REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO Z OKAZJI JUBILEUSZU 25-LECIA NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ I Tematyka i cel konkursu 1. Konkurs pt.: Ekologia - Moja Pasja, Moja Wizja, Mój Styl - 25 lat działalności NFOŚiGW jest ogólnopolskim konkursem filmowym i ma formułę otwartą. Tematyką zgłaszanych prac jest filmowe ujęcie zagadnień ekologicznych, związanych z Jubileuszem 25-lecia NFOŚiGW i jego działalnością. 2. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży problematyką ochrony środowiska; kreowanie właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży wobec środowiska naturalnego; promowanie działań na rzecz ochrony środowiska i upowszechnianie wiedzy o działalności NFOŚiGW. II Organizator 1. Organizatorem konkursu, pt.: Ekologia - Moja Pasja, Moja Wizja, Mój Styl - 25 lat działalności NFOŚiGW jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 3A, Warszawa, zwany dalej Organizatorem. 2. Wykonawcą Konkursu, w imieniu Organizatora, jest Creative Mind Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Arciszewskiego 6, Łomianki. III Uczestnicy 1. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i wyższych w całej Polsce. 2. Uczestnik konkursu posiada pełną lub częściową zdolność do czynności prawnych lub reprezentowany jest przez opiekuna prawnego. 3. Uczestnik konkursu nie jest pracownikiem Organizatora, ani podmiotów od niego zależnych. 4. Uczestnicy konkursu są podzieleni na kategorie wiekowe: a lat, b lat, c lat. 5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 1

2 IV Zgłoszenia 1. Warunkiem dopuszczenia do konkursu jest dostarczenie w ustalonym terminie do biura Wykonawcy - przy ul. Arciszewskiego 6, Łomianki - prac wraz z Kartą zgłoszenia pracy oraz Formularzem zgłoszenia uczestnika konkursu, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego regulaminu. 2. Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest zgłoszenie 1 pracy filmowej. 3. O przyjęciu pracy do konkursu decyduje spełnienie poniższych kryteriów: technika wykonania pracy: krótka forma filmowa w pliku mp4; długość filmu nie powinna przekraczać 2 min; film nie może zawierać treści ani obrazów brutalnych i obraźliwych, treść musi być zgodna z ogólnie przyjętymi normami społecznymi; Uczestnik konkursu oświadcza, że wszelkie treści, w tym dzieła i osoby umieszczone w filmie nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych; do każdej pracy należy dołączyć czytelnie wypełnioną Kartę zgłoszenia pracy i Formularz zgłoszenia uczestnika konkursu. Warunki dodatkowe: przyjmujemy prace w zwartym opakowaniu i zabezpieczone przed zniszczeniem podczas transportu; przyjmujemy prace na nośnikach CD, Pendrive. 1. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs oznacza: potwierdzenie przez Uczestnika faktów, o których mowa w zdaniu 1, akceptację niniejszego regulaminu. 4. Wszystkie prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora. 5. Udział w konkursie jest bezpłatny. 6. Prace nadesłane na konkurs nie mogą być wykonane w związku z prowadzeniem przez uczestnika konkursu pozarolniczej działalności gospodarczej. V Terminy 1. Termin przyjmowania prac upływa 30 czerwca 2014 r. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane. W przypadku prac przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, jednakże praca nie może wpłynąć później niż dzień przed posiedzeniem Komisji konkursowej. 2

3 2. Prace należy wysyłać lub składać na adres biura Creative Mind Sp. z o.o. ul. Arciszewskiego 6, Łomianki. 3. Lista prac nagrodzonych zostanie ogłoszona do dnia 15 lipca 2014 r. na stronie internetowej Organizatora, pod adresem 4. Laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomieni dodatkowo drogą ową. 5. Wykonawca prześle nagrody zwycięzcom do dnia 25 lipca 2014 r. VI Organizacja 1. Komisja Konkursowa oceniać będzie tylko prace spełniające wymienione w regulaminie kryteria. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego prezentowania prac na wystawach, w publikacjach i materiałach promocyjnych NFOŚiGW. 3. Wszystkie publikowane prace będą podpisane imieniem i nazwiskiem autora. 4. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu pozostają u Organizatora. VII Nagrody 1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla autorów najlepszych prac, w tym: 3 nagrody za zajęcie pierwszego miejsca, po jednej w każdej kategorii wiekowej, o wartości nie przekraczającej kwoty 350 zł każda; maksymalnie 9 nagród za wyróżnienia, po trzy w każdej kategorii wiekowej, o wartości nie przekraczającej 100 zł każda. 2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator. 3. Nagrody nie podlegają zwrotowi, ani wymianie oraz zamianie na ekwiwalent pieniężny. 4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z zasadami polskiego prawa podatkowego obowiązującymi w dniu wydania poszczególnych nagród. 5. Od nagrody zostanie pobrany i odprowadzony podatek dochodowy od osób fizycznych, stosownie do zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.). Koszty ewentualnego podatku będą w całości obciążać Organizatora. 6. Adres do wysyłki nagrody może się mieścić wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody zwycięzcy z przyczyn od niego niezależnych, a zwłaszcza podania na Formularzu zgłoszenia uczestnika konkursu błędnego adresu lub innych danych. 3

