OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PUNKTACJA ECTS PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCI BROKER INFORMACJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PUNKTACJA ECTS PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCI BROKER INFORMACJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE"

Transkrypt

1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PUNKTACJA ECTS PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCI BROKER INFORMACJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rekrutacja 2014/2015 i następne Zebrał i do druku prz yg otow ał TOMASZ RATAJCZAK

2 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr T E O R I A I N F O R M A C JJ I Kod przedmiotu: 08.9-WH-BP-JWI Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalizacji Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ Prowadząc y: dr Adrianna Woźniak zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Ćwic zenia 30 2 II zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne 2 Ćwic zenia 18 - II zaliczenie z oceną CEL PRZEDMIOTU: Rozumienie istoty i znaczenia informacji, znajomość metod i narzędzi pozyskiwania informacji oraz umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji, a także gromadzenia, analizowania i interpretowania informacji. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Pojęcie informacji. Przykładowe sposoby definiowania informacji. Własności informacji. Wartość informacji. Informacja jako towar. Informacja jako kapitał. Cechy użytecznej informacji. Rola informacji w podejmowaniu decyzji. Kształtowanie społeczeństwa informacyjnego. Rola i znaczenie Internetu w społeczeństwie informacyjnym. Metody pozyskiwania informacji. Procesy informacyjne. METODY KSZTAŁCENIA: Wykład informacyjny i konwersatoryjny, praca z tekstem źródłowym. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia Metody zajęć dla przedmiotu weryfikacji student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu teorii informacji w syste- mie nauk i jej relacji do innych dyscyplin wiedzy student zna podstawową terminologię z aktywność na zaję-

3 zakresu teorii informacji student ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą metodologię teorii informacji student ma świadomość związków teorii informacji z dyscyplinami naukowymi ją wspomagającymi (takimi jak matematyka dyskretna, neurologia, psychologia, antropologia, filozofia i in.) niezbędnymi do poszerzania wiedzy student rozumie różnice konwencjonalne i merytoryczne pomiędzy różnymi źródłami informacji student potrafi przygotować wypowiedź ustną w języku polskim na temat wybranego problemu z zakresu teorii informacji i zaprezentować ją na forum publicznym student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy w zakresie nauk o informacji i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju student jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów ciach aktywność na zajęicach przedstawienie wypowiedzi ustnej na wybrany temat przedstawienie wypowiedzi ustnej na wybrany temat przedstawienie wypowiedzi ustnej na wybrany temat WARUNKI ZALICZENIA: Obecność i aktywny udział w zajęciach, przedstawienie wypowiedzi ustnej na wybrany temat OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w ch 1,2 5 Udział w konsultacjach 0,2 15 Przygotowanie do ćwiczeń 0,6 50 Razem 2 studia niestacjonarne 18 Udział w ch 0,72 17 Udział w konsultacjach 0,68 15 Przygotowanie do ćwiczeń 0,6 50 Razem 2 LITERATURA PODSTAWOWA: Kurek-Kokocińska S., Informacja zagadnienia teoretyczne i uwarunkowania prawne działalności informacyjnej, Łódź Stefanowicz B., Informacja, Warszawa 2010.

4 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: M. Heller, Początek jest wszędzie, Warszawa Mózg i jego umysły, Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu 2/2005, red. W. Dziarnowska, A. Klawiter, Poznań Ch. Baylon, X. Mignot, Komunikacja, przeł. M. Sowa, Kraków Formy aktywności umysłu. Ujęcia kognitywistyczne. Ewolucja i złożone struktury poznawcze, t. 2, red. A. Klawiter, Warszawa Formy aktywności umysłu. Ujęcia kognitywistyczne. Emocje, percepcja, świadomość, t. 1, red. A. Klawiter, Warszawa P. Jaśkowski, Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł, Warszawa G. Marcus, Prowizorka w mózgu. O niedoskonałościach ludzkiego umysłu, przeł. A. Nowak, Sopot R. G. A. Dolby, Niepewność wiedzy. Obraz nauki w końcu XX wieku, przeł. J. Spólny, Warszawa S. Kripke, Nazywanie a konieczność, przeł. B. Chwedończuk, Warszawa Ph. Ball, Masa krytyczna. Jak jedno z drugiego wynika, przeł. W. Turopolski, Kraków J. Szwabe, Odbiór komunikatu jako zadanie poznawcze. Ujęcie pragmatyczno-kognitywne, Poznań UWAGA: zakres przedmiotowego materiału obowiązuje na ie z kognitywnego przetwarzania informacji PROGRAM OPRACOWAŁ(-A): dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ

5 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr F I L O Z O F I A U M Y S Ł U Kod przedmiotu: 08.1-WH-BP-TEI Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalizacji Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr Adrianna Woźniak Prowadząc y: dr Adrianna Woźniak zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Ćwic zenia 30 2 II zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne 2 Ćwic zenia 18 - II zaliczenie z oceną CEL PRZEDMIOTU: Nabycie wiedzy w zakresie filozofii umysłu; umiejętność zastosowania tej wiedzy przy wyjaśnianiu przejawów ludzkiej działalności. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Zakres tematyczny tego przedmiotu będzie skupiał się na pojęciach: qualia, intencjonalność i reprezentacja tj. na kwestiach fundamentalnych i wspólnych dla badań filozofii oraz nauk kognitywnych dotyczących świadomości (i samoświadomości) systemów naturalnych (ludzi, zwierząt) i sztucznych (robotów); eksperyment Chinskiego Pokoju (John Searle); Theoria Umysłu i autyzm; pojęcie intencjonalności a etologia ( strategia interpretatora autorstwa Daniela Dennetta); Jak to jest być nietoperzem? (Thomas Nagel); dwa eksperymenty myślowe Hilarego Putnama: Ziemi Bliźniaczej (kwestia eksternalizmu semantycznego) oraz mózgu w naczyniu; eksperyment filozoficzne zombi (David Chalmers) i kolejne. METODY KSZTAŁCENIA: Wykład informacyjny, problemowy i konwersatoryjny, praca z tekstem źródłowym. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii umysłu w systemie nauk i jej relacji wobec filozofii, nauk Metody weryfikacji zajęć

6 o informacji i nauk kognitywnych student zna podstawową terminologię z zakresu filozofii umysłu student ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą metodologię filozofii umysłu student ma świadomość związków filozofii umysłu z dyscyplinami naukowymi ją wspomagającymi (takimi jak psychologia, antropologia, filozofia, językoznawstwo kognitywne i in.) niezbędnymi do poszerzania wiedzy student potrafi przygotować wypowiedź ustną w języku polskim na temat wybranego problemu z zakresu filozofii umysłu student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy w zakresie filozofii umysłu i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju student jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów test test test test WARUNKI ZALICZENIA: Na ocenę końcową składać się będą dwie oceny. Pierwsza z pisemnego testu; druga ocena za aktywność. Sposób rozliczenia oceny z aktywności: średnia ocen z aktywności ocenionej na każdym spotkaniu: brak obecności to ocena niedostateczna (którą można odrobić na konsultacjach); pozytywnie punktowane będą: trafne sformułowanie tezy otwierającej dyskusję; znajomość konkretnego tekstu źródłowego, służącego za podstawę do dyskusji; wykazanie znajomości zagadnienia spoza tekstu; umiejętność uczestniczenia w dyskusji. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w ch 1,2 5 Udział w konsultacjach 0,2 15 Przygotowanie do ćwiczeń 0,6 50 Razem 2 studia niestacjonarne 18 Udział w ch 0,72 17 Udział w konsultacjach 0,68 15 Przygotowanie do ćwiczeń 0,6 50 Razem 2 LITERATURA PODSTAWOWA: M. M. Mesulam, Od doznania do poznania, [w:] Neuropsychologia. Współczesne kierunki badań, red. K. Jodzio, Warszawa 2009, s

7 Nagel, Thomas. Jak to jest być nietoperzem? Polski przekład: What is it like to be a bat? The Philosophical Review LXXXIII, 4: Putnam, Hilary Mózgi w naczyniu. Polski przekład: Reason, Truth, and History. Cambridge University Press. Chapter 1, Brains in a vat, pp Searle, John Umysły, mózgi i progamy. Polski przekład: Minds, Brains, and Programs. The Behavioral and Brain Sciences, vol. 3. Copyright 1980 Cambridge University Press. Dennett, Daniel & Haugeland, John Intentionality. In The Oxford Companion to the Mind, Ed: Gregory, R. L. Oxford University Press. Dennett, Daniel Intentional systems in cognitive ethology: The "Panglossian paradigm" defended. The Behavioral and Brain Sciences 6: Brooks, Rodney Intelligence Without Representation. Artificial Intelligence 47: Kirk, Robert Zombies. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (http://plato.stanford.edu/archives/spr2012/entries/zombies/>). Libet, Benjamin Do We Have Free Will? Journal of Consciousness Studies, 6, No. 8 9: LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: A Companion to the philosophy of mind Ed. Samuell Guttenplan. Blackwell Publishers.Ph. Ball, Masa krytyczna. Jak jedno z drugiego wynika, przeł. W. Turopolski, Kraków K. Fijałkowski, T. Bielicki, Homo (przypadkiem) sapiens, Warszawa J. Pelc, Wstęp do semiotyki, Warszawa G. Klaus, H. Liebscher, Co to jest cybernetyka, Warszawa M. Heller, Początek jest wszędzie, Warszawa Ch. Baylon, X. Mignot, Komunikacja, przeł. M. Sowa, Kraków P. Jaśkowski, Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł, Warszawa G. Marcus, Prowizorka w mózgu. O niedoskonałościach ludzkiego umysłu, przeł. A. Nowak, Sopot J. Szwabe, Odbiór komunikatu jako zadanie poznawcze. Ujęcie pragmatyczno-kognitywne, Poznań UWAGA: zakres przedmiotowego materiału obowiązuje na ie z kognitywnego przetwarzania informacji PROGRAM OPRACOWAŁ(-A): dr Adrianna Woźniak

8 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr T R A D Y C Y JJ N E I C Y F R O W E Ż R Ó D Ł A I N F O R M A C JJ I Kod przedmiotu: 15.9-WH-BP-TCI Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalizacji Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr Tomasz Ratajczak Prowadząc y: dr Tomasz Ratajczak zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne W ykład 30 2 III zaliczenie Laboratorium 30 2 III zaliczenie z oceną - praca pisemna Studia niestacjonarne 4 W ykład 18 - III zaliczenie Laboratorium 18 - III zaliczenie z oceną - praca pisemna CEL PRZEDMIOTU: Omówienie podczas zajęć różnych typów dokumentów i źródeł informacji, a także zlecenie studentom: 1) przygotowania prezentacji w Power Poincie (praca w 2-3 osobowej grupie) na temat wybranego opracowania normalizacyjno-standaryzacyjnego (np. w zakresie norm obowiązujących w zbiorach informacji o dokumentach) oraz 2) sporządzenia spisu bibliograficznego (praca indywidualna) na temat omówiony z prowadzącym zajęcia mają na celu rozwinięcie kwalifikacji w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych brokera informacji, które będą rozwijane i doskonalone na dalszych etapach realizacji programu specjalizacji. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Książka i dokument jako przedmiot bibliografii; typy dokumentów i ich typologie; bibliografie tradycyjne (drukowane) i cyfrowe źródła informacji (tu m. in. bibliograficzne bazy danych i bibliografie dostępne online); opis bibliograficzny różnych typów dokumentów; tworzenie spisów bibliograficznych. METODY KSZTAŁCENIA: Metoda wykładowa (w tym wykład konwersatoryjny), metoda obserwacji, metoda działalności praktycznej (indywidualnej i grupowej); heureza (pokonywanie barier i różnego rodzaju ograniczeń w toku debat i wspólnego namysłu).

9 EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu student zna podstawową terminologię z zakresu infobrokerstwa, bibliografii i typologii dokumentów student ma świadomość związków infobrokerstwa z dyscyplinami naukowymi go wspierającymi (m.in. bibliografią i bibliologią) student ma wiedzę na temat źródeł informacji ogólnych i specjalistycznych, Internetu jako środowiska informacyjnego, metod i technik wyszukiwania informacji w źródłach tradycyjnych i cyfrowych student zna i rozumie zasady analizy źródeł o charakterze normalizacyjnym i standaryzacyjnym student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem bibliografii tradycyjnych, cyfrowych baz danych oraz cyfrowych bibliotek naukowych student potrafi przygotować typowe zestawienie bibliograficzne na wybrany temat student potrafi obsługiwać oprogramowanie pakietu Office, a zwłaszcza Word i Power Point student efektywnie potrafi współdziałać z członkami zespołu i pracować pod kierunkiem WARUNKI ZALICZENIA: Metody weryfikacji prezentacja w Power Poincie prezentacja w Power Poincie praca pisemna prezentacja w Power Poincie praca pisemna praca pisemna prezentacja w Power Poincie praca pisemna prezentacja w Power Poincie zajęć wykład wykład wykład wykład Wykład zaliczenie testu końcowego; aktywny udział w zajęciach, ocena przygotowanej prezentacji w Power Poincie, ocena przygotowanej pracy pisemnej (zestawienia bibliograficznego na wybrany temat). OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 60 Udział w zajęciach 2,4 5 Udział w konsultacjach 0,2 5 Przygotowanie prezentacji w Power Poincie 0,2 10 Przygotowanie do zajęć 0,4 20 Przygotowanie pracy pisemnej 0,8 100 Razem 4

10 studia niestacjonarne 36 Udział w zajęciach 1,44 29 Udział w konsultacjach 1,16 5 Przygotowanie prezentacji w Power Poincie 0,2 10 Przygotowanie do zajęć 0,4 20 Przygotowanie pracy pisemnej 0,8 100 Razem 4 LITERATURA PODSTAWOWA: Bibliografia. Teoria. Praktyka. Dydaktyka. Pod red. J. Woźniak, M. Ochmańskiego, Warszawa J. Pacek, Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym, Warszawa Wybrane numery prasy branżowej (tu m. in. Zagadnienia Informacji ). Wybór materiałów cyfrowych (internetowych). Wybór opracowań normalizacyjnych i standaryzacyjnych (polskich norm obowiązujących w zbiorach informacji o dokumentach). LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: Brak PROGRAM OPRACOWAŁ(-A): dr Tomasz Ratajczak

11 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr K O G N I T Y W N E P R Z E T W A R Z A N I E I N F O R M A C JJ I Kod przedmiotu: 15.9-WH-BP-KPI Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalizacji Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ Prowadząc y: dr Adrianna Woźniak zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Ćwic zenia 30 2 III Studia niestacjonarne 4 Ćwic zenia 18 - III CEL PRZEDMIOTU: Poznanie zasad przetwarzania informacji w ujęciu kognitywnym, nabycie umiejętności stosowania wspomnianych zasad w odniesieniu do obiegu informacji. WYMAGANIA WSTĘPNE: Zaliczenie kursów: z teorii informacji i filozofii umysłu. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Informacja w ujęciu kognitywnym percepcyjne źródła informacji, zniekształcenie kodu, dekodowanie i roztapianie przestrzeni generycznych, uzgadnianie zachowań informacyjnych, rola torowania, schematów i skryptów w zachowaniach informacyjnych, zespoły i systemy informacji, zbiory biblioteczne jako kontinuum percepcyjne, ewolucja informacji (memetyka). METODY KSZTAŁCENIA: Wykład informacyjny i konwersatoryjny, praca z tekstem źródłowym. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk kognitywnych w systemie nauk i ich relacji wobec innych dziedzin wiedzy student zna podstawową terminologię z zakresu nauk kognitywnych Metody weryfikacji zajęć

12 student ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą szczegółowe rozpoznania procesów mentalnych w percepcji świata fizycznego i mentalnego student ma świadomość związków kognitywnej teorii informacji z dyscyplinami naukowymi ją wspomagającymi (takimi jak neurologia, psychologia, antropologia, filozofia i in.) niezbędnymi do poszerzania wiedzy student ma podstawową wiedzę o dziejach, najważniejszych osiągnięciach i głównych kierunkach rozwoju kognitywnej teorii informacji student rozumie różnice konwencjonalne i merytoryczne pomiędzy różnymi źródłami informacji student potrafi przygotować wypowiedź ustną w języku polskim na temat wybranego problemu z zakresu kognitywnej teorii informacji i zaprezentować ją na forum publicznym student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju student jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów WARUNKI ZALICZENIA: Obecność i aktywny udział w zajęciach (praca z tekstem źródłowym),. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w ch 1,2 30 Udział w konsultacjach 1,2 10 Przygotowanie do ćwiczeń 0,4 25 Przygotowanie do u 1,0 5 Przystąpienie do u 0,2 100 Razem 4

13 studia niestacjonarne 18 Udział w ch 0,72 42 Udział w konsultacjach 1,68 10 Przygotowanie do ćwiczeń 0,4 25 Przygotowanie do u 1,0 5 Przystąpienie do u 0,2 100 Razem 4 LITERATURA PODSTAWOWA: Stockwell P., Poetyka kognitywna. Wprowadzenie, Kraków2006 Spitzer M., Jak uczy się mózg, Warszawa 2007 Sperber D., Wilson D., Pragmatyka, modularnośc i czytanie w umyśle, [w:] Mózg i jego umysły. Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu 2, red. W. Dziarnowska, A. Klawiter, Poznań 2006 Searle J. R., Umysł. Krótkie wprowadzenie, Poznań 2010 Llinás R., Ja z wiru, [w:] Formy aktywności umysłu. Ujęcia kognitywistyczne. Emocje, percepcja, świadomość, t. 1, red. A. Klawiter, Warszawa 2008 Langacker R. W., Wykłady z gramatyki kognitywnej, Lublin 2005 Kuckenburg M., Pierwsze słowo. Narodziny mowy i pisma, Warszawa 2006 Frutiger A., Człowiek i jego znaki, Warszawa 2003 Kufel S., Wprowadzenie do literaturoznawstwa kognitywnego, Zielona Góra 2011 Blackmore S., Maszyna memowa, Poznań 2002 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: BrakUWAGI: Egzamin obejmuje także zagadnienia z zakresu teorii informacji i filozofii umysłu. PROGRAM OPRACOWAŁ(-A): dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ

14 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr P R A C A Z U Ż Y T K O W N I K I E M I N F O R M A C JJ I Kod przedmiotu: 15.9-WH-BP-UIN Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalizacji Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący wykład dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ Prowadząc y: dr hab. Radosław Sztyber, prof. UZ mgr Katarzyna Grabias-Banaszewska zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne W ykład 30 2 IV Ćwic zenia 30 2 IV zaliczenie bez oceny Studia niestacjonarne 4 W ykład 18 - IV Ćwic zenia 18 - IV zaliczenie bez oceny CEL PRZEDMIOTU: Zapoznanie z problematyką pracy z użytkownikiem informacji. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Praca z użytkownikiem informacji: definicja, typologia, charakterystyka użytkowników informacji i ich potrzeb. Uwarunkowania potrzeb informacyjnych i metody ich diagnozowania. Formy, metody zaspokajania potrzeb informacyjnych różnych grup użytkowników. METODY KSZTAŁCENIA: Wykład informacyjny i konwersatoryjny, pokaz, praca z tekstem źródłowym, praca w grupach, dyskusja. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu student posiada wiedzę na temat pracy z użytkownikiem informacji Metody weryfikacji wykład zajęć

15 student czyta i właściwie interpretuje naukowe teksty na temat pracy z użytkownikiem informacji student potrafi przygotować wypowiedź ustną w języku polskim na temat wybranego problemu z zakresu pracy z użytkownikiem informacji i zaprezentować ją na forum publicznym student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju student jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów wykład wykład WARUNKI ZALICZENIA: Wykład zdanie u; : (udział w dyskusjach), przygotowanie wypowiedzi ustnej na wskazany temat/problem. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 60 Udział w zajęciach 2,4 5 Udział w konsultacjach 0,2 5 Przystąpienie do u 0,2 10 Przygotowanie do zajęć 0,4 20 Przygotowanie do u 0,8 100 Razem 4 studia niestacjonarne 36 Udział w zajęciach 1,44 29 Udział w konsultacjach 1,16 5 Przystąpienie do u 0,2 10 Przygotowanie do zajęć 0,4 20 Przygotowanie do u 0,8 100 Razem 4 LITERATURA PODSTAWOWA: Batorowska H., Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji, Warszawa Kocójowa M., Społeczeństwo informacyjne. Jakość edukacji i pracy bibliotekarzy, Kraków Materska K., Chuchro E., Sosińska-Kalata B. (red.), Organizowanie środowiska informacji i wiedzy, Warszawa Sosińska-Kalata B., Materska K., Gliński W. (red.), Społeczeństwo informacyjne i jego technologie, Warszawa LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: Drzewiecki M., Majewska M., Biblioteka w społeczeństwie informacyjnym. Edukacja, informacja, media, Warszawa Kołodziejska J., Biblioteki publiczne w strukturze społecznej, Warszawa 2010.

16 Majewska M., Walczak M. (red.), Pedagogika biblioteczna w społeczeństwie informacyjnym, Warszawa Świgoń M., Bariery informacyjne. Podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku naukowym, Warszawa PROGRAM OPRACOWAŁ(-A): dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ

17 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr A N T R O P O L O G I C Z N E K O N T E K S T Y I N F O R M A C JJ I Kod przedmiotu: 15.9-WH-BP-AKI Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalizacji Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ Prowadząc y: dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Ćwic zenia 30 2 IV zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne 2 Ćwic zenia 18 - IV zaliczenie z oceną CEL PRZEDMIOTU: Rozpoznawanie podstawowych wzorców i paradygmatów kultury w każdym typie kultury. Umiejętność rozróżniania podstawowych metod antropologii kultury oraz ich stosowania w opisie poszczególnych elementów paradygmatu kultury. Umiejętność wskazywania w otaczającej kulturze elementów charakterystycznych dla antropologii kultury i umiejętność racjonalizowania ich mechanizmów. Umiejętność czytania tekstów kultury w perspektywie antropologii kultury. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Na zajęciach zostaną zaprezentowane rozmaite definicje kultury oraz zasadnicze elementy paradygmatu antropologicznego oglądu kultury: czas, przestrzeń, cielesność, tożsamość kulturowa, rodzina, związki społeczne, religia. Ponadto omówione zostaną podstawowe typy kultury począwszy od kultury tradycyjnej przez rycerską i mieszczańską aż po masową i ponowoczesną. Zaprezentowane zostaną najważniejsze metodologie badające antropologię kultury począwszy od klasycznego ewolucjonizmu, poprzez szkołę francuską i brytyjską aż po koncepcje Victora Turnera, Clifforda Geertza oraz semiotyczną teorię Jurija Łotmana. METODY KSZTAŁCENIA: Wykład informacyjny, wykład problemowy i konwersatoryjny, praca z tekstem źródłowym (indywidualna i grupowa), dyskusja.

18 EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu student zna podstawową terminologię z zakresu antropologii kultury student potrafi przygotować wypowiedź ustną w języku polskim na temat wybranego problemu z zakresu antropologii kultury i zaprezentować ją na forum publicznym student potrafi w trakcie dyskusji rekonstruować i konstruować różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do podstawowych założeń światopoglądowych bądź wyobrażeń kulturowych student rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby z różnych środowisk i kultur i jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów student efektywnie potrafi współdziałać z członkami zespołu i pracować pod kierunkiem WARUNKI ZALICZENIA: Metody weryfikacji wypowiedź ustana na formum wypowiedź ustana na formum wypowiedź ustana na formum wypowiedź ustana na formum wypowiedź ustana na formum zajęć Aktywny udział w zajęciach (udział w dyskusjach), ocena wypowiedzi ustnej na forum (praca w grupach 2-3 osobowych). OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w zajęciach 1,2 5 Udział w konsultacjach 0,2 15 Przygotowanie do zajęć 0,6 50 Razem 2 studia niestacjonarne 18 Udział w ch 0,72 22 Udział w konsultacjach 0,88 10 Przygotowanie do zajęć 0,4 50 Razem 2 LITERATURA PODSTAWOWA: E. Nowicka, Świat człowieka świat kultury, Warszawa E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper (red.),świat człowieka-świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, Warszawa A. Mencwel (red.), Antropologia kultury Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa A. Barnard, Antropologia Zarys teorii i historii, przeł. S. Szymański, Warszawa 2006.

19 J. Goody, Loogika pisma a organizacja społeczeństwa, Warszawa V. Turner, Gry społeczne, pola i metafory Symboliczne działanie w społeczeństwie, przeł. W. Usakiewicz, Kraków C. Geertz, Interpretacja kultur Wybrane eseje, przeł. M.M. Piechaczek, Kraków J. Łotman, Uniwersum umysłu. Semiotyczna teoria kultury, Gdańsk D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, przeł. W.J. Burszta, Poznań LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: C. Geertz, Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, przeł. D. Wolska, Kraków Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa B. R. Barber, Skonsumowani Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, przeł. H. Jankowska, Warszawa PROGRAM OPRACOWAŁ(-A): dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ

20 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr C Y F R O W A A R C H I W I Z A C JJ A D A N Y C H Kod przedmiotu: 15.9-WH-BP-CAD Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalizacji Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia Prowadząc y: dr hab. Radosław Sztyber, prof. UZ dr Tomasz Ratajczak mgr Katarzyna Grabias-Banaszewska zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Laboratorium 30 2 V zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne 2 Laboratorium 18 - V zaliczenie z oceną CEL PRZEDMIOTU: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami cyfrowej archiwizacji (digitalizowania i formatowania) różnych typów danych, a także sposobami przechowywania i udostępniania ich kopii elektronicznych. WYMAGANIA WSTĘPNE: Brak ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Selekcja dokumentów; skanowanie dokumentów tradycyjnych do plików archiwalnych tif, przetwarzanie plików elektronicznych w programach graficznych (GIMP, PhotoShop), konwersja plików graficznych (PDF, DJVu), tworzenie metadanych, redagowanie opisów dokumentów w systemie dlibra, publikowanie dokumentów elektronicznych, tworzenie kolekcji zamkniętych i ogólnodostępnych w systemie dlibra. Definicje: biblioteka cyfrowa, repozytorium cyfrowe, metadane, kolekcja, archiwizacja, dlibra, DJVu, Federacja Bibliotek Cyfrowych, Europeana, DartEurope, Manuscriptorium. METODY KSZTAŁCENIA: Wykład informacyjny i instruktażowy, metoda obserwacji, metoda działalności praktycznej (indywidualnej i/lub grupowej).

21 EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: Kod Efekty kształcenia dla przedmiotu student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu cyfrowej archiwizacji różnych typów danych student ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorię i metody digitalizowania i formatowania różnych typów dokumentów oraz przechowywania i udostępniania ich kopii elektronicznych student ma wiedzę na temat Internetu jako środowiska informacyjnego, metod i technik wyszukiwania informacji w źródłach elektronicznych (bibliotekach i repozytoriach cyfrowych) student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego student poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu digitalizowania i formatowania dokumentów oraz przechowywania i udostępniania ich kopii elektronicznych student potrafi obsługiwać oprogramowanie pakietu Office, zwłaszcza Word, Excel i Power Point oraz rozbudowane programy graficzne typu GIMP i PhotoShop student efektywnie potrafi współdziałać z członkami zespołu i pracować pod kierunkiem WARUNKI ZALICZENIA: Metody weryfikacji wykonanie zleconych ćwiczeń wykonanie zleconych ćwiczeń wykonanie zleconych ćwiczeń wykonanie zleconych ćwiczeń wykonanie zleconych ćwiczeń wykonanie zleconych ćwiczeń wykonanie zleconych ćwiczeń zajęć Wykonanie w ramach zajęć laboratoryjnych zleconych ćwiczeń (indywidualnych i/lub grupowych), polegających na zdigitalizowaniu, odpowiednim sformatowaniu i przygotowaniu do przechowywania i udostępniania dokumentów. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA: studia stacjonarne 30 Udział w zajęciach 1,2 5 Udział w konsultacjach 0,2 15 Przygotowanie do ćwiczeń 0,6 50 Razem 2

22 studia niestacjonarne 18 Udział w zajęciach 0,72 17 Udział w konsultacjach 0,68 15 Przygotowanie do ćwiczeń 0,6 50 Razem 2 LITERATURA PODSTAWOWA: 1. Trembowiecki, A., Digitalizacja zbiorów bibliotecznych: teoria i praktyka, Warszawa Kowalska, M., Digitalizacja zbiorów w bibliotekach polskich, Warszawa Nahotko, M., Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym, Warszawa Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ze zm. 5. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, ze zm. 6. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ze zm. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: Brak PROGRAM OPRACOWAŁ(-A): dr Tomasz Ratajczak

23 Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr D E Z I N F O R M A C JJ A W I N T E R N E C I E Kod przedmiotu: 15.9-WH-BP-PRO Typ przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalizacji Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Radosław Sztyber, prof. UZ Prowadząc y: dr hab. Radosław Sztyber, prof. UZ zajęć zaliczenia Punkt y ECTS Studia stacjonarne Laboratorium 30 2 II zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne 2 Laboratorium 18 - II zaliczenie z oceną CEL PRZEDMIOTU: Głównym celem kursu jest zaprezentowanie wartości informacji internetowej w ogóle, a zwłaszcza dezinformacji, a przede wszystkim jej źródeł, rozmiaru i form, ale również innych cech danych rozpowszechnianych w cyberprzestrzeni, które mogą wpływać na nieporozumienia (zamierzone, przypadkowe?) pomiędzy autorami i ich odbiorcami. Laboratoria winny umożliwić dzięki realizacji dwóch projektów (indywidualnego i zespołowego) i) znalezienie i opisanie istoty oczywistych dowodów dezinformacji, ii) scharakteryzowanie ich źródeł (przyczyny, a także motywy autorów, nadto: błędy, inne typy usterek itd.) i iii) ukazanie, co najważniejsze, skali różnic (w odniesieniu do niekwestionowanej wiedzy). Planuje się, żeby tematykę wspomnianych projektów ustalić w toku akademickiej debaty podczas dwóch lub trzech pierwszych spotkań. WYMAGANIA WSTĘPNE: Podstawowa wiedza z zakresu wykorzystania aplikacji komputerowych i internetowych. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: Śledzenie i identyfikacja (zespołowa skoncentrowana na temacie dotyczącym literatury staropolskiej i oświecenia oraz indywidualna poświęcona dowolnemu problemowi wybranemu przez studenta) danych cyfrowych (publikowanych w cyberprzestrzeni), które okazują się niewłaściwe ze względu na ich braki, brak kompetencji piszących, niedoskonałości itp. METODY KSZTAŁCENIA: Informacyjna, analityczna, syntetyczna, konwersatoryjna, problemowa, obserwacyjna, praktyczna (w związku z koniecznością wykonania projektów), dyskusja, praca ze źródłami (tradycyjnymi i cyfrowymi).

FILOLOGICZNA OBSŁUGA INTERNETU I E-EDYTORSTWO

FILOLOGICZNA OBSŁUGA INTERNETU I E-EDYTORSTWO OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PUNKTACJA ECTS PRZEDMIOTÓW NA KIERUNKU FILOLOGICZNA OBSŁUGA INTERNETU I E-EDYTORSTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rekrutacja 2015/2016 i następne Zebrał

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE

DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PUNKTACJA ECTS PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCI DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rekrutacja 2013/2014 i następne Zebrał i do druku prz yg

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS UPJPII 2013/2014

SYLABUS UPJPII 2013/2014 SYLABUS UPJPII 2013/2014 I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 1 w j. polskim

Bardziej szczegółowo

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia Nazwa modułu: MK_1 Kształcenie ogólne Kierunek i specjalność: Historia Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Moduł Kształcenie ogólne obejmuje jeden przedmiot wspomagający historię onomastykę. Moduł

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: SOCJOLOGIA Rok akademicki 011/01 Europejski System Transferu Punktów 1. Informacja o Wydziale 1.1.

Bardziej szczegółowo

ETYKA I PRAWODAWSTWO W ZAKRESIE PSYCHOLOGII STUDIA DOKTORANCKIE III STOPNIA NIESTACJONARNE PROWADZĄCY:

ETYKA I PRAWODAWSTWO W ZAKRESIE PSYCHOLOGII STUDIA DOKTORANCKIE III STOPNIA NIESTACJONARNE PROWADZĄCY: ETYKA I PRAWODAWSTWO W ZAKRESIE PSYCHOLOGII STUDIA DOKTORANCKIE III STOPNIA NIESTACJONARNE PROWADZĄCY: dr hab. Cezary Domański, prof. UMCS Liczba punktów ECTS: 3 (1,5+1,5) Blok przedmiotów obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA Studia pierwszego stopnia studia niestacjonarne Kierunek: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE PROFIL PRAKTYCZNY ROK I CYKL KSZTAŁCENIA 2014-2016

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O INSTYTUCIE

I. INFORMACJA O INSTYTUCIE I. INFORMACJA O INSTYTUCIE Człowiek to istota społeczna, żeby funkcjonować w społeczeństwie musi umieć porozumiewać się z innymi jego uczestnikami; wyrażać swoje zdanie i zasięgać opinii innych oraz komunikować

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rok: I Semestr: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rok: I Semestr: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1 Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy Rok: I Semestr: 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Społeczno- Język angielski, poziom: A2/B1, B.MI.1.J.O.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr letni

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr letni Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012 semestr letni DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2 Informacje o wydziale: ADRES WYDZIAŁU Wydział Politologii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE 1. Nazwa u Badania rynku książki Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo