Sekularyzacja księgozbiorów klasztorów śląskich od stanu badań do tematycznego portalu wiedzy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sekularyzacja księgozbiorów klasztorów śląskich od stanu badań do tematycznego portalu wiedzy"

Transkrypt

1 1 Materiał został przygotowany na międzynarodowe spotkanie Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie zorganizowane w dniach r. we Wrocławiu. Wrocław Ten utwór objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 2.5 Polska. Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji przejdź na stronę: Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autora publikacji. Sekularyzacja księgozbiorów klasztorów śląskich od stanu badań do tematycznego portalu wiedzy Edyta Kotyńska Wprowadzenie W dniach listopada 2010 r. odbyła się międzynarodowa konferencja na temat: Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Organizatorami naukowego spotkania był Uniwersytet Wrocławski, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii oraz Fundacja Lubiąż pod naukowym kierunkiem prof. dr hab. Marka Derwicha z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Na konferencję zgłosiło się ponad 90 referentów, którzy w trzech sekcjach zaprezentowali swoje tematy. Sekcja I: 1. Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku. 2. Kasaty w Wielkopolsce i Prusach Zachodnich. 3. Kasaty w Królestwie Polskim. Sekcja II: 1. Losy księgozbiorów klasztornych. 2. Kasaty a Archiwum Prowincjonalne we Wrocławiu. 3. Skutki kasat. Sekcja III: 1. Geneza: kasaty w okresie reformacji, oświecenia i Wielkiej Rewolucji Francuskiej; papiestwo a kasaty. 2. Kasaty józefińskie. 3. Kasaty w Rosji i na ziemiach zabranych. 4. Źródła do kasat klasztornych.

2 2 Bogaty program konferencji umieszczony został na stronie Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii 1, a na czas spotkania wydano drukiem Księgę streszczeń 2. W roku 2011 ukarze się drukowana publikacja obejmująca wszystkie materiały konferencyjne. W poniższej publikacji znajduje się prezentacja, którą omówiłam podczas tej konferencji w dniu 19 listopada 2010 r. Celem mojego wystąpienia nie było powtarzanie bogatej literatury, która już została na temat księgozbiorów sekularyzowanych klasztorów na Śląsku opracowana i opublikowana. Spróbowałam podjąć próbę oceny dotychczasowego piśmiennictwa, przede wszystkim w języku polskim i niemieckim. Literatura na ten temat jest bardzo bogata (od przyczynków do monografii), ale niestety nie powstała ona w rezultacie zaplanowanych i konsekwentnie prowadzonych prac. Z tego powodu, na przestrzeni lat, polscy naukowcy (m.in.: K. Maleczyńska, A. Żbikowska-Migoń, K. Migoń, S. Solicki, A. Świerk), próbowali nadać kierunek badaniom nad księgozbiorami historycznymi. Opublikowali oni szereg postulatów, które w niniejszym wystąpieniu, zostały poddane analizie. W wydanych wcześniej przeglądach badawczych zaproponowano, aby opracować bibliografie, katalogi i kartoteki, a także sporządzić dokumentację źródłową. Postulowano, aby skoordynować badania wśród przedstawicieli dyscyplin naukowych, takich jak: bibliologia, filologia, historia, kulturoznawstwo, historia sztuki czy muzykologia oraz skorzystać z międzynarodowej współpracy. Polscy naukowcy wykonali już niezmiernie cenną pracę i należałoby ją odpowiednio wykorzystać. Do pomocy naukowcom, w tym zakresie, niezbędni będą bibliotekarze i archiwiści oraz informatycy i technicy IT, którzy wykorzystując nowe media i technologie informacyjne mogą przygotować odpowiednie narzędzia do urzeczywistnienia merytorycznych postulatów. Zaproponowałam nowy postulat organizacyjny, czyli stworzenie tematycznego portalu wiedzy. 1 Strona domowa Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii. [on-line] [dostęp: ]. Dostępny w World Wide Web: 2 Księga streszczeń. Międzynarodowa komferencja naukowa. Pruskie kasaty na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Wrocław, listopada Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, Tytuł też w jęz. ang. Streszczenia w jęz. pol. i ang. Spis referatów. Spis uczestników. 242 s. ISBN

3 Sekularyzacja księgozbiorów klasztorów śląskich stan badań Edyta Kotyńska Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

4 Przedmiot rozważań (1) Klasztorne księgozbiory na Śląsku Literatura, np.: Sekularyzacja w 1810 r. Ständer, Joseph: Die Handschriften der Königlichen und Universitäts-Bibliothek zu Breslau. Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens. 33 (1899) s Walter, Mieczysław: Pruska sekularyzacja klasztorów w dziejach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. In: Druga Konferencja Naukowa Komisji Bibliografii i Bibliotekoznawstwa Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Wrocław 3-5.XI Referaty i dyskusja. (Śląskie Prace Bibliograficzne i Bibliotekoznawcze T.4). Wrocław 1957, s Grüger, Heinrich (i in.): Schlesisches Klosterbuch. In: Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau 21 (1980) s ; 22 (1981) s. 1-61; 23 (1982) s ; 24 (1983) s ; 25 (1984) s ; 26 (1985) s. 3-34; 27 (1986) s. 1-52; 28 (1987) s. 1-36; 29 (1988) s. 1-13; 30 (1989) s. 1-62; 31 (1990) s. 1-33; 32 (1991) s. 1-19; 34 (1993) s Gach, Piotr Paweł: Kasata zakonów na Śląsku Pruskim w latach Roczniki Humanistyczne. 26 (1987) z. 2 s

5 Przedmiot rozważań (1) Klasztorne księgozbiory na Śląsku Sekularyzacja w 1810 r. Źródła, np.: W Oddziale Rękopisów BUWr zachowały się archiwalne materiały do dziejów dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej, w których to znajdują się odpisy i dokumenty Büschinga oraz dokumenty dotyczące założonej przez niego Śląskiej Biblioteki Centralnej oraz akcji przejmowania księgozbiorów z sekularyzowanych klasztorów. Natomiast w Archiwum Państwowym we Wrocławiu przechowywane są dokumenty i akta dotyczące historii śląskich klasztorów, kolegiat i fundacji.

6 Przedmiot rozważań (2) Księgozbiory sekularyzowanych klasztorów na Śląsku Plan: Dziedzictwo. Literatura sekundarna na temat księgozbiorów sekularyzowanych klasztorów na Śląsku - podsumowanie. Dotychczasowe przeglądy badawcze: kto i kiedy? Postulaty naukowców: czy nadal aktualne? Cel postulatów. I co dalej? Nowy postulat: oczywiście sieć!

7 Dziedzictwo - zbiory w liczbach: Rękopisy Inkunabuły Stare druki Z księgozbiorów sekularyzowanych klasztorów pozyskano w sumie ok wol. Śląska Biblioteka Centralna wol. ok wol. ok wol. Pozostałe materiały, jako dublety, zostały przekazane do europejskich bibliotek w Berlinie, Królewcu, Bonn, Greifswaldzie, także do Poznania. Niektóre zbiory pozostały na prowincji, część niestety sprzedano na makulaturę.

8 Dziedzictwo BUWr: budynek Budynek klasztoru kanoników regularnych na Piasku, siedziba Śląskiej Biblioteki Centralnej i dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej, dziś mieszczą się tutaj zbiory specjalne BUWr.

9 Dziedzictwo BUWr: rękopisy Graduale Cicterciense Lat Membr. Prov.: Zisterzienser, Leubus. Sygn.: BUWr I F 413

10 Dziedzictwo BUWr: inkunabuły Gratianus: Decretum cum apparatu Bartholomaei Brixiensis. Mainz, Petrus Schoeffer, 13 VIII Prov. Dominikaner, Breslau. Sygn.: BUWr XV.F.163

11 Dziedzictwo BUWr: stare druki Biblia. Wittenberg Sygn.: BUWr Fot. J. Katarzyński Heilige Hedwig. Breslau: K. Baumgart Sygn.: BUWr Ink 5

12 Literatura przedmiotu: bardzo bogata (od przyczynków do monografii), najczęściej ukryta w czasopismach naukowych, pracach zbiorowych i materiałach posesyjnych, zagadnienia dot. księgozbiorów przy okazji innych tematów, w języku polskim i niemieckim, badaczy z różnych dziedzin nauki (bibliologia, historia, muzykologia, historia sztuki, literatura, teologia, językoznawstwo, kulturoznawstwo), dobrze opracowane inkunabuły, rękopisy iluminowane i polonika, dobrze opracowane poszczególne biblioteki średniowieczne, od XX w. badania skupiają się na analizie zawartości treściowej księgozbiorów, bardziej przebadane zbiory na Dolnym Śląsku, Wrocław - liczący się ośrodek badań.

13 Stanem badań zajmowali się m.in.: A. Świerk Z problematyki badań nad dziejami śląskich bibliotek klasztornych A. Żbikowska-Migoń Historia książki śląskiej w polskich badaniach księgoznawczych powojennego trzydziestolecia S. Solicki Z problematyki średniowiecznych bibliotek śląskich K. Maleczyńska Stan i potrzeby badań nad historią książki na Dolnym Śląsku W. Mrozowicz Stan opracowania książki rękopiśmiennej ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu W. Mrozowicz Współczesne badania kodykologiczne na Śląsku (ich stan i perspektywy) K. Maleczyńska, K. Migoń, A. Tokarska Stan badań nad śląskimi księgozbiorami historycznymi A. Świerk Śląskie księgozbiory historyczne w świetle historiografii niemieckiej

14 Przeglądy badawcze postulaty: intensyfikacja prac katalogowych nad zbiorami, rekonstrukcja i dzieje księgozbiorów, opracowanie bibliografii, opracowanie katalogu historycznych katalogów, podjęcie badań proweniencji zbiorów, wykorzystanie oraz inwentaryzacja materiałów źródłowych, koordynacja badań wśród przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, podjęcie międzynarodowej współpracy, penetracja literatury czeskiej i niemieckiej, wykorzystanie do badań czasopism śląskich, podjęcie prac nad słownikiem biograficznym śląskich pracowników książki.

15 Postulat: intensyfikacja prac katalogowych nad zbiorami

16 Postulat: intensyfikacja prac katalogowych nad zbiorami Katalog rękopisów dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej tzw. Katalog Göbera

17 Postulat: rekonstrukcja i dzieje księgozbiorów (np.) Dzieje poszczególnych śląskich księgozbiorów klasztornych stały się tematem badań i monograficznych opracowań właściwie dopiero po 1945 r., m.in.: Krystyna Zawadzka zajęła się księgozbiorami dominikanów (1999), Helena Szwejkowska zbiorem cysterek z Trzebnicy (1955), Konstanty Jażdżewski biblioteką cystersów z Lubiąża (1992), a Stanisław Rybandt przez wiele lat badał kolekcję cystersów w Rudach Raciborskich (1979). Niektóre prace znajdują się nadal w maszynopisach, np. rozprawa doktorska Michała Brody na temat średniowiecznej biblioteki klasztoru cystersów w Henrykowie (2007).

18 Postulat: opracowanie bibliografii

19 Postulat: podjęcie badań proweniencji zbiorów

20 Postulat: wykorzystanie materiałów źródłowych (np.) J.G.G. Büsching (19.IX V.1829) J.G.G. Büsching: Acta manualia Vol Sygn.: BUWr Akc. 1948/865 Korrespondenz. Königliche und Universitäts- Bibliothek [Odpis]. Sygn.: BUWr Akc. 1948/867

21 Postulat: podjęcie prac nad słownikiem biograficznym śląskich pracowników książki Słownik pracowników książki polskiej. Pod red. I. Treichel., pod red. H. Tadeusiewicz. Warszawa-Łódź Wydanie podstawowe suplementy 1986, 2000, 2010.

22 Postulaty merytoryczne: intensyfikacja prac katalogowych nad zbiorami, rekonstrukcja i dzieje księgozbiorów, opracowanie bibliografii, opracowanie katalogu historycznych katalogów, podjęcie badań proweniencji zbiorów, wykorzystanie oraz inwentaryzacja materiałów źródłowych, koordynacja badań wśród przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, podjęcie międzynarodowej współpracy, penetracja literatury czeskiej i niemieckiej, wykorzystanie do badań czasopism śląskich, podjęcie prac nad słownikiem biograficznym śląskich pracowników książki. Cel: Opracowanie syntezy (monografii) historii śląskich bibliotek klasztornych.

23 Postulat organizacyjny: Urzeczywistnić wszystkie postulaty w sieci: Tematyczny portal wiedzy Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość Internet Współpraca w sieci Jakobus de Cessolis: Liber super ludum scacorum. XV w. Sygn.: BUWr I F 122 Konsumpcja mediów

24 Postulat organizacyjny: wizja maksimum (: Tematyczny portal wiedzy (albo portal do wyszukiwarki tematycznej), którego celem będzie systematyczne porządkowanie tego, co już jest w internecie oraz tworzenie nowych narzędzi i treści.

25 Postulat organizacyjny: portal wiedzy Dlaczego? Pokolenie wychowane przy komputerze i w sieci. Powszechna opinia młodych : jeśli nie ma informacji w internecie to znaczy, że nigdzie jej nie ma. Rozwój technologii szybkiego i nieograniczonego dostępu do sieci. W jednym miejscu odpowiednie narzędzia: bazy danych, biblioteki i repozytoria cyfrowe, media społecznościowe, itp. Informacja w sieci na zadany temat jest dynamiczna i rozproszona. Międzynarodowa współpraca w internecie. Narzędzia w sieci i warunki prawne do telepracy. Konieczność włączenia się w nurt Open Access. Coraz powszechniejszy e-learning i hybrid learning. Istnieje niebezpieczeństwo sieciowego wykluczenia.

26 Postulat organizacyjny: portal wiedzy Efekty: Dostęp do wiedzy 24/7. Ratowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego. Wejście z jednego miejsca do baz danych, bibliotek i repozytoriów cyfrowych, multimediów... Kompleksowe przeszukiwanie zawartości. Międzynarodowa współpraca w sieci, nowe miejsca pracy, telepraca. Prestiż i reklama dla prowadzącej instytucji, partnerów oraz redaktorów. Nowoczesne nauczanie. Zwiększenie efektywności pracy. Zmniejszenie stosunku kosztów do zysków.

27 Postulat organizacyjny: portal wiedzy Co jest potrzebne? Wizja. Zespół liderów zapaleńców - fachowców (zaplecze merytoryczne, techniczne, organizacyjne). Współpraca naukowców, bibliotekarzy, archiwistów, muzealników, informatyków, techników IT. Akceptacja nowoczesnych technologii. Instytucja firmująca przedsięwzięcie. Partnerzy. Finanse. Możliwość kontynuowania pracy. Wysoka kultura organizacyjna zespołu.

28 Tematyczny portal wiedzy: wizja maksimum (: Digitalizat katalogu w BC Opis w katalogu historycznym Iluminacje w multimediach Inwentarz źródeł w bazie online Katalog zbiorów online Digitalizat w BC Opis rękopisu w katalogu online Biogram autora w słowniku biograficznym Film dokumentalny w multimediach? Materiały dydaktyczne online Artykuł w repozytorium wiedzy Słownik terminów online Bibliografia w bazie danych Monografia = e-book w BC Kartoteka exlibrisów online Encyklopedia online Kartoteka proweniencji online

29 Interesujące przykłady (1) Wszystkie hasła są dziełem studentów teologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i członków Redakcji.

30 Interesujące przykłady (2)

31 Interesujące przykłady (3)

32 Dziękuję za uwagę. Edyta Kotyńska

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Karolina Żernicka Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Rozprawa doktorska przygotowana

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa próba monografii

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa próba monografii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Anna Maria Skulska nr albumu: 217499 Praca licencjacka na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNA BIBLIOTEKA A PROMOCJA INSTYTUCJI NAUKOWEJ

NOWOCZESNA BIBLIOTEKA A PROMOCJA INSTYTUCJI NAUKOWEJ NOWOCZESNA BIBLIOTEKA A PROMOCJA INSTYTUCJI NAUKOWEJ mgr Kamila Kaczyńska Instytut Lotnictwa w Warszawie Biblioteka Naukowa Wprowadzenie Od zarania dziejów biblioteka kojarzy się z książkami systematycznie

Bardziej szczegółowo

Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników. Edycja II

Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników. Edycja II Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników Edycja II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Opole 16-17 listopada 2011 Unowocześnianie organizacji i metod

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH

INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH INFORMACJE O WYDAWNICTWACH ARCHIWALNYCH Archeion. Czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym. Organ Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Archeion nr 64 (s. 307) ukazał się przy końcu 1976 roku.

Bardziej szczegółowo

Wybieram się na urlop, do zobaczenia po wakacjach Twój Wojciech, redaktor

Wybieram się na urlop, do zobaczenia po wakacjach Twój Wojciech, redaktor Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich R. 8, z. 26 (229): 15 lipca 2013 roku --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ ISSN 0137-2734 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ ZA ROK 2011 Biblioteka Narodowa Warszawa 2012 spis treści Nowa strategia opracowania i udostępniania zbiorów

Bardziej szczegółowo

Wykaz zgłoszonych jednostek: Biblioteka Uniwersytecka

Wykaz zgłoszonych jednostek: Biblioteka Uniwersytecka Wykaz zgłoszonych jednostek: Biblioteka Uniwersytecka Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Instytut Archeologii Instytut Dziennikarstwa Instytut Etnologii i Antropologii Instytut Filozofii Instytut Historyczny

Bardziej szczegółowo

EKSPRES ZG SBP. Nr 11 (89) listopad 2010 PRZYGOTOWYWANY PRZEZ BIURO ZARZADU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH

EKSPRES ZG SBP. Nr 11 (89) listopad 2010 PRZYGOTOWYWANY PRZEZ BIURO ZARZADU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH EKSPRES ZG SBP PRZYGOTOWYWANY PRZEZ BIURO ZARZADU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH Nr 11 (89) listopad 2010 Zdrowych i pogodnych Świąt BoŜego Narodzenia oraz w nadchodzącym Nowym Roku samych

Bardziej szczegółowo

Aktualności od 7 do 21 sierpnia 2011 roku

Aktualności od 7 do 21 sierpnia 2011 roku Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich R. 7, z. 27 (159): poniedziałek, 22 sierpnia 2011 roku --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA WIRTUALNA NAJNOWSZYM OSIĄGNIĘCIEM W PROCESIE KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH

BIBLIOTEKA WIRTUALNA NAJNOWSZYM OSIĄGNIĘCIEM W PROCESIE KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH FIDES Biuletyn Bibliotek Kościelnych nr 1-2 (22-23) / 2006, s. 25-36 ISSN 1426-3777 AGATA MUC 1 BIBLIOTEKA WIRTUALNA NAJNOWSZYM OSIĄGNIĘCIEM W PROCESIE KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH Etapy automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Recenzja: dr hab. Maria Kocój, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński dr hab. Sławomir Sztobryn, prof. WSP Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Recenzja: dr hab. Maria Kocój, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński dr hab. Sławomir Sztobryn, prof. WSP Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi Recenzja: dr hab. Maria Kocój, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński dr hab. Sławomir Sztobryn, prof. WSP Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi Redakcja naukowa: Aleksandra Marciniak Iwona Sójkowska Redakcja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje zadania określone w statucie obowiązującym od 23 stycznia 2014 roku. Z dniem

Bardziej szczegółowo

Proces c czasopism naukowych

Proces c czasopism naukowych Brzozowska @ Proces c czasopism naukowych Czasopisma Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ) w chwili obecnej są w przejściowej fazie procesu cyfryzacji 1, ponieważ jeszcze nie wszystkie etapy pracy redakcyjnej i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. VI. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr

Spis treści. VI. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr Spis treści Słowo wstępne Dziekana... 2 Od Redaktora... 5 Część pierwsza. Wyciąg z aktów normatywnych dotyczących finansowania nauki.. 6 I. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki...

Bardziej szczegółowo

Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników

Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników OPOLE 2002 Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników

Bardziej szczegółowo

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007

Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007 Informacje Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej Nr 1 marzec 2007 Rada Biblioteczna 25 stycznia 2007 r. odbyło się spotkanie Rady Bibliotecznej, którego gościem był Prorektor ds. Nauki prof. dr

Bardziej szczegółowo

napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m

napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor glam SPIS RZECZY Prowadzenie i redakcja: Aleksandra

Bardziej szczegółowo

JAK TO SIĘ ROBI W MUZEUM NARODOWYM W WARSZAWIE?

JAK TO SIĘ ROBI W MUZEUM NARODOWYM W WARSZAWIE? Lidia M. Karecka, Karolina Tabak JAK TO SIĘ ROBI W MUZEUM NARODOWYM W WARSZAWIE? fektem przeprowadzenia pełnej digitalizacji dzieła sztuki ze zbiorów muzealnych jest jego szczegółowy opis wprowadzony do

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ. pod redakcją Marii Czyżewskiej

PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ. pod redakcją Marii Czyżewskiej PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ pod redakcją Marii Czyżewskiej Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2012 Rada Programowa Aleksander Busłowski, Robert Ciborowski,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych

Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka 1 Andrzej Kansy Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Warszawa 2012 3 Recenzent: prof. n. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich

Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich SESJA III Zarządzanie nowoczesną biblioteką 157 Danuta Szewczyk-Kłos Uniwersytet Opolski Biblioteka Główna Współczesne metody zarządzania a struktury organizacji pracy w bibliotekach akademickich Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Zapraszam na stronę ISBNiKa na Facebooku. Aktualności od 5 do 11 grudnia 2011 roku

Zapraszam na stronę ISBNiKa na Facebooku. Aktualności od 5 do 11 grudnia 2011 roku Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich R. 7, z. 42 (173): poniedziałek, 12 grudnia 2011 roku --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. za 2013 rok Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za 2013 rok W 2013 r. system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) tworzyły wzorem lat

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Marzena Kowalska

UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Marzena Kowalska UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Marzena Kowalska Polskie przekłady literatury światowej przed uhonorowaniem autorów Nagrodą Nobla - na przykładzie literatury francuskojęzycznej Studium bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

Komunikaty i materiały

Komunikaty i materiały Komunikaty i materiały REPOZYTORIUM CYFROWE INSTYTUTÓW NAUKOWYCH RCIN marketing instytucji naukowych i badawczych REPOZYTORIUM CYFROWE INSTYTUTÓW NAUKOWYCH RCIN mgr Kamila Kaczyńska Instytut Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

ISSN 0137-2734. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009

ISSN 0137-2734. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 ISSN 0137-2734 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 Warszawa 2010 Biblioteka Narodowa Spis treści Wstęp Tomasz Makowski 5 Kalendarium 11 Gromadzenie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH

BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY ANETA DRABEK BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH PRACA DOKTORSKA NAPISANA POD KIERUNKIEM PROF. DR HAB. IRENY MARSZAKOWEJ-SZAJKIEWICZ

Bardziej szczegółowo