4 8. Dodatkowo wszystkie nagrodzone prace, jak również te które nie otrzymały nagrody, mogą być wykorzystane przez Organizatora w materiałach promocyjnych (w tym w publikacjach) ze wskazaniem autora. VIII Komisja Konkursowa 1. Organizator wraz z Wykonawcą powoła Komisję Konkursową, w której skład wejdą specjaliści z zakresu sztuk plastycznych, ekologii oraz promotorzy i animatorzy sztuki i kultury. 2. Obrady Komisji Konkursowej są niejawne. Od werdyktu Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 3. Organizator poinformuje oficjalnie o wynikach konkursu do dnia 15 lipca 2014 r. IX Prawa autorskie 1. Z chwilą przesłania pracy na konkurs, zgodnie z postanowieniami pkt. IV, Uczestnik Konkursu udziela NFOŚiGW wyłącznego nieodpłatnego prawa korzystania (licencji) ze swojej pracy, na następujących polach eksploatacji: a. utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, a w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego; b. rozpowszechnianie w publikacjach NFOŚiGW oraz w materiałach promocyjnych NFOŚiGW; c. rozpowszechnianie w internecie, a w szczególności na stronach internetowych NFOŚiGW i Ministerstwa Środowiska; d. rozpowszechnianie każdą dostępną techniką, a w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie; e. wykorzystywanie w celu realizacji działalności statutowej NFOŚiGW. 2. Uczestnik konkursu przenosi własność nośników na Organizatora. 3. Licencja, o której mowa w ust. 1 jest licencją wyłączną, udzieloną na okres 10 lat bez ograniczeń terytorialnych. 4. Przeniesienie licencji, o której mowa w ust. 1 jest nieodpłatne. 5. W przypadku, gdy praca o której mowa w ust. 1 zdobędzie nagrodę lub wyróżnienie, o którym mowa pkt. VII, uczestnik konkursu przenosi z momentem ogłoszenia wyników konkursu na NFOŚiGW autorskie prawa majątkowe do swojej pracy konkursowej, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do prac, o których mowa w zdaniu poprzednim następuje nieodpłatnie. X Kryteria oceny prac 1. Komisja Konkursowa będzie oceniała wyłącznie prace spełniające warunki formalne (umieszczenie z tyłu pracy Karty zgłoszenia pracy oraz dołączenie Formularza zgłoszenia uczestnika Konkursu i przesłanie pracy w terminie) wg następujących kryteriów: 4

5 a. Zgodność z tematem konkursu. b. Oryginalność podejścia do tematu konkursu. c. Wartość artystyczna i estetyka pracy. 2. Za każde kryterium oceny praca konkursowa może otrzymać od 0 do maksymalnie 5 punktów, a maksymalna łączna ocena wynosi 15 punktów. XI Informacje i kontakt 1. Wszelkie informacje, regulamin oraz Karta zgłoszenia pracy i Formularz zgłoszenia uczestnika konkursu znajdują się na stronie internetowej NFOŚiGW. 2. Podstawową formą kontaktu w sprawie konkursu jest 3. Bezpośredni kontakt z Wykonawcą: Monika Witkowska; tel , Agnieszka Żukowska; tel ; Załączniki do regulaminu: Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia pracy. Załącznik nr 2 Formularz zgłoszenia uczestnika konkursu. 5

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU]

[WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] REGULAMIN KONKURSU NA MATERIAŁ FILMOWY PROMUJĄCY NOSZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH pn. BŁYSKOTLIWI [WARSZAWA, 19 LISTOPADA 2014 ROKU] TERMIN SKŁADANIA PRAC: 19 GRUDNIA 2014 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW, zwanej dalej Akcją, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w ramach Małych Grantów

Projekt współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w ramach Małych Grantów Regulamin Konkursu Lemkodesign/Rusnakdesign pierwsza edycja konkursu 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na grafikę użytkową i wzornictwo inspirowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo