KARTA KATALOGOWA DARIN CU - Jednostka Centralna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA KATALOGOWA DARIN CU - Jednostka Centralna"

Transkrypt

1 DARIN CU - Jednostka Centralna Jednostka Centralna jest głównym elementem systemu automatyki budynkowej DARIN odpowiedzialnym za sterowanie innymi urządzeniami dołączonymi za pośrednictwem magistral komunikacyjnych. Urządzenie powinno zostad zamontowane w miejscu zapewniającym ochronę przed niekorzystnym wpływem warunków środowiskowych, a przede wszystkim: temperatury, wilgotności, wibracji oraz zakłóceo elektromagnetycznych, jednocześnie zapewniającym odprowadzenie ciepła. Do Jednostki Centralnej dołączamy sied Ethernet (3). W celu umożliwienia połączenia z interfejsem użytkownika, Jednostka Centralna musi byd połączona kablem Ethernetowym (popularna skrętka) do routera z funkcją nadawania adresów sieciowych za pomocą protokołu DHCP. W sytuacji, gdy router nie jest dostępny (np. podczas montażu instalacji), istnieje możliwośd podłączenia bezpośrednio do Jednostki Centralnej komputera za pomocą kabla Ethernetowego. Przed takim podłączeniem należy skonfigurowad komputer do pracy ze stałym adresem IP. Stały adres IP komputera podłączonego bezpośrednio do Jednostki Centralnej: Stały adres IP Jednostki Centralnej w konfiguracji bez routera z DHCP: Dołączanie sieci Ethernet oraz zasilanie (4) zgodnie z instrukcją producenta. Następnie podłączamy system DARIN do jednego, dowolnego z czterech tylnych portów USB - za pośrednictwem kabla USB (typ drukarkowy: USB A - USB B) - dołączamy moduł BC01 a do modułu magistralę. UWAGA, WAŻNE! W żadnym przypadku nie podłączamy przewodu magistralnego bezpośrednio do urządzenia (do gniazda Ethernet). Spowoduje to natychmiastowe uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji. Musimy każdą magistralę podłączyd za pośrednictwem konwertera BC01. 1 przewód magistralny 3 kabel internetowy (połączenie z routerem) 2 kabel USB (typ drukarkowy) 4 kabel zasilający

2 Przywracanie ustawieo fabrycznych Do urządzenia dołączony jest nośnik pamięci USB (pendrive), pozwalający przywrócid ustawienia fabryczne. W tym celu należy odłączyd urządzenie od zasilania, podłączyd pendrive do jednego z przednich portów USB i włączyd zasilanie. Przywracanie systemu rozpocznie się automatycznie i potrwa ok. 10 min. O jego zakooczeniu poinformuje komunikat głosowy. Po przywróceniu ustawieo fabrycznych pendrive należy odłączyd i zresetowad Jednostkę. W przeciwnym razie wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone przy ponownym włączeniu Jednostki Centralnej. Adres IP Urządzenie uzyskuje adres IP za pomocą DHCP. Aby poznad adres, naciśnij przycisk z półksiężycem. Komunikat głosowy poinformuje o adresie, pod którym dostępna jest dana Jednostka.

3 DARIN BC01 Konwerter magistrali Moduł DARIN BC01 przeznaczony jest do podłączenia magistrali komunikacyjnej z jednostką centralną lub innym urządzeniem PC wyposażonym w złącze USB. W każdej instalacji inteligentnego budynku opartej na Systemie DARIN, niezbędne jest zastosowanie co najmniej jednego modułu DARIN BC01. Na jedną magistralę przypada jeden moduł DARIN BC01. Dane techniczne: Interfejs Jednostki Centralnej: USB (gniazdo typu B) Interfejs magistrali: gniazdo 8p8c Separacja galwaniczna: 2 kv Zabezpieczenie prądowe zasilania magistrali: 1,6 A Dopuszczalne napięcie magistrali: 12-24V DC Dopuszczalna temperatura pracy: 0-40 C Moduł należy dołączyd do Jednostki Centralnej poprzez złącze USB typu B (identyczne jak stosowane w drukarkach). Przewód magistralny dołączamy do złącza oznaczonego literą M. W celu dołączenia zasilania magistrali poprzez moduł komunikacyjny należy dołączyd zasilacz w następujący sposób: kabel masy zasilania do zacisku GND oraz kabel dodatni zasilacza do zacisku VCC. Uwaga! Jeśli zasilanie magistrali podłączone zostało w innym miejscu magistrali złącza VCC, GND pozostaw niepodłączone. Terminacja połączenia Zgodnie ze standardem RS485, w celu zapewnienia optymalnych parametrów pracy połączenia, niezbędne jest dołączenie w dwóch skrajnych punktach magistrali rezystorów terminujących (120 Ohmów). Konwerter magistrali BC01 w celu ułatwienia wykonywania instalacji systemu DARIN, wyposażony został w zintegrowany rezystor terminujący. Jeśli konwerter znajduje się w jej skrajnym punkcie włącz terminację magistrali. UWAGA! Pomimo zbliżonego kształtu, w żadnym wypadku nie wolno podłączad do konwertera BC01 ani żadnego innego elementu Systemu DARIN sprzętu komputerowego wyposażonego w złącze Ethernet gdyż doprowadzi to do jego natychmiastowego uszkodzenia.

4 DARIN MS01 Moduł czujnika ruchu Moduł pozwala na podłączenie do systemu DARIN czujnika ruchu pozwalającego na wykrycie ruchu. Zebrane dane mogą byd wykorzystane do sterowania innymi urządzeniami (np. oświetleniem, alarmem). Przeznaczenie modułu Moduł przeznaczony jest do montażu w obudowach dostępnych w handlu czujników ruchu, w szczególności czujnika DSC LC-100, do którego obudowy został konstrukcyjnie dopasowany. Nie wyklucza to jednak stosowania go wraz z innymi dostępnymi na rynku czujnikami. Jedynym ograniczeniem jest jego rozmiar, jednakże na chwilę obecną nie spotkano się z czujką, w której obudowie moduł nie zmieściłby się. Dane techniczne wejścia Ilośd wejśd: 2 Typ wejśd: NC Dopuszczalna temperatura pracy: 0 40 C Poniższy rysunek przedstawia podłączenie zestyków do modułu DARIN MS01. Po podłączeniu wszystkich zestyków należy umieścid moduł w czujce i zamknąd ją. Sposób podłączenia zestyków do modułu DARIN MS01

5 DARIN DA02 - Moduł oświetlenia żarowego - podwójny, podtynkowy Moduł ściemniacza DARIN DA02 przeznaczony jest do sterowania jasnością oświetlenia żarowego (o charakterze rezystancyjnym), takiego jak m.in. tradycyjne żarówki oraz żarówki halogenowe. Należy zwrócid uwagę, iż etykieta modułu przedstawiona jest w taki sposób, że widok przedstawia rozmieszczenie elementów kiedy patrzymy na moduł wprost. Etykieta naklejona na module jest rysunkiem pomocniczym. UWAGA! Modułu nie wolno dołączad do innych źródeł oświetlenia niż rezystancyjne, w szczególności do transformatorów halogenowych tradycyjnych i elektronicznych oraz oświetlenie wyładowawczego. Grozi to uszkodzeniem modułu oraz źródła światła. Podłączenie obciążenia o zbyt dużej mocy i/lub pozbawienie modułu możliwości odprowadzenia ciepła skutkowad będzie zadziałaniem zabezpieczenia termicznego i wyłączeniem odbiornika energii po przegrzaniu modułu. Dane techniczne: Napięcie zasilania: V AC 50 / 60Hz Maksymalna moc: 200 W / kanał (łącznie nie więcej niż 400 W) Zabezpieczenie termiczne: 105 C Dopuszczalna temperatura pracy: 0-40 C Moduł powinien mied zapewniony swobodny dostęp powietrza w celu odprowadzenia ciepła Moduł ściemniacza DARIN DA02 do poprawnej pracy wymaga podłączenia w oparciu o tzw. instalację trójprzewodową. Oznacza to, iż do modułu niezbędne jest doprowadzenie zarówno przewodu fazowego jak i neutralnego. Idealnym miejscem montażu modułu jest obudowa lampy lub jej bliskośd, gdyż pozwala to ograniczyd ilośd przewodów połączeniowych oraz jest spójne z koncepcją budynku inteligentnego. Rysunek przedstawia sposób podłączenia modułu do źródła światła. Zgodnie z poniższym rysunkiem, do wyprowadzeo "IN" podłączamy zasilanie 230V (przewód fazowy oraz neutralny) a do wyprowadzeo OUT dołączamy jeden lub dwa obwody oświetleniowe.

6 Sposób podłączenia źródła światła o charakterze rezystancyjnym do modułu DARIN DA02

7 DARIN DL03 - Moduł oświetlenia LED - potrójny, podtynkowy Miniaturowy moduł przeznaczony do sterowania jasnością trzech niezależnych, niskonapięciowych obwodów oświetlenia LED zasilanych napięciem stałym (maksymalnie 48V) takich jak min. listwy i taśmy LED, oprawy punktowe, lampy akcentujące, itp. Należy zwrócid uwagę, iż etykieta modułu przedstawiona jest w taki sposób, że widok przedstawia rozmieszczenie elementów kiedy patrzymy na moduł wprost. Etykieta naklejona na module jest rysunkiem pomocniczym. Przeznaczenie modułu Moduł DARIN DL03 przeznaczony jest do regulacji mocy niskonapięciowego oświetlenia LED (lub innego, zasilanego napięciowo, napięciem stałym, nieprzekraczającym 48V) o maksymalnej mocy 50W / obwód (łącznie nie więcej niż 100W). Moduł przeznaczony jest do montażu w puszce podtynkowej, oprawie lampy, suficie podwieszanym, etc. UWAGA! Modułu nie wolno dołączad do innych źródeł oświetlenia niż w/w, w szczególności do transformatorów halogenowych tradycyjnych i elektronicznych oraz oświetlenie wyładowawczego. Grozi to uszkodzeniem modułu oraz źródła światła. Podłączenie obciążenia o zbyt dużej mocy i/lub pozbawienie modułu możliwości odprowadzenia ciepła skutkowad będzie zadziałaniem zabezpieczenia termicznego i wyłączeniem odbiornika energii po przegrzaniu modułu. Dane techniczne Napięcie pracy: 12-48V DC Maksymalna moc: 50W / kanał (łącznie nie więcej niż 100 W) Dopuszczalna temperatura pracy: 0-40 C Moduł powinien mied zapewniony swobodny dostęp powietrza w celu odprowadzenia ciepła Moduł ściemniacza DL03 należy dołączyd do źródła zasilania przy użyciu pary zacisków IN (GND, VCC) oraz do jednego, dwóch lub trzech źródeł światła wykorzystując zaciski OUT (VCC jest wspólne, LED1, LED2 oraz LED3 odpowiadają poszczególnym kanałom). Idealnym miejscem montażu modułu jest obudowa lampy lub jej bliskośd, gdyż pozwala to ograniczyd ilośd przewodów połączeniowych oraz jest spójne z koncepcją budynku inteligentnego. W przypadku stosowania zasilaczy generujących silne zakłócenia, należy pamiętad iż zasilanie zasilacza powinno zostad załączone przed załączeniem zasilania magistrali aby zminimalizowad wpływ w/w zakłóceo.

8 DARIN TL11 Moduł termometru ze światłomierzem Moduł DARIN TL11 pozwala na podłączenie do Systemu DARIN czujnika jasności, pozwalając na pomiar natężenia światła w zakresie od 0 100% oraz czujnika temperatury, umożliwiając pomiar (z dokładnością do 0,5 C) temperatury w zakresie od -50 C do +125 C. Zmierzone informacje mogą zostad wyświetlone w interfejsie użytkownika oraz wykorzystane do sterowania innymi urządzeniami - np. zapalania oświetlenia zewnętrznego lub załączenia ogrzewania. Należy zwrócid uwagę, iż etykieta modułu przedstawiona jest w taki sposób, że widok przedstawia rozmieszczenie elementów kiedy patrzymy na moduł wprost. Etykieta naklejona na module jest rysunkiem pomocniczym. Do czego moduł nie jest przeznaczony Moduł nie jest przeznaczony do sterowania obiektami, których nieprawidłowe działanie może doprowadzid do ich uszkodzenia i/lub powstania strat, w szczególności piecami, kotłami, etc. Czujniki nie mogą byd umieszczane w obiektach wodnych użytkowanych przez ludzi lub zwierzęta, tak ich jak m.in. wanny, kabiny prysznicowe, baseny, etc. Moduł nie jest przeznaczony także do dokonywania precyzyjnych i wiążących pomiarów oświetlenia. Odchyłka pomiarowa może wynosid do 20%. Do gniazda IN1 podłącz sondę temperatury (z czarnym przewodem). Do gniazda IN2 podłącz sondę jasności (z przeźroczystym przewodem). Do gniazda magistrali dołącz przewód magistralny.

9 DARIN TB02 Przycisk dotykowy - podwójny Moduł przycisku dotykowego pozwala na sterowanie funkcjonalnością systemu DARIN przy pomocy estetycznych, szklanych przycisków. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, każdy przycisk może obsługiwad nawet 6 niezależnych funkcji - np. zapalad i gasid światło, zmieniad sceny świetlne, otwierad i zamykad rolety a w razie potrzeby - wezwad pomoc. Dane techniczne: wymiary panelu frontowego: 85 x 72,5 mm grubośd szkła: 4 mm grubośd sensora: 1.5 mm łączna grubośd: 5.5 mm zasilanie: z magistrali DARIN dopuszczalna temperatura pracy: 0-40 C sposób montażu: w puszce podtynkowej 60mm Moduł przycisku został zaprojektowany w taki sposób aby jak najbardziej uprościd podłączenie i montaż modułu. Podłączenie sprowadza się do włożenia wtyczki magistrali DARIN do złącza z tyłu przycisku. Aby zamontowad moduł, należy uprzednio wyregulowad odległośd śrub montażowych znajdujących się po bokach puszki elektroinstalacyjnej tak, aby odstęp pomiędzy puszką a początkiem klinowego zwężenia przy łebku śruby wynosił ok 1mm. Odległośd tą należy dobrad eksperymentalnie. Następnie nakładamy przycisk na śruby i delikatnie przekręcamy odwrotnie do kierunku ruchu wskazówek zegara. Gdy przycisk znajdzie się równolegle z podłogą i nie odstaje - montaż jest zakooczony - w przeciwnym wypadku dokonujemy ponownej regulacji odległości śrub. Na koniec odklejamy paski na taśmach klejących szyby przycisku, i przyklejamy szybę dopasowując otwory na diody i utrzymując poziom względem podłogi. Dociskamy szybę i trzymamy przez około 5 sekund. Sposób montażu przedstawia poniższy rysunek.

10 DARIN TC01 Przycisk dotykowy - pojedynczy Moduł przycisku pojedynczego pozwala na sterowanie funkcjonalnością systemu DARIN przy pomocy estetycznych, szklanych przycisków. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, każdy przycisk może obsługiwad do 2 niezależnych funkcji np. zapalad i gasid światło, zmieniad sceny świetlne, otwierad i zamykad rolety a w razie potrzeby wezwad pomoc. Dane techniczne wymiary panelu frontowego: 85 x 72,5 mm grubośd szkła: 4 mm grubośd sensora: 1,5 mm łączna grubośd: 5,5 mm zasilanie: z magistrali DARIN dopuszczalna temperatura pracy: 0 40 C sposób montażu: w puszce podtynkowej 60mm Moduł przycisku został zaprojektowany w taki sposób aby jak najbardziej uprościd podłączenie i montaż modułu. Podłączenie sprowadza się do włożenia wtyczki magistrali DARIN do złącza z tyłu przycisku. Aby zamontowad moduł, należy uprzednio wyregulowad odległośd śrub montażowych znajdujących się po bokach puszki elektroinstalacyjnej tak, aby odstęp pomiędzy puszką a początkiem klinowego zwężenia przy łebku śruby wynosił ok 1mm. Odległośd tą należy dobrad eksperymentalnie. Następnie nakładamy przycisk na śruby i delikatnie przekręcamy odwrotnie do kierunku ruchu wskazówek zegara. Gdy przycisk znajdzie się równolegle z podłogą i nie odstaje montaż jest zakooczony w przeciwnym wypadku dokonujemy ponownej regulacji odległości śrub. Na koniec odklejamy paski na taśmach klejących szyby przycisku, i przyklejamy szybę dopasowując otwór na diodę i utrzymując poziom względem podłogi. Dociskamy szybę i trzymamy przez około 5 sekund. Sposób montażu przedstawia poniższy rysunek.

System inteligentnego domu

System inteligentnego domu F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42 215 23 83, 227 09 71 e-mail: fhome@fif.com.pl System inteligentnego domu Wersja dokumentacji 2.3 UWAGA!!! Aby uzyskać 24 miesięczną

Bardziej szczegółowo

HomeWorks Instrukcja techniczna Wydanie międzynarodowe (220-240 V ) Rev H

HomeWorks Instrukcja techniczna Wydanie międzynarodowe (220-240 V ) Rev H HomeWorks Instrukcja techniczna Wydanie międzynarodowe (220-240 V ) Rev H Spis treści WSTĘP Wprowadzenie do systemu HomeWorks...2.1 Cechy charakterystyczne...2.4 PROJEKT SYSTEMU Przegląd typów systemu...3.2

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy ściemniacz LED EC-20D

Cyfrowy ściemniacz LED EC-20D instrukcja obsługi Współpracuje z systemami sterowania Cyfrowy ściemniacz LED EC-20D wersja oprogramowania: 3.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Ściemniacz EC-20D to niewielkie urządzenie pozwalające

Bardziej szczegółowo

FIBARO SYSTEM K A T A L OG PR O DUK T Ó W. Twój dom, Twoja wyobraznia

FIBARO SYSTEM K A T A L OG PR O DUK T Ó W. Twój dom, Twoja wyobraznia FIBARO SYSTEM K A T A L OG PR O DUK T Ó W Twój dom, Twoja wyobraznia Home Center 2 FGHC2 Bramka Home Center 2 jest urządzeniem elektronicznym, przeznaczonym do sterowania i zarządzania Systemem Fibaro.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC. TRX Krzysztof Kryński. Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 9.23 Marzec 2015 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa tel. 22 871 33 33 fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0

Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 Moduł zdalnego sterowania SMS-3 MICRO INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.0 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax +48 41 274 86 52 e-mail: progstar@progstar.com.pl

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą

UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą Rejestrator cyfrowy serii Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Wersja 1.00

Instrukcja Obsługi. Wersja 1.00 Instrukcja Obsługi Produkt objęty zgłoszeniem patentowym P.406534 Gratulujemy Państwu zakupu tego produktu. W trosce o Państwa satysfakcję i zadowolenie z użytkowania nasze produkty podlegają ciągłym innowacjom.

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne...

OBSŁUGA REJESTRATORA... Logowanie, Wylogowanie (wyłączenie) i Menu główne... Instrukcja obsługi WAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia, niektóre funkcje

Bardziej szczegółowo

Security Systems Komunikacja, na której możesz polegać

Security Systems Komunikacja, na której możesz polegać INTEGRUS Dokumentacja techniczna Security Systems Komunikacja, na której możesz polegać Integrus - dokumentacja techniczna 1 Integrus DOKUMENTACJA TECHNICZNA 1. Wprowadzenie 3 2. Opis systemu i planowanie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska.

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska. Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości serii E2 (,2kW 25kW) Przemienniki częstotliwości serii E2IP55 (,75kW 15kW) Uwaga! prosimy bardzo dokładnie przeczytać niniejszą instrukcje obsługi! przed

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AM-10 KONWERTER LAN/RS-232 AM-10. ver. 1.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI AM-10 KONWERTER LAN/RS-232 AM-10. ver. 1.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KONWERTER LAN/RS-232 AM-10 ver. 1.1 AM-10 KONWERTER LAN/RS-232 Spis treści 1. Informacje wstępne...3 2. Przeznaczenie urządzenia...3 3. Gwarancja i odpowiedzialność producenta...3 4.

Bardziej szczegółowo

Systemy powiadamiania

Systemy powiadamiania Systemy powiadamiania Specjaliści od zarządzania bezpieczeństwem monitorowanie wizualizacja alarm sterowanie rejestracja Zalety systemów powiadamiania Funkcjonowanie budynków i nieruchomości przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki programowalne easy w wybranych procesach automatyzacji i sterowania www.moeller.pl

Przekaźniki programowalne easy w wybranych procesach automatyzacji i sterowania www.moeller.pl Przekaźniki programowalne easy w wybranych procesach automatyzacji i sterowania www.moeller.pl Spis treści: Wstęp...3 Oznaczenia stosowane w serii easy...4 Wytyczne ogólne... 5 Oprzewodowanie... 5 Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Premium. Procesory TSX 57 / PMX 57 / PCX 57. Instalowanie, montaż. Wydanie - Maj 1999

Sterowniki Premium. Procesory TSX 57 / PMX 57 / PCX 57. Instalowanie, montaż. Wydanie - Maj 1999 Sterowniki Premium Procesory TSX 57 / PMX 57 / PCX 57 Instalowanie, montaż Wydanie - Maj 1999 TOM 1 Konfigurowanie, procesory i dyskretne I/O Sterowniki TSX / PMX / PCX 57: Podstawki, procesory, zasilacze,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa

Dokumentacja techniczno-ruchowa Dokumentacja techniczno-ruchowa RPM-01D wersja 1.3k EL-TEC Sp. z o.o. Spis treści 1.Wprowadzenie...1 2.Ogólna budowa i funkcje podstawowych zewnętrznych elementów urządzenia...2 3.Instalacja i konfiguracja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Instrukcja obsługi Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa

Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa Drukarka fiskalna Delio Prime / Delio Prime E Delio / Delio E Delio Apteka / Delio Apteka E Dokumentacja techniczno-serwisowa NOVITUS SA -00 Nowy Sącz ul. Nawojowska Tel. (+) 0 0 wersja 0 Strona Nowy Sącz.0.00

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Wireless Audio - Soundbar

Wireless Audio - Soundbar HW-H750 HW-H751 Instrukcja obsługi Wireless Audio - Soundbar Wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletny serwis, należy zarejestrować produkt pod

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

VIP XD HD VIP-XDHD. Instrukcja instalacji

VIP XD HD VIP-XDHD. Instrukcja instalacji VIP XD HD VIP-XDHD pl Instrukcja instalacji VIP XD HD Spis treści pl 3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 5 1.1 Ryzyko porażenia prądem elektrycznym 5 1.2 Instalacja i obsługa 5 1.3 Czynności konserwacyjne

Bardziej szczegółowo