Przeciwdziałanie kradzie y sygnału telewizyjnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przeciwdziałanie kradzie y sygnału telewizyjnego"

Transkrypt

1 Przeciwdziałanie kradzie y sygnału telewizyjnego Metodologia post powania Materiały informacyjne i instrukta owe W a r s z a w a

2

3 Przeciwdziałanie kradzie y sygnału telewizyjnego Metodologia post powania Materiały informacyjne i instrukta owe W a r s z a w a

4 Wstęp Wstęp O problemie Kradzież sygnału telewizyjnego, nazywana potocznie piractwem telewizyjnym, jest przestępstwem, polegającym na przywłaszczeniu cudzej własności, w tym przypadku intelektualnej, czyli takiej, która powinna być szczególnie chroniona i szanowana. Przypadki kradzieży mają miejsce zarówno na zasobach sieci telewizji kablowych, jak i satelitarnych platform cyfrowych. Jest to proceder występujący nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach. Jego konsekwencje są znaczące piractwo narusza prawa producentów programów i dystrybutorów sygnału, prawa twórców programów, a także legalnych odbiorców usług telewizyjnych i przynosi szkody Skarbowi Państwa. Prowadząc walkę z piractwem, operatorzy satelitarni i kablowi udoskonalają sprzęt i tworzą kolejne bariery technologiczne, mające na celu uniemożliwienie nielegalnego odbioru. Spotykają się z takimi procederami jak: modyfikacje kart, przeprogramowywanie dekoderów, używanie kart pirackich czy stosowanie modułów dostępu. Miejsca, w których dokonywany jest obrót urządzeniami niedozwolonymi oraz świadczone są niedozwolone usługi, to przede wszystkim strony i fora internetowe, a także bazary, giełdy i ogłoszenia prasowe. Warto jednak podkreślić, że obecnie największym wyzwaniem jest dzielenie sygnału telewizyjnego, tzw. sharing. Kradzież sygnału telewizyjnego jest karana przez prawo. Podstawą ścigania jest ustawa z dnia 5 lipca 2002 roku o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną, opartych lub polegających na dostępie warunkowym oraz prawo autorskie. Prowadzone działania, mające na celu coraz skuteczniejszą ochronę dóbr intelektualnych, przynoszą zauważalne rezultaty i coraz większą świadomość szkodliwości piractwa. Nadal jednak pozostaje w tej sferze wiele do zrobienia. Ograniczenie zjawiska kradzieży własności intelektualnej wymaga spełnienia kilku warunków: spójnej strategii walki z kradzieżą własności intelektualnej, współpracy pomiędzy sektorem państwowym i prywatnym, konsekwentnych działań właścicieli praw i organów ścigania zarówno policji, prokuratury, jak i sądownictwa. Bardzo ważne miejsce zajmuje zmiana nastawienia społeczeństwa do problemu piractwa. Walka z piractwem telewizyjnym jest celem powstałego w 2002 roku stowarzyszenia Dystrybutorów Programów Telewizyjnych SYGNAŁ, które propaguje konieczność poszanowania własności intelektualnej i realizuje działania na rzecz przeciwdziałania kradzieży sygnału.

5 Wstęp Cel i zawartość informatora Niniejszy informator został przygotowany z myślą o funkcjonariuszach Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej i przedstawicieli Prokuratury. Jego celem jest ułatwienie skutecznego ścigania sprawców przestępstw związanych z szeroko pojętą kradzieżą sygnału telewizyjnego. Publikacja przedstawia specyfikę kradzieży sygnału telewizyjnego oraz zawiera praktyczne informacje na temat metod walki z tym przestępstwem. W informatorze znajdują się m.in.: opisy sposobów kradzieży sygnału telewizyjnego w sieciach telewizji kablowych i na platformach satelitarnych, informacje na temat metod identyfikacji tego typu przestępstw oraz sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia kradzieży sygnału telewizyjnego w sieciach telewizji kablowych i na platformach satelitarnych, opis innych czynów niedozwolonych, związanych z łamaniem praw nadawców, sposobów ich rozpoznawania i sprawdzonych metod walki z nimi, podstawy prawne ścigania przestępstw w tym zakresie, słownik terminologii związanej z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przedstawione procedury postępowania zostały poparte wybranymi aktami prawnymi. Ponadto, aby lepiej uwidocznić różnicę między sprzętem oryginalnym a niedozwolonym, w informatorze znalazły się przykładowe zdjęcia tych urządzeń. Informator ma być skutecznym narzędziem w walce z piractwem telewizyjnym, ułatwić pracę organom ścigania i tym samym przyczynić się do wzrostu wykrywalności przestępstw związanych z kradzieżą sygnału telewizyjnego.

6 Kradzież sygnału telewizyjnego w sieciach telewizji kablowych Kradzież sygnału telewizyjnego w sieciach telewizji kablowych 1. Sposób dostarczania sygnału telewizyjnego Ważnymi elementami sieci telewizji kablowej, oferującej oprócz telewizji dostęp do Internetu i usługę telefoniczną, są m.in. światłowody, kable koncentryczne, dystrybucyjne i budynkowe, wzmacniacze, rozgałęziacze, skrzynki przyłączeniowe. Ze względu na umiejscowienie (na zewnątrz budynków) niektóre z tych elementów są szczególnie narażone na akty wandalizmu i kradzieży oraz działania osób nielegalnie odbierających sygnał telewizji kablowej. Są to w szczególności: skrzynki przyłączeniowe (miejsca podłączenia kabli biegnących od mieszkań klientów), znajdujące się najczęściej na klatkach schodowych budynków mieszkalnych. Skrzynki te są otwierane lub uszkadzane w celu wykonania nielegalnego podłączenia, przewody koncentryczne znajdujące się w budynkach mieszkalnych. Przewody te są przecinane, nacinane, rozgałęziane za pomocą rozgałęziaczy w celu wykonania nielegalnego podłączenia do sieci kablowej. Tego rodzaju podłączenia są wystarczające, aby nielegalnie odbierać większość niekodowanych kanałów telewizyjnych. W przeciwieństwie do satelitarnych platform cyfrowych, do odbioru sygnału nie jest potrzebny skomplikowany sprzęt elektroniczny ani specjalne oprogramowanie. 2. Sposoby kradzieży sygnału telewizyjnego i sposoby postępowania w przypadku ich stwierdzenia Rodzaje kradzieży sygnału (podział ze względu na miejsce występowania w sieci): W mieszkaniu legalnego klienta (dystrybucja sygnału poza lokal wskazany w umowie): - rozgałęzianie i dystrybucja sygnału przed gniazdem abonenckim, - dzielenie sygnału za gniazdem abonenckim lub za wyjściem urządzeń RTV, - dzielenie sygnału za wyjściem dekodera. Poza mieszkaniem abonenta w skrzynce przyłączeniowej lub listwie z przewodami (najczęściej jest to powiązane z włamaniem): - podłączenie oryginalnego kabla do rozgałęziacza przez osoby nieupoważnione, - doprowadzenie sygnału ze skrzynki przyłączeniowej przy wykorzystaniu własnego kabla, - kradzież filtra pakietyzującego programy dla poszczególnych grup klientów lub jego przeróbka.

7 Kradzież sygnału telewizyjnego w sieciach telewizji kablowych - montaż rozgałęziacza lub wpięcie się w przewód doprowadzający sygnał do lokalu abonenta legalnie korzystającego z usługi, - przecinanie, nawiercanie lub inna ingerencja i podłączanie się w przewody, będące własnością sieci telewizji kablowej. Przykłady wykonania nielegalnego podłączenia poprzez wpięcie się w okablowanie magistralne lub doprowadzające sygnał do lokalu legalnego abonenta Przykłady filtrów pakietyzujących programy indywidualnie dla każdego lokalu abonenckiego prawidłowy (u góry) oraz przerobiony (u dołu)

8 Kradzież sygnału telewizyjnego w sieciach telewizji kablowych Ujawnienie przypadku kradzieży sygnału telewizyjnego Stwierdzenie jednego z wyżej wymienionych sposobów nielegalnego podłączenia praktycznie umożliwia wskazanie lokalu, do którego nielegalnie doprowadzono sygnał. Aby zweryfikować podejrzenia, należy przede wszystkim zapytać osobę, będącą prawnym dysponentem praw do lokalu o umowę z operatorem telewizji kablowej. Jeśli osoba ta nie jest w stanie przedstawić takiej umowy, można zasięgnąć informacji u działającego w danym bloku operatora telewizji kablowej. Zabezpieczenie materiałów dowodowych Przeprowadzenie czynności dochodzeniowych w celu sprawdzenia, czy w danym lokalu odbierana jest telewizja kablowa, np. czy sprzęt RTV nie jest zaprogramowany na kanały dostępne w sieci telewizji kablowej. Najlepszym rozwiązaniem jest zabezpieczenie odbiornika telewizyjnego, odbierającego programy z oferty sieci telewizji kablowej. Przygotowanie materiału dowodowego w postaci nagrania wideo lub zdjęć. Powinien być na nich widoczny zarówno włączony odbiornik TV, odbierający programy z oferty sieci telewizji kablowej, jak i sposób nielegalnego przyłączenia urządzeń. Zabezpieczenie urządzeń takich, jak: rozgałęziacze, złączki, przewody lub inne (np. szpilki, krokodylki), wykorzystanych do wykonania nielegalnego podłączenia. 3. Nielegalni operatorzy telewizji kablowych Zdarzają się przypadki, gdy sygnał sieci kablowych jest wykorzystywany przez inne podmioty lub osoby w celu dalszej nielegalnej dystrybucji. Najczęściej ma to miejsce wtedy, gdy atrakcyjne programy lub pakiety programów są, bez umowy z nadawcą, dystrybuowane innym osobom. Kradzieże tego typu charakteryzują się wyższym zaawansowaniem rozwiązań technicznych. Przy ich wykryciu oraz podczas prowadzenia czynności dowodowych nieodzowna jest współpraca z pionem technicznym potencjalnie poszkodowanego operatora telewizji kablowej. 4. Wandalizm Wandalizm w sieciach operatorów telewizji kablowych to proceder, który nie tylko przynosi znaczne straty materialne, ale także naraża abonentów sieci na przerwy lub zakłócenia w odbiorze programów telewizyjnych oraz uniemożliwia korzystanie z innych usług (Internet, telefon). Działania te można podzielić na cztery kategorie: kradzież kabli światłowodowych lub koncentrycznych na dużych odcinkach, związana z działalnością tzw. złomiarzy,

9 Kradzież sygnału telewizyjnego na platformach satelitarnych kradzież infrastruktury technicznej takiej, jak: odbiorniki optyczne, wzmacniacze, zasilacze (lub zainstalowane w nich akumulatory) oraz inne elementy sieci, które mogą być sprzedane na rynku wtórnym lub w skupach złomu, dewastacje, polegające na uszkadzaniu infrastruktury technicznej operatora kablowego (np. przecinanie kabli lub przewodów), czego skutkiem jest pozbawienie dostępu do usług przez grupę abonentów, dewastacje urządzeń (zabezpieczeń skrzynek abonenckich) w związku z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przykłady wandalizmu związane z wykonaniem nielegalnego podłączenia do infrastruktury operatora telewizji kablowej.

10 10 Kradzież sygnału telewizyjnego na platformach satelitarnych Kradzież sygnału telewizyjnego na platformach satelitarnych 1. Sposób dostarczania sygnału telewizyjnego Do odbioru sygnału telewizyjnego nadawanego drogą satelitarną niezbędne są następujące urządzenia: antena satelitarna wraz z konwerterem, odbiornik satelitarny z dekoderem (nazywany dalej dekoderem), karta abonencka. Podobnie, jak w przypadku telewizji kablowych, sygnał telewizyjny jest dostarczany abonentowi przez operatora na podstawie umowy. Karta abonencka zawsze jest wypożyczana abonentowi (pozostaje własnością operatora), natomiast dekodery mogą być zarówno wypożyczane, jak i sprzedawane. 2. Najważniejsze sposoby bezprawnego rozdzielania sygnału Sharing internetowy Sharing internetowy to nielegalne rozdzielanie uprawnień aktywnej karty abonenckiej i udostępnianie tych uprawnień osobom do tego nieuprawnionym przy użyciu urządzeń niedozwolonych, za pośrednictwem Internetu. Składa się z serwera (dawca) oraz klientów (biorcy). s e r w e r I N T E R N E T k l i e n c i

11 Kradzież sygnału telewizyjnego na platformach satelitarnych 11 Serwerem może być: komputer PC podłączony do Internetu z zainstalowanym specjalnym oprogramowaniem do sharingu oraz podłączonym zewnętrznym czytnikiem kart chipowych (np. programatorem Phoenix), dekoder ze zmodyfikowanym oprogramowaniem, który jest podłączony do Internetu (np. Dreambox, Relook, dbox2). Klientem sharingu może być: dekoder ze zmienionym oprogramowaniem (podłączony do komputera PC, który jest podłączony do Internetu), komputer PC z kartą dekodera (tunera satelitarnego, np. Sky Star II). Stosowanie urządzeń rozdzielających sygnał z jednej aktywnej karty na wiele dekoderów splitery przewodowe i radiowe Spliter jest urządzeniem umożliwiającym rozdzielenie sygnału telewizyjnego na kilka (do 8) dekoderów przy wykorzystaniu jednej karty abonenckiej. Mechanizm działania opiera się na systemie klient-serwer. W serwerze zainstalowana jest karta platformy cyfrowej, której usługi mają być udostępniane innym użytkownikom. Natomiast każda karta klienta umieszczana jest w osobnym dekoderze (w miejscu przeznaczonym dla karty abonenckiej). Sygnał trafia do nich za pośrednictwem spliterów kablowych lub drogą radiową. A. B. C. Spliter kablowy połączenie serwera z dekoderami jest realizowane przy pomocy kabli. A. serwer B. karta klienta C. schemat działania A. B. Spliter radiowy sygnał radiowy umożliwia dzielenie sygnału na znaczącą odległość. A. serwer B. karty klienckie

12 12 Kradzież sygnału telewizyjnego na platformach satelitarnych Streaming internetowy Streaming jest to forma bezprawnego publicznego rozpowszechniania utworów (w tym filmów, programów rozrywkowych, sportowych) bądź sygnału telewizyjnego, udostępniania ich szerokiemu gronu odbiorców, np. za pośrednictwem strony internetowej lub dedykowanych programów komputerowych. Cechą charakterystyczną streamingu, odróżniającą go od sharingu jest to, że osoba oglądająca udostępnione materiały nie potrzebuje żadnego dodatkowego urządzenia, wystarczy do tego komputer. W przypadku tego procederu liczba odbiorców jest w zasadzie nieograniczona. Streaming poprzez stronę www z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Streaming z wykorzystaniem dedykowanego programu komputerowego

13 Kradzież sygnału telewizyjnego na platformach satelitarnych Sposoby kradzieży Niedozwolona modyfikacja oryginalnej karty abonenckiej: doładowywanie karty wyłączonej przez operatora, podbijanie pakietu na wyższy, klonowanie karty kopiowanie danych z karty opłacanej na wiele innych kart w celu ich aktywowania. Przeprogramowywanie dekoderów zarówno oferowanych przez platformy cyfrowe, jak i pochodzących od niezależnych dostawców, tzw. dekoderów FTA w taki sposób, że programy kodowane są dostępne bez użycia karty abonenckiej i podpisania umowy z operatorem. Wytwarzanie, używanie, posiadanie oraz wprowadzanie do obrotu programów komputerowych umożliwiających (przystosowanych) bezprawny odbiór kodowanych programów telewizyjnych. 4. Sposoby identyfikacji kradzieży W przypadku stwierdzenia posiadania dekodera, podczas przeszukania należy wykonać następujące czynności: sprawdzić, czy na dekoderze lub na karcie występuje logo operatora (CYFRA+, Cyfrowy Polsat, platforma n, telewizja na kartę (tnk), Telekomunikacja Polska) lub adnotacja o właścicielu sprzętu, jeśli dekoder jest oznaczony logo lub widnieje na nim nazwa właściciela, należy zanotować numer seryjny i poprosić o umowę abonencką lub dokument potwierdzający zakup urządzenia, jeśli na karcie jest widoczne logo lub widnieje na nim nazwa właściciela, należy zanotować numer seryjny i poprosić o umowę abonencką, włączyć dekoder i sprawdzić, jakie programy są dostępne; zwrócić szczególną uwagę na następujące programy: - z platformy Cyfrowy Polsat: Polsat Futbol, Polsat SPORT, Polsat Sport Extra, Polsat Sport HD, Polsat Sport News; - z platformy CYFRA+: CANAL+, CANAL+ Film, CANAL+ Sport; - z platformy n / telewizji na kartę (tnk): Premium HD, n Premium2 HD, n Premium3 HD, n Premium 4 HD, nsport, MGM, WIP; - z platformy Telekomunikacji Polskiej: Orange sport. Legalny odbiór powyższych kanałów jest możliwy jedynie po podpisaniu umowy abonenckiej. Jeśli dostępny jest jeden z wyżej wymienionych kanałów, należy zabezpieczyć dekoder wraz z kartą. Jeśli karta nie posiada logo operatora lub nie widnieje na niej nazwa właściciela, należy zabezpieczyć dekoder wraz z kartą. Jeżeli dekoder jest połączony kablem z komputerem, należy zabezpieczyć dekoder wraz z kartą i komputerem. Jeżeli dekoder jest połączony z siecią internetową, należy go zabezpieczyć. ) W przypadku TP dekodery są podłączone do sieci TP.

14 14 Kradzież sygnału telewizyjnego na platformach satelitarnych UWAGA Dodatkowo należy zabezpieczyć następujące urządzenia: moduły dostępu CAM, splitery kablowe, bezprzewodowe, programatory, karty chipowe, komputery osobiste, laptopy, piloty zdalnego sterowania, zasilacze do zabezpieczonego sprzętu. WAŻNE Zabezpieczony sprzęt w całości należy przekazać jednemu biegłemu. 5. Urządzenia niedozwolone Sprzęt zaprojektowany karty chipowe, np. Opos, Titanium, Cerebro, Didem, K3, splitery kablowe i bezprzewodowe, unloopery, programatory kart chipowych, oprogramowanie narzędziowe, służące do zmiany oprogramowania w dekoderach, kartach (oprogramowanie na nośnikach takich, jak: dysk twardy komputera, płyty CD, DVD, pendrive, karty flash oraz umieszczone w Internecie np. strony www, serwery ftp, sieci peer to peer), pliki z tzw. firmwarem czyli programy wgrywane do dekoderów, skrypty do unlooperów. Sprzęt przystosowany dekodery ze zmienionym oprogramowaniem, moduły CAM ze zmienionym oprogramowaniem, zmodyfikowane karty oryginalne.

15 Inne czyny niedozwolone 15 Inne czyny niedozwolone 1. Nielegalna emisja programów w sieciach telewizji kablowych Podstawą rozpowszechniania programów w sieciach telewizji kablowej są umowy z właścicielami praw lub dysponentami praw licencyjnych do poszczególnych programów (np. CYFRA+, Cyfrowy Polsat, platforma n, HBO, Telekomunikacja Polska). Kradzież sygnału telewizyjnego przez nielegalnych (niezarejestrowanych) operatorów kablowych polega na bezprawnym rozprowadzaniu programów w sieciach telewizji kablowych, tj. bez podpisania umów z właścicielami praw do tych programów. Kradzież odbywa się przy wykorzystaniu wypożyczonego od jednego z operatorów platform satelitarnych sprzętu cyfrowego, przeznaczonego do użytku indywidualnego i podłączeniu go do stacji czołowej sieci w celu rozpowszechnienia sygnału. Sposób identyfikacji przestępstwa Podczas dokonywania kontroli wybranej sieci telewizji kablowej należy sprawdzić, jakie kanały są odtwarzane w sieci. W przypadku stwierdzenia faktu nielegalnie rozpowszechnianego kanału należy skontaktować się z właścicielem praw do tego programu lub stowarzyszeniem SYGNAŁ w celu sprawdzenia: czy sieć kablowa posiada umowę uprawniającą ją do rozpowszechniania programów danego operatora, na emisję których programów sieć posiada zawartą umowę. W przypadku podjęcia czynności procesowych należy sprawdzić i zabezpieczyć: sposób zainstalowania sprzętu, numer dekodera cyfrowego służącego do emisji programu, numer karty, za pomocą której emitowany jest program. 2. Nielegalna emisja programów w hotelach Właściciele praw do poszczególnych programów lub dysponenci praw licencyjnych do programów (np. CYFRA+, Cyfrowy Polsat, platforma n, HBO, Telekomunikacja Polska) zawierają umowy z właścicielami hoteli, przedmiotem których jest zgoda na rozpowszechnianie w sieci hotelowej programów wskazanych w umowie. Kradzież sygnału telewizyjnego dokonywana w hotelach polega na bezprawnym rozpowszechnianiu programów, tj. bez podpisania umów z właścicielami praw do tych programów/dysponentami praw licencyjnych do programów.

16 16 Inne czyny niedozwolone Kradzież odbywa się poprzez wykorzystanie wypożyczonego od jednego z operatorów platform satelitarnych sprzętu cyfrowego, przeznaczonego do użytku indywidualnego. Sprzęt ten jest podłączany do stacji czołowej sieci hotelowej w celu rozpowszechnienia sygnału. Sposób identyfikacji przestępstwa Dokonując kontroli wybranego hotelu, należy sprawdzić, jakie programy są odtwarzane w hotelu. W przypadku stwierdzenia rozpowszechniania danego programu, należy skontaktować się z właścicielem praw do tego programu lub stowarzyszeniem SYGNAŁ w celu sprawdzenia: czy z danym hotelem została zawarta umowa, na emisję których kanałów została zawarta umowa. W przypadku podjęcia czynności procesowych, należy sprawdzić i zabezpieczyć: sposób zainstalowania sprzętu, liczbę pokoi, do których jest dostarczany kanał, numer dekodera cyfrowego, służącego do emisji kanału, numer karty, za pomocą której emitowany jest program. 3. Nielegalne publiczne odtwarzanie Niektórzy właściciele praw lub dysponenci praw licencyjnych do programów zawierają umowy z właścicielami lokali użyteczności publicznej, przedmiotem których jest udzielenie zgody na publiczne rozpowszechnianie w tych lokalach programów wskazanych w umowie. Kradzież sygnału telewizyjnego przez właścicieli lokali gastronomicznych polega na bezprawnym rozpowszechnianiu w tych lokalach programów bez zgody właściciela/dysponenta praw, przy wykorzystaniu sprzętu udostępnionego do użytku indywidualnego przez podłączenie go do odbiornika telewizyjnego znajdującego się w miejscu publicznym. Sposób postępowania W przypadku stwierdzenia publicznego rozpowszechniania jednego z programów z listy zamieszczonej na str informatora należy skontaktować się z właścicielem praw do tego programu lub stowarzyszeniem SYGNAŁ w celu: zweryfikowania czy właściciel kontrolowanego lokalu uzyskał zgodę na rozpowszechnianie danego programu umówienia daty i sposobu realizacji czynności, w trakcie których należy m.in. sprawdzić i zabezpieczyć: - sposób zainstalowania sprzętu, - numer dekodera cyfrowego służącego do emisji programu, - numer karty, za pomocą której emitowany jest program.

17 Kwalifikacja karna poszczególnych czynów 17 Kwalifikacja karna poszczególnych czynów 1. Regulacje prawne dotyczące kradzieży sygnału telewizyjnego Ustawa z dnia 5 lipca 2002 roku o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną, opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. Nr 126, poz z późn. zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1068, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 267, poz ). Art. 6. 1) Kto, w celu użycia w obrocie, wytwarza urządzenia niedozwolone lub wprowadza je do obrotu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 2) Tej samej karze podlega, kto świadczy usługi niedozwolone. Art. 7. 1) Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, posiada lub używa urządzenie niedozwolone, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 2) Jeżeli sprawca używa urządzenia niedozwolonego wyłącznie na własne potrzeby, podlega grzywnie. Art. 9. Ściganie przestępstw określonych w art. 6 i 7 następuje na wniosek: 1) pokrzywdzonego świadczącego usługi oparte na dostępie warunkowym, 2) pokrzywdzonego świadczącego usługi polegające na dostępie warunkowym, 3) krajowych lub regionalnych organizacji, których celem statutowym jest ochrona interesów przedsiębiorców świadczących usługi oparte lub polegające na dostępie warunkowym, 4) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 5) Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 6) Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 2. Regulacje prawne dotyczące ochrony praw autorskich (publiczne rozpowszechnianie) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Art ) Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

18 18 Kwalifikacja karna poszczególnych czynów 2) 3) 4) Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje ją lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 3. Regulacje prawne dotyczące wandalizmu i kradzieży mienia Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). Art Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Art Kto kradnie z włamaniem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Art Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Art Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni ją niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Art Kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Art Kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została uzyskana za pomocą czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat Regulacje prawne dotyczące odbioru telewizji kablowej bez płatności abonamentowych szalbierstwo Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 105, poz 756 z późn. zm.).

19 Kwalifikacja karna poszczególnych czynów 19 Art Kto, pomimo nieuiszczenia dwukrotnie nałożonej na niego kary pieniężnej określonej w taryfie, po raz trzeci w ciągu roku bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza przejazd koleją lub innym środkiem lokomocji, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 2. Tej samej karze podlega, kto bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza pożywienie lub napój w zakładzie żywienia zbiorowego, przejazd środkiem lokomocji należącym do przedsiębiorstwa niedysponującego karami pieniężnymi określonymi w taryfie, wstęp na imprezę artystyczną, rozrywkową lub sportową, działanie automatu lub inne podobne świadczenie, o którym wie, że jest płatne. 5. Komentarz do Ustawy z dnia 5 lipca 2002 roku o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną, opartych lub polegających na dostępie warunkowym Celem ustawy jest zapewnienie ochrony podmiotom wykonującym niektóre usługi świadczone drogą elektroniczną, oparte lub polegające na dostępie warunkowym, przed pozbawieniem ich należnych im wynagrodzeń przez osoby, które bez upoważnienia wprowadzają, a także używają w obrocie handlowym, urządzenia oraz inne rozwiązania techniczne służące obejściu zabezpieczeń lub używają takich urządzeń lub rozwiązań na potrzeby własne lub innych osób, poza obrotem handlowym. Ustawa określa zasady ochrony prawnej niektórych usług świadczonych odpłatnie drogą elektroniczną, opartych lub polegających na dostępie warunkowym (art.1 ustawy): Usługi: usługami chronionymi są m.in.: rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów telewizyjnych i radiowych. Rozpowszechnianie: bezprzewodowa lub za pomocą kabla w sieciach telewizji kablowych emisja programu do równoczesnego powszechnego odbioru. Rozprowadzanie: przejmowanie w całości i bez zmian programu nadawcy krajowego lub zagranicznego, z wyjątkiem programu rozpowszechnianego w sieci kablowej i równoczesne jego rozpowszechnianie, w tym rozprowadzanie w sieciach kablowych jeśli są świadczone za wynagrodzeniem i oparte na dostępie warunkowym. Drogą elektroniczną: usługa jest świadczona drogą elektroniczną, jeżeli jej wykonanie następuje przez przesyłanie i odbieranie w punkcie docelowym danych za pomocą urządzeń elektronicznych, przetwarzających, a także przechowujących dane, przy czym dane są transmitowane w całości za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej. Usługi oparte na dostępie warunkowym są to usługi, z których korzystanie jest uzależnione od uprzedniego nabycia przez usługobiorcę urządzenia dostępu

20 20 Kwalifikacja karna poszczególnych czynów warunkowego lub uzyskania indywidualnego upoważnienia dostępu do danej usługi. Zalicza się do nich emisję programów telewizyjnych, ich reemisję w sieci telewizji kablowej, które usługodawca w celu zapewnienia sobie zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z nich, koduje lub zabezpiecza w inny sposób. Usługi polegające na dostępie warunkowym są to usługi, których przedmiotem jest umożliwienie korzystania z dostępu warunkowego. Są to w szczególności usługi kodowania, szyfrowania takie, które służą zabezpieczaniu innych usług przed dostępem osób, które nie nabyły do nich praw (nie uzyskały dostępu). Usługi takie obejmują wszystkie czynności, jakie wykonuje usługodawca w relacjach z użytkownikiem, by umożliwić mu korzystanie z kodo-wanych programów telewizyjnych (dostarczenie dekodera, karty, klucza, filtra itp.). Art. 6 1) Kto, w celu użycia w obrocie, wytwarza urządzenia niedozwolone lub wprowadza je do obrotu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 2) Tej samej karze podlega, kto świadczy usługi niedozwolone. W celu użycia w obrocie czyn o charakterze kierunkowym. Wina umyślna w zamiarze bezpośrednim. Wytwarza: produkcja urządzeń niedozwolonych lub przystosowywanie tzn. taka przeróbka innego urządzenia, która umożliwia nielegalny dostęp do świadczonych usług. Urządzenia niedozwolone: Sprzęt zaprojektowany: - blokery (płytki z elementami elektronicznymi) wetknięte w miejsce karty abonenckiej do dekodera lub modułu dostępu, które same nie pełnią funkcji kart, - karty płytki z elementami elektronicznymi, wetknięte w miejsce karty abonenckiej, - inne urządzenia umożliwiają jednoczesny odbiór usług w kilku miejscach (gdy nie jest to dozwolone przez usługodawcę). Sprzęt przystosowany: - dekodery z wbudowanym blokerem, - dekodery ze zmienionym oprogramowaniem, - karty ze zmienionym oprogramowaniem. Oprogramowanie: - - oprogramowanie do dekoderów, modułów dostępu do kart, w postaci pliku, które po zainstalowaniu w dekoderze lub karcie zmieniają je w dekoder, moduł dostępu lub kartę zmodyfikowaną, narzędzia programistyczne, przeznaczone do tworzenia lub instalowania nowych wersji oprogramowania do dekoderów, modułów dostępu oraz kart. Inne: sprzęt, elementy aparatury (np. kable, złączki, rozgałęźniki, końcówki itp.), które same w sobie są legalne i dozwolone, lecz zostały użyte

21 Kwalifikacja karna poszczególnych czynów 21 (przystosowane) w nielegalnym celu, umożliwiając korzystanie z usług chronionych bez uprzedniego upoważnienia usługodawcy. Wprowadza je do obrotu: sprzedaż, wynajem, użyczenie i inne formy rozporządzania urządzeniami niedozwolonymi. Usługi niedozwolone: instalacja, serwis, wymiana urządzeń niedozwolonych (np. instalacja oprogramowania w dekoderze, którego właścicielem jest działający zgodnie z prawem usługodawca), zmiana oprogramowania karty abonenckiej, publikacja, np. w Internecie, kodów kryptograficznych, umożliwiających po ich wprowadzeniu do dekodera lub karty abonenckiej odbieranie usług bez wnoszenia opłat usługodawcy. Zainstalowanie urządzeń niedozwolonych w celu nielegalnego podłączenia do sieci kablowej, np. doprowadzenie kabla, użycie rozgałęźnika, przerobienie końcówki, przekazywanie informacji handlowej w celu promocji urządzeń niedozwolonych lub usług z nimi związanych albo mających za przedmiot niedozwolone urządzenia lub usługi, np. oferowanie, reklamowanie, informowanie o urządzeniach niedozwolonych lub o ich instalacji i wykorzystaniu w celu nielegalnego odbioru usług. Przykładowi naruszyciele: osoby wytwarzające podrobione blokery do dekoderów, karty do dekoderów, filtry pozytywowe, oprogramowanie do dekoderów (umieszczone na różnych nośnikach lub udostępniane w Internecie), osoby przystosowujące sprzęt lub urządzenia w celu umożliwienia nielegalnego korzystania z usług chronionych, osoby dystrybuujące wymienione wyżej urządzenia niedozwolone, m. in. na targach, bazarach, w sklepach, w Internecie, przez ogłoszenia, ulotki lub w formie bezpośredniej, osoby wypożyczające urządzenia niedozwolone lub użyczające ich, osoby, które instalują urządzenia niedozwolone, organizują ich naprawę, serwis lub wymianę. Art. 7 1) Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, posiada lub używa urządzenia niedozwolone, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 2) Jeżeli sprawca używa urządzenia niedozwolonego wyłącznie na własne potrzeby, podlega grzywnie. W celu osiągnięcia korzyści majątkowej: przestępstwo kierunkowe z winy umyślnej, popełnione w zamiarze osiągnięcia korzyści. Może dotyczyć nielegalnych operatorów usług telekomunikacyjnych. Posiada lub używa: wszelkiego rodzaju pośrednicy w przekazie usług chronionych, korzystający z urządzeń niedozwolonych, np. operatorzy telewizji kablowych lub abonenci korzystający z usług telewizji kablowej, którzy przy

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile W numerze Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile Adres redakcji: 64-920 Pila, pl. Staszica 7 tel. 67 352 2555; fax 67 352 2599 www.pila.szkolapolicji.gov.pl Łączność z czytelnikami: sekretariat@sppila.policja.gov.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI

RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI RAPORT Z BADANIA RYNKU USŁUG DOSTĘPU DO PŁATNEJ TELEWIZJI Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Sierpień 2011 2 Spis treści Wstęp... 5 Rozdział I. Metodologia badania rynku...

Bardziej szczegółowo

Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań

Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 2015-2017 Warszawa, 2014 r. [1] Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ. mł.asp. Arkadiusz Sikorski - funkcjonariusz. Krystian Ślusarek - Informatyk. Komenda Miejska Policji w Zabrzu. arek-s1@tlen.

CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ. mł.asp. Arkadiusz Sikorski - funkcjonariusz. Krystian Ślusarek - Informatyk. Komenda Miejska Policji w Zabrzu. arek-s1@tlen. CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ mł.asp. Arkadiusz Sikorski - funkcjonariusz Krystian Ślusarek - Informatyk Komenda Miejska Policji w Zabrzu arek-s1@tlen.pl Dobrodziejstwa Internetu Korzystając z internetu wielu użytkowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady świadczenia określonych w nim usług przez spółkę Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Warszawa, październik 2013 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Część ogólna... 6 1. Proces dostosowywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu video on-line przez Redefine Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

TEZY Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich

TEZY Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich TEZY Odpowiedzialność karna za naruszenie praw autorskich Warszawa, 9 grudnia 2013 r. 1. Odpowiedzialnośd karna za naruszenie praw autorskich - wprowadzenie 1. Prawo autorskie jest wyspecjalizowaną gałęzią

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Podatki w działalności e-przedsiębiorcy

Podatki w działalności e-przedsiębiorcy SPIS TREŚCI 1. Podatki w działalności e-przedsiębiorcy... 3 2. Ochrona danych osobowych w Internecie. 8 3. Licencje w umowach B2B.. 14 4. Alternatywne rodzaje licencji w obrocie elektronicznym.. 19 5.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych 1 Regulamin 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady świadczenia Usług przez Nowotarska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług przez Vectra S.A., dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP WARUNKOWY DLA POLSKIEJ NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ

DOSTĘP WARUNKOWY DLA POLSKIEJ NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ DOSTĘP WARUNKOWY DLA POLSKIEJ NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ Grupa problemowa do spraw techniki i sprzętu Międzyresortowego Zespołu ds. Telewizji i Radiofonii Cyfrowej Warszawa, wrzesień 2009 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

3. Odwiedzający - Użytkownik, który przegląda ogłoszenia oraz korzysta z zamieszczonych w Serwisach ofert innych Użytkowników.

3. Odwiedzający - Użytkownik, który przegląda ogłoszenia oraz korzysta z zamieszczonych w Serwisach ofert innych Użytkowników. R E G U L A M I N KORZYSTANIA Z SERWISÓW INTERNETOWYCH WWW.GRATKA.PL, WWW.ALEGRATKA.PL I. PODSTAWOWE DEFINICJE 1. Serwisy - Serwisy internetowe prowadzone pod adresami www.gratka.pl (dalej jako Serwis

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia przestępczością komputerową

Zagrożenia przestępczością komputerową Zagrożenia przestępczością komputerową Gospodarczą KWP w Lublinie 1 Przestępczość komputerowa Definicje: zbiór przestępstw, których wspólną cechą jest występowanie w nich komputerów i informacji komputerowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka

AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip Woźniczka USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH CHARAKTERYSTYKA II ZAGROŻENIIA URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2010 AUTORZY: Grażyna Szwajkowska Piotr Kwaśniewski Kamil Leżoń Filip

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Obowiązuje od 1 lutego 2014 r. ROZDZIAŁ I. Wstęp oraz definicje. 1 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH

ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH DANYCH OSOBOWYCH TELEINFORMATYCZNYCH DANYCH OSOBOWYCH DANYCH OSOBOWYCH TELEINFORMATYCZNYCH TELEINFORMATYCZNYCH Opracował Andrzej Kaczmarek Dyrektor Departamentu Informatyki w Biurze GIODO 2009 DANYCH OSOBOWYCH

Bardziej szczegółowo

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6 REGULAMIN NuPlays Ostatnia aktualizacja: 24.12.2014 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod nazwą NuPlays prowadzonego w domenie nuplays.pl przez NuPlays S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl 2 Nadzór merytoryczny: Departament Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Unizeto Technologies S.A. Piotr Matusiewicz Unizeto Technologies S.A. Jerzy Pejaś Politechnika Szczecińska,

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

praw autorskich, bezpieczeństwa systemów informatycznych, danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej w chmurach obliczeniowych 1

praw autorskich, bezpieczeństwa systemów informatycznych, danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej w chmurach obliczeniowych 1 Maciej Siwicki Ochrona praw autorskich, bezpieczeństwa systemów informatycznych, danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej w chmurach obliczeniowych 1 Streszczenie W pracy poddano analizie problematykę

Bardziej szczegółowo