ZAWIADOMINIE O TERMINIE I MIEJSCU PRZEPROWADZENIA EGZAMINU RADCOWSKIEGO ORAZ POUCZENIE DLA OSOBY PRZYSTĘPUJĄCEJ DO TEGO EGZAMINU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWIADOMINIE O TERMINIE I MIEJSCU PRZEPROWADZENIA EGZAMINU RADCOWSKIEGO ORAZ POUCZENIE DLA OSOBY PRZYSTĘPUJĄCEJ DO TEGO EGZAMINU"

Transkrypt

1 Koszalin, dnia r. ZAWIADOMINIE O TERMINIE I MIEJSCU PRZEPROWADZENIA EGZAMINU RADCOWSKIEGO ORAZ POUCZENIE DLA OSOBY PRZYSTĘPUJĄCEJ DO TEGO EGZAMINU Egzamin radcowski odbędzie się w dniach od 19 marca 2013 r. do 22 marca 2013 r. w Koszalinie ul. Gen. Andersa 34 (budynek Delegatury Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego) w sali konferencyjnej nr 190 I piętro..na egzamin należy stawić się nie później niż o godz każdego dnia egzaminu wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Każdego dnia egzamin rozpoczyna się o godzinie 10.00, zaś rejestracja osób przystępujących do egzaminu prowadzona przez komisję egzaminacyjną rozpoczyna się o godzinie 8.45 pierwszego dnia i o godzinie 8.00 drugiego, trzeciego i czwartego dnia.. W pierwszym dniu egzaminu zdający rozwiązuje w czasie 100 minut test składający się z zestawu 100 pytań. W drugim dniu egzaminu zdający opracowuje zadanie z zakresu prawa karnego. W trzecim dniu egzaminu zdający opracowuje zadanie z zakresu prawa cywilnego. W czwartym dniu egzaminu zdający opracowuje zadania z zakresu prawa gospodarczego i administracyjnego. W dniach drugim i trzecim czas na rozwiązanie tych zadań wynosi każdego dnia po 360 minut, zaś w czwartym dniu czas rozwiązania obu zadań wynosi łącznie 480 minut, w przypadku osób, które złożyły wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego dokumenty potwierdzające niepełnosprawność, czas trwania każdej części egzaminu zostaje wydłużony o połowę. Zdający, którzy wybiorą możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu komputerów, winni ten sprzęt (czyli notebook i zasilacz) przynieść na egzamin we własnym zakresie. Uwaga: kiedy zdający nie korzysta z klawiatury wbudowanej w laptop to wtedy zarówno mysz, jak i klawiatura muszą być przewodowe. Minimalne wymagania, jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej są następujące: 1. procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik; MB pamięci RAM (zalecane 1024 MB); 3. system operacyjny: Windows XP SP3/Windows Vista/Windows 7 (Uwaga: Aplikacja nie uruchomi się w systemie Windows 8!); 4. zainstalowany program Microsoft.NET Framework 3.5 SP1 (dokładnie w tej wersji);

2 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera; 6. wolny port USB; 7. konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera; 8. odinstalowany program antywirusowy; 9. wyłączony wygaszacz ekranu; 10. opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję prezentacja" / wysoka wydajność"; 11. zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem; 12. wyłączone aktualizacje automatyczne. Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych. Sugerowane jest odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu, bowiem mogą one spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej. Sprzęt musi być sprawny a baterie naładowane. Zaleca się sprawdzenie własnego sprzętu na programie testowym, dostępnym na stronie (zakładka: Zawodowe egzaminy prawnicze"). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zdających, czy sprzęt komputerowy, na którym zamierzają rozwiązywać zadania, spełnia wymagania techniczne, zdający powinni- przed egzaminem i we własnym zakresie- skorzystać z pomocy informatyka. Wskazane jest też naładowanie baterii oraz ewentualne zaopatrzenie się w zapasową baterię. Przygotowanie sprzętu komputerowego- zgodnie z parametrami, które zostały podane na stronie jest obowiązkiem osób, które zadeklarowały taką formę rozwiązywania zadań. Odstąpienie w którykolwiek dzień od sporządzania pracy pisemnej przy użyciu komputera oznacza konieczność kontynuowania egzaminu (także w dniach następnych) w formie odręcznej. Zdający, którzy będą korzystali z komputerów, przed rozpoczęciem 2-4 dnia egzaminu, otrzymają od komisji odrębne na każdy dzień egzaminu nośniki (pendrive) (dostarczone przez MS wraz z pozostałymi materiałami egzaminacyjnymi). W czwartym dniu egzaminu, zdający sporządzają 2 prace i dokonują wydrukowania obu prac łącznie po zakończeniu egzaminu. Powyższe oznacza, że do czasu zakończenia egzaminu w czwartym dniu, zdający mogą dokonywać ewentualnych korekt w każdym z zadań, bez względu na przyjętą przez każdego zdającego kolejność ich rozwiązywania. W Aplikacji dostępna jest funkcja podziału stron, co pozwala na techniczne rozdzielenie rozwiązań obu tych prac. Zakończenie pracy i drukowanie może nastąpić dopiero po zakończeniu rozwiązania zadania z prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego. I. Zasady rejestracji osób przystępujących do egzaminu Osoba przystępująca do egzaminu okazuje członkowi komisji dokument potwierdzający tożsamość na stronie ze zdjęciem, a fakt zgłoszenia na egzamin potwierdza własnoręcznym podpisem na liście obecności przy swoim nazwisku. Zdający egzamin przy użyciu komputera kwitują także odbiór nośnika. Następnie zdający losuje numer stolika i przechodzi do

3 oznaczonego tym numerem miejsca na sali egzaminacyjnej. Po zajęciu wskazanego miejsca przy stoliku zdający do chwili rozpoczęcia egzaminu nie może go opuszczać. Niedozwolone jest także posiadanie na blacie stolika zajętym przez zdającego przedmiotów nie służących bezpośrednio rozwiązywanej pracy (np. notatników, maskotek itp.). W trakcie egzaminu zdający nie może posiadać przy sobie żadnych przedmiotów i urządzeń służących do przekazu, odczytu lub odbioru informacji np. telefonu komórkowego, palmtopa, i-poda, i-pada, tableta, itp. Zdający, którzy nie złożyli deklaracji o rozwiązywaniu zadania przy użyciu sprzętu komputerowego nie mogą posiadać przy sobie urządzenia typu laptop. Obowiązek zdeponowania takich urządzeń na czas trwania egzaminu poza miejscem zdawania egzaminu obciąża zdającego, który ponosi wszelkie związane z tym ryzyko. Komisja nie zapewnia przechowywania tych przedmiotów. W wypadku ujawnienia w trakcie egzaminu posługiwania się przez zdającego którymkolwiek z opisanych wyżej urządzeń lub podobnym osoba ta zostanie wykluczona z egzaminu bez względu na deklarowany cel wykorzystania posiadanego urządzenia. Zasady te obowiązują każdego dnia egzaminu. Zdający, którzy złożyli pisemną deklarację o pisaniu prac na własnym sprzęcie komputerowym są uprawnieni do wniesienia jednego laptopa. Zajmując miejsce przy stoliku z wylosowanym numerem, osoby posiadające laptop podłączają komputer do sieci elektrycznej. Zdający, którzy wybrali komputerową formę zdawania egzaminu otrzymają nośnik pamięci - pendrive, zawierający edytor tekstu, pozwalający na pisanie pracy. Na każdy dzień egzaminu zdający otrzyma jeden pendrive (także na dzień czwarty, kiedy rozwiązywane są dwa zadania). Nośnik pamięci zdający podłącza do laptopa. Nadto zdający otrzyma tzw. bezpieczną kopertę". II. Informacje o przebiegu egzaminu Zdający sporządza prace samodzielnie. Zdający może być wykluczony z egzaminu przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, jeśli w trakcie egzaminu korzysta z pomocy innej osoby, posługuje się niedozwolonymi urządzeniami lub materiałami, pomaga innym zdającym lub w inny sposób zakłóca przebieg egzaminu radcowskiego. Wykluczenie stanowi podstawę do wydania prze komisję egzaminacyjną uchwały o negatywnym wyniku egzaminu radcowskiego. W pierwszym dniu egzaminu praca jest sporządzana pismem ręcznym (przy wykorzystaniu pióra, długopisu, cienkopisu itp. piszącego w kolorze czarnym albo niebieskim). W kolejnych dniach egzaminu prace są sporządzane w wybranej przez zdającego formie (odręcznej albo komputerowej). W pierwszym dniu egzaminu (19 marca 2013 r.) zdający rozwiązuje test składający się z zestawu 100 pytań. Wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi jednej z trzech propozycji odpowiedzi (A albo B albo C). Niedozwolona jest zmiana zakreślonej odpowiedzi. Wyłączną podstawę ustalenia oceny zdającego z pierwszej części egzaminu stanowią odpowiedzi zakreślone na otrzymanej przez zdającego karcie odpowiedzi. W kolejnych dniach zdający rozwiązuje zadania tematyczne.

4 Prace są kodowane. Nie jest dopuszczalne odnotowywanie na pracy danych osobowych (imienia czy nazwiska) zdającego. Losowanie kopert z kodami następuje każdego dnia egzaminu. Zdający losuje kopertę z kodem po wejściu do sali egzaminacyjnej. W każdej kopercie jest czysta kartka. Na kartce tej zdający wpisuje swoje imię i nazwisko, po czym umieszcza kartę w kopercie i zakleja ją. Członkowie komisji rozdadzą test albo zadania tematyczne. Następnie przewodniczący komisji zezwala na otwarcie kopert zawierających testy lub zadania. Po otwarciu kopert zdający winien nanieść numer kodu z koperty na test (w prawym górnym rogu na pierwszej stronie zestawu pytań) oraz na wszystkie strony kart odpowiedzi w przypadku pierwszego dnia egzaminu, a nadto w kolejnych dniach egzaminu na pierwszej stronie zadania i na każdej stronie pracy zawierającej rozwiązanie zadania w wypadku odręcznej formy rozwiązywania zadania. Zdający sporządzający pracę na komputerze przepisuje oznaczenie kodowe z wylosowanej koperty do okienka Podaj kod", które pojawi się w trakcie uruchamiania aplikacji komputerowej (numer ów będzie generowany na każdej stronie pracy zdającego). Oznaczenie kodowe zdający wpisuje odręcznie dużymi liczbami i cyframi także na bezpiecznej kopercie". Po naniesieniu przez zdających oznaczeń kodowych na test i kartę odpowiedzi albo na stronę zadania i karty wypracowania członkowie komisji zbiorą zaklejone koperty z kodami. Z chwilą zebrania kopert ogłoszone zostaną: rozpoczęcie rozwiązywania prac godzina zakończenia części egzaminu. W pierwszym dniu egzaminu zdający nie może korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa czy innych publikacji prawniczych. Stwierdzenie korzystania z takich materiałów stanowić będzie podstawę wykluczenia osoby z egzaminu. W kolejnych dniach egzaminu zdający może korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa, przyniesionych we własnym zakresie (z wyłączeniem własnych notatek, wzorów pism procesowych czy kserokopii źródłowych dokumentów). Komisja nie zapewnia tych materiałów. Zasadniczym sposobem korzystania z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa są materiały przyniesione przez zdających. Na sali egzaminacyjnej znajdować się będą komputery z systemami informacji prawnej. Jest to jedynie źródło uzupełniające tekstów aktów prawnych, komentarzy i orzecznictwa. Korzystanie z tych urządzeń uzależnione jest od zgody przewodniczącego i następuje w obecności przewodniczącego albo innego członka komisji.

5 W czasie egzaminu zdający może opuścić salę jedynie w wyjątkowej sytuacji po uzyskaniu zgody przewodniczącego lub jego zastępcy, pod nadzorem wyznaczonego członka komisji. Przed opuszczeniem sali egzaminowany, który wybrał odręczne sporządzanie prac przekazuje członkowi komisji pracę sporządzaną pismem ręcznym wraz z zadaniem, na której zostaje odnotowana godzina wyjścia i powrotu na salę. Przed opuszczeniem sali przez egzaminowanego piszącego pracę przy użyciu komputera winien on przekazać zadanie, na którym zostaje odnotowana godzina wyjścia (a potem powrotu); nadto w obecności członka komisji należy dokonać blokady (a po powrocie odblokowania) programu przy użyciu odpowiedniego okna zadaniowego. Zabronione jest: wynoszenie przez zdających testu, kart odpowiedzi oraz zadań i kart zawierających rozwiązania zadań poza teren sali egzaminacyjnej; wynoszenie przez zdających komputerów i nośników otrzymanych w czasie egzaminu; usuwanie tych nośników z komputera przed zakończeniem pracy egzaminacyjnej. Po zakończeniu pracy przed wyznaczonym czasem zdający pozostaje na miejscu i sygnalizuje ukończenie pracy przez podniesienie ręki. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań zdający odkładają wszystkie karty pracy sporządzonej pismem ręcznym na blacie stolika po prawej krawędzi (od strony siedzącego). Po oddaniu pracy komisji zdający otrzymają pokwitowanie. Zakończenie pracy przez zdających egzamin przy użyciu komputera następuje przez uaktywnienie funkcji KONIEC" widniejącej na pasku zadań i jej potwierdzenie w wyświetlonym oknie zadaniowym. Po wyborze opcji KONIEC" i jej zatwierdzeniu nie ma już możliwości powrotu do rozwiązywania zadania za pomocą aplikacji komputerowej. Zdający nie może opuścić sali egzaminacyjnej przed otrzymaniem pokwitowania odbioru pracy przez komisję. Szczegółowe zasady odbioru prac od egzaminowanych zostaną przekazane przez Przewodniczącego w każdym dniu egzaminu. Niedopuszczalne jest kontynuowanie pracy po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań. Zdający egzamin przy użyciu komputera mogą odłączyć komputer z sieci elektrycznej po otrzymaniu pokwitowania. UWAGA: NARUSZENIE ZASAD ZWIĄZANYCH Z EGZAMINEM PROWADZI DO WYKLUCZENIA EGZAMINOWANEGO.

6 Ogłoszenie wyników egzaminu nastąpi po zakończeniu prac komisji egzaminacyjnej w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie na tablicy ogłoszeń. O dacie ogłoszenia wyników zdający zostaną poinformowani przy rozpoczęciu egzaminu. Po tej dacie zostanie też doręczona zdającemu uchwała komisji egzaminacyjnej. Przewodnicząca Komisji SSA Agnieszka Sołtyka

5. Osoby przystępujące do LEK/LDEK są obowiązane podporządkować się poleceniom członków Zespołu Egzaminacyjnego.

5. Osoby przystępujące do LEK/LDEK są obowiązane podporządkować się poleceniom członków Zespołu Egzaminacyjnego. 3. 1. W trakcie LEK i LDEK Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej koordynuje i sprawuje nadzór nad prawidłowością przebiegu LEK/LDEK we wszystkich salach. 2. Zespoły Egzaminacyjne przeprowadzają LEK/LDEK

Bardziej szczegółowo

Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych v. 2.2 - Instrukcja użytkownika

Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych v. 2.2 - Instrukcja użytkownika 00-559 Warszawa, ul. Chopina 1 Aplikacja do zdawania egzaminów prawniczych v. 2.2 - Instrukcja użytkownika I. Wstęp Niniejsza instrukcja skierowana jest do zdających w 2013 r. egzamin notarialny, w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH PRZEZ NIEPUBLICZNE PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, DLA KTÓRYCH ZGODNIE Z ART

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH PRZEZ NIEPUBLICZNE PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, DLA KTÓRYCH ZGODNIE Z ART Załącznik nr 2 do Statutu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej REGULAMIN PRZEPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku 1 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku Ustalone i zatwierdzone przez Dyrektorów komisji okręgowych i Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szk olne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32

Bardziej szczegółowo

Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego Etap Praktyczny

Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego Etap Praktyczny Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego Etap Praktyczny Przed egzaminem 1. Uczestniczenie w szkoleniu przeprowadzonym przez kierownika ośrodka egzaminacyjnego (KOE): a. w zakresie postępowania z

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ORGANIZACJA ETAPU PRAKTYCZNEGO. dla absolwentów: techników techników uzupełniających szkół policealnych.

BIULETYN INFORMACYJNY ORGANIZACJA ETAPU PRAKTYCZNEGO. dla absolwentów: techników techników uzupełniających szkół policealnych. BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szk olne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32

Bardziej szczegółowo

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2015

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2015 NOWY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2015 Szkolenie dla przewodniczących i członków zespołów nadzorujących Uwarunkowania prawne przeprowadzania EZ Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Załącznik nr I.3. Informacja dla zdającego egzamin INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę jednostek centralnych dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu PROKURATURA OKRĘGOWA WE WROCŁAWIU Wydział VII Budżetowo-Administracyjny ul. Podwale 30 50-950 Wrocław tel. centr. 71/371 81 14-18, fax :71/371 81 52 Wrocław, dnia 27 sierpnia 2013 r. VII.2711/16/13 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Strona/Stron 1/34

PROCEDURA Strona/Stron 1/34 PROCEDURA Strona/Stron 1/34 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie Zasad realizacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 31/BAF-VI/PN/08 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby DCEP. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 4 KZ/ 2011

Załącznik do zarządzenia nr 4 KZ/ 2011 Załącznik do zarządzenia nr 4 KZ/ 2011 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn - uzupełnienie procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 o informacje, zalecenia i instrukcje oraz wzory

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie ul. Odrowąża 1 71-420 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3

Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3 ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa ZP/1/2012 Dostawa,

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.10.2013 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.12.2013 Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W ZAKRESIE ZADAŃ DELEGOWANYCH W RAMACH PROW 2007-2013 W DEPARTAMENCIE KOORDYNACJI PROJEKTÓW EUROPEJSKICH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE SŁOWNIK

Bardziej szczegółowo