Rzeczpospolita Polska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rzeczpospolita Polska"

Transkrypt

1 Rzeczpospolita Polska Sprawozdanie przedstawiane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami artykułu 21 Europejskiej Karty Społecznej, sporządzonej w Turynie 18 października 1961 roku, z działań podjętych w celu wprowadzenia w życie następujących postanowień Europejskiej Karty Społecznej: artykuły 7, 8, 16, 17, 19 w latach oraz artykuły: 3, 11, 12, 13, 14 (w razie konkluzji negatywnej ze względu na brak informacji w poprzednim sprawozdaniu dotyczącym ich realizacji). W raporcie Komitetu Niezależnych Ekspertów dotyczącym XII sprawozdania Polski z wykonywania artykułów: 3, 11, 12, 13, 14 Karty nie zostały sformułowane żadne konkluzje negatywne, które miałyby źródło w braku informacji w poprzednim sprawozdaniu. W związku z tym w sprawozdaniu nie zostały zamieszczone żadne informacje dotyczące wykonywania tych postanowień Karty. Skróty: EOG Europejski Obszar Gospodarczy IMI - System Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym Kk Kodeks karny OHP Ochotnicze Hufce Pracy PIP Państwowa Inspekcja Pracy UE Unia Europejska 1

2 Artykuł 7 Prawo dzieci i młodocianych do ochrony Artykuł 7 ustęp 2 1) Ogólne ramy prawne. Rodzaj, przesłanki i zakres wszelkich zmian. W okresie objętym sprawozdaniem nie zostały przeprowadzone zmiany prawa. 2) Środki (zarządzenia administracyjne, programy, plany działań, projekty itp.) podjęte w celu realizacji przepisów prawa. Patrz odpowiedź na pytanie dodatkowe. 3) Dane statystyczne oraz wszelkie inne istotne informacje. Liczba pracowników młodocianych zatrudnionych w niektórych, określonych zawodach, uznanych za niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia, liczba naruszeń przepisów dotyczących takiego zatrudnienia, liczba wypadków przy pracy. a także Pytanie dodatkowe Przedstawione w poprzednim sprawozdaniu dane statystyczne wskazują na fluktuację liczby naruszeń regulacji prawnych dotyczących zatrudniania młodocianych (nie ujawnia się stała tendencja - spadek lub wzrost liczby naruszeń) oraz wskazują, że liczba naruszeń pozostaje znaczna, co dowodzi nieskuteczności działań podejmowanych w związku ze stwierdzonymi naruszeniami. Jakie działania są podejmowane, aby rozwiązać problem naruszania przepisów dotyczących zatrudniania młodocianych przy niektórych, określonych pracach, uznanych za niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia? Naruszenia polegające na wykonywaniu przez pracowników młodocianych prac im wzbronionych stwierdzane są przez inspektorów pracy sporadycznie odsetek nieprawidłowości w latach wynosił od 1% do 1,5%. Przypadki naruszeń przepisów polegały, między innymi, na wykonywaniu przez młodocianych prac związanych z usuwaniem azbestu (płyt eternitowych). Prace wykonywane były na wysokości, bez wyposażenia pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Ponadto młodociani dopuszczani byli do: pracy w warunkach narażenia na działanie substancji szkodliwych dla zdrowia (np. wykonywali pracę przy użyciu rozpuszczalników organicznych), obsługi maszyn i urządzeń szczególnie niebezpiecznych lub nie posiadających osłon i zabezpieczeń albo zatrudniano w pomieszczeniach nie spełniających wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy (np. młodociany obsługiwał nożyce gilotynowe). Stwierdzono też przypadki zatrudniania młodocianych przy dźwiganiu ciężarów ponad dopuszczalną normę. Podstawowymi działaniami, jakie są stosowane, są kontrole PIP oraz środki mające na celu wymuszenie przestrzegania przepisów dotyczących zatrudniania młodocianych (mandaty karne, wnioski do sądów). Dane statystyczne patrz niżej. Inne działania podjęte przez PIP: 2011 rok: kampania Poznaj swoje prawa w pracy miała na celu zachęcenie pracowników i pracodawców do poszerzenia wiedzy o prawach i obowiązkach w pracy, ich uświadomienie wpływu na komfort pracy i życia: kampania w mediach ogólnopolskich: emisja 500 spotów telewizyjnych i 100 radiowych dotyczących zawierania umów o pracę, przeciwdziałania dyskryminacji w pracy, respektowania praw rodziców, 2

3 spoty emitowane w metrze w Warszawie, w komunikacji miejskiej w miastach wojewódzkich, na ekranach zlokalizowanych w przestrzeni miejskiej, w sklepach wielkopowierzchniowych, poradniki dla pracodawców, 62 szkolenia dla uczniów i studentów (5,7 tys. osób, w tym 650 nauczycieli), inspektorzy PIP brali udział w imprezach organizowanych przez władze lokalne dla mieszkańców miast i gmin, targach, dniach kariery, festynach, dożynkach, na stronie internetowej kampanii pracodawcy i pracownicy znaleźć mogą wszystkie materiały, numery telefonów, pod którymi uzyskać można poradę prawną, wydawnictwa, spoty telewizyjne i radiowe, 2012 rok: kampania Poznaj swoje prawa w pracy : - kampania informacyjna w środkach masowego przekazu Prawo pracy to standard. Osiągaj sukces zgodnie z przepisami, emisja spotów telewizyjnych i 120 radiowych, 150 artykułów prasowych, 200 audycji radiowych i telewizyjnych, w tym w mediach regionalnych i lokalnych, - 79 szkoleń (2.000 społecznych inspektorów pracy): Jak promować prawo pracy w moim środowisku, korzyści z przestrzegania prawa pracy, - akcje informacyjne adresowane do osób przygotowujących się do wejścia na rynek pracy i osób poszukujących pracy, wspólnie z urzędami pracy: 96 szkoleń dla osób poszukujących pracy, spotkania informacyjne w szkołach zawodowych i na uczelniach wyższych (7.000 osób), - publikacje: Formy zatrudnienia, Praca tymczasowa, Pośrednictwo pracy, Nowy pracownik, Obowiązki pracodawcy, kampania Bezpiecznie od startu - w ramach krótkich audycji radiowych i na portalach internetowych popularyzowano treści dotyczące pracy młodocianych, różnic między umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi, zasad zawierania i rozwiązywania umowy o pracę, rozliczania czasu pracy, prawa do urlopu, szczebel centralny: 6 szkoleń dla 201 społecznych inspektorów pracy, szczebel regionalny: 322 szkolenia dla związków zawodowych (9.804 osoby, w tym społecznych inspektorów pracy), 44 szkolenia dla organizacji pracodawców (1.404 osób), we współpracy z instytucjami samorządowymi oraz terytorialnymi strukturami administracji rządowej: 327 szkoleń dla pracowników urzędów, studentów, służby bezpieczeństwa i higieny pracy, OHP, Związku Harcerstwa Polskiego ( osób) rok: kampania Zanim podejmiesz pracę (kontynuacja projektu Poznaj swoje prawa w pracy ): - kampania informacyjna w ogólnopolskiej stacji radiowej RMF FM, a także w stacjach RMF MaXXX i RMF Classic - wyemitowano 248 spotów oraz 9 przekazów radiowych, - na stronie internetowej praca.interia.pl: banery kierujące do strony - spotkania informacyjne i szkolenia dla pracodawców oraz partnerów społecznych inspekcji pracy w okręgowych inspektoratach pracy, - publikacje poświęcone formom zatrudnienia, obowiązkom pracodawcy związanymi z przyjęciem nowego pracownika, pracą tymczasową, pracą agencyjną, wynagrodzeniami, czasem pracy, przeciwdziałaniem dyskryminacji w pracy, - akcja informacyjna Na fali pierwszej pracy (plakaty na nośnikach reklamowych należących do samorządów, ulotki w środkach komunikacji publicznej i w ruchliwych punktach miasta) skierowana do młodzieży podejmującej pracę sezonową, w celu 3

4 upowszechnienia wiedzy o przepisach prawa pracy, ponadto w punktach informacyjno-interwencyjnych PIP w miejscowościach nadmorskich (3 specjalnie oznakowane busy, 2 punkty stałe) uzyskać można było porady prawne oraz zgłosić skargi, - kampania medialna poświęcona pracy sezonowej młodych w radiu RMF, RMF MaXX i na portalu internetowym Interia. Ponadto, PIP: w latach popularyzowała wiedzę na temat bezpieczeństwa i prawa pracy, a także wskazywała prawidłowe i najlepsze wzorce w sferze ochrony pracy poprzez konkursy: - Pracodawca organizator pracy bezpiecznej, - Konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla młodzieży z zakładów rzemieślniczych, - Poznaj swoje prawa w pracy, w szkołach ponadgimnazjalnych, uczestniczących w programie edukacyjnym Kultura bezpieczeństwa, realizowała program Zdobądź Dyplom PIP, od 2003 r., udzielała porad prawnych. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prowadzi działania informacyjne skierowane do pracodawców i pracowników, dotyczące obowiązku przestrzegania prawa pracy. Informacje udzielane są telefonicznie, na piśmie, a także zamieszczane na stronie internetowej ministerstwa. Artykuł 7 ustęp 4 1) Ogólne ramy prawne. Rodzaj, przesłanki i zakres wszelkich zmian. oraz 2) Środki (zarządzenia administracyjne, programy, plany działań, projekty itp.) podjęte w celu realizacji przepisów prawa. W okresie objętym sprawozdaniem nie zostały przeprowadzone zmiany prawa. Artykuł 7 ustęp 6 1) Ogólne ramy prawne. Rodzaj, przesłanki i zakres wszelkich zmian. oraz 2) Środki (zarządzenia administracyjne, programy, plany działań, projekty itp.) podjęte w celu realizacji przepisów prawa. W okresie objętym sprawozdaniem nie zostały przeprowadzone zmiany prawa. Artykuł 7 ustęp 7 1) Ogólne ramy prawne. Rodzaj, przesłanki i zakres wszelkich zmian. oraz 2) Środki (zarządzenia administracyjne, programy, plany działań, projekty itp.) podjęte w celu realizacji przepisów prawa. W okresie objętym sprawozdaniem nie zostały przeprowadzone zmiany prawa. 4

5 Artykuł 7 ustęp 8 1) Ogólne ramy prawne. Rodzaj, przesłanki i zakres wszelkich zmian. oraz 2) Środki (zarządzenia administracyjne, programy, plany działań, projekty itp.) podjęte w celu realizacji przepisów prawa. W okresie objętym sprawozdaniem nie zostały przeprowadzone zmiany prawa. Artykuł 7 ustęp 9 1) Ogólne ramy prawne. Rodzaj, przesłanki i zakres wszelkich zmian. oraz 2) Środki (zarządzenia administracyjne, programy, plany działań, projekty itp.) podjęte w celu realizacji przepisów prawa. W okresie objętym sprawozdaniem nie zostały przeprowadzone zmiany prawa. Artykuł 7 ustęp 2, 4, 6,7,8, 9 dane statystyczne Naruszenia przepisów prawa pracy polegające na zatrudnianiu młodocianych w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej oraz zatrudnianiu w nieprawidłowym dobowym wymiarze czasu pracy w okresie objętym sprawozdaniem miały charakter incydentalny i dotyczyły od 1% do 4% kontrolowanych pracodawców. Zagadnienia objęte kontrolą Odsetek kontrolowanych zakładów, w których stwierdzono nieprawidłowości Opracowanie wykazu prac dozwolonych dla potrzeb odbycia przygotowania zawodowego Opracowanie wykazu stanowisk pracy i prac wzbronionych młodocianym Wstępne badania lekarskie młodocianych Okresowe badania lekarskie młodocianych Udzielanie młodocianym pierwszego urlopu wypoczynkowego Środki zastosowane przez inspektorów pracy w trakcie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących zatrudniania pracowników młodocianych Liczba decyzji Liczba wniosków Mandaty karne Wnioski do Liczba Kwota w tysiącach zł sądów , , , ,7 12 Liczba wypadków przy pracy wśród pracowników młodocianych Nie są zbierane dane dotyczące zatrudniania młodocianych przy niektórych pracach, w określonych zawodach, uznanych za niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia. 5

6 Artykuł 7 ustęp 10 1) Ogólne ramy prawne. Rodzaj, przesłanki i zakres wszelkich zmian. W okresie objętym sprawozdaniem regulacje prawne dotyczące handlu ludźmi nie zostały zmienione. Weszła w życie omówiona w poprzednim sprawozdaniu nowelizacja Kodeksu karnego, uchwalona w 2010 r., zapewniająca jego pełną zgodność z postanowieniami Protokołu z Palermo o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej oraz z Konwencją Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi. Inne informacje dotyczące ochrony dzieci patrz niżej odpowiedzi na pytania dodatkowe i konkluzję negatywną Pytanie dodatkowe Brak w ustawodawstwie expressis verbis definicji i zakazu pornografii dziecięcej, brak definicji obrazów pornografii dziecięcej nie jest jasne, czy ustawodawstwo polskie uznaje przedstawienia symulowanej aktywności seksualnej lub organów płciowych dziecka za treści pornograficzne. Prawo polskie nie precyzuje, czy wizerunek dziecka w kontekście aktywności seksualnej obrazy zinformatyzowane, numeryczne lub elektroniczne mogą być uznane za treści pornografii dziecięcej. oraz Konkluzja negatywna Posiadanie i przechowywanie treści pornograficznych z udziałem dziecka nie jest spenalizowane jeżeli treści te dotyczą małoletnich w wieku lat. Kodeks karny penalizuje (art b) produkowanie, rozpowszechnianie, prezentowanie, przechowywanie lub posiadanie treści pornograficznych przedstawiających wytworzony albo przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Prawo polskie jest zgodne z rozwiązaniami przyjętymi w Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości oraz decyzji ramowej Rady 2004/68/WSiSW o zwalczaniu seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej. 4 kwietnia 2014 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy Kodeks karny i niektórych innych ustaw, dostosowująca polskie prawodawstwo do Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych oraz do Dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego 2011/93/UE w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania dzieci oraz pornografii dziecięcej. Ustawa weszła w życie 26 maja 2014 r. Karalna jest prezentacja treści pornograficznych osobom poniżej 15 roku życia. Karalne jest także prezentowanie wykonania czynności seksualnej osobie poniżej 15 roku życia i w celu swojego zaspokojenia seksualnego lub zaspokojenia seksualnego innej osoby. Ponadto, karalne jest prezentowanie treści pornograficznych, publiczne i w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która sobie tego nie życzy. Odpowiedzialności karnej podlega ten, kto prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo gdy treści pornograficzne związane są z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem. Odpowiedzialności podlega też ten, kto prezentuje treści pornograficzne przedstawiające wytworzony lub przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej. Karze podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego uczestniczy w prezentacji treści pornograficznych z udziałem małoletniego. Odpowiedzialności karnej podlega kto przechowuje, posiada lub uzyskuje dostęp do treści pornograficznych z udziałem małoletniego. 6

7 Karalne jest korzystnie z usług seksualnych małoletnich do lat 18, bez względu na to, z czyjej inicjatywy doszło do kontaktu seksualnego. Okres przedawnienia przestępstw seksualnych popełnionych wobec małoletnich został wydłużony. Art b Kodeksu karnego, który penalizuje produkowanie, rozpowszechnianie, prezentowanie, przechowywanie lub posiadanie treści pornograficznych przedstawiających wytworzony albo przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej, odnosi się również do obrazów zinformatyzowanych numerycznie lub elektronicznie. Prawo polskie nie zawiera definicji pornografii, w tym pornografii dziecięcej. Wprowadzenie takiej definicji, ze względu na szybki rozwój przemysłu pornograficznego, mogłoby skutkować przyjęciem zbyt wąskiego zakresu zachowań kryminalizowanych. Definicja pornografii wypracowana została przez doktrynę prawa karnego oraz orzecznictwo. Zgodnie z komentarzem do Kodeksu karnego treści pornograficzne charakteryzują się następującymi cechami: przedstawiają przejawy płciowości i życia płciowego człowieka, koncentrują się wyłącznie na technicznych aspektach płciowości i życia płciowego, z całkowitym oderwaniem od warstwy intelektualnej i osobistej, ukazują ludzkie organy w ich funkcjach seksualnych, przebija z nich, że główną intencją twórcy jest wywołanie podniecenia seksualnego u odbiorcy. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego treści pornograficzne to zawarte w utrwalonej formie (na przykład film, zdjęcia, czasopisma, książki, obrazy) lub nie (na przykład pokazy na żywo) prezentacje czynności seksualnych człowieka (zwłaszcza ukazywanie organów płciowych człowieka w ich funkcjach seksualnych) i to zarówno w wymiarze niesprzecznym z ich biologicznym ukierunkowaniem, jak i czynności seksualnych człowieka sprzecznych z przyjętymi w społeczeństwie wzorcami zachowań seksualnych. Takie ujęcie treści seksualnych obejmuje również symulowanie czynności seksualnej lub ukazywanie organów płciowych dziecka. 2) Środki (zarządzenia administracyjne, programy, plany działań, projekty itp.) podjęte w celu realizacji przepisów prawa. Realizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych, lata : seminarium Zagubione nastolatki : cykl spotkań dla psychologów i pedagogów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, dotyczących problemów osób dorastających (brak akceptacji, depresje, samobójstwa, zaburzenia odżywiania), Budowanie strategii pracy z uczniem przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniem przejawiającym zaburzenia zachowania, Rozwój kompetencji metodycznych kadr systemu edukacji w obszarze budowania współpracy na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przygotowanie kadr systemu edukacji do formułowania orzeczeń i opracowywania dokumentacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Rozwiązywanie konfliktów w szkole z wykorzystaniem negocjacji i mediacji przygotowano 45 liderów do wspierania nauczycieli w rozwiązywaniu konfliktów w szkole, 7

8 Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury Niebieskie Karty w oświacie szkolenie dla psychologów i pedagogów szkolnych, Skuteczne i konstruktywne zapobieganie agresji i przemocy w oparciu o poznawczo behawioralne metody zmiany zachowań kurs przygotowujący pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych do pracy z uczniami przejawiającymi zachowania agresywne, Postępowanie z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem od substancji psychoaktywnych szkolenie mające na celu podniesienie kwalifikacji pracowników placówek socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych. Ministerstwo Edukacji Narodowej realizowało program Bezpieczna i przyjazna szkoła, w ramach którego podejmowane były działania w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa ucznia: 2012 r. ŻyjMy z Pasją - projekty wspierające rozwijanie aktywności własnej dziecka, wychowanie w partnerstwie, wzajemny szacunek i akceptację, 2012 r. - Edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych, 2013 r. Bezpieczna i przyjazna szkoła - projekty upowszechniające i wzmacniające wybrane działania bezpiecznej szkoły, w szczególności projekty edukacyjne w gimnazjach, 2013 r. Ja i Ty - bezpieczni w szkole oraz w placówce - projekty wzmacniające bezpieczeństwo w szkole oraz w placówce poprzez poprawę relacji interpersonalnych i klimatu społecznego, 2013 r. Szkoła przyjazna i bezpieczna dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi projekty promujące i upowszechniające działania z obszaru bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, wspierające indywidualizację kształcenia oraz kształtowanie przyjaznego i bezpiecznego klimatu społecznego w szkole. We współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej Fundacja Dzieci Niczyje zrealizowała w 2012 r. kampanię Nie przegraj, dotyczącą nadużyć seksualnych. Część kampanii skierowana do młodzieży prowadzona była za pośrednictwem strony internetowej oraz bezpłatnego ogólnopolskiego telefonu zaufania. Głównymi problemami poruszanymi przez młodzież była przemoc seksualna, brak odpowiedniej opieki rodziców, pomoc podczas ucieczek. W ramach kampanii dla dorosłych: we współpracy z Policją, Strażą Graniczną, branżą turystyczno-gastronomiczną, organizacjami pozarządowymi (Child Well Being Fund, Fundacja La Strada) przygotowano kampanię informacyjną skierowaną do potencjalnych sprawców i świadków komercyjnego wykorzystywania dzieci, zorganizowano konferencje dla nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych, przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej i Straży Granicznej, zorganizowano warsztaty dla nauczycieli wychowawców, podczas których przekazane zostały materiały do przeprowadzania zajęć i warsztatów edukacyjno-informacyjnych w szkołach. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych od 2007 r. koordynuje realizację programu Razem bezpieczniej, który ma na celu wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, podejmowanych przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Obszary działania: 8

9 bezpieczeństwo w miejscu publicznym i miejscu zamieszkania, przemoc w rodzinie, bezpieczeństwo w szkole, bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo w działalności gospodarczej, ochrona dziedzictwa narodowego. W ramach programu realizowane są projekty na szczeblu lokalnym oraz ogólnokrajowe akcje o charakterze profilaktyczno prewencyjnym, na przykład Rowerem bezpiecznie do celu, Nie dla czadu, Profilaktyka a Ty. Dotychczasowa realizacja programu, oceniania jest pozytywnie. Do programu stale przystępowały nowe podmioty, proponując także podejmowanie w jego ramach nowych inicjatyw. Poziom merytoryczny zgłaszanych projektów podnosił się. Program jest pozytywnie odbierany na szczeblu lokalnym. Realizacja programu skutkuje pogłębioną współpracą na poziomie regionalnym i lokalnym administracji rządowej i samorządowej, służb, organizacji pozarządowych, placówek oświatowo-wychowawczych, podmiotów gospodarczych, ośrodków naukowych. Prowadzi to do: podniesienia efektywności realizowanych programów, pod względem merytorycznym i finansowym, tworzenia projektów na szczeblu lokalnym i regionalnym, stanowiących odpowiedź na bieżące potrzeby, prowadzących do integracji działania wielu podmiotów, włączania społeczności lokalnych w ich realizację, efektywnego wykorzystywania różnych źródeł danych (np. Policji, organizacji pozarządowych, analiz naukowych). Wyniki badań Tacy jesteśmy czyli młodzież w programie Profilaktyka a Ty, przeprowadzonych w 2013 r. świadczą o dużej roli programu w podejmowaniu przez młodzież decyzji o zaprzestaniu używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. Policja bierze udział w realizowanym od 2004 r. przez Fundację Dzieci Niczyje programie Safer Internet oraz, w jego ramach, w kampanii medialnej Dziecko w sieci. Kampania ma na celu uświadomienie zagrożeń w trakcie korzystania przez dzieci z Internetu. W jej ramach odbywają się konferencje, szkolenia dla administracji publicznej w zakresie rozpoznawania zjawiska pedofilii i pornografii dziecięcej, przeprowadzane są także przez funkcjonariuszy Policji pogadanki i wykłady w szkołach podstawowych i gimnazjach. 25 czerwca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła dokument Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, który wyznacza priorytety i kierunki działań w obszarze bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Dokument przewiduje osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni państwa, z uwzględnieniem, między innymi, aspektów technologicznych, instytucjonalnych oraz prawnych. Dokument kładzie również nacisk na podnoszenie świadomości użytkowników cyberprzestrzeni, zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego w dużej mierze zależy bowiem od wiedzy i działań każdego użytkownika. Dokument zakłada, między innymi, działania edukacyjne oraz kampanie prewencyjne kierowane do dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli, dotyczące zagrożeń i bezpiecznych metod korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. W drugiej połowie 2013 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przeprowadziło konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucji i firm telekomunikacyjnych na temat działań służących ochronie dzieci przed dostępem do szkodliwych treści w Internecie. Konsultacje i zorganizowana po ich zakończeniu konferencja 9

10 były okazją podniesienia wrażliwości wszystkich interesariuszy w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni oraz przedyskutowania kierunków działań w tym zakresie. W szczególności podkreślono potrzebę działań o charakterze edukacyjnym skierowanych do rodziców. Działania edukacyjno-informacyjne na rzecz ochrony dzieci i młodzieży przed nieodpowiednimi treściami w Internecie podejmowane są również przez organizacje pozarządowe, w ramach realizacji zadań publicznych zlecanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. W 2013 r. zrealizowane zostały cztery projekty dotyczące bezpieczeństwa dzieci w Internecie: Internet a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży (Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska), którego celem było przeprowadzenie akcji informacyjnoedukacyjnej wśród dzieci, ich rodziców oraz opiekunów. Przygotowano stronę internetową, przeprowadzano kampanię informacyjną na popularnych portalach oraz przygotowano i rozdystrybuowano plakaty oraz ulotki, projekt Trening kompetencji cyfrowych (Fundacja Dzieci Niczyje), skierowany do uczniów warszawskich gimnazjów, ich wychowawców oraz pedagogów, polegał na przeprowadzeniu działań mających na celu podniesienie świadomości w zakresie konsekwencji nierozważnych działań w cyberprzestrzeni oraz upowszechnienie postaw sprzyjających ochronie prywatności. Opracowane zostały scenariusze zajęć lekcyjnych oraz kursy e-learningowe i filmy edukacyjne udostępnione w Internecie. Promowane były również telefony zaufania dla dzieci i młodzieży. Cyfrowa wyprawka dla dorosłych (Fundacja Panoptykon), którego celem było podniesienie wiedzy osób dorosłych na temat ochrony praw w Internecie. Opracowano serię tekstów poradnikowych, dotyczących prawnych i proceduralnych aspektów ochrony przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Teksty były promowane w mediach i serwisach tematycznych dedykowanych tematyce rodzicielskiej. Społeczeństwo cyfrowe (Związek Harcerstwa Polskiego), w ramach którego przeprowadzone zostały szkolenia i warsztaty dla instruktorów harcerskich, liderów grup młodzieżowych i wolontariuszy w zakresie identyfikacji zagrożeń oraz prowadzenia zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Opracowany został poradnik zawierający wskazówki oraz porady dla dzieci, młodzieży i rodziców, zaś na stronie ZHP uruchomiona została podstrona tematyczna zawierająca materiały edukacyjne oraz metodyczne na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Realizacja działań na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa w środowisku cyfrowym, w ramach nowego konkursu, kontynuowana jest w 2014 r. Działania na rzecz podnoszenia świadomości rodziców w zakresie zagrożeń oraz bezpiecznych praktyk korzystania z Internetu podejmowane są również w ramach projektu System informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa realizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Stworzony został cykl pięciu filmów animowanych Dzieciaka i Loco przygody w sieci, przedstawiających w przystępny sposób zagrożenia, na jakie można się natknąć w Internecie oraz promujących zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Filmy zostały udostępnione w Internecie oraz będą emitowane w popularnych dziecięcych kanałach telewizyjnych. Działania uwzględniają również organizację spotkań informacyjno doradczych dla rodziców i dzieci na temat bezpieczeństwa w Internecie prowadzonych w szkołach, świetlicach lub domach kultury, przede wszystkim na terenach słabo zurbanizowanych. Szczegółowe informacje dotyczące działań w zakresie zwalczania handlu ludźmi, w tym dziećmi udzielane są w ramach mechanizmów przewidzianych przez Konwencję Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi. Informacje podstawowe: 10

11 Zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi oraz wspieranie ofiar tego przestępstwa jest od 2003 roku realizowane w ramach programów zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi. Przeciwdziałanie handlowi ludźmi i wsparcie ofiar tego przestępstwa, realizowane jest poprzez: upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska, zwłaszcza w grupach ryzyka, wzbogacanie oferty i podnoszenie standardu działań służących wsparciu ofiar handlu ludźmi, poprawę skuteczności działania instytucji odpowiedzialnych za ściganie przestępstwa handlu ludźmi (doskonalenie narzędzi prawnych, struktur, wdrażanie najlepszych praktyk), podnoszenie kwalifikacji przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie handlowi ludźmi i wsparcie ofiar tego przestępstwa, w tym systematyczne szkolenia dla kadry jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pogłębianie wiedzy na temat zjawiska handlu ludźmi i efektywności podejmowanych działań, wzmocnienie współpracy międzynarodowej. Od 1 stycznia 2006 r. realizowany jest Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi. W ramach programu oferowana jest pomoc wszystkim cudzoziemcom, którzy zostali zidentyfikowani jako ofiary handlu ludźmi przez polskie organy ścigania. 1 stycznia 2010 r. uruchomione zostało Krajowe centrum interwencyjno-konsultacyjne dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi. Centrum prowadzone jest przez organizacje pozarządowe a finansowe z budżetu państwa. Centrum realizuje następujące działania: całodobowe prowadzenie telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi, zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych i podstawowej opieki medycznej oraz zapewnienie specjalistycznej konsultacji (prawnej, psychologicznej, językowej, kulturowej) ofierze, wspieranie ofiar handlu ludźmi w zakresie identyfikacji i asystowanie podczas kontaktów z organami ścigania, interwencja kryzysowa, prowadzenie dwóch schronisk dla ofiar handlu ludźmi zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych, konsultacje dla instytucji państwowych i samorządowych w zakresie pracy z ofiarami handlu ludźmi, pomoc w organizacji powrotu do kraju pochodzenia cudzoziemcom świadkom/ofiarom handlu ludźmi, które zostały objęte programem wsparcia, pomoc prawna i prowadzenie poradnictwa prewencyjnego. W latach działała grupa ekspercka do opracowania modelu wsparcia i ochrony małoletniej ofiary handlu ludźmi (ustanowienie bezpiecznej placówki dla małoletnich ofiar handlu ludźmi, usprawnienie procesu identyfikacji dzieci - ofiar handlu). W efekcie, w 2009 r. zostały opracowane Procedura postępowania w przypadku włączenia małoletniego cudzoziemca do Programu wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi opracowaną na użytek projektu pilotażowego w województwie mazowieckim oraz Identyfikacja i zasady postępowania w przypadku podejrzenia zaistnienia handlu ludźmi wskazówki dla funkcjonariuszy, do stosowania przez Policję. W 2011 r. opracowana została analiza sytuacji prawno-rodzinnej małoletnich cudzoziemców ofiar handlu ludźmi. Placówki przygotowane do przyjęcia małoletniej ofiary handlu ludźmi znajdują się w województwie łódzkim, małopolskim, mazowieckim i zachodniopomorskim. W 2009 r. w województwie mazowieckim uruchomiony został projekt ochrony i wsparcia małoletnich ofiar handlu ludźmi (cudzoziemców). 11

12 W 2011 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zorganizowało szkolenie dla sędziów orzekających w wydziałach do spraw rodzinnych i nieletnich, w sprawach cudzoziemców bez opieki. Pytanie dodatkowe Działania podejmowane na rzecz dzieci zaniedbanych przez opiekunów przebywających na ulicach, żebrzących Kodeks karny przewiduje, że ten, kto porzuca małoletniego poniżej 15 lat, wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli następstwem czynu jest śmierć małoletniego lub osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Straż Graniczna prowadzi działania związane z przeciwdziałaniem żebractwa dzieci w ramach śledztw i działań służbowych, w szczególności w okręgu śląsko-małopolskim. W ramach tych działań identyfikowano potencjalne ofiary handlu ludźmi (w tym małoletnich, pozostających pod opieką rodziców lub opiekunów) i udzielano im wsparcia w ramach Programu wsparcia ofiar handlu ludźmi nadzorowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a realizowanego przez Fundację przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada. Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła mechanizmy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych, mające na celu przeciwdziałanie zaniedbywaniu dzieci przez rodziców. Natomiast w sytuacji, kiedy wsparcie rodziny nie przynosi efektów lub dochodzi do bezpośredniego zagrożenia dobra dziecka, jest ono umieszczane w pieczy zastępczej. Zgodnie z art Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej powinno nastąpić po wyczerpaniu wszystkich form pomocy rodzicom dziecka, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, chyba że dobro dziecka wymaga zapewnienia mu niezwłocznie pieczy zastępczej. Należy także zaznaczyć, iż dziecko umieszcza się w pieczy zastępczej do czasu zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej. 3) Dane statystyczne Artykuł 200 Kk obcowanie płciowe z małoletnim poniżej 15 roku życia Przestępstwa stwierdzone Pokrzywdzeni małoletni Wnioski o objęcie aktem oskarżenia Artykuł Kk prezentowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie treści pornograficznych małoletniemu poniżej 15 roku życia Przestępstwa stwierdzone Pokrzywdzeni małoletni Wnioski o objęcie aktem oskarżenia

13 Artykuł Kk produkowanie, utrwalanie, rozpowszechnianie lub publiczne prezentowanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego poniżej 15 roku życia Przestępstwa stwierdzone Pokrzywdzeni małoletni Wnioski o objęcie aktem oskarżenia Artykuł i 4a Kodeksu karnego utrwalanie, sprowadzanie i przechowywanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego poniżej lat 15 Przestępstwa stwierdzone Pokrzywdzeni małoletni Wnioski o objęcie aktem oskarżenia Artykuł 203 Kk zmuszanie do uprawiania prostytucji Przestępstwa stwierdzone Pokrzywdzeni małoletni Wnioski o objęcie aktem oskarżenia Artykuł Kk stręczycielstwo, sutenerstwo, kuplerstwo w odniesieniu do małoletniego Przestępstwa stwierdzone Pokrzywdzeni małoletni Wnioski o objęcie aktem oskarżenia Artykuł Kk uprowadzenie w celu uprawiana prostytucji za granicą (artykuł uchylony 8 września 2010 r.) Przestępstwa stwierdzone Pokrzywdzeni małoletni Wnioski o objęcie aktem oskarżenia Artykuł Kk handel ludźmi (od 8 września 2010 r. art. 189a Kk) Przestępstwa stwierdzone Pokrzywdzeni małoletni Wnioski o objęcie aktem oskarżenia Artykuł Kk handel ludźmi nielegalna adopcja (od 8 września 2010 r. art. 211a Kk) Przestępstwa stwierdzone Pokrzywdzeni małoletni Wnioski o objęcie aktem oskarżenia Artykuł 8 ustawy przepisy wprowadzające Kk oddanie w stan niewolnictwa Przestępstwa stwierdzone Pokrzywdzeni małoletni Wnioski o objęcie aktem oskarżenia

14 Rodzaje przestępstw Prawomocnie skazani dorośli według wybranych przestępstw i wymiaru kary zgodnie z Kodeksem karnym, czyn główny 2010 Skazani Grzywna samoistna Ograniczenie wolności Pozbawienie wolności 25 lat pozbawienia wolności Dożywotnie pozbawienie wolności Grzywna obok pozbawienia wolności Z zawieszeniem Z zawieszeniem Bez zawieszenia Z zawieszeniem Z zawieszeniem Art.200 kk Art kk Art kk Art.201 kk Art kk Art kk Art kk Art kk Art.202 4a kk Art.202 4b kk Art.203 kk Art kk Art kk Art kk Art kk w związku z Art kk w związku z Art kk w związku z 2 (pokrzywdzony małoletni) Art kk w związku z 2 (pokrzywdzony małoletni) Art kk Rodzaje przestępstw Skazani Grzywna samoistna Ograniczenie wolności 2011 Pozbawienie wolności 25 lat pozbawienia wolności Dożywotnie pozbawienie wolności Grzywna obok pozbawienia wolności Z Z Bez Z zawieszeniem zawieszeniem zawieszenia zawieszeniem Z zawieszeniem Art.200 kk Art kk Art kk Art.200a 1 kk Art.200a 2 kk Art.201 kk Art kk Art kk Art kk Art kk Art.202 4a kk Art.202 4b kk Środki karne orzeczone samoistnie osób Środki karne orzeczone samoistnie osób 14

15 Art.203 kk Art kk Art kk Art kk Art kk w związku z Art kk w związku z Art kk Art kk Rodzaje przestępstw Skazani Grzywna samoistna Ograniczenie wolności 2012 Pozbawienie wolności 25 lat pozbawienia wolności Dożywotnie pozbawienie wolności Grzywna obok pozbawienia wolności Z zawieszeniem Z zawieszeniem Bez zawieszenia Z zawieszeniem Z zawieszeniem Art.200 kk Art kk Art kk Art.200a 1 kk Art.200a 2 kk Art.200b kk Art.201 kk Art.201 kk (pokrzywdzony małoletni) Art kk Art kk Art kk Art kk Art.202 4a kk Art.202 4b kk Art.203 kk Art kk Art kk Art kk Art (pokrzywdzony małoletni) Art kk w związku z Art kk w związku z Art kk w związku z 2 (pokrzywdzony małoletni) Art kk Art Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do Tej samej karze podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej. Art. 200a. 1. Kto w celu popełnienia przestępstwa określonego w art pkt 2 lub art. 200, jak również produkowania lub utrwalania treści pornograficznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nawiązuje kontakt z małoletnim poniżej lat 15, zmierzając, za pomocą wprowadzenia go w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania sytuacji albo przy użyciu groźby bezprawnej, do spotkania z nim, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Środki karne orzeczone samoistnie osób 15

16 2. Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych, i zmierza do jej realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Art. 200b. Kto publicznie propaguje lub pochwala zachowania o charakterze pedofilskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Art Kto dopuszcza się obcowania płciowego w stosunku do wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Art Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 2. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 4a. Kto sprowadza, przechowuje lub posiada treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 4b. Kto produkuje, rozpowszechnia, prezentuje, przechowuje lub posiada treści pornograficzne przedstawiające wytworzony albo przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat Sąd może orzec przepadek narzędzi lub innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstw określonych w 1-4b, chociażby nie stanowiły własności sprawcy. Art Kto, przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub wykorzystując stosunek zależności lub krytyczne położenie, doprowadza inną osobę do uprawiania prostytucji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Art Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nakłania inną osobę do uprawiania prostytucji lub jej to ułatwia, podlega karze pozbawienia wolności do lat Karze określonej w 1 podlega, kto czerpie korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez inną osobę. 3. Jeżeli osoba określona w 1 lub 2 jest małoletnim, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat (159) (uchylony). Art uchylony przez art. 1 pkt 15 ustawy z 20 maja 2010 r. (Dz.U ) zmieniającej nin. ustawę z dniem 8 września 2010 r. Uwaga: w zakresie art , art a oraz art stan prawny uległ zmianie w 2014 r. 16

17 Zatrzymani Zarzuty Przeszukane pomieszczenia Wyniki ogólnokrajowych operacji wymierzonych w proceder rozpowszechniania pornografii dziecięcej w internecie, przeprowadzonych przez Policję 2010 Data Nazwa operacji Źródło uzyskania materiałów Zastosowane środki zapobiegawcze Zabezpieczony materiał dowodowy Roksana Komenda Wojewódzka Policji Radom Lot Biuro Interpolu w Wiesbaden, Niemcy Charly Biuro Interpolu w Luksemburgu Syrena Wydział Kryminalny Komendy Stołecznej Policji Dino Biuro Interpolu w Wiesbaden - Niemcy dozór Policji 1 poręczenie majątkowe komputerów - 47 zewnętrznych dysków twardych - 1 ruter CD/DVD - 37 pendrive - 14 karty pamięci - 5 telefonów komórkowych - 1 kaseta VHS - 65 dyskietek - 1 MP3-1 aparat fotograficzny cyfrowy komputerów, - 12 zewnętrznych dysków twardych, - 11 pendrivów, - 8 kart pamięci CD/DVD komputerów, - 23 zewnętrzne dyski twarde, - 23 pendrivów, - 8 kart pamięci, CD/DVD dyskietek - 1 telefon komórkowy - 2 aparaty fotograficzne cyfrowe - 20 kaset VHS areszt tymczasowy 2 dozory Policji 2 poręczenia majątkowe komputerów - 2 twarde dyski CD/DVD - 6 pendrive - 4 kart pamięci - 5 VHS komputerów - 21 zewnętrznych dysków twardych - 1 ruter CD/DVD - 35 pendrive - 11 kart pamięci - 11 dyskietek - 4 telefony komórkowe - 93 VHS - 1 MP3-1 aparat fotograficzny - 1 modem 17

18 Regina Prokuratura Apelacyjna w Rzeszowie EG Stop Biuro Interpolu w Wiesbaden - Niemcy areszt tymczasowy 1 dozór Policji komputery - 3 routery - 1 modem - 81 wymiennych dysków twardych - 2 kopie binarne 2 dysków twardych płyt CD/DVD - 39 pendrivów - 28 kart pamięci - 4 mp3-239 dyskietek - 16 telefonów komórkowych - 17 kaset VHS komputery - 20 dysków twardych CD/DVD - 6 pendrive - 3 karty pamięci Carrosel II Interpol Brazylia dozory Policji 1 poręczenie majątkowe Papier Interpol Wiesbaden komputery - 2 dyski twarde CD/DVD Dragon II Komenda Wojewódzka Policji Kraków Charly II Interpol Luksemburg dozory Policji 2 poręczenia majątkowe Krystyna II Wydział do Walki z Cyberprzestępczością Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji - 66 komputerów - 50 twardych dysków (i zewnętrznych) CD/DVD - 21 pendrive - 18 kart pamięci - 85 dyskietek - 1 MP3-1 telefon komórkowy - 1 kamera cyfrowa - 29 kaset VHS dozór Policji - 9 komputerów - 7 dysków twardych (i zewnętrznych) - 90 CD/DVD aresztowanie tymczasowe komputerów twardych dysków (i zewnętrznych) CD/DVD pendrive - 42 kart pamięci - 86 dyskietek - 6 routerów - 6 modemów - 2 telefony komórkowe - 1 aparat fotograficzny - 2 MP3/MP4-1 Iphone - 1 Ipode - nielegalne oprogramowanie - 59 kart formatu A4 zawierających pornografię dziecięcą - 11 komputerów - 11 dysków twardych (i zewnętrznych) - 10 kart pamięci - 7 pendrive CD/DVD dyskietki - 3 telefony komórkowe - 2 aparaty fotograficzne - 1 kamera video 18

19 Icarus Policja duńska dozory Policji 2 poręczenia majątkowe Neo Interpol Wiesbaden dozory Policji 3 poręczenia majątkowe Egma Interpol Wiesbaden tymczasowe aresztowanie 1 dozór Policji 1 poręczenie majątkowe - 2 MP3-17 kaset DVC - 8 kaset VHS - 21 komputerów - 41 wymiennych dysków twardych płyt CD/DVD - 4 pendrivy - 5 kart pamięci - 1 kamera - 1 zeszyt z loginami i hasłami - 51 komputerów i laptopów - 16 wymiennych dysków twardych - 1 router - 1 modem płyt CD/DVD - 1 tablet z kartą pamięci - 1 czytnik książek wraz z kartą pamięci - 16 pendrivów - 20 kart pamięci - 2 aparaty fotograficzne - 1 telefon kom. z kartą - 1 dyskietka, - 1 blueconnect - 53 komputery - 2 tablety - 66 dysków twardych CD/DVD - 23 pendrive - 17 kart pamięci - 26 dyskietek - 4 telefony komórkowe - 1 kamera analogowa - 11 kaset VHS - 3 routery - 4 kasety FHS - 1 modem - 1 płyta główna komputera - 1 procesor z nagrywarką DVD 19

20 Artykuł 8 Prawo pracownic do ochrony Artykuł 8 ustęp 1 1) Ogólne ramy prawne. Rodzaj, przesłanki i zakres wszelkich zmian. oraz 2) Środki (zarządzenia administracyjne, programy, plany działań, projekty itp.) podjęte w celu realizacji przepisów prawa. Ustawą z 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany w przepisach dotyczących urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także wprowadzono urlop rodzicielski. Zgodnie z nowymi przepisami: nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego może przypadać przed przewidywaną datą porodu (wcześniej - co najmniej 2 tygodnie), wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego został podwyższony do 6 tygodni, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i do 8 tygodni, w przypadku porodu mnogiego, umożliwiono korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego przez pracownicęmatkę dziecka i przez pracownika-ojca dziecka, dodatkowy urlop macierzyński może być wykorzystany jednorazowo lub w dwóch częściach, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, co umożliwia podział tego urlopu między rodziców dziecka, analogiczne zmiany wprowadzono w odniesieniu do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, wprowadzono nowe uprawnienie związane z pełnieniem funkcji rodzicielskich urlop rodzicielski, w wymiarze do 26 tygodni niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie lub dzieci jednocześnie przyjmowanych na wychowanie: - urlop rodzicielski jest wykorzystywany bezpośrednio po dodatkowym urlopie macierzyńskim (dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego), jednorazowo albo w częściach, nie więcej niż trzech, z których każda nie może być krótsza niż 8 tygodni, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej, od decyzji pracowników zależy zatem, czy wykorzystają oni pełny wymiar tego urlopu, a także czy i w jaki sposób podzielą się tym urlopem, przewidziano także możliwość jednoczesnego korzystania z urlopu rodzicielskiego przez oboje rodziców dziecka, przy czym w takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać 26 tygodni, - korzystanie z urlopu rodzicielskiego można łączyć z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu, w wymiarze nie wyższym niż ½ etatu. Nowe rozwiązania są kontynuacją zmian w przepisach Kodeksu pracy dotyczących uprawnień pracowniczych związanych z pełnieniem funkcji rodzicielskich, rozpoczętych nowelizacją Kodeksu pracy w 2008 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prowadzi działania informacyjne poprzez udzielanie odpowiedzi, telefonicznie i pisemnie, na pytania zadawane przez pracodawców i pracowników na temat obowiązujących przepisów prawa, jak również, w razie potrzeby, przygotowuje odpowiednie informacje do umieszczenia na stronie internetowej. W związku z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu pracy z 2013 r. uruchomiona została specjalna strona internetowa (www.rodzina.gov.pl) zawierająca pełne informacje na temat uprawnień rodzicielskich i związanych z wychowywaniem dzieci. Za pośrednictwem tej strony zainteresowani mogą także zadawać pytania dotyczące obowiązujących przepisów. 20

Zagrożenie karą. kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12. kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Zagrożenie karą. kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12. kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Tabela 1. Okres przedawnienia poszczególnych przestępstw przeciwko wolności seksualnej Art. Art. 197. Znamiona czynu zabronionego Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem obcowania płciowego. Zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Przedawnienie przestępstw seksualnych popełnionych na szkodę małoletniego

Przedawnienie przestępstw seksualnych popełnionych na szkodę małoletniego Przedawnienie przestępstw seksualnych popełnionych na szkodę małoletniego Przestępstwa, w tym przestępstwa o charakterze seksualnym na szkodę małoletnich, przedawniają się. Instytucja przedawnienia karalności

Bardziej szczegółowo

Każdy ruch w Internecie zostawia ślad. Psychologiczne i prawne aspekty groomingu. Marta Wojtas, Łukasz Wojtasik Fundacja Dzieci Niczyje

Każdy ruch w Internecie zostawia ślad. Psychologiczne i prawne aspekty groomingu. Marta Wojtas, Łukasz Wojtasik Fundacja Dzieci Niczyje Każdy ruch w Internecie zostawia ślad. Psychologiczne i prawne aspekty groomingu Marta Wojtas, Łukasz Wojtasik Fundacja Dzieci Niczyje Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie (2004). Penalizacja

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw USTAWA z dnia 2013 r. 1) 2) o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: Źródło: http://handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/przepisy-prawne/polskie/6283,kompilacja-najwazniejszych-przepisow-prawa-polskiego -zwiazanych-z-problematyka-h.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne zwalczania przestępstw internetowych na szkodę dzieci w Polsce

Podstawy prawne zwalczania przestępstw internetowych na szkodę dzieci w Polsce Podstawy prawne zwalczania przestępstw internetowych na szkodę dzieci w Polsce Dr hab. Andrzej Adamski, prof. UMK Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Zagadnienia Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE WYDZIAŁ KRYMINALNY WYDZIAŁ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY POMOCOWYCH Łódź 23-24 kwiecień 2015 roku W strukturze Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Polski system instytucjonalny w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi. Wyzwania.

Polski system instytucjonalny w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi. Wyzwania. Polski system instytucjonalny w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi. Wyzwania. Konferencja Handel ludźmi a migracja. Pomoc i reintegracja ofiar. Warszawa, 28 czerwca 2010 roku Wyzwania instytucjonalne

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie polskim na rzecz zwiększenia ochrony małoletnich w sieci

Zmiany w prawie polskim na rzecz zwiększenia ochrony małoletnich w sieci Zmiany w prawie polskim na rzecz zwiększenia ochrony małoletnich w sieci Rafał Lew-Starowicz Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Warszawa, 29 września

Bardziej szczegółowo

Pedofile online polskie spojrzenie. Jakub Śpiewak

Pedofile online polskie spojrzenie. Jakub Śpiewak Pedofile online polskie spojrzenie Jakub Śpiewak Pornografia dziecięca ca Nie każde zdjęcie nagiego dziecka jest pornografią dziecięcą Handel pornografią dziecięcąto międzynarodowy biznes, który przynosi

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 21.11.2005 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Obowiązuje od 21.11.2005 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Kancelaria Sejmu s. 1/6 Obowiązuje od 21.11.2005 r. USTAWA Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493. z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie W celu zwiększenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28,

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Do Uchwały... Rady Powiatu w Ełku z dnia... STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, zwane dalej Centrum,

Bardziej szczegółowo

System wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi

System wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi V KONFERENCJA KRAJOWA nt. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi System wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi 21 października 2010 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z upoważnienia ministra na interpelację nr 4922

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z upoważnienia ministra na interpelację nr 4922 Interpelacja nr 4922 do ministra sprawiedliwości w sprawie handlu ludźmi oraz ochrony przed wykorzystywaniem seksualnym osób między 15. a 18. rokiem życia Panie Ministrze! Kodeks karny nie reguluje jednoznacznie

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA INTERNET ZAGROŻENIA. www.mnadwokaci.pl

PRAWA AUTORSKIE WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA INTERNET ZAGROŻENIA. www.mnadwokaci.pl WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA PRAWA AUTORSKIE INTERNET ZAGROŻENIA P RAWA A U T O R S K I E Czym są prawa autorskie? Przykłady naruszeń prawa autorskiego w Internecie Odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142)

DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142) USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) fragmenty DZIAŁ ÓSMY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM (142) Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Reakcja na zauwaŝone zagroŝenia dzieci w Internecie. mł. insp dr inŝ. Jerzy Kosiński WyŜsza Szkoła Policji w Szczytnie

Reakcja na zauwaŝone zagroŝenia dzieci w Internecie. mł. insp dr inŝ. Jerzy Kosiński WyŜsza Szkoła Policji w Szczytnie Reakcja na zauwaŝone zagroŝenia dzieci w Internecie mł. insp dr inŝ. Jerzy Kosiński WyŜsza Szkoła Policji w Szczytnie Notoria non egent probatione (Fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu) wzrasta

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Informacja o kampanii I. Cel programu i kampanii w 2016 roku

Załącznik nr 2. Informacja o kampanii I. Cel programu i kampanii w 2016 roku Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego na Emisję spotów radiowych kampanii Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu. Informacja o kampanii I. Cel programu i kampanii w 2016 roku Przeciwdziałanie negatywnym

Bardziej szczegółowo

Polityka publiczna na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce

Polityka publiczna na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce Polityka publiczna na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce Struktura organizacyjna Administracja rządowa Podejmuje działania o charakterze programowym, regulacyjnym, finansowym Administracja samorządowa Podejmuje

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie przestępstwa o charakterze

Ujawnienie przestępstwa o charakterze Olga Trocha Fundacja Dzieci Niczyje Przedawnienie karalności przestępstw seksualnych popełnionych na szkodę małoletniego Niniejsze opracowanie przedstawia instytucję przedawnienia karalności przestępstw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654. Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja w zatrudnieniu

Dyskryminacja w zatrudnieniu Dyskryminacja w zatrudnieniu Marta Bem - PIP Działalność Państwowej Inspekcji Pracy w obszarze zapobiegania i przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i dyskryminacji w zatrudnieniu: Czynność kontrolno

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

Marek Michalak. RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka. ZSR SOO/l 3/2013/ER

Marek Michalak. RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka. ZSR SOO/l 3/2013/ER Kodeks S RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ul. Przemysłowa 30132, 00-450 Warszawa ZSR SOO/l 3/2013/ER Pan Marek Biernacki Minister Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015 UCHWAŁA NR XLIII/39/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla partnerów społecznych

Szkolenie dla partnerów społecznych Szkolenie dla partnerów społecznych 24.05.2016r Moduł II Prowadzący: Jerzy Kończewski St.Insp. specjalista Zasady współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy ze Związkami Zawodowymi Status prawny ustawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku. Krapkowice 27.01.2016r. 0 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Liczba opracowań Nakład. liczba interwencji, liczba izolowanych sprawców, liczba eksmisji liczba wyroków skazu. z

Liczba opracowań Nakład. liczba interwencji, liczba izolowanych sprawców, liczba eksmisji liczba wyroków skazu. z INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DO 2016 ZA ROK 2011 (prosimy opisać zadania realizowane odpowiedni przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 STRUKTURA PROGRAMU I. Podstawa prawna warunkująca istnienie programu. II. Diagnoza.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 213 216 ZA 213 ROK WPROWADZENIE Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum

Bardziej szczegółowo

Zadania kuratorów sądowych

Zadania kuratorów sądowych Krzysztof Jędrysiak Kierownik IV Zespołu Kuratorskiej służby Sądowej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Zadania kuratorów sądowych Kurator sądowy w strukturze Sądu Zawodowy kurator sądowy dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

Projekt zmian Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata

Projekt zmian Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 262 / 5237 / 17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 stycznia 2017 r. Projekt zmian Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy CELE PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed różnymi zakłóceniami jego rozwoju. 2. Dostarczenie odpowiednio do potrzeb i okresu rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2013-2015 Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1)

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) (Dz. U. z dnia 22 września 2003 r., Nr 166, poz. 1608, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok Realizacja uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Dz.U. z 2016, poz. 360; stan prawny: 22.07.2016r. USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa reguluje zasady zatrudniania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

DZIAŁ ÓSMY. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem DZIAŁ ÓSMY Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki osiągania celu

Wskaźniki osiągania celu ZADANIA, CELE, MIERNIKI REALIZACJI PROGRAMU 1. Nazwa zadania: utworzenie i funkcjonowanie interdyscyplinarnego zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 1. Określenie procedur i koordynacja

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na 2014 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na 2014 rok. Załącznik do Uchwały Nr XXXI/210/2013 Rady Gminy Wisznice z dnia 27 grudnia 2013r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Wisznice na

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych.

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych. Załącznik. Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2013 Realizacja zapisów uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020 Załącznik do uchwały Nr 0007.XIV.112.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 stycznia 2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2016-2020

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 3 PODSTAWY PRAWNE... 3 CELE EDUKACYJNE... 3 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 4 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw 2. Nowy Krajowy

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pracy tymczasowej

Ustawa o pracy tymczasowej www.www.interimax.com Ustawa o pracy tymczasowej Ustawa z dnia 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 Utworzony w oparciu o: - SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE HUCIE ROK SZKOLNY 2013/2014-2015/2016 - PROGRAM WYCHOWAWCZY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/313/14. Rady Miejskiej w Łęczycy. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLVI/313/14. Rady Miejskiej w Łęczycy. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA Nr XLVI/313/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym 1. Zwiększenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, w szczególności poprzez: Działania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Załącznik do uchwały nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2010 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Niniejszy program

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DKOW.WOKO.501 5.A3. 1 3/AAS Warszawa, 2013-1 Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka Szanowny Panie Ministrze, odpowiadając na pismo nr ZEW/500/35/2013/JF z dnia 19 września

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DZIECI SIĘ LICZĄ" Celem projektu jest wspieranie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DZIECI SIĘ LICZĄ Celem projektu jest wspieranie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych. ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DZIECI SIĘ LICZĄ" Celem projektu jest wspieranie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych. W imieniu Stowarzyszenia Moc Wsparcia, Urzędu Miejskiego w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2014 r.

z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 300/XXX/VI/2014 RADY GMINY LINIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i wysokość świadczeń

Rodzaje i wysokość świadczeń ŚWIADCZENIA RODZINNE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 15 lutego 2006 r. II PZP 13/05. Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka, Sędziowie SN: Herbert Szurgacz (sprawozdawca), Maria Tyszel.

Uchwała z dnia 15 lutego 2006 r. II PZP 13/05. Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka, Sędziowie SN: Herbert Szurgacz (sprawozdawca), Maria Tyszel. Uchwała z dnia 15 lutego 2006 r. II PZP 13/05 Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka, Sędziowie SN: Herbert Szurgacz (sprawozdawca), Maria Tyszel. Sąd Najwyższy, z udziałem prokuratora Prokuratury Krajowej

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie, zwane dalej Centrum działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII-48./2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009 roku

Uchwała Nr XXVIII-48./2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009 roku Uchwała Nr XXVIII-48./2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia...

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... projekt w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Żeby Internet byłbezpieczny! Joanna Gajewska, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie, Warszawa, 28 września 2010.

Żeby Internet byłbezpieczny! Joanna Gajewska, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie, Warszawa, 28 września 2010. Żeby Internet byłbezpieczny! Joanna Gajewska, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie, Warszawa, 28 września 2010. Nk.pl - wprowadzenie do tematyki bezpieczeństwa Nk.pl czterolatek odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2014 roku Urząd Miejski w Leśnicy GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2015 rok SPIS TREŚCI: STRONA I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobielach Wielkich. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY Projekt z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.); Załącznik do uchwały Nr XII/56/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28.11.2011r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK Podstawę prawną opracowania programu stanowi:

Bardziej szczegółowo

J kt. Marek Michalak I UL. Warszawa, A J yytześnia 2013 roku. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Dziecka ZEW/500/35/201 3/JE

J kt. Marek Michalak I UL. Warszawa, A J yytześnia 2013 roku. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Dziecka ZEW/500/35/201 3/JE RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 10 Warszawa, A J yytześnia 2013 roku ZEW/500/35/201 3/JE Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej J kt z udzielonej mi przez Panią Minister

Bardziej szczegółowo

Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016

Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 Rada Ministrów uchwałą nr 130/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. przyjęła rządowy program na lata 2014 2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła. Cel główny: Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

ZASADY DZIAŁANIA ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH ZASADY DZIAŁANIA ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8

Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8 Kancelaria Sejmu Strona 1 z 8 USTAWA o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Dz. U. 2003r nr 166, 1608/95 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Zakres przedmiotowy Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE realizacja Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Wrocław, 25 listopada 2016 Regulacje Prawne - Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszania jej negatywnych następstw w Ŝyciu

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach INFORMATOR DLA OSOBY USAMODZIELNIANEJ. Samo dzielni

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach INFORMATOR DLA OSOBY USAMODZIELNIANEJ. Samo dzielni INFORMATOR DLA OSOBY USAMODZIELNIANEJ Samo dzielni OGÓLNE ZASADY Indywidualny program usamodzielnienia został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne. Art. 1. USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, z 2009r. Nr 6,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/297/06 Rady Powiatu Pisz z 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo