OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PUNKTACJA ECTS PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCI BROKER INFORMACJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PUNKTACJA ECTS PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCI BROKER INFORMACJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE"

Transkrypt

1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PUNKTACJA ECTS PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCI BROKER INFORMACJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rekrutacja 2014/2015 i następne Zebrał i do druku prz yg otow ał TOMASZ RATAJCZAK

2 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr T E O R I A I N F O R M A C JJ I Kod przedmiotu: 08.9-WH-BP-JWI Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalizacji Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ Prowadząc y: dr Adrianna Woźniak zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Ćwic zenia 30 2 II zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne 2 Ćwic zenia 18 - II zaliczenie z oceną CEL PRZEDMIOTU: Rozumienie istoty i znaczenia informacji, znajomość metod i narzędzi pozyskiwania informacji oraz umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji, a także gromadzenia, analizowania i interpretowania informacji. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Pojęcie informacji. Przykładowe sposoby definiowania informacji. Własności informacji. Wartość informacji. Informacja jako towar. Informacja jako kapitał. Cechy użytecznej informacji. Rola informacji w podejmowaniu decyzji. Kształtowanie społeczeństwa informacyjnego. Rola i znaczenie Internetu w społeczeństwie informacyjnym. Metody pozyskiwania informacji. Procesy informacyjne. METODY KSZTAŁCENIA: Wykład informacyjny i konwersatoryjny, praca z tekstem źródłowym. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia Metody zajęć dla przedmiotu weryfikacji student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu teorii informacji w syste- mie nauk i jej relacji do innych dyscyplin wiedzy student zna podstawową terminologię z aktywność na zaję-

3 zakresu teorii informacji student ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą metodologię teorii informacji student ma świadomość związków teorii informacji z dyscyplinami naukowymi ją wspomagającymi (takimi jak matematyka dyskretna, neurologia, psychologia, antropologia, filozofia i in.) niezbędnymi do poszerzania wiedzy student rozumie różnice konwencjonalne i merytoryczne pomiędzy różnymi źródłami informacji student potrafi przygotować wypowiedź ustną w języku polskim na temat wybranego problemu z zakresu teorii informacji i zaprezentować ją na forum publicznym student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy w zakresie nauk o informacji i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju student jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów ciach aktywność na zajęicach przedstawienie wypowiedzi ustnej na wybrany temat przedstawienie wypowiedzi ustnej na wybrany temat przedstawienie wypowiedzi ustnej na wybrany temat WARUNKI ZALICZENIA: Obecność i aktywny udział w zajęciach, przedstawienie wypowiedzi ustnej na wybrany temat OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w ch 1,2 5 Udział w konsultacjach 0,2 15 Przygotowanie do ćwiczeń 0,6 50 Razem 2 studia niestacjonarne 18 Udział w ch 0,72 17 Udział w konsultacjach 0,68 15 Przygotowanie do ćwiczeń 0,6 50 Razem 2 LITERATURA PODSTAWOWA: Kurek-Kokocińska S., Informacja zagadnienia teoretyczne i uwarunkowania prawne działalności informacyjnej, Łódź Stefanowicz B., Informacja, Warszawa 2010.

4 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: M. Heller, Początek jest wszędzie, Warszawa Mózg i jego umysły, Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu 2/2005, red. W. Dziarnowska, A. Klawiter, Poznań Ch. Baylon, X. Mignot, Komunikacja, przeł. M. Sowa, Kraków Formy aktywności umysłu. Ujęcia kognitywistyczne. Ewolucja i złożone struktury poznawcze, t. 2, red. A. Klawiter, Warszawa Formy aktywności umysłu. Ujęcia kognitywistyczne. Emocje, percepcja, świadomość, t. 1, red. A. Klawiter, Warszawa P. Jaśkowski, Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł, Warszawa G. Marcus, Prowizorka w mózgu. O niedoskonałościach ludzkiego umysłu, przeł. A. Nowak, Sopot R. G. A. Dolby, Niepewność wiedzy. Obraz nauki w końcu XX wieku, przeł. J. Spólny, Warszawa S. Kripke, Nazywanie a konieczność, przeł. B. Chwedończuk, Warszawa Ph. Ball, Masa krytyczna. Jak jedno z drugiego wynika, przeł. W. Turopolski, Kraków J. Szwabe, Odbiór komunikatu jako zadanie poznawcze. Ujęcie pragmatyczno-kognitywne, Poznań UWAGA: zakres przedmiotowego materiału obowiązuje na ie z kognitywnego przetwarzania informacji PROGRAM OPRACOWAŁ(-A): dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ

5 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr F I L O Z O F I A U M Y S Ł U Kod przedmiotu: 08.1-WH-BP-TEI Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalizacji Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr Adrianna Woźniak Prowadząc y: dr Adrianna Woźniak zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Ćwic zenia 30 2 II zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne 2 Ćwic zenia 18 - II zaliczenie z oceną CEL PRZEDMIOTU: Nabycie wiedzy w zakresie filozofii umysłu; umiejętność zastosowania tej wiedzy przy wyjaśnianiu przejawów ludzkiej działalności. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Zakres tematyczny tego przedmiotu będzie skupiał się na pojęciach: qualia, intencjonalność i reprezentacja tj. na kwestiach fundamentalnych i wspólnych dla badań filozofii oraz nauk kognitywnych dotyczących świadomości (i samoświadomości) systemów naturalnych (ludzi, zwierząt) i sztucznych (robotów); eksperyment Chinskiego Pokoju (John Searle); Theoria Umysłu i autyzm; pojęcie intencjonalności a etologia ( strategia interpretatora autorstwa Daniela Dennetta); Jak to jest być nietoperzem? (Thomas Nagel); dwa eksperymenty myślowe Hilarego Putnama: Ziemi Bliźniaczej (kwestia eksternalizmu semantycznego) oraz mózgu w naczyniu; eksperyment filozoficzne zombi (David Chalmers) i kolejne. METODY KSZTAŁCENIA: Wykład informacyjny, problemowy i konwersatoryjny, praca z tekstem źródłowym. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii umysłu w systemie nauk i jej relacji wobec filozofii, nauk Metody weryfikacji zajęć

6 o informacji i nauk kognitywnych student zna podstawową terminologię z zakresu filozofii umysłu student ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą metodologię filozofii umysłu student ma świadomość związków filozofii umysłu z dyscyplinami naukowymi ją wspomagającymi (takimi jak psychologia, antropologia, filozofia, językoznawstwo kognitywne i in.) niezbędnymi do poszerzania wiedzy student potrafi przygotować wypowiedź ustną w języku polskim na temat wybranego problemu z zakresu filozofii umysłu student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy w zakresie filozofii umysłu i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju student jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów test test test test WARUNKI ZALICZENIA: Na ocenę końcową składać się będą dwie oceny. Pierwsza z pisemnego testu; druga ocena za aktywność. Sposób rozliczenia oceny z aktywności: średnia ocen z aktywności ocenionej na każdym spotkaniu: brak obecności to ocena niedostateczna (którą można odrobić na konsultacjach); pozytywnie punktowane będą: trafne sformułowanie tezy otwierającej dyskusję; znajomość konkretnego tekstu źródłowego, służącego za podstawę do dyskusji; wykazanie znajomości zagadnienia spoza tekstu; umiejętność uczestniczenia w dyskusji. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w ch 1,2 5 Udział w konsultacjach 0,2 15 Przygotowanie do ćwiczeń 0,6 50 Razem 2 studia niestacjonarne 18 Udział w ch 0,72 17 Udział w konsultacjach 0,68 15 Przygotowanie do ćwiczeń 0,6 50 Razem 2 LITERATURA PODSTAWOWA: M. M. Mesulam, Od doznania do poznania, [w:] Neuropsychologia. Współczesne kierunki badań, red. K. Jodzio, Warszawa 2009, s

7 Nagel, Thomas. Jak to jest być nietoperzem? Polski przekład: What is it like to be a bat? The Philosophical Review LXXXIII, 4: Putnam, Hilary Mózgi w naczyniu. Polski przekład: Reason, Truth, and History. Cambridge University Press. Chapter 1, Brains in a vat, pp Searle, John Umysły, mózgi i progamy. Polski przekład: Minds, Brains, and Programs. The Behavioral and Brain Sciences, vol. 3. Copyright 1980 Cambridge University Press. Dennett, Daniel & Haugeland, John Intentionality. In The Oxford Companion to the Mind, Ed: Gregory, R. L. Oxford University Press. Dennett, Daniel Intentional systems in cognitive ethology: The "Panglossian paradigm" defended. The Behavioral and Brain Sciences 6: Brooks, Rodney Intelligence Without Representation. Artificial Intelligence 47: Kirk, Robert Zombies. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (http://plato.stanford.edu/archives/spr2012/entries/zombies/>). Libet, Benjamin Do We Have Free Will? Journal of Consciousness Studies, 6, No. 8 9: LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: A Companion to the philosophy of mind Ed. Samuell Guttenplan. Blackwell Publishers.Ph. Ball, Masa krytyczna. Jak jedno z drugiego wynika, przeł. W. Turopolski, Kraków K. Fijałkowski, T. Bielicki, Homo (przypadkiem) sapiens, Warszawa J. Pelc, Wstęp do semiotyki, Warszawa G. Klaus, H. Liebscher, Co to jest cybernetyka, Warszawa M. Heller, Początek jest wszędzie, Warszawa Ch. Baylon, X. Mignot, Komunikacja, przeł. M. Sowa, Kraków P. Jaśkowski, Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł, Warszawa G. Marcus, Prowizorka w mózgu. O niedoskonałościach ludzkiego umysłu, przeł. A. Nowak, Sopot J. Szwabe, Odbiór komunikatu jako zadanie poznawcze. Ujęcie pragmatyczno-kognitywne, Poznań UWAGA: zakres przedmiotowego materiału obowiązuje na ie z kognitywnego przetwarzania informacji PROGRAM OPRACOWAŁ(-A): dr Adrianna Woźniak

8 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr T R A D Y C Y JJ N E I C Y F R O W E Ż R Ó D Ł A I N F O R M A C JJ I Kod przedmiotu: 15.9-WH-BP-TCI Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalizacji Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr Tomasz Ratajczak Prowadząc y: dr Tomasz Ratajczak zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne W ykład 30 2 III zaliczenie Laboratorium 30 2 III zaliczenie z oceną - praca pisemna Studia niestacjonarne 4 W ykład 18 - III zaliczenie Laboratorium 18 - III zaliczenie z oceną - praca pisemna CEL PRZEDMIOTU: Omówienie podczas zajęć różnych typów dokumentów i źródeł informacji, a także zlecenie studentom: 1) przygotowania prezentacji w Power Poincie (praca w 2-3 osobowej grupie) na temat wybranego opracowania normalizacyjno-standaryzacyjnego (np. w zakresie norm obowiązujących w zbiorach informacji o dokumentach) oraz 2) sporządzenia spisu bibliograficznego (praca indywidualna) na temat omówiony z prowadzącym zajęcia mają na celu rozwinięcie kwalifikacji w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych brokera informacji, które będą rozwijane i doskonalone na dalszych etapach realizacji programu specjalizacji. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Książka i dokument jako przedmiot bibliografii; typy dokumentów i ich typologie; bibliografie tradycyjne (drukowane) i cyfrowe źródła informacji (tu m. in. bibliograficzne bazy danych i bibliografie dostępne online); opis bibliograficzny różnych typów dokumentów; tworzenie spisów bibliograficznych. METODY KSZTAŁCENIA: Metoda wykładowa (w tym wykład konwersatoryjny), metoda obserwacji, metoda działalności praktycznej (indywidualnej i grupowej); heureza (pokonywanie barier i różnego rodzaju ograniczeń w toku debat i wspólnego namysłu).

9 EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu student zna podstawową terminologię z zakresu infobrokerstwa, bibliografii i typologii dokumentów student ma świadomość związków infobrokerstwa z dyscyplinami naukowymi go wspierającymi (m.in. bibliografią i bibliologią) student ma wiedzę na temat źródeł informacji ogólnych i specjalistycznych, Internetu jako środowiska informacyjnego, metod i technik wyszukiwania informacji w źródłach tradycyjnych i cyfrowych student zna i rozumie zasady analizy źródeł o charakterze normalizacyjnym i standaryzacyjnym student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem bibliografii tradycyjnych, cyfrowych baz danych oraz cyfrowych bibliotek naukowych student potrafi przygotować typowe zestawienie bibliograficzne na wybrany temat student potrafi obsługiwać oprogramowanie pakietu Office, a zwłaszcza Word i Power Point student efektywnie potrafi współdziałać z członkami zespołu i pracować pod kierunkiem WARUNKI ZALICZENIA: Metody weryfikacji prezentacja w Power Poincie prezentacja w Power Poincie praca pisemna prezentacja w Power Poincie praca pisemna praca pisemna prezentacja w Power Poincie praca pisemna prezentacja w Power Poincie zajęć wykład wykład wykład wykład Wykład zaliczenie testu końcowego; aktywny udział w zajęciach, ocena przygotowanej prezentacji w Power Poincie, ocena przygotowanej pracy pisemnej (zestawienia bibliograficznego na wybrany temat). OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 60 Udział w zajęciach 2,4 5 Udział w konsultacjach 0,2 5 Przygotowanie prezentacji w Power Poincie 0,2 10 Przygotowanie do zajęć 0,4 20 Przygotowanie pracy pisemnej 0,8 100 Razem 4

10 studia niestacjonarne 36 Udział w zajęciach 1,44 29 Udział w konsultacjach 1,16 5 Przygotowanie prezentacji w Power Poincie 0,2 10 Przygotowanie do zajęć 0,4 20 Przygotowanie pracy pisemnej 0,8 100 Razem 4 LITERATURA PODSTAWOWA: Bibliografia. Teoria. Praktyka. Dydaktyka. Pod red. J. Woźniak, M. Ochmańskiego, Warszawa J. Pacek, Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym, Warszawa Wybrane numery prasy branżowej (tu m. in. Zagadnienia Informacji ). Wybór materiałów cyfrowych (internetowych). Wybór opracowań normalizacyjnych i standaryzacyjnych (polskich norm obowiązujących w zbiorach informacji o dokumentach). LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: Brak PROGRAM OPRACOWAŁ(-A): dr Tomasz Ratajczak

11 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr K O G N I T Y W N E P R Z E T W A R Z A N I E I N F O R M A C JJ I Kod przedmiotu: 15.9-WH-BP-KPI Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalizacji Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ Prowadząc y: dr Adrianna Woźniak zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Ćwic zenia 30 2 III Studia niestacjonarne 4 Ćwic zenia 18 - III CEL PRZEDMIOTU: Poznanie zasad przetwarzania informacji w ujęciu kognitywnym, nabycie umiejętności stosowania wspomnianych zasad w odniesieniu do obiegu informacji. WYMAGANIA WSTĘPNE: Zaliczenie kursów: z teorii informacji i filozofii umysłu. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Informacja w ujęciu kognitywnym percepcyjne źródła informacji, zniekształcenie kodu, dekodowanie i roztapianie przestrzeni generycznych, uzgadnianie zachowań informacyjnych, rola torowania, schematów i skryptów w zachowaniach informacyjnych, zespoły i systemy informacji, zbiory biblioteczne jako kontinuum percepcyjne, ewolucja informacji (memetyka). METODY KSZTAŁCENIA: Wykład informacyjny i konwersatoryjny, praca z tekstem źródłowym. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk kognitywnych w systemie nauk i ich relacji wobec innych dziedzin wiedzy student zna podstawową terminologię z zakresu nauk kognitywnych Metody weryfikacji zajęć

12 student ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą szczegółowe rozpoznania procesów mentalnych w percepcji świata fizycznego i mentalnego student ma świadomość związków kognitywnej teorii informacji z dyscyplinami naukowymi ją wspomagającymi (takimi jak neurologia, psychologia, antropologia, filozofia i in.) niezbędnymi do poszerzania wiedzy student ma podstawową wiedzę o dziejach, najważniejszych osiągnięciach i głównych kierunkach rozwoju kognitywnej teorii informacji student rozumie różnice konwencjonalne i merytoryczne pomiędzy różnymi źródłami informacji student potrafi przygotować wypowiedź ustną w języku polskim na temat wybranego problemu z zakresu kognitywnej teorii informacji i zaprezentować ją na forum publicznym student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju student jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów WARUNKI ZALICZENIA: Obecność i aktywny udział w zajęciach (praca z tekstem źródłowym),. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w ch 1,2 30 Udział w konsultacjach 1,2 10 Przygotowanie do ćwiczeń 0,4 25 Przygotowanie do u 1,0 5 Przystąpienie do u 0,2 100 Razem 4

13 studia niestacjonarne 18 Udział w ch 0,72 42 Udział w konsultacjach 1,68 10 Przygotowanie do ćwiczeń 0,4 25 Przygotowanie do u 1,0 5 Przystąpienie do u 0,2 100 Razem 4 LITERATURA PODSTAWOWA: Stockwell P., Poetyka kognitywna. Wprowadzenie, Kraków2006 Spitzer M., Jak uczy się mózg, Warszawa 2007 Sperber D., Wilson D., Pragmatyka, modularnośc i czytanie w umyśle, [w:] Mózg i jego umysły. Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu 2, red. W. Dziarnowska, A. Klawiter, Poznań 2006 Searle J. R., Umysł. Krótkie wprowadzenie, Poznań 2010 Llinás R., Ja z wiru, [w:] Formy aktywności umysłu. Ujęcia kognitywistyczne. Emocje, percepcja, świadomość, t. 1, red. A. Klawiter, Warszawa 2008 Langacker R. W., Wykłady z gramatyki kognitywnej, Lublin 2005 Kuckenburg M., Pierwsze słowo. Narodziny mowy i pisma, Warszawa 2006 Frutiger A., Człowiek i jego znaki, Warszawa 2003 Kufel S., Wprowadzenie do literaturoznawstwa kognitywnego, Zielona Góra 2011 Blackmore S., Maszyna memowa, Poznań 2002 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: BrakUWAGI: Egzamin obejmuje także zagadnienia z zakresu teorii informacji i filozofii umysłu. PROGRAM OPRACOWAŁ(-A): dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ

14 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr P R A C A Z U Ż Y T K O W N I K I E M I N F O R M A C JJ I Kod przedmiotu: 15.9-WH-BP-UIN Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalizacji Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący wykład dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ Prowadząc y: dr hab. Radosław Sztyber, prof. UZ mgr Katarzyna Grabias-Banaszewska zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne W ykład 30 2 IV Ćwic zenia 30 2 IV zaliczenie bez oceny Studia niestacjonarne 4 W ykład 18 - IV Ćwic zenia 18 - IV zaliczenie bez oceny CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie z problematyką pracy z użytkownikiem informacji. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Praca z użytkownikiem informacji: definicja, typologia, charakterystyka użytkowników informacji i ich potrzeb. Uwarunkowania potrzeb informacyjnych i metody ich diagnozowania. Formy, metody zaspokajania potrzeb informacyjnych różnych grup użytkowników. METODY KSZTAŁCENIA: Wykład informacyjny i konwersatoryjny, pokaz, praca z tekstem źródłowym, praca w grupach, dyskusja. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu student posiada wiedzę na temat pracy z użytkownikiem informacji Metody weryfikacji wykład zajęć

15 student czyta i właściwie interpretuje naukowe teksty na temat pracy z użytkownikiem informacji student potrafi przygotować wypowiedź ustną w języku polskim na temat wybranego problemu z zakresu pracy z użytkownikiem informacji i zaprezentować ją na forum publicznym student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju student jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów wykład wykład WARUNKI ZALICZENIA: Wykład zdanie u; : (udział w dyskusjach), przygotowanie wypowiedzi ustnej na wskazany temat/problem. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 60 Udział w zajęciach 2,4 5 Udział w konsultacjach 0,2 5 Przystąpienie do u 0,2 10 Przygotowanie do zajęć 0,4 20 Przygotowanie do u 0,8 100 Razem 4 studia niestacjonarne 36 Udział w zajęciach 1,44 29 Udział w konsultacjach 1,16 5 Przystąpienie do u 0,2 10 Przygotowanie do zajęć 0,4 20 Przygotowanie do u 0,8 100 Razem 4 LITERATURA PODSTAWOWA: Batorowska H., Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji, Warszawa Kocójowa M., Społeczeństwo informacyjne. Jakość edukacji i pracy bibliotekarzy, Kraków Materska K., Chuchro E., Sosińska-Kalata B. (red.), Organizowanie środowiska informacji i wiedzy, Warszawa Sosińska-Kalata B., Materska K., Gliński W. (red.), Społeczeństwo informacyjne i jego technologie, Warszawa LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: Drzewiecki M., Majewska M., Biblioteka w społeczeństwie informacyjnym. Edukacja, informacja, media, Warszawa Kołodziejska J., Biblioteki publiczne w strukturze społecznej, Warszawa 2010.

16 Majewska M., Walczak M. (red.), Pedagogika biblioteczna w społeczeństwie informacyjnym, Warszawa Świgoń M., Bariery informacyjne. Podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku naukowym, Warszawa PROGRAM OPRACOWAŁ(-A): dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ

17 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr A N T R O P O L O G I C Z N E K O N T E K S T Y I N F O R M A C JJ I Kod przedmiotu: 15.9-WH-BP-AKI Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalizacji Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ Prowadząc y: dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Ćwic zenia 30 2 IV zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne 2 Ćwic zenia 18 - IV zaliczenie z oceną CEL PRZEDMIOTU: Rozpoznawanie podstawowych wzorców i paradygmatów kultury w każdym typie kultury. Umiejętność rozróżniania podstawowych metod antropologii kultury oraz ich stosowania w opisie poszczególnych elementów paradygmatu kultury. Umiejętność wskazywania w otaczającej kulturze elementów charakterystycznych dla antropologii kultury i umiejętność racjonalizowania ich mechanizmów. Umiejętność czytania tekstów kultury w perspektywie antropologii kultury. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Na zajęciach zostaną zaprezentowane rozmaite definicje kultury oraz zasadnicze elementy paradygmatu antropologicznego oglądu kultury: czas, przestrzeń, cielesność, tożsamość kulturowa, rodzina, związki społeczne, religia. Ponadto omówione zostaną podstawowe typy kultury począwszy od kultury tradycyjnej przez rycerską i mieszczańską aż po masową i ponowoczesną. Zaprezentowane zostaną najważniejsze metodologie badające antropologię kultury począwszy od klasycznego ewolucjonizmu, poprzez szkołę francuską i brytyjską aż po koncepcje Victora Turnera, Clifforda Geertza oraz semiotyczną teorię Jurija Łotmana. METODY KSZTAŁCENIA: Wykład informacyjny, wykład problemowy i konwersatoryjny, praca z tekstem źródłowym (indywidualna i grupowa), dyskusja.

18 EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu student zna podstawową terminologię z zakresu antropologii kultury student potrafi przygotować wypowiedź ustną w języku polskim na temat wybranego problemu z zakresu antropologii kultury i zaprezentować ją na forum publicznym student potrafi w trakcie dyskusji rekonstruować i konstruować różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do podstawowych założeń światopoglądowych bądź wyobrażeń kulturowych student rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby z różnych środowisk i kultur i jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów student efektywnie potrafi współdziałać z członkami zespołu i pracować pod kierunkiem WARUNKI ZALICZENIA: Metody weryfikacji wypowiedź ustana na formum wypowiedź ustana na formum wypowiedź ustana na formum wypowiedź ustana na formum wypowiedź ustana na formum zajęć Aktywny udział w zajęciach (udział w dyskusjach), ocena wypowiedzi ustnej na forum (praca w grupach 2-3 osobowych). OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w zajęciach 1,2 5 Udział w konsultacjach 0,2 15 Przygotowanie do zajęć 0,6 50 Razem 2 studia niestacjonarne 18 Udział w ch 0,72 22 Udział w konsultacjach 0,88 10 Przygotowanie do zajęć 0,4 50 Razem 2 LITERATURA PODSTAWOWA: E. Nowicka, Świat człowieka świat kultury, Warszawa E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper (red.),świat człowieka-świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, Warszawa A. Mencwel (red.), Antropologia kultury Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa A. Barnard, Antropologia Zarys teorii i historii, przeł. S. Szymański, Warszawa 2006.

19 J. Goody, Loogika pisma a organizacja społeczeństwa, Warszawa V. Turner, Gry społeczne, pola i metafory Symboliczne działanie w społeczeństwie, przeł. W. Usakiewicz, Kraków C. Geertz, Interpretacja kultur Wybrane eseje, przeł. M.M. Piechaczek, Kraków J. Łotman, Uniwersum umysłu. Semiotyczna teoria kultury, Gdańsk D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, przeł. W.J. Burszta, Poznań LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: C. Geertz, Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, przeł. D. Wolska, Kraków Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa B. R. Barber, Skonsumowani Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, przeł. H. Jankowska, Warszawa PROGRAM OPRACOWAŁ(-A): dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ

20 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr C Y F R O W A A R C H I W I Z A C JJ A D A N Y C H Kod przedmiotu: 15.9-WH-BP-CAD Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalizacji Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia Prowadząc y: dr hab. Radosław Sztyber, prof. UZ dr Tomasz Ratajczak mgr Katarzyna Grabias-Banaszewska zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Laboratorium 30 2 V zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne 2 Laboratorium 18 - V zaliczenie z oceną CEL PRZEDMIOTU: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami cyfrowej archiwizacji (digitalizowania i formatowania) różnych typów danych, a także sposobami przechowywania i udostępniania ich kopii elektronicznych. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Selekcja dokumentów; skanowanie dokumentów tradycyjnych do plików archiwalnych tif, przetwarzanie plików elektronicznych w programach graficznych (GIMP, PhotoShop), konwersja plików graficznych (PDF, DJVu), tworzenie metadanych, redagowanie opisów dokumentów w systemie dlibra, publikowanie dokumentów elektronicznych, tworzenie kolekcji zamkniętych i ogólnodostępnych w systemie dlibra. Definicje: biblioteka cyfrowa, repozytorium cyfrowe, metadane, kolekcja, archiwizacja, dlibra, DJVu, Federacja Bibliotek Cyfrowych, Europeana, DartEurope, Manuscriptorium. METODY KSZTAŁCENIA: Wykład informacyjny i instruktażowy, metoda obserwacji, metoda działalności praktycznej (indywidualnej i/lub grupowej).

21 EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu cyfrowej archiwizacji różnych typów danych student ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorię i metody digitalizowania i formatowania różnych typów dokumentów oraz przechowywania i udostępniania ich kopii elektronicznych student ma wiedzę na temat Internetu jako środowiska informacyjnego, metod i technik wyszukiwania informacji w źródłach elektronicznych (bibliotekach i repozytoriach cyfrowych) student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego student poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu digitalizowania i formatowania dokumentów oraz przechowywania i udostępniania ich kopii elektronicznych student potrafi obsługiwać oprogramowanie pakietu Office, zwłaszcza Word, Excel i Power Point oraz rozbudowane programy graficzne typu GIMP i PhotoShop student efektywnie potrafi współdziałać z członkami zespołu i pracować pod kierunkiem WARUNKI ZALICZENIA: Metody weryfikacji wykonanie zleconych ćwiczeń wykonanie zleconych ćwiczeń wykonanie zleconych ćwiczeń wykonanie zleconych ćwiczeń wykonanie zleconych ćwiczeń wykonanie zleconych ćwiczeń wykonanie zleconych ćwiczeń zajęć Wykonanie w ramach zajęć laboratoryjnych zleconych ćwiczeń (indywidualnych i/lub grupowych), polegających na zdigitalizowaniu, odpowiednim sformatowaniu i przygotowaniu do przechowywania i udostępniania dokumentów. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w zajęciach 1,2 5 Udział w konsultacjach 0,2 15 Przygotowanie do ćwiczeń 0,6 50 Razem 2

22 studia niestacjonarne 18 Udział w zajęciach 0,72 17 Udział w konsultacjach 0,68 15 Przygotowanie do ćwiczeń 0,6 50 Razem 2 LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Trembowiecki, A., Digitalizacja zbiorów bibliotecznych: teoria i praktyka, Warszawa Kowalska, M., Digitalizacja zbiorów w bibliotekach polskich, Warszawa Nahotko, M., Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym, Warszawa Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ze zm. 5. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, ze zm. 6. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ze zm. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: Brak PROGRAM OPRACOWAŁ(-A): dr Tomasz Ratajczak

23 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr D E Z I N F O R M A C JJ A W I N T E R N E C I E Kod przedmiotu: 15.9-WH-BP-PRO Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalizacji Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Radosław Sztyber, prof. UZ Prowadząc y: dr hab. Radosław Sztyber, prof. UZ zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Laboratorium 30 2 II zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne 2 Laboratorium 18 - II zaliczenie z oceną CEL PRZEDMIOTU: Głównym celem kursu jest zaprezentowanie wartości informacji internetowej w ogóle, a zwłaszcza dezinformacji, a przede wszystkim jej źródeł, rozmiaru i form, ale również innych cech danych rozpowszechnianych w cyberprzestrzeni, które mogą wpływać na nieporozumienia (zamierzone, przypadkowe?) pomiędzy autorami i ich odbiorcami. Laboratoria winny umożliwić dzięki realizacji dwóch projektów (indywidualnego i zespołowego) i) znalezienie i opisanie istoty oczywistych dowodów dezinformacji, ii) scharakteryzowanie ich źródeł (przyczyny, a także motywy autorów, nadto: błędy, inne typy usterek itd.) i iii) ukazanie, co najważniejsze, skali różnic (w odniesieniu do niekwestionowanej wiedzy). Planuje się, żeby tematykę wspomnianych projektów ustalić w toku akademickiej debaty podczas dwóch lub trzech pierwszych spotkań. WYMAGANIA WSTĘPNE: Podstawowa wiedza z zakresu wykorzystania aplikacji komputerowych i internetowych. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Śledzenie i identyfikacja (zespołowa skoncentrowana na temacie dotyczącym literatury staropolskiej i oświecenia oraz indywidualna poświęcona dowolnemu problemowi wybranemu przez studenta) danych cyfrowych (publikowanych w cyberprzestrzeni), które okazują się niewłaściwe ze względu na ich braki, brak kompetencji piszących, niedoskonałości itp. METODY KSZTAŁCENIA: Informacyjna, analityczna, syntetyczna, konwersatoryjna, problemowa, obserwacyjna, praktyczna (w związku z koniecznością wykonania projektów), dyskusja, praca ze źródłami (tradycyjnymi i cyfrowymi).

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PUNKTACJA ECTS PRZEDMIOTÓW NA KIERUNKU INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rekrutacja 2013/2014 i następne Zebrał i do

Bardziej szczegółowo

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 15, Zal, 3 ECTS Semestr IV: Semestr V: Semestr VI:

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 15, Zal, 3 ECTS Semestr IV: Semestr V: Semestr VI: AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Proseminarium pisemnej pracy dyplomowej Kod modułu: xxx Koordynator modułu: dr hab. Mikołaj Rykowski Punkty ECTS:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Źródła informacji 1400 IN12ZI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Źródła informacji 1400 IN12ZI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Źródła informacji 1400 IN12ZI-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Kierunek Informacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A (opis i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Administracji i Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Seminarium. Instytut Humanistyczny. kierunek stopień tryb język status przedmiotu

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Seminarium. Instytut Humanistyczny. kierunek stopień tryb język status przedmiotu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 1. NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS PRZEDMIOTU Seminarium 2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Humanistyczny 3. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WSTĘP DO BADAŃ POLITOLOGICZNYCH 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WSTĘP DO BADAŃ POLITOLOGICZNYCH 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WSTĘP DO BADAŃ POLITOLOGICZNYCH 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 CA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium magisterskie nt. Organizacje pozarządowe i edukacja w perspektywie porównawczej. Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE 1.1.1 Technologie informacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: O6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Wstęp

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 202/203 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Podstawy prawa Unii Europejskiej Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of European

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Nazwa Kod OPIS PRZEDMIOTU 1400-IN11TI-SP Administracji i Nauk Społecznych Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki, Forma studiów stacjonarne Rok/semestr I 1 i nazwisko koordynatora

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo

OPIS PRZEDMIOTU. Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI. Wydział Humanistyczny Instytut Filologii Polskiej Kulturoznawstwo OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium dyplomowe 08.01/o,1,V,VI Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Mapowanie i diagnoza kompetencji pracowniczych, opracowanie arkuszy kompetencyjnych dla celów rekrutacji i ocen okresowych../ Moduł

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska KARTA PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA SP. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 03/04 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 013/014 (1) Nazwa przedmiotu Pedagogika () Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Technologia Informacyjna Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny

SYLABUS. Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny 01.10.014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_1 Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz.

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz. KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. dr Katarzyna Wodniak

OPIS PRZEDMIOTU. dr Katarzyna Wodniak Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Obsługa użytkowników w bibliotece

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Metody i narzędzia doskonalenia jakości Methods and Techniques of Quality Management Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla studentów kierunku mechatronika Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium JĘZYKI PROGRAMOWANIA Programming Languages Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of Public International Law

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of Public International Law Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Podstawy prawa międzynarodowego Kod przedmiotu: publicznego Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. I. KARTA PRZEDMIOTU: Metodyka seminarium licencjackie Rok III, stopień I

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. I. KARTA PRZEDMIOTU: Metodyka seminarium licencjackie Rok III, stopień I PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Metodyka seminarium licencjackie Rok III, stopień I CEL PRZEDMIOTU C1 Zapoznanie się z metodami prowadzenia badań w dziedzinie dydaktyki nauczania języka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW SPAWALNICZYCH COMPUTER AIDED welding processes Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Forma studiów: stacjonarne Kod przedmiotu: S5_1-4 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Forma studiów/liczba godzin/semestr: Niestacjonarne: 4 h W; 8h - Ćw PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Forma studiów/liczba godzin/semestr: Niestacjonarne: 4 h W; 8h - Ćw PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Psychologia motywacji oraz zmian w coachingu z elementami psychologii osobowości Kierunek: Coaching for life and business Kod przedmiotu: Specjalność: - Forma zajęć: WYKŁAD ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7.

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Outplacement w organizacji rozwiązywanie sytuacji trudnych./ Moduł 180..: Psychologia biznesu nowoczesne osiągnięcia i techniki 2.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

(opisowe, procentowe, punktowe, inne. formy oceny do wyboru przez wykładowcę)

(opisowe, procentowe, punktowe, inne. formy oceny do wyboru przez wykładowcę) Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/V. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Pełny opis kursu/ Cele dydaktyczne wynikające z realizacji przedmiotu

Pełny opis kursu/ Cele dydaktyczne wynikające z realizacji przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Poziom realizacji przedmiotu Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców.

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców. Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-4s9-01ZMISPNS Pozycja planu: D9 C1 C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość MSP Rodzaj przedmiotu Specjalizacyjny/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Efekty kształcenia dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo P R O J E K T Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 674 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 188 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Wstęp do informacji naukowej 1400-IN11WIN-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Wstęp do informacji naukowej 1400-IN11WIN-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Wstęp do informacji naukowej 1400-IN11WIN-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii

Bardziej szczegółowo

dr Kazimierz Gelleta dr Kazimierz Gelleta

dr Kazimierz Gelleta dr Kazimierz Gelleta (1) Nazwa przedmiotu Podstawy psychoterapii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Rok akademicki 2015/2016 Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Poziom studiów: studia I stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Poziom studiów: studia I stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Organizacja i Zarządzanie Procesami Produkcyjnymi Organization and management of production processes Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, Zarządzanie i inżynieria

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zamiejscowy KA AFM obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja instruktorska siatkówka

Specjalizacja instruktorska siatkówka Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Forma studiów Rok studiów Semestr 5 Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wydział Wychowanie Fizyczne Zakład Piłki Siatkowej

Bardziej szczegółowo

Projekt przejściowy 2015/2016 BARTOSZ JABŁOŃSKI, TOMASZ JANICZEK

Projekt przejściowy 2015/2016 BARTOSZ JABŁOŃSKI, TOMASZ JANICZEK Projekt przejściowy 2015/2016 BARTOSZ JABŁOŃSKI, TOMASZ JANICZEK Kto? dr inż. Tomasz Janiczek tomasz.janiczek@pwr.edu.pl s. P1.2, C-16 dr inż. Bartosz Jabłoński bartosz.jablonski@pwr.edu.pl s. P0.2, C-16

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności Inżynieria Oprogramowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium SYSTEMY MULTIMEDIALNE Multimedia Systems Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Poziom studiów: studia II stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Poziom studiów: studia II stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Organizacja i Zarządzanie Procesami Produkcyjnymi Organization and management of production processes Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, projekt Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 013/014 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BADANIA MARKETINGOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr.../2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r. PSP.0-5/15 (projekt) UCHWAŁA Nr.../015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 015 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla specjalności Bibliotekoznawstwo i

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Fundusze strukturalne Przedmiot w języku angielskim:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma seminar Forma studiów: stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: Seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma Seminar Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia tel. (+48 81) 58 47 1 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Przemysłowe czujniki pomiarowe i ich projektowanie Rok: III Semestr: 5 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Zarządzanie i Procedury w BHP Management and Procedures for Safety Kierunek: Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Management of Safety and Work Hygiene Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Bardziej szczegółowo