RAPORT pln. lato 2009, co jest typowà reakcjà na kryzys ze strony zachodnich. przewoênikami lotniczymi i autokarowymi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT 2009. 2200pln. lato 2009, co jest typowà reakcjà na kryzys ze strony zachodnich. przewoênikami lotniczymi i autokarowymi."

Transkrypt

1 p r o m o c j a Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, Warszawa tel. (022) , Wydanie specjalne 16 czerwca 2009 Touroperatorzy RAPORT 2009 WT ROZMOWA Dà eniem zarzàdu spółki jest osiàgni cie wysokiej specjalizacji. Głównymi kierunkami w naszej ofercie sà: Egipt, Maroko, Tunezja, Turcja i od tego roku Emiraty Arabskie, rozmowa z Semirem Hamouda prezesem Sun & Fun. Czytaj na stronie 9 Z kryzysu wyjdà silniejsi Przez ostatnie par miesi cy o kryzysie było wyjàtkowo głoêno. Informacje, jakie płyn ły do nas zza oceanu, u niejednego wywołały strach o własne jutro. Wydaje si jednak, e załamanie na zachodnich rynkach nie spowodowało wielkiego trz sienia ziemi wêród polskiej bran y turystycznej, a jedynie lekkie zawirowania, które firmy o ugruntowanej pozycji rynkowej potrafià przezwyci yç. Finanse Rozwój przez giełdę mało atrakcyjny. Touroperatorzy nie śpieszą się z wchodzeniem na warszawską giełdę. Powód to słaba koniunktura i nienajlepsze wyniki branży. str. 6 Marzena German Wydaje si, e aby wyjêç obronnà r kà z sytuacji kryzysowej, trzeba si na nià po prostu przygotowaç. Kondycja naszej firmy pozostała bez zmian i podobnie, jak w latach poprzednich, pozycja Exim Tours na polskim rynku jest stabilna. Zarzàd spółki przewidział mo liwoêç nastania kryzysu i stworzył rezerwy finansowe, dzi ki którym realizujemy swoje tradycyjne programy, a nawet poszerzamy ofert o nowoêci, do których zaliczyç nale- y przede wszystkim wyjazdy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich mówi Piotr Czorniej, dyrektor Działu Media Marketing, PR & Technologia. Równie Rainbow Tours umiej tnie dopasowało si do nowej sytuacji rynkowej, a dobre wyniki z poczàtku roku nie Êwiadczà o tym, by miało nastàpiç załamanie w sprzeda y oferty giełdowego touroperatora. Średnia kwota wydawana na osobę Średnia długość pobytu 15 dni Najczęściej wybierany standard hoteli źródło: materiały redakcyjne KLIENCI BIUR PODROŻY 2008/ Jak wszyscy w bran y odczuwamy spowolnienie, ale za okres styczeƒ-marzec wypracowaliêmy obroty o ponad 31 proc. wy sze ni w roku ubiegłym. Pozwala nam to optymistycznie patrzeç w przyszłoêç mówi Grzegorz Baszczyƒski, prezes Rainbow Tours pln 40 % 2200pln 40 % 4 **** 3 *** Ró ne sposoby na kryzys Klienci zdà yli ju zauwa yç, e cz Êç touroperatorów zmniejszyła swojà ofert na sezon lato 2009, co jest typowà reakcjà na kryzys ze strony zachodnich organizatorów. Rainbow Tours skupiło si na renegocjowaniu umów z hotelami, przewoênikami lotniczymi i autokarowymi. TUI Poland dokonało kilku konsolidacji lotów lub wycofało ze swojej oferty mniej popularne destynacje, takie jak Peloponez i Madera. W zwiàzku z trudnà sytuacjà na rynku zmuszeni byliêmy zrezygnowaç z paru kierunków znajdujàcych si w naszym programie na sezon lato Spowodowane było to brakiem popytu, którego przyczyn nale y szukaç w ogólnie poj tym kryzysie. Byç mo e ostatecznie reaktywujemy kilka z nich mówi Paweł Ł cki, dyrektor ds. sprzeda y w TUI Poland. Natomiast Exim Tours pozostał przy zaplanowanych kontyngentach. W tym roku turyêci wybierajà ofert staranniej ni w latach poprzednich, szczególnie zwracajàc uwag na to, czy dany touroperator anulował wi kszà cz Êç swojego programu. T samà tendencj zauwa amy wêród agentów, którzy bardzo szybko zauwa yli, e realizujemy zaplanowane wyloty bez zmian, nie stwarzajàc tym samym biurom podró y adnych dodatkowych kłopotów zwiàzanych ze zmianami rezerwacji klientów zauwa a Piotr Czorniej. Nie wydaje si, aby polscy turyêci rezygnowali ze swoich planów wakacyjnych. str. 13 Transport Turbulencje na rynku czarterów. W czarterach zaszły ostatnio poważne zmiany. Pierwszą z nich była decyzja zarządu PLL LOT o likwidacji linii Centralwings. str. 9 WT Sonda Trendy Klaus Laepple: Niemiecka gospodarka turystyczna jest na tyle silna, że nie odczuje w sposób drastyczny kryzysu. Nastąpi z pewnością pewne osłabienie koniunktury. Czytaj na str. 14 Zapytaliśmy przedstawicieli branży, co w minionym roku sprzedawało się najtrudniej. str.10 Raport Informacje o touoperatorach po raz pierwszy oficjalnie potwierdzone Oni tworzà rynek Wzorem lat ubiegłych oddajemy do Paƒstwa ràk prezentacj najwi kszych polskich touroperatorów z aktualnà informacjà o ich wynikach za 2008 rok. Publikowane dane zostały potwierdzone podpisem menad erów i dyrektorów finansowych firm. Prezentacje przygotowaliêmy na podstawie ankiet, rozesłanych do najwi kszych polskich touroperatorów. ZadaliÊmy m.in. pytania o obroty w roku 2008, liczb oddziałów własnych, agentów, liczb klientów wysłanych w ubiegłym roku oraz wyniki sprzeda y za I kwartał roku 2008 i Jak wynika z oêwiadczeƒ touroperatorów, rok 2008 okazał si dla nich wyjàtkowo dobry. Na pierwsze miejsce pod wzgl dem obrotów wysun ła si Triada, osiàgajàc wynik 555 mln zł i pokonujàc lidera z zeszłego roku, czyli TUI Polska (obroty 2008: 537 mln 873 tys. zł). Pod wzgl dem liczby klientów wysłanych w roku 2008 zdecydowanie na czoło wysuwa si Rainbow Tours, z którym na wczasy pojechało turystów. JeÊli chodzi o sprzeda na lato 2009, w momencie wypełnienia ankiety znaczna cz Êç biur podró y miała ju wyprzedane ponad 50 proc. oferty na lato 2009, a trzy biura Triada, Sindbad i Sun & Fun, sprzedały ponad 60 proc. Jakkolwiek na Zachodzie dzielenie si przez bran turystycznà informacjami o swoich wynikach jest popularnà i wartoêciowà praktykà, tak polscy touroperatorzy wcià podchodzà do niej z nazbyt du à dozà ostro noêci. JesteÊmy przekonani, e publikowane informacje sà dobrym sygnałem profesjonalizowania si bran y. Przedstawione informacje poddamy szczegółowej analizie w najbli szym wydaniu WiadomoÊci Turystycznych. JM Destynacja Topowe kierunki Kraje Basenu Morza Śródziemnego, Karaibskiego i Azji cieszyły się dużym zainteresowaniem Polaków. str.18 DOSSIER WT Oficjalne dane szczegółowe 20 największych polskich touroperatorów

2 2 DODATEK SPECJALNY Touroperatorzy 2009 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

3 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Touroperatorzy 2009 DODATEK SPECJALNY 3

4 4 DODATEK SPECJALNY Touroperatorzy 2009 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

5 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Touroperatorzy 2009 DODATEK SPECJALNY 5 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE DODATEK SPECJALNY TOUROPERATORZY RAPORT czerwca 2009 ISSN Wydawca: Eurosystem, Jaros aw Âleszyƒski, Warszawa, ul. Wawelska 78, ap. 30, tel. (022) , faks (022) , Redakcja: Agnieszka Mularczyk redaktor prowadząca Katarzyna Kozłowska redaktor wydania Zespół: Artur Bosek Karolina Felner Monika Gajewska-Okonek Krzysztof Lisowski Liliana Olchowik Marianna Pietruszyńska Reklama: Jagoda Walczak (dyrektor) Joanna Markowska Skład: Studio4you, Iwona Bóta WiadomoÊci Turystyczne to specjalistyczny dwutygodnik bran y turystycznej. Opisujàc WIADOMOŚCI najwa niejsze wydarzenia TURYSTYCZNE turystyczne w Polsce i na Êwiecie, gazeta dostarcza aktualnych i rzetelnych informacji z zakresu organizacji pracy, prawa i marketingu. Redakcja przygotowuje równie specjalne wydania targowe, dodatki regionalne i tematyczne. Prenumerata: Zamówienia na prenumerat przyjmujemy pod tel./faks (022) , Zamówienia realizujà tak e: Ruch, Kolporter, Garmond. Prenumerata standard: automatycznie odnawiana prenumerata, 24 numery w cenie 131 PLN, standard edukacja: oferta skierowana do uczniów, studentów i pracowników naukowych, 24 numery w cenie 93 PLN (50% upustu) i terminowa: roczna prenumerata w cenie 154 PLN od redakcji Touroperatorzy, jak nikt inny, zasługujà na im tylko poêwi cone wydanie specjalne. W koƒcu to głównie dzi ki nim wielomiliardowy turystyczny biznes mo e kr ciç si w takim tempie. Dlatego do przygotowywanej przez nas monografii co roku podchodzimy z niezwykłà starannoêcià. Chcemy, by mogła Paƒstwu słu yç co najmniej do koƒca lata przyszłego roku. W Touroperatorach 2009 znajdà Paƒstwo informacje o najêwie szych trendach w sprzeda y co było na topie (i dlaczego właênie Egipt), co najtrudniej było sprzedaç, które kierunki wystàpiły w roli czarnych koni. Zmierzymy si równie z bie àcymi problemami tego rynku Êwiatowym kryzysem ekonomicznym, zmieniajàcymi si kursami walut, przetasowaniami wêród dostawców czarterów. Przedstawimy te najwa niejsze w naszej subiektywnej ocenie wydarzenia przełomu lat 2008/2009 i zmiany personalne jakie nastàpiły wêród kluczowych graczy. Wisienkà na torcie jest przeprowadzona przez nas ankieta, w której dwudziestu najwi kszych touroperatorów przedstawi swoje wyniki za ubiegły rok. Dzi ki temu b dà Paƒstwo mogli dowiedzieç si, kim naprawd sà ludzie i firmy, z którymi na co dzieƒ pracujecie. Miłej lektury! Katarzyna Kozłowska redaktor wydania PROGNOZY DLA RYNKU Trudniejsze czasy sà szansà Jeszcze w listopadzie i grudniu ubiegłego roku sprzeda oferty na sezon 2009 zapowiadała sporà tendencj wzrostowà, ale poczàtek roku znacznie ostudził prognozy sprzeda y. Zuwagi na du y spadek zainteresowania imprezami zagranicznymi wielu touroperatorów zmuszonych było ograniczyç liczb miejsc. Sàdz, e oferta wysp greckich i hiszpaƒskich znacznie szybciej znajduje nabywców ni Egipt czy Turcja, pomimo nieco wy szych cen. Zauwa am tak e tendencj wzrostu zapytaƒ o oferty typu All inclusive i hotele wy szej kategorii 4 i 5 gwiazdek. PopularnoÊç kierunków wyjazdowych uzale niona jest od poda y, czyli oferty jakà proponujà touroperatorzy, a nie od popytu, czyli tego czego oczekujà klienci. Po prostu organizatorzy starajà si sprzedaç to co wczeêniej przygotowali, a popularnoêç kierunku mo emy okreêliç nie po iloêci sprzedanych wycieczek, a po terminie dokonywania rezerwacji. Sàdz, e ten rok b dzie wyjàtkowy z uwagi na trudnoêci w przewidywaniu zachowaƒ rynku. Jestem optymistà i wierz, e nie b dzie on taki zły. To co jeszcze do niedawna nie było mo liwe albo było bardzo trudne, czyli współpraca konkurujàcych ze sobà biur, wspólne czarterowanie samolotów, teraz staje si sposobem na obni enie kosztów. Bogdan Kurys dyrektor ds. turystyki i marketingu Sindbad Opole E TURYSTYKA Internet współgra z tradycjà Coraz cz Êciej turyêci poszukujàcy atrakcyjnych ofert wakacyjnych korzystajà z internetu. Jest to popularna metoda planowania wakacji zarówno wêród zwolenników wyjazdów zorganizowanych, jak i indywidualnych. Ma na to wpływ łatwoêç dost pu do oferty oraz mo liwoêci dostosowania jej do własnych oczekiwaƒ. Jest to szczególnie wa ne dla osób chcàcych mieç wpływ na sposób sp dzania wakacji, a jest wêród nich coraz wi cej amatorów czynnego wypoczynku. O znaczeniu internetu w sprzeda y turystyki Êwiadczy chocia by popularnoêç ró nego rodzaju portali poradnikowych, czy z opisami poszczególnych destynacji i hoteli. Dlatego klienci internetowi sà bardzo Êwiadomà grupà, która ma sprecyzowane oczekiwania i wie czego szuka. Internet pozwala im znaleêç ofert szytà na miar szybko i bez zb dnych formalnoêci. W Rainbow Tours, za poêrednictwem naszej spółki zale nej TravelTech wdra amy nowoczesne technologie sprzeda owe, poniewa wiemy, e rola internetu stale b dzie rosła. Rozbudowujemy tak e wyszukiwarki. Poza internetem stawiamy na sprzeda za po- Êrednictwem naszych Biur Obsługi Klienta w tej chwili działa ju ponad 40 biur w całym kraju. Grzegorz Baszczyƒski, prezes Rainbow Tours Firmy 7islands...str. 17, 29 Accor...str. 6 ABC Świat Podróży......str. 6, 10 Air-Berlin...str. 14 Air Italy Polska...str. 9 Alfa Star...str. 20, 29 Almatur...str. 20 Alpetour...str. 17 BTW...str. 14 Centralwings...str. 9 Delta Travel...str.10 Deutsche Bahn...str. 14 DRV...str. 14 Exim Tours...str. 1 Ecco Holidays...str. 18, 20 Ecco Travel...str. 20 Exim Tours...str. 22 GTI...str. 22 Holiday Travel...str.13 Ideatour...str. 13 Instytut Turystyki...str. 17 Joytrip...str. 13 Logostour...str. 22 Logos Travel...str. 22, 29 LOT Charters...str. 9 Lufthansa...str. 14 Ministerstwo Sportu i Turystyki...str. 17 Nowa Itaka...str. 22 Nowy Przewoźnik...str. 9 Neckermann Polska...str. 9, 10, 18, 22, 29 Oasis...str. 22 Orbis...str. 6, 25 Indeks osób, firm i organizacji Orbis Travel...str. 6 Papaya Maya...str. 17 PLL LOT...str.9 Preussag AG...str. 29 PSPA... str. 29 Rainbow Tours...str. 1, 5, 6, 10, 25 Selectours... str. 10, 25 Sindbad...str. 1, 5, 25 Start Holtel...str. 29 Sun&Fun...str. 1, 25 Sun&Snow...str. 17 Terra Mare...str. 10 Thomas Cook...str. 10 Thomascook.pl...str. 29 Trade&Travel Company...str. 25 Triada SA...str. 1, 6, 9,...10, 17, 18, 26, 29 Travel Tech...str. 5 Tovo.pl... str. 10 TravelOvo.pl...str. 6 TUI Poland...str. 1, 9, 18, 26, 29 UNWTO...str. 14 Urząd Lotnictwa Cywilnego...str. 9 Volare Travel...str. 29 Wezyr...str. 26 Wygoda Travel...str.13 Osoby Andryszak Marek...str. 29 Baszczyński Grzegorz...str. 1, 5, 6 Berger-Tajchman Beata...str. 29 Betlej Andrzej...str. 6, 17 Buczak Rafał...str. 29 Cetnarski Ryszard...str.13 Chojnowski Piotr...str. 9 Czorniej Piotr...str. 1 Dębowska Hanna...str. 29 Dmochowski Mariusz...str. 29 Dziedzic Tomasz...str. 17 Hamouda Semir...str. 1, 9 Jastrząb Dariusz...str. 29 Jeschke Jarosław...str. 9, 10, 18 Jurkowska Pudełko Paulina...str.13 Kurys Bogdan...str. 5 Laepple Klaus...str. 14 Łęcki Paweł...str. 1, 18 Marcula Anna...str. 29 Masłowska Iwona...str. 29 Napiórkowska Maria str. 17 Och-Oleksy Agnieszka...str.29 Olechnowicz Aleksandra...str. 18 Plutecka-Dydoń Magda...str. 9, Przybylska Wiesława str. 29 Pydych Magdalena.str. 29 Ryfa Jakub...str.13 Skrodzki Radosław...str. 13 Wawrów Małgorzata str.13 Węgłowski Ireneusz...str. 6

6 6 DODATEK SPECJALNY Touroperatorzy 2009 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Finanse Słabe wyniki rynku akcji ograniczajà mo liwoêci ekspansji Rozwój przez giełd mało atrakcyjny Touroperatorzy nie Êpieszà si z wchodzeniem na warszawskà giełd. Powód to słaba koniunktura i nienajlepsze wyniki bran y. Tomasz Furman SpoÊród spółek turystycznych, pierwsza na giełdzie w Warszawie pojawiła si hotelarska grupa Orbis, do której nale y touroperator, Orbis Travel. Dzi ki debiutowi majàcemu miejsce w 1997 r firma uzyskała Êrodki na szybsze i lepsze dopasowanie oferty do dynamicznie zmieniajàcych si w latach dziewi çdziesiàtych wymagaƒ i potrzeb rynku. W 1998 roku emisja akcji serii B przyniosła spółce 45 mln dolarów, które w okresie niewielkiego wzrostu PKB stanowiły bardzo powa ne wsparcie programu inwestycyjnego mówi Ireneusz W głowski, wiceprezes Orbisu. Dodaje, e w kolejnych latach z powodu obecnoêci na giełdzie łatwiej było znaleêç wiarygodnego partnera strategicznego. Współpraca z firmà Accor (jednà z najwi kszych na Êwiecie firm działajàcych w bran y turystyczno-hotelarskiej) zapewniła Orbisowi stabilnoêç finansowà i mo liwoêç działania na wi kszà skal m.in. dzi ki włàczeniu si do jej systemów operacyjnych i marketingowych. Pieniàdze na rozwój Niedawno, bo jesienià 2007 r. na warszawskiej giełdzie zadebiutowały akcje, jak na razie jedynego touroperatora, łódzkiej firmy Rainbow Tours. Ze sprzeda y nowej emisji zarzàd pozyskał na czysto około 17 mln zł, które przeznaczył na rozwój grupy. OtworzyliÊmy mi dzy innymi 15 nowych oddziałów, zakupiliêmy sieç biur podró y ABC, przej liêmy udziały wi kszoêciowe w portalu turystycznym TravelOvo.pl oraz otworzyliêmy oddział na Ukrainie. Wszystkie te działania spowodowały bardzo dynamiczny wzrost przychodów spółki ze 100 mln w 2006 r. do ponad 300 mln zł w 2008 r. twierdzi Grzegorz Baszczyƒski, prezes Rainbow Tours. Spółki wchodzàc na giełd pozyskujà jednak nie tylko pieniàdze. Notowanie akcji powodujà podwy szenie wiarygodnoêci i przejrzystoêci działania ka dej firmy. Dzi ki temu roênie z kolei zaufanie klientów i partnerów biznesowych do spółki. Łatwiej te pozyskaç kredyty i po- yczki. Wstrzymany debiut Z decyzjà o wejêciu na giełd spóênił si najwi kszy polski touroperator, firma Triada. Gdy zacz ła przygotowania do Ireneusz Węgłowski, wiceprezes Orbisu: Emisja akcji naszej firmy na warszawskiej giełdzie pozwoliła na rozwój firmy i dostosowanie produktów do potrzeb klientów. debiutu okazało si, e sytuacja rynkowa uległa istotnemu pogorszeniu, co odsun ło w czasie jej plany. Triada nie odstàpiła od planów wejêcia na GPW, jednak e obecna sytuacja ekonomiczna na Êwiecie i w kraju wymusza zachowanie rozwagi w wyborze terminu debiutu informuje Andrzej Betlej, wiceprezes zarzàdu ds. finansów i rozwoju Triady. Dodaje, e zarzàd widzi zarówno korzyêci jak i niedogodnoêci zwiàzane z notowaniami akcji. Do tych pierwszych zalicza zwi kszenie wiarygodnoêci i obecno- Êci w mediach, a co za tym idzie, wi kszà rozpoznawalnoêç marki. Z kolei wêród niedogodnoêci wymienia obostrzenia wynikajàce z przepisów giełdowych dotyczàce obowiàzków informacyjnych oraz koniecznoêci wyboru mi dzy transparentnoêcià, a nie ujawnianiem zbyt du ej iloêci informacji swojej konkurencji. Emisje b dà za 2-3 lata Touroperatorzy obserwujà spowolnienie na rynku turystycznym dlatego w ciàgu najbli szych kilkunastu, a mo e nawet kilkudziesi ciu miesi cy nie b dà przejawiali zainteresowania giełdà. Co wi cej sytuacja bran y mo e jeszcze ulec pogorszeniu. Nie wykluczone sà nawet w drugiej połowie tego roku bankructwa firm turystycznych sprzedajàcych bardzo tanio swoje wycieczki. Taki scenariusz mo- e skutkowaç negatywnym postrzeganiem całej bran y w roku nast pnym, co spowoduje ni szà wycen spółek turystycznych uwa a Andrzej Betlej. Jego zdaniem, w takiej sytuacji pierwsze debiuty spółek turystycznych mogà byç mo liwe najwczeêniej w 2011 r., czy nawet 2012 r.

7 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Touroperatorzy 2009 DODATEK SPECJALNY 7

8 8 DODATEK SPECJALNY Touroperatorzy 2009 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Katowice, ul. Wojewódzka 17, tel , faks: ,

9 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Touroperatorzy 2009 DODATEK SPECJALNY 9 Transport Ciàgle za mało polskich samolotów Turbulencje na rynku czarterów W czarterach zaszły ostatnio powa ne zmiany. Pierwszà z nich była decyzja zarzàdu PLL LOT o likwidacji linii Centralwings. Druga to zgoda Urz du Lotnictwa Cywilnego (ULC) na obsług polskich turystów czarterowych na trasach poza teren Unii Europejskiej przez zagranicznych przewoêników nieposiadajàcych bazy w naszym kraju. Anna Jasny Wramach upraszczania struktury kapitałowej zarzàd PLL LOT zdecydował o rozwiàzaniu spółki Nowy Przewoênik, właêciciela marki Centralwings. Skutkiem tego było rozpocz cie procesu likwidacji linii lotniczej obsługujàcej imprezy organizowane przez kilku najwi kszych w Polsce touroperatorów. Wydawaç by si mogło, e tak powa ny krok stanie si przyczynà du ego zamieszania, na którym ostatecznie ucierpià klienci biur podró y. Likwidacja spółki Nowy Przewoênik nie Profesjonalny serwis nie pomógł Centralwings w osiągnięciu sukcesu. miała adnego wpływu na naszà działalnoêç, poniewa z łatwo- Êcià zastàpiliêmy cz Êç rejsów innymi, wykonywanymi przez partnerów TUI Poland, a pozostałe planowane z Centralwings, obsłu y LOT powiedział Piotr Chojnowski, dyrektor ds. produktu w TUI Poland. Równie dla Triady zawirowania w strukturach Polskich Linii Lotniczych (PLL) nie wià à si z utrudnieniami. Jako jedyny touroperator na polskim rynku posiadamy trójstronnà umow z Nowym Przewoênikiem oraz LOT-em, na mocy której wszystkie operacje czarterowe od kwietnia do paêdziernika 2009 gwarantowane sà przez PLL. Nasi klienci nie muszà obawiaç si zmian w realizacji wykupionych u nas wycieczek wynikajàcych z likwidacji Centralwings mówi Jarosław Jeschke, wiceprezes zarzàdu ds. produktu w Triada S.A. Decyzj o likwidacji Centralwings przyj liêmy z du ym spokojem, gdy otrzymaliêmy od PLL LOT zapewnienie przej cia wszystkich zakontraktowanych przez nas operacji na dotychczasowych warunkach. Kilka dni temu powstała LOT Charters i mamy nadziej, e nasza współpraca b dzie kontynuowana tak e w kolejnych sezonach stwierdza Magda Plutecka-Dydoƒ, PR manager w Neckermann Polska. Wolumen sprzeda y imprez wakacyjnych roênie z roku na rok, co wià e si ze zwi kszonym popytem rynku turystycznego na usługi lotnicze. Niestety polscy przewoênicy czarterowi nie dysponujà odpowiednià liczbà samolotów, aby móc zaspokoiç faktyczne potrzeby touroperatorów. W tym kontekêcie uwa amy, e sytuacja panujàca na rynku jest trudna mówi Jarosław Jeschke. Ostatnio ULC otworzył polskie niebo dla zagranicznych przewoêników czarterowych obsługujàcych trasy z Polski poza teren UE, co spotkało si to z niezadowoleniem Air Italy Polska. Przewoênik uznał, e te działania stwarzajà powa nà barier wejêcia na rynek nowych polskich linii czarterowych. ULC uzasadniał swojà decyzj m.in. brakiem wystarczajàcej liczby podmiotów oferujàcych usługi dla lotnictwa. Przy rosnàcym zapotrzebowaniu biur podró y na przeloty czarterowe i ograniczonej liczbie polskich operatorów, którzy mogà sprostaç wymogom rynku, decyzja o otwarciu polskiego nieba dla przewoêników lotniczych z Unii Europejskiej jest decyzjà jak najbardziej słusznà. Miejmy nadziej, e pozytywnie wpłynie zarówno na komfort, jak i cen przelotów uwa a Plutecka-Dydoƒ. Piotr Chojnowski dodaje Poziom usług przewoêników operujàcych na rynku czarterowym w Polsce pozostawia wiele do yczenia. Mam tu na myêli np. brak cateringu, równie na stosunkowo długich rejsach, niewystarczajàcà iloêç udost pnianych stanowisk odpraw pasa erskich i brak odpowiedniego sprz tu do realizowania programów czarterowych. Niestety cały czas brakuje powa nego rodzimego gracza, którego obecnoêç zapewniłaby touroperatorom lepszy poziom obsługi. Sun & Fun ma powody do dumy Promocja Pi cioletnia działalnoêç Sun & Fun została doceniona na rynku turystycznym w Polsce i na Êwiecie. Dynamiczny rozwój i niebanalne rozwiàzania pozwoliły spółce na kreatywnoêç nawet w czasie kryzysu. Ciekawa oferta to znak rozpoznawczy Sun & Fun. Semir Hamouda prezes Sun & Fun: Głównymi kierunkami w naszej ofercie są: Egipt, Maroko, Tunezja, Turcja i od tego roku Emiraty Arabskie. Jak podsumowałby Pan dotychczasowà działalnoêç Sun & Fun? Sun & Fun Holidays w tym roku obchodzi pi ciolecie istnienia. To skłania do przemyêleƒ na temat dokonaƒ firmy i realizacji zało onych celów. Dà eniem zarzàdu spółki jest osiàgni cie wysokiej specjalizacji. Głównymi kierunkami w naszej ofercie sà: Egipt, Maroko, Tunezja, Turcja i od tego roku Emiraty Arabskie. OtrzymaliÊmy wiele cennych nagród potwierdzajàcych dynamiczny rozwój naszej firmy, liczb wysłanych Klientów i profesjonalizm. Mówi o tym dlatego, e Êwiadczà one nie tylko o słusznoêci strategii przyj tej przez zarzàd spółki, ale tak e o jakoêci jej realizacji. Chciałbym podkreêliç, e jesteêmy wieloletnim członkiem Polskiej Izby Turystyki. Te informacje tak e potwierdzajà jakoêç usług oferowanych przez Sun & Fun Holidays i sà Êwiadectwem staraƒ zarzàdu spółki o utrzymanie wysokiej pozycji na rynku. Dlaczego Sun & Fun postanowiła specjalizowaç si w organizacji wycieczek do Emiratów Arabskich? Absolutnym hitem sezonu Lato 2009 sà Emiraty Arabskie nie tylko ze wzgl du na to, e jest to nowoêç w naszej ofercie. Sun & Fun daje polskiemu tury- Êcie mo liwoêç poznania tego niezwykłego miejsca. Do niedawna podró do Dubaju dla przeci tnego turysty istniała jedynie w sferze marzeƒ, ze wzgl du na bardzo wysokie ceny. Trudno si dziwiç Dubaj jest synonimem luksusu. Czy obecna sytuacja na rynku miała wpływ na wybranie właênie tego kierunku w turystyce? Âwiatowy kryzys gospodarczy sprawił, e w tej chwili mo na zrealizowaç marzenie zobaczenia tego miejsca, poznaç luksus najwy szej klasy i podziwiaç realizacj najbardziej wymyêlnych projektów architektonicznych. Sun & Fun proponuje swoim klientom zainteresowanym wyjazdem do Dubaju ró norodnà ofert : m.in. pobyt w luksusowych hotelach, wycieczki do Omanu i do innych Emiratów Arabskich. Warto te pami taç, e Dubaj jest strefà wolnocłowà, co dla wielu turystów stanowi kolejnà atrakcj. Omawiajàc naszà ofert dotyczàcà Dubaju, trzeba podkre- Êliç kwesti transportu. Klienci Sun & Fun Holidays majà do dyspozycji samoloty czarterowe. Wyloty odbywajà si bezpoêrednio z Warszawy i Katowic. Chciałbym zwróciç uwag, e Sun & Fun ma tak e bardzo ciekawà ofert dotyczàcà pozostałych destynacji np. turystów zainteresowanych wyjazdem do Maroka zapraszamy do hoteli o standardzie 3*, 4* i 5*. Na uwag zasługuje tak e nasza oferta dotyczàca Turcji. Mamy bogatà baz hotelowà, tak wi c Klient Sun & Fun mo e wybieraç spoêród wielu hoteli ten, który najbardziej odpowiada jego oczekiwaniom. Czy dynamiczny rozwój spółki ma odzwierciedlenie w postaci nagród i wyró nieƒ? Sun & Fun Holidays otrzymała m.in. tytuł Touroperatora roku w Egipcie. To du e wyró nienie potwierdzajàce naszà pozycj, jako organizatora podró y do tego kraju. UzyskaliÊmy tak e presti owà nagrod Złoty JaÊmin przyznanà przez Ministerstwo Turystyki Tunezji. OdebraliÊmy nagrod Urz du ds. Turystyki Maroka dla najbardziej dynamicznego Touroperatora. A jak została doceniona działalnoêç Sun & Fun na polskim rynku? W rankingu presti owego miesi cznika FORBES prezentujàcego przedsi biorstwa najszybciej zwi kszajàce swojà wartoêç, znaleêliêmy si na bardzo wysokiej pozycji. Otrzymali- Êmy certyfikat programu gospodarczego Solidna Firma, propagujàcego rzetelnoêç, uczciwoêç i terminowoêç przedsi biorstw w kontaktach handlowych, a tak e tytuł Lidera Rynku w kategorii Najlepsza Usługa i wyró nienie Europejskiego Konkursu Promocyjnego Euro Leader.

10 10 DODATEK SPECJALNY Touroperatorzy 2009 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Produkty 2008 Ubiegły rok przyniósł znaczàce zmiany na rynku Rok stabilnego rozwoju Ostatnie miesiàce były bogate w nowe pomysły. Organizatorzy poszerzali swoje portfolio, tworzàc lub przejmujàc nowe przedsi biorstwa, zmieniali wizerunek i włàczali do oferty nowe usługi. Niektórzy z nich pomagali dzieciom. Marzena German Stworzenie nowej marki powi kszajàcej portfolio Triada S.A. było jednym z elementów strategii Grupy na rok Terra Mare, bo o nim mowa, organizuje wypoczynek na najwy szym poziomie w wybranych krajach Europy, Północnej Afryki oraz Azji. Propozycje Terra Mare obejmujà wszystko to, czego mo e oczekiwaç bardzo wymagajàcy, zamo ny klient. Opracowujàc ofert Premium, Triada liczy na zainteresowanie turystów właênie z tej grupy docelowej mówi Jarosław Jeschke, wiceprezes zarzàdu Triada S.A. oraz prezes zarzàdu Terra Mare Sp. z o.o. Sprzeda tych produktów prowadzona jest przez wybrane biura Triada S.A. oraz najlepsze agencje turystyczne. Równie Rainbow Tours zaplanowało uruchomienie nowej marki. Tovo.pl zastàpiło dotychczasowe Travelovo.pl. Serwis specjalizuje si w opracowywaniu innowacyjnych rozwiàzaƒ, m.in. dla turystyki. Jego najnowszymi produktami sà white label (gotowy wzór strony internetowej), a tak e koszyk follow up (funkcja kompleksowego wyszukiwania przelotów, hoteli i samochodów w ramach jednego zapytania). Selectours pracuje nad swoim wizerunkiem. Na targach Lato 2009 firma zaprezentowała nowe logo w odcieniach zieleni, które jà wyraênie odmładza i dodaje nowoczesno- Êci. W niedalekiej przyszłoêci planowane jest uruchomienie zmienionej strony internetowej zast pujàcej dotychczasowà. Organizator dokonał jeszcze jednej modyfikacji. W tym roku przeszedł na Blue Vendo, aplikacj backoffice, która zdecydowanie bardziej odpowiada bie àcym potrzebom firmy. Oznacza to, e oferty Selectours b dà obecnie dost pne przez dwa systemy rezerwacyjne, dotychczasowy Merlin X oraz nowy Blue Vendo. Neckermann poszerzył zakres Êwiadczonych przez siebie usług o stworzenie internetowego biura podró y Thomas Cook. Zało eniem twórców było zbudowanie portalu, za poêrednictwem którego polski klient b dzie mógł zarezerwowaç wymarzone wakacje w prosty sposób. Korzystajàc z usług turysta oddalony jest od swojego urlopu o zaledwie kilka klikni ç. Aby wyruszyç w podró, wystarczy wybraç coê dla siebie spoêród bogatej oferty czołowych organizatorów wypoczynku,. Klienci, którzy wolà samodzielnie stworzyç pakiet wyjazdowy, mogà skorzystaç z wyszukiwarki hoteli Gullivers Travel Association, przelotów czarterowych i rejsowych, a tak e z wypo yczalni samochodów. Rainbow Tours postawił natomiast na zakup firmy specjalizujàcej si w obsłudze klientów indywidualnych. Od czerwca 2008 w skład grupy wchodzi sieç biur podró y ABC Âwiat Podró y. W 2008 spółka odnotowała wzrost przychodów o ok. 30 proc. oraz zysków o ok. 25 proc., w stosunku do 2007 r., co było najprawdopodobniej zwiàzane z działaniami obecnego właêciciela. W ramach przeprowadzonych zmian pojawiła si nowa nazwa oraz bardziej nowoczesne logo. Wa nym etapem okazało si wprowadzenie programu klasy CRM do zarzàdzania sprzeda à oraz relacjami z klientami. WT SONDA Klienci cz sto majà swoje preferencje i uprzedzenia dotyczàce celów wakacyjnych podró y. ZapytaliÊmy przedstawicieli bran y, co w minionym roku sprzedawało si najtrudniej Kraje, w których obowiàzuje euro cieszà si obecnie mniejszym zainteresowaniem ni jeszcze rok temu. Wpływ na to miał z pewnoêcià wysoki kurs tej waluty w stosunku do złotówki, który sprawił, e ceny wakacji nagle poszybowały w gór. Lubiane dotàd i cz sto odwiedzane Hiszpania, czy Grecja spadły w naszych rankingach popularnoêci, choç spadki dotyczà jedynie niektórych, dro szych regionów. I tak np. Południe Hiszpanii, czyli Costa del Sol, czy Costa de Almeria nie znajdujà ju tylu ch tnych co w 2008 r., natomiast Wyspy Kanaryjskie sprzedajà si całkiem dobrze. Klienci, którzy nie chcà rezygnowaç z urlopu na tych wyspach, próbujà oszcz dzaç wybierajàc ni szy standard zakwaterowania. Tendencja do rezerwowania hoteli z mniejszà iloêcià gwiazdek jest w tym roku generalnie doêç widoczna. JeÊli szczególnie zale y im na luksusowych warunkach, wybierajà si natomiast do taƒszego kraju, np. do Egiptu, Tunezji, czy Turcji. W sezonie zimowym trudno sprzedawały si kierunki narciarskie. Słowacja, która była do tej pory hitem wêród miłoêników białego szaleƒstwa, nie cieszyła si ju tak du ym zainteresowaniem jak zazwyczaj. Z pewnoêcià miało na to wpływ wejêcie tego paƒstwa do strefy euro, a co za tym idzie podniesienie cen, nie tylko samego wyjazdu, ale tak e pobytu na miejscu. Klienci niech tnie wybierajà si na urlop do Bułgarii, choç w tym kraju mo na sp dziç naprawd udane wakacje. Przyczynà jest przekonanie, e Bułgaria to komunistyczny kraj z bazà hotelowà na niskim poziomie. Cz sto napotykamy równie na trudnoêci przy sprzeda y takich kierunków jak greckie Kos, czy Thassos. W tym przypadku turyêci obawiajà si, e na tych niewielkich wyspach nie znajdà wystarczajàco du o atrakcji poza resortem i b dà si zwyczajnie nudziç. Z kolei niska sprzeda portugalskiej Madery ma według nas dwie przyczyny. Pierwszà z nich jest stosunkowo wysoka cena pobytu, drugà niezbyt bogata oferta rozrywkowa i kulturalna. W przypadku rodzin z dzieçmi zdecydowanie najmniej popularne sà kraje arabskie. Rodzice obawiajà si, e ich pociechy mogłyby ulec zatruciu pokarmowemu. Êwiata. Uruchomienie połàczeƒ czarterowych i zapewnienie polskoj zycznej opieki rezydenta na miejscu spowodowały, i klienci nie wykluczajà mo liwoêci sp dzenia urlopu w tropikach. Reasumujàc, najtrudniej sprzedaje si te destynacje, w których pobyt wià e si z wysokimi kosztami, obawami o zdrowie lub nieumiej tnoêç porozumienia si. TuryÊci oceniajà atrakcyjnoêç kierunku tak e pod wzgl dem mo liwo- Êci sp dzenia czasu inaczej ni tylko na pla y. Wycieczki do krajów najcz Êciej odwiedzanych przez Polaków, nie sprzedajà si łatwo. Klient, z którym rozpoczynam rozmow, chce sp dziç wakacje gdzieê w Europie. Zazwyczaj nie ma sprecyzowanych planów co konkretnego kraju, stara si jednak unikaç miejsc, które kojarzà mu si z jakimê zagro eniem. W przypadku Egiptu cz sto pojawia si pytanie o bezpieczeƒstwo. TuryÊci bojà si zatruç pokarmowych i nie zawsze rozumiejà, czemu słu à konwoje, jakie towarzyszà wycieczkom do Luxoru, czy Kairu. Kierunkami trudno sprzedawalnymi sà np. Sardynia, Cypr, Santorini. Klienci sà zainteresowani tà destynacjà, jednak wysokie koszty zwiàzane z wypoczynkiem przewa ajà szal na stron Turcji, Egiptu, czy Tunezji. Obecnie kilku touroperatorów promuje nowy kierunek, jakim sà Zjednoczone Emiraty Arabskie. Mimo atrakcyjnej oferty cenowej i hoteli na wysokim poziomie, nie znalazłam jeszcze ch tnych na wyjazd w te rejony. Wydaje mi si, e w przypadku tego kraju odstrasza jego arabskoêç, która pojawia si nawet w nazwie. Strach przed nowym i nieznanym w dalszym ciàgu powoduje małe zainteresowanie miejscem, w którym z pewnoêcià mo na sp dziç udany urlop. Podsumowujàc, najtrudniej sprzedaje si miejsca drogie i mało znane. Marcin Szwedzicki, właściciel B.P. Verano Travel z Warszawy Anna Marcinkowska, kierownik B.P. Sun Kiss z Warszawy Katarzyna Majewska, właścicielka B.P. V.I.P. Travel z Siedlec

11 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Touroperatorzy 2009 DODATEK SPECJALNY 11

12 12 DODATEK SPECJALNY Touroperatorzy 2009 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

13 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Touroperatorzy 2009 DODATEK SPECJALNY 13 Turystyka przyjazdowa Mimo korzystnych kursów walut turystyka przyjazdowa nadal notuje spadki Pomorze na wozie, reszta pod wozem Rok 2008 dla turystyki przyjazdowej był fatalny złotówka mocna jak nigdy, galopujàce ceny za zwiedzanie atrakcji turystycznych, skutki zaniedbaƒ promocji i inne czynniki zrobiły swoje. Mimo korzystniejszych kursów walut, ten rok raczej nie zapowiada si łaskawie. Joanna Morawska Słabsza ni w zeszłym roku złotówka mo e na pierwszy rzut oka cieszyç kurs euro do złotego stał si sprzyjajàcy, wi c zagraniczni turyêci mogà sobie pozwoliç na wizyt w Polsce. Oferty wysłane wczeêniej Hotelarze stajà si bardziej elastyczni w negocjacjach cen, bo trzeba si jakoê dêwignàç po tym, jak boom na turystyk przyjazdowà minàł. Jednak jest to radoêç pozorna, trzeba bowiem pami taç, e na rok 2009 ceny, czyli oferty zostały wysłane klientom rok wczeêniej. Wtedy ceny były o wiele wy sze, gdy przeliczano je po mniej korzystnym dla cudzoziemców kursie. Do tego doszły podwy ki cen w hotelach i te dwa czynniki spowodowały realny spadek realizowanych imprez. Poza tym wi kszoêç hoteli ceny ustala w euro, wi c kurs euro do złotego nie ma wpływu na ich wysokoêç. OczywiÊcie, dobrze zareagowały te hotele, które z uwagi na to, e realnie otrzymujà wi kszà zapłat ni si spodziewały, kalkulacje robiły na poziomie np. 3,50 za euro i obni yły ceny. Z tymi hotelami współpracujemy najch tniej i doceniajà takie działanie równie nasi klienci. Jednak takie hotele nale à do mniejszo- Êci mówi Radosław Skrodzki, prezes biura podró y Ideatour. Małgorzata Wawrów z działu turystyki przyjazdowej biura Delta Travel z Krakowa stwierdza, e ten rok b dzie zdecydowanie słabszy. Zniech cenie które nastało po jesiennej niekorzystnej cenie złotego sprawiło, e nie ma rezerwacji takich, jakie były robione dla grup ze sporym wyprzedzeniem. Decyduje kilka spraw Z punktu widzenia gdaƒskiego biura podró y Joytrip na turystyk przyjazdowà wpływajà 4 czynniki: przede wszystkim dost pnoêç komunikacyjna Pomorza, które obejmuje zakres działalnoêci firmy tanie linie lotnicze, choç nie sà ju takie tanie jak kiedyê (niestety tani przewoênicy wycofujà si z innych cz Êci Polski, głównie z lotniska w podkrakowskich Balicach, co w znacznym stopniu wpłyn ło na zmniejszenie si liczby zagranicznych turystów). Od trzech lat, odkàd istnieje nasze biuro, staraliêmy si je wykorzystywaç i kierowaliêmy naszà ofert wła- Ênie do tych, którzy przylatujà do Polski tanimi liniami. Drugi wa ny czynnik to kurs euro i funta, ostatnio nawet był bardzo korzystny, co zaowocowało czterema grupami z Wielkiej Brytanii i jednà ze Skandynawii. Jedna trzecia samolotu to byli nasi klienci. Kolejny to pr na promocja Gdaƒska, która dała wymierne efekty. Ostatni wa ny aspekt to polityka cenowa hoteli. Mamy ustalone ceny grupowe z hotelami, a jest ich coraz wi cej ostatnio w TrójmieÊcie powstały trzy nowe obiekty, wi c jest walka o klientów. Hotelarze oferujà dobre promocje dla OPINIA Ryszard Cetnarski, prezes biura Holiday Travel W roku 2008 do Polski przyjechało o 2 mln mniej turystów zagranicznych niż w roku Było to spowodowane zbyt mocną złotówką i wysokimi cenami usług turystycznych, tzn. noclegów i gastronomii. Teraz złotówka jest słaba, a więc usługi turystyczne powinny być tańsze, jest jednak jedno ale : hotele ustalają ceny w euro i nie schodzą one niżej. Opinia, że Polska jest dla zagranicznego turysty droga, utrzymuje się. W moim biurze spadek w turystyce przyjazdowej jest odczuwalny, kryzys też powoduje pewne wyhamowanie. Grupy, które przyjmowaliśmy dawniej, zamawiają obecnie 70 proc. świadczeń, albo też co drugie zamówienie jest anulowane. Największe spadki zanotowaliśmy z rynków: hiszpańskiego, portugalskiego i brytyjskiego, w miarę dobrze ma się rynek włoski i niemiecki. Ale to nie znaczy, że w innych biurach jest tak samo. Dobre wyniki biur incomingowych z Pomorza wysyłających turystów do swojego regionu mogą mieć związek z tym, że nigdy nie miał on dużego zorganizowanego ruchu zagranicznego. Więc, jeśli biuro z Pomorza obsługiwało wcześniej 1000 turystów, a dziś obsługuje 3000, to będzie to oznaczać znaczny wzrost. Jeśli biuro z przeciwległego krańca Polski też zanotuje taki wynik, ale wcześniej przyjmowało po 5000 turystów, to dla niego będzie to już dramatyczny spadek. Słowem, w tym roku nie jest lepiej niż w ubiegłym, choć są wysepki, gdzie biura przyjazdowe notują wzrosty. klientów indywidualnych, a przy grupach potrafià byç elastyczni, mo na wynegocjowaç dobre ceny mówi Jakub Ryfa, właêciciel biura Joytrip. Jak do tej pory mo emy powiedzieç, e jest zdecydowanie lepiej ni w zeszłym roku ze wzgl du na to, e mamy swoich stałych partnerów, którzy coraz bardziej si przekonujà do Pomorza. Biura podró y i agenci, którzy sprzedajà imprezy w Wielkiej Brytanii, coraz cz Êciej wybierajà Gdaƒsk. JeÊli porównaç pierwsze 5 miesi cy tego roku z takim samym okresem roku 2008, to sprzeda nam wzrosła o jakieê 20 proc. Najwi kszy ruch jest z Anglii, nast pnie ze Skandynawii, z Niemiec i Irlandii dodaje Ryfa. Troch inne doêwiadczenia majà firmy, które dopiero zaczynajà z przyjazdówkà. Do takich nale y biuro Wygoda Travel, które rok temu uruchomiło dział Poland Service. Cały czas jesteêmy w fazie progresu, wi c siłà rzeczy w tym roku mamy lepsze wyniki sprzeda y ni w ubiegłym. Jednak słuchajàc tego, co mówià inne biura podró y, przewoênicy i hotelarze, zauwa amy, e spadek w turystyce przyjazdowej jest znaczny. W ciàgu ostatnich dwóch lat Polska stała si krajem drogim i nie zdà yliêmy utrwaliç opinii, e jesteêmy tanià destynacjà. Najbardziej odczuwalny dla nas spadek przyjazdów wystàpił na rynku niemieckim i brytyjskim, choç na tym drugim ju coê si rusza do przodu. Poniewa działamy dopiero od niedawna, pracujemy teraz na rok Zbieramy właênie zamówienia na jesieƒ, wi kszoêç z nich jest właênie w trakcie negocjacji i spodziewamy si, e obsłu ymy co najmniej 10 grup po osób ka da mówi Paulina Jurkowska-Pudełko, kierownik działu Poland Service. Rynki majà swojà specyfik Wygoda Travel oprócz dwóch wspomnianych wy ej rynków obsługuje rynek irlandzki, skandynawski i holenderski. TuryÊci z Wielkiej Brytanii i Irlandii przyje d ajà do Polski z reguły na weekendy i wybierajà ofert typu city break, natomiast w przypadku pozostałych rynków sà to pobyty dłu sze o charakterze krajoznawczym, aktywnym (rowery, chodzenie po górach) lub w przypadku Niemców równie sentymentalnym. Z perspektywy samego Trójmiasta i Pomorza rok 2009 na pewno b dzie lepszy. Paradoksalnie kryzys nas nie dotyka robimy te imprezy firmowe. Euro stało si dro sze, firmy robià generalnie mniej wyjazdów, a jeêli ju robià, to wybierajà Polsk konkluduje Jakub Ryfa. cd. ze strony 1. Z kryzysu wyjdà silniejsi Wprawdzie mo na zauwa yç tendencj do nieco bardziej przemyêlanych wyborów, klienci kupujà taƒsze wycieczki i zdarza si, e rezygnujà z dłu szych pobytów na rzecz krótszych, jednak w dalszym ciàgu chcà podró owaç. Firsty sukcesem Niektórzy touroperatorzy wyprzedali znacznà cz Êç oferty letniej ju w miesiàcach zimowych 2009 r. Zdecydowanie ten rok to najwi kszy sukces Primo Minuto, czyli wczesnej rezerwacji. Pierwszy kwartał 2009 r. zaznaczył si w naszej firmie wzrostem sprzeda y o ponad 30 proc. wzgl dem 2008 r. W kwietniu i maju zauwa amy jej minimalny spadek o niespełna 10 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Mo e on byç spowodowany dokonaniem rezerwacji ju w pierwszych miesiàcach 2009 r., choç oczywiêcie nie wykluczamy tu Êladowych skutków kryzysu mówi Piotr Czorniej z Exim Tours. Czarterów przybyło Sytuacja firm na polskim rynku turystycznym nie zmieniła si drastycznie w zwiàzku ze złà koniunkturà. Kryzys nie wpłynàł bezpoêrednio na zmniejszenie zatrudnienia w Exim Tours, jednak wszelkie procesy rekrutacyjne zostały wstrzymane lub zdecydowanie spowolnione zaznacza Czorniej. Choç klienci wydajà swoje pieniàdze ostro niej ni w roku poprzednim, nie rezygnujà masowo z wakacji zagranicà. Warszawskie lotnisko im. F. Chopina zanotowało nawet wzrost ruchu czarterowego za pierwszy kwartał 2009 r. o prawie 8 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2008 r. Mo na zauwa- yç, e niektórzy turyêci szukajà oszcz dnoêci, rezygnujàc z wysokiego standardu na rzecz ni szego, cz Êç z nich stara si wybieraç te destynacje, które nie znajdujà si w strefie euro, by uniknàç wysokich wydatków na miejscu. Wydaje si jednak, e ci touroperatorzy, którzy przewidzieli mo liwoêç nastania kryzysu w Polsce, nie muszà obawiaç si o swojà przyszłoêç.

14 14 DODATEK SPECJALNY Touroperatorzy 2009 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Niemiecka turystyka poradzi sobie z kryzysem Z Klausem Laepple, prezesem DRV, o stanie niemieckiego rynku turystycznego, rozmawia Krzysztof Lisowski. Zapewne za wcześnie jeszcze oceniać obecny rok tak mocno wstrząsany kryzysem, ale czy mógłby podsumować Pan rynek turystyczny 2007/2008 w Niemczech i ocenić perspektywy dotyczące bieżącego roku? Niemieccy organizatorzy turystyki zanotowali w roku 2007/2008 wzrost obrotów o 5,5 procent w porównaniu do roku poprzedniego. Obroty wyniosły zatem 21,4 miliarda Euro. Najwi kszy wzrost odnotował segment podró y krótkodystansowych (a o 17 procent). Równie dla niemieckich biur podró y rok ten był bardzo owocny niemieccy touroperatorzy zwi kszyli swoje obroty o prawie 3 procent i wyniosły one 21,8 miliarda euro. Oceniam, e rok 2008/2009 przyniesie stagnacj, jednak uwa am, e niemiecka gospodarka turystyczna jest na tyle silna, e nie odczuje w sposób drastyczny kryzysu. Nastàpi jednak z pewnoêcià pewne osłabienie koniunktury. Dossier Niemcy uchodzą za swoistych mistrzów świata w wydawaniu pieniędzy na wyjazdy turystyczne. Czy w związku z kryzysem - ten trend się aktualnie zmienia? W 2008 roku Niemcy rzeczywiêcie wydali na podró e zagraniczne najwi cej spoêród wszystkich narodów Êwiata. Było to 85 miliardów dolarów amerykaƒskich, co oznacza wzrost o 7 miliardów w porównaniu do roku 2007 (takie dane potwierdziła UNWTO). Przy podawaniu tej sumy wzi to pod uwag zarówno koszty podró y, jak i wydatki ju na miejscu sp dzania urlopu. Wydatki na podró e zagraniczne stanowià a 4,4 procent wszystkich rocznych wydatków Niemców na tzw. ycie. Dane te Êwiadczà o tym, jak bardzo emocjonalnie Niemcy podchodzà do kwestii zwiàzanych z urlopem, jak bardzo jesteêmy osadzeni w temacie podró e. Jak Pan określiłby rozwój poszczególnych gałęzi dotyczących turystyki w Niemczech? Musz przyznaç, e Niemcy nastawione sà na turystyk i znajduje to swoje odzwierciedlenie w liczbach. Niemieckie koleje to 305 firm zrzeszonych w obr bie Deutsche Bahn oraz 2,3 miliarda podró nych w ciàgu 2008 roku. Prawie o 6 miliardów turystów wi cej ni w 2007 roku wylàdowało lub odleciało z niemieckich lotnisk (tym samym liczba turystów korzystajàcych z przelotów zwi kszyła si ze 184 milionów osób w 2007 roku do 190 milionów w roku 2008). Dwaj najwi ksi niemieccy przewoênicy zanotowali wzrost chodzi o Lufthans oraz grup Air-Berlin. Rok 2008 pokazał, jak bardzo turystyka jest liczàcà si gał zià niemieckiej gospodarki. Liczba noclegów Niemców we własnym kraju zwi kszyła si o 2 procent (do 313 milionów), natomiast liczba noclegów zagranicznych turystów w Niemczech wzrosła o 3 procent (do 56 milionów). Deutscher Reiseverband (DRV) Niemiecki Związek Turystyczny Z pewnością odczujemy stagnację, ale jednak nie przewidujemy, aby doszło do wyraźnego spadku obrotów i liczby turystów. Największa niemiecka organizacja skupiająca przedstawicieli branży turystycznej. Jej członkowiewypracowują ponad trzy czwarte wszystkich obrotów pochodzących z usług turystycznych w Niemczech. Wśród zadań statutowych DRV znajdują się m.in. promocja walorów wyjazdów turystycznych wśród konsumentów, a także reprezentowanie organizatorów usług turystycznych w świecie polityki i biznesu w kraju oraz na arenie międzynarodowej. Podajemy szumne dane cyfrowe, a jednak w prasie pisze się o kłopotach poszczególnych firm, o zagrożeniach zwolnieniami itd. Na ten moment trudno jeszcze podaç konkretne dane dotyczàce roku Z pewnoêcià odczujemy stagnacj, ale jednak nie przewidujemy, aby doszło do wyraênego spadku obrotów i liczby turystów. Ponad 2,8 miliona osób zatrudnionych w bran y turystycznej to ogromna liczba i jak na razie nie zanosi si, aby miała ona spaêç. W 2008 roku zanotowany został tak e wzrost pracowników w biurach podró- y oraz u organizatorów turystyki i wynosi teraz około 74 tysi cy osób. Mimo wszystko na razie mówi si wiele o kryzysie, ale poszczególne przedsi biorstwa potrafià si do nowej sytuacji bardzo dobrze przygotowaç. Czy to prawda, że w tym roku Niemcy częściej zostaną w domu i nie będą podróżować do dalekich krajów (takie badania opublikował instytut GfK? Ju w 2008 roku okazało si, e dla jednej trzeciej Niemców ich własny kraj jest najbardziej atrakcyjnym celem podró y i to właênie Niemcy sà celem podró- y numer jeden. Na miejscu drugim znalazła si Hiszpania, nast pnie Włochy i Austria. Na tej podstawie mo na stwierdziç, e Niemcy od zawsze uwielbiali sp dzaç urlopy w krajach niemieckoj zycznych oraz w basenie Morza Âródziemnego. Od połowy 2008 roku światowa gospodarka wstrząsana jest kryzysem. Proszę powiedzieć, jak odczuwają go Państwo w Niemczech? Jest on rzeczywiêcie odczuwalny, zwłaszcza w segmencie podró y biznesowych. Trudno jednak stwierdzaç, e cała niemiecka turystyka tkwi w kryzysie, w sytuacji, gdzie pewne gał zie odczuwajà ten kryzys mocniej a inne w ogóle. Przykładem jest segment podró y krótkodystansowych, gdzie notujemy wyraêny wzrost. Obserwujemy ostro ne zachowania klientów, którzy nie sà pewni sytuacji i oszcz dzajà. Ostateczne dane b dzie mo na jednak podaç dopiero po zakoƒczeniu roku 2008/2009. Czy oferta letnia w Niemczech na ten moment się sprzedaje? Tak. Ju od lutego biura podró y oraz touroperatorzy notujà coraz wi ksze zainteresowanie dotyczàce rezerwacji oferty Lato 2009, które szczególnie teraz si nasiliło. Niemcy, mimo niepewnej sytuacji, nie zrezygnujà tak łatwo z urlopu. Które kraje są wśród Niemców w tym roku najpopularniejsze? JeÊli chodzi o ofert Lato 2009, to preferencje Niemców nie zmieniajà si od lat. Najpopularniejsze sà zorganizowane pobyty w krajach basenu Morza Âródziemnego Włochy, Turcja oraz Hiszpania, którà ka dego roku odwiedza a 10 milionów Niemców. W tym roku zauwa amy bardzo du y wzrost rezerwacji wycieczek do Turcji (a o 8 procent w porównaniu z rokiem poprzednim). Sporo osób rezerwuje wyjazdy tak e do Grecji oraz Portugalii. Jako e touroperatorzy znacznie obni yli ceny wyjazdów do Tunezji oraz Egiptu, to tak e te dwa kraje cieszà si rosnàcà popularnoêcià. W zwiàzku z coraz bardziej rozbudowanà ofertà popularne jest sp dzanie wakacji w Niemczech. Niemcy korzystajà tak e ch tnie z uroków wyjazdów weekendowych, a tak e z turystyki zdrowotnej. Sporà popularno- Êcià cieszà si tak e USA, Karaiby i Malediwy. Wiele niemieckich biur podróży ograniczyło swoją ofertę Tak, generalnie tegoroczny trend w Niemczech polega na tym, e wi kszoêç touroperatorów po prostu ograniczyła swojà ofert. Ma to o tyle swoje dobre strony, e majàc ograniczonà ofert, dana firma mo e w sposób elastyczny reagowaç na wahania rynku. Jest zabezpieczona na ewentualne niskie zainteresowanie ofertà wycieczek, a w razie wzrostu zainteresowania biuro jest przygotowane na to, aby swojà ofert rozbudowaç dokupujàc kontyngenty. Bardzo dobrze sprawdziło si to w Niemczech podczas Wielkanocy. Bran e była przygotowana na niskie zainteresowanie, tymczasem bardzo wielu Niemców wykupiło wycieczki. Biura bardzo szybko zareagowały na t sytuacj rozszerzajàc swojà ofert. Jak poszczególne przedsiębiorstwa z branży turystycznej zareagują w przyszłości na objawy kryzysu? MyÊl, e kondycja niemieckich firm turystycznych jest i b dzie dobra. Oprócz ograniczeƒ oferty, poszczególne przedsi biorstwa nie rezygnujà z planowanych ju wczeêniej inwestycji. Przykładowo niemiecka Lufthansa zamierza w tym roku kupiç 54 nowe samoloty za prawie 1,5 miliarda euro. Do 2015 roku na rynek wprowadzonych zostanie 170 nowych maszyn za łàcznà sum 14 miliardów euro. Deutsche Bahn zainwestuje 500 milionów euro w zupełnie nowe pociàgi, a od 2015 roku realizowany b dzie nowy projekt budowy szybkiej kolei wart kilkadziesiàt miliardów euro. Tak e bran a hotelowa tworzy nowe marki. Uwa am, e niemiecka turystyka poradzi sobie z kryzysem, o którym tak wiele si mówi czasami z przesadà. O rozmówcy Klaus Laepple jest od 2001 roku prezesem DRV, pełni także funkcję prezesa Federalnego Związku Niemieckiej Gospodarki Turystycznej (BTW), który jest polityczną organizacją zrzeszającą przedstawicieli niemieckiej branży turystycznej. Z turystyką związany od czasu studiów od 1961 roku. Pełnił kierownicze funkcje w studenckich organizacjach turystycznych. Swoje własne biuro podróży założył w 1974 roku (KO 27 Gmbh), którego właścicielem jest do dziś.

15 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Touroperatorzy 2009 DODATEK SPECJALNY 15

16 16 DODATEK SPECJALNY Touroperatorzy 2009 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

17 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Touroperatorzy 2009 DODATEK SPECJALNY 17 Trendy Słaba złotówka odwróciła rynek do góry nogami Biznes du ej elastycznoêci Katarzyna Janiak Zaledwie rok temu pisaliêmy o tym, e polska silna waluta z ka dym miesiàcem umacnia si stajàc si generatorem, szczególnie, turystyki wyjazdowej. Jaki jest ciàg dalszy tej historii, ka dy dzisiaj ju wie. Ale jest wiele sposobów na radzenie sobie z kryzysem nawet w okresie złej koniunktury. Od tej wiedzy i umiej tnoêci, a tak e podejmowanych decyzji, b dzie zale ało przetrwanie niejednego touroperatora. Jeszcze w maju 2008 roku dolar kosztował 2,10 zł, natomiast euro 3,40 zł. Polacy wyje d ali ch tnie i cz sto, w coraz bardziej egzotyczne strony Êwiata. Kryzys gospodarczy, jaki miał miejsce na jesieni zeszłego roku był ogromnym wstrzàsem nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale dla całego Êwiata. Wydawaç by si mogło, e polskiej gospodarki nic ju nie zahamuje, a turystyka wyjazdowa ma przed sobà długie, tłuste lata. Tymczasem w grudniu 2008 roku dolar zbli ył si niemal do 3 zł. A euro przekroczyło po raz pierwszy, od niemal 5 lat, wartoêç 4 złotych. W styczniu i lutym zacz ło si wydawaç, e nieuchronnie czeka nas historyczne załamanie polskiej złotówki, najwi ksi pesymiêci wró yli, e za dolara b dziemy płaciç 4 zł, a za europejskà walut 5 zł. Zmniejszanie produktów Wahania walutowe majà znaczàcy wpływ na sektor turystyki, który jest wyjàtkowo wra liwy na oddziaływanie czynników ekonomicznych. Popyt na wyjazdy zagraniczne znaczàco si zmniejszył, jednak zjawisko to nie nastàpiło od razu mówi Andrzej Betlej, wiceprezes zarzàdu Triady ds. finansów i rozwoju. W okresie, kiedy mieli- Êmy do czynienia z najwi kszym załamaniem polskiej waluty nie było jeszcze widaç wyraênego spadku popytu. W styczniu, kiedy kursy walut były najwy sze rynek odnotowywał całkiem przyzwoità sprzeda. Natomiast w nast pnych miesiàcach, kiedy złoty odzyskał cz Êciowo siły, paradoksalnie rynek odczuł wyraêny spadek zainteresowania turystykà wyjazdowà. Wydaje si, e du y wpływ odegrał tu czynnik uêwiadomienia sobie rozwoju spowolnienia gospodarczego w kraju i rosnàca w zwiàzku z tym skłonnoêç Polaków do ograniczania wydatków dodaje. Zdaniem Betleja jedynà szansà na zminimalizowanie strat touroperatorów w okresie pogorszonej koniunktury jest dostosowanie rozmiarów oferty do popytu zgłaszanego przez rynek. Gwarancja ceny sposobem na kryzys Gwarancja niezmiennoêci ceny zaledwie rok temu była produktem niszowym. W okresie niepewnoêci, co do przyszłego kursu walut, to właênie ten dodatek pozwolił zatrzymaç du- à grup klientów, którym zapewnił poczucie bezpieczeƒstwa, niezwykle cenne w dobie złej koniunktury. Lata były okresem doêç stabilnej wartoêci złotego, wi c dopłaty kursowe nie były jeszcze powszechnie stosowane przez touroperatorów. Aby uniknàç tych dopłat w obecnej sytuacji niestabilnych kursów ju 5/6 naszych klientów korzysta gwarancji niezmiennoêci ceny mówi Andrzej Betlej. Benzyna ju nie taka groêna Tak jak jeszcze rok temu turystyk wyjazdowà cz Êciowo hamowały drogie paliwa, które wcià miały znaczàcy wpływ na finalnà cen produktów turystycznych, tak teraz trudno mówiç o ich znaczàcym wpływie. Ceny benzyny nie miały przeło- enia na zachowania konsumpcyjne w ostatnim okresie mówi Tomasz Dziedzic z Instytutu Turystyki Ceny zmieniały si, co prawda bardzo dynamicznie, ale w krótkim czasie i w ro nych kierunkach, co spowodowało ostatecznie, i w ogólnym rozrachunku nie miały znaczàcego wpływu na popyt tłumaczy zjawisko Tomasz Dziedzic. Krajówka górà Instytut Turystyki jeszcze nie opublikował badaƒ odnoênie turystyki krajowej, jednak wszystko wskazuje na to, e to właênie ten sektor b dzie Êwi cił triumfy w tyk roku. Paradoksalnie, kryzys ekonomiczny mo e pozytywnie wpłynàç na polskà turystyk krajowà. Ch ç sp dzenia wakacji w Polsce deklaruje coraz wi cej Polaków mówi Maria Napiórkowska, Dyrektor Departamentu Turystki w Ministerstwie Sportu i Turystyki Turystyka ślubna Produkt zyskuje na popularnoêci Moje Wakacje i Êluby na Seszelach Ser wis zor ga ni zu je za rów no ce re - mo ni, jak i po dró po Êlub nà. Mar ta Ko smal ska Organizator pro po nu je swo im klien tom ofert Êlu bu za gra ni - cà. Na rze cze ni na ten wy jàt ko wy dzieƒ mo gà wy braç Wy spy Ba ha ma, Ha wa je, Ja maj k, Mau ri tius, Se sze - le lub Wło chy a na wet Las Ve gas. W ce nie wy jaz du znaj du je si 7 noc le - gów oraz ce re mo nia za Êlu bin wraz z pa kie tem, czy li mi dzy in ny mi urz d nik udzie la jà cy Êlu bu, dwóch Êwiad ków ce re mo nii, przy go to wa nie i prze tłu ma cze - nie do ku men tów po twier dza jà - cych za war cie Êlu bu, tort we - sel ny oraz uro czy sta ko la cja po ce re mo nii. To uro pe ra tor zaj - mu je si rów nie or ga ni za cjà po dró y po Êlub nych, głów nie do Tu ne zji i Tur cji. Biu ro po - sze rzy ło tak e swo jà ofer t wy - jaz dów ro dzin nych. No wo Êcià sà wy jaz dy do Hisz pa nii na Co - sta Bra va. To uro pe ra tor pro - po nu je po byt wy po czyn ko wy oêmio dnio wy lub pi t na sto - dnio wy w apar ta men tach w Playa De Aro, L'Es tar tit i Tor - ro el la De Mont gri. Dossier Rynek touoperatorów rozwija si w wolnym tempie Nowi organizatorzy na rynku 7ISLANDS Pełna nazwa firmy: 7islands Sp. z o.o. Właściciel: Joanna Olejniczak-Chahrour Zarząd: Prezes zarządu Joanna Olejniczak-Chahrour Adres: al. Jerozolimskie 133 lok. 73, Warszawa, tel , faks Strona www: Osoba odpowiedzialna za kontakt z agentami: Wiesława Przybylska, tel , Aneta Mikołajewska, tel Proponowane kierunki: Grecja, Egipt, Turcja ALPETOUR Pełna nazwa firmy: Alpetour Polska Sp. z o.o. Właściciel: Zarząd: Krzysztof Kawka, Marta Cnotliwy Adres: ul. Wilków Morskich 9, , Szczecin, tel Strona www: Osoba odpowiedzialna za kontakt z agentami: Marta Cnotliwy tel Proponowane kierunki: Europa PAPAYA MAYA Pełna nazwa firmy: Meksykańskie Biuro Podróży Papaya Maya Tour Operator SA Oddział w Polsce Właściciel: Adalberto Rodriguez Quintero, Barbara Ghirga, Ewa Strzelec Zarząd: Adalberto Rodriguez Quintero, Barbara Ghirga, Ewa Strzelec Adres: al. Kościuszki 10/12 lok. 22, Częstochowa, tel./faks kom Strona www: Osoba odpowiedzialna za kontakt z agentami: Dyrektor Ewa Strzelec tel Proponowane kierunki: Meksyk, Kuba, Gwatemala, Honduras, Belize, Nikaragua, Kostaryka, Panama, Peru, Boliwia, Ekwador + Galapagos, Chile, Brazylia, Argentyna SUN & SNOW Pełna nazwa firmy: Sun & Snow Sp. z o.o. Właściciel: Cee Property Group i Kristensen Group Zarząd: Paweł Grząbka, John Kristensen Adres: al. Niepodległości 69, Warszawa, tel , faks Strona www: Osoba odpowiedzialna za kontakt z agentami: Dyrektor sprzedaży i marketingu Katarzyna Podyma, tel Proponowane kierunki: Świnoujście, Karpacz, Wisła, Mikołajki, Zakopane, Hiszpania: Granada, Costa Almeria, Costa del Sol

18 18 DODATEK SPECJALNY Touroperatorzy 2009 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Destynacje Wyspy ciàgle ch tnie odwiedzane Topowe kierunki 2008 Kra je Ba se nu Mo rza Âród ziem - ne go, Ka ra ib skie go i Azji cie szy - ły si du ym za in te re so wa niem Po la ków w se zo nach la to 2008 oraz zi ma 2008/2009. Anna Jasny La to 2008 by ło ju tra dy cyj nie zdo mi no wa ne przez wy jaz dy do kra jów Ba se nu Mo rza Âród - ziem ne go. Naj wi k szà po pu lar - no Êcià cie szy ły si Egipt, Tur cja, Tu ne zja, ale rów nie Gre cja i to za rów no jej cz Êç kon ty nen tal na, jak i wy spy. Nie zadrogo i nie za daleko O suk ce sie tych kie run ków za de cy do wa ło kil ka czyn ni ków, z któ rych naj wa niej sze to do - bry sto su nek ce ny do ja ko Êci, ła twoêç do tar cia na miej sce i pew noêç, e wa ka cje b dzie mo na sp dziç pod pal mà, a nie pod pa ra so lem. Ana li zu - jàc po ziom sprze da y po szcze - gól nych de sty na cji, za uwa a - my, e klien ci ch t nie wy bie ra - jà te kie run ki, do któ rych mo - na do le cieç w za le d wie 2 lub 3 go dzi ny. Czas po dró y do kra - ju z gwa ran cjà po go dy jest o wie le krót szy ni sa mo cho dem nad pol skie mo rze. War to pa - mi taç tak e o tym, e cz sto wa ka cje nad Mo rzem Âród - ziem nym, czy Czer wo nym sà ko rzyst niej sze ce no wo ni nad Bał ty kiem za uwa a Ja ro sław Je sch ke, wi ce pre zes za rzà du ds. pro duk tu w Tria da S.A. W TUI Po land trium fy Êwi ci ła Wiel ka Piàt ka. Do naj bar - dziej po pu lar nych kie run ków na le a ły tra dy cyj nie ju Kre ta, Kre ta, Ro dos, Ma jor ka i Te ne ry fa należą do najpopularniejszych kierunków sezonu. Tu ne zja, Tur cja, Egipt i Ro dos. De sty na cje te od lat cie szà si du à po pu lar no Êcià wêród na - szych klien tów, a upla so wa nie si wy mie nio nych miejsc wa ka - cyj nych w pierw szej piàt ce nie by ło dla nas ad nym za sko cze - niem mó wi Pa weł Ł c ki, dy - rek tor ds. sprze da y w TUI Po - land. W ran kin gu Nec ker man - na pierw sze miej sca spo Êród wy cie czek lot ni czych za j ły wy - spy grec kie i hisz paƒ skie. O ich atrak cyj no Êci de cy du jà pi k ne kra jo bra zy, wy Êmie ni ta kuch - nia, wy jàt ko wa at mos fe ra i atrak cyj ne ce ny. Re kor dy po - pu lar no Êci bi ły Kre ta, Ro dos, Ma jor ka i Te ne ry fa. Klien ci cz sto do nich wra ca jà, chcàc po znaç no we re gio ny wy po - czyn ko we, dla te go tak wa ne by ło dla nas po sze rza nie ofer ty o do brà ba z ho te lo wà w no - wych miej scach. My Êl, e to wła Ênie ró no rod noêç ofer ty i jej umie j t ne do pa so wa nie do ocze ki waƒ na szych klien tów w du ej mie rze przy czy ni ło si do suk ce su La ta 2008 mó wi Mag da Plu tec ka -Dy doƒ, PR ma na ger w Nec ker mann Pol - ska. Nie tyl ko sa mo lot La to 2008 przy nio sło rów - nie ol brzy mie za in te re so wa - nie kie run ka mi, do któ rych klien ci do je d a li na wła snà r - k. Chor wa cja, Wło chy i Buł - ga ria to pierw sza trój ka z ka ta - lo gu Nec ker man na z do jaz dem wła snym. Naj wi k szà dy na - mi k sprze da y w po rów na niu z La tem 2007 wêród tych kie - run ków od no to wa li Êmy w Buł - ga rii twier dzi Plu tec ka - Dy - doƒ. Se zon zi mo wy 2008/2009 przy niósł u Nec ker man na du e za in te re so wa nie Au strià i Wło - cha mi. Suk ces tych kie run ków spo wo do wa ny był przede wszyst kim do bry mi wa run ka mi nar ciar ski mi i Êwiet nà in fra - struk tu rà. Nec ker mann za pro - po no wał ta kie no wo Êci jak Zi - mo wy Hit, czy li ofer ty dla ro - dzin z dzieç mi za wie ra jà ce zni ki dla naj młod szych i kar - ne ty wli czo ne w ce n, a tak e Skio pe ning otwar cie se zo nu w Zell am See/ Ka prun w Au - strii. Na wet zi mà mo e byç go rà co Po la cy wy je d a jà ch t nie w cie płe kra je tak e zi mà. Prym wie dzie tu Egipt, któ ry od lat znaj du je si w pro gra mie wie lu pol skich to uro pe ra to rów. Za no to wa li Êmy 80 proc. wzrost sprze da y te go kie run ku w po - rów na niu z ana lo gicz nym okre sem sprzed ro ku za uwa - a PR ma na ger z Nec ker man - na. In nà mo li wo Êcià sp dze nia upal nych wa ka cji w Êrod ku zi - my był wy jazd w tro pi ki. Jesz - cze kil ka lat te mu lo ty czar te - ro we na Ka ra iby, do Czar nej Afry ki, czy Azji by ły re ali zo wa - ne z Nie miec i Czech. DziÊ sy - tu acja si zmie ni ła i w da le kie kra je mo na po le cieç bez po - Êred nio z War sza wy. Choç eg - zo ty ka wià e si za zwy czaj z po nie sie niem wy szych kosz - tów ni w przy pad ku wy jaz dów do kra jów Eu ro py lub Afry ki Pół noc nej, cza sem mo na zna - leêç na praw d ko rzyst ne ce ny. Zi mà w Nec ker man nie od - no to wa li Êmy bar dzo du à dy - na mi k wzro stu na da le kich kie run kach, w szcze gól no Êci w Mek sy ku, na Do mi ni ka nie i Ku bie (kil ka dzie siàt proc.). W tych de sty na cjach za pew ni - li Êmy atrak cyj ne oraz kom for - to we prze lo ty, gwa ran tu jàc opty mal ny czas po dró y bez ucià li we go ocze ki wa nia na lot ni skach czy kil ku krot ne go nada wa nia ba ga u do da je Plu tec ka -Dy doƒ. Hi tem sprze da y w se zo nie 2008/2009 w gru pie ka pi ta ło wej Tria da S.A. by ły po za Egip tem, Ku ba, Mek syk i Taj lan dia pod su mo - wu je Ja ro sław Je sch ke. Choç wo lu men sprze da y ofer ty zi - mo wej jest ni szy ni let niej, z pew no Êcià mo na ju mó wiç o ist nie niu gru py do Êwiad czo - nych tu ry stów, dla któ rych wy - jazd w tro pi ki nie jest czymê nie zwy kłym za uwa a wi ce - pre zes za rzà du ds. pro duk tu w Tria da S.A. Klien ci wy bie ra jà - cy si w da le kie kra je sà za zwy - czaj wy traw ny mi i do brze wy - edu ko wa ny mi po dró ny mi, któ rzy ta kie przy pad ki jak wi - rus AH1N1 trak tu jà ja ko jed - nost ko we wy da rze nia nie wpły - wa jà ce na ich de cy zj o wy jeê - dzie. Pro blem Êwiƒ skiej gry - py, ja ki po ja wił si w Mek sy ku, nie miał zna cze nia dla ilo Êci sprze da nych wa ka cji do te go kra ju za uwa a Pa weł Ł c ki z TUI Po land. Na le y pa mi - taç, e kie run ki da le kie go za - si gu sprze da jà si głów nie w okre sie zi mo wym, dla te go z du - ym praw do po do bieƒ stwem mo e my stwier dziç, e dla osób le cà cych na Pół wy sep Ju ka tan w se zo nie 2009/2010 cho ro ba ta b dzie nic nie zna czà cym wspo - mnie niem stwier dza Ja ro sław Je sch ke. Ludzie Warunkiem sukcesu jest stabilny, profesjonalny zespół pracowników Per so nal ne ro sza dy 2008/09 Ma rek An dry szak 1 kwiet nia ob jàł sta no wi sko pre ze sa za rzà - du Tui Po land, wcze Êniej był dyr tek to rem za rzà dza jà cym w TUI. Z wy kształ ce nia jest dy - plo mo wa nym in y nie rem eko - no mi stà. Ma 35 lat. Ra fał Bu czak zo stał kie row ni - kiem Dzia łu Współ pra cy Agen - cyj nej Nec ker mann Pol ska. Po - przed nio w fir mie peł nił funk cj Area Sa les Ma na ge ra. Agniesz ka Och -Olek sy awan - so wa ła na kie row ni ka dzia łu sprze da y. Z biu rem Lo gos Tra - vel współ pra cu je ju 9 lat, gdzie do sko na le po zna ła ry nek oraz klien tów fir my. Be ata Ber ger -Tajch man awan so wa ła na sta no wi sko Pro - duct Ma na ger Do jazd Wła sny w Nec ker mann Pol ska. Wcze Êniej peł ni ła funk cj spe cja li sty ds. pro duk tu. Han na D bow ska ob j ła sta - no wi sko kie row ni ka Biu ra Sprze da y Nec ker man na w War sza wie na ul. No wo grodz - kiej, wcze Êniej peł ni ła funk cj spe cja li sty ds. tu ry sty ki. Ma riusz Dmo chow ski awan - so wał na sta no wi sko Pro duct Ma na ge Da le kie Po dró e, Nec - ker mann Pol ska. Wcze Êniej spe cja li sta do spraw pro duk tu. Da riusz Ja strzàb zo stał kie - row ni kiem na le à ce go do Nec - ker man na In ter ne to we go Biu ra Po dró y Tho ma sco - ok.pl. Do tych czas peł nił funk - cj Ma na ge ra ds. roz wo ju sie ci w Start Ho tel. An na Mar cu la zo sta ła awan so - wa na na za st p cà kie row ni ka re zer wa cji Al fa -Star. Wcze Êniej by ła od po wie dzial na za re zer - wa cje na kie run ku Tur cja. Iwo na Ma słow ska ob j ła funk cj dy rek to ra Pio nu Prze - wo zów Pa sa er skich Tria da S.A. W Gru pie Tria da od ma ja 1998 ro ku. By ła wi ce pre zes PSPA, a ak tu al nie prze wod ni - czà ca Ko mi sji Re wi zyj nej PSPA i eks pert z za kre su trans - por tu dro go we go. Ma rek An dry szak od 9 lat pacuje dla różnych firm w grupie TUI.

19 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Touroperatorzy 2009 DODATEK SPECJALNY 19 w w w. j o a n n a. w r o c. p l WROCŁAW, ul. Piłsudskiego 74/45a, (budynek NOT-u) tel. (071) (071) (071) Infolinia Touroperator kierunków wschodnich i Bułgarii KRYM - JAŁTA, AŁUSZTA, SUDAK, TEODOZJA, EUPATORIA sa mo lo t char te ry z War sza wy, autokar, dojazd własny wy jaz dy sa na to ryj ne TRU SKA WIEC na Ukra inie, DRU SKIEN NI KI i Pa łan ga na Li twie, REJSY na Krym, po Dnieprze i Morzu Czarnym ODE SSA wcza sy i po by ty lecz ni cze, BUŁ GA RIA wcza sy, Al be na, Zło te Pia ski, Kra ne wo, Sło necz ny Brzeg, wcza sy kra jo we, SYL WE STER i wy po czy nek zi mo wy w gó rach, su per BAL SYL WE STRO WY we Wro cła wiu, na 600 osób!, wcza sy i wy ciecz ki za gra nicz ne, ko lo nie i obo zy mło dzie żo we, wcza sy dla sin gli, sprze daż bi le tów au to ka ro wych i lot ni czych. Po sia da my wie lo let nie do świad cze nie w or ga ni za cji: wcza sów kra jo wych, po by tów sa na to ryj nych w Dru skien ni kach, Pa łan dze i w Tru skaw cu, Ode ssie i w Jał cie, Ew pa to rii, Ałusz cie i Su da ku na Kry mie oraz w So czi, wy po czyn ku dla dzie ci i mło dzie ży (ko lo nie, obo zy, zi mo wi ska, zie lo ne szko ły, wy ciecz ki szkol ne). Przez ca ły rok za pew nia my świad cze nia w spraw dzo nych ho te lach, ośrod kach wy po czyn ko wych, apar ta men tach, pen sjo na tach, kwa - te rach pry wat nych. W pro gra mie La tam z Ka to wic uzy ska li śmy ty tuł To uro pe ra to ra no we go kie run ku ro ku 2005 KRY MU. Na szą de wi zą jest pro fe sjo na lizm, wy so ka ja kość świad czeń, so lid ność i wia ry god ność. Za pra sza my do współ pra cy!

20 20 DODATEK SPECJALNY Touroperatorzy 2009 WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Dossier Alfabetyczna baza najwi kszych polskich touoperatorów Dwudziestu najwi kszych ALFA STAR Pełna nazwa firmy: Alfa Star Biuro Podróży Izabela Strzylak, Sylwester Strzylak Sp. j. Właściciel: Izabela Strzylak, Sylwester Strzylak Zarząd: Izabela Strzylak, Sylwester Strzylak Adres: ul. Warszawska 126, Radom Strona www: Osoba odpowiedzialna za kontakt z agentami: Lidia Armendowicz-Zawadzak, tel , Justyna Figarska, tel Rok powstania: 1995 Kapitał zakładowy: 2 000,00 zł Obroty w 2008: , 64 zł finansowej: ,00 zł Liczba pracowników: 56 Liczba oddziałów własnych: 4 Liczba agentów: 2000 Od 10% do 15% Liczba wysłanych klientów w 2008: Nowości w ofercie 2009: Portugalia, Kreta, wycieczki objazdowe: Turcja: Orientalna Turcja, Izrael: Tajemnice Chrześcijaństwa, Jordania + Syria Tajemnice Chrześcijaństwa II, Egipt, rejs po Nilu Misja Kleopatra Katalogi wydane w 2009: Egipt, Turcja, Bułgaria, Tunezja, Cypr, Teneryfa, Portugalia, Kreta, Quality 2009 ankiety: 63% ankiety: Wyniki sprzedaży za I kwartał Nazwa organizatora turystyki 2009: , 41 zł , 64 zł dodatkowa: Wyjazdy dla grup, motywacyjne, lojalnościowe wyjazdy typu incentive, sprzedaż kuponów wakacyjnych Segment rynku emeryci, studenci, oferta dla grupy premium: Oferta skierowana do klienta masowego, między innymi oferta dla rodzin z dziećmi, oferta dla grupy Premium katalog Quality, wakacje we dwoje, aktywny wypoczynek wycieczki objazdowe, bogata oferta wycieczek fakultatywnych Przynależność do organizacji: PIT Nagrody i wyróżnienia w 2008: Laur Klienta 2008, Mazowiecka Firma Roku 2008, Lider Regiony 2008, Gazela Biznesu 2008 w całości sprzedaży: 9% Prognozy na 2009 rok: Sprzedaż ok pax ALMATUR Pełna nazwa firmy: Biuro Podróży i Turystyki Almatur Polska SA Właściciel: osoby fizyczne i prawne Zarząd: Mirosław Sikorski, Wiesław Krawczyński, Sławomir Czarnecki Adres: ul. Kopernika 15, Warszawa, tel faks Strona www: agentami: Wiesław Krawczyński, Rok powstania: 1956 Kapitał zakładowy: ,00 zł Obroty w 2008: ,00 zł finansowej: ,00 zł Obroty w roku 2008 (w mln z ) Dziesiàtka najwi kszych touroperatorów polskich Triada TUI Poland Nowa Itaka Neckermann Polska Alfa Star PBP Orbis Rainbow Tours Sun & Fun Holidays Exim Tours Selectours & Telemac èród o: dane touroperatorów Liczba pracowników: 115 Liczba oddziałów własnych: 20 Liczba agentów: 1500 Wysokość prowizji dla agentów 12% Liczba wysłanych klientów w 2008: Nowości w ofercie 2009: Kreta, Egipt, Majorka Katalogi wydane w 2009: Przebojowe Wakacje obozy młodzieżowe, Podróże 2009 bliskie i dalekie, Informator ISIC ankiety: 38% ankiety: 0% Wyniki sprzedaży za I kwartał 2009: dodatkowa: Kursy językowe, praktyki studenckie za granicą, program Work & Travel Segment rynku emeryci, studenci, oferta dla grupy premium: Oferta dla młodzieży Przynależność do organizacji: PIT, WYSETC, IATA, ISIC Nagrody i wyróżnienia w 2008: w całości sprzedaży: 8% Prognozy na 2009 rok: ECCO HOLIDAY Pełna nazwa firmy: Ecco Holiday Sp. z o.o. Właściciel: Asekuracja Sp. z o.o. Zarząd: Prezes Zarządu Inga Rosiak, Karolina Płociennik, Karol Marcińczak, Krzysztof Rudziński Adres: ul. Wielka 18, Poznań, tel , faks Strona www: agentami: Dyrektor pionu rozwoju i sieci sprzedaży Karolina Warzybok-Wietecha, tel Rok powstania: 2002 Kapitał zakładowy: ,00 zł Obroty w 2008: ,00 zł finansowej: 2 500,00 euro / na osobę Liczba pracowników: 75 Liczba oddziałów własnych: 4 biura własne, 19 biur licencyjnych, 28 biur patronackich Liczba agentów: 2031 biur agencyjnych Ecco Holiday Od 9% do 14% Liczba wysłanych klientów w 2008: ok Nowości w ofercie 2009: Paryż, Madryt, Lizbona, Istambuł, Islandia pobyty 4 dniowe, sprzedaż biletów czarterowych, Riwiera Olimpijska, Costa de la Luz wyjazdy czarterowe Katalogi wydane w 2009: Hiszpania, Grecja, Kraje Muzułmańskie, pozostałe kierunki ankiety: Ok. 50% ankiety: 0% Wyniki sprzedaży za I kwartał 2009: dodatkowa: Paryż, Madryt, Lizbona, Istambuł, Islandia pobyty 4 dniowe, sprzedaż biletów czarterowych Segment rynku emeryci, studenci, oferta dla grupy premium: Wakacje za stówkę, polowanie na wakacje, happy hour oferty dla studentów, oferty typu Ecco Comfort, Ecco Deluxe dla grupy premium Przynależność do organizacji: Nagrody i wyróżnienia w 2008: Laur Klienta Odkrycie Roku 2009, Gazela Biznesu 2007 i 2008 w całości sprzedaży: 6% Prognozy na 2009 rok: klientów ECCO TRAVEL Pełna nazwa firmy: Ecco Travel Sp. z o.o. Właściciel: Asekuracja Sp. z o.o. Zarząd: Prezes zarządu Karolina Płociennik, Krzysztof Rudziński, Radosław Olek Adres: ul. Wielka 18, Poznań, tel , faks Strona www: agentami: Dyrektor pionu rozwoju i sieci Sprzedaży Karolina Warzybok-Wietecha, tel Rok powstania: 2004 Kapitał zakładowy: ,00 zł Obroty w 2008: ok ,00 zł finansowej: 5 000,00 euro / osobę Liczba pracowników: 16 Liczba oddziałów własnych: 0 Liczba agentów: 2400 biur agencyjnych 8%- 13% Liczba wysłanych klientów w 2008: 3979 Nowości w ofercie 2009: Grand Prix F1, Egzotyczne plaże: Barbados, St. Lucia, Aruba, Bahamy, Kostaryka, Fiji, Egzotyczne wyprawy: Kolory i smaki Japonii, Japoński poranek, Malownicza Tajlandia, Wenezuela dżungla i Karaiby, Skarby Jamajki, RPA afrykańska przygoda egzotyczne wyprawy, RPAwyprawa na południe Afryki, Kanada Zachodnia, Kanada Wschodnia, Chiny i Tybet, Chiny i Mongolia, Perły Chin, Indonezja sen na Jawie, Indie klejnoty Południa, Meksyk, Gwatemala skarby Majów, USA Dziki Zachód, USA Metropolie Wschodu, Kostaryka Zaginiony Świat Katalogi wydane w 2009: Edycja katalogu na rok 2009/2010 ankiety: Ok. 50% oferty całkowitej na rok 2009 ankiety: Ok. 5% Wyniki sprzedaży za I kwartał 2009: dodatkowa: Oferty ślubne, fly&drive, nurkowanie, grand prix F1, city berak, bilety lotnicze (rejsowe) Segment rynku emeryci, studenci, oferta dla grupy premium: Cały produkt skierowany jest do grupy premium Przynależność do organizacji: IATA Nagrody i wyróżnienia w 2008: w całości sprzedaży: 6% Prognozy na 2009 rok: klientów EXIM TOURS Pełna nazwa firmy: Exim Tours Sp. z o.o. Właściciel: Mohamed Ellili Zarząd: Prezes zarządu Mohamed Ellili, wiceprezes zarządu Aida Ellili Adres: ul. Piękna 45, Warszawa, Strona www: agentami: Piotr Łabędowicz, tel Rok powstania: 1996 Kapitał zakładowy: ,00 zł Obroty w 2008:: ,00 zł finansowej: ,00 zł Liczba pracowników: 110 Liczba oddziałów własnych: 16 Liczba agentów: ,5 17,5% od całej wartości rezerwacji, bez ubezpieczenia Liczba wysłanych klientów w 2008: Nowości w ofercie 2009: Zjednoczone Emiraty Arabskie Dubaj Katalogi wydane w 2009: Lato 2009 ankiety: 35% ankiety: 0% Wyniki sprzedaży za I kwartał 2009: miejsc miejsc dodatkowa: Segment rynku emeryci, studenci, oferta dla grupy premium:

Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute sporządzona dla:

Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute sporządzona dla: Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute sporządzona dla: Warszawa, 25 sierpnia 2014 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 22.08.2014 data planowanego wyjazdu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute sporządzona dla:

Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute sporządzona dla: Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute sporządzona dla: Warszawa,01 września 2014 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 29.08.2014 data planowanego wyjazdu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute sporządzona dla:

Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute sporządzona dla: Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute sporządzona dla: Warszawa 22 września 2014 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 19.09.2014 data planowanego wyjazdu turystycznego

Bardziej szczegółowo

High Season LATO i Last Minute

High Season LATO i Last Minute Analiza Cen Imprez Turystycznych High Season LATO i Last Minute sporządzona dla: Warszawa, 12 maja 2014 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 09.05.2014 data planowanego wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute sporządzona dla:

Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute sporządzona dla: Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute sporządzona dla: Warszawa, 11 sierpnia 2014 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 08.08.2014 data planowanego wyjazdu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute sporządzona dla:

Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute sporządzona dla: Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute sporządzona dla: Warszawa 29 września 2014 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 25.09.2014 data planowanego wyjazdu turystycznego

Bardziej szczegółowo

High Season LATO i Last Minute

High Season LATO i Last Minute Analiza Cen Imprez Turystycznych High Season LATO i Last Minute sporządzona dla: Warszawa, 26 maja 2014 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 23.05.2014 data planowanego wyjazdu

Bardziej szczegółowo

High Season LATO i Last Minute

High Season LATO i Last Minute Analiza Cen Imprez Turystycznych High Season LATO i Last Minute sporządzona dla: Warszawa, 14 lipca 2014 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 11.07.2014 data planowanego wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych

Analiza Cen Imprez Turystycznych Analiza Cen Imprez Turystycznych High Season i Last Minute sporządzona dla: Warszawa, 16 grudnia 2013 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 13.12.2013 data planowanego wyjazdu

Bardziej szczegółowo

High Season LATO i Last Minute

High Season LATO i Last Minute Analiza Cen Imprez Turystycznych High Season LATO i Last Minute sporządzona dla: Warszawa, 07 kwietnia 2014 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 04.04.2014 data planowanego

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute sporządzona dla:

Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute sporządzona dla: Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute sporządzona dla: Warszawa 15 września 2014 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 12.09.2014 data planowanego wyjazdu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych FERIE: ZIMA sporządzona dla:

Analiza Cen Imprez Turystycznych FERIE: ZIMA sporządzona dla: Analiza Cen Imprez Turystycznych FERIE: ZIMA 201 sporządzona dla: Warszawa, 27 października 2014 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 24.10.2014 data planowanego wyjazdu turystycznego:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

High Season LATO i Last Minute

High Season LATO i Last Minute Analiza Cen Imprez Turystycznych High Season LATO i Last Minute sporządzona dla: Warszawa, 07 lipca 2014 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 04.07.2014 data planowanego wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych

Analiza Cen Imprez Turystycznych Analiza Cen Imprez Turystycznych High Season i Last Minute sporządzona dla: Warszawa, 13 stycznia 2014 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 10.01.2014 data planowanego wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych

Analiza Cen Imprez Turystycznych Analiza Cen Imprez Turystycznych High Season i Last Minute sporządzona dla: Warszawa, 23 grudnia 2013 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 20.12.2013 data planowanego wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych High Season i Last Minute. sporządzona dla:

Analiza Cen Imprez Turystycznych High Season i Last Minute. sporządzona dla: Analiza Cen Imprez Turystycznych High Season i Last Minute sporządzona dla: Warszawa, 13 maja 2013 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 10.05.2013 data planowanego wyjazdu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Warszawa, 30 maja 2011. Wakacje 2011

RAPORT Warszawa, 30 maja 2011. Wakacje 2011 RAPORT Warszawa, 30 maja 2011 Wakacje 2011 Hiszpania, Włochy i, co ciekawe, Stany Zjednoczone to w tym roku najczęściej wybierane przez Polaków kierunki wakacyjne - wynika z badania przeprowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych ZIMA 2015/2016. sporządzona dla

Analiza Cen Imprez Turystycznych ZIMA 2015/2016. sporządzona dla Analiza Cen Imprez Turystycznych ZIMA 2015/2016 sporządzona dla Warszawa, 28 września 2015 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 24.09.2015 data planowanego wyjazdu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO 2015. sporządzona dla

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO 2015. sporządzona dla Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO 2015 sporządzona dla Warszawa, 07 września 2015 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 04.09.2015 data planowanego wyjazdu turystycznego:

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych ZIMA 2016/2017. sporządzona dla

Analiza Cen Imprez Turystycznych ZIMA 2016/2017. sporządzona dla Analiza Cen Imprez Turystycznych ZIMA 2016/2017 sporządzona dla Warszawa, 03 stycznia 2016 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 30.12.2016 data planowanego wyjazdu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych FERIE: ZIMA sporządzona dla:

Analiza Cen Imprez Turystycznych FERIE: ZIMA sporządzona dla: Analiza Cen Imprez Turystycznych FERIE: ZIMA 2015 sporządzona dla: Warszawa, 08 grudnia 2014 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 04.12.2014 data planowanego wyjazdu turystycznego:

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne wojaże Polaków, czyli gdzie szukać słońca na wakacjach. Raport z rynku usług turystycznych Czerwiec 2013

Zagraniczne wojaże Polaków, czyli gdzie szukać słońca na wakacjach. Raport z rynku usług turystycznych Czerwiec 2013 Zagraniczne wojaże Polaków, czyli gdzie szukać słońca na wakacjach Raport z rynku usług turystycznych Czerwiec 2013 Spis Treści: I. Wprowadzenie II. Kierunki III. Kiedy planujemy wakacje? IV. Wakacyjne

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych ZIMA 2015/2016. sporządzona dla

Analiza Cen Imprez Turystycznych ZIMA 2015/2016. sporządzona dla Analiza Cen Imprez Turystycznych ZIMA 2015/2016 sporządzona dla Warszawa, 07 grudnia 2015 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 04.12.2015 data planowanego wyjazdu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych High Season i Last Minute

Analiza Cen Imprez Turystycznych High Season i Last Minute Analiza Cen Imprez Turystycznych High Season i Last Minute Warszawa, 27 maja 2013 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 24.05.2013 data planowanego wyjazdu turystycznego HIGH

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO 2015. sporządzona dla

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO 2015. sporządzona dla Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO 2015 sporządzona dla Warszawa, 14 września 2015 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 10.09.2015 data planowanego wyjazdu turystycznego:

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute

Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute część 1: Ceny średnie (skrót: zawiera rynek i Wyspy Kanaryjskie) sporządzona dla: Warszawa, 08 kwietnia 2013 Analiza Cen Imprez Turystycznych Co zawiera raport?

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych. Last Minute

Analiza Cen Imprez Turystycznych. Last Minute Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute Warszawa, 9 września 2013 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 06.09.2013 data planowanego wyjazdu turystycznego LAST MINUTE:

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych ZIMA 2016/2017. sporządzona dla

Analiza Cen Imprez Turystycznych ZIMA 2016/2017. sporządzona dla Analiza Cen Imprez Turystycznych ZIMA 2016/2017 sporządzona dla Warszawa, 06 grudnia 2016 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 02.12.2016 data planowanego wyjazdu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych. Last Minute

Analiza Cen Imprez Turystycznych. Last Minute Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute Warszawa, 16 września 2013 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 13.09.2013 data planowanego wyjazdu turystycznego LAST MINUTE:

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO sporządzona dla

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO sporządzona dla Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO 2016 sporządzona dla Warszawa, 2 listopada 2015 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 29.10.2015 data planowanego wyjazdu turystycznego:

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO 2015. sporządzona dla

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO 2015. sporządzona dla Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO 2015 sporządzona dla Warszawa, 22 czerwca 2015 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 18.06.2015 data planowanego wyjazdu turystycznego:

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO sporządzona dla

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO sporządzona dla Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO 2016 sporządzona dla Warszawa, 16 listopada 2015 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 12.11.2015 data planowanego wyjazdu turystycznego:

Bardziej szczegółowo

Otwieramy okna Gdańsk, 24 października 2008

Otwieramy okna Gdańsk, 24 października 2008 Otwieramy okna Gdańsk, 24 października 2008 Fly.pl Internetowe biuro podróży Fly.pl to: technologia prawdziwe online, weryfikacja dostępności oferty online, ceny całkowite bez dopłat; wiedza, doświadczenie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot 17.08.2012 Bagaż w samolocie mały wielki kłopot Kupując bilet na samolot, zwykle nie zastanawiamy się nad tym, jakiej wielkości bagaż możemy przewieźć. Tymczasem każda linia lotnicza ma swoje limity. Największą

Bardziej szczegółowo

Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD

Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD Press release Do 2013 roku wartość polskiego rynku usług turystycznych sprzedawanych online sięgnie 1,7 mld USD Warszawa, Polska, 23 października 2012 r.: W 2011 roku 29 proc. usług turystycznych zostało

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych ZIMA 2016/2017. sporządzona dla

Analiza Cen Imprez Turystycznych ZIMA 2016/2017. sporządzona dla Analiza Cen Imprez Turystycznych ZIMA 2016/2017 sporządzona dla Warszawa, 16 stycznia 2016 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 13.01.2017 data planowanego wyjazdu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO 2015. sporządzona dla

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO 2015. sporządzona dla Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO 2015 sporządzona dla Warszawa, 17 sierpnia 2015 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 14.08.2015 data planowanego wyjazdu turystycznego:

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO sporządzona dla

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO sporządzona dla Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO 2015 sporządzona dla Warszawa, 31 sierpnia 2015 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 28.08.2015 data planowanego wyjazdu turystycznego:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE KIEDY? KIEDY? GDZIE? GOŚĆ SPECJALNY:

INFORMACJE OGÓLNE KIEDY? KIEDY? GDZIE? GOŚĆ SPECJALNY: INFORMACJE OGÓLNE Główny celem konferencji jest prezentacja możliwości eksportowych dla polskich producentów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz zapoznanie się z możliwościami uczestnictwa i rozwoju

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych ZIMA 2016/2017. sporządzona dla

Analiza Cen Imprez Turystycznych ZIMA 2016/2017. sporządzona dla Analiza Cen Imprez Turystycznych ZIMA 2016/2017 sporządzona dla Warszawa, 25 października 2016 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 21.10.2016 data planowanego wyjazdu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO sporządzona dla

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO sporządzona dla Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO 2015 sporządzona dla Warszawa, 24 sierpnia 2015 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 21.08.2015 data planowanego wyjazdu turystycznego:

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO sporządzona dla

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO sporządzona dla Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO 2015 sporządzona dla Warszawa, 16 marca 2015 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 12.03.2015 data planowanego wyjazdu turystycznego:

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych ZIMA 2015/2016. sporządzona dla

Analiza Cen Imprez Turystycznych ZIMA 2015/2016. sporządzona dla Analiza Cen Imprez Turystycznych ZIMA 2015/2016 sporządzona dla Warszawa, 18 stycznia 2016 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 15.01.2016 data planowanego wyjazdu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie Turystyki TURYSTYKA W POLSCE W OKRESIE KRYZYSU

Polskie Stowarzyszenie Turystyki TURYSTYKA W POLSCE W OKRESIE KRYZYSU Polskie Stowarzyszenie Turystyki TURYSTYKA W POLSCE W OKRESIE KRYZYSU Warszawa 2011 Turystyka w Polsce w okresie kryzysu RECENZJA NAUKOWA: prof. dr hab. Anna Nowakowska prof. dr hab. Janusz Zdebski REDAKCJA

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych

Analiza Cen Imprez Turystycznych Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute sporządzona dla: Warszawa, 26 sierpnia 2013 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 23.08.2013 data planowanego wyjazdu turystycznego

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO sporządzona dla

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO sporządzona dla Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO 2016 sporządzona dla Warszawa, 08 lutego 2016 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 05.02.2016 data planowanego wyjazdu turystycznego:

Bardziej szczegółowo

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Rok 2012 rynek w rozkwicie Liczba hoteli w Polsce szybko rośnie z każdym rokiem. Według danych GUS w 2012 r. było w Polsce 2014 hoteli, wobec

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO sporządzona dla

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO sporządzona dla Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO 2015 sporządzona dla Warszawa, 18 maja 2015 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 15.05.2015 data planowanego wyjazdu turystycznego: 03.08.2015

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA Największy turystyczny rynek świata 2013-560 milionów zagranicznych turystów w Europie (52 % udziału w światowej

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO sporządzona dla

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO sporządzona dla Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO 2016 sporządzona dla Warszawa, 23 maj 2016 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 20.05.2016 data planowanego wyjazdu turystycznego: 01.08.2016

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO sporządzona dla

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO sporządzona dla Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO 2016 sporządzona dla Warszawa, 21 marca 2016 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 18.03.2016 data planowanego wyjazdu turystycznego:

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO 2015. sporządzona dla

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO 2015. sporządzona dla Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO 2015 sporządzona dla Warszawa, 23 luty 2015 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 20.02.2015 data planowanego wyjazdu turystycznego: 03.08.2015

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO 2016. sporządzona dla

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO 2016. sporządzona dla Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO 2016 sporządzona dla Warszawa, 25 stycznia 2015 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 22.01.2016 data planowanego wyjazdu turystycznego:

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych. Last Minute

Analiza Cen Imprez Turystycznych. Last Minute Analiza Cen Imprez Turystycznych Last Minute Warszawa, 23 września 2013 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 20.09.2013 data planowanego wyjazdu turystycznego LAST MINUTE:

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO sporządzona dla

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO sporządzona dla Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO 2015 sporządzona dla Warszawa, 23 marca 2015 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 20.03.2015 data planowanego wyjazdu turystycznego:

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

kompozyt-expo www.kompozyty.krakow.pl Kraków,05-06 paêdziernika 2016 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych

kompozyt-expo www.kompozyty.krakow.pl Kraków,05-06 paêdziernika 2016 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych kompozyt-expo 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych Kraków,05-06 paêdziernika 2016 www.kompozyty.krakow.pl Najwa niejsze wydarzenie w bran y Mi dzynarodowe Targi Materiałów,

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

KWIECIEŃ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ KWIECIEŃ 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO 2015. sporządzona dla:

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO 2015. sporządzona dla: Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO 2015 sporządzona dla: Warszawa, 10 listopada 2014 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 07.11.2014 data planowanego wyjazdu turystycznego:

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO 2015. sporządzona dla

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO 2015. sporządzona dla Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO 2015 sporządzona dla Warszawa, 03 sierpnia 2015 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 31.07.2015 data planowanego wyjazdu turystycznego:

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie

Kontrakty terminowe na indeksy GPW pozostaje czwartym rynkiem w Europie Rynek instrumentów pochodnych GPW w I półroczu 2012 roku na tle Europy GPW utrzymuje czwartą pozycję w Europie pod względem wolumenu obrotów indeksowymi kontraktami terminowymi Kontrakty terminowe na indeksy

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku W 2014 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO 2015. sporządzona dla

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO 2015. sporządzona dla Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO 2015 sporządzona dla Warszawa, 08 czerwiec 2015 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 05.06.2015 data planowanego wyjazdu turystycznego:

Bardziej szczegółowo

1 z 6 2011-10-31 08:31

1 z 6 2011-10-31 08:31 1 z 6 2011-10-31 08:31 Wczasy nad morzem Strona główna ; Targi turystyczne Targi z udziałem NadMorze.pl w latach 2003-2011 r. "GTT 2011" 14. ie Targi Turystyczne 15-17 kwietnia 2011 r. ie Targi Turystyczne

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników na rynku lotniczym w pierwszym kwartale 2017 roku

Podsumowanie wyników na rynku lotniczym w pierwszym kwartale 2017 roku Podsumowanie wyników na rynku lotniczym w pierwszym kwartale 2017 roku W pierwszym kwartale 2017 roku na rynku obowiązywała kontynuacja pozytywnych trendów z poprzednich okresów. W pierwszych miesiącach

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Raport tygodniowy 06/2014

Raport tygodniowy 06/2014 Raport tygodniowy 06/2014 Źródłem danych jest system rezerwacyjny MerlinX. Dane zawarte w raporcie bazują na rezerwacjach dokonanych przez 2551 agentów. Liczba agentów spadła o 1,6% w stosunku do ubiegłego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych High Season i Last Minute. sporządzona dla:

Analiza Cen Imprez Turystycznych High Season i Last Minute. sporządzona dla: Analiza Cen Imprez Turystycznych High Season i Last Minute sporządzona dla: Warszawa, 22 kwietnia 2013 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 19.04.2013 data planowanego wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut Warszawa, 8 grudnia 2011 Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A.

Bardziej szczegółowo

Rynek wina Raport miesięczny Wine Advisors

Rynek wina Raport miesięczny Wine Advisors Rynek wina Raport miesięczny Wine Advisors 30 września 2012 2 Streszczenie Sygnalizowana w poprzednim raporcie poprawa nastrojów na rynku przełożyła się na zachowanie indeksu Liv-ex Fine Wine 50 trzykrotnie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 3. Na wniosek pracownika pracodawca mo e wyraziç zgod na przejazd w podró y samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nieb dàcym w asnoêcià pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych

MotoFocus.pl - to nowoczesne rozwiązania w badaniach marketingowych MotoFocus.pl - dział badania rynku i opinii MotoFocus.pl jest polską firmą badawczą specjalizującą się w badaniach rynku motoryzacyjnego. Już od blisko 10 lat przeprowadzamy badania marketingowe oraz sondaże

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO sporządzona dla

Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO sporządzona dla Analiza Cen Imprez Turystycznych LATO 2016 sporządzona dla Warszawa, 15 lutego 2016 Założenia dotyczące Analizy Cen Imprez Turystycznych Data Analizy: 12.02.2016 data planowanego wyjazdu turystycznego:

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Raport tygodniowy 25/2014

Raport tygodniowy 25/2014 Raport tygodniowy 25/2014 Źródłem danych jest system rezerwacyjny MerlinX. Dane zawarte w raporcie bazują na rezerwacjach dokonanych przez 2902 agentów. Liczba agentów spadła o 4,6% w stosunku do ubiegłego

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

1 [Organizator] 3 [Czas trwania Promocji] 4 [Uczestnicy] 5 [Zasady uczestnictwa w Promocji]

1 [Organizator] 3 [Czas trwania Promocji] 4 [Uczestnicy] 5 [Zasady uczestnictwa w Promocji] Regulamin promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2016 dogrywka 1 [Organizator] Organizatorem promocji Najtaniej w First Minute - Lato 2016 VI etap jest TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Raport tygodniowy 26/2014

Raport tygodniowy 26/2014 Raport tygodniowy 26/2014 Źródłem danych jest system rezerwacyjny MerlinX. Dane zawarte w raporcie bazują na rezerwacjach dokonanych przez 2917 agentów. Liczba agentów spadła o 4,5% w stosunku do ubiegłego

Bardziej szczegółowo