WYKONANIE BUDśETU MIASTA WROCŁAWIA W 2008 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKONANIE BUDśETU MIASTA WROCŁAWIA W 2008 ROKU"

Transkrypt

1 WYKONA BUDśETU MIASTA WROCŁAWIA W 2008 ROKU 1. Wykonanie budŝetu Miasta Wrocławia w 2008 roku Uchwałą Nr XVI/459/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku Rada Miejska Wrocławia uchwaliła budŝet Miasta na 2008 rok. W ramach uchwalonego budŝetu ustalono: A. Dochody budŝetu Miasta w wysokości ,00 zł, B. Wydatki budŝetu Miasta w wysokości ,00 zł, - wydatki bieŝące ,00 zł, - wydatki majątkowe ,00 zł, C. Deficyt budŝetu Miasta w wysokości ,00 zł. Po dokonanych zmianach budŝet ogółem Miasta Wrocławia i jego wykonanie na dzień roku przedstawia się następująco: Plan (po zmianach) Wykonanie A. Dochody , ,27 B. Wydatki , ,63 - wydatki bieŝące , ,17 - wydatki majątkowe , ,46 C. NadwyŜka/deficyt , ,36 Na dzień roku budŝet ogółem Miasta Wrocławia zamknął się deficytem w wysokości ,36 zł. 1

2 REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA WROCŁAWIA Z UWZGLĘDM WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2008 ROK LP. TREŚĆ Plan wg uchwały budŝetowej (po zmianach) kwota struktura % BUDśET 2008 ROKU kwota Wykonanie za 2008 rok struktura % % wykonania planu 5 : 3 A DOCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV+V+VI+VII), z tego: ,81 100, ,27 100,00 101,3 I Dochody własne, z tego: ,42 75, ,13 74,78 100,8 1 Wpływy z podatków ,00 14, ,42 13,94 96,6 2 Wpływy z opłat ,00 2, ,55 2,98 105,7 3 Dochody z majątku ,00 17, ,53 17,00 99,9 4 Dochody z usług ,00 6, ,61 6,14 99,5 5 Pozostałe dochody ,42 2, ,10 3,39 118,4 6 Udział w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,00 31, ,92 31,33 101,5 II Subwencja ogólna, z tego: ,00 15, ,00 15,35 100,0 1 część oświatowa subwencji ogólnej ,00 14, ,00 14,03 100,0 2 część równowaŝąca subwencji ogólnej ,00 0, ,00 0,79 100,0 3 uzupełnienie subwencji ogólnej ,00 0, ,00 0,53 100,0 III Dotacje celowe z budŝetu państwa, z tego: ,39 5, ,48 5,62 98,6 1 na zadania własne ,00 1, ,63 1,27 97,7 2 na zadania zlecone ,39 4, ,44 4,29 98,8 3 na zadania powierzone ,00 0, ,41 0,06 98,3 IV Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, ,45 0,43 97,5 V Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z innych źródeł ,00 0, ,47 0,19 100,0 2

3 VI Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień / umów pozyskane z funduszy europejskich ,00 2, ,87 3,47 134,4 VII Środki z funduszy celowych ,00 0, ,87 0,16 62,8 B WYDATKI OGÓŁEM (I + II), z tego kwota przypadająca na realizację: ,81 100, ,63 100,00 98,6 1 zadań własnych ,42 96, ,60 96,26 98,6 2 zadań zleconych ,39 3, ,24 3,69 98,3 3 zadań powierzonych ,00 0, ,79 0,05 98,3 I Wydatki bieŝące, z tego kwota przypadająca na realizację: ,81 66, ,17 66,24 98,8 1 zadań własnych ,42 62, ,70 62,56 98,8 2 zadań zleconych ,39 3, ,68 3,65 98,3 3 zadań powierzonych ,00 0, ,79 0,03 96,9 II Wydatki majątkowe (udziały + inwestycje), z tego na: ,00 33, ,46 33,76 98,3 1 zadania własne ,00 33, ,90 33,70 98,3 2 zadania zlecone ,00 0, ,56 0,04 100,0 3 zadania powierzone ,00 0, ,00 0,02 100,0 C NADWYśKA / DEFICYT (A - B) ,00 X ,36 X 87,9 3

4 2. Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2008 roku Lp. Wyszczególnienie Kwota 1. Zobowiązania wymagalne Miasta Wrocławia (wg Rb-Z kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłuŝnych oraz gwarancji i poręczeń) ,94 zł 2. Zobowiązania wymagalne ZOZ-ów (wg Rb-Z kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłuŝnych oraz poręczeń i gwarancji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nadzorowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego) 5.703,00 zł 3. Zobowiązania wymagalne instytucji kultury (wg Rb-Z kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłuŝnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowych instytucji kultury) ,00 zł 3. Kwoty dotacji otrzymanych przez Miasto Wrocław z budŝetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych przez Miasto innym jednostkom samorządu terytorialnego W 2008 roku Miasto otrzymało z budŝetu innych jednostek samorządu terytorialnego dotacje w kwocie ,45 zł. Jednocześnie, Miasto udzieliło innym jednostkom samorządu terytorialnego dotacji w wysokości ,14 zł. 4. Wykaz udzielonych przez Miasto Wrocław poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą W 2008 roku Miasto nie udzieliło poręczeń i gwarancji. 4

5 5. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłoŝono spłatę na raty w kwocie przewyŝszającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz informacją, czy jest to pomoc publiczna Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2008 roku w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłoŝono spłatę na raty w kwocie przewyŝszającej 500 zł Lp. Imię i nazwisko, nazwa Tytuł Forma ulgi Czy jest to pomoc publiczna 1. Bronisław Wysoczański 2. Iwona Seweryn-Sołtyk, Sławomir Sołtyk 3. Marek Jakubowski 4. Mariusz Jaklewicz 5. Barbara Bojarojć 6. Ewa Matkowska łączne zobowiązanie pienięŝne 7. Bronisław Kasznicki 8. Wacława Krasuska 9. Helena Sikora, Teresa Gardecka 10. Agnieszka Dąbrowska 11. Henryk Wikło 12. Lidia Kupisińska 13. Zbigniew Siwek, Edmund Starzyński, Małgorzata Grzeszkowiak, Marzena Dawid-Kienig 14. Ewa Bębenek 15. Andrzej Małysz 16. Zdzisław Borowski 17. Dariusz Fronia 18. Czesław Domański 5

6 19. Małgorzata i Tadeusz Krawczyk 20. Janina Wiszniowska 21. Aleksandra i Sławomir Sikora 22. Izabella Kwiecińska 23. Anna Jarońska, ElŜbieta Bartyla 24. Dorota i Henryk Dziedzic 25. MR. BLUE spółka jawna Iwona Seweryn-Sołtyk, Sławomir Sołtyk 26. Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej 27. Okręgowy Szpital Kolejowy we Wrocławiu SP ZOZ odroczenie terminu płatności 28. Stowarzyszenie Mieszkańców "OSIEDLE BUCZACKA" 29. DEKA Sp. z o.o. 30. Wrocławska Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu SpoŜywczego SPOMASZ WROCŁAW S.A. odroczenie i rozłoŝenie na raty 31. Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Dolnośląski 32. Wrocławski Klub Sportowy "ŚLĄSK WROCŁAW" S.A. odroczenie terminu płatności 33. Konstrukcje Sp. z o.o. 34. Browar Mieszczański Sp. z o.o. odroczenie terminu płatności 35. MEDcom Sp. z o.o. odroczenie terminu płatności 36. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe i Usługowe Sp. z o.o. odroczenie terminu płatności 37. CREDO Emilia Dźwinka i sp-ka Spółka Jawna 38. PARTIA DEMOKRATYCZNA demokraci.pl 39. Piekarnia-Cukiernia Jacek i Piotr Bujarscy Spółka Jawna 40. Stowarzyszenie pod wezwaniem Matki BoŜej Nieustającej Pomocy "PRZYJACIELE SENIORÓW" odroczenie terminu płatności 6

7 41. NZOZ "ZAWIDAWIE II" Sp. z o.o. 42. NZOZ MEDICOR Sp. z o.o. 43. PPUH ZAKŁAD ODLEWNICZY "HYDRAL" Sp. z o.o. 44. "Ost-West" Sp. z o.o. 45. Radosław Witka środków 46. Eugeniusz Harasimów środków 47. Michał Kulka środków 48. Ryszard Jania środków 49. Marek Kotowski środków 50. "HYDROPOLWIERT" Sp. z o.o. środków 51. "VIVERE" Sp. z o.o. środków 52. "ZENDER" Sp. z o.o. środków 53. Przedsiębiorstwo Spedycyjno- Handlowe "TRANS-INSTAL" Sp. z o.o. środków 54. CiG Sp. z o.o. środków i odroczenie terminu płatności podatku 55. BENZINGER Polska Sp. z o.o. środków 56. Edward Józefiak środków 57. Czesław Kasprzyk środków 58. TRANS-PORT Zygmunt Sieńko środków 59. Cezary Kielisiński środków 60. Janusz Kieling środków 61. Ryszard Adamczak środków 62. Wojciech Chruściel środków 63. Zdzisław Olejnik środków 64. Marek Adwent środków 65. Agnieszka Duda środków 66. Józef Piekarczuk środków 7

8 67. Iwona Głuszak środków 68. Marian MandŜukowski środków 69. Włodzimierz Wydmuch środków 70. Bartosz Pospieszalski środków 71. Halina Kielisińska środków 72. Ryszard Dawidowicz środków 73. Waldemar Pietrusiewicz, Jarosław Martyka środków 74. Jan Kraśnicki środków 75. Krzysztof Józefowicz środków odroczenie terminu płatności 76. ElŜbieta Majcher środków 77. Dariusz Krzywański środków 78. Franciszek Mikosza środków 79. Małgorzata Sobecka środków 80. Waldemar Włoszczyński środków 81. Krzysztof Głąb środków 82. Lech Jankowski środków 83. Romuald Hrycaj środków 84. Artur Siemiątkowski środków 85. Dariusz Skwierawski środków 86. Krzysztof Siemiątkowski środków 87. Wiesław Lampart środków 88. Iwona Luda środków 89. Andrzej Chrzczanowicz środków 90. Marek Tracz środków 91. Szkoła WyŜsza Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania dodatkowe dochody Gminy Wrocław 92. Teresa Goik dzierŝawa 93. Edward Wiśniewski dzierŝawa 8

9 94. Jerzy śukowski dzierŝawa 95. Anna Roszyk- Rybińska, Mirosław Rybiński dzierŝawa 96. Boguslaw Ciesielski dzierŝawa 97. Ewa Jasiówka, Jolanta Godlewska, Józef śygadło, Marcin Bartoszewicz dzierŝawa 98. Krystyna Klemczak dzierŝawa 99. Robert Maciejewski ACM AUTO Części Mirosław Papiernik, 100. Waldemar Papiernik dzierŝawa dzierŝawa 101. Dariusz BereŜański dzierŝawa 102. Stanisław Terlecki dzierŝawa 103. Ewa Fiedorowicz dzierŝawa Gminy Wrocław 104. Zdzisław Waliczek koszty procesu Mirosław Papiernik, 105. Waldemar Papiernik koszty procesu 106. Edward Wiśniewski koszty sądowe Ewa Jasiówka, Jolanta Godlewska, 107. Józef śygadło, Marcin Bartoszewicz koszty sądowe 108. Lidia Brewińska koszty sądowe 109. Mirosław Papiernik koszty sądowe odroczenie terminu płatności 110. Antonina Bohosiewicz opłata adiacencka 111. Oławska 9 Sp. z o.o Magdalenaeum Sp. z o.o. Spółdzielnia Pracy Zaopatrzenia 113. Rolnictwa Spółdzielnia Mieszkaniowa 114. Lokatorsko-Własnościowa "Popowice" Centrum Handlowe TGG 115. Sp. z o.o. Przedsiebiorstwo Produkcji i Handlu 116. EXMED Sp. z o.o. 9

10 117. Agata Grzebyk 118. Henryk Horszowski Dariusz Rosiak, Robert Gudzowski 119. Mecenas Nieruchomości S.C "Społem Astra bis" Sp. z o.o "BW Hotel Wroclaw" Sp. z o.o. Spółdzielnia Mieszkaniowa 122. "Metalowiec" Ogólnopolskie Porozumienie 123. Związków Zawodowych 124. Mamut Sp. z o.o. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kozanów 125. IV" Spółdzielnia Mieszkaniowa "KsięŜe 126. Małe" 127. Dorota Błądek 128. Jadwiga Mączka Wiesław Lewicki 129. "Lewicki Polispec" Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane 130. Centrum Handlowe TGG Sp. z o.o. odroczenie terminu płatności 131. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Telbud" Spółdzielnia Mieszkaniowa 132. "Południe" 133. Stronnictwo Demokratyczne 134. Klub Sportowy "Gwardia Wrocław" 10

11 135. "Borowska" Sp. z o.o Spółdzielnia Pracy "Elektron" Społem Powszechna Spółdzielnia 137. SpoŜywców "ASTRA" 138. "Palart" Spółdzielnia Pracy 139. Rafał Sozański 140. Bogdan Ilnicki, Renata Ilnicka Wrocławska Spółdzielnia Rolniczo Handlowa "Samopomoc Chłopska" Spółdzielnia Inwalidów Usług 142. Specjalistycznych Spółdzielnia Mieszkaniowa 143. "Energetyk" Spółdzielnia Mieszkaniowa 144. "Biskupin" Spółdzielnia Mieszkaniowa 145. "Karłowice" "Społem" Spółdzielnia Remontowo Budowlana we Wrocławiu 147. Leszek Kościelniak 148. "Targpiast" Sp. z o.o Ewa i Mirosław Nazar 150. Zdzisław Waliczek 151. Jolanta Pawlak Spółdzielnia Usług Remontowo Budowlanych 11

12 153. Katarzyna i Wiesław Krupiński 154. Marek i ElŜbieta Dziedzic 155. Lidia Brewińska Spółdzielnia Pracy Wyrobów 156. Chemicznych i Gumowych "Izopren" Wratislavia Invest Company 157. Sp. z o.o Maciej Migas "Sagim Polska" 159. "Invest-Inpro" Sp. z o.o Zbigniew Fiećko 161. Anna Bielecka przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności odroczenie terminu płatności 162. Krystyna Bilińska renta planistyczna 163. Marek Jaworski renta planistyczna 164. Natalia Wałkuska, Ewa Dorak spłata ceny nabytej od Gminy Wrocław w ratach odroczenie terminu płatności 165. Janusz Chodorowicz spłata ceny nabytej od Gminy Wrocław w ratach 166. Krystyna Nowaczyk wieczystego 167. Krystyna i Marian Barszczyk wieczystego Fabryka Automatów Tokarskich we 168. Wrocławiu S.A. wieczystego Centrum Promocji gospodarczej 169. BUDEXPO-Wrocław Sp. z o.o. wieczystego 12

13 170. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 Wrobis S.A. wieczystego Dolnośląskie Zakłady Usługowo Produkcyjne Dozamel Sp. z o.o. wieczystego 172. Janina Giergielewicz wieczystego 173. Aleksandra Sokołowska - Stasińska wieczystego Silana Przedsiębiorstwo 174. WielobranŜowe Sp. z o.o. wieczystego Ośrodek Techniki Jądrowej POLON 175. Sp. z o.o. wieczystego Przedsiębiorstwo Produkcyjne 176. Podzespołów Elektronicznych DOLAM S.A. wieczystego 177. BFF Investments Polska Sp. z o.o. wieczystego 178. Alwro S.A. Zakłady Odlewnicze wieczystego Przedsiębiorstwo Spedycyjno Handlowe TRANS-INSTAL Sp. z o.o. wieczystego 180. CMP Holding Sp. z o.o. wieczystego 181. MAK DOM Sp. z o.o. wieczystego 182. IPD Zachód Sp. z o.o. wieczystego 183. "KATMA" Sp. z o.o. wieczystego 184. Wiesław Lewicki wieczystego 185. Browar Mieszczański Sp. z o.o. wieczystego Przedsiębiorstwo Transportowo Sprzętowe "Transbud-Wrocław" Sp. z o.o. wieczystego 187. Andrzej Karamon wieczystego odroczenie terminu płatności 13

14 188. PK Merta & S-ka Sp. z o.o. wieczystego 189. PR Merta & Merta Sp. z o.o. wieczystego Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "Rzońca" Sp. z o.o. wieczystego 191. BWN Sp. z o.o. wieczystego EIFAGE Drogi i Mosty OPBDiM 192. Sp. z o.o. wieczystego 193. PRO-THERM Logistyka Sp. z o.o. wieczystego Spółdzielnia Mieszkaniowa 194. Lokatorsko-Własnościowa "KOZANÓW IV" wieczystego Przedsiębiorstwo Energetyczne 195. "ESV" S.A. zwolnienie uchwała XLIX//3310/ Koelner S.A. zwolnienie uchwała XXII/1816/04 Wrocławski Park Technologiczny 197. S.A. zwolnienie uchwała XXII/1816/04 Przedsiębiorstwo Serwisowe Zespołu 198. Elektrociepłowni zwolnienie uchwała XXII/1816/04 Dolnośląskie Zakłady Usługowo Produkcyjne "Dozamel" zwolnienie uchwała III/15/06 Dolnośląska Spółdzielnia 200. Niewidomych "Dolsin" Spółdzielnia Inwalidów Usług 201. Technicznych "Technika" Spółdzielcze Centrum 202. Rehabilitacyjno-Medyczne "Resurs" 203. "Ascopol" Sp. z o.o "Euroimpex" S.A "Kim" Sp z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "Wadex" 14

15 Przychodnia Specjalistyczno Rehabilitacyjna PULSANTIS 208. "Agrobud BHP" S.A "Creator" Sp. z o.o. "Vesper" R. Tomasiczek, L Tomasiczek Spółka Jawna 211. "KEA" Sp. Jawna KGHM Cuprum Sp. z o.o. Centrum 212. Badawczo-Rozwojowe pkt 5a ust. o pod. i opł. lok. Teresa Urbanowicz "SPORT 213. FASHION MODE" Eugeniusz Marcoń PPHU 214. "MARCON" 215. Joanna Danys "DAN-MARK" ElŜbieta Korczak PPHU "Hala 216. Strzegomska" Roman Sabat "SABEL" Biuro 217. WdroŜeniowo-Projektowe zwolnienie uchwała III/15/ Wojciech Frączak "V-MOTORS" Jan Kostrowicki i Julian Kostrowicki 219. PPHU "KOMPRESJAN" Spółka Jawna Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Uniwersytet Przyrodniczy we 221. Wrocławiu Uniwersytet Przyrodniczy we 222. Wrocławiu Rolniczy Zakład Doświadczalny Swojec podatek rolny podatek rolny podatek rolny 223. Wojciech Janiak podatek rolny zwolnienie z art. 12 ust. 2 pkt 6 ust. o podatku rolnym zwolnienie z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku rolnym zwolnienie z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku rolnym zwolnienie z art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym 15

16 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2008 roku w zakresie podatków i opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyŝszającej 500 zł Lp. Imię i nazwisko, nazwa Tytuł Kwota umorzenia Przyczyny umorzenia Czy jest to pomoc publiczna 1. Anna Kapela 6 362,80 zł 2. Łucja Przyśliwska ,80 zł 3. Jakub Gardyza 5 761,16 zł 4. Stefania Gawor 939,00 zł 5. Małgorzata i Zbigniew Półkownik, Józefa Półkownik 582,00 zł 6. Krystyna Syganiec 3 159,70 zł 7. Alina i Stefan Sobczak 4 042,41 zł 8. Janina Nachtman 529,00 zł 9. Barbara Bojarojć 1 892,00 zł 10. Maria Komorowicz 692,20 zł 11. GraŜyna i Tadeusz Gałczyńscy ,00 zł 12. Krystyna Marciniak 913,10 zł 13. Maria Trela 1 314,00 zł 14. Alina Endel-Ragis 7 205,00 zł 15. Beata i Adel Ben Saad 2 561,00 zł 16. Władysław Góralski łączne zobowiązanie pienięŝne 1 028,00 zł 17. Anna Kadys 1 406,00 zł 18. Lidia Kupisińska 1 377,00 zł 19. Henryk Ogórek 807,19 zł 20. Halina Rakowska-Mikołajczuk ,00 zł 16

17 Zbigniew Sawicki, Stanisława 21. Cychowska, Jerzy Martyniuk 2 989,00 zł 22. Gabriela Jaugsch 2 832,00 zł 23. Bogdan Borejko łączne zobowiązanie pienięŝne 2 245,00 zł 24. Zbigniew Fiećko 903,60 zł 25. Hieronim Sowiński 681,40 zł 26. Lidia Ipohorska-Markiewicz 1 121,00 zł 27. Arkadiusz Adamczyk 1 146,30 zł 28. Grzegorz Konopczak łączne zobowiązanie pienięŝne 1 732,70 zł 29. Alicja Misiewicz 1 081,00 zł 30. Halina Dutkowska 3 930,00 zł 31. Bogdan Antoszczyk 958,00 zł 32. East Park sp. z o.o ,20 zł Specjalistyczny Zespół 33. Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Obwód Lecznictwa Kolejowego 34. SP ZOZ POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, 35. RENCISTÓW I INWALIDÓW Zarząd Oddziału Okręgowego Towarzystwo Pomocy im. Św. 36. Brata Alberta Koło Wrocławskie Stowarzyszenie "LUDZIE 37. LUDZIOM" ,90 zł ,80 zł 847,00 zł i interes publiczny uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr XL/2478/05 z dnia 7 lipca 2005 r. i interes publiczny 6 410,65 zł interes publiczny 1 549,90 zł i interes publiczny ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RZECZYPOSPOLITEJ 38. POLSKIEJ I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH Zarząd Okręgowy we Wrocławiu 2 980,40 zł i interes publiczny Polski Związek Filatelistów 39. Zarząd Okręgu we Wrocławiu ,00 zł interes publiczny

18 Stowarzyszenie Ludzi Wieku 40. Senioralnego 952,00 zł i interes publiczny Stowarzyszenie EMAUS- 41. WROCŁAW 1 764,00 zł strony i interes publiczny POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW 42. Zarząd Oddziału Rejonowego Wrocław - Krzyki 2 838,40 zł i interes publiczny PARTIA DEMOKRATYCZNA 43. demokraci.pl 3 073,60 zł i interes publiczny Piekarnia-Cukiernia Jacek i Piotr 44. Bujarscy Spółka Jawna ,40 zł i interes publiczny Stowarzyszenie pod wezwaniem 45. Matki BoŜej Nieustającej Pomocy "PRZYJACIELE SENIORÓW" 5 760,00 zł i interes publiczny MUZEUM MIEJSKIE 46. WROCŁAWIA ,80 zł interes publiczny 47. Marek Wierzbicki środków 2 004,57 zł 48. Władysław Samsel opłata targowa 600,00 zł 49. Edmund Marczak 50. Jacek Maćkowski 51. Jacek Dryjański 52. Ryszard Jania 53. Tadeusz Kowalczyk 54. Stanisław Wolny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 55. Dzieci Niesłyszących środków środków środków środków środków środków środków 5 460,57 zł 4 400,00 zł 750,00 zł 965,00 zł 2 900,00 zł 2 150,00 zł 2 760,00 zł 56. Klaudia Sazanowicz opłata skarbowa 640,00 zł 57. Jadwiga Szpak środków 800,00 zł 58. Nina Durda opłata skarbowa 640,00 zł 18

19 59. Mariana Durda opłata skarbowa 640,00 zł 60. Daniel Dorobanik 61. Grzegorz Traczyk środków środków 2 450,00 zł 1 800,00 zł 62. Natalya Medynskaya opłata skarbowa 640,00 zł 63. Tatiana Błaszczyk-Olina opłata skarbowa 640,00 zł 64. Stanisław Adamowski 65. Włodzimierz Wydmuch "VAREX" Spółka Jawna w 66. likwidacji; Jacek Kempa, Stanisław Adamowski 67. Wiesław Lisowski 68. Jan Sęk 69. Łucja Przyśliwska 70. Maria Winograd środków środków środków środków środków środków środków 2 614,20 zł 825,00 zł ,04 zł 3 245,00 zł 2 150,00 zł ,00 zł ,00 zł 71. Roman Titow opłata skarbowa 640,00 zł 72. Ryszard Chalusiak 73. Tadeusz Turski 74. Jerzy Kelar 75. Artur Cichy 76. Franciszek Tomaszewski środków środków środków środków środków ,19 zł ,60 zł 3 302,00 zł 3 600,00 zł 800,00 zł 77. Ewa Sadowska dzierŝawa 5 770,20 zł 78. Grzegorz Mielczarek dzierŝawa 9 335,57 zł 79. Jerzy Jabłoński dzierŝawa ,98 zł 80. Grzegorz Konopczak dzierŝawa 2 336,61 zł bezskuteczna egzekucja strony strony strony 19

20 81. Jerzy Kozik korzystanie z Gminy Wrocław bez tytułu prawnego 3 489,20 zł strony 82. Piotr Zabawa korzystanie z Gminy Wrocław bez tytułu prawnego 6 900,00 zł strony 83. Akwen-Bis Sp. z o.o. korzystanie z Gminy Wrocław bez tytułu prawnego ,90 zł strony 84. Ewa Sadowska koszty sądowe 2 124,00 zł 85. Edward Wiśniewski koszty sądowe 2 100,00 zł 86. Grzegorz Mielczarek koszty sądowe 1 386,80 zł 87. Hieronim Sowiński koszty sądowe 700,00 zł Stowarzyszenie Teart Program 88. Działań Teatralnych Towarzystwo im. Edyty Stein 89. "Dom Edyty Stein" koszty sądowe uŝytkowanie wieczyste 1 357,50 zł 1 844,72 zł bezskuteczna egzekucja strony strony strony bezskuteczna egzekucja strony oraz publiczny 90. Ewa i Mirosław Nazar uŝytkowanie wieczyste 900,48 zł strony 91. Hieronim Sowiński uŝytkowanie wieczyste 2 700,18 zł strony ACTIVIA Specjalistyczne 92. Hurtownie Instalacyjne Sp. z o.o. opłata z tytułu udostępnienia przez Gminę Wrocław części 1 362,98 zł bezskuteczna egzekucja 93. Małgorzata Moeltgen- Kufel Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy 94. reprezentowana przez "Wałbrzyską Strefę Ekonomiczną Inwest park" opłata za najem stanowiska renta planistyczna 3 611,20 zł ,85 zł 95. Henryk Kilarski renta planistyczna ,20 zł strony publiczny strony 20

21 96. Editions Spotkania Sp. z o.o. spłata ceny nabytej od Gminy Wrocław w ratach ,00 zł bezskuteczna egzekucja Stowarzyszenie Teart Program 97. Działań Teatralnych uŝytkowanie 1 528,71 zł bezskuteczna egzekucja Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2008 roku udzielono pomocy publicznej Lp. Nazwisko i imię / nazwa 1. "KOMPRESJAN" Kostrowiccy Spółka Jawna 2. ANDRZEJCZUK Paweł 3. BOCHNIA Marta 4. Bortniak Marek 5. Brzeziński Piotr 6. CHODKOWSKA Anna 7. Czarnecki Marian Jerzy 8. Dankowska Renata Firma Finansowo-Usługowa FORTUNA 9. Danys Joanna DAN-MARK 10. Dymek Jakub Fuzja 11. Głąb Krzysztof 12. GUZICZAK Zbigniew 13. Haberska Dorota "U DOROTKI" 14. HOROSZKIEWICZ Magdalena 15. Jambor Leszek 16. KARBOWIAK KRZYSZTOF, MASKAR 17. KOTOWICZ SŁAWOMIR PRZYCHODNIA DLA ZWIERZĄT-FAMILIJNA 18. LASKOWSKA Dorota 19. LEGUT DARIUSZ ADL 20. Lesiewicz Roman 21. MAJEWSKI Łukasz 22. MIKITA IZABELA ABC DESIGN 23. NORKIEWICZ Paweł 24. PIASTOWSKA Ewa 25. Piech Teresa MEDAL Biuro Rachunkowe 26. Piekarczuk Józef 27. PŁOCKA Urszula 28. Rynkiewicz Bartłomiej NEW DEAL 29. Sabat Roman "SABEL" Biuro WdroŜeniowo-Projektowe 30. Siemiątkowski Krzysztof 31. Sieradzki Bogdan, Bogusław Roszkiewicz MIŚPOL s.c. 32. SIWEK Beata 33. SOŁOWIJ-CIESIELSKA DOROTA GABINET STOMATOLOGICZNY 34. STRZELECKA Danuta 35. Szymański Marek 36. Świder Maria ALTER EGO 37. Wawrzyniak Agnieszka MARCO Wszystko Dla Biura 38. Wołk Lidia Biuro Rachunkowe 39. Wydmuch Włodzimierz PW Trans 40. Zięzio Dariusz 41. Zołoteńki Paweł, Agencja Promocji SPATIUM 42. ZWIERZYŃSKA Ewa 21

22 43. śernik Monika TEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 45. A3B SP. Z O.O. 46. ADe Line S.A. 47. Adel Ben Saad 48. Agencja Konsultingu Gospodarczego ACCORD NEXT Sp.z o.o. 49. Agro Land Sp. z o.o. 50. Agrobud BHP S.A. 51. AIKINS Emanuel 52. Akademia Medyczna 53. AKADEMIA MEDYCZNA im. Piastów Śląskich 54. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 55. Akwen-Bis Sp. z o.o. 56. Aleksandra ZOŃ 57. Aleksandrowicz Mirosław 58. ALWRO Spółka Akcyjna - Zakłady Odlewnicze 59. ANZORGE Michał 60. ASCOPOL sp. z o.o. 61. AUTO TRONIK ŁUKIESZ WIKTOR 62. A-Z FINANSE S.A. 63. Balicka Bogusława 64. BARTNIK Marek 65. Barucha Andrzej,DOMAN 66. Baxter-Minta Matylda,Minta Krzysztof LA FEMME S.C. 67. Bazak Arkadiusz 68. BENZINGER Polska sp.z o.o. 69. BereŜański Dariusz 70. BereŜecki Henryk B.R.H. Zakład Budownictwa 71. Bernagiewicz-Garbera Irena IMPULSE I 72. BFF Investments Polska Sp z o.o. 73. Biała- Wiśniewska Agnieszka 74. BIURO OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ KARINA SZCZEPAŃSKA 75. BIURO OCHRONY RANGER 76. Biuro Rachunkowe Biegłego Rewidenta Krudowska Marianna 77. BLOOM FINANSE SP. Z O.O. 78. BLUE TAX GROUP S.A. 79. Boćkowski Lesław 80. Bogacz Barbara 81. Bojarczuk Krzysztof 82. Bojaś Jerzy 83. Borejko Bogdan 84. BORUCH Anna 85. BRAśEWICZ-DOSIÓŁKO BARTOSZ,WOLFF JAKUB, BOKSA KONRAD ME & MY FRIENDS S.C. 86. Broniszewski Wojciech 87. Browar Mieszczański sp. z o.o. 88. Brysz Waldemar FCG FISCAL CONSULTING GROUP 89. BRZASTOWSKI Mirosław 90. BRZEZICKI PAWEŁ, PLOTLIDER 91. Brzozowska Anna EUROVERSUS 92. Budzowski Mariusz 93. BUDZYŃSKA Dominika 94. Bujarscy Jacek i Piotr Piekarnia-Cukiernia spółka jawna 95. BULIŃSKI JANUSZ,RACHWAŁ JERZY PHUP TELE- TON S.C. 96. BW Hotel Wroclaw Sp. Z o.o. 22

23 97. BWN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 98. CAMEA S.C INSTYTUT MEDYCYNY ESTETYCZNEJ JOANNA FUR-POBROTYN, PIOTR POBROTYN 99. CENMED Suder Stanisław 100. CENT SPÓŁKA Z O. O Centrum Handlowe TGG Sp. Z o.o Centrum Prim Sp. Z o.o Centrum Promocji Gospodarczej "BUDEXPO-WROCŁAW" Sp. z o.o Chlebowska GraŜyna 105. CHOCHOLSKA Paulina 106. CHODERA Paweł 107. CHOROCIEJ Tomasz 108. Chrzczanowicz Andrzej 109. Chudzikowski Tomasz Kancelaria Prawna CHUDZIKOWSKI Cichy Artur 111. Cieszyński Zbigniew 112. CIĘśKA Anna 113. CiG sp. z o.o Ciołek Barbara 115. CMP Holding Sp. z o.o CREATOR Sp. z o.o Cygankiewicz Alicja REACTIVE 118. Czata Maciej CZAPA 119. CzyŜewski Stanisław,CzyŜewsk Maciej itrach Zakład Produkcyjno-Handlowy S.C ĆWIKLAK Agnieszka 121. Dawidowicz Ryszard KARKAS 122. Dąbrowska Agnieszka 123. DEKA sp z o.o DIJO Sp. z o.o DIJO ZPS 126. DOBRY DORADCA SP. Z O.O Dolejsz Jarosław, Reinhard Stefan Spółka Cywilna "Arbiter s.c." Jarosław Dolejsz&Stefan Reinhard 128. Dolnośląska Spółdzielnia Niewidomych "DOLSIN" 129. Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne "DOZAMEL" Sp. z o.o DOMAGALSKA Agnieszka 131. Domański Czesław 132. DRADRACH-STYKAŁA Agnieszka 133. DRANKA-ZUCHOWICZ Magdalena 134. Duda Agnieszka AGA-POL 135. DUDKOWIAK Małgorzata 136. Dutkowska Halina 137. Dworak Paweł 138. Dworak Piotr 139. Dybek Mirosław Firma EP 140. DYKA Jolanta 141. Dymek Jakub FUZJA 142. DZIENNY OŚRODEK PSYCHIARII I ZABURZEŃ MOWY DLA DZIECI I MŁODZIEśY 143. Dźwinka Emilia CREDO s-ka sp.jawna 144. EAST PARK sp. z o.o ECM Sp. z o.o EDO Sp. z o.o EIFFAGE Drogi Mosty Odrzańskie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o ELKO-BIS SYSTEMY ODGROMOWE R. KOHUT, SZ. KLACZAK SPÓŁKA JAWNA 149. Euroimpex S.A. 23

24 150. Fabryka Automatów Tokarskich we Wrocławiu S.A FAGORMASTERCOOK S.A FALISZEWSKA IWONA, DZIKOWSKI STANISŁAW KANCELARIA FINANSOWO-KSIĘGOWA DZIKOWSKI S.C Fąfara Jarosław 154. FIALA Jiri 155. Franczak Wojciech 156. Frączak Wojciech V-MOTORS 157. FRĄSZCZAK Monika 158. Fronia Dariusz 159. Fulara Jan 160. Furtak Bogusław 161. GAŁĄZKA Bartosz 162. Gaworczyk Małgorzata Prywatny Gabinet Lekarski Dermatologiczny 163. GAWORSKI Daniel 164. Gąsior Barbara 165. GĘBSKI Paweł 166. Glabian Wanda, GLABIAN 167. Gniot Ewa 168. GOCOŁ Lech 169. GOŁASZEWSKI Wojciech 170. Gołębiewski Marek 171. GOMUŁKIEWICZ Mariusz 172. GÓRCZYK WOJCIECH DUŚKA AIR 173. GÓRKA Jan 174. Górski Sławomir 175. GraŜyna JEZNACH 176. GRODZIŃSKI Olgierd 177. GRUPPO MAESTRIA SP. Z O.O GRZEGORCZYK Joanna 179. Grzelka Edward 180. Grzesiak Tomasz,Kobyliński Artur, Pawlak Paweł BRADOS s.c GRZEŚKÓW Dorota 182. Haberska Dorota "U DOROTKI" 183. HCS Sp. z o.o Heim-Furtak Zuzanna 185. Hocan Magdalena, MAJA 186. Horszowski Hemryk 187. Hrycaj Romuald 188. Hutyra Tadeusz GEOGRUNT 189. INTERGEO POLSKA SP. ZO.O INTER-SYSTEM Sp. z o.o Invest Inpro Sp. Z o.o IPD Zachód Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 193. ISOCERT Sp. z o.o Iwaszkiewicz Robert 195. Jacyna Ewa 196. Jaklewicz Mariusz 197. Jakubowska-Marciniak BoŜena 198. JANCZAK Marek 199. Janiak Wojciech 200. Jankowski Lech MATTI Palety-Serwis 201. JANKOWSKI Roman 202. JANKOWSKI Tomasz 203. JANTAS MARCIN M-DENT PRACOWNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ 24

25 204. Jański Piotr 205. Jarmuł Zbigniew 206. Jarosz Czesław 207. Jarzębińska Edyta Salonik Fryzjerski "EDYTA" 208. Jasińska Teresa 209. Jaśkiewicz Genowefa 210. Jelenik Anna 211. Jóźwin Małgorzata,Mol Aleksandra Bar JULKA S.C JURASZEK Łukasz 213. K&O SP. Z O.O Kalinowska ElŜbieta 215. Kaniewski Marcin 216. KAPŁAŃSKI Piotr 217. Karamon Andrzej P.H.AKAR 218. KARAŚ Katarzyna 219. Karnafel Krzysztof 220. Karwowska Joanna Studio Graficzne RH Kasprzyk Czesław AS-BUD 222. Katarzyna KARWAT 223. KATMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 224. KAWAŁKO Rafał 225. Kaźmierczak Dorota 226. KEA Sp.J. I. i B.Baszak 227. KGHM Cuprum Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe 228. Kibało Stanisław Piekarnia 229. Kill-Kentel Renata Studio-Art." 230. KIM sp. z o.o KINIORSKA Maria 232. KISIELNICKI ANDRZEJ,DĄBKOWSKI PIOTR K+D DRUKARNIA SPÓŁKA CYWILNA 233. KLAUZER Łukasz 234. Klempous Jacek 235. Kłusek Przemysław 236. KOELNER S.A Kojdecka Beata, Kojdecki Jacek 238. Konopczak Grzegorz 239. Konstrukcje sp z o.o Korczak ElŜbieta PHU "Hala Strzegomska"Zakład Pracy Chronionej 241. Korczak ElŜbieta PPHU "Hala Strzegomska" 242. KORZENIOWSKA Anna 243. KOT Zofia 244. Kowalczyk Tadeusz 245. Kowalska Lucyna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Ortodontyczno-Stomatologiczne ORT- STOM 246. Kowalski Karol 247. KOWAŃSKA-CHUDEK EWA FOTO SKAN 248. KOZIOŁ Małgorzata 249. Kozłowski Piotr PRACOWNIA AKUSTYCZNA Spółka Jawna 250. Kraśnicka Aniela 251. KRAWCZYK Edward 252. KRAWCZYK RADOSŁAW FHU POLSKI DOM Krawczyk Tadeusz 254. KrowińskiWaldemar 255. KRÓL ROMUALDA BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH 256. Krupińscy Wiesław i Katarzyna 257. KRUPKA ElŜbieta 25

26 258. KRYCHOWSKA ElŜbieta 259. Kryczka Adam 260. Krzak ElŜbieta Europejskie Centrum Edukacji LIBRA 261. Krzywański Dariusz 262. Księcikowski Piotr 263. Kubiak Sp. z o.o Kucharek Krzysztof 265. Kucybała Aneta 266. KURPIEL WOJCIECH, AVIS 267. Kus Arkadiusz EKA Przedsiębiorstwo Budowlane 268. KUŚMIRSKA BOGUMIŁA OPTYK BOG-ART 269. KUŹMIŃSKA HALINA, PROFIT BIURO RACHUNKOWE 270. LACHOWSKA Wiesława 271. LEWACKA HANNA FINALIS BIURO RACHUNKOWE 272. LewickiWiesław 273. LIPKA Wojciech 274. LIPOWICZ Agnieszka 275. LOTKO Emilia 276. Lubecki HENRYK Salon Fryzjerski PRESTIGE 277. Luda Iwona 278. LUDWIK MAŁGORZATA KANCELARIA RADCY PRAWNEGO 279. Łabaziewicz Maciej 280. Łabuda Danuta 281. ŁĄCKI DAL A&D SERWIS 282. Łukasz Jan 283. ŁUKIESZ WIKTOR AUTO-TRONIK 284. Maciąg Jarosław, ArtynowiczPiotr INTERSPAW WROCŁAW S.C Maciejewski Robert 286. Maćkowski Jacek Usługi Transportowe 287. Magdalena Rosejno 288. MAGO PHU 289. MAJEWSKI MACIEJ MILMAR-POLAND 290. Mak Dom Sp z o.o MAMUT Sp. z o.o Marcoń Eugeniusz PPHU "MARCON" 293. MARKIEWICZ-RUDOWNIK MAŁGORZATA STUDIO ERGO 294. MARKOWSKA Anna 295. MARKULAK Marcin 296. MARKULAK Zbigniew 297. MARTYNOWSKI PIOTR, NAVIO CENTRUM TECHNOLOGII MOBILNYCH 298. Masternak Teresa 299. MATRAS Maciej 300. Matuszek Krzysztof GALUKO 301. Mayer DariuszUsługi Protetyczno-Dentystyczne 302. MAZUR Cezary 303. MEDcom sp. z o.o MEDICUS Sp. J 305. MICHALIK Anna 306. Migas Maciej Sagim Polska 307. Migdał Andrzej 308. MIGUŁA Maurycy 309. MIŁOŃ Michał 310. MINTA Agata 311. Młynarczyk Izabella 312. Molendowski Paweł, Pulsar 26

INFORMACJA ZA 2012 ROK

INFORMACJA ZA 2012 ROK INFORMACJA ZA 2012 ROK sporządzona zgodnie z art. 37 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ZABRZE ZA 2012

Bardziej szczegółowo

Skorygowany wykaz przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL

Skorygowany wykaz przedsiębiorstw objętych wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Oddział Wdrażania Priorytetu VIII PO KL 20-072 Lublin, ul. Czechowska 19, tel. (81) 44-16-850, fax.

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku

Wykaz podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku Wykaz podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku Beneficjenci pomocy publicznej 1 "ADAMEX" Dorota Adamczyk L.p. 2 "EMIL" Jacek Śliwiński 3 "MANFRED" 4 "MIŁKA-Krystyna Kawiecka i Tadeusz

Bardziej szczegółowo

1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw BGI ZREMB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw "ABET-PAWLAK" SPÓŁKA JAWNA

1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw BGI ZREMB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw ABET-PAWLAK SPÓŁKA JAWNA Dla PIFE lista beneficjentów Działanie Nazwa beneficjenta BGI ZREMB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mikołajczyk Design Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "ABET-PAWLAK" SPÓŁKA JAWNA

Bardziej szczegółowo

Przedmiot umowy. młodzieży zagrożonej uzależnieniami i sprawiającej kłopoty. zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania.

Przedmiot umowy. młodzieży zagrożonej uzależnieniami i sprawiającej kłopoty. zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania. OR.032.1. 2014 rok LP. Data zawarcia umowy Okres obowiązywania umowy Podmiot zawierający umowę Podmiot, z którym zawarto umowę Przedmiot umowy Współfinansowanie ze środków UE Wartość umowy Uwagi 1. 2.01.2014

Bardziej szczegółowo

umorzenie 42 978,70 zł waŝny interes podmiotu umorzenie 26 891,80 zł waŝny interes podmiotu

umorzenie 42 978,70 zł waŝny interes podmiotu umorzenie 26 891,80 zł waŝny interes podmiotu Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, lp. nazwisko i imię / nazwa rodzaj ulgi

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych. Strona 1 z 59

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych. Strona 1 z 59 Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje

Bardziej szczegółowo

ewid. 1 2 3 4 5 1. Nocoń-Batorska Firma Handlowa Elba - handel Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Grzegorz Wilkowski

ewid. 1 2 3 4 5 1. Nocoń-Batorska Firma Handlowa Elba - handel Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Grzegorz Wilkowski WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW z terenu Gminy UJAZD L.p. Nazwisko i Imię Nazwa Firmy i rodzaj Adres Nr działalności ewid. 1 2 3 4 5 1. Nocoń-Batorska 2. ElŜbieta Wilkowski Grzegorz Firma Handlowa Elba - handel

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2013 SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2013 sprawozdanie rektora za 2013.indb 1 2014-08-01 16:41:04 sprawozdanie rektora za 2013.indb 2 2014-08-01 16:41:04

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 2013 LISTA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 2013 LISTA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 2013 LISTA PODPISANYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU 01/09/1.1.9 Oś Priorytetowa 1 : Przedsiębiorczość Działanie 1.1 : Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób, którym nadano stopień i/lub tytuł naukowy

Wykaz osób, którym nadano stopień i/lub tytuł naukowy Wykaz osób, którym nadano stopień i/lub tytuł naukowy Tytuł Imiona Nazwisko Miejsce pracy Dziedzina > Dyscyplina > Specjalność dr hab. Anita Sylwia Adamczyk Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

Bardziej szczegółowo

OKW NR 1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Lubiechów-Palmiarnia Spółka z o.o. w Wałbrzychu ul. Wrocławska 158

OKW NR 1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Lubiechów-Palmiarnia Spółka z o.o. w Wałbrzychu ul. Wrocławska 158 Załącznik do uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 20 października 2006 r. OKW NR 1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Lubiechów-Palmiarnia Spółka z o.o. w Wałbrzychu ul. Wrocławska 158 1. Grażyna

Bardziej szczegółowo

Lista przedsiębiorstw, którym zostało udzielone wsparcie w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 POKL w latach 2007-2012

Lista przedsiębiorstw, którym zostało udzielone wsparcie w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 POKL w latach 2007-2012 Lista przedsiębiorstw, którym zostało udzielone wsparcie w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 POKL w latach 2007-2012 l.p Nazwa instytucji NIP instytucji 1 MN TEC Sp. z o.o. 5472051740 2 K&J' S.C. 6351669789

Bardziej szczegółowo

LISTA FIRM CZŁONKOWSKICH DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ wrzesień 2014

LISTA FIRM CZŁONKOWSKICH DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ wrzesień 2014 lp NAZWA FIRMY ADRES, TEL./ FAX, WWW PEŁNOMOCNIK PROFIL DZIAŁALNOŚCI 51-416 WROCŁAW 1 ul. Kwidzyńska 6 Produkcja włókien chemicznych i materiałów 3M POLAND MANUFACTURING tel. 71 32 48 247, 201 Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych w Katowicach

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych w Katowicach Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych w Katowicach OKW: 1. Przedszkole Nr 57, ul. Piastów 13 GĄSKA ANNA, KATOWICE, CZŁONEK JADWISZCZOK MIROSŁAWA, KATOWICE, CZŁONEK KURPANIK SZYMON, KATOWICE, PRZEWODNICZĄCY

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku "AIR-TECH-BUD" Sp. z o.o. "BUDMAX" s. c. Janusz Socha, Krzysztof Socha "CHROM-MET" Produkcja-Usługi-Handel Import-Export

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego. z działalności uczelni w roku 2012

Sprawozdanie. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego. z działalności uczelni w roku 2012 Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności uczelni w roku 2012 Wrocław 2013 SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWESYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU

Bardziej szczegółowo

Nr konkursu 07/RPOWL/1.2/2008

Nr konkursu 07/RPOWL/1.2/2008 Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw RPO WL 2007-2013 Nr konkursu 07/RPOWL/1.2/2008 Lp. Numer ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 9 kwietnia 2014 roku

LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWA-PRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 9 kwietnia 2014 roku 1 LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH SĄD OKRĘGOWY WARSZAWAPRAGA W WARSZAWIE Stan na dzień 9 kwietnia 2014 roku LP Nazwisko i imię Adres Numery telefonów ARCHITEKTURA Borowski Sławomir 2 mgr inż. Cybulski Waldemar

Bardziej szczegółowo

1?SPIN? Spółdzielczy Zakład Pracy Chronio 2 DZIEDZIK Marek Dziedzicki 3 Frymark Laskowski Leszek 4 NST Sp.z.o.o. 5 SERWIS KOSIAREK Katarzyna Raczek 6 ZEPELIN Stelmaszuk Piotr 7 4 Koła Tomasz Łokiński 8

Bardziej szczegółowo

Zakup uzywanej, kompletnej, automatycznej, pełnoformatowej linii do laminowania, z Tytuła

Zakup uzywanej, kompletnej, automatycznej, pełnoformatowej linii do laminowania, z Tytuła 01.02.00 RPLU.01.02.00-06-305/08-01 KM Magnum Gogłoza, Gaca Spółka Jawna Rozbudowa infrastruktury treningowej KM MAGNUM 01.02.00 RPLU.01.02.00-06-302/08-01 Krzysztof Goch i Andrzej Goch Zakład Produkcyjno

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym Marszałek Województwa Pomorskiego udzielił pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis w 2011 roku 1

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym Marszałek Województwa Pomorskiego udzielił pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis w 2011 roku 1 Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym Marszałek Województwa Pomorskiego udzielił pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis w 2011 roku 1 Lp. Nazwa beneficjenta pomocy 1 MENEGON&CO STANISŁAW MENEGON

Bardziej szczegółowo

LISTA FIRM CZŁONKOWSKICH DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ STYCZEŃ 2015

LISTA FIRM CZŁONKOWSKICH DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ STYCZEŃ 2015 lp. NAZWA FIRMY ADRES, TEL./ FAX, WWW PEŁNOMOCNIK PROFIL DZIAŁALNOŚCI 51-416 WROCŁAW 1 ul. Kwidzyńska 6 Produkcja włókien chemicznych i materiałów 3M POLAND MANUFACTURING tel. 71 32 48 247, 201 Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Lp. Imię studenta Nazwisko studenta Rodzaj studiów Specjalność Temat pracy Data obrony Imię promotora Nazwisko promotora 1 Roman Dziuba 1-go stopnia

Bardziej szczegółowo

Mieliśmy przyjemność współpracować z:

Mieliśmy przyjemność współpracować z: Mieliśmy przyjemność współpracować z: 1. "A & A" FIRMA HANDLOWA - ARKADIUSZ MAJSTEREK 2. "BK" KANCELARIA RADCY PRAWNEGO RADCA PRAWNY BOGDAN KUROWSKI 3. ABATEX ANDRZEJ SZEWCZYK 4. ADAM LULKIEWICZ KANCELARIA

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY. Zmieniony: 03 grudnia 2014 r.

SKŁAD OSOBOWY. Zmieniony: 03 grudnia 2014 r. SKŁAD OSOBOWY Zmieniony: 03 grudnia 2014 r. Skład osobowy 2014 został przygotowany na podstawie danych przekazanych przez Katedry, Kliniki, Zakłady i Działy UMW zgodnie ze stanem z 1 kwietnia 2014 r. Uwzględniono

Bardziej szczegółowo

Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowy o zorganizowanie stażu w 2014 r.

Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowy o zorganizowanie stażu w 2014 r. Wykaz pracodawców, z którymi zawarto umowy o zorganizowanie stażu w 2014 r. Lp. Nazwa pracodawcy Liczba miejsc pracy 1. Starostwo Powiatowe w Lesku 11 2. Piekarnia - Cukiernia "SZELCÓW" Sp. j. Halina,

Bardziej szczegółowo

WYBORY BIL. Drogie Koleżanki i Koledzy

WYBORY BIL. Drogie Koleżanki i Koledzy Beskidzka Izba Lekarska z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Krasińskiego 28 tel.: 033 815 03 12, 812 38 86 fax: 033 822 70 17 e-mail: bielsko.biala@hipokrates.org www.bil.bielsko.pl Drogie Koleżanki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADANYCH W 2006 ROKU STOPNI DOKTORA HABILITOWANEGO WRAZ Z UZUPEŁNIENIAMI ZA LATA 2003-2005

WYKAZ NADANYCH W 2006 ROKU STOPNI DOKTORA HABILITOWANEGO WRAZ Z UZUPEŁNIENIAMI ZA LATA 2003-2005 Załącznik do Komunikatu Nr 12 Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie wykazu nadanych stopni doktora habilitowanego. WYKAZ NADANYCH W 2006 ROKU STOPNI DOKTORA HABILITOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Wykaz tytułów prac dyplomowych

Wykaz tytułów prac dyplomowych Uniwersytet Szczeciński ul. Piastów 40B, 71-065 Szczecin Wykaz tytułów prac dyplomowych Prawa i Administracji, prawo, 2001, absolwent Lp. Autor Tytuł pracy Promotor Unieważnienie małżeństwa 1 Alma Chwat

Bardziej szczegółowo