SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE BIBLIOGRAFIA STAN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE BIBLIOGRAFIA STAN 1.07.2008"

Transkrypt

1 DOKUMENTY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NR 01/2008 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE BIBLIOGRAFIA STAN WYDANIE I WERSJA 2.1 OPRACOWAŁ: JERZY S. NOWAK

2 Seria: DOKUMENTY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NR 1/2008 Recenzenci: Copyright 2008 Polskie Towarzystwo Społeczeństwa Informacyjnego Copyright 2008 Jerzy S. Nowak ISBN: Redakcja techniczna: Jerzy S. Nowak Projekt okładki Marek J. Piwko Utwór w całości ani we fragmentach nie może być powielany ani rozpowszechniany za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczany ani rozpowszechniany w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich. Polskie Towarzystwo Społeczeństwa Informacyjnego Gliwice, skr. poczt. 18A tel./fax ( ), Dokument elektroniczny Oficyna Wydawnicza PTSI - Gliwice 2 Strona

3 Wprowadzenie Przedstawiona poniżej selektywna bibliografia dotycząca problematyki społeczeństwa informacyjnego w Polsce nie pretenduje do całościowego ujęcia tematu. Powstała w trakcie przygotowania konferencji i opracowań, a technokratyczne podejście autora sprawia, że pewne obszary są potraktowane marginalnie. Należą do nich m.in. głównie zagadnienia dydaktyki i szkolnictwa. W prezentowanej Bibliografii ujęto pozycję dotyczące problematyki społeczeństwa informacyjnego, Internetu (praktycznie z pominięciem tekstów i opracowań o charakterze technicznym), gospodarki opartej o wiedzę, o ile opracowanie w jakiś sposób odnosi się do społeczeństwa informacyjnego. Starano się zamieścić opracowania raczej o większej objętości, pomijając np. recenzje czy krótkie 1-2 stronicowe teksty. Nie ma również opracowań z gazet (dzienników) z nielicznymi wyjątkami (jak np. artykuł Umberto Eco z Gazety Wyborczej czy wywiady z wybitnymi osobistościami ze świata nauki). W następnym kroku pojawi się szereg pozycji z tygodnika ComputerWorld. Pojawiają się natomiast pozycje dotyczące zastosowań informatyki w administracji, strategii lizbońskiej, zagadnień e-learningu czy telepracy, ponieważ traktuje się je, jako nierozerwalnie związane z problematyką społeczeństwa informacyjnego. Opracowanie nie zawiera (jeszcze) natomiast wykazu odwołań do popularnych stron internetowych. Bibliografia wymienia opracowania zwarte pod warunkiem, że w całości dotyczą szeroko rozumianej problematyki społeczeństwa informacyjnego. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony ujęte są stosowne rozdziały autorskie z pokazaniem informacji o opracowaniu zwartym. Jak daje się zauważyć bibliografia dotyczy prawie wyłącznie opracowań wydanych w Polsce. W niniejszej bibliografii przyjęto konwencję uporządkowania wg pierwszych 4 liter nazwiska autora (w przypadku zespołów kilkuosobowych jest to pierwszy autor), co często zniekształca zwyczajowy porządek alfabetyczny nie wyklucza się zmiany w II wydaniu opracowania. Pozycje przewidziane do wydania w 2008 r. lub wymagające dodatkowych wyjaśnień i poszukiwań oznaczono kolorem czerwonym i kursywą. W celu ułatwienia dostępu do literatury na końcu zestawienia podano linki bibliograficzne do niektórych pozycji ujętych w wykazie są to pozycje zawierające szczególnie dużo wykorzystanej literatury lub zestawienia bibliograficzne sporządzone przez niektóre biblioteki publiczne (wojewódzkie lub pedagogiczne). Autor liczy na przekazanie uwag, poprawek i uzupełnień, które znajdą odbicie w II wydaniu opracowania. Ponadto z ogromną satysfakcją będą przyjęte kopie artykułów i opracowań z dokładnym opisem bibliograficznym. Uwagi prosimy kierować na adres lub 3 Strona

4 [1KIP1994] Raport 1 Kongresu Informatyki Polskiej, Poznań 1994, wg: , [2KIP1998] Raport 2 Kongresu Informatyki Polskiej, Poznań 1998, wg: [3KIP2003] Raport 3 Kongresu Informatyki Polskiej, Poznań 2003, wg [ABRA2002] Abramowicz Witold Obywatele społeczeństwa informacyjnego, CXO , [ABRA2003] Abramowicz Witold Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wątku edukacyjnego, In: Przygotowanie polskich szkół wyższych do uwarunkowań społeczeństwa informacyjnego, opr. Hnatuszko Renata, str , Wyd. Kancelaria Senatu, s.92, Warszawa 2003, ISBN , (konferencja r.) [ABRA2004] Abramowicz Witold Mobilne filtrowanie informacji narzędziem społeczeństwa informacyjnego, In: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne: materiały konferencyjne, (red. Daniłowicz Czesław) vol. I, str , Ofic. Wyd. Pol. Wrocławskiej, Wrocław 2004, ISBN [ABRA2005] Abramowicz Witold E-learning jako sposób akademickiego kształcenia dla społeczeństwa informacyjnego, In: Dąbrowski M., Zając M. (red.) Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, str , Wyd. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2005, ISBN , (konferencja Katowice ), [ACHL2003] Achleitner Herbert K. Społeczeństwo wiedzy i wirtualna edukacja, In: Kocójowa Maria (red.) Edukacja na odległość. Nowe technologie w informacji i bibliotekarstwie, str , Wyd. Uniw. Jagiellońskiego, Kraków 2003, ISBN X, ISSN [ADAM1999] Adamczyk Wojciech Media masowe w procesie budowania demokracji w Polsce ( ), Wyd. UAM Wydz. Nauk Społecznych, ss. 259, Poznań 1999, ISBN , [ADAM2001] Adamski Dariusz - Polska - w kierunku Europy Innowacyjności i Wiedzy, czy Społeczeństwa Szumu Informacyjnego?, [ADAM2002] Adamiec Marek Książki w sieci, In: Wrycza Stanisław, Wojtkowiak Jerzy (red.) Nauczanie na odległość, Wyzwania tendencje aplikacje, str , Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, ISBN [ADAM2003] Adamski Andrzej Międzynarodowa kontrola cyberprzestępczości, In: Zasępa T., Chmura R. (red.) Internet i nowe technologie ku społeczeństwu przyszłości, str , Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2003, ISBN [ADAM2003a] Adamski Dariusz Podpora przyszłej władzy: wiedza, czy nieład informacyjny? Przypadek Polski. In: e-biuletyn nr 1/2003, Wyd. Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniw. Wrocławskiego, Wrocław 2003, dok. elektron., dostęp: [ADAM2004] Adamski Dariusz Rząd elektroniczny we wspólnocie europejskiej, In: e- Biuletyn nr 2/2004, Wyd. Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniw. Wrocławskiego, Wrocław 2004, dok. elektron., dostęp: [ADAM2006] Adamski Dariusz, Bernaczyk M. Znaczenie dyrektywy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, In: Elektroniczna Administracja nr 2/2006, str. 2 15, Wyd. CPI Sp. z o.o., ISSN , [ADAM2007] Adamczewski Piotr E-learning jako czynnik podnoszenia jakości kształcenia ekonomicznego, In: Materiały VIII Kongresu PTE, Warszawa listopad 2007, str , dostęp: Strona

5 [ADAM2008] Now Economy jako determinanta rozwoju społeczeństwa informacyjnego, In: Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, str , red. Hales Colin F., Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 568, Rzeszów 2008, ISBN , [ADAM2008a] Adamczewski Piotr E-przedsiębiorstwo w strukturze społeczeństwa informacyjnego, In: Fenomen Internetu, T.I, red. Szewczyk Agnieszka, Krok Ewa, str , Wyd. Hogben i Uniw. Szczeciński, Szczecin 2008, ISBN , ISBN [AFTA2004] Aftański Andrzej Kompetencje informatyczne i moralne nauczycieli w dobie budowy społeczeństwa informacyjnego, In: Kultura i Edukacja, nr 1/2004, str , Wyd. A. Marszałek, Toruń 2004, ISSN X [AKAD2005] Akademicka społeczność informacyjna: na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutnizcej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i akademii Ekonomicznej, red. Haber Lesław W., Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH, s.370, Kraków 2005, ISBN , [ALEK2005] Aleksandrowicz Renata Biblioteka w życiu ludzi starszych, In: Oblicza kultury książki. Prace i studia z bibliologii i informacji naukowej,red. Komza Małgorzata, str , Wyd. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław 2005, ISSN , ISBN , [ALMA2005] Kolpak, M. Bezpieczeństwo jako fundament budowy Społeczeństwa Informacyjnego w JST (Jednostkach Samorządu Terytorialnego), Ciechocinek 2005; wg: [ANDR2008] Andrzejuk Artur, Niepsuj Jerzy Aspekty społeczno-ekonomiczne cyfryzacji mediów elektronicznych, In: Digitalizacja a rynek mediów w Polsce, red.klimski Tadeusz, Niepsuj Jerzy, str , Wyd. UKSW, Warszawa 2008, ISBN , [ANTC2002] Antczak B. Modele edukacji a gospodarka rynkowa, In: Transformacje nr 1-4/2001 i 1-4/2002, str , ISSN , [AUGU2005] Augustynek Andrzej Nadmierne używanie Internetu: uzależnienie, kompulsja czy fascynacja?, In: Akademicka społeczność informacyjna: na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej, red. Haber Lesław W., str , Wyd. Naukowo-Dydaktyczne AGH, s.370, Kraków 2005, ISBN , [BAB2006] Bab Adam, ks. Katecheza w obliczu wyzwań społeczeństwa informacyjnego, In: Katecheta nr 6/2006, str , Wyd. Księg. Sw. Wojciecha, Poznań 2006, ISSN , [BABI2006] Babik Wiesław Polska terminologia języków informacyjno - wyszukiwawczych w dobie globalizacji, In: Zagadnienia Informacji Naukowej, nr 1(87) 2006, str. 3 13, Wyd. Stow. Bibl. Polskich, Warszawa 2006, PL ISSN , [BACI2006] Baciak Przemysław Internet Agora XXI wieku? Rozważania w świetle teorii demokracji deliberatywnej autorstwa Juergena Habermasa, In: Global Media Journal Polish Edition nr 2(2), Fall 2006, str , ISSN (dokument elektroniczny) dostęp , [BACZ2007] Baczko Tadeusz, Krzywina Ewa Możliwości wykorzystania gospodarki opartej o wiedzę do zmniejszenia dystansu rozwojowego gospodarki Polski, In: Materiały VIII Kongresu PTE, str , Warszawa listopad 2007, dostęp: [BADA2004] Badanie postaw przedstawicieli samorządu terytorialnego wobec Internetu, Pentor, Warszawa 2004, wg: [BALC1990] Balcerek Marian Aktualne problemy wychowania u progu społeczeństwa informacyjnego, In: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Łączności im. Płk. B. Kowalskiego - Rozwój telekomunikacji a perspektywy społeczeństwa informacyjnego. Konferencja Naukowa, str , Zegrze, wrzesień 1990, ISBN - brak 5 Strona

6 [BALL2007] Ball Philip Masa krytyczna. Jak jedno z drugiego wynika Wyd. Insignis, s.655, Kraków 2007, ISBN , (rozdz ) [BALW2006] Bal-Woźniak Teresa Dylematy kształtowania innowacyjności gospodarki Polski, In: Patrycki Sławomir (red.) Nowa ekonomia a społeczeństwo, T.2, str , Wyd. KUL, Lublin 2006, ISBN {BSL} [BALW2008] Bal-Woźniak Teresa Społeczeństwo informacyjne społeczeństwem innowacyjnym, In: Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, str , red. Hales Colin F., Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 568, Rzeszów 2008, ISBN , [BAMN2006] Batorski Dominik., Marody Mirosława., Nowak Andrzej (red.) Społeczna przestrzeń Internetu, Wyd. SWPS Academica, Warszawa 2006, ISBN [BANA2004] Banacka Marianna Współczesne bariery w dostępie do informacji kilka uwag w związku z ich typologiami i rodzajami, In: Drzewiecki Marcin, Majewska Mirosława (red.) Biblioteka w społeczeństwie informacyjnym. Edukacja informacja media, str , Wyd. CEBID, Warszawa 2005, ISBN , mat. konf. Jarocin 2004, [BANA2006] Banacka Marianna Pedagogika biblioteczna w społeczeństwie wiedzy, In: Majewska Mirosława, Walczak Marian (red.) Pedagogika biblioteczna w społeczeństwie informacyjnym, str , Wyd. CEBID, s.150, Warszawa 2006, ISBN , (konferencja Jarocin ) [BAND2002] Bandosz Marcin - Telepraca w aspekcie społeczno-ekonomicznym - zagrożenia, In: V Konferencja Problemy Społeczeństwa Globalnej Informacji, Szczecin 2002, [BAND2006] Bandosz Marcin Rozwój usług e-goverment w Polsce, In: Stachowicz Jan, Straszak Andrzej, Walukiewicz Stanisław (red.) - Badania operacyjne i systemowe 2006, T.3 - Wiedza systemowa dla rozwoju regionów i przedsiębiorstw w Polsce, str , Wyd. EXIT, Warszawa 2006, ISBN [BANG1994] Europa a globalne społeczeństwo informacyjne. Zalecenia dla Komisji Europejskiej Raport Bangemanna wg :15; :18; In: Bliźniuk G., Nowak J. S. (red.) Społeczeństwo informacyjne. Doświadczenie i przyszłość., str , Wyd. PTI Oddz. Górnośląski, Katowice 2006; ISBN , ISBN , [BARA2002] Barańska Anna Kształtowanie nowej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego Raport nr 203, Wyd. Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Warszawa, marzec 2002, [BARA2003] Baran Grzegorz Komunikacyjna redukacja ryzyka w społeczeństwie informacyjnym, In: Społeczeństwo informacyjne: Wiedza Praca Rozwój, red. Sewera Wit, Baran Grzegorz, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości poz. 45, str , Ofic. Wydawnicza Text, Kraków 2003, ISBN , [BARA 2004] Barańska Bogumiła Czy zmierzamy do społeczeństwa informacyjnego? In: Haber L. (red.) Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, T. I [konferencja czerwiec 2003] str , Wyd. AGH, Kraków 2004, ISBN [BARC2004] Barczak Andrzej - Technologie informacyjne a kształtowanie rynku pracy - szanse i zagrożenia In: Straszak Andrzej, Owsiński Jan W. (red.) - Badania operacyjne i systemowe 2004, T.3 Na drodze do społeczeństwa wiedzy, str , Wyd. EXIT, Warszawa 2004, ISBN [BARC2004a] Barczak Andrzej Problemy i wyzwania zdalnej edukacji, In: Straszak Andrzej, Owsiński Jan W. (red.) - Badania operacyjne i systemowe 2004, T.3 Na drodze do społeczeństwa wiedzy, str , Wyd. EXIT, Warszawa 2004, ISBN [BARC2005] Barczak Beata Dorota Rozwój społeczeństwa informacyjnego a przemiany struktur i procesów administracji publicznej In: Kozioł Leszek (red.) Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym: materiały konferencji naukowej, str. 7 17, Wyd. Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 325, Tarnów 2005, ISBN , 6 Strona

7 [BARC2005a] Barczak Andrzej, Sydoruk Tadeusz Model edukacji w społeczeństwie informacyjnym. Czy komputer zastąpi nauczyciela? In: Szewczyk Agnieszka (red.) Komputer przyjaciel czy wróg?, str , Wyd. Uniw. Szczeciński, s.435, Szczecin 2005, ISBN , [BARC2007] Barczak Andrzej Architektura usługowa jako model funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego, In: Szewczyk Agnieszka (red.) Problemy społeczeństwa informacyjnego, T.1 str , Uniw. Szczeciński WNEiZ, Szczecin 2007, str. 516, ISBN , [BARC2008] Barczak Andrzej Rozwój technologii komputerowych prognozy a rzeczywistość, In: Fenomen Internetu, T. II, red. Szewczyk Agnieszka, Krok Ewa, str , Wyd. Hogben i Uniw. Szczeciński, Szczecin 2008, ISBN , ISBN , [BARD2005] Bard Alexander, Soderqvist Jan - Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, ISBN , [BARG2003] Bargieł Andrzej, Szczepański Paweł Information society in long-term plan of National Institute of Telecommunications, In: Sixth International Conference on Research for Information Society Warszawa , Mat. konferencyjne vol. B, str. 3 15, Wyd. Inst. Łączności, Warszawa 2003, dok. elektroniczny (prezentacja), dostęp: [BARN2008] Barney Darin -Społeczeństwo sieci, Wyd. Sic!, s.230, Warszawa 2008, ISBN , [BART2004] Bartczak K. Problemy z zarządzaniem Internetem w globalnym społeczeństwie informacyjnym, In: Wiadomości Telekomunikacyjne. Wiadomości telekomunikacyjne, rocznik LXXIII, nr 11/2004, str , ISSN [BART2004a] Bartosik Joanna, Korczyński Waldemar, - O pewnej definicji demokracji w społeczeństwie informacyjnym, In: Szewczyk Agnieszka (red.) - Informacja dobra lub zła nowina. Problemy społeczeństwa globalnej informacji, str , Wyd. Uniw. Szczeciński, Szczecin 2004, ISBN [BART2008] Bartosik Małgorzata, Wojczyk Sebastian Internet nowoczesnym narzędziem informatycznym w neurochirurgii, In: Fenomen Internetu, T. II, red. Szewczyk Agnieszka, Krok Ewa, str , Wyd. Hogben i Uniw. Szczeciński, Szczecin 2008, ISBN , ISBN , [BATO2003] Batorski, Dominik Ku społeczeństwu informacyjnemu rodz.7 In: Czapiński Janusz, Panek Tomasz (red) - Diagnoza społeczna Warunki i jakość życia Polaków, Wyd. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, str , Warszawa 2003, oraz: wg: [BATO2004] Batorowska Hanna - Centrum Informacyjne miejscem propagowania i rozwoju kultury informacyjnej w szkole, Konferencja Warszawa, dostęp: [BATO2005] Batorski Dominik Internet a nierówności społeczne, In: Studia Socjologiczne nr 2/2005 (177), Warszawa 2005, ISSN , [BATO2005a] Batorski Dominik Internet w Polsce. Niektóre społeczne aspekty korzystania z nowych mediów. In: Studia Medioznawcze nr 3 (22) 2005, str , ISSN [BATO2005b] Batorski Dominik Internet a usieciowienie relacji społecznych, In: Kultura Współczesna nr 1 (43) 2005, str , ISSN: , [BATO2005c] Batorski Dominik Korzystanie z nowych technologii: uwarunkowania, sposoby i konsekwencje, In: Czapiński Janusz, Panek Tomasz (red) - Diagnoza społeczna Warunki i jakość życia Polaków, Wyd. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, rozdz. 7 - str , Warszawa , oraz Wyd. Vizja Press&IT, Warszawa 2006, ISBN , [BATO2005c] Batorowska Hanna Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej, In: Komputer w Edukacji Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe (red. Morbitzer J.), 7 Strona

8 str , Wyd. Naukowe Akad. Pedagogicznej, Kraków 2005, ISBN , (konf Kraków) [BATO2006] Batorski Dominik Uwarunkowania korzystania z komputerów i Internetu oraz ich zmiany w latach , In: Bliźniuk G., Nowak J. S. (red.) Społeczeństwo informacyjne. Doświadczenie i przyszłość., str , Wyd. PTI Oddz. Górnośląski, Katowice 2006, ISBN , [BATO2006a] Batorski Dominik Cyfrowy podział w Polsce: nowe technologie a szanse życiowe i wykluczenie społeczne, str , In: Batorski D., Marody M., Nowak A. (red.) Społeczna przestrzeń Internetu, Wyd. SWPS Academica, Warszawa 2006, ISBN [BATO2006b] Batorski Dominik Korzystanie z Internetu przemiany i konsekwencje dla użytkowników, In: Jonak Łukasz, Mazurek Paweł, Olcoń Marta i in. (red.) Re: Internet Społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, str , Wyd. WAiP, Warszawa 2006, ISBN , [BATO2006c] Batorowska Hanna Klienci bibliotek w erze dostępu do informacji, In: Komputer w edukacji: 16 ogólnopolskie sympozjum naukowe (red. Morbitzer Janusz), str , Wyd. Akademia Pedagogiczna, Kraków 2006, s. 288, ISBN , [BATO2007] Batorski Dominik - Uwarunkowania i konsekwencje korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, In: Czapiński Janusz, Panek Tomasz (red.) Diagnoza społeczna Warunki i jakość życia Polaków. Raport. Str , Rozdz. 7, Wyd. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa [BATO2007a] Batorski Dominik, Olechnicki K. Wprowadzenie do socjologii Internetu, In: Studia Socjologiczne nr 3 (186) 2007, str. 5-14, ISSN , [BATO2007b] Batorski Dominik - Podstawy społeczeństwa informacyjnego w Polsce, In: Marody Mirosława (red.) Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, str , Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2007, ISBN [BAUE2001] Bauer Z. Ludzie w sieci. Czy Internet zmienia nasz światopogląd? In: Kołodko G.W. (red.) Nowa gospodarka i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych. Str , Wyd. WSPiZ, Warszawa 2001, ISBN , [BAUM2000] Bauman Zygmunt Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika., Wyd. PIW, Warszawa 2000, ISBN , [BAUM2007] Bauman Zygmunt Płynna nowoczesność, Wyd. Literackie, s. 343, Kraków 2007, ISBN , [BAZE2000] Bazewicz Mieczysław Wizja społeczeństwa ery komunikacji, informacji i wiedzy XXI wieku, Wyd. Silesia s.c. i Pol.Tow.Systemowe, s.286,wrocław 2000, ISBN X [BAZI2006] Baziuk Katarzyna Pracownicy biblioteki bibliotekarze czy pracownicy wiedzy? Problematyka zawodu i kierowania. In: Grysa Krzysztof (red.) Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Zeszyty naukowe 3, str , Wyd. Wyższa Szkoła Handlowa SCENO, Kielce, 2006, ISBN: [BAZU2002] Bazuń Dorota, Trzop Beata Edukacja informacyjna i medialna jako elementy procesu kształtowania się społeczeństwa informacyjnego w Polsce, In: Haber L. (red.) Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe, str , Wyd. AG-H, Kraków 2002, ISBN , [BĄCZ2006] Bączek Piotr Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo państwa polskiego, Wyd. A. Marszałek, s. 250, Toruń 2006, ISBN , ISBN , [BĄKI2000] Bąkiewicz Anna (red.) Gospodarka i społeczeństwo w dobie globalizacji, Wyd. Akademickie Dialog, str. 271, Warszawa 2000, ISBN , (konferencja w UW grudzień 1999), lok. BŚl. [BECK2004] Beck Ulrich Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005, ISBN , {wyd. oryginalne Frankfurt a/main, 1986} [BECK2004a] Beck Ulrich Globalizacja kosmopolityczna. Twórcze samounicestwienie 8 Strona

9 się porządku światowego, In: Przegląd Polityczny nr 64/2004, str , ISSN , {tekst oryginalny: Internationale Politik nr 7/2003} [BECK2004b] Beck Ulrich Władza i niemoc w czasach globalizacji, (rozmowa z Brigitte Neumann), In: Przegląd Polityczny nr 64/2004, str , ISSN [BECK2005] Beck Ulrich Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej. Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005, ISBN , [BEDN2000] Bednarek Józef Edukacyjne wyzwania społeczeństwa informacyjnego, In: Media a Edukacja, III Międzynarodowa Konferencja, red. Strykowski Wacław, str , Wyd. empi2, Poznań 2000, ISBN , (konf Poznań) [BEDN2001] Bednarek-Michalska Bożena, - Budować społeczeństwo informacyjne bez bibliotekarzy?, In: EBIB nr 2 /2001 ISSN , [BEDN2002] Bednarek Józef Media w nauczaniu. Szkoła, Dydaktyka, Zadania, Wyd. MIKOM, Warszawa 2002, s.342, ISBN X, rozdz. 4 i 14 [BEDN2002a] Bednarek-Michalska Bożena Elektroniczne zasoby informacyjne Polski. Analiza sytuacji i propozycja integrowania inicjatyw, In: Udział bibliotek akademickich w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce potencjał, możliwości, potrzeby, red. Derfert-Wolf Lidia; str , Wyd. Uczelniane AT-R, ss. 223, Bydgoszcz 2002, ISBN , (konf V.2002, Bydgoszcz 50-lecie Akademii Techniczno- Rolniczej)- BUŚ, [BEDN2004] Bednarz Marek Demokracja uczestnictwa i społeczeństwo informatyczne a szanse przezwyciężenia nierówności społecznych, In: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Polityka społeczno-ekonomiczna, Zeszyt Nr 4, Red. Woźniak Michał Gabriel, str , Wyd. Uniw. Rzeszowski Kat. Teorii Ekonomii i MITEL, s.436, Rzeszów 2004, ISBN [BEDN2005] Bednarek Józef Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych, Wyd. Akademia Pedagogiki Specjalnej, s.291, Warszawa 2005, ISBN , [BEDN2005a] Bednarek-Michalska Bożena - Wolny dostęp do informacji i wiedzy czy wykluczenie edukacyjne? Trendy światowe a Polska. EBIB nr 2 (63)/2005, ISSN , [BEDN2007] Bednarek Józef Edukacyjne aspekty manipulacji w cyberprzestrzeni, In: Manipulacja Media Edukacja, red. Siemieniecki Bronisław, str , Wyd. A. Marszałek, Toruń 2007, ISBN , (mat. konf , Toruń) [BEDN2008] Bednarek Józef, Lubina Ewa Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki, Wyd. PWN, Warszawa 2008, ISBN , [BELI2008] Beliczyński Jan Radio w warunkach rozwoju technologii informacyjnej i komunikacyjnej, In: Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, red. Hales Colin F., str , Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 568, Rzeszów 2008, ISBN , [BELL1975] Bell Daniel Nadejście społeczeństwa postindustrialnego. Próba prognozowania społecznego, Inst. Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu Archiwum Przekładów i Opracowań, s części, Warszawa 1975, na prawach rękopisu, [BELL1990] Bell Daniel Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, In: Znak, nr (425/426) 1990, str , ISSN X [BELL1994] Bell Daniel Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994, ISBN [BELL2004] Bell Daniel. Społeczeństwo postindustrialne cz. I, In: Przegląd Polityczny nr 64/2004, str , ISSN , [BELL2004a] Bell Daniel. Społeczeństwo postindustrialne cz. II, In: Przegląd Polityczny nr 65/2004, str , ISSN [BELL2004b] Bell Daniel. Społeczeństwo postindustrialne cz. III, In: Przegląd Polityczny nr 66/2004, str , ISSN , [BELL2007] Bell Daniel Wojna kultur zastąpiła wojnę klas, (wywiad) In: Dziennik Europa , 9 Strona

10 [BEM1998] Bem Daniel J., Więckowski Tadeusz W., Zieliński Ryszard J. Systemy multimedialne, In: KST 98, t. A, str , Wyd. Instytut Telekomunikacji PW, Bydgoszcz 1998, ISSN , [BEM1998a] Bem Daniel J., Więckowski Tadeusz W., Zieliński Ryszard J. Usługi multimedialne, In: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Materiały konferencyjne MISSI 1998, (red. Daniłowicz Czesław), str. 9 22, Ofic. Wyd. Pol. Wrocławskiej, Wrocław 1998, ISBN , (konf ) [BEM1999] Bem Daniel Józef Telekomunikacja u progu XXI wieku, In: Internet Wrocław 99. I Ogólnopolska Konferencja Internet Wrocław 99. Materiały Konferencyjne, Wrocław r., str. 7 35, Ofic. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000, ISBN , [BEM2005] Bem Daniel J. Internet trzeci przełom w rozwoju telekomunikacji, In: Internet 2005 Biblioteka Teleinformatyczna Tom 1, red. Bem Daniel J., Kasprzak Andrzej, Szymanowski Mirosław, Więckowski Tadeusz, str. 7 13, Ofic. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005, ISBN , [BEND1994] Bendyk Edwin Świat społeczeństwa informatycznego, In: Sprawy Nauki nr 5/1994, str , ISSN , [BEND1995] Bendyk Edwin. Społeczeństwo informatyczne, [zapis dyskusji z T. Hofmoklem i J.K. Frąckowiakiem], Computerworld nr 4/1995, [BEND2000] Bendyk Edwin, Górski Artur Bajka o złym Internecie, In: Polityka nr 21 (2246) , str. 90, [BEND2002] Bendyk Edwin. Wojna wirtualna, In: Res Publica nr 4/2002 str. ISSN [BEND2002a] Bendyk Edwin. 24/7/365 Państwo informacyjne, Res Publica nr 7/2002, [BEND2003] Bendyk, Edwin. Świt społeczeństwa sieciowego, prezentacja Konferencja PTI Mrągowo 2003, [BEND2005] Bendyk Edwin - Kultura chce być wolna. Wstęp do: Lessig L. Wolna Kultura. W jaki sposób wielkie media wykorzystują technologię i prawo, aby blokować kulturę i kontrolować kreatywność, str , Wyd. Szkolne i Pedagogiczne SA, Warszawa 2005, ISBN [BEND2005a] Bendyk. Edwin. Kody kultury w epoce cyfrowej, In: Kultura Współczesna nr 1 (43) 2005, str , ISSN: , [BEND2006] Bendyk Edwin. Przyszłość pracy. Polska, Czechy, Słowacja. In: [BEND2007] Bendyk Edwin., - Broń masowego tworzenia, In: Woźniak-Kasperek J, Franke J. (red.) Biblioteki cyfrowe. Projekty, realizacje, technologie, Wyd. Stow. Bibl. Polskich, str , Warszawa 2007, ISBN [BEND2007a] Bendyk Edwin., Hofmokl.Justyna., Kulisiewicz Tomasz., Tarkowski Arek. - Kultura 2.0, Polskie Wyd. Audiowizualne, Warszawa 2007, [BEND2007b] Bendyk Edwin Media i komunikacja społeczna w Polsce, In: Szomburg J. (red.) W poszukiwaniu kompasu dla Polski, str ,Wyd. Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową, Gdańsk 2007, ISBN , (II Kongres Obywatelski) [BEND2008] Bendyk Edwin Utopia posthumanizmu, In: Spotkania z utopią w XXI wieku, red. Żuk Piotr, str , Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2008, ISBN , [BENI2007] Benisławska Anita Wpływ Aleksandra Macedońskiego na rewolucję naukową w III w. pne., In: Zagadnienia Naukoznawstwa nr 2(172) 2007, str , ISSN , [BERB2002] Berbeka Janina Urządzenia technologii informacyjnej w gospodarstwach domowych w Europie Środkowej, In: Wiadomości Statystyczne, Rok XLVII, nr 7/ 2002, str IV str. okładki, ISSN X [BERB2004] Berbeka Jadwiga Zachowania konsumentów w krajach UE jako przejaw kształtowania się społeczeństwa informacyjnego, In: Marketing, handel, konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, red. Gregor Bogdan, Folia Oeconomica t.2 nr 179, Wyd. UŁ, Łódź 2004, ISSN Strona

11 [BERE2004] Berezenko Bogdan Utrwalenie w prawie ukraińskim idei społeczeństwa informacyjnego, In: Haber Lesław (red.) Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, T. I [II konferencja czerwiec 2003] str , Wyd. AGH, Kraków 2004, ISBN [BERE2004a] Bereziński Mirosław (red.) Polska szkoła wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego: interdyscyplinarność, komputery i Internet w nauczaniu, Wyd. WSISiZ, s. 297, Warszawa 2004, ISBN [BIAŁ2003] Białecki Ireneusz Opinia publiczna i polityka naukowa w społeczeństwie wiedzy, In: Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 2/22/2003, str , Wyd. Centrum Badań Polityki Naukowej i Szk. Wyższego, Uniw. Warszawskiego, Warszawa 2003, ISSN [BIAŁ2006] Białobłocki Tomasz, Moroz Janusz Nowoczesne techniki informacji i komunikacji ich rozwój i zastosowanie, In: Witkowska Marta, Cholawo-Sosnowska Kamila (red. nauk.) Społeczeństwo informacyjne. Istota. Rozwój. Str , Wyzwania Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, ISBN , ISBN , [BIBL2006] Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej , Wyd. Pol. Łódzka, Łódź 2006, ISBN [BIBL2007] Biblioteki publiczne w liczbach 2006, Wyd. Bibl. Narodowa, Warszawa 2007, dok. elektroniczny, ISBN , ISSN , [BIEB1998] Bieber Christoph Najpierw serfować, potem wybierać? Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych a Internet. In: Transit. Przegląd Europejski, Z , str , Wyd. Aureus, Kraków 1998, ISSN [BIEŃ2005] Bieńkowska Barbara Książka na przestrzeni dziejów, Wyd. CEBID, Warszawa 2005, ISBN X, (rozdz. XI str ) [BIER2004] Bierówka Joanna P. Zasada wzajemności w społeczeństwie informacyjnym, In: Haber Lesław (red.) Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, T. II str , [II konferencja czerwiec 2003] Wyd. AGH, Kraków 2004, ISBN [BIER2004] Bierówka Joanna P. Communitas Zasada wzajemności Internet, In: Studia Humanistyczne, Tom 2, 2004, str , Wyd. AGH, Kraków 2004, ISSN , [BIER2007] Bierówka Joanna P. Internet jako źródło postaw prospołecznych, In: Studia Socjologiczne, nr 3 (178) 2007, str , ISSN , [BIER2007a] Bierówka Joanna P. Funkcje społeczne komunikacji interpersonalnej online, In: Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną, red. Fras Joanna, str , Wyd. Adam Marszałek, ss.471, Toruń 2007, ISBN , [BISC2004] Bischoff Frank M. Wpływ technik cyfrowych na profil zawodowy archiwisty wyzwania w zakresie kształcenia i szkolenia archiwistów, In: Archeion t. CVII Problemy archiwistyki: Informatyzacja, str , Warszawa 2004, ISSN , [BLIN2006] Blinder Alan S. Offshoring kolejna rewolucja przemysłowa, In: Studia Regionalne i Lokalne, nr 4 (26) 2006, str. 5 18, ISSN [BLIŹ2005] Bliźniuk Grzegorz, Nowak Jerzy S. (red.) Społeczeństwo informacyjne Wyd. PTI Oddz. Górnośląski, Katowice 2005, ISBN , [BLIŹ2006] - Bliźniuk Grzegorz, Nowak Jerzy S. (red.) Społeczeństwo informacyjne. Doświadczenie i przyszłość., Wyd. PTI Oddz. Górnośląski, Katowice 2006, ISBN , [BLIŹ2006a] Bliźniuk Grzegorz, Bednarski Igor, Bogucki Dariusz, Ozga Waldemar, Słowikowski Marek Strategia informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej. Zasadnicze kierunki, In: Myśl Wojskowa nr 1/2006 str , ISSN [BLIŹ2007] Bliźniuk Grzegorz Informatyzacja. Skuteczne narzędzie do usprawnienia funkcjonowania administracji, In: Nowoczesna administracja skarbowa tom 3, red. Gilowska Zyta, Tadeusiewicz Ryszard, Tchórzewski Jerzy, str , Wyd. Difin, Warszawa 2007, ISBN , (mat. konf Warszawa, Min.Finansów) 11 Strona

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Marcin Laskowski Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Wydawnictwa zwarte 1. Akademia on-line

Bardziej szczegółowo

Publikacja ukazuje się dzięki pomocy finansowej firmy Kamsoft - Katowice ISBN PTI: 978-83-60810-25-5 ISBN PTSI: 978-83-926342-2-5

Publikacja ukazuje się dzięki pomocy finansowej firmy Kamsoft - Katowice ISBN PTI: 978-83-60810-25-5 ISBN PTSI: 978-83-926342-2-5 Recenzenci: Prof. PCz., dr hab. Felicjan Bylok Prof. PCz., dr hab. inż. Janusz Grabara Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron Prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz Prof. PW, dr hab. Kazimierz Waćkowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE GENEZA I DEFINICJE

ROZDZIAŁ II SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE GENEZA I DEFINICJE ROZDZIAŁ II SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE GENEZA I DEFINICJE Jerzy Stanisław NOWAK 1. Definicje podstawowe W II połowie XX wieku zaobserwować można powstawanie nowego typu tworu społecznego zwanego potocznie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE TRZECI SEKTOR działalność zarządzanie prawo 2003 2012 130 W serii Bibliografie ukazały się: 2010 Nr 118 Jakość życia, ubóstwo

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia Nazwa przedmiotu Społeczeństwo Polskie XX wieku Wykładowca dr Jarosław Chodak Typ przedmiotu(w,ćw, W + CA kw, sem.) Rok studiów I rok studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych Semestr letni Liczba

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 3 marzec 2010 poz. 6640-10124 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI 2006 2011 127 - I - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

TENDENCJE ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH NA REGIONALNYM RYNKU

TENDENCJE ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH NA REGIONALNYM RYNKU UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 609 PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 16 TENDENCJE ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH NA REGIONALNYM RYNKU SZCZECIN 2010 Rada Wydawnicza Urszula Chęcińska,

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 9 wrzesień 2010 poz. 25277-28720 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły

prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły prof.zw.dr hab. M. Wanda Kopertyńska I. Artykuły WYKAZ PUBLIKACJI 1. Wpływ organizacji linii potokowych na strukturę zatrudnienia w przemyśle spożywczym (współautor) Przemysł Spożywczy nr 4/1976 r. 2.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 2 luty 2010 poz. 3196-6639 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Redakcja Jerzy Olszewski. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

Redakcja Jerzy Olszewski. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy i przechodzenia do społeczeństwa informacyjnego Redakcja Jerzy Olszewski Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 2 Dokumenty zebrane oraz stworzone podczas dyskusji tematycznych i środowiskowych

Bardziej szczegółowo

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. RAMA PROGRAMOWA obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego / Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce pod hasłem Telecommunications and ICTs: drivers of innovation

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15

R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 R. 67(79) Warszawa, 10-16 kwietnia 2011 r. Nr 15 Poz. 8561-9250 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI. E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI. E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip PBW RZESZÓW 2012 r. www.rzeszow.pbw.org.pl 1 W S T Ę P W rozwijającym

Bardziej szczegółowo

Rok wydania. Data udostępnienia. Tytuł Autor ISBN/ISSN Wydawnictwo. Link do książki

Rok wydania. Data udostępnienia. Tytuł Autor ISBN/ISSN Wydawnictwo. Link do książki Tytuł Autor ISBN/ISSN Rok wydania Data udostępnienia Link do książki 1. ABC pedagoga specjalnego. Poradnik dla nauczyciela ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi

Bardziej szczegółowo

R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16

R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16 R. 67(79) Warszawa, 17-23 kwietnia 2011 r. Nr 16 Poz. 9735-10330 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego

Sprawozdanie. władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Sprawozdanie władz Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego 1 stycznia 31 grudnia 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Budowanie konsorcjów edukacyjno-badawczych oraz współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi Anna Marszałek 10 Rola uczelni w kształceniu

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia 4 Wpływ globalnej gospodarki sieciowej na e-learning Witold T. Bielecki

metody, formy i programy kształcenia 4 Wpływ globalnej gospodarki sieciowej na e-learning Witold T. Bielecki 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Wpływ globalnej gospodarki sieciowej na e-learning Witold T. Bielecki 7 Strategia rozwoju kraju 2007 2015: czy nadchodzą dobre czasy dla

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE 1. Nazwa u Badania rynku książki Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo