to accept a bill - akceptować weksel to accept a delivery - przyjąć dostawę to accept conditions - akceptować warunki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "to accept a bill - akceptować weksel to accept a delivery - przyjąć dostawę to accept conditions - akceptować warunki"

Transkrypt

1 7 acceptance abuse - nadużycie abuse of law - nadużycie prawa A to accept - akceptować, przyjąć to accept a bid - akceptować ofertę a vista - a vista, za okazaniem to accept a bill - akceptować weksel a vista bill - weksel płatny za okazaniem to accept a cargo - przyjąć ładunek abandon - abandon to accept a delivery - przyjąć dostawę abandon merchandise - towar nieodebrany to accept a draft - przyjąć weksel to abandon - abandonować, odstąpić (od czegoś) to accept a price - akceptować cenę to abandon a claim - zrzec się roszczenia to accept an offer - przyjąć ofertę to abandon the ship - abandonować statek to accept an order - przyjąć zamówienie abandonee - abandonariusz to accept conditions - akceptować warunki abandoner - abandonujący to accept documents - przyjąć dokumenty to abandonment - abandon, opuszczenie, accept for collection - przyjąć do inkasa to porzucenie accept for discount - przyjąć do dyskonta to accept goods - przyjąć towar abandonment clause - klauzula abandonowa to abandonment of a ship - abandon statku accept goods for booking - przyjąć towar do bukowania abatement - bonifikata, rabat, ulga to accept on condition - przyjąć z zastrzeżeniem abatement clause - klauzula o rabacie abatement of a duty - obniżenie cła (indywidualne) to accept payment - przyjąć zapłatę abatement of a tariff - obniżenie cła (indywidualne) to accept security - przyjąć zabezpieczenie to abide - dotrzymać to accept unconditionally - przyjąć bezwarunkowo to abide by contract - dotrzymać umowy ability - zdolność to accept under guarantee - przyjąć pod ability to pay - zdolność płatnicza gwarancją aboard - na pokładzie/statku to accept without qualification - przyjąć bez above - ponad zastrzeżeń above deck - nad pokładem acceptable - dopuszczalny above value declaration - deklaracja powyżej acceptable quality - dopuszczalna jakość wartości acceptance - akcept, akceptacja, odbiór, abroad - za granicą przyjęcie abroad customer - odbiorca zagraniczny acceptance against documents - akcept w abroad recipient - odbiorca zagraniczny zamian za dokumenty abrogation - odwołanie, uchylenie, acceptance bank - bank akceptacyjny unieważnienie acceptance bill - weksel akceptowany abrogation clause - klauzula o rozwiązaniu acceptance book - księga akceptów umowy acceptance charge - prowizja akceptacyjna absence - brak acceptance clause - klauzula akceptacyjna absence of authority - brak pełnomocnictwa acceptance credit - kredyt akceptacyjny absence of cover - brak pokrycia acceptance day - data przyjęcia absolute - pełny (całkowity) acceptance encashment - inkaso akceptacyjne absolute endorsement - indos nieograniczony acceptance for honour - przyjęcie oprotestowanego weksla absolute net rate - stawka ubezpieczeniowa netto absolute total loss - strata całkowita rzeczywista acceptance inspection - kontrola odbiorcza

2 accommodation 8 acceptance letter of credit - akredytywa akceptacyjna accompanying document - dokument towa- accompanying - towarzyszący acceptance of a bid - akceptacja oferty rzyszący acceptance of a bill - przyjęcie weksla accomplishment - dopełnienie acceptance of a contract draft - akceptacja accomplishment of formalities - dopełnienie formalności projektu umowy acceptance of a draft - akceptacja weksla to accord - udzielać, uzgodniać acceptance of an offer - przyjęcie oferty to accord a loan - udzielić kredytu acceptance of cargo - odbiór ładunku to accord a power of attorney - udzielić pełnomocnictwa acceptance of cover - przyjęcie zabezpieczenia acceptance of customs declaration - przyjęcie zgłoszenia celnego according to - zgodnie z to accord a respite - udzielić prolongaty acceptance of entry - przyjęcie zgłoszenia celnego according to custom - zgodnie ze zwyczajem according to a contract - zgodnie z kontraktem acceptance of goods - odbiór/przyjęcie towaru according to instructions - zgodnie z instrukcjami acceptance of goods clause - klauzula odbioru i jakości towaru according to invoice - zgodnie z fakturą according to sample - zgodnie z próbką acceptance register - księga akceptów according to schedule - zgodnie z grafikiem acceptance sampling - kontrola wyrywkowa przy odbiorze nie ze zwyczajem portu according to the custom of the port - zgod- acceptance test - badanie towaru przy odbiorze according to the law - zgodnie z prawem acceptance with provision - akceptacja z zastrzeżeniem sprawozdanie account - konto, rachunek, rozliczenie, accepted - akceptowany account at the bank - rachunek bankowy accepted bill - weksel akceptowany account code - numer konta accepted cheque - czek akceptowany account for collection - rachunek do inkasa accessory - dodatkowy account in foreign currency - konto dewizowe accessory charges - opłaty dodatkowe account number - numer rachunku accessory contract - umowa dodatkowa account of average (m) - dyspasza accessory expenses - koszty dodatkowe account of charges - zestawienie kosztów accident - wypadek account of sales - zestawienie sprzedaży towarów zrealizowanych przez agenta accident of the sea - wypadek morski accommodation - pożyczka 2. grzecznościowy accountant - księgowy accounting - księgowanie, księgowość accredited - ogólnie przyjęty, uznany accommodation acceptance - akcept grzecznościowy 2. akredytowany accredited agent - agent upełnomocniony accommodation address - adres grzecznościowy/adres umowny accredited copy - kopia uwierzytelniona to acknowledge - potwierdzić accommodation berth - miejsce postoju statku w porcie manie pisma to acknowledge a letter - potwierdzić otrzy- accommodation bill - weksel grzecznościowy to acknowledge a receipt - potwierdzić odbiór/otrzymanie accommodation expense - koszt pobytu accommodation for cargo - ładownia to acknowledge an order - potwierdzić zamówienie accommodation plan - plan pomieszczeń Dr Lex - Słownik biznesmena

3 9 adjuster acknowledgement - oświadczenie, potwierdzenie additional - dodatkowy, nadliczbowy addition - dodatek acknowledgement of delivery - potwierdzenie additional amount - kwota dodatkowa odbioru dostawy additional charge - opłata dodatkowa acknowledgement of receipt - potwierdzenie odbioru additional commission - prowizja dodatkowa additional clause - klauzula dodatkowa act - akt (czynność) additional cost - koszt dodatkowy act in law - umowa additional credit - kredyt dodatkowy act of abandonment - akt abandonu, rewers additional damages - odszkodowanie dodatkowe abandonowy act of average - akt awarii additional delivery - dostawa dodatkowa act of buy - akt kupna additional duty - domiar celny act of God - siła wyższa additional freight - dopłata do frachtu, fracht act of protest - akt protestu dodatkowy act of sale - akt sprzedaży additional guarantee - gwarancja dodatkowa act of transfer - akt przelewu additional import - import dodatkowy action - powództwo additional insurance - ubezpieczenie dodatkowe action for annulment - powództwo o unieważnienie additional offer - oferta dodatkowa action for damages - powództwo o odszkodowanie additional payment - dopłata additional perils clause - klauzula dodatkowych niebezpieczeństw action for payment - powództwo o zapłatę action for performance of a contract - powództwo o wykonanie umowy additional premium - dodatkowa składka ubezpieczeniowa active - aktywny, czynny additional price - dopłata do ceny active balance - bilans dodatni additional security - zabezpieczenie dodatkowe active day - dzień roboczy active trade - eksport additional term - termin dodatkowy actual - bieżący, rzeczywisty actual damage - szkoda rzeczywista address - adres 2. adresowy actual net weight - waga rzeczywista netto address bureau - biuro adresowe actual price - cena bieżąca address commission - prowizja adresowa actual total loss - rzeczywista strata całkowita address for delivery - adres dla doręczeń ad speciem - od jednostki address for letters - adres korespondencyjny ad speciem duty - cło od jednostki miary, address for service - adres dla doręczeń cło specyficzne (od jednostki miary) address label - nalepka adresowa ad valorem - ad valorem, od wartości to address - adresować, domicylować ad valorem duty - cło od wartości addressed - adresowany ad valorem freight - fracht od wartości addressed bill - weksel domicylowany ad valorem rate - stawka wartościowa addressed cargo - ładunek adresowany ad valorem tariff - taryfa celna ad valorem adhesion - adhezja added - dodany adhesion clause - klauzula przystąpienia added value - wartość dodana to adjust - korygować, rozliczyć, uzgodnić addendum - dodatek (do tekstu) to adjust the general average (m) - dokonać addendum to a policy - dodatek do polisy dyspaszy, rozliczyć awarię wspólną ubezpieczeniowej adjuster (m) - dyspaszer

4 adjustment 10 adjustment - uregulowanie załatwienie advance freight - fracht opłacony z góry, 2. (m) dyspasza, rozliczenie awarii wspolnej przewoźne płatne z góry adjustment charge - koszt dyspaszy advance in prices - podwyżka cen adjustment factor - współczynnik korygujący advance money - zaliczka adjustment of average - dyspasza advance order - zamówienie wstępne adjustment of the policy - sprostowanie polisy ubezpieczeniowej to advance - wypłacać zaliczkę, płacić z góry advance payment - płatność z góry administration - administracja to advance an amount - wypłacić tytułem administration cost - koszt administracyjny zaliczki administration fee - opata manipulacyjna to advance on goods - pożyczyć pod zastaw administrative - administracyjny, wykonawczy to advance price - podwyższyć cenę towarów administrative decision - decyzja administracyjna advertisement agency - agencja reklamowa advertisement - reklama 2. reklamowy administrative document - dokument administracyjny advertising - reklama, reklamowanie advertisement agent - agent reklamowy administrative penalty - kara administracyjna advertising campaign - kampania reklamowa administrative procedure - postępowanie advertising cost - koszt reklamy administracyjne advertising mail - przesyłka reklamowa administrative proceeding - postępowanie advice - awizacja, awizo, awizowanie, zawiadomienie administracyjne, procedura administracyjna administrative regulation - przepis administracyjny advice acceptance - powiadomienie o przy- advice a letter of credit - awizacja akredytywy administrative responsibility - odpowiedzialność administracyjna advice in return - awizo zwrotne jęciu weksla Admiralty - Admiralicja (GB) advice note - nota awizacyjna Admiralty Court - sąd morski advice of acceptance - awizo o akceptacji, Admiralty jurisdiction - orzecznictwo/sądownictwo morskie advice of arrival - awizowanie przybycia statku awizo o przyjęciu weksla admiralty law - prawo morskie advice of assignment - zawiadomienie o cesji admiralty lien - prawo zastawu morskiego advice of authority to pay - awizo o zleceniu admissible - dopuszczalny zapłaty admissible load - obciążenie dopuszczalne advice of claim - awizo o roszczeniu admission - dopuszczenie advice of delivery - awizo dostawy Admission Temporaire Carnet (c) - karnet ATA advice of dispatch - awizo o wysyłce adoption - przyjęcie advice of draft - awizo o tracie adoption of a contract - przyjęcie kontraktu advice of execution - awizowanie wykonania adoption of order - przyjęcie zamówienia advice of exhaustion a letter of credit - awizo o wykorzystaniu akredytywy advance - podwyżka, pożyczka, zadatek, zaliczka advice of issuing a letter of credit - awizo o advance against documents - zaliczka pod wystawieniu akredytywy zabezpieczenie dokumentów advice of lading port exit - powiadomienie advance against shipping documents - zaliczka pod zastaw dokumentów towarowych advice of non-acceptance - awizo o odmowie o wyjściu statku z portu załadunku advance booking - bukowanie wstępne akceptu Dr Lex - Słownik biznesmena

5 11 agency advice of non-payment - awizo o odmowie to affreight - frachtować zapłaty affreighter - frachtujący advice of payment - awizo o płatności/wpłacie affreighter-by-booking note - bukujący advice of receipt - awizo o odbiorze affreightment - frachtowanie advice of shipment - awizo o załadunku, zawiadomienie o wysyłce affreightment term - termin frachtowania affreightment date - termin frachtowania advice of shipping port exit - powiadomienie o wyjściu statku z portu załadunku after arrival - po nadejściu after - po 2. dodatkowy, późniejszy advice of standby - awizowanie akredytywy zabezpieczającej after hatch (m) - luk rufowy after date - po dacie to advise - awizować (wysyłać awizo), notyfikować after sight - po okazaniu after hold (m) - ładownia rufowa to advise a bill - awizować weksel after way (m) - luk rufowy to advise a draft - awizować tratę after-payment - dopłata to advise a letter of credit - awizować akredytywę określonego czasu po okazaniu after-sight bill - weksel płatny po upływie to advise by letter - awizować listownie against - w zamian to advise of the dispatch - zawiadomić o wysyłce against all risks (u) - od wszelkiego ryzyka to advise receipt - potwierdzić odbiór against delivery - w zamian za wydanie advised - awizowany against documents - w zamian za dokumenty advised cheque - czek awizowany against payment - w zamian za zapłatę advised letter of credit - akredytywa awizowana against security - pod zabezpieczenie age - wiek advising - awizowanie age certificate - świadectwo wieku advising bank - bank awizujący/potwierdzający akredytywę age note - świadectwo wieku agency - agencja, przedstawicielstwo aerial - lotniczy agency agreement - umowa agencyjna aerial insurance - ubezpieczenie lotnicze agency broker - makler agencji okrętowej aerial navigation - żegluga powietrzna aerial traffic - transport lotniczy agency business - przedsiębiorstwo komisowe, transakcja komisowa aerodrome - lotnisko aerodrome of departure - lotnisko nadania agency charge - opłata agencyjna aerodrome of destination - lotnisko przeznaczenia agency clause - klauzula czarterowa określająca stronę wyznaczającą maklera klarującego affected - uszkodzony agency commission - prowizja agencyjna affected by water - uszkodzony przez wodę agency contract - umowa agencyjna affected by weather - uszkodzony przez agency office - agencja wpływy atmosferyczne agency on commission - przedstawicielstwo to affix - przymocować, przytwierdzić na warunkach prowizji 2. dodać agency on commission basis - przedstawicielstwo na warunkach prowizji to affix a seal - plombować, zakładać plomby celne agency on del credere basis - przedstawicielstwo na zasadzie del credere to affix one's signature to a document - podpisać się pod dokumentem agency service - służba agencyjna statków to affix the leads - plombować agency trade - handel komisowy

6 agent 12 agent - agent, pełnomocnik, przedstawiciel air damage - szkoda w transporcie lotniczym agent for exportation - agent eksportowy air delivery - dostawa drogą lotniczą agent for importation - agent importowy air forwarding - spedycja lotnicza agent for master - agent działający w imieniu kapitana air freight operations - transport lotniczy air freight - fracht lotniczy, ładunek lotniczy agent on behalf to the master - agent działający na rzecz kapitana air freight tariff - taryfa frachtowa lotnicza air-freight rate - lotnicza stawka frachtowa agent to owner - agent armatora air freights documents - dokumenty lotnicze agent to sign - agent podpisujący (zawierający air insurance - ubezpieczenie lotnicze umowę w imieniu zleceniodawcy) air journey - lot (przelot) agent's charges - prowizja agencyjna air lane - trasa lotu agent's commission - prowizja agenta air law - prawo lotnicze agent's contract - umowa agencyjna air liability - odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego agent's liability - odpowiedzialność agenta aggregate - całość 2. połączony, zagregowany air mail - poczta lotnicza air load - ładunek lotniczy aggregate amount - kwota łączna air operator - przedsiębiorstwo linii lotniczych aggregate rebate - rabat za wierność air parcel - przesyłka lotnicza agreed - uzgodniony air post - poczta lotnicza agreed freight rate - stawka frachtowa umowna air risk - ryzyko lotnicze agreed price - cena umowna air route - trasa lotu agreed weight - waga umowna air shipment - przesyłka lotnicza agreement - porozumienie, układ, umowa air station - dworzec lotniczy agreement clause - klauzula umowy air terminal - dworzec lotniczy agricultural - agrarny air traffic - transport lotniczy agricultural duty - cło agrarne air traffic clearance - zezwolenie na przelot air - lotniczy air transit - tranzyt lotniczy air agency - agencja lotnicza air transport - transport lotniczy air and rail - samolotem i koleją air transport damage - szkoda w transporcie lotniczym air arrival notice - awizacja nadejścia przesyłki lotniczej air transport document - dokument transportu lotniczego air broker - makler lotniczy air cargo - ładunek lotniczy air waybill - lotniczy list przewozowy air cargo agent - agent lotniczy aircraft - statek powietrzny air cargo carriage - transport lotniczy towarowy aircraft bill of lading - lotniczy list przewozowy air cargo expediter - spedytor ładunku lotniczego air cargo insurance - ubezpieczenia ładunków lotniczych aircraft departure - odlot aircraft clearance - odprawa celna samolotu air cargo rate - lotnicza stawka frachtowa aircraft insurance - ubezpieczenie samolotu air carriage - transport lotniczy aircraft manifest - lotniczy manifest ładunkowy air charter - czarter lotniczy air company - towarzystwo lotnicze airline - linia lotnicza air consignment note - lotniczy list przewozowy airline agent - agent linii lotniczej air container - kontener przeznaczony do airline company - towarzystwo lotnicze transportu lotniczego airline time-table - rozkład lotów Dr Lex - Słownik biznesmena

7 13 amount airport - lotnisko allowance of discount - potrącenie skonta airport of delivery - port lotniczy wyładunku allowance of weight - potrącenie tary airport of departure - port lotniczy odlotu allowed - dopuszczalny, dozwolony airport of destination - port lotniczy przeznaczenia allowed time - dopuszczalny termin allowed risk - dopuszczalne ryzyko airport of entry - port lotniczy celny all-round amount - ryczałt airport of lading - port lotniczy załadunku all-round price - cena globalna airport of origin - port lotniczy załadunku i all-up weight - ciężar całkowity odlotu along - wzdłuż airport tax - opłata lotniskowa along port wharf - wzdłuż nabrzeża portowego airway - trasa lotnicza 2. drogą powietrzną airworthiness - zdolność do lotu alongside - przy, przy burcie, wzdłuż airworthiness certificate - świadectwo zdolności do lotu alongside delivery - dostawa pod burtę alongside date - data gotowości airworthy - zdatny do lotu alongside free bill of lading - konosament all - wszystko na ładunek dostarczony do burty all and any risk - wszystkie rodzaje ryzyka i alongside quay - wzdłuż nabrzeża każde poszczególne alongside ship - wzdłuż burty statku all loss insurance - ubezpieczenie od wszelkiego rodzaju szkód alongside vessel - wzdłuż burty statku alongside steamer - wzdłuż burty statku all other perils - dodatkowe ryzyko morza alteration - zmiana all rights reserved - ochrona praw autorskich alteration of contract - zmiana umowy all risks - wszystkie rodzaje ryzyka alteration of prices - zmiana cen all-in cost - koszt całkowity alternative - alternatywny all-in insurance - ubezpieczenie łączne alternative duty - cło alternatywne all-in price - cena globalna alternative tariff - taryfa ceł alternatywnych all-in-rate - stawka globalna always - zawsze allocation - podział always afloat - zawsze płynący allocation of currency - przydział dewiz amend - zmiana allocation of quotas - podział kontyngentów amend a letter of credit - zmiana akredytywy to allow - bonifikować, potrącić, udzielić to allow a credit - udzielić kredytu amended - poprawiony to allow a discount - udzielić rabatu amended invoice - faktura poprawiona to allow a reduction - udzielić rabatu amendment - sprostowanie allowable - dopuszczalny, dozwolony amendment the customs declaration - sprostowanie zgłoszenia celnego allowable defect - wada dopuszczalna allowable load - ładunek dopuszczalny, obciążenie dopuszczalne zawierający klauzule uzupełniające amendment to a policy - załącznik do polisy allowance - odszkodowanie, potrącenie, amends - odszkodowanie rabat, ulga amends for a damage - odszkodowanie za allowance for a loss - bonifikata za stratę szkodę allowance for breakage - bonifikata za stłuczki amends for a loss - odszkodowanie za stratę allowance for damage - kompensata szkód amount - ilość, kwota, należność, pozycja, allowance for tare - tara tolerancyjna suma (kwota), zakres allowance of commission - potrącenie prowizji amount at risk - suma ubezpieczana

8 analysis 14 amount duty - cło kwotowe to annul - anulować, unieważnić amount insured - suma ubezpieczenia to annul a concession - anulować koncesję amount of a bill - suma wekslowa to annul a contract - unieważnić umowę amount of a bill of exchange - suma wekslowa to annul a decision - anulować decyzję amount of a cheque - kwota czekowa to annul a licence - anulować zezwolenie amount of a draft - wartość traty to annul a permit - anulować zezwolenie (cofnąć) amount of acceptance - kwota akceptu to annul an order - anulować zamówienie amount of an invoice - suma fakturowa annulment - anulowanie, unieważnienie amount of balance - saldo annulment of a contract - anulowanie umowy amount of claim - kwota roszczenia annulment of an order - unieważnienie zamówienia amount of compensation - suma odszkodowania answer - odpowiedź amount of costs - suma kosztów answer prepaid - odpowiedź opłacona amount of credit - kwota akredytywy to answer - honorować, odpowiadać, amount of customs duties - kwota należności pokryć celnych to answer a bill - wykupić weksel amount of damages - suma odszkodowania to answer an acceptance - wykupić akcept amount of indemnity - wysokość odszkodowania to answer to the description - odpowiadać to answer the sample - odpowiadać próbce amount of letter of credit - kwota akredytywy opisowi amount of loss - wartość szkody to antedate - antydatować amount of security - zakres gwarancji to antedate a contract - antydatować umowę analysis - analiza antedated - antydatowany analysis certificate - atest analizy, atest składu antedated cheque - czek antydatowany chemicznego antedated document - dokument antydatowany analysis note - świadectwo analizy anchor - kotwica to anticipate - oczekiwać, spodziewać się anchor crane - dźwig kotwiczny 2. wykonywać przed terminem anchor dues - kotwiczne, opłaty kotwiczne to anticipate the payment - płacić przed terminem anchor station - miejsce zakotwiczenia anchor toll - opłata kotwiczna anticipated - oczekiwany anchorage - kotwicowe, kotwiczne, anticipated freight - fracht spodziewany (jako przedmiot ubezpieczenia) opłata kotwiczna anticipated payment - płatność z góry anchoring - kotwiczenie anticipatory - przedterminowy anchoring berth - miejsce kotwiczne anticipatory letter of credit - akredytywa wyprzedzająca anchoring ground - miejsce zakotwiczenia annex - aneks anti-dumping - antydumping annex to a contract - aneks do umowy anti-dumping code - kodeks antydumpingowy to announce - dokonać zgłoszenia,ogłaszać, zawiadamiać anti-dumping procedure - procedura anty- anti-dumping duty - cło antydumpingowe annual - roczny dumpingowa annual account - sprawozdanie roczne anti-dumping proceedings - postępowanie annual charge - opłata roczna antydumpingowe annual premium - składka roczna anti-dumping tariff - cła antydumpingowe Dr Lex - Słownik biznesmena

9 15 arbitration apparel - osprzęt approximate - orientacyjny, przybliżony apparent - widoczny approximate arrival - przybliżona data przybycia apparent defect - wada widoczna appendix - aneks, dodatek approximate delivery note - przybliżona data appendix to charter (m) - dodatek to czarteru dostawy (dodatkowe postanowienia) approximate notice - awizo o przewidywanym terminie przybycia statku do portu za- appendix to contract - załącznik do kontraktu appendix to policy - polisa uzupełniająca ładowania application - zgłoszenie approximate notification - awizowanie prowizoryczne o gotowości statku do załadunku application for insurance - wniosek ubezpieczeniowy approximate price - cena orientacyjna application for opening a letter of credit - approximate quantity - ilość przybliżona wniosek o otwarcie akredytywy approximate time - czas orientacyjny application form - formularz wniosku approximate value - wartość przybliżona to appoint - wyznaczyć (na stanowisko) approximative - aproksymatywny to appoint a licence - udzielić licencji approximative date - nota aproksymatywna to appoint a proxy holder - ustanowić pełnomocnika arbitrage - arbitraż, transakcja arbitra- arbiter - arbiter to appoint an arbiter - wyznaczyć arbitra żowa (f) apportion - podzielenie arbitrage agreement - umowa arbitrażowa apportion of the general average - określenie arbitrage contract - umowa arbitrażowa udziałów poszczególnych uczestników awarii wspólnej arbitrage in bills - arbitraż wekslowy arbitrage of exchange - arbitraż walutowy to apportion - rozdzielać, wydzielać arbitrage operation (f) - transakcja arbitrażowa arbitrage transaction (f)- transakcja arbitrażowa to apportion the average - rozliczyć awarię appraisal - oszacowanie arbitral - arbitrażowy arbitral action - decyzja arbitrażowa appraisal of damage - oszacowanie szkody arbitral charge - opłata arbitrażowa appraisal of duty - wymiar cła arbitral decision - orzeczenie arbitrażowe to appraise - wymierzyć (oszacować) arbitrament - decyzja arbitrażowa, to appraise a duty - wymierzyć cło orzeczenie arbitra, postępowanie arbitrażowe, sądownictwo arbitrażowe to appraise the loss - oszacować stratę appraisement - oszacowanie arbitration - arbitraż appraisement entry - zgłoszenie towaru do arbitration agreement - umowa o arbitraż oclenia arbitration association - towarzystwo arbitrażowe appraisement of duty - wymiar cła appraisement value - wartość szacunkowa arbitration award - decyzja arbitrażowa appropriation - asygnowanie, przeznaczenie arbitration claim - powództwo arbitrażowe arbitration board - izba arbitrażowa/rozjemcza appropriation of goods - indywidualizacja arbitration clause - klauzula arbitrażowa towaru arbitration commission - komisja arbitrażowa approval - akceptacja, zatwierdzenie arbitration committee - komisja arbitrażowa approval clause - klauzula zatwierdzenia arbitration court - sąd arbitrażowy approved - potwierdzony, uznany arbitration decision - orzeczenie polubowne approved place (CCC) - miejsce uznane arbitration fee - opłata arbitrażowa

10 arbitrator 16 arbitration law - prawo arbitrażowe arrived - przybyły arbitration procedure - procedura arbitrażowa arrived safe - dostarczony bez uszkodzeń arbitration proceedings - postępowanie arbitrażowe article - artykuł, paragraf, punkt (paragraf) arrived ship - statek przybyły do portu arbitration rules - regulamin arbitrażowy article in a contract - artykuł w kontrakcie arbitration tribunal - sąd arbitrażowy article liable to duty - artykuł podlegający arbitrator - arbiter, sędzia polubowny ocleniu arbitrator's award - decyzja arbitra article of a contract - artykuł umowy area - obszar, rejon, strefa article of an act - artykuł ustawy area rate - taryfa strefowa article of exportation - artykuł eksportowy arranged - ustalony, uzgodniony article of importation - artykuł importowany arranged price - cena umowna as - jako arrears - dług, zaległość as... as - tak... jak arrears payment - płatność zaległa as a sample - jako próbka arrest - areszt, zatrzymanie as accustomed - zgodnie ze zwyczajem arrest of a ship - zatrzymanie statku as billed - według rachunku arrest of cargo - nałożenie aresztu na ładunek as contracted - zgodnie z umową to arrest - aresztować, nałożyć areszt, obłożyć aresztem, zatrzymać as fast as you can - możliwie najszybciej as early as possible - jak najwcześniej to arrest a ship - obłożyć statek aresztem as fast as the vessel can deliver - tak szybko to arrest goods - obłożyć towar aresztem jak statek może wydać ładunek arrested - aresztowany, zatrzymany as fast as the vessel can receive - tak szybko arrested cargo - ładunek obłożony aresztem jak statek może przyjmować ładunek arrival - nadejście, przybycie as instructed - zgodnie z instrukcjami arrival advice - zawiadomienie o przybyciu as invoiced - zgodnie z fakturą statku as ordered - zgodnie z zamówieniem arrival book - księga magazynowa przybycia as per account - według rachunku arrival contract - transakcja na przybycie as per account rendered - zgodnie z przedłożonym rachunkiem arrival date - data przybycia arrival day - dzień przybycia as per bill of lading - zgodnie z konosamentem arrival notice - awizacja nadejścia, awizo o as per catalogue - według katalogu przybyciu przesyłki as per charter-party - zgodnie z warunkami arrival notification - awizowanie przybycia czarteru przesyłki as per contract - zgodnie z umową arrival of goods - nadejście towaru as per instructions - zgodnie z instrukcjami arrival of specimen - nadejście próbek as per invoice - zgodnie z fakturą arrival of vessel - nadejście statku as per list - zgodnie z wykazem arrival sale - sprzedaż towarów w drodze as per sample - zgodnie z próbką arrival time - czas przybycia as soon as possible - jak najszybciej to arrive - nadejść, przybyć, przyjechać ascertainment - stwierdzenie, ustalenie to arrive at port - dopłynąć do portu ascertainment of damage - ustalenie szkody to arrive on time - przybyć o czasie ashore - na lądzie to arrive safe - przybyć bez uszkodzeń ashore goods - towar wyładowany ze statku to arrive safety into the port - przybyć szczęśliwie do portu asked price - cena asked - żądany żądana Dr Lex - Słownik biznesmena

11 17 authenticated assay - analiza, próba (metalu) at cost for affreighter - na koszt frachtującego assay sample - próbka do analizy at factory - loko fabryka assembly - składanie at merchant's risk - na ryzyko załadowcy assembly and disassembly - montaż i demontaż at one's own risk - na własną odpowiedzialność to assess - obłożyć, szacować, wymierzyć at railway station - loko stacja kolejowa to assess a damage - oszacować szkodę at sea - na morzu to assess a duty - wymierzyć cło at ship's rail - przy nadburciu assessment - oszacowanie, wymiar at ship's risk - na ryzyko statku assessment factors - elementy kalkulacyjne at sight - a vista, na żądanie assessment of duty - wymiar cła at the nearest safe port - w najbliższym bezpiecznym porcie assessment of the dutiable value - ustalenie wartości celnej at your earliest convenience - możliwie najwcześniej to assign - wyznaczyć (ustalić) at your risk - na wasze ryzyko to assign a date - wyznaczyć datę attached - załączony to assign a limit - wyznaczyć limit attached documents - dokumenty załączone to assign an expert - wyznaczyć eksperta attached sample - próbka załączona assignable - przenośny attest - atest assignable by endorsement - przenoszalny attestation - poświadczenie, świadectwo przez indos attestation clause - klauzula atestacyjna assignable cheque - czek przenoszalny attestation of a signature - legalizacja podpisu assignable document - dokument zbywalny attested - poświadczony assignable guarantee - gwarancja przenośna attested copy - odpis uwierzytelniony assignable letter of credit - akredytywa przenośna auction - aukcja, przetarg auction agent - agent licytacyjny assignee - beneficjent auction bill - katalog aukcyjny assigner - cedent auction broker - agent licytacyjny assignment - cesja, przelew auction contract - umowa aukcyjna assignment clause - klauzula o przelewie praw auction day - data aukcji assignment form - blankiet przelewowy auction dealer - aukcjonator assignment of a bill - odstąpienie weksla auction house - dom aukcyjny assignment of a policy - cesja polisy auction price - cena aukcyjna/licytacyjna assignment of patent - cesja patentu auction sale - aukcja, licytacja, sprzedaż aukcyjna assignor - cedent assorted - sortowany to auction - licytować assorted cargo - ładunek sortowany authentic - autentyczny, wiarygodny at - na authentic copy - odpis uwierzytelniony at a discount - ze skontem authentic document - dokument autentyczny at a fixed rate - według stałej stawki authentic signature - podpis autentyczny at and from clause - klauzula o rozpoczęciu authenticated - uwierzytelniony ubezpieczenia z chwilą przybycia do portu, authenticated copy - odpis uwierzytelniony z którego zaczyna się podróż authenticated documents - dokumenty poświadczone at buyer's risk - na ryzyko nabywcy at carrier's risk - na ryzyko przewoźnika authenticated duplicate - kopia uwierzytelniona at consignee's risk - na ryzyko odbiorcy

Incoterms strona 1

Incoterms strona 1 Incoterms 2010 www.strattek.pl strona 1 Wszystkie rodzaje transportu (w tym transport morski) Transport morski i śródlądowy (rzeczny) EXW FCA CPT CIP DAT DAP DDP FAS FOB CFR CIF Ex Works Free Carrier Carriage

Bardziej szczegółowo

AKREDYTYWA DOKUMENTOWA

AKREDYTYWA DOKUMENTOWA AKREDYTYWA DOKUMENTOWA Marta Bonder-Majewska Specjalista, MenedŜer Produktu Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao S.A. ElŜbieta Sajewicz Starszy Ekspert, Certified Documentary Credit Specialist

Bardziej szczegółowo

acceptance certificate świadectwo przyjęcia

acceptance certificate świadectwo przyjęcia A A roads autostrady i drogi główne abandoned baggage bagaż porzucony abandoned goods towary porzucone abandonment to State Treasury zrzeczenie się na rzecz Skarbu Państwa abnormal risk ryzyko nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Poznaj Nową Fakturę FedEx

Poznaj Nową Fakturę FedEx Poznaj Nową Fakturę FedEx Twoja firma Twoje zasady Nowa faktura FedEx to faktura, której układ możesz dostosować do potrzeb Twojej firmy. Ten krótki przewodnik pokaże Ci jak to zrobić. Chętnie odpowiemy

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków Redakcja naukowa Beata Stępień

Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków Redakcja naukowa Beata Stępień Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków Redakcja naukowa Beata Stępień We współczesnej gospodarce praktycznie każde przedsiębiorstwo ma pośrednie lub bezpośrednie powiązania międzynarodowe. Aby skutecznie

Bardziej szczegółowo

S³ownik. transportu i logistyki. angielsko-polski polsko-angielski. Wydawnictwo C.H. Beck. Roman Kozierkiewicz

S³ownik. transportu i logistyki. angielsko-polski polsko-angielski. Wydawnictwo C.H. Beck. Roman Kozierkiewicz S³ownik transportu i logistyki Roman Kozierkiewicz angielsko-polski polsko-angielski Wydawnictwo C.H. Beck S³ownik transportu i logistyki angielsko-polski polsko-angielski Dictionary of Transport and Logistics

Bardziej szczegółowo

Grupy formuł Incoterms

Grupy formuł Incoterms L. Wicki: Wykłady z logistyki transport, str. 147 Grupy formuł Incoterms INCOTERMS 2000 zawiera 13 formuł. Można je ująć w cztery grupy: Formuły z grupy E (1 formuła): Jest to umowa o udostępnienie towaru

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT

ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT Miejscowość /Place... Dnia/Date... Referencje Banku Handlowego w Warszawie S.A.( Bank ) / Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

adhezja (p) adhesion, contract of adhesion administracja administration, management

adhezja (p) adhesion, contract of adhesion administracja administration, management 7 administracyjny A a vista (f) a vista, at sight, on presentation, upon presentation akredytywa a vista sight dokumenty płatne a vista payment of a vista documents gwarancja zapłaty za dokumenty płatne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Gwarancje bankowe. Określenie formy rozliczenia

Gwarancje bankowe. Określenie formy rozliczenia Gwarancje bankowe Określenie formy rozliczenia Gwarancje bankowe 2 Gwarancja bankowa a akredytywa Gwarancje bankowe i akredytywy służą zabezpieczeniu wierzytelności (mogą być zaliczone do tzw. zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZANIE RYZYK W HANDLU ZAGRANICZNYM. 1. Zakres przedmiotowy ubezpieczeń w handlu zagranicznym.

UBEZPIECZANIE RYZYK W HANDLU ZAGRANICZNYM. 1. Zakres przedmiotowy ubezpieczeń w handlu zagranicznym. Romuald Holly UBEZPIECZANIE RYZYK W HANDLU ZAGRANICZNYM 1. Zakres przedmiotowy ubezpieczeń w handlu zagranicznym. - Ryzyka w handlu zagranicznym jako ryzyka związane z transportem towarów: ryzyka i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dr Tadeusz T. Kaczmarek WZORY DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W TRANSAKCJACH HANDLU ZAGRANICZNEGO

Dr Tadeusz T. Kaczmarek WZORY DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W TRANSAKCJACH HANDLU ZAGRANICZNEGO Dr Tadeusz T. Kaczmarek WZORY DOKUMENTÓW STOSOWANYCH W TRANSAKCJACH HANDLU ZAGRANICZNEGO Gdańsk 2000 1 Spis treści Wprowadzenie...5 Część I - Korespondencja handlowa 1. Zapytanie ofertowe...9 2. Oferta

Bardziej szczegółowo

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera Spis treści Wstęp...11 Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera...13 1. Wprowadzenie...13 2. Źródła ryzyka w transakcjach eksportowych...16 3. Rodzaje ryzyka krajowego eksportera...16 3.1. Ryzyko związane

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia ogólne papierów wartościowych 1. Uwagi wprowadzające 2. Funkcje papierów wartościowych

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia ogólne papierów wartościowych 1. Uwagi wprowadzające 2. Funkcje papierów wartościowych Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Zagadnienia ogólne papierów wartościowych... 1 1. Uwagi wprowadzające... 4 2. Funkcje papierów wartościowych... 6 I. Uwagi ogólne... 6 II. Funkcje ogólne...

Bardziej szczegółowo

INCOTERMS 2010 MATERIAŁ INFORMACYJNY

INCOTERMS 2010 MATERIAŁ INFORMACYJNY INCOTERMS 2010 MATERIAŁ INFORMACYJNY OFICJALNE REGUŁY MIĘDZYNARODOWEJ IZBY HANDLOWEJ DO INTERPRETACJI TERMINÓW HANDLOWYCH Źródło: http://www.ic-szczecin.pl/www/images/foty/incoterms%202010.doc IZBA CELNA

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość bez granic oferta dla firm prowadzących eksport

Przedsiębiorczość bez granic oferta dla firm prowadzących eksport Przedsiębiorczość bez granic oferta dla firm prowadzących eksport Przelewy SEPA Przelewy SEPA umożliwiają szybkie rozliczenie się z kontrahentami z terenu Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH W C.HARTWIG GDYNIA S.A.

REGULAMIN REALIZACJI ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH W C.HARTWIG GDYNIA S.A. ważny od 01.03.2006 r. www.chg.pl SPIS TREŚCI 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE... 3 1.1. Definicja Zlecenia Spedycyjnego... 3 1.2. Wykonanie zlecenia spedycyjnego... 3 2. ZLECENIE SPEDYCYJNE... 3 2.1 Warunki przyjęcia

Bardziej szczegółowo

AS: Akredytywa. W obrocie stosowanych jest wiele rodzajów akredytyw, ale wspólny mechanizm ich działania można opisać następująco:

AS: Akredytywa. W obrocie stosowanych jest wiele rodzajów akredytyw, ale wspólny mechanizm ich działania można opisać następująco: Akredytywa to forma rozliczeń krajowych i zagranicznych za pośrednictwem banku stosowana jako instrument zabezpieczający interesy stron kontraktu. Dokument określający warunki tych rozliczeń, zwany jest

Bardziej szczegółowo

Gwarancja ubezpieczeniowa to forma usługi finansowej, którą oferują firmy ubezpieczeniowe swoim klientom.

Gwarancja ubezpieczeniowa to forma usługi finansowej, którą oferują firmy ubezpieczeniowe swoim klientom. Gwarancja ubezpieczeniowa to forma usługi finansowej, którą oferują firmy ubezpieczeniowe swoim klientom. Przypomnijmy. Gwarancje ubezpieczeniowe są produktem finansowym, którym posługują się firmy ubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie Cele szkolenia Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words:

Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Strona 1 z 6 WNIOSEK O OTWARCIE NIEODWOŁALNEJ AKREDYTYWY DOKUMENTOWEJ * APPLICATION FOR AN IRREVOCABLE DOCUMENTARY LETTER OF CREDIT * Bank awizujący / Advising Bank Załącznik nr 4 do Regulaminu Udzielania

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia gwarancyjne transakcji handlowych w obrocie międzynarodowym (akredytywy standby, gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, poręczenia)

Zabezpieczenia gwarancyjne transakcji handlowych w obrocie międzynarodowym (akredytywy standby, gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, poręczenia) Zabezpieczenia gwarancyjne transakcji handlowych w obrocie międzynarodowym (akredytywy standby, gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, poręczenia) Miejsce: Warszawa Termin: 20-21.06.2016, poniedziałek (10.00-16.00)

Bardziej szczegółowo

A roads autostrady i drogi główne A share akcja niedająca prawa głosu A1 ship statek pierwszej klasy według rejestru

A roads autostrady i drogi główne A share akcja niedająca prawa głosu A1 ship statek pierwszej klasy według rejestru A A roads autostrady i drogi główne A share akcja niedająca prawa głosu A1 ship statek pierwszej klasy według rejestru Lloyds a abandon a claim odstępować od roszczenia; zrzekać się roszczenia abandon

Bardziej szczegółowo

Add Shipping Instructions służy do składania instrukcji konosamentowych.

Add Shipping Instructions służy do składania instrukcji konosamentowych. Szanowny Kliencie, Poniżej przedstawiamy instrukcję, która pozwoli na sprawne posługiwanie się modułem do składania instrukcji konosamentowych strony: www.seagoline.com. Proszę pamiętać, by na stronie

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski jako aktywny uczestnik procesu rozliczania i zabezpieczania transakcji eksportowych

PKO Bank Polski jako aktywny uczestnik procesu rozliczania i zabezpieczania transakcji eksportowych PKO Bank Polski jako aktywny uczestnik procesu rozliczania i zabezpieczania transakcji eksportowych Departament Produktów Finansowania Handlu Wrocław, 16.05.2012 Formy rozliczeń i zabezpieczeń transakcji

Bardziej szczegółowo

Etapy eksploatacji. Załadunek Podróż morska Wyładunek

Etapy eksploatacji. Załadunek Podróż morska Wyładunek Etapy eksploatacji Załadunek Podróż morska Wyładunek Usługodawcy Agent morski Makler morski Pilot Sztauer Dostawca Ekspert morski Agent morski Agent generalny Podagent lub agent zwyczajny Agent nadzorujący

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE Dokumenty stosowane w obrocie handlowym z zagranicą Rodzaje dokumentów handlowych Faktury handlowe Dokumenty składowe Dokumenty przewozowe Dokumenty w transporcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Celem publikacji jest prześledzenie faz postępowania takie firmy od momentu umieszczenia w rejestrze.

Celem publikacji jest prześledzenie faz postępowania takie firmy od momentu umieszczenia w rejestrze. Eksportowa działalność małych i średnich przedsiębiorstw. Od przygotowania do realizacji transakcji eksportowej. Klemens Paweł Białecki, Tadeusz Teofil Kaczmarek Celem publikacji jest prześledzenie faz

Bardziej szczegółowo

IMO. Międzynarodowa Organizacja Morska International Maritime Organization IMO

IMO. Międzynarodowa Organizacja Morska International Maritime Organization IMO Konwencja FAL IMO Międzynarodowa Organizacja Morska International Maritime Organization IMO Struktura Organizacyjna IMO Zgromadzenie Ogólne Rada Komitet Ochrony Środowiska Morskiego Komitet Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Obowiązuje od 9 czerwca 2014r. BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. Rachunek bankowy Otwarcie rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

Transport w handlu zagranicznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2015/2016

Transport w handlu zagranicznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2015/2016 Transport w handlu zagranicznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2015/2016 1 Plan: 1. Gestia transportowa 2. Formuły dostawy Incoterms 2010 3. Ubezpieczenia transportu międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r

UMOWA. Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r CŁO - TŁUMACZENIA SPEDYCJA UMOWA Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r Agencją Celną Ekspert Andrzej Szczęśniak, Robert Góźdź, ul. Pana Tadeusza 8/76, 20-609 Lublin reprezentowaną przy podpisywaniu

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 02. dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni

Ekonomika Transportu Morskiego wykład 02. dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Ekonomika Transportu Morskiego wykład 02. dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni 2 Wykład 2 ETM: tematyka 1. Podstawowe dokumenty w TM (kwity sternika,

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie Terminy szkolenia 19-21 październik 2016r., Wrocław - IBIS STYLES*** 16-18 listopad 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota

Bardziej szczegółowo

Transport Morski. Likwidacja Szkód i Dochodzenie Roszczeń. Konosament, Inne Morskie Dokumenty Przewozowe.

Transport Morski. Likwidacja Szkód i Dochodzenie Roszczeń. Konosament, Inne Morskie Dokumenty Przewozowe. Transport Morski. Likwidacja Szkód i Dochodzenie Roszczeń. Konosament, Inne Morskie Dokumenty Przewozowe. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/10/06/8675/20274 Cena netto 1 590,00 zł Cena brutto 1 955,70

Bardziej szczegółowo

Dokumenty w transporcie

Dokumenty w transporcie Dokumenty w transporcie zagranicznym i krajowym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 Listy przewozowe Istota: Listem przewozowym jest dokument określający warunki umowy

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów. Część pierwsza Prawo

Wykaz skrótów. Część pierwsza Prawo Wykaz skrótów Część pierwsza Prawo Rozdział I. Umowa przewozu a umowa spedycji 1. Uwagi wstępne 2. Przewóz, spedycja, logistyka 3. Umowa przewozu 4. Umowa spedycji 5. Podsumowanie Rozdział II. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty trade finance

Wybrane aspekty trade finance Wybrane aspekty trade finance Kalisz, 24.02.2015 Miasto, data prezentacji Transakcje finansowania handlu: 1) Akredytywa dokumentowa Akredytywa dokumentowa to produkt, którego przeznaczeniem jest rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie 0-procentowej stawki podatku dla usług spedycji

Zastosowanie 0-procentowej stawki podatku dla usług spedycji Zastosowanie 0-procentowej stawki podatku dla usług spedycji Pismo z dnia 21 października 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPP2/443-752/10/AK Zastosowanie 0% stawki podatku dla usług spedycji wykonywanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU OPERACYJNEGO NAVIS UPROSZCZONA PROCEDURA CELNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU OPERACYJNEGO NAVIS UPROSZCZONA PROCEDURA CELNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU OPERACYJNEGO NAVIS UPROSZCZONA PROCEDURA CELNA Instrukcje obsługi systemu operacyjnego NAVIS Spis treści 1 Logowanie do systemu... 2 2 Lista kontenerów i ładunków Units... 3

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług. Obsługa Przesyłek Towarowych. Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków

Cennik Usług. Obsługa Przesyłek Towarowych. Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków Strona: 1 Stron: 10 Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków Strona: 2 Stron: 10 Przesyłki zagraniczne. I. IMPORT: 1.1 Opłata Terminalowa - Przyjęcie przesyłki do magazynu, sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Spedycja Portowo-Morska wykład 03ns (Organizacja procesów logistyczno-spedycyjnych i wybrana dokumentacja logistyczno-spedycyjna)

Logistyka i Spedycja Portowo-Morska wykład 03ns (Organizacja procesów logistyczno-spedycyjnych i wybrana dokumentacja logistyczno-spedycyjna) Logistyka i Spedycja Portowo-Morska wykład 03ns (Organizacja procesów logistyczno-spedycyjnych i wybrana dokumentacja logistyczno-spedycyjna) dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny

Bardziej szczegółowo

Czeki i weksle. Maria Chołuj

Czeki i weksle. Maria Chołuj Czeki i weksle Maria Chołuj 1 Czeki Czek pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty, wydane bankowi przez posiadacza rachunku bankowego. Podstawą prawną funkcjonowania czeków w Polsce jest

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA wykład 02 dla 4 roku TiL niestacjonarne

SPEDYCJA wykład 02 dla 4 roku TiL niestacjonarne wykład 02 dla 4 roku TiL niestacjonarne dr Adam Salomon Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. dr Adam Salomon,

Bardziej szczegółowo

Akredytywa eksportowa. Treść akredytywy i dokumenty handlowe

Akredytywa eksportowa. Treść akredytywy i dokumenty handlowe Akredytywa eksportowa Treść akredytywy i dokumenty handlowe Akredytywa Title of the presentation eksportowa Date przykład # 2 Przykład akredytywy eksportowej Treść akredytywy (komunikat MT 700) List przewodni

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania z dokumentami CVEDP w aplikacji TRACES dotyczącymi przesyłek w procedurze przeładunku

Zasady postępowania z dokumentami CVEDP w aplikacji TRACES dotyczącymi przesyłek w procedurze przeładunku Zasady postępowania z dokumentami CVEDP w aplikacji TRACES dotyczącymi przesyłek w procedurze przeładunku lek. wet. Kamila Kozub Biuro ds. Granic GIW 10-11.10.2013 r. Przeładunek w TRACES Przedstawione

Bardziej szczegółowo

Przesyłki międzynarodowe instrukcja wypełniania eksportowej faktury handlowej

Przesyłki międzynarodowe instrukcja wypełniania eksportowej faktury handlowej Przesyłki międzynarodowe instrukcja wypełniania eksportowej faktury handlowej Nasza specjalistyczna wiedza w zakresie odpraw celnych, w połączeniu z logistyką UPS, pomoże naszym klientom opanować tajniki

Bardziej szczegółowo

dr Adam Salomon Spedycja wykład 07 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne weekendowe)

dr Adam Salomon Spedycja wykład 07 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne weekendowe) dr Adam Salomon Spedycja wykład 07 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne weekendowe) Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia

Bardziej szczegółowo

GWARANCJI BANKOWYCH AKREDYTYW

GWARANCJI BANKOWYCH AKREDYTYW UDZIELANIE I POTWIERDZANIE GWARANCJI BANKOWYCH OTWIERANIE I POTWIERDZANIE AKREDYTYW UDZIELANIE I POTWIERDZANIE GWARANCJI BANKOWYCH Art. 80 pr. bank. Banki mogą na zlecenie udzielać i potwierdzać gwarancje

Bardziej szczegółowo

Warunki dostawy Incoterms. Rodzaje incoterms. Grupa E. Grupa F. EXW Ex Works ( od zakładu )

Warunki dostawy Incoterms. Rodzaje incoterms. Grupa E. Grupa F. EXW Ex Works ( od zakładu ) Object 1 Warunki dostawy Incoterms Warunki dostawy określają reguły dostawy towaru od sprzedawcy do odbiorcy w przypadku handlu międzynarodowego. Powszechnie wykorzystywanym standardem są w tym przypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Korzyści:

Instrukcja obsługi. Korzyści: Nadanie online Zarządzanie przesyłkami Innowacyjne rozwiązania DHL Emailship Instrukcja obsługi DHL EMAILSHIP SZYBKO I ŁATWO DHL emailship jest prostym i łatwym w obsłudze narzędziem elektronicznym służącym

Bardziej szczegółowo

dr Adam Salomon Spedycja wykład 03 dla 5 sem. TiL (stacjonarne)

dr Adam Salomon Spedycja wykład 03 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) dr Adam Salomon Spedycja wykład 03 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. dr Adam

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne

SPEDYCJA ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne dr Adam Salomon Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. 2 program

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

Akta Kraju. FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii)

Akta Kraju. FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii) Akta Kraju FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii) Spis treści Przegląd procedur celnych Rygory celne Lista kodów procedur celnych Lista portów wejściowych i kodów Opis wzorów dokumentów Odwołania

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words:

Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Strona 1 z 7 WNIOSEK O OTWARCIE NIEODWOŁALNEJ AKREDYTYWY DOKUMENTOWEJ * APPLICATION FOR AN IRREVOCABLE DOCUMENTARY LETTER OF CREDIT * Bank awizujący / Advising Bank Załącznik nr 3 do Regulaminu Udzielania

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług. Obsługa Przesyłek Towarowych. Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków

Cennik Usług. Obsługa Przesyłek Towarowych. Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków Strona: 1 Stron: 9 Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Jarosław Rogowski Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Wiesław Mardosz Data: 01.06.2013

Bardziej szczegółowo

W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A./WITH BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. w banku /with bank

W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A./WITH BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. w banku /with bank Strona 1 z 4 Załącznik nr 2 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ / OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / 1 (Wniosek składany jest

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorcy instrumenty finansowe (zabezpieczenie transakcji handlu zagranicznego) Olsztyn, 12 czerwca 2015 r.

Wsparcie przedsiębiorcy instrumenty finansowe (zabezpieczenie transakcji handlu zagranicznego) Olsztyn, 12 czerwca 2015 r. Wsparcie przedsiębiorcy instrumenty finansowe (zabezpieczenie transakcji handlu zagranicznego) Olsztyn, 12 czerwca 2015 r. Ryzyko transakcji w handlu zagranicznym EKSPORTER Kontrakt na dostawę towarów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Przewóz towarów w transporcie kolejowym

Przewóz towarów w transporcie kolejowym Decyzje dotyczące przewozu towarów w handlu zagranicznym obejmują następujące zagadnienia: - wybór drogi przewozu (morska, lądowa lub powietrzna), - wybór gałęzi transportu (np. transport morski, kolejowy),

Bardziej szczegółowo

cased - opakowany w skrzynie case-in-need - adres w potrzebie case-lot weight - waga jednostkowa cash - gotówka 2.

cased - opakowany w skrzynie case-in-need - adres w potrzebie case-lot weight - waga jednostkowa cash - gotówka 2. carry 30 carrier nominated by the buyer - przewoźnik wyznaczony przez kupującego to case goods - pakować towar w skrzynie to case - pakować w skrzynie ccarrier's business - przedsiębiorstwo transportowe

Bardziej szczegółowo

Incoterms 2010 i Konwencja CMR, Prawo Przewozowe

Incoterms 2010 i Konwencja CMR, Prawo Przewozowe Firma szkoleniowa 2015 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Incoterms 2010 i Konwencja CMR, Prawo Przewozowe 14-15 kwietnia 2016 r.,warszawa Centrum Eksperci: Jarosław Hermanowski

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

INCOTERMS 2010. Reguły MIH do stosowania w krajowych i międzynarodowych warunkach handlowych

INCOTERMS 2010. Reguły MIH do stosowania w krajowych i międzynarodowych warunkach handlowych INCOTERMS 2010 Reguły MIH do stosowania w krajowych i międzynarodowych warunkach handlowych Międzynarodowa Izba Handlowa (ang. International Chamber of Commerce ICC) Organizacja międzynarodowa założona

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa Cele szkolenia Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji tak, by zminimalizować

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowo - Wdrożeniowe Likaon Sp. z o.o. ul. Solec 81B/A51 00-382 Warszawa

Biuro Projektowo - Wdrożeniowe Likaon Sp. z o.o. ul. Solec 81B/A51 00-382 Warszawa IMPORT Z KRAJÓW AZJI Zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę importu z krajów Azji (Chin, Tajwanu, Korei Południowej). Oferujemy dwa modele współpracy: IMPORT POD DRZWI Sprowadzamy na zamówienie

Bardziej szczegółowo

INCOTERMS najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych

INCOTERMS najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych 26 września 2016r., Warszawa Centrum Konferencyjne BusinessRoom INCOTERMS 2010 Aktualne informacje o najnowszej wersji Incoterms 2010 oraz zmiany w stosunku do Incoterms 2000 Zasady prawidłowego i bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

FORMY REALIZACJI PŁATNOŚCI W HANDLU ZAGRANICZNYM.

FORMY REALIZACJI PŁATNOŚCI W HANDLU ZAGRANICZNYM. FORMY REALIZACJI PŁATNOŚCI W HANDLU ZAGRANICZNYM. W praktyce handlu zagranicznego istnieje duża różnorodność w kształtowaniu formy wzajemnych rozliczeń. Wynika ona z gry interesów pomiędzy partnerami umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie:

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Incoterms 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych

Bardziej szczegółowo

Japonia. Spis treści

Japonia. Spis treści Akta Kraju Japonia Spis treści Przegląd procedur celnych Rygory celne Lista kodów procedur celnych Lista portów wejściowych i kodów Opis wzorów dokumentów Odwołania Przegląd procedur celnych Produkty importowane

Bardziej szczegółowo

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE Kontrakt w handlu zagranicznym Kontrakt definicja Kontrakt (umowa) zgodne oświadczenie woli dwu lub więcej stron. Jego treścią są wzajemnie sformułowane

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

abbreviated tax return skrócona deklaracja opodatkowania

abbreviated tax return skrócona deklaracja opodatkowania A abandonment costs koszty likwidacji (np. firmy) abandonment to State Treasury zrzeczenie na rzecz Skarbu Państwa abate a tax obniżyć podatek abatement obniżka podatku abbreviated form forma skrócona

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni 2.2.1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA DOSTAWY NR 273 /.

Wzór UMOWA DOSTAWY NR 273 /. Załącznik nr 7 Oznaczenie postępowania: 2710/114/2014 Wzór UMOWA DOSTAWY NR 273 /. zawarta w dniu.2014 roku pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Ośrodkiem Transportu

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/I WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Odbiorcą, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług. Obsługa Przesyłek Towarowych. Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków

Cennik Usług. Obsługa Przesyłek Towarowych. Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków Strona: 1 Stron: 8 Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków Strona: 2 Stron: 8 Przesyłki zagraniczne. I. IMPORT: Podstawą naliczania opłat manipulacyjnych jest waga deklarowana przez

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa zakup 99 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz 481 sztuk zestawów zawierających certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2... Strona 1 UMOWA HANDLOWA Zawarta dnia 17.01.2011 w Warszawie, pomiędzy Piotrem Bukowskim 1 prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem 390330 w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

dr Adam Salomon Spedycja wykład 02 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne)

dr Adam Salomon Spedycja wykład 02 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne) dr Adam Salomon Spedycja wykład 02 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne) Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. dr Adam

Bardziej szczegółowo

accepted value wartoœæ przyjêta do ubezpieczenia

accepted value wartoœæ przyjêta do ubezpieczenia A absolute suretyship agreement umowa porêczenia solidarnego absolute total loss rzeczywista strata ca³kowita absorption of insurance absorpcja ubezpieczenia abuse of law nadu ycie prawa abusive clause

Bardziej szczegółowo

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE Kontrakt w handlu zagranicznym budowa i realizacja Kontrakt definicja Kontrakt (umowa) zgodne oświadczenie woli dwu lub więcej stron. Jego treścią są wzajemnie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TAX GUIDE SŁOWENIA KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.

TAX GUIDE SŁOWENIA KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. TAX GUIDE SŁOWENIA KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. WARSZAWA Marzec 2012 KDPW S.A. dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w niniejszym Tax Guide były wiarygodne i rzetelnie przedstawione.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne Załacznik do Uchwały 80/2014 Zarządu Banku z dnia 17.11.2014 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA Podstawowa Minimalna Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Część I angielsko-polska. Part I English-Polish

Część I angielsko-polska. Part I English-Polish Część I angielsko-polska Part I English-Polish A abandonment costs koszty likwidacji (np. firmy) abandonment to State Treasury zrzeczenie na rzecz Skarbu Państwa abate a tax obniżyć podatek abatement

Bardziej szczegółowo