Dorobek naukowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "e-mail: izabela.gawlowicz@gmail.com Dorobek naukowy"

Transkrypt

1 Dorobek naukowy Książki Wybrane organizacje międzynarodowe skrypt dla studentów prawa, Szczecin, 1998 Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego publicznego, Wydawnictwo Naukowe US (współautorstwo: E. Cała, P. Łaski), Szczecin 2001, Międzynarodowe postępowanie cywilne. Wybór dokumentów; (współautorstwo: E. Cała, K. Flaga - Gieruszyńska) Szczecin 2002, Europrawnik system informacji multimedialnej, (współautorstwo: E. Cała) wydawnictwo Techland, Ostrów Wielkopolski, 2002 Międzynarodowa współpraca w walce z przestępczością (międzynarodowe trybunały karne, Interpol), (współautorstwo: M. A. Wasilewska), Szczecin, Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów, (współredakcja: I. Wierzchowiecka, Warszawa Międzynarodowe prawo dyplomatyczne, wybrane zagadnienia, Warszawa Mobbing jako problem etyczny, społeczny i prawny materiały szkoleniowe w formule e-learning dla Urzędu Miejskiego w Szczecinie, (współautorstwo: E. Kochan) Szczecin 2007, Molestowanie jako problem etyczny, społeczny i prawny materiały szkoleniowe w formule e-learning dla Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Szczecin 2008, Ochrona prawa do prywatności w urzędzie i wobec urzędu materiały szkoleniowe w formule e-learning dla Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Szczecin Artykuły Potrzeby praktyki a rozprawy doktorskie, Przegląd Uniwersytecki nr 4,6/1997 Wybrane organizacje międzynarodowe skrypt dla studentów prawa, Szczecin, 1998, Wybrane problemy instytucji naprawienia szkody w prawie karnym. Kompensacyjna funkcja prawa karnego (współautorstwo: M. A. Wasilewska), [w:] Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Gostyńskiego pod red. Z. Waltosia, B. Nity, P. Trzaski, M. Żurka; Kraków 2002 Prawno własnościowe aspekty przesiedleń Niemców i Polaków na Ziemiach Zachodnich po II wojnie światowej, [w:] Osadnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim mity i rzeczywistość, (współautorstwo: A. Bałaban). Szczecin 2003, Zeszyty Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, Ochrona wolności religijnej we Wspólnocie Europejskiej, [w:] konferencja Kościół i Europa, Szczecin, Seminarium Duchowne - Polskie Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju, 30 maja 2003, Ochrona wolności myśli konsumenta w prawie wewnętrznym i międzynarodowym a psychomanipulacja w reklamie, (współautorstwo: K. Flaga-Gieruszyńska), [w:] Księga Pamiątkowa z okazji powstania Uniwersytetu Szczecińskiego, red. Z. Ofiarski, Szczecin 2004, Nowe rozumienie suwerenności jako signum temporis, [w:] Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów, red. I. Gawłowicz, I. Wierzchowiecka, Warszawa 2005, Specyfika podmiotowości prawnej Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej w kontekście suwerenności państw członkowskich, (współautorstwo: M. A. Wasilewska), [w:] Koncepcje suwerenności. Zbiór studiów, red. I. Gawłowicz, I. Wierzchowiecka, Warszawa 2005.

2 Wolność przekonań, sumienia i wyznania w różnych systemach międzynarodowej ochrony wybrane zagadnienia, [w:] Prawa podmiotowe pojmowanie w naukach prawnych. Zbiór studiów, red. J. Ciapała i K. Flaga Gieruszyńska, Szczecin Jarocin 2006, Protection of consumer s freedom of thought under domestic and international law and manipulation by advertising, (współautorstwo: K. Flaga-Gieruszyńska), Polish Yearbook of International Law (2005) t. 26, Integrująca rola sądownictwa międzynarodowego postulat o nowe pojmowanie funkcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w prawie międzynarodowym publicznym, (współautorstwo) [w:] Modele integracji międzynarodowej uniwersalny, kontynentalny, sektorowy a państwo, prawo, idee, red. T. Smoliński, Szczecin 2006, Gazociąg Północny w świetle prawa międzynarodowego publicznego, (współautorstwo), Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2/2007, Profesor Andrzej Górbiel memory, Diccionario Critico de Expertos en Derecho, Revista Europea de derecho de la Navigation Maritima y Aeronautica, Barcelona t. 23/2007, Wpływ środków społecznego przekazu na kształtowanie się europejskiej opinii publicznej w kontekście naruszania prawa do prywatności osób budzących publiczne zainteresowanie, [w:] Europa XXI wieku. Perspektywy i uwarunkowania rozwoju, pod red. K. Robakowskiego, Poznań 2008, Northern Gas Pipeline in the Light of Public International Law, (współautorstwo: P. Łaski), Polish Yearbook of International Law t. XXVIII/ , Warszawa 2009 Ochrona dyplomatyczna w świetle art. 46 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, [w:] Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym pod red. A. Wróbla, Warszawa 2009, Interpretacja umów międzynarodowych wybrane problemy, (współautorstwo: M. A. Wasilewska), Roczniki Prawnicze Uniwersytetu Szczecińskiego 2009 t. 19, Wyższość Europejskiej Konwencji Praw Człowieka nad Konwencją genewską o statusie uchodźców kilka uwag na tle sprawy Chahal przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, Zeszyty Naukowe PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim nr 3/2009, Uwagi na temat prawno międzynarodowej odpowiedzialności państwa, (współautorstwo: P. Łaski), Roczniki Prawnicze Uniwersytetu Szczecińskiego 2010 t. 22, Manipulacyjna działalność promocyjna na tle wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz w świetle działalności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, (współautorstwo), [w:] Konsument - Klient Pacjent. Aspekty organizacyjno-prawne ochrony i wsparcia, red. R. Sowiński, Wrocław, w druku, Uwagi o międzynarodowej ochronie praw uchodźców na tle wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] W poszukiwaniu tożsamości. Społeczności lokalne wobec globalizacji i modernizacji, pod red. A. Makowskiego, Szczecin 2011, Warto zmieniać Konstytucję? Kilka uwag na tle art. 36 Konstytucji RP z 1997 r., [w:] Wokół Konstytucji i zdrowego rozsądku. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Smolińskiemu, red. J. Ciapała, A. Rost, Szczecin - Jarocin 2011, Wbrew pozorom nadal tortury? Uwagi na tle sprawy Kupczak przeciwko Polsce przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, [w:] Problemy z sądową ochroną praw człowieka, red. R. Sztychmiller, J. Krzywkowska, Olsztyn 2012, Reforma europejskiego systemu ochrony praw człowieka na tle niektórych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko Wielkiej Brytanii, (współautorstwo P. Łaski), Roczniki Prawnicze Uniwersytetu Szczecińskiego t. 23, Zwyczaj międzynarodowy a Konstytucja RP z 1997 r., (współautorstwo P. Łaski), [w:] Konstytucyjny system źródeł prawa po 15 latach obowiązywania Konstytucji RP, red. A. Bałaban, J. Ciapała, P. Mijal, Szczecin 2013, Konsularny wymiar dyplomacji przyczynek do rozważań nad związkami między prawem dyplomatycznym i konsularnym, [w:] 50 lat Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych - praktyka i aktualne wyzwania, red. P. Czubik, Kraków 2013 (w druku), The unexpected collision between some of human rights and the state s jurisdictional immunity again about Cudak against Lithuania case like some other cases as well, [w:] Europe of Founding Fathers, Investment in the Common Future, Supplement, red. M. Sitek, G. Damacco, M. Wójcicka, Olsztyn 2014,

3 The Requirement of Apoliticality of Self-government Employee on the Basis on Polish Domestic Law Regulations and Some Cases in the Context of European Convention on Human Rights, [w:] Human Rights Between War and Peace, red. M. Sitek, G. Damacco, M. Wójcicka (w druku). Hasła słownikowe Międzynarodowy status państw, następujące hasła: Samostanowienie narodów, suwerenność państwa, jurysdykcja państwa (wewnętrzna), ludność państwa, organy państwa, opieka (ochrona) dyplomatyczna państwa nad obywatelem, powstanie państwa, typologia państw, państwa jednolite, państwo złożone, państwa archipelagowe, [w:] Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, (red. E. Cała-Wacinkiewicz, R. Podgórzańska, D. Wacinkiewicz), Warszawa 2011, Międzynarodowe organizacje rządowe, następujące hasła: klasyfikacja międzynarodowych organizacji rządowych, podmiotowość organizacji międzynarodowych, ASEAN Stowarzyszenie Narodów Południowej Azji, Brytyjska Wspólnota Narodów (BWN), Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA), Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO), Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD), Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) - Narody Zjednoczone (NZ), Organizacja NZ ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego (UNIDO), Organizacja NZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego (NATO), Organizacja Państw Amerykańskich (OPA), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Powszechny Związek Pocztowy (UPU), Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu (NAFTA), Rada Europy (RE), SEATO (Organizacja Paktu POŁUDNIOWO Wschodniej Azji), Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu (CEFTA), Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO), Światowa Organizacja Turystyki (WTO), Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Unia Afrykańska - UA (Organizacja Jedności Afrykańskiej - OJA), Unia Europejska (UE) Wspólnota Europejska (WE), [w:] Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, (red. E. Cała-Wacinkiewicz, R. Podgórzańska, D. Wacinkiewicz), Warszawa 2011, Międzynarodowe sądownictwo, następujące hasła: Afrykański Trybunał Praw Człowieka i Ludów, Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC), Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka, [w:] Encyklopedia zagadnień międzynarodowych, (red. E. Cała-Wacinkiewicz, R. Podgórzańska, D. Wacinkiewicz), Warszawa 2011, Inna działalność naukowa Granty kierownictwo projektu szkoleniowego Angielski w biznesie realizowanego przez grupę edukacyjną INBIT w Szczecinie, członkostwo w konsorcjum międzynarodowego projektu: Erasmus Mundus Action 1 Curriculum Develompent Master DIE European Master in Law and Policies of European Integration, W latach członkostwo w konsorcjum międzynarodowego projektu: Erasmus Mundus Action 4 EMIS - Enhancing Support Services for Erasmus Mundus Students (opis projektu znajduje się na stronie: Nr grantu: MUN-MUNB41. Wykłady gościnne Wrzesień 2008 wykłady monograficzne w j. angielskim (opieka dyplomatyczna jako element systemu ochrony praw jednostki), Uniwersytet w Bari Włochy, Listopad 2009 wykłady monograficzne w j. angielskim (opieka dyplomatyczna jako element systemu ochrony praw jednostki), Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie, Hiszpania, prowadzenie w j. angielskim cyklicznych wykładów monograficznych z zakresu ochrony dyplomatycznej oraz europejskiej współpracy sądowej na dwujęzycznych studiach podyplomowych Master DIE European Master in Law and Policies of European Integration

4 Czynny udział w konferencjach i szkoleniach polskich i międzynarodowych Ochrona wolności religijnej we Wspólnocie Europejskiej, [w:] materiały konferencyjne, konferencja Kościół i Europa, Szczecin, Seminarium Duchowne - Polskie Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju, 30 maja Małżeństwa mieszane problemy kulturowe, socjologiczne i prawne, (współautorstwo: M. A. Wasilewska), IV Międzynarodowa konferencja polonijna US Europa polskich ojczyzn wrzesień 2005, Diaspora. Ochrona dyplomatyczna w świetle art. 46 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Konferencja międzynarodowa organizowana przez Zakład Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej INP PAN i Sąd Najwyższy: Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym. Warszawa, czerwca Ukończenie szkolenia: ADR Processes: Skills Development and Implementation presented by Professor Mina Brees (Attorney at-law-austin, Texas USA), May 4-6, 2009, Wydział Prawa I Administracji, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Uwagi o międzynarodowej ochronie praw uchodźców na tle wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, konferencja Społeczności lokalne wobec globalizacji i modernizacji organizowana przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych WH US w sierpniu spotkanie_kultur Przeprowadzenie szkolenia dla aplikantów Izby Notarialnej w Szczecinie z zakresu prawa międzynarodowego publicznego ( ), Moderacja panelu dyskusyjnego MIĘDZYNARODOWE PRAWO HUMANITARNE I WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI Aktywny udział w Międzynarodowej konferencji Global Security, International Law and Humanitarian Action in the World in Transition, Szczecin październik Przeprowadzenie szkolenia dla aplikantów Izby Adwokackiej w Szczecinie z zakresu prawa międzynarodowego publicznego oraz prawa Unii Europejskiej ( ), Przeprowadzenie w dniu r. ogólnopolskiego szkolenia dla sędziów nt. Wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ze szczególnym uwzględnieniem skarg indywidualnych przeciwko Polsce w ramach grantu operacyjnego dla organizacji pozarządowych i innych organizacji, przyznanego Stowarzyszeniu Sędziów Polskich Iustitia przez Dyrekcję Generalną ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej JUST/2010/PEN/OG/1687, Wbrew pozorom nadal tortury? Uwagi na tle sprawy Kupczak przeciwko Polsce przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, II Międzynarodowa Konferencja Kanonicznego prawa Procesowego Problemy z sądową ochroną praw człowieka, 7-8 maja 2012, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Olsztyn. 27 kwiecień 2012 współorganizacja seminarium nt. Między kulturą a prawem. Dalekowschodnia kultura prawna", Koło Naukowe Około Kultury Prawne, Salon Dyskusyjny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, moderacja panelu dyskusyjnego maja 2012 organizacja i uczestnictwo w cyklu wykładów Turkish Constitutional System by Veysel Dinler, Hitit University (Turkey), Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński współorganizacja i uczestnictwo w cyklu wykładów Procedural and Substantive aspects of the Control of the Fundamental Rights in Europe in a Spanish Perspective. Theory and Practice, by Teresa Freixes, Autonoma University Barcelona (Spain), Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński. Współorganizacja XII Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki ( ), referat na temat Współpraca międzynarodowa WPiA US wymiana studentów i kadry w latach Zwyczaj międzynarodowy a Konstytucja RP z 1997 r. (współautorstwo P. Łaski) na międzynarodowej konferencji Konstytucyjny system źródeł prawa po 15 latach obowiązywania Konstytucji RP, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, Moderacja i uczestnictwo: Polish- Turkish Workshop: European Higher Education Area (EHEA) in the Current Practice. The Social Dimension and Equal Opportunities, kwietnia 2013, (Współmoderacja: M. W. Gressler) Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa I Administracji, Szczecin. Ukończenie cyklu szkoleń praktycznych Innowacja przez co-munikację w terminie , nr projektu POKL /11.

5 Uczestnictwo w charakterze Faculty Advisor wraz z zespołem studenckim w Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition European Round, maja 2014, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. Wyróżnienia Izabela Gawłowicz, Ewelina Cała, Europrawnik system informacji multimedialnej o prawie Unii Europejskiej, (współautorstwo) wydawnictwo Techland, Ostrów Wielkopolski 2002 nagrodzony jako Europrodukt 2003 roku, nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, nagroda Rektora PWSZ w Gorzowie Wlkp. za działalność dydaktyczną, naukową i społeczną 2006, nagroda zespołowa III stopnia Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki 2006, nagroda Rektora PWSZ w Gorzowie Wlkp. za działalność dydaktyczną, naukową i społeczną 2009, indywidualna nagroda Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego II stopnia za szczególne osiągnięcia organizacyjne Inne Organizacja corocznych wykładów angielskojęzycznych prowadzonych przez wykładowców z USA dla studentów PWSZ w Gorzowie Wlkp. we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim. Wykładowcami kolejno byli: w kwietniu 2008 David Roach, który przybliżył studentom tematykę amerykańskiego prawa gospodarczego ( American Business Law ), w czerwcu 2009 M. Atkins- Brees, która poprowadziła kilkugodzinne seminarium na temat metod pokojowego rozstrzygania sporów ( Alternative Dispute Resolution Processes: Skills Development and Implementation ), zaś w październiku 2009 Vard Johnson spotkanie ze studentami poświęcił zagadnieniom prawa imigracyjnego i statusu uchodźców ( American Immigration Law ). Uzyskanie dokumentu Europass Mobilność (nr dokumentu PL LEO), który jest standardowym dokumentem europejskim, mającym na celu przedstawienie szczegółowych informacji na temat treści oraz rezultatów (rozumianych jako umiejętności lub kompetencji bądź też osiągnięcia w nauce) okresu kształcenia, który dana osoba, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia i statusu zawodowego, spędziła w kraju europejskim (UE/EFTA/EOG) w celach edukacyjnych. Informacje o Europass są dostępne pod adresem:

STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2001 W Kronice... zwrócimy uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną, uczestnictwo w życiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA IURIDICA XLV/2006 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2004 2005 W niewielkich ramach Kroniki... należy zwrócić uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną,

Bardziej szczegółowo

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie:

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie: Helsińska Fundacja Praw Człowieka ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa www.hfhr.pl INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa www.inpris.pl Fundacja Panoptykon ul. Orzechowska 4/4,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

V sprawozdanie okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych obejmujące okres

V sprawozdanie okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych obejmujące okres V sprawozdanie okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych obejmujące okres od stycznia 1995r. do 1 października 2003r. październik

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

A U T O R E F E R A T

A U T O R E F E R A T A U T O R E F E R A T Imię i nazwisko: dr Przemysław Polański Spis treści: POSIADANE DYPLOMY I STOPNIE NAUKOWE:... 2 INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU:... 2 WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA WYNIKAJĄCEGO Z

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa. Ewelina Gruszewska

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa. Ewelina Gruszewska Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa Ewelina Gruszewska MIĘDZYNARODOWE CENTRUM ROZSTRZYGANIA SPORÓW INWESTYCYJNYCH ANALIZA PRAWNOMIĘDZYNARODOWA Z PERSPEKTYWY POLSKI Rozprawa doktorska Promotor: Dr hab.

Bardziej szczegółowo

OBYWATELSKI MONITORING WYBORÓW GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

OBYWATELSKI MONITORING WYBORÓW GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Helsińska Fundacja Praw Człowieka ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa tel.: /22/ 556 44 40; fax: /22/ 556 44 50 www.prawaczlowieka.pl INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz:

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, oraz: Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie do programu nauczania W centrum uwagi dla zakresu rozszerzonego Temat lekcji Prawo i systemy prawne Zagadnienia normy prawa i ich charakter norma prawna a przepis

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja.

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. dr Jarosław Bubiło Jarosław Bubilo Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. 38 Wyższej CYKL: WYKŁADY OTWARTE Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Zamość 2008 r. ISBN 978-83-60790-22-9

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. 1) Wykaz publikacji w czasopismach naukowych: a) publikacje w czasopismach posiadających

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI. Nr 2

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI. Nr 2 POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI Nr 2 WARSZAWA LIPIEC 2014 Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Statystycznego z siedzibą w Urzędzie Statystycznym w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21,

Bardziej szczegółowo

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zasadami i trendami europejskiego prawa mediów audiowizualnych zaliczenie

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zasadami i trendami europejskiego prawa mediów audiowizualnych zaliczenie Nazwa jednostki prowadzącej Europejskie prawo mediów audiowizualnych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, CBKE Kod u polski Grupa treści kształcenia, w ramach której jest realizowany kształcenia do

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP I

RAPORT Z BADAŃ ETAP I Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach Uchwała Nr 952 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 1. Początki rozwoju nauczania rachunkowości w Łodzi Z dostępnych materiałów źródłowych (zob. np. Pamiętnik Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

E K O N O M I A I M I Ę D Z Y N A R O D O W E S T O S U N K I G O S P O D A R C Z E

E K O N O M I A I M I Ę D Z Y N A R O D O W E S T O S U N K I G O S P O D A R C Z E E K O N O M I A I M I Ę D Z Y N A R O D O W E S T O S U N K I G O S P O D A R C Z E studia dzienne: wykład, 45 godzin, semestr III, 5 ECTS studia zaoczne: wykład, 45 godzin, semestr III, 5 ECTS prowadzący

Bardziej szczegółowo

Funkcje znaku towarowego wobec praktyki merchandisingu [w:] A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o Własności Intelektualną, Warszawa 2013

Funkcje znaku towarowego wobec praktyki merchandisingu [w:] A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o Własności Intelektualną, Warszawa 2013 Doktoranci dra hab. Pawła Podreckiego: Mgr Maciej Hulicki Mgr Piotr Jantos Mgr inż. Maciej Karpiński Mgr Magdalena Krawczyk Mgr Michał Olszowski Mgr Paweł Tobiczyk Mgr Joanna Uchańska Mgr Katarzyna Wiese

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE Problemy prawno-kryminologiczne redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa

Bardziej szczegółowo

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień # 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień PISMO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ISSN 1427-4736 Inauguracja roku akademickiego 2012/13 stała się uroczystym ukoronowaniem aktu przejęcia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Spis treści Content Zeszytów Naukowych WSAP Administracja Publiczna Studia krajowe i międzynarodowe. Nr 1/13/2009

Spis treści Content Zeszytów Naukowych WSAP Administracja Publiczna Studia krajowe i międzynarodowe. Nr 1/13/2009 Spis treści Content Zeszytów Naukowych WSAP Administracja Publiczna Studia krajowe i międzynarodowe Nr 1/13/2009 INSTYTUCJE INSTITUTIONS Urszula Drozdowska RZECZNIK PRAW PACJENTA NOWY SPOSÓB OCHRONY PRAW

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Szanowni Państwo, drodzy Członkowie NTIE!

Biuletyn. Szanowni Państwo, drodzy Członkowie NTIE! Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR 1 (44) Kwiecień 2012 Szanowni Państwo, drodzy Członkowie NTIE! W tym numerze polecamy: Aktualności NTIE str. 5 Jubileusz Katedry Technologii Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r.

RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r. RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r. Warszawa, 5 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI WSTĘP..4 OBSZARY I CELE KPDRT 6 I. Obszar: Polityka antydyskryminacyjna...6

Bardziej szczegółowo