OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PUNKTACJA ECTS PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCI BROKER INFORMACJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PUNKTACJA ECTS PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCI BROKER INFORMACJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE"

Transkrypt

1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PUNKTACJA ECTS PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCI BROKER INFORMACJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rekrutacja 2014/2015 i następne Zebrał i do druku prz yg otow ał TOMASZ RATAJCZAK

2 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr T E O R I A I N F O R M A C JJ I Kod przedmiotu: 08.9-WH-BP-JWI Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalizacji Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ Prowadząc y: dr Adrianna Woźniak zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Ćwic zenia 30 2 II zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne 2 Ćwic zenia 18 - II zaliczenie z oceną CEL PRZEDMIOTU: Rozumienie istoty i znaczenia informacji, znajomość metod i narzędzi pozyskiwania informacji oraz umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji, a także gromadzenia, analizowania i interpretowania informacji. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Pojęcie informacji. Przykładowe sposoby definiowania informacji. Własności informacji. Wartość informacji. Informacja jako towar. Informacja jako kapitał. Cechy użytecznej informacji. Rola informacji w podejmowaniu decyzji. Kształtowanie społeczeństwa informacyjnego. Rola i znaczenie Internetu w społeczeństwie informacyjnym. Metody pozyskiwania informacji. Procesy informacyjne. METODY KSZTAŁCENIA: Wykład informacyjny i konwersatoryjny, praca z tekstem źródłowym. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia Metody zajęć dla przedmiotu weryfikacji student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu teorii informacji w syste- mie nauk i jej relacji do innych dyscyplin wiedzy student zna podstawową terminologię z aktywność na zaję-

3 zakresu teorii informacji student ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą metodologię teorii informacji student ma świadomość związków teorii informacji z dyscyplinami naukowymi ją wspomagającymi (takimi jak matematyka dyskretna, neurologia, psychologia, antropologia, filozofia i in.) niezbędnymi do poszerzania wiedzy student rozumie różnice konwencjonalne i merytoryczne pomiędzy różnymi źródłami informacji student potrafi przygotować wypowiedź ustną w języku polskim na temat wybranego problemu z zakresu teorii informacji i zaprezentować ją na forum publicznym student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy w zakresie nauk o informacji i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju student jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów ciach aktywność na zajęicach przedstawienie wypowiedzi ustnej na wybrany temat przedstawienie wypowiedzi ustnej na wybrany temat przedstawienie wypowiedzi ustnej na wybrany temat WARUNKI ZALICZENIA: Obecność i aktywny udział w zajęciach, przedstawienie wypowiedzi ustnej na wybrany temat OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w ch 1,2 5 Udział w konsultacjach 0,2 15 Przygotowanie do ćwiczeń 0,6 50 Razem 2 studia niestacjonarne 18 Udział w ch 0,72 17 Udział w konsultacjach 0,68 15 Przygotowanie do ćwiczeń 0,6 50 Razem 2 LITERATURA PODSTAWOWA: Kurek-Kokocińska S., Informacja zagadnienia teoretyczne i uwarunkowania prawne działalności informacyjnej, Łódź Stefanowicz B., Informacja, Warszawa 2010.

4 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: M. Heller, Początek jest wszędzie, Warszawa Mózg i jego umysły, Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu 2/2005, red. W. Dziarnowska, A. Klawiter, Poznań Ch. Baylon, X. Mignot, Komunikacja, przeł. M. Sowa, Kraków Formy aktywności umysłu. Ujęcia kognitywistyczne. Ewolucja i złożone struktury poznawcze, t. 2, red. A. Klawiter, Warszawa Formy aktywności umysłu. Ujęcia kognitywistyczne. Emocje, percepcja, świadomość, t. 1, red. A. Klawiter, Warszawa P. Jaśkowski, Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł, Warszawa G. Marcus, Prowizorka w mózgu. O niedoskonałościach ludzkiego umysłu, przeł. A. Nowak, Sopot R. G. A. Dolby, Niepewność wiedzy. Obraz nauki w końcu XX wieku, przeł. J. Spólny, Warszawa S. Kripke, Nazywanie a konieczność, przeł. B. Chwedończuk, Warszawa Ph. Ball, Masa krytyczna. Jak jedno z drugiego wynika, przeł. W. Turopolski, Kraków J. Szwabe, Odbiór komunikatu jako zadanie poznawcze. Ujęcie pragmatyczno-kognitywne, Poznań UWAGA: zakres przedmiotowego materiału obowiązuje na ie z kognitywnego przetwarzania informacji PROGRAM OPRACOWAŁ(-A): dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ

5 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr F I L O Z O F I A U M Y S Ł U Kod przedmiotu: 08.1-WH-BP-TEI Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalizacji Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr Adrianna Woźniak Prowadząc y: dr Adrianna Woźniak zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Ćwic zenia 30 2 II zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne 2 Ćwic zenia 18 - II zaliczenie z oceną CEL PRZEDMIOTU: Nabycie wiedzy w zakresie filozofii umysłu; umiejętność zastosowania tej wiedzy przy wyjaśnianiu przejawów ludzkiej działalności. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Zakres tematyczny tego przedmiotu będzie skupiał się na pojęciach: qualia, intencjonalność i reprezentacja tj. na kwestiach fundamentalnych i wspólnych dla badań filozofii oraz nauk kognitywnych dotyczących świadomości (i samoświadomości) systemów naturalnych (ludzi, zwierząt) i sztucznych (robotów); eksperyment Chinskiego Pokoju (John Searle); Theoria Umysłu i autyzm; pojęcie intencjonalności a etologia ( strategia interpretatora autorstwa Daniela Dennetta); Jak to jest być nietoperzem? (Thomas Nagel); dwa eksperymenty myślowe Hilarego Putnama: Ziemi Bliźniaczej (kwestia eksternalizmu semantycznego) oraz mózgu w naczyniu; eksperyment filozoficzne zombi (David Chalmers) i kolejne. METODY KSZTAŁCENIA: Wykład informacyjny, problemowy i konwersatoryjny, praca z tekstem źródłowym. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii umysłu w systemie nauk i jej relacji wobec filozofii, nauk Metody weryfikacji zajęć

6 o informacji i nauk kognitywnych student zna podstawową terminologię z zakresu filozofii umysłu student ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą metodologię filozofii umysłu student ma świadomość związków filozofii umysłu z dyscyplinami naukowymi ją wspomagającymi (takimi jak psychologia, antropologia, filozofia, językoznawstwo kognitywne i in.) niezbędnymi do poszerzania wiedzy student potrafi przygotować wypowiedź ustną w języku polskim na temat wybranego problemu z zakresu filozofii umysłu student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy w zakresie filozofii umysłu i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju student jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów test test test test WARUNKI ZALICZENIA: Na ocenę końcową składać się będą dwie oceny. Pierwsza z pisemnego testu; druga ocena za aktywność. Sposób rozliczenia oceny z aktywności: średnia ocen z aktywności ocenionej na każdym spotkaniu: brak obecności to ocena niedostateczna (którą można odrobić na konsultacjach); pozytywnie punktowane będą: trafne sformułowanie tezy otwierającej dyskusję; znajomość konkretnego tekstu źródłowego, służącego za podstawę do dyskusji; wykazanie znajomości zagadnienia spoza tekstu; umiejętność uczestniczenia w dyskusji. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w ch 1,2 5 Udział w konsultacjach 0,2 15 Przygotowanie do ćwiczeń 0,6 50 Razem 2 studia niestacjonarne 18 Udział w ch 0,72 17 Udział w konsultacjach 0,68 15 Przygotowanie do ćwiczeń 0,6 50 Razem 2 LITERATURA PODSTAWOWA: M. M. Mesulam, Od doznania do poznania, [w:] Neuropsychologia. Współczesne kierunki badań, red. K. Jodzio, Warszawa 2009, s

7 Nagel, Thomas. Jak to jest być nietoperzem? Polski przekład: What is it like to be a bat? The Philosophical Review LXXXIII, 4: Putnam, Hilary Mózgi w naczyniu. Polski przekład: Reason, Truth, and History. Cambridge University Press. Chapter 1, Brains in a vat, pp Searle, John Umysły, mózgi i progamy. Polski przekład: Minds, Brains, and Programs. The Behavioral and Brain Sciences, vol. 3. Copyright 1980 Cambridge University Press. Dennett, Daniel & Haugeland, John Intentionality. In The Oxford Companion to the Mind, Ed: Gregory, R. L. Oxford University Press. Dennett, Daniel Intentional systems in cognitive ethology: The "Panglossian paradigm" defended. The Behavioral and Brain Sciences 6: Brooks, Rodney Intelligence Without Representation. Artificial Intelligence 47: Kirk, Robert Zombies. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (http://plato.stanford.edu/archives/spr2012/entries/zombies/>). Libet, Benjamin Do We Have Free Will? Journal of Consciousness Studies, 6, No. 8 9: LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: A Companion to the philosophy of mind Ed. Samuell Guttenplan. Blackwell Publishers.Ph. Ball, Masa krytyczna. Jak jedno z drugiego wynika, przeł. W. Turopolski, Kraków K. Fijałkowski, T. Bielicki, Homo (przypadkiem) sapiens, Warszawa J. Pelc, Wstęp do semiotyki, Warszawa G. Klaus, H. Liebscher, Co to jest cybernetyka, Warszawa M. Heller, Początek jest wszędzie, Warszawa Ch. Baylon, X. Mignot, Komunikacja, przeł. M. Sowa, Kraków P. Jaśkowski, Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł, Warszawa G. Marcus, Prowizorka w mózgu. O niedoskonałościach ludzkiego umysłu, przeł. A. Nowak, Sopot J. Szwabe, Odbiór komunikatu jako zadanie poznawcze. Ujęcie pragmatyczno-kognitywne, Poznań UWAGA: zakres przedmiotowego materiału obowiązuje na ie z kognitywnego przetwarzania informacji PROGRAM OPRACOWAŁ(-A): dr Adrianna Woźniak

8 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr T R A D Y C Y JJ N E I C Y F R O W E Ż R Ó D Ł A I N F O R M A C JJ I Kod przedmiotu: 15.9-WH-BP-TCI Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalizacji Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr Tomasz Ratajczak Prowadząc y: dr Tomasz Ratajczak zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne W ykład 30 2 III zaliczenie Laboratorium 30 2 III zaliczenie z oceną - praca pisemna Studia niestacjonarne 4 W ykład 18 - III zaliczenie Laboratorium 18 - III zaliczenie z oceną - praca pisemna CEL PRZEDMIOTU: Omówienie podczas zajęć różnych typów dokumentów i źródeł informacji, a także zlecenie studentom: 1) przygotowania prezentacji w Power Poincie (praca w 2-3 osobowej grupie) na temat wybranego opracowania normalizacyjno-standaryzacyjnego (np. w zakresie norm obowiązujących w zbiorach informacji o dokumentach) oraz 2) sporządzenia spisu bibliograficznego (praca indywidualna) na temat omówiony z prowadzącym zajęcia mają na celu rozwinięcie kwalifikacji w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych brokera informacji, które będą rozwijane i doskonalone na dalszych etapach realizacji programu specjalizacji. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Książka i dokument jako przedmiot bibliografii; typy dokumentów i ich typologie; bibliografie tradycyjne (drukowane) i cyfrowe źródła informacji (tu m. in. bibliograficzne bazy danych i bibliografie dostępne online); opis bibliograficzny różnych typów dokumentów; tworzenie spisów bibliograficznych. METODY KSZTAŁCENIA: Metoda wykładowa (w tym wykład konwersatoryjny), metoda obserwacji, metoda działalności praktycznej (indywidualnej i grupowej); heureza (pokonywanie barier i różnego rodzaju ograniczeń w toku debat i wspólnego namysłu).

9 EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu student zna podstawową terminologię z zakresu infobrokerstwa, bibliografii i typologii dokumentów student ma świadomość związków infobrokerstwa z dyscyplinami naukowymi go wspierającymi (m.in. bibliografią i bibliologią) student ma wiedzę na temat źródeł informacji ogólnych i specjalistycznych, Internetu jako środowiska informacyjnego, metod i technik wyszukiwania informacji w źródłach tradycyjnych i cyfrowych student zna i rozumie zasady analizy źródeł o charakterze normalizacyjnym i standaryzacyjnym student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem bibliografii tradycyjnych, cyfrowych baz danych oraz cyfrowych bibliotek naukowych student potrafi przygotować typowe zestawienie bibliograficzne na wybrany temat student potrafi obsługiwać oprogramowanie pakietu Office, a zwłaszcza Word i Power Point student efektywnie potrafi współdziałać z członkami zespołu i pracować pod kierunkiem WARUNKI ZALICZENIA: Metody weryfikacji prezentacja w Power Poincie prezentacja w Power Poincie praca pisemna prezentacja w Power Poincie praca pisemna praca pisemna prezentacja w Power Poincie praca pisemna prezentacja w Power Poincie zajęć wykład wykład wykład wykład Wykład zaliczenie testu końcowego; aktywny udział w zajęciach, ocena przygotowanej prezentacji w Power Poincie, ocena przygotowanej pracy pisemnej (zestawienia bibliograficznego na wybrany temat). OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 60 Udział w zajęciach 2,4 5 Udział w konsultacjach 0,2 5 Przygotowanie prezentacji w Power Poincie 0,2 10 Przygotowanie do zajęć 0,4 20 Przygotowanie pracy pisemnej 0,8 100 Razem 4

10 studia niestacjonarne 36 Udział w zajęciach 1,44 29 Udział w konsultacjach 1,16 5 Przygotowanie prezentacji w Power Poincie 0,2 10 Przygotowanie do zajęć 0,4 20 Przygotowanie pracy pisemnej 0,8 100 Razem 4 LITERATURA PODSTAWOWA: Bibliografia. Teoria. Praktyka. Dydaktyka. Pod red. J. Woźniak, M. Ochmańskiego, Warszawa J. Pacek, Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym, Warszawa Wybrane numery prasy branżowej (tu m. in. Zagadnienia Informacji ). Wybór materiałów cyfrowych (internetowych). Wybór opracowań normalizacyjnych i standaryzacyjnych (polskich norm obowiązujących w zbiorach informacji o dokumentach). LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: Brak PROGRAM OPRACOWAŁ(-A): dr Tomasz Ratajczak

11 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr K O G N I T Y W N E P R Z E T W A R Z A N I E I N F O R M A C JJ I Kod przedmiotu: 15.9-WH-BP-KPI Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalizacji Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ Prowadząc y: dr Adrianna Woźniak zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Ćwic zenia 30 2 III Studia niestacjonarne 4 Ćwic zenia 18 - III CEL PRZEDMIOTU: Poznanie zasad przetwarzania informacji w ujęciu kognitywnym, nabycie umiejętności stosowania wspomnianych zasad w odniesieniu do obiegu informacji. WYMAGANIA WSTĘPNE: Zaliczenie kursów: z teorii informacji i filozofii umysłu. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Informacja w ujęciu kognitywnym percepcyjne źródła informacji, zniekształcenie kodu, dekodowanie i roztapianie przestrzeni generycznych, uzgadnianie zachowań informacyjnych, rola torowania, schematów i skryptów w zachowaniach informacyjnych, zespoły i systemy informacji, zbiory biblioteczne jako kontinuum percepcyjne, ewolucja informacji (memetyka). METODY KSZTAŁCENIA: Wykład informacyjny i konwersatoryjny, praca z tekstem źródłowym. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk kognitywnych w systemie nauk i ich relacji wobec innych dziedzin wiedzy student zna podstawową terminologię z zakresu nauk kognitywnych Metody weryfikacji zajęć

12 student ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą szczegółowe rozpoznania procesów mentalnych w percepcji świata fizycznego i mentalnego student ma świadomość związków kognitywnej teorii informacji z dyscyplinami naukowymi ją wspomagającymi (takimi jak neurologia, psychologia, antropologia, filozofia i in.) niezbędnymi do poszerzania wiedzy student ma podstawową wiedzę o dziejach, najważniejszych osiągnięciach i głównych kierunkach rozwoju kognitywnej teorii informacji student rozumie różnice konwencjonalne i merytoryczne pomiędzy różnymi źródłami informacji student potrafi przygotować wypowiedź ustną w języku polskim na temat wybranego problemu z zakresu kognitywnej teorii informacji i zaprezentować ją na forum publicznym student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju student jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów WARUNKI ZALICZENIA: Obecność i aktywny udział w zajęciach (praca z tekstem źródłowym),. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w ch 1,2 30 Udział w konsultacjach 1,2 10 Przygotowanie do ćwiczeń 0,4 25 Przygotowanie do u 1,0 5 Przystąpienie do u 0,2 100 Razem 4

13 studia niestacjonarne 18 Udział w ch 0,72 42 Udział w konsultacjach 1,68 10 Przygotowanie do ćwiczeń 0,4 25 Przygotowanie do u 1,0 5 Przystąpienie do u 0,2 100 Razem 4 LITERATURA PODSTAWOWA: Stockwell P., Poetyka kognitywna. Wprowadzenie, Kraków2006 Spitzer M., Jak uczy się mózg, Warszawa 2007 Sperber D., Wilson D., Pragmatyka, modularnośc i czytanie w umyśle, [w:] Mózg i jego umysły. Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu 2, red. W. Dziarnowska, A. Klawiter, Poznań 2006 Searle J. R., Umysł. Krótkie wprowadzenie, Poznań 2010 Llinás R., Ja z wiru, [w:] Formy aktywności umysłu. Ujęcia kognitywistyczne. Emocje, percepcja, świadomość, t. 1, red. A. Klawiter, Warszawa 2008 Langacker R. W., Wykłady z gramatyki kognitywnej, Lublin 2005 Kuckenburg M., Pierwsze słowo. Narodziny mowy i pisma, Warszawa 2006 Frutiger A., Człowiek i jego znaki, Warszawa 2003 Kufel S., Wprowadzenie do literaturoznawstwa kognitywnego, Zielona Góra 2011 Blackmore S., Maszyna memowa, Poznań 2002 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: BrakUWAGI: Egzamin obejmuje także zagadnienia z zakresu teorii informacji i filozofii umysłu. PROGRAM OPRACOWAŁ(-A): dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ

14 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr P R A C A Z U Ż Y T K O W N I K I E M I N F O R M A C JJ I Kod przedmiotu: 15.9-WH-BP-UIN Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalizacji Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący wykład dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ Prowadząc y: dr hab. Radosław Sztyber, prof. UZ mgr Katarzyna Grabias-Banaszewska zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne W ykład 30 2 IV Ćwic zenia 30 2 IV zaliczenie bez oceny Studia niestacjonarne 4 W ykład 18 - IV Ćwic zenia 18 - IV zaliczenie bez oceny CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie z problematyką pracy z użytkownikiem informacji. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Praca z użytkownikiem informacji: definicja, typologia, charakterystyka użytkowników informacji i ich potrzeb. Uwarunkowania potrzeb informacyjnych i metody ich diagnozowania. Formy, metody zaspokajania potrzeb informacyjnych różnych grup użytkowników. METODY KSZTAŁCENIA: Wykład informacyjny i konwersatoryjny, pokaz, praca z tekstem źródłowym, praca w grupach, dyskusja. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu student posiada wiedzę na temat pracy z użytkownikiem informacji Metody weryfikacji wykład zajęć

15 student czyta i właściwie interpretuje naukowe teksty na temat pracy z użytkownikiem informacji student potrafi przygotować wypowiedź ustną w języku polskim na temat wybranego problemu z zakresu pracy z użytkownikiem informacji i zaprezentować ją na forum publicznym student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju student jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów wykład wykład WARUNKI ZALICZENIA: Wykład zdanie u; : (udział w dyskusjach), przygotowanie wypowiedzi ustnej na wskazany temat/problem. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 60 Udział w zajęciach 2,4 5 Udział w konsultacjach 0,2 5 Przystąpienie do u 0,2 10 Przygotowanie do zajęć 0,4 20 Przygotowanie do u 0,8 100 Razem 4 studia niestacjonarne 36 Udział w zajęciach 1,44 29 Udział w konsultacjach 1,16 5 Przystąpienie do u 0,2 10 Przygotowanie do zajęć 0,4 20 Przygotowanie do u 0,8 100 Razem 4 LITERATURA PODSTAWOWA: Batorowska H., Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji, Warszawa Kocójowa M., Społeczeństwo informacyjne. Jakość edukacji i pracy bibliotekarzy, Kraków Materska K., Chuchro E., Sosińska-Kalata B. (red.), Organizowanie środowiska informacji i wiedzy, Warszawa Sosińska-Kalata B., Materska K., Gliński W. (red.), Społeczeństwo informacyjne i jego technologie, Warszawa LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: Drzewiecki M., Majewska M., Biblioteka w społeczeństwie informacyjnym. Edukacja, informacja, media, Warszawa Kołodziejska J., Biblioteki publiczne w strukturze społecznej, Warszawa 2010.

16 Majewska M., Walczak M. (red.), Pedagogika biblioteczna w społeczeństwie informacyjnym, Warszawa Świgoń M., Bariery informacyjne. Podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku naukowym, Warszawa PROGRAM OPRACOWAŁ(-A): dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ

17 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr A N T R O P O L O G I C Z N E K O N T E K S T Y I N F O R M A C JJ I Kod przedmiotu: 15.9-WH-BP-AKI Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalizacji Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ Prowadząc y: dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Ćwic zenia 30 2 IV zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne 2 Ćwic zenia 18 - IV zaliczenie z oceną CEL PRZEDMIOTU: Rozpoznawanie podstawowych wzorców i paradygmatów kultury w każdym typie kultury. Umiejętność rozróżniania podstawowych metod antropologii kultury oraz ich stosowania w opisie poszczególnych elementów paradygmatu kultury. Umiejętność wskazywania w otaczającej kulturze elementów charakterystycznych dla antropologii kultury i umiejętność racjonalizowania ich mechanizmów. Umiejętność czytania tekstów kultury w perspektywie antropologii kultury. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Na zajęciach zostaną zaprezentowane rozmaite definicje kultury oraz zasadnicze elementy paradygmatu antropologicznego oglądu kultury: czas, przestrzeń, cielesność, tożsamość kulturowa, rodzina, związki społeczne, religia. Ponadto omówione zostaną podstawowe typy kultury począwszy od kultury tradycyjnej przez rycerską i mieszczańską aż po masową i ponowoczesną. Zaprezentowane zostaną najważniejsze metodologie badające antropologię kultury począwszy od klasycznego ewolucjonizmu, poprzez szkołę francuską i brytyjską aż po koncepcje Victora Turnera, Clifforda Geertza oraz semiotyczną teorię Jurija Łotmana. METODY KSZTAŁCENIA: Wykład informacyjny, wykład problemowy i konwersatoryjny, praca z tekstem źródłowym (indywidualna i grupowa), dyskusja.

18 EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu student zna podstawową terminologię z zakresu antropologii kultury student potrafi przygotować wypowiedź ustną w języku polskim na temat wybranego problemu z zakresu antropologii kultury i zaprezentować ją na forum publicznym student potrafi w trakcie dyskusji rekonstruować i konstruować różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do podstawowych założeń światopoglądowych bądź wyobrażeń kulturowych student rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby z różnych środowisk i kultur i jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów student efektywnie potrafi współdziałać z członkami zespołu i pracować pod kierunkiem WARUNKI ZALICZENIA: Metody weryfikacji wypowiedź ustana na formum wypowiedź ustana na formum wypowiedź ustana na formum wypowiedź ustana na formum wypowiedź ustana na formum zajęć Aktywny udział w zajęciach (udział w dyskusjach), ocena wypowiedzi ustnej na forum (praca w grupach 2-3 osobowych). OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w zajęciach 1,2 5 Udział w konsultacjach 0,2 15 Przygotowanie do zajęć 0,6 50 Razem 2 studia niestacjonarne 18 Udział w ch 0,72 22 Udział w konsultacjach 0,88 10 Przygotowanie do zajęć 0,4 50 Razem 2 LITERATURA PODSTAWOWA: E. Nowicka, Świat człowieka świat kultury, Warszawa E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper (red.),świat człowieka-świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, Warszawa A. Mencwel (red.), Antropologia kultury Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa A. Barnard, Antropologia Zarys teorii i historii, przeł. S. Szymański, Warszawa 2006.

19 J. Goody, Loogika pisma a organizacja społeczeństwa, Warszawa V. Turner, Gry społeczne, pola i metafory Symboliczne działanie w społeczeństwie, przeł. W. Usakiewicz, Kraków C. Geertz, Interpretacja kultur Wybrane eseje, przeł. M.M. Piechaczek, Kraków J. Łotman, Uniwersum umysłu. Semiotyczna teoria kultury, Gdańsk D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, przeł. W.J. Burszta, Poznań LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: C. Geertz, Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, przeł. D. Wolska, Kraków Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa B. R. Barber, Skonsumowani Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, przeł. H. Jankowska, Warszawa PROGRAM OPRACOWAŁ(-A): dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ

20 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr C Y F R O W A A R C H I W I Z A C JJ A D A N Y C H Kod przedmiotu: 15.9-WH-BP-CAD Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalizacji Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia Prowadząc y: dr hab. Radosław Sztyber, prof. UZ dr Tomasz Ratajczak mgr Katarzyna Grabias-Banaszewska zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Laboratorium 30 2 V zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne 2 Laboratorium 18 - V zaliczenie z oceną CEL PRZEDMIOTU: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami cyfrowej archiwizacji (digitalizowania i formatowania) różnych typów danych, a także sposobami przechowywania i udostępniania ich kopii elektronicznych. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Selekcja dokumentów; skanowanie dokumentów tradycyjnych do plików archiwalnych tif, przetwarzanie plików elektronicznych w programach graficznych (GIMP, PhotoShop), konwersja plików graficznych (PDF, DJVu), tworzenie metadanych, redagowanie opisów dokumentów w systemie dlibra, publikowanie dokumentów elektronicznych, tworzenie kolekcji zamkniętych i ogólnodostępnych w systemie dlibra. Definicje: biblioteka cyfrowa, repozytorium cyfrowe, metadane, kolekcja, archiwizacja, dlibra, DJVu, Federacja Bibliotek Cyfrowych, Europeana, DartEurope, Manuscriptorium. METODY KSZTAŁCENIA: Wykład informacyjny i instruktażowy, metoda obserwacji, metoda działalności praktycznej (indywidualnej i/lub grupowej).

21 EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu cyfrowej archiwizacji różnych typów danych student ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorię i metody digitalizowania i formatowania różnych typów dokumentów oraz przechowywania i udostępniania ich kopii elektronicznych student ma wiedzę na temat Internetu jako środowiska informacyjnego, metod i technik wyszukiwania informacji w źródłach elektronicznych (bibliotekach i repozytoriach cyfrowych) student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego student poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu digitalizowania i formatowania dokumentów oraz przechowywania i udostępniania ich kopii elektronicznych student potrafi obsługiwać oprogramowanie pakietu Office, zwłaszcza Word, Excel i Power Point oraz rozbudowane programy graficzne typu GIMP i PhotoShop student efektywnie potrafi współdziałać z członkami zespołu i pracować pod kierunkiem WARUNKI ZALICZENIA: Metody weryfikacji wykonanie zleconych ćwiczeń wykonanie zleconych ćwiczeń wykonanie zleconych ćwiczeń wykonanie zleconych ćwiczeń wykonanie zleconych ćwiczeń wykonanie zleconych ćwiczeń wykonanie zleconych ćwiczeń zajęć Wykonanie w ramach zajęć laboratoryjnych zleconych ćwiczeń (indywidualnych i/lub grupowych), polegających na zdigitalizowaniu, odpowiednim sformatowaniu i przygotowaniu do przechowywania i udostępniania dokumentów. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w zajęciach 1,2 5 Udział w konsultacjach 0,2 15 Przygotowanie do ćwiczeń 0,6 50 Razem 2

22 studia niestacjonarne 18 Udział w zajęciach 0,72 17 Udział w konsultacjach 0,68 15 Przygotowanie do ćwiczeń 0,6 50 Razem 2 LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Trembowiecki, A., Digitalizacja zbiorów bibliotecznych: teoria i praktyka, Warszawa Kowalska, M., Digitalizacja zbiorów w bibliotekach polskich, Warszawa Nahotko, M., Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym, Warszawa Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ze zm. 5. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, ze zm. 6. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ze zm. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: Brak PROGRAM OPRACOWAŁ(-A): dr Tomasz Ratajczak

23 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr D E Z I N F O R M A C JJ A W I N T E R N E C I E Kod przedmiotu: 15.9-WH-BP-PRO Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalizacji Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Radosław Sztyber, prof. UZ Prowadząc y: dr hab. Radosław Sztyber, prof. UZ zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Laboratorium 30 2 II zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne 2 Laboratorium 18 - II zaliczenie z oceną CEL PRZEDMIOTU: Głównym celem kursu jest zaprezentowanie wartości informacji internetowej w ogóle, a zwłaszcza dezinformacji, a przede wszystkim jej źródeł, rozmiaru i form, ale również innych cech danych rozpowszechnianych w cyberprzestrzeni, które mogą wpływać na nieporozumienia (zamierzone, przypadkowe?) pomiędzy autorami i ich odbiorcami. Laboratoria winny umożliwić dzięki realizacji dwóch projektów (indywidualnego i zespołowego) i) znalezienie i opisanie istoty oczywistych dowodów dezinformacji, ii) scharakteryzowanie ich źródeł (przyczyny, a także motywy autorów, nadto: błędy, inne typy usterek itd.) i iii) ukazanie, co najważniejsze, skali różnic (w odniesieniu do niekwestionowanej wiedzy). Planuje się, żeby tematykę wspomnianych projektów ustalić w toku akademickiej debaty podczas dwóch lub trzech pierwszych spotkań. WYMAGANIA WSTĘPNE: Podstawowa wiedza z zakresu wykorzystania aplikacji komputerowych i internetowych. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Śledzenie i identyfikacja (zespołowa skoncentrowana na temacie dotyczącym literatury staropolskiej i oświecenia oraz indywidualna poświęcona dowolnemu problemowi wybranemu przez studenta) danych cyfrowych (publikowanych w cyberprzestrzeni), które okazują się niewłaściwe ze względu na ich braki, brak kompetencji piszących, niedoskonałości itp. METODY KSZTAŁCENIA: Informacyjna, analityczna, syntetyczna, konwersatoryjna, problemowa, obserwacyjna, praktyczna (w związku z koniecznością wykonania projektów), dyskusja, praca ze źródłami (tradycyjnymi i cyfrowymi).

Praca z użytkownikiem informacji Kod przedmiotu

Praca z użytkownikiem informacji Kod przedmiotu Praca z użytkownikiem informacji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Praca z użytkownikiem informacji Kod przedmiotu 15.9-WH-DiksP-UIN-Ć-S14_pNadGenY8NI8 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

Teoria informacji - opis przedmiotu

Teoria informacji - opis przedmiotu Teoria informacji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Teoria informacji Kod przedmiotu 08.9-WH- P-BP-JWI-Ć-S14_pNadGenLUSKK Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia polska Profil

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Kierunek

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych

Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych Kod przedmiotu 05.9-WP-PEDD-EWBN Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu

Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej Kod przedmiotu 05.0-WP-PEDP-TIDT

Bardziej szczegółowo

Wstęp do pisania i redagowania tekstów naukowych

Wstęp do pisania i redagowania tekstów naukowych Wstęp do pisania i redagowania tekstów naukowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wstęp do pisania i redagowania tekstów naukowych Kod przedmiotu 09.0-WH-FiPlP-PKP-RTN-L-S14_pNadGenDURJ5

Bardziej szczegółowo

Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu

Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu Medialne mechanizmy reklamy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu 15.3-WP-PEDP-MMR-W-S14_pNadGenWWLVO Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-MBPzS2-W-S14_pNadGen3NDYY

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu

Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-ZZL-Ć-S14_pNadGenPYHS7 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty kryminologii Kod przedmiotu

Wybrane aspekty kryminologii Kod przedmiotu Wybrane aspekty kryminologii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane aspekty kryminologii Kod przedmiotu 10.4-WP-PEDP-KRYM-W_pNadGenC0WZG Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDD-IPE-C_genMXZ8N Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

Surdopedagogika - opis przedmiotu

Surdopedagogika - opis przedmiotu Surdopedagogika - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Surdopedagogika Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-SURDO Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika specjalna

Bardziej szczegółowo

Rozwój zawodowy człowieka - opis przedmiotu

Rozwój zawodowy człowieka - opis przedmiotu Rozwój zawodowy człowieka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rozwój zawodowy człowieka Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-55_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka logopedyczna - opis przedmiotu

Profilaktyka logopedyczna - opis przedmiotu Profilaktyka logopedyczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Profilaktyka logopedyczna Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDP-PL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie mediów na dzieci i młodzież Kod przedmiotu

Oddziaływanie mediów na dzieci i młodzież Kod przedmiotu Oddziaływanie mediów na dzieci i młodzież - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Oddziaływanie mediów na dzieci i młodzież Kod przedmiotu 14.4-WP-PSChM-OMnDiM Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu

Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka Kod przedmiotu 05.0-WP-PEDP-PZM-L-S14_pNadGenG36LU

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej - opis przedmiotu

Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej - opis przedmiotu Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDD-TPEP-W_pNadGenF2378 Wydział

Bardziej szczegółowo

Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu

Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Teoria i praktyka przekładu Kod przedmiotu 09.4-WH-FRMP-TPP-Ć-S14_pNadGenBI5EN Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia

Bardziej szczegółowo

Stres, sytuacje trudne i wypalenie zawodowe Kod przedmiotu

Stres, sytuacje trudne i wypalenie zawodowe Kod przedmiotu Stres, sytuacje trudne i wypalenie zawodowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Stres, sytuacje trudne i wypalenie zawodowe Kod przedmiotu 14.4-WP-PSChM-SStiWZ-W-S14_pNadGenFWT0D Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3. Koordynator Dr hab. Jadwiga Mazur Zespół dydaktyczny

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3. Koordynator Dr hab. Jadwiga Mazur Zespół dydaktyczny Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Socjologia Sociology Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr hab. Jadwiga Mazur Zespół dydaktyczny Opis kursu (cele kształcenia) Celem

Bardziej szczegółowo

Komunikacja społeczna - opis przedmiotu

Komunikacja społeczna - opis przedmiotu Komunikacja społeczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Komunikacja społeczna Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-33_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria bezpieczeństwa Profil

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy zarządzania Kod przedmiotu 04.7-WZ-EkoP-PZ-W-S14_pNadGen3AUN5 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu Lp. Element Opis 1 Nazwa Technologia informacyjna 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-47ntjn-s/n 5 Kierunek, specjalność, poziom i profil kierunek:

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania)

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania) pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania) OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU)

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe - opis przedmiotu

Poradnictwo zawodowe - opis przedmiotu Poradnictwo zawodowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Poradnictwo zawodowe Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-PZ-W_pNadGen8G45P Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 15, Zal, 3 ECTS Semestr IV: Semestr V: Semestr VI:

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 15, Zal, 3 ECTS Semestr IV: Semestr V: Semestr VI: AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Proseminarium pisemnej pracy dyplomowej Kod modułu: xxx Koordynator modułu: dr hab. Mikołaj Rykowski Punkty ECTS:

Bardziej szczegółowo

Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu

Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu Współczesne problemy psychologii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu 14.4-WP.PEDD-WPP-W_pNadGen75EPY Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-SMRM-S16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wstęp do translatoryki Kod przedmiotu 09.4-WH-JFZP-WDT-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia francuska

Bardziej szczegółowo

Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu

Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu Współczesne koncepcje filozofii i etyki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu 08.1-WP-PEDD-WKF-W_pNadGenWTMYY Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu: Filozofia religii (seminarium)

Karta przedmiotu: Filozofia religii (seminarium) Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 filozofia stopień trzeci studia stacjonarne i niestacjonarne Karta przedmiotu: Filozofia religii

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu: Elementy metodologii badań historii filozofii

Karta przedmiotu: Elementy metodologii badań historii filozofii Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 filozofia stopień pierwszy studia stacjonarne Forma zajęć: wykład Wymiar semestr zimowy 30 semestr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

Ekonomia sektora publicznego Kod przedmiotu

Ekonomia sektora publicznego Kod przedmiotu Ekonomia sektora publicznego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia sektora publicznego Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoP-ESP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wstęp do translatoryki Kod przedmiotu 09.4-WH-JFZP-WDT-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Język francuski

Bardziej szczegółowo

Psychologia osobowości - opis przedmiotu

Psychologia osobowości - opis przedmiotu Psychologia osobowości - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia osobowości Kod przedmiotu 14.4-WP-PSChM-POs-Ć-S14_pNadGen9W37A Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Wstęp do językoznawstwa 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-15t-s/n Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

Podstawy retoryki - opis przedmiotu

Podstawy retoryki - opis przedmiotu Podstawy retoryki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy retoryki Kod przedmiotu 15.0-WH-LPKSGP-PR-L-S15_pNadGenT7S3O Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Literatura popularna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Źródła informacji 1400 IN12ZI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Źródła informacji 1400 IN12ZI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Źródła informacji 1400 IN12ZI-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Kierunek Informacja

Bardziej szczegółowo

Finanse publiczne i rynki finansowe Kod przedmiotu

Finanse publiczne i rynki finansowe Kod przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe Kod przedmiotu 14.9-WZ-EkoP-FPRF-Ć-S14_pNadGenIGKKZ Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu

Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka Kod przedmiotu 05.0-WP-PEDP-PZM Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne - opis przedmiotu

Zachowania organizacyjne - opis przedmiotu Zachowania organizacyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zachowania organizacyjne Kod przedmiotu 14.4-WP-PSChP-ZO Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Psychologia

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WF-FizD-PE-S16 Wydział Kierunek Wydział Fizyki i Astronomii Fizyka / Fizyka komputerowa Profil

Bardziej szczegółowo

Pedeutologia - opis przedmiotu

Pedeutologia - opis przedmiotu Pedeutologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedeutologia Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDD-PD-C_pNadGenVB3PI Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika / Edukacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Nazwa Kod OPIS PRZEDMIOTU 1400-IN11TI-SP Administracji i Nauk Społecznych Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki, Forma studiów stacjonarne Rok/semestr I 1 i nazwisko koordynatora

Bardziej szczegółowo

Stylistyka języka angielskiego

Stylistyka języka angielskiego SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa przedmiotu/ modułu Typ przedmiotu/ modułu Stylistyka języka angielskiego obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe 1 - opis przedmiotu

Programowanie obiektowe 1 - opis przedmiotu Programowanie obiektowe 1 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Programowanie obiektowe 1 Kod przedmiotu 11.3-WK-IDP-PO1-W-S14_pNadGenHESI2 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

Seminarium licencjackie I - opis przedmiotu

Seminarium licencjackie I - opis przedmiotu licencjackie I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu licencjackie I Kod przedmiotu 09.0-WH-FRSP-SML1-S-S14_gen30CRX Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia rosyjska

Bardziej szczegółowo

Socjologia - opis przedmiotu

Socjologia - opis przedmiotu Socjologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Socjologia Kod przedmiotu 14.2-WP-PSChM-PPP-Ć-S14_pNadGenR2I80 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Psychologia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 202/203 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PUNKTACJA ECTS PRZEDMIOTÓW NA KIERUNKU INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rekrutacja 2013/2014 i następne Zebrał i do

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu

Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu Przygotowanie do aplikacji notarialnej I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu 10.0-WX-PR-PDAN01-Ć-14_pNadGenKQTAZ Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Kształcenie na odległość - opis przedmiotu

Kształcenie na odległość - opis przedmiotu Kształcenie na odległość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kształcenie na odległość Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDP-KSOD Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE 1.1.1 Technologie informacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: O6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością - opis przedmiotu

Zarządzanie wartością - opis przedmiotu Zarządzanie wartością - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie wartością Kod przedmiotu 04.9-WZ-EkoPD-ZW-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia / Ekonomia

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis modułu (przedmiotu) i programu nauczania)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A (opis i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Administracji i Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

METODY DOBORU PERSONELU

METODY DOBORU PERSONELU 1.1.1 Metody doboru personelu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY DOBORU PERSONELU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZZL_PS2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Seminarium. Instytut Humanistyczny. kierunek stopień tryb język status przedmiotu

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Seminarium. Instytut Humanistyczny. kierunek stopień tryb język status przedmiotu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 1. NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS PRZEDMIOTU Seminarium 2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Humanistyczny 3. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WSTĘP DO BADAŃ POLITOLOGICZNYCH 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WSTĘP DO BADAŃ POLITOLOGICZNYCH 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WSTĘP DO BADAŃ POLITOLOGICZNYCH 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 CA

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIAST I REGIONÓW

MARKETING MIAST I REGIONÓW 1.1.1 Marketing miast i regionów I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE MARKETING MIAST I REGIONÓW Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS1 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Podstawy prawa Unii Europejskiej Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of European

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-wyb.zag.z filozofii-

Bardziej szczegółowo

Psychologia społeczna - opis przedmiotu

Psychologia społeczna - opis przedmiotu Psychologia społeczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia społeczna Kod przedmiotu 14.4-WP-SOCP-PSSP-C_pNadGenOWWIH Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium magisterskie nt. Organizacje pozarządowe i edukacja w perspektywie porównawczej. Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut

Bardziej szczegółowo

Terapia pedagogiczna - opis przedmiotu

Terapia pedagogiczna - opis przedmiotu Terapia pedagogiczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Terapia pedagogiczna Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDP-TP Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika /

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

Socjoterapia w pomocy społecznej Kod przedmiotu

Socjoterapia w pomocy społecznej Kod przedmiotu Socjoterapia w pomocy społecznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Socjoterapia w pomocy społecznej Kod przedmiotu 05.6-WP-PSD-SPS Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i

Bardziej szczegółowo

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu 14.9-WP-PSD-KZL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizacja doboru pracowników Kod przedmiotu

Profesjonalizacja doboru pracowników Kod przedmiotu Profesjonalizacja doboru pracowników - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Profesjonalizacja doboru pracowników Kod przedmiotu 04.5-WZ-ZarzD-PDP-W-S14_pNadGenT3SIK Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU 1.1.1 Nowoczesne koncepcje marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS2 Wydział

Bardziej szczegółowo

Mechanika analityczna - opis przedmiotu

Mechanika analityczna - opis przedmiotu Mechanika analityczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mechanika analityczna Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-01_15W_pNadGenVU53Z Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo późnej nowoczesności zjawiska kulturowe i społeczne. Symptomy ponowoczesności

Społeczeństwo późnej nowoczesności zjawiska kulturowe i społeczne. Symptomy ponowoczesności Nazwa modułu: Społeczeństwo późnej nowoczesności zjawiska kulturowe i społeczne. Symptomy Rok akademicki: 2016/2017 Kod: HSO-1-606-s Punkty ECTS: 14 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Socjologia Specjalność:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Komunikacja interpersonalna w praktyce antropologicznej 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Interpersonal

Bardziej szczegółowo

Problemy filozofii - opis przedmiotu

Problemy filozofii - opis przedmiotu Problemy filozofii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Problemy filozofii Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-PF-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filozofia Profil ogólnoakademicki Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Technologie GIS - opis przedmiotu

Technologie GIS - opis przedmiotu Technologie GIS - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie GIS Kod przedmiotu 06.9-WZ-BezD-TGIS-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Bezpieczeństwo narodowe / Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Pedagogika wczesnoszkolna - opis przedmiotu

Pedagogika wczesnoszkolna - opis przedmiotu Pedagogika wczesnoszkolna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika wczesnoszkolna Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDP-PW Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Współczesne tendencje w teorii socjologicznej - opis przedmiotu

Współczesne tendencje w teorii socjologicznej - opis przedmiotu Współczesne tendencje w teorii socjologicznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne tendencje w teorii socjologicznej Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCT-WTTS-W_pNadGenUTQCY Wydział

Bardziej szczegółowo

Metody badań mass mediów - opis przedmiotu

Metody badań mass mediów - opis przedmiotu Metody badań mass mediów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metody badań mass mediów Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCD-MMMB Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

Pedagogika zabawy - opis przedmiotu

Pedagogika zabawy - opis przedmiotu Pedagogika zabawy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika zabawy Kod przedmiotu 05.9-WP-PEDP-PZA Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika / Pedagogika

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW SPAWALNICZYCH COMPUTER AIDED welding processes Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Forma studiów: stacjonarne Kod przedmiotu: S5_1-4 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Psychologia procesów poznawczych Kod przedmiotu

Psychologia procesów poznawczych Kod przedmiotu Psychologia procesów poznawczych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia procesów poznawczych Kod przedmiotu 14.4-WP-PSChM-PPPoz-Ć-S14_pNadGen98ION Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot do wyboru: Płeć w języku Kod przedmiotu

Przedmiot do wyboru: Płeć w języku Kod przedmiotu Przedmiot do wyboru: Płeć w języku - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Płeć w języku Kod przedmiotu 09.3-WH-FiPlP-PJ-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY KOMUNIKACJI MIĘDZYKOMPUTEROWEJ Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Postępowanie sądowo-administracyjne Kod przedmiotu

Postępowanie sądowo-administracyjne Kod przedmiotu Postępowanie sądowo-administracyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Postępowanie sądowo-administracyjne Kod przedmiotu 10.6-WX-AdD-PSA-W-14_pNadGen817ZV Wydział Kierunek Wydział Prawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Wstęp

Bardziej szczegółowo