Zastępstwo pośrednie według PECL na tle porównawczym*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastępstwo pośrednie według PECL na tle porównawczym*"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 809 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Anna Kielijan Katedra Prawa Filip Grzegorczyk Katedra Prawa Zastępstwo pośrednie według PECL na tle porównawczym* 1. Wprowadzenie Problematyka zastępstwa została uregulowana w rozdziale 3. PECL 1. W dziale pierwszym (art. 3:101 3:102) określono dwa typy zastępstwa, tj. zastępstwo bezpośrednie (art. 3:202 3:209) i zastępstwo pośrednie (art :304). Przepisy PECL o zastępstwie odnoszą się do sytuacji prawnej wyrażającej się w upoważnieniu pełnomocnika lub innego przedstawiciela do działania ze skutkiem prawnym dla reprezentowanego. Wydaje się słuszne przyjęcie, że termin pełnomocnik powinien być używany zamiennie z terminem zastępca bezpośredni, a termin inny przedstawiciel zamiennie z terminem zastępca pośredni. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie instytucji zastępstwa pośredniego według PECL, a zarazem dokonanie próby porównania tej instytucji na gruncie różnych aktów normatywnych. 2. Zastępstwo pośrednie według PECL 2.1. Art. 3:101 ust. 3 PECL wyraża zasadę, że regulacji PECL podlega jedynie tzw. stosunek prawny zewnętrzny, czyli stosunek prawny istniejący pomiędzy * Niniejsze opracowanie stanowi kontynuację tematu Przedstawicielstwo stron w umowach według prawa polskiego i PECL. 1 PECL: Principles of European Contract Law, w tekście PECL lub Zasady.

2 54 Anna Kielijan, Filip Grzegorczyk zastępcą pośrednim a osobą trzecią, dlatego spod zakresu regulacji wymyka się stosunek prawny występujący pomiędzy zastępcą pośrednim a mocodawcą. Przyczyną, dla której ustawodawca zdecydował się na regulację fragmentaryczną, jest fakt, że istotna jest realizacja zasady ochrony osoby trzeciej, co jednocześnie zwiększa poziom bezpieczeństwa prawnego w transgranicznym, wewnątrzwspólnotowym obrocie gospodarczym Należy wskazać na przyjęte w PECL rozróżnienie pomiędzy zastępstwem pośrednim a zastępstwem bezpośrednim. Jeśli pełnomocnik działa w imieniu mocodawcy, stosować należy przepisy o zastępstwie bezpośrednim, jeśli zaś pośrednik działa na podstawie instrukcji i na rzecz reprezentowanego, ale nie w jego imieniu, stosować należy przepisy o zastępstwie pośrednim. Te same reguły należy stosować, gdy osoba trzecia nie wie lub nie ma podstaw, by wiedzieć, że pośrednik działa jako pełnomocnik. Zatem należy przyjąć, że kryterium rozróżnienia pomiędzy zastępstwem pośrednim a bezpośrednim stanowi podmiot, w imieniu którego pośrednik działa. W wypadku zastępstwa pośredniego pośrednik działa we własnym imieniu, lecz na rachunek mocodawcy. Wskazane powyżej obiektywne kryterium nie jest jedyne. Czasem zakwalifikowanie danej sytuacji jako zastępstwa pośredniego lub bezpośredniego uzależnione jest od wiedzy osoby trzeciej co do charakteru prawnego stosunku łączącego pośrednika z reprezentowanym w ten sposób, że przepisy o zastępstwie bezpośrednim znajdą zastosowanie jedynie, gdy zastępca działa w imieniu reprezentowanego, a osoba trzecia o tym wie lub z łatwością może się o tym dowiedzieć. W pozostałych sytuacjach należy stosować przepisy o zastępstwie pośrednim Dział 3. rozdziału 3. PECL reguluje szczegółowo następujące kwestie: określenie pośredników działających inaczej niż w imieniu reprezentowanego (art. 3:301), niewypłacalność pośrednika w kontekście istotnego naruszenia jego obowiązków wobec reprezentowanego (art. 3:302), niewypłacalność pośrednika w kontekście istotnego naruszenia jego obowiązków wobec osoby trzeciej (art. 3:303) oraz obowiązek zawiadomienia (art. 3:304). Art. 3:301 PECL wyraża zasadę, że jeśli pośrednik dokonuje czynności na podstawie instrukcji i na rzecz, ale nie w imieniu reprezentowanego (zastępstwo pośrednie sensu stricto) oraz jeśli pośrednik dokonuje czynności na podstawie instrukcji reprezentowanego, a osoba trzecia nie wie i nie ma powodów do tego, by o tym wiedzieć (pełnomocnictwo ukryte undisclosed agency), to czynności takie wiążą zarówno pośrednika, jak i osobę trzecią. Jednocześnie art. 3:301 ust. 2 PECL stanowi, że reprezentowany i osoba trzecia są zobowiązani względem siebie jedynie na zasadzie wyjątków, określonych w przepisach art. 3:302 i 3:303 PECL. Co do zasady, pomiędzy reprezentowanym a osobą trzecią jednakże nie powstaje stosunek prawny. Jednocześnie Komentarz do PECL wskazuje, że kwestia wydania przez pośrednika reprezentowanemu korzyści, które uzyskał od osoby trzeciej

3 Zastępstwo pośrednie według PECL 55 oraz kwestia zwolnienia pośrednika ze zobowiązań, które zaciągnął on względem osoby trzeciej, pozostają poza zakresem regulacji PECL W wypadku gdy pośrednik staje się niewypłacalny lub dopuszcza się istotnego naruszenia swoich obowiązków wobec reprezentowanego, albo przed wykonaniem tych obowiązków okazuje się, że dojdzie do istotnego ich naruszenia, reprezentowanemu przysługują określone uprawnienia (art. 3:302 PECL). Reprezentowany może żądać od pośrednika, aby ten ujawnił mu tożsamość i adres osoby trzeciej. Reprezentowany może także realizować wobec osoby trzeciej wszelkie uprawnienia nabyte przez pośrednika na jego rzecz. Opisaną sytuację należy interpretować jako wejście reprezentowanego w miejsce pośrednika w stosunek zobowiązaniowy łączący pierwotnie pośrednika z osobą trzecią. Należy jednak zauważyć, że art. 3:302 PECL warunkuje wejście reprezentowanego w miejsce pośrednika spełnieniem co najmniej jednej z trzech przesłanek: niewypłacalność pośrednika 3, istotne naruszenie przez pośrednika interesów reprezentowanego, pewność, że naruszenie przez pośrednika interesów reprezentowanego jest nieuchronne. W Komentarzu do PECL 4 podkreśla się, że skorzystanie przez reprezentowanego z uprawnień względem pośrednika nie jest warunkowane przeprowadzeniem postępowania sądowego mającego na celu stwierdzenie, że przesłanki z art. 3:302 PECL ziściły się W wypadku gdy pośrednik staje się niewypłacalny lub dopuszcza się istotnego naruszenia swoich obowiązków wobec osoby trzeciej, albo też przed wykonaniem tych obowiązków okazuje się, że dojdzie do istotnego ich naruszenia, osobie trzeciej przysługują określone uprawnienia (art. 3:303 PECL). Otóż osoba trzecia może żądać od pośrednika, aby ten ujawnił tożsamość i adres reprezentowanego. Jednocześnie osoba trzecia uprawniona jest do realizowania wobec reprezentowanego uprawnień, które jej przysługują w stosunku do pośrednika. W opisanej sytuacji dochodzi, analogicznie jak w stanie prawnym opisanym przez art. 3:302 PECL, do wejścia osoby trzeciej w miejsce pośrednika w pierwotny stosunek zobowiązaniowy. Ponadto należy zauważyć, że art. 3:303 PECL wskazuje trzy przesłanki, po ziszczeniu których uprawnienia osoby trzeciej aktualizują się, tzn.: niewypłacalność pośrednika, istotne naruszenie przez pośrednika interesów osoby trzeciej, 2 Komentarz do PECL, s W wypadku niewypłacalności pośrednika zakłada się, że w poważnym stopniu rzutuje ona negatywnie na możliwość wykonania przez niego zobowiązania względem reprezentowanego. 4 Komentarz do PECL, s. 223.

4 56 Anna Kielijan, Filip Grzegorczyk pewność, że naruszenie przez pośrednika interesów osoby trzeciej jest nieuchronne. W Komentarzu do PECL 5 podkreśla się, że skorzystanie przez osobę trzecią z uprawnień względem pośrednika nie jest warunkowane przeprowadzeniem postępowania sądowego mającego na celu stwierdzenie, że przesłanki z art. 3:303 PECL ziściły się Uprawnienia reprezentowanego i osoby trzeciej, wynikające z przepisów art. 3:302 i 3:303 PECL, mogą być realizowane jedynie po spełnieniu wymogu formalnego, tj. dokonaniu zawiadomienia pośrednika i reprezentowanego (odpowiednio osoby trzeciej) o zamiarze ich wykonania. Ponadto z chwilą otrzymania takiego zawiadomienia, reprezentowany (odpowiednio osoba trzecia) przestają być zobligowani do spełnienia swego świadczenia względem pośrednika (art. 3:304 PECL), co potwierdza, że mamy do czynienia z ustawową zmianą stron stosunku zobowiązaniowego. 3. Zastępstwo pośrednie w aktach regulujących międzynarodowy obrót handlowy 3.1. Zgodnie z Regułami międzynarodowych kontraktów handlowych UNIDROIT 6 wyróżnia się przedstawicielstwo ujawnione (disclosed agency art ) i przedstawicielstwo nieujawnione (undisclosed agency art ). Na mocy art (1) gdy przedstawiciel działa w zakresie umocowania, a strona trzecia wiedziała lub powinna była wiedzieć, że przedstawiciel działa jako przedstawiciel, czynności dokonane przez przedstawiciela wiążą bezpośrednio mocodawcę i osobę trzecią, a pomiędzy przedstawicielem a osobą trzecią nie powstaje zobowiązanie. Jednakże gdy przedstawiciel, za zgodą mocodawcy, sam staje się stroną umowy, czynności prawne dokonane pomiędzy przedstawicielem a osobą trzecią będą wiązały tylko te podmioty, nie powstanie natomiast stosunek prawny pomiędzy mocodawcą a osobą trzecią (art (2)). Zatem art (2) przyjmuje tutaj konstrukcję charakterystyczną dla zastępstwa pośredniego, bez względu na fakt, czy osoba trzecia wie o istnieniu mocodawcy 7. Art stanowi, że w sytuacji, gdy przedstawiciel działa w zakresie umocowania a osoba trzecia nie wie lub nie mogła była wiedzieć, że przedstawiciel 5 Komentarz do PECL, s Unidroit Principles Of International Commercial Contracts 2004, 7 (1)Where an agent acts within the scope of its authority and the third party knew or ought to have known that the agent was acting as an agent, the acts of the agent shall directly affect the legal relations between principal and the third party and no legal relation is created between the agent and the third party.

5 Zastępstwo pośrednie według PECL 57 działa jako przedstawiciel, czynności podejmowane przez przedstawiciela względem osoby trzeciej będą wiązać jedynie te podmioty, co jest typowe dla instytucji zastępstwa pośredniego 8. Istotne jest wskazanie, że Reguły UNIDROIT regulują jedynie tzw. stosunek zewnętrzny i nie obejmują swym zakresem stosunku wewnętrznego. Poza uregulowaniami odnoszącymi się do przedstawicielstwa ujawnionego (stanowiącego odpowiednik zastępstwa bezpośredniego, czyli pełnomocnictwa) i przedstawicielstwa nieujawnionego (stanowiącego odpowiednik zastępstwa pośredniego), UNIDROIT reguluje również kwestie takie, jak: przedstawiciel działający bez umocowania lub je przekraczający oraz odpowiedzialność takiego przedstawiciela (art i 2.2.6), konflikt interesów (art ) oraz udzielanie dalszych pełnomocnictw (art ) Kolejnym aktem prawnym regulującym przedstawicielstwo w międzynarodowym obrocie handlowym jest Konwencja Genewska o Przedstawicielstwie w Międzynarodowej Sprzedaży Towarów 9. Zgodnie z art. 1 (1) Konwencji, ma ona zastosowanie, gdy jeden podmiot, przedstawiciel, ma umocowanie lub wydaje się, że ma umocowanie w imieniu drugiego podmiotu, reprezentowanego, do zawarcia umowy sprzedaży dóbr z osobą trzecią 10. Ponadto na mocy art. 1 (4), Konwencja znajduje zastosowanie bez względu na to, czy przedstawiciel działa w imieniu własnym czy reprezentowanego 11. Konstrukcja zastępstwa pośredniego została przyjęta w art. 13 (1) Konwencji, który stanowi, że w sytuacji, gdy przedstawiciel działa w imieniu reprezentowanego 12 w zakresie umocowania, tylko on i osoba trzecia będą związane umową, jeśli spełniona zostanie jedna z dwóch przesłanek, tj.: osoba trzecia nie wiedziała lub nie mogła była wiedzieć, że przedstawiciel działa jako przedstawiciel, (2) However, the acts of the agent shall affect only the relations between the agent and the third party, where the agent with the consent of the principal undertakes to become the party to the contract. 8 (1) Whre an agent acts within the scope of its authority and the third party neither knew nor ought to have known that the agent was acting as an agent, the acts of the agent shall affect only the relations between the agent and the third party. 9 Convention on Agency in the International Sale of Goods (Geneva, 17 February 1983), 10 This Convention applies where one person, the agent, has authority or purports to have authority on behalf of another person, the principal, to conclude a contract of sale of goods with a third party. 11 It applies irrespective of whether the agent acts in his own name or in that of the principal. 12 Stwierdzenie w imieniu reprezentowanego (on behalf of a principal) należy rozumieć w ten sposób, że przedstawiciel działa w porozumieniu z reprezentowanym. Nie chodzi tutaj o pełnomocnictwo.

6 58 Anna Kielijan, Filip Grzegorczyk z okoliczności sprawy wynika, że przedstawiciel ma wolę związania umową samego siebie. Kiedy przedstawiciel nie wykonuje swoich zobowiązań względem reprezentowanego lub nie może ich wykonać (z winy osoby trzeciej lub jakiegokolwiek innego powodu), reprezentowany może wykonać w stosunku do osoby trzeciej prawa, które nabył przedstawiciel (art. 13 (2) (a)). W sytuacji gdy przedstawiciel nie wykonuje swoich zobowiązań względem osoby trzeciej lub nie może ich wykonać, osoba trzecia może wykonać w stosunku do reprezentowanego prawa, które przysługują jej względem przedstawiciela. Powyżej opisane uprawnienia, reprezentowany (odpowiednio osoba trzecia) mogą wykonać po dokonaniu zawiadomienia przedstawiciela oraz osoby trzeciej (odpowiednio reprezentowanego). Generalnie art. 13 Konwencji odpowiada przepisom PECL o zastępstwie pośrednim. W odróżnieniu jednak od reguł przewidzianych PECL obowiązek podania reprezentowanemu przez pośrednika nazwiska osoby trzeciej uzależniony jest od niewykonania przez osobę trzecią zobowiązania względem pośrednika (art. 13 (5)). Kolejna różnica dotyczy obowiązku przedstawiciela ujawnienia nazwiska reprezentowanego osobie trzeciej. Obowiązek ten występuje jedynie w sytuacji, gdy niemożność wykonania zobowiązania przedstawiciela wynika z winy reprezentowanego (art. 13 (4)) W międzynarodowym obrocie handlowym występują trzy podstawowe formy przedstawicielstwa handlowego: przedstawicielstwo handlowe sensu stricto, dystrybucja oraz działalność maklerska 13. Przedstawicielstwo handlowe sensu stricto polega na tym, że przedstawiciel prowadzi działalność zgodnie z udzielonym mu zleceniem. W tym wypadku nie da się wykluczyć działania przedstawiciela handlowego jako zastępcy pośredniego, co wynika z konstrukcji prawnej umowy zlecenia. Działalność dystrybucyjna polega na tym, że dystrybutorzy nabywają towar na własny rachunek i sprzedają go w swoim imieniu i na własny rachunek. W związku z tym działalność dystrybutora (w opisanym tutaj znaczeniu) nie może opierać się na zasadzie zastępstwa pośredniego. Działalność maklerska (brokerska) 14 to działalność podmiotu, który działa niezależnie i bez zlecenia, pomagając stronom w zawarciu umowy. Wzajemne stosunki pomiędzy ewentualnym reprezentowanym a maklerem uzależnione są od konstrukcji prawnej umowy w danym systemie prawnym. Umowa maklerska może opierać się na konstrukcji zlecenia i wtedy instytucja zastępstwa pośredniego znajdzie zastosowanie. Istotne jest również wskazanie, że broker (w praktyce obrotu w Wielkiej Brytanii) zwykle oznacza agenta handlowego, a zatem działa on na rzecz określonego reprezento- 13 A. Tynel, J. Funk, W. Chwale, Międzynarodowe prawo handlowe, red. M. Pazdan, Warszawa 2002, s. 139 i nast. 14 Makler występuje w krajach Europy kontynentalnej, natomiast broker w systemie angloamerykańskim.

7 Zastępstwo pośrednie według PECL 59 wanego. Jest możliwe, że działalność ta oparta będzie na konstrukcji analogicznej do zastępstwa pośredniego grudnia 1986 r. przyjęto dyrektywę nr 86/ regulującą sytuację prawną agentów handlowych działających na terytorium państw członkowskich Wspólnoty. Dyrektywa określa agenta handlowego jako niezależnego pośrednika, który m.in. negocjuje i zawiera transakcje handlowe na rzecz i w imieniu mocodawcy (reprezentowanego) 16. Z powyższego stwierdzenia wynika, że zgodnie z dyrektywą pośrednictwo w wypadku agentów handlowych (w rozumieniu dyrektywy) opierać się będzie na instytucji pełnomocnictwa, a nie zastępstwa pośredniego. 4. Zastępstwo pośrednie w prawie polskim 4.1. Zastępstwo pośrednie w prawie polskim nie jest uregulowane w sposób ogólny i kompleksowy (jak np. pełnomocnictwo). Zastępstwo pośrednie występuje w niektórych umowach nazwanych, zarówno kodeksowych 17, jak i pozakodeksowych. Przykładem umowy, w której występuje konstrukcja zastępstwa pośredniego jest umowa zlecenia 18. Co do zasady, działanie przyjmującego zlecenie może polegać na dokonaniu czynności w imieniu dającego zlecenie, a zatem z tym skutkiem, że odpowiednie prawa i obowiązki nabywa bezpośrednio dający zlecenie (art. 734 par. 1 kc). W takiej sytuacji dokonujący czynności działa jako pełnomocnik dającego zlecenie 19. Jednakże działanie dla dającego zlecenie może polegać także na dokonaniu przez przyjmującego zlecenie czynności prawnej w imieniu własnym, ale na rachunek dającego zlecenie, jeśli tylko taka jest wola stron. Art. 734 par. 2 wyraźnie dopuszcza taką możliwość, stanowiąc że: W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. Jeżeli przyjmujący zlecenie działa jako zastępca pośredni, umowa zlecenia nie 15 Dyrektywa Rady 86/653/EWG z 18 grudnia 1986 r. w sprawie koordynacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do przedstawicieli handlowych działających na własny rachunek 16 Art. 1 ust. 2 dyrektywy 86/653: Do celów niniejszej dyrektywy «przedstawiciel handlowy» oznacza pośrednika pracującego na własny rachunek, któremu powierzono stałe pośredniczenie przy sprzedaży lub kupnie towarów na rzecz innej osoby, zwanej dalej przedsiębiorcą, lub zawarcie transakcji w imieniu i na rachunek przedsiębiorcy. 17 Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16, poz. 93, ze zm., dalej w tekście: kc. 18 Art Kodeksu cywilnego. 19 J. Panowicz-Lipska, Z. Radwański, Zobowiązania. Część szczegółowa, Warszawa 2004, s. 149.

8 60 Anna Kielijan, Filip Grzegorczyk wymaga formy szczególnej 20. Należy podkreślić, że w umowie zlecenie, instytucja zastępcy pośredniego jest stosowana na zasadzie wyjątku Inną umową, w której występuje instytucja zastępstwa pośredniego jest umowa komisu 21. Art. 765 kc stanowi, że Przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym. Do istotnych elementów tej umowy należy zobowiązanie komisanta do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych we własnym imieniu, lecz na rachunek komitenta. Należy podkreślić, że przedmiotem komisu może być tylko zlecenie dokonania jednego typu czynności prawnej, tj. zawarcia umowy sprzedaży rzeczy ruchomych 22. Przepisy Kodeksu cywilnego regulują szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy, problematykę zakończenia stosunku prawnego, jak również stosunki pomiędzy komisantem a osobą trzecią. Warto podkreślić, że instytucja zastępcy pośredniego ma znaczenie fundamentalne dla konstrukcji umowy komisu Interesujące z punktu widzenia instytucji zastępstwa pośredniego przepisy można wskazać w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi 23. Zgodnie z art. 73 tej ustawy, firma inwestycyjna wykonuje zlecenia nabycia lub zbycia papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego na podstawie umowy o świadczenie usług brokerskich. W umowie o świadczenie usług brokerskich firma inwestycyjna zobowiązuje się m.in. do przyjmowania i wykonywania zleceń nabycia lub zbycia we własnym imieniu na rachunek dającego zlecenie papierów wartościowych w obrocie na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu. Wydaje się, że zastosowanie instytucji zastępcy pośredniego jest w tym wypadku bezdyskusyjne. 5. Zastępstwo pośrednie w systemie common law wzmianka W systemie common law 24 występuje instytucja zastępcy pośredniego, choć nie jest tak wprost nazywana. Rozróżnienie zastępstwa na bezpośrednie i pośrednie w systemie common law nie jest istotne, ponieważ nie występuje tzw. name test J. Panowicz-Lipska, Z. Radwański, op. cit., s Art Kodeksu cywilnego. 22 J. Panowicz-Lipska, Z. Radwański, op. cit., s. 194 i nast. 23 Ustawa z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U. nr 183, poz Punkt 4 opracowano na podstawie Komentarza do PECL. 25 K. Kruczalak, E. Rott-Pietrzyk, Umowy o pośrednictwo gospodarcze (handlowe) [w:] Prawo umów handlowych, red. S. Włodyka, Warszawa 2006, s. 504.

9 Zastępstwo pośrednie według PECL 61 Generalnie zasady rządzące zastępstwem (także pośrednim) są zgodne z odpowiednimi uregulowaniami PECL. Jednakże reprezentowany może pozwać osobę trzecią z tytułu umowy zawartej pomiędzy pośrednikiem a tą osobą (o ile pośrednik działał w zakresie swego umocowania). Podobne uprawnienie przysługuje osobie trzeciej względem reprezentowanego. Należy podkreślić, że wniesienie powództw, o których mowa wyżej, nie jest uwarunkowane jakimikolwiek przesłankami. Konsekwencją takiego uregulowania jest powstanie po stronie reprezentowanego, jak również osoby trzeciej wyboru, co do osoby pozwanego może nim być zarówno pośrednik, jak i osoba trzecia (odpowiednio reprezentowany). Powyższe potwierdza, że zastępstwo bezpośrednie i pośrednie są sobie bardzo bliskie w systemie prawa anglosaskiego. Istotne jest wskazanie, że instytucja zastępstwa nie opiera się na prawie stanowionym, ale jest instytucją mającą swe źródło w praktyce prawa precedensowego (common law). Bardzo ważny podział zastępstwa w systemie anglosaskim to podział na zastępstwo ujawnione (agencję ujawnioną disclosed agency) i zastępstwo nieujawnione (agencję nieujawnioną undisclosed agency). Istotą podziału nie jest to, czy zastępca działa we własnym imieniu, czy w imieniu reprezentowanego, ale to, czy ujawnia fakt, że jest zastępcą. Swoistymi odpowiednikami zastępstwa bezpośredniego w systemie kontynentalnym jest sytuacja, w której zastępca działa na rachunek nazwanego reprezentowanego (named principal) oraz na rachunek nienazwanego reprezentowanego (unnamed principal). Odpowiednikiem zastępstwa pośredniego jest sytuacja, w której zastępca działa dla nieujawnionego reprezentowanego (undisclosed principal) Konkluzje W podsumowaniu należy wskazać, że uregulowanie zastępstwa pośredniego w PECL jest z jednej strony ogólne, a z drugiej fragmentaryczne. Z przepisów rozdz. 3 PECL wynika, że intencją prawodawcy było wprowadzenie ogólnych ram odnoszących się do zastępstwa pośredniego tak, aby wprowadzić do systemu prawa instytucję ogólną, która będzie miała szerokie zastosowanie. Uregulowanie jednak ma charakter fragmentaryczny, w szczególności z powodu objęcia swym zakresem jedynie tzw. stosunków zewnętrznych, bez wnikania w stosunki prawne wewnętrzne. Należy zauważyć, że przepisy PECL nie funkcjonują w próżni prawnej, ale ich odpowiedniki odnaleźć można zarówno w aktach prawa międzynarodowego (wiążącego jak i soft-law), jak też w krajowych systemach prawnych. Nie są to 26 Por. K. Kruczalak, E. Rott-Pietrzyk, op. cit., s

10 62 Anna Kielijan, Filip Grzegorczyk jednak uregulowania o charakterze całkowicie zbieżnym. Do cech wspólnych różnych uregulowań (poza systemem common law) zaliczyć można jedynie samą konstrukcję jurydyczną zastępstwa pośredniego. Reguły międzynarodowych kontraktów handlowych UNIDROIT są bardzo podobne w swej treści do regulacji PECL odnoszącej się do zastępstwa pośredniego. Do różnic należy zaliczyć szerszy zakres regulacji UNIDROIT, w której wprowadzono przepisy niewystępujące na gruncie PECL, tj. w szczególności regulujące zagadnienia działania przedstawiciela bez umocowania, konfliktu interesów oraz udzielania dalszych pełnomocnictw. Z kolei przepisy Konwencji Genewskiej o Przedstawicielstwie w Międzynarodowej Sprzedaży Towarów są niemalże całkowicie zbieżne z przepisami PECL w zakresie zastępstwa pośredniego. Jedyne różnice co do treści przepisów dotyczą obowiązku podania reprezentowanemu przez pośrednika nazwiska osoby trzeciej, który w Konwencji warunkowany jest niewykonaniem przez osobę trzecią zobowiązania względem pośrednika oraz obowiązku przedstawiciela ujawnienia nazwiska reprezentowanego osobie trzeciej, który w Konwencji powstaje tylko, gdy niemożność wykonania zobowiązania przedstawiciela wynika z winy reprezentowanego. Zasadnicza zaś różnica dotyczy zasięgu działania obu aktów: PECL ma charakter ogólny, zatem regulacja zastępstwa pośredniego może być odnoszona do wszystkich umów, natomiast Konwencja reguluje m.in. zastępstwo pośrednie jedynie w odniesieniu do wąskiej grupy umów, tj. umów międzynarodowej sprzedaży towarów. W międzynarodowym obrocie handlowym występuje bardzo duże zróżnicowanie umów o przedstawicielstwo handlowe. W ramach wyróżnianych typów (przedstawicielstwo handlowe sensu stricto, dystrybucja oraz działalność maklerska) również nie ma jednolitości. W tym miejscu należy jedynie stwierdzić, że konstrukcja zastępstwa pośredniego wynikająca z PECL może znajdować zastosowanie do niektórych z wymienionych umów. W prawie polskim nie występuje, w przeciwieństwie do PECL, ogólna regulacja instytucji zastępstwa pośredniego. Konstrukcja zastępstwa pośredniego pojawia się jedynie jako element konstrukcji niektórych umów (np. zlecenie, komis, umowa o świadczenie usług brokerskich). Z drugiej jednak strony uregulowanie instytucji zastępstwa pośredniego w polskim Kodeksie cywilnym, w ramach poszczególnych umów, jest jednakże dużo bardziej szczegółowe. Zastępstwo pośrednie wydaje się instytucją charakterystyczną dla prawa kontynentalnego, która jedynie teoretycznie może być wyróżniana w systemie common law. W praktyce rozróżnianie zastępstwa bezpośredniego i pośredniego nie jest sensowne. Stąd zaś wynikają trudności PECL w integracji dwóch systemów prawnych.

11 Zastępstwo pośrednie według PECL 63 Indirect Representation According to the PECL A Comparison with Other Legal Systems The issue of representation is regulated in Chapter 3 of the PECL, and indirect representation constitutes one of two types of this institution of private law. The authors primarily focus on analysing the content of rules contained in the PECL. A significant part of the discussion concerns the method of regulating indirect representation in legislation governing international trade, i.e., UNIDROIT principles of international trade contracts, the Geneva Convention on Agency in the International Sale of Goods, and also Directive 86/653 on the coordination of the laws of the Member States relating to selfemployed commercial agents. The authors conclude with an analysis of the provisions on indirect representation in Polish law and in common law systems.

Spis treści. Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV

Spis treści. Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Literatura... XXIX Wykaz orzeczeń sądowych... LII Wykaz stron internetowych... LV Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1. Geneza i znaczenie umowy agencyjnej... 1 2. Umowa

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Tytuł XX III Umowa agencyjna

Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Tytuł XX III Umowa agencyjna Istota umowy agencyjnej Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Tytuł XX III Umowa agencyjna art. 758 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przepisy

Bardziej szczegółowo

Art. 760 [Lojalność stron] Każda ze stron obowiązana jest do zachowania lojalności wobec drugiej.

Art. 760 [Lojalność stron] Każda ze stron obowiązana jest do zachowania lojalności wobec drugiej. Art. 758 [Pojęcie] 1. Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa.

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy Joanna Kaleta Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. 1 1 Treść stosunku pracy art. 22 k.p. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Umowa dostawy. Aktualne umowy gospodarcze

Umowa dostawy. Aktualne umowy gospodarcze Umowa dostawy Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829 27 00, 829 27 27 Umowa

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnictwa udzielić może zarówno osoba fizyczna, jak i prawna.

Pełnomocnictwa udzielić może zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Pełnomocnictwa udzielić może zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Pełnomocnikiem jest osoba, która na podstawie oświadczenia woli innej osoby sporządza czynności prawne w jej imieniu i ze skutkiem bezpośrednim

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze Umowa o zachowaniu poufności Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829 27 00,

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnictwo ogólne

Pełnomocnictwo ogólne Pełnomocnictwo ogólne Informacje ogólne Rodzaj upoważnienia Pełnomocnictwo jest jednostronną czynnością prawną o charakterze upoważniającym. Mocodawca powinien złożyć pełnomocnikowi oświadczenie, że udziela

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Zgodnie z 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Specyfika prawna projektu wdrożeniowego. Prowadzenie: dr Jakub Kabza

Specyfika prawna projektu wdrożeniowego. Prowadzenie: dr Jakub Kabza Specyfika prawna projektu wdrożeniowego Prowadzenie: dr Jakub Kabza Pojęcie projektu wdrożeniowego Wdrożenia od strony faktycznej dwa podejścia: Wdrożenie według Klienta - dostarczenie przez firmę IT oprogramowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO

UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Strona 1 z 5 UMOWA SERWISU BROKERSKIEGO Zawarta dnia... w. pomiędzy: Akademickim Szpitalem Klinicznym im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław reprezentowanym przez......

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia między: Panem/Panią data i miejsce

Bardziej szczegółowo

UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM,

UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM, UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM, czyli na co zwrócić uwagę w praktyce przy podpisywaniu umów Magdalena Rakowska-Kuśnierek Adwokat Umowa jest czynnością prawną dwustronną, tzn. taką, do której zawarcia konieczne

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

postępowanie w sprawach celnych PRAWO CELNE

postępowanie w sprawach celnych PRAWO CELNE postępowanie w sprawach celnych pojęcie postępowania w sprawach celnych rozumieć można zorganizowany proces stosowania przepisów szeroko rozumianego prawa celnego [1] albo określony przez prawo ciąg działań

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Przedstawicielstwo Art. 95. 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności

Bardziej szczegółowo

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczególne warunki inwestowania przez osoby powiązane

Bardziej szczegółowo

I, 1972, 231). 96 KC,

I, 1972, 231). 96 KC, Należy rozróżniać pojęcia przedstawicielstwo a pełnomocnictwo. PRZEDSTAWICIELSTWO jest to odmiana zastępstwa, a zastępstwo jest pojęciem szerszym od przedstawicielstwa. Wyróżniamy zastępstwo bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i innych samozatrudnionych od stycznia 2017 r. - nowe obowiązki i wyłączenia. Piotr Wojciechowski

Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i innych samozatrudnionych od stycznia 2017 r. - nowe obowiązki i wyłączenia. Piotr Wojciechowski Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i innych samozatrudnionych od stycznia 2017 r. - nowe obowiązki i wyłączenia Piotr Wojciechowski ZLECENIE A UMOWA O PRACĘ Art. 22. 1. Przez nawiązanie stosunku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 84/17/16 z dnia 16 marca 2016 r. wchodzą w życie z dniem 28 marca 2016 r. Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

INFO NOWE PZP. Komentarz do art. 17 nowe Pzp. Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki

INFO NOWE PZP. Komentarz do art. 17 nowe Pzp. Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki INFO NOWE PZP Komentarz do art. 17 nowe Pzp Autor komentarza: Józef Edmund Nowicki Wyłączenie z postępowania osób wykonujących czynności w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XIII Rozdział I. Pojęcie umowy nienazwanej.............................

Bardziej szczegółowo

Umowy - zarządzenie produktem. Prowadzący : mec. Piotr Grodzki

Umowy - zarządzenie produktem. Prowadzący : mec. Piotr Grodzki Umowy - zarządzenie produktem Prowadzący : mec. Piotr Grodzki 1 Czym się będziemy zajmować? 1. Czynności prawne 2. Umowy wiadomości ogólne 3. Umowa sprzedaży 3. Umowa zlecenie 4. Umowa o dzieło 5. Umowa

Bardziej szczegółowo

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uchwała z dnia 12 kwietnia 1994 r. I PZP 13/94

- 1 - Uchwała z dnia 12 kwietnia 1994 r. I PZP 13/94 - 1 - Uchwała z dnia 12 kwietnia 1994 r. I PZP 13/94 Przewodniczący SSN: Maria Mańkowska, Sędzia SN: Jadwiga Skibińska- -Adamowicz, Sędzia SA: Kazimierz Jaśkowski (sprawozdawca), Sąd Najwyższy, przy udziale

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne wybrane zagadnienia części ogólnej. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego Dr Piotr Kostański

Prawo cywilne wybrane zagadnienia części ogólnej. Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego Dr Piotr Kostański Prawo cywilne wybrane zagadnienia części ogólnej Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego Dr Piotr Kostański 24.11.2012 r. 9.45-11.15 (90 ) i 11.30 13.00 (90 ) 1. Pojęcie prawa cywilnego 2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 10 do Umowy Operacyjnej Reporęczenie nr 1.5/2014/FPJWW UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej zwana Umową ) została

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżenie: Powyższa opinia nie iest wiażaca dla organów samorządu radców prawnych. Kraków, dnia r.

Zastrzeżenie: Powyższa opinia nie iest wiażaca dla organów samorządu radców prawnych. Kraków, dnia r. STANOWISKO (opinia) Komisji ds. wykonywania zawodu i etyki Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie dotyczące przedmiotu działalności kancelarii radcy prawnego oraz możliwości jednoczesnego wykonywania

Bardziej szczegółowo

- reprezentowaną przez:

- reprezentowaną przez: Załącznik Nr 14 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa nr [*] UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej Umowa

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze

Umowa założycielska spółki cywilnej. Aktualne umowy gospodarcze Umowa założycielska spółki cywilnej Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH 1 I. Postanowienia ogólne. 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego SA

Bardziej szczegółowo

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Vademecum Inwestora Dom maklerski w relacjach z inwestorami Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Firma inwestycyjna Funkcja i rola jest zdefiniowana w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi W myśl art. 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY UMOWA O PRACĘ Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Zawsze wolno cofnąć umocowanie

Zawsze wolno cofnąć umocowanie Odwołanie pełnomocnictwa Informacje ogólne Zawsze wolno cofnąć umocowanie Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane. Teoretycznie, jak dopuścił ustawodawca, mocodawca może się zrzec odwołania pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne II semestr roku

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne 76 78

Przepisy ogólne 76 78 74 75 w związku z art. 26 ust. 1 ustawy deweloperskiej forma aktu notarialnego dla przedwstępnej umowy deweloperskiej nie jest obligatoryjna i jest jedynie formą ad eventum, otwierającą możliwość skorzystania

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2010.08.03 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopuszczenie do działania na giełdzie. (nazwa wnioskodawcy )

Wniosek o dopuszczenie do działania na giełdzie. (nazwa wnioskodawcy ) Załącznik Nr 1a Do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wniosek o dopuszczenie do działania na giełdzie (nazwa wnioskodawcy ) Kategoria wnioskodawcy 1 : firma inwestycyjna w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

A. dla potrzeb wysyłania i/lub podpisywania elektronicznych komunikatów zgłoszenia celnego do systemu CELINA oraz ECS

A. dla potrzeb wysyłania i/lub podpisywania elektronicznych komunikatów zgłoszenia celnego do systemu CELINA oraz ECS W związku z licznie zgłaszanymi pytaniami dotyczącymi poboru opłaty skarbowej z tytułu złożenia pełnomocnictwa w związku z rejestracją w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR), przedstawiamy poniżej praktyczne

Bardziej szczegółowo

rejestracja na kasie fiskalnej czynności wykonywanych na podstawie umowy agencyjnej

rejestracja na kasie fiskalnej czynności wykonywanych na podstawie umowy agencyjnej IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2010.08.06 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

PRAWO GOSPODARCZE. Kazus 1. Egzamin radcowski 2010 r. Część III. Prawo gospodarcze

PRAWO GOSPODARCZE. Kazus 1. Egzamin radcowski 2010 r. Część III. Prawo gospodarcze Część III. PRAWO GOSPODARCZE Kazus 1. Egzamin radcowski 2010 r. I. Po zapoznaniu się z treścią zadania, proszę sporządzić umowę nazwaną, określoną w Kodeksie cywilnym. Zlecenie przygotowania umowy pochodzi

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

USTAWA z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 26 lipca 2000 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 74, poz. 857; o zmianie ustawy - Kodeks cywilny Art. 1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

Strona postępowania administracyjnego

Strona postępowania administracyjnego Pojęcie strony w ogólnym postępowaniu o art. 28 k.p.a.: Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt V CZ 41/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów Warszawa, 10 listopada 2014 r. Opinia Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji w przedmiocie ustalenia czy: 1. obowiązek realizacji praktyk doktoranckich, w formie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-81668-95-4

ISBN 978-83-81668-95-4 ISBN 978-83-81668-95-4 SpiS treści Wstęp... 9 Rozdział I Konstrukcja prawna umowy ubezpieczenia... 11 1.1. Istota umowy ubezpieczenia... 11 1.2. Ubezpieczenia majątkowe i osobowe... 12 1.3. Podmioty stosunku

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA BROKERSKIEGO

UMOWA ZLECENIA BROKERSKIEGO UMOWA ZLECENIA BROKERSKIEGO W dniu... w... pomiędzy:... z siedzibą w... przy ul...., zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ, reprezentowanym przez : 1...., 2.... a BROKEREM UBEZPIECZENIOWYM... zamieszkałym przy ul...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Pojęcie umowy nienazwanej 1 1 Uwaga wstępna 2 2 Zasada wolności (swobody) umów jako podstawa normatywna do konstruowania umów nienazwanych 3 3 Umowy nazwane przesłanki

Bardziej szczegółowo

Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB3/423-548/10/MK Data 2011.01.05 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Istota interpretacji Czy wartością transakcji w rozumieniu art. 9a ust.

Bardziej szczegółowo

Tytuł prezentacji: Umowy - kontekst Prelegent: Witold Grzybowski. Katowice, 23 lutego

Tytuł prezentacji: Umowy - kontekst Prelegent: Witold Grzybowski. Katowice, 23 lutego Tytuł prezentacji: Umowy - kontekst Prelegent: Witold Grzybowski Katowice, 23 lutego 2011 1 Zawartość prezentacji: Typy umów; Kontrakty w obrocie gospodarczym; Umowa PPP czym jest? 2 Typy umów w obrocie

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Prowadzący: Michał Krawczyk Partner Zarządzający kancelarii Krawczyk i Wspólnicy www.krawczyk-legal.com Specyfika windykacji bankowej?

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp...................................................... Wykaz skrótów............................................. Bibliografia................................................. XI XV XIX Część I. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawiedliwość idzie za prawem. - bezpłatne poradnictwo i edukacja prawna ZADATEK ZALICZKA. Rzeszów 2010

Sprawiedliwość idzie za prawem. - bezpłatne poradnictwo i edukacja prawna ZADATEK ZALICZKA. Rzeszów 2010 Sprawiedliwość idzie za prawem - bezpłatne poradnictwo i edukacja prawna ZADATEK A ZALICZKA Rzeszów 2010 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 151/34/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r str. 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Jak wskazuje się w doktrynie, umowa o oferowanie publiczne papierów

Jak wskazuje się w doktrynie, umowa o oferowanie publiczne papierów Umowa o oferowanie W niniejszym opracowaniu autorka dokonała analizy przepisów regulujących umowę o oferowanie instrumentów fi nansowych oraz najważniejszych dla praktyki poglądów doktryny. Wskazano na

Bardziej szczegółowo

LISTA DYSTRYBUTORÓW TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FIDELITY ACTIVE STRATEGY W POLSCE

LISTA DYSTRYBUTORÓW TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FIDELITY ACTIVE STRATEGY W POLSCE Informacja Dodatkowa dla inwestorów w Fidelity Active STrategy I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT NABYCIA, SPRZEDAŻY I ZAMIANY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZY FIDELITY ACTIVE STRATEGY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl;

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl; I. Postanowienia ogólne Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych w ramach serwisu internetowego administrowanego przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura 2461-IBPB-2-1.4514.447.2016.1.BJ Data wydania 27-10-2016 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713)

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) U S T A W A z dnia z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRAWNOPODATKOWA

ANALIZA PRAWNOPODATKOWA ANALIZA PRAWNOPODATKOWA SPORZĄDZONA WG. STANU PRAWNEGO NA DZIEŃ XX.XX.XXXXr dla PPHU ALA Sp. z o.o. z siedzibą. 1. Stan faktyczny Zamawiający (dalej jako Zamawiający) zlecił wykonanie nadzoru inwestorskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: BNP PARIBAS

Bardziej szczegółowo

DATA: 15 marca 2010 r. DO: Izba Domów Maklerskich OD: Dewey & LeBoeuf DOTYCZY: Standardów regulacji podmiotów prowadzących działalność maklerską

DATA: 15 marca 2010 r. DO: Izba Domów Maklerskich OD: Dewey & LeBoeuf DOTYCZY: Standardów regulacji podmiotów prowadzących działalność maklerską Dewey & LeBoeuf Grzesiak sp.k. Centrum Giełdowe ul. Książęca 4 00-498 Warszawa MEMORANDUM DATA: 15 marca 2010 r. DO: Izba Domów Maklerskich OD: Dewey & LeBoeuf DOTYCZY: Standardów regulacji podmiotów prowadzących

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez:...

reprezentowanym przez:... UMOWA BROKERSKA Krzysztof Ł. Wilczyński Broker Ubezpieczeniowy Strony zawierają niniejszą umowę w intencji zapewnienia Ubezpieczającemu niezbędnych usług w zakresie ubezpieczeń, w szczególności wykonania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W SKARBIEC TFI S.A.

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W SKARBIEC TFI S.A. REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W SKARBIEC TFI S.A. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Definicje... 2 3. Reklamacja... 3 4. Złożenie i przyjęcie reklamacji... 3 5. Rozpatrzenie reklamacji...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Autorka omawia przesłanki powierzenia przez kierownika jednostki obowiązków w zakresie gospodarki finansowej pracownikom tej jednostki.

Autorka omawia przesłanki powierzenia przez kierownika jednostki obowiązków w zakresie gospodarki finansowej pracownikom tej jednostki. Autorka omawia przesłanki powierzenia przez kierownika jednostki obowiązków w zakresie gospodarki finansowej pracownikom tej jednostki. Niniejsze opracowanie zamyka cykl publikacji poświęconych pozycji

Bardziej szczegółowo

Minimalne godzinowe wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy zlecenie lub umowy o świadczenie usług - omówienie nowelizacji

Minimalne godzinowe wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy zlecenie lub umowy o świadczenie usług - omówienie nowelizacji Minimalne godzinowe wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy zlecenie lub umowy o świadczenie usług - omówienie nowelizacji Opracował: Piotr Czarnojańczyk SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Zakres przedmiotowy wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW

Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW Mgr Sebastian Kidyba Streszczenie pracy doktorskiej Zawiązanie spółek osobowych Napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, prof. UKSW Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna w prawie autorskim

Umowa licencyjna w prawie autorskim Joanna Sitko Umowa licencyjna w prawie autorskim Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66,

Bardziej szczegółowo

Broker czy ubezpieczający. Stanowisko KNF

Broker czy ubezpieczający. Stanowisko KNF Broker czy ubezpieczający. Stanowisko KNF Autorzy: Małgorzata i Maciej Capik Bydgoszcz. 2010.05.11 Tak postawiony problem nie jest bez znaczenia, szczególnie w obliczu różnych idei pojawiających się w

Bardziej szczegółowo

Zakaz konkurencji. www.pip.gov.pl

Zakaz konkurencji. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Zawarcie umowy Pracodawca, który prowadzi działalność jako podmiot gospodarczy, może zabezpieczyć swoje interesy przed ewentualnymi, niepożądanymi zachowaniami aktualnie zatrudnionych, jak

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 30 listopada 2011 r., III CZP 74/11

Uchwała z dnia 30 listopada 2011 r., III CZP 74/11 Uchwała z dnia 30 listopada 2011 r., III CZP 74/11 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Katarzyna Tyczka-Rote Sędzia SA Roman Dziczek (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie egzekucyjnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZORGANIZOWANIE I UCZESTNICTWO W GRUPIE ZAKUPOWEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ. zawarta w... dnia... pomiędzy:..., z siedzibą w...,

UMOWA O ZORGANIZOWANIE I UCZESTNICTWO W GRUPIE ZAKUPOWEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ. zawarta w... dnia... pomiędzy:..., z siedzibą w..., UMOWA O ZORGANIZOWANIE I UCZESTNICTWO W GRUPIE ZAKUPOWEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w... dnia... pomiędzy:..., z siedzibą w..., NIP: REGON: KRS reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Umowa agencyjna. zawarta w dniu w pomiędzy: , reprezentowaną przez:

Umowa agencyjna. zawarta w dniu w pomiędzy: , reprezentowaną przez: Umowa agencyjna zawarta w dniu w pomiędzy: zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem NIP : 2) 3) Imię i nazwisko:, reprezentowaną przez: Stanowisko: zwaną dalej Dającym zlecenie, a zam. w

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 3 Uprawnienia konsumentów zawierających umowy finansowe - wybrane zagadnienia PODSTAWOWE ŹRÓDŁA PRAWA 1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Bardziej szczegółowo

Sposoby zawierania umów

Sposoby zawierania umów Sposoby zawierania umów w obrocie gospodarczym Mateusz Krzysztof Maciejczuk Prawnik Swoboda zawierania umów jest przymiotem autonomiczności podmiotów prawa. Umowa jest czynnością prawną kreującą stosunek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Długów Firmy Windykacyjnej Delegat

Regulamin Giełdy Długów Firmy Windykacyjnej Delegat Regulamin Giełdy Długów Firmy Windykacyjnej Delegat grupadelegat.pl Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin Giełdy Długów, zwany dalej Regulaminem, został ustalony przez Firmę Windykacyjną Delegat z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMCS. Umowa przelewu wierzytelności a podatek dochodowy od osób prawnych. Taxation of Assignment of Receivables with Corporate Income Tax

UMCS. Umowa przelewu wierzytelności a podatek dochodowy od osób prawnych. Taxation of Assignment of Receivables with Corporate Income Tax Studenckie Zeszyty Naukowe 2016, Vol. XIX, nr 31 DOI: 10.17951/szn.2016.19.31.15 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie j.bochenska94@gmail.com Umowa przelewu wierzytelności a podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PORTAL INTERNETOWY www.corp gov.gpw.pl OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK PUBLICZNYCH I ICH AKCJONARIUSZY Agnieszka Gontarek Dział Emitentów w GPW Warszawa, 11 grudnia 2008 r. 2 SPÓŁKA NEWCONNECT SPÓŁKA PUBLICZNA

Bardziej szczegółowo

Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa

Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa Część I Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa Rozdział 1. Zagadnienia wstępne 1. Przedstawicielstwo w szerokim znaczeniu 2. Przedstawicielstwo w wąskim ujęciu 3. Pełnomocnictwo w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Pośrednictwo w turystyce

Pośrednictwo w turystyce Pośrednictwo w turystyce Justyna Zając-Wysocka radca prawny, doradca podatkowy 11664 Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych USTAWA O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż będących przedmiotem obrotu zorganizowanego akcji spółki ŚRUBEX S.A. ogłoszonego w dniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 26 stycznia 2012 r., III CZP 90/11

Uchwała z dnia 26 stycznia 2012 r., III CZP 90/11 Uchwała z dnia 26 stycznia 2012 r., III CZP 90/11 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sędzia SN Iwona Koper Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "P.P.H.U.A.",

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo