ZARZĄDZENIE NR 200/VII/2015 BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA. z dnia 15 grudnia 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 200/VII/2015 BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA. z dnia 15 grudnia 2015 r."

Transkrypt

1 U. z 2013, poz. 885 z póź. zm.) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 Na podstawie art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. C x: anczuk URMISTRZ Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wykonanie zarządzenia powierzam Audytorowi Wewnętrznemu. i Gminy Konstancin-Jeziorna. 27 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Traci moc zarządzenie Nr 189/VI/2011 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia *2 i Gminy Konstancin-Jeziorna, stanowiącą załącznik do niniej szego zarządzenia. Wprowadzam z dniem 1 stycznia 2016 roku Kartę Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta *1 następuje: r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 1515), zarządzam, co w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie z dnia 15 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 200/VII/2015 BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

2 Konieczność dokonania zmian w zasadach funkcjonowania audytu w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz jednostkach organizacyjnych Gminy wynika wewnętrznego. ze zmian w zasadach obowiązujących audytora wewnętrznego w prowadzeniu audytu Jeziorna. Uzasadnienie Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin C RURMISTRZ Jeziorna z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Karty do zarządzenia NR 200/VII/2015 Burmistrza Gminy Konstancin

3 1. Definicje i pojęcia zawarte w karcie audytu wewnętrznego KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGOW URZĘDZIE MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia r. 10. Zadanie zapewniające 12. Plan audytu wewnętrznego 4. Audytor 11. Czynności doradcze 6. Jednostka organizacyjna związku z art. 276 ustawy o finansach publicznych wykonuje zadania związane z audytem 2. Urząd 3. Burmistrz się przez to Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, który w 5. Komórka organizacyjna się przez to wydziały i inne równorzędne komórki się przez to jednostkę organizacyjną Gminy terytorialnego. 1. Gmina się przez to Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. wewnętrznym przypisane kierownikowi jednostki. organizacyjne Urzędu. audytowaną lub wykonującą jej obowiązki. wyodrębnił obszary ryzyka do przeprowadzenia zadania audytowego. dostarczenia niezależnej i obiektywnej oceny, o której mowa w art. 272 ustawy. podejmowane przez audytora, których charakter i zakres jest uzgodniony z Burmistrzem, 9. Obszar audytu się przez to sferę działalności Gminy w obrębie, której audytor i jednostkę organizacyjną Gminy, w której prowadzony jest audyt wewnętrzny. 7. Komórka audytowana 8. Kierownik komórki audytowanej się przez to zarówno komórkę organizacyjną Urzędu, jak się przez to osobę kierującą komórką się przez to zespół działań podejmowanych w celu się przez to inne działania niż czynności zapewniające, się przez to roczny plan audytu wewnętrznego. a których celem jest zwłaszcza usprawnienie funkcjonowania Gminy. się przez to Gminę Konstancin-Jeziorna jako jednostkę samorządu się przez to audytora wewnętrznego zatrudnionego w Urzędzie. Konstancin-Jeziorna, w tym instytucje kultury i samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna Załącznik do Zarządzenia nr 200/VH/2015

4 15. Standardy audytu wewnętrznego 14. Rozporządzenie września 2015 roku w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach się przez to Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego określone w komunikacie Nr 2 Ministra tego audytu (Dz. U. poz. 1480). się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z póż. zm.). organizacyjnych. 1) zarządzania ryzykiem; przyczyniając się do poprawy ich działania, oraz procesów działających w komórkachljednostkach 2) kontroli; 3) ładu organizacyjnego, i dokonywanej w uporządkowany sposób ocenie procesów: działalności operacyjnej Gminy. Audyt wewnętrzny polega na systematycznej Ogólnym celem audytu wewnętrznego jest przysporzenie wartości i usprawnienie 4. Cele audytu wewnętrznego 2) jednostkach organizacyjnych Gminy 1) Urzędzie Audytor przeprowadza audyt wewnętrzny w: 3. Zasięg działania audytora w Urzędzie. 2) uregulowania podstaw funkcjonowania audytora wewnętrznego zatrudnionego 3) uregulowania praw i obowiązków audytora. 4) uregulowania praw i obowiązków audytowanych. 1) uregulowania zasad funkcjonowania auclytu w Gminie. Karta Audytu Wewnętrznego zostaje wprowadzona w celu: 2. Cel dokumentu jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. M F poz. 15). Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla 13. Ustawa się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

5 celu dostarczenia niezależnej i obiektywnej oceny dotyczącej adekwatności, 2. Działanie o charakterze zapewniającym- jest to zespół działań podejmowanych w 5. Ogólne zasady audytu wewnętrznego C J 2. Audytor ma prawo wstępu do pomieszczeń Urzędu i jednostek organizacyjnych 7. Audytor jest uprawniony do przeprowadzania czynności sprawdzających, dokonując niezbędne odpisy, kopie lub wyciągi, jak również zestawienia i obliczenia, w tym działalności. wymaga współpracy z audytorem podczas jego wykonywania. 3. Audytor ma prawo uzyskiwać od kierowników, pracowników Urzędu i jednostek 5. Audytor może z własnej inicjatywy składać wnioski mające na celu usprawnianie 6. Audytor powiadamia kierownika komórki audytowanej o rozpoczęciu zadania, które związanych z bezpośrednim wykonywaniem audytu danego procesu, czy danej organizacyjnych informacje oraz wyjaśnienia w celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania Gminy. 4. Czynności powyższe nie wymagają oddzielnej zgody. zawarte na nośnikach elektronicznych. z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej. Może sporządzać innych źródeł informacji potrzebnych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, i wydajnego przeprowadzania audytu wewnętrznego. o ochronie informacji niejawnych, do wszystkich pracowników oraz wszelkich 1. Audytor ma prawo dostępu do wszelkich dokumentów, z zachowaniem przepisów 6. Prawa i obowiązki audytora wewnętrznego zarządzania w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy, Są to inre czynności niż zadania zapewniające. 3. Działania o charakterze doradczym - to działania podejmowane przez audytora, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej. za którą odpowiada Burmistrz. których charakter i zakres jest uzgodniony z Burmistrzem, z zastrzeżeniem, że audytor nie przejmuje na siebie zadań lub uprawnień wchodzących w zakres doradczym. 1. Audyt wewnętrzny obejmuje czynności o charakterze zapewniającym oraz

6 i przeprowadzania zadania audytowego w ramach ustalonego zapewnienia jakości. 10. Audytor dysponuje pełną swobodą w zakresie identyfikacji obszarów ryzyka z wyjątkiem zastrzeżonych do podpisu przez Burmistrza. Burmistrza o powołanie rzeczoznawcy do udziału w zadaniu audytowym. 8. W przypadkach wymagających specjalnych kwalifikacji, audytor może wystąpić do 9. Audytor ma prawo do podpisywania pism związanych z prowadzeniem audytu, odpowiedniego upoważnienia chyba, że istnieje prawny lub zawodowy obowiązek jej zewnętrznymi, a także w razie konieczności z innymi specjalistami zewnętrznymi. do podjęcia takiej decyzji. 20. Audytor w zakresie wykonywania swoich zadań utrzymuje stałe kontakty 21. Audytor w zakresie wykonywania swoich zadań współpracuje z audytorami C powielania i udostępniana bez zgody Burmistrza lub osoby przez niego upoważnionej w Urzędzie, z uwzględnieniem przepisów ustawy. ze Standardów audytu wewnętrznego. 16. Audytor, wykonując swoje zadania przestrzega podstawowych zasad wynikających jednak nie oznacza nieomylności. 12. Audytor nie jest odpowiedzialny za procesy poddawane audytowi wewnętrznemu. 13. Audytor nie jest odpowiedzialny za procesy zarządzania ryzykiem i procesy kontroli 15. Audytor postępuje rozważnie, z odpowiednią starannością i profesjonalizmem, co 17. Audytor prowadzi i chroni dokumentację audytową zgodnie z zasadami przyjętymi obowiązki dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swojej pracy. zarządczej, ale poprzez swoje badanie, wnioski i uwagi wspomaga Burmistrza we właściwej realizacji tych procesów. wiedzę pozwalającą mu zidentyfikować znamiona przestępstwa. ujawnienia. 11. Audytor powinien działać z należytą starannością, sumiennie wykonywać swoje 14. Audytor nie jest odpowiedzialny za wykrywanie przestępstw, ale powinien posiadać 18. Dokumentacja audytowa stanowi własność Urzędu, podlega ochronie i nie może być 19. Audytor szanuje wartość i własność informacji, którą otrzymał i nie ujawnia jej bez z poszczególnymi komórkami/jednostkami organizacyjnymi. oceny dostosowania działań do zgłoszonych przez niego zaleceń.

7 w procesie audytu, który dotyczy nadzorowanej przez nich działalności, 2) przekazywania audytorowi istotnych informacji dla badanego obszaru; 1) zapoznania się, na każdym etapie audytu, z ustaleniami audytora; a w szczególności do: 1. Kierownicy komórek audytowanych mają prawo do czynnego uczestnictwa przeprowadzenia zadania zapewniającego; niezbędna, w tym opracowywać i udostępniać materiały i informacje dotyczące zakresu ich działania, o które wystąpi audytor. 5) zgłaszania dodatkowych wyjaśnień lub umotywowanych zastrzeżeń do zidentyfikowane ryzyko; treści sprawozdania przedstawionego przez audytora w wyniku sprawozdania przez audytora; przez audytora i przekazywanych przez niego do podpisu audytowanym. audytowanych, a także innych prac audytorskich, przy których taka współpraca jest i oceny ryzyka, identyfikacji oraz monitoringu procesów zachodzących w komórkach 3. Wszyscy pracownicy komórek audytowanych mają obowiązek współpracować z audytorem wewnętrznym w zakresie identyfikacji czynników ryzyka, analizy 2. Pracownicy komórek audytowanych objętych zadaniem zapewniającym mogą w wyniku przeprowadzenia zadania zapewniającego. składać audytorowi oświadczenia dotyczące przedmiotu zadania zapewniającego. 6) zgłaszania do Burmistrza stanowiska wobec przedstawionego 7) umotywowanej odmowy podpisania sprawozdań, notatek sporządzanych 8) umotywowanej odmowy realizacji zaleceń wydanych przez audytora 3) zgłaszania własnych propozycji działań zaradczych, ograniczających 4) konsultowania z audytorem projektowanych mechanizmów kontroli; w odpowiedzi na poszczególne ustalenia audytora lub przedstawić przyczyny kompetencji, przedkładać Burmistrzowi i audytorowi plan działań naprawczych o uprawnieniach audytora i zobowiązanie ich do ścisłej współpracy w zakresie wykonanie jego obowiązków, poprzez poinformowanie podległych pracowników niezbędnym dla osiągnięcia celu audytu. 4. Kierownicy komórek audytowanych mają obowiązek umożliwić audytorowi 5. Kierownicy komórek audytowanych mają obowiązek, w zakresie swoich 7. Prawa i obowiązki audytowanych

8 8. Niezależność z nimi, ostateczną decyzję w sprawie wdrożenia zaleceń podejmuje Burmistrz. w zakresie realizacji zaleceń sformułowanych przez audytora lub nie zgadza się 6. W sytuacji, kiedy kierownik komórki audytowanej nie posiada kompetencji 2) ocenę, czy ryzyka są prawidłowo zidentyfikowane i zarządzane; 3) ocenę procedur i praktyki sporządzania, klasyfikowania i przedstawiania 6) ocenę zabezpieczenia zasobów Gminy; kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem oraz jakości realizowanych zadań wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych informacji finansowej; efektywnie wspiera osiąganie celów ijakość pracy; ustanowionych przez właściwe organy; i jednostek organizacyjnych oraz programów, strategii i standardów 4) ocenę, czy system kontroli zarządczej jest adekwatny do potrzeb oraz 5) ocenę przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych Urzędu i finansowych; 1) przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli zarządczej oraz w ramach wykonywanych zadań audytowych. W szczególności obejmuje: 1. Audyt wewnętrzny obejmuje ocenę i badanie adekwatności i skuteczności systemu 9. Zakres audytu wewnętrznego 6. Audytor nie powinien mieć narzucanego zakresu audytu oraz narzucanego sposobu 4. Audytor nie powinien przyjmować zadań lub uprawnień, które wchodzą w zakres 5. Audytor nie powinien realizować zadań, które mogą powodować powstanie Audytor niezwłocznie powiadamia Burmistrza o wszelkich próbach ograniczania zakresu audytu. zarządzania komórkami/jednostkami organizacyjnymi. potencjalnych konfliktów interesów lub zarzutu stronniczości. wykonywania pracy i informowania o wynikach. prawa, normom etyki i Standardom audytu wewnętrznego. 2. Audytor jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom 3. Zakres i sposób przeprowadzania audytu wewnętrznego nie może być ograniczany. 1. Audytor podlega bezpośrednio Burmistrzowi. odmowy stosowania działań naprawczych. O podjętych decyzjach kadra kierownicza informuje w formie pisemnej audytora.

9 Gminy; 10) ocenę, czy podejmowane działania zapewniają właściwy wizerunek 9) ocenę dostosowania działalności jednostki do przedstawionych wcześniej wynikami i celami; funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych z planowanymi zaleceń audytu, Audyt planowany jest w oparciu o analizę ryzyka. Audytor ocenia ryzyka 11. Planowanie audytu Urzędu oraz jednostek organizacyjnych, jak i osób spoza jednostki. audytowych przewidzianych w planie i wykonywanych poza planem. podlegające audytowi ani ich nie nadzoruje. 2. Audytor reprezentuje komórkę audytu wewnętrznego zarówno wobec pracowników 3. Audytor działa na podstawie planu audytu zatwierdzonego przez Burmistrza. 4. Audytor jest odpowiedzialny za rzetelne i profesjonalne wykonywanie zadań 5. Audytor zapewnia, że komórka audytu nie ponosi odpowiedzialności za działania i przepisami prawa. 1. Audytor zatrudniony w Urzędzie przeprowadza audyt zgodnie z przyjętymi zasadami 10. Koordynacja działalności audytu wewnętrznego sposób zarządzania ryzykiem w Gminie. i jednostek organizacyjnych w ramach uprawnień Burmistrza. i odbiorcę czynności doradczych. i niedozwolone są jakiekolwiek próby ingerowania w proces szacowania ryzyka. 3. Czynności doradcze mogą być zlecone jedynie przez Burmistrza, który określa zakres 6. Audytor opracowuje plan audytu z wykorzystaniem analizy ryzyka uwzględniającej celu usprawnianie funkcjonowania Gminy. 2. Audyt wewnętrzny obejmuje także wykonywanie czynności doradczych mających na 4. Audyt wewnętrzny może objąć swoim zakresem wszystkie obszary działania Gminy 5. Audytor dysponuje pełną swobodą w zakresie identyfikacji obszarów ryzyka 7) ocenę efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów Gminy; 8) przegląd programów i projektów w celu ustalenia zgodności

10 2) ryzyka wpływające na cele i zadania Gminy, 3) wyniki kontroli i audytów. 1) cele i zadania Gminy, Przeprowadzając analizę ryzyka audytor wewnętrzny bierze pod uwagę: audytu. organizacyjnych jest aktualizowany corocznie przy sporządzaniu kolejnych planów działania jednostki, w której zostanie przeprowadzony audyt; dokonuje identyfikacji i Pracownicy komórki audytowanej mają prawo złożenia audytorowi wewnętrznemu oświadczeń dotyczących przedmiotu zadania zapewniającego, a audytor ma obowiązek audytowanym kryteria oceny mechanizmów kontrolnych w obszarze działalności Gminy uwzględniając wyniki przeglądu wstępnego, uwagi kierownika i audytowanego, zasoby niezbędne do przeprowadzenia zadania, w tym ewentualna potrzebę uzyskania pomocy Po dokonaniu przeglądu audytor przygotowuje program zadania audytowego Przed rozpoczęciem zadania audytowego, audytor zapoznaje się z celami i obszarem oceny ryzyka, po uwzględnieniu istniejących mechanizmów kontrolnych; uzgadnia z objętym zadaniem. eksperta oraz przewidywany czas trwania zadania audytowego. próby do badania oraz technik badania, uzgodnione kryteria oceny uzgodnione uprzednio dotyczące obszarów problemowych, w których audytor może być pomocny. Na początku zadania audytor ustala z kierownikiem komórki audytowanej zasady akt oraz inne), przyjmuje od kierownika komórki audytowanej ewentualne sugestie z audytowanym, datę rozpoczęcia i zakończenia zadania. Program powinien zawierać w szczególności temat zadania, cel zadania, zakres podmiotowy i przedmiotowy zadania, istotne ryzyka w obszarze działalności Gminy objętym zadaniem, sposób zrealizowania zadania, w tym w szczególności opis doboru współpracy administracyjnej (miejsce pracy audytora, godziny pracy, zasady dostępu do 12. Zadanie audytowe zapewniające zidentyfikowane obszary działalności w kolejności wynikającej z oceny ryzyka. Wyniki analizy ryzyka audytor przedstawia w formie listy uwzględniającej wszystkie ryzyka i ich istotności. Proces identyfikacji obszarów działań Gminy i Jej jednostek w wyodrębnionych obszarach działalności z uwzględnieniem kryteriów dotyczących

11 z uwzględnieniem tajemnicy ustawowo chronionej. Audytor ma dostęp do wszelkich o informacje niezbędne do przeprowadzenia danego zadania audytowego Na każdym etapie realizacji zadania audytowego audytor ma prawo zwracania się dokumentów, pomieszczeń i pracowników oraz innych źródeł informacji potrzebnych do przeprowadzenia zadania audytowego. Kierownicy komórek audytowanych mają prawo do wglądu do dokumentów bieżących Monitorowanie zaleceń audytu może odbywać się przy wykorzystaniu w szczególności Czynności sprawdzające to zespół czynności przeprowadzonych przez audytora wewnętrznego w celu sprawdzenia, czy i w jakim stopniu podjęto działania zmierzające Wykonanie czynności sprawdzających audytor wykonuje nie wcześniej niż po upływie zobowiązanej do ich wykonania. terminu na ich realizację po uprzednim zawiadomieniu kierownika komórki do realizacji zaleceń po przeprowadzonym zadaniu zapewniającym. drogi telefonicznej, mailowej czy papierowej. 14. Monitorowanie realizacji zaleceń i czynności sprawdzające (. Sprawozdanie przekazywane jest audytowanemu i Burmistrzowi. temat i cel zadania; zakres podmiotowy i przedmiotowy zadania; datę rozpoczęcia wstępne wyniki audytu, w tym w szczególności ustalenia i propozycje zaleceń. Po dokonaniu uzgodnień wstępnych wyników audytu wewnętrznego lub po wniesieniu zastrzeżeń. audytor sporządza sprawozdanie z zadania zapewniającego zawierające zadania; ustalenia i ocenę według kryteriów przyjętych w programie; zalecenia; odniesienie się audytora wewnętrznego do zastrzeżeń; ogólną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w badanym obszarze działalności Gminy objętym zadaniem; datę sporządzenia sprawozdania; imię i nazwisko audytora wewnętrznego realizującego zadanie oraz jego podpis. Po wykonaniu czynności audytowych audytor uzgadnia pisemnie z audytowanym 13. Sprawozdanie z przeprowadzenia zadania zapewniającego audytora oraz zgłaszania uwag i umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń audytora. danego zadania audytowego, zapoznania się, na każdym etapie audytu, z ustaleniami takie oświadczenia przyjąć.

12 Program obejmuje: i regulacjami wewnętrznymi oraz swoją najlepszą wiedzą zawodową. Audytor wewnętrzny dbając o jakość świadczonych usług zachowuje dyscyplinę wewnętrzną pozwalającą na prowadzenie audytu zgodnie z przepisami prawa 15. Zapewnienie i poprawa jakości audytu wewnętrznego a. przegląd akt bieżących i stałych; c. ocenę adekwatności zapisów Karty, procedur audytu wewnętrznego; e. ocenę realizacji planu audytu; c. przegląd partnerski osoby lub zespołu audytorów pomiędzy podobnymi gminami. wykwalifikowaną i niezależną osobę lub zespół; b. monitorowanie przestrzegania przepisów prawa, procedur i wytycznych b. samoocena z niezależnym potwierdzeniem zewnętrznym wykonanym przez poprzez: audytu wewnętrznego. operacyjnej Gminy przy uwzględnieniu skuteczności działań usprawniających. osobę lub zespół spoza Gminy; 2) Bieżące monitorowanie działalności audytu wewnętrznego wykonywane jest 3) Ocena zewnętrzna może być przeprowadzona jako: funkcjonowania audytu wewnętrznego; najmniej znie wszystkich elementów międzynarodowych ramowych zasad praktyki audytorskiej, przeprowadzenie okresowej oceny prowadzenia b. W sytuacji, kiedy w ramach Urzędu zatrudniony jest pracownik wykazujący co g. ocenę zakresu przysporzenia wartości dodanej oraz usprawnienia działalności d. koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem planu audytu; f. ocenę wkładu audytu wewnętrznego w procesy ładu organizacyjnego, zarządzania obowiującymi audytora wewnętrznego oraz Standardami. codziennego nadzoru, przeglądu i pomiaru działalności audytu wewnętrznego zgodności z definicją audytu wewnętrznego, zasadami etycznymi ryzykiem i kontroli; a. Bieżące monitorowanie działalności audytu wewnętrznego w ramach a. pełna ocena zewnętrzna przeprowadzona przez wykwalifikowaną i niezależną 1) Ocenę wewnętrzną, na którą składa się: z wykorzystaińem procesów. narzędzi i informacji koniecznych do oceny informacyjną i przekazuje ją Burmistrzowi i osobie zobowiązanej do realizacji zaleceń. Po wykonaniu czynności sprawdzających audytor wewnętrzny sporządza notatkę

13 Audytor wewnętrzny do końca stycznia następnego roku składa Burmistrzowi sprawozdanie z prowadzenia audytu wewnętrznego, które zawiera informacje 16. Sprawozdanie roczne naprawczych. c. dotyczące monitorowania realizacji zaleceń i przeprowadzenia czynności b. związane z wykonaniem czynności doradczych, a. związane z przygotowaniem i realizacja zadania zapewniającego, 3) wynik czynności doradczych, 5) dokumenty robocze: 4) notatkę informacyjną z czynności sprawdzających, 2) sprawozdanie z zadania zapewniającego, 1) program zadania audytowego, Bieżące akta audytu, w szczególności zawierają: Bieżące akta audytu 2) plany audytu wewnętrznego, 3) sprawozdania z wykonania planu audytu, 4) imienne upoważnienie do przeprowadzenia audytu wewnętrznego. 1) Informacja o rozpoczęciu audytu wewnętrznego. Stałe akta audytu w szczególności tworzą: 17.1 Stale akta audytu 17. Akta audytu w tym dotyczące przeprowadzenia oceny wewnętrznej i zewnętrznej audytu związane z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w Gminie w roku poprzednim, wewnętrznego. sprawdzających, wraz z odniesieniem do planu audytu oraz inne istotne informacje o zadaniach audytowych, monitorowaniu realizacji zaleceń oraz czynnościach i zaleceń, na podstawie wyników oceny zewnętrznej audytor opracowuje plan działań Wyniki oceny zewnętrznej należy przedstawić Burmistrzowi. W razie istotnych uwag

14 18. Zasady etyki zawodowej i standardy wykonywania zawodu audytora wewnętrznego Dokumenty służące szacowaniu ryzyka Szacowanie ryzyka dla realizacji zadań i notatki z czynności sprawdzających, udostępniane są instytucjom kontrolnym za 4. Dokumentacja z przeprowadzania audytu wewnętrznego. w tym sprawozdania i sprawdzeń dokonanych przez instytucje kontrolne. 3. Przy dokonywaniu analizy ryzyka audytor wewnętrzny uwzględnia wyniki kontroli w poniu z Burmistrzem. 2. Audytor powa się z instytucjami kontrolnymi za pośrednictwem lub prac w zakresie audytu. o uzyskać pokrycie maksymalnego zakresu spraw przez działania audytu, o wymieniać informacje, o usprawnić wymianę informacji, o unikać dublowania wysiłków i kosztów poświęcanych na rutynowe etapy przez NIK, RIO i inne instytucje kontrolne tak, by: o uniknąć niepotrzebnego nakładania się kontroli i audytów, jeśli jest to możliwe, plan czynności kontrolnych i sprawdzających, wykonywanych 1. Podczas planowania i wykonywania zadań audytowych audytor bierze pod uwagę, 20. Relacje z instytucjami kontrolnymi Audytor wewnętrzny monitoruje czynniki zewnętrzne i wewnętrzne mogące wywoływać konieczność zmiany karty audytu wewnętrznego. Zmiany i uzuełnienia w Karcie audytu wewnętrznego są wprowadzane według zasad wprowadzenia Karty audytu. 19. Procedura dokonywania zmian w karcie audytu w Standardach audytu wewnętrznego oraz przestrzega zasad współżycia społecznego. Audytor wewnętrzny przy prowadzeniu audytu kieruje się wskazówkami zawartymi sprawdzających.

15 2. Wzór upoważnienia do przeprowadzania audytu wewnętrznego. 3. Wzór programu zadania audytowego. 4. Wzór sprawozdania z wykonania planu audytu za rok 1. Wzór planu audytu na rok. 21. Załączniki: zgodą Burmistrza. (:1 (data i podpis Burmistrza) mgr Ymr4ńc7.uk Zatwierdzi URM I S TRZ (data i poopis aayrora- wewnętrznego) Kwarzui RucLz WEWNĘTRZN L

16 1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym WZÓR PLANU AUDYTU NA ROK Ryzyko średnie Ryzyko niskie poniżej 50% najwyższej oceny w przedziale 75-50% najwyższej oceny Ryzyko wysokie powyżej 75% najwyższej oceny której zadanie zostanie wykonane. Przed wykonaniem zadania audytor przeprowadza jednostkę lub komórkę organizacyjną Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, w tożsame są z obszarem ryzyka. Dalej, w oparciu o profesjonalny osąd, audytor wybiera dalszą analizę pozwalającą na ustalenie zakresu zadania. Obszary ryzyka zostały uporządkowane w oparciu o analizę sporządzoną metodą matematyczną. Z obszarów o największym ryzyku, audytor wybiera zadania. Zadania Lp. Nazwa obszaru Usystematyzowany poziom ryzyka audytora wewnętrznego z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze 2. Wyniki analizy obszarów ryzyka - obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez Lp. Nazwa jednostki Załącznik nr I do Karty audytu

17 (W_etatach) zapewniającego wykonania audytorów przeprowadzenia potrzeba zadanie przeprowadzających (w osobodniach) rzeczoznawcy zadania wewnętrznych zadania powołania Lp. Temat zadania Miejsce Planowana liczba Planowany czas Ewentualna Uwagi 3. Planowane tematy audytu wewnętrznego (L (data) (pieczątka i podpis Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna) (data) (pieczątka i podpis audytora wewnętrznego) jednostki (np. zmiany organizacyjne) 5. Informacje istotne dla prowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę (w_etatach) sprawdzające wewnętrznych czynności sprawdzające czynności (w osobodniach) przeprowadzaj ących sprawdzających którego dotyczą czynności audytorów przeprowadzenia Lp. Temat zadania zapewniającego, Nazwa obszaru Planowana liczba Planowany czas Uwagi 4. Planowane czynności sprawdzające (w etatach) (w osobodniach) przeprowadzających czynności doradcze czynności doradczych Lp. Planowana liczba audytorów wewnętrznych Planowany czas przeprowadzenia Uwagi 3.2 Planowane czynności doradcze 3.1. Planowane zadania audytowe

18 Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna) (Pieczęć nagłówkowa Urzędu Konstancin-Jeziorna, dnia rok (pieczątka i podpis Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna) Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia pieczątka i podpis Burmistrza Gmin Konstancin-Jeziorna) Upoważnienie wystawione jest na czas roku. Upoważnienie jest ważne za okazaniem dowodu osobistego Zadanie będzie wykonywane w przeprowadzenia zadania audytowego Audytora Wewnętrznego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna do (Dz. U. z 2009r. Nr li?, poz.1240 z póź. zm.) upoważniam PaniąlPana Na podstawie art. 287 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wzór upoważnienia do przeprowadzania audytu wewnętrznego (sygnatura upoważnienia) Załącznik nr 2 do Kart) audytu

19 (imię i nazwisko) Nr zadania: Temat: Sporządził: Data i podpis WZÓR PROGRAMU ZADANIA AUDYTOWEGO (imię i nazwisko) Opracował: Audytor wewnętrzny Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna Data rozpoczęcia zadania Data zakończenia zadania Termin przeprowadzenia zadania: badaniem zadaniem uz2odnione z audytowanym Kryteria oceny mechanizmów kontrolnych w obszarze działalności Gminy objętym badania: Sposób zrealizowania zadania, w tym opis doboru próby do badania oraz technik..: LP. Ryzyka Istotne ryzyka w obszarze ryzyka objętym zadaniem Cel zadania 1. LP. Podmiot zadania Przedmiot zadania Załącznik nr 3 do Karty audytu

20 (w dniach) nazwisko stanowiska Imię i Nazwa Numer telefonu Adres poczty elektro nicznej pracy sprawozdawczym (W etatach) wroku zawodowe szkoleniach Wymiar czasu Kwalifikacje Udział w 1. Podstawowe informacje o komórce audytu Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK WZÓR SPRAWOZDANIA Data Pieczątka i podpis audytora wewnętrznego z Burmistrzem. poprzednim ustalone przez audytora wewnętrznego w poniu 6. Inne informacje związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego w roku 5. Omówienie monitorowania realizacji zaleceń. 4. Wskazanie znaczących odstępstw w realizacji planu audytu i ich przyczyn. (w osobodniach) poza planem (PP) czynności sprawdzające czynności sprawdzających I planu (P) lub wykonane Lp. Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą Czas przeprowadzeniajzynności wynikające z 3. Przeprowadzone czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym 2. Przeprowadzone zadania audytowe w roku sprawozdawczym Załącznik nr 4 do Karty audytu

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/09 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 stycznia 2009 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Urząd Miasta Hajnówka zwany dalej Jednostką. 2. Adres Jednostki 17-200

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 49/12 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24 lipca 2012r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Nazwa i adres JSFP Gmina Kwidzyn z siedzibą w Kwidzynie przy ul Grudziądzkiej 30. Cel dokumentu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1

Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1 Załącznik do Zarządzenia Nr160/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Urząd Miasta zwany dalej Jednostką 2. Adres Jednostki 17-100 Bielsk Podlaski, Kopernika 1 3. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego

Karta audytu wewnętrznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.149.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 08.07.2015 Karta audytu wewnętrznego 1. Karta audytu wewnętrznego określa: cel oraz zakres audytu wewnętrznego; zakres niezależności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 111/2011 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r. Zarządzenie Nr 167/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego

Karta Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.12.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 11 lutego 2016 r. Karta Audytu Wewnętrznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Karta Audytu Wewnętrznego określa zasady

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 327/2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 października 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 I. Postanowienia ogólne 1. Karta audytu wewnętrznego ustala zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne cele i zasady audytu wewnętrznego

I. Ogólne cele i zasady audytu wewnętrznego KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Wstęp Celem Karty audytu wewnętrznego, zwanej dalej "Kartą" jest określenie ogólnych zasad funkcjonowania audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Białej oraz w jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 349/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/25/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 marca 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Karta Audytu Wewnętrznego zwana dalej Kartą" określa zasady

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 65/2011 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 06.06.2011r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE ŻUKOWO 1. Postanowienia ogólne 1 1. Celem Karty Audytu Wewnętrznego w Gminy Żukowo jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku Zarządzenie Nr 55/2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 118/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 118/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 118/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy i Miasta w Miechowie

Karta Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Miechowa z dnia 20 stycznia 2012 r. Karta Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin audytu wewnętrznego

Regulamin audytu wewnętrznego Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1909/10 Burmistrza Andrychowa z dnia 22 czerwca 2010r. Regulamin audytu wewnętrznego I. Postanowienia ogólne. 1 Audytem wewnętrznym jest niezaleŝne badanie systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr143/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 1 marca 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W SŁUPSKU Postanowienia ogólne 1. 1. Karta audytu wewnętrznego jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3055 /2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2017 r.

Zarządzenie nr 3055 /2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2017 r. Zarządzenie nr 3055 /2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Płocka i jednostkach organizacyjnych Miasta Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU LIPNOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin audytu wewnętrznego

Regulamin audytu wewnętrznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr /2007 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia. 2007r. Regulamin audytu wewnętrznego I. Postanowienia ogólne. 1 Audytem wewnętrznym jest niezaleŝne badanie systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r.

Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. Zarządzenie Nr R 48/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 4/20 II Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 11.02.20 II f.. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO l. NazwaJSFP Gmina Ślesin - zwana dalej Jednostką 2. Adres Jednostki Urząd Miasta i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Krapkowic z dnia 22 kwietna 2010 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Gminie Krapkowice oraz Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach Na podstawie 10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Audytu Wewnętrznego

Instrukcja Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2 /2008 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 10 stycznia 2008 roku Instrukcja Audytu Wewnętrznego Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja Audytu Wewnętrznego, zwana dalej Instrukcją,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia... 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2015 r. Poz. 1480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Uchwały nr 149/15/08 Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 14.05.2008r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1. Nazwa JSFP Starostwo Powiatowe w Zakopanem, zwane dalej Jednostką. 2. Adres Jednostki ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1. Celem przeprowadzania audytu wewnętrznego jest usprawnianie funkcjonowania NFZ.

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1. Celem przeprowadzania audytu wewnętrznego jest usprawnianie funkcjonowania NFZ. Zał. do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 6 /2006 z dnia 5 września 2006 r. REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA I. Ogólne zasady i cele audytu wewnętrznego 1. Celem przeprowadzania audytu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 36/2012 z 14 listopada 2012 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego Politechniki Gdańskiej Na podstawie art. 68-71 oraz art. 272-296 ustawy

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego

z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego PROJEKT Z DNIA 12 CZERWCA 2015 R. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 28 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 28 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 26.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu działalności audytora wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 99/2015 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 6.10.2015 r. WSTĘP Karta Audytu Wewnętrznego została opracowana zgodnie z Międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego Załącznik do zarządzenia nr 91 Rektora UŚ z dnia 16 września 2016 r. Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego Katowice, wrzesień 2016 rok 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego. w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie. i jednostkach organizacyjnych

Karta Audytu Wewnętrznego. w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie. i jednostkach organizacyjnych Karta Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie i jednostkach organizacyjnych SPIS TREŚCI I. Przepisy ogólne... 3 II. Ogólne cele i zasady audytu wewnętrznego... 3 III. Prawa i obowiązki Audytora

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 120/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 120/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 120/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W ZGORZELCU

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W ZGORZELCU Załącznik do Zarządzenia Starosty Zgorzeleckiego Nr 37 z dnia 3 października 2016 r. REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W ZGORZELCU ZATWIERDZAM: STAROSTA ZGORZELECKI Urszula Ciupak 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr.44/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 stycznia 2016 r. PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Słupsku 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 26/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku Zarządzenie Nr 26/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego oraz Programu zapewniania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego Dziennik Ustaw Nr 21 2066 Poz. 108 108 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego Na podstawie art. 285 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SGH

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SGH Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 54 z dnia 30 września 2013 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SGH Karta audytu wewnętrznego SGH opracowana została na podstawie: 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Procedury Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Procedury Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 64/16 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 1 marca 2016 r. PROCEDURY AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Procedury audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Zarządzenie Nr 168/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Wągrowiec Zarządzenie Nr 168/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Wągrowiec Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2010. Wójt Gminy Raba Wyżna. z dnia 29 grudnia 2010 roku. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego

Zarządzenie Nr 12/2010. Wójt Gminy Raba Wyżna. z dnia 29 grudnia 2010 roku. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Zarządzenie Nr 12/2010 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 31 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Karta audytu wewnętrznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Załącznik do Zarządzenia nr 21/2017 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 marca 2017 roku Karta audytu wewnętrznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego

Karta Audytu Wewnętrznego Załącznik do Zarządzenia nr 197/2011 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 27 grudnia 2011r. Karta Audytu Wewnętrznego Niniejsza Karta została opracowana w oparciu o wzór Karty audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W Urzędzie Miasta Sopotu

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W Urzędzie Miasta Sopotu Załącznik do Zarządzenia Nr 551/2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 15 kwietnia 2016r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W Urzędzie Miasta Sopotu Wstęp Karta audytu wraz z Kodeksem etyki i Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego ZARZĄDZENIE NR 38.2017 WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Na podstawie art. 273 i art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 102/05

Zarządzenie Nr 102/05 Zarządzenie Nr 102/05 Starosty Kartuskiego z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie: wprowadzenia karty audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kartuzach Na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 87.288.2016 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 22 czerwca 2016 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE GMINY WIĄZOWNA 1 SPIS TREŚCI: 1 Cel procedury...3 2. Terminologia...3

Bardziej szczegółowo

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 47 Rektora AMG z dnia 18.12.2014r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI Standard 2040 IIA I. Postanowienia ogólne 1. Księga procedur określa

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45 Rektora UMK z dnia 29 kwietnia 2010 r. Karta audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu I. Postanowienia ogólne. 1 1. Karta Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE GMINY PSARY I GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE GMINY PSARY I GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 120.105.2015 Wójta Gminy Psary z dnia 14 października 2015 roku KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE GMINY PSARY I GMINNYCH JEDNOSTKACH WSTĘP. ORGANIZACYJNYCH Karta audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 11/2006 Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 czerwca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Sekcja Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU

OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 48/09 Głównego Inspektora Pracy z dnia 21 lipca 2009 r. OPRACOWANIE ROCZNEGO PLANU AUDYTU ORAZ TRYB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU AUDYTU PROCEDURA P1 SPIS

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Karczewie Na podstawie 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. IŚĆ PRZED SIEBIE TO MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ CELU Bł. Jan Paweł II Skawina 2012 1. Nazwa Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE OLECKO KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY PROGRAM ZAPEWNIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMI OLECKO Załącznik nr 3 do Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Gminie Olecko KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY I. ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 71/2008 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 lipca 2008r.

Uchwała Nr 71/2008 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 lipca 2008r. Uchwała Nr 71/2008 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 lipca 2008r. sprawie przyjęcia Karty audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Ełckiego. Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

K A R T A AUDYTU WEWNĘTRZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 57/R/10

K A R T A AUDYTU WEWNĘTRZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 57/R/10 K A R T A AUDYTU WEWNĘTRZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 57/R/10 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Karta Audytu Wewnętrznego, zwana w dalszej części Kartą, określa:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr BO.0050.90.2012 Burmistrza Ozimka z dnia 03.08.2012 r.

Zarządzenie Nr BO.0050.90.2012 Burmistrza Ozimka z dnia 03.08.2012 r. Zarządzenie Nr BO.0050.90.2012 Burmistrza Ozimka z dnia 03.08.2012 r. Na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej

Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2 Rektora PW z dnia 25 stycznia 2006 r. Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej Rozdział 1 Wstęp 1. Celem Zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 439/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2009 r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE MIASTO SZCZECIN

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 439/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2009 r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE MIASTO SZCZECIN Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 439/09 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 września 2009 r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE MIASTO SZCZECIN 1. 1. Audytem wewnętrznym jest ogół działań obejmujących:

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 43/R/16 KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Spis treści Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Rozdział 2. CELE I ZASADY PROWADZENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 157 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 13 czerwca 2011r.

Zarządzenie Nr 157 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 13 czerwca 2011r. Zarządzenie Nr 157 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Programu zapewnienia i poprawy wewnętrznego przeprowadzanego w Urzędzie Miasta Olsztyn. jakości audytu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE GMINY CHEŁMIEC

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE GMINY CHEŁMIEC KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE GMINY CHEŁMIEC Wstęp i definicje Podstawą opracowania Karty Audytu Wewnętrznego jest Komunikat nr 16/2006 Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2006r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Książka Procedur Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

Książka Procedur Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie załącznik do zarządzenia nr 68/2013 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 maja 2013 r. Książka Procedur Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 lutego 2016 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Celem Księgi procedur audytu wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-22/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 czerwca 2004 roku

Zarządzenie Nr R-22/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 czerwca 2004 roku Zarządzenie Nr R-22/2004 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego na Politechnice Lubelskiej. Na podstawie art. 49 ust.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 16/2006 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 18 lipca 2006 r.

KOMUNIKAT Nr 16/2006 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 18 lipca 2006 r. Dz.Urz.MF.06.9.70 KOMUNIKAT Nr 16/2006 MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia "Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych" i "Karty audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18 lutego 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Celem Karty audytu wewnętrznego, zwanej dalej Kartą,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO POZNAŃ 2011 Spis treści: Rozdział 1 strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Organizacja i zakres audytu.... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO OCHRONY ŚRODOWISKA. w GŁÓWNYM INSPEKTORACIE

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO OCHRONY ŚRODOWISKA. w GŁÓWNYM INSPEKTORACIE GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA ZATWIERDZAM: Warszaw dnia 9. O. 2016r Główny1lnspektor Ochrony Środowiska KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO w GŁÓWNYM INSPEKTORACIE OCHRONY ŚRODOWISKA Aktualizację opracował:

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 656/AKW/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 18 stycznia 2016r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Karta Audytu Wewnętrznego określa:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 5 DECYZJA NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 21 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 5 DECYZJA NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 5 DECYZJA NR 4 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

reguł postępowania stanowiących normy zachowania oczekiwanego od audytora wewnętrznego;

reguł postępowania stanowiących normy zachowania oczekiwanego od audytora wewnętrznego; KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNETRZNEGO W SPÓŁCE DORADZTWO GOSPODARCZE DGA S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU WSTEP Podstawą, na której opiera się praca audytora wewnętrznego jest zaufanie do przeprowadzonej przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu

REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu REGULAMIN audytu wewnętrznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu 1 1. Audytem wewnętrznym jest ogół działań, przez które rektor kierujący uczelnią uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania uczelni

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 507/10 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 6 sierpnia 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIASTA BIELSK PODLASKI Niniejsza Karta audytu wewnętrznego wraz

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipnie

Karta audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipnie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 31/2011 z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Lipna Karta audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P- VI-06. Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Szczecin

PROCEDURA P- VI-06. Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Szczecin Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Szczecin PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P-VI-06 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad wykonywania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 17 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 12.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 17 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 12.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu działalności audytora wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Procedury audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Józefowa

Procedury audytu wewnętrznego Urzędu Miasta Józefowa Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 73/2007 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur audytu wewnętrznego Procedury audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Jawora z dn r. AW CZĘŚĆ OGÓLNA

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Jawora z dn r. AW CZĘŚĆ OGÓLNA AW.1721.2.2016 I NSTRUKCJA P R O W A D Z E N I A A U D Y T U W E W NĘTRZNEGO W U R ZĘDZIE M I E J S K I M W J A W O R Z E I J E D N O S T K A C H O R G A N I Z A C Y J N Y C H G M I N Y J A W O R CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 17 lutego 2017 r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 17 lutego 2017 r. Zarządzenie Nr 50/2017 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie : w sprawie wprowadzenia Karty i Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie (jt. Dz.U.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 717/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 19 września 2016 r.

Zarządzenie nr 717/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 19 września 2016 r. Zarządzenie nr 717/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 19 września 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miejskiego w Słupsku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2016 KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Śremie

ZARZĄDZENIE NR 7/2016 KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Śremie ZARZĄDZENIE NR 7/2016 KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Śremie Na podstawie art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIASTA TYCHY. Postanowienia ogólne

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIASTA TYCHY. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 0152/ 205 /10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIASTA TYCHY Postanowienia ogólne 1, zwana w dalszej części Kartą, określa

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Wrocławskim

w sprawie zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Wrocławskim Zarządzenie Nr 38/2004 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2. Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o: 1) COS - naleŝy przez to rozumieć Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie,

2. Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o: 1) COS - naleŝy przez to rozumieć Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie, KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU w WARSZAWIE Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Karta Audytu Wewnętrznego, zwana w dalszej części Kartą, określa: a) cel, uprawnienia, zasady działania

Bardziej szczegółowo

AW Jawor 2016 r.

AW Jawor 2016 r. AW.1721.1.2016 KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W JAWORZE Jawor 2016 r. SPIS TREŚCI [Wykaz użytych skrótów]... 3 [Podstawa prawna działania]... 3 [Cel audytu wewnętrznego]... 4 [Forma prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice

Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice Załącznik do Zarządzenia nr 1195/04 Burmistrza Polkowic z dnia 31.12.2004 r. Regulamin przeprowadzania audytu wewnętrznego przez Biuro Audytu Wewnętrznego w Gminie Polkowice 1. Regulamin przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo