Wykorzystanie leasingu w realizacji zadań publicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie leasingu w realizacji zadań publicznych"

Transkrypt

1 Wykorzystanie leasingu w realizacji zadań publicznych Sposoby wsparcia finansowego inwestycji infrastrukturalnych samorządów Katowice, 5 października 2009 r.

2 Metody finansowania inwestycji Środki własne Kredyt inwestycyjny Kredyt pomostowy Obligacje Leasing Pomoc unijna 2

3 Potrzeby samorządów w 2009 W 2009 r. samorządy zaplanowały rekordowe wydatki inwestycyjne: Mazowsze 1,29 mld zł Małopolska 1,19 mld zł Śląsk - 1,43 mld zł łódzkie 465 mln zł zachodniopomorskie 267 mln zł AŜ 3,1 mld zł przeznaczy na inwestycje Warszawa, a Wrocław 1,7 mld. To tylko niewielka część wszystkich wydatków polskich samorządów. 3

4 Skąd wziąć 40 miliardów? Przed samorządami stoi nie lada wyzwanie. Do 2015 r. Polska ma mieć w aglomeracjach oczyszczalnie ścieków komunalnych i systemów kanalizacji zbiorczej. Do 2010 roku - redukcja 86 proc. ładunku biodegradowalnego zanieczyszczeń w ściekach komunalnych, Do 2015 wyeliminowanie ich w całości. Finansowanie - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, w ramach I Priorytetu Gospodarka Wodno-Ściekowa, Potrzebne nakłady inwestycyjne - 70 mld zł Potencjalne źródła finansowania - 30 mld zł Fot. Budostal-2, MPWiK Wrocław 4

5 Czy leasing moŝe być dobrą formą finansowania inwestycji? 5

6 Tak, czego dowodzi znaczenie leasingu w finansowaniu inwestycji w polskiej gospodarce 35 Udział leasingu ruchomości w inwestycjach na środki trwałe latach (poza budynkami i budowlami) ,1 16,1 Polska UE 11,0 17,7 14,7 17,4 20,3 20,2 22,0 21,6 22,9 24,3 27,0 28,4 33, Źródło: ZPL, Leaseurope EU 2007 b.d. 6

7 Tak, czego dowodzi wykorzystanie leasingu w kluczowych obszarach gospodarki Budownictwo 46,1 % Przemysł 24,9 % >500 22,4 >250 49, , , , , , Udział leasingu w finansowaniu inwestycji przedsiębiorstw w zaleŝności od wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwach, wg GUS, październik

8 Tak, o czym świadczy zadowolenie z leasingu leasingobiorców Stopień zadowolenia z leasingu jako formy finansowania: bardzo zadowolony(a) ani zadowolony(a), ani niezadowolony(a) bardzo niezadowolony(a) raczej zadowolony(a) raczej niezadowolony(a) 14,8 56,7 22,7 2,8 3,0 72 % leasingobiorców jest zadowolonych z leasingu Czy polecił(a)by Pan(i) leasing innym firmom? zdecydowanie tak raczej tak ani tak, ani nie raczej nie zdecydowanie nie 35,9 39,2 17,3 4,4 3,1 75 % leasingobiorców poleca leasing Źródło: Indicator 2007 r. 8

9 Doświadczenia firm leasingowych w realizacji zadań publicznych 1999 pierwsze kontrakty w tym sektorze 200 mln szacunkowa wartość w 2007 r. 2 proc. rynku leasingu 4000 liczba transakcji w 2007 r. 58% 40% 1% 1% Najczęściej leasingowane: autobusy samochody dostawcze pojazdy do czyszczenia ulic śmieciarki Pojazdy Samochody osobowe Maszyny Inne Źródło: ZPL 9

10 Leasing jako źródło finansowania zadań publicznych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Modele współpracy firm leasingowych w ramach PPP Firma leasingowa buduje infrastrukturę a następnie oddaje ją JST w leasing. Po okresie leasingu JST ma prawo odkupić składniki majątkowe. JST buduje infrastrukturę, finansując ją z zaliczek od Leasingodawcy na poczet umowy sprzedaŝy. Leasingodawca zawiera z JST umowę leasingu zwrotnego. JST sprzedaje istniejące składniki majątkowe firmie leasingowej, a następnie bierze je w leasingu zwrotnym. Wszystkie modele dopuszczają moŝliwość podnajmu prywatnemu operatorowi w ramach umowy o zarządzanie 10

11 Leasing inwestycyjny w PPP FIRMA LEASINGOWA ARANśER TRANSAKCJI GRUNT ZAKUP GRUNTU LEASINGODAWCA SPC lub FIRMA LEASINGOWA UMOWY Z FIRMAMI BUDOWLANYMI UMOWA LEASINGU UMOWY Z DOSTAWCAMI DORADZTWO LEASINGOBIORCA POZOSTAŁE UMOWA NAJMU NAJEMCA-OPERATOR PRYWATNY 11

12 Leasing zwrotny w PPP POZOSTAŁE WYKUP GRUNTU DORADZTWO UMOWY Z DOSTAWCAMI UMOWY Z FIRMAMI BUDOWLANYMI Umowa leasingu Warunkowa umowa leasingu GRUNT LEASINGOBIORCA Przedwstępna umowa sprzedaŝy FIRMA LEASINGOWA Umowa najmu NAJEMCA-OPERATOR PRYWATNY Zaliczki na poczet ceny Umowa sprzedaŝy 12

13 Leasing zwrotny w PPP Firma leasingowa ARANśER TRANSAKCJI/FINANSUJĄCY LEASINGODAWCA, spółka celowa lub firma leasingowa UMOWY O DORADZTWO UMOWA LEASINGU SPRZEDAś NIERUCHOMOŚCI POZOSTAŁE LEASINGOBIORCA NAJEMCA-OPERATOR PRYWATNY 13

14 Finansowanie sektora publicznego Co moŝe być przedmiotem leasingu? Praktycznie wszystko, w tym budynki i infrastruktura techniczna, wraz z maszynami i urządzeniami Ochrona zdrowia Ochrona środowiska ekologia Leasing Gospodarka odpadami Kanalizacja oczyszczanie ścieków Transport drogi Infrastruktura energetyczna Kultura dziedzictwo narodowe 14

15 Finansowanie sektora publicznego Kto korzysta z leasingu? JST Gminy, Powiaty, Województwa Spółki komunalne Leasing Spółki wodociągowe Komunikacja miejska, m.in. Warszawy, Szczecina, Grodziska Mazowieckiego Przedsiębiorcy Lotniska Szpitale, NZOZ-y 15

16 Finansowanie sektora publicznego Firmy leasingowe realizują transakcje zgodnie z regulacjami prawnymi oraz standardami zawartymi w: Kodeksie Cywilnym Art. 709 Ustawie o Rachunkowości (wytyczne dot. sposobu prezentacji w sprawozdaniu finansowym operacji leasingowych Art. 3 ust. 4) Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, głównie: MSR 17 Leasing MSR 16 Rzeczowy majątek trwały MSR 12 Podatki MSR 39 Instrumenty finansowe Ustawach Podatkowych Ustawie o podatku VAT Ustawie Prawo Zamówień Publicznych 16

17 Oferta firm leasingowych Samochody osobowe oraz cięŝarowe o DMC do 3,5t Pojazdy o DMC powyŝej 3,5t oraz katalogowe maszyny i urządzenia szeroka oferta dla branŝy: komunalnej, odpadów, wodociągowej, infrastruktury letniego i zimowego utrzymania dróg, transportu drogowego miejskiego pasaŝerskiego Maszyny i urządzenia, linie technologiczne (duŝe transakcje) Leasing nieruchomości Car Fleet Management finansowanie, zarządzanie, oddanie w uŝytkowanie floty samochodowej Bogata oferta ubezpieczeniowa 17

18 Leasing jako produkt finansowy oraz koszt kwalifikowany do współfinansowania Leasing jest kosztem kwalifikowanym w ramach: PO Infrastruktura i Środowisko PO Innowacyjna Gospodarka PO Kapitał Ludzki PO Rozwój Polski Wschodniej 16 Regionalnych Programów Operacyjnych Programu Rozwój Obszarów Wiejskich Szczegółowe zapisy i procedury w: wytycznych dot. kwalifikowania wydatków w ramach programów operacyjnych lub uszczegółowieniach programów operacyjnych, odpowiednich rozporządzeniach bądź podręcznikach procedur Dopuszcza się moŝliwość kwalifikowania następujących form leasingu: leasing finansowy leasing operacyjny leasing zwrotny Bez względu na stosowany rodzaj leasingu za kwalifikowane nie moŝna uznać kosztów związanych z umową leasingu, a w szczególności: podatku marŝy Finansującego odsetek od refinansowania kosztów opłat ubezpieczeniowych 18

19 Leasing jako produkt finansowy oraz koszt kwalifikowany do współfinansowania Standardowa procedura pozyskania leasingu jest szybka i łatwa minimalna ilość dokumentów tylko niezbędne formalności Dostosowanie obciąŝenia miesięcznego do indywidualnych moŝliwości finansowych Leasingobiorcy Wybór produktu i pozyskanie finansowania moŝe odbywać się w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcjum Dostawcy i Finansującego) Leasing zwrotny wybranych składników majątkowych powoduje uwolnienie kapitału (leasing zwrotny nieruchomości komunalnych) Najczęściej wymagane dokumenty od Zamawiającego: uchwała budŝetowa sprawozdania przesyłane do RIO uchwała o wykonaniu budŝetu za zakończony rok budŝetowy statut jednostki 19

20 Leasing jako produkt finansowy oraz koszt kwalifikowany do współfinansowania dla JST Zalety Korzystający Rodzaj leasingu Korzyść Jednostki Samorządu Terytorialnego Jednostki Administracji Publicznej Spółki prawa handlowego, w których jednostka publiczna ma większość udziałów Spółki prawa handlowego, w których jednostka publiczna ma mniejszość udziałów Firmy prywatne wykonujące zadania dla jednostek publicznych Leasing operacyjny Leasing finansowy Leasing operacyjny Leasing finansowy Leasing operacyjny Nie podwyŝsza wskaźnika zadłuŝenia W przypadku aplikowania o środki unijne, VAT jest kosztem kwalifikowalnym, więc refundowany będzie w całości jednorazowo Cała wartość raty leasingowej (kapitał i odsetki) stanowią koszt uzyskania przychodu W przypadku aplikowania o środki unijne, VAT jest kosztem kwalifikowalnym, więc refundowany będzie w całości jednorazowo Cała wartość raty leasingowej (kapitał i odsetki) stanowią koszt uzyskania przychodu 20

21 Korzyści dla Klienta MoŜliwość sfinansowania do 100% wartości nieruchomości środkami obcymi Oszczędność kosztów w procesie budowy Ograniczenie ryzyka związanego z realizacją procesu budowlanego RozłoŜenie płatności VAT w czasie MoŜliwość korzystania z przedmiotu leasingu w pełnym zakresie w okresie leasingu (Klient jest gospodarczo właścicielem przedmiotu leasingu) Poprawa płynności finansowej Leasingobiorcy (uwolnienie środków zamroŝonych w aktywach niepracujących) Korzystna opcja nabycia przedmiotu po okresie leasingu (po cenie niŝszej niŝ rynkowa bez negatywnych konsekwencji podatkowych) Kształtowanie wysokości obciąŝeń podatkowych poprzez uznanie wszystkich opłat leasingowych, w tym całej raty leasingowej za koszt uzyskania przychodu, efekt tarczy podatkowej (dot. leasingu operacyjnego) Urealnienie wartości nieruchomości - uwolnienie cichych rezerw (zamortyzowany przedmiot moŝe zostać sprzedany po wyŝszej cenie rynkowej) Outsourcing wyodrębnienie działalności leasingobiorcy w obszarze leasingowanych przedmiotów od pozostałej aktywności 21

22 Przykładowe parametry transakcji leasingowej Parametr Kwota finansowania Okres leasingu Leasingobiorca Leasingodawca Waluta finansowania Oprocentowanie Wartość rezydualna Zakres Do 100% wartości inwestycji Do uzgodnienia, maksymalnie do 15 lat JST lub spółka komunalna Firma leasingowa lub jej spółka celowa (SPC) PLN i denominowane w EUR, CHF, USD Przy zastosowaniu zmiennej lub stałej stopy procentowej np. WIBOR 1M, EURIBOR 1M Do uzgodnienia 22

23 Projekty komunalne dla JST finansowane przez firmy leasingowe Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Leasing zwrotny terminala Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 6 szynobusów o wartości 34,6 mln PLN z firmą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA 23

24 Projekty komunalne dla JST finansowane przez firmy leasingowe Miasto Szczecin środki komunikacji miejskiej o wartości ok. 30 mln PLN, w tym: 40 autobusów dla Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Dąbie 15 autobusów dla Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Klonowica Miasto st. Warszawa środki komunikacji miejskiej o wartości ok. 150 mln PLN, w tym: ponad 100 autobusów dla PKS Grodzisk ponad 50 autobusów dla ITS Michalczewski ponad 50 autobusów dla Mobilis Sp. z o.o. 24

25 Leasing zwrotny sposobem na odzyskanie zamroŝonych środków w nieruchomościach Leasingodawca LEASING ZWROTNY Miasto 25

26 Dlaczego leasing? Wiele moŝliwości! kompleksowa oferta finansowania, ubezpieczenia środków trwałych oraz zarządzania parkiem samochodowym Blisko Klienta! duŝa dostępność usług szybka decyzja kredytowo leasingowa Najlepsi ludzie najlepsze usługi! najwyŝsza jakość współpraca z Dostawcami VENDOR, w tym szeroko rozumiana branŝa komunalna oraz transportu miejskiego Innowacyjność nowoczesne technologie Zaufanie korzystanie z doświadczeń firm leasingowych powiązanych z sektorem bankowym 26

27 Dziękujemy za uwagę Zapraszamy do współpracy Jacek Waśko tel. kom

28 Podmioty gospodarcze komercyjne, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa wodociągowe i komunalne, które obdarzyły nas wysokim zaufaniem, a oto najwaŝniejsze z nich: 28

29 Gminy, Powiaty, Województwa Urząd Marszałkowski w Krakowie szynobusy Urząd Miejski w Jaworze pojazdy specjalne Urząd Miejski w Trzebini pojazdy komunalne Urząd Miejski w Kępnie pojazd specjalny Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu pojazd specjalny Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku pojazd specjalny Zakład Gospodarstwa Pomocniczego w Poznaniu pojazdy cięŝarowe 29

30 Spółki komunalne MPGK Sp. z o.o. w Zabrzu (Grupa ASA) pojazdy komunalne Agencja Komunalna Brzeszcze pojazd specjalny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Oświęcim pojazdy specjalne ZGK Sp. z o.o. Piekary Śląskie pojazdy komunalne PGK Sp. z o.o. śyrardów pojazdy komunalne MPGK Katowice pojazdy specjalne SłuŜby Komunalne Wodzisław Śląski pojazdy komunalne Spółki Grupy ALBA pojazdy specjalne PGKIM Lubsko pojazd cięŝarowy, koparko-ładowarka UK WODNIK Sp. z o.o. Trzebnica pojazd komunalny, śmieciarka MPGKIM Międzychód pojazdy komunalne, śmieciarki MPOIRD śagań pojazdy specjalne, śmieciarki MPGK Mielec pojazdy komunalne, śmieciarki PUK Nowa Dęba pojazd cięŝarowy, śmieciarka ASA Tarnobrzeg pojazdy cięŝarowe, śmieciarki ZGK Duszniki-Zdrój Sp. z o.o. pojazd cięŝarowy TESKO Tatrzańska Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. Zakopane pojazd specjalny PGK Sp. z o.o. Słupsk pojazdy komunalne MPO Warszawa pojazdy specjalne MPO Szczecin pojazdy specjalne 30

31 Spółki wodociągowe RPWIK S.A. w Katowicach pojazdy specjalne PWIK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach, Grupa Eolia Woda pojazdy specjalne Przedsiębiorstwo InŜynierii Komunalnej Sp. z o.o. Pszczyna pojazd specjalny ZWIK Sp. z o.o. Sławków pojazd cięŝarowy PWIK Sp. z o.o. Czerwionka-Leszczyny, pojazd cięŝarowy ZWIK Sp. z o.o. DzierŜoniów koparko-ładowarka ZWIK Sp. z o.o. Oława pojazd komunalny MZWIK Sp. z o.o. Dęblin - pojazd specjalny oraz pojazd cięŝarowy, śmieciarka MPWIK Sp. z o.o. w Sieradzu pojazd specjalny ZWIK Sp. z o.o. w Łodzi pojazd specjalny 31

32 Szpitale, NZOZ Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie urządzenia medyczne Starostwo Powiatowe w Jarocinie urządzenia medyczne ZZOZ w Jarocinie urządzenia medyczne Klinika Chorób Serca im. Polonii Świata w Częstochowie Lotniska: pojazdy handlingowe oraz utrzymania pasa startowego Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Katowice Pyrzowice: pojazd handlingowy GTL LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o., Pyrzowice pojazdy specjalne oraz maszyny handlingowe Lotnisko Poznań-Ławica S.A. pojazdy specjalne Transport drogowy, pasaŝerski komunikacji miejskiej: Warszawa Grodzisk Szczecin 32

Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego Sposoby finansowania inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego Agenda Inwestycje infrastrukturalne Samodzielność finansowa i inwestycyjna j.s.t. Źródła finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

L E A S I N G 2 0 0 8

L E A S I N G 2 0 0 8 RAPORT LEASING 2008 Pełny zakres Wyznaczamy trendy w finansowaniu inwestycji ING Lease Polska lider na rynku leasingu nieruchomości. Jesteśmy w tej dziedzinie ekspertem od początku działalności sfinansowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw

Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Forma i źródła finansowania nowych przedsiębiorstw Małe i średnie przedsiębiorstwa, a zgodnie z nową klasyfikacją mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), to jeden z wiodących sektorów gospodarki,

Bardziej szczegółowo

FDF. Formularz działalności finansowej CZĘŚĆ OGÓLNA

FDF. Formularz działalności finansowej CZĘŚĆ OGÓLNA GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON FDF Formularz działalności finansowej za 2015 r. www.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla przedsiębiorców

Poradnik dla przedsiębiorców Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Poradnik dla przedsiębiorców PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

FDF. Formularz działalności finansowej CZĘŚĆ OGÓLNA

FDF. Formularz działalności finansowej CZĘŚĆ OGÓLNA GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON FDF Formularz działalności finansowej za 2014 r. www.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Leasing: kapitał dla przedsiębiorczych

Leasing: kapitał dla przedsiębiorczych DBAJ O DOJNE KROWY I WIZERUNEK FIRMY I KRYZYS, CZYLI SZANSA M a g a z y n P r a c o d a w c ó w P o l s k i c h www.gazeta-msp.pl Kwiecień 2009 Nr 4(84)/2009 Indeks 379654 Cena 9 zł (w tym 7 proc. VAT)

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. 5.1. Ogólne zasady wspierania przedsiębiorczości i udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej.

Rozdział V. 5.1. Ogólne zasady wspierania przedsiębiorczości i udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej. Rozdział V W spieranie przedsiębiorczości i pom oc publiczna w U nii E uropejskiej i w P olsce 5.1. Ogólne zasady wspierania przedsiębiorczości i udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej. Istota

Bardziej szczegółowo

BANKOWY Fundusz Leasingowy S.A. Grupa Kapitałowa. Leasing. Nowoczesny Instrument Finansowania

BANKOWY Fundusz Leasingowy S.A. Grupa Kapitałowa. Leasing. Nowoczesny Instrument Finansowania Leasing Nowoczesny Instrument Finansowania 2 Bankowy Fundusz Leasingowy powstał w roku 1999. Bankowy Fundusz Leasingowy jest częścią Grupy PKOBP SA W 2008 roku Bankowy Fundusz Leasingowy SA oddał w leasing

Bardziej szczegółowo

Millennium Leasing 1

Millennium Leasing 1 Millennium Leasing 1 O Firmie Millennium Leasing oferuje kompleksowe usługi leasingu Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o. Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Temat: Kapitał część I i II

Temat: Kapitał część I i II Temat: Kapitał część I i II I. Pojęcie i rodzaje finansowania (kapitału) w przedsiębiorstwie Problem finansowania towarzyszy przedsiębiorstwu już na etapie organizowania działalności. Pojawia się zatem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii

Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii Źródła finansowania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej i poszanowania energii I. Specyfika projektów wykorzystania odnawialnych źródeł energii Rząd polski od kilku lat stara się prowadzić politykę

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460)

POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 22460) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 416.666.666

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI

MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Projekt ClearSupport - IEE-06-189 Modernizacja budynków z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej w wybranych regionach Europy MECHANIZMY FINANSOWANIA INWESTYCJI Opracowanie Bałtycka Agencja

Bardziej szczegółowo

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Formy finansowania działalności gospodarczej Finansowanie wewnętrzne (środki właściciela inwestowane w momencie zakładania działalności

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY

PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY Programu Publicznych i Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 6.000.000.000 PLN z s i e d z i b ą w W a r s z a w i e, Al. Armii Ludowej

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce

Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Źródła finansowania inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej w Polsce Polityka energetyczna państwa a innowacyjne aspekty gospodarowania energią w regionie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Inwestycje 12

Spis treści. 1. Inwestycje 12 Spis treści I Ocena przygotowanego przez rząd Planu Stabilności i Rozwoju 5 II Program antykryzysowy PiS 8 Główne załoŝenia: - Cel polityki gospodarczej co najmniej 3,5 % tempo wzrostu PKB w 2009 - Zmiana

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo