E-biznes szansą na rozwoju przedsiębiorstw regionu łódzkiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-biznes szansą na rozwoju przedsiębiorstw regionu łódzkiego"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ 12. E-biznes szansą na rozwoju przedsiębiorstw regionu łódzkiego Cecylia Żurak-Owczarek * 1. Wprowadzenie Pierwsza dekada nowego tysiąclecia jeszcze wyraźniej podkreśla trafność stwierdzenia, że we współczesnej gospodarce jedynym stałym elementem są zmiany. Globalizacja działalności gospodarczej, na którą złożyła się liberalizacja rynków, standaryzacja techniczna w skali ogólnoświatowej, rewolucyjny postęp w dziedzinach nowych produktów, a przede wszystkim rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnej (Information and Comunication Technology ICT) 1, wymuszają na przedsiębiorstwach konieczność szybkiego przewidywania i reagowania na zmiany zachodzące w ich otoczeniu. Przedsiębiorstwa, aby przetrwać i utrzymać się na rynku w nowej rzeczywistości gospodarczej muszą przewidywać i oceniać swoją sytuację praktycznie rzecz biorąc w czasie rzeczywistym. Zmienność otoczenia, dynamiczny rozwój techniki oraz globalizacja procesów gospodarczych wymaga od przedsiębiorstwa ciągłego podejmowania decyzji, których trafność rozstrzyga o skuteczności działań gospodarczych. Z kolei, podjęcie decyzji wymaga stałego i szybkiego dopływu pełnych i rzetelnych informacji. Kierownictwo przedsiębiorstwa dzięki otrzymanej informacji dowiaduje się o przyczynach zmian w otoczeniu o skutkach zamierzonych działań oraz o czynnikach zakłócających zaplanowany tok procesów i zjawisk gospodarczych. 2 Informacja dobra jakościowo i uzyskana we właściwym czasie zmniejsza niepewność w podejmowaniu decyzji taktycznych, operacyjnych i strategicznych. Dlatego współczesne przedsiębiorstwo chcąc utrzymać stałą przewagę konkurencyjną zmuszone jest do szukania tej przewagi nie tylko w sferze rzeczywistej, ale także niematerialnej, gdzie istotną rolę pełnią procesy informacyjne. Dostęp do informacji staje się ważniejszy niż formalna władza, a sama informacja zaczyna być postrzegana jako zasób o charakterze strategicznym. Właściwa informacja we właściwym czasie może decydować o rozwoju przedsiębiorstwa i jego silnej pozycji na rynku, a brak takiej informacji nawet o jego upadku. Wszystko to powoduje, że przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce, bez korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych nie będą w stanie sprostać nowym wyzwaniom. Każda dotychczasowa transformacja ekonomiczna potwierdza zasadę, że tylko przedsiębiorstwa, które dostosowały się do nowych reguł prosperują, natomiast te, które je zlekceważyły już nie istnieją, dlatego nie ma, co się łudzić, że tym razem będzie inaczej. 2. E-business nowe wyzwanie dla przedsiębiorstwa Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, a w szczególności, Internetu stworzył nowy rodzaj rynku i społeczeństwa funkcjonującego w tej wszechobecnej sieci. Dzięki szybkiemu rozwojowi oraz ogromnej liczbie użytkowników Internet stanowi niezwykle rozległy rynek wymiany nie tylko informacji, ale również towarów i usług określany mianem handlu elektronicznego (ecommerce). Pojecie e-commerce dotyczy procesu sprzedawania i kupowania produktów i usług, a więc zawierania transakcji handlowych z wykorzystaniem środków elektronicznych, prowadzonych * Dr, Instytut Ekonomik Stosowanych, Uniwersytetu Łódzkiego. 1 W niniejszym opracowaniu technologia informacyjno-komunikacyjna odnosi się do metod i narzędzi służących do automatycznego tworzenia, przetwarzania, przechowywania i przesyłania informacji, wśród których wyróżnia się przede wszystkim sprzęt, oprogramowanie oraz infrastrukturę komunikacyjną. 2 L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E., Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław, 1996.

2 Cecylia Żurak-Owczarek najczęściej za pomocą Internetu 3. Świat handlu elektronicznego otworzył się szeroko w drugiej połowie lat 90-tych dzięki rozwojowi Internetu, który zniósł bariery geograficzne i stworzył warunki do wymiany informacji oraz prowadzenia transakcji 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Wkrótce okazało się, że pojęcie handel elektroniczny jest zbyt wąskie, aby objąć wszystkie rodzaje transakcji, jakie zachodzą wzdłuż całego łańcucha wartości począwszy od zaopatrzenia a skończywszy na współpracy z klientami, dlatego pojawił się nowy termin e-biznes. Termin ten wprowadzony przez firmę IBM w 1995 roku w swojej najprostszej formie oznacza prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej w szczególności opartej o aplikacje internetowe. E-biznes oznacza również jednorodny sposób komunikacji i współpracy zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa za pomocą sieci intranet 4 jak i między przedsiębiorstwami ich dostawcami, klientami i partnerami biznesowymi oraz administracją państwową przy wykorzystaniu sieci ekstranet 5 i Internetu. 6 Schemat takiej komunikacji i współpracy z punktu widzenia przedsiębiorstwa przedstawia rysunek 1. Rysunek 1. E-biznes jako platforma komunikacji i współpracy przedsiębiorstwa. Źródło: opracowanie własne na podstawie: J.A., O Brien, Management Information Systems, McGraw Hill/Irvin, New York 2004, s. 20. Należy podkreślić, że e-biznes swoim zakresem obejmuje nie tylko podstawowe 7 procesy biznesowe przedsiębiorstwa, ale również procesy wspierające 8 i obligatoryjne 9, które nie tworzą 3 B. Gregor, E-commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Łódź, 2002, s Z technicznego punktu widzenia intranet to lokalny, połączony (lub nie) z ogólnoświatową siecią firmowy Internet dostępny i używany wyłącznie w ramach jednego przedsiębiorstwa także w szerszym aspekcie terytorialnym, gdy użytkownicy pracują w bardzo oddalonych od siebie lokalizacjach nawet rozsianych po całym świecie. 5 Ekstranet to sieć zewnętrzna przedsiębiorstwa oparta na technologii Internetu umożliwiająca dostęp z zewnątrz, poprzez Internet do wewnętrznej sieci przedsiębiorstwa wybranym partnerom biznesowym lub klientom. 6 E. Kolbusz, W. Olejniczak, Z. Szyjewski, Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce, PWE, Warszawa 2005, s Podstawowe procesy biznesowe to wszelkie procesy występujące w przedsiębiorstwie w wyniku, których powstaje produkt lub usługa. Zalicza się do nich logistykę, produkcję, marketing, obsługę klienta. 8 Do procesów wspierających zalicza się: infrastrukturę, zasoby ludzkie, technologię i zaopatrzenie. 188

3 E-biznes szansą rozwoju przedsiębiorstw regionu łódzkiego wartości dodanej, ale stanowią warunek sine qua non realizacji procesów podstawowych. Procesy podstawowe cechuje rosnący wkład wiedzy, mający swoje przełożenie na różnorodność: produktów, usług i form współpracy, kreowanie elastycznych rozwiązań oraz intensywną komunikację wszystkich partnerów biznesowych. E-biznes wywołuje zmiany w bieżącej działalności przedsiębiorstw oraz w ich podejściu do formułowania strategii konkurowania na dynamicznie zmiennym rynku. Przez blisko 20 lat klasyczny łańcuch wartości M.E. Portera, koncentrujący się na konfiguracji łańcucha dostaw, stanowił źródło inspiracji i bazę do prezentacji nowych koncepcji tworzenia wartości w różnych sferach działalności gospodarczej. Jednak wraz z pojawieniem się nowych form organizacyjnych przedsiębiorstw, rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz wzrostem znaczenia wiedzy zmieniła się również koncepcja kreowania wartości, w której następuje wzrost znaczenia procesów wspierających. Schemat takiego łańcucha wartości przedstawia rysunek 2. Rysunek 2. Łańcuch wartości przedsiębiorstwa wykorzystującego w swojej działalności rozwiązania e-biznesowe. Infrastruktura (Technologia informacyjno-komunikacyjna) Procesy wspierające Zasoby ludzkie (Przekształcanie wiedzy w innowacje) Technologia (Współpraca przy planowaniu i projektowaniu) Zaopatrzenie (Elektroniczne rynki wymiany) Logistyka Marketing Procesy podstawowe Logistyka wewnętrzna i przygotowanie produkcji. (Automatyzacja gospodarki magazynowej) Produkcja (Komputerowe wspomaganie produkcji) Logistyka zewnętrzna (Przetwarzanie zamówień w czasie rzeczywistym) Marketing i Sprzedaż (Relacje z klientami. Sprzedaż przez Internet) Obsługa klienta (Samoobsługa przez witrynę WWW) Źródło: opracowanie własne na podstawie: T. Jelassi, A. Enders, Strategies for e-business, Prentice Hall, New York 2005, s Podstawowym celem wdrożeń rozwiązań e-biznesowych w sferze procesów wspierających jest poprawa ich efektywności i wzrost poziomu integracji przedsiębiorstwa z jego partnerami biznesowymi. Natomiast w sferze procesów podstawowych, poprawa jakości pracy grupowej, kreowanie zasobów wiedzy oraz szeroki rozwój kontaktów wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Dodatkowo rozwiązania te prowadzą do eliminacji zbędnych kosztów działalności przedsiębiorstwa, przyczyniają się do intensyfikacji procesów outsourcingu i - pośrednio - wzrostu wartości przedsiębiorstwa dla jej udziałowców. W tabeli 1 i 2 przedstawiono cele wdrożeń rozwiązań e-biznesowych zarówno dla procesów podstawowych jak i wspierających oraz ich wpływ na wartość dodaną w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa. 9 Procesy obligatoryjne są wymuszane przepisami prawa np. sprawozdawczość finansowa, statystyczna, kadrowo-płacowa. 189

4 Cecylia Żurak-Owczarek Tabela 1. Cele wdrożeń rozwiązań e-biznesowych w sferze procesów podstawowych. Proces Logistyka wewnętrzna i przygotowanie produkcji Wartość dodana wynikająca z wdrożenia rozwiązania e-biznesowego Komunikacja z partnerami biznesowymi i klientami realizowana w czasie rzeczywistym (on-line). Informacje o popycie płyną bezpośrednio od odbiorców. Na tej podstawie przedsiębiorstwo organizuje procesy przygotowania produkcji, zarządzania zapasami i spedycji. Metody i techniki Internet Ekstranet ERP PRM Produkcja Logistyka zewnętrzna Zintegrowana wymiana informacji między wszystkimi uczestnikami procesu produkcji. Wysoki poziom różnorodności produktów i ich jakości, wzrost efektywności procesów technicznych produkcji, rozwój technologii, wzrost poziomu dostosowania technologicznego partnerów uczestniczących w procesach produkcyjnych. Możliwy udział klienta w projektowaniu produktu. Zamówienia i dokumentacja handlowa przesyłane są w formie elektronicznej. Przetwarzanie zamówień odbywa się w czasie rzeczywistym. Sprzedaż bardzo często prowadzona jest za pomocą Internetu. Klient może śledzić status przesyłki. Produkty niematerialne dostarczane są za pomocą Internetu natomiast materialne za pośrednictwem firm kurierskich lub poczty. Takie rozwiązania powodują obniżenie kosztów i cen, przyspieszają czas realizacji zamówień. Internet Ekstranet CAD ERP CIM TQM Internet EDI e-commerce Marketing i sprzedaż Marketing oparty na profilu konsumenta. Bezpośrednie kanały sprzedaży wykorzystujące media elektroniczne. Klient za pomocą witryny WWW ma możliwość konfigurowania produktu. Dynamiczna wycena. Budowanie długookresowych relacji z klientem. Dostęp do informacji o kliencie zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Wzrost przewagi konkurencyjnej dzięki sprawniejszej analizie potrzeb klientów i partnerów biznesowych, kreowaniu nowych wartości na rynku oraz wzrost elastyczności rynkowej przedsiębiorstwa. CRM e-commerce Obsługa klienta Usługi serwisowe dostarczane za pomocą Internetu. Klienci uzyskują potrzebne informacje dotyczące eksploatacji lub nawet usuwania awarii produktu za pomocą witryny WWW. Dostęp za pomocą Internetu do produktów (zaawansowanych technologicznie) zainstalowanych u klienta. Internet e-commerce Źródło: opracowanie własne na podstawie: T. Jelassi, A. Enders, Strategies for e-business, Prentice Hall, New York 2005, s

5 E-biznes szansą rozwoju przedsiębiorstw regionu łódzkiego Tabela 2. Cele wdrożeń rozwiązań e-biznesowych w sferze procesów wspomagających. Proces Wartość dodana wynikająca z wdrożenia rozwiązania e-biznesowego Metody i techniki Infrastruktura Infrastruktura przedsiębiorstwa dostosowana do zakresu prowadzonego handlu elektronicznego. Podstawowym zasobem przedsiębiorstwa jest informacja. Efektywne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej, wzrost szybkości i jakości wymiany informacji zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa jak i z partnerami biznesowymi i klientami. Internet Ekstranet DMS Zasoby ludzkie Pracownicy stanowią najważniejszy zasób firmy, kształtują kulturę organizacyjną i wpływają na jej rozwój. Pracownicy przekształcają informacje w wiedzę. Zasoby wiedzy są generatorem pomysłów i kreatorem innowacji. Pracownicy wykorzystują systemy komunikacji i współpracy. KM WM GM Technologia Współpraca między przedsiębiorstwem i partnerami biznesowymi przy projektowaniu produktu. Dzięki czemu uzyskuje się skrócenie czasu wdrażania innowacji oraz wzrost efektywności i potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa. Ekstranet KM WM Zaopatrzenie Przedsiębiorstwo i jego dostawcy biorą udział we wspólnym planowaniu, prognozowaniu i uzupełnianiu zapasów. Elektroniczne rynki wymiany źródłem zaopatrzenia dla przedsiębiorstwa. CPFR SCM Ekstanet Źródło: opracowanie własne na podstawie: T. Jelassi, A. Enders, Strategies for e-business, Prentice Hall, New York 2005, s Praktyczna realizacja wdrożeń rozwiązań e-biznesowych pozwala na szybką integrację wewnętrznych i zewnętrznych procesów przedsiębiorstwa adaptując je jednocześnie do zmieniającego się otoczenia a zwłaszcza rynku. Rozwiązania te można podzielić na trzy następujące grupy: 1. Systemy wewnętrzne realizujące m.in. zarządzanie relacjami z klientami (CRM Customer Relationship Management), zarządzanie relacjami z partnerami biznesowymi (PRM Partner Relationship Management) planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP Enterprise Resource Planning), zarządzanie wiedzą (KM - knowledge management), zarządzanie przepływem pracy (WM - workflow management), zarządzanie dokumentami (DMS - document management system). 2. Systemy komunikacji i współpracy realizujące m.in.: zarządzanie treścią (CM- content management), obsługę poczty elektronicznej i głosowej, wspomaganie pracy grupowej (GM - groupware management). 3. Systemy handlu elektronicznego (e-commerce) obsługujące m.in.: transakcje B2B i B2C oraz zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM Supply Chain Management). Podstawowym problemem jest jednak to, czy polskie przedsiębiorstwa są gotowe do funkcjonowania w otoczeniu e-biznesu? Aby odpowiedzieć na to pytanie przeprowadzono badanie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych regionu łódzkiego, którymi, objęto 157 podmiotów 191

6 Cecylia Żurak-Owczarek uczestniczących w procesach gospodarczych, w tym 41 dużych i 116 zaliczających się do małych i średnich. Celem przeprowadzonego badania było określenie stanu obecnego, szans i barier rozwoju e- biznesu w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego. Zakres przeprowadzonych prac obejmował m.in.: określenie aktualnego stanu e-biznesu w regionie łódzkim na tle całego kraju jak i innych państw wysokorozwiniętych oraz będących na podobnym poziomie rozwoju, analizę mocnych i słabych stron przedsiębiorstw regionu łódzkiego w aspekcie rozwoju e- biznesu, zwłaszcza w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej, identyfikację wewnętrznych barier działalności przedsiębiorstw w e-biznesie (bariery ekonomiczne małych i średnich przedsiębiorstw, przyzwyczajenia do dotychczasowych sposobów komunikacji i procedur zarządzania), identyfikację zewnętrznych barier działalności przedsiębiorstw w e-biznesie (niepewność lub niedostosowanie prawa, słaba dostępność infrastruktury, a zwłaszcza szybkiego Internetu, brak wypracowanych standardów w elektronicznej gospodarce, brak zgodności systemów informatycznych wykorzystywanych we współpracujących ze sobą przedsiębiorstwach). Przyjęta metodyka badań uwzględniająca wymagania i zalecenia Unii Europejskiej pozwoliła na przygotowanie raportów oceniających proces wdrażania rozwiązań z zakresu e-bznesu w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego, zarówno na tle całego kraju jak i innych państw. W tym celu dokonano m.in. pomiaru takich wielkości jak: liczba przedsiębiorców posiadających dostęp do Internetu, rodzaj połączenia z Internetem wykorzystywany przez przedsiębiorstwa, liczba przedsiębiorców wykorzystujących sieci LAN, intranet, ekstranet, EDI, liczba przedsiębiorców posiadających własne strony internetowe wraz z opisem ich funkcjonalności, rodzaje narzędzi i usług internetowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa, informacyjne zastosowania Internetu przez przedsiębiorstwa (poszukiwanie informacji, obserwacja konkurencji, analiza rynku, komunikacja z klientami i partnerami biznesowymi, korzystanie z elektronicznych usług bankowych i finansowych, wykorzystywanie Internetu w procesach szkolenia i edukacji), rodzaje systemów informatycznych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa w działalności biznesowej (automatyzacja biura, systemy produkcji, współpracy, zarządzania zasobami, zarządzania relacjami z klientami), rodzaje procesów realizowanych przy wykorzystaniu Internetu (prezentacja produktów, katalogi cenowe, aplikacje umożliwiające przyjmowanie zamówień, aplikacje umożliwiające dokonywanie płatności w formie elektronicznej), wykorzystywanie przez przedsiębiorców specjalistycznych rynków elektronicznych (emarketplaces) wspomagających procesy zaopatrzenia, zakres stosowania narzędzi ochrony danych. Zdobycie wiedzy o aktualnym stanie e-biznesu w regionie łódzkim, a następnie systematyczne jego monitorowanie jest niezbędne dla podniesienia efektywności procesów jego modelowania i usprawniania. 3. Analiza wyników przeprowadzonych badań Dla opracowania niniejszego rozdziału wykorzystano dane pochodzące z badań własnych oraz badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w 2005 roku. Dla zobrazowania pozycji Polski w odniesieniu do innych państw Unii Europejskiej wykorzystane zostały dane z następujących raportów: Study of the ICT sector in Grece: Current Situation and Future Trends, Foundation for Economic and Industrial Research , The Internet and e-business in the United States in 2002 oraz The European e-business Raport 2006/2007 edition, e-business January Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych 192

7 E-biznes szansą rozwoju przedsiębiorstw regionu łódzkiego W regionie łódzkim dostęp do Internetu w czerwcu 2007 roku posiadało 100% badanych przedsiębiorstw, większość z nich (zarówno dużych, małych i średnich) dysponowało wewnętrzną kablową infrastrukturą sieciową (LAN) dla małych firm wskaźnik ten wynosił 57%, średnich 52%, dużych 73%, stąd średnia dla wszystkich przedsiębiorstw kształtowała się w wysokości 55%. Dla lokalnych sieci bezprzewodowych otrzymany wskaźnik jest bardzo niski i wyniósł ogółem dla przedsiębiorstw tylko 24% (Rysunek 3). Lokalne sieci zarówno kablowe jak i bezprzewodowe to struktura do budowy wewnętrznej sieci przedsiębiorstwa opartej o technologie Internetu. W badanych przedsiębiorstwach korzystanie z tego typu sieci (Intranet) deklarowało wśród dużych przedsiębiorstw - 59%, średnich 48% i małych 33%. Niewiele przedsiębiorstw regionu łódzkiego wykorzystywało w działalności biznesowej elektroniczną wymianę danych (EDI) oraz sieci ekstranetowe. Z technologii EDI korzystało tylko 14% małych przedsiębiorstw, 19% średnich i 27% dużych. Natomiast w przypadku ekstranetu odsetek ten był jeszcze niższy - dla małych przedsiębiorstw wynosił 6%, dla średnich 10%, a dla dużych 15%. W rezultacie oznaczało to, bardzo ograniczoną współpracę przedsiębiorstw prowadzoną drogą elektroniczną. Również wskaźniki dotyczące możliwości świadczenia pracy poza siedzibą przedsiębiorstwa (tzw. telepracy) są bardzo niskie, średnia dla wszystkich przedsiębiorstw wyniosła tylko 4%. Rysunek 3. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach (wyniki badań własnych). Źródło: Opracowanie własne Rysunek 4 przedstawia porównanie wyników badań własnych (dotyczących przedsiębiorstw regionu łódzkiego) z wynikami badań przeprowadzonych na początku 2005 przez Główny Urząd Statystyczny obejmujących przedsiębiorstwa całego kraju. Na rysunku wyraźnie widać tendencję wzrostową w wykorzystaniu sieci intranetowych oraz sieci bezprzewodowych LAN. Jedną z głównych przyczyn takiego trendu jest z pewnością fakt obniżania się cen urządzeń do budowy tego typu struktur sieciowych. Wartym podkreślenia jest również wzrost wykorzystania technologii EDI. W roku 2005 według GUS z EDI korzystało tylko 3% badanych przedsiębiorstw, natomiast wskaźnik 193

8 Cecylia Żurak-Owczarek ten w roku 2007 dla przedsiębiorstw regionu łódzkiego wyniósł 19%, co jak wspomniano wcześniej również nie jest wartością napawającą optymizmem. Rysunek 4. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach (porównanie wyników badań własnych z wynikami badań przeprowadzonych przez GUS w 2005 roku). Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań GUS z 2005 roku i badań własnych. Z kolei rysunek 5 przedstawia porównanie wyników badań własnych (dotyczących przedsiębiorstw regionu łódzkiego) z wynikami badań przeprowadzonych w roku 2002 w USA. Z rysunku wyraźnie widać, że różnice w poszczególnych wskaźnikach (poza dostępem do Internetu) są znaczne, różnica pięciu lat, który dzieli obydwa badania jeszcze bardziej uwypukla niekorzystne wskaźniki polskich przedsiębiorstw. Niepokojące są szczególnie różnice w wykorzystywaniu sieci ekstranetowych i elektronicznej wymiany danych, ponieważ obydwie technologie są podstawowe dla współpracy przedsiębiorstwa z klientami, dostawcami i partnerami biznesowym, co stanowi nieodłączną cechą e-biznesu. Rysunek 5. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach (porównanie wyników badań własnych z wynikami badań przeprowadzonych w USA w 2002 roku). 194

9 E-biznes szansą rozwoju przedsiębiorstw regionu łódzkiego Źródło: Opracowanie własne na podstawie The Internet and e-business in the United States in 2002 i badań własnych Usługi internetowe wykorzystywane przez przedsiębiorstwo Uzyskanie odpowiedniego poziomu infrastruktury informacyjno-telekomunikacyjnej, to niezbędne minimum do rozpoczęcia działalności e-biznesowej. Kolejny etap to budowanie relacji wynikających ze współpracy z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi, co wyraża się m.in. korzystaniem z usług oferowanych przez Internet. Przeprowadzone badania (Rysunek 6) pokazały, iż wśród siedmiu wskazanych usług internetowych, przedsiębiorstwa najczęściej wykorzystywały komunikatory i telefonię internetową (66% badanych przedsiębiorstw) oraz usługi bankowe lub finansowe (60% badanych przedsiębiorstw). Wskaźniki dla pozostałych usług przedstawiały się następująco: monitorowanie rynku 39% (w tym przedsiębiorstwa duże 46%, średnie 40% i małe 33%), zakup produktów i usług 39% (odsetek ten dla przedsiębiorstw dużych wynosił- 27%, średnich 43% i małych 45%), szkolenie i edukacja 26% (przedsiębiorstwa duże 41%, średnie 17%, małe -20%), zakup produktów lub usług w postaci cyfrowej ogółem przedsiębiorstwa 18% (w tym duże 12%, średnie 17% i małe 25%), korzystanie z serwisu posprzedażnego 15% (odsetek ten dla przedsiębiorstw dużych wynosił 15%, średnich 14% i małych 15%). Prawie we wszystkich badanych kategoriach usług internetowych aktywność przedsiębiorstw jest zdecydowanie niewystarczająca, w szczególności w obszarach zakupu produktów i usług zarówno tych tradycyjnych jak i cyfrowych. Należy jednak podkreślić bardzo pozytywny fakt, wykorzystywania komunikatorów internetowych przez małe podmioty gospodarcze (80%), które zauważyły, że ta technologia to po prostu tanie i uniwersalne narzędzie, umożliwiające bezpieczną komunikację zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa, pozwalająca jednocześnie na radykalne obniżenie kosztów rachunków telefonicznych. Rysunek 6. Usługi internetowe wykorzystywane przez przedsiębiorstwo. Źródło: Opracowanie własne Posiadanie strony internetowej i jej przeznaczenie Strona WWW ta najprostsza w praktyce forma nawiązania przez przedsiębiorstwo relacji z klientami i partnerami biznesowymi. Wyniki uzyskane z przeprowadzonych badań wykazały, że 60% przedsiębiorstw regionu łódzkiego posiada stronę WWW (Rysunek 7), a odsetek ten dla przedsiębiorstw dużych wyniósł 68%, średnich 55%, a małych 59%. Podstawowe przeznaczenie witryn WWW ograniczało się do przekazywania informacji o promocji produktów i usług (54% ogółu 195

10 Cecylia Żurak-Owczarek przedsiębiorstw) oraz udostępniania katalogów i cenników (46% ogółu przedsiębiorstw), co w rezultacie oznaczało tylko jednokierunkowy kanał komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwem a klientem. Z kolei w obszarze dwustronnych kontaktów przedsiębiorstwo-klient, wskaźnik ten dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw oscylował w granicach 60%. Natomiast zdecydowanie niedostateczne są wskaźniki dotyczące wykorzystania witryny WWW do prowadzenia działalności handlowej, w szczególności dla przedsiębiorstw dużych (15%) i średnich (21%), nie co lepiej wypadły przedsiębiorstwa małe (39%). Wynika z tego, że skłonność do działalności w obszarze e-commerce jest odwrotnie proporcjonalna do wielkości przedsiębiorstwa. W przypadku dostarczania serwisu posprzedażnego wartości te są jeszcze bardziej pesymistyczne, ponieważ tylko 6% ogółu przedsiębiorstw wykorzystuje do tego celu swoją stronę WWW. Rysunek 7. Posiadanie strony WWW i jej przeznaczenie. Źródło: Opracowanie własne Aplikacje wspomagające realizację procesów biznesowych w przedsiębiorstwie Nieodzownym elementem infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa są różnego rodzaju aplikacje wspomagające realizację wybranych procesów biznesowych. Przeprowadzone badania (Rysunek 8) pokazały, że przedsiębiorstwa najczęściej wykorzystują systemy automatyzacji biura, obejmujące swym zakresem procesory tekstowe, pocztę elektroniczną prowadzenie kalendarzy i harmonogramów. W tym obszarze wskaźniki dla przedsiębiorstw przedstawiały się następująco: przedsiębiorstwa duże 100%, średnie 97% i małe 86%. Drugie miejsce, co do wielkości wskaźników zajęły systemy informacji księgowej, obejmujące m.in. przetwarzanie zamówień, fakturowanie, kontrolę zapasów, realizowanie płatności, wartości wskaźników dla przedsiębiorstw wynosiły: duże 90%, średnie 84%, małe- 69%. Z kolei systemami współpracy (komunikatory internetowe, wideokonferencje, praca grupowa, zarządzanie dokumentami i przepływem pracy, itp.) posługiwało się 50% ogółu badanych przedsiębiorstw. Współpraca biznesowa drogą elektroniczną to nie tylko obsługa zamówień i systemy komunikacji z partnerami biznesowymi. Ważną rolę spełniają również systemy wspomagające zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa (ERP) i zarządzanie relacjami z klientem (CRM). Systemy ERP były stosowane przez 37% dużych przedsiębiorstw, 21% średnich i 16% małych, natomiast systemy wspomagające zarządzanie relacjami klientem w największym stopniu były wykorzystywane przez przedsiębiorstwa duże 80%, dla średnich i małych podmiotów gospodarczych wielkości te wynosiły odpowiednio 29% i 24%. 196

11 E-biznes szansą rozwoju przedsiębiorstw regionu łódzkiego Rysunek 8. Aplikacje wspomagające procesy biznesowe w przedsiębiorstwie. Źródło: Opracowanie własne W obszarze systemów informacyjnych produkcji, tylko 24% ogółu przedsiębiorstw wykorzystywało systemy komputerowego wspomagania produkcji (monitorowanie i kontrolowanie procesu produkcji, sterowanie maszynami). Obecność tego typu oprogramowania wśród przedsiębiorstw dużych wyniosła 59%, średnich 28% i małych 14%. Natomiast systemy inżynierskie wspomagające oprogramowania typu CAD (komputerowe wspomaganie projektowania) wykorzystywało 63% przedsiębiorstw dużych, 17% średnich i 20% małych. Wymienione wyżej systemy cieszą się popularnością głównie wśród podmiotów dużych. Z kolei systemy produkcji (CIM produkcja zintegrowana komputerowo, MRP planowanie potrzeb materiałowych, MRP II planowanie zasobów produkcyjnych) były wykorzystywane przez 20% ogółu przedsiębiorstw, w tym duże 29%, średnie 22% i małe 12%. Niewiele przedsiębiorstw wykorzystuje systemy wspomagające zarządzanie łańcuchem dostaw SCM. Z przeprowadzonych badań wynika bowiem, że było to tylko 9% ogółu przedsiębiorstw (duże 15%, średnie 9%, małe 6%). Rysunek 9 przedstawia porównanie wyników badań własnych (dotyczących przedsiębiorstw regionu łódzkiego) z wynikami badań przeprowadzonych w Grecji w roku 2006 w zakresie niektórych aplikacji wspomagających procesy biznesowe w przedsiębiorstwie. 197

12 Cecylia Żurak-Owczarek Rysunek 9. Aplikacje wspomagające procesy biznesowe w przedsiębiorstwie (porównanie wyników badań własnych z wynikami badań przeprowadzonych w Grecji w 2006 roku). Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Study of the ICT sector in Greece, Foundation for Economic and Industrial Research, 2006 i badań własnych. Porównując wskaźniki obydwu krajów można stwierdzić, że utrzymują się na podobnych poziomach w obszarach systemów informacji księgowej i zarządzania łańcuchem dostaw (SCM). Natomiast znaczna różnica we wskaźnikach (na korzyść przedsiębiorstw regionu łódzkiego) występuje w systemach automatyzacji biura, systemach współpracy i zarządzania relacjami z klientami (CRM). Z kolei, przedsiębiorstwa greckie znacznie częściej wykorzystują systemy zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwa (ERP). 4. Podsumowanie Wyniki przeprowadzonych badań wskazują po pierwsze, że wszystkie przedsiębiorstwa regionu łódzkiego mają dostęp do Internetu. Po drugie, że wykorzystanie technologii informacyjnotelekomunikacyjnej szczególnie w obszarze EDI, ekstranetu i telepracy jest niedostateczne (Rysunek 3). Z kolei, porównując te wyniki z badaniami GUS z roku 2005 (Rysunek 4) widać wyraźny postęp (poza wskaźnikami dotyczącymi telepracy i ekstranetu). Jednak, mimo tego, wskaźniki dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnej przez przedsiębiorstwa regionu łódzkiego są znacznie niższe niż w USA w roku 2002 (Rysunek 5). Jak pokazały przeprowadzone badania również wskaźniki odnoszące się do korzystania przez przedsiębiorstwa z usług internetowych oraz posiadania i przeznaczenia strony WWW nie są wystarczające, co w rezultacie znacznie ogranicza relacje z klientami, dostawcami i partnerami w działalności e-biznesowej (Rysunek 6 i 7). Znacznie lepiej prezentują się wskaźniki opisujące wykorzystanie aplikacji wspomagających realizację procesów biznesowych zwłaszcza w porównaniu z przedsiębiorstwami greckimi (Rysunek 8 i 9). Na podstawie zaprezentowanych wyników badań można stwierdzić istnienie wielu słabych stron w przygotowaniu przedsiębiorstw regionu łódzkiego do działalności e-biznesowej, do najważniejszych należy zaliczyć m.in.: brak powszechnego korzystania przez przedsiębiorstwa z sieci intranetowych i ekstranetowych, niewielka liczba przedsiębiorstw wykorzystujących elektroniczną wymianę danych (EDI) we współpracy w łańcuchu dostaw, 198

SYSTEMY INFORMATYCZNE E-BIZNESU W RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY INFORMATYCZNE E-BIZNESU W RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW dr Cecylia Żurak-Owczarek Instytut Ekonomik Stosowanych Uniwersytet Łódzki SYSTEMY INFORMATYCZNE E-BIZNESU W RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie Celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia,

Bardziej szczegółowo

B2. E-biznes. B2.1. Rynek B2B

B2. E-biznes. B2.1. Rynek B2B Elektroniczna Gospodarka w Polsce Raport 2005 B2. E-biznes B2.1. Rynek B2B Poszukiwanie sposobów polepszenia efektywności działania jest w przypadku przedsiębiorstw, działających w gospodarce konkurencyjnej,

Bardziej szczegółowo

DETERMINANTY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA SKONCENTROWANEGO NA E-BIZNES

DETERMINANTY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA SKONCENTROWANEGO NA E-BIZNES DETERMINANTY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA SKONCENTROWANEGO NA E-BIZNES Ewa GRZEGORZEWSKA-MISCHKA, Kamil BRODNICKI Streszczenie: W artykule przedstawiono istotne czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW mgr Tomasz Sobel Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna mgr Jolanta Pochopień Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Streszczenie: W artykule zwrócono

Bardziej szczegółowo

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Program na lata 2003-2006 Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce /Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu - ehandel/

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2004 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania: dr Marcin Kraska, dr inż. Bogusław Śliwczyński, dr Stanisław Wałcerz, mgr inż.

Bardziej szczegółowo

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański E-biznes Radosław Szulc Andrzej Kobylański Olsztyn 2014 E-biznes Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

G. e-commerce - Janusz Klink

G. e-commerce - Janusz Klink G. e-commerce - Janusz Klink 1. Wprowadzenie W dokumencie pt. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020. Etap 2.: Analiza potrzeb diagnostycznych, w części dotyczącej

Bardziej szczegółowo

E-SPRZEDAŻ W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM WYNIKI BADAŃ. 1. Wprowadzenie

E-SPRZEDAŻ W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM WYNIKI BADAŃ. 1. Wprowadzenie Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1153 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, z. 54 2013 ROBERT WALASEK Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechnika Łódzka E-SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji mgr Marek Makowiec Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH ORAZ ICH ZASTOSOWAŃ W SEKTORZE MSP Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Współpraca

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości dla klientów w erze technologii informatyczno-komunikacyjnych

Tworzenie wartości dla klientów w erze technologii informatyczno-komunikacyjnych Agnieszka M. Wiśniewska, Katarzyna Liczmańska Tworzenie wartości dla klientów w erze technologii informatyczno-komunikacyjnych Streszczenie: Model łańcucha wartości jest opracowaną przez M.E. Portera koncepcją

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 2084-2686 T. 34 (4) 2015 PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu RADA PROGRAMOWA:

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka **

Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka ** Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka ** APLIKACJE INTERNETOWE JAKO RDZEŃ NOWOCZESNEGO BIZNESU INTERNET APPLICATIONS AS A ROOT OF MODERN BUSINESS Internet, intranet i Ekstranet sieciami komputerowymi wspomagającymi

Bardziej szczegółowo

MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM

MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Rozprawa doktorska pt. MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM REKRUTACYJNYM mgr Agnieszka Wiącek Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz Warszawa 2011 Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego

Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego Piotr Adamczewski Katedra Informatyki Stosowanej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego WPROWADZENIE Procesy globalizacji

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

E-marketing w nowoczesnej firmie. Adam Pawlicz, Daniel Szostak, Jakub Szpon

E-marketing w nowoczesnej firmie. Adam Pawlicz, Daniel Szostak, Jakub Szpon E-marketing w nowoczesnej firmie Adam Pawlicz, Daniel Szostak, Jakub Szpon Szczecin 2014 Copyright by Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie 2014 All rights reserved. Autorzy dr Adam Pawlicz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 16. Wpływ innowacyjności na konkurencyjność przedsiębiorstw

Rozdział 16. Wpływ innowacyjności na konkurencyjność przedsiębiorstw Rozdział 16. Wpływ innowacyjności na konkurencyjność przedsiębiorstw 16.1. Innowacje ujęcie teoretyczne Innowacje kojarzone są przez wielu z postępem i nowoczesnością, a ich dyfuzja do sfery praktycznego

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2007

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2007 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2007 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2008 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo