WYKONANIE BUDśETU MIASTA WROCŁAWIA W 2008 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKONANIE BUDśETU MIASTA WROCŁAWIA W 2008 ROKU"

Transkrypt

1 WYKONA BUDśETU MIASTA WROCŁAWIA W 2008 ROKU 1. Wykonanie budŝetu Miasta Wrocławia w 2008 roku Uchwałą Nr XVI/459/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku Rada Miejska Wrocławia uchwaliła budŝet Miasta na 2008 rok. W ramach uchwalonego budŝetu ustalono: A. Dochody budŝetu Miasta w wysokości ,00 zł, B. Wydatki budŝetu Miasta w wysokości ,00 zł, - wydatki bieŝące ,00 zł, - wydatki majątkowe ,00 zł, C. Deficyt budŝetu Miasta w wysokości ,00 zł. Po dokonanych zmianach budŝet ogółem Miasta Wrocławia i jego wykonanie na dzień roku przedstawia się następująco: Plan (po zmianach) Wykonanie A. Dochody , ,27 B. Wydatki , ,63 - wydatki bieŝące , ,17 - wydatki majątkowe , ,46 C. NadwyŜka/deficyt , ,36 Na dzień roku budŝet ogółem Miasta Wrocławia zamknął się deficytem w wysokości ,36 zł. 1

2 REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROCŁAWIA Z UWZGLĘDM WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2008 ROK LP. TREŚĆ Plan wg uchwały budŝetowej (po zmianach) kwota struktura % BUDśET 2008 ROKU kwota Wykonanie za 2008 rok struktura % % wykonania planu 5 : 3 A DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII), z tego: ,81 100, ,27 100,00 101,3 I Dochody własne, z tego: ,42 75, ,13 74,78 100,8 1 Wpływy z podatków ,00 14, ,42 13,94 96,6 2 Wpływy z opłat ,00 2, ,55 2,98 105,7 3 Dochody z majątku ,00 17, ,53 17,00 99,9 4 Dochody z usług ,00 6, ,61 6,14 99,5 5 Pozostałe dochody ,42 2, ,10 3,39 118,4 6 Udział w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,00 31, ,92 31,33 101,5 II Subwencja ogólna, z tego: ,00 15, ,00 15,35 100,0 1 część oświatowa subwencji ogólnej ,00 14, ,00 14,03 100,0 2 część równowaŝąca subwencji ogólnej ,00 0, ,00 0,79 100,0 3 uzupełnienie subwencji ogólnej ,00 0, ,00 0,53 100,0 III Dotacje celowe z budŝetu państwa, z tego: ,39 5, ,48 5,62 98,6 1 na zadania własne ,00 1, ,63 1,27 97,7 2 na zadania zlecone ,39 4, ,44 4,29 98,8 3 na zadania powierzone ,00 0, ,41 0,06 98,3 IV Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, ,45 0,43 97,5 V Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z innych źródeł ,00 0, ,47 0,19 100,0 2

3 VI Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z funduszy europejskich ,00 2, ,87 3,47 134,4 VII Środki z funduszy celowych ,00 0, ,87 0,16 62,8 B WYDATKI OGÓŁEM (I + II), z tego kwota przypadająca na realizację: ,81 100, ,63 100,00 98,6 1 zadań własnych ,42 96, ,60 96,26 98,6 2 zadań zleconych ,39 3, ,24 3,69 98,3 3 zadań powierzonych ,00 0, ,79 0,05 98,3 I Wydatki bieŝące, z tego kwota przypadająca na realizację: ,81 66, ,17 66,24 98,8 1 zadań własnych ,42 62, ,70 62,56 98,8 2 zadań zleconych ,39 3, ,68 3,65 98,3 3 zadań powierzonych ,00 0, ,79 0,03 96,9 II Wydatki majątkowe (udziały + inwestycje), z tego na: ,00 33, ,46 33,76 98,3 1 zadania własne ,00 33, ,90 33,70 98,3 2 zadania zlecone ,00 0, ,56 0,04 100,0 3 zadania powierzone ,00 0, ,00 0,02 100,0 C NADWYśKA / DEFICYT (A - B) ,00 X ,36 X 87,9 3

4 2. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2008 roku Lp. Wyszczególnienie Kwota 1. Zobowiązania wymagalne Miasta Wrocławia (wg Rb-Z kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłuŝnych oraz gwarancji i poręczeń) ,94 zł 2. Zobowiązania wymagalne ZOZ-ów (wg Rb-Z kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłuŝnych oraz poręczeń i gwarancji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nadzorowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego) 5.703,00 zł 3. Zobowiązania wymagalne instytucji kultury (wg Rb-Z kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłuŝnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowych instytucji kultury) ,00 zł 3. Kwoty dotacji otrzymanych przez Miasto Wrocław z budŝetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych przez Miasto innym jednostkom samorządu terytorialnego W 2008 roku Miasto otrzymało z budŝetu innych jednostek samorządu terytorialnego dotacje w kwocie ,45 zł. Jednocześnie, Miasto udzieliło innym jednostkom samorządu terytorialnego dotacji w wysokości ,14 zł. 4. Wykaz udzielonych przez Miasto Wrocław poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą W 2008 roku Miasto nie udzieliło poręczeń i gwarancji. 4

5 5. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłoŝono spłatę na raty w kwocie przewyŝszającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz informacją, czy jest to pomoc publiczna Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2008 roku w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłoŝono spłatę na raty w kwocie przewyŝszającej 500 zł Lp. Imię i nazwisko, nazwa Tytuł Forma ulgi Czy jest to pomoc publiczna 1. Bronisław Wysoczański 2. Iwona Seweryn-Sołtyk, Sławomir Sołtyk 3. Marek Jakubowski 4. Mariusz Jaklewicz 5. Barbara Bojarojć 6. Ewa Matkowska łączne zobowiązanie pienięŝne 7. Bronisław Kasznicki 8. Wacława Krasuska 9. Helena Sikora, Teresa Gardecka 10. Agnieszka Dąbrowska 11. Henryk Wikło 12. Lidia Kupisińska 13. Zbigniew Siwek, Edmund Starzyński, Małgorzata Grzeszkowiak, Marzena Dawid-Kienig 14. Ewa Bębenek 15. Andrzej Małysz 16. Zdzisław Borowski 17. Dariusz Fronia 18. Czesław Domański 5

6 19. Małgorzata i Tadeusz Krawczyk 20. Janina Wiszniowska 21. Aleksandra i Sławomir Sikora 22. Izabella Kwiecińska 23. Anna Jarońska, ElŜbieta Bartyla 24. Dorota i Henryk Dziedzic 25. MR. BLUE spółka jawna Iwona Seweryn-Sołtyk, Sławomir Sołtyk 26. Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej 27. Okręgowy Szpital Kolejowy we Wrocławiu SP ZOZ odroczenie terminu płatności 28. Stowarzyszenie Mieszkańców "OSIEDLE BUCZACKA" 29. DEKA Sp. z o.o. 30. Wrocławska Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu SpoŜywczego SPOMASZ WROCŁAW S.A. odroczenie i rozłoŝenie na raty 31. Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Dolnośląski 32. Wrocławski Klub Sportowy "ŚLĄSK WROCŁAW" S.A. odroczenie terminu płatności 33. Konstrukcje Sp. z o.o. 34. Browar Mieszczański Sp. z o.o. odroczenie terminu płatności 35. MEDcom Sp. z o.o. odroczenie terminu płatności 36. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe i Usługowe Sp. z o.o. odroczenie terminu płatności 37. CREDO Emilia Dźwinka i sp-ka Spółka Jawna 38. PARTIA DEMOKRATYCZNA demokraci.pl 39. Piekarnia-Cukiernia Jacek i Piotr Bujarscy Spółka Jawna 40. Stowarzyszenie pod wezwaniem Matki BoŜej Nieustającej Pomocy "PRZYJACIELE SENIORÓW" odroczenie terminu płatności 6

7 41. NZOZ "ZAWIDAWIE II" Sp. z o.o. 42. NZOZ MEDICOR Sp. z o.o. 43. PPUH ZAKŁAD ODLEWNICZY "HYDRAL" Sp. z o.o. 44. "Ost-West" Sp. z o.o. 45. Radosław Witka środków 46. Eugeniusz Harasimów środków 47. Michał Kulka środków 48. Ryszard Jania środków 49. Marek Kotowski środków 50. "HYDROPOLWIERT" Sp. z o.o. środków 51. "VIVERE" Sp. z o.o. środków 52. "ZENDER" Sp. z o.o. środków 53. Przedsiębiorstwo Spedycyjno- Handlowe "TRANS-INSTAL" Sp. z o.o. środków 54. CiG Sp. z o.o. środków i odroczenie terminu płatności podatku 55. BENZINGER Polska Sp. z o.o. środków 56. Edward Józefiak środków 57. Czesław Kasprzyk środków 58. TRANS-PORT Zygmunt Sieńko środków 59. Cezary Kielisiński środków 60. Janusz Kieling środków 61. Ryszard Adamczak środków 62. Wojciech Chruściel środków 63. Zdzisław Olejnik środków 64. Marek Adwent środków 65. Agnieszka Duda środków 66. Józef Piekarczuk środków 7

8 67. Iwona Głuszak środków 68. Marian MandŜukowski środków 69. Włodzimierz Wydmuch środków 70. Bartosz Pospieszalski środków 71. Halina Kielisińska środków 72. Ryszard Dawidowicz środków 73. Waldemar Pietrusiewicz, Jarosław Martyka środków 74. Jan Kraśnicki środków 75. Krzysztof Józefowicz środków odroczenie terminu płatności 76. ElŜbieta Majcher środków 77. Dariusz Krzywański środków 78. Franciszek Mikosza środków 79. Małgorzata Sobecka środków 80. Waldemar Włoszczyński środków 81. Krzysztof Głąb środków 82. Lech Jankowski środków 83. Romuald Hrycaj środków 84. Artur Siemiątkowski środków 85. Dariusz Skwierawski środków 86. Krzysztof Siemiątkowski środków 87. Wiesław Lampart środków 88. Iwona Luda środków 89. Andrzej Chrzczanowicz środków 90. Marek Tracz środków 91. Szkoła WyŜsza Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania dodatkowe dochody Gminy Wrocław 92. Teresa Goik dzierŝawa 93. Edward Wiśniewski dzierŝawa 8

9 94. Jerzy śukowski dzierŝawa 95. Anna Roszyk- Rybińska, Mirosław Rybiński dzierŝawa 96. Boguslaw Ciesielski dzierŝawa 97. Ewa Jasiówka, Jolanta Godlewska, Józef śygadło, Marcin Bartoszewicz dzierŝawa 98. Krystyna Klemczak dzierŝawa 99. Robert Maciejewski ACM AUTO Części Mirosław Papiernik, 100. Waldemar Papiernik dzierŝawa dzierŝawa 101. Dariusz BereŜański dzierŝawa 102. Stanisław Terlecki dzierŝawa 103. Ewa Fiedorowicz dzierŝawa Gminy Wrocław 104. Zdzisław Waliczek koszty procesu Mirosław Papiernik, 105. Waldemar Papiernik koszty procesu 106. Edward Wiśniewski koszty sądowe Ewa Jasiówka, Jolanta Godlewska, 107. Józef śygadło, Marcin Bartoszewicz koszty sądowe 108. Lidia Brewińska koszty sądowe 109. Mirosław Papiernik koszty sądowe odroczenie terminu płatności 110. Antonina Bohosiewicz opłata adiacencka 111. Oławska 9 Sp. z o.o Magdalenaeum Sp. z o.o. Spółdzielnia Pracy Zaopatrzenia 113. Rolnictwa Spółdzielnia Mieszkaniowa 114. Lokatorsko-Własnościowa "Popowice" Centrum Handlowe TGG 115. Sp. z o.o. Przedsiebiorstwo Produkcji i Handlu 116. EXMED Sp. z o.o. 9

10 117. Agata Grzebyk 118. Henryk Horszowski Dariusz Rosiak, Robert Gudzowski 119. Mecenas Nieruchomości S.C "Społem Astra bis" Sp. z o.o "BW Hotel Wroclaw" Sp. z o.o. Spółdzielnia Mieszkaniowa 122. "Metalowiec" Ogólnopolskie Porozumienie 123. Związków Zawodowych 124. Mamut Sp. z o.o. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kozanów 125. IV" Spółdzielnia Mieszkaniowa "KsięŜe 126. Małe" 127. Dorota Błądek 128. Jadwiga Mączka Wiesław Lewicki 129. "Lewicki Polispec" Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane 130. Centrum Handlowe TGG Sp. z o.o. odroczenie terminu płatności 131. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Telbud" Spółdzielnia Mieszkaniowa 132. "Południe" 133. Stronnictwo Demokratyczne 134. Klub Sportowy "Gwardia Wrocław" 10

11 135. "Borowska" Sp. z o.o Spółdzielnia Pracy "Elektron" Społem Powszechna Spółdzielnia 137. SpoŜywców "ASTRA" 138. "Palart" Spółdzielnia Pracy 139. Rafał Sozański 140. Bogdan Ilnicki, Renata Ilnicka Wrocławska Spółdzielnia Rolniczo Handlowa "Samopomoc Chłopska" Spółdzielnia Inwalidów Usług 142. Specjalistycznych Spółdzielnia Mieszkaniowa 143. "Energetyk" Spółdzielnia Mieszkaniowa 144. "Biskupin" Spółdzielnia Mieszkaniowa 145. "Karłowice" "Społem" Spółdzielnia Remontowo Budowlana we Wrocławiu 147. Leszek Kościelniak 148. "Targpiast" Sp. z o.o Ewa i Mirosław Nazar 150. Zdzisław Waliczek 151. Jolanta Pawlak Spółdzielnia Usług Remontowo Budowlanych 11

12 153. Katarzyna i Wiesław Krupiński 154. Marek i ElŜbieta Dziedzic 155. Lidia Brewińska Spółdzielnia Pracy Wyrobów 156. Chemicznych i Gumowych "Izopren" Wratislavia Invest Company 157. Sp. z o.o Maciej Migas "Sagim Polska" 159. "Invest-Inpro" Sp. z o.o Zbigniew Fiećko 161. Anna Bielecka przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności odroczenie terminu płatności 162. Krystyna Bilińska renta planistyczna 163. Marek Jaworski renta planistyczna 164. Natalia Wałkuska, Ewa Dorak spłata ceny nabytej od Gminy Wrocław w ratach odroczenie terminu płatności 165. Janusz Chodorowicz spłata ceny nabytej od Gminy Wrocław w ratach 166. Krystyna Nowaczyk wieczystego 167. Krystyna i Marian Barszczyk wieczystego Fabryka Automatów Tokarskich we 168. Wrocławiu S.A. wieczystego Centrum Promocji gospodarczej 169. BUDEXPO-Wrocław Sp. z o.o. wieczystego 12

13 170. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 Wrobis S.A. wieczystego Dolnośląskie Zakłady Usługowo Produkcyjne Dozamel Sp. z o.o. wieczystego 172. Janina Giergielewicz wieczystego 173. Aleksandra Sokołowska - Stasińska wieczystego Silana Przedsiębiorstwo 174. WielobranŜowe Sp. z o.o. wieczystego Ośrodek Techniki Jądrowej POLON 175. Sp. z o.o. wieczystego Przedsiębiorstwo Produkcyjne 176. Podzespołów Elektronicznych DOLAM S.A. wieczystego 177. BFF Investments Polska Sp. z o.o. wieczystego 178. Alwro S.A. Zakłady Odlewnicze wieczystego Przedsiębiorstwo Spedycyjno Handlowe TRANS-INSTAL Sp. z o.o. wieczystego 180. CMP Holding Sp. z o.o. wieczystego 181. MAK DOM Sp. z o.o. wieczystego 182. IPD Zachód Sp. z o.o. wieczystego 183. "KATMA" Sp. z o.o. wieczystego 184. Wiesław Lewicki wieczystego 185. Browar Mieszczański Sp. z o.o. wieczystego Przedsiębiorstwo Transportowo Sprzętowe "Transbud-Wrocław" Sp. z o.o. wieczystego 187. Andrzej Karamon wieczystego odroczenie terminu płatności 13

14 188. PK Merta & S-ka Sp. z o.o. wieczystego 189. PR Merta & Merta Sp. z o.o. wieczystego Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "Rzońca" Sp. z o.o. wieczystego 191. BWN Sp. z o.o. wieczystego EIFAGE Drogi i Mosty OPBDiM 192. Sp. z o.o. wieczystego 193. PRO-THERM Logistyka Sp. z o.o. wieczystego Spółdzielnia Mieszkaniowa 194. Lokatorsko-Własnościowa "KOZANÓW IV" wieczystego Przedsiębiorstwo Energetyczne 195. "ESV" S.A. zwolnienie uchwała XLIX//3310/ Koelner S.A. zwolnienie uchwała XXII/1816/04 Wrocławski Park Technologiczny 197. S.A. zwolnienie uchwała XXII/1816/04 Przedsiębiorstwo Serwisowe Zespołu 198. Elektrociepłowni zwolnienie uchwała XXII/1816/04 Dolnośląskie Zakłady Usługowo Produkcyjne "Dozamel" zwolnienie uchwała III/15/06 Dolnośląska Spółdzielnia 200. Niewidomych "Dolsin" Spółdzielnia Inwalidów Usług 201. Technicznych "Technika" Spółdzielcze Centrum 202. Rehabilitacyjno-Medyczne "Resurs" 203. "Ascopol" Sp. z o.o "Euroimpex" S.A "Kim" Sp z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "Wadex" 14

15 Przychodnia Specjalistyczno Rehabilitacyjna PULSANTIS 208. "Agrobud BHP" S.A "Creator" Sp. z o.o. "Vesper" R. Tomasiczek, L Tomasiczek Spółka Jawna 211. "KEA" Sp. Jawna KGHM Cuprum Sp. z o.o. Centrum 212. Badawczo-Rozwojowe pkt 5a ust. o pod. i opł. lok. Teresa Urbanowicz "SPORT 213. FASHION MODE" Eugeniusz Marcoń PPHU 214. "MARCON" 215. Joanna Danys "DAN-MARK" ElŜbieta Korczak PPHU "Hala 216. Strzegomska" Roman Sabat "SABEL" Biuro 217. WdroŜeniowo-Projektowe zwolnienie uchwała III/15/ Wojciech Frączak "V-MOTORS" Jan Kostrowicki i Julian Kostrowicki 219. PPHU "KOMPRESJAN" Spółka Jawna Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Uniwersytet Przyrodniczy we 221. Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we 222. Wrocławiu Rolniczy Zakład Doświadczalny Swojec podatek rolny podatek rolny podatek rolny 223. Wojciech Janiak podatek rolny zwolnienie z art. 12 ust. 2 pkt 6 ust. o podatku rolnym zwolnienie z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku rolnym zwolnienie z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku rolnym zwolnienie z art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym 15

16 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2008 roku w zakresie podatków i opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyŝszającej 500 zł Lp. Imię i nazwisko, nazwa Tytuł Kwota umorzenia Przyczyny umorzenia Czy jest to pomoc publiczna 1. Anna Kapela 6 362,80 zł 2. Łucja Przyśliwska ,80 zł 3. Jakub Gardyza 5 761,16 zł 4. Stefania Gawor 939,00 zł 5. Małgorzata i Zbigniew Półkownik, Józefa Półkownik 582,00 zł 6. Krystyna Syganiec 3 159,70 zł 7. Alina i Stefan Sobczak 4 042,41 zł 8. Janina Nachtman 529,00 zł 9. Barbara Bojarojć 1 892,00 zł 10. Maria Komorowicz 692,20 zł 11. GraŜyna i Tadeusz Gałczyńscy ,00 zł 12. Krystyna Marciniak 913,10 zł 13. Maria Trela 1 314,00 zł 14. Alina Endel-Ragis 7 205,00 zł 15. Beata i Adel Ben Saad 2 561,00 zł 16. Władysław Góralski łączne zobowiązanie pienięŝne 1 028,00 zł 17. Anna Kadys 1 406,00 zł 18. Lidia Kupisińska 1 377,00 zł 19. Henryk Ogórek 807,19 zł 20. Halina Rakowska-Mikołajczuk ,00 zł 16

17 Zbigniew Sawicki, Stanisława 21. Cychowska, Jerzy Martyniuk 2 989,00 zł 22. Gabriela Jaugsch 2 832,00 zł 23. Bogdan Borejko łączne zobowiązanie pienięŝne 2 245,00 zł 24. Zbigniew Fiećko 903,60 zł 25. Hieronim Sowiński 681,40 zł 26. Lidia Ipohorska-Markiewicz 1 121,00 zł 27. Arkadiusz Adamczyk 1 146,30 zł 28. Grzegorz Konopczak łączne zobowiązanie pienięŝne 1 732,70 zł 29. Alicja Misiewicz 1 081,00 zł 30. Halina Dutkowska 3 930,00 zł 31. Bogdan Antoszczyk 958,00 zł 32. East Park sp. z o.o ,20 zł Specjalistyczny Zespół 33. Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Obwód Lecznictwa Kolejowego 34. SP ZOZ POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, 35. RENCISTÓW I INWALIDÓW Zarząd Oddziału Okręgowego Towarzystwo Pomocy im. Św. 36. Brata Alberta Koło Wrocławskie Stowarzyszenie "LUDZIE 37. LUDZIOM" ,90 zł ,80 zł 847,00 zł i interes publiczny uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr XL/2478/05 z dnia 7 lipca 2005 r. i interes publiczny 6 410,65 zł interes publiczny 1 549,90 zł i interes publiczny ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RZECZYPOSPOLITEJ 38. POLSKIEJ I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH Zarząd Okręgowy we Wrocławiu 2 980,40 zł i interes publiczny Polski Związek Filatelistów 39. Zarząd Okręgu we Wrocławiu ,00 zł interes publiczny

18 Stowarzyszenie Ludzi Wieku 40. Senioralnego 952,00 zł i interes publiczny Stowarzyszenie EMAUS- 41. WROCŁAW 1 764,00 zł strony i interes publiczny POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW 42. Zarząd Oddziału Rejonowego Wrocław - Krzyki 2 838,40 zł i interes publiczny PARTIA DEMOKRATYCZNA 43. demokraci.pl 3 073,60 zł i interes publiczny Piekarnia-Cukiernia Jacek i Piotr 44. Bujarscy Spółka Jawna ,40 zł i interes publiczny Stowarzyszenie pod wezwaniem 45. Matki BoŜej Nieustającej Pomocy "PRZYJACIELE SENIORÓW" 5 760,00 zł i interes publiczny MUZEUM MIEJSKIE 46. WROCŁAWIA ,80 zł interes publiczny 47. Marek Wierzbicki środków 2 004,57 zł 48. Władysław Samsel opłata targowa 600,00 zł 49. Edmund Marczak 50. Jacek Maćkowski 51. Jacek Dryjański 52. Ryszard Jania 53. Tadeusz Kowalczyk 54. Stanisław Wolny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 55. Dzieci Niesłyszących środków środków środków środków środków środków środków 5 460,57 zł 4 400,00 zł 750,00 zł 965,00 zł 2 900,00 zł 2 150,00 zł 2 760,00 zł 56. Klaudia Sazanowicz opłata skarbowa 640,00 zł 57. Jadwiga Szpak środków 800,00 zł 58. Nina Durda opłata skarbowa 640,00 zł 18

19 59. Mariana Durda opłata skarbowa 640,00 zł 60. Daniel Dorobanik 61. Grzegorz Traczyk środków środków 2 450,00 zł 1 800,00 zł 62. Natalya Medynskaya opłata skarbowa 640,00 zł 63. Tatiana Błaszczyk-Olina opłata skarbowa 640,00 zł 64. Stanisław Adamowski 65. Włodzimierz Wydmuch "VAREX" Spółka Jawna w 66. likwidacji; Jacek Kempa, Stanisław Adamowski 67. Wiesław Lisowski 68. Jan Sęk 69. Łucja Przyśliwska 70. Maria Winograd środków środków środków środków środków środków środków 2 614,20 zł 825,00 zł ,04 zł 3 245,00 zł 2 150,00 zł ,00 zł ,00 zł 71. Roman Titow opłata skarbowa 640,00 zł 72. Ryszard Chalusiak 73. Tadeusz Turski 74. Jerzy Kelar 75. Artur Cichy 76. Franciszek Tomaszewski środków środków środków środków środków ,19 zł ,60 zł 3 302,00 zł 3 600,00 zł 800,00 zł 77. Ewa Sadowska dzierŝawa 5 770,20 zł 78. Grzegorz Mielczarek dzierŝawa 9 335,57 zł 79. Jerzy Jabłoński dzierŝawa ,98 zł 80. Grzegorz Konopczak dzierŝawa 2 336,61 zł bezskuteczna egzekucja strony strony strony 19

20 81. Jerzy Kozik korzystanie z Gminy Wrocław bez tytułu prawnego 3 489,20 zł strony 82. Piotr Zabawa korzystanie z Gminy Wrocław bez tytułu prawnego 6 900,00 zł strony 83. Akwen-Bis Sp. z o.o. korzystanie z Gminy Wrocław bez tytułu prawnego ,90 zł strony 84. Ewa Sadowska koszty sądowe 2 124,00 zł 85. Edward Wiśniewski koszty sądowe 2 100,00 zł 86. Grzegorz Mielczarek koszty sądowe 1 386,80 zł 87. Hieronim Sowiński koszty sądowe 700,00 zł Stowarzyszenie Teart Program 88. Działań Teatralnych Towarzystwo im. Edyty Stein 89. "Dom Edyty Stein" koszty sądowe uŝytkowanie wieczyste 1 357,50 zł 1 844,72 zł bezskuteczna egzekucja strony strony strony bezskuteczna egzekucja strony oraz publiczny 90. Ewa i Mirosław Nazar uŝytkowanie wieczyste 900,48 zł strony 91. Hieronim Sowiński uŝytkowanie wieczyste 2 700,18 zł strony ACTIVIA Specjalistyczne 92. Hurtownie Instalacyjne Sp. z o.o. opłata z tytułu udostępnienia przez Gminę Wrocław części 1 362,98 zł bezskuteczna egzekucja 93. Małgorzata Moeltgen- Kufel Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy 94. reprezentowana przez "Wałbrzyską Strefę Ekonomiczną Inwest park" opłata za najem stanowiska renta planistyczna 3 611,20 zł ,85 zł 95. Henryk Kilarski renta planistyczna ,20 zł strony publiczny strony 20

21 96. Editions Spotkania Sp. z o.o. spłata ceny nabytej od Gminy Wrocław w ratach ,00 zł bezskuteczna egzekucja Stowarzyszenie Teart Program 97. Działań Teatralnych uŝytkowanie 1 528,71 zł bezskuteczna egzekucja Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2008 roku udzielono pomocy publicznej Lp. Nazwisko i imię / nazwa 1. "KOMPRESJAN" Kostrowiccy Spółka Jawna 2. ANDRZEJCZUK Paweł 3. BOCHNIA Marta 4. Bortniak Marek 5. Brzeziński Piotr 6. CHODKOWSKA Anna 7. Czarnecki Marian Jerzy 8. Dankowska Renata Firma Finansowo-Usługowa FORTUNA 9. Danys Joanna DAN-MARK 10. Dymek Jakub Fuzja 11. Głąb Krzysztof 12. GUZICZAK Zbigniew 13. Haberska Dorota "U DOROTKI" 14. HOROSZKIEWICZ Magdalena 15. Jambor Leszek 16. KARBOWIAK KRZYSZTOF, MASKAR 17. KOTOWICZ SŁAWOMIR PRZYCHODNIA DLA ZWIERZĄT-FAMILIJNA 18. LASKOWSKA Dorota 19. LEGUT DARIUSZ ADL 20. Lesiewicz Roman 21. MAJEWSKI Łukasz 22. MIKITA IZABELA ABC DESIGN 23. NORKIEWICZ Paweł 24. PIASTOWSKA Ewa 25. Piech Teresa MEDAL Biuro Rachunkowe 26. Piekarczuk Józef 27. PŁOCKA Urszula 28. Rynkiewicz Bartłomiej NEW DEAL 29. Sabat Roman "SABEL" Biuro WdroŜeniowo-Projektowe 30. Siemiątkowski Krzysztof 31. Sieradzki Bogdan, Bogusław Roszkiewicz MIŚPOL s.c. 32. SIWEK Beata 33. SOŁOWIJ-CIESIELSKA DOROTA GABINET STOMATOLOGICZNY 34. STRZELECKA Danuta 35. Szymański Marek 36. Świder Maria ALTER EGO 37. Wawrzyniak Agnieszka MARCO Wszystko Dla Biura 38. Wołk Lidia Biuro Rachunkowe 39. Wydmuch Włodzimierz PW Trans 40. Zięzio Dariusz 41. Zołoteńki Paweł, Agencja Promocji SPATIUM 42. ZWIERZYŃSKA Ewa 21

22 43. śernik Monika TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 45. A3B SP. Z O.O. 46. ADe Line S.A. 47. Adel Ben Saad 48. Agencja Konsultingu Gospodarczego ACCORD NEXT Sp.z o.o. 49. Agro Land Sp. z o.o. 50. Agrobud BHP S.A. 51. AIKINS Emanuel 52. Akademia Medyczna 53. AKADEMIA MEDYCZNA im. Piastów Śląskich 54. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 55. Akwen-Bis Sp. z o.o. 56. Aleksandra ZOŃ 57. Aleksandrowicz Mirosław 58. ALWRO Spółka Akcyjna - Zakłady Odlewnicze 59. ANZORGE Michał 60. ASCOPOL sp. z o.o. 61. AUTO TRONIK ŁUKIESZ WIKTOR 62. A-Z FINANSE S.A. 63. Balicka Bogusława 64. BARTNIK Marek 65. Barucha Andrzej,DOMAN 66. Baxter-Minta Matylda,Minta Krzysztof LA FEMME S.C. 67. Bazak Arkadiusz 68. BENZINGER Polska sp.z o.o. 69. BereŜański Dariusz 70. BereŜecki Henryk B.R.H. Zakład Budownictwa 71. Bernagiewicz-Garbera Irena IMPULSE I 72. BFF Investments Polska Sp z o.o. 73. Biała- Wiśniewska Agnieszka 74. BIURO OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ KARINA SZCZEPAŃSKA 75. BIURO OCHRONY RANGER 76. Biuro Rachunkowe Biegłego Rewidenta Krudowska Marianna 77. BLOOM FINANSE SP. Z O.O. 78. BLUE TAX GROUP S.A. 79. Boćkowski Lesław 80. Bogacz Barbara 81. Bojarczuk Krzysztof 82. Bojaś Jerzy 83. Borejko Bogdan 84. BORUCH Anna 85. BRAśEWICZ-DOSIÓŁKO BARTOSZ,WOLFF JAKUB, BOKSA KONRAD ME & MY FRIENDS S.C. 86. Broniszewski Wojciech 87. Browar Mieszczański sp. z o.o. 88. Brysz Waldemar FCG FISCAL CONSULTING GROUP 89. BRZASTOWSKI Mirosław 90. BRZEZICKI PAWEŁ, PLOTLIDER 91. Brzozowska Anna EUROVERSUS 92. Budzowski Mariusz 93. BUDZYŃSKA Dominika 94. Bujarscy Jacek i Piotr Piekarnia-Cukiernia spółka jawna 95. BULIŃSKI JANUSZ,RACHWAŁ JERZY PHUP TELE- TON S.C. 96. BW Hotel Wroclaw Sp. Z o.o. 22

23 97. BWN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 98. CAMEA S.C INSTYTUT MEDYCYNY ESTETYCZNEJ JOANNA FUR-POBROTYN, PIOTR POBROTYN 99. CENMED Suder Stanisław 100. CENT SPÓŁKA Z O. O Centrum Handlowe TGG Sp. Z o.o Centrum Prim Sp. Z o.o Centrum Promocji Gospodarczej "BUDEXPO-WROCŁAW" Sp. z o.o Chlebowska GraŜyna 105. CHOCHOLSKA Paulina 106. CHODERA Paweł 107. CHOROCIEJ Tomasz 108. Chrzczanowicz Andrzej 109. Chudzikowski Tomasz Kancelaria Prawna CHUDZIKOWSKI Cichy Artur 111. Cieszyński Zbigniew 112. CIĘśKA Anna 113. CiG sp. z o.o Ciołek Barbara 115. CMP Holding Sp. z o.o CREATOR Sp. z o.o Cygankiewicz Alicja REACTIVE 118. Czata Maciej CZAPA 119. CzyŜewski Stanisław,CzyŜewsk Maciej itrach Zakład Produkcyjno-Handlowy S.C ĆWIKLAK Agnieszka 121. Dawidowicz Ryszard KARKAS 122. Dąbrowska Agnieszka 123. DEKA sp z o.o DIJO Sp. z o.o DIJO ZPS 126. DOBRY DORADCA SP. Z O.O Dolejsz Jarosław, Reinhard Stefan Spółka Cywilna "Arbiter s.c." Jarosław Dolejsz&Stefan Reinhard 128. Dolnośląska Spółdzielnia Niewidomych "DOLSIN" 129. Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne "DOZAMEL" Sp. z o.o DOMAGALSKA Agnieszka 131. Domański Czesław 132. DRADRACH-STYKAŁA Agnieszka 133. DRANKA-ZUCHOWICZ Magdalena 134. Duda Agnieszka AGA-POL 135. DUDKOWIAK Małgorzata 136. Dutkowska Halina 137. Dworak Paweł 138. Dworak Piotr 139. Dybek Mirosław Firma EP 140. DYKA Jolanta 141. Dymek Jakub FUZJA 142. DZIENNY OŚRODEK PSYCHIARII I ZABURZEŃ MOWY DLA DZIECI I MŁODZIEśY 143. Dźwinka Emilia CREDO s-ka sp.jawna 144. EAST PARK sp. z o.o ECM Sp. z o.o EDO Sp. z o.o EIFFAGE Drogi Mosty Odrzańskie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o ELKO-BIS SYSTEMY ODGROMOWE R. KOHUT, SZ. KLACZAK SPÓŁKA JAWNA 149. Euroimpex S.A. 23

24 150. Fabryka Automatów Tokarskich we Wrocławiu S.A FAGORMASTERCOOK S.A FALISZEWSKA IWONA, DZIKOWSKI STANISŁAW KANCELARIA FINANSOWO-KSIĘGOWA DZIKOWSKI S.C Fąfara Jarosław 154. FIALA Jiri 155. Franczak Wojciech 156. Frączak Wojciech V-MOTORS 157. FRĄSZCZAK Monika 158. Fronia Dariusz 159. Fulara Jan 160. Furtak Bogusław 161. GAŁĄZKA Bartosz 162. Gaworczyk Małgorzata Prywatny Gabinet Lekarski Dermatologiczny 163. GAWORSKI Daniel 164. Gąsior Barbara 165. GĘBSKI Paweł 166. Glabian Wanda, GLABIAN 167. Gniot Ewa 168. GOCOŁ Lech 169. GOŁASZEWSKI Wojciech 170. Gołębiewski Marek 171. GOMUŁKIEWICZ Mariusz 172. GÓRCZYK WOJCIECH DUŚKA AIR 173. GÓRKA Jan 174. Górski Sławomir 175. GraŜyna JEZNACH 176. GRODZIŃSKI Olgierd 177. GRUPPO MAESTRIA SP. Z O.O GRZEGORCZYK Joanna 179. Grzelka Edward 180. Grzesiak Tomasz,Kobyliński Artur, Pawlak Paweł BRADOS s.c GRZEŚKÓW Dorota 182. Haberska Dorota "U DOROTKI" 183. HCS Sp. z o.o Heim-Furtak Zuzanna 185. Hocan Magdalena, MAJA 186. Horszowski Hemryk 187. Hrycaj Romuald 188. Hutyra Tadeusz GEOGRUNT 189. INTERGEO POLSKA SP. ZO.O INTER-SYSTEM Sp. z o.o Invest Inpro Sp. Z o.o IPD Zachód Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 193. ISOCERT Sp. z o.o Iwaszkiewicz Robert 195. Jacyna Ewa 196. Jaklewicz Mariusz 197. Jakubowska-Marciniak BoŜena 198. JANCZAK Marek 199. Janiak Wojciech 200. Jankowski Lech MATTI Palety-Serwis 201. JANKOWSKI Roman 202. JANKOWSKI Tomasz 203. JANTAS MARCIN M-DENT PRACOWNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ 24

25 204. Jański Piotr 205. Jarmuł Zbigniew 206. Jarosz Czesław 207. Jarzębińska Edyta Salonik Fryzjerski "EDYTA" 208. Jasińska Teresa 209. Jaśkiewicz Genowefa 210. Jelenik Anna 211. Jóźwin Małgorzata,Mol Aleksandra Bar JULKA S.C JURASZEK Łukasz 213. K&O SP. Z O.O Kalinowska ElŜbieta 215. Kaniewski Marcin 216. KAPŁAŃSKI Piotr 217. Karamon Andrzej P.H.AKAR 218. KARAŚ Katarzyna 219. Karnafel Krzysztof 220. Karwowska Joanna Studio Graficzne RH Kasprzyk Czesław AS-BUD 222. Katarzyna KARWAT 223. KATMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 224. KAWAŁKO Rafał 225. Kaźmierczak Dorota 226. KEA Sp.J. I. i B.Baszak 227. KGHM Cuprum Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe 228. Kibało Stanisław Piekarnia 229. Kill-Kentel Renata Studio-Art." 230. KIM sp. z o.o KINIORSKA Maria 232. KISIELNICKI ANDRZEJ,DĄBKOWSKI PIOTR K+D DRUKARNIA SPÓŁKA CYWILNA 233. KLAUZER Łukasz 234. Klempous Jacek 235. Kłusek Przemysław 236. KOELNER S.A Kojdecka Beata, Kojdecki Jacek 238. Konopczak Grzegorz 239. Konstrukcje sp z o.o Korczak ElŜbieta PHU "Hala Strzegomska"Zakład Pracy Chronionej 241. Korczak ElŜbieta PPHU "Hala Strzegomska" 242. KORZENIOWSKA Anna 243. KOT Zofia 244. Kowalczyk Tadeusz 245. Kowalska Lucyna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Ortodontyczno-Stomatologiczne ORT- STOM 246. Kowalski Karol 247. KOWAŃSKA-CHUDEK EWA FOTO SKAN 248. KOZIOŁ Małgorzata 249. Kozłowski Piotr PRACOWNIA AKUSTYCZNA Spółka Jawna 250. Kraśnicka Aniela 251. KRAWCZYK Edward 252. KRAWCZYK RADOSŁAW FHU POLSKI DOM Krawczyk Tadeusz 254. KrowińskiWaldemar 255. KRÓL ROMUALDA BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH 256. Krupińscy Wiesław i Katarzyna 257. KRUPKA ElŜbieta 25

26 258. KRYCHOWSKA ElŜbieta 259. Kryczka Adam 260. Krzak ElŜbieta Europejskie Centrum Edukacji LIBRA 261. Krzywański Dariusz 262. Księcikowski Piotr 263. Kubiak Sp. z o.o Kucharek Krzysztof 265. Kucybała Aneta 266. KURPIEL WOJCIECH, AVIS 267. Kus Arkadiusz EKA Przedsiębiorstwo Budowlane 268. KUŚMIRSKA BOGUMIŁA OPTYK BOG-ART 269. KUŹMIŃSKA HALINA, PROFIT BIURO RACHUNKOWE 270. LACHOWSKA Wiesława 271. LEWACKA HANNA FINALIS BIURO RACHUNKOWE 272. LewickiWiesław 273. LIPKA Wojciech 274. LIPOWICZ Agnieszka 275. LOTKO Emilia 276. Lubecki HENRYK Salon Fryzjerski PRESTIGE 277. Luda Iwona 278. LUDWIK MAŁGORZATA KANCELARIA RADCY PRAWNEGO 279. Łabaziewicz Maciej 280. Łabuda Danuta 281. ŁĄCKI DAL A&D SERWIS 282. Łukasz Jan 283. ŁUKIESZ WIKTOR AUTO-TRONIK 284. Maciąg Jarosław, ArtynowiczPiotr INTERSPAW WROCŁAW S.C Maciejewski Robert 286. Maćkowski Jacek Usługi Transportowe 287. Magdalena Rosejno 288. MAGO PHU 289. MAJEWSKI MACIEJ MILMAR-POLAND 290. Mak Dom Sp z o.o MAMUT Sp. z o.o Marcoń Eugeniusz PPHU "MARCON" 293. MARKIEWICZ-RUDOWNIK MAŁGORZATA STUDIO ERGO 294. MARKOWSKA Anna 295. MARKULAK Marcin 296. MARKULAK Zbigniew 297. MARTYNOWSKI PIOTR, NAVIO CENTRUM TECHNOLOGII MOBILNYCH 298. Masternak Teresa 299. MATRAS Maciej 300. Matuszek Krzysztof GALUKO 301. Mayer DariuszUsługi Protetyczno-Dentystyczne 302. MAZUR Cezary 303. MEDcom sp. z o.o MEDICUS Sp. J 305. MICHALIK Anna 306. Migas Maciej Sagim Polska 307. Migdał Andrzej 308. MIGUŁA Maurycy 309. MIŁOŃ Michał 310. MINTA Agata 311. Młynarczyk Izabella 312. Molendowski Paweł, Pulsar 26

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK WYKONANIE BUDŻETU MIASTA WROCŁAWIA ZA 2007 ROK 1. Wykonanie budżetu miasta Wrocławia w 2007 roku Uchwałą Nr III/07/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku Rada Miejska Wrocławia uchwaliła budżet Miasta na 2007

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Pisza na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.

Burmistrz Pisza na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. Burmistrz Pisza na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 : Dominika Kucharska Małgorzata Kazimiera Baraniak Joanna Ewa Wąsowska Jolanta Kazimiera Lizakowska Rafał Jerzy Szulc Dominik Mariusz Garnys Karolina Monika Rutkowska Mateusz

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych. OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych. Na podstawie 2 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom Radom, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/15 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 25 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 119/15 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 25 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 119/15 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczących wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2014 r.

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan Lista nr 1 - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro GOLBA Mieczysław Józef KUROWSKA Maria Stanisława ZIOBRO Kazimierz Bronisław SIEMBIDA Wiesław DZIUBIŃSKI Jan STRZĘPEK Renata URUSKI Piotr Marcin SZCZEPAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Gmina Zawoja Lista podstawowa

Gmina Zawoja Lista podstawowa Gmina Lista podstawowa Nazwisko i imię BaŜak Janina Białas Janusz Dyrcz Józef Dyrcz Józef Dyrcz Krzysztof Grausz Józefa Kaczmarczyk Tadeusz Kozina Wojciech Marek Tadeusz, Maria Mazur Danuta Pacyga Krzysztof

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYKAZ GOSPODARSTW ROLNYCH STOWARZYSZENIA EKOLAND PODDANYCH KONTROLI NA ZGODNOŚĆ Z KRYTERIAMI STOWARZYSZENIA W ROKU 2009

WYKAZ GOSPODARSTW ROLNYCH STOWARZYSZENIA EKOLAND PODDANYCH KONTROLI NA ZGODNOŚĆ Z KRYTERIAMI STOWARZYSZENIA W ROKU 2009 WYKAZ GOSPODARSTW ROLNYCH STOWARZYSZENIA EKOLAND PODDANYCH KONTROLI NA ZGODNOŚĆ Z KRYTERIAMI STOWARZYSZENIA W ROKU 2009 L.p Nazwisko i imię województwo 1 Babalscy Aleksandra i Mieczysław kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Małkini Górnej z siedzibą w Zespole Szkół Gminnych w Małkini Górnej ul. Ostrowska 58

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Małkini Górnej z siedzibą w Zespole Szkół Gminnych w Małkini Górnej ul. Ostrowska 58 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Zespole Szkół Gminnych ul. Ostrowska 58 1) Bogumiła Nadany Przewodnicząca Komisji 2) Jacek Kikoła Zastępca Przewodniczącej 3) Andrzej Tokarski 4) Anna Konferowicz

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lipusz za 2011 rok.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lipusz za 2011 rok. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lipusz za 2011 rok. Na podstawie art.37 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z póź. zm.)wójt Gminy Lipusz podaje do

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Janowie Lubelskim Załącznik do Zarządzenia nr 79/2015 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 5 października 2015 r. 1. Grażyna Barbara Łukasik Janów Lubelski K W Samoobrona

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 48/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania członków obwodowych komisji do spraw referendum

ZARZĄDZENIE NR 48/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania członków obwodowych komisji do spraw referendum ZARZĄDZENIE NR 48/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA w sprawie powołania członków obwodowych komisji do spraw referendum Na podstawie art. 13 ust.1-4 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

sporządzony na podstawie art. 14 ust,2 lit.e ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 249,poz.2104.

sporządzony na podstawie art. 14 ust,2 lit.e ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 249,poz.2104. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty. sporządzony

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE L.p. WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE Nazwisko i Imię Nr posesji Nr działki Połączenie z kanałem T - trójnik / S - studnia Długość odgałęzienia [m] 1 Węgrowska

Bardziej szczegółowo

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono

Bardziej szczegółowo

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie powołanej na wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie powołanej na wybory samorządowe zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Muszynie 1 Anna Poznańska 2 Arkadiusz Cycoń 3 Cieciura Kinga Estera 4 Dziurbiel Lucyna Marianna 5 Gancarz Agnieszka Marta 6 Gurgul Alicja 7 Gurgul Adam 8 Miczulska Stanisława

Bardziej szczegółowo

Nr działek ewidecyjnych

Nr działek ewidecyjnych Załącznik nr 1 Lp. Nr działki ewidencyjnej Numer działki ewidencyjnej objętej wnioskiem - przewidzianej do przejęcia Nr działek ewidecyjnych Obręb ewidencyjny działki Własciciel 1 2861 Rawicz - miasto

Bardziej szczegółowo

REFUNDACJA KOSZTÓW 2. EX-LEGE TOMASZ NIWIŃSKI REFUNDACJA KOSZTÓW 3. TRANS-POL PIOTR SZCZĘŚNIAK

REFUNDACJA KOSZTÓW 2. EX-LEGE TOMASZ NIWIŃSKI REFUNDACJA KOSZTÓW 3. TRANS-POL PIOTR SZCZĘŚNIAK WYPOS.LUB DOPOS.STANOW., ROBÓT PUBL. OD 0.0. DO 3.0.00 RYNKU. PRODUCENT MEBLI SURLEJEWSKI SPÓŁKA CYWILNA MARIUSZ SURLEJEWSKI, TOMASZ SURLEJEWSKI. EX-LEGE TOMASZ NIWIŃSKI 3. TRANS-POL PIOTR SZCZĘŚNIAK 4.

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA

LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA 1. Klimas Alicja I Wydział Cywilny 2. Lewańska Żaneta I Wydział Cywilny 3. Przepióra Katarzyna I Wydział

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2010r. Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31.05.2010r. Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Okrzei 1 Tel. (054) 287-24-78 1. Drzewiecka Barbara

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

3. JEMIOŁ Łukasz, lat 30, zam. Puławy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP - lista nr 16

3. JEMIOŁ Łukasz, lat 30, zam. Puławy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP - lista nr 16 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Puławach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Puławy w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada

Bardziej szczegółowo

zam. Garbów; zam. Garbów;

zam. Garbów; zam. Garbów; Wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. z gminy Garbów. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Garbowie, lokal Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Ilość ofert. Ilość osób. Ilość p unktów. Wartość. Liczba pokoi Rodzaj ogrzewania Kondygnacja Uwagi. Imię i nazwisko

Ilość ofert. Ilość osób. Ilość p unktów. Wartość. Liczba pokoi Rodzaj ogrzewania Kondygnacja Uwagi. Imię i nazwisko Lp 1 Imię i nazwisko Ilość osób Ilość p unktów Ilość ofert Wartość remontu Metraż Iwona Gontarek Jacek Gontarek 5 72 0 15000.00 25.00-40.00 3-4 2 Jan Raniszewski 1 63 0 10000.00 15.00-20.00 1-1 3 4 5 Marzanna

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwisko i imię Forma umorzenia i kwota Przyczyna. kwocie 1.047,00 zł. wraz z odsetkami w kwocie 677,00 zł.

Lp. Nazwisko i imię Forma umorzenia i kwota Przyczyna. kwocie 1.047,00 zł. wraz z odsetkami w kwocie 677,00 zł. Na podstawie art. 14 ust.2 pkt e Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości wykaz

Bardziej szczegółowo

Lp. Działka Imię i nazwisko Adres Uwagi 1 214/1 Duda Aneta Racławice /2 Wadowska Katarzyna Racławice 4 251/2 Mirek Stanisław Racławice

Lp. Działka Imię i nazwisko Adres Uwagi 1 214/1 Duda Aneta Racławice /2 Wadowska Katarzyna Racławice 4 251/2 Mirek Stanisław Racławice Załącznik do postanowienia z dnia 18.02.2008 r. znak 7624/12-7/07/08/S.G. Lista stron postępowania: Sieć kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączami w m. i Działki prywatne obręb

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 110/13 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 27 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 110/13 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 27 maja 2013 roku Zarządzenie Nr 110/13 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczących wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.SOA Burmistrza Miasta Ustka z dnia 20 kwietnia 2015 r. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 0050.SOA Burmistrza Miasta Ustka z dnia 20 kwietnia 2015 r. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 0050.SOA.82.2015 Burmistrza Miasta z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w m. dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za 2014 rok

Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za 2014 rok Łowicz, dnia 27.05.2015r Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za 2014 rok Dochody planowane 87.501.375,85 zł Dochody wykonane 87.617.091,86 zł, tj. 100,13% planu Przychody planowane 5.530.068,00

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. bad bc2-9c62-2aaa a65-ae9e

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. bad bc2-9c62-2aaa a65-ae9e WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej Łasin sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Łasinie. I. Dla wyboru

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH po ukonstytuowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej w Gminie Nieporęt 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 w Nieporęcie z siedzibą w Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA

LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA 1. Klimas Alicja I Wydział Cywilny 2. Lewańska Żaneta I Wydział Cywilny 3. Przepióra Katarzyna I Wydział

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Buchcicach. SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Burzynie

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Buchcicach. SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Burzynie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Buchcicach 1 Aneta Adwent Przewodniczący Komisji 2 Teresa Krupa Z-ca Przewodniczącego Komisji 3 Monika Witek Członek Komisji 4 Ewa Trzęsińska Członek Komisji 5 Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 6/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Oświęcimiu z dnia 2 listopada 2010 roku

U C H W A Ł A Nr 6/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Oświęcimiu z dnia 2 listopada 2010 roku U C H W A Ł A Nr 6/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Oświęcimiu z dnia 2 listopada 2010 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 61/2009 WÓJTA GMINY KOBYLNICA z dnia 22 maja 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 61/2009 WÓJTA GMINY KOBYLNICA z dnia 22 maja 2008r. ZARZĄDZENIE NR 61/2009 WÓJTA GMINY KOBYLNICA z dnia 22 maja 2008r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji związanych z realizacją budŝetu Gminy Kobylnica za 2008 rok Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

EFL 303 Podstawy nauki o finansach. Podstawka M. FFL 307 Przedsiębiorczość w UE Maciejczak M.

EFL 303 Podstawy nauki o finansach. Podstawka M. FFL 307 Przedsiębiorczość w UE Maciejczak M. Nazwisko: Adamczyk Imiona: Aneta Nr albumu:130204 Na podstawie wyboru dokonanego w ankiecie wstępnej został(a) Pan/Pani zapisana na 3 przedmiot(y/ów).. Należy uzupełnić 2 przedmiot(y/ów), w tym przynajmniej

Bardziej szczegółowo

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Ustka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2,

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2, Załącznik do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie Nr 48/13 z dnia 23 września 2013 r. Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów Obwodowa Komisja do spraw referendum nr

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY ŻYTNO PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. do Rady Gminy Żytno sporządzony dnia 17 listopada 2014r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Żytnie

WYBORY DO RADY GMINY ŻYTNO PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. do Rady Gminy Żytno sporządzony dnia 17 listopada 2014r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Żytnie WYBORY DO RADY GMINY ŻYTNO PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Żytno sporządzony dnia 7 listopada 04r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Żytnie I. Dla wyboru Rady Gminy Żytno utworzono 5 okręgów wyborczych,

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna Anna 6 Nowak Piotr Wacław 7 Olszak Leszek 8 Woźnica Agnieszka

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

SKŁAD. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gniewie Szkoła Podstawowa ul. Gdańska 16

SKŁAD. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gniewie Szkoła Podstawowa ul. Gdańska 16 Izabela Dyczewska Paulina Myk 3. ElŜbieta śak Ewelina Elwira Laskowska Beata Teresa Koszowska Agata Justyna Schulz- Szatkowska Maria Jolanta Wesołowska Obwodowej Wyborczej Nr 1 w ie Szkoła Podstawowa ul.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Zakrzówek. (-) Grzegorz Lemiecha

Wójt Gminy Zakrzówek. (-) Grzegorz Lemiecha Na podstawie art.37 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240) przedstawiam informację za 2012 rok obejmującą: a) wykonanie budżetu Gminy Zakrzówek przedstawia

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. 2. ODYNIEC Andrzej Stanisław, lat 47, zam. WŁODAWA zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

OBWIESZCZENIE. 2. ODYNIEC Andrzej Stanisław, lat 47, zam. WŁODAWA zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej we Włodawie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Włodawa w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

S K Ł A D obwodowych komisji wyborczych w mieście Ustka

S K Ł A D obwodowych komisji wyborczych w mieście Ustka S K Ł A D obwodowych wyborczych w mieście Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania Nazwa komitetu wyborczego Obwodowa Komisja Wyborcza Nr w Ustce z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr w Ustce, ul.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica

ZARZĄDZENIE NR 38/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica ZARZĄDZENIE NR 38/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica Na podstawie art. 182 1 ust. 1 i 2, 4, 5, 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

3. PIĄTEK Henryk Józef, lat 56, zam. Gorzyce zgłoszony przez KW NOWA PRAWICA JANUSZA KORWIN-MIKKE - lista nr 7

3. PIĄTEK Henryk Józef, lat 56, zam. Gorzyce zgłoszony przez KW NOWA PRAWICA JANUSZA KORWIN-MIKKE - lista nr 7 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzycach z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Gorzyce w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r.

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r. UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów z dnia 05 października 2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów z dnia 05 października 2015 r. Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 05 października 2015 r. Na podstawie art. 182 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm./ w związku z Uchwałą Państwowej

Bardziej szczegółowo

SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice

SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice Załącznik do uchwały Nr 9/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sierakowicach z dnia 23 października 2014 roku SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2014 Burmistrza a z dnia 5 maja 2014 r. 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Drążek Andrzej Jan, zam. Wieś 2. Kazek Kamila Arleta, zam.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH

INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE PODCZAS POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz działek do zmiany sposobu użytkowania. Nazwa uzytku (rodzaj użytku)

Wykaz działek do zmiany sposobu użytkowania. Nazwa uzytku (rodzaj użytku) Wykaz działek do zmiany sposobu użytkowania Załącznik nr 8a Dane wg wypisów z rejestru gruntów Lp Powiat Gmina Nazwa obrębu Nazwa cieku Numer działki Pow. działki m2 Nazwa uzytku (rodzaj użytku) Właściciel

Bardziej szczegółowo

Spis sędziów Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Spis sędziów Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Spis sędziów Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu LP. Nazwisko i imię Wydział 1. SSR Aleksandrowicz Marek XII Wydział Cywilny 2. SSR Banach Stanisław VIII Wydział Karny 3. SSR Bartoszek Mateusz

Bardziej szczegółowo

Powiat kutnowski 1/5

Powiat kutnowski 1/5 Powiat kutnowski Załącznik nr 3 Zadanie p.n. Melioracje gruntów rolnych Budy Stare Witoldów, Budy Nowe, Suchodębie Majątek, Łanięta gm. Łanięta" 107 Gminna Spółka Wodna w Łaniętach 1 Maria Lubasińska,000

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/11 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 16 maja 2011 roku

Zarządzenie nr 27/11 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 16 maja 2011 roku Zarządzenie nr 27/11 Burmistrza Miasta i Gminy Wleń z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy za rok 2010 Na podstawie art. 37 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r.

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r. Zarządzenie nr Or/28/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości G4 GEODEZJA Kraków, 11.02.2016 31-619 Kraków, ul. Orła Białego 29 Tel. 012 647 01 40, fax 012 647 01 40 NIP: 551-227-84-51, REGON: 356514690 Adres do korespondencji: Dariusz Gala ul. Chełmońskiego 70d/8

Bardziej szczegółowo

załącznik do protokołu publicznego losowania kandydatów do składu Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1-14

załącznik do protokołu publicznego losowania kandydatów do składu Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1-14 1. Do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Ciechankach Łęczyńskich wylosowano następujących kandydatów spośród zgłoszonych 12 osób 1. Kamila Gryglicka 2. Ewa Karpińska 3. Ewa Marzec 4. Michał Misiewicz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Burmistrza Piask z dnia 6 listopada 2014r.

INFORMACJA. Burmistrza Piask z dnia 6 listopada 2014r. INFORMACJA Burmistrza Piask z dnia 6 listopada 2014r. Na podstawie art. 182 10 ustawy z dnia z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Załącznik nr 2 WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Lp. Dane personalne Udział 1. Andrzejewska Celina; Rodzice: Eugeniusz, Eugenia ul. Dąbrowskiej 33/15; 39-400

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 06 maja 2014 r.

INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 06 maja 2014 r. INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 06 maja 2014 r. Na podstawie 10 ust 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr Burmistrza Miasta Jawora z dnia 10 sierpnia 2015 r.

Załącznik do zarządzenia nr Burmistrza Miasta Jawora z dnia 10 sierpnia 2015 r. Załącznik do zarządzenia nr 191.2015 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 10 sierpnia 2015 r. Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 1 w Jaworze Szkole Podstawowej Nr 5 ul. Armii Krajowej Nr 9, Jawor 1. Ewelina

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia 17 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia 17 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2015 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w mieście Kościerzyna dla przeprowadzenia głosowania w referendum

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Buchcicach. SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Burzynie

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Buchcicach. SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Burzynie Załącznik do Uchwały Nr 3/2006 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuchowie z dnia 18 października 2006 r. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Buchcicach 1 Krzysztof Ogiela Tuchów 2 Piotr Sterkowiec Buchcice

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 608e-168b-5dc6-303d-92a a229-63fc

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 608e-168b-5dc6-303d-92a a229-63fc WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Teresin sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Teresinie. I. Dla wyboru

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego /WYCIĄG/ Na podstawie art. 168 l ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie lokalizacji wyłączonych z udziału w projekcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Zestawienie lokalizacji wyłączonych z udziału w projekcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Załącznik nr 1 Zestawienie lokalizacji wyłączonych z udziału w projekcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków L.p. nr Nazwisko i Imię właściciela Adres Nr działki Sichów Duży 1 1 Legawiec Teresa Antonii

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE Wyniki_OKR01 Kandydaci na Radnego w Okręgu Nr 1 IDCZAK Mateusz Jakub WAGNER Jan BANASZYŃSKI Rajmund Wojciech PIĘTKA Arkadiusz Paweł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liczba kart nie 1 112 33 515 208 1 829 914 913

Bardziej szczegółowo