Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2006 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2006 rok"

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2006 rok 27 kwietnia 2007 r.

2 . SPIS TREŚCI 1. SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ OPIS PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ Orbis S.A Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A UAB Hekon S.A Orbis Kontrakty Sp. z o.o PBP Orbis Sp. z o.o Orbis Transport Sp. z o.o Orbis Casino Sp. z o.o ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY CZYNNIKI ISTOTNE DLA ROZWOJU GRUPY, W TYM OPIS PODSTAWOWYCH RYZYK I ZAGROŻEŃ, PERSPEKTYWY ZMIAN CZYNNIKÓW CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE Czynniki makroekonomiczne Trendy rynkowe Otoczenie prawne CZYNNIKI WEWNĘTRZNE Strategia Grupy Hotelowej Orbis Program inwestycji Zatrudnienie i koszty osobowe Sprawy korporacyjne WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ORBIS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WYNIKI OPERACYJNE WIODĄCYCH SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ Orbis S.A Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A UAB Hekon Grupa Kapitałowa PBP Orbis Grupa Kapitałowa Orbis Transport BILANS Bilans Grupy Kapitałowej Orbis Bilanse spółek Grupy Kapitałowej Orbis PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy środków pieniężnych Grupy Kapitałowej Orbis Przepływy środków pieniężnych spółek Grupy Kapitałowej Orbis ANALIZA WSKAŹNIKOWA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI WSKAŹNIKI AKTYWNOŚCI WSKAŹNIKI FINANSOWANIA WYDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU INFORMACJA O PODMIOCIE UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH PLANY SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ NA NASTĘPNE OKRESY

3 . 1. SPÓŁKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ 1.1 Skład Grupy Kapitałowej Według stanu na 31 grudnia 2006 r. w skład Grupy Kapitałowej Orbis wchodziły następujące Spółki prawa handlowego: Tab. 1 Podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Orbis, zależne i stowarzyszone. nazwa, forma prawna i siedziba spółki PBP Orbis Sp. z o.o. 1 Warszawa ORBIS Transport Sp. z o.o. 2 Warszawa WT WILKASY Sp. z o.o. Wilkasy Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A. Warszawa Orbis Kontrakty Sp. z o.o. Warszawa Orbis Casino Sp. z o.o. Warszawa PH Majewicz Sp. z o.o. Bydgoszcz Orbis Kontrakty Sp. z o.o. Warszawa kapitał zakładowy w PLN % udziału jednostki dominującej w kapitale zakładowym % udziału jednostki dominującej w głosach na walnym zgromadzeniu podmioty zależne bezpośrednio ,08 95, ,3 98, przedmiot działalności Biuro podróży detal i touroperatorstwo Przewozy osobowe, wynajem i leasing taboru samochodowego Hotelarstwo, gastronomia, rekreacja Hotelarstwo i gastronomia podmioty stowarzyszone bezpośrednio ,33 33,33 Organizacja zakupów na rzecz hoteli zarządzanych przez wspólników Kasyna i salony gier losowych Hotelarstwo i gastronomia podmioty zależne pośrednio Organizacja zakupów na rzecz hoteli zarządzanych przez wspólników UAB Hekon Hotelarstwo i gastronomia PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o ,3 98,3 Transport PKS Gdańsk Sp. z o.o ,3 98,3 Transport AutoOrbisBus Sarl ,3 98,3 Promocja i komunikacja Inter Bus Sp. z o.o ,3 98,3 Przewozy autokarowe Orbis Polish Travel Bureau ,67 83,67 Biuro podróży Capital Parking Sp. z o.o ,84 66,84 Wynajem miejsc parkingowych, samochodów Ponadto Orbis S.A. posiada udziały i akcje mniejszościowe objęte w ramach konwersji wierzytelności, bądź w spółkach pozbawionych perspektyw rozwojowych. Do tej kategorii zaliczają się spółki: Bank Współpracy Europejskiej S.A., Polskie Hotele Sp. z o.o. w likwidacji,, Tarpan Sp. z o.o. w likwidacji oraz Walewice Sp. z o.o. w likwidacji. Spółka Rena Kord S.A. została wykreślona z rejestru KRS r. Inne Spółki Grupy posiadają również niewielkie procentowo udziały w różnych Spółkach, co przybliżono w dalszej części Sprawozdania. 1 W wyniku umorzenia w 2001 r udziałów z czystego zysku bez obniżenia kapitału zakładowego, zarejestrowany kapitał zakładowy wynosi PLN i dzieli się na udziałów po 100 PLN każdy. 2 W wyniku umorzenia w 2002 r udziałów z czystego zysku bez obniżenia kapitału zakładowego, zarejestrowany kapitał zakładowy wynosi PLN i dzieli się na udziały po 100 PLN każdy. 3

4 . Portfel inwestycyjny Orbis S.A. obejmuje inwestycje o charakterze strategicznym, komercyjnym i pozostałym. Portfel strategiczny tworzą udziały i akcje w spółkach: a) Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A. spółka zarządzająca hotelami działającymi pod trzema markami Accor: ośmioma dwugwiazdkowymi Ibisami, dwoma Novotelami i dwoma Etapami. Sytuacja finansowa spółki jest stabilna. Hotele osiągają wzrost przychodów przy wysokiej efektywności operacyjnej. b) Polskie Biuro Podróży Orbis Sp. z o.o. i ORBIS Transport Sp. z o.o. spółki-córki wyodrębnione w 1993 r. w toku procesu restrukturyzacji i prywatyzacji Orbisu. Komplementarność działalności gospodarczej prowadzonej przez obie spółki i przedmiotu działalności Orbis S.A. przesądza o wzajemnych korzyściach wszystkich trzech podmiotów współdziałających na szczeblu operacyjnym na zasadach handlowych. Każda ze spółek-córek ma ugruntowaną pozycję rynkową, co przekłada się również na stabilne wyniki finansowe. c) Orbis Kontrakty Sp. z o.o. spółka zawiązana 24 stycznia 2005 r. (rejestracja r.) wspólnie z Hekon- Hotele Ekonomiczne S.A. w celu organizacji zakupów na rzecz hoteli zarządzanych przez wspólników. Działalność spółki, rozpoczęta w kwietniu 2005 r. jest ukierunkowana na optymalizację kosztów operacyjnych każdego ze wspólników, a co za tym idzie efektów zarządzanych przez nich hoteli. Na portfel komercyjny składają się udziały i akcje następujących spółek: a) Orbis Casino Sp. z o.o. - spółki zawiązanej w 1989 r. i prowadzącej obecnie 9 kasyn i 4 salony gier zlokalizowane, za wyjątkiem kasyna w Business Center w Łodzi, w lokalach wynajmowanych w hotelach Orbis S.A. Orbis Casino, obok firm ZPR S.A. i Casinos Poland, należy do czołówki operatorów działających w branży gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach. Sytuacja finansowa spółki jest stabilna. b) Przedsiębiorstwa Hotelowego MAJEWICZ Sp. z o.o. - spółki zawiązanej na czas określony do r. w następstwie ugody zawartej przez Orbis S.A. w 1993 r. ze spadkobiercami właścicieli hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy. Na ten sam okres Orbis S.A. zawarł ze spółką umowę o zarządzanie hotelem, zastąpioną następnie od stycznia 2001 r. umową franchisingową z identycznym terminem obowiązywania. c) Wioski Turystycznej WILKASY Sp. z o. o. (d. PORT SILNOWA Sp. z o.o.) - spółki o charakterze ośrodka wypoczynkowego. Wioska oferuje usługi noclegowo-gastronomiczne, konferencyjne i rekreacyjne w regionie Wielkich Jezior Mazurskich, stanowiąc uzupełnienie mrągowskiej oferty Orbis S.A. Do kategorii inwestycji pozostałych zaliczono udziały i akcje mniejszościowe. Wartość akcji i udziałów, liczona w cenach nabycia, posiadanych bezpośrednio przez Orbis S.A., wyniosła na dzień sprawozdawczy tys. PLN i nie zmieniła się w stosunku do roku poprzedniego. Akcje i udziały posiadane w spółkach: BWE S.A., Polskie Hotele Sp. z o.o., Tarpan Sp. z o.o., Walewice Sp. z o.o. są w całości objęte odpisem aktualizującym i ich wartość bilansowa na dzień r. wynosi zero. 1.2 Opis podmiotów Grupy Kapitałowej objętych konsolidacją Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orbis obejmuje: sprawozdanie finansowe łączne wszystkich jednostek organizacyjnych spółki Orbis S.A. prowadzących samodzielnie księgi rachunkowe sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBP Orbis i sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orbis Transport konsolidowane metodą pełną, sprawozdanie finansowe Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A. oraz UAB Hekon podmiotu zależnego Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A. konsolidowane metodą pełną, sprawozdanie finansowe Orbis Kontrakty Sp. z o.o. podmiotu zależnego (80% - Orbis S.A. i 20% - Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A.), konsolidowane metodą pełną, konsolidowaną metodą praw własności sprawozdanie spółki stowarzyszonej Orbis Casino Sp. z o.o Orbis S.A. Orbis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powstała w wyniku przekształcenia Państwowego Przedsiębiorstwa Orbis, na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. z 1990 r. nr 51 poz. 298 z późn. zm.). Dnia 17 grudnia 1990 r. został sporządzony akt notarialny przekształcenia Przedsiębiorstwa Państwowego Orbis w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa (Akt Notarialny nr Rep. A 1882/90). W dniu 9 stycznia 1991 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy wydał postanowienie o wpisaniu ORBIS Spółki Akcyjnej do rejestru handlowego (RHB 25134). 4

5 . Dnia 28 czerwca 2001 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Orbis Spółki Akcyjnej do rejestru przedsiębiorców. Orbis Spółka Akcyjna jest zarejestrowana pod numerem KRS w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, aktualnie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka działa na podstawie Statutu, którego tekst jednolity został przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Orbis Spółki Akcyjnej w dniu r. (Akt Notarialny Rep. A nr 612/2005). Przedmiot działalności Spółki obejmuje między innymi: świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych wraz z usługami towarzyszącymi, organizację oraz obsługę krajowej i zagranicznej turystyki, koordynację, organizację i obsługę kongresów, zjazdów, sympozjów, konferencji, wystaw oraz innych imprez specjalistycznych wraz z imprezami towarzyszącymi, zarządzanie obcymi obiektami hotelowymi w ramach posiadanych systemów zarządzania pośrednictwo w rezerwacji i sprzedaży dokumentów przewozowych przewoźników polskich i obcych, w komunikacji krajowej i zagranicznej oraz organizacja przewozów wszelkimi środkami transportu, prowadzenie działalności transportowej wraz z wynajmem taboru, organizacja przewozu własnym taborem, prowadzenie działalności w zakresie handlu zagranicznego w szczególności związanego z przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki, prowadzenie sprzedaży towarów i wyrobów krajowych oraz zagranicznych, prowadzenie działalności usługowo-gospodarczej w zakresie szkolenia, inwestycji i informatyki. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. w strukturze Orbis S.A. funkcjonowało 47 oddziałów hotelowych prowadzących hotele zlokalizowane w 28 dużych miastach i miejscowościach wypoczynkowych w Polsce, o łącznej zdolności eksploatacyjnej wynoszącej pokoi. Liczba pokoi w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego uległa zmniejszeniu w związku ze sprzedażą hotelu Monopol we Wrocławiu oraz likwidacją hotelu Silesia w Katowicach. Hotel Grand w Sopocie częściowo został oddany do dyspozycji gości 15 czerwca 2006 r., a od 01 września 2006 r. powrócił definitywnie do eksploatacji jako hotel marki Sofitel Grand by Sopot ze 127 pokojami. Otwarte po kompleksowej modernizacji Hotele Etap w Częstochowie i w Szczecinie pozostają własnością Orbis S.A., jednak ich operatorem jest Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A. Hotele należące do Orbis S.A. działają pod markami Accor: Sofitel, Novotel i Mercure oraz Orbis Hotels i Holiday Inn (także Ibis i Etap w Grupie Hotelowej). W 2006 roku do Grupy Hotelowej Orbis S.A. dołączyły dwa hotele nowej marki Etap: Etap Częstochowa otwarty 15 sierpnia 2006 r. oraz Etap Szczecin otwarty 19 grudnia 2006 r, których operatorem jest spółka zalezna Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A. Orbis S.A. zarządza dodatkowo, na podstawie umowy o zarządzanie, dwoma hotelami: Mercure Fryderyk Chopin w Warszawie i Sofitel Dorint we Wrocławiu. Spółka ma również podpisaną umowę franchisingową ze spółką PH Majewicz, prowadzącą hotel Pod Orłem w Bydgoszczy. Hotele Spółki oferują pełną obsługę gastronomiczną, dysponują profesjonalnie wyposażonymi salami konferencyjnymi i Business Centre, posiadają zaplecze rekreacyjne i SPA. Potencjał ten plasuje sieć hotelową Orbis na pierwszym miejscu w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółki Orbis S.A., Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A., UAB Hekon oraz Orbis Kontrakty Sp. z o.o. tworzą Grupę Hotelową (łącznie 60 obiektów własnych i 4 w zarządzaniu). 5

6 . Wykres 1. Struktura pokoi hotelowych wg marek 10,7% Grupa Hotelowa Orbis S.A. 1,8% 16,3% 3,0% 29,3% 34,8% 4,2% Mercure Novotel Sofitel Orbis Hotels Holiday Inn Ibis Etap Skład akcjonariatu Stan posiadania akcji Orbis S.A., ustalony na dzień 31 grudnia 2006 r., w oparciu o zawiadomienia określone w art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych: Tab. 2 Skład akcjonariatu / udziałowcy Spółki Accor S.A. nazwa udziałowca (w tym spółka zależna Accor S.A. Societe d Exploitation HOTEK POLSKA Sp. z o.o. 4,99%) BZ WBK AIB Asset Management S.A. - klienci objęci umowami o zarządzanie, fundusze inwestycyjne BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. udział w kapitale zakładowym 40,57% 14,23% ING Nationale-Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny 5,89% Commercial Union OFE BPH CU WBK 5,08% Stan posiadania na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania różniłby się w pozycji: BZ WBK AIB Asset Management S.A. - klienci objęci umowami o zarządzanie, fundusze inwestycyjne BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 16,33% Kurs akcji Orbisu W okresie I-XII 2006 r. kurs akcji Orbisu znajdował się w przedziale 32,90-65,00 zł. Rozpiętość pomiędzy notowaniem najwyższym i najniższym wyniosła 32,10 zł, co stanowiło 97,6% ceny najniższej. Od początku analizowanego okresu do okolic końca kwietnia kurs akcji wzrastał, potem występowały dwukierunkowe korekty a od połowy czerwca można mówić o tendencji wzrostowej kursu z lokalnymi korektami. Ostatniego dnia analizowanego okresu tj. 29 grudnia 2006 r. kurs akcji osiągnął poziom 63,10 zł. Średni obrót walorami Orbisu w 2006 r. wyniósł sztuk. 6

7 . Wykres 2. Kurs akcji Orbis S.A. i indeksu WIG-20 w okresie I-XII 2006 r. Orbis S.A. WIG-20 PLN 67,0 64,0 61,0 58,0 55,0 52,0 49,0 46,0 43,0 40,0 37,0 34,0 31,0 28, pkt Skład organów Spółki, zarządzającego i nadzorującego, w okresie od r. do r. był następujący: Organ Funkcja Nazwisko i imię Zarząd Rada Nadzorcza Prezes I Wiceprezes Wiceprezes Członek Członek Członek Przewodniczący Z-ca Przewodniczącego Jean Philippe Savoye Krzysztof Andrzej Gerula Ireneusz Andrzej Węgłowski Yannick Yvon Rouvrais Alain Billy (od r.) Jolanta Wojciechowska de Cacqueray (do r.) Claude Moscheni Erez Boniel Sabina Czepielinda Paweł Dębowski Michael Flaxman Christophe Guillemot Michael Harvey Andrzej Przytuła Janusz Rożdżyński Denys Sappey Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A. Spółka Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A. została zawiązana 19 lutego 1997 r. i wpisana do Rejestru Handlowego dział B pod numerem w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy. Rejestracja w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem nastąpiła 21 maja 2002 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy. Od 31 października 2003 r. Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A. jest jednoosobową spółką Orbis S.A. Przedmiot działalności spółki obejmuje: usługi hotelarskie i gastronomiczne, 7

8 . roboty budowlane i wyposażeniowe, kupno, sprzedaż i wynajem nieruchomości. Skład organów spółki, zarządzającego i nadzorującego, w 2006 r. był następujący: Organ Funkcja Nazwisko i imię Zarząd Rada Nadzorcza Prezes Członkowie Członkowie Yannick Rouvrais Alain Billy (od r.) Jolanta Wojciechowska de Cacqueray (do r.) Jean-Philippe Savoye Krzysztof Gerula Marta Kuniszyk (sekretarz) Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A. jest operatorem 12 hoteli oferujących łącznie pokoi. Hotele, zlokalizowane w 7 miastach w Polsce, działają pod markami Etap (2), Ibis (8) i Novotel (2). Dodatkowo od 1 sierpnia 2005 r. spółka zarządza hotelem Ibis Stare Miasto w Warszawie na podstawie umowy o zarządzanie. Hotele Ibis zarządzane przez spółkę mają największy udział w segmencie sieciowych hoteli ekonomicznych w Polsce. Spółka Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A. jest podmiotem dominującym jednoosobowej spółki prawa litewskiego pod nazwą UAB Hekon, zawiązanej w październiku 2003 r. w celu wynajęcia, wyposażenia i prowadzenia w Wilnie hotelu pod marką Novotel. Charakterystyka spółki w pkt UAB Hekon S.A. UAB Hekon jednoosobowa spółka prawa litewskiego z siedzibą w Wilnie została zawiązana przez Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A., oraz zarejestrowana w dniu 13 stycznia 2003 r. pod numerem UĮ Spółkę utworzono w celu prowadzenia hotelu Novotel Vilnius w Wilnie, otwartego 1 kwietnia 2004 r. Jest to pierwszy hotel Grupy Hotelowej Orbis poza granicami Polski. W spółce nie został powołany Zarząd ani Rada Nadzorcza. Od listopada 2003 r. funkcję dyrektora zarządzającego pełni p. Yannick Rouvrais. UAB Hekon nie posiada udziałów ani akcji w innych podmiotach Orbis Kontrakty Sp. z o.o. Orbis Kontrakty Sp. z o. o. została zawiązana 24 stycznia 2005 r. przez Orbis S.A. oraz Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców w dniu 14 lutego 2005r. pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. W dniu 31 grudnia 2006 r. jej udziałowcami byli: Tab. 3 Udziałowcy spółki nazwa udziałowca udział w kapitale zakładowym Orbis S.A. 80,0% Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A. 20,0% Przedmiotem działalności Spółki jest organizacja zakupów na rzecz hoteli zarządzanych przez każdego ze wspólników. W Spółce nie powołano Rady Nadzorczej. Skład organu zarządzającego Spółką w 2006 r. był następujący: Organ Funkcja Nazwisko i imię Zarząd Prezes Członek Członek Członek Yanick Rouvrais Krzysztof Gerula Jolanta Wojciechowska de Cacqueray (do r.) Alain Billy (od r.) 8

9 PBP Orbis Sp. z o.o. Polskie Biuro Podróży Orbis Sp. z o.o. została zawiązana 7 czerwca 1993 r. przez PP Orbis i Bank Turystyki S.A. Rejestracja spółki w dziale B Rejestru Handlowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy nastąpiła 15 czerwca 1993 r. pod numerem RHB W dniu 20 września 2001 r. spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. W dniu 31 grudnia 2006 r. jej udziałowcami byli: Tab. 4 Udziałowcy spółki nazwa udziałowca udział w kapitale zakładowym Orbis S.A. 95,080% Biuro Podróży Zbigniew 0,009% 448 osób fizycznych 4,911% Przedmiot działalności spółki obejmuje w szczególności: organizację i obsługę turystyki krajowej i zagranicznej, koordynację, organizację i obsługę kongresów, zjazdów i konferencji, pośrednictwo w rezerwacji i sprzedaży dokumentów przewozowych przewoźników polskich i obcych w komunikacji krajowej i zagranicznej, świadczenie usług transportowych wraz z wynajmem taboru, organizację przewozów transportem własnym, prowadzenie skupu i sprzedaży walut obcych, handel detaliczny. Skład organów spółki, zarządzającego i nadzorującego, w 2006 r. był następujący: Organ Funkcja Nazwisko i imię Zarząd Rada Nadzorcza Prezes Wiceprezes Członek Przewodniczący Wiceprzewodnicząca Wiceprzewodniczący Członek Członek Grzegorz Prądzyński Jerzy Sułowski Piotr Gliński Krzysztof Gerula Jolanta Wojciechowska de Cacqueray (do r.) Stefan Potocki (od r.) Paulina Mazurkiewicz-Kurek (od r.) Justyna Burzyńska-Pasierbska W dniu 31 stycznia 2007 roku Prezes Zarządu PBP Orbis Sp. z o.o. złożył rezygnację z pełnienia swojej funkcji (patrz pkt 5). Struktura organizacyjna spółki na dzień sprawozdawczy obejmowała 22 samobilansujące się jednostki: Biuro Zarządu, Biuro Turystyki Zagranicznej i 20 Oddziałów terenowych. Na dzień 31 grudnia 2006 r. spółka posiadała udziały w następujących krajowych i zagranicznych podmiotach gospodarczych: Tab. 5 Udziały i akcje w innych podmiotach nazwa, forma prawna i siedziba udział w kapitale zakładowym w % status wobec PBP Orbis przedmiot działalności Orbis Polish Travel Bureau Inc. Nowy Jork 88% zależna biuro podróży Dom Polski S.A. Ostrawa 1% hotelarsko-gastonomiczna First Travel GmbH (w likwidacji) Düsseldorf 1% biuro podróży Orbis Transport Sp. z o.o. Warszawa 0,185% transport Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego Tarnów 0,08% wydawnictwo 9

10 Orbis Transport Sp. z o.o. Orbis Transport Sp. z o.o. została zawiązana 1 lipca 1993 r. przez PBP Orbis i Bank Turystyki S.A. oraz wpisana 1 lipca 1993 r. w dziale B Rejestru handlowego Sądu Rejonowego m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy pod numerem RHB Wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców dokonano w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 11 września 2001 pod numerem KRS Na dzień 31 grudnia 2006 r. udziałowcami Orbis Transport Sp. z o.o. byli: Tab. 6 Udziałowcy spółki nazwa udziałowca udział w kapitale zakładowym Orbis S.A. 98,295% Chrobot Reisen Zurich 0,362% PBP Orbis Sp. z o.o. 0,185% 185 osób fizycznych 1,158% Przedmiot działalności spółki stanowią: usługi transportowe krajowe i zagraniczne, wynajem i leasing samochodów, działalność handlowa w tym: odsprzedaż samochodów i części zamiennych, eksport i import towarów i usług. pośrednictwo w świadczeniu usług turystycznych, hotelowych i transportowych, przewozy pasażerskie prowadzenie regularnych linii autobusowych, serwis samochodowy i usługi parkingowe, usługi przedstawicielskie i agencyjne, usługi turystyczne, Skład organów spółki, zarządzającego i nadzorującego, w 2006 r. był następujący: Organ Funkcja Nazwisko i imię Zarząd Rada Nadzorcza Prezes Wiceprezes Przewodniczący Członkowie Jan Sidorowicz Jerzy Majewski Andrzej Szułdrzyński Jolanta Wojciechowska de Cacqueray (do r.) Gabriel Bąkiewicz (do r.) Paulina Mazurkiewicz-Kurek (od r.) Stefan Potocki (od r.) Magdalena Wrona (od r.) Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa spółki tworzą trzy piony: komunikacji autokarowej, wynajmu długoterminowego i wynajmu krótkoterminowego, obsługiwane przez Biuro Zarządu i 22 Punkty Wynajmu Samochodów w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu i Bydgoszczy. Na koniec okresu sprawozdawczego spółka posiadała udziały w następujących podmiotach gospodarczych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Orbis Transport: Tab. 7 Udziały i akcje w innych podmiotach nazwa, forma prawna i siedziba udział w kapitale status wobec przedmiot działalności zakładowym w % Orbis Transport AutoORBISbus France Sarl Paryż 100% zależna sprzedaż biletów autokarowych PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o. 100% zależna komunikacja autobusowa Tarnobrzeg PKS Gdańsk Sp. z o.o. Gdańsk 100% zależna komunikacja autobusowa Capital Parking Sp. z o.o. Warszawa 68% zależna usługi parkingowe Inter Bus Sp. z o.o. Warszawa 100% zależna sprzedaż biletów autokarowych Orbis Casino Sp. z o.o. Orbis Casino Sp. z o.o. została zawiązana 28 kwietnia 1989 r. przez PP Orbis, Cherryföretagen AB i Skanska AB oraz wpisana w dziale B Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XVI Wydział 10

11 . Gospodarczy pod numerem RHB Wpis do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił w dniu r. pod numerem KRS Udziałowcami spółki na dzień 31 grudnia 2006 r. byli: Tab. 8 Udziałowcy spółki nazwa udziałowca udział w kapitale zakładowym Orbis S.A. 33,33% Finkorp Sp. z o.o. 33,33% Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. 33,33% Przedmiotem działalności spółki jest przede wszystkim: prowadzenie działalności związanej z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, prowadzenie działalności gastronomicznej. prowadzenie działalności kantorów wymiany walut Skład organów spółki, zarządzającego i nadzorującego, w 2006 r. był następujący: Organ Funkcja Nazwisko i imię Zarząd Rada Nadzorcza Prezes Członkowie Przewodniczący Członkowie Wojciech Szwedkowicz Zofia Maruszyńska Jacek Sabo Ireneusz Węgłowski Andrzej Szułdrzyński Zbigniew Benbenek Aleksandra Kołodziejczyk Wiesław Król Krzysztof Dąbrowski W okresie sprawozdawczym spółka prowadziła 10 kasyn, w tym 8 zlokalizowanych w hotelach Orbis S.A. (2 w Warszawie i po jednym w Sopocie, Szczecinie, Katowicach, Krakowie, Gdańsku i Poznaniu), a jedno w Łódź Business Center i jedno w Hotelu City w Bydgoszczy, oraz 5 salonów gier na automatach (4 mieszczące się w hotelach Orbis S.A. i jeden w innym obiekcie). Spółka posiadała na dzień r. udziały w dwóch innych podmiotach: Tab. 9 Udziały i akcje w innych podmiotach nazwa, forma prawna i siedziba udział w kapitale przedmiot działalności zakładowym w % Bingo Centrum Sp. z o.o. Katowice 33,29% działalność związana z grami losowymi, zakładami wzajemnymi Bookmacher Sp. z o.o. Poznań 22,22% działalność związana z grami losowymi, zakładami wzajemnymi 2.2 Zmiany w strukturze Grupy Zmiany zaistniałe w okresie sprawozdawczym w ramach struktury własnościowej Grupy Kapitałowej polegały na: Zakup udziałów: W dniu 5 grudnia 2006r. ORBIS Transport Sp. z o.o. odkupiła od osoby fizycznej 30 udziałów w INTER Bus Sp. z o.o., zwiększając tym samym liczbę posiadanych udziałów w Spółce z 72 do 102 udziałów, na skutek czego procentowy udział w kapitale zakładowym INTER Bus Sp. z o.o. zwiększył się z 70,58% do 100%. Podwyższenia kapitału: PKS Gdańsk Sp. z o.o. rejestracja w KRS w dniu r. podwyższonego do wysokości zł kapitału zakładowego Spółki, która nastąpiła w wyniku decyzji NZW Spółki z dnia 30 czerwca 2006r. (objęcie nowych udziałów po 500 zł każdy - w kwocie 687 tys. zł - przez dotychczasowego wspólnika - ORBIS Transport Sp. z o.o.) 11

12 . NZW ORBIS Transport uchwałą nr 3 z dnia r. podwyższyło kapitał zakładowy widełkowo max o kwotę zł, z czego Orbis S.A. wyraziła wolę objęcia udziałów za kwotę zł. W związku z niezarejestrowaniem w KRS podwyższenia kapitału Orbis Transport sp. z o.o., o którym Orbis SA informowała w raporcie bieżącym nr 23/2006, zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Orbis Transport sp. z o. o. w dniu 7 lutego 2007 roku, Orbis Transport Sp. z o.o. przystąpiła do powtórzenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego. Trwa proces obejmowania udziałów przez udziałowców. 2. CZYNNIKI ISTOTNE DLA ROZWOJU GRUPY, W TYM OPIS PODSTAWOWYCH RYZYK I ZAGROŻEŃ, PERSPEKTYWY ZMIAN CZYNNIKÓW 2.1 Czynniki zewnętrzne Czynniki makroekonomiczne Wzrost gospodarczy. Tempo wzrostu gospodarczego w 2006 r. było znacznie większe niż w roku poprzednim i najwyższe w okresie ostatnich 9 lat. Według wstępnych szacunków produkt krajowy brutto w 2006 r. był realnie wyższy o 5,8% w porównaniu do poprzedniego roku. Wymiana handlowa. W 2006 roku eksport w cenach bieżących wyniósł 342,3 mld zł., a import 391,0 mld zł. W porównaniu z 2005 roku eksport zwiększył się o 18,5%, a import o 19,1%. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 48,7 mld zł. (w 2005 roku minus 39,4 mld zł.). Eksport liczony w euro wyniósł 87,5 mld EUR, import 100,0 mld EUR, a ujemne saldo 12,5 mld EUR, wobec minus 9,7 mld EUR w 2005 roku (eksport zwiększył się o 22,6% a import o 23,2%). Ujemne saldo odnotowano z krajami rozwijającymi się minus 47,8 mld zł oraz z krajami Europy Środkowo- Wschodniej minus 11,9 mld zł. Z krajami rozwiniętymi osiągnięto dodatnie saldo 11,1 mld zł. w tym z krajami UE 18,7 mld zł. Rynek pracy. W końcu grudnia 2006 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 2 309,4 tys. osób i w ujęciu rocznym zmniejszyła się o 463,6 tys. Stopa bezrobocia obniżyła się w skali roku o 2,7 pkt i wyniosła 14,9%. Średnioroczny wzrost cen. Średnioroczny wzrost cen konsumpcyjnych w 2006 r. wyniósł 1,0% i był niższy od notowanego w 2005 r. (2,1%). Największy wpływ na poziom wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych miał w 2006 r. wzrost cen towarów i usług związanych z mieszkaniem oraz żywności i napojów bezalkoholowych Trendy rynkowe Przyjazdy do Polski. W przeciągu I-XII 2006 r. zanotowano 65,1 mln przyjazdów cudzoziemców (niespełna 1% więcej w porównaniu z tym samym okresem 2005 r.), w tym liczba przyjazdów turystów wyniosła 15,7 mln (o 3% więcej niż w 2005 r.). Analiza zmian ruchu przyjazdowego w 2006 r. według krajów pochodzenia pokazuje znaczny wzrost liczby przyjazdów (o ponad 20%) z Irlandii, Wielkiej Brytanii, Korei Płd., Portugalii, Norwegii, Belgii, Holandii, Rumunii, Hiszpanii i Danii oraz spadek liczby przyjazdów (o ponad 5%) z Kazachstanu, Cypru, Czech, Luksemburga i Malty, liczba przyjazdów z Niemiec nie zmieniła się istotnie. Wzrost ok. 17,4% zanotowano natomiast w liczbie przyjazdów z pozostałych krajów 15 UE. Utrzymany został trend wzrostowy w przyjazdach z krajów pozaeuropejskich, zwłaszcza z Korei Płd. I Australii. 12

13 . Wykres 3. Przyjazdy turystów do Polski w 2005 r. i 2006 r. (w tys.) Niemcy Rosja, Ukraina, Białoruś UE 15 (bez Niemiec) Nowe kraje UE Reszta świata Wyjazdy z Polski. W 2006 r. zanotowano 44,7 mln wyjazdów Polaków za granicę (o 9,4% więcej niż w tym samym okresie 2005 r.). Prognoza ruchu turystycznego. Według prognoz Instytutu Turystyki średnioroczna dynamika liczby przyjazdów turystów do Polski w latach wyniesie 4%. Mniejszego tempa wzrostu liczby przyjazdów można oczekiwać z Niemiec. Liczba przyjazdów turystów z Rosji, Litwy, Białorusi i Ukrainy będzie rosła minimalnie. Należy się spodziewać kontynuacji wysokiego tempa wzrostu ruchu przyjazdowego z nieościennych krajów starej piętnastki Unii Europejskiej (w tempie 11% rocznie), Ameryki Północnej i pozostałych krajów zamorskich (10% rocznie). Zgodnie z prognozą liczba przyjazdów w 2007 r. wyniesie 16,4 mln osób, a w 2008 r. 17,1 mln. W 2010 r. możemy spodziewać się wzrostu liczby turystów do 18,7 mln. Rynek usług hotelarskich Wykres 4. Udziały hoteli Grupy Hotelowej Orbis* w rynku 80% 60% 40% 42% 42% 27% 31% 43% 43% 44% 42% 63% 60% 45% 45% 48% 43% 20% 12% 12% 0% Warszawa Kraków Katowice Trójmiasto Poznań Wrocław Szczecin Wilno I - XII 2005 I - XII 2006 * Łącznie hotele Orbis S.A., Hekon-Hotele Ekonomiczne S.A. i UAB Hekon, w tym zarządzane na podstawie umów o zarządzanie. Rynek warszawski. Na rynku warszawskim w okresie 2006 r. nie oddano do eksploatacji żadnego nowego obiektu mogącego stanowić konkurencję dla Grupy Hotelowej Orbis. W ciągu dwunastu miesięcy udział hoteli Grupy pozostał na tym samym poziomie. 1 marca 2007 r. to data oddania do eksploatacji pięciogwiazdkowego hotelu Hilton (313 pokoi) w Warszawie. Na II kwartał 2007 r. planowane jest otwarcie trzygwiazdkowego hotelu Holiday Inn (150 pokoi) w Józefowie pod Warszawą. Rynek krakowski. Na rynku krakowskim w okresie 2006 r. nie oddano do eksploatacji żadnego nowego obiektu konkurencyjnego. Wzrost udziału hoteli Grupy o 4 pkt % (w ciągu dwunastu miesięcy 2006 r. w porównaniu do okresu analogicznego 2005 r.) jest wynikiem nieuwzględnienia na liście hoteli konkurencyjnych obiektów, które stanowiły konkurencję dla zamkniętego obecnie hotelu Wanda oraz tych obiektów, które przestały stanowić konkurencję I rzędu ze względu na wielkość, produkt i docelową grupę klientów. 13

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2009 rok

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2009 rok Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2009 rok 19 kwietnia 2010 r. SPIS TREŚCI CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A....3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A...3 1.2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Orbis S.A. za 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Orbis S.A. za 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Orbis S.A. za 2009 r. 19 kwietnia 2010 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok 19 lutego 2014 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2014 roku

Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2014 roku Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2014 roku 25 sierpnia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2013 roku

Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2013 roku Półroczne Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 30 czerwca 2013 roku 27 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A.... 3 1.2. KURS

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014 Zawierający: - wybrane dane finansowe - skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orbis na dzień 31 marca 2014 oraz za 31 marca

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Warszawa, 26 sierpnia 2014 Warszawa, 26 sierpnia 2014 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Opis Grupy Kapitałowej Spółki... 4 2.1 Skład Grupy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2011 rok Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2011 rok 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ EFEKT EMITENT: Korporacja Gospodarcza efekt" S.A.

Bardziej szczegółowo

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006 obwoluta PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI ARTERIA S.A. Data zatwierdzenia: 31.10.2006 r. SALES OUTSOURCING COMPANY Emitent Oferujący

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALUMETAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALUMETAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALUMETAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Kęty, 1 września 2014 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o Emitencie 3 2. Struktura Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY DLA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH TRAS-INTUR S.A. 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE

CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY DLA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH TRAS-INTUR S.A. 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY DLA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH TRAS-INTUR S.A. 1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE 1.1. EMITENT Firma: Tras - Intur Spółka Akcyjna Siedziba: Inowrocław

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku #2 Sektor Publiczny Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT #3 Sektor Energetyczny Najwięksi dostawcy rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT BANKU S.A. za rok 2011 2011 1 SPIS TREŚCI 1. CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY KREDYT BANKU S.A. W 2011 ROKU... 3 2. SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE EGB INVESTMENTS S.A. 5 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU EGB INVESTMENTS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013

Bardziej szczegółowo

ORBIS. Wycena: 47,00 PLN

ORBIS. Wycena: 47,00 PLN Sektor: Hotelarstwo Kurs akcji: 41,59 PLN ORBIS Reuters: ORBP.WA Wycena: 47,00 PLN GPW: ORB akumuluj Profil spółki Orbis S.A. jest największą w Polsce siecią hoteli. Spółka działa we wszystkich segmentach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK Wrocław, 29 lutego 2012 roku Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014. obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014. obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2013/2014 obejmujące okres od 01-07-2013 do 31-12-2013 26-02-2014 SPIS TREŚCI I) WSTĘP... 4 II) PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE AB

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Alma Market SA za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Alma Market SA za 2014 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Alma Market SA za 2014 rok - Kraków, 17 marca 2015 roku - SPIS TREŚCI 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU ROCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI... 3 2. ZASADY SPORZĄDZANIA ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 r.

Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 r. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 r. 1 Podsumowanie... 2 2 Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu... 3 3 Korekty z tytułu rezerw, rezerwa i aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo