja Inwestorska 3 kwartał 2012

Grupa Orbis. Prezentacja Inwestorska 3 kwartał 2012 Grupa Orbis Prezentacja Inwestorska 3 kwartał 2012 Agenda Grupa Orbis Strategia CSR Działalność operacyjna Wyniki finansowe Sekcja inwestorska 3 Grupa Orbis Wprowadzenie Struktura kapitałowa Grupy Orbis

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2005 r.

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2005 r. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2005 r. 26 września 2005 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 3 1.1 SKŁAD GRUPY

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Październik 2010 Wyniki I półrocza oraz wstępny poziom sprzedaży za 9 miesięcy

Grupa Orbis. Październik 2010 Wyniki I półrocza oraz wstępny poziom sprzedaży za 9 miesięcy Grupa Orbis Październik 2010 Wyniki I półrocza oraz wstępny poziom sprzedaży za 9 miesięcy 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Wolny obrót 14,92% 9,90% 50,01%

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES:

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES: RAPORT KWARTALNY ZA OKRES: Od 1 października 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Spis treści: PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 3 2. ZARZĄD SPÓŁKI... 4 3. RADA NADZORCZA

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Kwiecień 2011

Grupa Orbis. Kwiecień 2011 Grupa Orbis Kwiecień 2011 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Free float 24,50% 9,90% 50,01% 15,59% #31/03/2011 2 Grupa Kapitałowa Orbis Działalność hotelowa

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013- 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres

Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres 01.10.2012-31.12.2012 Pruszków, dnia 14.02.2013 r. Strona1 PRO-LOG Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, ul.3 Maja 8, 05-800 Pruszków, NIP:838-14-95-154, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2016 roku

Warszawa, 12 maja 2016 roku Warszawa, 12 maja roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

S.A. De Molen Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres str. 1. Baranowo, dn. 10 lutego 2012r.

S.A. De Molen Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres str. 1. Baranowo, dn. 10 lutego 2012r. De Molen Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres 01.10.2011 31.12.2011 Baranowo, dn. 10 lutego 2012r. str. 1 Nazwa: De Molen Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Baranowo, Rolna 15/17, 62-081 Przeźmierowo

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU I. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys. zł W tys. euro Od 2014-01-01 do 2014-03-31 od 2013-01-01

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej.

W IV kwartale 2009 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur 2009 2008 2009 2008 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 42 377 56 638 9 763 16 035 Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 203r. (tj. za okres 0.04.203 30.06.203) WROCŁAW, 4 SIERPIEŃ 203r. Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2008 rok

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2008 rok Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2008 rok 30 marca 2009 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Sierpień 2011 Prezentacja inwestorska

Grupa Orbis. Sierpień 2011 Prezentacja inwestorska Grupa Orbis Sierpień 2011 Prezentacja inwestorska 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Free float 32,47% 50,01% 10,10% 7,42% #27/07/2011 2 Grupa Kapitałowa Orbis

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis. Wrzesień 2011 Prezentacja inwestorska

Grupa Orbis. Wrzesień 2011 Prezentacja inwestorska Grupa Orbis Wrzesień 2011 Prezentacja inwestorska 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Free float 32,47% 50,01% 10,10% 7,42% #15/09/2011 2 Grupa Kapitałowa Orbis

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z. I kwartał 2011 r. Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za I kwartał 2011 r. oraz dane porównawcze za I kwartał

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok

Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok 1. Informacje o aktywach i zobowiązaniach finansowych Computer Service Support S.A. : Zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 1. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2009/2010. obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2009 do 30-06-2010 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR 30.06.2010 30.06.2009

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 Warszawa, 15 maja 2013 roku 2 / 6 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 2 3 4 KOMENTARZ DO RAPORTU DO KPW ZA I KWARTAŁ 2005 r. I. Raport kwartalny za I kwartał 2005 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku i Ustawy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

AKTYWA A. MAJĄTEK TRWAŁY ,30 zł ,30 zł 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wartość netto na dzień

AKTYWA A. MAJĄTEK TRWAŁY ,30 zł ,30 zł 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wartość netto na dzień Dodatkowe informacje i objaśnienia DZIAŁ 1 AKTYWA A. MAJĄTEK TRWAŁY 1 756 847,30 zł 1 756 847,30 zł 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wartość brutto na dzień 31.12.2011 umorzenie wartość netto na dzień

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI

RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI PREMIUM FOOD RESTAURANTS SPÓŁKA AKCYJNA ul. Żupnicza 17 03-821 Warszawa RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A. Warszawa, 15 maj 2011 roku I. Informacja o emitencie. 1. Podstawowe dane. Premium

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orbis S.A. za IV kwartał 2006 roku

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orbis S.A. za IV kwartał 2006 roku Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orbis S.A. za IV kwartał 2006 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - czwarty kwartał 2006 rok SKONSOLIDOWANY BILANS według

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ORBIS S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ORBIS S.A. INFORMACJA DODATKOWA DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ORBIS S.A. NA DZIEŃ 31 MARCA 2006 I ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2006 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna

MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2012r. (tj. za okres 01.07.2012 30.09.2012) WROCŁAW, 14 listopad 2012r. Spis treści I. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r. Raport Fabryka Formy S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2009 rok

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2009 rok Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2009 rok 19 kwietnia 2010 r. SPIS TREŚCI CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A....3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A...3 1.2

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS SPÓŁKA AKCYJNA za rok obrotowy 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. KRAKÓW, 31 MARCA 2017 roku SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ ARAMUS

Bardziej szczegółowo

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:

Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty: Załącznik do Uchwały Nr 33/III-20/2015 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny

Bardziej szczegółowo

Grupa Orbis Wyniki finansowe i operacyjne 2010. Marzec 2011

Grupa Orbis Wyniki finansowe i operacyjne 2010. Marzec 2011 Grupa Orbis Wyniki finansowe i operacyjne 2010 Marzec 2011 1 Akcjonariat Orbis S.A. Accor S.A. BZ WBK AIB Asset Management S.A. Aviva OFE Free float 19,70% 9,90% 50,01% 20,39% #14/03/2011 2 Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc czerwiec 2014

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc czerwiec 2014 RAPORT MIESIĘCZNY za miesiąc czerwiec 2014 14 lipca 2014 3 RAPORT MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2014 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orbis S.A. za III kwartał 2006 roku

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orbis S.A. za III kwartał 2006 roku Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orbis S.A. za III kwartał 2006 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - trzeci kwartał 2006 rok SKONSOLIDOWANY BILANS według

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu

Dodatkowe informacje do SA-R Talex S.A. w Poznaniu Dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych do SA-R 2014 1. Informacje o instrumentach finansowych: Na dzień 31.12.2014r. Spółka nie posiada aktywów i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2015

Raport za III kwartał 2015 Raport za III kwartał 2015 1. Spis treści List Prezesa Zarządu str.2 Dane ewidencyjne str.3 Struktura akcjonariatu str.4 Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY WEST REAL ESTATE S. A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY WEST REAL ESTATE S. A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY WEST REAL ESTATE S. A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU SPIS TREŚCI: I. WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 II. INFORMACJE OGÓLNE... 4 III. DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA... 6 IV. KOMENTARZ ZARZĄDU NA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2016 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. skonsolidowany. za I kwartał maja 2015

RAPORT KWARTALNY. skonsolidowany. za I kwartał maja 2015 RAPORT KWARTALNY skonsolidowany za I kwartał 2015 3 15 maja 2015 SPIS TREŚCI: I. Skonsolidowane dane finansowe spółki zawierające pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych i zmian

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r.

RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. Raport FABRYKA FORMY S.A. za I kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A.

RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU Dane za okres 01.04.2011 r. do 30.06.2011 r. Wrocław, 11 sierpnia 2011 r. SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012)

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) Bydgoszcz, 15.05.2012 1. Informacje ogólne 1.1. Informacje podstawowe NAZWA FORMA PRAWNA ADRES INVENTI S.A. SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

okresu: 7.677,09 0,00 koniec okresu: 0, ,30 0,00 Druk: MPiPS

okresu: 7.677,09 0,00 koniec okresu: 0, ,30 0,00 Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1. Zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. a. grunty własne- początek okresu: 250.988,33; koniec okresu:248.584,33 b. prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo