REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia rektora PG nr 57/2008 z 30 września 2008 r. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biblioteka Główna udostępnia zbiory biblioteczne pracownikom, studentom, doktorantom i słuchaczom studiów podyplomowych Politechniki Gdańskiej oraz każdemu zainteresowanemu, legitymującemu się ważnym dokumentem tożsamości. Zbiory biblioteczne są udostępniane w czytelniach Biblioteki Głównej, czytelniach filialnych na wydziałach, pracowniach oraz wypożyczalniach. Biblioteka Główna wraz z filiami i pracowniami tworzy ogólnouczelniany system biblioteczny, który w dalszej części Regulaminu jest nazywany Biblioteką Główną Udostępnianie zbiorów Biblioteki Głównej, wydanych po roku 1945 odbywa się w formie: a) prezentacyjnej - na miejscu w czytelniach Biblioteki Głównej, pracowniach i filiach; b) wypożyczeń na zewnątrz - realizowanych przez: Wypożyczalnię Miejscową, Wypożyczalnię Międzybiblioteczną oraz Filię Nr 2 na Wydziale Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji. 2. Udostępnianie zbiorów Biblioteki Głównej, wydanych przed rokiem 1945, regulują odrębne zasady: Regulamin Udostępniania Zbiorów Zabytkowych i Zasady Udostępniania Zbiorów Starych Druków w Bibliotece Głównej PG 3 Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych nie może naruszać warunków umów licencyjnych oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631). Biblioteka Główna świadczy usługi: 1. udostępniania zbiorów: a) książek i podręczników; b) czasopism i zeszytów naukowych; 4 1

2 c) zbiorów specjalnych, norm, literatury techniczno-handlowej, nagrań dźwiękowych Studenckiej Agencji Radiowej (SAR), archiwum Kroniki Studenckiej i innych; 2. informacji naukowej, w tym: a) dostępu on-line do komputerowych baz danych zgodnie z warunkami umów licencyjnych; b) dostępu do innych elektronicznych źródeł informacji udostępnianych ze strony domowej Biblioteki; c) opracowań bibliograficznych i dokumentacyjnych z zasobów własnych Biblioteki oraz dostępnych w Internecie; d) szkolenia czytelników w zakresie samodzielnych poszukiwań w zasobach elektronicznych oraz innych nośnikach informacji; 3. wydruków z komputerowych baz i katalogów Biblioteki. 4. reprografii zbiorów w formie: kserokopii, nagrań dźwiękowych, fotografii cyfrowej, skanów oraz przeniesienia ich na dowolnie wybrany nośnik (CD, DVD, pendrive i tp) zgodnie ze złożonym oświadczeniem Korzystanie ze zbiorów Biblioteki Głównej jest bezpłatne. Użytkownik pokrywa koszty usług bibliotecznych i dokumentacyjnych, wydruków komputerowych, reprografii zbiorów, nagrań na nośniki optyczne i magnetyczne, wydanie karty bibliotecznej, duplikatu karty bibliotecznej i inne, zgodnie z Cennikiem opłat i usług bibliotecznych, ustalanym przez dyrektora Biblioteki Głównej i zatwierdzanym przez rektora. 2. Cennik opłat i usług bibliotecznych jest podawany do wiadomości publicznej na stronie internetowej Biblioteki Głównej i tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Biblioteki. 6 Do korzystania z Biblioteki Głównej uprawnia jeden z następujących dokumentów: a) karta biblioteczna; b) legitymacja studencka; c) legitymacja doktoranta; d) dowód osobisty; e) legitymacja szkolna Warunkiem korzystania z usług wypożyczalni jest posiadanie aktywnego konta czytelnika w komputerowym systemie bibliotecznym VIRTUA. 2

3 2. Dokumentem uprawniającym do korzystania z usług Wypożyczalni Miejscowej oraz wypożyczeń krótkoterminowych z Filii Nr 2 na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki jest karta biblioteczna. 3. Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) państwowych szkół wyższych województwa pomorskiego, po rejestracji w systemie bibliotecznym VIRTUA jest kartą biblioteczną czytelnika Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej Kartę biblioteczną mogą otrzymać: a) pracownicy, doktoranci i studenci oraz słuchacze podyplomowych studiów Politechniki Gdańskiej; b) pracownicy, doktoranci i studenci innych państwowych szkół wyższych; c) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego; d) pracownicy państwowych instytutów naukowo-badawczych województwa pomorskiego; e) pracownicy instytucji publicznych województwa pomorskiego; f) studenci, doktoranci i pracownicy niepublicznych szkół wyższych województwa pomorskiego; g) właściciele i pracownicy firm województwa pomorskiego. 2. Warunkiem otrzymania karty bibliotecznej jest przedłożenie: a) deklaracji zawierającej dane personalne i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu Udostępniania Zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej (dostępna ze strony www BGPG). b) dowodu wpłaty za kartę biblioteczną; c) przedłożenie dokumentów: - pracownicy Politechniki Gdańskiej - dowód osobisty; - studenci Politechniki Gdańskiej legitymacja studencka; - doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych Politechniki Gdańskiej legitymacja doktoranta / dowód osobisty / indeks lub karta słuchacza studiów podyplomowych; - pracownicy, doktoranci i studenci innych państwowych szkół wyższych - dowód osobisty i legitymacja studencka / legitymacja doktoranta oraz skierowania z biblioteki uczelni macierzystej wraz z klauzulą współodpowiedzialności materialnej za wypożyczone dzieła; - pracownicy państwowych instytutów naukowo-badawczych - dowód osobisty oraz poręczenie instytucji zatrudniającej wraz z klauzulą współodpowiedzialności materialnej za wypożyczone dzieła; - pracownicy instytucji publicznych województwa pomorskiego - dowód osobisty oraz poręczenie instytucji zatrudniającej wraz z klauzulą współodpowiedzialności materialnej za wypożyczone dzieła; 3

4 - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego - legitymacja szkolna i inny dokument tożsamości oraz poręczenie szkoły wraz z klauzulą współodpowiedzialności materialnej za wypożyczone dzieła; - studenci, doktoranci i pracownicy niepublicznych szkół wyższych województwa pomorskiego oraz właściciele i pracownicy firm województwa pomorskiego dokument tożsamości i legitymacja studencka/doktoranta oraz poręczenie biblioteki (uczelni) / firmy wraz z klauzulą współodpowiedzialności materialnej za wypożyczone dzieła oraz dowód wpłaty kaucji w wysokości określonej w Cenniku opłat i usług bibliotecznych Ważność karty bibliotecznej ustala się następująco: a) pracownicy Politechniki Gdańskiej na czas zatrudnienia w uczelni, b) studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych Politechniki Gdańskiej oraz innych państwowych szkół wyższych na czas trwania studiów; c) pracownicy innych państwowych szkół wyższych, pracownicy państwowych instytutów naukowo-badawczych oraz instytucji publicznych województwa pomorskiego na pięć lat od daty zapisu; d) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego na czas trwania nauki w szkole; e) studenci, doktoranci i pracownicy niepublicznych szkół wyższych województwa pomorskiego oraz właściciele i pracownicy firm województwa pomorskiego na okres 1 roku od daty zapisu. 2. Przedłużenie karty bibliotecznej następuje po przedłożeniu dokumentów wymienionych w Karta biblioteczna lub Elektroniczna Legitymacja Studencka jest dokumentem identyfikującym czytelnika. Czytelnik zobowiązany jest do okazywania jej na żądanie pracownika Biblioteki Głównej. Właścicielowi karty nie wolno odstępować jej innym osobom. Nieprzestrzeganie zakazu pociąga za sobą pozbawienie prawa do korzystania z usług Wypożyczalni zarówno przez właściciela karty, jak również osoby z niej korzystającej. 2. W przypadku zagubienia lub kradzieży karty bibliotecznej należy bezzwłocznie zgłosić się do Oddziału Udostępniania Zbiorów Biblioteki Głównej w celu czasowego zablokowania konta. 3. O wszelkich zmianach danych osobowych należy bezzwłocznie powiadomić Bibliotekę. 4. Duplikat karty bibliotecznej wydaje się po wniesieniu opłaty w przeciągu 7 dni. Koszt wydania duplikatu karty określa cennik opłat i usług bibliotecznych. 4

5 11 1. Czytelnika obowiązuje dbałość o udostępniane dzieła. Zauważone uszkodzenia dzieła czytelnik winien zgłosić pracownikowi Biblioteki w momencie jego udostępnienia. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia dzieł nieujawnione w momencie ich udostępniania, a stwierdzone przy ich zwrocie. 2. W razie uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonego dzieła czytelnik obowiązany jest odkupić identyczne dzieło. W przypadku braku takiej możliwości czytelnik winien kupić dzieło wskazane przez Bibliotekę. 12 Godziny funkcjonowania Biblioteki Głównej ustala dyrektor. Wszelkie zmiany dotyczące godzin funkcjonowania Biblioteki Głównej podawane są do wiadomości w czytelniach i na stronie internetowej Biblioteki. KORZYSTANIE Z ELEKTRONICZNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI BAZ DANYCH Zgodnie z warunkami umów licencyjnych, zawartych między Politechniką Gdańską a dostawcami elektronicznych źródeł informacji do korzystania z baz danych uprawnieni są: pracownicy, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych oraz studenci Politechniki Gdańskiej. 2. Wszystkie komputery znajdujące się na terenie Politechniki Gdańskiej, podłączone do uczelnianej sieci komputerowej posiadają aktywny dostęp do baz danych. Możliwy jest zdalny, autoryzowany przez system biblioteczny dostęp spoza sieci uczelnianej Politechniki Gdańskiej. 3. Wyznaczone stanowiska komputerowe umożliwiają zapisywanie dokumentów zawartych w bazach danych na własnych nośnikach /zalecane pamięć USB np.: pendrive, flashdisc,itp./. 4. Zabronione jest drukowanie oraz przegrywanie na własne komputery całych numerów czasopism, książek lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej i dydaktycznej. KORZYSTANIE Z CZYTELNI BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ ORAZ FILII Zbiory są ogólnodostępne i udostępniane prezencyjnie, na miejscu. 5

6 2. Dokumentem uprawniającym do korzystania ze zbiorów jest aktualna karta biblioteczna lub inny dokument tożsamości. 3. Czytelnicy zobowiązani są do: a) pozostawienia w szatni okryć wierzchnich, parasoli, plecaków, toreb, itp. b) wyłączenia telefonów komórkowych; c) zapoznania się z Regulaminem Czytelni oraz wpisania się do księgi odwiedzin; d) zgłoszenia dyżurnemu bibliotekarzowi wnoszonych materiałów informacyjnych np. książek, skryptów, czasopism, CD-ROM-ów itp. oraz okazania ich przy wychodzeniu z Czytelni; e) wypełnienia rewersu na materiały zamawiane z magazynu Biblioteki oraz po otrzymaniu ich pozostawienia dokumentu tożsamości; f) składania zamówień najpóźniej na pół godziny i zwrotu udostępnionych materiałów najpóźniej na 15 minut przed zamknięciem Czytelni; g) oddania materiałów bibliotecznych w stanie nieuszkodzonym oraz zgłaszania zauważonych braków dyżurnemu bibliotekarzowi a czytelniach z wolnym dostępem do odłożenia udostępnionych materiałów na wskazane miejsce; h) zachowania w sposób odpowiadający powadze instytucji naukowej; i) zachowania ciszy oraz przestrzegania zakazu palenia tytoniu i spożywania posiłków, napojów w pomieszczeniach bibliotecznych. 4. Zabrania się wynoszenia poza Czytelnię - bez zgody dyżurnego bibliotekarza - materiałów stanowiących własność Biblioteki. 5. Dopuszcza się krótkoterminowe wypożyczenia wyznaczonego księgozbioru czytelni. Datę zwrotu uzgadnia się z dyżurującym bibliotekarzem. 6. Na wyznaczonych stanowiskach komputerowych Czytelnia zapewnia dostęp do naukowych baz danych oraz autoryzowany dostęp do Internetu. 7. W czytelniach z wolnym dostępem do zbiorów nie wymaga się wypełniania rewersu i pozostawienia dokumentu. 8. Za zgodą bibliotekarza dopuszcza się możliwość wykonania na miejscu fotokopii cyfrowych własnym sprzętem fotograficznym fragmentów książek, czasopism, z wyjątkiem zbiorów zabytkowych i prac doktorskich. 9. Dyżurujący bibliotekarz ma prawo wyprosić z Czytelni osoby niestosujące się do Regulaminu. KORZYSTANIE Z WYPOŻYCZALNI BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ Na zewnątrz Biblioteki nie wypożycza się: a) wydawnictw wydanych przed rokiem 1945; b) dzieł powierzonych Bibliotece w depozyt; 6

7 c) dzieł rzadkich i kosztownych; d) zbiorów czytelnianych; e) zbiorów czasopiśmienniczych; f) wydawnictw encyklopedycznych, leksykonów, słowników, informatorów, poradników, itp.; g) wydawnictw albumowych; h) rozpraw doktorskich; i) zbiorów kartograficznych; j) literatury normalizacyjnej; k) taśm magnetowidowych, magnetofonowych i płyt; l) dokumentów elektronicznych z księgozbioru głównego biblioteki; m) wydawnictw wymagających konserwacji; n) wydawnictw sprowadzonych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych; o) zbiorów bibliotecznych zastrzeżonych przez Bibliotekę Czytelnik ma prawo wypożyczenia określonej liczby dzieł: a) pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej - 30 książek na okres jednego roku; z możliwością prolongaty, b) pracownicy Politechniki Gdańskiej - 15 książek na okres jednego roku z możliwością prolongaty, c) studenci Politechniki Gdańskiej - 8 książek na okres dwóch miesięcy, z możliwością prolongaty na jeden miesiąc, d) studenci co najmniej dwóch wydziałów Politechniki Gdańskiej - 16 książek na okres dwóch miesięcy, z możliwością prolongaty na jeden miesiąc, e) dyplomanci Politechniki Gdańskiej 12 książek na okres dwóch miesięcy, z możliwością prolongaty na jeden miesiąc, f) doktoranci Politechniki Gdańskiej 15 książek na okres dwóch miesięcy, z możliwością prolongaty na jeden miesiąc, g) słuchacze studiów podyplomowych Politechniki Gdańskiej - 8 książek na okres dwóch miesięcy, z możliwością prolongaty na jeden miesiąc, h) pozostali czytelnicy - 2 książki - na okres dwóch miesięcy, z możliwością prolongaty na jeden miesiąc. 2. Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu na następny miesiąc pod warunkiem, że książki nie zarezerwował inny czytelnik. Prolongatę wypożyczeń można wykonać samodzielnie on-line w swoim koncie czytelniczym lub w Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki Głównej. 7

8 3. Biblioteka na życzenie czytelnika dokonuje wydruku dokumentującego stan jego konta wypożyczeń. 4. W wyjątkowych przypadkach, ze względu na liczne zainteresowanie dziełem lub zamówienie międzybiblioteczne, Biblioteka może prosić o zwrot wypożyczonego dzieła przed upływem regulaminowego terminu. 17 W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu książki biblioteka uczelniana stosuje następujące sankcje: a) zablokowanie konta czytelniczego, b) karę pieniężna naliczaną zgodnie z cennikiem usług bibliotecznych, c) po trzykrotnym bezskutecznym monitowaniu biblioteka uczelniana ma prawo występowania z powództwa cywilnego do sądu właściwego dla siedziby Uczelni. 18 Pracownicy Politechniki Gdańskiej oraz studenci Politechniki Gdańskiej, począwszy od drugiego roku studiów, mają prawo do korzystania z bibliotek innych państwowych szkół wyższych, po otrzymaniu skierowania z Wypożyczalni Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej na zasadach Regulaminu Udostępniania Zbiorów w Bibliotekach wchodzących w skład Zespołu Bibliotek Naukowych województwa pomorskiego Pracownicy Politechniki Gdańskiej rozwiązujący umowę o pracę, przebywający na urlopach bezpłatnych lub wyjeżdżający za granicę na okres powyżej 6 miesięcy oraz studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych odchodzący z Uczelni zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych książek oraz uregulowania wszelkich zobowiązań w stosunku do Biblioteki Głównej. 2. Użytkownicy systemu biblioteczno-informacyjnego spoza Uczelni, posiadający kartę biblioteczną Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, zobowiązani są do uregulowania zobowiązań wobec niej w ciągu 14 dni od utraty poręczenia. KORZYSTANIE Z WYPOŻYCZALNI MIĘDZYBIBLIOTECZNEJ 20 Prawo do skorzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych posiadają pracownicy naukowi i dydaktyczni Uczelni oraz doktoranci i studenci dyplomanci Politechniki Gdańskiej. 8

9 21 W przypadku braku wydawnictw w zbiorach bibliotecznych Politechniki Gdańskiej i jej Filii, Biblioteka Główna na indywidualne zamówienie czytelnika może dokonać wypożyczenia z innych bibliotek. 22 Wypożyczenie wydawnictwa z innej biblioteki krajowej lub zagranicznej może być zrealizowane na podstawie złożonego przez czytelnika na specjalnym formularzu zamówienia, zawierającego pełen opis bibliograficzny. Zamówienie może być złożone pocztą elektroniczną. Studenci - dyplomanci powinni uzyskać od promotora potwierdzenie merytoryczności zamówienia. 23 Książki, czasopisma, CD-ROM-y sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się wyłącznie w czytelniach Biblioteki. 24 Termin zwrotu sprowadzonych materiałów bibliotecznych określa biblioteka wypożyczająca. 25 W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych czytelnik może zamówić artykuły z czasopism oraz fragmenty dzieł w postaci kopii kserograficznych, mikrofilmów lub innych form reprograficznych i pokrywa koszty wykonania tych kopii zgodnie z cennikiem usług biblioteki udostępniającej. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 26 Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej stanowi część Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej. 27 Regulaminy, oświadczenia, zamówienia, deklaracje, poręczenia i wnioski będące załącznikami do niniejszego Regulaminu dostępne są na stronie internetowej Biblioteki. 28 Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez rektora Politechniki Gdańskiej. 9

SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Instrukcja SZCZEGÓŁOWE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zasoby biblioteczne udostępniane są przez Bibliotekę Główną PUM oraz Filię

Bardziej szczegółowo

I. Zasady korzystania z Wypożyczalni

I. Zasady korzystania z Wypożyczalni Załącznik nr 1 I. Zasady korzystania z Wypożyczalni 1 1. Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych poprzez wypożyczanie indywidualne posiadają: a) studenci PWSZ - na podstawie aktualnego wpisu na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Regulamin Biblioteki Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie Regulamin Biblioteki Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie l. Postanowienia ogólne 1 1) Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Biblioteki Uczelnianej 2) W Bibliotece działają: a)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 6/2015

Załącznik do Zarządzenia nr 6/2015 Załącznik do Zarządzenia nr 6/2015 REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH w Centrum Edukacji Nauczycieli Dziale informacji Pedagogicznej Bibliotece Pedagogicznej w Koszalinie oraz Oddziałach Zamiejscowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W DZIELNICY URSYNÓW M. ST. WARSZAWY. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W DZIELNICY URSYNÓW M. ST. WARSZAWY. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W DZIELNICY URSYNÓW M. ST. WARSZAWY 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin korzystania z materiałów i usług świadczonych przez bibliotekę,

Bardziej szczegółowo

Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej 2. Biblioteki Politechniki Wrocławskiej 2. Wybrane agendy Bibliotek PWr 3

Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej 2. Biblioteki Politechniki Wrocławskiej 2. Wybrane agendy Bibliotek PWr 3 BIBLIOTEKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ informator dla studentów Spis treści Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej 2 Biblioteki Politechniki Wrocławskiej 2 Wybrane agendy Bibliotek PWr 3 Oddziały

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN SZKOLENIA BIBLIOTECZNEGO

RAMOWY PLAN SZKOLENIA BIBLIOTECZNEGO RAMOWY PLAN SZKOLENIA BIBLIOTECZNEGO I. Informacje o Bibliotece Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku 1. Lokalizacja i stan obecny..2 2. Godziny otwarcia...2

Bardziej szczegółowo

Regulaminy na rok akademicki 2014/2015 na Studia Podyplomowe i studia MBA

Regulaminy na rok akademicki 2014/2015 na Studia Podyplomowe i studia MBA Regulaminy na rok akademicki 2014/2015 na Studia Podyplomowe i studia MBA Spis treści Regulamin studiów Podyplomowych.3 Regulamin studiów MBA...9 Regulamin promocji dla słuchaczy studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA GŁOWNA ROCZNIK BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

BIBLIOTEKA GŁOWNA ROCZNIK BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO BIBLIOTEKA GŁOWNA ROCZNIK BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO R. IX OPOLE 2012 UNIWERSYTET OPOLSKI Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego R. IX OPOLE 2012 REDAKTORZY NAUKOWI Wanda Matwiejczuk,

Bardziej szczegółowo

Informacje dla studentów I roku. Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Informacje dla studentów I roku. Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Informacje dla studentów I roku Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Kontakt: ul. Przybyszewskiego 37a 60-356 Poznań tel.: (61) 854 67 59 e-mail: bg@ump.edu.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

INSTRUKCJA UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 8/R/09 INSTRUKCJA UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Zatwierdzona przez Dyrektora Biblioteki UG w dniu 4 listopada 2008 r. I n s t r u k c j

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr. 1/2013 KIEROWNIK GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SARNAKACH. z dnia 8 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr. 1/2013 KIEROWNIK GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SARNAKACH. z dnia 8 lutego 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr. 1/2013 KIEROWNIK GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SARNAKACH z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu korzystania z materiałów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Sarnakach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N F I L I I N R 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

R E G U L A M I N F I L I I N R 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu R E G U L A M I N F I L I I N R 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 1 PRAWO KORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do soboty od godz. 8 do 20.

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do soboty od godz. 8 do 20. Biblioteka udostępnia książki i czasopisma w wersji drukowanej i elektronicznej oraz zasoby internetowe, bazy danych, zbiory specjalne. Ogólnouczelniana sieć biblioteczna Uniwersytetu Łódzkiego składa

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu e-dziennik

Regulamin serwisu e-dziennik Regulamin serwisu e-dziennik (v. 14/12/13 1.07) Strona 1 z 12 Regulamin serwisu e-dziennik 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.USŁUGA udostępnianie drogą elektroniczną SERWISU e-dziennik - dostępnego na stronie

Bardziej szczegółowo

prawne (instytucje) po dopełnieniu następujących formalności: wypełnionego na podstawie wiarygodnego dokumentu (ze zdjęciem);

prawne (instytucje) po dopełnieniu następujących formalności: wypełnionego na podstawie wiarygodnego dokumentu (ze zdjęciem); REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ MEDIATEKI MBP W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 1. ZBIORY Mediateka może gromadzić: płyty analogowe, płyty CD-ROM, płyty VCD-ROM, płyty DVD-ROM, płyty BD- ROM, PS3, kasety magnetofonowe (z nagraniami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi I. Postanowienia ogólne 1 1. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, zwana dalej AHE, jest uczelnią niepubliczną wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Rozdział 10. Postanowienia ogólne Wydawanie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1. DEFINICJE

R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1. DEFINICJE R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1 1. DEFINICJE Regulamin oznacza niniejszy regulamin zakupu i rezerwacji biletów i/lub produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Zarządu Raiffeisen Bank Polska S.A. nr.../.../2012 REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Rozdział 1 Definicje i

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim Nr 24/Z/2014 z dnia 27.02. 2014r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych MasterCard Business dla klientów instytucjonalnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r.

Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r. Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. e-inclusion Powiatu Goleniowskiego Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3-5

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin Usługi mtransfer mobilny Art. 1 Definicje Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 1. Akceptant podmiot, który na podstawie odrębnej umowy z PayU

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej

Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. otwierania i prowadzenia Kont Oszczędnościowych. w Banku Pocztowym S.A.

REGULAMIN. otwierania i prowadzenia Kont Oszczędnościowych. w Banku Pocztowym S.A. REGULAMIN otwierania i prowadzenia Kont Oszczędnościowych w Banku Pocztowym S.A. wrzesień 2008 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć: 1)

Bardziej szczegółowo