Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt"

Transkrypt

1 Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Lipiec 2006

2 Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Fundusz inwestycyjny prawa Wielkiego Księstwa Luksemburg utworzony jako fonds commun de placement z wieloma subfunduszami (Subfundusze) PROSPEKT DLA SUBFUNDUSZY Seria Equity: Legg Mason Global Equity Fund Legg Mason US Growth and Value Fund Legg Mason US Large Cap Growth Fund Legg Mason US Aggressive Growth Fund Legg Mason US Fundamental Value Fund Legg Mason US Fundamental Value Fund Legg Mason Europe (ex UK) Equity Fund Legg Mason Pan-Europe Equity Fund Legg Mason Japan Large Cap Fund Legg Mason Japan Small Cap Fund Legg Mason Asia Pacific (ex Japan) Fund Legg Mason Asia (ex Japan) Analyst Fund Legg Mason Greater China Equity Fund Legg Mason Emerging Markets Equity Fund oraz Seria Bond: Legg Mason Global BondFund Legg Mason Global (Unhedged) BondFund Legg Mason Global Corporate Bond Fund Legg Mason Global Convertibles Fund Legg Mason US$ Core Bond Fund Legg Mason Legg Mason US$ High Yield BondFund Legg Mason US$ Mortgage-Backed Securities Fund Legg Mason Euro Core Plus Bond Fund Legg Mason Euro Core Bond Fund Legg Mason Euro Limited Duration Bond Fund Seria Total Return: Legg Mason Total Return Fund Lipiec

3 WAŻNA INFORMACJA SŁOWA I WYRAŻENIA PISANE Z DUŻEJ LITERY ZOSTAŁY ZDEFINIOWANE W TREŚCI PROSPEKTU I/LUB W ROZDZIALE DEFINICJE ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA KOŃCU NINIEJSZEGO PROSPEKTU. PROSPEKT Członkowie Zarządu Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A., Spółki Zarządzającej, ( Zarząd ), których nazwiska znajdują się w Rozdziale Adresy niniejszego Prospektu, niniejszym przyjmują wspólną odpowiedzialność za informacje zawarte w niniejszym Prospekcie. Wedle najlepszej wiedzy i wiary Zarządu (który podjął wszelkie rozsądne działania w celu zapewnienia by tak było) informacje zawarte w niniejszym prospekcie są zgodne ze stanem faktycznym i nie pomijają jakichkolwiek danych, które mogłyby zmniejszyć wagę takich informacji. Stąd też, Zarząd przyjmuje na siebie odpowiednią odpowiedzialność. Prospekt został sporządzony w języku angielskim może zostać przetłumaczony na inne języki i tłumaczenia te będą zawierały taką samą informację jak Prospekt w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub niejasności związanych ze znaczeniem jakiegokolwiek słowa lub wyrażenia w tłumaczeniu, obowiązywać będzie tekst w języku angielskim. Wszelkie spory związane z Prospektem będą podlegać i zostaną zinterpretowane zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburg. FUNDUSZ W niniejszym Prospekcie opisano Legg Mason Gobal Funds FCP (Luxembourg) ( Fundusz ), będący funduszem inwestycyjnym (fonds commun de placement) utworzonym w Luksemburgu w dniu 24 czerwca 1988 zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburg. Fundusz stanowi fundusz z wydzielonymi subfunduszami ( Subfundusze ), reprezentującymi portfele aktywów. Do celu niniejszego Prospektu, stosownie do kontekstu, terminy Fundusz i Subfundusze będą oznaczać Spółkę Zarządzającą lub wyznaczone przez nią osoby działające w imieniu takiego Funduszu lub Subfunduszu. Każdy Subfundusz emituje Jednostki ( Jednostki ),które później są dzielone na indywidualne klasy ( Klasy ) uwzględniające odmienne postanowienia o subskrypcji i umorzeniu i/lub opłaty lub należności, którym podlegają, jak i inwestorów określonego rodzaju. Każda Klasa może emitować Jednostki o różnych uprawnieniach dystrybucyjnych ( Podklasy ) a wszystkie Jednostki każdej Podklasy mogą zostać udostępnione do subskrypcji w różnych walutach ( Waluty Ofertowe ) (patrz Załącznik I). Wszelkie odwołania do Subfunduszy będą stosownie do kontekstu obejmować wszelkie Klasy lub Podklasy należące do takiego Subfunduszu. Nie wszystkie Klasy i Podklasy będą dostępne we wszystkich systemach prawnych ani też od wszystkich Pośredników. Poza tym, mogą wystąpić ograniczenia w wyborze Walut Ofertowych. Dalsze informacje dotyczące struktury prawnej Funduszu znajdują się w Rozdziale Informacje o Funduszu i Zarządzaniu. Dalsze informacje dotyczące opłat związanych z subskrypcją, konwersją lub umorzeniem znajdują się w rozdziałach Inwestycje w Fundusz oraz Opłaty i Koszty. Posiadacze jednostek i potencjalni inwestorzy mogą uzyskać wszelkie wymagane informacje o opłatach związanych z zawieranymi transakcjami od Spółki Zarządzającej oraz Pośredników lub od Administratora, Agenta Transferowego i Rejestratora. Portfel aktywów każdego Subfunduszu będzie tworzony zgodnie z celem inwestycyjnym i polityką każdego z Subfunduszy. Na datę niniejszego Prospektu Spółka Zarządzająca określiła trzy rodzaje serii inwestycyjnych ( Serie ), każda przeznaczona dla innych potrzeb inwestorów: Seria Funduszy Akcyjnych oferująca różne możliwości inwestowania na rynkach kapitałowych, oraz Seria Funduszy Papierów Dłużnych oferującą możliwości inwestowania na rynkach obligacji. Seria Total Return dąży do uzyskania całkowitej stopy zwrotu poprzez oferowanie możliwości inwestycyjnych w instrumenty o stałej stopie procentowej. Seria Funduszy Akcyjnych składa się z 13 Subfunduszy: Fundusz Legg Mason Global Equity Fund - Fundusz Globalny 3

4 Fundusz Legg Mason US Growth and Value Fund Fundusz Legg Mason US Large Cap Growth Fund Fundusz Legg Mason US Aggressive Growth Fund Fundusz Legg Mason US Fundamental Value Fund Fundusz Legg Mason Europe (ex UK) Equity Fund Fundusz Legg Mason Pan-Europe Equity Fund Fundusz Legg Mason Japan Large Cap Fund Fundusz Legg Mason Japan Small Cap Fund Fundusz Legg Mason Asia Pacific (ex Japan) Fund Fundusz Legg Mason Asia (ex Japan) Analyst Fund Fundusz Legg Mason Greater China Equity Fund Fundusz Legg Mason Emerging Markets Equity Fund Seria Funduszy Papierów Dłużnych składa się z 10 Subfunduszy: Fundusz Legg Mason Global Bond Fund Fundusz Legg Mason Global (Unhedged) Bond Fund Fundusz Legg Mason Global Corporate Bond Fund Fundusz Legg Mason Global Convertibles Fund Fundusz Legg Mason US$ Core Bond Fund Fundusz Legg Mason US$ High Yield Bond Fund Fundusz Legg Mason US$ Mortgage-Backed Securities Fund Fundusz Legg Mason Euro Core Plus Bond Fund Fundusz Legg Mason Euro Core Bond Fund Fundusz Legg Mason Euro Limited Duration Bond Fund Seria Total Return składa się z 1 Subfunduszu: Fundusz Legg Mason Total Return Fund Cel inwestycyjny oraz polityka każdego z powyższych Subfunduszy zostały określone w niniejszym Prospekcie. Zarząd może w dowolnym czasie zadecydować o utworzeniu dodatkowych Subfunduszy lub o likwidacji każdego z Subfunduszy. Cel inwestycyjny oraz polityka każdego dodatkowego Subfunduszu utworzonego przez Spółkę Zarządzającą mogą zostać określone w odrębnym suplemencie do Prospektu, opublikowanego w związku z takim Subfunduszem lub w dokumencie publikowanym w związku z takim Subfunduszem i zawierającym informacje szczegółowe dotyczące takiego Subfunduszu oraz stanowiące część i interpretowane zgodnie z niniejszym Prospektem ( Suplement ). ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA Potencjalni inwestorzy powinni dokładnie zaznajomić się z treścią niniejszego Prospektu oraz skonsultować się ze swoimi doradcami prawnymi, podatkowymi i finansowymi w związku z (i) przepisami prawa obowiązującymi w ich własnym kraju w związku z nabywaniem, posiadaniem, umarzaniem lub zbywaniem Jednostek; (ii) wszelkimi ograniczeniami walutowymi, jakim podlegają w własnym krajach w związku z nabywaniem, posiadaniem, umarzaniem lub zbywaniem Jednostek; oraz (iii) konsekwencjami prawnymi, podatkowymi, finansowymi i innymi w związku ze subskrypcją, nabywaniem, posiadaniem, umarzaniem lub zbywaniem Jednostek. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści niniejszego Prospektu, potencjalni inwestorzy powinni skorzystać z porady swoich doradców prawnych, podatkowych i finansowych. OGRANICZENIA W DYSTRYBUCJI I SPRZEDAŻY Dystrybucja Prospektu oraz oferta lub zakup Jednostek mogą być przedmiotem ograniczeń obowiązujących w określonych systemach prawnych. Żadna osoba otrzymująca kopie tego Prospektu w jakimkolwiek takim systemie prawnym nie może traktować niniejszego Prospektu jako zaproszenia do subskrypcji Jednostek chyba, że takie zaproszenie mogłoby zostać złożone zgodnie z prawem w takim systemie prawnym bez konieczności wykonania jakiejkolwiek rejestracji lub spełnienia innych wymagań prawnych. 4

5 Jednostki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych Stanów Zjednoczonych Ameryki (ze zmianami) ( Ustawa 1933 ) lub ustawami o papierach wartościowych jakiegokolwiek Stanu Stanów Zjednoczonych. Jednostki nie mogą być oferowane, sprzedawane lub dostarczane bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ich terytoriach lub posiadłościach lub w jakimkolwiek stanie lub w Dystrykcie Kolumbii ( Stany Zjednoczone ) ani na rachunek lub na korzyść jakiejkolwiek Osoby USA. Każda ponowna oferta lub odsprzedaż Jednostek w Stanach Zjednoczonych lub dla Osób USA może stanowić naruszenie prawa USA. Wnioskodawcy na Jednostki będą musieli zaświadczyć, że nie są Osobami USA (patrz rozdział Definicje). Fundusz nie zostanie zarejestrowany zgodnie z Ustawą o Spółkach Inwestycyjnych Stanów Zjednoczonych z 1940 r., z późniejszymi zmianami ( Ustawa 1940 ). Posiadacze Jednostek są zobowiązani do poinformowania Spółki Zarządzającej o wszelkich zmianach swojego statusu osoby niebędącej Osobą USA. POLEGANIE NA PROSPEKCIE Jednostki dowolnego Subfunduszu opisanego w niniejszym Prospekcie są oferowane wyłącznie na zasadzie informacji zawartych w niniejszym Prospekcie i (jeżeli będzie to dotyczyć), każdego Suplementu, Prospektu Skróconego (który obejmuje dane historyczne wyników uzyskanych przez Subfundusze) oraz najnowszych zrewidowanych sprawozdań rocznych oraz wszelkich późniejszych raportach półrocznych Funduszu. Wszelkie dalsze informacje lub oświadczenia lub oświadczenia złożone przez jakiegokolwiek dealera, brokera lub inną osobę nie powinny być uwzględniane i w związku z tym nie należy na nich polegać. Żadna osoba nie została upoważniona do udzielania jakichkolwiek informacji ani składania jakichkolwiek oświadczeń w związku z oferowaniem Jednostek poza zawartymi w niniejszym Prospekcie, Skróconym Prospekcie i (odpowiednio) jakimkolwiek Suplemencie oraz w kolejnych sprawozdaniach półrocznych lub rocznych takiego Funduszu, a przy ich złożeniu, jakakolwiek taka informacja lub oświadczenia nie zostaną uznane za zatwierdzone przez Zarząd, Spółkę Zarządzającą, Dyrektora Inwestycyjnego, Bank Powierniczy lub Administratora. Oświadczenia zawarte w niniejszym Prospekcie oparto na przepisach prawa i praktyce aktualnie obowiązującej w Luksemburgu w dacie emisji niniejszego Prospektu i mogą podlegać zmianie. Doręczenie niniejszego Prospektu lub emisja Jednostek w żadnych okolicznościach nie będą tworzyć ani implikować ani konstruować jakiegokolwiek oświadczenia, że sprawy Funduszu nie uległy zmianie od daty ich wykonania. Potencjalni inwestorzy mogą na żądanie uzyskać w siedzibie Spółki Zarządzającej bezpłatnie kopie Prospektu, Skróconego Prospektu, Regulaminu Zarządzania, sprawozdania roczne i półroczne oraz umowy Spółki Zarządzającej (patrz adresy w rozdziale Adresy). W dniu 1 grudnia 2005 r. Citigroup Inc. sprzedała na rzecz Legg Mason, Inc. przeważającą większość swojej globalnej działalności w zakresie zarządzania aktywami. W ramach umowy licencji zawartej pomiędzy Citigroup Inc. a Legg Mason Inc., nazwa Funduszu oraz nazwy Subfunduszy, a także wszystkie logo i znaki towarowe związane z Citigroup lub jakikolwiek jej podmiotów powiązanych ( Znaki Citi ) są używane przez Legg Mason, Inc na podstawie licencji. Legg Mason, Inc. oraz jej podmioty powiązane, w tym Spółka Smith Barney Fund Management LLC nie są podmiotami powiązanymi z Citigroup, a Citigroup i jej podmioty powiązane nie zarządzają aktywami Funduszu. Wszystkie Znaki Citi są własnością Citigroup i udzielono licencji na ich użytkowanie przez określony okres czasu. RYZYKO INWESTYCYJNE Inwestowanie w dowolny Subfundusz niesie ze sobą ryzyko, które jest różne dla różnych Subfunduszy. Wartość Jednostek i uzyskiwane dochody mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu i inwestorzy mogą nie odzyskać zainwestowanych środków. Konieczne do uwzględnienia przez inwestora czynniki ryzyka inwestycyjnego zostały wyszczególnione w rozdziale Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka. Fundusz nie stanowi zobowiązania i nie jest gwarantowany przez grupę Legg Mason lub jakąkolwiek firmę zależną lub powiązaną Legg Mason. 5

6 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ STRONA Adresy... 6 Cele i Polityka Inwestycyjna... 6 Ograniczenia Inwestycyjne Techniki Inwestycyjne Proces Zarządzania Ryzykiem Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka Zasady Kredytowania Inwestowanie w Fundusz Polityka Dystrybucyjna Opłaty i Koszty Konflikty Interesów Wartość Aktywów Netto Tymczasowe Zawieszenie Transakcji Opodatkowanie Informacje o Funduszu i Zarządzaniu Funduszem Segregacja Aktywów i Pasywów oraz Pooling Postanowienia Ogólne Definicje Załączniki ADRESY Spółka Zarządzająca Bank Powierniczy, Administrator, Agent Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Transferowy i Rejestrator 5, rue Jean Monnet Citibank International plc (Luxembourg Branch) L-1025 Luxembourg 31, Z.A. Bourmicht Rejestr handlowy: Luxembourg B L-8070 Bertrange Wlk. Księstwo Luksemburg Zarząd Spółki Zarządzającej Przewodniczący Jay Gerken Rewident PricewaterhouseCoopers SàRL 400 Route d Esch L-1471 Luxembourg Członkowie Zarządu: Simon P. Airey, Konsultant John Alldis, Członek Zarządu Philip W. Heston, Konsultant Ursula Schliessler, Członek Zarządu CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA Fundusz został utworzony w celu inwestowania w Zbywalne Papiery Wartościowe i/lub w inne płynne aktywa finansowe zgodnie z Dyrektywą Rady Unii Europejskiej 85/611/EEC (z późniejszymi zmianami) stosującą się do Przedsięwzięć w zakresie zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe ( UCITS ) wdrożoną w prawie Luksemburga w Części I Ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o Przedsięwzięciach w Zakresie Zbiorowych Inwestycji ( Ustawa 2002 ). Do celów tego Prospektu powołanie się na kraje członkowskie Unii Europejskiej będzie uznane za obejmujące kraje członkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym Norwegię, Lichtenstein i Islandię. Subfundusze inwestują przede wszystkim w Zbywalne Papiery Wartościowe i/lub w inne płynne aktywa finansowe notowane na giełdach papierów wartościowych lub na innych Rynkach Regulowanych (patrz Definicje) zgodnie z ograniczeniami 6

7 wyszczególnionymi w rozdziale Ograniczenia Inwestycyjne, zgodnie z limitami określonymi w niniejszym Prospekcie. Poza tym, Subfundusze mogą do celów skutecznego zarządzania portfelem oraz w celu ochrony przed ryzykiem rynkowym i walutowym oraz w dowolnym celu określonym w celach i polityce odpowiedniego Subfunduszu stosować techniki inwestycyjne oraz instrumenty wskazane w rozdziale Techniki Inwestycyjne. Cele i polityka inwestycyjna Subfunduszy zostały szczegółowo opisane poniżej. Jeżeli Zarząd zadecyduje o dokonaniu jakichkolwiek istotnych zmian w polityce inwestycyjnej danego Subfunduszu odpowiedni Posiadacze Jednostek zostaną poinformowani o zmianach z wyprzedzeniem i, jeżeli podejmą stosowną decyzje, będą oni mogli złożyć wniosek o bezpłatne umorzenie swoich Jednostek w takim Subfunduszu (za wyjątkiem zakresu określonego w Uwagi dla Posiadaczy Jednostek) po odpowiedniej Wartości Aktywów Netto. W odniesieniu do niektórych Klas może stosować się opłata CDSC. Niżej opisana polityka inwestycyjna określonych Subfunduszy dotyczy inwestycji w różne rejony geograficzne, kraje, branże gospodarcze i/lub kategorie emitentów papierów wartościowych, ale warunki rynkowe mogą okresami powodować, że inwestowanie określonego Subfunduszu we wszystkich krajach, branżach gospodarczych lub kategoriach emitentów powoływanych w jego polityce inwestycyjnej nie będzie właściwe. Nie ma pewności czy Subfundusze będą pomyślnie realizować pożądane wyniki założonych celów inwestycyjnych. Seria Funduszy Akcyjnych Inwestor w Subfundusze Serii Akcyjnej poszukuje długoterminowego zysku kapitałowego w okresie horyzontu średnio- i długo-okresowego, zwykle trwającego pięć lat lub więcej. Przy dążeniu do zysków w dłuższym terminie, taka osoba godzi się z potencjalnie dużą wielkością zmienności cen. 1. Legg Mason Global Equity Fund Ten Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje spółek mających siedzibę i notowanych na dowolnym Rynku Regulowanym w dowolnym kraju na świecie. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje zwykłe, akcje preferowane oraz papiery wartościowe konwertowalne na akcje zwykłe spółek mających siedzibę na szeregu rynkach, zarówno rozwiniętych jak i rozwijających się, i jest zdywersyfikowany na wiele różnych branż. Subfundusz będzie inwestować przede wszystkim w spółki mające siedzibę na rynkach rozwiniętych, takich jak Kraje OECD (patrz Definicje oraz rozdział Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka niniejszego Prospektu i, w szczególności punkty zatytułowane Zagraniczne papiery wartościowe - rynki rozwijające się oraz Europa Środkowa i Wschodnia - Rosja ). Chociaż na Dyrektora Inwestycyjnego nie nakłada się żadnych ograniczeń w odniesieniu do kapitalizacji, Subfundusz będzie dążyć do inwestowania przede wszystkim w większe, dojrzałe spółki. Chociaż ten Subfundusz będzie inwestować przynajmniej 70% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto (patrz Definicje) w akcje zwykle i preferowane spółek mających siedzibę na całym świecie, Dyrektor Inwestycyjny może inwestować pozostałą część Aktywów Niepieniężnych (na zasadzie uzupełniającej) w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu Klasy Inwestycyjnej (patrz Definicje) oraz w konwertowalne i niekonwertowalne dłużne papiery wartościowe. 2. Legg Mason US Growth and Value Fund Ten Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje spółek mających siedzibę w USA i notowanych albo na Regulowanym Rynku USA lub na Regulowanym Rynku Kraju OECD. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje zwykłe, akcje preferowane oraz papiery wartościowe konwertowalne na akcje zwykłe, spółek w szerokiej gamie branżowej. Przy doborze akcji dla tego Subfunduszu Dyrektor Inwestycyjny dąży do aprecjacji kapitału zarówno poprzez niedowartościowane i mające potencjał wzrostowy papiery wartościowe (patrz punkty Inwestowanie w Wartość oraz Wzrostowe Papiery Wartościowe w rozdziale Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka). Ten Subfundusz inwestuje generalnie w papiery wartościowe dużych, dobrze znanych spółek, ale może również zainwestować część swoich aktywów w papiery wartościowe spółek małych i średniej wielkości. 7

8 Chociaż ten Subfundusz będzie inwestować przynajmniej 70% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w akcje zwykle i preferowane spółek mających siedzibę w USA, o różnej kapitalizacji rynkowej, Dyrektor Inwestycyjny może inwestować pozostałą część Aktywów Niepieniężnych (na zasadzie uzupełniającej) w kapitałowe papiery wartościowe poza USA, w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu Klasy Inwestycyjnej oraz w konwertowalne i niekonwertowalne dłużne papiery wartościowe. 3. Legg Mason US Large Cap Growth Fund Ten Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje spółek mających siedzibę w USA i uznanych przez Dyrektora Inwestycyjnego Subfunduszu za mające atrakcyjne możliwości wzrostu (patrz punkt Wzrostowe Papiery Wartościowe w rozdziale Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka). Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje zwykłe, akcje preferowane oraz papiery wartościowe konwertowalne na akcje zwykłe, spółek w szerokiej gamie branżowej, spółek mających siedzibę USA i notowanych albo na Regulowanym Rynku USA lub na Regulowanym Rynku Kraju OECD. Ten Subfundusz inwestuje przynajmniej 70% swoich Aktywów Niepieniężnych w akcje zwykłe, akcje preferowane i papiery wartościowe konwertowalne w akcje zwykłe spółek w szerokiej gamie branż, mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych i notowanych Na Rynku Regulowanym USA lub Rynku Regulowanym Kraju OECD. Subfundusz będzie inwestować przynajmniej 70% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w spółki o kapitalizacji rynkowej wyższej niż najmniejsza spółka w Indeksie Russel 1000 w chwili nabycia odpowiednego papieru wartościowego. Po nabyciu papieru wartościowego, Subfundusz może posiadać taki udział niezależnie od zmian w kapitalizacji rynkowej emitenta lub najmniejszej spółki w Indeksie Russel Subfundusz może inwestować do 30% swoich swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w kapitałowe papiery wartościowe poza USA, w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu Klasy Inwestycyjnej oraz w konwertowalne i niekonwertowalne dłużne papiery wartościowe, w tym w papiery wartościowe firm małych i średniej wielkości (patrz punkt Mniejsze spółki w rozdziale Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka).. 4. Legg Mason US Aggressive Growth Fund Ten Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje spółek mających siedzibę w USA i uznanych przez Dyrektora Inwestycyjnego Subfunduszu za przechodzące lub mające w przyszłości przejść okres wzrostu zysków przekraczający średni wzrost zysków spółek stanowiących Indeks S&P 500 (patrz punkt Wzrostowe Papiery Wartościowe w rozdziale Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka). Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje zwykłe, akcje preferowane oraz papiery wartościowe konwertowalne na akcje zwykłe, spółek w szerokiej gamie branżowej, mających siedzibę USA i notowanych albo na Regulowanym Rynku USA lub na Regulowanym Rynku Kraju OECD. Ten Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe dużych, dobrze znanych spółek, ale ponieważ wyższe stopy wzrostu zysków są często osiągane przez spółki mniejsze i średniej wielkości, znaczącą część aktywów tego Subfunduszu jest inwestowana w papiery wartościowe takich spółek (patrz punkt Mniejsze spółki w rozdziale Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka). Chociaż ten Subfundusz będzie inwestować przynajmniej 70% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w akcje zwykle i preferowane spółek mających siedzibę w USA uznanych za oferujące wzrost zysków powyżej przeciętnej i różniących się kapitalizacją rynkową, to Dyrektor Inwestycyjny może inwestować pozostałą część Aktywów Niepieniężnych (na zasadzie uzupełniającej) w kapitałowe papiery wartościowe poza USA, w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu Klasy Inwestycyjnej oraz w konwertowalne i niekonwertowalne dłużne papiery wartościowe. 5. Legg Mason US Fundamental Value Fund Ten Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje spółek mających siedzibę USA i uznanych przez Dyrektora Inwestycyjnego Subfunduszu za niedowartościowane (emitenci papierów wartościowych wycenionych poniżej ich rzeczywistej wartości), ale uważane za mające dobre możliwości gospodarcze w dłuższym okresie czasu (patrz punkt Inwestowanie w Wartość w rozdziale Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka). Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje zwykłe, akcje preferowane oraz papiery wartościowe konwertowalne na akcje zwykłe, spółek mających siedzibę USA i notowanych albo na Regulowanym Rynku USA lub na 8

9 Regulowanym Rynku Kraju OECD. Ten Subfundusz inwestuje generalnie w papiery wartościowe dużych, dobrze znanych spółek, ale może również zainwestować część swoich aktywów w papiery wartościowe spółek małych i średniej wielkości, jeżeli Dyrektor Inwestycyjny uzna, że mniejsze spółki oferują bardziej atrakcyjne możliwości wyceny (patrz punkt Mniejsze spółki w rozdziale Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka). Chociaż ten Subfundusz będzie inwestować przynajmniej 70% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w akcje zwykle i preferowane spółek mających siedzibę w USA uznanych za niedowartościowane, to Dyrektor Inwestycyjny może inwestować pozostałą część Aktywów Niepieniężnych (na zasadzie uzupełniającej) w kapitałowe papiery wartościowe poza USA, w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu Klasy Inwestycyjnej oraz w konwertowalne i niekonwertowalne dłużne papiery wartościowe. 6. Legg Mason Europe (ex UK) Equity Fund Ten Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje spółek Europy Kontynentalnej. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje zwykłe, akcje preferowane oraz papiery wartościowe konwertowalne spółek mających siedzibę (i notowanych na Rynku Regulowanym w) szerokiej gamie Krajów OECD Europy Kontynentalnej (poza Wielką Brytanią) (patrz rozdział Definicje) w szerokiej gamie branż. Dyrektor Inwestycyjny może wybierać akcje z krajów Strefy Euro (patrz rozdział Definicje) oraz z poza tej strefy, w tym między innymi w Szwajcarii, Danii, Norwegii i Szwecji. Dyrektor Inwestycyjny Subfunduszu może również kupować akcje w spółkach Rozwijających się Krajów Europy (patrz rozdział Definicje oraz rozdział Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka tego prospektu, w szczególności punkty zatytułowane Zagraniczne papiery wartościowe - rynki rozwijające się oraz Europa Środkowa i Wschodnia - Rosja ). Na Dyrektora Inwestycyjnego nie nakłada się żadnych ograniczeń kapitalizacyjnych. Chociaż ten Subfundusz będzie inwestować przynajmniej 70% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w akcje zwykle i preferowane spółek mających siedzibę w Kontynentalnej Europie (poza Wielką Brytanią), to Dyrektor Inwestycyjny może inwestować pozostałą część Aktywów Niepieniężnych (na zasadzie uzupełniającej) w kapitałowe papiery wartościowe poza Europą Kontynentalną, w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu Klasy Inwestycyjnej oraz w konwertowalne i niekonwertowalne dłużne papiery wartościowe. 7. Legg Mason Pan-Europe Equity Fund Ten Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje spółek Europy. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje zwykłe, akcje preferowane oraz papiery wartościowe konwertowalne spółek mających siedzibę (i notowanych na Rynku Regulowanym) w szerokiej gamie Krajów OECD Europy (Kontynentalnej i Wlk. Brytanii) w szerokiej gamie branż. Dyrektor Inwestycyjny może wybierać akcje z krajów Strefy Euro (patrz rozdział Definicje) oraz z poza tej strefy, w tym między innymi w Szwajcarii, Danii, Norwegii i Szwecji. Dyrektor Inwestycyjny Subfunduszu może również kupować akcje w spółkach Rozwijających się Krajów Europy (patrz rozdział Definicje oraz rozdział Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka tego Prospektu, w szczególności punkty zatytułowane Zagraniczne papiery wartościowe - rynki rozwijające się oraz Europa Środkowa i Wschodnia - Rosja ). Na Dyrektora Inwestycyjnego nie nakłada żadnych ograniczeń kapitałowych. Chociaż ten Subfundusz będzie inwestować przynajmniej 70% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w akcje zwykle i preferowane spółek mających siedzibę w Europie, to Dyrektor Inwestycyjny może inwestować pozostałą część Aktywów Niepieniężnych (na zasadzie uzupełniającej) w kapitałowe papiery wartościowe poza Europą, w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu Klasy Inwestycyjnej oraz w konwertowalne i niekonwertowalne dłużne papiery wartościowe. 8. Legg Mason Japan Large Cap Fund Ten Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje spółek japońskich, uważanych przez Dyrektora Inwestycyjnego Subfunduszu za mające korzystne możliwości wzrostu. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje zwykłe, akcje preferowane oraz papiery wartościowe konwertowalne na akcje zwykłe, spółek w szerokiej gamie branżowej, mających siedzibę Japonii i notowanych na uznanym japońskim Rynku Regulowanym. Dyrektor Inwestycyjny rozwija strukturę inwestowania w spółki japońskie o dużej kapitalizacji stosując dobór oparty na 9

10 kapitalizacji rynkowej i płynności. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w spółki spełniające warunki utworzonej struktury. Subfundusz będzie inwestować przynajmniej 70% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w akcje zwykle i preferowane spółek japońskich o dużej kapitalizacji wyższej niż najmniejsza spółka w Indeksie SM MSCI Japan w chwili nabycia odpowiedniego papieru wartościowego. Po nabyciu papieru wartościowego, Subfundusz może posiadać taki udział niezależnie od zmian w kapitalizacji rynkowej emitenta lub najmniejszej spółki w Indeksie SM MSCI Japan. Dyrektor Inwestycyjny może inwestować pozostałą część Aktywów Niepieniężnych (na zasadzie uzupełniającej) w kapitałowe papiery wartościowe poza Japonią, w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu Klasy Inwestycyjnej oraz w konwertowalne i niekonwertowalne dłużne papiery wartościowe. 9. Legg Mason Japan Small Cap Fund Ten Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje mniejszych, rozwijających się spółek japońskich, dopuszczonych do obrotu na japońskim rynku transakcji bezpośrednich ( OTC ). Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje zwykłe, akcje preferowane oraz papiery wartościowe konwertowalne na akcje zwykłe, mniejszych, mniej dojrzałych spółek, które według Dyrektora Inwestycyjnego mają silny potencjał wzrostowy, mających siedzibę w Japonii i notowanych na uznanym japońskim Rynku Regulowanym. Subfundusz będzie inwestować przynajmniej 70% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w akcje zwykle i preferowane mniejszych, rozwijających się spółek japońskich o kapitalizacji niższej niż najwieksza spółka w Indeksie Russell/Nomura Small Cap w chwili nabycia odpowiedniego papieru wartościowego. Po nabyciu papieru wartościowego, Subfundusz może posiadać taki udział niezależnie od zmian w kapitalizacji rynkowej emitenta lub największej spółki w Indeksie SM Russell/Nomura Small Cap. Dyrektor Inwestycyjny może inwestować pozostałą część Aktywów Niepieniężnych (na zasadzie uzupełniającej) w kapitałowe papiery wartościowe poza Japonią, w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu Klasy Inwestycyjnej oraz w konwertowalne i niekonwertowalne dłużne papiery wartościowe. 10. Legg Mason Asia Pacific (ex Japan) Fund Ten Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje w całym Regionie Azji i Pacyfiku, z wyłączeniem Japonii (patrz Definicje). Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje zwykłe, akcje preferowane oraz papiery wartościowe konwertowalne na akcje zwykłe spółek mających siedzibę i notowanych na Rynkach Regulowanych Regionu Azji i Pacyfiku, z wyłączeniem Japonii, w szeregu branżach. Dyrektor Inwestycyjny może wybierać spółek mających siedzibę w Rozwiniętych Krajach Rejonu Azji/Pacyfiku (patrz Definicje) oraz Rozwijających się Krajach Azji/Pacyfiku (patrz Definicje). Na Dyrektora Inwestycyjnego nie nakłada żadnych ograniczeń kapitałowych. Chociaż ten Subfundusz będzie inwestować przynajmniej 70% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w akcje zwykle i preferowane spółek mających siedzibę Regionie Azji i Pacyfiku, z wyłączeniem Japonii, to Dyrektor Inwestycyjny może inwestować pozostałą część Aktywów Niepieniężnych (na zasadzie uzupełniającej) w kapitałowe papiery wartościowe poza tym regionem, w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu Klasy Inwestycyjnej oraz w konwertowalne i niekonwertowalne dłużne papiery wartościowe. 11. Legg Mason Asia (ex Japan) Analyst Fund Ten Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje w całym Regionie Azji i Pacyfiku, z wyłączeniem Japonii (patrz Definicje). Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje zwykłe, akcje preferowane oraz papiery wartościowe konwertowalne na akcje zwykłe spółek mających siedzibę i notowanych na Rynkach Regulowanych Regionu Azji i Pacyfiku, z wyłączeniem Japonii, w szeregu branżach. (Patrz Definicje oraz rozdział Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka w Prospekcie, szczególnie sekcję Zagraniczne Papiery Wartościowe: Rynki Rozwijające się ) Dyrektor Inwestycyjny inwestować do 30% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę poza Regionem, oraz w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu Klasy Inwestycyjnej oraz w konwertowalne i niekonwertowalne dłużne papiery wartościowe. Na Dyrektora Inwestycyjnego nie nakłada się żadnych ograniczeń w zakresie kapitalizacji. 10

11 Walutą odniesienia dla Funduszu jest USD. Fundusz zostanie uruchomiony 30 września 2004 r. lub w innym terminie, o którym zadecyduje Spółka Zarządzająca, i w tym drugim przypadku nastąpi stosowana aktualizacja Prospektu. Pierwsza cena subskrypcji za Jednostkę tego Funduszu wyniesie USD Legg Mason Greater China Equity Fund Ten Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje spółek mających siedzibę, notowanych lub znajdujących się w obrocie w Chinach i Hong Kongu. Subfundusz inwestuje przynajmniej 70% swoich Aktywów Niefinansowych w akcje zwykłe i akcje preferowane spółek notowanych lub znajdujących się w obrocie na Rynkach Regulowanych, osiągających znaczącą część swoich zysków z Chin lub Hong Kongu lub prowadzących swoją podstawową działalność na terenie Chin lub Hong Kongu. (Patrz Definicje oraz rozdział Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka w Prospekcie, szczególnie sekcję Zagraniczne Papiery Wartościowe: Rynki Rozwijające się oraz Ryzyko Walutowe ) Dyrektor Inwestycyjny inwestować do 30% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę poza Chinami i Hong Kongiem, oraz w globalne papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu Klasy Inwestycyjnej oraz w konwertowalne i niekonwertowalne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu na Rynku Regulowanym. Chociaż ten Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje zwykłe i akcje preferowane, w celu osiągnięcia swoich celów inwestycyjnych może on niekiedy korzystać z określonego rodzaju produktów strukturalnych, takich jak Obligacje Powiązane z Kapitałowymi Papierami Wartościowymi (patrz Rozdział Techniki Inwestycyjne niniejszego Prospektu, szczególnie sekcja zatytułowana Obligacje Strukturalne ). Na Dyrektora Inwestycyjnego nie narzuca się żadnej określonej wartości kapitalizacji. 13. Legg Mason Emerging Markets Equity Fund Ten Fundusz dąży do zapewnienia długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w akcje Krajów Rynków Rozwijających się (patrz Definicje). Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje zwykłe, akcje preferowane oraz papiery wartościowe konwertowalne na akcje zwykłe spółek mających siedzibę lub notowanych na Rynkach Regulowanych krajów rozwijających się i mniej rozwiniętych, w szerokiej gamie branż. Na Dyrektora Inwestycyjnego nie nakłada żadnych ograniczeń kapitałowych (patrz rozdział Definicje oraz rozdział Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka tego Prospektu, w szczególności punkty zatytułowane Zagraniczne papiery wartościowe - rynki rozwijające się oraz Europa Środkowa i Wschodnia - Rosja ). Chociaż ten Subfundusz będzie inwestować przynajmniej 70% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w akcje zwykle i preferowane spółek mających siedzibę w Krajach Rynków Rozwijających się, to Dyrektor Inwestycyjny może inwestować pozostałą część Aktywów Niepieniężnych (na zasadzie uzupełniającej) w kapitałowe papiery wartościowe poza Krajami Rynków Rozwijających się, w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu Klasy Inwestycyjnej oraz w konwertowalne i niekonwertowalne dłużne papiery wartościowe. Seria Funduszy Papierów Dłużnych Inwestor w Serię Subfunduszy Papierów Dłużnych dąży do uzyskania całkowitego zwrotu (będącego połączeniem dochodu wygenerowanego przez Subfundusz lub wszelkie zyski związane ze zwyżką wartości kapitału) w horyzoncie czasowym średnim do długiego, zwykle wynoszącym pięć lat lub więcej. Taka osoba jest przygotowana na poniesienie skutków umiarkowanej zmienności cen, ale przy świadomości, że taka zmienność będzie potencjalnie niższa niż możliwa w przypadku wyboru Subfunduszu Serii Akcyjnej. 1. Legg Mason Global Bond Fund Ten Subfundusz dąży do wygenerowania całkowitego zwrotu poprzez inwestycje w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu na całym świecie, wyrażone w szeregu różnych walut. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w państwowe obligacje i dłużne papiery wartościowe spółek Klasy Inwestycyjnej (patrz Definicje) notowane lub będące przedmiotem obrotu na Rynku regulowanym dowolnego Kraju OECD. 11

12 Chociaż Dyrektor Inwestycyjny będzie dążyć do inwestowania przede wszystkim w papiery wartościowe Klasy Inwestycyjnej, Dyrektor Inwestycyjny może również dokonać alokacji w papiery wartościowe niższej jakości. Subfundusz może również inwestować w emisje władz państwowych lub spółek mających siedzibę lub notowanych na rynkach Krajów Rynków Rozwijających się (patrz Definicje). Subfundusz może posiadać papiery wartościowe o różnym okresie wymagalności i wyrażone w różnych walutach, które mogą obejmować waluty Krajów Rynków Rozwijających się (patrz rozdział Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka tego Prospektu, w szczególności punkty zatytułowane Zagraniczne papiery wartościowe - rynki rozwijające się oraz Europa Środkowa i Wschodnia - Rosja ). Struktura wymagalności i walut zależy od oceny zmian w stopach procentowych i walutach przez Dyrektora Inwestycyjnego. Chociaż w większości okoliczności Dyrektor Inwestycyjny będzie dążyć do zabezpieczenia ryzyka walutowego aktywów Subfunduszu posiadanych w walucie bazowej, nie jest do tego zobowiązany. Subfundusz będzie inwestować co najmniej 70% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu na całym świecie. Dyrektor Inwestycyjny może dokonać alokacji do 30% Aktywów Niepieniężnych Netto na akcje preferowane, dłużne papiery wartościowe konwertowalne i niekonwertowalne na akcje, z tym, że nie więcej niż 10% Subfunduszu będzie inwestowane w akcje preferowane i nie więcej niż 25% Subfunduszu będzie inwestowane w zbywalne papiery wartościowe. 2. Legg Mason Global (Unhedged) Bond Fund Ten Subfundusz dąży do wygenerowania całkowitego zwrotu poprzez inwestycje w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu na całym świecie, wyrażone w szeregu różnych walut. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w państwowe obligacje i dłużne papiery wartościowe spółek Klasy Inwestycyjnej (patrz Definicje) notowane lub będące przedmiotem obrotu na Rynku regulowanym dowolnego Kraju OECD. Chociaż Dyrektor Inwestycyjny będzie dążyć do inwestowania przede wszystkim w papiery wartościowe Klasy Inwestycyjnej, Dyrektor Inwestycyjny może również dokonać alokacji w papiery wartościowe niższej jakości. Subfundusz może również inwestować w emisje władz państwowych lub spółek mających siedzibę lub notowanych na rynkach Krajów Rynków Rozwijających się (patrz Definicje). Subfundusz może posiadać papiery wartościowe o różnym okresie wymagalności i wyrażone w różnych walutach, które mogą obejmować waluty Krajów Rynków Rozwijających się (patrz rozdział Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka tego Prospektu, w szczególności punkty zatytułowane Zagraniczne papiery wartościowe - rynki rozwijające się oraz Europa Środkowa i Wschodnia - Rosja ). Struktura wymagalności i walut zależy od oceny zmian w stopach procentowych i walutach przez Dyrektora Inwestycyjnego. Chociaż w większości okoliczności Dyrektor Inwestycyjny będzie dążyć do zabezpieczenia ryzyka walutowego aktywów Subfunduszu posiadanych w walucie bazowej, nie jest do tego zobowiązany. Subfundusz będzie inwestować co najmniej 70% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu na całym świecie. Dyrektor Inwestycyjny może dokonać alokacji do 30% Aktywów Niepieniężnych Netto na akcje preferowane, dłużne papiery wartościowe konwertowalne i niekonwertowalne na akcje, z tym, że nie więcej niż 10% Subfunduszu będzie inwestowane w akcje preferowane i nie więcej niż 25% Subfunduszu będzie inwestowane w zbywalne papiery wartościowe. 3. Legg Mason Global Corporate Bond Fund Ten Subfundusz dąży do wygenerowania całkowitego zwrotu poprzez inwestycje w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu. Subfundusz jest portfelem zdywersyfikowanym z inwestycjami przynajmniej 70% swoich Aktywów Niepieniężnych w obligacje firmowe Klasy Inwestycyjnej firm mających siedzibę w dowolnym Kraju OECD, wyrażone w szeregu walutach. Dyrektor Inwestycyjny może również dokonać alokacji do 30% Aktywów Niepieniężnych w obligacje władz państwowych (w tym ich agencji) oraz instytucji ponadpaństwowych, w dłużne papiery wartościowe niższej jakości (pod warunkiem ich wyemitowania przez władze państwowe lub firmę mającą siedzibę w Kraju OECD) oraz dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez spółki lub władze państwowe mające siedzibę w Kraju Rynku Rozwijającego się (Patrz Definicje oraz rozdział Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka tego Prospektu, w szczególności punkty zatytułowane Zagraniczne papiery wartościowe - rynki rozwijające się ), pod warunkiem, że rynki takich krajów są Rynkami Regulowanymi (Patrz Definicje). 12

13 4. Legg Mason Global Convertibles Fund Ten Subfundusz dąży do wygenerowania całkowitego zwrotu przede wszystkim poprzez inwestycje w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu. Subfundusz jest portfelem zdywersyfikowanym z inwestycjami przynajmniej 70% swoich Aktywów Niepieniężnych w obligacje konwertowalne Klasy Inwestycyjnej, konwertowalne preferowane, warranty, obligacje będące przedmiotem obrotu lub notowane na Rynkach Regulowanych na całym świecie (Patrz Definicje oraz rozdział Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka tego Prospektu, w szczególności punkty zatytułowane Zagraniczne papiery wartościowe - rynki rozwijające się oraz Europa Środkowa Wschodnia - Rosja ). W odniesieniu do pozostałych 20% Aktywów Niepieniężnych Netto, Dyrektor Inwestycyjny może dokonać alokacji do 10% Aktywów Niepieniężnych Netto na inne papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu lub notowane na Rynkach Regulowanych i do 30% na Instrumenty Rynku Pieniężnego. Subfundusz może stosować techniki i instrumenty (w tym instrumenty pochodne) nie tylko w celach wykonywania transakcji zabezpieczających, skutecznego zarządzania portfelem, zarządzania ryzykiem kredytowym, ryzykiem walutowym i okresem istnienia Subfunduszu, ale również w celu osiągnięcia celów i strategii inwestycyjnej Subfunduszu. Subfundusz może inwestować w instrumenty pochodne, tj. futures, opcje, opcje na futures, futures na opcje, swapcje, kontrakty na różnice, zwrotne umowy zakupu zwrotnego, umowy zakupu zwrotnego, swapy, instrumenty pochodne na kredyty i niewywiązanie się z kredytów oraz na indeksy na papiery wartościowe, waluty, stopy procentowe, kredyty będące przedmiotem obrotu lub notowane lub znajdujące się w obrocie na odpowiednim Rynku Regulowanym (patrz Rozdział Techniki Inwestycyjne niniejszego Prospektu i, w szczególności Swapy na Niewywiązanie się z Kredytów ). Walutą odniesienia Subfunduszu jest USD. 5. Legg Mason US$ Core Bond Dollar Fund Ten Subfundusz dąży do wygenerowania całkowitego zwrotu poprzez inwestycje w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu wyrażone w Dolarach USA. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu Klasy Inwestycyjnej wyrażone w USD, notowane lub będące przedmiotem obrotu na Rynku regulowanym dowolnego Kraju OECD. Możliwości inwestycyjne Subfunduszu obejmują między innymi obligacje władz państwowych USA lub ich agencji, wspierane hipoteką i aktywami papiery wartościowe i dłużne papiery wartościowe spółek (w tym akcje preferowane). Chociaż Dyrektor Inwestycyjny będzie dążyć do inwestowania przede wszystkim w papiery wartościowe Klasy Inwestycyjnej wyrażone w USD, Dyrektor Inwestycyjny może również dokonać alokacji w papiery wartościowe niewyrażone w USD lub niższej jakości, pod warunkiem, że są one notowane lub są przedmiotem obrotu na Rynku Regulowanym Kraju członkowskim OECD. Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe o różnym okresie wymagalności i wyrażone w różnych walutach, które mogą obejmować waluty Krajów Rynków Rozwijających się (patrz rozdział Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka tego Prospektu, w szczególności punkty zatytułowane Zagraniczne papiery wartościowe - rynki rozwijające się oraz Europa Środkowa i Wschodnia - Rosja ). Dyrektor Inwestycyjny będzie dążyć do zabezpieczenia ryzyka kredytowego w papierach wartościowych wyrażonych w walutach innych niż USD transakcjami w USD. Subfundusz może posiadać papiery wartościowe o dowolnym okresie wymagalności. Subfundusz będzie inwestować co najmniej 70% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu wyrażone w USD. Dyrektor Inwestycyjny może dokonać alokacji do 30% Aktywów Niepieniężnych Netto na papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu denominowane w walutach innych niż USD, akcje preferowane, dłużne papiery wartościowe konwertowalne i niekonwertowalne na akcje, z tym, że nie więcej niż 10% Subfunduszu będzie inwestowane w akcje preferowane i nie więcej niż 25% Subfunduszu będzie inwestowane w zbywalne papiery wartościowe. 6. Legg Mason US$ High Yield Bond Fund Ten Subfundusz dąży do wygenerowania całkowitego zwrotu poprzez inwestycje w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu wyrażone w Dolarach USA. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu poniżej Klasy Inwestycyjnej wyrażone w USD, papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu wyrażone w USD, notowane lub będące przedmiotem obrotu na Rynku regulowanym dowolnego Kraju OECD. Inwestorzy powinny zaznajomić się z punktem Papiery 13

14 Wartościowe Niższej Jakości w rozdziale Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka. Papiery wartościowe posiadane przez Subfundusz mogą mieć dowolny okres wymagalności i obejmują między innymi podporządkowane dłużne papiery wartościowe spółek, akcje preferencyjne do wysokości maksymalnie 10%, konsorcjalne kredyty bankowe (pod warunkiem, że te instrumenty będą Zbywalnymi Papierami Wartościowymi dopuszczalnymi zgodnie z postanowieniami rozdziału Ograniczenia Inwestycyjne niniejszego Prospektu) oraz emisje niebędące emisjami władz państwowych USA lub niebędące spółkami USA, które mogą obejmować emisje z Krajów Rynków Rozwijających się (patrz rozdział Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka tego Prospektu, w szczególności punkty zatytułowane Zagraniczne papiery wartościowe - rynki rozwijające się oraz Europa Środkowa i Wschodnia - Rosja ). Subfundusz może również kupować papiery wartościowe Klasy Inwestycyjnej lub niewyrażone w USD. Dyrektor Inwestycyjny może dążyć do zabezpieczenia ryzyka kredytowego w papierach wartościowych wyrażonych w walutach innych niż USD transakcjami w USD. Subfundusz będzie inwestować co najmniej 70% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu wyrażone w USD. Dyrektor Inwestycyjny może dokonać alokacji do 30% Aktywów Niepieniężnych Netto na papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu denominowane w walutach innych niż USD, akcje preferowane, dłużne papiery wartościowe konwertowalne i niekonwertowalne na akcje, z tym, że nie więcej niż 10% Subfunduszu będzie inwestowane w akcje preferowane i nie więcej niż 25% Subfunduszu będzie inwestowane w zbywalne papiery wartościowe. 7. Legg Mason US$ Mortgage-Backed Securities Fund Ten Subfundusz inwestuje na zasadzie uzyskania całkowitego zwrotu poprzez inwestycje w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu wyrażone w USD. Subfundusz inwestuje przede wszystkimi w papiery wartościowe Klasy Inwestycyjnej (patrz Definicje) o stałej i zmiennej stopie zwrotu wyrażone w USD notowane lub będące przedmiotem obrotu na giełdzie lub Rynku Regulowanym dowolnego Kraju Członkowskiego OECD. Dozwolone inwestycje Subfunduszu obejmują między innymi Papiery Wartościowe, których Emisja Zostanie Ogłoszona, uważane za Zbywalne Papiery Wartościowe (notowane lub będące przedmiotem obrotu na giełdzie lub Rynku Regulowanym) (tzw. TBA - patrz rozdział Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka tego Prospektu, w szczególności punkty zatytułowane Papiery wartościowe powiązane z hipotekami ), papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach mieszkalnych i komercyjnych w USA (w tym papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie, emitowane przez Państwowa Krajowe Stowarzyszenie Hipoteczne, inne państwowe papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie, CMO, akcje mieszkalnictwa, papiery wartościowe wyłącznie odsetkowe lub wyłącznie kapitałowe). Chociaż Dyrektor Inwestycyjny będzie dążyć do inwestowania przede wszystkim w papiery wartościowe Klasy Inwestycyjnej wyrażone w USD, może on w ramach uzupełnienia dokonać alokacji w papiery wartościowe niewyrażone w USD lub w papiery wartościowe niższej jakości, pod warunkiem, że są one notowane lub będące przedmiotem obrotu na giełdzie lub Rynku Regulowanym Kraju Członkowskiego OECD. Dyrektor Inwestycyjny może dążyć do zabezpieczenia ryzyka walutowego papierów wartościowych niewyrażonych w USD do USD, chociaż nie jest to wymagane. Subfundusz będzie inwestować przynajmniej 70% swoich Aktywów Niepieniężnych w wyrażone w USD papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie i aktywami. Walutą odniesienia dla Funduszu jest USD. 8. Legg Mason Euro Core Plus Bond Fund Ten Subfundusz inwestuje na zasadzie uzyskania całkowitego zwrotu poprzez inwestycje w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu emitowane przede wszystkim w Euro. Subfundusz inwestuje przede wszystkimi w dłużne papiery wartościowe Klasy Inwestycyjnej spółek (w tym, wspierane hipoteką i aktywami papiery wartościowe i dłużne papiery wartościowe spółek, akcje preferowane oraz konwertowalne papiery wartościowe) notowane lub będące przedmiotem obrotu na Rynku Regulowanym dowolnego Kraju członkowskiego OECD na terenie Europy. W ramach uzupełnienia, Dyrektor Inwestycyjny może również dokonać alokacji w obligacje władz państwowych Europy (w tym agencji władz państwowych), dłużne papiery wartościowe wyrażone w walutach nie-europejskich, niższej jakości dłużne papiery wartościowe (pod warunkiem, że są one notowane lub są przedmiotem obrotu na Rynku Regulowanym w kraju członkowskim OECD) oraz emisje spółek lub władz państwowych mających siedzibę lub notowanych na rynku Kraju Rynku Rozwijającego się (patrz rozdział Definicje oraz rozdział 14

15 Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka tego Prospektu, w szczególności punkty zatytułowane Zagraniczne papiery wartościowe - rynki rozwijające się oraz Europa Środkowa i Wschodnia - Rosja ). Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe o różnym okresie wymagalności. Dyrektor Inwestycyjny może dążyć do zabezpieczenia ryzyka kredytowego w papierach wartościowych wyrażonych w walutach innych niż Euro transakcjami w Euro, ale nie jest do tego zobowiązany. Subfundusz będzie inwestować co najmniej dwie trzecie swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w korporacyjne papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu wyrażone w walutach Europejskich. Dyrektor Inwestycyjny może dokonać alokacji do 30% Aktywów Niepieniężnych Netto na papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu denominowane w walutach innych niż Euro, akcje preferowane, dłużne papiery wartościowe konwertowalne i niekonwertowalne na akcje, z tym, że nie więcej niż 10% Subfunduszu będzie inwestowane w akcje preferowane i nie więcej niż 25% Subfunduszu będzie inwestowane w zbywalne papiery wartościowe. 9. Legg Mason Euro Core Bond Fund Ten Subfundusz dąży do wygenerowania całkowitego zwrotu poprzez inwestycje w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu wyrażone przede wszystkim w Euro. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje władz państwowych i dłużne papiery wartościowe Klasy Inwestycyjnej spółek notowane lub będące przedmiotem obrotu na Rynku Regulowanym dowolnego Kraju członkowskiego OECD na terenie Europy. Chociaż Dyrektor Inwestycyjny będzie dążyć do inwestowania przede wszystkim w papiery wartościowe Klasy Inwestycyjnej, Dyrektor Inwestycyjny może również dokonać alokacji w papiery wartościowe niższej jakości. Subfundusz może również inwestować w emisje władz państwowych lub spółek mających siedzibę lub notowanych na rynku Kraju Rynku Rozwijającego się (patrz rozdział Definicje oraz rozdział Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka tego Prospektu, w szczególności punkty zatytułowane Zagraniczne papiery wartościowe - rynki rozwijające się oraz Europa Środkowa i Wschodnia - Rosja ). Subfundusz może inwestować w papiery wartościowe o różnym okresie wymagalności. Subfundusz będzie inwestować co najmniej 70% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu wyrażone w walutach Europejskich. Subfundusz może inwestować do 30% Aktywów Niepieniężnych Netto na instrumenty denominowane w różnych walutach Europejskich (w tym między innymi EUR, GBP, CHF lub SEK) zzależnie od oceny zmian w stopach procentowych i kursach walut przez Dyrektora Inwestycyjnego. Chociaż Dyrektor Inwestycyjny może dążyć do zabezpieczenia ryzyka walutowego instrumentów posiadanych w walutach innych niż Euro poprzez Euro, nie jest zobowiązany do takiego zabezpieczenia. 10. Legg Mason Euro Limited Duration Bond Fund Ten Subfundusz dąży do wygenerowania całkowitego zwrotu poprzez inwestycje w krótkoterminowe lub średnioterminowe papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu wyrażone przede wszystkim w Euro. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje władz państwowych i dłużne papiery wartościowe Klasy Inwestycyjnej spółek notowane lub będące przedmiotem obrotu na Rynku Regulowanym dowolnego Kraju członkowskiego OECD na terenie Europy. Chociaż Dyrektor Inwestycyjny będzie dążyć do inwestowania przede wszystkim w papiery wartościowe Klasy Inwestycyjnej, Dyrektor Inwestycyjny może również dokonać alokacji w papiery wartościowe niższej jakości. Subfundusz może również inwestować w emisje władz państwowych lub spółek mających siedzibę lub notowanych na rynku Kraju Rynku Rozwijającego się (patrz rozdział Definicje oraz rozdział Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka tego Prospektu, w szczególności punkty zatytułowane Zagraniczne papiery wartościowe - rynki rozwijające się oraz Europa Środkowa i Wschodnia - Rosja ). Subfundusz będzie inwestować co najmniej 70% swoich Niepieniężnych Aktywów Netto w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu wyrażone w walutach Europejskich i będzie dążyć do utrzymywania wymagalności portfela Subfunduszu na czas krótszy od czterech lat. Subfundusz może inwestować do 30% Aktywów Niepieniężnych Netto na instrumenty denominowane w różnych walutach Europejskich (w tym między innymi EUR, GBP, CHF lub SEK) zzależnie od oceny zmian w stopach procentowych i kursach walut przez Dyrektora Inwestycyjnego. Chociaż Dyrektor Inwestycyjny może dążyć do zabezpieczenia ryzyka walutowego instrumentów posiadanych w walutach innych niż Euro poprzez Euro, nie jest zobowiązany do takiego zabezpieczenia. 15

16 Chociaż Dyrektor Inwestycyjny może kupować instrumenty o dowolnym okresie wymagalności, okres ich wymagalności będzie generalnie krótszy od czterech lat (miara wrażliwości na zmieniające się stopy procentowe). Seria Total Return Inwestor w Serię Subfunduszy Total Return dąży do ociągnięcia zwrotu na określonym poziomie w średnim lub długim horyzoncie czasowym, zwykle w okresie pięciu lat lub więcej. Taka osoba jest gotowa przyjąć umiarkowaną zmienność cen. 1. Legg Mason Total Return Fund Ten Subfundusz dąży do wygenerowania całkowitej stopy zwrotu przy koncentrowaniu się na zachowaniu kapitału w średnio długim okresie. Subfundusz będzie inwestować w szereg instrumentów o stałej stopie procentowej, w tym między innymi w krótkoterminowe papiery wartościowe o stałej stopie procentowej, akcje preferowane, obligacje rządowe, obligacje firmowe Klasy Inwestycyjnej, obligacje konwertowalne, obligacje rynków Rozwijających się, obligacje o wysokiej stopie dochodowości oraz obligacje europejskich krajów rozwijających się, konsorcjalne kredyty bankowe (pod warunkiem, że takie instrumenty będą Zbywalnymi Papierami Wartościowymi i dozwolonymi zgodnie z postanowieniami Rozdziału Ograniczenia Inwestycyjne niniejszego prospektu), akcje zwykle i Instrumenty Rynku Pieniężnego, notowane lub będące przedmiotem obrotu na Rynka Regulowanych, oraz inwertuje w depozyty, środki pieniężne i ich równoważniki. Dyrektor Inwestycyjny może dokonać alokacji na inwestycje w instrumenty o wysokiej płynności, w środki pieniężne i ich równoważniki. Subfundusz może również inwestować w Papiery Wartościowe Zabezpieczone Hipotekami (komercyjne papiery wartościowe zabezpieczone hipotekami) oraz w Papiery Wartościowe Zabezpieczone Aktywami. Patrz Rozdział Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka tego Prospektu, w szczególności punktem zatytułowanym Ryzyko stopy procentowej, Ryzyko kredytowe, Papiery wartościowe - Rynki Rozwijające się, Europa Środkowa i Wschodnia - Rosja, Papiery wartościowe niższej jakości, Papiery Wartościowe powiązane z Hipoteką oraz Określone inne Instrumenty. Nie nakłada się żadnych ograniczeń na inwestycje w zakresie regionu geograficznego lub ratingu kredytowego emitenta. Subfundusz może stosować techniki i instrumenty (w tym instrumenty pochodne) nie tylko w celach wykonywania transakcji zabezpieczających, skutecznego zarządzania portfelem, zarządzania ryzykiem kredytowym, ryzykiem walutowym i okresem istnienia Subfunduszu, ale również w celu osiągnięcia celów i strategii inwestycyjnej Subfunduszu. Subfundusz może inwestować w instrumenty pochodne, tj. futures, opcje, opcje na futures, futures na opcje, swapcje, kontrakty na różnice, zwrotne umowy zakupu zwrotnego, umowy zakupu zwrotnego, swapy, instrumenty pochodne na kredyty i niewywiązanie się z kredytów oraz na indeksy na papiery wartościowe, waluty, stopy procentowe, kredyty będące przedmiotem obrotu lub notowane lub znajdujące się w obrocie na odpowiednim Rynku Regulowanym (patrz Rozdział Techniki Inwestycyjne niniejszego Prospektu i, w szczególności Swapy na Niewywiązanie się z Kredytów ). Subfundusz może inwestować również w Kredytowe Zabezpieczające Skrypty Dłużne (CLO), ile zostanie to uznane za właściwe dla osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu patrz Rozdział Techniki Inwestycyjne i Rozdział Informacje Specjalne i Czynniki Ryzyka tego Prospektu, szczególnie punkty Kredytowe Zabezpieczające Skrypty Dłużne oraz Zabezpieczające Skrypty Dłużne ). OGRANICZENIA INWESTYCYJNE Aktywa każdego Subfunduszu będą inwestowane zgodnie z ograniczeniami inwestycyjnymi wskazanymi w Ustawie 2002 oraz wszelkimi dodatkowymi ograniczeniami inwestycyjnymi, jakie mogą okresowo zostać wprowadzone przez Zarząd Spółki Zarządzającej w odniesieniu do jakiegokolwiek Subfunduszu, jak np. opisane w powyższym rozdziale Cele i Polityka Inwestycyjna. Podstawowe ograniczenia inwestycyjne dotyczące każdego Subfunduszu (i całego Funduszu, o ile tak wskazano poniżej) zgodne z obowiązującym prawem są następujące: 16

17 1) Inwestycje Funduszu muszą składać się wyłącznie z: a) Zbywalnych Papierów Wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego dopuszczonych do oficjalnych notowań lub będących przedmiotem notowań na Rynku Regulowanym (patrz Definicja); b) Nowych emisji Zbywalnych Papierów Wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego, z tym, że: warunki emisji obejmują zobowiązanie, że zostanie złożony wniosek o dopuszczenie do oficjalnych notowań Rynku Regulowanym (patrz rozdział Cele i Polityka Inwestycyjna); takie dopuszczenie zostanie zapewnione w ciągu jednego roku od daty emisji. c) Akcje lub jednostki UCITS (patrz Definicje) i/lub inne UCI (patrz Definicje) mających siedzibę w Kraju Członkowskim UE, z tym, że: takie UCI otrzymały autoryzację zgodnie z przepisami prawa dowolnego Kraju Członkowskiego UE lub przepisami prawa Kanady, Hong Kongu, Japonii, Norwegii, Szwajcarii lub Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej poziom ochrony posiadaczy jednostek UCI jest równoważny poziomowi ochrony zapewnianemu posiadaczom jednostek w UCITS, i w szczególności przepisy dotyczące segregacji aktywów, pożyczania, zapożyczania się i niepokrytej sprzedaży Zbywalnych Papierów Wartościowych oraz Instrumentów Rynku Pieniężnego są równoważne wymaganiom dyrektywy 85/611/EEC, z późniejszymi zmianami działalność takich innych UCI podlega półrocznej i rocznej sprawozdawczości pozwalającej na ocenę aktywów i pasywów, dochodów i operacji w trakcie okresu sprawozdawczego; nie więcej niż 10% aktywów UCITS lub innych UCI, których nabycie jest przewidywane może - zgodnie z ich dokumentami założycielskimi, być inwestowana łącznie w akcje lub jednostki innych UCITS lub innych UCI; d) Depozyty w instytucjach kredytowych podlegających wypłacie na żądanie lub posiadające prawo do wycofania, mające termin wymagalności nie dłuższy niż 12 miesięcy, pod warunkiem, że instytucja kredytowa posiada siedzibę w kraju będącym Krajem OECD i Krajem FATF; e) Finansowe instrumenty pochodne, w tym równoważne instrumentom rozliczanym pieniężnie, będące przedmiotem obrotu na Rynku Regulowanym i/lub finansowe instrumenty pochodne OTC ( instrumenty pochodne OTC ), z tym, że: instrumenty stanowiące ich podstawę składają się z instrumentów określonych w powyższym Paragrafie (1, indeksy finansowe, stopy procentowe, zagraniczne kursy wymiany lub waluty zagraniczne, w które Subfundusz może inwestować zgodnie z jego celem inwestycyjnym; drugimi stronami transakcji instrumentami pochodnymi OTC są instytucje podlegające nadzorowi ostrożnościowemu i należące do kategorii zatwierdzonych przez władzę nadzorczą Luksemburga, oraz instrumenty pochodne OTC podlegają wiarygodnej i podlegającej weryfikacji codzienne wycenie i mogą być sprzedawane, likwidowane lub zamykane w dowolnym czasie po ich wartości godziwej z inicjatywy Funduszu. f) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż będące przedmiotem obrotu na Rynku Regulowanym, o ile emisja lub emitent takiego instrumentu sami są regulowani w celu ochrony inwestorów i oszczędności, i pod warunkiem, że takie instrumenty są: wyemitowane lub gwarantowane przez władze centralne, regionalne lub lokalne lub bank centralny Kraju Członkowskiego UE, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny, Kraj niebędący Krajem Członkowskim UE lub, w przypadku Kraju Federacyjnego, przez jednego z członków takiej federacji, lub przez publiczny organ międzynarodowy, którego członkami są jeden lub więcej Kraj Członkowski UE; lub wyemitowane przez przedsiębiorstwo, którego jakiekolwiek papiery wartościowe są przedmiotem obrotu na Rynkach Regulowanych; lub wyemitowane lub gwarantowane przez instytucję kredytów posiadającą siedzibę w Kraju ODCE i Kraju FATF; lub wyemitowane przez inne organy należące do kategorii zatwierdzonych przez władze regulacyjne Luksemburga z tym, że inwestycje w takie instrumenty podlegają ochronie inwestorów równoważnej określonej w pierwszym, drugim lub trzecim podpunkcie i, pod warunkiem, że emitentem jest spółka, której kapitał i rezerwy wynoszą przynajmniej EUR 10 Mln oraz, która przedstawia i publikuje swoje sprawozdania roczne zgodnie z czwartą Dyrektywą 78/660/EEC, jest podmiotem, który w ramach grupy sprej, która obejmuje jedną lub więcej spółek notowanych na giełdzie, jest dedykowana finansowaniu grupy lub jest podmiotem dedykowanym finansowaniu spółek sekurytyzacyjnych, które korzystają z bankowej linii kredytu zapewniającego płynność; 2) Do każdego Subfunduszu stosują się poniższe ograniczenia, zaś ograniczenia zawarte w punktach m), n) i o) stosują się do Funduszu jako całości: 17

18 a) Subfundusz może inwestować nie więcej niż 10% swoich aktywów netto w Zbywalne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż wskazano w punkcie 1); b) Subfundusz nie może nabywać metali szlachetnych ani certyfikatów reprezentujących metale szlachetne; c) Subfundusz może posiadać płynne aktywa uzupełniające; d) Subfundusz może zainwestować nie więcej niż 10% swoich aktywów netto w Zbywalne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez tą samą osobę. Subfundusz nie może inwestować więcej niż 20% swoich aktywów w depozyty składane u tej samej osoby. Ekspozycja Subfunduszu na ryzyko drugiej strony transakcji w transakcji instrumentami pochodnymi OTC nie może przekroczyć: 10% jego aktywów, gdy drugą stroną jest instytucja kredytowa powołana w Paragrafie (1)(d); lub 5% jego aktywów w pozostałych przypadkach. e) Całkowita wartość Zbywalnych Papierów Wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego posiadanych przez każdy Subfundusz w jakimkolwiek podmiocie emitującym, w który inwestuje więcej niż 5% swoich aktywów netto nie może przekroczyć 40% wartości jego aktywów netto; Ograniczenie to nie dotyczy depozytów i transakcji instrumentami pochodnymi OTC zawieranymi z instytucjami finansowymi podlegającymi nadzorowi ostrożnościowemu. Niezależnie od indywidualnych limitów określonych w punkcie (d), Subfundusz nie może łączyć: inwestycji w Zbywalne Papiery Wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez; depozytów zawieranych z; i/lub ekspozycji wynikających z transakcji instrumentami pochodnymi OTC podejmowanymi z jedną osobą w wysokości przewyższającej 20% jego aktywów. f) Limit 10% przewidziany w punkcie (d) pierwsze zdanie jest podwyższany do maksymalnie 35%, jeżeli Zbywalne Papiery Wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego są emitowane lub gwarantowane przez Kraj Członkowski UE, przez jego władze lokalne, albo przez innych Dozwolony Kraj, albo przez publiczny organ międzynarodowy, którego członkami są jeden lub więcej kraje Członkowskie UE; g) Limit 10% określony w (d) pierwsze zdanie jest podwyższany do maksymalnie 25% dla określonych dłużnych papierów wartościowych, jeżeli są one emitowane przez instytucję kredytową, której siedziba znajduje się w Kraju Członkowskim UE i, która na mocy obowiązującego prawa podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu w celu ochrony posiadaczy takich dłużnych papierów wartościowych. W szczególności, kwoty wynikające z emisji takich dłużnych papierów wartościowych muszą zostać zainwestowane na mocy obowiązującego prawa w aktywa, które w wystarczający sposób pokrywają zobowiązania z nich wynikające w całym okresie ważności takich dłużnych papierów wartościowych i, którym przypisano preferencyjne uprawnienia do spłaty kapitału i naliczonych odsetek w przypadku upadłości emitenta. Jeżeli Subfundusz zainwestuje więcej niż 5% swoich aktywów netto w dłużne papiery wartościowe opisane w niniejszym paragrafie i wyemitowane przez tego samego emitenta, całkowita wartość takiej inwestycji nie może przekroczyć 80% wartości aktywów netto tego Subfunduszu; h) Zbywalne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego opisane w Paragrafie (2) (f) i (g) nie są liczone do obliczania limitu 40% określonego w Paragrafie (2)(e). Limity podane w Paragrafie (2) (d), (e), (f) i (h) nie mogą być agregowane i stąd też, inwestycje w Zbywalne Papiery Wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez tą samą osobę w depozyty lub instrumenty pochodne z tym samym podmiotem emitującym nie mogą w żadnym przypadku przekroczyć łącznie 35% aktywów netto każdego Subfunduszu. Spółki włączone do tej samej Grupy do celów konsolidacji rachunków, zgodnie z definicją zawartą w Dyrektywie 83/349/EEC lub zgodnie z uznanymi międzynarodowymi przepisami rachunkowości, są uznawane za jedną osobę do celów obliczenia limitów określonych w Paragrafie (2) (d) do (h). Subfundusze mogą kumulatywnie inwestować w Zbywalne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego w tej samej Grupie do limitu 20% swoich aktywów netto. i) Subfundusz jest uprawniony do podwyższenia limitów przewidzianych w Paragrafie (2) (d) do (h) do 100%, pod warunkiem, że Zbywalne Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego są emitowane lub gwarantowane przez Kraj Członkowski UE, przez jego władze lokalne, przez władze państwowe w Kraju OECD lub przez publiczne podmioty międzynarodowe, których członkami jest jeden lub więcej kraj Członkowski UE i Subfundusz posiada przynajmniej sześć różnych emisji. Papiery wartościowe wymagalne w jednej emisji nie mogą w każdym z Subfunduszy przekroczyć 30% całkowitej wartości posiadanej; j) Bez uszczerbku do limitów określonych w Paragrafie (2) (m) i (n), limity określone w Paragrafach (d) do (i) mogą zostać podwyższone do maksymalnie 20% w celu inwestowania w akcje i/lub dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez ta samą osobę gdy celem polityki inwestycyjnej Subfunduszy jest replikacja składu określonego indeksy akcyjnego lub obligacyjnego uznanego przez 18

19 władze regulacyjne Luksemburga, na następującej zasadzie jego skład jest wystarczająco zdywersyfikowany; indeks reprezentuje wystarczającą miarę rynku, którego dotyczy; jest publikowany we właściwy sposób i został ujawniony w polityce odpowiedniego Subfunduszu. Ten limit może zostać podwyższony do maksymalnie 35% gdy okaże się do być uzasadnione wyjątkowymi warunkami rynkowymi na określonych rynkach Regulowanych, na których w wysokim stopniu dominują określonego Zbywalne Papiery Wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego. Inwestycja do tego limitu jest dozwolone tylko w odniesieniu do jednego emitenta. k) Nie więcej niż 20% aktywów netto Subfunduszu może zostać zainwestowane w akcje lub jednostki jednego UCITS lub innego UCI. W celu ograniczenia inwestycji, każdy komponent UCITS lub innych UCI z wieloma komponentami będzie uważany za odrębnego emitenta, pod warunkiem, że wobec innych osób zapewnia zasadę segregacji zobowiązań odpowiednich komponentów. Inwestycje w akcje lub jednostki UCITS Inie mogą łącznie przekroczyć 30% aktywów Subfunduszu. Jeżeli Subfundusz nabył akcje lub jednostki UCITS i/lub innych UCI, aktywa odpowiedniego UCITS lub innych UCI nie muszą być łączone do celów limitów określonych w Paragrafach (d) do (h). Jeżeli UCITS inwestycje w akcje lub jednostki innych UCITS /lub innych UCI zarządzanych bezpośrednio lub poprzez delegowanie uprawnień przez tą samą Spółkę Zarządzającą lub przez jakąkolwiek inną spółkę, z którą Spółka Zarządzająca jest powiązana wspólnym zarządzaniem lub kontrola lub istotnym bezpośrednim lub pośrednim udziałem taka Spółka Zarządzająca lub inna spółka nie może pobierać opłat od subskrypcji lub umorzenia z tytułu inwestycji Subfunduszu w akcje lub jednostki takich innych UCITS i/lub UCI. Jeżeli Subfundusz nabywa udziały lub jednostki UCITS i/lub innych UCI zarządzanych bezpośrednio lub pośrednio przez Spółkę Zarządzającą lub spółkę, z którą Spółka Zarządzająca jest powiązana poprzez wspólne zarządzanie lub poprzez bezpośrednie lub pośrednie posiadanie powyżej 10% kapitału lub głosów ( powiązany fundusz celowy ), proporcja rocznej opłaty za zarządzanie przypisywana takiej inwestycji zostanie obniżona w porównaniu do stawki wskazanej w tabeli w rozdziale Opłaty i Koszty do 0,25% rocznie od kwoty inwestycji w powiązanym funduszu celowym lub, jeżeli fundusz celowy ma niższą opłatę za zarządzanie inwestycjami, Spółka Zarządzająca może - zamiast obciążania powyższą obniżoną opłatą od aktywów zainwestowanych w powiązany fundusz celowy - obciążyć różnić pomiędzy opłatą za zarządzanie inwestycjami Subfunduszu a opłatą za zarządzanie powiązanym funduszem celowym od kwoty zainwestowanej w taki powiązany fundusz celowy. W celu wyjaśnienia, opłaty za zarządzanie inwestycjami wskazane w tabeli w rozdziale zatytułowanym Opłaty i Koszty nie będą redukowane o powyższe kwoty w odniesieniu do aktywów całego Subfunduszu, ale tylko w związku z aktywami znajdującymi się w funduszach celowych. Fundusz może nabyć nie więcej niż 25% akcji lub jednostek tych samych UCITS lub innych UCI. Ten limit może nie być uwzględniany w chwili nabycia, jeżeli w tym czasie nie można obliczyć łącznej ilości wyemitowanych akcji lub jednostek. W przypadku UCITS lub innego UCI z wieloma komponentami, ograniczenie to stosuje się poprzez odwołanie się do wszystkich akcji lub jednostek wyemitowanych przez dany UCITS lub inne UCI, z uwzględnieniem wszystkich komponentów. l) Subfundusz nie musi stosować się do ograniczeń zawartych w tym rozdziale przy wykonywaniu prawa subskrypcji związanego ze Zbywalnymi Papierami Wartościowymi lub Instrumentami Rynku Pieniężnego tworzących część jego aktywów. Przy zapewnianiu przestrzegania zasady rozpraszania ryzyka, niedawno utworzone Subfundusze mogą zrzec się stosowania Paragrafu 2 (d) do (k) przez okres sześciu miesięcy po dacie jego utworzenia. m) Spółka Zarządzająca, działająca w imieniu wszystkich Subfunduszy i wszystkich zwykłych funduszy, którymi zarządza i, które mieszczą się w zakresie Części I Ustawy 2002, nie mogą nabywać żadnych akcji uprawnionych do głosowania, które uprawniłyby go do znaczącego wpływu na zarządzanie emitentem; n) Fundusz nie może nabywać więcej niż: - 10% nieuprawnionych do głosowania akcji jakiegokolwiek pojedynczego emitenta; - 10% dłużnych papierów wartościowych jakiegokolwiek pojedynczego emitenta; - 25% akcji lub jednostek dowolnego jednego UCITS i/lub innego UCI; - 10% Instrumentów Rynku Pieniężnego jakiegokolwiek pojedynczego emitenta; Limity określone w drugim, trzecim i czwartym punkcie mogą nie być uwzględniany w chwili nabycia, jeżeli w tym czasie nie można obliczyć kwoty brutto dłużnych papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego, lub wartości netto wyemitowanych instrumentów; o) Punkty (m) i (n) nie dotyczą: 19

20 - Zbywalnych Papierów Wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego emitowanych lub gwarantowanych przez Kraj Członkowski UE lub jego władze lokalne lub przez jakikolwiek Dozwolony Kraj; - Zbywalnych Papierów Wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego emitowanych lub gwarantowanych przez kraj niebędący Krajem Członkowskim UE; - Zbywalnych Papierów Wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego emitowanych przez podmioty, w których członkami jest jeden lub więcej kraj Członkowski UE; p) Postanowienia Paragrafu (2) (m) i (n) mogą nie być uwzględniane również w odniesieniu do akcji posiadanych przez Fundusz w kapitale spółki utworzonej w kraju niebędącym Krajem Członkowskim UE, która inwestuje swoje aktywa przede wszystkim w papiery wartościowe podmiotów emitujących mających woje siedziby w takim Kraju, gdzie zgodnie z prawem tego Kraju, taki holding reprezentuje jedyny sposób, w którym Fundusz może inwestować w papiery wartościowe emitentowi takiego Kraju, pod warunkiem, że polityka inwestycyjna spółki z kraju niebędącego Krajem Członkowskim UE jest zgodna z limitami określonymi w Paragrafie (2) (d) do (h), (k), (m) i (n); q) Spółka Zarządzająca zapewni dla każdego Subfunduszu, by globalna ekspozycja odnosząca się do instrumentów pochodnych nie przekroczyła aktywów netto odpowiedniego Subfunduszu. Ekspozycja zostaje obliczona poprzez uwzględnienie wartości bieżącej aktywów stanowiących podstawę instrumentu, ryzyko drugiej strony, przewidywalne zmiany rynkowe oraz czas dostępny dla likwidacji pozycji. Będzie to stosowane również kolejnych podpunktów. Jeżeli Fundusz inwestuje w finansowe instrumenty pochodne, ekspozycja na aktywa będące podstawa instrumentu nie może łącznie przekroczyć limitów inwestycyjnych określonych w Paragrafie (2) (d) do (h). Jeżeli Fundusz inwestuje w finansowe instrumenty pochodne oparte na indeksie, takie inwestycje nie muszą być łączone z limitami określonymi w Paragrafie 2 (d) do (h). Jeżeli Zbywalny Papier Wartościowy lub Instrument Rynku Pieniężnego posiada zagnieżdżony instrument pochodny, taki instrument musi zostać uwzględniony przy spełnianiu wymagań niniejszego Paragrafu 2 (q). r) Subfundusz nie może zapożyczać się powyżej 10% wartości swoich aktywów netto, zaś wszelki zapożyczania się muszą wywodzić się od banków oraz będą zawierane wyłącznie na zasadzie tymczasowej, z tym, że Subfundusz może nabywać waluty zagraniczne poprzez zastosowanie odzwierciedlających pożyczek; s) Subfundusz nie może udzielać pożyczek ani pełnić roli gwaranta na dobro innych osób. To ograniczenie nie uniemożliwi Subfunduszowi (i) nabywania Zbywalnych Papierów Wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych instrumentów finansowych wyszczególnionych w Paragrafie (1) (c), (e) i (f), które nie są w pełni opłacone oraz (ii) zawierania umów pożyczania dozwolonych papierów wartościowych, które nie będą uznawane za stanowiące udzielanie pożyczki. t) Subfundusz nie może wykonywać niepokrytej sprzedaży Zbywalnych Papierów Wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego lub innych instrumentów finansowych; u) Fundusz nie może nabywać ruchomości ani nieruchomości; v) Jeżeli limity określone w punkcie (l) zostaną przekroczone z przyczyn leżących poza kontrolą Spółki Zarządzającej lub w wyniku wykonania prawa subskrypcji, Spółka Zarządzająca musi na zasadzie priorytetu ustalić wykonanie transakcji sprzedaży usuwających taką sytuację, z należytym uwzględnieniem interesów swoich posiadaczy Jednostek; w) W zakresie, w jakim emitent jest osoba prawną posiadającą wiele komponentów, gdzie aktywa komponentu są zarezerwowane wyłącznie dla inwestorów w takim komponencie i tym wierzycielom, których roszczenie powstało w związku z utworzenie, prowadzeniem działalności lub likwidacja takiego komponentów, w celu zastosowania reguł rozproszenia ryzyka pokreślonych w Paragrafie (2(d) do (k), każdy komponent będzie traktowany jako oddzielny emitent. Fundusz nie musi przestrzegać limitów wskazanych w niniejszych Ograniczeniach Inwestycyjnych przy wykonywaniu praw subskrypcji związanych ze Zbywalnymi Papierami Wartościowymi lub Instrumentami Rynku Pieniężnego, które stanowią część jego aktywów. Ograniczenia inwestycyjne wskazane w powyższych Paragrafach (1) i (2) stosują się w chwili nabywania odpowiednich inwestycji. Jeżeli takie limity zostaną przekroczone w stosunku do Subfunduszu z przyczyn leżących poza kontrolą Subfunduszu, taki Subfundusz przyjmie wykonanie transakcji sprzedaży naprawiającej powstałą sytuację jako swój cel priorytetowy, biorąc pod uwagę należyte interesy Posiadaczy Jednostek. Reguły te będzie się stosować zarówno do limitów określonych w rozdziale Cele i Polityka Inwestycyjna, jak i do rozdziale Techniki Inwestycyjne Prospektu. Zgodnie z powyższymi Ograniczeniami Inwestycyjnymi, każdy Subfundusz może stosować techniki i instrumenty dotyczące zbywalnych Papierów Wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego, pod warunkiem, że takie techniki i instrumenty są stosowane w celu skutecznego zarządzania portfelem. 20

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Skrót Prospektu Lipiec 2006 Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony lipiec 2006 Istotna informacja Skrócony prospekt zawiera jedynie

Bardziej szczegółowo

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121 Fundusz Zagraniczny Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121 2 czerwca, 2006 ZAWIADOMIENIE DO WSZYSTKICH POSIADACZY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FUNDUSZU ZAGRANICZNEGO CITI

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony Paêdziernik 2007 Mgr Inż. Leszek Starski Tłumacz przysięgły języka angielskiego Numer upoważnienia TP/825/05 02-943 Warszawa ul. Jaszowiecka

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 marzec 2014 r. FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 447 LU0260852503 1,00% 1,98% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Citi FCP. Fundusz Inwestycyjny Prawa Wlk. Księstwa Luksemburg. Zrewidowane sprawozdanie roczne na 31 marca 2006 r.

Citi FCP. Fundusz Inwestycyjny Prawa Wlk. Księstwa Luksemburg. Zrewidowane sprawozdanie roczne na 31 marca 2006 r. Citi FCP usz Inwestycyjny Prawa Wlk. Księstwa Luksemburg Zrewidowane sprawozdanie roczne na 31 marca 2006 r. Spis treści Ogólne informacje dotyczące uszu...4 Spółka zarządzająca...4 Data utworzenia...4

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt paêdziernik 2007 Mgr Inż. Leszek Starski Tłumacz przysięgły języka angielskiego Numer upoważnienia TP/825/05 02-943 Warszawa ul. Jaszowiecka 8 m.

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Prospekt Skrócony. Legg Mason Managed Solutions SICAV. A Société d Investissement à Capital Variable prawa Wlk. Księstwa Luksemburg

Prospekt Skrócony. Legg Mason Managed Solutions SICAV. A Société d Investissement à Capital Variable prawa Wlk. Księstwa Luksemburg Prospekt Skrócony Legg Mason Managed Solutions SICAV A Société d Investissement à Capital Variable prawa Wlk. Księstwa Luksemburg Styczeń 2010 LEGG MASON MANAGED SOLUTUIONS SICAV ( Spółka ) PROSPEKT SKRÓCONY

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 grudzień 2012 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 0447 LU0260852503 1,00% 2,00% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38%

Dywidendy (FTIF) Średnioroczna stopa zwrotu z dywidendy Franklin Euro High Yield Fund A (Mdis) EUR Miesięczna LU ,38% Dywidendy (FTIF) czerwiec 2017 r. Posiadaczom dywidendowych tytułów uczestnictwa wypłacany jest regularny dochód (dywidenda) z zysków wypracowanych przez fundusz, który inwestor może przeznaczyć na bieżące

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. 1. Na stronie tytułowej: 1) lista subfunduszy otrzymuje następujące

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji 09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 29/2013 z dnia 10 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku

Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN Strategia TMS Global Return przewiduje możliwość inwestowania powierzonych środków w notowane na uznanych rynkach regulowanych, których lista została przedstawiona na końcu

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN

STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN STRATEGIA TMS GLOBAL RETURN Strategia TMS Global Return przewiduje możliwość inwestowania powierzonych środków w notowane na uznanych rynkach regulowanych, których lista została przedstawiona na końcu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny:

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny: I. Niniejszy dokument został sporządzony w związku z wymogami art. 13 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) i przedstawia

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Grudzień 2016 r. Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD 796 LU0109394709 1.00% 1.82% Franklin Biotechnology

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Połączenie zostało zatwierdzone przez Commission de Surveillance du Secteur Financier dnia 28 kwietnia 2014 r.

Połączenie zostało zatwierdzone przez Commission de Surveillance du Secteur Financier dnia 28 kwietnia 2014 r. Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Wielkie Księstwo Luksemburga Tel.: (+352) 341 342 202 Faks: (+352) 341 342 342 Dnia 30 maja 2014 r. Szanowni Inwestorzy,

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Chiny i Indie USD ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rosja EUR Poniższe zmiany statutów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. kod: 2017_GI_06_v.01

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. kod: 2017_GI_06_v.01 Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych kod: 2017_GI_06_v.01 Spis treści Postanowienia ogólne 3 Powstanie i cel Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 3 Strategia inwestycyjna Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

LEGG MASON MANAGED SOLUTIONS SICAV ( Spółka ) Prospekt

LEGG MASON MANAGED SOLUTIONS SICAV ( Spółka ) Prospekt LEGG MASON MANAGED SOLUTIONS SICAV ( Spółka ) Prospekt wrzesień 2008 Mgr Inż. Leszek Starski Tłumacz przysięgły języka angielskiego Numer upoważnienia TP/825/05 02-943 Warszawa ul. Jaszowiecka 8 m. 20

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r. art. 12 ust. 2 i 3 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E IKE/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zwanych

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. Cele i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zysku

Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. Cele i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zysku SUBFUNDUSZ CASPAR AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe.

Bardziej szczegółowo

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenia: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (RUFK/NPER/3/2009) Załącznik do: 1) Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 24 MARCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 24 MARCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 24 MARCA 2016 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UL/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY KBC ALFA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC ALFA SFIO) utworzonego i zarządzanego przez: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ul. Chmielna

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

UFK Europa Allianz Discovery

UFK Europa Allianz Discovery UFK Europa Allianz Discovery UFK Europa Allianz Discovery to Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Allianz Discovery Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej:

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia Wprowadzenie Nazwa Funduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej Funduszem. Fundusz został utworzony 6 lipca 2007 r. i zarejestrowany pod numerem RFi 305. Fundusz jest otwartym funduszem

Bardziej szczegółowo

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych.

Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród klientów detalicznych. NOWOŚĆ: INFORMACJE PODATKOWE Styczeń 2017 r. Wyłącznie do użytku klientów profesjonalnych. Nie rozpowszechniać

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji"

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 UFK Legg Mason Akcji Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji" I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 8 528 969,27 14 828 919,89 1. Lokaty 8 528 969,27 14

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- w art. 8 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Alfa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 6 września 2016 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G PPE/Regulamin UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E OFEROWANYCH W RAMACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PPE PRO Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFZD UKO/2013/01/01)

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFZD UKO/2013/01/01) REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (kod: RE EFZD UKO/2013/01/01) dostępnych w ramach grupowych ubezpieczeń z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, których warunki zostały określone w Warunkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 65 003 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych)

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych) REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH oferowanych i zarządzanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych SA w Sopocie do umów

Bardziej szczegółowo

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych)

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych) REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH oferowanych i zarządzanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych SA w Sopocie do umów

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

art. 12 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1-12 Statutu Brzmienie dotychczasowe:

art. 12 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1-12 Statutu Brzmienie dotychczasowe: Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC EXTRA PROFIT Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego które wchodzą w życie w dniu ogłoszenia tj. w dniu 15 lipca 2010 r. art. 12 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1-12 Statutu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010)

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) PKO Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty 1. w artykule 7 w ustępie 2 literze f nadaje się nowe, następujące

Bardziej szczegółowo

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU.

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

, ,28

, ,28 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,89 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,89 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 114 215,31 136 587,89 1. Lokaty 114 215,31 136 587,89 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 606,326.99 845,531.62 1. Lokaty 606,326.99 845,531.62 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 25 lutego 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,

Bardziej szczegółowo

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w Informacja o zmianach danych objętych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 29 czerwca 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo