G ÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Wydzia Nauk Ekonomicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "G ÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Wydzia Nauk Ekonomicznych"

Transkrypt

1 SZKOA GÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Wydzia Nauk Ekonomicznych Warszawskie Dni Logistyki PRZEPYW TOWARÓW I INFORMACJI NA PRZYKADZIE KLASTRA OKOPSKIEGO 1 Tomasz Rokicki*, dr in., Micha Roman**, mgr *Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsibiorstw **Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Szkoa Gówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Streszczenie Jednym z czynników wpywajcych na powstanie potrzeb transportowych jest rozmieszczenie dziaalnoci kulturalnej i terenów rekreacyjnych. Inicjatywy klastrowe maj za zadanie integrowanie w jednym obszarze geograficznym rónego typu podmiotów dziaajcych w pokrewnych sektorach. W literaturze dokonano podziau klastrów na zdecentralizowane i scentralizowane. Dodatkowo w podanych grupach wyodrbnia si specyficzne modele, zwizane z miejscem ich wystpowania. Zalety wspópracy klastrowej mona wykorzysta w dziaalnoci agroturystycznej. Przykadem takich dzia jest klaster okopski, wzorowany na modelu koncentrycznym. Modele systemów przepywu dóbr stosowane w dziaalnoci produkcyjnej i handlu mog znale zastosowanie w klastrze agroturystycznym. Mona zastosowa jednoczenie kilka systemów, uzaleniajc uycie od wanoci przepywu dóbr i informacji oraz koniecznoci angaowania koordynatora. *** 1. Wprowadzenie Potrzeby transportowe wi si z produkcyjn i spoeczn dziaalnoci czowieka. Dotycz wic funkcjonowania caej gospodarki i organizacji ycia spoecznego. Wraz z rozwojem spoeczestw i ich gospodarek potrzeby transportowe przeksztaciy si w celowe i zorganizowane formy przemieszczania osób, adunków i wiadomoci. Odzwierciedleniem tego procesu jest wystpowanie duego zrónicowania potrzeb transportowych wynikajce m.in. z 2 : rozwoju wiatowej gospodarki i midzynarodowego podziau pracy, procesów globalizacyjnych, rozpowszechniania wiedzy w celu pozyskiwania okrelonych wartoci, iloci, zakresu i formy przepywu informacji, techniczno-technologicznego postpu w sferze transportu i logistyki, zwikszajcej si komunikacyjnej ruchliwoci ludnoci, 1 Praca naukowa finansowana ze rodków na nauk w latach jako projekt badawczy nr N N Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE, red. naukowa: W. Rydzkowski i K. Wojewódzka-Król, PWN, Warszawa 2009, s

2 powszechnego zapotrzebowania na róne formy zagospodarowania czasu wolnego. ród najwaniejszych przyczyn powstawania potrzeb transportowych wymieniano z reguy rónorodne rozmieszczenie poszczególnych zasobów, dziaalnoci, konsumentów (rys. 1). Jednym ze róde oddziaywania na rozmiar ruchu jest rozmieszczenie dziaalnoci kulturalnej i rekreacyjnej. Ludzie chcc zaspokoi potrzeby poznawcze czsto s zmuszeni przemieszcza si do miejsc odlegych 3 4. W pewnym sensie rozwizaniem problemu jest utworzenie klastra integrujcego róne podmioty. Rozmieszczeni produkcji Rozmieszczenie administracji pastwowej Rozmieszczenie bogactw naturalnych Rozmieszczenie dziaalnoci wiatowej i naukowej Rozmieszczenie ludnoci Rozmieszczenie terenów rekreacyjnych Rysunek 1. Powizanie róde potrzeb transportowych Rozmieszczenie dziaalnoci kulturalnej ródo: opracowanie wasne na podstawie: Ekonomika transportu, red. naukowa Piskozub A., WKi, Warszawa1979, s Pojcie klaster wywodzi si z angielskiego cluster, co oznacza grono, ki 5. Termin ten pojawi si w gospodarkach uprzemysowionych, charakteryzujc grupy kooperacyjne przedsibiorstw, które s wyspecjalizowane, a ich dziaania opieraj si na wspópracy, przy powizaniach z zapleczem naukowo-badawczym i administracji terenowej. 3 A. Kolak, Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wyd. Uniwersytetu Gdaskiego, Gdask 2008, s Transport. Aktualne problemy integracji z UE, red. naukowa: W. Rydzkowski i K. Wojewódzka-Król, PWN, Warszawa 2005, s J. Staszewska, Klaster perspektyw dla przedsibiorców na polskim rynku turystycznym. DIFIN, Warszawa 2009, s

3 Termin klaster zosta wprowadzony przez H. Cowella w 1930 roku i oznacza wspóbrzmienie zone z ssiadujcych ze sob dwików skali muzycznej wystpujcej czsto w zagszczonym ukadzie skadników, co nadaje mu szmerowy charakter 6. Wedug Michaela E. Porter a klaster naley rozumie jako geograficzne skupiska wzajemnie powizanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek wiadczcych usugi, firm dziaajcych w pokrewnych sektorach i zwizanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzysze branowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujcych midzy sob, ale take wspópracujcych 7. W systemie logistycznym zachodzi przepyw produktów i informacji, przy czym produkty wdruj zwykle w jednym kierunku, a informacje w obu 8. Pojcie klastra moe by utosamiane z takim systemem, gdy jego elementy skadowe s ze sob powizane, dokonuje si te przepywu materiaów i informacji. Celem kadego systemu logistycznego jest efektywna realizacji podstawowych funkcji firmy lub zbioru podmiotów (realizacja zadania logistycznego) 9. Istnienie wzajemnie powizanych podmiotów ma swoje plusy, ale powstaje problem przepywów midzy nimi adunków i informacji. Czynnikiem determinujcym wybór sposobu przepywu jest forma organizacyjna klastra. Celem opracowania jest zaproponowanie rozwiza, które mog by uyte w rónych formach klastra. 2. Formy organizacji klastrów Klastry mona podzieli na wiele rodzajów, w zalenoci od tego kogo skupiaj i w jaki sposób dziaaj. Najczciej w klasyfikacji przyjmuje si kryterium rodzajowe, wedle którego zostaje wyodrbniony 10 : a) model zdecentralizowany: 6 B. Plawgo, M. Klimczuk, M. Citkowski, Klastry jako potencja rozwoju województwo podlaskie. Wyd. BFKK w Biaymstoku, Biaystok 2010, s M. E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s J. J. Coyle, E. J. Bardi, C. J. Langley Jr, Zarzdzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2007, s , J. Fijakowski, Transport wewntrzny w systemach logistycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003, s Materiay z II Midzynarodowego Forum Nowe technologie i innowacje dla Podlasia i Polski Wschodniej, Suwaki oraz Materiay z konferencji Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w maych rednich przedsibiorstwach oraz doskonaleniu pracy orodków innowacji i przedsibiorczoci, Elblg

4 sieciowy (woski), b) model scentralizowany: koncentryczny (duski), instytucjonalny (holenderski), amerykaski. Typowe klastry sieciowe skadaj si z sieci maych firm w tym samym lub podobnym sektorze produkcji, charakteryzujcych si moliwoci szybkiej adaptacji do zmieniajcego si rynku i zrónicowanych wymaga poprzez wspóprac i uywanie nowych technologii. Firmy w klastrze osigaj korzyci np. z dostpu do niskich kosztów transportu i transakcyjnych, lokalnej wiedzy, rynku pracy oraz lokalnej infrastruktury. Najczciej cytowanym przykadem klastra sieciowego jest Dolina Krzemowa oraz pónocne Wochy. Wa cech wyróniaj klaster typu sieciowego jest brak jednego centralnego punktu, wokó którego skupiaj si przedsibiorcy (istnieje zrónicowana baza firm) 11. W modelu sieciowym woskim wystpuje dua liczb powiza midzy poszczególnymi podmiotami wród, których nie ma jednostki wiodcej (rys. 2). Kooperuje kady z kadym i wobec siebie jest konkurencyjny (niesformalizowana struktura). Mona to sformalizowa, gdy wystpuje wadza majca charakter rotacyjny. Nazwa woski ma odniesienie do rzeczywistoci ukadu powiza nieformalnych midzy rodzinami we oszech. Cechy charakterystyczne klastra typu sieciowego to 12 : brak sformalizowania struktury, brak powiza kapitaowych, brak wyodrbnionej struktury zarzdzajcej (koordynujcej), zwizki pomidzy firmami inicjowane przez wcicieli. Dodatkowo do cech charakteryzujcych woski model tworzenia grup kooperacyjnych przedsibiorstw mona zaliczy uwarunkowania kulturowe, a mianowicie: bliskie zwizki rodzinne w firmach i pomidzy firmami, 11 Z. Jówiak, Unia Europejska wesprze finansowo przedsibiorców czcych si w klastry, Rzeczpospolita 2007 nr 1015/256 (7856), s Klastry i inne mechanizmy wspierania rozwoju przedsibiorczoci dostpne w latach (materiay konferencyjne), Wyd. Europejski Fundusz Spoeczny oraz Budet Pastwa w ramach 2 Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego, Biaystok, s

5 silne zalenoci i powizania lokalne, wysoki poziom regionalnej tosamoci (dialekty), tradycja, duy stopie uniezalenienia od rzdu centralnego. Rysunek 2. Model woski klastra ródo: opracowanie wasne na podstawie A. Aleksandrova, Klastry turystyczne w Rosji i za granic, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu ódzkiego Turyzm 2007, zeszyt 17 (1/2), s Klastry koncentryczne charakteryzuj si istnieniem duych firm, wokó których zakotwiczona jest sie dostawców (usug i towarów). Niedue firmy s czsto zwizane z firm dominuj poprzez cuch dostaw. Zalety ssiedztwa duych firm wpywaj na przyciganie firm mniejszych i w przeciwiestwie do klastra sieciowego s one podporzdkowane duym przedsibiorstwom. Interakcje wynikaj bardziej z powiza w ramach dostaw ni z wspódziaania innowacyjnoci. Wikszo usug, w tym usugi finansowe dostosowane s do potrzeb firm dominujcych, a rynek pracy jest mao elastyczny. Osigane korzyci regionu zale wic od firm lub przemysu dominujcego, za ten moe powstrzymywa zdolnoci dostosowywania si do zmian. Istnieje moliwo fragmentacji klastrów koncentrycznych. Region duej firmy moe by trzonem, a inne regiony mog by tylko gaziami produkcji. W takim regionie zachodzi minimum wymiany i wspópracy, a wikszo powiza stanowi zewntrzne powizania produkcyjne i inne zwizki z 5

6 trzonem 13. Przykadem klastra koncentrycznego jest model duski (rys. 3). W tym systemie dziaalno podmiotów jest regulowana przez brokera sieciowego (koordynator, administrator, inicjator) czyli organizatora, zarzdzajcego klastrem. Rysunek 3. Model duski klastra ródo: opracowanie wasne na podstawie A. Aleksandrova, Klastry turystyczne w Rosji i za granic, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu ódzkiego Turyzm 2007, zeszyt 17 (1/2), s Cech charakterystyczn klastra duskiego jest neutralny broker sieciowy inspirujcy i koordynujcy dziaania klastra/sieci. Kompleksowe dziaania to: rozwijanie umiejtnoci neutralnego koordynatora sieci, opracowanie podzielonego na etapy programu szkoleniowego, zapewnienie dostpnoci rodków diagnostycznych i analitycznych, opracowanie jasno sprecyzowanej strategii dla klastrów kooperujcych. Klastry instytucjonalne to kolejny rodzaj powiza klastrowych. Te formy organizacyjne (skupione wokó instytucji publicznej) zdominowane s przez publiczne lub niedochodowe jednostki, takie jak laboratoria badawczo rozwojowe, uczelnie, systemy obronne lub administracja publiczna. Due instytucje przycigaj grono dostawców nastawionych na zaspokojenie ich potrzeb. Instytucja w porównaniu do innych typów klastrów odgrywa du rol, ma charakter dominujcy. Klastry tego rodzaju s w wikszoci zorientowane na zewntrz, odpowiadajc przede wszystkim na zaopatrzenie instytucji. 13 Z. Jówiak: op. cit., s. 5. 6

7 Rozwój przedsibiorczoci lokalnej nie jest tutaj celem priorytetowym. Klastry instytucjonalne zdominowane przez jedn wielk instytucj, mog si sta zalene ekonomicznie od róda finansowania tej instytucji 14. Przykadem klastra instytucjonalnego jest model holenderski (rys. 4). Charakteryzuje si on pojawieniem instytucji brokera koordynujcego dziaania w ramach danego klastra i instytucji naukowo-badawczej oraz rozwojowej w ukadzie. Rysunek 4. Model holenderski klastra ródo: opracowanie wasne na podstawie A. Aleksandrova, Klastry turystyczne w Rosji i za granic, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu ódzkiego Turyzm 2007, zeszyt 17 (1/2), s Cechy charakterystyczne klastra typu holenderskiego : nacisk na innowacje i technologie, aktywna polityka rzdu, cisa wspópraca z orodkiem B + R (placówka badawczo-rozwojowa). Pojawio si jeszcze jedno rozwizanie powiza sieciowych w klastrze, polegajce na wspópracy duych przedsibiorstw powizanych hierarchicznie, z du iloci przedsibiorstw maych. Dominujca pozycja naley do duych firm, co wzorcowo obrazuje, dla tego modelu, klaster Boeinga w Seatle. Takie powizania wystpuj równie w innych 14 Z. Jówiak: op. cit., s. 5. 7

8 krajach, ale poniewa kolebk tego rozwizania s klastry Stanów Zjednoczonych, std nazwa model amerykaski (rys. 5). Model charakteryzuje si powizaniami poza lokalnymi, wystpujcymi midzy grupami wspópracujcych przedsibiorstw. Wystpuje te silne zrónicowanie struktur od lokalizacji, a podstaw powstania lokalnych grup jest osignicie odpowiedniej masy krytycznej. Rysunek 5. Model amerykaski klastra ródo: opracowanie wasne na podstawie J. Staszewska, Klaster perspektyw dla przedsibiorców na polskim rynku turystycznym, DIFIN, Warszawa 2009, s Jest to model wciwy inicjatywom transnarodowym, a w Europie najlepiej znany tego typu model wystpuje w Transnational Clustering in the Automative Sector. W modelu nie wystpuje broker sieciowy, a wpyw wadzy jest umiarkowany. 3. Klaster okopski jako przykad wspópracy spoecznoci wiejskiej Pomys stworzenia klastra agroturystycznego zwanego okopskim powsta w 2007 roku. Zapocztkowaa go spoeczno wsi Okopy i innych pobliskich miejscowoci powiatu sokólskiego województwa podlaskiego. Kady podmiot gospodarczy ma prawo wstpi do kooperacji klastra okopskiego ( swoboda wejcia i wyjcia ). 8

9 Inicjatywa klastra okopskiego oznacza organizowanie wspólnego wysiku celem wsparcia wzrostu i poprawy konkurencyjnoci agroturystyki przez angaowanie gospodarstw agroturystycznych dziaajcych w gminie Suchowola, terenowych wadz samorzdowych, podmiotów gospodarczych dziaajcych na tym terenie, wyszych uczelni i innych instytucji. Inicjatywa klastra okopskiego to zgrupowanie (zrzeszenie) podmiotów na danym terenie, które realizuj cele turystyczne. Podmioty te s wzgldem siebie autonomiczne, std ich dziaania maj charakter kooperacyjny (wspópracy), ale te ze wzgldu na ich odrbno konkuruj midzy sob. Przedsiwzicie agroturystyczne w Okopach jest najbardziej zblione swoim rodzajem do klastra typu koncentrycznego, poniewa gówn rol odgrywa Rodzinne Gospodarstwo Ekoturystyczne Uroczanka w Okopach (Lider przedsiwzicia klastrowego), a pozostae podmioty kooperuj z nimi, tj. gospodarstwa agroturystyczne z gminy Suchowola, gospodarstwa rolne w Okopach i Kolonii Bachmackie, stadnina koni w Okopach, przedsibiorstwa handlowo przemysowe w Biaymstoku i Suchowoli, przedsibiorstwa ekologiczne w Biaymstoku, sklepy spoywcze w Suchowoli, przedsibiorstwo handlowousugowe (roboty ziemne) w Suchowoli, produkcja skaczy w Suchowoli, instytucje samorzdowe (Urzd Miasta i Gminy w Suchowoli, Janowie i Korycinie), organizacje pozarzdowe (Zwizek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorgwi w Biaymstoku, Towarzystwo Zapobiegania Toniciom i Ratowania Toncych z siedzib w Supralu), uczelnie wysze. W Uroczance znajduje si siedziba stowarzyszenia z ca dokumentacj dotycz klastra, informacja turystyczna oraz cae zaplecze naukowo badawcze. Gównymi miejscowociami zrzeszonymi w klastrze s Okopy i Bachmackie. 4. Modele przepywu adunków i informacji na przykadzie klastra okopskiego W przypadku produkcji i dystrybucji dóbr powszechnego uytku wypracowano wiele modeli pozwalajcych na efektywny przepyw adunków i informacji. Rozwizania takie mog by wdroone równie w przypadku klastrów agroturystycznych. Wystpuj jednak pewne ograniczenia, dotyczce: rodków transportu, czasu, przestrzeni adunkowej, 9

10 przepustowoci, cech fizykochemicznych. Celem danej sieci zwykle jest minimalizacja kosztów lub maksymalizacja efektów, minimalizacja czasu i drogi 15. W przypadku dziaalnoci agroturystycznej produktami, które mog by transportowane s wytworzone przez gospodarstwa produkty regionalne. Produkcja ich odbywa si na bieco. Jeeli ju wystpuje magazynowanie, to w niewielkiej iloci. Moliwa jest kooperacja midzy uczestnikami klastra w zakresie zaopatrywania w tradycyjnie wytworzone pody rolne. Dla takich produktów odpowiednie wydaje si modele wykorzystywane w przypadku przesyek drobnicowych. W przypadku klastrów koncentrycznych idealny wydaje si system promienisty organizacji przewozów (rys. 6). W dziaalnoci agroturystycznej utrudnione byoby np. magazynowanie produktów u brokera sieciowego, z uwagi na specyfik produktów. Lepszym rozwizaniem dla klastra okopskiego jest wic model relacyjny, w którym wymiana adunków nastpuje bezporednio midzy zainteresowanymi stronami. Przepyw informacji nastpowaby tymi samymi ciekami co adunków. Ciekawym rozwizaniem byoby podzia kanaów przepywu informacji na dwa stopnie. Najwaniejsze, ogólne, dotyczce caego klastra informacje powinny by gromadzone przez brokera i przekazywane wszystkim podmiotom zrzeszonym. Informacje mniej wane, powinny by przekazywane bezporednio midzy zainteresowanymi podmiotami. A B A B E E D C D C Rysunek 6. System relacyjny (od lewej) i promienisty (od prawej strony) organizacji przepywów ródo: opracowanie wasne na podstawie: J. Marzec, Spedycja ldowa, WKi, Warszawa, 1979, s I. Dembiska-Cyran, M. Grubaa, Podstawy zarzdzania transportem w przykadach, ILiM, Pozna 2005, s

11 W zalenoci od organizacji klastra mog by wykorzystane róne systemy przepywu dóbr, takie jak A, V,, X, Y (rys. 7). Nie naley skupia si na jednym systemie. Mona wykorzysta np. system V przy zbieraniu materiaów w jednym miejscu, natomiast przy dystrybucji produktów do innych czonków klastra zastosowa A system. Liczba ogniw porednich uczestniczcych przy zbieraniu lub dystrybucji moe by wiksza lub mniejsza, w zalenoci od zonoci klastra. a) b) c) d) e) Rysunek 7. Sieci przepywów materiaów a) A - system, b) V - system, c) system, d) X system, e) Y system ródo: opracowanie wasne na podstawie: I. Dembiska-Cyran, M. Grubaa, Podstawy zarzdzania transportem w przykadach, ILiM, Pozna 2005, s Przedstawione sposoby pocze midzy poszczególnymi uczestnikami klastra mog by wykorzystane w odniesieniu do przepywu adunków i informacji. Informacja z reguy poprzedza przepyw materiaów, towarzyszy i nastpuje po wykonaniu caego procesu. 5. Zakoczenie Potrzeby transportowe zgaszane s przez podmioty produkcyjne i spoeczestwo. Jednym z czynników wpywajcych na powstanie potrzeb transportowych jest rozmieszczenie dziaalnoci kulturalnej i terenów rekreacyjnych. Inicjatywy klastrowe maj za zadanie integrowanie w jednym obszarze geograficznym rónego typu podmiotów dziaajcych w 11

12 pokrewnych sektorach. W literaturze dokonano podziau klastrów na zdecentralizowane i scentralizowane. Dodatkowo w podanych grupach wyodrbnia si specyficzne modele, zwizane z miejsce ich wystpowania. Zalety wspópracy klastrowej mona wykorzysta w dziaalnoci agroturystycznej. Przykadem takich dzia jest klaster okopski, wzorowany na modelu koncentrycznym. Modele systemów przepywu dóbr stosowane w dziaalnoci produkcyjnej i handlu mog znale zastosowanie w klastrze agroturystycznym. Mona zastosowa jednoczenie kilka systemów, uzaleniajc uycie od wanoci przepywu dóbr i informacji oraz koniecznoci angaowania koordynatora. Zastosowanie logistyki w dziaalnoci agroturystycznej pozwala skutecznie i efektywnie dokonywa przepywu produktów i informacji. Literatura 1. Aleksandrova A., Klastry turystyczne w Rosji i za granic, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu ódzkiego Turyzm 2007, zeszyt 17 (1/2). 2. Coyle J. J., Bardi E. J., Langley Jr C. J., Zarzdzanie logistyczne, PWE, Warszawa Dembiska-Cyran I., Grubaa M., Podstawy zarzdzania transportem w przykadach, ILiM, Pozna Ekonomika transportu, red. naukowa Piskozub A., WKi, Warszawa Fijakowski J., Transport wewntrzny w systemach logistycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Jówiak Z., Unia Europejska wesprze finansowo przedsibiorców czcych si w klastry, Rzeczpospolita 2007 nr 1015/256 (7856). 7. Klastry i inne mechanizmy wspierania rozwoju przedsibiorczoci dostpne w latach (materiay konferencyjne), Wyd. Europejski Fundusz Spoeczny oraz Budet Pastwa w ramach 2 Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego, Biaystok, Kolak A., Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wyd. Uniwersytetu Gdaskiego, Gdask Materiay z II Midzynarodowego Forum Nowe technologie i innowacje dla Podlasia i Polski Wschodniej, Suwaki Materiay z konferencji naukowej Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w maych rednich przedsibiorstwach oraz doskonaleniu pracy rodków innowacji i przedsibiorczoci, Elblg Plawgo B., Klimczuk M., Citkowski M., Klastry jako potencja rozwoju województwo podlaskie, Wyd. BFKK w Biaymstoku, Biaystok Porter M. E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa Staszewska J., Klaster perspektyw dla przedsibiorców na polskim rynku turystycznym, DIFIN, Warszawa

13 14. Transport. Aktualne problemy integracji z UE, red. naukowa: W. Rydzkowski i K. Wojewódzka-Król, PWN, Warszawa Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE, red. naukowa: W. Rydzkowski i K. Wojewódzka-Król, PWN, Warszawa THE CARGO AND INFORMATION FLOW WITHIN OKOPSKI CLUSTER Summary One of the factor that has influence on creation of transportation needs is the location of cultural and recreational terrains movements. The clusters initiatives are to integrate many diffrent objects in one geographic area. There was a division of concentrated and decontrentrated clusters in literature. In adition, in separate groups one can include specific models, related to its habitat. The advantages of clusters cooperation can be used in agrotourism enterprize. The example of these enterprizes is Okopy cluster, based on concentrated model. The system models of goods flow, used in production and trade can be found handy in agrotourism cluster. One can use multiple sytems silmutanously, conditioning the use versus validity of the goods and information flow and necessity of coordinator arangement. 13

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

72 Beata STACHOWIAK Uniwersytet Miko!aja Kopernika w Toruniu POTRZEBY EDUKACYJNE MIESZKA!CÓW WSI A RYNEK PRACY W SPO"ECZE!STWIE INFORMACYJNYM Pocz"tek XXI wieku dla Polski to czas budowania nowego spo!ecze#stwa,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 Streszczenie raportu... 11 $. Stan sektora ma!ych i "rednich

Bardziej szczegółowo

Samorz dy lokalne dla zdrowia mieszka ców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia. Iwona Iwanicka Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich

Samorz dy lokalne dla zdrowia mieszka ców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia. Iwona Iwanicka Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich Realizacja przez Iwona Iwanicka 1 z 6 Samorzdy lokalne dla zdrowia mieszkaców program Zdrowe Miasta wiatowej Organizacji Zdrowia Iwona Iwanicka Cele programu Zdrowe Miasta Poprawa warunków zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 26-01-2015 Od regulacji Internetu po bezpieczestwo publiczne debata na temat dylematów ochrony danych Nowoczesna gospodarka opiera si w duej mierze na przetwarzaniu danych, dlatego potrzebne s jasne reguy,

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

Dzia anie anie 1.6 Rozwój j sieci i kooperacji

Dzia anie anie 1.6 Rozwój j sieci i kooperacji Wielkopolski Re gionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dziaanie anie 1.6 Rozwój j sieci i kooperacji 1 Urzd Marszakowski Województwa Wielkopolskiego Priorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstw Uregulowania

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO SILNE STRONY SŁABE STRONY Usługowy charakter regionu wysoka pracochłonno sektora Due obszary województwa obejmujce tereny popegerowskie;

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing

Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing http://www.varbak.com/fotografia/olbrzym-zdj%c4%99%c4%87-sie%c4%87-paj%c4%85ka; 15.10.2012 Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing dr Anna Jęczmyk Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Pi lat programu promocji kultury przedsibiorczoci PRZEDSI BIORSTWO FAIR PLAY

Pi lat programu promocji kultury przedsibiorczoci PRZEDSI BIORSTWO FAIR PLAY Pi lat programu promocji kultury przedsibiorczoci PRZEDSI BIORSTWO FAIR PLAY W 22 roku po raz pity zrealizowalimy program Przedsibiorstwo Fair Play. Przez te minione lata, w trakcie realizacji kolejnych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna 22/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA L. KRÓLAS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i ró!nicowanie produktów

Pozycjonowanie i ró!nicowanie produktów Spo!eczna Wy"sza Szko!a Przedsi#biorczo$ci i Zarz%dzania kierunek: Zarz%dzanie Podstawy marketingu Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Pozycjonowanie i ró!nicowanie produktów 2 Pozycjonowanie i ró%nicowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

$ % !""# ' ( ) *+ + % %, % -,, ,./01*233!!*456*71568

$ % !# ' ( ) *+ + % %, % -,, ,./01*233!!*456*71568 !"!#! !""# $ % %& ' ( ) *+ + % %, % -,,,./01*233!!*456*71568 $%!& Najwiksza polska firma doradcza, której konsultanci ju od 15 lat zdobywaj dowiadczenie i wiadcz usługi Unikalne łczenie doradztwa z rozwizaniami

Bardziej szczegółowo

Biuletyn K wiecie? NASI PARTNERZY W TYM NUMERZE. Projekty: Partnerzy:

Biuletyn K wiecie? NASI PARTNERZY W TYM NUMERZE. Projekty: Partnerzy: Biuletyn K wiecie? W TYM NUMERZE Projekty: - Firmy Rodzinne 1 - Firmy Rodzinne 2 - FBA: Skuteczny lider ma?ej firmy - Rodzinni Rodzinnym, Rodzinni Przedsiebiorczym - Barometr Firm Rodzinnych (Edycja I/II)

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015

NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 Teresa Karwowska 1 z 6 NARODOWY PROGRAM ZDROWIA 2007-2015 1 : Okrela gówne kierunki polityki zdrowotnej pastwa Jest prób zjednoczenia wysików rónych organów administracji rzdowej, organizacji pozarzdowych

Bardziej szczegółowo

OP ATY ZA US UG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA P ACI

OP ATY ZA US UG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA P ACI STUDIA I PRACE WYDZIAU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA NR 37, t. 2 Ewa Rauba Politechnika Biaostocka OPATY ZA USUG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA PACI

Bardziej szczegółowo

nazwa organizacji zakres dziaalnoci adres e - mail osoba do kontaktu

nazwa organizacji zakres dziaalnoci adres e - mail osoba do kontaktu nazwa organizacji zakres dziaalnoci adres e - mail osoba do kontaktu Krakowska Kongregacja Kupiecka Oddzia Terenowy w Przemylu Organizacja Samorzdu Zawodowego Przedsibiorców. Zakres dziaalnoci oparty jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r.

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Informacja o I etapie wdroenia 4 godziny wychowania fizycznego w województwie podlaskim (klasa IV SP) oraz warunkach realizacji wychowania fizycznego w szkołach

Bardziej szczegółowo

KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI Grudnia 2007

KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI Grudnia 2007 KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI 10 11. Grudnia 2007 Prof.dr hab. Małgorzata Duczkowska- Piasecka Katedra Biznesu Międzynarodowego SGH I Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

ROLNICZYCH I ICH WP YW NA KOSZTY

ROLNICZYCH I ICH WP YW NA KOSZTY Wspópraca sfery nauki i instytucji rynkowych w za wiejskich oraz lokalnego przemysu sta ROLNICZYCH I ICH WPYW NA KOSZTY Stanisaw Zaj Zakad Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich sza Szkoa Zawodowa w Kro

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ROZ O ENIA POTOKU RUCHU DO WYBRANYCH ELEMENTÓW ORGANIZACJI KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW TOWAROWYCH

WYKORZYSTANIE ROZ O ENIA POTOKU RUCHU DO WYBRANYCH ELEMENTÓW ORGANIZACJI KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW TOWAROWYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 107 Transport 2015 Mirosaw Krzeniak, Jarosaw Poznaski, Danuta ebrak Politechnika Warszawska, Wydzia Transportu WYKORZYSTANIE ROZOENIA POTOKU RUCHU DO WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 6. Wspó praca z organizacjami pozarz dowymi. 6. Wspó praca z organizacjami pozarz dowymi. Po zapoznaniu si z tre ci tego rozdzia u b dziesz:

Rozdzia 6. Wspó praca z organizacjami pozarz dowymi. 6. Wspó praca z organizacjami pozarz dowymi. Po zapoznaniu si z tre ci tego rozdzia u b dziesz: Rozdzia6 6 Wspópracazorganizacjami Wspópraca z pozarzdowymi pozarzdowymi 6. Wspópracazorganizacjami pozarzdowymi Celeedukacyjne ele edukacyjne Pozapoznaniusiztrecitegorozdziaubdziesz: Po zapoznaniu si

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA RECYKLINGU ODPADÓW, JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI

LOGISTYKA RECYKLINGU ODPADÓW, JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Agnieszka Merkisz-Guranowska Politechnika Poznaska LOGISTYKA RECYKLINGU ODPADÓW, JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI Rkopis

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 12. Wzorce projektowe czynnociowe State Mediator

WYKŁAD 12. Wzorce projektowe czynnociowe State Mediator WYKŁAD 12 Wzorce projektowe czynnociowe State Mediator Behavioral Design Pattern: State [obj] Umoliwia obiektowi zmian zachowania gdy zmienia si jego stan wewntrzny. Dzieki temu obiekt zdaje si zmienia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego.

Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego. Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego. Jerzy Grobelny Politechnika Wrocławska Projektowanie zadaniowe jest jednym z podstawowych podej do racjonalnego kształtowania

Bardziej szczegółowo

Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw

Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw Z dniem 1 stycznia 2005 r. załcznik I do rozporzdzenia 364/2004 zastpi dotychczas obowizujcy załcznik I do rozporzdzenia 70/2001. Zmianie ulegnie zatem

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA DOSKONA!A

KONKURENCJA DOSKONA!A KONKURENCJA OSKONA!A Bez wzgl"du na rodzaj konkurencji, w jakiej uczestniczy firma, jej celem gospodarowania jest maksymalizacja zysku (minimalizacja straty) w krótkim okresie i maksymalizacja warto"ci

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA Statut STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA z siedzib! w Poznaniu tekst jednolity! Rozdzia! I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazw!: Stowarzyszenie Przyjació" Dzieci S"o#ca w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

3.2 Analiza otoczenia

3.2 Analiza otoczenia 3.2 Analiza otoczenia Na otoczenie miasta składaj si elementy tworzce blisze i dalsze rodowisko zewntrzne (czynniki oddziaływania gospodarczego i polityczno społecznego), a wic: czynniki makroekonomiczne:

Bardziej szczegółowo

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC PROM Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC Porozumienie na Rzecz Ochrony Mokradeł Koalicja, której celem nadrzdnym jest wspieranie i promocja ochrony mokradeł w Polsce z Deklaracji Programowej PROM:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

Płocki Park Przemysłowo. owo- Technologiczny jako miejsce łączenia nauki z biznesem

Płocki Park Przemysłowo. owo- Technologiczny jako miejsce łączenia nauki z biznesem Płocki Park Przemysłowo owo- Technologiczny jako miejsce łączenia nauki z biznesem Marzena Kapuścińska Płocki Park Przemysłowo owo-technologiczny Profil wyjściowy PPP-T definiowany jest przez podstawową

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 WZÓR Załcznik nr 6 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.5:

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

GMINA MSZANA DOLNA. charakterystyka demograficzna. opracowanie mgr Marek Nawieniak

GMINA MSZANA DOLNA. charakterystyka demograficzna. opracowanie mgr Marek Nawieniak GMINA MSZANA DOLNA charakterystyka demograficzna opracowanie mgr Marek Nawieniak WSTP Celem scharakteryzowania przemian społeczno gospodarczych, na terenie omawianej gminy wykorzystano materiały statystyczne

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD KIEROWNIK PROJEKTU

ZAWÓD KIEROWNIK PROJEKTU Szybkobiene Pojazdy Gsienicowe (38) nr 3, 2015 Paulina HARAF Renata HARAF Marek Ł. GRABANIA ZAWÓD KIEROWNIK PROJEKTU Streszczenie. W artykule przedstawiono nowy zawód funkcjonujcy obecnie na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów w Ludzkich. Robert Kwa niak Dyrektor CRZL

Centrum Rozwoju Zasobów w Ludzkich. Robert Kwa niak Dyrektor CRZL Centrum Rozwoju Zasobów w Ludzkich Robert Kwaniak Dyrektor CRZL Powoanie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich CRZL istnieje od 5 marca 2007 roku jako jednostka budetowa nadzorowana przez Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości DEFINICJE KLASTRA: Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących

Bardziej szczegółowo

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r.

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu us ug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Uwagi ogólne: Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o wiadczeniu usug na terytorium RP /druk 2590 cz.1/ z dnia 11.01.2010 r. Ad. Tytu projektu ustawy i przedmiot projektu ustawy o wiadczeniu usug na

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE OBS UGI LOGISTYCZNEJ PRZEDSI WZI BUDOWLANYCH

PLANOWANIE OBS UGI LOGISTYCZNEJ PRZEDSI WZI BUDOWLANYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 89 Transport 2013 Marianna Jacyna Wydzia Transportu, Politechnika Warszawska Tomasz Wojtkiewicz WACETOB Sp. z o.o. Jolanta ak Wydzia Transportu, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Mikroekonomia, Makroekonomia, zbiór zada

Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Mikroekonomia, Makroekonomia, zbiór zada Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Mikroekonomia, Makroekonomia, zbiór zada Wprowadzenie do gospodarki i ekonomii dr Magdalena Czerwiska Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C.: Ekonomia Milewski

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Rejestr Przedsi biorców

Rejestr Przedsi biorców Rejestr Przedsibiorców I wpis Zmiana wpisu Opłata sdowa Wykrelenie z KRS Przyjcie Złoenie Przedsibiorstw pastwowe 500,00 zł 250,00 zł 300,00 zł 40,00 zł 40,00 zł Jednostka badawczo-rozwojowa 500,00 zł

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Centrum Klastrowe

Wielkopolskie Centrum Klastrowe Wielkopolskie Centrum Klastrowe Platforma klastrów Założenia koncepcji Brokera Technologicznego Marek Dondelewski Poznao 10.09.2012r. LMC www.ines.org.pl Program rozwoju klasteringu Program ekspercki Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OUTSOURCINGU NA POZIOM KONKURENCYJNOCI MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW OUTSOURCINGU NA POZIOM KONKURENCYJNOCI MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW WPŁYW OUTSOURCINGU NA POZIOM KONKURENCYJNOCI MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Podstawowym warunkiem rozwoju współczesnych przedsibiorstw

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2013 dr Adam Marcysiak prof. dr hab. Krystyna Pieniak-Lendzion Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE STANÓW ZDOLNO CI JAKO CIOWEJ PROCESU PRODUKCYJNEGO

DIAGNOZOWANIE STANÓW ZDOLNO CI JAKO CIOWEJ PROCESU PRODUKCYJNEGO DIAGNOSTYKA 27 ARTYKUY GÓWNE SZKODA, Diagnozowanie stanów zdolnoci jakociowej 89 DIAGNOZOWANIE STANÓW ZDOLNOCI JAKOCIOWEJ PROCESU PRODUKCYJNEGO Jerzy SZKODA Katedra Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców z regionu Podkarpacia

Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców z regionu Podkarpacia Numer referencyjny Projektu Nazwa Projektu Instytucja Realizujca SPPW/P/1.1/08/01 Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku us ug logistycznych w Polsce w latach 2008-2011 The development of logistics services in Poland in 2008-2011

Rozwój rynku us ug logistycznych w Polsce w latach 2008-2011 The development of logistics services in Poland in 2008-2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2013 prof. dr hab. Krystyna Pieniak-Lendzion dr in. Adam Marcysiak Uniwersytet Przyrodniczo

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013

Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013 Sytuacja na rynku przetworów owocowo-warzywnych i soków a reforma rynku ogrodniczego w UE Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013 Dr Jerzy Małkowski Pozna, 19

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE. na rok 2004

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE. na rok 2004 MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LESZNIE na rok 2004 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawno, zgodnie z treci ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI ROZWOJU MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW NA PODSTAWIE BADA W MIKROREGIONIE ŁÓDZKIM

CZYNNIKI ROZWOJU MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW NA PODSTAWIE BADA W MIKROREGIONIE ŁÓDZKIM 15 CZYNNIKI ROZWOJU MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW NA PODSTAWIE BADA W MIKROREGIONIE ŁÓDZKIM Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Problematyka rozwoju małych i rednich

Bardziej szczegółowo

Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym

Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym Szczepan Figiel, Justyna Kufel Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Warszawa, 5 grudnia, 2014. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych

Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych rodowisko studenckie stanowi specyficzn grup młodych konsumentów, którzy s otwarci na nowe dowiadczenia. Ci młodzi

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny?

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny? Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Dlaczego taki system jest potrzebny? Zarys koncepcji Sektor technologii rodowiskowych postrzegany jest w Europie i na wiecie jako jeden z najbardziej

Bardziej szczegółowo

WIG MAGAZYNOWY SL O UD WIGU 150-750 KG

WIG MAGAZYNOWY SL O UD WIGU 150-750 KG STAY WIG MAGAZYNOWY SL O UDWIGU 150-750 KG STAY DWIG MAGAZYNOWY Z MOLIWOCI WYKORZYSTANIA DO CELÓW PRZEMYSOWYCH Poszukujecie Pastwo rzetelnego i dostpnego cenowo rozwizania w dziedzinie transportu pionowego?

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany Sylabus przedmiotu/modułu Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Warsztaty logistyczne Logistics workshop Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest

Bardziej szczegółowo

Dr Mirosław Antonowicz ALK 27.11.2013 Warszawa

Dr Mirosław Antonowicz ALK 27.11.2013 Warszawa FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH Warszawa 5.12 2013 Struktury klastrowe źródłem innowacji nowe podejście do kooperacji i konkurencji Międzynarodowe, narodowe i regionalne formy współdziałania Dr Mirosław

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTA TOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY

SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTA TOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY Anna Sotysik-Piorunkiewicz Wysza Szkoa Humanitas W Sosnowcu SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTATOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY STRESZCZENIE W artykule omówiono zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Jednak mo na wyró ni pewne cechy wspólne wszystkich biznesplanów.

Biznesplan. Jednak mo na wyró ni pewne cechy wspólne wszystkich biznesplanów. Literatura J.Pasieczny Biznesplan, PWE, Warszawa 2007 E.Filar, J.Skrzypek Biznesplan, Poltext, Warszawa 1998 M.Ingram Zasady i techniki sporzdzania biznes planów, AE im K.Adamieckiego, Katowice 2000 G.N.Cohen

Bardziej szczegółowo

Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce

Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Klaster szansą dla

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia Kierunek: EKONOMIA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA ęć O. Grupa treści ogólnych E/I/O.1 Przedmiot ogólnouczelniany ZAL 18 18 18 2 E/I/O.2 Język obcy ZAL 72 72 18 3 18 3 18 3 18 3 WF1 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl

WOLONTARIATU. Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu. www.wolontariat.org.pl BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sie Centrów Wolontariatu Szanowni Pastwo, Serdecznie zapraszamy Pastwa do udziału w konkursie Barwy wolontariatu. Jest to siódma edycja konkursu, którego realizacj

Bardziej szczegółowo

Akademia Lotus Software 2010

Akademia Lotus Software 2010 Akademia Lotus Software 2010 10-12 marca 2010, Zakopane Dotacje unijne na usprawnienie organizacji Grzegorz Jezierski Business Development Executive EU Funds grzegorz.jezierski@pl.ibm.com 693 93 59 63

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

KLASTRY PRZEMYSŁOWE. Projekt Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich. Dr inż. Ignacy Pardyka. ŚWIĘTOKRZYSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONU S.A.

KLASTRY PRZEMYSŁOWE. Projekt Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich. Dr inż. Ignacy Pardyka. ŚWIĘTOKRZYSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONU S.A. KLASTRY PRZEMYSŁOWE Projekt Centrum Rozwoju Klastrów Świętokrzyskich Dr inż. Ignacy Pardyka ŚWIĘTOKRZYSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONU S.A. w Kielcach I Forum Gospodarcze w Ostrowcu Świętokrzyskim 19 października

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. 1. Wst p... 4

Spis tre ci. 1. Wst p... 4 1 Spis treci 1. Wstp... 4 1. Wstp... 4 2. Cz analityczna:... 5 2.1. Analizy statystyczne i ich odniesienie przestrzenne... 5 2.1.1. ródła danych statystycznych... 5 2.1.2. Stosowane metody analizy statystycznej...

Bardziej szczegółowo

!"#$%"&"'()*+,,-*.+,.+.*,/(!"#$%&'()*+(*$(,&'

!#$%&'()*+,,-*.+,.+.*,/(!#$%&'()*+(*$(,&' !"#$%"&"'()*+,,-*.+,.+.*,/(!"#$%&'()*+(*$(,&' Kim jeste!my? 02 PMI (Project Management Institute) to wiod!ca mi"dzynarodowa organizacja non-profit zrzeszaj!ca profesjonalistów z dziedziny zarz!dzania projektami.

Bardziej szczegółowo

SHAPING ORGANIZATIONAL CULTURE IN SMALL FIRM

SHAPING ORGANIZATIONAL CULTURE IN SMALL FIRM Magorzata Smolarek Wysza Szkoa Humanitas w Sosnowcu KSZTATOWANIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ W MAYM PRZEDSIBIORSTWIE SHAPING ORGANIZATIONAL CULTURE IN SMALL FIRM STRESZCZENIE Opracowanie przedstawia wybrane

Bardziej szczegółowo

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie Starostwo Powiatowe w Kielcach Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Starosty Nr 38/05 z dn. 30.09.2005 r. Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Bardziej szczegółowo

Materiały do samokształcenia Przedmiot: Zarządzanie transportem w logistyce

Materiały do samokształcenia Przedmiot: Zarządzanie transportem w logistyce Materiały do samokształcenia Przedmiot: Zarządzanie transportem w logistyce TEMAT: Pojęcie potrzeb transportowych jako determinantu zarządzania transportem w przedsiębiorstwie Z punktu widzenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

POLISH WOOD CLUSTER. Koordynator: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

POLISH WOOD CLUSTER. Koordynator: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. POLISH WOOD CLUSTER Koordynator: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Polish Wood Cluster jako przykład budowy powiązań kooperacyjnych i konkurencji przedsiębiorców Siedziba Polish Wood Cluster

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza współfinansowana przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013" SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt informacyjno - szkoleniowy pt. Gmina włacicielem odpadów komunalnych 1. Autor projektu. Urzd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 2. Cele

Bardziej szczegółowo

Zmiany systemu podatkowego w rolnictwie

Zmiany systemu podatkowego w rolnictwie Zmiany systemu podatkowego w rolnictwie nr 44 2012 Zmiany systemu podatkowego w rolnictwie Zmiany systemu podatkowego w rolnictwie Redakcja naukowa dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko Autorzy: dr inż. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Klient wewn"trzny w zarz#dzaniu administracj# publiczn#

Klient wewntrzny w zarz#dzaniu administracj# publiczn# Zeszyty Naukowe Wy!szej Szko"y Bankowej we Wroc"awiu nr 26/2011 Wy!sza Szko"a Bankowa we Wroc"awiu Klient wewn"trzny w zarz#dzaniu administracj# publiczn# Streszczenie. W artykule przedstawiono ide# klienta

Bardziej szczegółowo