Zastępstwo pośrednie według PECL na tle porównawczym*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastępstwo pośrednie według PECL na tle porównawczym*"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 809 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Anna Kielijan Katedra Prawa Filip Grzegorczyk Katedra Prawa Zastępstwo pośrednie według PECL na tle porównawczym* 1. Wprowadzenie Problematyka zastępstwa została uregulowana w rozdziale 3. PECL 1. W dziale pierwszym (art. 3:101 3:102) określono dwa typy zastępstwa, tj. zastępstwo bezpośrednie (art. 3:202 3:209) i zastępstwo pośrednie (art :304). Przepisy PECL o zastępstwie odnoszą się do sytuacji prawnej wyrażającej się w upoważnieniu pełnomocnika lub innego przedstawiciela do działania ze skutkiem prawnym dla reprezentowanego. Wydaje się słuszne przyjęcie, że termin pełnomocnik powinien być używany zamiennie z terminem zastępca bezpośredni, a termin inny przedstawiciel zamiennie z terminem zastępca pośredni. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie instytucji zastępstwa pośredniego według PECL, a zarazem dokonanie próby porównania tej instytucji na gruncie różnych aktów normatywnych. 2. Zastępstwo pośrednie według PECL 2.1. Art. 3:101 ust. 3 PECL wyraża zasadę, że regulacji PECL podlega jedynie tzw. stosunek prawny zewnętrzny, czyli stosunek prawny istniejący pomiędzy * Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację tematu Przedstawicielstwo stron w umowach według prawa polskiego i PECL. 1 PECL: Principles of European Contract Law, w tekście PECL lub Zasady.

2 54 Anna Kielijan, Filip Grzegorczyk zastępcą pośrednim a osobą trzecią, dlatego spod zakresu regulacji wymyka się stosunek prawny występujący pomiędzy zastępcą pośrednim a mocodawcą. Przyczyną, dla której ustawodawca zdecydował się na regulację fragmentaryczną, jest fakt, że istotna jest realizacja zasady ochrony osoby trzeciej, co jednocześnie zwiększa poziom bezpieczeństwa prawnego w transgranicznym, wewnątrzwspólnotowym obrocie gospodarczym Należy wskazać na przyjęte w PECL rozróżnienie pomiędzy zastępstwem pośrednim a zastępstwem bezpośrednim. Jeśli pełnomocnik działa w imieniu mocodawcy, stosować należy przepisy o zastępstwie bezpośrednim, jeśli zaś pośrednik działa na podstawie instrukcji i na rzecz reprezentowanego, ale nie w jego imieniu, stosować należy przepisy o zastępstwie pośrednim. Te same reguły należy stosować, gdy osoba trzecia nie wie lub nie ma podstaw, by wiedzieć, że pośrednik działa jako pełnomocnik. Zatem należy przyjąć, że kryterium rozróżnienia pomiędzy zastępstwem pośrednim a bezpośrednim stanowi podmiot, w imieniu którego pośrednik działa. W wypadku zastępstwa pośredniego pośrednik działa we własnym imieniu, lecz na rachunek mocodawcy. Wskazane powyżej obiektywne kryterium nie jest jedyne. Czasem zakwalifikowanie danej sytuacji jako zastępstwa pośredniego lub bezpośredniego uzależnione jest od wiedzy osoby trzeciej co do charakteru prawnego stosunku łączącego pośrednika z reprezentowanym w ten sposób, że przepisy o zastępstwie bezpośrednim znajdą zastosowanie jedynie, gdy zastępca działa w imieniu reprezentowanego, a osoba trzecia o tym wie lub z łatwością może się o tym dowiedzieć. W pozostałych sytuacjach należy stosować przepisy o zastępstwie pośrednim Dział 3. rozdziału 3. PECL reguluje szczegółowo następujące kwestie: określenie pośredników działających inaczej niż w imieniu reprezentowanego (art. 3:301), niewypłacalność pośrednika w kontekście istotnego naruszenia jego obowiązków wobec reprezentowanego (art. 3:302), niewypłacalność pośrednika w kontekście istotnego naruszenia jego obowiązków wobec osoby trzeciej (art. 3:303) oraz obowiązek zawiadomienia (art. 3:304). Art. 3:301 PECL wyraża zasadę, że jeśli pośrednik dokonuje czynności na podstawie instrukcji i na rzecz, ale nie w imieniu reprezentowanego (zastępstwo pośrednie sensu stricto) oraz jeśli pośrednik dokonuje czynności na podstawie instrukcji reprezentowanego, a osoba trzecia nie wie i nie ma powodów do tego, by o tym wiedzieć (pełnomocnictwo ukryte undisclosed agency), to czynności takie wiążą zarówno pośrednika, jak i osobę trzecią. Jednocześnie art. 3:301 ust. 2 PECL stanowi, że reprezentowany i osoba trzecia są zobowiązani względem siebie jedynie na zasadzie wyjątków, określonych w przepisach art. 3:302 i 3:303 PECL. Co do zasady, pomiędzy reprezentowanym a osobą trzecią jednakże nie powstaje stosunek prawny. Jednocześnie Komentarz do PECL wskazuje, że kwestia wydania przez pośrednika reprezentowanemu korzyści, które uzyskał od osoby trzeciej

3 Zastępstwo pośrednie według PECL 55 oraz kwestia zwolnienia pośrednika ze zobowiązań, które zaciągnął on względem osoby trzeciej, pozostają poza zakresem regulacji PECL W wypadku gdy pośrednik staje się niewypłacalny lub dopuszcza się istotnego naruszenia swoich obowiązków wobec reprezentowanego, albo przed wykonaniem tych obowiązków okazuje się, że dojdzie do istotnego ich naruszenia, reprezentowanemu przysługują określone uprawnienia (art. 3:302 PECL). Reprezentowany może żądać od pośrednika, aby ten ujawnił mu tożsamość i adres osoby trzeciej. Reprezentowany może także realizować wobec osoby trzeciej wszelkie uprawnienia nabyte przez pośrednika na jego rzecz. Opisaną sytuację należy interpretować jako wejście reprezentowanego w miejsce pośrednika w stosunek zobowiązaniowy łączący pierwotnie pośrednika z osobą trzecią. Należy jednak zauważyć, że art. 3:302 PECL warunkuje wejście reprezentowanego w miejsce pośrednika spełnieniem co najmniej jednej z trzech przesłanek: niewypłacalność pośrednika 3, istotne naruszenie przez pośrednika interesów reprezentowanego, pewność, że naruszenie przez pośrednika interesów reprezentowanego jest nieuchronne. W Komentarzu do PECL 4 podkreśla się, że skorzystanie przez reprezentowanego z uprawnień względem pośrednika nie jest warunkowane przeprowadzeniem postępowania sądowego mającego na celu stwierdzenie, że przesłanki z art. 3:302 PECL ziściły się W wypadku gdy pośrednik staje się niewypłacalny lub dopuszcza się istotnego naruszenia swoich obowiązków wobec osoby trzeciej, albo też przed wykonaniem tych obowiązków okazuje się, że dojdzie do istotnego ich naruszenia, osobie trzeciej przysługują określone uprawnienia (art. 3:303 PECL). Otóż osoba trzecia może żądać od pośrednika, aby ten ujawnił tożsamość i adres reprezentowanego. Jednocześnie osoba trzecia uprawniona jest do realizowania wobec reprezentowanego uprawnień, które jej przysługują w stosunku do pośrednika. W opisanej sytuacji dochodzi, analogicznie jak w stanie prawnym opisanym przez art. 3:302 PECL, do wejścia osoby trzeciej w miejsce pośrednika w pierwotny stosunek zobowiązaniowy. Ponadto należy zauważyć, że art. 3:303 PECL wskazuje trzy przesłanki, po ziszczeniu których uprawnienia osoby trzeciej aktualizują się, tzn.: niewypłacalność pośrednika, istotne naruszenie przez pośrednika interesów osoby trzeciej, 2 Komentarz do PECL, s W wypadku niewypłacalności pośrednika zakłada się, że w poważnym stopniu rzutuje ona negatywnie na możliwość wykonania przez niego zobowiązania względem reprezentowanego. 4 Komentarz do PECL, s. 223.

4 56 Anna Kielijan, Filip Grzegorczyk pewność, że naruszenie przez pośrednika interesów osoby trzeciej jest nieuchronne. W Komentarzu do PECL 5 podkreśla się, że skorzystanie przez osobę trzecią z uprawnień względem pośrednika nie jest warunkowane przeprowadzeniem postępowania sądowego mającego na celu stwierdzenie, że przesłanki z art. 3:303 PECL ziściły się Uprawnienia reprezentowanego i osoby trzeciej, wynikające z przepisów art. 3:302 i 3:303 PECL, mogą być realizowane jedynie po spełnieniu wymogu formalnego, tj. dokonaniu zawiadomienia pośrednika i reprezentowanego (odpowiednio osoby trzeciej) o zamiarze ich wykonania. Ponadto z chwilą otrzymania takiego zawiadomienia, reprezentowany (odpowiednio osoba trzecia) przestają być zobligowani do spełnienia swego świadczenia względem pośrednika (art. 3:304 PECL), co potwierdza, że mamy do czynienia z ustawową zmianą stron stosunku zobowiązaniowego. 3. Zastępstwo pośrednie w aktach regulujących międzynarodowy obrót handlowy 3.1. Zgodnie z Regułami międzynarodowych kontraktów handlowych UNIDROIT 6 wyróżnia się przedstawicielstwo ujawnione (disclosed agency art ) i przedstawicielstwo nieujawnione (undisclosed agency art ). Na mocy art (1) gdy przedstawiciel działa w zakresie umocowania, a strona trzecia wiedziała lub powinna była wiedzieć, że przedstawiciel działa jako przedstawiciel, czynności dokonane przez przedstawiciela wiążą bezpośrednio mocodawcę i osobę trzecią, a pomiędzy przedstawicielem a osobą trzecią nie powstaje zobowiązanie. Jednakże gdy przedstawiciel, za zgodą mocodawcy, sam staje się stroną umowy, czynności prawne dokonane pomiędzy przedstawicielem a osobą trzecią będą wiązały tylko te podmioty, nie powstanie natomiast stosunek prawny pomiędzy mocodawcą a osobą trzecią (art (2)). Zatem art (2) przyjmuje tutaj konstrukcję charakterystyczną dla zastępstwa pośredniego, bez względu na fakt, czy osoba trzecia wie o istnieniu mocodawcy 7. Art stanowi, że w sytuacji, gdy przedstawiciel działa w zakresie umocowania a osoba trzecia nie wie lub nie mogła była wiedzieć, że przedstawiciel 5 Komentarz do PECL, s Unidroit Principles Of International Commercial Contracts 2004, 7 (1)Where an agent acts within the scope of its authority and the third party knew or ought to have known that the agent was acting as an agent, the acts of the agent shall directly affect the legal relations between principal and the third party and no legal relation is created between the agent and the third party.

5 Zastępstwo pośrednie według PECL 57 działa jako przedstawiciel, czynności podejmowane przez przedstawiciela względem osoby trzeciej będą wiązać jedynie te podmioty, co jest typowe dla instytucji zastępstwa pośredniego 8. Istotne jest wskazanie, że Reguły UNIDROIT regulują jedynie tzw. stosunek zewnętrzny i nie obejmują swym zakresem stosunku wewnętrznego. Poza uregulowaniami odnoszącymi się do przedstawicielstwa ujawnionego (stanowiącego odpowiednik zastępstwa bezpośredniego, czyli pełnomocnictwa) i przedstawicielstwa nieujawnionego (stanowiącego odpowiednik zastępstwa pośredniego), UNIDROIT reguluje również kwestie takie, jak: przedstawiciel działający bez umocowania lub je przekraczający oraz odpowiedzialność takiego przedstawiciela (art i 2.2.6), konflikt interesów (art ) oraz udzielanie dalszych pełnomocnictw (art ) Kolejnym aktem prawnym regulującym przedstawicielstwo w międzynarodowym obrocie handlowym jest Konwencja Genewska o Przedstawicielstwie w Międzynarodowej Sprzedaży Towarów 9. Zgodnie z art. 1 (1) Konwencji, ma ona zastosowanie, gdy jeden podmiot, przedstawiciel, ma umocowanie lub wydaje się, że ma umocowanie w imieniu drugiego podmiotu, reprezentowanego, do zawarcia umowy sprzedaży dóbr z osobą trzecią 10. Ponadto na mocy art. 1 (4), Konwencja znajduje zastosowanie bez względu na to, czy przedstawiciel działa w imieniu własnym czy reprezentowanego 11. Konstrukcja zastępstwa pośredniego została przyjęta w art. 13 (1) Konwencji, który stanowi, że w sytuacji, gdy przedstawiciel działa w imieniu reprezentowanego 12 w zakresie umocowania, tylko on i osoba trzecia będą związane umową, jeśli spełniona zostanie jedna z dwóch przesłanek, tj.: osoba trzecia nie wiedziała lub nie mogła była wiedzieć, że przedstawiciel działa jako przedstawiciel, (2) However, the acts of the agent shall affect only the relations between the agent and the third party, where the agent with the consent of the principal undertakes to become the party to the contract. 8 (1) Whre an agent acts within the scope of its authority and the third party neither knew nor ought to have known that the agent was acting as an agent, the acts of the agent shall affect only the relations between the agent and the third party. 9 Convention on Agency in the International Sale of Goods (Geneva, 17 February 1983), 10 This Convention applies where one person, the agent, has authority or purports to have authority on behalf of another person, the principal, to conclude a contract of sale of goods with a third party. 11 It applies irrespective of whether the agent acts in his own name or in that of the principal. 12 Stwierdzenie w imieniu reprezentowanego (on behalf of a principal) należy rozumieć w ten sposób, że przedstawiciel działa w porozumieniu z reprezentowanym. Nie chodzi tutaj o pełnomocnictwo.

6 58 Anna Kielijan, Filip Grzegorczyk z okoliczności sprawy wynika, że przedstawiciel ma wolę związania umową samego siebie. Kiedy przedstawiciel nie wykonuje swoich zobowiązań względem reprezentowanego lub nie może ich wykonać (z winy osoby trzeciej lub jakiegokolwiek innego powodu), reprezentowany może wykonać w stosunku do osoby trzeciej prawa, które nabył przedstawiciel (art. 13 (2) (a)). W sytuacji gdy przedstawiciel nie wykonuje swoich zobowiązań względem osoby trzeciej lub nie może ich wykonać, osoba trzecia może wykonać w stosunku do reprezentowanego prawa, które przysługują jej względem przedstawiciela. Powyżej opisane uprawnienia, reprezentowany (odpowiednio osoba trzecia) mogą wykonać po dokonaniu zawiadomienia przedstawiciela oraz osoby trzeciej (odpowiednio reprezentowanego). Generalnie art. 13 Konwencji odpowiada przepisom PECL o zastępstwie pośrednim. W odróżnieniu jednak od reguł przewidzianych PECL obowiązek podania reprezentowanemu przez pośrednika nazwiska osoby trzeciej uzależniony jest od niewykonania przez osobę trzecią zobowiązania względem pośrednika (art. 13 (5)). Kolejna różnica dotyczy obowiązku przedstawiciela ujawnienia nazwiska reprezentowanego osobie trzeciej. Obowiązek ten występuje jedynie w sytuacji, gdy niemożność wykonania zobowiązania przedstawiciela wynika z winy reprezentowanego (art. 13 (4)) W międzynarodowym obrocie handlowym występują trzy podstawowe formy przedstawicielstwa handlowego: przedstawicielstwo handlowe sensu stricto, dystrybucja oraz działalność maklerska 13. Przedstawicielstwo handlowe sensu stricto polega na tym, że przedstawiciel prowadzi działalność zgodnie z udzielonym mu zleceniem. W tym wypadku nie da się wykluczyć działania przedstawiciela handlowego jako zastępcy pośredniego, co wynika z konstrukcji prawnej umowy zlecenia. Działalność dystrybucyjna polega na tym, że dystrybutorzy nabywają towar na własny rachunek i sprzedają go w swoim imieniu i na własny rachunek. W związku z tym działalność dystrybutora (w opisanym tutaj znaczeniu) nie może opierać się na zasadzie zastępstwa pośredniego. Działalność maklerska (brokerska) 14 to działalność podmiotu, który działa niezależnie i bez zlecenia, pomagając stronom w zawarciu umowy. Wzajemne stosunki pomiędzy ewentualnym reprezentowanym a maklerem uzależnione są od konstrukcji prawnej umowy w danym systemie prawnym. Umowa maklerska może opierać się na konstrukcji zlecenia i wtedy instytucja zastępstwa pośredniego znajdzie zastosowanie. Istotne jest również wskazanie, że broker (w praktyce obrotu w Wielkiej Brytanii) zwykle oznacza agenta handlowego, a zatem działa on na rzecz określonego reprezento- 13 A. Tynel, J. Funk, W. Chwale, Międzynarodowe prawo handlowe, red. M. Pazdan, Warszawa 2002, s. 139 i nast. 14 Makler występuje w krajach Europy kontynentalnej, natomiast broker w systemie angloamerykańskim.

7 Zastępstwo pośrednie według PECL 59 wanego. Jest możliwe, że działalność ta oparta będzie na konstrukcji analogicznej do zastępstwa pośredniego grudnia 1986 r. przyjęto dyrektywę nr 86/ regulującą sytuację prawną agentów handlowych działających na terytorium państw członkowskich Wspólnoty. Dyrektywa określa agenta handlowego jako niezależnego pośrednika, który m.in. negocjuje i zawiera transakcje handlowe na rzecz i w imieniu mocodawcy (reprezentowanego) 16. Z powyższego stwierdzenia wynika, że zgodnie z dyrektywą pośrednictwo w wypadku agentów handlowych (w rozumieniu dyrektywy) opierać się będzie na instytucji pełnomocnictwa, a nie zastępstwa pośredniego. 4. Zastępstwo pośrednie w prawie polskim 4.1. Zastępstwo pośrednie w prawie polskim nie jest uregulowane w sposób ogólny i kompleksowy (jak np. pełnomocnictwo). Zastępstwo pośrednie występuje w niektórych umowach nazwanych, zarówno kodeksowych 17, jak i pozakodeksowych. Przykładem umowy, w której występuje konstrukcja zastępstwa pośredniego jest umowa zlecenia 18. Co do zasady, działanie przyjmującego zlecenie może polegać na dokonaniu czynności w imieniu dającego zlecenie, a zatem z tym skutkiem, że odpowiednie prawa i obowiązki nabywa bezpośrednio dający zlecenie (art. 734 par. 1 kc). W takiej sytuacji dokonujący czynności działa jako pełnomocnik dającego zlecenie 19. Jednakże działanie dla dającego zlecenie może polegać także na dokonaniu przez przyjmującego zlecenie czynności prawnej w imieniu własnym, ale na rachunek dającego zlecenie, jeśli tylko taka jest wola stron. Art. 734 par. 2 wyraźnie dopuszcza taką możliwość, stanowiąc że: W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. Jeżeli przyjmujący zlecenie działa jako zastępca pośredni, umowa zlecenia nie 15 Dyrektywa Rady 86/653/EWG z 18 grudnia 1986 r. w sprawie koordynacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do przedstawicieli handlowych działających na własny rachunek 16 Art. 1 ust. 2 dyrektywy 86/653: Do celów niniejszej dyrektywy «przedstawiciel handlowy» oznacza pośrednika pracującego na własny rachunek, któremu powierzono stałe pośredniczenie przy sprzedaży lub kupnie towarów na rzecz innej osoby, zwanej dalej przedsiębiorcą, lub zawarcie transakcji w imieniu i na rachunek przedsiębiorcy. 17 Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16, poz. 93, ze zm., dalej w tekście: kc. 18 Art Kodeksu cywilnego. 19 J. Panowicz-Lipska, Z. Radwański, Zobowiązania. Część szczegółowa, Warszawa 2004, s. 149.

8 60 Anna Kielijan, Filip Grzegorczyk wymaga formy szczególnej 20. Należy podkreślić, że w umowie zlecenie, instytucja zastępcy pośredniego jest stosowana na zasadzie wyjątku Inną umową, w której występuje instytucja zastępstwa pośredniego jest umowa komisu 21. Art. 765 kc stanowi, że Przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym. Do istotnych elementów tej umowy należy zobowiązanie komisanta do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych we własnym imieniu, lecz na rachunek komitenta. Należy podkreślić, że przedmiotem komisu może być tylko zlecenie dokonania jednego typu czynności prawnej, tj. zawarcia umowy sprzedaży rzeczy ruchomych 22. Przepisy Kodeksu cywilnego regulują szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy, problematykę zakończenia stosunku prawnego, jak również stosunki pomiędzy komisantem a osobą trzecią. Warto podkreślić, że instytucja zastępcy pośredniego ma znaczenie fundamentalne dla konstrukcji umowy komisu Interesujące z punktu widzenia instytucji zastępstwa pośredniego przepisy można wskazać w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi 23. Zgodnie z art. 73 tej ustawy, firma inwestycyjna wykonuje zlecenia nabycia lub zbycia papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego na podstawie umowy o świadczenie usług brokerskich. W umowie o świadczenie usług brokerskich firma inwestycyjna zobowiązuje się m.in. do przyjmowania i wykonywania zleceń nabycia lub zbycia we własnym imieniu na rachunek dającego zlecenie papierów wartościowych w obrocie na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu. Wydaje się, że zastosowanie instytucji zastępcy pośredniego jest w tym wypadku bezdyskusyjne. 5. Zastępstwo pośrednie w systemie common law wzmianka W systemie common law 24 występuje instytucja zastępcy pośredniego, choć nie jest tak wprost nazywana. Rozróżnienie zastępstwa na bezpośrednie i pośrednie w systemie common law nie jest istotne, ponieważ nie występuje tzw. name test J. Panowicz-Lipska, Z. Radwański, op. cit., s Art Kodeksu cywilnego. 22 J. Panowicz-Lipska, Z. Radwański, op. cit., s. 194 i nast. 23 Ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. nr 183, poz Punkt 4 opracowano na podstawie Komentarza do PECL. 25 K. Kruczalak, E. Rott-Pietrzyk, Umowy o pośrednictwo gospodarcze (handlowe) [w:] Prawo umów handlowych, red. S. Włodyka, Warszawa 2006, s. 504.

9 Zastępstwo pośrednie według PECL 61 Generalnie zasady rządzące zastępstwem (także pośrednim) są zgodne z odpowiednimi uregulowaniami PECL. Jednakże reprezentowany może pozwać osobę trzecią z tytułu umowy zawartej pomiędzy pośrednikiem a tą osobą (o ile pośrednik działał w zakresie swego umocowania). Podobne uprawnienie przysługuje osobie trzeciej względem reprezentowanego. Należy podkreślić, że wniesienie powództw, o których mowa wyżej, nie jest uwarunkowane jakimikolwiek przesłankami. Konsekwencją takiego uregulowania jest powstanie po stronie reprezentowanego, jak również osoby trzeciej wyboru, co do osoby pozwanego może nim być zarówno pośrednik, jak i osoba trzecia (odpowiednio reprezentowany). Powyższe potwierdza, że zastępstwo bezpośrednie i pośrednie są sobie bardzo bliskie w systemie prawa anglosaskiego. Istotne jest wskazanie, że instytucja zastępstwa nie opiera się na prawie stanowionym, ale jest instytucją mającą swe źródło w praktyce prawa precedensowego (common law). Bardzo ważny podział zastępstwa w systemie anglosaskim to podział na zastępstwo ujawnione (agencję ujawnioną disclosed agency) i zastępstwo nieujawnione (agencję nieujawnioną undisclosed agency). Istotą podziału nie jest to, czy zastępca działa we własnym imieniu, czy w imieniu reprezentowanego, ale to, czy ujawnia fakt, że jest zastępcą. Swoistymi odpowiednikami zastępstwa bezpośredniego w systemie kontynentalnym jest sytuacja, w której zastępca działa na rachunek nazwanego reprezentowanego (named principal) oraz na rachunek nienazwanego reprezentowanego (unnamed principal). Odpowiednikiem zastępstwa pośredniego jest sytuacja, w której zastępca działa dla nieujawnionego reprezentowanego (undisclosed principal) Konkluzje W podsumowaniu należy wskazać, że uregulowanie zastępstwa pośredniego w PECL jest z jednej strony ogólne, a z drugiej fragmentaryczne. Z przepisów rozdz. 3 PECL wynika, że intencją prawodawcy było wprowadzenie ogólnych ram odnoszących się do zastępstwa pośredniego tak, aby wprowadzić do systemu prawa instytucję ogólną, która będzie miała szerokie zastosowanie. Uregulowanie jednak ma charakter fragmentaryczny, w szczególności z powodu objęcia swym zakresem jedynie tzw. stosunków zewnętrznych, bez wnikania w stosunki prawne wewnętrzne. Należy zauważyć, że przepisy PECL nie funkcjonują w próżni prawnej, ale ich odpowiedniki odnaleźć można zarówno w aktach prawa międzynarodowego (wiążącego jak i soft-law), jak też w krajowych systemach prawnych. Nie są to 26 Por. K. Kruczalak, E. Rott-Pietrzyk, op. cit., s

10 62 Anna Kielijan, Filip Grzegorczyk jednak uregulowania o charakterze całkowicie zbieżnym. Do cech wspólnych różnych uregulowań (poza systemem common law) zaliczyć można jedynie samą konstrukcję jurydyczną zastępstwa pośredniego. Reguły międzynarodowych kontraktów handlowych UNIDROIT są bardzo podobne w swej treści do regulacji PECL odnoszącej się do zastępstwa pośredniego. Do różnic należy zaliczyć szerszy zakres regulacji UNIDROIT, w której wprowadzono przepisy niewystępujące na gruncie PECL, tj. w szczególności regulujące zagadnienia działania przedstawiciela bez umocowania, konfliktu interesów oraz udzielania dalszych pełnomocnictw. Z kolei przepisy Konwencji Genewskiej o Przedstawicielstwie w Międzynarodowej Sprzedaży Towarów są niemalże całkowicie zbieżne z przepisami PECL w zakresie zastępstwa pośredniego. Jedyne różnice co do treści przepisów dotyczą obowiązku podania reprezentowanemu przez pośrednika nazwiska osoby trzeciej, który w Konwencji warunkowany jest niewykonaniem przez osobę trzecią zobowiązania względem pośrednika oraz obowiązku przedstawiciela ujawnienia nazwiska reprezentowanego osobie trzeciej, który w Konwencji powstaje tylko, gdy niemożność wykonania zobowiązania przedstawiciela wynika z winy reprezentowanego. Zasadnicza zaś różnica dotyczy zasięgu działania obu aktów: PECL ma charakter ogólny, zatem regulacja zastępstwa pośredniego może być odnoszona do wszystkich umów, natomiast Konwencja reguluje m.in. zastępstwo pośrednie jedynie w odniesieniu do wąskiej grupy umów, tj. umów międzynarodowej sprzedaży towarów. W międzynarodowym obrocie handlowym występuje bardzo duże zróżnicowanie umów o przedstawicielstwo handlowe. W ramach wyróżnianych typów (przedstawicielstwo handlowe sensu stricto, dystrybucja oraz działalność maklerska) również nie ma jednolitości. W tym miejscu należy jedynie stwierdzić, że konstrukcja zastępstwa pośredniego wynikająca z PECL może znajdować zastosowanie do niektórych z wymienionych umów. W prawie polskim nie występuje, w przeciwieństwie do PECL, ogólna regulacja instytucji zastępstwa pośredniego. Konstrukcja zastępstwa pośredniego pojawia się jedynie jako element konstrukcji niektórych umów (np. zlecenie, komis, umowa o świadczenie usług brokerskich). Z drugiej jednak strony uregulowanie instytucji zastępstwa pośredniego w polskim Kodeksie cywilnym, w ramach poszczególnych umów, jest jednakże dużo bardziej szczegółowe. Zastępstwo pośrednie wydaje się instytucją charakterystyczną dla prawa kontynentalnego, która jedynie teoretycznie może być wyróżniana w systemie common law. W praktyce rozróżnianie zastępstwa bezpośredniego i pośredniego nie jest sensowne. Stąd zaś wynikają trudności PECL w integracji dwóch systemów prawnych.

11 Zastępstwo pośrednie według PECL 63 Indirect Representation According to the PECL A Comparison with Other Legal Systems The issue of representation is regulated in Chapter 3 of the PECL, and indirect representation constitutes one of two types of this institution of private law. The authors primarily focus on analysing the content of rules contained in the PECL. A significant part of the discussion concerns the method of regulating indirect representation in legislation governing international trade, i.e., UNIDROIT principles of international trade contracts, the Geneva Convention on Agency in the International Sale of Goods, and also Directive 86/653 on the coordination of the laws of the Member States relating to selfemployed commercial agents. The authors conclude with an analysis of the provisions on indirect representation in Polish law and in common law systems.

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI www.kpwig.gov.pl KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI Stan prawny na dzień 31 marca 2006 roku. Maciej Kurzajewski

Bardziej szczegółowo

UMOWA TZW. LEASINGU OPERACYJNEGO WYKSZTAŁCONA W KRAJOWEJ PRAKTYCE OBROTU GOSPODARCZEGO

UMOWA TZW. LEASINGU OPERACYJNEGO WYKSZTAŁCONA W KRAJOWEJ PRAKTYCE OBROTU GOSPODARCZEGO UMOWA TZW. LEASINGU OPERACYJNEGO WYKSZTAŁCONA W KRAJOWEJ PRAKTYCE OBROTU GOSPODARCZEGO I. Wstęp Kolejna trzynasta już rocznica wprowadzenia umowy leasingu 1 do Kodeksu cywilnego 2 skłania do refleksji

Bardziej szczegółowo

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku RADA PROGRAMOWA prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz dr Dariusz Kala, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Marian Kocon, Sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Kuberski, Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Pojęcie instytucji kredytowej w świetle polskiego prawa

Pojęcie instytucji kredytowej w świetle polskiego prawa Zeszyty Naukowe nr 690 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005 Katedra Prawa Pojęcie instytucji kredytowej w świetle polskiego prawa 1. Wprowadzenie Pojęcie instytucji kredytowej stanowi zagadnienie kluczowe

Bardziej szczegółowo

Praktyczne problemy funkcjonowania w Polsce oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z państwa Unii Europejskiej

Praktyczne problemy funkcjonowania w Polsce oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z państwa Unii Europejskiej Funkcjonowanie oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z UE ANNA TARASIUK-FLODROWSKA ALDONA WNĘK Praktyczne problemy funkcjonowania w Polsce oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z państwa Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Obowiązek informacyjny w umowach ubezpieczenia zawieranych na odległość z udziałem konsumentów

Obowiązek informacyjny w umowach ubezpieczenia zawieranych na odległość z udziałem konsumentów Obowiązek informacyjny w umowach ubezpieczenia zawieranych na odległość Izabela Adrych-Brzezińska Obowiązek informacyjny w umowach ubezpieczenia zawieranych na odległość z udziałem konsumentów Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Zeszyty. Programu Top 15

Zeszyty. Programu Top 15 ok?adka_top-15 nr4:layout 1 9-06-11 13:06 Page 1 Zeszyty Programu Top 15 nr 4 Zeszyty Programu Top 15 Warszawa 2010 2010 Akademia Leona Koźmińskiego Redakcja: Anna Goryńska Redaktor naukowy: dr Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna odpowiedzialności cywilnej mediatora

Podstawa prawna odpowiedzialności cywilnej mediatora Joanna Kuźmicka-Sulikowska doktorantka w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, aplikantka sądowa Podstawa prawna odpowiedzialności cywilnej mediatora

Bardziej szczegółowo

SKUTKI WADLIWOŚCI CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ W ŚWIETLE USTAWY O PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

SKUTKI WADLIWOŚCI CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ W ŚWIETLE USTAWY O PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH RUCH PRAW NICZY, EKONOM ICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXX - zeszyt 1-2008 KRZYSZTOF RADZIKOWSKI SKUTKI WADLIWOŚCI CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNEJ W ŚWIETLE USTAWY O PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność ubezpieczyciela za działania agenta w świetle charakteru prawnego czynności (usług) dodatkowych pośrednika

Odpowiedzialność ubezpieczyciela za działania agenta w świetle charakteru prawnego czynności (usług) dodatkowych pośrednika DARIUSZ FUCHS Odpowiedzialność ubezpieczyciela za działania agenta w świetle charakteru prawnego czynności (usług) dodatkowych pośrednika W artykule zwrócono uwagę, że nowelizacja kodeksu cywilnego, która

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE AKCJI WŁASNYCH W CELU UMORZENIA

NABYWANIE AKCJI WŁASNYCH W CELU UMORZENIA RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXIV zeszyt 3 2002 TOMASZ SÓJKA NABYWANIE AKCJI WŁASNYCH W CELU UMORZENIA WPROWADZENIE Przesłanką dobrowolnego umorzenia akcji1 jest nabycie przez spółkę

Bardziej szczegółowo

1. Geneza społeczeństwa informacyjnego rozwój Internetu e-commerce

1. Geneza społeczeństwa informacyjnego rozwój Internetu e-commerce Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo (ekspertyzy i publikacje) w obszarze handlu elektronicznego w ramach programu Phare 2003 - projekt PL2003/004-379/01.10 Wzmocnienie polityki ochrony konsumentów

Bardziej szczegółowo

Nabywanie warrantów subskrypcyjnych a obowiązki informacyjne dotyczące znacznych pakietów akcji spółki publicznej

Nabywanie warrantów subskrypcyjnych a obowiązki informacyjne dotyczące znacznych pakietów akcji spółki publicznej Transformacje Prawa Prywatnego 1/2015 ISSN 1641 1609 Łukasz Gładki * Nabywanie warrantów subskrypcyjnych a obowiązki informacyjne dotyczące znacznych pakietów akcji spółki publicznej I. Unijne ramy prawne

Bardziej szczegółowo

Jak zawrzeć umowę. FORMALNOŚCI Umowa musi być zawarta w wymaganej dla niej formie. Brak istotnych postanowień może powodować jej nieważność.

Jak zawrzeć umowę. FORMALNOŚCI Umowa musi być zawarta w wymaganej dla niej formie. Brak istotnych postanowień może powodować jej nieważność. rp.pl/prawo E1 PORADNIK PRAWNY małego ABC przedsiębiorcy 8 stycznia 2013 Nr 6 (9430) Jak zawrzeć umowę z kontrahentem Sprawdź: Jak sporządzić umowę, by była ważna Czy można wyznaczyć stałego reprezentanta

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE INSTYTUCJE PŁATNICZE PRAWA I OBOWIĄZKI

KRAJOWE INSTYTUCJE PŁATNICZE PRAWA I OBOWIĄZKI PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Jarosław Hornowski Adam Janiszewski Ewa Karkowska Paweł Rudolf Katarzyna Seweryniak KRAJOWE INSTYTUCJE PŁATNICZE PRAWA I OBOWIĄZKI Warszawa 2014 Publikacja została wydana

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Zmiany wprowadzane do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w większości są konsekwencją konieczności implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów

Bardziej szczegółowo

Działalność w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w świetle przepisów prawa polskiego i dyrektywy MiFID

Działalność w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w świetle przepisów prawa polskiego i dyrektywy MiFID Rafał Mroczkowski Działalność w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w świetle przepisów prawa polskiego i dyrektywy MiFID Streszczenie: Dystrybutorzy jednostek uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Outsourcing informatycznych systemów obsługi.

Outsourcing informatycznych systemów obsługi. Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Urszula Mścichowska Outsourcing informatycznych systemów obsługi. Praca napisana pod kierunkiem Dr Remigiusza W. Kaszubskiego Zakład Prawa Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Indywidualne konta emerytalne - raport z kontroli wzorców umownych

Indywidualne konta emerytalne - raport z kontroli wzorców umownych Indywidualne konta emerytalne - raport z kontroli wzorców umownych Luty 2012 Opracowanie: Delegatura UOKiK w Warszawie 2 Spis treści I. WSTĘP... 5 1. Cel badania... 5 2. Podstawa prawna analizy/działania

Bardziej szczegółowo

Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta

Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 10.12.2014r. W związku z wchodzącą w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja prawna umowy sprzedaży wirtualnych przedmiotów w świetle prawa polskiego

Konstrukcja prawna umowy sprzedaży wirtualnych przedmiotów w świetle prawa polskiego Transformacje Prawa Prywatnego 4/2011 ISSN 1641 1609 Adam Olszewski * Konstrukcja prawna umowy sprzedaży wirtualnych przedmiotów w świetle prawa polskiego 1. Wprowadzenie Na portalach internetowych często

Bardziej szczegółowo

Stabilizowanie kursów akcji i praw do akcji w świetle prawa polskiego i prawa wspólnotowego

Stabilizowanie kursów akcji i praw do akcji w świetle prawa polskiego i prawa wspólnotowego Transformacje Prawa Prywatnego 1/2008 ISSN 1641 1609 Michał Mąka * Stabilizowanie kursów akcji i praw do akcji w świetle prawa polskiego i prawa wspólnotowego 1. Rynkowy kontekst działań stabilizacyjnych

Bardziej szczegółowo

O EWOLUCJI ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA TURYSTYKI Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY O IMPREZĘ TURYSTYCZNĄ

O EWOLUCJI ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA TURYSTYKI Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY O IMPREZĘ TURYSTYCZNĄ PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU nr 203 Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym 2011 Piotr Cybula Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w

Bardziej szczegółowo

Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną

Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną 108 Piotr Cybula, Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną. Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną 1. Wprowadzenie Piotr Cybula * Problematyka charakteru prawnego umowy o imprezę turystyczną

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność odszkodowawcza adwokata w zależności od formy wykonywanego zawodu

Odpowiedzialność odszkodowawcza adwokata w zależności od formy wykonywanego zawodu STUDIA IURIDICA TORUNIENSIA tom V Odpowiedzialność odszkodowawcza adwokata w zależności od formy wykonywanego zawodu Uwagi wstępne Kwestia odpowiedzialności adwokata z tytulu świadczenia przez niego wadliwej

Bardziej szczegółowo

IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-456/12-2/AS Data 2012.08.31 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

DO PREZESA I CZŁONKÓW TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ UWAGI NA PIŚMIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DO PREZESA I CZŁONKÓW TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ UWAGI NA PIŚMIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 października 2014 r. DO PREZESA I CZŁONKÓW TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ UWAGI NA PIŚMIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ przedkładane na podstawie art. 23 Statutu Trybunału Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013

Outso s urcing n w Po P lsc s e Warszawa w 2013 Outsourcing w Polsce Warszawa 2013 Spis treści Kilka słów o outsourcingu w Polsce... 3 Gdy wyciekną dane osobowe... 5 O outsourcingu pracowniczym... 8 Regulowany outsourcing w instytucjach finansowych...

Bardziej szczegółowo