to accept a bill - akceptować weksel to accept a delivery - przyjąć dostawę to accept conditions - akceptować warunki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "to accept a bill - akceptować weksel to accept a delivery - przyjąć dostawę to accept conditions - akceptować warunki"

Transkrypt

1 7 acceptance abuse - nadużycie abuse of law - nadużycie prawa A to accept - akceptować, przyjąć to accept a bid - akceptować ofertę a vista - a vista, za okazaniem to accept a bill - akceptować weksel a vista bill - weksel płatny za okazaniem to accept a cargo - przyjąć ładunek abandon - abandon to accept a delivery - przyjąć dostawę abandon merchandise - towar nieodebrany to accept a draft - przyjąć weksel to abandon - abandonować, odstąpić (od czegoś) to accept a price - akceptować cenę to abandon a claim - zrzec się roszczenia to accept an offer - przyjąć ofertę to abandon the ship - abandonować statek to accept an order - przyjąć zamówienie abandonee - abandonariusz to accept conditions - akceptować warunki abandoner - abandonujący to accept documents - przyjąć dokumenty to abandonment - abandon, opuszczenie, accept for collection - przyjąć do inkasa to porzucenie accept for discount - przyjąć do dyskonta to accept goods - przyjąć towar abandonment clause - klauzula abandonowa to abandonment of a ship - abandon statku accept goods for booking - przyjąć towar do bukowania abatement - bonifikata, rabat, ulga to accept on condition - przyjąć z zastrzeżeniem abatement clause - klauzula o rabacie abatement of a duty - obniżenie cła (indywidualne) to accept payment - przyjąć zapłatę abatement of a tariff - obniżenie cła (indywidualne) to accept security - przyjąć zabezpieczenie to abide - dotrzymać to accept unconditionally - przyjąć bezwarunkowo to abide by contract - dotrzymać umowy ability - zdolność to accept under guarantee - przyjąć pod ability to pay - zdolność płatnicza gwarancją aboard - na pokładzie/statku to accept without qualification - przyjąć bez above - ponad zastrzeżeń above deck - nad pokładem acceptable - dopuszczalny above value declaration - deklaracja powyżej acceptable quality - dopuszczalna jakość wartości acceptance - akcept, akceptacja, odbiór, abroad - za granicą przyjęcie abroad customer - odbiorca zagraniczny acceptance against documents - akcept w abroad recipient - odbiorca zagraniczny zamian za dokumenty abrogation - odwołanie, uchylenie, acceptance bank - bank akceptacyjny unieważnienie acceptance bill - weksel akceptowany abrogation clause - klauzula o rozwiązaniu acceptance book - księga akceptów umowy acceptance charge - prowizja akceptacyjna absence - brak acceptance clause - klauzula akceptacyjna absence of authority - brak pełnomocnictwa acceptance credit - kredyt akceptacyjny absence of cover - brak pokrycia acceptance day - data przyjęcia absolute - pełny (całkowity) acceptance encashment - inkaso akceptacyjne absolute endorsement - indos nieograniczony acceptance for honour - przyjęcie oprotestowanego weksla absolute net rate - stawka ubezpieczeniowa netto absolute total loss - strata całkowita rzeczywista acceptance inspection - kontrola odbiorcza

2 accommodation 8 acceptance letter of credit - akredytywa akceptacyjna accompanying document - dokument towa- accompanying - towarzyszący acceptance of a bid - akceptacja oferty rzyszący acceptance of a bill - przyjęcie weksla accomplishment - dopełnienie acceptance of a contract draft - akceptacja accomplishment of formalities - dopełnienie formalności projektu umowy acceptance of a draft - akceptacja weksla to accord - udzielać, uzgodniać acceptance of an offer - przyjęcie oferty to accord a loan - udzielić kredytu acceptance of cargo - odbiór ładunku to accord a power of attorney - udzielić pełnomocnictwa acceptance of cover - przyjęcie zabezpieczenia acceptance of customs declaration - przyjęcie zgłoszenia celnego according to - zgodnie z to accord a respite - udzielić prolongaty acceptance of entry - przyjęcie zgłoszenia celnego according to custom - zgodnie ze zwyczajem according to a contract - zgodnie z kontraktem acceptance of goods - odbiór/przyjęcie towaru according to instructions - zgodnie z instrukcjami acceptance of goods clause - klauzula odbioru i jakości towaru according to invoice - zgodnie z fakturą according to sample - zgodnie z próbką acceptance register - księga akceptów according to schedule - zgodnie z grafikiem acceptance sampling - kontrola wyrywkowa przy odbiorze nie ze zwyczajem portu according to the custom of the port - zgod- acceptance test - badanie towaru przy odbiorze according to the law - zgodnie z prawem acceptance with provision - akceptacja z zastrzeżeniem sprawozdanie account - konto, rachunek, rozliczenie, accepted - akceptowany account at the bank - rachunek bankowy accepted bill - weksel akceptowany account code - numer konta accepted cheque - czek akceptowany account for collection - rachunek do inkasa accessory - dodatkowy account in foreign currency - konto dewizowe accessory charges - opłaty dodatkowe account number - numer rachunku accessory contract - umowa dodatkowa account of average (m) - dyspasza accessory expenses - koszty dodatkowe account of charges - zestawienie kosztów accident - wypadek account of sales - zestawienie sprzedaży towarów zrealizowanych przez agenta accident of the sea - wypadek morski accommodation - pożyczka 2. grzecznościowy accountant - księgowy accounting - księgowanie, księgowość accredited - ogólnie przyjęty, uznany accommodation acceptance - akcept grzecznościowy 2. akredytowany accredited agent - agent upełnomocniony accommodation address - adres grzecznościowy/adres umowny accredited copy - kopia uwierzytelniona to acknowledge - potwierdzić accommodation berth - miejsce postoju statku w porcie manie pisma to acknowledge a letter - potwierdzić otrzy- accommodation bill - weksel grzecznościowy to acknowledge a receipt - potwierdzić odbiór/otrzymanie accommodation expense - koszt pobytu accommodation for cargo - ładownia to acknowledge an order - potwierdzić zamówienie accommodation plan - plan pomieszczeń Dr Lex - Słownik biznesmena

3 9 adjuster acknowledgement - oświadczenie, potwierdzenie additional - dodatkowy, nadliczbowy addition - dodatek acknowledgement of delivery - potwierdzenie additional amount - kwota dodatkowa odbioru dostawy additional charge - opłata dodatkowa acknowledgement of receipt - potwierdzenie odbioru additional commission - prowizja dodatkowa additional clause - klauzula dodatkowa act - akt (czynność) additional cost - koszt dodatkowy act in law - umowa additional credit - kredyt dodatkowy act of abandonment - akt abandonu, rewers additional damages - odszkodowanie dodatkowe abandonowy act of average - akt awarii additional delivery - dostawa dodatkowa act of buy - akt kupna additional duty - domiar celny act of God - siła wyższa additional freight - dopłata do frachtu, fracht act of protest - akt protestu dodatkowy act of sale - akt sprzedaży additional guarantee - gwarancja dodatkowa act of transfer - akt przelewu additional import - import dodatkowy action - powództwo additional insurance - ubezpieczenie dodatkowe action for annulment - powództwo o unieważnienie additional offer - oferta dodatkowa action for damages - powództwo o odszkodowanie additional payment - dopłata additional perils clause - klauzula dodatkowych niebezpieczeństw action for payment - powództwo o zapłatę action for performance of a contract - powództwo o wykonanie umowy additional premium - dodatkowa składka ubezpieczeniowa active - aktywny, czynny additional price - dopłata do ceny active balance - bilans dodatni additional security - zabezpieczenie dodatkowe active day - dzień roboczy active trade - eksport additional term - termin dodatkowy actual - bieżący, rzeczywisty actual damage - szkoda rzeczywista address - adres 2. adresowy actual net weight - waga rzeczywista netto address bureau - biuro adresowe actual price - cena bieżąca address commission - prowizja adresowa actual total loss - rzeczywista strata całkowita address for delivery - adres dla doręczeń ad speciem - od jednostki address for letters - adres korespondencyjny ad speciem duty - cło od jednostki miary, address for service - adres dla doręczeń cło specyficzne (od jednostki miary) address label - nalepka adresowa ad valorem - ad valorem, od wartości to address - adresować, domicylować ad valorem duty - cło od wartości addressed - adresowany ad valorem freight - fracht od wartości addressed bill - weksel domicylowany ad valorem rate - stawka wartościowa addressed cargo - ładunek adresowany ad valorem tariff - taryfa celna ad valorem adhesion - adhezja added - dodany adhesion clause - klauzula przystąpienia added value - wartość dodana to adjust - korygować, rozliczyć, uzgodnić addendum - dodatek (do tekstu) to adjust the general average (m) - dokonać addendum to a policy - dodatek do polisy dyspaszy, rozliczyć awarię wspólną ubezpieczeniowej adjuster (m) - dyspaszer

4 adjustment 10 adjustment - uregulowanie załatwienie advance freight - fracht opłacony z góry, 2. (m) dyspasza, rozliczenie awarii wspolnej przewoźne płatne z góry adjustment charge - koszt dyspaszy advance in prices - podwyżka cen adjustment factor - współczynnik korygujący advance money - zaliczka adjustment of average - dyspasza advance order - zamówienie wstępne adjustment of the policy - sprostowanie polisy ubezpieczeniowej to advance - wypłacać zaliczkę, płacić z góry advance payment - płatność z góry administration - administracja to advance an amount - wypłacić tytułem administration cost - koszt administracyjny zaliczki administration fee - opata manipulacyjna to advance on goods - pożyczyć pod zastaw administrative - administracyjny, wykonawczy to advance price - podwyższyć cenę towarów administrative decision - decyzja administracyjna advertisement agency - agencja reklamowa advertisement - reklama 2. reklamowy administrative document - dokument administracyjny advertising - reklama, reklamowanie advertisement agent - agent reklamowy administrative penalty - kara administracyjna advertising campaign - kampania reklamowa administrative procedure - postępowanie advertising cost - koszt reklamy administracyjne advertising mail - przesyłka reklamowa administrative proceeding - postępowanie advice - awizacja, awizo, awizowanie, zawiadomienie administracyjne, procedura administracyjna administrative regulation - przepis administracyjny advice acceptance - powiadomienie o przy- advice a letter of credit - awizacja akredytywy administrative responsibility - odpowiedzialność administracyjna advice in return - awizo zwrotne jęciu weksla Admiralty - Admiralicja (GB) advice note - nota awizacyjna Admiralty Court - sąd morski advice of acceptance - awizo o akceptacji, Admiralty jurisdiction - orzecznictwo/sądownictwo morskie advice of arrival - awizowanie przybycia statku awizo o przyjęciu weksla admiralty law - prawo morskie advice of assignment - zawiadomienie o cesji admiralty lien - prawo zastawu morskiego advice of authority to pay - awizo o zleceniu admissible - dopuszczalny zapłaty admissible load - obciążenie dopuszczalne advice of claim - awizo o roszczeniu admission - dopuszczenie advice of delivery - awizo dostawy Admission Temporaire Carnet (c) - karnet ATA advice of dispatch - awizo o wysyłce adoption - przyjęcie advice of draft - awizo o tracie adoption of a contract - przyjęcie kontraktu advice of execution - awizowanie wykonania adoption of order - przyjęcie zamówienia advice of exhaustion a letter of credit - awizo o wykorzystaniu akredytywy advance - podwyżka, pożyczka, zadatek, zaliczka advice of issuing a letter of credit - awizo o advance against documents - zaliczka pod wystawieniu akredytywy zabezpieczenie dokumentów advice of lading port exit - powiadomienie advance against shipping documents - zaliczka pod zastaw dokumentów towarowych advice of non-acceptance - awizo o odmowie o wyjściu statku z portu załadunku advance booking - bukowanie wstępne akceptu Dr Lex - Słownik biznesmena

5 11 agency advice of non-payment - awizo o odmowie to affreight - frachtować zapłaty affreighter - frachtujący advice of payment - awizo o płatności/wpłacie affreighter-by-booking note - bukujący advice of receipt - awizo o odbiorze affreightment - frachtowanie advice of shipment - awizo o załadunku, zawiadomienie o wysyłce affreightment term - termin frachtowania affreightment date - termin frachtowania advice of shipping port exit - powiadomienie o wyjściu statku z portu załadunku after arrival - po nadejściu after - po 2. dodatkowy, późniejszy advice of standby - awizowanie akredytywy zabezpieczającej after hatch (m) - luk rufowy after date - po dacie to advise - awizować (wysyłać awizo), notyfikować after sight - po okazaniu after hold (m) - ładownia rufowa to advise a bill - awizować weksel after way (m) - luk rufowy to advise a draft - awizować tratę after-payment - dopłata to advise a letter of credit - awizować akredytywę określonego czasu po okazaniu after-sight bill - weksel płatny po upływie to advise by letter - awizować listownie against - w zamian to advise of the dispatch - zawiadomić o wysyłce against all risks (u) - od wszelkiego ryzyka to advise receipt - potwierdzić odbiór against delivery - w zamian za wydanie advised - awizowany against documents - w zamian za dokumenty advised cheque - czek awizowany against payment - w zamian za zapłatę advised letter of credit - akredytywa awizowana against security - pod zabezpieczenie age - wiek advising - awizowanie age certificate - świadectwo wieku advising bank - bank awizujący/potwierdzający akredytywę age note - świadectwo wieku agency - agencja, przedstawicielstwo aerial - lotniczy agency agreement - umowa agencyjna aerial insurance - ubezpieczenie lotnicze agency broker - makler agencji okrętowej aerial navigation - żegluga powietrzna aerial traffic - transport lotniczy agency business - przedsiębiorstwo komisowe, transakcja komisowa aerodrome - lotnisko aerodrome of departure - lotnisko nadania agency charge - opłata agencyjna aerodrome of destination - lotnisko przeznaczenia agency clause - klauzula czarterowa określająca stronę wyznaczającą maklera klarującego affected - uszkodzony agency commission - prowizja agencyjna affected by water - uszkodzony przez wodę agency contract - umowa agencyjna affected by weather - uszkodzony przez agency office - agencja wpływy atmosferyczne agency on commission - przedstawicielstwo to affix - przymocować, przytwierdzić na warunkach prowizji 2. dodać agency on commission basis - przedstawicielstwo na warunkach prowizji to affix a seal - plombować, zakładać plomby celne agency on del credere basis - przedstawicielstwo na zasadzie del credere to affix one's signature to a document - podpisać się pod dokumentem agency service - służba agencyjna statków to affix the leads - plombować agency trade - handel komisowy

6 agent 12 agent - agent, pełnomocnik, przedstawiciel air damage - szkoda w transporcie lotniczym agent for exportation - agent eksportowy air delivery - dostawa drogą lotniczą agent for importation - agent importowy air forwarding - spedycja lotnicza agent for master - agent działający w imieniu kapitana air freight operations - transport lotniczy air freight - fracht lotniczy, ładunek lotniczy agent on behalf to the master - agent działający na rzecz kapitana air freight tariff - taryfa frachtowa lotnicza air-freight rate - lotnicza stawka frachtowa agent to owner - agent armatora air freights documents - dokumenty lotnicze agent to sign - agent podpisujący (zawierający air insurance - ubezpieczenie lotnicze umowę w imieniu zleceniodawcy) air journey - lot (przelot) agent's charges - prowizja agencyjna air lane - trasa lotu agent's commission - prowizja agenta air law - prawo lotnicze agent's contract - umowa agencyjna air liability - odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego agent's liability - odpowiedzialność agenta aggregate - całość 2. połączony, zagregowany air mail - poczta lotnicza air load - ładunek lotniczy aggregate amount - kwota łączna air operator - przedsiębiorstwo linii lotniczych aggregate rebate - rabat za wierność air parcel - przesyłka lotnicza agreed - uzgodniony air post - poczta lotnicza agreed freight rate - stawka frachtowa umowna air risk - ryzyko lotnicze agreed price - cena umowna air route - trasa lotu agreed weight - waga umowna air shipment - przesyłka lotnicza agreement - porozumienie, układ, umowa air station - dworzec lotniczy agreement clause - klauzula umowy air terminal - dworzec lotniczy agricultural - agrarny air traffic - transport lotniczy agricultural duty - cło agrarne air traffic clearance - zezwolenie na przelot air - lotniczy air transit - tranzyt lotniczy air agency - agencja lotnicza air transport - transport lotniczy air and rail - samolotem i koleją air transport damage - szkoda w transporcie lotniczym air arrival notice - awizacja nadejścia przesyłki lotniczej air transport document - dokument transportu lotniczego air broker - makler lotniczy air cargo - ładunek lotniczy air waybill - lotniczy list przewozowy air cargo agent - agent lotniczy aircraft - statek powietrzny air cargo carriage - transport lotniczy towarowy aircraft bill of lading - lotniczy list przewozowy air cargo expediter - spedytor ładunku lotniczego air cargo insurance - ubezpieczenia ładunków lotniczych aircraft departure - odlot aircraft clearance - odprawa celna samolotu air cargo rate - lotnicza stawka frachtowa aircraft insurance - ubezpieczenie samolotu air carriage - transport lotniczy aircraft manifest - lotniczy manifest ładunkowy air charter - czarter lotniczy air company - towarzystwo lotnicze airline - linia lotnicza air consignment note - lotniczy list przewozowy airline agent - agent linii lotniczej air container - kontener przeznaczony do airline company - towarzystwo lotnicze transportu lotniczego airline time-table - rozkład lotów Dr Lex - Słownik biznesmena

7 13 amount airport - lotnisko allowance of discount - potrącenie skonta airport of delivery - port lotniczy wyładunku allowance of weight - potrącenie tary airport of departure - port lotniczy odlotu allowed - dopuszczalny, dozwolony airport of destination - port lotniczy przeznaczenia allowed time - dopuszczalny termin allowed risk - dopuszczalne ryzyko airport of entry - port lotniczy celny all-round amount - ryczałt airport of lading - port lotniczy załadunku all-round price - cena globalna airport of origin - port lotniczy załadunku i all-up weight - ciężar całkowity odlotu along - wzdłuż airport tax - opłata lotniskowa along port wharf - wzdłuż nabrzeża portowego airway - trasa lotnicza 2. drogą powietrzną airworthiness - zdolność do lotu alongside - przy, przy burcie, wzdłuż airworthiness certificate - świadectwo zdolności do lotu alongside delivery - dostawa pod burtę alongside date - data gotowości airworthy - zdatny do lotu alongside free bill of lading - konosament all - wszystko na ładunek dostarczony do burty all and any risk - wszystkie rodzaje ryzyka i alongside quay - wzdłuż nabrzeża każde poszczególne alongside ship - wzdłuż burty statku all loss insurance - ubezpieczenie od wszelkiego rodzaju szkód alongside vessel - wzdłuż burty statku alongside steamer - wzdłuż burty statku all other perils - dodatkowe ryzyko morza alteration - zmiana all rights reserved - ochrona praw autorskich alteration of contract - zmiana umowy all risks - wszystkie rodzaje ryzyka alteration of prices - zmiana cen all-in cost - koszt całkowity alternative - alternatywny all-in insurance - ubezpieczenie łączne alternative duty - cło alternatywne all-in price - cena globalna alternative tariff - taryfa ceł alternatywnych all-in-rate - stawka globalna always - zawsze allocation - podział always afloat - zawsze płynący allocation of currency - przydział dewiz amend - zmiana allocation of quotas - podział kontyngentów amend a letter of credit - zmiana akredytywy to allow - bonifikować, potrącić, udzielić to allow a credit - udzielić kredytu amended - poprawiony to allow a discount - udzielić rabatu amended invoice - faktura poprawiona to allow a reduction - udzielić rabatu amendment - sprostowanie allowable - dopuszczalny, dozwolony amendment the customs declaration - sprostowanie zgłoszenia celnego allowable defect - wada dopuszczalna allowable load - ładunek dopuszczalny, obciążenie dopuszczalne zawierający klauzule uzupełniające amendment to a policy - załącznik do polisy allowance - odszkodowanie, potrącenie, amends - odszkodowanie rabat, ulga amends for a damage - odszkodowanie za allowance for a loss - bonifikata za stratę szkodę allowance for breakage - bonifikata za stłuczki amends for a loss - odszkodowanie za stratę allowance for damage - kompensata szkód amount - ilość, kwota, należność, pozycja, allowance for tare - tara tolerancyjna suma (kwota), zakres allowance of commission - potrącenie prowizji amount at risk - suma ubezpieczana

8 analysis 14 amount duty - cło kwotowe to annul - anulować, unieważnić amount insured - suma ubezpieczenia to annul a concession - anulować koncesję amount of a bill - suma wekslowa to annul a contract - unieważnić umowę amount of a bill of exchange - suma wekslowa to annul a decision - anulować decyzję amount of a cheque - kwota czekowa to annul a licence - anulować zezwolenie amount of a draft - wartość traty to annul a permit - anulować zezwolenie (cofnąć) amount of acceptance - kwota akceptu to annul an order - anulować zamówienie amount of an invoice - suma fakturowa annulment - anulowanie, unieważnienie amount of balance - saldo annulment of a contract - anulowanie umowy amount of claim - kwota roszczenia annulment of an order - unieważnienie zamówienia amount of compensation - suma odszkodowania answer - odpowiedź amount of costs - suma kosztów answer prepaid - odpowiedź opłacona amount of credit - kwota akredytywy to answer - honorować, odpowiadać, amount of customs duties - kwota należności pokryć celnych to answer a bill - wykupić weksel amount of damages - suma odszkodowania to answer an acceptance - wykupić akcept amount of indemnity - wysokość odszkodowania to answer to the description - odpowiadać to answer the sample - odpowiadać próbce amount of letter of credit - kwota akredytywy opisowi amount of loss - wartość szkody to antedate - antydatować amount of security - zakres gwarancji to antedate a contract - antydatować umowę analysis - analiza antedated - antydatowany analysis certificate - atest analizy, atest składu antedated cheque - czek antydatowany chemicznego antedated document - dokument antydatowany analysis note - świadectwo analizy anchor - kotwica to anticipate - oczekiwać, spodziewać się anchor crane - dźwig kotwiczny 2. wykonywać przed terminem anchor dues - kotwiczne, opłaty kotwiczne to anticipate the payment - płacić przed terminem anchor station - miejsce zakotwiczenia anchor toll - opłata kotwiczna anticipated - oczekiwany anchorage - kotwicowe, kotwiczne, anticipated freight - fracht spodziewany (jako przedmiot ubezpieczenia) opłata kotwiczna anticipated payment - płatność z góry anchoring - kotwiczenie anticipatory - przedterminowy anchoring berth - miejsce kotwiczne anticipatory letter of credit - akredytywa wyprzedzająca anchoring ground - miejsce zakotwiczenia annex - aneks anti-dumping - antydumping annex to a contract - aneks do umowy anti-dumping code - kodeks antydumpingowy to announce - dokonać zgłoszenia,ogłaszać, zawiadamiać anti-dumping procedure - procedura anty- anti-dumping duty - cło antydumpingowe annual - roczny dumpingowa annual account - sprawozdanie roczne anti-dumping proceedings - postępowanie annual charge - opłata roczna antydumpingowe annual premium - składka roczna anti-dumping tariff - cła antydumpingowe Dr Lex - Słownik biznesmena

9 15 arbitration apparel - osprzęt approximate - orientacyjny, przybliżony apparent - widoczny approximate arrival - przybliżona data przybycia apparent defect - wada widoczna appendix - aneks, dodatek approximate delivery note - przybliżona data appendix to charter (m) - dodatek to czarteru dostawy (dodatkowe postanowienia) approximate notice - awizo o przewidywanym terminie przybycia statku do portu za- appendix to contract - załącznik do kontraktu appendix to policy - polisa uzupełniająca ładowania application - zgłoszenie approximate notification - awizowanie prowizoryczne o gotowości statku do załadunku application for insurance - wniosek ubezpieczeniowy approximate price - cena orientacyjna application for opening a letter of credit - approximate quantity - ilość przybliżona wniosek o otwarcie akredytywy approximate time - czas orientacyjny application form - formularz wniosku approximate value - wartość przybliżona to appoint - wyznaczyć (na stanowisko) approximative - aproksymatywny to appoint a licence - udzielić licencji approximative date - nota aproksymatywna to appoint a proxy holder - ustanowić pełnomocnika arbitrage - arbitraż, transakcja arbitra- arbiter - arbiter to appoint an arbiter - wyznaczyć arbitra żowa (f) apportion - podzielenie arbitrage agreement - umowa arbitrażowa apportion of the general average - określenie arbitrage contract - umowa arbitrażowa udziałów poszczególnych uczestników awarii wspólnej arbitrage in bills - arbitraż wekslowy arbitrage of exchange - arbitraż walutowy to apportion - rozdzielać, wydzielać arbitrage operation (f) - transakcja arbitrażowa arbitrage transaction (f)- transakcja arbitrażowa to apportion the average - rozliczyć awarię appraisal - oszacowanie arbitral - arbitrażowy arbitral action - decyzja arbitrażowa appraisal of damage - oszacowanie szkody arbitral charge - opłata arbitrażowa appraisal of duty - wymiar cła arbitral decision - orzeczenie arbitrażowe to appraise - wymierzyć (oszacować) arbitrament - decyzja arbitrażowa, to appraise a duty - wymierzyć cło orzeczenie arbitra, postępowanie arbitrażowe, sądownictwo arbitrażowe to appraise the loss - oszacować stratę appraisement - oszacowanie arbitration - arbitraż appraisement entry - zgłoszenie towaru do arbitration agreement - umowa o arbitraż oclenia arbitration association - towarzystwo arbitrażowe appraisement of duty - wymiar cła appraisement value - wartość szacunkowa arbitration award - decyzja arbitrażowa appropriation - asygnowanie, przeznaczenie arbitration claim - powództwo arbitrażowe arbitration board - izba arbitrażowa/rozjemcza appropriation of goods - indywidualizacja arbitration clause - klauzula arbitrażowa towaru arbitration commission - komisja arbitrażowa approval - akceptacja, zatwierdzenie arbitration committee - komisja arbitrażowa approval clause - klauzula zatwierdzenia arbitration court - sąd arbitrażowy approved - potwierdzony, uznany arbitration decision - orzeczenie polubowne approved place (CCC) - miejsce uznane arbitration fee - opłata arbitrażowa

10 arbitrator 16 arbitration law - prawo arbitrażowe arrived - przybyły arbitration procedure - procedura arbitrażowa arrived safe - dostarczony bez uszkodzeń arbitration proceedings - postępowanie arbitrażowe article - artykuł, paragraf, punkt (paragraf) arrived ship - statek przybyły do portu arbitration rules - regulamin arbitrażowy article in a contract - artykuł w kontrakcie arbitration tribunal - sąd arbitrażowy article liable to duty - artykuł podlegający arbitrator - arbiter, sędzia polubowny ocleniu arbitrator's award - decyzja arbitra article of a contract - artykuł umowy area - obszar, rejon, strefa article of an act - artykuł ustawy area rate - taryfa strefowa article of exportation - artykuł eksportowy arranged - ustalony, uzgodniony article of importation - artykuł importowany arranged price - cena umowna as - jako arrears - dług, zaległość as... as - tak... jak arrears payment - płatność zaległa as a sample - jako próbka arrest - areszt, zatrzymanie as accustomed - zgodnie ze zwyczajem arrest of a ship - zatrzymanie statku as billed - według rachunku arrest of cargo - nałożenie aresztu na ładunek as contracted - zgodnie z umową to arrest - aresztować, nałożyć areszt, obłożyć aresztem, zatrzymać as fast as you can - możliwie najszybciej as early as possible - jak najwcześniej to arrest a ship - obłożyć statek aresztem as fast as the vessel can deliver - tak szybko to arrest goods - obłożyć towar aresztem jak statek może wydać ładunek arrested - aresztowany, zatrzymany as fast as the vessel can receive - tak szybko arrested cargo - ładunek obłożony aresztem jak statek może przyjmować ładunek arrival - nadejście, przybycie as instructed - zgodnie z instrukcjami arrival advice - zawiadomienie o przybyciu as invoiced - zgodnie z fakturą statku as ordered - zgodnie z zamówieniem arrival book - księga magazynowa przybycia as per account - według rachunku arrival contract - transakcja na przybycie as per account rendered - zgodnie z przedłożonym rachunkiem arrival date - data przybycia arrival day - dzień przybycia as per bill of lading - zgodnie z konosamentem arrival notice - awizacja nadejścia, awizo o as per catalogue - według katalogu przybyciu przesyłki as per charter-party - zgodnie z warunkami arrival notification - awizowanie przybycia czarteru przesyłki as per contract - zgodnie z umową arrival of goods - nadejście towaru as per instructions - zgodnie z instrukcjami arrival of specimen - nadejście próbek as per invoice - zgodnie z fakturą arrival of vessel - nadejście statku as per list - zgodnie z wykazem arrival sale - sprzedaż towarów w drodze as per sample - zgodnie z próbką arrival time - czas przybycia as soon as possible - jak najszybciej to arrive - nadejść, przybyć, przyjechać ascertainment - stwierdzenie, ustalenie to arrive at port - dopłynąć do portu ascertainment of damage - ustalenie szkody to arrive on time - przybyć o czasie ashore - na lądzie to arrive safe - przybyć bez uszkodzeń ashore goods - towar wyładowany ze statku to arrive safety into the port - przybyć szczęśliwie do portu asked price - cena asked - żądany żądana Dr Lex - Słownik biznesmena

11 17 authenticated assay - analiza, próba (metalu) at cost for affreighter - na koszt frachtującego assay sample - próbka do analizy at factory - loko fabryka assembly - składanie at merchant's risk - na ryzyko załadowcy assembly and disassembly - montaż i demontaż at one's own risk - na własną odpowiedzialność to assess - obłożyć, szacować, wymierzyć at railway station - loko stacja kolejowa to assess a damage - oszacować szkodę at sea - na morzu to assess a duty - wymierzyć cło at ship's rail - przy nadburciu assessment - oszacowanie, wymiar at ship's risk - na ryzyko statku assessment factors - elementy kalkulacyjne at sight - a vista, na żądanie assessment of duty - wymiar cła at the nearest safe port - w najbliższym bezpiecznym porcie assessment of the dutiable value - ustalenie wartości celnej at your earliest convenience - możliwie najwcześniej to assign - wyznaczyć (ustalić) at your risk - na wasze ryzyko to assign a date - wyznaczyć datę attached - załączony to assign a limit - wyznaczyć limit attached documents - dokumenty załączone to assign an expert - wyznaczyć eksperta attached sample - próbka załączona assignable - przenośny attest - atest assignable by endorsement - przenoszalny attestation - poświadczenie, świadectwo przez indos attestation clause - klauzula atestacyjna assignable cheque - czek przenoszalny attestation of a signature - legalizacja podpisu assignable document - dokument zbywalny attested - poświadczony assignable guarantee - gwarancja przenośna attested copy - odpis uwierzytelniony assignable letter of credit - akredytywa przenośna auction - aukcja, przetarg auction agent - agent licytacyjny assignee - beneficjent auction bill - katalog aukcyjny assigner - cedent auction broker - agent licytacyjny assignment - cesja, przelew auction contract - umowa aukcyjna assignment clause - klauzula o przelewie praw auction day - data aukcji assignment form - blankiet przelewowy auction dealer - aukcjonator assignment of a bill - odstąpienie weksla auction house - dom aukcyjny assignment of a policy - cesja polisy auction price - cena aukcyjna/licytacyjna assignment of patent - cesja patentu auction sale - aukcja, licytacja, sprzedaż aukcyjna assignor - cedent assorted - sortowany to auction - licytować assorted cargo - ładunek sortowany authentic - autentyczny, wiarygodny at - na authentic copy - odpis uwierzytelniony at a discount - ze skontem authentic document - dokument autentyczny at a fixed rate - według stałej stawki authentic signature - podpis autentyczny at and from clause - klauzula o rozpoczęciu authenticated - uwierzytelniony ubezpieczenia z chwilą przybycia do portu, authenticated copy - odpis uwierzytelniony z którego zaczyna się podróż authenticated documents - dokumenty poświadczone at buyer's risk - na ryzyko nabywcy at carrier's risk - na ryzyko przewoźnika authenticated duplicate - kopia uwierzytelniona at consignee's risk - na ryzyko odbiorcy

acceptance certificate świadectwo przyjęcia

acceptance certificate świadectwo przyjęcia A A roads autostrady i drogi główne abandoned baggage bagaż porzucony abandoned goods towary porzucone abandonment to State Treasury zrzeczenie się na rzecz Skarbu Państwa abnormal risk ryzyko nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

A roads autostrady i drogi główne A share akcja niedająca prawa głosu A1 ship statek pierwszej klasy według rejestru

A roads autostrady i drogi główne A share akcja niedająca prawa głosu A1 ship statek pierwszej klasy według rejestru A A roads autostrady i drogi główne A share akcja niedająca prawa głosu A1 ship statek pierwszej klasy według rejestru Lloyds a abandon a claim odstępować od roszczenia; zrzekać się roszczenia abandon

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK SKRÓTÓW EKONOMICZNYCH ANGIELSKO-POLSKIE KOMPENDIUM WIEDZY DLA BIZNESU W UNII EUROPEJSKIEJ

SŁOWNIK SKRÓTÓW EKONOMICZNYCH ANGIELSKO-POLSKIE KOMPENDIUM WIEDZY DLA BIZNESU W UNII EUROPEJSKIEJ MARIA NIEWIADOMA SŁOWNIK SKRÓTÓW EKONOMICZNYCH ANGIELSKO-POLSKIE KOMPENDIUM WIEDZY DLA BIZNESU W UNII EUROPEJSKIEJ WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN S.A. WARSZAWA 2006 1 It was a Shakespearean tragedy. What creates

Bardziej szczegółowo

Dictionary. Market. of Real Estate. English-Polish Polish-English. Wydawnictwo C.H. Beck. Roman Kozierkiewicz

Dictionary. Market. of Real Estate. English-Polish Polish-English. Wydawnictwo C.H. Beck. Roman Kozierkiewicz Dictionary of Real Estate Market Roman Kozierkiewicz English-Polish Polish-English Wydawnictwo C.H. Beck Dictionary of Real Estate Market English-Polish Polish-English S³ownik rynku nieruchomoœci angielsko-polski

Bardziej szczegółowo

Projekt Profesjonalna Obsługa Inwestora 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Profesjonalna Obsługa Inwestora 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Profesjonalna Obsługa Inwestora 2 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INVEST ENGLISH Polish English English - Polish Dictionary By Dariusz

Bardziej szczegółowo

access dostęp access right prawo dostępu (np. do nieruchomości)

access dostęp access right prawo dostępu (np. do nieruchomości) A abandonment porzucenie (np. nieruchomości przez właściciela lub użytkownika) abandonment of a claim zrzeczenie się roszczenia abandonment of real property zrzeczenie się własności nieruchomości abatement

Bardziej szczegółowo

accepted value wartoœæ przyjêta do ubezpieczenia

accepted value wartoœæ przyjêta do ubezpieczenia A absolute suretyship agreement umowa porêczenia solidarnego absolute total loss rzeczywista strata ca³kowita absorption of insurance absorpcja ubezpieczenia abuse of law nadu ycie prawa abusive clause

Bardziej szczegółowo

Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010.

Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010. Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Definicje 1 1.1 Użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

administracja robót publicznych public works administration administracja rządowa governmental administration;

administracja robót publicznych public works administration administracja rządowa governmental administration; abolicja podatkowa tax abolition abonament subscription; licence fee abonament roczny yearly subscription abonamentowa polisa ubezpieczeniowa floating cover abonent subscriber abritraż walutowy pośredni

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. I. WŁAŚCIWE WARUNKI Obecne oraz przyszłe stosunki handlowe pomiędzy Dostawcą a TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. (dalej jako TAKATA ) będą regulowane

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. ENGLISH VERSION FOLLOWS Załącznik nr 5 do P-193/PT/2009, obowiązuje od dnia 5 maja 2009 r. Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Obowiązuje od 05 maja

Bardziej szczegółowo

Dokumenty spedycyjne FIATA

Dokumenty spedycyjne FIATA Dokumenty spedycyjne FIATA 1 FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations), czyli Międzynarodowe Zrzeszenie Spedytorów, jest organizacją federacyjną zrzeszającą narodowe zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 1 Zakres Zastosowania 1. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów realizowane przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Kronospan Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Via Bedazzo, 19 48022 Lugo Ra Tel.: 0545 20611 Fax: 0545 30358 C.F. : 00571290378 P. IVA: 00571910397

Via Bedazzo, 19 48022 Lugo Ra Tel.: 0545 20611 Fax: 0545 30358 C.F. : 00571290378 P. IVA: 00571910397 Page 1 of 11 S.p.A. Via Bedazzo, 19 48022 Lugo Ra Tel.: 0545 20611 Fax: 0545 30358 C.F. : 00571290378 P. IVA: 00571910397 Title: References: Issued by: Diemme S.p.A. Conditions of sale ISC_100 FILTRATION

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAKUP TABORU INTERMODALNEGO DLA RAIL POLSKA SP. Z O.O.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAKUP TABORU INTERMODALNEGO DLA RAIL POLSKA SP. Z O.O. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP TABORU INTERMODALNEGO DLA RAIL POLSKA SP. Z O.O. PRZEZ Rail Polska Sp. z o.o. ul. Willowa 8-10 Lok

Bardziej szczegółowo

Karta Korporacyjna. Business TravelwInsurance

Karta Korporacyjna. Business TravelwInsurance Polish English Print Karta Korporacyjna American Express American CorporateExpress Card Ubezpieczenie podróży Business TravelwInsurance Section Sekcja 1. 1. Warunki Terms and ubezpieczenia conditions of

Bardziej szczegółowo

dr Adam Salomon Spedycja wykład 03 dla 5 sem. TiL (stacjonarne)

dr Adam Salomon Spedycja wykład 03 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) dr Adam Salomon Spedycja wykład 03 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. dr Adam

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce Fees and Charges Table Danske Bank A/S S.A. Branch in Poland

Tabela Opłat i Prowizji Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce Fees and Charges Table Danske Bank A/S S.A. Branch in Poland Załącznik 1 do Regulaminu Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Appendix 1 to the Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Entrepreneurs Tabela Opłat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS. I. General Provisions. I. Informacje ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS. I. General Provisions. I. Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS I. Informacje ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Targach obowiązują wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT

ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT Miejscowość /Place... Dnia/Date... Referencje Banku Handlowego w Warszawie S.A.( Bank ) / Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia prawne odpowiedzialności spedytora w przewozie morskim. Warszawa, dnia 22 listopada 2013 r. Piotr Nowosad

Wybrane zagadnienia prawne odpowiedzialności spedytora w przewozie morskim. Warszawa, dnia 22 listopada 2013 r. Piotr Nowosad Wybrane zagadnienia prawne odpowiedzialności spedytora w przewozie morskim Warszawa, dnia 22 listopada 2013 r. Piotr Nowosad Agenda 1. Źródła prawa morskiego 2. Odpowiedzialność Spedytora 3. Case Study

Bardziej szczegółowo

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE GLOBALNE ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ FIRMĘ DAYCO A. Parties, Items A. Strony, przedmioty zakupu 1. Parties: Dayco Products, LLC or any of its

Bardziej szczegółowo

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W CENTRUM KLIMA S.A. INFORMACJE OGÓLNE 1. Produkty w materiałach Centrum Klima SA oraz wszelkie szczegóły techniczne i zdjęcia mają charakter informacyjny i nie stanowią całości

Bardziej szczegółowo

Standardowe Warunki Zakupu Firmy Weyerhaeuser (Polska) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland)

Standardowe Warunki Zakupu Firmy Weyerhaeuser (Polska) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland) A. Controlling Documents, the Contract. These Standard Terms are incorporated and made part of the contract ( Contract ), which consists

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce. Fees and Charges Table Danske Bank A/S S.A. Branch in Poland

Tabela Opłat i Prowizji Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce. Fees and Charges Table Danske Bank A/S S.A. Branch in Poland Załącznik nr 1 do Regulaminu Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Appendix no. 1 to the Rules and Regulations for Opening and Maintaining Bank Accounts for Entrepreneurs Tabela

Bardziej szczegółowo

ReDI Fair By-laws (the By-laws ) REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. GENERAL PROVISIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ReDI Fair By-laws (the By-laws ) REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. GENERAL PROVISIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Targi ReDI zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu Targami odbywają się w Warszawie w dniach od 10 czerwca do 11 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo