UDZIAŁ BIBLIOTEKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ W KRAJOWYCH INICJATYWACH TWORZENIA, DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UDZIAŁ BIBLIOTEKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ W KRAJOWYCH INICJATYWACH TWORZENIA, DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI"

Transkrypt

1 Łucja Maciejewska * Barbara Urbańczyk ** Politechnika Wrocławska Biblioteka Główna i OINT UDZIAŁ BIBLIOTEKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ W KRAJOWYCH INICJATYWACH TWORZENIA, DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI [THE INVOLVEMENT OF THE WROCŁAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY LIBRARY IN DOMESTIC INITIATIVES OF CREATING, GRANTING ACCESS TO AND USING E-INFORMATION RESOURCES] Abstrakt: Biblioteki akademickie w coraz większym stopniu zabiegają o swego czytelnika i jego zaufanie. Wykazując dużą troskę o jakość wizerunku instytucji, wykorzystują techniki Public Relations. Budowanie zaufania do biblioteki akademickiej dotyczy głównie relacji ze środowiskiem bliższym (pracownik, doktorant, student), ale podejmowane są także inicjatywy wykraczające poza mury uczelni. W artykule przedstawiono działania Biblioteki Politechniki Wrocławskiej na rzecz krajowego społeczeństwa informacyjnego. Scharakteryzowano takie inicjatywy regionalne i ogólnopolskie, jak Baza Czasopism Zagranicznych w Bibliotekach Wrocławia i Opola, Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa, Konsorcjum Chemical Abstracts oraz Kurs Czasopisma Elektroniczne. Podkreślono też udział Biblioteki w takich przedsięwzięciach międzyuczelnianych, jak BazTech oraz BazTol. Omówiono znaczenie tych działań dla budowy pozytywnego wizerunku instytucji oraz integracji biblioteki z otoczeniem społecznym. * St. kust. dypl. mgr inż. ŁUCJA MACIEJEWSKA, kierownik Oddziału Gromadzenia i Opracowania Wydawnictw Ciągłych Biblioteki Głównej i Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej; absolwentka Wydziału Elektroniki PWr. Dwie najważniejsze publikacje: (2008) Zarządzanie czasopismami elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej. [W:] Zarządzanie marketingowe biblioteką. Poznań: Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, s ; (2008) Czego oczekują użytkownicy biblioteki akademickiej w dobie informacji elektronicznej?, dok. elektr. CD [W:] M. Kocójowa red. (2008). Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników. Kraków: Instytut INiB UJ, s ** St. kust. dypl. mgr inż. BARBARA URBAŃCZYK, kierownik Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej i Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej; absolwentka Wydziału Informatyki i Zarządzania PWr. Dwie najważniejsze publikacje: (2009) Kompleksowa platforma oceny dorobku naukowego Politechniki Wrocławskiej projekt integracji bazy DONA-ALEPH z SCI, Listą Filadelfjską i innymi źródłami danych naukometrycznych, dok. elektr. [W:] II Wrocławskiej Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych. Wrocław [współaut.: A. Komperda, J. Wróbel]; (2008) Ogólnopolskie Konsorcjum Chemical Abstracts dziewięć lat działalności i nowe perspektywy rozwoju. [W:] [A. Nowakowski red.] (2008). INFOBAZY'2008 systemy, aplikacje, usługi. Materiały z konferencji. Sopot: Centrum Informatyczne TASK, s [wspólaut.: H. Szarski]. [ŁUCJA MACIEJEWSKA, Head of the Department of Periodicals and Serials Acquisition and Processing, Main Library and Scientific Information Centre of Wrocław University of Technology; MSc awarded by the Faculty of Electronics, WUT. Two the most important publications: (2008) Zarządzanie czasopismami elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej [Management of e-journals in the Library of WUT]. [In:] Zarządzanie marketingowe biblioteką [Marketing Management of Libraries]. Poznań: Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, s ; (2008) Czego oczekują użytkownicy biblioteki akademickiej w dobie informacji elektronicznej? [What Do Academic Library Users Expect in the Era of Electronic Information?], e-doc. CD [In:] M. Kocójowa ed. (2008). Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników [Library: The Key To Users Success]. Kraków: Instytut INiB UJ, s [BARBARA URBAŃCZYK, Head of the Department of Scientific Information, Main Library and Scientific Information Centre of Wrocław University of Technology; MSc awarded by the Faculty of Informatics and Management, WUT. Two main publications: (2009) Kompleksowa platforma oceny dorobku naukowego Politechniki Wrocławskiej projekt integracji bazy DONA-ALEPH z SCI, Listą Filadelfjską i innymi źródłami danych naukometrycznych [Complex Platform for Assessing the Scholarly Output of WUT Project of Intergration of DONA-ALEPH with SCI, Philadelphia List and Other Sources of Scientometric Data], e-doc. [In:] II Wrocławskiej Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych [Second Wrocław Meeting of Librarians Working for Polish Diaspora]. Wrocław [co-authors: A. Komperda, J. Wróbel]; (2008) Ogólnopolskie Konsorcjum Chemical Abstracts dziewięć lat działalności i nowe perspektywy rozwoju [Polish Nationwide Chemical Abstracts Consortium Ten Years of Operation and Perspectives of Future Development]. [In:] [A. Nowakowski ed.] (2008). INFOBAZY'2008 systemy, aplikacje, usługi. Materiały z konferencji [INFODATABASES'2008 Systems, Applications, Services. Conference Proceedings]. Sopot: Centrum Informatyczne TASK, s [co-author: H. Szarski]

2 BIBLIOTEKA AKADEMICKA BIBLIOTEKA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ELEKTRONICZNE ŹRÓDŁA INFORMACJI PUBLIC RELATIONS SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE Abstract: The article discusses the importance of public relations activities in academic library for establishing a strong public image. It focuses on service to larger community as a very important PR tool. Significant attention is given to the wide activities of the Library of Wroclaw University of Technology supporting Polish information community, such as: Consortium Chemical Abstracts, Catalog: Foreign Journals in Wroclaw and Opole Libraries, Standards Information Point, BazTech, BazTol, EBIB, courses on e-journals, and Lower Silesia Digital Library. The importance of PR activities for community in academic library is discussed. Selected characteristic tendencies and facts are illustrated with tables and diagrams. ACADEMIC LIBRARY THE LIBRARY OF WROCŁAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ELECTRONIC INFORMATION RESOURCES PUBLIC RELATIONS INFORMATION COMMUNITY * * * WPROWADZENIE Zapotrzebowanie na informację w ramach społeczeństwa informacyjnego przyczyniło się do wzrostu znaczenia usług bibliotek akademickich, związanych głównie z tworzeniem i sposobami korzystania z elektronicznych źródeł. Dzięki szerokim kompetencjom bibliotekarzy, ich kreatywności oraz znajomości nowoczesnych technik informacyjnych, pole działania bibliotek nie kończy się na własnym kampusie, ale też rozszerza się na całą społeczność bibliotekarską, środowisko naukowe a nawet całe społeczeństwo. Biblioteki zabiegając o użytkownika bliższego i dalszego, wykorzystują różne formy budowania jak najlepszego wizerunku firmy i jej wiarygodności, kształtowania dobrej opinii środowiska, zdobywania zaufania do jej usług, produktów oraz funkcji [Marshall 2001]. Tworzenie pozytywnych relacji między biblioteką a otoczeniem wpisuje się w całokształt działań Public Relations (PR), na bazie których powstało wiele cennych i trwałych inicjatyw, spełniających oczekiwania wielu grup odbiorców informacji, niekoniecznie z własnej instytucji [Black 2006]. Przedstawiono dlatego wybrane działania Biblioteki Politechniki Wrocławskiej (PWr) z tego obszaru, związane z dostępem do e- informacji i nowoczesnych technologii, realizowane od lat na rzecz społeczeństwa informacyjnego. KRAJOWE KONSORCJUM CHEMICAL ABSTRACTS Organizowanie ogólnopolskiego Konsorcjum Chemical Abstracts należy do działań zewnętrznych z zakresu Public Relations i skierowane jest do całego środowiska akademickiego w kraju. Biblioteka PWr jest od 11 lat koordynatorem tego konsorcjum [Szarski 2008]. W jego skład wchodzą 23 instytucje akademickie (tabela 1). Obecnie jest to najważniejsza w kraju usługa informatyczna dająca dostęp do jednego z najcenniejszych źródeł informacji bibliograficznej o uniwersalnym charakterze, z zakresu szeroko pojętej chemii i nauk pokrewnych. Wraz z pojawieniem się w ofercie Chemical Abstracts Service wersji bazy CA on CD, pracownicy Biblioteki PWr rozpoczęli starania w Komitecie Badań Naukowych o fundusze na dofinansowanie jej zakupu. W 1998 r. udało się kupić jej wersję sieciową, z możliwością równoczesnego dostępu dla 12 użytkowników. Bazę posadowiono na serwerze Biblioteki PWr i udostępniano poprzez Wrocławską Akademicką Sieć Komputerową (WASK) zainteresowanym uczelniom wrocławskim, co stało się zalążkiem Środowiskowego Systemu Udostęp- 415

3 niania Baz Danych. Udostępnianie bazy w tym trybie się podwaliną pod utworzenie w roku 2000 Krajowego Konsorcjum Chemical Abstracts unikalnego przedsięwzięcia w skali krajowej. W 2009 r. wersję bazy Chemical Abstracts on CD zastąpiła wersja online na platformie SciFinder, która została sfinansowana w 50% przez MNiSW. Jest ona oceniana bardzo wysoko przez chemików, a także specjalistów z innych dziedzin. Na platformie SciFinder baza CA daje dostęp online do pełnych zasobów informacyjnych od roku 1907, tzn. od chwili powstania Chemical Abstracts. Dostęp poprzez tę platformę czyni z bazy nowoczesne narzędzie o bardzo dużym zakresie czasowym, z codzienną aktualizacją, stwarzające dużo większe możliwości w porównaniu z wersją na CD, m.in. równoczesne przeszukiwanie wielu roczników, wyszukiwanie według wzorów strukturalnych oraz reakcji chemicznych, dostęp do pełnych tekstów artykułów. Od początku roku 2009 z tej wersji korzysta 13 instytucji w kraju. Szczególną rolę informacyjną pełni od lat serwis internetowy na stronie domowej Biblioteki poświęcony CA. Można tam znaleźć informacje na temat eksploatacji bazy, począwszy od wymagań związanych z konfiguracją sprzętu a skończywszy na szczegółowych instrukcjach korzystania z bazy. Ważne miejsce wśród działań zapewniających funkcjonowanie Konsorcjum zajmują kontakty z Chemical Abstracts Service producentem bazy, które oprócz negocjowania warunków zakupu obejmują wymianę szeregu dokumentów niezbędnych w procedurze z tzw. wolnej ręki, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 1 Tab. Uczestnicy Konsorcjum Chemical Abstracts w latach Lata Lp. Nazwa instytucji Akademia Górniczo-Hutnicza - Kraków 2. Uniwersytet Jagielloński - Kraków 3. Uniwersytet Wrocławski 4. Politechnika Poznańska 5. Politechnika Warszawska 6. Politechnika Wrocławska 7. Polska Akademia Nauk - Warszawa 8. Politechnika Gdańska Politechnika Śląska - Gliwice Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznań Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Toruń Politechnika Łódzka Politechnika Szczecińska 1) Politechnika Rzeszowska Akademia Podlaska - Siedlce Akademia Rolnicza - Wrocław Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Opolski Uniwersytet Śląski - Katowice Akademia Techniczno-Rolnicza - Bydgoszcz Wyższa Szkoła Pedagog. Częstochowa 2) Śląska Akademia Medyczna - Katowice Uniwersytet Warszawski + + 1) Od 2009 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2) Od 2004 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Źródło: opracowanie własne 416

4 BAZA ŚRODOWISKOWA CZASOPISM ZAGRANICZNYCH Współcześni poszukiwacze informacji są niecierpliwi i oczekują coraz większych uproszczeń w docieraniu do literatury naukowej. Obserwuje się duże zapotrzebowanie na szybkie i precyzyjne źródła, głównie tworzone w oparciu o dane dotyczące zasobów wielu wydawców lub bibliotek. Jednym słowem duże znaczenie dla społeczeństwa mają, wyposażone w jeden przyjazny interfejs, katalogi rozproszone lub centralne oraz bazy informacyjne o zasięgu regionalnym, krajowym lub światowym, które są wynikiem współpracy wielu instytucji naukowych. Doceniając korzyści z posiadania takiego multi-narzędzia oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska naukowego Wrocławia, później także Opola, Biblioteka Główna PWr opracowała koncepcję zbudowania centralnej bazy czasopism zagranicznych, a następnie podjęła się koordynacji tego projektu. Dzięki tej inicjatywie funkcjonuje baza CZASOPISMA ZAGRANICZNE w BIBLIOTEKACH WROCŁAWIA i OPOLA, obejmująca od 1991 r. zasoby bibliotek uczestniczących w tym projekcie. Jest przeglądem stanu zaopatrzenia środowiska w czasopisma naukowe i spełnia istotną funkcję informacyjną przede wszystkim jako katalog środowiskowy, wykorzystywany także przez zainteresowanych z całego kraju. W projekcie uczestniczy 25 bibliotek, w tym z Wrocławia: 11 bibliotek szkół wyższych, 2 biblioteki instytutów Polskiej Akademii Nauk, 4 biblioteki innych instytutów naukowych, 2 biblioteki centrów badawczych oraz Ossolineum, Dolnośląska Biblioteka Publiczna, Biblioteka Kapitulna i Biblioteka Muzeum Narodowego, a także 2 opolskie biblioteki Uniwersytetu i Politechniki. Obecnie gromadzone są informacje o czasopismach zagranicznych nabywanych wyłącznie poprzez zakup, ale planowane jest rozszerzenie informacji o wartościowe tytuły nabywane w drodze wymiany. Rośnie też liczba indeksowanych w bazie serwisów e-czasopism oraz pojedynczych czasopism online (Tabela 2). 2. Tab. Udział różnych źródeł informacji w bazie CZASOPISMA ZAGRANICZNE W BIBLIOTEKACH WROCŁAWIA I OPOLA Nazwa źródła Zawartość bazy Tytuły/serwisy dostępne w 2010 r. Czasopisma drukowane Serwisy i pojedyncze e-czasopisma Bazy bibliograficznoabstraktowe Razem Źródło: opracowanie własne Baza CZASOPISMA ZAGRANICZNE w BIBLIOTEKACH WROCŁAWIA i OPOLA funkcjonuje w zintegrowanym systemie bibliotecznym ALEPH i jest udostępniana w Internecie poprzez witrynę Biblioteki Głównej PWr (http://www.biblioteka.pwr.wroc.pl/katalogi_on_-_line). Wyszukiwanie w bazie nie jest skomplikowane dzięki jednemu formularzowi prostemu i dwóm zaawansowanym, które dają możliwość bardzo precyzyjnego opracowania zapytania. Pełny widok rekordu wyszukanej pozycji przedstawiono na Rysunku

5 Internet Pełny tekst Po kliknięciu ikoki ukazują się dane tele-adresowe Biblioteki Politechniki Opolskiej Biblioteka Politechnika Opolska Tytuł Wind and Structures [Dokument elektroniczny]. Wydano Techno Press. Czę stotliwoś ć Pórocznik ISSN Hasł o przedmiotowe Budownictwo. Inżynieria lądowa Uwagi Dostę p wył ą cznie w sieci komputerowej uprawnionej instytucji Nr systemowy Rys. Rekord opisu bibliograficznego dokumentu elektronicznego w OPAC-u Biblioteki PWr. Źródło: Baza jest przeznaczona przede wszystkim dla środowiska akademickiego oraz bibliotek i ośrodków informacji w regionie. Stanowi również interesujące pole badawcze dla naukowców bibliotekoznawców zajmujących się problematyką czasopiśmiennictwa i informacji naukowej. Jest też dobrym źródłem informacji z zakresu czasopiśmienniczej literatury obcojęzycznej dla wielu grup odbiorców z kraju, jak: uczniowie szkół ponad podstawowych, założyciele organizacji społecznych, członkowie towarzystw naukowych i specjalistycznych klubów, pracownicy zakładów przemysłowych, biur projektowych i administracji państwowej, osoby kierujące polityką zakupów, zwierzchnicy zajmujący się analizą i oceną stanu posiadania zbiorów. Korzyści dla środowiska i różnych grup poszukiwaczy informacji zostały omówione szerzej w [Maciejewska 2002]. KURSY OGÓLNOPOLSKIE Biblioteki dużych ośrodków naukowych, przede wszystkim biblioteki akademickie, posiadające cenne zbiory, wykorzystujące nowoczesne technologie i narzędzia do ich udostępniania oraz dysponujące dobrze wyszkoloną kadrą powinny podejmować inicjatywy kształcenia osób mających ograniczony dostęp do nowoczesnych źródeł informacji. Biblioteka PWr od kilkudziesięciu lat organizuje kursy specjalistyczne o zasięgu krajowym [Makarska- Deszcz 2000]. Od momentu pojawienia się idei zorganizowania takich szkoleń naszym założeniem była chęć rozpowszechnianie kompleksowej wiedzy na tematy technologii informacyjnych, efektywnego korzystania z Internetu i doskonalenia umiejętności informacyjnych w zakresie e-źródeł. Kursy kierowane są do pracowników różnych typów placówek bibliotecznych, nauczycieli-bibliotekarzy, pracowników szeroko rozumianej informacji i dydaktyków-bibliotekoznawców, ale też do osób związanych z marketingiem i sferą zarządzania oraz pracowników samorządów terytorialnych, a także pracowników instytutów naukowych i zakładów przemysłowych. 418

6 Pierwszy kurs dotyczył zautomatyzowanych systemów biblioteczno-informacyjnych i z czasem zmieniono jego nazwę na Komputerowe systemy biblioteczno-informacyjne. Przez 16 lat ( ) w ramach tej tematyki przeszkolono 455 osób. Następne kursy skupiały się wokół zagadnień usług Internetu i zastosowania jego w bibliotekach. Uczestnicy zdobywali wiedzę na temat działania Internetu, posługiwania się przeglądarkami i pocztą elektroniczną, tworzenia dokumentów hipertekstowych oraz dostępu do e- informacji. W okresie od roku z tych dwóch kursów skorzystały 123 osoby. W 2000 r. Biblioteka opracowała nową ofertę szkolenia nt. czasopism elektronicznych. Dotychczas odbyło się 21 edycji tego kursu i ukończyło go 306 osób. W bieżącym roku zaplanowano kolejne dwie edycje w kwietniu i maju. Na przestrzeni lat pojawiły się, na życzenie użytkowników, nowe tematy kursów, prowadzone na marginesie tematów wiodących. W 1999 r. odbyło się jedno szkolenie skupiające się wokół zagadnień informacji naukowej, technicznej i patentowej w warunkach funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz w 2005 r. przeprowadzono dwie edycje 2-dniowego kursu w zakresie tworzenia listy e-czasopism od A do Z w języku HTML. Program aktualnie prowadzonego przez Bibliotekę PWr kursu Czasopisma elektroniczne był wielokrotnie modyfikowany i dostosowywany do potrzeb współczesnego odbiorcy informacji, które ulegają ciągłym zmianom, pozostając w ścisłym związku z rozwojem technologii informacyjnych na świecie. Organizatorzy na bieżąco śledzą literaturę tematu, a także rozpoznają i testują elektroniczne źródła informacji naukowej oraz narzędzia wspomagające korzystanie z nich. Każda edycja kursu wzbogacona jest dodatkowo prezentacjami przedstawicieli zagranicznych wydawców, np. ProQuest, Swets, Ebsco, Emerald, na temat dostępu do źródeł wiedzy oraz nowoczesnych narzędzi ułatwiających pracę z nimi. Tak zdobyta wiedza znajduje odzwierciedlenie w wykładach, materiałach dydaktycznych, ćwiczeniach w laboratorium komputerowym oraz w dyskusjach z prezenterami i wykładowcami. 4 Zdj. Kurs Czasopisma elektroniczne zajęcia w laboratorium komputerowym PWr. Fot. Agnieszka Wolańska 5 Zdj. Kurs Czasopisma elektroniczne dyskusja z wykładowcą. Fot. Agnieszka Wolańska Duże zainteresowanie kursem i jego wieloletnia obecność na rynku krajowym wskazują, że tego typu edukacja jest pożądana, oczekiwane są działania bibliotek przybliżające rolę informacji w szeroko pojętym życiu społecznym, a także propagujące źródła e-informacji i pomoc w sprawnym poruszaniu się w ich obrębie, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. 419

7 DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA CYFROWA Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym na rzecz środowiska jest Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa (DBC, dzięki której Politechnika Wrocławska wpisuje się w ogólnoświatowe tendencje budowania otwartych kolekcji cyfrowych [Wałek 2009]. Historia DBC sięga roku 2004, kiedy w listopadzie uruchomiono Bibliotekę Cyfrową Politechniki Wrocławskiej na platformie Libra. W rok później przekształcono ją w Dolnośląską Bibliotekę Cyfrową, a na mocy porozumienia zawartego w 2006 r. utworzono Konsorcjum DBC zrzeszające instytucje zainteresowane wspólnymi działaniami w regionie w zakresie tworzenia i szerokiego udostępniania zasobów cyfrowych. W projekcie uczestniczy obecnie 18 instytucji, w tym 16 uczelni wyższych Wrocławia, Opola, Jeleniej Góry, Legnicy, Nysy i Wałbrzycha. Od listopada 2009 r. zasoby DBC widoczne są w EUROPEANIE europejskiej multimedialnej bibliotece cyfrowej, udostępniającej ok. 5 mln obiektów cyfrowych ze zbiorów bibliotek i instytucji 27 państw członkowskich UE. W styczniu 2010 r. zasoby DBC zostały włączone, za pośrednictwem Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC), do międzynarodowego projektu DART-Europe. DBC zawiera obiektów cyfrowych (stan na ) podzielonych na kolekcje poszczególnych instytucji, z czego największą jest kolekcja PWr licząca pozycji, co stanowi 47% całości. Liczba czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę cyfrową od listopada 2004 do marca 2010 r. wynosi blisko 5 mln (Rys. 2). Na duże zainteresowanie zasobami DBC ma wpływ rosnąca liczba zamieszczanych źródeł, budowa krajowych sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych oraz repozytoriów, działanie FBC oraz współpraca o charakterze ponadregionalnym w ramach programów DART i EUROPEANA. 6 Rys. Liczba użytkowników DBC w latach Źródło: opracowanie własne DBC okazała się idealnym wyjściem naprzeciw oczekiwaniom środowiska na nowy standard udostępniania zbiorów w sieci. Umożliwia bezpłatny dostęp, o każdej porze i z dowolnego miejsca, do wybranych zasobów. Jest nie tylko platformą, na której można bezpiecznie udostępniać cenne zbiory biblioteczne, skrypty, książki, 420

8 dorobek naukowy, ale też ważnym ogniwem w procesie kształcenia na odległość, chętnie odwiedzanym przez naukowców i studentów. Stanowi element integrujący środowisko bibliotekarskie. Przyczyniając się do wspierania procesu dydaktycznego i optymalizacji czasu poszukiwania informacji, jest odpowiedzią na wciąż rosnące wymagania użytkowników w zakresie dostępności biblioteki - bez bariery czasu, miejsca i pieniędzy. PUNKT INFORMACJI NORMALIZACYJNEJ Informacja normalizacyjna jest integralną częścią informacji naukowo-technicznej, na którą notuje się coraz większe zapotrzebowanie. Użytkownicy oczekują kompletnej, szczegółowej i szybkiej informacji na temat aktualnych norm, ich zawartości, powiązań z normami europejskimi i międzynarodowymi, a także szybkiego dostępu do nich, także elektronicznego. Informacja normalizacyjna od lat wpisana jest w działalność Biblioteki PWr. Jej intensyfikacja nastąpiła w kwietniu 2002 r., kiedy na mocy umowy między Polskim Komitetem Normalizacyjnym i Politechniką Wrocławską został powołany Punkt Informacji Normalizacyjnej (PIN). Działa on w strukturze Oddziału Informacji Naukowej i pełni wiodącą rolę w środowisku akademickim Wrocławia, a także na Dolnym Śląsku, w zakresie promowania, dostarczania pełnej informacji normalizacyjnej oraz sprzedaży norm i innych produktów normalizacyjnych. Działalność ta skierowana jest do pracowników naukowych, studentów i uczniów oraz pracowników sfery przemysłowej, użytkowników z małych i średnich przedsiębiorstw, a także z urzędów państwowych. Każda z grup użytkowników ma inne potrzeby informacyjne. Przedstawiciele przemysłu, dzięki bogatemu zbiorowi norm, mogą znaleźć informacje pomagające rozwiązać problemy technologiczne. Dla naukowców i studentów normy są punktem wyjścia do przygotowania wykładów, referatów, projektów i publikacji naukowych. W Politechnice Wrocławskiej przywiązuje się duże znaczenie do wykorzystania informacji normalizacyjnej w procesie kształcenia. Zaowocuje to w przyszłości lepszym zrozumieniem potrzeby stosowania norm i wykorzystywania ich w pracy zawodowej. Zamówienia na normy można składać drogą elektroniczną dzięki wyszukiwarce umieszczonej na stronie domowej Biblioteki PWr, sprzężonej z interaktywnym formularzem i pocztą elektroniczną. Zbiór Polskich Norm dostępny jest w wersji elektronicznej z komputerów w Oddziale Informacji Naukowej. Rysunek 3 przedstawia grupy użytkowników, które w roku 2009 korzystały z usług informacji normalizacyjnej. 7 Rys. Grupy użytkowników PIN, korzystający z norm i informacji normalizacyjnej 11% 13% studenci PWr 58% pracownicy PWr studenci i pracownicy innych uczelni 18% Pracownicy firm komercyjnych Źródło: opracowanie własne 421

9 BAZTECH, BAZTOL, EBIB Bibliotekarze Politechniki Wrocławskiej angażują się również w prace ogólnopolskie związane z tworzeniem źródeł informacji dla społeczności bibliotekarskiej i akademickiej. Zdając sobie sprawę z wagi przedsięwzięcia, jakim było w 1998 r. powstanie bazy o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech, Biblioteka PWr włączyła się aktywnie do współpracy i jest jedną z 22 instytucji zrzeszonych w Konsorcjum i współtworzących bazę. Pracownicy naszej Biblioteki realizują szereg zadań, które mają na celu dostarczenie kompletnego źródła informacji o publikacjach naukowych, ukazujących się w polskich czasopismach z zakresu szeroko pojętych zagadnień nauk technicznych, wspierania ruchu Open Access oraz promocji dorobku polskiej myśli naukowej. Dzięki wysiłkom instytucji współpracujących BazTech przekształca się w nowoczesną, wpisującą się w nurt otwartej nauki, bazę pełnotekstową z modułem cytowań. Na przestrzeni lat pracownicy PWr wykonywali wiele prac merytorycznych i organizacyjnych: wprowadzanie rekordów z czasopism wydawanych przez Oficynę Wydawniczą Politechniki, prace nad modułem Prenumeratorzy, wykonanie analizy liczby cytowań we wszystkich artykułach wprowadzanych do bazy, prace nad koncepcją indeksowania w bazie prac doktorskich i dyplomowych, uzupełnianie opisów bibliograficznych o bibliografię załącznikową, ujednolicanie sposobu zapisu danych bibliograficznych, testowanie oprogramowania VirLib, Yadda, udział w spotkaniach Konsorcjum. Kolejnym przedsięwzięciem, jakiego podjęli się pracownicy Biblioteki PWr, jest tworzenie portalu BazTol, w ramach którego wprowadzane są rekordy źródeł z zakresu matematyki, z zastosowaniem standardu opisu dokumentów sieciowych Dublin Core. Dzięki temu powstaje ogólnodostępne źródło elektroniczne dziedzinowy przewodnik po wartościowych rozproszonych zasobach sieciowych z zakresu nauk technicznych. Od momentu powstania serwisu informacyjnego Elektroniczna Biblioteka EBIB nasza Biblioteka wspiera czynnie tę cenną inicjatywę środowiskową. Udziałem jej pracowników jest: zarządzanie serwisami oraz tworzenie Bazy Polskich Bibliotek, redakcja wielu numerów na przestrzeni wszystkich lat, udział w organizowaniu konferencji pod wspólną nazwą Internet w bibliotekach, prace korektorskie, udział w naradach redakcyjnych i spotkaniach Zarządu EBIB, udział w pracach projektowych nad unowocześnianiem i doskonaleniem serwisu, reprezentowanie Redakcji EBIB na konferencjach zagranicznych. Wspomagając szeroko i aktywnie przedsięwzięcie, jakim jest EBIB, bibliotekarze PWr przyczyniają się zdecydowanie do realizacji takich ważnych celów, jak: dostarczanie, w ramach budowy społeczeństwa informacyjnego, nowoczesnej wiedzy, propagowanie idei biblioteki wirtualnej, e-learningu i nowych technologii informacyjnych, lobbingu na rzecz bibliotek oraz stworzenia miejsca wymiany poglądów, służącego integracji środowiska bibliotekarskiego. 422

10 WNIOSKI Pracownicy bibliotek naukowych podejmują szerokie działania na rzecz społeczeństwa informacyjnego i są poniekąd jego twórcami. To profesjonaliści z powodzeniem wykorzystujący formy działań PR na rzecz różnych grup odbiorców w zakresie tworzenia, gromadzenia i udostępniania odpowiednich źródeł informacji. Zjawiska, jakie występują w tym zakresie w relacji biblioteka jej otoczenie bliższe i dalsze, pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: Rola PR w integracji instytucji typu non-profit, jaką jest biblioteka akademicka, z otoczeniem społecznym jest bardzo ważna oraz niezbędna przy realizacji misji rozpowszechniania, pełnej i profesjonalnie przygotowanej, informacji szerokiemu odbiorcy. Biblioteka aktywna, generująca nowe inicjatywy, zgodne z oczekiwaniem społecznym, wypracowuje swój pozytywny obraz w środowisku, a także przyczynia się do wzrostu prestiżu macierzystej uczelni. Przyczynia się do pełniejszego i lepszego wykorzystania swoich zasobów i usług, a także powiększa obszar swojego działania i tym samym pozyskuje nowych użytkowników. Organizacja kursów ogólnopolskich jest odpowiedzią na niesłabnące zapotrzebowanie na permanentne kształcenie w zakresie korzystania ze źródeł informacji. Biblioteki akademickie wnoszą istotny wkład w realizowanie koncepcji e-literacy i e-inclusion oraz budowę otwartych repozytoriów wiedzy, a także w propagowanie distance learning [Maciejewska 2008]. Rośnie znaczenie bibliotek naukowych jako centrów organizujących dostęp do informacji i zarządzających wirtualną wiedzą. Wzrasta udział bibliotek naukowych w pracach na rzecz środowiska w zakresie tworzenia i organizowania dostępu do źródeł elektronicznych (bazy danych, repozytoria, biblioteki cyfrowe, serwisy elektroniczne, punkty informacji specjalistycznej), a także propagowania takich inicjatyw w kraju. Wszystkie omawiane powyżej działania służą szerokiej rzeszy odbiorców, stanowią wkład w budowę nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego i przyczyniają się w znacznym stopniu do integracji bibliotek naukowych z otoczeniem społecznym. WYKORZYSTANE OPRACOWANIA Black, S. (2006). Public relations. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 214 s. Jaskowska, M. (2007). Public relations bibliotek naukowych w Internecie. Kraków: Wydaw. UJ, 224 s. Maciejewska, Ł.; B. Urbańczyk (2002). Baza Czasopisma Zagraniczne w Bibliotekach Wrocławskich jako efekt współpracy bibliotek naukowych w środowisku. [W:] [L. Derfert-Wolf oprac. red.] (2002). Udział bibliotek akademickich w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce potencjał, możliwości, potrzeby. Materiały z konferencji. Bydgoszcz: Wydaw. Uczel. ATR, s Maciejewska, Ł.; B. Urbańczyk, dok. elektr. CD (2008). Czego oczekują użytkownicy biblioteki akademickiej w dobie informacji elektronicznej? [W:] M. Kocójowa red. (2008). Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników. Kraków: Instytut INiB UJ, s Makarska-Deszcz, B.; J. Wróbel (2000). Szkolenia komputerowe w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej. Bibliotekarz nr 1, s

11 Marshall, N.J. (2001). Public Relations in Academic Libraries: A Descriptive Analysis. The Journal of Academic Librarianship Vol. 27, No. 2, p Szarski, H.; B. Urbańczyk (2008). Ogólnopolskie Konsorcjum Chemical Abstracts dziewięć lat działalności i nowe perspektywy rozwoju. [W:] [A. Nowakowski red.] (2008). INFOBAZY'2008 systemy, aplikacje, usługi. Materiały z konferencji. Sopot: Centrum Informatyczne TASK, s Wałek A.; P. Pinkawa; R. Rohleder, dok. elektr. (2009). Użytkownik biblioteki wśród wirtualnych regałów zasoby Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej: tematyka, dostęp, funkcjonalność. [W:] II Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych. Materiały z konferencji. Warszawa: SBP KWE. [odczyt ]. Wojciechowska, M. red. (2007). Marketing biblioteczny: rozważania, dyskusje, konteksty. Gdańsk: Wydaw. Ateneum Szkoła Wyższa, 192 s. Zybert, E.B.; D. Grabowska red. (2008). Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji. Warszawa: Wydaw. SBP, 278 s. 424

Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji

Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji Mariusz Polarczyk, Renata Tomaszewska Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pol@up.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych

Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych Repozytoria instytucjonalne w otwieraniu nauki - przykłady wykorzystania i integracji danych w polskich ośrodkach naukowych Dorota Lipińska, Marzena Marcinek Biblioteka Politechniki Krakowskiej Seminarium

Bardziej szczegółowo

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby

Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby http://baztech.icm.edu.pl/ Baza danych BazTech historia, twórcy, zasoby Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Informacja w świecie cyfrowym. Technologia

Bardziej szczegółowo

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych

Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Lifelong learning a działalność edukacyjna polskich bibliotek akademickich w zakresie kompetencji informacyjnych Mgr Anna Pieczka Uniwersytet Jagielloński Toruń, 20.03.2015 Plan prezentacji Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Sieciowe usługi informacyjne dla nauk technicznych BazTech, BazTOL

Sieciowe usługi informacyjne dla nauk technicznych BazTech, BazTOL Sieciowe usługi informacyjne dla nauk technicznych BazTech, BazTOL Lidia Derfert-Wolf Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Wymiana informacji

Bardziej szczegółowo

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece

Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece Baza PEDAGOG narzędziem edukacji informacyjnej w bibliotece akademickiej Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Porozumienie w sprawie utworzenia konsorcjum Polskie Biblioteki Cyfrowe Agreement on the creation of a Consortium Polish Digital Libraries

Porozumienie w sprawie utworzenia konsorcjum Polskie Biblioteki Cyfrowe Agreement on the creation of a Consortium Polish Digital Libraries Porozumienie w sprawie utworzenia konsorcjum - Polskie Biblioteki Cyfrowe Porozumienie w sprawie utworzenia konsorcjum Polskie Biblioteki Cyfrowe Agreement on the creation of a Consortium Polish Digital

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG

Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Przygotowanie użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na przykładzie bazy PEDAGOG Danuta Szewczyk-Kłos Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego Informacja w świecie cyfrowym.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Wydział

Bardziej szczegółowo

Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej

Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej Udział biblioteki w kształtowaniu i rozwoju kompetencji informacyjnych na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej Alicja Paruzel PolBiT 29 maja 2017 r. Biblioteki i bibliotekarze partnerami

Bardziej szczegółowo

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB

Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB Aplikacja testowej wersji tezaurusa w systemie komputerowym ALEPH w Bibliotece CIOP-PIB IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane wrzesień 2007 Biblioteka CIOP-PIB Biblioteka CIOP-PIB

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Wolańska Biblioteka Główna i OINT agnieszka.wolanska@pwr.wroc.pl

Agnieszka Wolańska Biblioteka Główna i OINT agnieszka.wolanska@pwr.wroc.pl KURS CZASOPISMA ELEKTRONICZNE JAKO PRZYKŁAD EFEKTYWNEJ FORMY EDUKACJI ZAWODOWEJ BIBLIOTEKARZY. 11 LAT DOŚWIADCZEŃ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ I OINT POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Agnieszka Wolańska Biblioteka Główna

Bardziej szczegółowo

Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy

Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy Oferta polskich bibliotek naukowych w zakresie otwartych zasobów wiedzy Barbara Barańska-Malinowska Urszula Knop Biblioteka Główna Politechnika Częstochowska Rozwój koncepcji otwartych zasobów wiedzy =

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych

Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych Jak Nas widzą, tak Nas piszą Dziedzinowa Baza Wiedzy w zakresie Nauk Technicznych Warszawa Maj 2013 Plan prezentacji 1. Stan informacji naukowej w zakresie nauk technicznych w Polsce 2. Koncepcja systemu

Bardziej szczegółowo

Anna Wałek. Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej

Anna Wałek. Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej Anna Wałek Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej Biblioteka cyfrowa jako typ otwartego repozytorium (na przykładzie Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej) Biblioteki cyfrowe - typologia instytucjonalne

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych

Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Doskonalenie dostępu do dziedzinowych zasobów informacyjnych Agnieszka Młodzka Stybel, CIOP PIB X KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ BEZPIECZNA, INNOWACYJNA I DOSTĘPNA INFORMACJA PERSPEKTYWY

Bardziej szczegółowo

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA ZBIORY ELEKTRONICZNE Dostęp do zbiorów elektronicznych Opis wybranych źródeł elektronicznych Biblioteka Cyfrowa CYBRA Biblioteka od lat popularyzuje i udostępnia serwisy oferujące dostęp do pełnych tekstów

Bardziej szczegółowo

Konferencja Biblioteka Akademicka: Infrastruktura Uczelnia Otoczenie Gliwice, października 2013 r.

Konferencja Biblioteka Akademicka: Infrastruktura Uczelnia Otoczenie Gliwice, października 2013 r. Konferencja Biblioteka Akademicka: Infrastruktura Uczelnia Otoczenie Gliwice, 24-25 października 2013 r. Po pierwsze Primo! Doświadczenia z wdrożenia mgr Martyna Darowska Biblioteka Główna Politechnika

Bardziej szczegółowo

Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW

Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW Projekt e-repozytorium prac naukowych Uniwersytetu Warszawskiego dr Aneta Pieniądz, KBSI Ewa Kobierska-Maciuszko, BUW E-repozytorium instytucji definicja Gromadzi systematycznie, zachowuje długoterminowo

Bardziej szczegółowo

"Biblioteka dla społeczeństwa informacyjnego" - sprawozdanie z konferencji

Biblioteka dla społeczeństwa informacyjnego - sprawozdanie z konferencji Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Beata Malentowicz "Biblioteka dla społeczeństwa informacyjnego" - sprawozdanie z konferencji W dzisiejszym świecie, w którym nowoczesne technologie umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej

Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Program opracowały: Barbara Derewiecka, Halina Szpak Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej Przysposobienie do korzystania ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Oddział Informacji Naukowej

Oddział Informacji Naukowej Oddział Informacji Naukowej Podstawowe formy aktywności oddziału obejmują: Działalność informacyjną i promocyjną Działalność dydaktyczną Współpracę z innymi oddziałami biblioteki Współpracę w ramach Uczelni

Bardziej szczegółowo

Użytkownik biblioteki akademickiej wobec oferty elektronicznych usług bibliotecznych

Użytkownik biblioteki akademickiej wobec oferty elektronicznych usług bibliotecznych Użytkownik biblioteki akademickiej wobec oferty elektronicznych usług bibliotecznych Łucja Maciejewska Barbara Urbańczyk X Krajowe FORUM Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane 22-25 września 2009 O

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE Elżbieta Edelman IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Organizacja Czytelni Multimedialnej Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

projekt Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej

projekt Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej Biblioteka w erze cyfrowej informacji projekt Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej Lilia Marcinkiewicz Książ ążnica Pomorska Misja: współuczestnictwo w budowie społecze eczeństwa

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA)

Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA) Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA) http://dona.bg.pwr.wroc.pl/aleph/wysz_aut.htm Opracowanie: Sekcja Analiz Dorobku Naukowego Bud. D-21, pok. 130-133, tel. 71 320 31 63 Centrum Wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY E-LEARNINGU W KURSIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE. Honorata Niemiec Agnieszka Wolańska

ELEMENTY E-LEARNINGU W KURSIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE. Honorata Niemiec Agnieszka Wolańska ELEMENTY E-LEARNINGU W KURSIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE Honorata Niemiec Agnieszka Wolańska Termin e-learning E learning - nauczanie z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji pracowników źródłem informacji wspomagającej przygotowanie oceny jednostek naukowych

Bibliografia publikacji pracowników źródłem informacji wspomagającej przygotowanie oceny jednostek naukowych Bibliografia publikacji pracowników źródłem informacji wspomagającej przygotowanie oceny jednostek naukowych Iwona Sójkowska Barbara Barańska-Malinowska Tematy/zagadnienia podejmowane w referacie Przydatność

Bardziej szczegółowo

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej uregulowania prawne, organizacja. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej uregulowania prawne, organizacja. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Początki brak jednego źródła informacji Bibliografia publikacji pracowników PW 1944-1986 wersja drukowana

Bardziej szczegółowo

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Ewa Piotrowska. Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Ewa Piotrowska Projekty biblioteczne realizowane w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Plan prezentacji Pozabudżetowe źródła finansowania bibliotek akademickich Środki pozabudżetowe

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH -

BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH - BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH - PROMOCJĄ CZASOPISM, ARTYKUŁÓW, AUTORÓW I INSTYTUCJI 1 Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki Poznań 17-19

Bardziej szczegółowo

M G R M A R L E N A B O R O W S K A

M G R M A R L E N A B O R O W S K A M G R M A R L E N A B O R O W S K A W Y Ż S Z A S Z K O Ł A B I Z N E S U W D Ą B R O W I E G Ó R N I C Z E J zmiana modelu finansowania publikacji naukowych zmiany w ocenach parametrycznych publikacji

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie regionalnej biblioteki cyfrowej do tworzenia repozytorium instytucjonalnego

Wykorzystanie regionalnej biblioteki cyfrowej do tworzenia repozytorium instytucjonalnego Wykorzystanie regionalnej biblioteki cyfrowej do tworzenia repozytorium instytucjonalnego Jakub Bajer Krzysztof Ober Polskie Biblioteki Cyfrowe Poznań, 18-22 października 2010 r. Plan prezentacji Wstęp

Bardziej szczegółowo

Rola polskich bibliotek cyfrowych w zapewnianiu otwartego dostępu

Rola polskich bibliotek cyfrowych w zapewnianiu otwartego dostępu Rola polskich bibliotek cyfrowych w zapewnianiu otwartego dostępu Marcin Werla (mwerla@man.poznan.pl) Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Dział Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy Prezentacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wirtualna Biblioteka Nauki

Wirtualna Biblioteka Nauki Wirtualna Biblioteka Nauki Paweł Grochowski ICM Uniwersytet Warszawski 23 czerwca 2014 zasoby licencyjne - użytkowanie i koszty tworzone zasoby krajowe powiązania z projektami SYNAT i POL-on Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek Gdańsk, 17-18 maja 2012 r.

Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek Gdańsk, 17-18 maja 2012 r. Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek Gdańsk, 17-18 maja 2012 r. VI Bałtycka Konferencja Zarządzanie i organizacja bibliotek zorganizowana została

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego

ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego BIBLIOTEKA GŁÓWNA I OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ALEPH w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej - nowatorskie rozwiązania w zakresie analizy dorobku naukowego Anna Komperda Barbara Urbańczyk Plan

Bardziej szczegółowo

24 LATA WSPÓŁPRACY POLSKICH BIBLIOTEK MEDYCZNYCH OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA

24 LATA WSPÓŁPRACY POLSKICH BIBLIOTEK MEDYCZNYCH OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA B I B L I O T E K A G Ł Ó W N A Akademii Medycznej w Gdańsku 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 1 tel. +48 58 349 10 40 fax +48 58 349 11 42 e-mail: biblsekr@amg.gda.pl www.biblioteka.amg.gda.pl Anna Grygorowicz

Bardziej szczegółowo

Publiczna prezentacja założeń projektu pn. Polska Platforma Medyczna portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym. Wrocław, 12 grudnia 2016 r.

Publiczna prezentacja założeń projektu pn. Polska Platforma Medyczna portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym. Wrocław, 12 grudnia 2016 r. Publiczna prezentacja założeń projektu pn. Polska Platforma Medyczna portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym Wrocław, 12 grudnia 2016 r. Agenda 1. O konkursie 2. Partnerzy projektu 3. Okres i

Bardziej szczegółowo

Ewa Lang Marzena Marcinek

Ewa Lang Marzena Marcinek Ewa Lang Marzena Marcinek Biblioteka Seminarium Politechniki Łódzkiej, Krakowskiej i Lwowskiej, Łódź, 27-28.03.2012 r. Bibliografia Publikacji Pracowników to dziedzinowa bibliograficzna baza danych obejmująca

Bardziej szczegółowo

Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych

Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych PAULINA STUDZIŃSKA-JAKSIM Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie INTERPERSONALNA PERSWAZYJNA WERBALNA JĘZYKOWA

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla studentów AGH wczoraj i dziś

Szkolenia dla studentów AGH wczoraj i dziś Szkolenia dla studentów AGH wczoraj i dziś Anna Chadaj, Danuta Ryś AGH w Krakowie Biblioteka Główna Oddział Informacji Naukowej Początki Lata 60. - szkolenia dla studentów Wydziału Ceramicznego w ramach

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej (ebipol) Vademecum Użytkownika rok akademicki 2010/2011

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej (ebipol) Vademecum Użytkownika rok akademicki 2010/2011 Vademecum Użytkownika rok akademicki 2010/2011 Vademecum Użytkownika - Wprowadzenie jest biblioteką udostępniającą zbiory elektroniczne o szerokim przekroju dziedzinowym odpowiadającym głównym profilom

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA)

Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA) Lokalizacja dokumentów w bazie DOrobku NAukowego (DONA) http://dona.bg.pwr.wroc.pl/aleph/wysz_aut.htm Opracowanie: Dział Otwartej Nauki Bud. D-21, pok. 230-233, tel. 71 320 31 63 Centrum Wiedzy i Informacji

Bardziej szczegółowo

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spis lektur Lektura obowiązkowa S t a n i s ł a w s k a K l o c S., Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa - opinia prawna : sporządzona w ramach projektu KPBC finansowanego z Funduszy Strukturalnych UE

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Lata 2005-2008 Projekty realizowane w ramach działania 2.1 i 2.2 SPO RZL: Pracownie komputerowe dla szkół (wyposażono

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POTRZEB I OCZEKIWAŃ ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ ZBIORU WYDAWNICTW CIĄGŁYCH W BIBLIOTECE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

WPŁYW POTRZEB I OCZEKIWAŃ ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ ZBIORU WYDAWNICTW CIĄGŁYCH W BIBLIOTECE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ WPŁYW POTRZEB I OCZEKIWAŃ ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ ZBIORU WYDAWNICTW CIĄGŁYCH W BIBLIOTECE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Agnieszka Wolańska Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie dorobku naukowego Politechniki Warszawskiej

Dokumentowanie dorobku naukowego Politechniki Warszawskiej Dokumentowanie dorobku naukowego Politechniki Warszawskiej przyjęte rozwiązania, bariery, osiągnięcia, plany na przyszłość Anna Tonakiewicz-Kołosowska Biblioteka Główna PW Dokumentowanie dorobku naukowego

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA KATALOGU OPAC W SYSTEMIE PROLIB. Program szczegółowy szkolenia - Jolanta Gruszczyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp.

OBSŁUGA KATALOGU OPAC W SYSTEMIE PROLIB. Program szczegółowy szkolenia - Jolanta Gruszczyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. OBSŁUGA KATALOGU OPAC W SYSTEMIE PROLIB. Program szczegółowy szkolenia - Jolanta Gruszczyńska, Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. Miejsce: Biblioteka Pedagogiczna w Gorzowie Wielkopolskim Uczestnicy:

Bardziej szczegółowo

Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER

Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER Dostęp p do otwartych bibliotek cyfrowych i repozytoriów Agnieszka Lewandowska, Cezary Mazurek, Marcin Werla {jagna,mazurek,mwerla}@man.poznan.pl Historia

Bardziej szczegółowo

Polskie czasopisma naukowe w otwartym dostępie

Polskie czasopisma naukowe w otwartym dostępie Polskie czasopisma naukowe w otwartym dostępie II Ogólnopolskie Seminarium użytkowników oprogramowania Uczelnianej Bazy Wiedzy OMEGA-PSIR Warszawa, 20-21 października 2015 r. Agnieszka Celej Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu:

Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu: Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i moŝliwości współpracy Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech Bydgoszcz, 27-29 maja 2009 Bibliograficzne bazy danych Dolnośląskiej

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Czwarte warsztaty Biblioteki cyfrowe dzień 1. Poznań 12 listopada 2007 r.

Czwarte warsztaty Biblioteki cyfrowe dzień 1. Poznań 12 listopada 2007 r. Czwarte warsztaty Biblioteki cyfrowe dzień 1 Poznań 12 listopada 2007 r. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Założone w 1993 roku Afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN Obecnie 5

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Nowym Dworze Gdańskim

Oferta dydaktyczna PBW - Filia w Nowym Dworze Gdańskim Oferta dydaktyczna PBW - Filia Dla nauczycieli-bibliotekarzy 4x 120 Nauczyciele min bibliotekarze Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych miasta Nowy Dwór Gdański i powiatu

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja zbiorów muzycznych analiza od strony użytkownika na podstawie Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC)

Digitalizacja zbiorów muzycznych analiza od strony użytkownika na podstawie Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC) Digitalizacja zbiorów muzycznych analiza od strony użytkownika na podstawie Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC) Martyna Darowska Biblioteka Główna Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Co nowego w ekonomii sprawdź BazEkon. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Co nowego w ekonomii sprawdź BazEkon. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Co nowego w ekonomii sprawdź BazEkon Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Zawartość Adnotowana bibliografia zagadnień ekonomicznych i pokrewnych oparta na zawartości wiodących polskich

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE Z TIK-IEM

WSPOMAGANIE Z TIK-IEM Magdalena Pilińska WSPOMAGANIE Z TIK-IEM W DOLNOŚLĄSKIEJ BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ WE WROCŁAWIU DOBRE PRAKTYKI Warszawa 2015 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach

Bardziej szczegółowo

Czapnik Grzegorz, dr. adiunkt. Dane kontaktowe. pok tel / 8

Czapnik Grzegorz, dr. adiunkt. Dane kontaktowe. pok tel / 8 adiunkt Dane kontaktowe e-mail: gczapnik@uni.lodz.pl pok. 2.12 tel. +48 509-074-019 1 / 8 Wykształcenie zawodowe - 1995-2001 studia wyższe magisterskie na kierunku: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki Głównej UMCS poza uniwersytetem

Instrukcja. korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki Głównej UMCS poza uniwersytetem Instrukcja korzystania z zasobów elektronicznych Biblioteki Głównej UMCS poza uniwersytetem Lublin, grudzień 2015 Informacje podstawowe Biblioteka Główna UMCS dzięki zakupionemu systemowi HAN umożliwia

Bardziej szczegółowo

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus:

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus: 1. Co to jest Publisher Panel? Publishers Panel jest częścią międzynarodowego systemu Index Copernicus składającego się z kilku powiązanych ze sobą działów dotyczących literatury naukowej, naukowców, projektów

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index.

Biblioteka Naukowo-Techniczna Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego w Płocku. http://biblioteka.obr.pl/4gh4log/index. Strona www http://karo.umk.pl/karo/ http://centrum.nukat.edu.pl/ http://www.pbi.edu.pl/index.html http://vls.icm.edu.pl/ http://www.bn.org.pl/ http://www.gig.eu/pl/a108/informacje_adresowe.html http://www.itl.waw.pl/biblioteka

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji?

Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Agnieszka Pietryka, Jakub Osiński Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) gdzie szukać informacji? Spis treści: 1. Informacja ważnym elementem wprowadzania zmian w oświacie 2. Projekty EFS jako

Bardziej szczegółowo

Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego. dr Bożena Jaskowska Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego

Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego. dr Bożena Jaskowska Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego Repozytorium Uniwersytetu Rzeszowskiego dr Bożena Jaskowska Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego Open Access znaczy Otwarty Dostęp do Wiedzy Open Access Koncepcja wiedzy i kultury jako dóbr wspólnych

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r.

Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r. Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r. Zadania bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013, poz.369) 1. 1. Publiczna biblioteka pedagogiczna.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Koło Naukowe Informatyków FRAKTAL Opracował : Michał Wójcik, II rok MU IiE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy W Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowany jest projekt wdroŝenia wirtualnej edukacji, nazwany od akronimu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN

Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych co najmniej 15 mln PLN Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury

Bardziej szczegółowo

W kierunku bazy pełnotekstowej inicjatywy BazTech

W kierunku bazy pełnotekstowej inicjatywy BazTech W kierunku bazy pełnotekstowej inicjatywy BazTech Lidia Derfert-Wolf Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i moŝliwości współpracy Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA BIBLIOTEKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA BIBLIOTEKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA BIBLIOTEKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ dr Iwona Sójkowska, mgr inż. Izabela Gajda Biblioteki i bibliotekarze partnerami wspierającymi edukację informacyjną i medialną w uczelni 29 maja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej

Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej Zarządzanie zbiorami drukowanymi i elektronicznymi w Bibliotece Politechniki Łódzkiej Oddział Zbiorów Tradycyjnych Mirosława Lont, Małgorzata Gruszczyńska, Elżbieta Błasiak, Krystyna Masikowska Oddział

Bardziej szczegółowo

Ośrodki Informacji Patentowej PatLib w Polsce przegląd świadczonych usług, współpraca z UPRP, EPO. Iwona Sójkowska

Ośrodki Informacji Patentowej PatLib w Polsce przegląd świadczonych usług, współpraca z UPRP, EPO. Iwona Sójkowska Ośrodki Informacji Patentowej PatLib w Polsce przegląd świadczonych usług, współpraca z UPRP, EPO Iwona Sójkowska Seminarium PolBit, 24-25 marca 2015 Ośrodki PatLib w Polsce Wg danych Urzędu Patentowego

Bardziej szczegółowo

Wymiana profesjonalnej informacji pomiędzy biblioteką a czytelnikiem na przykładzie Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AE we Wrocławiu

Wymiana profesjonalnej informacji pomiędzy biblioteką a czytelnikiem na przykładzie Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AE we Wrocławiu Wymiana profesjonalnej informacji pomiędzy biblioteką a czytelnikiem na przykładzie Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AE we Wrocławiu Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja EBIB Open Access Internet w bibliotekach

IV Konferencja EBIB Open Access Internet w bibliotekach Czasopisma publikowane na zasadzie Open Access jako element usług bibliotecznych oraz pomoc autorom w wyborze narzędzi do publikowania IV Konferencja EBIB Open Access Internet w bibliotekach Toruń, grudzień

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku Toruń, 17 lutego 2015 roku Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku dla Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Jakość i otwartość: # otwarte e-podręczniki akademickie AGH

Jakość i otwartość: # otwarte e-podręczniki akademickie AGH Jakość i otwartość: # otwarte e-podręczniki akademickie AGH Karolina Grodecka Centrum e-learningu AGH# Tydzień Otwartej Nauki 2014 20-26 października 2014, Biblioteka Politechniki Łódzkiej Wyzwania edukacji

Bardziej szczegółowo

Raport z badania wykorzystania e-booków na brytyjskich uczelniach wnioski końcowe projektu realizowanego przez JISC Collections

Raport z badania wykorzystania e-booków na brytyjskich uczelniach wnioski końcowe projektu realizowanego przez JISC Collections Raport z badania wykorzystania e-booków na brytyjskich uczelniach wnioski końcowe projektu realizowanego przez JISC Collections Joanna Grześkowiak-Stepowicz, Zakład Narodowy im.ossolińskich, Wrocław Geneza

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Anna Uryga, Jolanta Cieśla, Lucjan Stalmach

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Anna Uryga, Jolanta Cieśla, Lucjan Stalmach Wyniki działań realizowanych w Bibliotece Medycznej UJ CM w latach 2011-2013 w ramach projektu SYNAT/PASSIM w zakresie stworzenia platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla

Bardziej szczegółowo

Rozwój polskich bibliotek cyfrowych. Tomasz Parkoła Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Rozwój polskich bibliotek cyfrowych. Tomasz Parkoła Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Rozwój polskich bibliotek cyfrowych Tomasz Parkoła Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Plan prezentacji Wprowadzenie Historia rozwoju bibliotek cyfrowych w Polsce Aktualny stan bibliotek cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Serwis Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Nr 2/ 2012 (4) (Marzec-Kwiecień) W numerze:

Serwis Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Nr 2/ 2012 (4) (Marzec-Kwiecień) W numerze: Serwis Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Nr 2/ 2012 (4) (Marzec-Kwiecień) W numerze: 1. Godziny otwarcia Biblioteki Głównej i Czytelń zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Aneta Drabek. Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r.

Aneta Drabek. Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r. Aneta Drabek Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r. Pełna nazwa bazy to Arianta Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne. Adres: www.arianta.pl Arianta rejestruje

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu

Bardziej szczegółowo

odpowiednia prezentacja na stronie domowej Biblioteki promocja w postaci drukowanych materiałów informacyjnych (ulotki, foldery)

odpowiednia prezentacja na stronie domowej Biblioteki promocja w postaci drukowanych materiałów informacyjnych (ulotki, foldery) dostępność odpowiednia prezentacja na stronie domowej Biblioteki promocja w postaci drukowanych materiałów informacyjnych (ulotki, foldery) szkolenia dla studentów, pracowników naukowych i bibliotekarzy

Bardziej szczegółowo

Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia Wirtualna biblioteka e-pogranicze

Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia Wirtualna biblioteka e-pogranicze Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia 19... Wirtualna biblioteka e-pogranicze Jelenia Góra, 14.12.2012, Joanna Broniarczyk Związane tradycyjnie z bibliotekami media i procesy powstają już tylko

Bardziej szczegółowo

Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego "Sieci Współpracy i Samokształcenia jako współpracujące zespoły nauczycieli" Rola

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

Rozwój bibliotek cyfrowych w Polsce. Cezary Mazurek Tomasz Parkoła Marcin Werla

Rozwój bibliotek cyfrowych w Polsce. Cezary Mazurek Tomasz Parkoła Marcin Werla Rozwój bibliotek cyfrowych w Polsce Cezary Mazurek Tomasz Parkoła Marcin Werla Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Założone w 1993 roku Afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN Obecnie

Bardziej szczegółowo

Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego

Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego Czym jest nasze repozytorium? Repozytorium UWr to repozytorium instytucjonalne, które archiwizuje i udostępnia w w formie Open Access - materiały o charakterze naukowym

Bardziej szczegółowo

Publikacje Agencji (EU-OSHA) oraz inne źródła informacji na stronie internetowej CIOP-PIB

Publikacje Agencji (EU-OSHA) oraz inne źródła informacji na stronie internetowej CIOP-PIB Publikacje Agencji (EU-OSHA) oraz inne źródła informacji na stronie internetowej CIOP-PIB Agnieszka Młodzka-Stybel Spotkanie uczestników Krajowej Sieci Partnerów Krajowego Punktu Centralnego EU-OSHA 22

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo