SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE BIBLIOGRAFIA STAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE BIBLIOGRAFIA STAN 1.07.2008"

Transkrypt

1 DOKUMENTY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NR 01/2008 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE BIBLIOGRAFIA STAN WYDANIE I WERSJA 2.1 OPRACOWAŁ: JERZY S. NOWAK

2 Seria: DOKUMENTY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NR 1/2008 Recenzenci: Copyright 2008 Polskie Towarzystwo Społeczeństwa Informacyjnego Copyright 2008 Jerzy S. Nowak ISBN: Redakcja techniczna: Jerzy S. Nowak Projekt okładki Marek J. Piwko Utwór w całości ani we fragmentach nie może być powielany ani rozpowszechniany za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczany ani rozpowszechniany w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich. Polskie Towarzystwo Społeczeństwa Informacyjnego Gliwice, skr. poczt. 18A tel./fax ( ), Dokument elektroniczny Oficyna Wydawnicza PTSI - Gliwice 2 Strona

3 Wprowadzenie Przedstawiona poniżej selektywna bibliografia dotycząca problematyki społeczeństwa informacyjnego w Polsce nie pretenduje do całościowego ujęcia tematu. Powstała w trakcie przygotowania konferencji i opracowań, a technokratyczne podejście autora sprawia, że pewne obszary są potraktowane marginalnie. Należą do nich m.in. głównie zagadnienia dydaktyki i szkolnictwa. W prezentowanej Bibliografii ujęto pozycję dotyczące problematyki społeczeństwa informacyjnego, Internetu (praktycznie z pominięciem tekstów i opracowań o charakterze technicznym), gospodarki opartej o wiedzę, o ile opracowanie w jakiś sposób odnosi się do społeczeństwa informacyjnego. Starano się zamieścić opracowania raczej o większej objętości, pomijając np. recenzje czy krótkie 1-2 stronicowe teksty. Nie ma również opracowań z gazet (dzienników) z nielicznymi wyjątkami (jak np. artykuł Umberto Eco z Gazety Wyborczej czy wywiady z wybitnymi osobistościami ze świata nauki). W następnym kroku pojawi się szereg pozycji z tygodnika ComputerWorld. Pojawiają się natomiast pozycje dotyczące zastosowań informatyki w administracji, strategii lizbońskiej, zagadnień e-learningu czy telepracy, ponieważ traktuje się je, jako nierozerwalnie związane z problematyką społeczeństwa informacyjnego. Opracowanie nie zawiera (jeszcze) natomiast wykazu odwołań do popularnych stron internetowych. Bibliografia wymienia opracowania zwarte pod warunkiem, że w całości dotyczą szeroko rozumianej problematyki społeczeństwa informacyjnego. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony ujęte są stosowne rozdziały autorskie z pokazaniem informacji o opracowaniu zwartym. Jak daje się zauważyć bibliografia dotyczy prawie wyłącznie opracowań wydanych w Polsce. W niniejszej bibliografii przyjęto konwencję uporządkowania wg pierwszych 4 liter nazwiska autora (w przypadku zespołów kilkuosobowych jest to pierwszy autor), co często zniekształca zwyczajowy porządek alfabetyczny nie wyklucza się zmiany w II wydaniu opracowania. Pozycje przewidziane do wydania w 2008 r. lub wymagające dodatkowych wyjaśnień i poszukiwań oznaczono kolorem czerwonym i kursywą. W celu ułatwienia dostępu do literatury na końcu zestawienia podano linki bibliograficzne do niektórych pozycji ujętych w wykazie są to pozycje zawierające szczególnie dużo wykorzystanej literatury lub zestawienia bibliograficzne sporządzone przez niektóre biblioteki publiczne (wojewódzkie lub pedagogiczne). Autor liczy na przekazanie uwag, poprawek i uzupełnień, które znajdą odbicie w II wydaniu opracowania. Ponadto z ogromną satysfakcją będą przyjęte kopie artykułów i opracowań z dokładnym opisem bibliograficznym. Uwagi prosimy kierować na adres lub 3 Strona

4 [1KIP1994] Raport 1 Kongresu Informatyki Polskiej, Poznań 1994, wg: , [2KIP1998] Raport 2 Kongresu Informatyki Polskiej, Poznań 1998, wg: [3KIP2003] Raport 3 Kongresu Informatyki Polskiej, Poznań 2003, wg [ABRA2002] Abramowicz Witold Obywatele społeczeństwa informacyjnego, CXO , [ABRA2003] Abramowicz Witold Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wątku edukacyjnego, In: Przygotowanie polskich szkół wyższych do uwarunkowań społeczeństwa informacyjnego, opr. Hnatuszko Renata, str , Wyd. Kancelaria Senatu, s.92, Warszawa 2003, ISBN , (konferencja r.) [ABRA2004] Abramowicz Witold Mobilne filtrowanie informacji narzędziem społeczeństwa informacyjnego, In: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne: materiały konferencyjne, (red. Daniłowicz Czesław) vol. I, str , Ofic. Wyd. Pol. Wrocławskiej, Wrocław 2004, ISBN [ABRA2005] Abramowicz Witold E-learning jako sposób akademickiego kształcenia dla społeczeństwa informacyjnego, In: Dąbrowski M., Zając M. (red.) Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, str , Wyd. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2005, ISBN , (konferencja Katowice ), [ACHL2003] Achleitner Herbert K. Społeczeństwo wiedzy i wirtualna edukacja, In: Kocójowa Maria (red.) Edukacja na odległość. Nowe technologie w informacji i bibliotekarstwie, str , Wyd. Uniw. Jagiellońskiego, Kraków 2003, ISBN X, ISSN [ADAM1999] Adamczyk Wojciech Media masowe w procesie budowania demokracji w Polsce ( ), Wyd. UAM Wydz. Nauk Społecznych, ss. 259, Poznań 1999, ISBN , [ADAM2001] Adamski Dariusz - Polska - w kierunku Europy Innowacyjności i Wiedzy, czy Społeczeństwa Szumu Informacyjnego?, [ADAM2002] Adamiec Marek Książki w sieci, In: Wrycza Stanisław, Wojtkowiak Jerzy (red.) Nauczanie na odległość, Wyzwania tendencje aplikacje, str , Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, ISBN [ADAM2003] Adamski Andrzej Międzynarodowa kontrola cyberprzestępczości, In: Zasępa T., Chmura R. (red.) Internet i nowe technologie ku społeczeństwu przyszłości, str , Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2003, ISBN [ADAM2003a] Adamski Dariusz Podpora przyszłej władzy: wiedza, czy nieład informacyjny? Przypadek Polski. In: e-biuletyn nr 1/2003, Wyd. Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniw. Wrocławskiego, Wrocław 2003, dok. elektron., dostęp: [ADAM2004] Adamski Dariusz Rząd elektroniczny we wspólnocie europejskiej, In: e- Biuletyn nr 2/2004, Wyd. Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniw. Wrocławskiego, Wrocław 2004, dok. elektron., dostęp: [ADAM2006] Adamski Dariusz, Bernaczyk M. Znaczenie dyrektywy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, In: Elektroniczna Administracja nr 2/2006, str. 2 15, Wyd. CPI Sp. z o.o., ISSN , [ADAM2007] Adamczewski Piotr E-learning jako czynnik podnoszenia jakości kształcenia ekonomicznego, In: Materiały VIII Kongresu PTE, Warszawa listopad 2007, str , dostęp: Strona

5 [ADAM2008] Now Economy jako determinanta rozwoju społeczeństwa informacyjnego, In: Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, str , red. Hales Colin F., Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 568, Rzeszów 2008, ISBN , [ADAM2008a] Adamczewski Piotr E-przedsiębiorstwo w strukturze społeczeństwa informacyjnego, In: Fenomen Internetu, T.I, red. Szewczyk Agnieszka, Krok Ewa, str , Wyd. Hogben i Uniw. Szczeciński, Szczecin 2008, ISBN , ISBN [AFTA2004] Aftański Andrzej Kompetencje informatyczne i moralne nauczycieli w dobie budowy społeczeństwa informacyjnego, In: Kultura i Edukacja, nr 1/2004, str , Wyd. A. Marszałek, Toruń 2004, ISSN X [AKAD2005] Akademicka społeczność informacyjna: na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutnizcej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i akademii Ekonomicznej, red. Haber Lesław W., Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH, s.370, Kraków 2005, ISBN , [ALEK2005] Aleksandrowicz Renata Biblioteka w życiu ludzi starszych, In: Oblicza kultury książki. Prace i studia z bibliologii i informacji naukowej,red. Komza Małgorzata, str , Wyd. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław 2005, ISSN , ISBN , [ALMA2005] Kolpak, M. Bezpieczeństwo jako fundament budowy Społeczeństwa Informacyjnego w JST (Jednostkach Samorządu Terytorialnego), Ciechocinek 2005; wg: [ANDR2008] Andrzejuk Artur, Niepsuj Jerzy Aspekty społeczno-ekonomiczne cyfryzacji mediów elektronicznych, In: Digitalizacja a rynek mediów w Polsce, red.klimski Tadeusz, Niepsuj Jerzy, str , Wyd. UKSW, Warszawa 2008, ISBN , [ANTC2002] Antczak B. Modele edukacji a gospodarka rynkowa, In: Transformacje nr 1-4/2001 i 1-4/2002, str , ISSN , [AUGU2005] Augustynek Andrzej Nadmierne używanie Internetu: uzależnienie, kompulsja czy fascynacja?, In: Akademicka społeczność informacyjna: na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej, red. Haber Lesław W., str , Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH, s.370, Kraków 2005, ISBN , [BAB2006] Bab Adam, ks. Katecheza w obliczu wyzwań społeczeństwa informacyjnego, In: Katecheta nr 6/2006, str , Wyd. Księg. Sw. Wojciecha, Poznań 2006, ISSN , [BABI2006] Babik Wiesław Polska terminologia języków informacyjno - wyszukiwawczych w dobie globalizacji, In: Zagadnienia Informacji Naukowej, nr 1(87) 2006, str. 3 13, Wyd. Stow. Bibl. Polskich, Warszawa 2006, PL ISSN , [BACI2006] Baciak Przemysław Internet Agora XXI wieku? Rozważania w świetle teorii demokracji deliberatywnej autorstwa Juergena Habermasa, In: Global Media Journal Polish Edition nr 2(2), Fall 2006, str , ISSN (dokument elektroniczny) dostęp , [BACZ2007] Baczko Tadeusz, Krzywina Ewa Możliwości wykorzystania gospodarki opartej o wiedzę do zmniejszenia dystansu rozwojowego gospodarki Polski, In: Materiały VIII Kongresu PTE, str , Warszawa listopad 2007, dostęp: [BADA2004] Badanie postaw przedstawicieli samorządu terytorialnego wobec Internetu, Pentor, Warszawa 2004, wg: [BALC1990] Balcerek Marian Aktualne problemy wychowania u progu społeczeństwa informacyjnego, In: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Łączności im. Płk. B. Kowalskiego - Rozwój telekomunikacji a perspektywy społeczeństwa informacyjnego. Konferencja Naukowa, str , Zegrze, wrzesień 1990, ISBN - brak 5 Strona

6 [BALL2007] Ball Philip Masa krytyczna. Jak jedno z drugiego wynika Wyd. Insignis, s.655, Kraków 2007, ISBN , (rozdz ) [BALW2006] Bal-Woźniak Teresa Dylematy kształtowania innowacyjności gospodarki Polski, In: Patrycki Sławomir (red.) Nowa ekonomia a społeczeństwo, T.2, str , Wyd. KUL, Lublin 2006, ISBN {BSL} [BALW2008] Bal-Woźniak Teresa Społeczeństwo informacyjne społeczeństwem innowacyjnym, In: Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, str , red. Hales Colin F., Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 568, Rzeszów 2008, ISBN , [BAMN2006] Batorski Dominik., Marody Mirosława., Nowak Andrzej (red.) Społeczna przestrzeń Internetu, Wyd. SWPS Academica, Warszawa 2006, ISBN [BANA2004] Banacka Marianna Współczesne bariery w dostępie do informacji kilka uwag w związku z ich typologiami i rodzajami, In: Drzewiecki Marcin, Majewska Mirosława (red.) Biblioteka w społeczeństwie informacyjnym. Edukacja informacja media, str , Wyd. CEBID, Warszawa 2005, ISBN , mat. konf. Jarocin 2004, [BANA2006] Banacka Marianna Pedagogika biblioteczna w społeczeństwie wiedzy, In: Majewska Mirosława, Walczak Marian (red.) Pedagogika biblioteczna w społeczeństwie informacyjnym, str , Wyd. CEBID, s.150, Warszawa 2006, ISBN , (konferencja Jarocin ) [BAND2002] Bandosz Marcin - Telepraca w aspekcie społeczno-ekonomicznym - zagrożenia, In: V Konferencja Problemy Społeczeństwa Globalnej Informacji, Szczecin 2002, [BAND2006] Bandosz Marcin Rozwój usług e-goverment w Polsce, In: Stachowicz Jan, Straszak Andrzej, Walukiewicz Stanisław (red.) - Badania operacyjne i systemowe 2006, T.3 - Wiedza systemowa dla rozwoju regionów i przedsiębiorstw w Polsce, str , Wyd. EXIT, Warszawa 2006, ISBN [BANG1994] Europa a globalne społeczeństwo informacyjne. Zalecenia dla Komisji Europejskiej Raport Bangemanna wg :15; :18; In: Bliźniuk G., Nowak J. S. (red.) Społeczeństwo informacyjne. Doświadczenie i przyszłość., str , Wyd. PTI Oddz. Górnośląski, Katowice 2006; ISBN , ISBN , [BARA2002] Barańska Anna Kształtowanie nowej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego Raport nr 203, Wyd. Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa, marzec 2002, [BARA2003] Baran Grzegorz Komunikacyjna redukacja ryzyka w społeczeństwie informacyjnym, In: Społeczeństwo informacyjne: Wiedza Praca Rozwój, red. Sewera Wit, Baran Grzegorz, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości poz. 45, str , Ofic. Wydawnicza Text, Kraków 2003, ISBN , [BARA 2004] Barańska Bogumiła Czy zmierzamy do społeczeństwa informacyjnego? In: Haber L. (red.) Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, T. I [konferencja czerwiec 2003] str , Wyd. AGH, Kraków 2004, ISBN [BARC2004] Barczak Andrzej - Technologie informacyjne a kształtowanie rynku pracy - szanse i zagrożenia In: Straszak Andrzej, Owsiński Jan W. (red.) - Badania operacyjne i systemowe 2004, T.3 Na drodze do społeczeństwa wiedzy, str , Wyd. EXIT, Warszawa 2004, ISBN [BARC2004a] Barczak Andrzej Problemy i wyzwania zdalnej edukacji, In: Straszak Andrzej, Owsiński Jan W. (red.) - Badania operacyjne i systemowe 2004, T.3 Na drodze do społeczeństwa wiedzy, str , Wyd. EXIT, Warszawa 2004, ISBN [BARC2005] Barczak Beata Dorota Rozwój społeczeństwa informacyjnego a przemiany struktur i procesów administracji publicznej In: Kozioł Leszek (red.) Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym: materiały konferencji naukowej, str. 7 17, Wyd. Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 325, Tarnów 2005, ISBN , 6 Strona

7 [BARC2005a] Barczak Andrzej, Sydoruk Tadeusz Model edukacji w społeczeństwie informacyjnym. Czy komputer zastąpi nauczyciela? In: Szewczyk Agnieszka (red.) Komputer przyjaciel czy wróg?, str , Wyd. Uniw. Szczeciński, s.435, Szczecin 2005, ISBN , [BARC2007] Barczak Andrzej Architektura usługowa jako model funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego, In: Szewczyk Agnieszka (red.) Problemy społeczeństwa informacyjnego, T.1 str , Uniw. Szczeciński WNEiZ, Szczecin 2007, str. 516, ISBN , [BARC2008] Barczak Andrzej Rozwój technologii komputerowych prognozy a rzeczywistość, In: Fenomen Internetu, T. II, red. Szewczyk Agnieszka, Krok Ewa, str , Wyd. Hogben i Uniw. Szczeciński, Szczecin 2008, ISBN , ISBN , [BARD2005] Bard Alexander, Soderqvist Jan - Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, ISBN , [BARG2003] Bargieł Andrzej, Szczepański Paweł Information society in long-term plan of National Institute of Telecommunications, In: Sixth International Conference on Research for Information Society Warszawa , Mat. konferencyjne vol. B, str. 3 15, Wyd. Inst. Łączności, Warszawa 2003, dok. elektroniczny (prezentacja), dostęp: [BARN2008] Barney Darin -Społeczeństwo sieci, Wyd. Sic!, s.230, Warszawa 2008, ISBN , [BART2004] Bartczak K. Problemy z zarządzaniem Internetem w globalnym społeczeństwie informacyjnym, In: Wiadomości Telekomunikacyjne. Wiadomości telekomunikacyjne, rocznik LXXIII, nr 11/2004, str , ISSN [BART2004a] Bartosik Joanna, Korczyński Waldemar, - O pewnej definicji demokracji w społeczeństwie informacyjnym, In: Szewczyk Agnieszka (red.) - Informacja dobra lub zła nowina. Problemy społeczeństwa globalnej informacji, str , Wyd. Uniw. Szczeciński, Szczecin 2004, ISBN [BART2008] Bartosik Małgorzata, Wojczyk Sebastian Internet nowoczesnym narzędziem informatycznym w neurochirurgii, In: Fenomen Internetu, T. II, red. Szewczyk Agnieszka, Krok Ewa, str , Wyd. Hogben i Uniw. Szczeciński, Szczecin 2008, ISBN , ISBN , [BATO2003] Batorski, Dominik Ku społeczeństwu informacyjnemu rodz.7 In: Czapiński Janusz, Panek Tomasz (red) - Diagnoza społeczna Warunki i jakość życia Polaków, Wyd. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, str , Warszawa 2003, oraz: wg: [BATO2004] Batorowska Hanna - Centrum Informacyjne miejscem propagowania i rozwoju kultury informacyjnej w szkole, Konferencja Warszawa, dostęp: [BATO2005] Batorski Dominik Internet a nierówności społeczne, In: Studia Socjologiczne nr 2/2005 (177), Warszawa 2005, ISSN , [BATO2005a] Batorski Dominik Internet w Polsce. Niektóre społeczne aspekty korzystania z nowych mediów. In: Studia Medioznawcze nr 3 (22) 2005, str , ISSN [BATO2005b] Batorski Dominik Internet a usieciowienie relacji społecznych, In: Kultura Współczesna nr 1 (43) 2005, str , ISSN: , [BATO2005c] Batorski Dominik Korzystanie z nowych technologii: uwarunkowania, sposoby i konsekwencje, In: Czapiński Janusz, Panek Tomasz (red) - Diagnoza społeczna Warunki i jakość życia Polaków, Wyd. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, rozdz. 7 - str , Warszawa , oraz Wyd. Vizja Press&IT, Warszawa 2006, ISBN , [BATO2005c] Batorowska Hanna Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej, In: Komputer w Edukacji Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe (red. Morbitzer J.), 7 Strona

8 str , Wyd. Naukowe Akad. Pedagogicznej, Kraków 2005, ISBN , (konf Kraków) [BATO2006] Batorski Dominik Uwarunkowania korzystania z komputerów i Internetu oraz ich zmiany w latach , In: Bliźniuk G., Nowak J. S. (red.) Społeczeństwo informacyjne. Doświadczenie i przyszłość., str , Wyd. PTI Oddz. Górnośląski, Katowice 2006, ISBN , [BATO2006a] Batorski Dominik Cyfrowy podział w Polsce: nowe technologie a szanse życiowe i wykluczenie społeczne, str , In: Batorski D., Marody M., Nowak A. (red.) Społeczna przestrzeń Internetu, Wyd. SWPS Academica, Warszawa 2006, ISBN [BATO2006b] Batorski Dominik Korzystanie z Internetu przemiany i konsekwencje dla użytkowników, In: Jonak Łukasz, Mazurek Paweł, Olcoń Marta i in. (red.) Re: Internet Społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, str , Wyd. WAiP, Warszawa 2006, ISBN , [BATO2006c] Batorowska Hanna Klienci bibliotek w erze dostępu do informacji, In: Komputer w edukacji: 16 ogólnopolskie sympozjum naukowe (red. Morbitzer Janusz), str , Wyd. Akademia Pedagogiczna, Kraków 2006, s. 288, ISBN , [BATO2007] Batorski Dominik - Uwarunkowania i konsekwencje korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, In: Czapiński Janusz, Panek Tomasz (red.) Diagnoza społeczna Warunki i jakość życia Polaków. Raport. Str , Rozdz. 7, Wyd. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa [BATO2007a] Batorski Dominik, Olechnicki K. Wprowadzenie do socjologii Internetu, In: Studia Socjologiczne nr 3 (186) 2007, str. 5-14, ISSN , [BATO2007b] Batorski Dominik - Podstawy społeczeństwa informacyjnego w Polsce, In: Marody Mirosława (red.) Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, str , Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2007, ISBN [BAUE2001] Bauer Z. Ludzie w sieci. Czy Internet zmienia nasz światopogląd? In: Kołodko G.W. (red.) Nowa gospodarka i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych. Str , Wyd. WSPiZ, Warszawa 2001, ISBN , [BAUM2000] Bauman Zygmunt Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika., Wyd. PIW, Warszawa 2000, ISBN , [BAUM2007] Bauman Zygmunt Płynna nowoczesność, Wyd. Literackie, s. 343, Kraków 2007, ISBN , [BAZE2000] Bazewicz Mieczysław Wizja społeczeństwa ery komunikacji, informacji i wiedzy XXI wieku, Wyd. Silesia s.c. i Pol.Tow.Systemowe, s.286,wrocław 2000, ISBN X [BAZI2006] Baziuk Katarzyna Pracownicy biblioteki bibliotekarze czy pracownicy wiedzy? Problematyka zawodu i kierowania. In: Grysa Krzysztof (red.) Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Zeszyty naukowe 3, str , Wyd. Wyższa Szkoła Handlowa SCENO, Kielce, 2006, ISBN: [BAZU2002] Bazuń Dorota, Trzop Beata Edukacja informacyjna i medialna jako elementy procesu kształtowania się społeczeństwa informacyjnego w Polsce, In: Haber L. (red.) Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe, str , Wyd. AG-H, Kraków 2002, ISBN , [BĄCZ2006] Bączek Piotr Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo państwa polskiego, Wyd. A. Marszałek, s. 250, Toruń 2006, ISBN , ISBN , [BĄKI2000] Bąkiewicz Anna (red.) Gospodarka i społeczeństwo w dobie globalizacji, Wyd. Akademickie Dialog, str. 271, Warszawa 2000, ISBN , (konferencja w UW grudzień 1999), lok. BŚl. [BECK2004] Beck Ulrich Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005, ISBN , {wyd. oryginalne Frankfurt a/main, 1986} [BECK2004a] Beck Ulrich Globalizacja kosmopolityczna. Twórcze samounicestwienie 8 Strona

9 się porządku światowego, In: Przegląd Polityczny nr 64/2004, str , ISSN , {tekst oryginalny: Internationale Politik nr 7/2003} [BECK2004b] Beck Ulrich Władza i niemoc w czasach globalizacji, (rozmowa z Brigitte Neumann), In: Przegląd Polityczny nr 64/2004, str , ISSN [BECK2005] Beck Ulrich Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej. Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005, ISBN , [BEDN2000] Bednarek Józef Edukacyjne wyzwania społeczeństwa informacyjnego, In: Media a Edukacja, III Międzynarodowa Konferencja, red. Strykowski Wacław, str , Wyd. empi2, Poznań 2000, ISBN , (konf Poznań) [BEDN2001] Bednarek-Michalska Bożena, - Budować społeczeństwo informacyjne bez bibliotekarzy?, In: EBIB nr 2 /2001 ISSN , [BEDN2002] Bednarek Józef Media w nauczaniu. Szkoła, Dydaktyka, Zadania, Wyd. MIKOM, Warszawa 2002, s.342, ISBN X, rozdz. 4 i 14 [BEDN2002a] Bednarek-Michalska Bożena Elektroniczne zasoby informacyjne Polski. Analiza sytuacji i propozycja integrowania inicjatyw, In: Udział bibliotek akademickich w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce potencjał, możliwości, potrzeby, red. Derfert-Wolf Lidia; str , Wyd. Uczelniane AT-R, ss. 223, Bydgoszcz 2002, ISBN , (konf V.2002, Bydgoszcz 50-lecie Akademii Techniczno- Rolniczej)- BUŚ, [BEDN2004] Bednarz Marek Demokracja uczestnictwa i społeczeństwo informatyczne a szanse przezwyciężenia nierówności społecznych, In: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Polityka społeczno-ekonomiczna, Zeszyt Nr 4, Red. Woźniak Michał Gabriel, str , Wyd. Uniw. Rzeszowski Kat. Teorii Ekonomii i MITEL, s.436, Rzeszów 2004, ISBN [BEDN2005] Bednarek Józef Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych, Wyd. Akademia Pedagogiki Specjalnej, s.291, Warszawa 2005, ISBN , [BEDN2005a] Bednarek-Michalska Bożena - Wolny dostęp do informacji i wiedzy czy wykluczenie edukacyjne? Trendy światowe a Polska. EBIB nr 2 (63)/2005, ISSN , [BEDN2007] Bednarek Józef Edukacyjne aspekty manipulacji w cyberprzestrzeni, In: Manipulacja Media Edukacja, red. Siemieniecki Bronisław, str , Wyd. A. Marszałek, Toruń 2007, ISBN , (mat. konf , Toruń) [BEDN2008] Bednarek Józef, Lubina Ewa Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki, Wyd. PWN, Warszawa 2008, ISBN , [BELI2008] Beliczyński Jan Radio w warunkach rozwoju technologii informacyjnej i komunikacyjnej, In: Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, red. Hales Colin F., str , Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 568, Rzeszów 2008, ISBN , [BELL1975] Bell Daniel Nadejście społeczeństwa postindustrialnego. Próba prognozowania społecznego, Inst. Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu Archiwum Przekładów i Opracowań, s części, Warszawa 1975, na prawach rękopisu, [BELL1990] Bell Daniel Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, In: Znak, nr (425/426) 1990, str , ISSN X [BELL1994] Bell Daniel Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994, ISBN [BELL2004] Bell Daniel. Społeczeństwo postindustrialne cz. I, In: Przegląd Polityczny nr 64/2004, str , ISSN , [BELL2004a] Bell Daniel. Społeczeństwo postindustrialne cz. II, In: Przegląd Polityczny nr 65/2004, str , ISSN [BELL2004b] Bell Daniel. Społeczeństwo postindustrialne cz. III, In: Przegląd Polityczny nr 66/2004, str , ISSN , [BELL2007] Bell Daniel Wojna kultur zastąpiła wojnę klas, (wywiad) In: Dziennik Europa , 9 Strona

10 [BEM1998] Bem Daniel J., Więckowski Tadeusz W., Zieliński Ryszard J. Systemy multimedialne, In: KST 98, t. A, str , Wyd. Instytut Telekomunikacji PW, Bydgoszcz 1998, ISSN , [BEM1998a] Bem Daniel J., Więckowski Tadeusz W., Zieliński Ryszard J. Usługi multimedialne, In: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały konferencyjne MISSI 1998, (red. Daniłowicz Czesław), str. 9 22, Ofic. Wyd. Pol. Wrocławskiej, Wrocław 1998, ISBN , (konf ) [BEM1999] Bem Daniel Józef Telekomunikacja u progu XXI wieku, In: Internet Wrocław 99. I Ogólnopolska Konferencja Internet Wrocław 99. Materiały Konferencyjne, Wrocław r., str. 7 35, Ofic. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000, ISBN , [BEM2005] Bem Daniel J. Internet trzeci przełom w rozwoju telekomunikacji, In: Internet 2005 Biblioteka Teleinformatyczna Tom 1, red. Bem Daniel J., Kasprzak Andrzej, Szymanowski Mirosław, Więckowski Tadeusz, str. 7 13, Ofic. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005, ISBN , [BEND1994] Bendyk Edwin Świat społeczeństwa informatycznego, In: Sprawy Nauki nr 5/1994, str , ISSN , [BEND1995] Bendyk Edwin. Społeczeństwo informatyczne, [zapis dyskusji z T. Hofmoklem i J.K. Frąckowiakiem], Computerworld nr 4/1995, [BEND2000] Bendyk Edwin, Górski Artur Bajka o złym Internecie, In: Polityka nr 21 (2246) , str. 90, [BEND2002] Bendyk Edwin. Wojna wirtualna, In: Res Publica nr 4/2002 str. ISSN [BEND2002a] Bendyk Edwin. 24/7/365 Państwo informacyjne, Res Publica nr 7/2002, [BEND2003] Bendyk, Edwin. Świt społeczeństwa sieciowego, prezentacja Konferencja PTI Mrągowo 2003, [BEND2005] Bendyk Edwin - Kultura chce być wolna. Wstęp do: Lessig L. Wolna Kultura. W jaki sposób wielkie media wykorzystują technologię i prawo, aby blokować kulturę i kontrolować kreatywność, str , Wyd. Szkolne i Pedagogiczne SA, Warszawa 2005, ISBN [BEND2005a] Bendyk. Edwin. Kody kultury w epoce cyfrowej, In: Kultura Współczesna nr 1 (43) 2005, str , ISSN: , [BEND2006] Bendyk Edwin. Przyszłość pracy. Polska, Czechy, Słowacja. In: [BEND2007] Bendyk Edwin., - Broń masowego tworzenia, In: Woźniak-Kasperek J, Franke J. (red.) Biblioteki cyfrowe. Projekty, realizacje, technologie, Wyd. Stow. Bibl. Polskich, str , Warszawa 2007, ISBN [BEND2007a] Bendyk Edwin., Hofmokl.Justyna., Kulisiewicz Tomasz., Tarkowski Arek. - Kultura 2.0, Polskie Wyd. Audiowizualne, Warszawa 2007, [BEND2007b] Bendyk Edwin Media i komunikacja społeczna w Polsce, In: Szomburg J. (red.) W poszukiwaniu kompasu dla Polski, str ,Wyd. Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową, Gdańsk 2007, ISBN , (II Kongres Obywatelski) [BEND2008] Bendyk Edwin Utopia posthumanizmu, In: Spotkania z utopią w XXI wieku, red. Żuk Piotr, str , Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2008, ISBN , [BENI2007] Benisławska Anita Wpływ Aleksandra Macedońskiego na rewolucję naukową w III w. pne., In: Zagadnienia Naukoznawstwa nr 2(172) 2007, str , ISSN , [BERB2002] Berbeka Janina Urządzenia technologii informacyjnej w gospodarstwach domowych w Europie Środkowej, In: Wiadomości Statystyczne, Rok XLVII, nr 7/ 2002, str IV str. okładki, ISSN X [BERB2004] Berbeka Jadwiga Zachowania konsumentów w krajach UE jako przejaw kształtowania się społeczeństwa informacyjnego, In: Marketing, handel, konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, red. Gregor Bogdan, Folia Oeconomica t.2 nr 179, Wyd. UŁ, Łódź 2004, ISSN Strona

11 [BERE2004] Berezenko Bogdan Utrwalenie w prawie ukraińskim idei społeczeństwa informacyjnego, In: Haber Lesław (red.) Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, T. I [II konferencja czerwiec 2003] str , Wyd. AGH, Kraków 2004, ISBN [BERE2004a] Bereziński Mirosław (red.) Polska szkoła wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego: interdyscyplinarność, komputery i Internet w nauczaniu, Wyd. WSISiZ, s. 297, Warszawa 2004, ISBN [BIAŁ2003] Białecki Ireneusz Opinia publiczna i polityka naukowa w społeczeństwie wiedzy, In: Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 2/22/2003, str , Wyd. Centrum Badań Polityki Naukowej i Szk. Wyższego, Uniw. Warszawskiego, Warszawa 2003, ISSN [BIAŁ2006] Białobłocki Tomasz, Moroz Janusz Nowoczesne techniki informacji i komunikacji ich rozwój i zastosowanie, In: Witkowska Marta, Cholawo-Sosnowska Kamila (red. nauk.) Społeczeństwo informacyjne. Istota. Rozwój. Str , Wyzwania Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, ISBN , ISBN , [BIBL2006] Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej , Wyd. Pol. Łódzka, Łódź 2006, ISBN [BIBL2007] Biblioteki publiczne w liczbach 2006, Wyd. Bibl. Narodowa, Warszawa 2007, dok. elektroniczny, ISBN , ISSN , [BIEB1998] Bieber Christoph Najpierw serfować, potem wybierać? Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych a Internet. In: Transit. Przegląd Europejski, Z , str , Wyd. Aureus, Kraków 1998, ISSN [BIEŃ2005] Bieńkowska Barbara Książka na przestrzeni dziejów, Wyd. CEBID, Warszawa 2005, ISBN X, (rozdz. XI str ) [BIER2004] Bierówka Joanna P. Zasada wzajemności w społeczeństwie informacyjnym, In: Haber Lesław (red.) Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, T. II str , [II konferencja czerwiec 2003] Wyd. AGH, Kraków 2004, ISBN [BIER2004] Bierówka Joanna P. Communitas Zasada wzajemności Internet, In: Studia Humanistyczne, Tom 2, 2004, str , Wyd. AGH, Kraków 2004, ISSN , [BIER2007] Bierówka Joanna P. Internet jako źródło postaw prospołecznych, In: Studia Socjologiczne, nr 3 (178) 2007, str , ISSN , [BIER2007a] Bierówka Joanna P. Funkcje społeczne komunikacji interpersonalnej online, In: Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną, red. Fras Joanna, str , Wyd. Adam Marszałek, ss.471, Toruń 2007, ISBN , [BISC2004] Bischoff Frank M. Wpływ technik cyfrowych na profil zawodowy archiwisty wyzwania w zakresie kształcenia i szkolenia archiwistów, In: Archeion t. CVII Problemy archiwistyki: Informatyzacja, str , Warszawa 2004, ISSN , [BLIN2006] Blinder Alan S. Offshoring kolejna rewolucja przemysłowa, In: Studia Regionalne i Lokalne, nr 4 (26) 2006, str. 5 18, ISSN [BLIŹ2005] Bliźniuk Grzegorz, Nowak Jerzy S. (red.) Społeczeństwo informacyjne Wyd. PTI Oddz. Górnośląski, Katowice 2005, ISBN , [BLIŹ2006] - Bliźniuk Grzegorz, Nowak Jerzy S. (red.) Społeczeństwo informacyjne. Doświadczenie i przyszłość., Wyd. PTI Oddz. Górnośląski, Katowice 2006, ISBN , [BLIŹ2006a] Bliźniuk Grzegorz, Bednarski Igor, Bogucki Dariusz, Ozga Waldemar, Słowikowski Marek Strategia informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej. Zasadnicze kierunki, In: Myśl Wojskowa nr 1/2006 str , ISSN [BLIŹ2007] Bliźniuk Grzegorz Informatyzacja. Skuteczne narzędzie do usprawnienia funkcjonowania administracji, In: Nowoczesna administracja skarbowa tom 3, red. Gilowska Zyta, Tadeusiewicz Ryszard, Tchórzewski Jerzy, str , Wyd. Difin, Warszawa 2007, ISBN , (mat. konf Warszawa, Min.Finansów) 11 Strona

12 [BLOK2001] Blok Zbigniew (red.) Człowiek i Społeczeństwo T.19: Społeczne problemy globalizacji, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2001, s.192, ISSN , ISBN X [BOBE2008] Bober Wojciech Jerzy - Powinność w świecie cyfrowym. Etyka komputerowa w świetle współczesnej filozofii moralnej, Wyd. Akad. i Profesjonalne, ss. 206, Warszawa 2008, ISBN [BOBR2006] Bobrowicz Wojciech Internet kultura edukacja, Ofic. Wydawnicza Verba, s.183, Lublin 2006, ISBN (rozdz. 1) [BOCI1997] Bocian Andrzej F. (red.) Integracja europejska w obliczu ery informacyjnej (postindustrialnej). Raport, nr 46 - Wyd. Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1997, ISSN , [BOGD2004] Bogdanov Dusan Społeczeństwo informacyjne jako determinanta zmian językowych, In: Haber Lesław (red.) Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, T. II str , [II konferencja czerwiec 2003] Wyd. AGH, Kraków 2004, ISBN [BOGU2005] Bogucki Dariusz egoverment w Unii Europejskiej. In: eadministracja nr 1/2005 str , Wyd. CPI sp. z o.o, ISSN [BOLE2008] Bolek Cezary, Papińska-Kacperek Joanna Wybrane aspekty dystrybucji treści elektronicznych w społeczeństwie informacyjnym, In: Fenomen Internetu, T. II, red. Szewczyk Agnieszka, Krok Ewa, str , Wyd. Hogben i Uniw. Szczeciński, Szczecin 2008, ISBN , ISBN , [BOLT1990] Bolter David Człowiek Turinga. Kultura Zachodu w wieku komputera. PIW, s.368, Warszawa 1990, ISBN BSL [BOLT2005] Bolter Jay David Komputer: maszyna i narzędzie, In: Media w komunikacji społecznej w XX wieku: antologia, red. Hopfinger Maryla, Wyd. Oficyna Naukowa, wyd. 2 popr., Warszawa 2005, ISBN , [BORA2004] Borawska Katarzyna Wykorzystanie technologii informacyjnej w szkole a efektywność procesu kształcenia. Przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym, In: Edukacja informacyjna: Nowoczesne technologie informacyjne w procesie kształcenia i wychowania, (red. Wenta Kazimierz, Perzycka Elżbieta), str , Wyd. Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, Szczecin 2004, s.351, ISBN [BORC2007] Borcuch Artur Rola społeczeństwa wirtualnego i pieniądza elektronicznego w rozwoju globalnej i cyfrowej gospodarki, In: Materiały VIII Kongresu PTE, str , Warszawa listopad 2007, [BORK2002] Borkowski Filip Rozwój rynku usług telekomunikacyjnych w Unii Europejskiej, In: Studia Europejskie nr 4/2002, str , ISSN X [BORK2004] Borkowski Filip Polityka Unii Europejskiej w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego, In: Polska w Europie nr 2 (46)/2004 str , Wyd. Fundacja Polska w Europie, Warszawa 2004, ISSN [BORK2007] Borkowski Igor E-exclusion nowy obszar generowania nierówności społecznych, In: Klebaniuk Jarosław (red.) Oblicza nierówności społecznych, Studia interdyscyplinarne, str , Wyd. Eneteia, s.621, Warszawa 2007, ISBN , [BORK2007a] Borkowski Igor Edukacja medialna w społeczeństwie wiedzy prezentacja projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, In: Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną, red. Fras Joanna, str , Wyd. Adam Marszałek, ss.471, Toruń 2007, ISBN , [BORO1996] Borowski Z. Ideologia społeczeństwa Informacyjnego a Internet, nternet.html+zacher+l&hl=pl&ct=clnk&cd=85&gl=pl&lr=lang_pl [BORO2002] Borowik Regina, Borowik Barbara Przemiany świadomości kulturowej w dobie społeczeństwa informacyjnego, In: Haber L. (red.) Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe, str , Wyd. AG-H, Kraków 2002, ISBN , 12 Strona

13 [BORO2002a] Borowik Barbara, Borowik Regina Technologie informatyczne a zmiany w procesie kształcenia szkoły wyższej, In: Innowacje w Edukacji Akademickiej, nr 2/2002 (2), str , Wyd. WSH-E, Łódź 2002, ISSN [BORO2004] Borowik Regina, Borowik Barbara - Antynomie podmiotowości, jako wyraz sprzeczności doby globalnego społeczeństwa informacyjnego, In: Pająk Kazimierz, Zduniak Andrzej (red.) Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego cz.1, str , Wyd. Elipsa, Poznań Warszawa 2004, ISBN oraz: [BORO2004a] Borowik Barbara, Borowik Regina Mechanizmy funkcjonowania społeczeństwa sieci Manuela Castellsa, In: Haber Lesław (red.) Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, T. I [II konferencja czerwiec 2003] str , Wyd. AGH, Kraków 2004, ISBN [BORO2004b] Borowik Regina, Borowik Barbara Rozwój kulturowy a rozwój technologiczny i ich wzajemne stykulacje i bariery, In: Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość? Tom II, red. Haber Lesław H., str , Wyd. AGH, Kraków 2004, ISBN , (konf. czerwiec 2003, Kraków) [BORO2004c] Borowska Alina Kształcenie dla przyszłości, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2004, ISBN , [BORO2007] Borowik Bohdan Edward, Borowik Barbara Prymat kultury jako warunek cywilizacyjnego rozwoju, In: Społeczeństwo informacyjne, red. Wódz Kazimiera, Wieczorek Tadeusz, str , Wyd. Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2007, ISBN , [BORT2003] Bortkiewicz Paweł Kulturowe i etyczne podłoże wyzwań społeczeństwa informatycznego, In: Węcławski Tomasz (red.) Rzeczywistość wirtualna pytania teologiczne, str , Wyd. UAM Wydz. Teologiczny, Zeszyt Colloquia Disputationes nr 1, Poznań 2003, ISBN , [BORU2007] Borucki Wojciech, - Zmiany w sektorze telekomunikacyjnym w kierunku swobody wyboru dla użytkownika, In: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 2007, Przegląd Telekomunikacyjny nr 8-9/2007 str , ISSN [BOTK1982] Botkin, James.W., Elmandjra Mahdi., Malitza Mircea Uczyć się bez granic. Jak zewrzeć lukę ludzką? Raport Klubu Rzymskiego. PWN, Warszawa 1982, ISBN [BÓGD2003] Bógdał-Brzezińska Agnieszka, Gawrycki Marcin F. Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie, Fundacja Studiów Międzynarodowych i Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa, 2003, ISBN i ISBN [BÓGD2003a] Bógdał-Brzezińska Agnieszka Polska na drodze dostosowań do modelu społeczeństwa informacyjnego Unii Europejskiej, In: Prawo, instytucje i polityka w procesie globalizacji, red. Haliżak Edward, Kuźniar Roman, str , Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2003, ISBN , [BÓGD2004] Bógdał-Brzezińska Agnieszka Rosja, Ukraina, Białoruś koncepcje społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, In; Stosunki Międzynarodowe nr 3-4 (t.30) 2004, str , Wyd. UW, ISSN , [BÓGD2004a] Bógdał-Brzezińska Agnieszka, Gawrycki Marcin Florian Rola Internetu wobec procesów demokratyzacji w stosunkach międzynarodowych, In: Demokracja a nowe środki komunikacji społecznej, red. Adamowski Janusz, Jas Marta, str , Wyd. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2004, ISBN , [BRAC2006] Brachmański S. E-szkoła jako narzędzie wspomagające nauczanie tradycyjne, In: Internet 2006 Biblioteka Teleinformatyczna Tom 2, red. Bem Daniel J., Kasprzak Andrzej, Szymanowski Mirosław, Więckowski Tadeusz, str , Ofic. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006, ISBN , [BRAN1991] Branscomb Anna W. Prawo powszechne w świecie cybernetycznym, In: Świat Nauki nr 3/1991, str , ISSN Strona

14 [BRAT2006] Bratnicki M., Frąckiewicz-Wronka A. Zarządzanie sektorem ochrony zdrowia w regionie perspektywa społeczeństwa informacyjnego, In: Knosala R. (red.) Komputerowo zintegrowane zarządzanie t. I str , Wyd. Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2006, ISBN , [BROC1996] Brockman John (red.) Trzecia kultura, Wydawnictwo CIS, Warszawa 1996, ISBN , [BROC2005] Brockman John (red.) Nowy Renesans. Granice nauki, Wyd. CiS, s. 406, Warszawa 2005, ISBN , [BROJ2008] Brojak-Trzaskowska Małgorzata Wybrane aspekty budowania społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy na przykładzie województwa zachodnio-pomorskiego, In: Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, red. Hales Colin F., str , Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 568, Rzeszów 2008, ISBN , [BRON2006] Bronisz Urszula Koncepcje budowy społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej i ich konsekwencje dla Polski, In: Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją public relations promocja jednostek samorządu terytorialnego, red. Michałowski Stanisław, Mich Włodzimierz, str , Wyd. UMCS, Lublin 2006, ISBN , [BROS2007] Brosch Anna Kultura medialna młodzieży gimnazjalnej w obliczu ekspansji mediów elektronicznych, In: Chowanna Tom 2 (29) Edukacja w sytuacji zmiany społecznej, str , Wyd. Uniw. Śląskiego, Katowice 2007, PL ISSN X, [BRYC1998] Brycki Bogdan Nowoczesna komunikacja nowym problemem dla edukacji, In: Media a edukacja, II Międzynarodowa Konferencja, red. Strykowski Wacław, str , Wyd. empi2, Poznań 1998, ISBN , (konf kwietnia 1998 Poznań) [BSOU2006] Bsoul Magdalena Społeczeństwo obywatelskie w procesie globalizacji, In: Teorie i casusy globalizacji, red. Baecker Roman, Marszałek-Kawa Joanna, str , Wyd. A. Marszałek, Toruń 2006, ISBN , ISBN , [BUCH2007] Buchner-Jeziorska Anna Polska droga do społeczeństwa wiedzy, In: Siwik Anna (red.) Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego: Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Lesławowi H. Haberowi w 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej, str , Uczelniane Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2007, str. 459, ISBN , [BUCZ2005] Buczkowski Krzysztof Rola modelowej koncepcji kultury informatycznej w procesie wdrażania rozwiązań informatycznych wspierających funkcjonowanie organizacji, In: Szewczyk Agnieszka (red.) Komputer przyjaciel czy wróg?, Wyd. Uniw. Szczeciński, s.435, Szczecin 2005, ISBN , [BUDZ2001] Budzyńska Izabela Wybrane problemy systemów informacyjnych ubezpieczeń społecznych we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Irlandii Raport Nr 188, Wyd. Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa, luty 2001 [BUDZ2003] Budziewicz Agnieszka, Ładny Piotr Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce w aspekcie globalizacji gospodarki, In: Łapińska Anna (red.) Informacja w społeczeństwie XXI wieku, str , Wyd. UW-M, s.501, Olsztyn 2003, ISBN [BUDZ2004] Budziewicz Agnieszka, Ładny Piotr, - Rozwój e-administracji w Polsce elementem strategii informatyzacji kraju, In: Szewczyk Agnieszka (red.) - Informacja dobra lub zła nowina. Problemy społeczeństwa globalnej informacji, str , Wyd. Uniw. Szczeciński, Szczecin 2004, ISBN [BUDZ2004a] Budziewicz Agnieszka, Ładny Piotr E-usługi publiczne elementem rozwojowym w nowej gospodarce, In: Łapińska Anna, Wędrowska Ewa (red.) Informacja w społeczeństwie XXI wieku, str , Wydawn. UW-M, s.434, Olsztyn 2004, ISBN [BUDZ2005] Budziewicz-Guźlecka Agnieszka Wdrożenie koncepcji społeczeństwa informacyjnego poprzez analizę SWOT/TOWS globalizacji polskiego rynku, In: KST 2005, Bydgoszcz 2005??????????????????????????????????? 14 Strona

15 [BUDZ2006] Budziewicz-Guźlecka Agnieszka, - Warunki telekomunikacyjne czynnikiem koniecznym do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, str , In: Niedzielska Elżbieta, Dudycz H., Dyczkowski M. (red.) Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Wyd. Akademii Ekonomicznej Prace naukowe tom nr 1134, Wrocław 2006, ISSN [BUDZ2006a] Budziewicz-Guźlecka Agnieszka Dostęp do usług komunikacji elektronicznej podstawowym warunkiem do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, In: K. Grysa (red.) Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Wyd. Wyższa Szkoła Handlowa SCENO, Kielce, 2006, str. 9 22, ISBN: , [BUDZ2007] - Budziewicz-Guźlecka Agnieszka Zjawisko konwergencji inspiracją dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, In: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 2007, Przegląd Telekomunikacyjny nr 8-9/2007 str , ISSN [BUDZ2007a] Budziewicz-Guźlecka Agnieszka Rola e-usług administracji publicznej w Polsce w rozwoju społeczno-gospodarczym, In: Grysa K. (red.) Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Wyd. Wyższa Szkoła Handlowa SCENO, Kielce, 2007, str , ISBN: , [BUDZ2007b] Budziewicz-Guźlecka Agnieszka Proces konwergencji elementem wspierającym rozwój społeczeństwa informacyjnego, In: Szewczyk Agnieszka (red.) Problemy społeczeństwa informacyjnego, T.1 str , Uniw. Szczeciński WNEiZ, Szczecin 2007, str. 516, ISBN , [BUDZ2007c] Budziewicz-Guźlecka Agnieszka Związki między strukturą gospodarki a rozwojem telekomunikacji, In: Materiały VIII Kongresu PTE, str , Warszawa listopad 2007, [BUDZ2008] Budziewicz-Guźlecka Agnieszka Społeczeństwo informacyjne w Europie istota i siły sprawcze, In: Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, str , red. Hales Colin F., Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 568, Rzeszów 2008, ISBN , [BUDZ2008a] Budziewicz-Guźlecka Agnieszka Wpływ rozwoju e-usług na społeczeństwo informacyjne w Polsce, In: Fenomen Internetu, T. II, red. Szewczyk Agnieszka, Krok Ewa, str , Wyd. Hogben i Uniw. Szczeciński, Szczecin 2008, ISBN , ISBN , [BUGI2004] Bugiel Julian Zarządzanie a wyzwania społeczeństwa informacyjnego, In: Haber Lesław (red.) Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, T. II str , [II konferencja czerwiec 2003] Wyd. AGH, Kraków 2004, ISBN [BUJA2003] Bujak Andrzej Wojownicy wiedzy czy tylko?, In: Edukacyjne wyzwania początku XXI wieku, (red. Pająk Kazimierz, Zduniak Andrzej), str , Wyd. Dom Wyd. Elipsa, Warszawa Poznań 2003, ISBN , [BUKS2001] Buksiński Tadeusz Społeczeństwo informacyjne i komunikacyjne, In: Blok Zbigniew (red.) Człowiek i społeczeństwo t. XIX str , Wyd. UAM Poznań 2001, ISSN ; ISBN X [BURC2001] Burchart Dorota, Kuczyńska-Chałada Marzena Społeczeństwo informacyjne: Przyspieszenie integracji europejskiej, In: Zeszyty Naukowe WSB nr 2 (14)/2001, Wyd. Wyższa Szkoła Bankowa, str , Poznań 2001, ISSN [BURL2007] Burlita Augustyna Temporalne aspekty życia społeczeństwa informacyjnego, In: Szewczyk Agnieszka (red.) Problemy społeczeństwa informacyjnego, T.1 str , Uniw. Szczeciński WNEiZ, Szczecin 2007, str. 516, ISBN , [BUTK2007] Butkiewicz Paulina Wyższa jakość życia w społeczeństwie informacyjnym w ramach inicjatywy i2010, In: Skrzypek Elżbieta (red.) Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym, t. 1 str , Wyd. UMCS Zakład Ekonomiki Jakości, Lublin 2007, ISBN [BZDA2004] Bzdawka Urszula Rola Bibliotek w społeczeństwie informacyjnym. 8 maja Dzień Bibliotekarza, In: Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny nr 2/2004, Wyd. WBP, Poznań 2004, ISSN , 15 Strona

16 [BYLO2002] Bylok Felicjan, - Rynek i konsumpcja w społeczeństwie informacyjnym, In: Haber Lesław H. (red.) Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe, str , [Konferencja z ] Wyd. AGH, Kraków 2002, ISBN [BYLO2004] Bylok Felicjan Wpływ technologii informacyjnych na przemiany zachowań konsumenckich w społeczeństwie informacyjnym, In: Haber Lesław (red.) Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, T. II str , [II konferencja czerwiec 2003] Wyd. AGH, Kraków 2004, ISBN [BYTN2001] Bytniewski Andrzej- Społeczeństwo informacyjne i jego atrybuty. In: Nowicki Adam (red.) - Informatyka ekonomiczna zeszyt nr 4. Wybrane zagadnienia.. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 913, Wrocław 2001, s PL ISSN oraz PL ISSN [CARR2008] Carr Nicholas IT kontra IQ, In: Forum nr 30/2008, str , PL ISSN , [CASE2001] Casey, M. Europejska polityka informacyjna. Wyzwania i perspektywy dla administracji publicznej, Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń 2001 [CAST1997] Castells Manuel, -Wszystko, co ma znaczenie to wymiana impulsów w Sieci., In: Magazyn Sztuki nr 24/2000, [CAST2002] Castells Manuel Globalna gospodarka przestępcza,, In: Odra nr 11/2002, Wroclaw 2002, ISSN, [CAST2003] Castells, Manuel Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003 [CAST2004] Castells, Manuel Informacjonalizm i społeczeństwo sieciowe, In: Przegląd Polityczny, nr 64/2004, str , ISSN , [CAST2004a] Castells Manuel, - U źródeł teorii społeczeństwa sieciowego, In: Przegląd Polityczny nr 64/2004, str , ISSN [CAST2007] Castells Manuel, - Społeczeństwo sieci, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, ISBN [CELE2000] Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. (Dokument przygotowany przez KBN i Min. Łączności, przyjęty przez RM 28 listopada 2000 r.), In: Przegląd Rządowy nr 1 (115) styczeń 2001, Wyd, KPRM Centrum Informacyjne Rządu, str , Warszawa 2001, ISSN X [CELI2006] Celiński Piotr Cyfrowe podziały, In: Hudzik Jan Paweł, Woźniak Wiesława (red.) Sfera publiczna: kondycja, przejawy, przemiany, str , Wyd. UMCS, Lublin 2006, s.506, ISBN , (konf Lublin UMCS) [CELL2002] Cellary Wojciech (red.) Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym, Wydane przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2002, ISBN [CELL2003] Cellary Wojciech, - Administracja wobec wyzwań gospodarki elektronicznej i globalnego społeczeństwa informacyjnego, In: Służba Cywilna, Nr 6 Wiosna-Lato 2003, Warszawa 2003, str , ISSN [CELL2003a] Cellary Wojciech Rola edukacji w procesie transformacji do globalnego społeczeństwa informacyjnego, In: Komputer w Szkole, nr 4/2003, Wyd. Min. Eduk. Narodowej, str , ISSN , [CELL2003b] Cellary Wojciech Niektóre wyzwania społeczeństwa informacyjnego, In: Węcławski Tomasz (red.) Rzeczywistość wirtualna pytania teologiczne, Zeszyt Colloquia Disputationes nr 1, str , Wyd. UAM Wydz. Teologiczny, Poznań 2003, ISBN , [CELL2003c] Cellary Wojciech - Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wątku edukacyjnego, In: Przygotowanie polskich szkół wyższych do uwarunkowań społeczeństwa informacyjnego, str i 85-87, 16 Strona

17 Wyd. Kancelaria Senatu, s.92, Warszawa 2003, ISBN , (konferencja r.) [CELL2003d] Cellary Wojciech Przemiany społeczne i gospodarcze a edukacja, In: Edukacja Medialna nr 1/20003, str. 5 8, Wyd. empi2, Poznań 2003, ISSN [CELL2004] Cellary Wojciech Szanse młodzieży wobec globalnego społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, In: Fundacja Rektorów Polskich Polska w Unii Europejskiej wobec wyzwań globalnego społeczeństwa informacyjnego, str. 5-8 i 40-43, Warszawa 2004, ISBN X, (zapis debaty z ) [CELL2005] Cellary Wojciech, - Opinia o Sektorowym Programie Operacyjnym Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne w ramach NPR wg: 0B3E08CD267B/13418/Nauka.doc [CELL2007] Cellary Wojciech Trzy wyzwania elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy: biznesowe, administracyjne, społeczne, In: Materiały VIII Kongresu PTE, str , Warszawa 2007, dostęp: [CELL2007a] Cellary Wojciech Zarządzanie informacją zamiast zarządzania dokumentami drogą do unowocześnienia administracji, In: Nowoczesna administracja skarbowa tom 3, red. Gilowska Zyta, Tadeusiewicz Ryszard, Tchórzewski Jerzy, str , Wyd. Difin, Warszawa 2007, ISBN , (mat. konf Warszawa, Min.Finansów) [CEMP2002] Cempel Czesław Społeczeństwo wiedzy a wizja i misja szkół wyższych i bibliotek próba określenia, In: Udział bibliotek akademickich w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce potencjał, możliwości, potrzeby, red. Derfert-Wolf Lidia; str , Wyd. Uczelniane AT-R, ss. 223, Bydgoszcz 2002, ISBN , (konf V.2002, Bydgoszcz 50-lecie Akademii Techniczno-Rolniczej)- BUŚ, [CEPI1999] CEPIS [CERA2004] Ceran Stanisław W. - Społeczeństwo informacyjne, cyfrowe urzędy. Czy już jesteśmy w Europie? In: 4AAF-B867-FF0DD1B0F989/0/Spo%C5%82ecze%C5%84stwoinformacyjne2004.doc [CERA2007] Ceran Stanisław W. Domena.eu polskich samorządów terytorialnych jako wyraz tożsamości w europejskiej przestrzeni cyfrowej, In: Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, nr 1-2/2007, str. 37, Wyd. Inst. Łączności, ISSN [CHAR2000] Charytonowicz Jerzy Homo Faber w społeczeństwie informatycznym, In: Zastosowania Ergonomii*, nr 1-2/2000, str , ISSN [CHEŁ2003] Chełstowski Marcin Rozwój usług e-goverment i zaspokajanie potrzeb informacyjnych społeczeństwa jako podstawa rozwoju społeczeństwa informacyjnego, In: Łapińska Anna (red.) Informacja w społeczeństwie XXI wieku, str , Wyd. UW- M, s.501, Olsztyn 2003, ISBN [CHEŁ2004] Chełstowski Marcin E-Goverment droga do oszczędności i zwiększenia efektywności współpracy obywateli i firm z administracją publiczną, In: Łapińska Anna, Wędrowska Ewa (red.) Informacja w społeczeństwie XXI wieku, str , Wyd. UW-M, s.434, Olsztyn 2004, ISBN [CHEŁ2005] Chełstowski Marcin, Popiołek Robert Przykłady doświadczeń unijnych w budowaniu społeczeństwa informacyjnego, In: Rószkiewicz Małgorzata, Wędrowska Ewa (red.) Informacja w społeczeństwie XXI wieku, str , Oficyna Wyd. SGH, Monografie i Opracowania nr 540, s. 364, Warszawa 2005, ISSN , [CHEŁ2008] Chełkowska Marta Szanse i problemy zarządzania i bezpieczeństwa organizacji systemów informacyjnych i dostępu do zgromadzonej w nich wiedzy, In: Fenomen Internetu, T. II, red. Szewczyk Agnieszka, Krok Ewa, str , Wyd. Hogben i Uniw. Szczeciński, Szczecin 2008, ISBN , ISBN , [CHĘĆ2003] Chęć Jolanta Intelligent teaching systems for education In information society, In: Sixth International Conference on Research for Information Society Warszawa Strona

18 , Mat. konferencyjne vol. B, str , Wyd. Inst. Łączności, Warszawa 2003, dok. elektroniczny, dostęp: [CHĘĆ2008] Chęć Jolanta Globalna infrastruktura informacyjna dla globalnej edukacji, In: Edukacja bez granic mimo barier. Przestrzeń tworzenia T.2. Edukacja XXI wieku - 14, red. Smal Tomasz, Zduniak Andrzej, str , Wyd. Wyższa Szk. Bezp., Poznań 2008, ISBN , [CHLU2007] Chludziński Bartłomiej Zasada jawności i obowiązki informacyjne administracji w społeczeństwie obywatelskim, In: Znaczenie informacji w społeczeństwie obywatelskim. Wybrane aspekty prawne, red. Marszałek-Kawa Joanna, Chludziński Bartłomiej, str , Wyd. A. Marszałek, Toruń 2007, ISBN , [CHMI1996] Chmielewska-Gorczyca Ewa Biblioteka wirtualna wizja czy rzeczywistość, In: Przegląd Biblioteczny, R. 64, z.2/3, 1996, str , PL ISSN X [CHMI2004] Chmielecka Ewa Informacja, wiedza, mądrość. Co społeczeństwo wiedzy cenić powinno? In: Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 1/23/2004, str. 7 18, Wyd. Centrum Badań Polityki Naukowej i Szk. Wyższego, Uniw. Warszawskiego, Warszawa 2004, ISSN [CHMI2006] Chmielewska-Łuczak Dorota Komunikacja w wirtualnej przestrzeni, In: Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych (red. Klebaniuk Jarosław), str , Ofic. Wyd. ATUT, Wrocław 2006, ISBN , [CHMI2007] Chmielarz Witold Systemy biznesu elektronicznego, Wyd. DiFin, s.320, Warszawa 2007, ISBN [CHMI2007a] Chmielewska-Łuczak Dorota, Nowak Marta Elitarny charakter Internetu. Bariery i wykluczenia, In: Klebaniuk Jarosław (red.) Fenomen nierówności społecznych. Nierówności społeczne w refleksji humanistycznej, str , Wyd. Eneteia, s.622, Warszawa 2007, ISBN , [CHMI2007b] Chmielewska Ewa Proces Boloński: komentarze, In: Poza barierą czasu i przestrzeni, Księga Jubileuszowa dla Jerzego Chłopeckiego, red. Rozmus Andrzej, str , Wyd. WSIiZ, Rzeszów 2007, ISBN , [CHOD2007] Chodubski Andrzej Bariery i możliwości w rozwoju Europy XXI w. w obliczu postępującej globalizacji świata, In: Bariery rozwoju na progu XXI wieku. Wybrane problemy, red. Wallas Tadeusz, str. 7 20, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2007, ISBN , [CHOD2008] Chodacka Beata, Miłosz Marek E-obywatel przezwyciężanie barier, In: e- Mentor, nr 2 (24) 2008, str , Wyd. SGH, Warszawa 2008, ISSN , [CHOJ2007] Chojnacki Marian Informatyzacja społeczeństwa komunikowanie - humanizowanie środowiska życia, In: Grysa K. (red.) Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Wyd. Wyższa Szkoła Handlowa SCENO, Kielce, 2007, str , ISBN: , [CHOL2007] Cholewa Łukasz Klasyczna cybernetyka w Polsce , In: Zagadnienia Naukoznawstwa, R. XLIII, nr 3-4 ( ) 2007 str , ISSN , [CHOR1998] Choroś Kazimierz, Krzywiecki Łukasz Od różnorodności mediów do cyberprzestrzeni ewolucja multimedialnych systemów informacyjnych, In: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały konferencyjne MISSI 1998, (red. Daniłowicz Czesław), str , Ofic. Wyd. Pol. Wrocławskiej, Wrocław 1998, ISBN , (konf ) [CHUD2007] Chudzicka-Czupała Agata, Grzywacz Małgorzata, Janiec Katarzyna - Spostrzeganie czasu przez kobiety i mężczyzn a skłonność do nadmiernego korzystania z Internetu, In: Chowanna. Płeć a wybrane problemy społeczne, R. L (LXIII), T. 1 (28), str , Wyd. Uniw.Śl., Katowice 2007, ISSN X, [CHWE2007] Chwesiuk Krzysztof, Hołowiński Grzegorz, Iwan Stanisław Logistyka miejska jako czynnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego na przykładzie Szczecina, In: Szewczyk Agnieszka (red.) Problemy społeczeństwa informacyjnego, T.1 str , Uniw. Szczeciński WNEiZ, Szczecin 2007, str. 516, ISBN , 18 Strona

19 [CHYŁ2007] Chyła Wojciech Telekomunikacja instrument globalizacji, In: Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną, red. Fras Joanna, str , Wyd. A. Marszałek, ss.471, Toruń 2007, ISBN , [CHYR2003] Chyrowicz Barbara (red.) Społeczeństwo informatyczne: szansa czy zagrożenie?, Wyd. Tow. Naukowe KUL, Lublin 2003, ISBN , [CHYR2005] Chyrowicz Barbara Etyka komputerowa jeszcze jedna etyka?, In: Ethos nr 69-70/2005 Osoba w społeczeństwie informacyjnym, str , Wyd. KUL, Lublin 2005, ISSN , [CIBO2002] Ciborowski Leopold Walka informacyjna, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002, ISBN , [CIBO2007] Ciborowski Robert Kierunki i zakres polityki innowacyjnej w warunkach gospodarki globalnej, In: Materiały VIII Kongresu PTE, str , Warszawa, listopad 2007, dostęp: [CIEC2005] Ciechański Jerzy Strategia Lizbońska na półmetku i na rozdrożu - reorientacja na wzrost i zatrudnienie? In: Rynek Pracy nr 4/2005 str.11 49, ISSN [CIES2004] Ciesielska Hanna Polska szkoła wobec wyzwań globalnego społeczeństwa informacyjnego, In: Pająk Kazimierz, Zduniak Andrzej (red.) Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego - cz. 1, str , Wyd. Elipsa, Poznań Warszawa 2004, ISBN , [CIES2005] Ciesielczyk Teresa, Watras Grażyna Zasoby informacyjne Internetu, In: Rószkiewicz Małgorzata, Wędrowska Ewa (red.) Informacja w społeczeństwie XXI wieku, str , Oficyna Wyd. SGH, Monografie i Opracowania nr 540, s. 364, Warszawa 2005, ISSN , [CIES2006] Cieszyńska Agnieszka Alicja w krainie mediów, In: Od nowych technik nauczania do edukacji wirtualnej. Media a edukacja, red. Strykowski Wacław, str , Wyd. Pol. Tow. Technologii i Mediów Edukacyjnych, Poznań 2006, ss.683, ISBN , (konf. Media a Edukacja Poznań 2006) [CIEŚ2006] Cieślik Jerzy, Hofmokl Justyna Elektroniczne platformy edukacyjne: otwarte czy zamknięte?, In: EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH nr 2(53) 2006, str.53 59, Radom 2006, ISSN , [CILE2003] Cilecki Eugeniusz, Strycharz Stanisław Niektóre problemy społeczeństwa informacyjnego u progu XXI wieku, In: Wiek XXI The 21th Century Zeszyty Naukowo-Teoretyczne PWSBiA, nr 1(7)/2003 str , Warszawa 2003, ISSN X [CIMO2004] Cimoszewicz Włodzimierz Rola nauki w jednoczącej się Europie, In: Nauka, nr 1/2004, str , Wyd. PAN, Warszawa 2004, ISSN , [CISC2007] Cisco Corp. Polska 2010 MiastOnline. Przewodnik dla władz samorządów lokalnych, (dokument elektroniczny), [CITK2008] Citko Urszula, Półjanowicz Wiesław Problematyka Internetu w kształceniu informatycznym, In: Fenomen Internetu, T. II, red. Szewczyk Agnieszka, Krok Ewa, str , Wyd. Hogben i Uniw. Szczeciński, Szczecin 2008, ISBN , ISBN , [CLAR2007] Clarke Alan E-learning: nauka na odległość, Wyd. WKiŁ, Warszawa 2007, ISBN [CLAU2006] Clausen Helge Rola bibliotek w integracji społeczeństwa informacyjnego: Dania z perspektywy europejskiej, In: Kocójowa Maria (red.) e-włączenie czy e- wyobcowanie? Str , Seria III: e-publikacje INiB Uniw. Jagielloński, Kraków 2006, ISBN; [COOK2006] Cooke Phil Bliskość, wiedza i powstawanie innowacji, In: Studia Regionalne i Lokalne nr 2(24) 2006, str , ISSN , [CURT1997] Curtis R. K. Informacja jako towar, In: Zacher L., - (red.) Problemy społeczeństwa informacyjnego. Elementy analizy, ewolucji i prognozy, str , Wyd. WSPIZ, Warszawa 1997, ISBN [CWAL2000] Cwalina Wojciech Marketing polityczny w Internecie, In: Skubisz R. (red.) Internet Prawo, ekonomia, kultura, str , Wyd. Verba, s. 470, Lublin 2000, 19 Strona

20 ISBN , (mat. konferencyjne) [CWAL2001] Cwalina Wojciech Generacja Y ponury mit czy obiecująca rzeczywistość, In: Zasępa T., Chmura R.(red.) Internet fenomen społeczeństwa informacyjnego, str , Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2001, ISBN [CWAL2001a] Cwalina Wojciech Internet: nowy multi-kanał marketingu politycznego, In: Zasępa Tadeusz, Chmura Radosław (red.) Internet fenomen społeczeństwa informacyjnego, str , Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2001, ISBN [CYGA1999] Cygan Zdzisław, Janicki Andrzej. U progu ery społeczeństwa informacyjnego, Wyd. WSEI, Zeszyty Naukowe 7/1999, str , Warszawa 1999, ISBN [CYWI1999] Cywilizacja informacyjna a przekształcenie przestrzeni: zmiany strukturalne metropolii polskich, (red. Kołodziejski Jerzy, Parteka Tomasz), Biuketyn Zeszyt 186, Wyd. Naukowe PWN, ss.341, Warszawa 1999, ISBN [CYWI2004] Cywiński Paweł, Jabłonka Krystian E-Informacja przyszłością rozwoju społeczeństwa globalnego, In: Łapińska Anna, Wędrowska Ewa (red.) Informacja w społeczeństwie XXI wieku, str , Wydawn. UW-M, s.434, Olsztyn 2004, ISBN [CZAJ2004] Czajkowski J. Strategia Lizbońska w zakresie komunikacji, In: Przegląd Telekomunikacyjny. Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 5/2004, str. ISSN [CZAJ2005] Czajkowski Waldemar Komputery i (domniemany) koniec Historii kilka uwag o determinizmie, globalizacji i społeczeństwie wiedzy, In: Szewczyk Agnieszka (red.) Komputer przyjaciel czy wróg?, str , Wyd. Uniw. Szczeciński Wydz. Nauk Ekonom. i Zarz., s.435, Szczecin 2005, ISBN , [CZAJ2007] Czajko Maria M. Usługi audiowizualne w stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej, In: Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 2007, Przegląd Telekomunikacyjny nr 8-9/2007 str , ISSN [CZAJ2007a] Czajkowski Waldemar O pewnych scenariuszach rozwoju społeczeństwa wiedzy, In: Szewczyk Agnieszka (red.) Problemy społeczeństwa informacyjnego, T.1 str , Uniw. Szczeciński WNEiZ, Szczecin 2007, str. 516, ISBN , [CZAP2006] Czapiński Janusz Polska państwo bez społeczeństwa, In: Nauka nr 1/2006, str. 7 26, ISSN [CZAJ2008] Czajkowski Waldemar Od społeczności lokalnej do światowego społeczeństwa sieciowego, In: Fenomen Internetu, T.I, red. Szewczyk Agnieszka, Krok Ewa, str , Wyd. Hogben i Uniw. Szczeciński, Szczecin 2008, ISBN , ISBN [CZAP2008] Czapnik Sławomir - Otwarte społeczeństwo, wolne media i wolny rynek. Strategiczni sojusznicy czy naturalni wrogowie? In: Oblicza polskich mediów po 1989 roku, red. Pokrzycka Lidia, Romiszewska Beata, str , Wyd. UMCS, ss. 244, Lublin 2008, ISBN [CZAP2008a] Czapnik Sławomir Zielona rewolucja i internetowe zbawienie. Utopie ekologiczne i technologiczne, In: Spotkania z utopią w XXI wieku, red. Żuk Piotr, str , Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2008, ISBN , [CZEC1993] Czechowski Ryszard, Sienkiewicz Piotr Przestępcze oblicze komputerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, ISBN [CZEK2008] Czekan Dariusz Infromacja i wiedza w rozwoju gospodarki, In: Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, red. Hales Colin F., str , Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 568, Rzeszów 2008, ISBN , [CZER2000] Czerniejewski Borys Społeczeństwo megabitów, In: Sprawy Nauki nr 12/2000 str , ISSN [CZER2003] Czermiński Jurand B. Obraz harmonizacji terminologii w Internecie, In: Przegląd Biblioteczny, R.71, Zeszyt 1/2 2003, str, , PL ISSN X [CZER2004] Czerwińska Ewa Strategia Lizbońska Informacja Nr 1111, Wyd. Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa, grudzień 2004, 20 Strona

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE BIBLIOGRAFIA STAN 31.12.2007

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE BIBLIOGRAFIA STAN 31.12.2007 DOKUMENTY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NR 01/2008 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE BIBLIOGRAFIA STAN 31.12.2007 WYDANIE I WERSJA 1.0 OPRACOWAŁ: JERZY S. NOWAK Seria: DOKUMENTY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NR

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13 SPIS TREŚCI Forum Bibliotek Medycznych Wiesław M a k a r e w i c z : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego... 9 Ryszard Ż m u

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze).

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Jaworzno, 26.03.2015 HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Teksty H. M. McLuhan a 1. McLUHAN, Marshall. Galaktyka Gutenberga / Marshall

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) WYCHOWANIE DO DEMOKRACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Wydawnictwa zwarte 1. DEMOKRACJA a wychowanie : materiały przedzjazdowe : II Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Toruń : Polskie Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Uzależnienie od komputera i Internetu. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (sporządzone na podstawie zbiorów PBP w Skarżysku Kamiennej) Wybór i

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996 2014 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Aktywność seniorów

Bardziej szczegółowo

NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata )

NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata ) NADZÓR PEDAGOGICZNY (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998-2009) Wydawnictwa zwarte 1. Dyrektor i nauczyciel wobec nowych zadań wewnętrznego nadzoru pedagogicznego / Małgorzata Jaśko // W:

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU E-LEARNING. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU E-LEARNING. Zestawienie bibliograficzne w wyborze CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W TURKU E-LEARNING Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Graczyk Turek, 2015 WYDAWNICTWA ZWARTE

Bardziej szczegółowo

Monografie: Artykuły opublikowane:

Monografie: Artykuły opublikowane: Monografie: 1. Emigracja polska w Australii w latach 1980 2000, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 276, ISBN 83-7322-865-9 2. Zarys historii gospodarczej Australii w XX wieku, Wydawnictwo Adam

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck Konsument na rynku usług Redakcja naukowa Grażyna Rosa Wydawnictwo C.H.Beck KONSUMENT NA RYNKU USŁUG Autorzy Anna Bera Urszula Chrąchol-Barczyk Magdalena Małachowska Łukasz Marzantowicz Beata Meyer Izabela

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA W EDUKACJI

MULTIMEDIA W EDUKACJI MULTIMEDIA W EDUKACJI (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2005) Wydawnictwa zwarte 1. BEDNAREK, Józef Media w nauczaniu / Józef Bednarek. Warszawa : Mikom, 2002. 342 s. 2. BŁASZCZYK, Anna

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE KLUCZOWE

KOMPETENCJE KLUCZOWE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl KOMPETENCJE KLUCZOWE Wybór literatury dostępnej

Bardziej szczegółowo

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spis lektur Lektura obowiązkowa S t a n i s ł a w s k a K l o c S., Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa - opinia prawna : sporządzona w ramach projektu KPBC finansowanego z Funduszy Strukturalnych UE

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE. Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2 98-200 Sieradz tel./fax 043 822 31 64, 043 822 49 62 www.bpsieradz.pl TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE Wspomaganie szkoły ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU

PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU SERIA mediapoczątku XXIw. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego TOM 7 Komitet redakcyjny Janusz W. Adamowski, Jerzy Bralczyk, Michał

Bardziej szczegółowo

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce

Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rola turystyki i hotelarstwa w gospodarce materiały dostępne na terenie Kielc zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Ewa Lewicka Kielce

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Reklama i marketing samochodów

Reklama i marketing samochodów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Reklama i marketing samochodów zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2011 1. BG : Kręta droga / BG // Media

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) OJCOSTWO Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 2013 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Być ojcem niepełnosprawnego dziecka największe

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ październik 2011 Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik Wyd. 2 popr. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,

Bardziej szczegółowo

Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne

Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach ul. Wróblewskiego 10 38-300 Gorlice tel. 0-18 35 215 70 e-mail bibped@vp.pl Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI VIII KONGRES EKONOMISTÓW POLSKICH KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI redakcja naukowa Zofia Barbara Liberda Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa 2009 SPIS TREŚCI Od Wydawcy 5 Zofia Barbara Liberda Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Badania czytelnictwa w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze

Badania czytelnictwa w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Badania czytelnictwa w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac.: Marta Boszczyk Wydawnictwa ciągłe 1. Buglewicz, Ksenia : Kto czyta, nie błądzi / Ksenia Buglewicz // Język Polski w Szkole

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM PODRĘCZNIKI I PORADNIKI METODYCZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM (ZE ZBIORÓW PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KIELCACH) PODRĘCZNIKI 1. BIERNACKA Ewa, HERMAN Wilga : Jak pisać wypracowania

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne za lata 2000 2011 sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Ewa Kanicka Wydział

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za 2000-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) KSIĄśKI 1.JASUDOWICZ, Tadeusz Informator VII Olimpiady

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: PR i Zarządzanie kulturą Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10.

GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06 GODZ. 10. GOSPODARKA POLSKI 1990-2013 NADZIEJE I OBAWY O PERSPEKTYWY ZINTEGROWANEGO ROZWOJU PROGRAM KONFERENCJI 11-12 CZERWCA 2013 R. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE NOWA AULA, PAWILON C OTWARCIE: WTOREK 11.06

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE

WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE Ogólnopolska Konferencja Naukowa WYZWANIA RYNKU EDUKACYJNEGO WOBEC RYNKU PRACY - WYMIARY LOKALNE, REGIONALNE I PONADREGIONALNE 9-10 października 2014, WROCŁAW Organizator: Zakład Socjologii Edukacji, Instytut

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY

SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY Łódź 2010 KOMITET PROGRAMOWY Mariusz Plich (przewodniczący) Czesław Domański Magdalena Ulrichs (sekretarz naukowy)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Wstęp do informacji naukowej 1400-IN11WIN-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Wstęp do informacji naukowej 1400-IN11WIN-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Wstęp do informacji naukowej 1400-IN11WIN-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii

Bardziej szczegółowo

Problemy wychowawcze XXI w.

Problemy wychowawcze XXI w. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Problemy wychowawcze XXI w. zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Magdalena Zawal Kielce 2011 2 Wydawnictwa zwarte 1.

Bardziej szczegółowo

Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne

Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne Rola Dyrektora Szkoły - zestawienie bibliograficzne Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 zostało sporządzone w oparciu o zbiory Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Dworze

Bardziej szczegółowo

pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. inż. Joachima Foltysa Opole, 7. grudnia 2015 roku

pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. inż. Joachima Foltysa Opole, 7. grudnia 2015 roku IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Internet a współczesna ekonomia - nowe wyzwania dla społeczeństwa z cyklu Społeczeństwo internautów a kultura globalna pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODUŁ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODUŁ MODUŁ Interdyscyplinarna charakterystyka problemu pracy z osobami bezrobotnymi podstawowe wiadomości o aspektach socjologicznych, psychologicznych, medycznych i ekonomicznych. KOORDYNATOR MODUŁU Mgr ElŜbieta

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mirosław KARPIUK, prof. UWM

dr hab. Mirosław KARPIUK, prof. UWM ROK 0 dr hab. Mirosław KARPIUK, prof. UWM Monografie autorstwo/współautorstwo Mirosław Karpiuk, Instytucja wywłaszczenia nieruchomości, Elpil, Warszawa 0, ISBN 978-8-97687-8-, ss. 67; Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz,

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

Mojemu synowi Rafałowi

Mojemu synowi Rafałowi Mojemu synowi Rafałowi Recenzenci: dr hab. Wiesław Gumuła, prof. UJ dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, prof. UW Redakcja i korekta: Magdalena Pluta Projekt okładki: Katarzyna Juras Zdjęcie na okładce: lblechman

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 1. PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 1.1. Istota społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (Celina

Bardziej szczegółowo

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Gospodarstwo domowe jako przedmiot badań ekonomicznych TERMIN KONFERENCJI: 24-25 kwietnia 2014 r. MIEJSCE KONFERENCJI: Sala Caritas,

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER

WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER Nr Wyka zu WYKAZ KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW POWER Nazwisko i imię adres e-mail Dziedziny 1. Baczewski Jacek baczewskijacek@wp.pl 2. Baran Małgorzata mbaran33@interia.pl 3. Bera Anna anna.bera@wzieu.pl 4.

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Cyberkultura i cyberspołeczeństwo cz 1 Rok akademicki: 2015/2016 Kod: HKL-1-501-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SESJI NAUKOWYCH

PROGRAM SESJI NAUKOWYCH 2 1. OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE CZŁOWIEK MEDIA EDUKACJA p o d h o n o r o w y m p a t r o n a t e m JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego Prof. zw. dr. hab. Michała Śliwy Generalny patronat medialny:

Bardziej szczegółowo

Nierówności edukacyjne

Nierówności edukacyjne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Nierówności edukacyjne (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Język Internetu. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Język Internetu. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Język Internetu zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2008 2 1. Adamczyk, Michał : Generacja / Michał Adamczyk

Bardziej szczegółowo

Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski

Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2010 2 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 1990-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa zwarte oraz artykuły

Bardziej szczegółowo

Edukacja wielokulturowa

Edukacja wielokulturowa Edukacja wielokulturowa - zestawienie bibliograficzne ze zbiorów PBW w Rudzie Śląskiej Wydawnictwa zwarte 1.Afryka w szkole : materiały dydaktyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. T.1: Jak mówić

Bardziej szczegółowo

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22 Wprowadzenie 9 Część I Rozwój regionalny i lokalny w warunkach kryzysu 1. Klimat przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu - wyniki badania ankietowego mieszkańców Litwy, Łotwy i Polski

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Komunikowanie międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Udział w konferencjach naukowych Elzbiety Feret UDZIAŁ W KONFERENCJACH i SEMIANARIACH NAUKOWYCH: 1. 21-23 kwietnia 1998r. Opole - Jarnałtówek, Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS W OŚWIACIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011. Wydawnictwa zwarte

PUBLIC RELATIONS W OŚWIACIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011. Wydawnictwa zwarte PUBLIC RELATIONS W OŚWIACIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Wydawnictwa zwarte 1. CHOJNOWSKI Szymon : PR-owskie mity, czyli jak wizerunek odbiega od rzeczywistości // W : Nowa szkoła.

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

p tyt 1 po.pdf 1 11/27/2010 1:42:03 PM Agora czy Hyde Park?

p tyt 1 po.pdf 1 11/27/2010 1:42:03 PM Agora czy Hyde Park? p tyt 1 po.pdf 1 11/27/2010 1:42:03 PM Agora czy Hyde Park? tyt 2 po.pdf 1 11/27/2010 1:42:59 PM Agora czy Hyde Park? Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych Redakcja Łucja Kapralska

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce

Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Międzynarodowe systemy hotelarskie w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Magdalena Zawal Kielce 2010 2 Wydawnictwa zwarte 1. Błaszczuk,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Część I. PORADNICTWO ZAWODOWE JAKO OBSZAR WIEDZY I PRAKTYKI Rozdział 1. Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego Daniel Kukla

WSTĘP Część I. PORADNICTWO ZAWODOWE JAKO OBSZAR WIEDZY I PRAKTYKI Rozdział 1. Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego Daniel Kukla SPIS TREŚCI: WSTĘP Część I. PORADNICTWO ZAWODOWE JAKO OBSZAR WIEDZY I PRAKTYKI Rozdział 1. Teoretyczne podstawy poradnictwa zawodowego Daniel Kukla 1. W kręgu wyjaśnień terminologicznych związanych z poradnictwem

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów 2010 2011 Agnieszka Dąbrowska Joanna Haczek Paweł Sztelmach Agata Wasielewska Agnieszka Lewestam Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii Katarzyna Dzida Malwina Łączyńska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy Praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz Katowice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe

Bardziej szczegółowo

Wytyczne redakcyjne dla autorów

Wytyczne redakcyjne dla autorów Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wytyczne redakcyjne dla autorów Przypisy Bibliografia załącznikowa przykłady Opracowanie Małgorzata Pronobis Dorota Parkita Kielce 2011 Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze

Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. zestawienie bibliograficzne w wyborze Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów zestawienie bibliograficzne w wyborze 1. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal- Struzik.-

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej. Cyberprzemoc

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej. Cyberprzemoc Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej Cyberprzemoc - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 (sporządzone na podstawie zbiorów Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku

Bardziej szczegółowo

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010

Prawa dziecka. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Prawa dziecka zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010 Wybór i opracowanie Elżbieta Skowron Kielce 2013 Korekta Marta Boszczyk Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach

Dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Polityka regionalna region wschodni, województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie : zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Czapnik Grzegorz, dr. adiunkt. Dane kontaktowe. pok tel / 8

Czapnik Grzegorz, dr. adiunkt. Dane kontaktowe. pok tel / 8 adiunkt Dane kontaktowe e-mail: gczapnik@uni.lodz.pl pok. 2.12 tel. +48 509-074-019 1 / 8 Wykształcenie zawodowe - 1995-2001 studia wyższe magisterskie na kierunku: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA Autor: Violetta Korporowicz, Wstęp

ZARZĄDZANIE SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA Autor: Violetta Korporowicz, Wstęp ZARZĄDZANIE SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA Autor: Violetta Korporowicz, Wstęp Problematyka książki ma odzwierciedlenie w tematyce programu dydaktycznego Studiów. Ponieważ program obejmuje wiele dziedzin nauki,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W SŁUPCY E-LEARNING

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W SŁUPCY E-LEARNING CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W SŁUPCY E-LEARNING Zestawienie bibliograficzne Wybór literatury dostępnej w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

18 października 2016 (wtorek) 19 października 2016 (środa)

18 października 2016 (wtorek) 19 października 2016 (środa) RAMOWY PLAN XIV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ EDUKACJA XXI WIEKU Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, IX MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ BEZPIECZEŃSTWO-

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego e-repetytorium Spis treści I. Ramowy plan nauczania 1. Cel studiów

Bardziej szczegółowo

Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011

Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011 Nowości w Bibliotece WSKIZ wrzesień 2011 Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym Anna Lewicka-Strzałecka Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2006 233 s.: tab.; 24 cm Sygn. FIL 11633 Anoreksja w rodzinie

Bardziej szczegółowo

Wychowanie patriotyczne

Wychowanie patriotyczne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wychowanie patriotyczne zestawienie bibliograficzne w wyborze aneks Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2007 POZYCJE ZWARTE 1. Salij Jacek : Patriotyzm

Bardziej szczegółowo

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY W fisza Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY redakcja naukowa Anatoliusz Kopczuk Marek Proniewski Białystok 2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE DOROBEK I KIERUNKI ROZWOJU KSIĘGA JUBILEUSZOWA PROFESOR ALICJI POMORSKIEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283)

Nabytki maj 2014. 5. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadniania / red. nauk. Janina Wyczesany. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014 (sygnatura 39283) Nabytki maj 2014 1. Biblioteki, tożsamość, kultura : praca zbiorowa / pod red. Iwony H. Pugacewicz i Elżbiety Barbary Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU 1. Nazwa ZAKŁAD ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO I PRAWA 2. Historia powstania W 2000 roku Senat PWSZ w Kaliszu podjął decyzję

Bardziej szczegółowo

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione.

Monika Kaczurak-Kozak, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, (współautor: K. Winiarska) 2010 wydanie II uaktualnione. Monika Kaczurak-Kozak, e-mail: m.kozak@poczta.onet.pl Dorobek naukowy Książki Podstawy rachunkowości budżetowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów 2003, (współautor: A. Kwacz; recenzja

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji szanse i zagrożenia Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji szanse i zagrożenia Zestawienie bibliograficzne w wyborze Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji szanse i zagrożenia Zestawienie bibliograficzne w wyborze KSIĄŻKI 1. Andrzejewska A.: Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty

Bardziej szczegółowo

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku

MOC W REGIONACH II. 18 grudnia 2014 roku PROGRAM KONFERENCJI 18-19 GRUDNIA 2014 r. MOC W REGIONACH II Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Godzina Temat Forma Osoba 1 hotel Qubus, Kraków 17 grudnia 2014 roku Do godz. 19.00 Przyjazd

Bardziej szczegółowo

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Szczecińskim, dziennikarz. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach.

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Szczecińskim, dziennikarz. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach. Krzysztof Flasiński Pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Szczecińskim, dziennikarz. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach. e-mail: krzysztof.flasinski@gmail.com aktualne informacje:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KOD WF/II/st/13 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo