System Zarządzania Forte Łączenie baz. Dokumentacja wdrożeniowa Wersja 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Zarządzania Forte Łączenie baz. Dokumentacja wdrożeniowa Wersja 2012"

Transkrypt

1 System Zarządzania Forte Łączenie baz Dokumentacja wdrożeniowa Wersja 2012

2 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 2 z 14 SPIS TREŚCI 1 Wstęp Zalecenia UWAGI PRZED SCALANIEM BAZ KROKI WSTĘPNE Uzgodnienie danych wspólnych Common APLIKACJA GUIDER.EXE Łączenie danych wspólnych Łączenie danych modułów UAKTUALNIANIE DANYCH W ROZWIĄZANIACH DODATKOWYCH Przykładowy algorytm postępowania Lista kontrolna wykonywanych czynności podczas łączenia baz Konwersja do Forte 2012 a Rozwiązania Indywidualne Strona 2 z 14

3 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 3 z 14 1 Wstęp Począwszy od wersji Systemu Zarządzania Forte 2012 istotnej zmianie ulega struktura bazy danych. Aktualna wersja systemu daje możliwość pracy na wspólnej bazie danych wszystkimi modułami. Wspólna baza danych będzie zawierała wszystkie tabele z modułów Forte (Finanse i Księgowość, Handel, Kadry i Płace, Środki Trwałe). Od wersji Systemu 2012 praca na wspólnej bazie danych jest domyślnym trybem pracy dla nowo tworzonych baz danych. Przedmiotem dokumentu jest opis łączenia baz danych w jedną wspólną bazę w Systemie Forte Warto mieć na uwadze możliwość zaplanowania procesu łączenia baz z uwzględnieniem podziału całości na dwa etapy. Pierwszy etap, mniej czasochłonny to instalacja Forte 2012 oraz konwersja baz danych do wersji Opisane jest to w rozdziale 2.2 Kroki wstępne. Drugi etap, bardziej złożony może zostać zaplanowany odrębnie i odsunięty w czasie. Dodatkowo, jeśli firma wykorzystywała dotychczas wiele modułów Systemu Forte, łączenie poszczególnych baz również można rozłożyć na mniejsze etapy. Wskazana oraz wypunktowana kolejność działań do połączenia baz Systemu Forte 2012 znajduje się w liście kontrolnej (rozdział nr 7). W dokumencie znajdują się przykłady lub odwołania do elementów zawierających w nazwie numer wersji Forte Common. Została zatem zastosowana notacja literowa A.B.C.D, a użytkownik dokumentacji i systemu powinien w miejsce liter zastosować odpowiednie cyfry wersji Forte Common. Zastosowane ilustracje zrzutów ekranowych z aplikacji Guider.exe mają charakter poglądowy i mogą różnić się od widoków okien aktualnej wersji rynkowej. Strona 3 z 14

4 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 4 z 14 2 Zalecenia 2.1 Uwagi przed scalaniem baz Przed przystąpieniem do łączenia baz Systemu Forte należy zapoznać się z poniższymi uwagami. Postępowanie zgodnie z poniższymi zaleceniami zmniejszy ryzyko wystąpienia problemów wdrożeniowych. Należy łączyć bazy skonwertowane do tej samej wersji Commonów. Podczas łączenia baz danych na bazach nie mogą pracować użytkownicy. Po każdym z kroków należy wykonywać kopie zapasowe. Przed przystąpieniem do produkcyjnego scalenia baz należy wykonać scalanie testowe. Przed uruchomieniem Guidera należy dokonać synchronizacji kontrahentów, pracowników, urzędów. Procedura przenoszenia danych za pomocą SQLa winna zakończyć się bez błędów, aby było można uznać, iż dane przeniosły się prawidłowo. W tym celu należy sprawdzić, czy nie wystąpiło słowo Error w oknie Message w Microsoft SQL Server Management Studio. Operacje (skrypty SQLowe) należy wykonać na użytkowniku SQLowym posiadającym uprawnienia sysadmin. Użytkownik SQLa, przez którego wykonywane są skrypty, powinien mieć uprawnienia db_owner do każdego z modułów. Do łączonych baz nie może być zalogowany żaden użytkownik aplikacyjny. Ze względu na dodatkowe wymiary w Handlu zaleca się uwspólnianie danych tak, aby do bazy wspólnej najpierw trafiała baza Handlu (lub była bazą wspólną) a potem baza FKF. 2.2 Kroki wstępne Przed przystąpieniem do łączenia baz Systemu Forte 2012 należy: Zachować kopię zapasową bazy danych, Skonwertować bazy danych modułów za pomocą ostatniej wersji rynkowej sprzed wspólnej bazy wg poniżej tabeli, Moduł Ostatnia wersja rynkowa FKF 2011.F HMF 2011.B KDF 2011.B STF 2011 Zachować kopię zapasową skonwertowanych bazy danych, Następnie skonwertować bazy danych posiadanych modułów za pomocą modułu Forte Administracja (System Forte 2012). Konwersję baz Systemu do wersji 2012 wykonuje się w module Forte Administracja. Po konwersji baz danych należy zweryfikować możliwość pracy uruchamiając moduły obsługujące poszczególne obszary Systemu Forte W przypadku rozwiązań indywidualnych należy zapoznać się z rozdziałem Konwersja do Forte 2012 a Rozwiązania Indywidualne. Strona 4 z 14

5 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 5 z 14 3 Uzgodnienie danych wspólnych Common 3.1 Aplikacja Guider.exe Pierwszy krok ujednolicenia polega na połączeniu danych wspólnych (Common) za pomocą aplikacji guider.exe. Aplikacja wykorzystywana jest również do łączenia baz danych replikowanych. Efektem odpowiedniego jej zastosowania jest ujednolicenie pól GUID w obu bazach danych dla tych samych obiektów, na podstawie zadanych reguł. Proces uzgadniania danych wspólnych dotyczy zawsze dwóch baz, jedna jest wyróżniona jako nadrzędna, co oznacza że w niej GUID'y nie będą zmieniane, druga jest oznaczona jako podrzędna, co oznacza, że to w niej będą zmieniane GUID'y tych instancji obiektów, które zostaną uznane za tożsame z istniejącymi instancjami w bazie nadrzędnej. Aplikacja Guider.exe instaluje się poprzez instalację pakietu Forte.Replication. Instalacja dokonywana jest domyślnie w katalogu z daną wersją Commonów np.: C:\Program Files (x86)\common Files\Sage\Forte\Forte.Common_A.B.C.D. W pierwszym kroku należy podać parametry obu baz danych oraz określić bazę danych, w której będą modyfikowane GUID'y. Strona 5 z 14

6 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 6 z 14 Następnie należy zdefiniować lub zaimportować kryteria i warunki rozstrzygania czy dwa elementy są tożsame w bazach danych. Po zdefiniowaniu i zweryfikowaniu kryteriów, należy przejść do uzgadniania GUID'ów poprzez kliknięcie przycisku Dalej. Następnie pojawi się okno zaprezentowane poniżej. Po zakończeniu Wyszukiwania GUID'ów, należy dokonać rozstrzygnięć przycisk Rozstrzygaj. Według domyślnych kryteriów do rozstrzygnięcia brani są kontrahenci z pustymi NIP-ami. W celu uzgodnienia kontrahentów (pracowników) z pustymi NIP-ami, należy dokonać edycji kryteriów lub zaznaczyć tożsamość danych podczas rozstrzygania konfliktów. Po uzgodnieniu obiektów Commonowych przechodzimy do nadpisania GUID'ów poprzez wybór przycisku Dalej w kolejnym oknie aplikacji. Strona 6 z 14

7 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 7 z 14 Po uzgodnieniu GUID'ów zalecane jest wykonanie kopi bezpieczeństwa baz danych. Dodatkowe informacje o aplikacji Guider dostępne są w dokumencie: System Forte 2012 Replikacja.pdf. 4 Łączenie danych wspólnych Łączenie danych wspólnych odbywa się za pomocą procedur SQL. Bazy łączonych modułów muszą znajdować się na jednym serwerze SQL. Na każdej z baz modułów Forte (poza bazą, która stanowi bazę wspólną) należy wykonać opisane poniżej kroki: 1. Uruchomić skrypt Procedura do łączenia danych Commonowych 2012.sql, 2. Wykonać poniższe polecenie w SQL Managment Studio. exec dbo.adm_transferdanychcommonowychdowspolnejbazyforte źródłowa_baza_danych, docelowa_wspólna_baza_danych Nazwa bazy danych powinna być wprowadzona jako ciąg znaków bez znaków specjalnych tj. bez nawiasów kwadratowych: [ ] oraz bez kropek. Przykład: Przy założeniu, że bazą wspólną ma stać się baza Forte Kadry i Płace integrujemy dane wspólne z modułu HMF do bazy KDF. W tym celu należy przejść następujące kroki: 1. Wykonać backupy baz, 2. Na bazie HMF wykonać skrypt: Procedura do łączenia danych Commonowych 2012.sql, 3. Na bazie HMF wykonać polecenie SQL: exec dbo.adm_transferdanychcommonowychdowspolnejbazyforte BAZA_HMF, BAZA_KDF 4. Wykonać backupy baz. Wskazana oraz wypunktowana kolejność działań do połączenia baz Systemu Forte 2012 znajduje się w liście kontrolnej (rozdział nr 7). Strona 7 z 14

8 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 8 z 14 5 Łączenie danych modułów Łączenie danych modułów odbywa się za pomocą procedur SQL. Bazy łączonych modułów muszą znajdować się na jednym serwerze SQL. Na każdej z baz modułów Forte (poza bazą, która stanowi bazę wspólną) należy wykonać opisane poniżej kroki: 1. Uruchomić skrypt Procedura do łączenia danych nie Commonowych 2012.sql, 2. Wykonać polecenie SQL w SQL Managment Studio. exec dbo.adm_transferdanychniecommonowychdowspolnejbazyforte schemat_docelowy_we_wspolnej_bazie, źródłowa_baza_danych, docelowa_wspólna_b aza_danych Dostępne schematy docelowe to: 1. fk 2. hm 3. kd 4. st Nazwa bazy danych powinna być wprowadzona jako ciąg znaków bez znaków specjalnych tj. bez nawiasów kwadratowych: [ ] oraz bez kropek. Przykład: Przy założeniu, że bazą wspólną ma stać się baza Kadr i Płac Forte integrujemy dane modułu HMF do bazy KDF. W tym celu należy przejść następujące kroki: 1. Na bazie HMF wykonać skrypt: Procedura do łączenia danych nie Commonowych 2012.sql 2. Na bazie HMF wykonać polecenie SQL: exec dbo.adm_transferdanychniecommonowychdowspolnejbazyforte hm, BAZA_HMF, BAZA_KDF 3. Wykonać backupy baz. Wskazana oraz wypunktowana kolejność działań do połączenia baz Systemu Forte 2012 znajduje się w liście kontrolnej (rozdział nr 7). 5.1 Uaktualnianie danych w rozwiązaniach dodatkowych Ponieważ po połączeniu danych wspólnych zmieniły się identyfikatory dla obiektów wspólnych,w rozwiązaniach dodatkowych należy uaktualnić identyfikatory w relacjach w tabelach rozwiązań dodatkowych. W tym celu należy skorzystać z przykładowego skryptu SQL: update e SET e.[idkontrahenta]= n.newid FROM BAZA_KDF.[hm].[TABELA_ROZWIAZANIA_INDYWIDUALNEGO] e inner join BAZA_KDF.SSCommon.STOldObjectId n on n.dbname = 'BAZA_HMF' and n.tablename ='STContractors' and n.schemaname ='SSCommon' and e. IdKontrahenta = n.oldid W tabeli SSCommon.STOldObjectId znajdują się wszystkie nowe i stare identyfikatory dla wszystkich danych przenoszonych do bazy wspólnej. Po odpowiednim przebudowaniu powyższego skryptu można uaktualnić każdą relacje z rozwiązania dodatkowego. Strona 8 z 14

9 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 9 z 14 6 Przykładowy algorytm postępowania UZGADNIANIE I PRZENOSZENIE DANYCH Z BAZY FORTE DO BAZY WSPÓLNEJ Przy użyciu narzędzia Guider uzgadniamy GUID y wszystkich typów obiektów, które zamierzamy przenieść do bazy wspólnej. Guider ma zmieniać GUID y w bazie uwspólnianej, a nie w bazie wspólnej Przenosimy pozostałe dane Common za pomocą skryptów SQL Przenosimy dane ze schemy modułu za pomocą skryptu SQL Przenosimy kolejny moduł poczynając od kroku pierwszego lub koniec w przypadku przeniesienia wszystkich modułów Strona 9 z 14

10 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 10 z 14 7 Lista kontrolna wykonywanych czynności podczas łączenia baz Poniższa lista przewidziana jest dla procedury łączenia baz danych, gdzie docelową wspólną bazą danych będzie baza modułu Forte Kadry i Płace. Lista uwzględnia grupy baz danych, które pracowały w replikacji. Wszystkie punkty, które nie zostały oznaczone jako opcjonalne muszą zostać wykonane i przejść bezbłędnie, aby mogły być wykonane kolejne kroki operacji. Przed scaleniem baz w systemach produkcyjnych klienta, należy wykonać te same kroki dla testowego scalania baz danych. Dopiero po pozytywnym przejściu testowej procedury scalania można dokonać scalania produkcyjnego. Jeżeli pomiędzy scalaniem testowym a scalaniem produkcyjnym na bazach modułów pracowali użytkownicy może zajść sytuacja, iż scalanie produkcyjne zakończy się błędem. Scalenie baz należy przeprowadzić zgodnie z kolejnością opisaną w liście kontrolnej. Zmiana kolejności łączenia baz skutkuje nieprawidłowościami. Można pomijać wybrane moduły Forte w procesie łączenia np. nie łączyć modułu Forte Kadry i Płace do bazy wspólnej (w takim przypadku baza Forte Handel posłuży jako baza wspólna). Lista kontrolna Czynności związane z łączeniem baz 2012 Lp. Ok Czynność 1. Podniesienie wszystkich modułów do najwyższych wersji rynkowych Wykonanie backupu baz danych po podniesieniu do wersji Uruchomienie istniejącej synchronizacji kontrahentów, pracowników (przez standardową synchronizację lub przez replikację). 4. Wyłączenie baz z synchronizacji. 5. Zresetowanie w bazach modułów ustawień replikacji. 6. Podniesienie wszystkich baz danych z wersji 2011 do tej samej wersji Common Wykonanie kopii bezpieczeństwa baz danych modułów po podniesieniu do wersji Zwiększenie maksymalnego rozmiaru pliku logów w bazie modułu KDF lub ustawienie bez ograniczeń. 9. Ustawienie przyrostu pliku logu bazy danych modułu KDF na minimum 30%. 10. Zwiększenie maksymalnego rozmiaru pliku mdf (ndf) w bazie modułu KDF lub ustawienie bez ograniczeń. 11. Ustawienie przyrostu pliku mdf(ndf) bazy danych modułu KDF na minimum 30%. 12. Wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy modułu KDF. 13. Dołączenie wszystkich baz modułów do modułu Forte Administracja Założenie czystej bazy (wymagane). Powinna być to nowoutworzona baza bez żadnych ustawień dodatkowych. Uruchomienie aplikacji Guider.exe dla pary baz: baza czysta (nadrzędna) i bazy KDF(podrzędna). 16. Import pliku z kryteriami dla wspólnej bazy. 17. Wszystkie GUID'y dla obiektów zostały rozstrzygnięte i nadpisane w bazie podrzędnej. 18. Guider przeszedł bezbłędnie. 19. Wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy wspólnej (KDF). Strona 10 z 14

11 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 11 z Uruchomienie aplikacji Guider.exe dla pary baz modułów KDF(nadrzędna) i HMF(podrzędna). 21. Import pliku z kryteriami dla wspólnej bazy. 22. Wszystkie GUID'y dla obiektów zostały rozstrzygnięte i nadpisane w bazie podrzędnej. 23. Guider przeszedł bezbłędnie. 24. Wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy modułu HMF. 25. Wykonanie dołączonych 2 skryptów tworzących procedury na bazie modułu HMF. 26. Wykonanie skryptów na bazie HMF przeszło bezbłędnie Wykonanie skryptu adm_transferdanychcommonowychdowspolnejbazyforte na bazie modułu HMF. Wykonanie skryptu na bazie HMF przeszło bezbłędnie (Brak w tekście komunikatu Error -> ). Zapisanie w pliku tekstowym informacji z przebiegu wykonywania skryptu (okno Message w Microsoft SQL Server Managment Studio). Wykonanie skryptu adm_transferdanychniecommonowychdowspolnejbazyforte na bazie modułu HMF. Wykonanie skryptu na bazie HMF przeszło bezbłędnie (Brak w tekście komunikatu Error -> ). Zapisanie w pliku tekstowym informacji z przebiegu wykonywania skryptu (okno Message w Microsoft SQL Server Managment Studio). 33. Wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy wspólnej (KDF). 34. Uruchomienie aplikacji Guider.exe dla pary baz modułów KDF (nadrzędna) i FKF (podrzędna). 35. Import pliku z kryteriami dla wspólnej bazy. 36. Wszystkie GUID'y dla obiektów zostały rozstrzygnięte i nadpisane w bazie podrzędnej. 37. Guider przeszedł bezbłędnie. 38. Wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy modułu FKF. 39. Wykonanie dołączonych 2 skryptów tworzących procedury na bazie modułu FKF. 40. Wykonanie skryptów na bazie FKF przeszło bezbłędnie. 41. Wykonanie skryptu adm_transferdanychcommonowychdowspolnejbazyforte na bazie modułu FKF. 42. Wykonanie skryptu na bazie FKF przeszło bezbłędnie (Brak w tekście komunikatu Error -> ) Zapisanie w pliku tekstowym informacji z przebiegu wykonywania skryptu (okno Message w Microsoft SQL Server Managment Studio). Wykonanie skryptu adm_transferdanychniecommonowychdowspolnejbazyforte na bazie modułu FKF. 45. Wykonanie skryptu na bazie FKF przeszło bezbłędnie (Brak w tekście komunikatu Error -> ). 46. Zapisanie w pliku tekstowym informacji z przebiegu wykonywania skryptu (okno Message w Microsoft SQL Server Managment Studio). 47. Wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy wspólnej (KDF). 48. Uruchomienie aplikacji Guider.exe dla pary baz modułów KDF (nadrzędna) i STF (podrzędna). 49. Import pliku z kryteriami dla wspólnej bazy. 50. Wszystkie GUID'y dla obiektów zostały rozstrzygnięte i nadpisane w bazie podrzędnej. 51. Guider przeszedł bezbłędnie. Strona 11 z 14

12 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 12 z Wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy modułu STF. 53. Wykonanie dołączonych 2 skryptów tworzących procedury na bazie modułu STF. 54. Wykonanie skryptów na bazie STF przeszło bezbłędnie. 55. Wykonanie skryptu adm_transferdanychcommonowychdowspolnejbazyforte na bazie modułu STF. 56. Wykonanie skryptu na bazie FKF przeszło bezbłędnie (Brak w tekście komunikatu Error -> ) Zapisanie w pliku tekstowym informacji z przebiegu wykonywania skryptu (okno Message w Microsoft SQL Server Managment Studio). Wykonanie skryptu adm_transferdanychniecommonowychdowspolnejbazyforte na bazie modułu STF. 59. Wykonanie skryptu na bazie STF przeszło bezbłędnie (Brak w tekście komunikatu Error -> ). 60. Zapisanie w pliku tekstowym informacji z przebiegu wykonywania skryptu (okno Message w Microsoft SQL Server Managment Studio). 61. Wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy wspólnej (KDF). 62. Shrink bazy wspólnej (modułu KDF). 63. Zmiana modelu bazy KDF z FULL na SIMPLE (opcjonalnie). 64. Wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy wspólnej (KDF) (opcjonalnie). 65. Shrink bazy wspólnej (modułu KDF) (opcjonalnie). 66. Zmiana modelu bazy KDF z SIMPLE na FULL (opcjonalnie). 67. Wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy wspólnej (KDF) (opcjonalnie) Uruchomienie modułu administracyjnego, wejście do bazy wspólnej i dodanie licencji do modułów Ujednolicenie okresów obowiązywania danych firmowych w module administracyjnym (patrz: uwaga pod tabelą) 70. Nadanie odpowiednich uprawnień dla użytkownika Admin. 71. Nadanie odpowiednich uprawnień dla pozostałych użytkowników aplikacyjnych. 72. Wejście do bazy wspólnej poprzez moduł Forte Kadry i Płace. 73. Wejście do bazy wspólnej poprzez moduł Forte Handel. 74. Wejście do bazy wspólnej poprzez moduł Forte Finanse i Księgowość. 75. Wejście do bazy wspólnej poprzez moduł Forte Środki Trwałe. 76. Ustawienie trybu synchronizacji w bazach na tryb pracy w bazie wspólnej. 77. Wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy wspólnej. 78. Uaktualnienie rozwiązań indywidualnych (opcjonalnie). 79. Wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy danych po uaktualnieniu rozwiązań indywidualnych. Po uwspólnieniu baz przy otwieraniu modułu Kadry i Płace może pojawić się komunikat Rozkaz niewykonany. Komunikat spowodowany jest kilkoma okresami obowiązywania danych dotyczących firmy, które mają przypisane identyczne okresy obowiązywania w łączonych modułach. Dlatego po uwspólnieniu baz, w module Administracja należy otworzyć bazę wspólną i na zakładce Firma zostawić tylko jeden wspólny okres obowiązywania danych, jednocześnie uwspólniając ręcznie i uaktualniając wszystkie dane na tej zakładce. Strona 12 z 14

13 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 13 z 14 8 Konwersja do Forte 2012 a Rozwiązania Indywidualne Nowa struktura bazy danych oparta o wykorzystanie schematów (schema) w aplikacjach zakłada, że wszystkie obiekty (tabele, kwerendy, procedury,...) dane modułu będą w schemacie aplikacji (fk, hm, kd, st). Obiekty rozwiązań indywidualnych, które odnoszą się do danego modułu powinny zostać przeniesione do schematu aplikacji, lub do własnego schematu danego rozwiązania indywidualnego. Rozwiązania indywidualne korzystające z obiektów modułów muszą zostać zweryfikowane pod kątem poprawności. Część rozwiązań indywidualnych korzystających nawet pośrednio ze zdefiniowanych typów użytkownika (user defined types) modułu lub zasad (rules) wygeneruje ostrzeżenia konwersji. Przed przystąpieniem do konwersji baz do 2012 wskazane jest zeskryptowanie i usunięcie następujących obiektów z bazy danych: widoki, wyzwalacze (triggery), procedury i funkcje. Po konwersji należy je ponownie założyć. Wskazane jest, aby były założone ze schematem właściwym dla modułu (fk, hm, kd, st), do którego jest tworzone rozwiązanie. Tabela sposobu postępowania z typami obiektów podczas konwersji Typ obiektów Obiekty modułu Obiekty zewnętrzny Tabele przenoszone ze schematu dbo do schematu modułu Kwerendy usuwane i tworzone od nowa bez zmian przenoszone ze schematu dbo do schematu modułu Więzy (Constraint) usuwane i tworzone od nowa przenoszone razem z tabelami Funkcje usuwane i tworzone od nowa bez zmian Indeksy przenoszone razem z tabelami przenoszone razem z tabelami Wyzwalacze (Trigger) usuwane i tworzone od nowa bez zmian Zasady (Rule) usuwane i tworzone od nowa bez zmian Procedury usuwane i tworzone od nowa bez zmian Typy użytkownika usuwane i tworzone od nowa bez zmian Podczas konwersji bazy danych przenoszone są wszystkie tabele ze schematu dbo do schematu modułu, w tym przenoszone są wszystkie tabele rozwiązań indywidualnych. Takie rozwiązanie podyktowane jest faktem, że rozwiązania indywidualne oparte o tabele wykorzystywane przez raporty AMBasic będą działać bez dodatkowego nakładu pracy. Nie są przenoszone obiekty rozwiązań indywidualnych oparte o kwerendy, procedury składowane oraz wyzwalacze (trigger). Z uwagi na możliwość istnienia indywidualnych indeksów na tabelach modułu nie są usuwane i tworzone od nowa indeksy na tych tabelach. Szczególną uwagę należy zwrócić na tabele rozwiązań indywidualnych wykorzystujące typy lub zasady modułów Finanse Księgowość lub Handel (tylko typy). Z uwagi na ograniczenie uniemożliwiające przeniesienie typu ze schematu dbo do nowotworzonego schematu aplikacji konwersja w przypadku używania typu zdefiniowanego przez moduł wygeneruje ostrzeżenie (wpis w tabeli LogKonwersji). W przypadku modułu Finanse i Księgowość po konwersji pozostaną dwa identyczne typy w schemacie dbo (poprzedni) oraz w schemacie modułu (nowy). Po konwersji nowo utworzony typ będzie używany w przypadku modułu Finanse i Księgowość w tabelach i obiektach tego modułu, ale nie w tabelach i obiektach rozwiązania indywidualnego, gdzie używany będzie poprzedni typ. Do dostawcy rozwiązania indywidualnego należy decyzja, czy chce pozostawić taki stan rzeczy, zaprzestać wykorzystywania typów Strona 13 z 14

14 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 14 z 14 użytkownika ze schematu dbo, przenieść typ użytkownika do własnego schematu, lub wykorzystywać typ ze schematu fk. Moduł Handel w momencie konwersji do Forte 2012 rezygnuje z utrzymywania typów. Po konwersji nie zostanie utworzony nowy typ w schemacie hm. W przypadku wykorzystywania typu przez tabele lub obiekty rozwiązania indywidualnego typ użytkownika pozostanie w schemacie dbo. Do dostawcy rozwiązania indywidualnego należy decyzja, czy chce pozostawić taki stan rzeczy, zaprzestać wykorzystywania typów użytkownika ze schematu dbo, czy przenieść typ użytkownika do własnego schematu rozwiązania indywidualnego. Moduły Kadry i Płace oraz Środki Trwałe nie wykorzystują typów użytkownika. Funkcja GetAdoConnection() potrafi odczytać z bazy tylko obiekty, które są w schemacie przypisanym do danego modułu z którego funkcja jest wywoływana. W celu odczytywania informacji z innych schematów niż schemat modułu, należy utworzyć własne połączenie do bazy i odwołując się do obiektów bazodanowych (tabel, widoków, procedur) należy wykorzystywać odpowiedni schemat (fk, hm, st, kd). Lista kontrolna dostosowania Rozwiązania Indywidualnego Lp. Ok Czynność 1. Konwersja bazy danych modułu ostatnią wersją programu sprzed Forte Backup bazy danych przed konwersją 3. Konwersja bazy danych modułu aktualną aplikacją administracyjną 4. Sprawdzenie ostrzeżeń w tabeli LogKonwersji w schemacie konwertowanego modułu Sprawdzenie zależności (dependency) typów użytkownika oraz zasad w schemacie dbo i podjęcie decyzji co do typów wykorzystywanych przez rozwiązanie indywidualne Sprawdzenie poprawności kwerend rozwiązania indywidualnych - czy kwerenda uruchamia się bez błędu? - czy kwerenda wykorzystuje prefix dbo. lub [dbo].? Sprawdzenie poprawności procedur składowanych, funkcji i triggerów rozwiązania indywidualnego - czy obiekt uruchamia się bez błędu? - czy obiekt w ciele wykorzystuje prefix dbo. lub [dbo].? Sprawdzenie poprawności wywołań obiektów bazodanowych z raportów AMBasic rozwiązania indywidualnego - czy raport uruchamia się bez błędu? - czy w zapytaniach SQL w raportach wykorzystywany jest prefix dbo. lub [dbo]? - czy połączenie (connection) pobierane jest z Application.WybranaFirma metodą GetAdoConnection? - czy obiekty bazodanowe wykorzystywane w zapytaniach SQL raportów zostały sprawdzone? Sprawdzenie poprawności wywołań obiektów bazodanowych z podprojektów SBC rozwiązania indywidualnego - czy podprojekt uruchamia się bez błędu? - czy w zapytaniach SQL wykorzstywany jest prefix dbo. lub [dbo]? - czy połączenie pobierane jest z Application.WybranaFirma metodą GetAdoConnection? Zwiększenie maksymalnego rozmiaru pliku mdf (ndf) w bazie modułu KDF lub ustawienie bez ograniczeń. Koniec dokumentu Strona 14 z 14

Nasz Bank. Podręcznik użytkownika

Nasz Bank. Podręcznik użytkownika Nasz Bank Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Podręcznik użytkownika programu Nasz Bank Strona 2 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MAP solutions

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora SPIS TREŚCI 1. KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS DO PRACY Z MS SQL SERVER... 3 1.1. Konfiguracja Microsoft SQL Server do pracy z SIMPLE.ERP... 3 1.1.1. Wymagane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win

9.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.południowa 25 pok. 414-416 PL 71-001 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel./fax (+48 91) 4314-126 /4824-431 e-mail sad@pro.onet.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca.

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. obowiązuje od wersji 7.60.0 Opracował i wykonał: Rafał Mróz Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Warszawa, ul. Jana Olbrachta

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008

Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008 Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008 (aktualizacja 7 sierpnia 2013) Abstrakt W poradniku opisano pełen zakres czynności do wykonania w przypadku instalacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Soneta Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków tel./fax. (0-12) 261-36-42 www.enova.pl e-mail: place@enova.pl enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 8 Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Niniejsza instrukcja ma charakter poglądowy i jest na bieżąco uzupełniana wraz z rozwojem opisywanego systemu.

Uwaga!!! Niniejsza instrukcja ma charakter poglądowy i jest na bieżąco uzupełniana wraz z rozwojem opisywanego systemu. Tytuł DB.IntraSTAT instrukcja obsługi wersji 1.0 Autor Maciej Kujawa Wersja 1.00.0714 Nazwa pliku DB.IntraSTAT - instrukcja obslugi wersji 1_0 Ostatnie zmiany 2006-12-18 08:58:00 Projekt DB.IntraSTAT Informacje

Bardziej szczegółowo

IUCLID 5 Wytyczne i wsparcie

IUCLID 5 Wytyczne i wsparcie IUCLID 5 Wytyczne i wsparcie Przewodnik po instalacji aplikacji IUCLID 5 Samodzielna aplikacja Instalator dla Microsoft Windows grudzień 2011 r. Informacja prawna Ani Europejska Agencja Chemikaliów, ani

Bardziej szczegółowo

AKCYZAIB/MS. Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AKCYZAIB/MS. Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AKCYZAIB/MS Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, wrzesień 2013 WSTĘP... 5 Umowa licencyjna... 6 Wymagania programu... 6 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 7 AkcyzaIB instalacja...

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server

Acronis Backup & Recovery 11.5. Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Acronis Backup & Recovery 11.5 Tworzenie kopii zapasowej danych programu Microsoft Exchange Server Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI

PODRĘCZNIK INSTALACJI PODRĘCZNIK INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT systemu Vario. PRZYGOTOWAŁ DocuSoft Sp. z o. o. ZATWIERDZIŁ DocuSoft Sp. z o. o. WERSJA 3.3 / 29.10.2014 KLAUZULA Wygląd poszczególnych okien, formatek, ikony,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień.

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. Program epodatnik Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. tel/fax +77 454-24-65,66 e-mail:info@euslugi.eu www.euslugi.eu Spis treści Część I. Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo