E-biznes szansą na rozwoju przedsiębiorstw regionu łódzkiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E-biznes szansą na rozwoju przedsiębiorstw regionu łódzkiego"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ 12. E-biznes szansą na rozwoju przedsiębiorstw regionu łódzkiego Cecylia Żurak-Owczarek * 1. Wprowadzenie Pierwsza dekada nowego tysiąclecia jeszcze wyraźniej podkreśla trafność stwierdzenia, że we współczesnej gospodarce jedynym stałym elementem są zmiany. Globalizacja działalności gospodarczej, na którą złożyła się liberalizacja rynków, standaryzacja techniczna w skali ogólnoświatowej, rewolucyjny postęp w dziedzinach nowych produktów, a przede wszystkim rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnej (Information and Comunication Technology ICT) 1, wymuszają na przedsiębiorstwach konieczność szybkiego przewidywania i reagowania na zmiany zachodzące w ich otoczeniu. Przedsiębiorstwa, aby przetrwać i utrzymać się na rynku w nowej rzeczywistości gospodarczej muszą przewidywać i oceniać swoją sytuację praktycznie rzecz biorąc w czasie rzeczywistym. Zmienność otoczenia, dynamiczny rozwój techniki oraz globalizacja procesów gospodarczych wymaga od przedsiębiorstwa ciągłego podejmowania decyzji, których trafność rozstrzyga o skuteczności działań gospodarczych. Z kolei, podjęcie decyzji wymaga stałego i szybkiego dopływu pełnych i rzetelnych informacji. Kierownictwo przedsiębiorstwa dzięki otrzymanej informacji dowiaduje się o przyczynach zmian w otoczeniu o skutkach zamierzonych działań oraz o czynnikach zakłócających zaplanowany tok procesów i zjawisk gospodarczych. 2 Informacja dobra jakościowo i uzyskana we właściwym czasie zmniejsza niepewność w podejmowaniu decyzji taktycznych, operacyjnych i strategicznych. Dlatego współczesne przedsiębiorstwo chcąc utrzymać stałą przewagę konkurencyjną zmuszone jest do szukania tej przewagi nie tylko w sferze rzeczywistej, ale także niematerialnej, gdzie istotną rolę pełnią procesy informacyjne. Dostęp do informacji staje się ważniejszy niż formalna władza, a sama informacja zaczyna być postrzegana jako zasób o charakterze strategicznym. Właściwa informacja we właściwym czasie może decydować o rozwoju przedsiębiorstwa i jego silnej pozycji na rynku, a brak takiej informacji nawet o jego upadku. Wszystko to powoduje, że przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce, bez korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych nie będą w stanie sprostać nowym wyzwaniom. Każda dotychczasowa transformacja ekonomiczna potwierdza zasadę, że tylko przedsiębiorstwa, które dostosowały się do nowych reguł prosperują, natomiast te, które je zlekceważyły już nie istnieją, dlatego nie ma, co się łudzić, że tym razem będzie inaczej. 2. E-business nowe wyzwanie dla przedsiębiorstwa Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, a w szczególności, Internetu stworzył nowy rodzaj rynku i społeczeństwa funkcjonującego w tej wszechobecnej sieci. Dzięki szybkiemu rozwojowi oraz ogromnej liczbie użytkowników Internet stanowi niezwykle rozległy rynek wymiany nie tylko informacji, ale również towarów i usług określany mianem handlu elektronicznego (ecommerce). Pojecie e-commerce dotyczy procesu sprzedawania i kupowania produktów i usług, a więc zawierania transakcji handlowych z wykorzystaniem środków elektronicznych, prowadzonych * Dr, Instytut Ekonomik Stosowanych, Uniwersytetu Łódzkiego. 1 W niniejszym opracowaniu technologia informacyjno-komunikacyjna odnosi się do metod i narzędzi służących do automatycznego tworzenia, przetwarzania, przechowywania i przesyłania informacji, wśród których wyróżnia się przede wszystkim sprzęt, oprogramowanie oraz infrastrukturę komunikacyjną. 2 L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E., Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław, 1996.

2 Cecylia Żurak-Owczarek najczęściej za pomocą Internetu 3. Świat handlu elektronicznego otworzył się szeroko w drugiej połowie lat 90-tych dzięki rozwojowi Internetu, który zniósł bariery geograficzne i stworzył warunki do wymiany informacji oraz prowadzenia transakcji 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Wkrótce okazało się, że pojęcie handel elektroniczny jest zbyt wąskie, aby objąć wszystkie rodzaje transakcji, jakie zachodzą wzdłuż całego łańcucha wartości począwszy od zaopatrzenia a skończywszy na współpracy z klientami, dlatego pojawił się nowy termin e-biznes. Termin ten wprowadzony przez firmę IBM w 1995 roku w swojej najprostszej formie oznacza prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej w szczególności opartej o aplikacje internetowe. E-biznes oznacza również jednorodny sposób komunikacji i współpracy zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa za pomocą sieci intranet 4 jak i między przedsiębiorstwami ich dostawcami, klientami i partnerami biznesowymi oraz administracją państwową przy wykorzystaniu sieci ekstranet 5 i Internetu. 6 Schemat takiej komunikacji i współpracy z punktu widzenia przedsiębiorstwa przedstawia rysunek 1. Rysunek 1. E-biznes jako platforma komunikacji i współpracy przedsiębiorstwa. Źródło: opracowanie własne na podstawie: J.A., O Brien, Management Information Systems, McGraw Hill/Irvin, New York 2004, s. 20. Należy podkreślić, że e-biznes swoim zakresem obejmuje nie tylko podstawowe 7 procesy biznesowe przedsiębiorstwa, ale również procesy wspierające 8 i obligatoryjne 9, które nie tworzą 3 B. Gregor, E-commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Łódź, 2002, s Z technicznego punktu widzenia intranet to lokalny, połączony (lub nie) z ogólnoświatową siecią firmowy Internet dostępny i używany wyłącznie w ramach jednego przedsiębiorstwa także w szerszym aspekcie terytorialnym, gdy użytkownicy pracują w bardzo oddalonych od siebie lokalizacjach nawet rozsianych po całym świecie. 5 Ekstranet to sieć zewnętrzna przedsiębiorstwa oparta na technologii Internetu umożliwiająca dostęp z zewnątrz, poprzez Internet do wewnętrznej sieci przedsiębiorstwa wybranym partnerom biznesowym lub klientom. 6 E. Kolbusz, W. Olejniczak, Z. Szyjewski, Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce, PWE, Warszawa 2005, s Podstawowe procesy biznesowe to wszelkie procesy występujące w przedsiębiorstwie w wyniku, których powstaje produkt lub usługa. Zalicza się do nich logistykę, produkcję, marketing, obsługę klienta. 8 Do procesów wspierających zalicza się: infrastrukturę, zasoby ludzkie, technologię i zaopatrzenie. 188

3 E-biznes szansą rozwoju przedsiębiorstw regionu łódzkiego wartości dodanej, ale stanowią warunek sine qua non realizacji procesów podstawowych. Procesy podstawowe cechuje rosnący wkład wiedzy, mający swoje przełożenie na różnorodność: produktów, usług i form współpracy, kreowanie elastycznych rozwiązań oraz intensywną komunikację wszystkich partnerów biznesowych. E-biznes wywołuje zmiany w bieżącej działalności przedsiębiorstw oraz w ich podejściu do formułowania strategii konkurowania na dynamicznie zmiennym rynku. Przez blisko 20 lat klasyczny łańcuch wartości M.E. Portera, koncentrujący się na konfiguracji łańcucha dostaw, stanowił źródło inspiracji i bazę do prezentacji nowych koncepcji tworzenia wartości w różnych sferach działalności gospodarczej. Jednak wraz z pojawieniem się nowych form organizacyjnych przedsiębiorstw, rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz wzrostem znaczenia wiedzy zmieniła się również koncepcja kreowania wartości, w której następuje wzrost znaczenia procesów wspierających. Schemat takiego łańcucha wartości przedstawia rysunek 2. Rysunek 2. Łańcuch wartości przedsiębiorstwa wykorzystującego w swojej działalności rozwiązania e-biznesowe. Infrastruktura (Technologia informacyjno-komunikacyjna) Procesy wspierające Zasoby ludzkie (Przekształcanie wiedzy w innowacje) Technologia (Współpraca przy planowaniu i projektowaniu) Zaopatrzenie (Elektroniczne rynki wymiany) Logistyka Marketing Procesy podstawowe Logistyka wewnętrzna i przygotowanie produkcji. (Automatyzacja gospodarki magazynowej) Produkcja (Komputerowe wspomaganie produkcji) Logistyka zewnętrzna (Przetwarzanie zamówień w czasie rzeczywistym) Marketing i Sprzedaż (Relacje z klientami. Sprzedaż przez Internet) Obsługa klienta (Samoobsługa przez witrynę WWW) Źródło: opracowanie własne na podstawie: T. Jelassi, A. Enders, Strategies for e-business, Prentice Hall, New York 2005, s Podstawowym celem wdrożeń rozwiązań e-biznesowych w sferze procesów wspierających jest poprawa ich efektywności i wzrost poziomu integracji przedsiębiorstwa z jego partnerami biznesowymi. Natomiast w sferze procesów podstawowych, poprawa jakości pracy grupowej, kreowanie zasobów wiedzy oraz szeroki rozwój kontaktów wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Dodatkowo rozwiązania te prowadzą do eliminacji zbędnych kosztów działalności przedsiębiorstwa, przyczyniają się do intensyfikacji procesów outsourcingu i - pośrednio - wzrostu wartości przedsiębiorstwa dla jej udziałowców. W tabeli 1 i 2 przedstawiono cele wdrożeń rozwiązań e-biznesowych zarówno dla procesów podstawowych jak i wspierających oraz ich wpływ na wartość dodaną w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa. 9 Procesy obligatoryjne są wymuszane przepisami prawa np. sprawozdawczość finansowa, statystyczna, kadrowo-płacowa. 189

4 Cecylia Żurak-Owczarek Tabela 1. Cele wdrożeń rozwiązań e-biznesowych w sferze procesów podstawowych. Proces Logistyka wewnętrzna i przygotowanie produkcji Wartość dodana wynikająca z wdrożenia rozwiązania e-biznesowego Komunikacja z partnerami biznesowymi i klientami realizowana w czasie rzeczywistym (on-line). Informacje o popycie płyną bezpośrednio od odbiorców. Na tej podstawie przedsiębiorstwo organizuje procesy przygotowania produkcji, zarządzania zapasami i spedycji. Metody i techniki Internet Ekstranet ERP PRM Produkcja Logistyka zewnętrzna Zintegrowana wymiana informacji między wszystkimi uczestnikami procesu produkcji. Wysoki poziom różnorodności produktów i ich jakości, wzrost efektywności procesów technicznych produkcji, rozwój technologii, wzrost poziomu dostosowania technologicznego partnerów uczestniczących w procesach produkcyjnych. Możliwy udział klienta w projektowaniu produktu. Zamówienia i dokumentacja handlowa przesyłane są w formie elektronicznej. Przetwarzanie zamówień odbywa się w czasie rzeczywistym. Sprzedaż bardzo często prowadzona jest za pomocą Internetu. Klient może śledzić status przesyłki. Produkty niematerialne dostarczane są za pomocą Internetu natomiast materialne za pośrednictwem firm kurierskich lub poczty. Takie rozwiązania powodują obniżenie kosztów i cen, przyspieszają czas realizacji zamówień. Internet Ekstranet CAD ERP CIM TQM Internet EDI e-commerce Marketing i sprzedaż Marketing oparty na profilu konsumenta. Bezpośrednie kanały sprzedaży wykorzystujące media elektroniczne. Klient za pomocą witryny WWW ma możliwość konfigurowania produktu. Dynamiczna wycena. Budowanie długookresowych relacji z klientem. Dostęp do informacji o kliencie zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Wzrost przewagi konkurencyjnej dzięki sprawniejszej analizie potrzeb klientów i partnerów biznesowych, kreowaniu nowych wartości na rynku oraz wzrost elastyczności rynkowej przedsiębiorstwa. CRM e-commerce Obsługa klienta Usługi serwisowe dostarczane za pomocą Internetu. Klienci uzyskują potrzebne informacje dotyczące eksploatacji lub nawet usuwania awarii produktu za pomocą witryny WWW. Dostęp za pomocą Internetu do produktów (zaawansowanych technologicznie) zainstalowanych u klienta. Internet e-commerce Źródło: opracowanie własne na podstawie: T. Jelassi, A. Enders, Strategies for e-business, Prentice Hall, New York 2005, s

5 E-biznes szansą rozwoju przedsiębiorstw regionu łódzkiego Tabela 2. Cele wdrożeń rozwiązań e-biznesowych w sferze procesów wspomagających. Proces Wartość dodana wynikająca z wdrożenia rozwiązania e-biznesowego Metody i techniki Infrastruktura Infrastruktura przedsiębiorstwa dostosowana do zakresu prowadzonego handlu elektronicznego. Podstawowym zasobem przedsiębiorstwa jest informacja. Efektywne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej, wzrost szybkości i jakości wymiany informacji zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa jak i z partnerami biznesowymi i klientami. Internet Ekstranet DMS Zasoby ludzkie Pracownicy stanowią najważniejszy zasób firmy, kształtują kulturę organizacyjną i wpływają na jej rozwój. Pracownicy przekształcają informacje w wiedzę. Zasoby wiedzy są generatorem pomysłów i kreatorem innowacji. Pracownicy wykorzystują systemy komunikacji i współpracy. KM WM GM Technologia Współpraca między przedsiębiorstwem i partnerami biznesowymi przy projektowaniu produktu. Dzięki czemu uzyskuje się skrócenie czasu wdrażania innowacji oraz wzrost efektywności i potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa. Ekstranet KM WM Zaopatrzenie Przedsiębiorstwo i jego dostawcy biorą udział we wspólnym planowaniu, prognozowaniu i uzupełnianiu zapasów. Elektroniczne rynki wymiany źródłem zaopatrzenia dla przedsiębiorstwa. CPFR SCM Ekstanet Źródło: opracowanie własne na podstawie: T. Jelassi, A. Enders, Strategies for e-business, Prentice Hall, New York 2005, s Praktyczna realizacja wdrożeń rozwiązań e-biznesowych pozwala na szybką integrację wewnętrznych i zewnętrznych procesów przedsiębiorstwa adaptując je jednocześnie do zmieniającego się otoczenia a zwłaszcza rynku. Rozwiązania te można podzielić na trzy następujące grupy: 1. Systemy wewnętrzne realizujące m.in. zarządzanie relacjami z klientami (CRM Customer Relationship Management), zarządzanie relacjami z partnerami biznesowymi (PRM Partner Relationship Management) planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP Enterprise Resource Planning), zarządzanie wiedzą (KM - knowledge management), zarządzanie przepływem pracy (WM - workflow management), zarządzanie dokumentami (DMS - document management system). 2. Systemy komunikacji i współpracy realizujące m.in.: zarządzanie treścią (CM- content management), obsługę poczty elektronicznej i głosowej, wspomaganie pracy grupowej (GM - groupware management). 3. Systemy handlu elektronicznego (e-commerce) obsługujące m.in.: transakcje B2B i B2C oraz zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM Supply Chain Management). Podstawowym problemem jest jednak to, czy polskie przedsiębiorstwa są gotowe do funkcjonowania w otoczeniu e-biznesu? Aby odpowiedzieć na to pytanie przeprowadzono badanie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych regionu łódzkiego, którymi, objęto 157 podmiotów 191

6 Cecylia Żurak-Owczarek uczestniczących w procesach gospodarczych, w tym 41 dużych i 116 zaliczających się do małych i średnich. Celem przeprowadzonego badania było określenie stanu obecnego, szans i barier rozwoju e- biznesu w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego. Zakres przeprowadzonych prac obejmował m.in.: określenie aktualnego stanu e-biznesu w regionie łódzkim na tle całego kraju jak i innych państw wysokorozwiniętych oraz będących na podobnym poziomie rozwoju, analizę mocnych i słabych stron przedsiębiorstw regionu łódzkiego w aspekcie rozwoju e- biznesu, zwłaszcza w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej, identyfikację wewnętrznych barier działalności przedsiębiorstw w e-biznesie (bariery ekonomiczne małych i średnich przedsiębiorstw, przyzwyczajenia do dotychczasowych sposobów komunikacji i procedur zarządzania), identyfikację zewnętrznych barier działalności przedsiębiorstw w e-biznesie (niepewność lub niedostosowanie prawa, słaba dostępność infrastruktury, a zwłaszcza szybkiego Internetu, brak wypracowanych standardów w elektronicznej gospodarce, brak zgodności systemów informatycznych wykorzystywanych we współpracujących ze sobą przedsiębiorstwach). Przyjęta metodyka badań uwzględniająca wymagania i zalecenia Unii Europejskiej pozwoliła na przygotowanie raportów oceniających proces wdrażania rozwiązań z zakresu e-bznesu w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego, zarówno na tle całego kraju jak i innych państw. W tym celu dokonano m.in. pomiaru takich wielkości jak: liczba przedsiębiorców posiadających dostęp do Internetu, rodzaj połączenia z Internetem wykorzystywany przez przedsiębiorstwa, liczba przedsiębiorców wykorzystujących sieci LAN, intranet, ekstranet, EDI, liczba przedsiębiorców posiadających własne strony internetowe wraz z opisem ich funkcjonalności, rodzaje narzędzi i usług internetowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa, informacyjne zastosowania Internetu przez przedsiębiorstwa (poszukiwanie informacji, obserwacja konkurencji, analiza rynku, komunikacja z klientami i partnerami biznesowymi, korzystanie z elektronicznych usług bankowych i finansowych, wykorzystywanie Internetu w procesach szkolenia i edukacji), rodzaje systemów informatycznych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa w działalności biznesowej (automatyzacja biura, systemy produkcji, współpracy, zarządzania zasobami, zarządzania relacjami z klientami), rodzaje procesów realizowanych przy wykorzystaniu Internetu (prezentacja produktów, katalogi cenowe, aplikacje umożliwiające przyjmowanie zamówień, aplikacje umożliwiające dokonywanie płatności w formie elektronicznej), wykorzystywanie przez przedsiębiorców specjalistycznych rynków elektronicznych (emarketplaces) wspomagających procesy zaopatrzenia, zakres stosowania narzędzi ochrony danych. Zdobycie wiedzy o aktualnym stanie e-biznesu w regionie łódzkim, a następnie systematyczne jego monitorowanie jest niezbędne dla podniesienia efektywności procesów jego modelowania i usprawniania. 3. Analiza wyników przeprowadzonych badań Dla opracowania niniejszego rozdziału wykorzystano dane pochodzące z badań własnych oraz badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w 2005 roku. Dla zobrazowania pozycji Polski w odniesieniu do innych państw Unii Europejskiej wykorzystane zostały dane z następujących raportów: Study of the ICT sector in Grece: Current Situation and Future Trends, Foundation for Economic and Industrial Research , The Internet and e-business in the United States in 2002 oraz The European e-business Raport 2006/2007 edition, e-business January Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych 192

7 E-biznes szansą rozwoju przedsiębiorstw regionu łódzkiego W regionie łódzkim dostęp do Internetu w czerwcu 2007 roku posiadało 100% badanych przedsiębiorstw, większość z nich (zarówno dużych, małych i średnich) dysponowało wewnętrzną kablową infrastrukturą sieciową (LAN) dla małych firm wskaźnik ten wynosił 57%, średnich 52%, dużych 73%, stąd średnia dla wszystkich przedsiębiorstw kształtowała się w wysokości 55%. Dla lokalnych sieci bezprzewodowych otrzymany wskaźnik jest bardzo niski i wyniósł ogółem dla przedsiębiorstw tylko 24% (Rysunek 3). Lokalne sieci zarówno kablowe jak i bezprzewodowe to struktura do budowy wewnętrznej sieci przedsiębiorstwa opartej o technologie Internetu. W badanych przedsiębiorstwach korzystanie z tego typu sieci (Intranet) deklarowało wśród dużych przedsiębiorstw - 59%, średnich 48% i małych 33%. Niewiele przedsiębiorstw regionu łódzkiego wykorzystywało w działalności biznesowej elektroniczną wymianę danych (EDI) oraz sieci ekstranetowe. Z technologii EDI korzystało tylko 14% małych przedsiębiorstw, 19% średnich i 27% dużych. Natomiast w przypadku ekstranetu odsetek ten był jeszcze niższy - dla małych przedsiębiorstw wynosił 6%, dla średnich 10%, a dla dużych 15%. W rezultacie oznaczało to, bardzo ograniczoną współpracę przedsiębiorstw prowadzoną drogą elektroniczną. Również wskaźniki dotyczące możliwości świadczenia pracy poza siedzibą przedsiębiorstwa (tzw. telepracy) są bardzo niskie, średnia dla wszystkich przedsiębiorstw wyniosła tylko 4%. Rysunek 3. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach (wyniki badań własnych). Źródło: Opracowanie własne Rysunek 4 przedstawia porównanie wyników badań własnych (dotyczących przedsiębiorstw regionu łódzkiego) z wynikami badań przeprowadzonych na początku 2005 przez Główny Urząd Statystyczny obejmujących przedsiębiorstwa całego kraju. Na rysunku wyraźnie widać tendencję wzrostową w wykorzystaniu sieci intranetowych oraz sieci bezprzewodowych LAN. Jedną z głównych przyczyn takiego trendu jest z pewnością fakt obniżania się cen urządzeń do budowy tego typu struktur sieciowych. Wartym podkreślenia jest również wzrost wykorzystania technologii EDI. W roku 2005 według GUS z EDI korzystało tylko 3% badanych przedsiębiorstw, natomiast wskaźnik 193

8 Cecylia Żurak-Owczarek ten w roku 2007 dla przedsiębiorstw regionu łódzkiego wyniósł 19%, co jak wspomniano wcześniej również nie jest wartością napawającą optymizmem. Rysunek 4. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach (porównanie wyników badań własnych z wynikami badań przeprowadzonych przez GUS w 2005 roku). Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań GUS z 2005 roku i badań własnych. Z kolei rysunek 5 przedstawia porównanie wyników badań własnych (dotyczących przedsiębiorstw regionu łódzkiego) z wynikami badań przeprowadzonych w roku 2002 w USA. Z rysunku wyraźnie widać, że różnice w poszczególnych wskaźnikach (poza dostępem do Internetu) są znaczne, różnica pięciu lat, który dzieli obydwa badania jeszcze bardziej uwypukla niekorzystne wskaźniki polskich przedsiębiorstw. Niepokojące są szczególnie różnice w wykorzystywaniu sieci ekstranetowych i elektronicznej wymiany danych, ponieważ obydwie technologie są podstawowe dla współpracy przedsiębiorstwa z klientami, dostawcami i partnerami biznesowym, co stanowi nieodłączną cechą e-biznesu. Rysunek 5. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach (porównanie wyników badań własnych z wynikami badań przeprowadzonych w USA w 2002 roku). 194

9 E-biznes szansą rozwoju przedsiębiorstw regionu łódzkiego Źródło: Opracowanie własne na podstawie The Internet and e-business in the United States in 2002 i badań własnych Usługi internetowe wykorzystywane przez przedsiębiorstwo Uzyskanie odpowiedniego poziomu infrastruktury informacyjno-telekomunikacyjnej, to niezbędne minimum do rozpoczęcia działalności e-biznesowej. Kolejny etap to budowanie relacji wynikających ze współpracy z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi, co wyraża się m.in. korzystaniem z usług oferowanych przez Internet. Przeprowadzone badania (Rysunek 6) pokazały, iż wśród siedmiu wskazanych usług internetowych, przedsiębiorstwa najczęściej wykorzystywały komunikatory i telefonię internetową (66% badanych przedsiębiorstw) oraz usługi bankowe lub finansowe (60% badanych przedsiębiorstw). Wskaźniki dla pozostałych usług przedstawiały się następująco: monitorowanie rynku 39% (w tym przedsiębiorstwa duże 46%, średnie 40% i małe 33%), zakup produktów i usług 39% (odsetek ten dla przedsiębiorstw dużych wynosił- 27%, średnich 43% i małych 45%), szkolenie i edukacja 26% (przedsiębiorstwa duże 41%, średnie 17%, małe -20%), zakup produktów lub usług w postaci cyfrowej ogółem przedsiębiorstwa 18% (w tym duże 12%, średnie 17% i małe 25%), korzystanie z serwisu posprzedażnego 15% (odsetek ten dla przedsiębiorstw dużych wynosił 15%, średnich 14% i małych 15%). Prawie we wszystkich badanych kategoriach usług internetowych aktywność przedsiębiorstw jest zdecydowanie niewystarczająca, w szczególności w obszarach zakupu produktów i usług zarówno tych tradycyjnych jak i cyfrowych. Należy jednak podkreślić bardzo pozytywny fakt, wykorzystywania komunikatorów internetowych przez małe podmioty gospodarcze (80%), które zauważyły, że ta technologia to po prostu tanie i uniwersalne narzędzie, umożliwiające bezpieczną komunikację zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa, pozwalająca jednocześnie na radykalne obniżenie kosztów rachunków telefonicznych. Rysunek 6. Usługi internetowe wykorzystywane przez przedsiębiorstwo. Źródło: Opracowanie własne Posiadanie strony internetowej i jej przeznaczenie Strona WWW ta najprostsza w praktyce forma nawiązania przez przedsiębiorstwo relacji z klientami i partnerami biznesowymi. Wyniki uzyskane z przeprowadzonych badań wykazały, że 60% przedsiębiorstw regionu łódzkiego posiada stronę WWW (Rysunek 7), a odsetek ten dla przedsiębiorstw dużych wyniósł 68%, średnich 55%, a małych 59%. Podstawowe przeznaczenie witryn WWW ograniczało się do przekazywania informacji o promocji produktów i usług (54% ogółu 195

10 Cecylia Żurak-Owczarek przedsiębiorstw) oraz udostępniania katalogów i cenników (46% ogółu przedsiębiorstw), co w rezultacie oznaczało tylko jednokierunkowy kanał komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwem a klientem. Z kolei w obszarze dwustronnych kontaktów przedsiębiorstwo-klient, wskaźnik ten dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw oscylował w granicach 60%. Natomiast zdecydowanie niedostateczne są wskaźniki dotyczące wykorzystania witryny WWW do prowadzenia działalności handlowej, w szczególności dla przedsiębiorstw dużych (15%) i średnich (21%), nie co lepiej wypadły przedsiębiorstwa małe (39%). Wynika z tego, że skłonność do działalności w obszarze e-commerce jest odwrotnie proporcjonalna do wielkości przedsiębiorstwa. W przypadku dostarczania serwisu posprzedażnego wartości te są jeszcze bardziej pesymistyczne, ponieważ tylko 6% ogółu przedsiębiorstw wykorzystuje do tego celu swoją stronę WWW. Rysunek 7. Posiadanie strony WWW i jej przeznaczenie. Źródło: Opracowanie własne Aplikacje wspomagające realizację procesów biznesowych w przedsiębiorstwie Nieodzownym elementem infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa są różnego rodzaju aplikacje wspomagające realizację wybranych procesów biznesowych. Przeprowadzone badania (Rysunek 8) pokazały, że przedsiębiorstwa najczęściej wykorzystują systemy automatyzacji biura, obejmujące swym zakresem procesory tekstowe, pocztę elektroniczną prowadzenie kalendarzy i harmonogramów. W tym obszarze wskaźniki dla przedsiębiorstw przedstawiały się następująco: przedsiębiorstwa duże 100%, średnie 97% i małe 86%. Drugie miejsce, co do wielkości wskaźników zajęły systemy informacji księgowej, obejmujące m.in. przetwarzanie zamówień, fakturowanie, kontrolę zapasów, realizowanie płatności, wartości wskaźników dla przedsiębiorstw wynosiły: duże 90%, średnie 84%, małe- 69%. Z kolei systemami współpracy (komunikatory internetowe, wideokonferencje, praca grupowa, zarządzanie dokumentami i przepływem pracy, itp.) posługiwało się 50% ogółu badanych przedsiębiorstw. Współpraca biznesowa drogą elektroniczną to nie tylko obsługa zamówień i systemy komunikacji z partnerami biznesowymi. Ważną rolę spełniają również systemy wspomagające zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa (ERP) i zarządzanie relacjami z klientem (CRM). Systemy ERP były stosowane przez 37% dużych przedsiębiorstw, 21% średnich i 16% małych, natomiast systemy wspomagające zarządzanie relacjami klientem w największym stopniu były wykorzystywane przez przedsiębiorstwa duże 80%, dla średnich i małych podmiotów gospodarczych wielkości te wynosiły odpowiednio 29% i 24%. 196

11 E-biznes szansą rozwoju przedsiębiorstw regionu łódzkiego Rysunek 8. Aplikacje wspomagające procesy biznesowe w przedsiębiorstwie. Źródło: Opracowanie własne W obszarze systemów informacyjnych produkcji, tylko 24% ogółu przedsiębiorstw wykorzystywało systemy komputerowego wspomagania produkcji (monitorowanie i kontrolowanie procesu produkcji, sterowanie maszynami). Obecność tego typu oprogramowania wśród przedsiębiorstw dużych wyniosła 59%, średnich 28% i małych 14%. Natomiast systemy inżynierskie wspomagające oprogramowania typu CAD (komputerowe wspomaganie projektowania) wykorzystywało 63% przedsiębiorstw dużych, 17% średnich i 20% małych. Wymienione wyżej systemy cieszą się popularnością głównie wśród podmiotów dużych. Z kolei systemy produkcji (CIM produkcja zintegrowana komputerowo, MRP planowanie potrzeb materiałowych, MRP II planowanie zasobów produkcyjnych) były wykorzystywane przez 20% ogółu przedsiębiorstw, w tym duże 29%, średnie 22% i małe 12%. Niewiele przedsiębiorstw wykorzystuje systemy wspomagające zarządzanie łańcuchem dostaw SCM. Z przeprowadzonych badań wynika bowiem, że było to tylko 9% ogółu przedsiębiorstw (duże 15%, średnie 9%, małe 6%). Rysunek 9 przedstawia porównanie wyników badań własnych (dotyczących przedsiębiorstw regionu łódzkiego) z wynikami badań przeprowadzonych w Grecji w roku 2006 w zakresie niektórych aplikacji wspomagających procesy biznesowe w przedsiębiorstwie. 197

12 Cecylia Żurak-Owczarek Rysunek 9. Aplikacje wspomagające procesy biznesowe w przedsiębiorstwie (porównanie wyników badań własnych z wynikami badań przeprowadzonych w Grecji w 2006 roku). Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Study of the ICT sector in Greece, Foundation for Economic and Industrial Research, 2006 i badań własnych. Porównując wskaźniki obydwu krajów można stwierdzić, że utrzymują się na podobnych poziomach w obszarach systemów informacji księgowej i zarządzania łańcuchem dostaw (SCM). Natomiast znaczna różnica we wskaźnikach (na korzyść przedsiębiorstw regionu łódzkiego) występuje w systemach automatyzacji biura, systemach współpracy i zarządzania relacjami z klientami (CRM). Z kolei, przedsiębiorstwa greckie znacznie częściej wykorzystują systemy zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwa (ERP). 4. Podsumowanie Wyniki przeprowadzonych badań wskazują po pierwsze, że wszystkie przedsiębiorstwa regionu łódzkiego mają dostęp do Internetu. Po drugie, że wykorzystanie technologii informacyjnotelekomunikacyjnej szczególnie w obszarze EDI, ekstranetu i telepracy jest niedostateczne (Rysunek 3). Z kolei, porównując te wyniki z badaniami GUS z roku 2005 (Rysunek 4) widać wyraźny postęp (poza wskaźnikami dotyczącymi telepracy i ekstranetu). Jednak, mimo tego, wskaźniki dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnej przez przedsiębiorstwa regionu łódzkiego są znacznie niższe niż w USA w roku 2002 (Rysunek 5). Jak pokazały przeprowadzone badania również wskaźniki odnoszące się do korzystania przez przedsiębiorstwa z usług internetowych oraz posiadania i przeznaczenia strony WWW nie są wystarczające, co w rezultacie znacznie ogranicza relacje z klientami, dostawcami i partnerami w działalności e-biznesowej (Rysunek 6 i 7). Znacznie lepiej prezentują się wskaźniki opisujące wykorzystanie aplikacji wspomagających realizację procesów biznesowych zwłaszcza w porównaniu z przedsiębiorstwami greckimi (Rysunek 8 i 9). Na podstawie zaprezentowanych wyników badań można stwierdzić istnienie wielu słabych stron w przygotowaniu przedsiębiorstw regionu łódzkiego do działalności e-biznesowej, do najważniejszych należy zaliczyć m.in.: brak powszechnego korzystania przez przedsiębiorstwa z sieci intranetowych i ekstranetowych, niewielka liczba przedsiębiorstw wykorzystujących elektroniczną wymianę danych (EDI) we współpracy w łańcuchu dostaw, 198

13 E-biznes szansą rozwoju przedsiębiorstw regionu łódzkiego wciąż niewielka ilość transakcji handlowych realizowanych drogą elektroniczną, wykorzystywanie w większości stron WWW do jednokierunkowej komunikacji przedsiębiorstwo-klient, brak upowszechnienia podpisu elektronicznego, niedostateczne wykorzystanie przez małe i średnie podmioty gospodarcze systemów wspomagających procesy biznesowe. Wyniki badań wskazały również na mocne strony przedsiębiorstw regionu łódzkiego w gotowości do ich rozwoju w oparciu o rozwiązania e-biznesowe, a do najważniejszych należy zaliczyć: dostęp do Internetu wszystkich przedsiębiorstw, w znakomitej większości przy wykorzystaniu łącz szerokopasmowych, znaczny wzrost wykorzystania narzędzi do natychmiastowej komunikacji (VIP, komunikatory internetowe), wzrost świadomości z korzyści ze zdalnego nauczania, szczególnie wśród dużych przedsiębiorstw, wzrost rotacji należności wynikający z coraz częstszego korzystania z usług bankowych i finansowych drogą elektroniczną, co raz większa aktywność inwestycyjna (szczególnie małych podmiotów) w handel elektroniczny, wykorzystywanie aplikacji ułatwiających nawiązywanie relacji z klientami i partnerami biznesowymi, co raz szersze wykorzystywanie przez przedsiębiorstwa systemów współpracy, które nierozłącznie związane są z działalnością e-biznesową. Reasumując należy podkreślić, że gotowość przedsiębiorstw regionu łódzkiego do funkcjonowania w otoczeniu elektronicznej gospodarki pozostawia jeszcze sporo do życzenia. Należy jednak mieć nadzieję, że, przedsiębiorstwa zrozumieją, że wykorzystując rozwiązania e-biznesowe mogą bardzo szybko dokonywać znaczących zmian w swoich procesach biznesowych dostosowywując je do ciągle zmieniającego się otoczenia, a oto przecież chodzi we współczesnej gospodarce. Literatura: 1. Ayers J.B., Handbook of Supply Chain Management, CRC Press LCC, Boca Raton, Badania GUS, Warsza Badania własne: Handel elektroniczny B2B (business-to-business) w działalności gospodarczej przedsiębiorstw sektora MSP w regionie łódzkim, Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław, Gregor B., E-commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź, Hamel G., Leading the Revolution: How to Thrive in Turbulent Times by Making Innovation a Way of Life, Harvard Business School Press, Jelassi T., Enders A., Strategies for e-business, Prentice Hall, New York Kolbusz E., Olejniczak W., Szyjewski Z., Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce, PWE, Warszawa Norris G., E-Business and ERP: Transforming the Enterprise, John Wiley & Sons, Inc., New York O Brien J.A., Management Information Systems, McGraw Hill/Irvin, New York Porter M.E., Competitive Advantage, Free Press, New York, Porter M.E., Strategy and the Internet, Harvard Business Review, Poirier Ch.C., Using Models to Improve the Supply Chain, CRC Press LCC, Boca Raton Study of the ICT sector in Greece: Current Situation and Future Trends, Foundation for Economic and Industrial Research, The European e-business Report 2006/2007 edition, e-business January The Internet and e-business in the United States in Turban E., McLean E., Wetherbe J, Information Technology for Management, John Wiley & Sons, Inc., 199

14 Cecylia Żurak-Owczarek New York Umiejętność restrukturyzacji: niedocenione źródło przewagi firmy, Harvard Business Review Polska, vanderaalst W., vanhee K., Workflow Management: Models, Methods and Systems, The MIT Press, Żurak-Owczarek C., E-biznes szansą na restrukturyzację przedsiębiorstw, [w:] Borowiecki R., Jaki A., (red), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007.Żurak-Owczarek C., Gospodarka elektroniczna szansą na restrukturyzację polskich przedsiębiorstw, [w:] Borowiecki R., (red), Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, Żurak-Owczarek C., Przedsiębiorstwo w Internecie nieunikniona konieczność, [w:] Jagoda H., Lichtarski J., (red), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Prace naukowe AE nr 851, Wrocław, Streszczenie Celem opracowania jest zaprezentowanie znaczenia, jakie w prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorstw odgrywają rozwiązania e-biznesowe. Praktyczna realizacja wdrożeń rozwiązań e-biznesowych oznacza jednorodny sposób komunikacji i współpracy zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa jak i między przedsiębiorstwami ich dostawcami, klientami i partnerami biznesowymi oraz administracją państwową, co w rezultacie pozwala na szybką integrację procesów przedsiębiorstwa adaptując je jednocześnie do zmieniającego się otoczenia a zwłaszcza rynku. Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej zostały zawarte teoretyczne rozważania roli jakie rozwiązania e-biznesowe mogą odgrywać w formułowaniu strategii konkurowania na dynamicznie zmieniającym się rynku. Natomiast w części drugiej dokonano analizy gotowości przedsiębiorstw regionu łódzkiego do funkcjonowania w otoczeniu e-biznesowym. Podstawą wykonanej analizy były dane uzyskane z badania przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych regionu łódzkiego przeprowadzonego przez autorkę opracowania. Analiza wyników badań wykazała istnienie zarówno słabych stron w przygotowaniu przedsiębiorstw regionu łódzkiego do działalności e-biznesowej, ale również udowodniła ich mocne strony. Należy jednak mieć nadzieję, że, przedsiębiorstwa już zrozumiały, że wykorzystując rozwiązania e-biznesowe mogą bardzo szybko dokonywać znaczących zmian w swoich procesach biznesowych dostosowywując je do ciągle zmieniającego się otoczenia, a oto przecież chodzi we współczesnej gospodarce. 200

SYSTEMY INFORMATYCZNE E-BIZNESU W RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY INFORMATYCZNE E-BIZNESU W RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW dr Cecylia Żurak-Owczarek Instytut Ekonomik Stosowanych Uniwersytet Łódzki SYSTEMY INFORMATYCZNE E-BIZNESU W RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie Celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-880-6 ISBN (ebook) 978-83-7969-120-3

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-880-6 ISBN (ebook) 978-83-7969-120-3 Cecylia Żurak-Owczarek Zakład Logistyki, Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 37/39 RECENZENT Jerzy Kisielnicki

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Trendy w e-biznesie Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Agenda Wprowadzenie koncepcja systemu e-biznesu Obszary i modele systemów e- biznesu Korzyści wynikające z przekształcenia przedsiębiorstw w e- biznes Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT 2012 Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT Krzysztof Tomkiewicz Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 AGENDA Nowe modele biznesowe Analiza łańcucha wartości Kapitał informacyjny

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT

Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT 2012 Analiza procesów współpracy z kontrahentami i ich optymalizacja przez ICT Rafał Moś KAELMO Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Agenda Procesy współpracy z kontrahentami Możliwości

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016)

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) 1. Jak można zdefiniować i określić istotę logistyki? 2. Geneza i historyczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNEJ A HANDEL-ELEKTRONICZNY

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNEJ A HANDEL-ELEKTRONICZNY Piotr Józwiak Katedra Ekonomii i Marketingu Politechnika Łódzka ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNEJ A HANDEL-ELEKTRONICZNY 1. Wprowadzenie Rozwój technologii informacyjno komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur 2012 Własny e-biznes - od pomysłu przez rozwój na rynku lokalnym po plany ekspansji zagranicznej - na przykładzie startupów e-biznesowych AIP w Olsztynie Radosław Mazur Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość ść : Szał Internetu Przyszłość Internetu a zwłaszcza ebiznesu Cechy i rzeczywistość sklepu internetowego Logistyka: teoria a praktyka w wirtualnym

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ELEKTRONICZNA I AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA Handel elektroniczny

GOSPODARKA ELEKTRONICZNA I AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA Handel elektroniczny 1 GOSPODARKA ELEKTRONICZNA I AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA Handel elektroniczny PRZEBIEG SZKOLENIA 2 wprowadzenie i podstawowe definicje, sektory i relacje e-biznesu, klasyfikacja modeli e-biznesu, e-handel

Bardziej szczegółowo

ERP i CRM w dobie internetu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze

ERP i CRM w dobie internetu. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze ERP i CRM w dobie internetu Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Obniżka kosztów działania P poprzez: - skracanie cykli produkcyjnych - informatyzację procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości Szybka i trafna ocena potrzeb nabywców nieruchomości Pełen obraz procesu sprzedaży oraz umiejętność kontroli całego procesu

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH SYSTEMACH ZARZADZANIA ROZDZIAŁ CZWARTY. SYSTEMY ERP DEDYKOWANE DLA MSP

CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH SYSTEMACH ZARZADZANIA ROZDZIAŁ CZWARTY. SYSTEMY ERP DEDYKOWANE DLA MSP Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Controlling w Zintegrowanych systemach zarządzania 1 Prof. dr habil. PaulDieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Mgr inż. Paweł Orzeszko CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania. Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r.

Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania. Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r. Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r. Informacje ogólne Szkolenia zewnętrzne przygotowywane

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Ogólna informacja O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Spis treści O nas... 3 Historia firmy... 3 e-direct... 4 Struktura firmy... 4 Nasza oferta... 5 Strategia... 5 Promocja... 5 Kreacja...

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34 Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34 2 W 2012 r. sprzedaż kanadyjskich przedsiębiorstw dóbr i usług drogą internetową osiągnęła wartość 122

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1

Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Znakowanie, zarządzanie i dystrybucja produktów w oparciu o standardy GS1 Szkolenia obejmuje przegląd najważniejszych i najczęściej stosowanych standardów GS1 wraz z praktycznymi informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One

F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One F.H. Nowalijka: efektywna integracja różnych źródeł informacji z SAP Business One Partner wdrożeniowy Nazwa firmy F.H. Nowalijka Branża Handel Produkty i usługi Obrót owocami i warzywami Strona WWW www.nowalijka.pl

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja

Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych. Teza cele konstrukcja realizacja Dr Grzegorz Baran, Instytut Spraw Publicznych UJ Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w organizacjach publicznych Teza cele konstrukcja realizacja Teza Zakorzenienie modelu działania organizacji publicznej

Bardziej szczegółowo

Wartość (mld zł) i dynamika wzorstu (%) rynku IT w Polsce w latach 2004-2010 26,9 16,5% 12,2% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010P

Wartość (mld zł) i dynamika wzorstu (%) rynku IT w Polsce w latach 2004-2010 26,9 16,5% 12,2% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010P Polski rynek IT Wartość polskiego rynku IT w 2009 r. wg raportu PMR Rynek IT w Polsce 2010. Prognozy rozwoju na lata 2010-2014" ukształtowała się na poziomie 24,1 mld zł. Analitycy spodziewają się, iż

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT Cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). (Kompilacja dokonana przez Fundację Centrum Analiz Transportowych

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie

Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie TEMATYKA ZAJ ĘĆ prof.andrzej Sznajder Charakterystyka Nowej Gospodarki, cyfrowi konsumenci, rozwój Internetu na świecie, wpływ Internetu i technologii

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji Borys Stokalski 2011 Wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce Połączenie doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21 Zarządzanie logistyką /Alan Harrison, Remko van Hoek. Warszawa, 2010 Spis treści Przedmowa 13 Wstęp 15 Podziękowania 17 Podziękowania od wydawcy 19 Jak korzystać z ksiąŝki 21 Układ ksiąŝki 25 Część 1.

Bardziej szczegółowo

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1 PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem DANE I INFORMACJE 2 Planowanie przepływów jest ciągłym procesem podejmowania decyzji, które decydują o efektywnym

Bardziej szczegółowo

Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi

Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi Prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski Prof. Krzysztof Rutkowski 1 Czasy Duplologistyki w Polsce skończyły

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa Spis treści Wstęp.............................................................. 7 1. Przedsiębiorstwo w dobie globalizacji.............................. 11 1.1. Wyzwania globalnego rynku....................................

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Streszczenie SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Piotr Piorunkiewicz Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania piorunkiewicz@woiz.polsl.pl Filozofia zarządzania łańcuchem

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w e-biznesie dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 21 listopada 2012 r. E-biznes: biznes elektroniczny definiowany jako rodzaj działalności opierającej się na rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej bez inwestycji» Nasi klienci odnoszą więcej sukcesów. Michał Rok CEE Business Unit Director, Update CRM

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI

LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI Specjalności LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI na kierunku LOGISTYKA KATEDRA SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH Prezentujący: mgr inŝ. Roman Domański Poznań, 4 kwietnia 2011 Specjalność LOGISTYKA

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla e-biznesu: czas na decyzje strategiczne.

Edukacja dla e-biznesu: czas na decyzje strategiczne. Edukacja dla e-biznesu: czas na decyzje strategiczne. 1 dr inż. Wojciech Winogrodzki przewodniczący Rady Północno-Wschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej prezes Zarządu T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z

Bardziej szczegółowo

Jan Małolepszy. Senior Director Engineering, Antenna

Jan Małolepszy. Senior Director Engineering, Antenna Jan Małolepszy Senior Director Engineering, Antenna Mobilny Internet, Aplikacje i Informacje w zasięgu ręki Mobilne Wyzwania 500,000 aplikacji mobilnych z ponad 40 sklepów 10,000 modeli urządzeń mobilnych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

Systemy B2B standard czy wciąż niszowe rozwiązanie?

Systemy B2B standard czy wciąż niszowe rozwiązanie? R A P O R T Systemy B2B standard czy wciąż niszowe rozwiązanie? Positive Power Sp. z o.o. www.positive-power.pl 1 Wstęp Jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest rozwój sektora Business to Business.

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KLASY SCM - CZYNNIK PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW. Piotr Piorunkiewicz

SYSTEMY KLASY SCM - CZYNNIK PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW. Piotr Piorunkiewicz SYSTEMY KLASY SCM - CZYNNIK PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W ŁAŃCUCHU DOSTAW Piotr Piorunkiewicz Wprowadzenie W środowisku biznesowym na przestrzeni ostatnich kilku lat wyraźnie rysuje się tendencja ciążenia

Bardziej szczegółowo

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data)

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 1. PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 1.1. Istota społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (Celina

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz Czynniki sukcesu w e-biznesie dr Mirosław Moroz Plan wystąpienia Sukces niejedno ma imię Czynniki sukcesu w e-biznesie ujęcie modelowe Składowe modelu Podsumowanie Sukces niejedno ma imię Tym, co wiąże

Bardziej szczegółowo

B2BCloud simple way to Scale Sale

B2BCloud simple way to Scale Sale B2BCloud simple way to Scale Sale For Suppliers and e-commerce. Usługi platformy B2B - B2BCloud pozwalają Klientom skalować sprzedaż poprzez uruchomienie nowego kanału dystrybucji w mgnieniu oka - nie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo