Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt"

Transkrypt

1 Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Lipiec 2006

2 Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Fundusz inwestycyjny prawa Wielkiego Księstwa Luksemburg utworzony jako fonds commun de placement z wieloma subfunduszami (Subfundusze) PROSPEKT DLA SUBFUNDUSZY Seria Equity: Legg Mason Global Equity Fund Legg Mason US Growth and Value Fund Legg Mason US Large Cap Growth Fund Legg Mason US Aggressive Growth Fund Legg Mason US Fundamental Value Fund Legg Mason US Fundamental Value Fund Legg Mason Europe (ex UK) Equity Fund Legg Mason Pan-Europe Equity Fund Legg Mason Japan Large Cap Fund Legg Mason Japan Small Cap Fund Legg Mason Asia Pacific (ex Japan) Fund Legg Mason Asia (ex Japan) Analyst Fund Legg Mason Greater China Equity Fund Legg Mason Emerging Markets Equity Fund oraz Seria Bond: Legg Mason Global BondFund Legg Mason Global (Unhedged) BondFund Legg Mason Global Corporate Bond Fund Legg Mason Global Convertibles Fund Legg Mason US$ Core Bond Fund Legg Mason Legg Mason US$ High Yield BondFund Legg Mason US$ Mortgage-Backed Securities Fund Legg Mason Euro Core Plus Bond Fund Legg Mason Euro Core Bond Fund Legg Mason Euro Limited Duration Bond Fund Seria Total Return: Legg Mason Total Return Fund Lipiec

3 WAŻNA INFORMACJA SŁOWA I WYRAŻENIA PISANE Z DUŻEJ LITERY ZOSTAŁY ZDEFINIOWANE W TREŚCI PROSPEKTU I/LUB W ROZDZIALE DEFINICJE ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA KOŃCU NINIEJSZEGO PROSPEKTU. PROSPEKT Członkowie Zarządu Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A., Spółki Zarządzającej, ( Zarząd ), których nazwiska znajdują się w Rozdziale Adresy niniejszego Prospektu, niniejszym przyjmują wspólną odpowiedzialność za informacje zawarte w niniejszym Prospekcie. Wedle najlepszej wiedzy i wiary Zarządu (który podjął wszelkie rozsądne działania w celu zapewnienia by tak było) informacje zawarte w niniejszym prospekcie są zgodne ze stanem faktycznym i nie pomijają jakichkolwiek danych, które mogłyby zmniejszyć wagę takich informacji. Stąd też, Zarząd przyjmuje na siebie odpowiednią odpowiedzialność. Prospekt został sporządzony w języku angielskim może zostać przetłumaczony na inne języki i tłumaczenia te będą zawierały taką samą informację jak Prospekt w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub niejasności związanych ze znaczeniem jakiegokolwiek słowa lub wyrażenia w tłumaczeniu, obowiązywać będzie tekst w języku angielskim. Wszelkie spory związane z Prospektem będą podlegać i zostaną zinterpretowane zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburg. FUNDUSZ W niniejszym Prospekcie opisano Legg Mason Gobal Funds FCP (Luxembourg) ( Fundusz ), będący funduszem inwestycyjnym (fonds commun de placement) utworzonym w Luksemburgu w dniu 24 czerwca 1988 zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburg. Fundusz stanowi fundusz z wydzielonymi subfunduszami ( Subfundusze ), reprezentującymi portfele aktywów. Do celu niniejszego Prospektu, stosownie do kontekstu, terminy Fundusz i Subfundusze będą oznaczać Spółkę Zarządzającą lub wyznaczone przez nią osoby działające w imieniu takiego Funduszu lub Subfunduszu. Każdy Subfundusz emituje Jednostki ( Jednostki ),które później są dzielone na indywidualne klasy ( Klasy ) uwzględniające odmienne postanowienia o subskrypcji i umorzeniu i/lub opłaty lub należności, którym podlegają, jak i inwestorów określonego rodzaju. Każda Klasa może emitować Jednostki o różnych uprawnieniach dystrybucyjnych ( Podklasy ) a wszystkie Jednostki każdej Podklasy mogą zostać udostępnione do subskrypcji w różnych walutach ( Waluty Ofertowe ) (patrz Załącznik I). Wszelkie odwołania do Subfunduszy będą stosownie do kontekstu obejmować wszelkie Klasy lub Podklasy należące do takiego Subfunduszu. Nie wszystkie Klasy i Podklasy będą dostępne we wszystkich systemach prawnych ani też od wszystkich Pośredników. Poza tym, mogą wystąpić ograniczenia w wyborze Walut Ofertowych. Dalsze informacje dotyczące struktury prawnej Funduszu znajdują się w Rozdziale Informacje o Funduszu i Zarządzaniu. Dalsze informacje dotyczące opłat związanych z subskrypcją, konwersją lub umorzeniem znajdują się w rozdziałach Inwestycje w Fundusz oraz Opłaty i Koszty. Posiadacze jednostek i potencjalni inwestorzy mogą uzyskać wszelkie wymagane informacje o opłatach związanych z zawieranymi transakcjami od Spółki Zarządzającej oraz Pośredników lub od Administratora, Agenta Transferowego i Rejestratora. Portfel aktywów każdego Subfunduszu będzie tworzony zgodnie z celem inwestycyjnym i polityką każdego z Subfunduszy. Na datę niniejszego Prospektu Spółka Zarządzająca określiła trzy rodzaje serii inwestycyjnych ( Serie ), każda przeznaczona dla innych potrzeb inwestorów: Seria Funduszy Akcyjnych oferująca różne możliwości inwestowania na rynkach kapitałowych, oraz Seria Funduszy Papierów Dłużnych oferującą możliwości inwestowania na rynkach obligacji. Seria Total Return dąży do uzyskania całkowitej stopy zwrotu poprzez oferowanie możliwości inwestycyjnych w instrumenty o stałej stopie procentowej. Seria Funduszy Akcyjnych składa się z 13 Subfunduszy: Fundusz Legg Mason Global Equity Fund - Fundusz Globalny 3

4 Fundusz Legg Mason US Growth and Value Fund Fundusz Legg Mason US Large Cap Growth Fund Fundusz Legg Mason US Aggressive Growth Fund Fundusz Legg Mason US Fundamental Value Fund Fundusz Legg Mason Europe (ex UK) Equity Fund Fundusz Legg Mason Pan-Europe Equity Fund Fundusz Legg Mason Japan Large Cap Fund Fundusz Legg Mason Japan Small Cap Fund Fundusz Legg Mason Asia Pacific (ex Japan) Fund Fundusz Legg Mason Asia (ex Japan) Analyst Fund Fundusz Legg Mason Greater China Equity Fund Fundusz Legg Mason Emerging Markets Equity Fund Seria Funduszy Papierów Dłużnych składa się z 10 Subfunduszy: Fundusz Legg Mason Global Bond Fund Fundusz Legg Mason Global (Unhedged) Bond Fund Fundusz Legg Mason Global Corporate Bond Fund Fundusz Legg Mason Global Convertibles Fund Fundusz Legg Mason US$ Core Bond Fund Fundusz Legg Mason US$ High Yield Bond Fund Fundusz Legg Mason US$ Mortgage-Backed Securities Fund Fundusz Legg Mason Euro Core Plus Bond Fund Fundusz Legg Mason Euro Core Bond Fund Fundusz Legg Mason Euro Limited Duration Bond Fund Seria Total Return składa się z 1 Subfunduszu: Fundusz Legg Mason Total Return Fund Cel inwestycyjny oraz polityka każdego z powyższych Subfunduszy zostały określone w niniejszym Prospekcie. Zarząd może w dowolnym czasie zadecydować o utworzeniu dodatkowych Subfunduszy lub o likwidacji każdego z Subfunduszy. Cel inwestycyjny oraz polityka każdego dodatkowego Subfunduszu utworzonego przez Spółkę Zarządzającą mogą zostać określone w odrębnym suplemencie do Prospektu, opublikowanego w związku z takim Subfunduszem lub w dokumencie publikowanym w związku z takim Subfunduszem i zawierającym informacje szczegółowe dotyczące takiego Subfunduszu oraz stanowiące część i interpretowane zgodnie z niniejszym Prospektem ( Suplement ). ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA Potencjalni inwestorzy powinni dokładnie zaznajomić się z treścią niniejszego Prospektu oraz skonsultować się ze swoimi doradcami prawnymi, podatkowymi i finansowymi w związku z (i) przepisami prawa obowiązującymi w ich własnym kraju w związku z nabywaniem, posiadaniem, umarzaniem lub zbywaniem Jednostek; (ii) wszelkimi ograniczeniami walutowymi, jakim podlegają w własnym krajach w związku z nabywaniem, posiadaniem, umarzaniem lub zbywaniem Jednostek; oraz (iii) konsekwencjami prawnymi, podatkowymi, finansowymi i innymi w związku ze subskrypcją, nabywaniem, posiadaniem, umarzaniem lub zbywaniem Jednostek. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści niniejszego Prospektu, potencjalni inwestorzy powinni skorzystać z porady swoich doradców prawnych, podatkowych i finansowych. OGRANICZENIA W DYSTRYBUCJI I SPRZEDAŻY Dystrybucja Prospektu oraz oferta lub zakup Jednostek mogą być przedmiotem ograniczeń obowiązujących w określonych systemach prawnych. Żadna osoba otrzymująca kopie tego Prospektu w jakimkolwiek takim systemie prawnym nie może traktować niniejszego Prospektu jako zaproszenia do subskrypcji Jednostek chyba, że takie zaproszenie mogłoby zostać złożone zgodnie z prawem w takim systemie prawnym bez konieczności wykonania jakiejkolwiek rejestracji lub spełnienia innych wymagań prawnych. 4

5 Jednostki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych Stanów Zjednoczonych Ameryki (ze zmianami) ( Ustawa 1933 ) lub ustawami o papierach wartościowych jakiegokolwiek Stanu Stanów Zjednoczonych. Jednostki nie mogą być oferowane, sprzedawane lub dostarczane bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ich terytoriach lub posiadłościach lub w jakimkolwiek stanie lub w Dystrykcie Kolumbii ( Stany Zjednoczone ) ani na rachunek lub na korzyść jakiejkolwiek Osoby USA. Każda ponowna oferta lub odsprzedaż Jednostek w Stanach Zjednoczonych lub dla Osób USA może stanowić naruszenie prawa USA. Wnioskodawcy na Jednostki będą musieli zaświadczyć, że nie są Osobami USA (patrz rozdział Definicje). Fundusz nie zostanie zarejestrowany zgodnie z Ustawą o Spółkach Inwestycyjnych Stanów Zjednoczonych z 1940 r., z późniejszymi zmianami ( Ustawa 1940 ). Posiadacze Jednostek są zobowiązani do poinformowania Spółki Zarządzającej o wszelkich zmianach swojego statusu osoby niebędącej Osobą USA. POLEGANIE NA PROSPEKCIE Jednostki dowolnego Subfunduszu opisanego w niniejszym Prospekcie są oferowane wyłącznie na zasadzie informacji zawartych w niniejszym Prospekcie i (jeżeli będzie to dotyczyć), każdego Suplementu, Prospektu Skróconego (który obejmuje dane historyczne wyników uzyskanych przez Subfundusze) oraz najnowszych zrewidowanych sprawozdań rocznych oraz wszelkich późniejszych raportach półrocznych Funduszu. Wszelkie dalsze informacje lub oświadczenia lub oświadczenia złożone przez jakiegokolwiek dealera, brokera lub inną osobę nie powinny być uwzględniane i w związku z tym nie należy na nich polegać. Żadna osoba nie została upoważniona do udzielania jakichkolwiek informacji ani składania jakichkolwiek oświadczeń w związku z oferowaniem Jednostek poza zawartymi w niniejszym Prospekcie, Skróconym Prospekcie i (odpowiednio) jakimkolwiek Suplemencie oraz w kolejnych sprawozdaniach półrocznych lub rocznych takiego Funduszu, a przy ich złożeniu, jakakolwiek taka informacja lub oświadczenia nie zostaną uznane za zatwierdzone przez Zarząd, Spółkę Zarządzającą, Dyrektora Inwestycyjnego, Bank Powierniczy lub Administratora. Oświadczenia zawarte w niniejszym Prospekcie oparto na przepisach prawa i praktyce aktualnie obowiązującej w Luksemburgu w dacie emisji niniejszego Prospektu i mogą podlegać zmianie. Doręczenie niniejszego Prospektu lub emisja Jednostek w żadnych okolicznościach nie będą tworzyć ani implikować ani konstruować jakiegokolwiek oświadczenia, że sprawy Funduszu nie uległy zmianie od daty ich wykonania. Potencjalni inwestorzy mogą na żądanie uzyskać w siedzibie Spółki Zarządzającej bezpłatnie kopie Prospektu, Skróconego Prospektu, Regulaminu Zarządzania, sprawozdania roczne i półroczne oraz umowy Spółki Zarządzającej (patrz adresy w rozdziale Adresy). W dniu 1 grudnia 2005 r. Citigroup Inc. sprzedała na rzecz Legg Mason, Inc. przeważającą większość swojej globalnej działalności w zakresie zarządzania aktywami. W ramach umowy licencji zawartej pomiędzy Citigroup Inc. a Legg Mason Inc., nazwa Funduszu oraz nazwy Subfunduszy, a także wszystkie logo i znaki towarowe związane z Citigroup lub jakikolwiek jej podmiotów powiązanych ( Znaki Citi ) są używane przez Legg Mason, Inc na podstawie licencji. Legg Mason, Inc. oraz jej podmioty powiązane, w tym Spółka Smith Barney Fund Management LLC nie są podmiotami powiązanymi z Citigroup, a Citigroup i jej podmioty powiązane nie zarządzają aktywami Funduszu. Wszystkie Znaki Citi są własnością Citigroup i udzielono licencji na ich użytkowanie przez określony okres czasu. RYZYKO INWESTYCYJNE Inwestowanie w dowolny Subfundusz niesie ze sobą ryzyko, które jest różne dla różnych Subfunduszy. Wartość Jednostek i uzyskiwane dochody mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu i inwestorzy mogą nie odzyskać zainwestowanych środków. Konieczne do uwzględnienia przez inwestora czynniki ryzyka inwestycyjnego zostały wyszczególnione w rozdziale Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka. Fundusz nie stanowi zobowiązania i nie jest gwarantowany przez grupę Legg Mason lub jakąkolwiek firmę zależną lub powiązaną Legg Mason. 5

6 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ STRONA Adresy... 6 Cele i Polityka Inwestycyjna... 6 Ograniczenia Inwestycyjne Techniki Inwestycyjne Proces Zarządzania Ryzykiem Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka Zasady Kredytowania Inwestowanie w Fundusz Polityka Dystrybucyjna Opłaty i Koszty Konflikty Interesów Wartość Aktywów Netto Tymczasowe Zawieszenie Transakcji Opodatkowanie Informacje o Funduszu i Zarządzaniu Funduszem Segregacja Aktywów i Pasywów oraz Pooling Postanowienia Ogólne Definicje Załączniki ADRESY Spółka Zarządzająca Bank Powierniczy, Administrator, Agent Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Transferowy i Rejestrator 5, rue Jean Monnet Citibank International plc (Luxembourg Branch) L-1025 Luxembourg 31, Z.A. Bourmicht Rejestr handlowy: Luxembourg B L-8070 Bertrange Wlk. Księstwo Luksemburg Zarząd Spółki Zarządzającej Przewodniczący Jay Gerken Rewident PricewaterhouseCoopers SàRL 400 Route d Esch L-1471 Luxembourg Członkowie Zarządu: Simon P. Airey, Konsultant John Alldis, Członek Zarządu Philip W. Heston, Konsultant Ursula Schliessler, Członek Zarządu CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA Fundusz został utworzony w celu inwestowania w Zbywalne Papiery Wartościowe i/lub w inne płynne aktywa finansowe zgodnie z Dyrektywą Rady Unii Europejskiej 85/611/EEC (z późniejszymi zmianami) stosującą się do Przedsięwzięć w zakresie zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe ( UCITS ) wdrożoną w prawie Luksemburga w Części I Ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o Przedsięwzięciach w Zakresie Zbiorowych Inwestycji ( Ustawa 2002 ). Do celów tego Prospektu powołanie się na kraje członkowskie Unii Europejskiej będzie uznane za obejmujące kraje członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym Norwegię, Lichtenstein i Islandię. Subfundusze inwestują przede wszystkim w Zbywalne Papiery Wartościowe i/lub w inne płynne aktywa finansowe notowane na giełdach papierów wartościowych lub na innych Rynkach Regulowanych (patrz Definicje) zgodnie z ograniczeniami 6

7 wyszczególnionymi w rozdziale Ograniczenia Inwestycyjne, zgodnie z limitami określonymi w niniejszym Prospekcie. Poza tym, Subfundusze mogą do celów skutecznego zarządzania portfelem oraz w celu ochrony przed ryzykiem rynkowym i walutowym oraz w dowolnym celu określonym w celach i polityce odpowiedniego Subfunduszu stosować techniki inwestycyjne oraz instrumenty wskazane w rozdziale Techniki Inwestycyjne. Cele i polityka inwestycyjna Subfunduszy zostały szczegółowo opisane poniżej. Jeżeli Zarząd zadecyduje o dokonaniu jakichkolwiek istotnych zmian w polityce inwestycyjnej danego Subfunduszu odpowiedni Posiadacze Jednostek zostaną poinformowani o zmianach z wyprzedzeniem i, jeżeli podejmą stosowną decyzje, będą oni mogli złożyć wniosek o bezpłatne umorzenie swoich Jednostek w takim Subfunduszu (za wyjątkiem zakresu określonego w Uwagi dla Posiadaczy Jednostek) po odpowiedniej Wartości Aktywów Netto. W odniesieniu do niektórych Klas może stosować się opłata CDSC. Niżej opisana polityka inwestycyjna określonych Subfunduszy dotyczy inwestycji w różne rejony geograficzne, kraje, branże gospodarcze i/lub kategorie emitentów papierów wartościowych, ale warunki rynkowe mogą okresami powodować, że inwestowanie określonego Subfunduszu we wszystkich krajach, branżach gospodarczych lub kategoriach emitentów powoływanych w jego polityce inwestycyjnej nie będzie właściwe. Nie ma pewności czy Subfundusze będą pomyślnie realizować pożądane wyniki założonych celów inwestycyjnych. Seria Funduszy Akcyjnych Inwestor w Subfundusze Serii Akcyjnej poszukuje długoterminowego zysku kapitałowego w okresie horyzontu średnio- i długo-okresowego, zwykle trwającego pięć lat lub więcej. Przy dążeniu do zysków w dłuższym terminie, taka osoba godzi się z potencjalnie dużą wielkością zmienności cen. 1. Legg Mason Global Equity Fund Ten Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje spółek mających siedzibę i notowanych na dowolnym Rynku Regulowanym w dowolnym kraju na świecie. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje zwykłe, akcje preferowane oraz papiery wartościowe konwertowalne na akcje zwykłe spółek mających siedzibę na szeregu rynkach, zarówno rozwiniętych jak i rozwijających się, i jest zdywersyfikowany na wiele różnych branż. Subfundusz będzie inwestować przede wszystkim w spółki mające siedzibę na rynkach rozwiniętych, takich jak Kraje OECD (patrz Definicje oraz rozdział Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka niniejszego Prospektu i, w szczególności punkty zatytułowane Zagraniczne papiery wartościowe - rynki rozwijające się oraz Europa Środkowa i Wschodnia - Rosja ). Chociaż na Dyrektora Inwestycyjnego nie nakłada się żadnych ograniczeń w odniesieniu do kapitalizacji, Subfundusz będzie dążyć do inwestowania przede wszystkim w większe, dojrzałe spółki. Chociaż ten Subfundusz będzie inwestować przynajmniej 70% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto (patrz Definicje) w akcje zwykle i preferowane spółek mających siedzibę na całym świecie, Dyrektor Inwestycyjny może inwestować pozostałą część Aktywów Niepieniężnych (na zasadzie uzupełniającej) w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu Klasy Inwestycyjnej (patrz Definicje) oraz w konwertowalne i niekonwertowalne dłużne papiery wartościowe. 2. Legg Mason US Growth and Value Fund Ten Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje spółek mających siedzibę w USA i notowanych albo na Regulowanym Rynku USA lub na Regulowanym Rynku Kraju OECD. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje zwykłe, akcje preferowane oraz papiery wartościowe konwertowalne na akcje zwykłe, spółek w szerokiej gamie branżowej. Przy doborze akcji dla tego Subfunduszu Dyrektor Inwestycyjny dąży do aprecjacji kapitału zarówno poprzez niedowartościowane i mające potencjał wzrostowy papiery wartościowe (patrz punkty Inwestowanie w Wartość oraz Wzrostowe Papiery Wartościowe w rozdziale Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka). Ten Subfundusz inwestuje generalnie w papiery wartościowe dużych, dobrze znanych spółek, ale może również zainwestować część swoich aktywów w papiery wartościowe spółek małych i średniej wielkości. 7

8 Chociaż ten Subfundusz będzie inwestować przynajmniej 70% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w akcje zwykle i preferowane spółek mających siedzibę w USA, o różnej kapitalizacji rynkowej, Dyrektor Inwestycyjny może inwestować pozostałą część Aktywów Niepieniężnych (na zasadzie uzupełniającej) w kapitałowe papiery wartościowe poza USA, w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu Klasy Inwestycyjnej oraz w konwertowalne i niekonwertowalne dłużne papiery wartościowe. 3. Legg Mason US Large Cap Growth Fund Ten Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje spółek mających siedzibę w USA i uznanych przez Dyrektora Inwestycyjnego Subfunduszu za mające atrakcyjne możliwości wzrostu (patrz punkt Wzrostowe Papiery Wartościowe w rozdziale Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka). Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje zwykłe, akcje preferowane oraz papiery wartościowe konwertowalne na akcje zwykłe, spółek w szerokiej gamie branżowej, spółek mających siedzibę USA i notowanych albo na Regulowanym Rynku USA lub na Regulowanym Rynku Kraju OECD. Ten Subfundusz inwestuje przynajmniej 70% swoich Aktywów Niepieniężnych w akcje zwykłe, akcje preferowane i papiery wartościowe konwertowalne w akcje zwykłe spółek w szerokiej gamie branż, mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych i notowanych Na Rynku Regulowanym USA lub Rynku Regulowanym Kraju OECD. Subfundusz będzie inwestować przynajmniej 70% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w spółki o kapitalizacji rynkowej wyższej niż najmniejsza spółka w Indeksie Russel 1000 w chwili nabycia odpowiednego papieru wartościowego. Po nabyciu papieru wartościowego, Subfundusz może posiadać taki udział niezależnie od zmian w kapitalizacji rynkowej emitenta lub najmniejszej spółki w Indeksie Russel Subfundusz może inwestować do 30% swoich swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w kapitałowe papiery wartościowe poza USA, w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu Klasy Inwestycyjnej oraz w konwertowalne i niekonwertowalne dłużne papiery wartościowe, w tym w papiery wartościowe firm małych i średniej wielkości (patrz punkt Mniejsze spółki w rozdziale Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka).. 4. Legg Mason US Aggressive Growth Fund Ten Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje spółek mających siedzibę w USA i uznanych przez Dyrektora Inwestycyjnego Subfunduszu za przechodzące lub mające w przyszłości przejść okres wzrostu zysków przekraczający średni wzrost zysków spółek stanowiących Indeks S&P 500 (patrz punkt Wzrostowe Papiery Wartościowe w rozdziale Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka). Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje zwykłe, akcje preferowane oraz papiery wartościowe konwertowalne na akcje zwykłe, spółek w szerokiej gamie branżowej, mających siedzibę USA i notowanych albo na Regulowanym Rynku USA lub na Regulowanym Rynku Kraju OECD. Ten Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe dużych, dobrze znanych spółek, ale ponieważ wyższe stopy wzrostu zysków są często osiągane przez spółki mniejsze i średniej wielkości, znaczącą część aktywów tego Subfunduszu jest inwestowana w papiery wartościowe takich spółek (patrz punkt Mniejsze spółki w rozdziale Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka). Chociaż ten Subfundusz będzie inwestować przynajmniej 70% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w akcje zwykle i preferowane spółek mających siedzibę w USA uznanych za oferujące wzrost zysków powyżej przeciętnej i różniących się kapitalizacją rynkową, to Dyrektor Inwestycyjny może inwestować pozostałą część Aktywów Niepieniężnych (na zasadzie uzupełniającej) w kapitałowe papiery wartościowe poza USA, w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu Klasy Inwestycyjnej oraz w konwertowalne i niekonwertowalne dłużne papiery wartościowe. 5. Legg Mason US Fundamental Value Fund Ten Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje spółek mających siedzibę USA i uznanych przez Dyrektora Inwestycyjnego Subfunduszu za niedowartościowane (emitenci papierów wartościowych wycenionych poniżej ich rzeczywistej wartości), ale uważane za mające dobre możliwości gospodarcze w dłuższym okresie czasu (patrz punkt Inwestowanie w Wartość w rozdziale Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka). Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje zwykłe, akcje preferowane oraz papiery wartościowe konwertowalne na akcje zwykłe, spółek mających siedzibę USA i notowanych albo na Regulowanym Rynku USA lub na 8

9 Regulowanym Rynku Kraju OECD. Ten Subfundusz inwestuje generalnie w papiery wartościowe dużych, dobrze znanych spółek, ale może również zainwestować część swoich aktywów w papiery wartościowe spółek małych i średniej wielkości, jeżeli Dyrektor Inwestycyjny uzna, że mniejsze spółki oferują bardziej atrakcyjne możliwości wyceny (patrz punkt Mniejsze spółki w rozdziale Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka). Chociaż ten Subfundusz będzie inwestować przynajmniej 70% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w akcje zwykle i preferowane spółek mających siedzibę w USA uznanych za niedowartościowane, to Dyrektor Inwestycyjny może inwestować pozostałą część Aktywów Niepieniężnych (na zasadzie uzupełniającej) w kapitałowe papiery wartościowe poza USA, w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu Klasy Inwestycyjnej oraz w konwertowalne i niekonwertowalne dłużne papiery wartościowe. 6. Legg Mason Europe (ex UK) Equity Fund Ten Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje spółek Europy Kontynentalnej. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje zwykłe, akcje preferowane oraz papiery wartościowe konwertowalne spółek mających siedzibę (i notowanych na Rynku Regulowanym w) szerokiej gamie Krajów OECD Europy Kontynentalnej (poza Wielką Brytanią) (patrz rozdział Definicje) w szerokiej gamie branż. Dyrektor Inwestycyjny może wybierać akcje z krajów Strefy Euro (patrz rozdział Definicje) oraz z poza tej strefy, w tym między innymi w Szwajcarii, Danii, Norwegii i Szwecji. Dyrektor Inwestycyjny Subfunduszu może również kupować akcje w spółkach Rozwijających się Krajów Europy (patrz rozdział Definicje oraz rozdział Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka tego prospektu, w szczególności punkty zatytułowane Zagraniczne papiery wartościowe - rynki rozwijające się oraz Europa Środkowa i Wschodnia - Rosja ). Na Dyrektora Inwestycyjnego nie nakłada się żadnych ograniczeń kapitalizacyjnych. Chociaż ten Subfundusz będzie inwestować przynajmniej 70% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w akcje zwykle i preferowane spółek mających siedzibę w Kontynentalnej Europie (poza Wielką Brytanią), to Dyrektor Inwestycyjny może inwestować pozostałą część Aktywów Niepieniężnych (na zasadzie uzupełniającej) w kapitałowe papiery wartościowe poza Europą Kontynentalną, w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu Klasy Inwestycyjnej oraz w konwertowalne i niekonwertowalne dłużne papiery wartościowe. 7. Legg Mason Pan-Europe Equity Fund Ten Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje spółek Europy. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje zwykłe, akcje preferowane oraz papiery wartościowe konwertowalne spółek mających siedzibę (i notowanych na Rynku Regulowanym) w szerokiej gamie Krajów OECD Europy (Kontynentalnej i Wlk. Brytanii) w szerokiej gamie branż. Dyrektor Inwestycyjny może wybierać akcje z krajów Strefy Euro (patrz rozdział Definicje) oraz z poza tej strefy, w tym między innymi w Szwajcarii, Danii, Norwegii i Szwecji. Dyrektor Inwestycyjny Subfunduszu może również kupować akcje w spółkach Rozwijających się Krajów Europy (patrz rozdział Definicje oraz rozdział Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka tego Prospektu, w szczególności punkty zatytułowane Zagraniczne papiery wartościowe - rynki rozwijające się oraz Europa Środkowa i Wschodnia - Rosja ). Na Dyrektora Inwestycyjnego nie nakłada żadnych ograniczeń kapitałowych. Chociaż ten Subfundusz będzie inwestować przynajmniej 70% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w akcje zwykle i preferowane spółek mających siedzibę w Europie, to Dyrektor Inwestycyjny może inwestować pozostałą część Aktywów Niepieniężnych (na zasadzie uzupełniającej) w kapitałowe papiery wartościowe poza Europą, w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu Klasy Inwestycyjnej oraz w konwertowalne i niekonwertowalne dłużne papiery wartościowe. 8. Legg Mason Japan Large Cap Fund Ten Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje spółek japońskich, uważanych przez Dyrektora Inwestycyjnego Subfunduszu za mające korzystne możliwości wzrostu. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje zwykłe, akcje preferowane oraz papiery wartościowe konwertowalne na akcje zwykłe, spółek w szerokiej gamie branżowej, mających siedzibę Japonii i notowanych na uznanym japońskim Rynku Regulowanym. Dyrektor Inwestycyjny rozwija strukturę inwestowania w spółki japońskie o dużej kapitalizacji stosując dobór oparty na 9

10 kapitalizacji rynkowej i płynności. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w spółki spełniające warunki utworzonej struktury. Subfundusz będzie inwestować przynajmniej 70% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w akcje zwykle i preferowane spółek japońskich o dużej kapitalizacji wyższej niż najmniejsza spółka w Indeksie SM MSCI Japan w chwili nabycia odpowiedniego papieru wartościowego. Po nabyciu papieru wartościowego, Subfundusz może posiadać taki udział niezależnie od zmian w kapitalizacji rynkowej emitenta lub najmniejszej spółki w Indeksie SM MSCI Japan. Dyrektor Inwestycyjny może inwestować pozostałą część Aktywów Niepieniężnych (na zasadzie uzupełniającej) w kapitałowe papiery wartościowe poza Japonią, w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu Klasy Inwestycyjnej oraz w konwertowalne i niekonwertowalne dłużne papiery wartościowe. 9. Legg Mason Japan Small Cap Fund Ten Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje mniejszych, rozwijających się spółek japońskich, dopuszczonych do obrotu na japońskim rynku transakcji bezpośrednich ( OTC ). Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje zwykłe, akcje preferowane oraz papiery wartościowe konwertowalne na akcje zwykłe, mniejszych, mniej dojrzałych spółek, które według Dyrektora Inwestycyjnego mają silny potencjał wzrostowy, mających siedzibę w Japonii i notowanych na uznanym japońskim Rynku Regulowanym. Subfundusz będzie inwestować przynajmniej 70% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w akcje zwykle i preferowane mniejszych, rozwijających się spółek japońskich o kapitalizacji niższej niż najwieksza spółka w Indeksie Russell/Nomura Small Cap w chwili nabycia odpowiedniego papieru wartościowego. Po nabyciu papieru wartościowego, Subfundusz może posiadać taki udział niezależnie od zmian w kapitalizacji rynkowej emitenta lub największej spółki w Indeksie SM Russell/Nomura Small Cap. Dyrektor Inwestycyjny może inwestować pozostałą część Aktywów Niepieniężnych (na zasadzie uzupełniającej) w kapitałowe papiery wartościowe poza Japonią, w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu Klasy Inwestycyjnej oraz w konwertowalne i niekonwertowalne dłużne papiery wartościowe. 10. Legg Mason Asia Pacific (ex Japan) Fund Ten Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje w całym Regionie Azji i Pacyfiku, z wyłączeniem Japonii (patrz Definicje). Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje zwykłe, akcje preferowane oraz papiery wartościowe konwertowalne na akcje zwykłe spółek mających siedzibę i notowanych na Rynkach Regulowanych Regionu Azji i Pacyfiku, z wyłączeniem Japonii, w szeregu branżach. Dyrektor Inwestycyjny może wybierać spółek mających siedzibę w Rozwiniętych Krajach Rejonu Azji/Pacyfiku (patrz Definicje) oraz Rozwijających się Krajach Azji/Pacyfiku (patrz Definicje). Na Dyrektora Inwestycyjnego nie nakłada żadnych ograniczeń kapitałowych. Chociaż ten Subfundusz będzie inwestować przynajmniej 70% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w akcje zwykle i preferowane spółek mających siedzibę Regionie Azji i Pacyfiku, z wyłączeniem Japonii, to Dyrektor Inwestycyjny może inwestować pozostałą część Aktywów Niepieniężnych (na zasadzie uzupełniającej) w kapitałowe papiery wartościowe poza tym regionem, w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu Klasy Inwestycyjnej oraz w konwertowalne i niekonwertowalne dłużne papiery wartościowe. 11. Legg Mason Asia (ex Japan) Analyst Fund Ten Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje w całym Regionie Azji i Pacyfiku, z wyłączeniem Japonii (patrz Definicje). Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje zwykłe, akcje preferowane oraz papiery wartościowe konwertowalne na akcje zwykłe spółek mających siedzibę i notowanych na Rynkach Regulowanych Regionu Azji i Pacyfiku, z wyłączeniem Japonii, w szeregu branżach. (Patrz Definicje oraz rozdział Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka w Prospekcie, szczególnie sekcję Zagraniczne Papiery Wartościowe: Rynki Rozwijające się ) Dyrektor Inwestycyjny inwestować do 30% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę poza Regionem, oraz w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu Klasy Inwestycyjnej oraz w konwertowalne i niekonwertowalne dłużne papiery wartościowe. Na Dyrektora Inwestycyjnego nie nakłada się żadnych ograniczeń w zakresie kapitalizacji. 10

Prospekt Skrócony. Legg Mason Managed Solutions SICAV. A Société d Investissement à Capital Variable prawa Wlk. Księstwa Luksemburg

Prospekt Skrócony. Legg Mason Managed Solutions SICAV. A Société d Investissement à Capital Variable prawa Wlk. Księstwa Luksemburg Prospekt Skrócony Legg Mason Managed Solutions SICAV A Société d Investissement à Capital Variable prawa Wlk. Księstwa Luksemburg Styczeń 2010 LEGG MASON MANAGED SOLUTUIONS SICAV ( Spółka ) PROSPEKT SKRÓCONY

Bardziej szczegółowo

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg Société d investissement à capital variable Luksemburg Prospekt emisyjny Lipiec 2010 Niniejszy Prospekt jest ważny wyłącznie wraz z załączonym ostatnim raportem rocznym i gdy ma to zastosowanie z niezbadanym

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Nierewidowane sprawozdanie półroczne na 30 września 2007 r.

Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Nierewidowane sprawozdanie półroczne na 30 września 2007 r. Global Funds FCP (Luxembourg) Nierewidowane sprawozdanie półroczne na 30 września 2007 r. Mgr Inż. Leszek Starski Tłumacz przysięgły języka angielskiego Numer upoważnienia TP/825/05 02-943 Warszawa ul.

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg)

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) (poprzednio CitiMoney FCP) Nierewidowane sprawozdanie półroczne na 30 września 2006 r. TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Legg Mason Global Money Funds FCP

Bardziej szczegółowo

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 HSBC PORTFOLIOS spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 SPIS TREŚCI WAŻNE INFORMACJE... 3 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS P R O S P E K T GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS Prospekt emisyjny Zezwala się na subskrypcję

Bardziej szczegółowo

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz STATUT KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą KBC DALEKOWSCHODNI Fundusz

Bardziej szczegółowo

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Schroder International Selection Fund Prospekt informacyjny. (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) luty 2015 r.

Schroder International Selection Fund Prospekt informacyjny. (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) luty 2015 r. Schroder International Selection Fund Prospekt informacyjny (otwarta spółka inwestycyjna z siedzibą w Luksemburgu) luty 2015 r. Polska Schroder International Selection Fund (otwarta spółka inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Prospekt. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu

Prospekt. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu Prospekt Nijszy prospekt jest ważny tylko z załączonym aneksem z lipca 2013 r. FIDELITY FUNDS Aneks do Prospektu z marca

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS PROSPEKT INFORMACYJNY SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZAREJESTROWANE W LUKSEMBURGU lipiec 2008 r. FRANKLIN TEMPLETON

Bardziej szczegółowo

investment FundS UPROSZCZONY PROSPeKT INFORMACYJNY listopad 2009 Société d investissement à capital variable zarejestrowane w Luksemburgu

investment FundS UPROSZCZONY PROSPeKT INFORMACYJNY listopad 2009 Société d investissement à capital variable zarejestrowane w Luksemburgu listopad 2009 UPROSZCZONY PROSPeKT INFORMACYJNY Société d investissement à capital variable zarejestrowane w Luksemburgu niniejszy uproszczony prospekt z listopada 2009 zachowuje ważność jedynie z załączonym

Bardziej szczegółowo

Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu. Prospekt

Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu. Prospekt Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu Prospekt WAŻNE INFORMACJE WAŻNE: W razie wystąpienia wątpliwości odnoś do treści nijszego Prospektu należy skontaktować

Bardziej szczegółowo

MiFID. Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna. Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A.

MiFID. Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna. Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A. MiFID Produkty Inwestycyjne Broszura Informacyjna Opis produktów inwestycyjnych dostępnych w Banku Handlowym S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 05 2. Produkty i usługi inwestycyjne objęte MiFID 07 a. Obligacje

Bardziej szczegółowo

SUPERFUND SICAV PROSPEKT EMISYJNY. Listopad 2012 r.

SUPERFUND SICAV PROSPEKT EMISYJNY. Listopad 2012 r. SUPERFUND SICAV Société d'investissement à capital variable PROSPEKT EMISYJNY Listopad 2012 r. Superfund Sicav jest funduszem parasolowym, składającym się z szeregu Subfunduszy. Subfundusze realizują tzw.

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony

Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka BZ WBK

Bardziej szczegółowo

23.800.000 0,01 EUR 7.100.000 0,01 EUR

23.800.000 0,01 EUR 7.100.000 0,01 EUR Niniejszy dokument jest tłumaczeniem prospektu sporządzonego przez spółkę AFI Europe N.V. z siedzibą w Amsterdamie ( Spółka ), który 18 listopada 2010 r. został zatwierdzony przez holenderski Urząd Regulacji

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data prospektu Prospekt Informacyjny Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu jest: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych. Oferujący

Bardziej szczegółowo

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu,

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu, STATUT SECUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INNEUTRAL 1. NAZWA I RODZAJ FUNDUSZU 1. Niniejszy Statut określa cele, sposób działania oraz organizację SECUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InNeutral,

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 12 00-950 Warszawa www.bosbank.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo