G ÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Wydzia Nauk Ekonomicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "G ÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Wydzia Nauk Ekonomicznych"

Transkrypt

1 SZKOA GÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Wydzia Nauk Ekonomicznych Warszawskie Dni Logistyki PRZEPYW TOWARÓW I INFORMACJI NA PRZYKADZIE KLASTRA OKOPSKIEGO 1 Tomasz Rokicki*, dr in., Micha Roman**, mgr *Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsibiorstw **Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Szkoa Gówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Streszczenie Jednym z czynników wpywajcych na powstanie potrzeb transportowych jest rozmieszczenie dziaalnoci kulturalnej i terenów rekreacyjnych. Inicjatywy klastrowe maj za zadanie integrowanie w jednym obszarze geograficznym rónego typu podmiotów dziaajcych w pokrewnych sektorach. W literaturze dokonano podziau klastrów na zdecentralizowane i scentralizowane. Dodatkowo w podanych grupach wyodrbnia si specyficzne modele, zwizane z miejscem ich wystpowania. Zalety wspópracy klastrowej mona wykorzysta w dziaalnoci agroturystycznej. Przykadem takich dzia jest klaster okopski, wzorowany na modelu koncentrycznym. Modele systemów przepywu dóbr stosowane w dziaalnoci produkcyjnej i handlu mog znale zastosowanie w klastrze agroturystycznym. Mona zastosowa jednoczenie kilka systemów, uzaleniajc uycie od wanoci przepywu dóbr i informacji oraz koniecznoci angaowania koordynatora. *** 1. Wprowadzenie Potrzeby transportowe wi si z produkcyjn i spoeczn dziaalnoci czowieka. Dotycz wic funkcjonowania caej gospodarki i organizacji ycia spoecznego. Wraz z rozwojem spoeczestw i ich gospodarek potrzeby transportowe przeksztaciy si w celowe i zorganizowane formy przemieszczania osób, adunków i wiadomoci. Odzwierciedleniem tego procesu jest wystpowanie duego zrónicowania potrzeb transportowych wynikajce m.in. z 2 : rozwoju wiatowej gospodarki i midzynarodowego podziau pracy, procesów globalizacyjnych, rozpowszechniania wiedzy w celu pozyskiwania okrelonych wartoci, iloci, zakresu i formy przepywu informacji, techniczno-technologicznego postpu w sferze transportu i logistyki, zwikszajcej si komunikacyjnej ruchliwoci ludnoci, 1 Praca naukowa finansowana ze rodków na nauk w latach jako projekt badawczy nr N N Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE, red. naukowa: W. Rydzkowski i K. Wojewódzka-Król, PWN, Warszawa 2009, s

2 powszechnego zapotrzebowania na róne formy zagospodarowania czasu wolnego. ród najwaniejszych przyczyn powstawania potrzeb transportowych wymieniano z reguy rónorodne rozmieszczenie poszczególnych zasobów, dziaalnoci, konsumentów (rys. 1). Jednym ze róde oddziaywania na rozmiar ruchu jest rozmieszczenie dziaalnoci kulturalnej i rekreacyjnej. Ludzie chcc zaspokoi potrzeby poznawcze czsto s zmuszeni przemieszcza si do miejsc odlegych 3 4. W pewnym sensie rozwizaniem problemu jest utworzenie klastra integrujcego róne podmioty. Rozmieszczeni produkcji Rozmieszczenie administracji pastwowej Rozmieszczenie bogactw naturalnych Rozmieszczenie dziaalnoci wiatowej i naukowej Rozmieszczenie ludnoci Rozmieszczenie terenów rekreacyjnych Rysunek 1. Powizanie róde potrzeb transportowych Rozmieszczenie dziaalnoci kulturalnej ródo: opracowanie wasne na podstawie: Ekonomika transportu, red. naukowa Piskozub A., WKi, Warszawa1979, s Pojcie klaster wywodzi si z angielskiego cluster, co oznacza grono, ki 5. Termin ten pojawi si w gospodarkach uprzemysowionych, charakteryzujc grupy kooperacyjne przedsibiorstw, które s wyspecjalizowane, a ich dziaania opieraj si na wspópracy, przy powizaniach z zapleczem naukowo-badawczym i administracji terenowej. 3 A. Kolak, Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wyd. Uniwersytetu Gdaskiego, Gdask 2008, s Transport. Aktualne problemy integracji z UE, red. naukowa: W. Rydzkowski i K. Wojewódzka-Król, PWN, Warszawa 2005, s J. Staszewska, Klaster perspektyw dla przedsibiorców na polskim rynku turystycznym. DIFIN, Warszawa 2009, s

3 Termin klaster zosta wprowadzony przez H. Cowella w 1930 roku i oznacza wspóbrzmienie zone z ssiadujcych ze sob dwików skali muzycznej wystpujcej czsto w zagszczonym ukadzie skadników, co nadaje mu szmerowy charakter 6. Wedug Michaela E. Porter a klaster naley rozumie jako geograficzne skupiska wzajemnie powizanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek wiadczcych usugi, firm dziaajcych w pokrewnych sektorach i zwizanych z nimi instytucji (np. uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzysze branowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujcych midzy sob, ale take wspópracujcych 7. W systemie logistycznym zachodzi przepyw produktów i informacji, przy czym produkty wdruj zwykle w jednym kierunku, a informacje w obu 8. Pojcie klastra moe by utosamiane z takim systemem, gdy jego elementy skadowe s ze sob powizane, dokonuje si te przepywu materiaów i informacji. Celem kadego systemu logistycznego jest efektywna realizacji podstawowych funkcji firmy lub zbioru podmiotów (realizacja zadania logistycznego) 9. Istnienie wzajemnie powizanych podmiotów ma swoje plusy, ale powstaje problem przepywów midzy nimi adunków i informacji. Czynnikiem determinujcym wybór sposobu przepywu jest forma organizacyjna klastra. Celem opracowania jest zaproponowanie rozwiza, które mog by uyte w rónych formach klastra. 2. Formy organizacji klastrów Klastry mona podzieli na wiele rodzajów, w zalenoci od tego kogo skupiaj i w jaki sposób dziaaj. Najczciej w klasyfikacji przyjmuje si kryterium rodzajowe, wedle którego zostaje wyodrbniony 10 : a) model zdecentralizowany: 6 B. Plawgo, M. Klimczuk, M. Citkowski, Klastry jako potencja rozwoju województwo podlaskie. Wyd. BFKK w Biaymstoku, Biaystok 2010, s M. E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s J. J. Coyle, E. J. Bardi, C. J. Langley Jr, Zarzdzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2007, s , J. Fijakowski, Transport wewntrzny w systemach logistycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003, s Materiay z II Midzynarodowego Forum Nowe technologie i innowacje dla Podlasia i Polski Wschodniej, Suwaki oraz Materiay z konferencji Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w maych rednich przedsibiorstwach oraz doskonaleniu pracy orodków innowacji i przedsibiorczoci, Elblg

4 sieciowy (woski), b) model scentralizowany: koncentryczny (duski), instytucjonalny (holenderski), amerykaski. Typowe klastry sieciowe skadaj si z sieci maych firm w tym samym lub podobnym sektorze produkcji, charakteryzujcych si moliwoci szybkiej adaptacji do zmieniajcego si rynku i zrónicowanych wymaga poprzez wspóprac i uywanie nowych technologii. Firmy w klastrze osigaj korzyci np. z dostpu do niskich kosztów transportu i transakcyjnych, lokalnej wiedzy, rynku pracy oraz lokalnej infrastruktury. Najczciej cytowanym przykadem klastra sieciowego jest Dolina Krzemowa oraz pónocne Wochy. Wa cech wyróniaj klaster typu sieciowego jest brak jednego centralnego punktu, wokó którego skupiaj si przedsibiorcy (istnieje zrónicowana baza firm) 11. W modelu sieciowym woskim wystpuje dua liczb powiza midzy poszczególnymi podmiotami wród, których nie ma jednostki wiodcej (rys. 2). Kooperuje kady z kadym i wobec siebie jest konkurencyjny (niesformalizowana struktura). Mona to sformalizowa, gdy wystpuje wadza majca charakter rotacyjny. Nazwa woski ma odniesienie do rzeczywistoci ukadu powiza nieformalnych midzy rodzinami we oszech. Cechy charakterystyczne klastra typu sieciowego to 12 : brak sformalizowania struktury, brak powiza kapitaowych, brak wyodrbnionej struktury zarzdzajcej (koordynujcej), zwizki pomidzy firmami inicjowane przez wcicieli. Dodatkowo do cech charakteryzujcych woski model tworzenia grup kooperacyjnych przedsibiorstw mona zaliczy uwarunkowania kulturowe, a mianowicie: bliskie zwizki rodzinne w firmach i pomidzy firmami, 11 Z. Jówiak, Unia Europejska wesprze finansowo przedsibiorców czcych si w klastry, Rzeczpospolita 2007 nr 1015/256 (7856), s Klastry i inne mechanizmy wspierania rozwoju przedsibiorczoci dostpne w latach (materiay konferencyjne), Wyd. Europejski Fundusz Spoeczny oraz Budet Pastwa w ramach 2 Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego, Biaystok, s

5 silne zalenoci i powizania lokalne, wysoki poziom regionalnej tosamoci (dialekty), tradycja, duy stopie uniezalenienia od rzdu centralnego. Rysunek 2. Model woski klastra ródo: opracowanie wasne na podstawie A. Aleksandrova, Klastry turystyczne w Rosji i za granic, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu ódzkiego Turyzm 2007, zeszyt 17 (1/2), s Klastry koncentryczne charakteryzuj si istnieniem duych firm, wokó których zakotwiczona jest sie dostawców (usug i towarów). Niedue firmy s czsto zwizane z firm dominuj poprzez cuch dostaw. Zalety ssiedztwa duych firm wpywaj na przyciganie firm mniejszych i w przeciwiestwie do klastra sieciowego s one podporzdkowane duym przedsibiorstwom. Interakcje wynikaj bardziej z powiza w ramach dostaw ni z wspódziaania innowacyjnoci. Wikszo usug, w tym usugi finansowe dostosowane s do potrzeb firm dominujcych, a rynek pracy jest mao elastyczny. Osigane korzyci regionu zale wic od firm lub przemysu dominujcego, za ten moe powstrzymywa zdolnoci dostosowywania si do zmian. Istnieje moliwo fragmentacji klastrów koncentrycznych. Region duej firmy moe by trzonem, a inne regiony mog by tylko gaziami produkcji. W takim regionie zachodzi minimum wymiany i wspópracy, a wikszo powiza stanowi zewntrzne powizania produkcyjne i inne zwizki z 5

6 trzonem 13. Przykadem klastra koncentrycznego jest model duski (rys. 3). W tym systemie dziaalno podmiotów jest regulowana przez brokera sieciowego (koordynator, administrator, inicjator) czyli organizatora, zarzdzajcego klastrem. Rysunek 3. Model duski klastra ródo: opracowanie wasne na podstawie A. Aleksandrova, Klastry turystyczne w Rosji i za granic, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu ódzkiego Turyzm 2007, zeszyt 17 (1/2), s Cech charakterystyczn klastra duskiego jest neutralny broker sieciowy inspirujcy i koordynujcy dziaania klastra/sieci. Kompleksowe dziaania to: rozwijanie umiejtnoci neutralnego koordynatora sieci, opracowanie podzielonego na etapy programu szkoleniowego, zapewnienie dostpnoci rodków diagnostycznych i analitycznych, opracowanie jasno sprecyzowanej strategii dla klastrów kooperujcych. Klastry instytucjonalne to kolejny rodzaj powiza klastrowych. Te formy organizacyjne (skupione wokó instytucji publicznej) zdominowane s przez publiczne lub niedochodowe jednostki, takie jak laboratoria badawczo rozwojowe, uczelnie, systemy obronne lub administracja publiczna. Due instytucje przycigaj grono dostawców nastawionych na zaspokojenie ich potrzeb. Instytucja w porównaniu do innych typów klastrów odgrywa du rol, ma charakter dominujcy. Klastry tego rodzaju s w wikszoci zorientowane na zewntrz, odpowiadajc przede wszystkim na zaopatrzenie instytucji. 13 Z. Jówiak: op. cit., s. 5. 6

7 Rozwój przedsibiorczoci lokalnej nie jest tutaj celem priorytetowym. Klastry instytucjonalne zdominowane przez jedn wielk instytucj, mog si sta zalene ekonomicznie od róda finansowania tej instytucji 14. Przykadem klastra instytucjonalnego jest model holenderski (rys. 4). Charakteryzuje si on pojawieniem instytucji brokera koordynujcego dziaania w ramach danego klastra i instytucji naukowo-badawczej oraz rozwojowej w ukadzie. Rysunek 4. Model holenderski klastra ródo: opracowanie wasne na podstawie A. Aleksandrova, Klastry turystyczne w Rosji i za granic, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu ódzkiego Turyzm 2007, zeszyt 17 (1/2), s Cechy charakterystyczne klastra typu holenderskiego : nacisk na innowacje i technologie, aktywna polityka rzdu, cisa wspópraca z orodkiem B + R (placówka badawczo-rozwojowa). Pojawio si jeszcze jedno rozwizanie powiza sieciowych w klastrze, polegajce na wspópracy duych przedsibiorstw powizanych hierarchicznie, z du iloci przedsibiorstw maych. Dominujca pozycja naley do duych firm, co wzorcowo obrazuje, dla tego modelu, klaster Boeinga w Seatle. Takie powizania wystpuj równie w innych 14 Z. Jówiak: op. cit., s. 5. 7

8 krajach, ale poniewa kolebk tego rozwizania s klastry Stanów Zjednoczonych, std nazwa model amerykaski (rys. 5). Model charakteryzuje si powizaniami poza lokalnymi, wystpujcymi midzy grupami wspópracujcych przedsibiorstw. Wystpuje te silne zrónicowanie struktur od lokalizacji, a podstaw powstania lokalnych grup jest osignicie odpowiedniej masy krytycznej. Rysunek 5. Model amerykaski klastra ródo: opracowanie wasne na podstawie J. Staszewska, Klaster perspektyw dla przedsibiorców na polskim rynku turystycznym, DIFIN, Warszawa 2009, s Jest to model wciwy inicjatywom transnarodowym, a w Europie najlepiej znany tego typu model wystpuje w Transnational Clustering in the Automative Sector. W modelu nie wystpuje broker sieciowy, a wpyw wadzy jest umiarkowany. 3. Klaster okopski jako przykad wspópracy spoecznoci wiejskiej Pomys stworzenia klastra agroturystycznego zwanego okopskim powsta w 2007 roku. Zapocztkowaa go spoeczno wsi Okopy i innych pobliskich miejscowoci powiatu sokólskiego województwa podlaskiego. Kady podmiot gospodarczy ma prawo wstpi do kooperacji klastra okopskiego ( swoboda wejcia i wyjcia ). 8

9 Inicjatywa klastra okopskiego oznacza organizowanie wspólnego wysiku celem wsparcia wzrostu i poprawy konkurencyjnoci agroturystyki przez angaowanie gospodarstw agroturystycznych dziaajcych w gminie Suchowola, terenowych wadz samorzdowych, podmiotów gospodarczych dziaajcych na tym terenie, wyszych uczelni i innych instytucji. Inicjatywa klastra okopskiego to zgrupowanie (zrzeszenie) podmiotów na danym terenie, które realizuj cele turystyczne. Podmioty te s wzgldem siebie autonomiczne, std ich dziaania maj charakter kooperacyjny (wspópracy), ale te ze wzgldu na ich odrbno konkuruj midzy sob. Przedsiwzicie agroturystyczne w Okopach jest najbardziej zblione swoim rodzajem do klastra typu koncentrycznego, poniewa gówn rol odgrywa Rodzinne Gospodarstwo Ekoturystyczne Uroczanka w Okopach (Lider przedsiwzicia klastrowego), a pozostae podmioty kooperuj z nimi, tj. gospodarstwa agroturystyczne z gminy Suchowola, gospodarstwa rolne w Okopach i Kolonii Bachmackie, stadnina koni w Okopach, przedsibiorstwa handlowo przemysowe w Biaymstoku i Suchowoli, przedsibiorstwa ekologiczne w Biaymstoku, sklepy spoywcze w Suchowoli, przedsibiorstwo handlowousugowe (roboty ziemne) w Suchowoli, produkcja skaczy w Suchowoli, instytucje samorzdowe (Urzd Miasta i Gminy w Suchowoli, Janowie i Korycinie), organizacje pozarzdowe (Zwizek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorgwi w Biaymstoku, Towarzystwo Zapobiegania Toniciom i Ratowania Toncych z siedzib w Supralu), uczelnie wysze. W Uroczance znajduje si siedziba stowarzyszenia z ca dokumentacj dotycz klastra, informacja turystyczna oraz cae zaplecze naukowo badawcze. Gównymi miejscowociami zrzeszonymi w klastrze s Okopy i Bachmackie. 4. Modele przepywu adunków i informacji na przykadzie klastra okopskiego W przypadku produkcji i dystrybucji dóbr powszechnego uytku wypracowano wiele modeli pozwalajcych na efektywny przepyw adunków i informacji. Rozwizania takie mog by wdroone równie w przypadku klastrów agroturystycznych. Wystpuj jednak pewne ograniczenia, dotyczce: rodków transportu, czasu, przestrzeni adunkowej, 9

10 przepustowoci, cech fizykochemicznych. Celem danej sieci zwykle jest minimalizacja kosztów lub maksymalizacja efektów, minimalizacja czasu i drogi 15. W przypadku dziaalnoci agroturystycznej produktami, które mog by transportowane s wytworzone przez gospodarstwa produkty regionalne. Produkcja ich odbywa si na bieco. Jeeli ju wystpuje magazynowanie, to w niewielkiej iloci. Moliwa jest kooperacja midzy uczestnikami klastra w zakresie zaopatrywania w tradycyjnie wytworzone pody rolne. Dla takich produktów odpowiednie wydaje si modele wykorzystywane w przypadku przesyek drobnicowych. W przypadku klastrów koncentrycznych idealny wydaje si system promienisty organizacji przewozów (rys. 6). W dziaalnoci agroturystycznej utrudnione byoby np. magazynowanie produktów u brokera sieciowego, z uwagi na specyfik produktów. Lepszym rozwizaniem dla klastra okopskiego jest wic model relacyjny, w którym wymiana adunków nastpuje bezporednio midzy zainteresowanymi stronami. Przepyw informacji nastpowaby tymi samymi ciekami co adunków. Ciekawym rozwizaniem byoby podzia kanaów przepywu informacji na dwa stopnie. Najwaniejsze, ogólne, dotyczce caego klastra informacje powinny by gromadzone przez brokera i przekazywane wszystkim podmiotom zrzeszonym. Informacje mniej wane, powinny by przekazywane bezporednio midzy zainteresowanymi podmiotami. A B A B E E D C D C Rysunek 6. System relacyjny (od lewej) i promienisty (od prawej strony) organizacji przepywów ródo: opracowanie wasne na podstawie: J. Marzec, Spedycja ldowa, WKi, Warszawa, 1979, s I. Dembiska-Cyran, M. Grubaa, Podstawy zarzdzania transportem w przykadach, ILiM, Pozna 2005, s

11 W zalenoci od organizacji klastra mog by wykorzystane róne systemy przepywu dóbr, takie jak A, V,, X, Y (rys. 7). Nie naley skupia si na jednym systemie. Mona wykorzysta np. system V przy zbieraniu materiaów w jednym miejscu, natomiast przy dystrybucji produktów do innych czonków klastra zastosowa A system. Liczba ogniw porednich uczestniczcych przy zbieraniu lub dystrybucji moe by wiksza lub mniejsza, w zalenoci od zonoci klastra. a) b) c) d) e) Rysunek 7. Sieci przepywów materiaów a) A - system, b) V - system, c) system, d) X system, e) Y system ródo: opracowanie wasne na podstawie: I. Dembiska-Cyran, M. Grubaa, Podstawy zarzdzania transportem w przykadach, ILiM, Pozna 2005, s Przedstawione sposoby pocze midzy poszczególnymi uczestnikami klastra mog by wykorzystane w odniesieniu do przepywu adunków i informacji. Informacja z reguy poprzedza przepyw materiaów, towarzyszy i nastpuje po wykonaniu caego procesu. 5. Zakoczenie Potrzeby transportowe zgaszane s przez podmioty produkcyjne i spoeczestwo. Jednym z czynników wpywajcych na powstanie potrzeb transportowych jest rozmieszczenie dziaalnoci kulturalnej i terenów rekreacyjnych. Inicjatywy klastrowe maj za zadanie integrowanie w jednym obszarze geograficznym rónego typu podmiotów dziaajcych w 11

12 pokrewnych sektorach. W literaturze dokonano podziau klastrów na zdecentralizowane i scentralizowane. Dodatkowo w podanych grupach wyodrbnia si specyficzne modele, zwizane z miejsce ich wystpowania. Zalety wspópracy klastrowej mona wykorzysta w dziaalnoci agroturystycznej. Przykadem takich dzia jest klaster okopski, wzorowany na modelu koncentrycznym. Modele systemów przepywu dóbr stosowane w dziaalnoci produkcyjnej i handlu mog znale zastosowanie w klastrze agroturystycznym. Mona zastosowa jednoczenie kilka systemów, uzaleniajc uycie od wanoci przepywu dóbr i informacji oraz koniecznoci angaowania koordynatora. Zastosowanie logistyki w dziaalnoci agroturystycznej pozwala skutecznie i efektywnie dokonywa przepywu produktów i informacji. Literatura 1. Aleksandrova A., Klastry turystyczne w Rosji i za granic, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu ódzkiego Turyzm 2007, zeszyt 17 (1/2). 2. Coyle J. J., Bardi E. J., Langley Jr C. J., Zarzdzanie logistyczne, PWE, Warszawa Dembiska-Cyran I., Grubaa M., Podstawy zarzdzania transportem w przykadach, ILiM, Pozna Ekonomika transportu, red. naukowa Piskozub A., WKi, Warszawa Fijakowski J., Transport wewntrzny w systemach logistycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Jówiak Z., Unia Europejska wesprze finansowo przedsibiorców czcych si w klastry, Rzeczpospolita 2007 nr 1015/256 (7856). 7. Klastry i inne mechanizmy wspierania rozwoju przedsibiorczoci dostpne w latach (materiay konferencyjne), Wyd. Europejski Fundusz Spoeczny oraz Budet Pastwa w ramach 2 Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego, Biaystok, Kolak A., Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wyd. Uniwersytetu Gdaskiego, Gdask Materiay z II Midzynarodowego Forum Nowe technologie i innowacje dla Podlasia i Polski Wschodniej, Suwaki Materiay z konferencji naukowej Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w maych rednich przedsibiorstwach oraz doskonaleniu pracy rodków innowacji i przedsibiorczoci, Elblg Plawgo B., Klimczuk M., Citkowski M., Klastry jako potencja rozwoju województwo podlaskie, Wyd. BFKK w Biaymstoku, Biaystok Porter M. E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa Staszewska J., Klaster perspektyw dla przedsibiorców na polskim rynku turystycznym, DIFIN, Warszawa

13 14. Transport. Aktualne problemy integracji z UE, red. naukowa: W. Rydzkowski i K. Wojewódzka-Król, PWN, Warszawa Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE, red. naukowa: W. Rydzkowski i K. Wojewódzka-Król, PWN, Warszawa THE CARGO AND INFORMATION FLOW WITHIN OKOPSKI CLUSTER Summary One of the factor that has influence on creation of transportation needs is the location of cultural and recreational terrains movements. The clusters initiatives are to integrate many diffrent objects in one geographic area. There was a division of concentrated and decontrentrated clusters in literature. In adition, in separate groups one can include specific models, related to its habitat. The advantages of clusters cooperation can be used in agrotourism enterprize. The example of these enterprizes is Okopy cluster, based on concentrated model. The system models of goods flow, used in production and trade can be found handy in agrotourism cluster. One can use multiple sytems silmutanously, conditioning the use versus validity of the goods and information flow and necessity of coordinator arangement. 13

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2013 dr Adam Marcysiak prof. dr hab. Krystyna Pieniak-Lendzion Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy pracy

Elastyczne formy pracy ELASTYCZNE FORMY PRACY Elastyczne formy pracy poradnik dla pracowników WydawnictwoWyszejSzkoyEkonomicznejwBiaymstoku Biaystok2007 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego, listopad 2006 r. Strona 1 ELASTYCZNE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Czynniki i instrumenty kszta tuj ce motywacj Factors and tools forming motivation

Czynniki i instrumenty kszta tuj ce motywacj Factors and tools forming motivation Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarzdzanie 2012 dr Zbigniew Ciekanowski Akademia Obrony Narodowej Czynniki i instrumenty ksztatujce motywacj

Bardziej szczegółowo

ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MA YCH PRZEDSI BIORSTW PRODUKCYJNYCH

ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MA YCH PRZEDSI BIORSTW PRODUKCYJNYCH mgr in. T. Goszczyski, mgr in. Z. Pilat, mgr in. M. Sowikowski, mgr in. J. Zieliski Przemysowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MAYCH PRZEDSIBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spó ek nienotowanych dzia aj cych w Europie. Inicjatywa ecoda

Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spó ek nienotowanych dzia aj cych w Europie. Inicjatywa ecoda Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spóek nienotowanych dziaajcych w Europie Inicjatywa ecoda 2 Wskazówki i zasady adu korporacyjnego zalecane dla spóek nienotowanych dziaajcych w Europie

Bardziej szczegółowo

RODZAJE OUTSOURCINGU I KIERUNKI JEGO WYKORZYSTANIA

RODZAJE OUTSOURCINGU I KIERUNKI JEGO WYKORZYSTANIA Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 989 ORGANIZACJA I ZARZDZANIE, z. 42 2006 MAREK MATEJUN Katedra Zarzdzania Politechniki Łódzkiej RODZAJE OUTSOURCINGU I KIERUNKI JEGO

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Elbieta RAK-MŁYNARSKA Paweł MROWIEC ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza dostpnoci wybranych ródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych "rodowisku

LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych rodowisku L I F E I I I LIFE na rzecz przedsi!biorstw bardziej przyjaznych "rodowisku Przyk!ady innowacyjnego podej"cia do poprawy efektywno"ci "rodowiskowej europejskich przedsi#biorstw KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

MARKETING ROZDZIAŁ 1. 2. Fazy ewolucji orientacji przedsibiorstw:

MARKETING ROZDZIAŁ 1. 2. Fazy ewolucji orientacji przedsibiorstw: MARKETING ROZDZIAŁ 1 1. Definicje marketingu: a) ujcie klasyczne jest to odpowiednie planowanie, koordynowanie i kontrola wszystkich działa przedsibiorstwa ukierunkowanych na aktualne, potencjalne rynki

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i ró!nicowanie produktów

Pozycjonowanie i ró!nicowanie produktów Spo!eczna Wy"sza Szko!a Przedsi#biorczo$ci i Zarz%dzania kierunek: Zarz%dzanie Podstawy marketingu Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Pozycjonowanie i ró!nicowanie produktów 2 Pozycjonowanie i ró%nicowanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii 11 3. Diagnoza uwarunkowa rozwojowych

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWY ELEMENT MARKETINGU TERYTORIALNEGO MIASTA

KLUCZOWY ELEMENT MARKETINGU TERYTORIALNEGO MIASTA Anna Niedzielska Politechnika Czstochowska Aneta Herbu autor spoza uczelni PROMOCJA CZSTOCHOWY JAKO KLUCZOWY ELEMENT MARKETINGU TERYTORIALNEGO MIASTA CZESTOCHOWA PROMOTION MARKETING AS A KEY ELEMENT OF

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI

BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI mjr dr Robert RECZKOWSKI 1 mjr mgr Andrzej SKIBA 2 BEZPIECZESTWO PASTWA W KONTEK CIE ZAGRO!E Z CYBERPRZESTRZENI Dajcie mi 10 hackerów, a w cigu 90 dni powal ten kraj [USA przyp. autorzy] na kolana. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA RECYKLINGU ODPADÓW, JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI

LOGISTYKA RECYKLINGU ODPADÓW, JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Agnieszka Merkisz-Guranowska Politechnika Poznaska LOGISTYKA RECYKLINGU ODPADÓW, JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI Rkopis

Bardziej szczegółowo

globalizacja interdyscyplinarność digitalizacja multikulturowość ekologizacja srebrnagospodarka

globalizacja interdyscyplinarność digitalizacja multikulturowość ekologizacja srebrnagospodarka globalizacja interdyscyplinarność s i e c i o w o ś ć digitalizacja multikulturowość ekologizacja P o k o l e n i e Y srebrnagospodarka 2020 CZYNNIKI I MECHANIZMY ZMIAN GOSPODARKI I RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo