Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009569_102_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009569_102_001 DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPISY"

Transkrypt

1 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2

3 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 102/2008 (2951) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz ALPIS ALINA SUCHOCKA I PIOTR SUCHOCKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [BY.XIII NS-REJ.KRS/1714/8/727] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. ALPIS ALINA SUCHOCKA I PIOTR SUCHOCKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSKI gmina DOBRCZ miejscowość DOBRCZ 2. miejscowość DOBRCZ ulica JARZĘBINOWA nr domu 20 kod pocztowy poczta DOBRCZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie MARCA 2008 R. 30 KWIETNIA 2008 R. NADANIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART KSH PRZEZ WSPÓLNIKÓW W OSO- BACH: ALINA SUCHOCKA WYKONUJĄCA DZIA- ŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ ALPIS ALINA SUCHOCKA WPISANA W EWIDENCJI DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PREZYDENTA MIA- STA BYDGOSZCZY POD NUMEREM 86987A I PIOTR SUCHOCKI WYKONUJĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ ALPIS PIOTR SU- CHOCKI WPISANY W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WÓJTA GMINY DOBRCZ POD NUMEREM 842. Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SU- CHOCKA 2. ALINA EWA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. SUCHOCKI 2. PIOTR JARO- SŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I POD- PISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE (REPREZENTACJA ŁĄCZ- NA). PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SUCHOCKA 2. ALINA EWA SUCHOCKI 2. PIOTR JARO- SŁAW Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZ- NA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHO- LOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZO- NA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCE- SORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZE- DAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WY- ROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NO- WYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WY- SPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIE- WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWA- GĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTO- NIOWYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z POZO- STAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCE- SORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z KON- SERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Poz AUTO CENTRUM CZERNEK SPÓŁKA JAWNA, CZERNEK ŁUKASZ, CZERNEK ROBERT. KRS SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [CZ.XVII NS-REJ.KRS/2666/8/104] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. AUTO CENTRUM CZERNEK SPÓŁKA JAWNA, CZERNEK ŁUKASZ, CZERNEK ROBERT 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ZAWIER- CIAŃSKI gmina ZAWIERCIE miejscowość ZAWIER- CIE 2. miejscowość ZAWIERCIE ulica SIEWIERSKA nr domu 197B kod pocztowy poczta ZA- WIERCIE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R R. - ZMIANA: PAR. 4 PKT 3, PAR. 5 Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CZERNEK 2. ŁUKASZ ANDRZEJ NIE 8. NIE 2 1. CZERNEK 2. ROBERT NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO RE- PREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN Z NICH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. CZERNEK 2. ŁUKASZ ANDRZEJ CZERNEK 2. ROBERT Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMO- CHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZO- STAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZE- DAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄ- DZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMO- LOTÓW Poz AUTO-MOTO-MAX ALEKSANDRA WITOLD SZULC SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [BY.XIII NS-REJ.KRS/2067/8/899] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. AU- TO-MOTO-MAX ALEKSANDRA WITOLD SZULC SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo KUJAW- SKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ 2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica NAKIELSKA nr domu 27 kod pocztowy poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. - UMOWA SPÓŁKI R. - ZMIANA 7 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZE- KSZTAŁCENIE W TRYBIE ART K.S.H. SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ AUTO-MOTO-MAX WI- TOLD SZULC ALEKSANDRA SZULC SPÓŁKA CYWIL- NA PROWADZONEJ PRZEZ ALEKSANDRĘ SZULC WPISANĄ DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPO- DARCZEJ POD NUMEREM ORAZ WITOLDA SZULC WPISANEGO DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NUMEREM W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD FIRMĄ AUTO-MOTO-MAX ALEK- SANDRA WITOLD SZULC SPÓŁKA JAWNA; Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZULC 2. ALEKSAN- DRA ANNA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. SZULC 2. WITOLD TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SZULC 2. ALEKSANDRA ANNA SZULC 2. WITOLD Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHO- DÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTA- ŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SA- MOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCE- SORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH, Z WY- ŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRA- WA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻ- NE Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUN- DUSZÓW EMERYTALNYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FUR- GONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA PO- ZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Poz CENTRUM ELEKTROTECHNICZNE A.Z. ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [PO.IX NS-REJ.KRS/4202/8/312] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 53 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

4 MSiG 102/2008 (2951) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 2. REGON CENTRUM ELEKTRO- TECHNICZNE A.Z.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat SŁUPECKI gmina SŁUPCA miejscowość SŁUPCA 2. miejscowość SŁUPCA ulica BROWAR- NA nr domu 3 kod pocztowy poczta SŁUP- CA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R R. - PRZEKSZTAŁCE- NIE W SPÓŁKĘ JAWNĄ - ZMIENIONO: 1, 2, 3, 8, 17, 20. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁ- CENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ CENTRUM ELEKTROTECHNICZNE ARLETA ZDZI- SŁAW ADAMCZYK SPÓŁKA CYWILNA W SPÓŁKĘ JAWNĄ CENTRUM ELEKTROTECHNICZNE A.Z. ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW PODJĘTEJ W DNIU R., STOSOWNIE DO POSTANOWIEŃ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ART WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCONEJ SPÓŁKI CYWIL- NEJ WPISANI DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GO- SPODARCZEJ: 1. POD NUMEREM ZDZISŁAW ADAMCZYK (EWIDENCJA PROWADZONA PRZEZ BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY) 2. POD NUME- REM ARLETA ADAMCZYK (EWIDENCJA PROWADZONA PRZEZ BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY) REGON NUMER: Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ADAMCZYK 2. ARLETA ANNA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. ADAMCZYK 2. ZDZISŁAW MICHAŁ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ADAM- CZYK 2. ARLETA ANNA ADAM- CZYK 2. ZDZISŁAW MICHAŁ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGE- TYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRO- NIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYRO- BÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZO- NA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZ- NEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZO- STAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEK- TRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTA- ŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWA- NÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZ- NEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALO- WYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPO- SAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJA- LIZOWANA Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALI- ZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMA- TYZACYJNYCH Z WYKONYWANIE PO- ZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH RO- BÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBO- TY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANE Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTY- STYCZNEJ B POZOSTAŁE FORMY EDU- KACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Poz CONSULTMIND GNIEWEK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WY- DZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/5135/8/448] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. CONSULTMIND GNIEWEK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica KO- RONY POLSKIEJ nr domu 18 nr lokalu 1 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 14 MARCA 2008 R. ZMIANA 6 UMOWY Z DNIA 04 KWIETNIA 2008 R. Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GNIE- WEK 2. MAGDALENA BOGUMIŁA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. GNIEWEK 2. TO- MASZ BERNARD TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY- SŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMO- DZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. GNIEWEK 2. MAGDALENA BOGU- MIŁA GNIEWEK 2. TOMASZ BERNARD Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PRO- WADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZA- RZĄDZANIA B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z BADANIA NA- UKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE PO- ZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECH- NICZNYCH Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPO- ŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁAL- NOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁE- GO OPROGRAMOWANIA Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄ- DZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZE- NIAMI INFORMATYCZNYMI Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZ- NYCH I KOMPUTEROWYCH Z NAPRA- WA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄ- DZEŃ PERYFERYJNYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIURO- WYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKA- CJI PRZEWODOWEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWO- DOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZA- KRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWA- NIA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOM- PUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPRO- GRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNE- GO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKA- CJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE Poz ERA ARTYKUŁY SZKOLNE, BIUROWE, ZABAWKI SPÓŁKA JAWNA ANNA PRAWDZIK, SYLWIA KULBACKA. KRS SĄD REJO- NOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [BI.XII NS-REJ.KRS/3035/8/205] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. ERA ARTYKUŁY SZKOLNE, BIUROWE, ZA- BAWKI SPÓŁKA JAWNA ANNA PRAWDZIK, SYL- WIA KULBACKA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POD- LASKIE powiat AUGUSTOWSKI gmina AUGU- STÓW miejscowość AUGUSTÓW 2. miejscowość AUGUSTÓW ulica WOJSKA POLSKIEGO nr domu 75 kod pocztowy poczta AUGUSTÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁ- CENIE 2. W TRYBIE ART KSH PRZEKSZTAŁ- CONO DNIA R. ERA ARTYKUŁY SZKOLNE, BIUROWE, ZABAWKI SPÓŁKĘ CYWIL- NĄ. WSPÓLNICY: - ANNA PRAWDZIK WPISANA DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA POD NR SYLWIA KULBACKA WPISANA DO EWI- DENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA POD NR 6352 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PRAWDZIK 2. ANNA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. KULBACKA 2. SYLWIA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. DWAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE LUB WSPÓL- NIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. PRAW- DZIK 2. ANNA KULBACKA 2. SYLWIA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności HAN- DEL HURTOWY ARTYKUŁAMI PIŚMIENNYMI, SZKOLNYMI, BIUROWYMI, ZABAWKAMI HANDEL DETALICZNY ARTYKUŁAMI PIŚMIENNY- MI, SZKOLNYMI, BIUROWYMI, ZABAWKAMI Poz FABRYKA MEBLI DEKORT ZYGMUNT DMOCHEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [OL.VIII NS-REJ.KRS/4019/8/238] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. FABRYKA MEBLI DEKORT ZYGMUNT DMOCHE- WICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat IŁAWSKI gmina IŁAWA miejscowość SMOLNIKI 2. miejscowość SMOLNIKI kod pocztowy poczta IŁAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 54

5 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 102/2008 (2951) 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA FABRYKA MEBLI DEKORT ZYGMUNT DMOCHEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA Z/S W SMOLNIKACH POWSTA- ŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI FA- BRYKA MEBLI DEKORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W SMOLNIKACH NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 11/2008 WSPÓLNI- KÓW SPÓŁKI FABRYKA MEBLI DEKORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W SMOLNIKACH Z DNIA 21 KWIETNIA 2008 R. /AKT NOTARIALNY Z DNIA R., REP. A NR 2892/2008, NOTARIUSZ KATARZYNA SKRZECZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W IŁAWIE/ PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. FABRYKA MEBLI DEKORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. RE- JESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DMOCHEWICZ 2. TERESA UR- SZULA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. DMOCHEWICZ 2. ZYGMUNT TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. DMOCHEWICZ 2. TERESA URSZULA DMOCHEWICZ 2. ZYGMUNT Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁO- GOWYCH Z PRODUKCJA POZOSTA- ŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MA- TERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH Z PRODUKCJA MATERA- CÓW Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI Z ZAKŁADANIE STOLARKI BU- DOWLANEJ Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WY- POSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZE- DAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z TRANS- PORT DROGOWY TOWARÓW Poz GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PIŃ- KOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY rejestru: [PO.VIII NS-REJ.KRS/6686/8/30] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PIŃKOWSKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica EDWARDA RACZYŃSKIEGO nr domu 38 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. W DNIU R. ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ ZMIENIAJĄCY 6 UMOWY. Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PIŃKOW- SKI 2. JAROSŁAW PRZEMYSŁAW NIE 8. NIE 2 1. DEMBCZYŃSKI 2. RADOSŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. PIŃKOWSKI 2. JAROSŁAW PRZEMYSŁAW DEMBCZYŃSKI 2. RADOSŁAW Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OF- FICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDIN- GÓW FINANSOWYCH Z STOSUNKI MIĘ- DZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKA- CJA Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO- -KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z ODZYSK SUROW- CÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZO- TOWYCH Z OBRÓBKA I USUWANIE OD- PADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGEN- CJI TRANSPORTOWYCH Z POZOSTA- ŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z POZOSTAŁA FINAN- SOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERU- CHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONY- MI Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHO- MOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WY- NAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBO- WYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTA- ŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATE- RIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DO- RADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄ- DZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWO- JOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZY- RODNICZYCH I TECHNICZNYCH Z BA- DANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIE- DZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZ- NYCH Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKI- WANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRA- COWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW Z ZBIERANIE ODPA- DÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIA- NIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Poz J.J. FINANSE JOLANTA LIPOWCZAN- -STOLARCZYK JACEK RUDY SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁA- WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/7074/8/372] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 2. REGON NIP J.J. FI- NANSE JOLANTA LIPOWCZAN-STOLARCZYK JA- CEK RUDY SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WRO- CŁAWSKI gmina CZERNICA miejscowość GAJ- KÓW 2. miejscowość GAJKÓW ulica POLNA nr domu 4 kod pocztowy poczta KAMIENIEC WROCŁAWSKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART KSH SPÓŁKI J.J. FINANSE JOLANTA LIPOWCZAN-STOLARCZYK, JACEK RU- DY SPÓŁKA CYWILNA, WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ WÓJTA GMINY CZERNICA POD NUMERAMI 1114/01 I 1116/01 W SPÓŁKĘ JAWNĄ. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA R. Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LIPOWCZAN STOLARCZYK 2. JOLANTA TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 2 1. RUDY 2. JACEK TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. LI- POWCZAN STOLARCZYK 2. JOLANTA RUDY 2. JACEK Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU- SZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z PO- ZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWA- DZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZA- RZĄDZANIA Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECH- NICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z KON- SERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄ- CA TRANSPORT LĄDOWY Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MO- TOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RO- DZAJU Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DE- TALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPO- WĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Poz JENOT KAROL DŁUBAK, PIOTR TEFEL- SKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY rejestru: [PO.VIII NS-REJ.KRS/7269/8/258] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 2. REGON JENOT KAROL DŁUBAK, PIOTR TEFELSKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WRZESIŃ- SKI gmina MIŁOSŁAW miejscowość MIŁOSŁAW 2. miejscowość MIŁOSŁAW ulica PLAC WIOSNY LUDÓW nr domu 22 kod pocztowy poczta MIŁOSŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DŁU- BAK 2. KAROL NIE 8. NIE 2 1. TE- FELSKI 2. PIOTR TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, REPREZENTOWANIA, ROZPORZĄDZANIA ORAZ 55 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

6 MSiG 102/2008 (2951) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻ- NIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. DŁU- BAK 2. KAROL TEFELSKI 2. PIOTR Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REKLAMA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MU- RARSKICH Z WYKONYWANIE POZO- STAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZE- NIOWYCH Poz PC LAND RAFAŁ CAPUTA, MARCIN PAWLUS SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [BB.VIII NS-REJ.KRS/2576/8/324] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 2. REGON NIP PC LAND RAFAŁ CAPUTA, MARCIN PAWLUS SPÓŁKA JAW- NA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻY- WIECKI gmina ŻYWIEC miejscowość ŻYWIEC 2. miejscowość ŻYWIEC ulica DWORCOWA nr domu 38 kod pocztowy poczta ŻYWIEC kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie LU- TEGO 2008 ROKU Rub CZAS NIEOZNACZO- NY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZE- KSZTAŁCENIE 2. UMOWĄ Z DNIA 14 GRUDNIA 2007 ROKU ZAWARTĄ W ŻYWCU WSZYSCY WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ RAFAŁ CAPUTA I MARCIN PAWLUS PRZEKSZTAŁCILI SPÓŁKĘ CY- WILNĄ PC LAND RAFAŁ CAPUTA, MARCIN PAW- LUS W PC LAND RAFAŁ CAPUTA, MARCIN PAW- LUS SPÓŁKA JAWNA ( 1 PUNKT 1 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ). PRZEKSZTAŁCENIE NASTĘPU- JE NA PODSTAWIE ART K.S.H. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. PC LAND RA- FAŁ CAPUTA, MARCIN PAWLUS SPÓŁKA CYWIL- NA 2. EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ /1231/02, 6410/1281/ Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CAPUTA 2. RAFAŁ NIE 8. NIE 2 1. PAWLUS 2. MAR- CIN ANDRZEJ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZA- KRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. CAPUTA 2. RAFAŁ PAWLUS 2. MARCIN ANDRZEJ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄ- DZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTA- ŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZU- ALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODAR- STWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLE- NIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYT- KU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTE- ROWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMA- TYCZNYMI Z PRZETWARZANIE DA- NYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETO- WYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOM- PUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKO- NYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLA- NYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z POZO- STAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLA- NE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z KON- SERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWA- NIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRA- COWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FI- NANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYN- KIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUK- CJĘ ROŚLINNĄ Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWA- NIEM TERENÓW ZIELENI Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM Poz PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRONIK SPÓŁKA JAWNA A.ŁYSKO I SPÓŁKA. KRS SĄD REJONOWY KATOWICE- -WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/7649/8/20] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRONIK SPÓŁKA JAWNA A.ŁYSKO I SPÓŁKA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat MYSŁOWICE gmina MYSŁOWICE miejscowość MYSŁOWICE 2. miejscowość MYSŁOWICE ulica FABRYCZNA nr domu 7 kod pocztowy poczta BRZEZIN- KA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R R. - ZMIANA PAR. 1 PKT 1 UMOWY Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŁYSKO 2. ANDRZEJ JÓZEF TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. RICHTER 2. ALOJZY JAN TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. PIKUL 2. KAMIL MA- RIAN NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADA- NIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU JEST UPO- WAŻNIONY KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ŁY- SKO 2. ANDRZEJ JÓZEF RICH- TER 2. ALOJZY JAN PIKUL 2. KAMIL MARIAN Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALO- WYCH I ICH CZĘŚCI Z OBRÓBKA META- LI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW META- LOWYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRO- DUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW Z PRODUKCJA NARZĘ- DZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓL- NEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA Z NAPRAWA I KON- SERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTO- WYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z SPRZEDAŻ HURTOWA WY- ROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODAT- KOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO Z POZOSTAŁA SPRZE- DAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALI- STYCZNEGO PROJEKTOWANIA B PO- ZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE AGRO SPÓŁKA JAWNA BOGUSŁAW KRAWIEC & WOJCIECH DOBROWOLSKI. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY rejestru: [WR.IX NS-REJ.KRS/5374/8/533] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 2. REGON NIP PRZED- SIĘBIORSTWO HANDLOWE AGRO SPÓŁKA JAWNA BOGUSŁAW KRAWIEC & WOJCIECH DO- BROWOLSKI 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNO- ŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIEBODZICE miejscowość ŚWIEBODZICE 2. miejscowość ŚWIE- BODZICE ulica STRZEGOMSKA nr domu 64A kod pocztowy poczta ŚWIEBODZICE kraj POL- SKA Rub. 3. Oddziały 1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE AGRO SPÓŁKA JAWNA BOGU- SŁAW KRAWIEC & WOJCIECH DOBROWOLSKI Z/S W ŚWIEBODZICACH ODDZIAŁ W SŁOTWINIE 2. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość ŚWIDNICA 3. miejscowość ŚWIDNICA ulica SŁO- TWINA nr domu 38B kod pocztowy poczta ŚWIDNICA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNACZO- NY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KRAWIEC 2. BO- GUSŁAW MIROSŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. DOBROWOLSKI 2. WOJ- CIECH PIOTR TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI NIE PRZEKRA- CZAJĄCYCH ZAKRESU ZWYKŁEGO ZARZĄDU. ZOBOWIĄZANIA I WYDATKI PRZEKRACZAJĄCE KWOTĘ STANOWIĄCĄ RÓWNOWARTOŚĆ EURO WEDŁUG KURSU NBP Z DNIA ZACIĄGNIĘ- CIA ZOBOWIĄZANIA LUB DOKONANIA WYDATEK PRZEKRACZAJĄ ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU. DO CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU KONIECZNA JEST ZGODA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KRAWIEC 2. BO- GUSŁAW MIROSŁAW DOBRO- WOLSKI 2. WOJCIECH PIOTR Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWO- RZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIE- RZĄT Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIA- TÓW I ROŚLIN Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZ- NYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPA- DÓW I ZŁOMU Z TRANSPORT DROGO- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 56

7 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 102/2008 (2951) WY TOWARÓW B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZE- NIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTAL- NYCH Poz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- -USŁUGOWO-PRODUKCYJNE M. CIECIERSKA- -FIRGANG R. FIRGANG SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WR.IX NS-REJ.KRS/5477/8/837] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGO- WO-PRODUKCYJNE M. CIECIERSKA-FIRGANG R. FIRGANG SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ZĄBKO- WICKI gmina ZIĘBICE miejscowość ZIĘBICE 2. miejscowość ZIĘBICE ulica GLIWICKA nr domu 10 kod pocztowy poczta ZIĘBICE kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie KWIET- NIA 2008 R. - ZAWARCIE UMOWY SPÓŁKI JAW- NEJ Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW PRZEDSIĘBIOR- STWA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJ- NEGO S.C. MONIKA CIECIERSKA-FIRGANG RO- BERT FIRGANG Z DNIA R. O PRZE- KSZTAŁCENIU W TRYBIE ART K.S.H. SPÓŁ- KI W SPÓŁKĘ: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- -USŁUGOWO-PRODUKCYJNE M. CIECIERSKA- -FIRGANG R. FIRGANG SPÓŁKA JAWNA. 1. MONI- KA CIECIERSKA-FIRGANG - NR EDZ.G 2519/ ROBERT FIRGANG - NR EDZ.G 2200/2001 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. FIRGANG 2. ROBERT TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. CIE- CIERSKA 2. MONIKA JADWIGA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZE- WNĄTRZ UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. FIRGANG 2. RO- BERT CIECIERSKA 2. MONIKA JADWIGA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWO- RZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIE- RZĄT Z SPRZEDAŻ HURTOWA WY- ROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSA- ŻENIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREW- NA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSA- ŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HY- DRAULICZNEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWA- NA Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETA- LICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DE- TALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALO- WYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLE- NIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYT- KU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DE- TALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIE- RZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DO- MOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z FRYZJERSTWO I POZO- STAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE Poz PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- -HANDLOWO-USŁUGOWE WILOR SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [GD.VIII NS-REJ.KRS/3894/8/538] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 2. REGON NIP PRZED- SIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO- -USŁUGOWE WILOR SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat BY- TOWSKI gmina MIASTKO miejscowość DRETYŃ 2. miejscowość DRETYŃ nr domu 62 kod pocztowy poczta MIASTKO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA POD- STAWIE ART. 26 PAR. 4 KSH.JACEK STRONC PRO- WADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W PO- STACI SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ PRZEDSIĘ- BIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁU- GOWE WILOR JACEK I IWONA STRONC SPÓŁ- KA CYWILNA ORAZ IWONA STRONC PROWA- DZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W POSTA- CI SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ PRZEDSIĘ- BIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁU- GOWE WILOR JACEK I IWONA STRONC SPÓŁ- KA CYWILNA, WPISANI DO EWIDENCJI DZIAŁAL- NOŚCI GOSPODARCZEJ PO NUMER 72/2001 I 73/2001 PROWADZONEJ PRZEZ BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIASTKO. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE WI- LOR S.C. 2. EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPO- DARCZEJ 3. 72/2001, 73/ BURMISTRZ MIA- STA I GMINY MIASTKO Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STRANC 2. JACEK DARIUSZ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. STRANC 2. IWONA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ WSPÓLNICY. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. STRANC 2. JACEK DARIUSZ STRANC 2. IWONA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZA- NIE ALKOHOLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NA- SION I PASZ DLA ZWIERZĄT Z SPRZE- DAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHOD- NYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIE- KARSKICH Poz SKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLA- NYCH GAJA-IZOGIPS SPÓŁKA JAWNA TERESA CUKIERDA DARIUSZ CUKIERDA. KRS SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [OP.VIII NS-REJ.KRS/3835/8/13] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. SKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH GAJA- -IZOGIPS SPÓŁKA JAWNA TERESA CUKIERDA DARIUSZ CUKIERDA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat NYSKI gmina NYSA miejscowość NYSA 2. miejscowość NYSA ulica NOWO- WIEJSKA nr domu 16 kod pocztowy poczta NYSA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie MARCA 2008 R. Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CUKIERDA 2. TERESA NIE 8. NIE 2 1. CU- KIERDA 2. DARIUSZ NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. CUKIERDA 2. TE- RESA CUKIERDA 2. DARIUSZ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Poz WILMAR ANNA BONCELA, ANNA KUDELSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [LD.XX NS-REJ.KRS/6074/8/301] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna 3. WILMAR ANNA BONCELA, ANNA KUDELSKA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat SKIERNIEWICKI gmina SKIERNIE- WICE miejscowość SKIERNIEWICE 2. miejscowość SKIERNIEWICE ulica KONSTYTUCJI 3 MAJA nr domu 4 kod pocztowy poczta SKIERNIEWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BONCELA 2. ANNA BOGUSŁAWA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. KUDELSKA 2. ANNA MAŁGORZATA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE BYĆ PRZEZ JEDNEGO ZE WSPÓL- NIKÓW. 2. PRZY PODEJMOWANIU ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ ZŁ (SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘ- CY ZŁOTYCH) WYMAGANA JEST ZGODA I POD- PIS WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BONCE- LA 2. ANNA BOGUSŁAWA KU- DELSKA 2. ANNA MAŁGORZATA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDY- TÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZ- PIECZENIOWYCH d) Spółki komandytowe Poz AVENLIGHT POLSKA LTD SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJO- NOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WY- DZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GD.VIII NS-REJ.KRS/2921/8/118] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 57 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

8 MSiG 102/2008 (2951) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 3. AVENLIGHT POLSKA LTD SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA 2. miejscowość GDYNIA ulica LE- GIONÓW nr domu 54 kod pocztowy poczta GDYNIA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie , AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NUMER 8079/2007, NOTARIUSZ DOROTA EWERTOWSKA GDYNIA UL. 10 LUTEGO 33 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PRUS 2. WOJCIECH ZBIGNIEW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 2 1. BRZOZOWSKA 2. EWA KATARZYNA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 3 1. AVENLIGHT POL- SKA LTD 9. NIE 4 1. DĄBROWSKI 2. JANUSZ WOJ- CIECH TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY- SŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI - AVENLI- GHT POLSKA LTD PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. AVENLIGHT POLSKA LTD Rub. 3. Prokurenci 1 1. BRZOZOWSKA PRUS 2. EWA KATARZYNA SAMOIST- NA 2 1. PRUS 2. WOJCIECH ZBIGNIEW SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności OB- SŁUGA NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA EDUKACJA D DZIAŁALNOŚĆ PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPEUTYCZNA E DZIAŁAL- NOŚĆ PARAMEDYCZNA F DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZ- KIEGO POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA INFORMATYKA Poz VIVO DOMUS DEWELOPMENT 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ 3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/5906/8/694] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. VIVO DOMUS DEWELOPMENT 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica RYNEK GŁÓWNY nr domu 30 nr lokalu 41 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. - NOT. ANDRZEJ MA- ZUR, KANCELARIA NOT. W KRAKOWIE, REP. A NR 3243/ UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ; Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. VIVO DOMUS DEWELOPMENT ŚCIĄ NIE 2 1. NYT- KO 2. ARKADIUSZ MIROSŁAW TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPRE- ZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ SPÓŁKA POD FIRMĄ VIVO DOMUS DEWELOP- MENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ, KTÓREJ SKŁAD ZARZĄDU JEST NASTĘPUJĄCY: ARKADIUSZ, MIROSŁAW NYTKO - PREZES. SPOSÓB REPREZANTACJI VIVO DO- MUS DEWELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: W PRZYPADKU ZARZĄ- DU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODEJMO- WANIA W MIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ DO WY- SOKOŚCI (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁO- TYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁON- KÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE ZAŚ DO SKŁA- DANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODEJMOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIA- ŁANIE PREZESA ZARZĄDU I ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. VIVO DOMUS DEWELOPMENT ŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I RO- ŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU Z UPRAWA RYŻU Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I RO- ŚLIN BULWIASTYCH Z UPRAWA TRZCI- NY CUKROWEJ Z UPRAWA TYTONIU Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE Z UPRAWA WINO- GRON Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH CYTRUSOWYCH Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW Z UPRAWA DRZEW OLEISTYCH Z UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW Z UPRAWA RO- ŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMATYCZNYCH ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRO- DUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZ- NYCH Z UPRAWA POZOSTAŁYCH RO- ŚLIN WIELOLETNICH Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ RO- ŚLINNĄ Z PRZETWARZANIE I KONSER- WOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU Z PRZETWARZANIE I KON- SERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEM- NIAKÓW Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZE- MIAŁU ZBÓŻ Z WYTWARZANIE SKRO- BI I WYROBÓW SKROBIOWYCH Z PRO- DUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUK- CJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIAST- KARSKICH I CIASTEK Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOB- NYCH WYROBÓW MĄCZNYCH Z PRO- DUKCJA CUKRU Z PRODUKCJA KA- KAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY Z PRODUKCJA PRZYPRAW Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HO- MOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTY- KUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODAR- SKICH Z PRODUKCJA GOTOWEJ KAR- MY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH Z DE- STYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI Z PRODUKCJA WIN GRO- NOWYCH Z PRODUKCJA CYDRU I PO- ZOSTAŁYCH WIN OWOCOWYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWA- NYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH Z PRODUKCJA PIWA Z PRODUKCJA SŁODU Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZ- ALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERAL- NYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIO- WYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW TAR- TACZNYCH Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLAR- SKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIA- NYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA Z PRODUKCJA ME- BLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZ- NEJ Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZ- NĄ Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTAR- CZANIE WODY Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z REALIZA- CJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z RO- BOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZ- KALNYCH Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZY- GOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEO- LOGICZNO-INŻYNIERSKICH Z WYKO- NYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KA- NALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLI- MATYZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADA- NIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z PO- SADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWA- NIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH RO- BÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I PO- KRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIE- RZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYL- NEGO I PÓŁPRODUKTÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDA- ŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GO- SPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYRO- BÓW METALOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDA- ŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIE- PRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT Z SPRZEDAŻ HURTO- WA KWIATÓW I ROŚLIN Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLE- KA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH A SPRZE- DAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZ- ALKOHOLOWYCH Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNO- ŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPE- CJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYRO- BÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLA- NYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIE- WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWA- GĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTO- NIOWYCH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 58

9 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 102/2008 (2951) DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZ- NA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNI- CZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLO- WYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WY- SPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PA- LIW Z TRANSPORT DROGOWY TOWA- RÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWA- NIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURY- STYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWA- TEROWANIA A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZA- RZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ W ZA- KRESIE ARCHITEKTURY A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJO- WE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MA- SZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW Poz VORTEX POLSKA MANAGEMENT ŚCIĄ EW MOG 5 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [SZ.XVII NS-REJ.KRS/4004/8/912] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. VORTEX POLSKA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EW MOG 5 SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat POLIC- KI gmina POLICE miejscowość POLICE 2. miejscowość POLICE ulica FABRYCZNA nr domu 4 kod pocztowy poczta POLICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie MARCA 2008 R., NOTA- RIUSZ TEODOR SKOTARCZAK, KANCELARIA NOTA- RIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 438/2008 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. VORTEX POLSKA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. VORTEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁ- KI JEST KOMPLEMENTARIUSZ VORTEX POLSKA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ W POLICACH. UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA VORTEX POLSKA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SĄ JEDNOOSO- BOWO: 1. ADAM PANTKOWSKI - PREZES ZARZĄDU 2. TILL JESKE - CZŁONEK ZARZĄDU PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. VORTEX POLSKA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZA- NE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZ- NEJ Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZ- NEJ Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZ- PIECZNYCH Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZ- KALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBO- TY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESY- ŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z RO- BOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNI- KACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTA- ŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Poz VORTEX POLSKA MANAGEMENT ŚCIĄ EW MOG 6 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [SZ.XVII NS-REJ.KRS/4000/8/308] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. VORTEX POLSKA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EW MOG 6 SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat POLIC- KI gmina POLICE miejscowość POLICE 2. miejscowość POLICE ulica FABRYCZNA nr domu 4 kod pocztowy poczta POLICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie MARCA 2008 R., NOTA- RIUSZ TEODOR SKOTARCZAK, KANCELARIA NOTA- RIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 442/2008 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. VORTEX POLSKA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. VORTEX POLSKA SPÓŁ- KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁ- KI JEST KOMPLEMENTARIUSZ VORTEX POLSKA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POLICACH W IMIE- NIU KTÓREJ DZIAŁA ZARZĄD POSIADAJĄCY RE- PREZENTACJĘ SAMOISTNĄ W OSOBACH ADAMA PANTKOWSKIEGO I TILLA JESKE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. VORTEX POLSKA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZA- NE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZ- NEJ Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZ- NEJ Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZ- PIECZNYCH Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZ- KALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBO- TY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESY- ŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z RO- BOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNI- KACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTA- ŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Poz VORTEX POLSKA MANAGEMENT ŚCIĄ EW MOG 8 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [SZ.XVII NS-REJ.KRS/4003/8/511] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. VORTEX POLSKA MANAGEMENT SPÓŁ- KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EW MOG 8 SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat POLICKI gmina POLICE miejscowość POLICE 2. miejscowość POLICE ulica FABRYCZNA nr domu 4 kod pocztowy poczta POLICE kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie MARCA 2008 R., NOTARIUSZ TEODOR SKOTARCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 450/2008 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. VORTEX POLSKA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. VOR- TEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁ- KĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ VORTEX POLSKA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZO- NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W POLICACH. UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA KOM- PLEMENTARIUSZA VORTEX POLSKA MANAGE- MENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SĄ JEDNOOSOBOWO: 1. ADAM PANTKOWSKI - PREZES ZARZĄDU 2. TILL JESKE - CZŁONEK ZARZĄDU PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. VORTEX POLSKA MA- NAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIE- RII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZ- NEJ Z DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Z WYTWARZA- NIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZBIERA- NIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNO- SZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIE- MIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKA- CYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTA- ŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WOD- NEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowae) Spółki komandytowo- -akcyjne Poz BIELCZA-CENTRAL EUROPEAN AGGREGATES SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [LD.XX NS-REJ.KRS/5614/8/910] 59 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

10 MSiG 102/2008 (2951) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO -akcyjna 3. BIELCZA-CENTRAL EUROPEAN AG- GREGATES SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KO- MANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica TY- MIENIECKIEGO nr domu 30 A kod pocztowy poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. STATUT SPÓŁKI ZOSTAŁ SPORZĄDZO- NY W DNIU R. PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA CUPRIAKA W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 1342/2008, NASTĘP- NIE ZMIENIONY W TEJŻE KANCELARII NOTA- RIALNEJ W DNIU R., REP. A NR 4763/2008 I W DNIU R., REP. A NR 5361/2008, A TAKŻE SPROSTOWANY W DNIU R., REP. A NR 5457/ W ZAKRESIE TREŚCI 1 I 6 UST. 1. Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. CENTRAL EUROPEAN AGGREGATES SPÓŁ- KA AKCYJNA Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPO- WAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ. REPRE- ZENTUJE ON SPÓŁKĘ ZGODNIE Z ZASADAMI RE- PREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. CENTRAL EUROPEAN AGGREGATES SPÓŁ- KA AKCYJNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności GÓRNIC- TWO RUD METALI POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBY- WANIE Z ODPROWADZANIE I OCZYSZ- CZANIE ŚCIEKÓW Z ZBIERANIE ODPA- DÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z ZBIE- RANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZ- NYCH Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATE- RIAŁÓW SEGREGOWANYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPO- DARKĄ ODPADAMI ROZBIÓRKA I PRZY- GOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECE- NIE Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOW- NICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD ME- TALI Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIE- WYSPECJALIZOWANA HANDEL DETALICZ- NY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO PO- JAZDAMI SAMOCHODOWYMI Z TRANS- PORT KOLEJOWY TOWARÓW Z TRANS- PORT DROGOWY TOWARÓW B MAGA- ZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTA- ŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Poz FFI PIOTR BOROWIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.VIII NS-REJ.KRS/6637/8/826] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa-akcyjna 3. FFI PIOTR BOROWIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. PO- ZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica SCZANIECKIEJ nr domu 1 A nr lokalu 24 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie R. NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI POZNAŃ OS. NA MURAWIE 12, REPER- TORIUM A NR 3722/2008 Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. BOROWIAK 2. PIOTR TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. SERIA A AKCJE SERII A OD NR 1 DO NR 500 SĄ UPRZYWILEJO- WANE W TEN SPOSÓB, IŻ JEDNA AKCJA DAJE PRAWO DO PODWÓJNEGO GŁOSU. Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZY- SŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. BOROWIAK 2. PIOTR Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW POD- ŁOGOWYCH Z PRODUKCJA POZOSTA- ŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH Z NAPRA- WA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z PRODUKCJA POZO- STAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRO- DUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BE- TONU, GIPSU I CEMENTU Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE PO- WŁOK NA METALE Z OBRÓBKA ME- CHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALO- WYCH WYROBÓW GOTOWYCH Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z DEMON- TAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWA- NYCH Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZY- GOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DA- CHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALI- STYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z WYKONYWA- NIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALI- ZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMA- TYZACYJNYCH Z WYKONYWANIE PO- ZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADA- NIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z PO- SADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWA- NIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH RO- BÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZO- NA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYRO- BÓW TYTONIOWYCH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIE- WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJ- SCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC PO- LA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA Z POZO- STAŁE ZAKWATEROWANIE A RESTAU- RACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONO- MICZNE B RUCHOME PLACÓWKI GA- STRONOMICZNE Z PRZYGOTOWYWA- NIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z POZO- STAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONO- MICZNA Z PRZYGOTOWYWANIE I DO- STARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZE- WNĘTRZNYCH (KATERING) Z TRANS- PORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I POD- MIEJSKI Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANY Z TRANSPORT DROGO- WY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻ- NY PASAŻERSKI Z TRANSPORT MOR- SKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MOR- SKICH Z TRANSPORT WODNY ŚRÓD- LĄDOWY PASAŻERSKI Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓD- LĄDOWYCH C PRZEŁADUNEK TOWA- RÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUN- KOWYCH A MAGAZYNOWANIE I PRZE- CHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PO- ZOSTAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TU- RYSTYCZNEJ C POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z LEASING FINANSOWY Z POZOSTA- ŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU- SZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PO- DOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TO- WARÓW GIEŁDOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FI- NANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z RE- ALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄ- ZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AU- TOSTRAD Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BU- DOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MO- STÓW I TUNELI Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKA- CYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW IN- ŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RA- CHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻA- WIONYMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZA- NA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHO- DÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH PO- JAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻA- WA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANE Z WYNAJEM I DZIERŻA- WA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 60

11 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 102/2008 (2951) 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZA- SU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C PO- ŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z ODPRO- WADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZ- PIECZNE Z ZBIERANIE ODPADÓW NIE- BEZPIECZNYCH Z OBRÓBKA I USUWA- NIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIA- NIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄ- ZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z POŚRED- NICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE Poz KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE APAR- TAMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS SĄD REJONOWY DLA KRA- KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/7385/8/397] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa-akcyjna 3. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE APARTAMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AK- CYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOL- SKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica BERKA JOSELEWICZA nr domu 21 nr lokalu 2 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. AKT NOTARIAL- NY SPORZĄDZONY DNIA 10 KWIETNIA 2008 RO- KU, NOTARIUSZ WOJCIECH DOMARDZKI, KAN- CELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. TOPOLOWEJ 52/6, REPERTORIUM A NR 1689/2008 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. APARTAMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOKTURN SPÓŁ- KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. AKCJE IMIENNE SERII A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. W RAZIE, GDY KOMPLEMENTARIUSZY BĘDZIE WIĘCEJ NIŻ JEDEN, REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST DWUOSOBOWA. KOMPLEMENTA- RIUSZE: APARTAMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKO- WIE, ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - JÓZEF ZADĘCKI - PREZES ZARZĄDU, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIEL- NEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. NOKTURN SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIE- DZIBĄ W KRAKOWIE, ZARZĄD JEST JEDNOOSO- BOWY - IRENEUSZ DŁUGOSZ - PREZES ZARZĄ- DU; KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁ- KI. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. APARTAMEX SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NOKTURN SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLA- NYCH Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW IN- ŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DA- CHOWYCH Z WYKONYWANIE INSTALA- CJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPL- NYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z MALOWA- NIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE PO- ZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃ- CZENIOWYCH Z WYNAJEM I DZIERŻA- WA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTA- ŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATE- RIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMO- ŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNA- JEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁA- SNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z ZA- RZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWA- NE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z LE- ASING FINANSOWY Poz NIERUCHOMOŚCI EOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA [KR.XI NS-REJ.KRS/7389/8/1] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa-akcyjna 3. NIERUCHOMOŚCI EOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ- KA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica BERKA JOSELEWI- CZA nr domu 21 nr lokalu 2 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 14 KWIETNIA 2008 R, NOTARIUSZ WOJ- CIECH DOMARADZKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. TOPOLOWEJ 52/6; REP. A NR 1799/2008 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. EOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. AKCJE IMIENNE SERII A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. W RAZIE, GDY KOMPLEMENTARIUSZY BĘDZIE WIĘCEJ NIŻ JEDEN, REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST DWUOSOBOWA. EOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIE- DZIBĄ W KRAKOWIE ZARZĄD JEST DWUOSOBO- WY - KORNEL DROZDOWSKI - KRZYSZTOF PŁA- SZEWSKI REPREZENTACJA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZ- KÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE, BEZ ŻADNYCH OGRANI- CZEŃ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. EOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLA- NYCH Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW IN- ŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DA- CHOWYCH Z WYKONYWANIE INSTALA- CJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPL- NYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z MALOWA- NIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE PO- ZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃ- CZENIOWYCH Z WYNAJEM I DZIERŻA- WA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTA- ŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATE- RIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMO- ŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNA- JEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁA- SNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z ZA- RZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWA- NE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z LE- ASING FINANSOWY Poz SALWATOR BSR KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA [KR.XI NS-REJ.KRS/10/8/345] W dniu dokonano wpisu do rejestru Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa-akcyjna 3. SALWATOR BSR KATOWICE ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRA- KÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica BRATY- SŁAWSKA nr domu 1A kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie R. - ASESOR NOT. ANNA PASZKIEWICZ ZASTĘPCA NOT. WOJCIECHA GRUSZCZYŃSKIEGO, KANCELARIA NOT. W KRA- KOWIE, UL KARMELICKA 68, REP. A NR 24648/2007; R. - ASESOR NOT. ANNA PASZKIEWICZ ZASTĘPCA NOT. WOJCIECHA GRUSZCZYŃSKIEGO, KANCELARIA NOT. W KRA- KOWIE, UL KARMELICKA 68, REP. A NR 3061/ ZMIANA 8 STATUTU; R. - ASESOR NOT. ANNA PASZKIEWICZ ZASTĘPCA NOT. WOJ- CIECHA GRUSZCZYŃSKIEGO, KANCELARIA NOT. W KRAKOWIE, UL KARMELICKA 68, REP. A NR 5904/ ZMIANA 6 STATUTU; Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. SALWATOR BSR KATO- WICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE KOMPLEMENTARIU- SZOWI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIE- NIU KOMPLEMENTAIUSZA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄ- DU - BARTŁOMIEJA SIECZKOWSKIEGO I BARTŁO- MIEJA SZCZERBY. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. SALWATOR BSR KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH 61 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

12 MSiG 102/2008 (2951) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO I NIEMIESZKALNYCH Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA A RESTAURA- CJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSO- WYCH Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z WYŁĄCZENIEM UDZIELANIA KREDY- TÓW W TYM KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄ- CZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTAL- NYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZA- NIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻA- WIONYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OB- SŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z PO- ZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I PO- ŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATO- RÓW TURYSTYKI POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIA- ŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz N PROPERTIES POLSKA SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [KR.XI NS-REJ.KRS/8042/8/678] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. 3N PROPERTIES POLSKA SPÓŁ- KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica ZWIERZYNIECKA nr domu 24 nr lokalu C 205 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. - NOT. ROBERT LUDŹMIERSKI, KAN- CELARIA NOT. W KRAKOWIE, REP. A NR 18218/ UMOWA SPÓŁKI; Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników N PROPERTIES LIMITED UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SIDERAS 2. NICHOLAS 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRO- WADZENIE NAJMU NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHU- NEK Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMO- ŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Poz ABRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDIZALNOŚCIĄ. KRS SĄD WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA [WR.VI NS-REJ.KRS/6652/8/463] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. ABRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDIZALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat TRZEBNICKI gmina TRZEBNICA miejscowość TRZEBNICA 2. miejscowość TRZEBNICA ulica 1 MAJA nr domu 3 kod pocztowy poczta TRZEBNICA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. REP. A NR 761/2008, NOTARIUSZ RYSZARD RUŚKOWSKI, KANCELA- RIA NOTARIALNA W BIELSKU BIAŁEJ, UL. BAR- LICKIEGO 23, R. REP. A NR 1448/2008 NOTARIUSZ RYSZARD RUŚKOWSKI, KANCELA- RIA NOTARIALNA W BIELSKU BIAŁEJ, UL. BAR- LICKIEGO 23, ZMIANA 5, 16 UMOWY SPÓŁKI. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KUNA 2. JAROSŁAW JAN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 (STO CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH. 6. NIE 2 1. GABRYŚ 2. PIOTR TOMASZ UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WAR- TOŚCI ,00 (STO PIĘĆDZIESIĄT TRZY TY- SIĄCE) ZŁOTYCH. 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁ- DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PRO- KURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNO- OSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, Z TYM ŻE DO ROZPORZĄDZANIA PRA- WEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ ,00 ZŁOTYCH JAK RÓWNIEŻ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ KREDYTOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KUNA 2. JARO- SŁAW JAN PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. GABRYŚ 2. PIOTR TOMASZ PROKURA ŁĄCZNA, PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO ŁĄCZNEGO, Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZA- RZĄDU DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WCHODZĄ- CYCH W ZAKRES PROKURY, ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ FIRM. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PO- DOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH Z CIĘCIE, FORMO- WANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCO- WANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE Z OBRÓBKA MECHANICZ- NA ELEMENTÓW METALOWYCH Z NA- PRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYRO- BÓW GOTOWYCH Z NAPRAWA I KON- SERWACJA MASZYN Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZ- NYCH I OPTYCZNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZO- STAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z DEMON- TAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH Z REALI- ZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZA- NYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNO- SZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIE- MIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z RO- BOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNO- WYCH I KOLEI PODZIEMNEJ Z ROBO- TY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RURO- CIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIEL- CZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDO- WĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTRO- ENERGETYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WOD- NEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONY- WANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-IN- ŻYNIERSKICH Z WYKONYWANIE IN- STALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKO- NYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJ- NYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZA- CYJNYCH Z WYKONYWANIE POZO- STAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZ- KARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH RO- BÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I PO- KRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKA- LIÓW PRZEMYSŁOWYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDA- ŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GO- SPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYRO- BÓW METALOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDA- ŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RO- DZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKA- CYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSA- ŻENIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREW- NA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSA- ŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HY- DRAULICZNEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJA- LIZOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z TRANSPORT DRO- GOWY TOWARÓW Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETO- WYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETO- WYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI IN- FORMACYJNYCH Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMA- CJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z LEASING FINANSOWY Z PO- ZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUN- DUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNY- MI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚRED- NICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZE- NIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄ- DZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 62

13 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 102/2008 (2951) TECHNICZNE B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH A PO- ŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKO- WANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZA- KRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMA- CZENIAMI Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZ- NA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BU- DOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIERŻA- WA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANE Z DZIERŻAWA WŁA- SNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRO- DUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIO- NYCH PRAWEM AUTORSKIM Z WYKO- NYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DO- KUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TE- LEFONICZNYCH (CALL CENTER) Z PO- ZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PRO- WADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz ADE ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA [WR.VI NS-REJ.KRS/5354/8/891] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. REGON NIP ADE ART SPÓŁKA Z OGRANICZO- NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nr w rejestrze H 5588 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FA- BRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJE- STROWY 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄ- SKIE powiat OLEŚNICKI gmina DZIADOWA KŁO- DA miejscowość DZIADOWA KŁODA 2. miejscowość DZIADOWA KŁODA ulica OLEŚNICKA nr domu 2A kod pocztowy poczta DZIADOWA KŁODA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, NOTARIUSZ ANDRZEJ BORZEM- SKI, REP. A NR 4018/95; R. KANCELA- RIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY ULICY PODWALE 62, DZIAŁAJĄCEJ NA ZASADZIE SPÓŁ- KI CYWILNEJ, NOTARIUSZ PANI KATARZYNA OPCZYŃSKA, REP. A NR 1041/2008, NADANO NO- WĄ TREŚĆ UMOWIE SPÓŁKI; R. KAN- CELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, NOTA- RIUSZ KATARZYNA OPCZYŃSKA, REP. A NR 1512/2008 ZMIANA 5 UMOWY SPÓŁKI. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BRUZIAK 2. KRYSTYNA DOROTA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 (JEDEN MILION PIĘĆ- DZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH. 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU POWO- ŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁA- DANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI DOTYCZĄCYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU LUB SAMODZIELNIE PROKURENT. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELO- OSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI DOTYCZĄCYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄ- DU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. OSTRY 2. ARKADIUSZ STANI- SŁAW PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. BRUZIAK 2. KRYSTYNA DO- ROTA PROKURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNIC- TWA Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH Z PRODUKCJA POZO- STAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA Z PO- ZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWA- DZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZA- RZĄDZANIA B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z BADANIA NA- UKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII Z BADANIA NAUKO- WE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZO- STAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZ- NYCH Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZ- NYCH I HUMANISTYCZNYCH REKLAMA Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZ- NEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSO- BOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁAL- NOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU- SZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RA- CHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻA- WIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBRO- CIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ PRAW- NICZA Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKO- WO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZO- STAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Z WY- DAWANIE KSIĄŻEK Z WYDAWANIE GAZET Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW Z PO- ZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWA- NIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZA- NIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z SPRZE- DAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTY- KUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWA- NA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROB- NYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZO- STAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANY Z TRANSPORT DROGO- WY TOWARÓW B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPO- MAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY PRZEŁADUNEK TOWARÓW Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDA- ŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SU- ROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PA- LIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁO- WYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MA- TERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZE- DAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALO- WYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEK- STYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZAR- SKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RO- DZAJU Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJ- NEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ HURTO- WA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZ- NYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZ- CZĄCYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁE- GO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO Z PRO- DUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYRO- BÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄ- DZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WY- POSAŻENIA Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRODUK- CJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA APARA- TURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRODUKCJA ELEK- TRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFOR- MATORÓW Z PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW Z PRODUKCJA PO- ZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZ- NYCH PRZEWODÓW I KABLI Z PRO- DUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘ- TU OŚWIETLENIOWEGO Z PRODUK- CJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODAR- STWA DOMOWEGO Z PRODUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODAR- STWA DOMOWEGO Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH Z PRODUK- CJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTAN- CJI FARMACEUTYCZNYCH Z PRODUK- CJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FAR- MACEUTYCZNYCH Z PRODUKCJA OPON I DĘTEK Z GUMY; BIEŻNIKOWANIE I REGE- NEROWANIE OPON Z GUMY Z PRO- DUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWO- RZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA POZO- STAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW 63 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

14 MSiG 102/2008 (2951) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NIEORGANICZNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKA- LIÓW ORGANICZNYCH Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTA- WOWYCH Z PRODUKCJA KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWO- WYCH Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZ- NYCH Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH Z PRO- DUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH Z PRO- DUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALE- TOWYCH Z PRODUKCJA MATERIA- ŁÓW WYBUCHOWYCH Z PRODUKCJA KLEJÓW Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH Z PRODUKCJA POZO- STAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ Z DRU- KOWANIE GAZET Z POZOSTAŁE DRU- KOWANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO- WA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU Z INTROLIGATORSTWO I PO- DOBNE USŁUGI Z REPRODUKCJA ZA- PISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Z PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW Poz BBP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [SZ.XVII NS-REJ.KRS/3985/8/719] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. BBP SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. ŚWINOUJŚCIE gmina M. ŚWINOUJŚCIE miejscowość ŚWINOUJŚCIE 2. miejscowość ŚWINOUJ- ŚCIE ulica WOJSKA POLSKIEGO nr domu 1 nr lokalu 19 kod pocztowy poczta ŚWINOUJ- ŚCIE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie KWIETNIA 2008 R., NOTARIUSZ JANINA ZAPYTOWSKA-PUSŁOWSKA, KANCELARIA NO- TARIALNA W ŚWINOUJŚCIU, REP. A NR 1980/2008 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. AHRENDSEN 2. STEFFEN THO- RVALD UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. REPREZENTACJA JED- NOOSOBOWA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZCZODRY 2. MICHAŁ MA- RIAN PREZES 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO Z PO- ZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWA- DZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZA- RZĄDZANIA Poz BIOKOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY rejestru: [PO.VIII NS-REJ.KRS/7462/8/653] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. BIOKOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość CHYBY 2. miejscowość CHYBY ulica SZKOLNA nr domu 13 kod pocztowy poczta PRZEŹMIEROWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 MARCA 2008 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTA- RIUSZA JACKA KACZOROWSKIEGO, PROWADZĄ- CEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 13/8, REPERTORIUM A NR 6.443/2008 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KACZMAREK 2. SŁAWOMIR WOJ- CIECH UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE 2 1. KACZMA- REK 2. KRZYSZTOF JAKUB UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. SPÓŁKA REPREZENTO- WANA JEST JEDNOOSOBOWO - KAŻDY CZŁO- NEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KLESSE 2. ANI- TA KATARZYNA PREZES ZA- RZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROL- NICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH PRODUKCJA PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW, NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH, TWO- RZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU SYNTETYCZ- NEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHE- MICZNYCH PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA ODPROWADZA- NIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWA- RZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GO- SPODARKĄ ODPADAMI HANDEL HURTO- WY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SA- MOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZA- NA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIAL- NYCH Poz BRUNO TRUCKS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/6377/8/807] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. BRUNO TRUCKS SPÓŁ- KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OŁAWSKI gmina OŁAWA miejscowość OŁA- WA 2. miejscowość OŁAWA ulica RÓŻANA nr domu 8 kod pocztowy poczta OŁAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., ASESOR NOTARIALNY MAREK WYPART ZASTĘPCA NOTARIUSZA BEATY BARA- NOWSKIEJ - SEWERYN, KANCELARIA NOTARIAL- NA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 3/4, RE- PERTORIUM A NR 6391/2008. Rub CZAS NIE- OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŁAKOMIAK 2. MAR- CIN (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. DEMBNY 2. BRUNO (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘ- CY) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. DEMBNY 2. BRUNO PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ŁAKOMIAK 2. MARCIN WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNI- KOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEK- TRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZ- DÓW SILNIKOWYCH Z PRODUKCJA PO- ZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZ- DÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY- KLI Z PRODUKCJA STATKÓW I KON- STRUKCJI PŁYWAJĄCYCH Z PRODUK- CJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH Z PRODUKCJA MOTOCYKLI Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANS- PORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI Z NAPRAWA I KON- SERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STAT- KÓW KOSMICZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSO- BOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MO- TOCYKLI Z KONSERWACJA I NAPRA- WA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MO- TOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘ- ŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZE- DAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZU- JĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZE- DAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSA- ŻENIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRA- BIAREK Z SPRZEDAŻ HURTOWA MA- SZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRO- DUKTÓW POCHODNYCH Z POZOSTA- ŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMA- GAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY Z PO- ZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z LEASING FINANSOWY Z POZOSTA- ŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWA- NA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU- SZÓW EMERYTALNYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU RE- KREACYJNEGO I SPORTOWEGO Z WY- NAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 64

15 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 102/2008 (2951) WODNEGO Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANE Poz CATERINOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA [PO.IX NS-REJ.KRS/4462/8/440] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. CATERINOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI gmina LUBASZ miejscowość LUBASZ 2. miejscowość LUBASZ ulica NOWA nr domu 24 kod pocztowy poczta LUBASZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., ASESOR NOTARIALNY MAG- DALENA WADOWSKA-WACHOWICZ, KANCELA- RIA NOTARIALNA W PILE, REP. A NR 8266/2008. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŁYCZYKOWSKI 2. WIESŁAW KAZIMIERZ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE 2 1. WALKIEWICZ 2. PIOTR UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMA- GANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁON- KÓW ZARZĄDU JEDNOCZEŚNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MALENDA 2. JAN DAMAZY PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WALKIEWICZ 2. PIOTR CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności OB- RÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA ME- TALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH PRODUKCJA POZOSTA- ŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI PRODUKCJA ME- BLI WYKONYWANIE INSTALACJI ELEK- TRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I PO- ZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WY- KOŃCZENIOWYCH SPRZEDAŻ HURTO- WA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WY- POSAŻENIA Poz CHŁODNIA MORS-WOLA SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/10345/8/623] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. CHŁODNIA MORS-WO- LA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIEC- KIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WAR- SZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA nr domu 62 kod pocztowy poczta WARSZA- WA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. DATA SPORZĄDZENIA AKTU NOTARIALNE- GO: ; OZNACZENIE NOTARIUSZ I KAN- CELARII NOTARIALNEJ: PAWEŁ BŁASZCZAK, NO- TARIUSZ W WARSZAWIE; NUMER REPERTO- RIUM: A NR 7390/2008 Rub CZAS NIE- OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁ- CENIE 2. KOMERCJALIZACJA PRZEDSIĘBIOR- STWA PAŃSTWOWEGO CHŁODNIA PRZEMY- SŁOWWO-HANDLOWA MORS-POLO W WAR- SZAWIE, DECYZJĄ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Z DNIA 11 MARCA 2008 ROKU - AKT NOTARIALNY - REPETYTORIUM A NR 7390/2008 Z DNIA 11 MAR- CA 2008 ROKU PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE CHŁODNIA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA MORS- -POLO 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SKARB PAŃSTWA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAR- TOŚCI ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEN W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIO- NYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JED- NEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKU- RENTEM; NATOMIAST W ZARZĄDZIE JEDNO- OSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. FARUGA 2. PIOTR RY- SZARD NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIA- MI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH Poz DDC-POL CO LTD SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR- SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WA.XII NS-REJ.KRS/9963/8/701] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. DDC-POL CO LTD SPÓŁ- KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZA- WA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica GORLICKA nr domu 11 nr lokalu 38 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA R. NO- TARIUSZ ALDONA CZAMARSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. SŁUPECKA 7/15, REPERTORIUM A NR 1192/2008. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. HOANG TRAN 2. DONG UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WYSOKOŚCI ZŁ 6. NIE 2 1. TRAN 2. QUOC DUNG UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. NGUYEN QUOC 2. CUONG UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIEL- NIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. HOANG TRAN 2. DONG PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. TRAN 2. QUOC DUNG WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. NGUYEN QUOC 2. CUONG WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności IN- STALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWA- NA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYRO- BÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYRO- BÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZE- DAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGA- NACH I TARGOWISKACH RESTAURA- CJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZ- NE PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW MAGAZYNOWANIE I PRZE- CHOWYWANIE TOWARÓW DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERU- CHOMOŚCI DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z TŁUMACZENIAMI DZIAŁAL- NOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA Poz DROBIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [SZ.XVII NS-REJ.KRS/3953/8/954] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. DROBIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina KOBYLANKA miejscowość NIEDŹWIEDŹ 2. miejscowość NIEDŹ- WIEDŹ nr domu 2D kod pocztowy poczta KOBYLANKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie KWIETNIA 2008 R., NOTARIUSZ DOBROSŁAWA KUNIEWICZ, KANCELARIA NOTA- RIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 4565/2008 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KIEŁBANIA 2. JOANNA RÓŻA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE 2 1. KIEŁBANIA 2. ELEONORA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE 3 1. KIEŁBANIA 2. PRZEMYSŁAW ANDRZEJ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE 4 1. KIEŁBANIA 2. KATARZYNA RENATA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE 5 1. KIEŁBANIA 2. LECH EUGENIUSZ UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. REPREZENTACJA JED- NOOSOBOWA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KIEŁBANIA 2. PRZEMYSŁAW ANDRZEJ CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KIEŁBANIA 2. ELEONORA CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. KIEŁBANIA 2. LECH EUGENIUSZ CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z CHÓW I HODOWLA DROBIU Z UPRA- WY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH Z OBRÓBKA NASION DLA 65 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

16 MSiG 102/2008 (2951) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZE- DAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWO- RZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIE- RZĄT Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLE- JÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PO- ZOSTAŁYCH TOWARÓW Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNI- CZYCH Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GO- SPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Poz EM-FARMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA [WR.VI NS-REJ.KRS/5292/8/272] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. EM-FARMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POL- SKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WRO- CŁAWSKI gmina DŁUGOŁĘKA miejscowość DŁUGO- ŁĘKA 2. miejscowość DŁUGOŁĘKA ulica SŁONECZ- NA nr domu 32 kod pocztowy poczta DŁUGO- ŁĘKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA R., NOTA- RIUSZ BOŻENA NOWIŃSKA, KANCELARIA NOTA- RIALNA WE WROCŁAWIU PRZY PL. MUZEALNYM 7/1, REPERTORIUM A NR 3496/2007 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PRYCIK 2. MIROSŁAW ADAM UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WYSOKOŚCI ZŁ (CZTERDZIEŚCI TYSIĘ- CY ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. MAŚLANKA 2. MARIUSZ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU W ZAKRESIE ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI. ZA ZWYKŁE CZYNNOŚCI SPÓŁKI UWAŻA SIĘ CZYNNO- ŚCI NIE POWODUJĄCE ROZPORZĄDZENIA PRA- WEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA W WY- SOKOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ,00 ZŁ W PRZYPADKU CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA- NE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSO- BOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PRYCIK 2. MIRO- SŁAW ADAM PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MAŚLANKA 2. MARIUSZ ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRO- DUKCJĘ ROŚLINNĄ Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH Z POZOSTA- ŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWO- CÓW I WARZYW Z WYTWARZANIE PRO- DUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ Z PRODUK- CJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODAR- SKICH Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH Z PRODUK- CJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZO- WANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWA- NYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW Z PRODUK- CJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH Z PRODUKCJA LE- KÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEU- TYCZNYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHE- MICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW IN- FORMACJI Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW IN- NYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPO- DARKĄ ODPADAMI Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁO- DÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUK- TÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ- MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZU- JĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKRE- ŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TO- WARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZE- DAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻE- NIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DO- DATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, RO- ŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETA- LICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z KUP- NO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RA- CHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻA- WIONYMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNI- CZYCH I TECHNICZNYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZA- NA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFO- NICZNYCH (CALL CENTER) A TECHNIKA B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Poz EURAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA [WR.VI NS-REJ.KRS/6720/8/799] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. EURAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica CIE- PŁA nr domu 15 nr lokalu 21 kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., ASESOR NOTARIAL- NY SYLWIA ŁAGODA ZASTĘPCA NOTARIUSZA RADOSŁAWA BARTELA Z KANCELARII NOTA- RIALNEJ W ŚWIDNICY, RYNEK NUMER 15, RE- PERTORIUM A NUMER 5872/2008. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BANDIRALI 2. AN- DREA (DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZA- RZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BANDIRALI 2. AN- DREA NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności DZIA- ŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTU- RY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZ- NE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWO- JOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURY- STYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZ- NYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNO- ŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOW- LANE SPECJALISTYCZNE TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZ- TWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIA- ŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Poz EURODOMET SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [LD.XX NS-REJ.KRS/1792/8/493] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. EURODOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina ZGIERZ miejscowość KANIA GÓRA 2. miejscowość KANIA GÓRA ulica STRAŻACKA nr domu 16 A kod pocztowy poczta ZGIERZ kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI Z 10 STYCZNIA 2008 R., NOTARIUSZ WAL- DEMAR JEZIORSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ZGIERZU, REPERTORIUM A NR 581/2008, ZMIE- NIONA AKTAMI NOTARIALNYMI WYMIENIONE- GO NOTARIUSZA Z DNIA 31 STYCZNIA 2008 R. (REPERTORIUM A NR 1854/2008) W ZAKRESIE 6 ORAZ Z DNIA 07 KWIETNIA 2008 R. (REPERTO- RIUM A NR 5507/2008) W ZAKRESIE 7 UST. 1 I 8. AKTEM NOTARIALNYM NOTARIUSZA WAL- DEMARA JEZIORSKIEGO, Z KANCELARII NOTA- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 66

17 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 102/2008 (2951) RIALNEJ W ZGIERZU Z DNIA 24 KWIETNIA 2008 R., RE- PERTORIUM A NR 6516/2008 SPROSTOWANO OCZYWISTĄ OMYŁKĘ W AKCIE NOTARIALNYM Z 07 KWIETNIA 2008 R., REPERTORIUM A NR 5507/2008. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KAPITUŁA 2. DARIUSZ ROMAN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE 2 1. KAPITUŁA 2. RENATA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKO- WYCH SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELO- OSOBOWEGO SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZA- RZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PRO- KURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KAPITUŁA 2. DARIUSZ RO- MAN PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KAPITUŁA 2. RENATA CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. ZAWADZKI 2. ADAM ROBERT SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZA- GOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BU- DOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TE- RENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIER- SKICH Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄ- ZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZ- KALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z WY- KONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHO- WYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZ- NE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANE Z ROBOTY ZWIĄZA- NE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WOD- NO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZO- WYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WY- KONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BU- DOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWA- NIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE PO- ZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃ- CZENIOWYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZ- NA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RO- DZAJU Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WY- ŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERY- TALNYCH Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z REALIZACJA PROJEK- TÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNO- SZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RURO- CIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIEL- CZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDO- WĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTRO- ENERGETYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WOD- NEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMO- ŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNA- JEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁA- SNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z PO- ŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE Z DZIA- ŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMA- NIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEK- TRONICZNYCH (INTERNET) Z SPRZE- DAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BU- DOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSO- BOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MO- TOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Poz EWG TACZALIN SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY rejestru: [WR.IX NS-REJ.KRS/4573/8/263] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. EWG TACZALIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. LEGNICA gmina M. LEGNICA miejscowość LEGNI- CA 2. miejscowość LEGNICA ulica OKRZEI nr domu 17 kod pocztowy poczta LEGNICA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY - REP. A NR 7199/2008 Z DNIA R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NO- TARIALNEJ W LEGNICY PRZY UL. KOŚCIUSZKI NR 11, PRZED NOTARIUSZEM ELŻBIETĄ RĄCZ- KOWSKĄ-MARTYN ORAZ Z DNIA R. REP. A NR 9637/2008 SPORZĄDZONY PRZEZ NO- TARIUSZ ELŻBIETĘ RĄCZKOWSKĄ-MARTYN, KTÓRYM: SKREŚLONO Z 13 UST. 5, ZMIENIONO NUMERACJĘ POZOSTAŁYM UST. 13 I NADANO NOWE BRZMIENIE 22 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIE- GO SPÓŁKI. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. EWG ELEKTROWNIE WIATROWE ŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI ,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU: PIERWSZY WICEPREZES I JEDEN Z PO- ZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. NAZAREWICZ 2. WALDEMAR MARIAN PIERWSZY WICEPREZES ZA- RZĄDU 6. NIE 2 1. ZIELIŃSKI 2. WOJCIECH PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. ZIELIŃSKI 2. TOMASZ WICE- PREZES ZARZADU 6. NIE 4 1. ZIELIŃSKA 2. AGNIESZKA BEATA WICE- PREZES ZARZADU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZ- NEJ Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRE- SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DO- RADZTWO TECHNICZNE Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RA- CHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻA- WIONYMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z ROBO- TY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKA- CYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZ- NE Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z RO- BOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTA- ŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WOD- NEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Poz FOCUS PARK XVII SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/10357/8/746] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. FOCUS PARK XVII ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZA- WA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL. JANA PAWŁA II nr domu 25 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMO- WA SPÓŁKI ZAWARTA W DNIU 30 STYCZNIA 2008 ROKU PRZED NOTARIUSZEM ANDRZEJEM PRZY- BYŁĄ W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, PRZY UL. WSPÓLNEJ 65 M.21, REP. A NR-696/2008, ZMIENIONA DNIA 29 LUTE- GO 2008 R. PRZED NOTARIUSZEM JOANNĄ ŚLI- ZAK W JEJ KANCELARII W WARSZAWIE, PRZY UL. SIENNEJ 72 LOK. 5, REP. A NR-2773/2008 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PARKRIDGE CE RETAIL S.Á R.L UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁO- TYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZA- RZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄ- DU SAMODZIELNIE 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ORAZ WICEPREZE- SI ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A CZŁONEK ZARZĄ- DU ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. FIJAŁKOWSKI 2. JAROSŁAW JERZY WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KSIĄŻEK 2. MAGDALENA AGATA WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. JAKUBIAK 2. JERZY STANISŁAW CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności RE- ALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄ- ZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNO- SZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIE- MIESZKALNYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RURO- CIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEK- TROENERGETYCZNYCH ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW IN- ŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROZBIÓR- KA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ WYKONYWANIE INSTALACJI ELEK- TRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I PO- ZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WY- KOŃCZENIOWYCH POZOSTAŁE SPECJA- LISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PO- ZOSTAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ 67 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

18 MSiG 102/2008 (2951) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z KUP- NO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZA- NIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECE- NIE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRAL- NYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄ- CZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA DZIAŁALNOŚĆ W ZA- KRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄ- ZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZ- NE REKLAMA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BU- DYNKACH Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Poz GMS WELTOUR SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WY- DZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [CZ.XVII NS-REJ.KRS/1713/8/326] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. REGON GMS WELTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD- POWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ZAWIERCIAŃSKI gmina ZAWIER- CIE miejscowość ZAWIERCIE 2. miejscowość ZA- WIERCIE ulica PARKOWA nr domu 7 kod pocztowy poczta ZAWIERCIE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. REP. A NR 506/2007, NOTARIUSZ ELWIRA KUCHARSKA KANCELARIA NOTARIALNA ELWIRA KUCHARSKA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, UL. 1 MAJA NUMER R. REP. A NR 1388/2007, NOTA- RIUSZ ELWIRA KUCHARSKA KANCELARIA NOTA- RIALNA ELWIRA KUCHARSKA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, UL. 1 MAJA NUMER 5 - ZMIENIONO UST. 1 W PAR. 7 ORAZ UST. 1 W PAR R. REP. A NR 278/2008, NOTARIUSZ ELWIRA KUCHARSKA KANCELARIA NOTARIALNA ELWIRA KUCHARSKA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, UL. 1 MAJA NUMER 5 - ZMIENIONO PAR R. REP. A NR 1717/2008, NOTARIUSZ ELWIRA KUCHARSKA KANCELARIA NOTARIALNA ELWIRA KUCHARSKA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, UL. 1 MAJA NUMER 5 - ZMIENIONO UST. 1 PAR R. REP. A NR 2380/2008, NOTARIUSZ ELWIRA KUCHARSKA KANCELARIA NOTARIALNA ELWIRA KUCHARSKA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, UL. 1 MAJA NUMER 5 - SPROSTOWANO AKT NO- TARIALNY Z DNIA R. REP. A NR 506/ R. REP. A NR 2752/2008, NOTARIUSZ ELWIRA KUCHARSKA KANCELARIA NOTARIALNA ELWIRA KUCHARSKA SIEMIANO- WICE ŚLĄSKIE, UL. 1 MAJA NUMER 5 - SPROSTO- WANO AKT NOTARIALNY Z DN R. REP. A NR 506/2007. Rub CZAS NIE- OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PIOTROWSKI 2. TA- DEUSZ UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE 2 1. WESE- LAK 2. STANISŁAW UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE 3 1. PRZYDZIAŁ 2. PIOTR UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE 4 1. GIL 2. KATARZYNA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WY- SOKOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZA- RZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PIOTROWSKA 2. GRAŻYNA PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GIL 2. KATARZYNA CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH PRODUKCJA CERAMICZNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH PRODUKCJA POZOSTA- ŁYCH WYROBÓW Z PORCELANY I CERAMIKI Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALO- WYCH I ICH CZĘŚCI Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁA- DÓW KLIMATYZACYJNYCH REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZY- NOWYCH Z WYKONYWANIE INSTALA- CJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWA- NIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWA- NIE TOWARÓW DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Z OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Poz GRUPA ERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA [WR.VI NS-REJ.KRS/7192/8/313] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. GRUPA ERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA nr domu 56/57 kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. NO- TARIUSZ ADAMIŁA CZYNIEWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. TĘ- CZOWEJ 11, REP. A NR 2982/2008. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SIEJKA 2. RADO- SŁAW TOMASZ (DZIEWIĘĆ- DZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ (PIĘĆ- SET ZŁOTYCH) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZŁ (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁON- KÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SIEJKA 2. RADO- SŁAW TOMASZ PREZES ZA- RZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. WIETRZYCH 2. MAŁGORZATA PROKURA SA- MOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DRUKOWANIE GAZET Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA Z POZOSTAŁE ZA- KWATEROWANIE A RESTAURACJE I IN- NE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZA- NIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZ- NYCH Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIA- ŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA Z PRZY- GOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WY- DAWANIE GAZET Z WYDAWANIE CZA- SOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZA- KRESIE GIER KOMPUTEROWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE PO- ZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA Z DZIA- ŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZ- TWO PODATKOWE Z STOSUNKI MIĘ- DZYLUDZKIE I KOMUNIKACJA Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZE- NIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄ- DZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DO- RADZTWO TECHNICZNE B POZOSTA- ŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJA- LISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFE- SJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNI- KÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRA- CY TYMCZASOWEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGA- NIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH B PO- ZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Poz HOTEL MIKOŁAJKI SPÓŁKA SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA [GD.VII NS-REJ.KRS/5830/8/150] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. HOTEL MIKOŁAJKI ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica OPATA JACKA RYBIŃSKIEGO nr domu 8 kod pocztowy poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie ROK, NOTARIUSZ RENATA GÓRSKA UL. STOLARSKA 4B/1, GDAŃSK, REPERTORIUM A NR 2929/2008 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE INPRO ŚCIĄ WSPÓLNIK POSIADA 50 UDZIAŁÓW, PO 1000,00 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 68

19 WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO MSiG 102/2008 (2951) podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW. W PRZY- PADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁA- DANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIE- NIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. STEFANIAK 2. PIOTR JANUSZ PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MARASZEK 2. KRZYSZTOF MARIAN WICE- PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. LEWIŃSKI 2. ZBI- GNIEW FELIKS WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności HAN- DEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DE- TALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY TRANSPORT WODNY Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPO- MAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY ZA- KWATEROWANIE Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYNAJEM I DZIERŻAWA WYPOŻY- CZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Z WYPO- ŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJ- NEGO I SPORTOWEGO DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYW- KOWA I REKREACYJNA POZOSTAŁA IN- DYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI NA- PRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Poz I.M.K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA [KR.XI NS-REJ.KRS/7572/8/75] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. I.M.K. SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica GÓRNA nr domu 13 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R. - NOT. M. WYSZYŃSKA, KANCELARIA NOT. W KRAKOWIE, UL. KRÓLEWSKA 7, REP. A NR 19053/2007; Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NOWY 2. IZASŁAW KRZYSZTOF UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE 2 1. KRÓLIKOWSKI 2. TOMASZ CEZARY UDZIA- ŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄ- DU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADNIA OŚWIAD- CZEŃ WOLI I PODEJMOWANIA W IMIENIU SPÓŁ- KI ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZEŃ PRAWEM O WARTOŚCI DO ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘ- CY ZŁOTYCH)UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIEL- NIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, ZAŚ DO SKŁA- DANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODEJMOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPO- RZĄDZEŃ PRAWEM O WARTOŚCI POWYŻEJ ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄ- DU ŁĄCZNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KOWAL 2. JAN ANTONI PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KRÓLIKOWSKI 2. TOMASZ CEZARY WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. NOWY 2. IZASŁAW KRZYSZTOF CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (Z WYŁĄCZENIEM MEBLI), WYRO- BÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA Z DZIAŁALNOŚĆ WY- DAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPI- SANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Z PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SU- ROWCÓW NIEMETALICZNYCH Z PRO- DUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ Z BUDOWNICTWO Z HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HAN- DLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCY- KLAMI Z HANDEL DETALICZNY Z WYŁĄ- CZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Z HOTELE I RESTAURACJE Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI Z INFORMATYKA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEK- TURY I INŻYNIERII Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZO- STAŁA Poz INŻ. COCCHIERI SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA [KR.XI NS-REJ.KRS/3285/8/12] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. INŻ. COCCHIERI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRA- KÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica STAROWIŚL- NA nr domu 68 nr lokalu 30 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. - NOT. DR HAB. ZYGMUNT TRUSZKIEWICZ, KANCELARIA NOT. W KRAKOWIE, UL. RTM DUNIN-WĄSOWICZA 8/5, REP. A NR 543/2008; R. - NOT. DR HAB. EDWAR DROZD, KANCELARIA NOT. W KRAKO- WIE, UL. RTM DUNIN-WĄSOWICZA 8/5, REP. A NR 1417/ ZMIANA 8 UMOWY; Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. COCCHIERI 2. GIAN- CARLO UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTO- ŚCI ,00 ZŁ 6. NIE 2 1. RUSEK 2. EWA BAR- BARA UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. COCCHIERI 2. GIANCARLO 5. PREZES ZARZĄ- DU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁO- WYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBO- TY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKA- CYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTA- ŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WOD- NEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWA- NIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻY- NIERSKICH Z WYKONYWANIE INSTALA- CJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWA- NIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH IN- STALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKO- WANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BU- DOWLANEJ Z POSADZKARSTWO; TA- PETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKO- NYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLA- NYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKO- NYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE RO- BOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODAR- STWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTO- WA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALO- WYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPO- SAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHE- MICZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYRO- BÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZO- NA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PRO- WADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGA- NAMI I TARGOWISKAMI Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW B MAGAZYNO- WANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TO- WARÓW Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERU- CHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIA- MI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIE- RII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJA- LISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Poz ISM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA [WR.VI NS-REJ.KRS/6493/8/946] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. ISM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica WIO- SENNA nr domu 14 nr lokalu 2 kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA SZYSZKO Z KANCELARII NOTA- RIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY BAŁUC- KIEGO 4/2, REPERTORIUM A NR 1230/ MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY

20 MSiG 102/2008 (2951) WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GENTILUCCI 2. SAURO (DZIEWIĘĆDZIE- SIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTO- ŚCI (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIEL- NEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GENTILUCCI 2. SAURO 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDA- MI SAMOCHODOWYMI Poz JORDANÓW PALACE DEVELOPMENT. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XII NS-REJ.KRS/10295/8/127] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. JORDANÓW PALACE DEVELOPMENT 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MA- ZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica EMILII PLATER nr domu 53 kod pocztowy poczta WARSZA- WA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie , MARTA GORZELAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. SZUCHA 16 LOK.16. REP. A NR 305/ , MARTA GORZELAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WAR- SZAWIE, AL. SZUCHA 16 LOK 16 REP. A NR 616/ ZMIANA 6 UMOWY SPÓŁKI , MARTA GORZELAK, KANCELARIA NO- TARIALNA W WARSZAWIE, AL. SZUCHA 16 LOK.16. ZMIANA 6 UMOWY SPÓŁKI Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄ- DU JEDNOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY DO RE- PREZENTACJI JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMO- DZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSO- BOWEGO - UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PALACIO GARAY 2. INAKI IRKUS 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. SZWOL- GIN 2. IZABELA JOANNA SA- MODZIELNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNO- SZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIE- MIESZKALNYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWA- NIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WY- KOŃCZENIOWYCH Z POZOSTAŁE SPE- CJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE IN- DZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWA- NIA Z RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z POZO- STAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄ- CZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERY- TALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIE- RUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERU- CHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIE- RUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRE- SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Poz JSK CONTAINER SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [SZ.XVII NS-REJ.KRS/3898/8/142] KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. JSK CONTAINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POL- SKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KAMIEŃSKI gmina GOLCZEWO miejscowość GOL- CZEWO 2. miejscowość GOLCZEWO ulica NIEPOD- LEGŁOŚCI nr domu 38 kod pocztowy poczta GOLCZEWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie KWIETNIA 2008 R., NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZA- WIE, REP. A NR 18338/2008 Rub CZAS NIE- OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KNUDSEN 2. JENS STEFAN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JED- NOOSOBOWY, CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPO- WAŻNIONY SAMODZIELNIE DO REPREZENTACJI SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, ZASADY RE- PREZENTACJI SĄ NASTĘPUJĄCE: - PREZES ZARZĄ- DU I VICE-PREZESI ZARZĄDU SAMODZIELNIE RE- PREZENTUJĄ SPÓŁKĘ I SKŁADAJĄ OŚWIADCZE- NIA W IMIENIU SPÓŁKI, - CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ I SKŁADAJĄ OŚWIADCZE- NIA W IMIENIU SPÓŁKI DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z PRE- ZESEM ZARZĄDU LUB VICE-PREZESEM ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KNUDSEN 2. JENS STEFAN 5. PREZES ZARZĄ- DU 6. NIE 2 1. TRAXL 2. KARL 5. VICE-PREZES ZA- RZĄDU 6. NIE 3 1. KNUDSEN 2. TORBEN 5. VICE- -PREZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. KOPERA 2. DARIUSZ ADAM CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRO- DUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘ- ŚCI Z NAPRAWA I KONSERWACJA META- LOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH Z PRO- DUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO PRODUKCJA ZBIORNIKÓW, CYSTERN I PO- JEMNIKÓW METALOWYCH Z INSTALO- WANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALUR- GIA PROSZKÓW HANDEL HURTOWY, Z WY- ŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODO- WYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZE- NIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SA- MOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHO- MOŚCI WYNAJEM I DZIERŻAWA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWA- DZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄ- DZANIA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZ- WOJOWE REKLAMA Poz KALDERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA [PO.IX NS-REJ.KRS/3586/8/716] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. KALDERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PILSKI gmina PIŁA miejscowość PIŁA 2. miejscowość PIŁA ulica GRUNWALDZKA nr domu 2 kod pocztowy poczta PIŁA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ PIOTR PIECHOCKI, KANCELARIA NO- TARIALNA W CHODZIEŻY, REP. A NR 3133/ R., NOTARIUSZ PIOTR PIECHOCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W CHODZIEŻY, REP. A NR 4995/ ZMIENIONO: 3 PKT 2. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CHOLEWICKI 2. ZBIGNIEW UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO. DWÓCH CZŁONKÓW ZA- RZĄDU ŁĄCZNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIE- LOOSOBOWEGO. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CHOLEWICKI 2. ZBIGNIEW PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I RO- ŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z OBRÓBKA I USU- WANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WY- DOBYWANIE GLINY I KAOLINU Z PRO- DUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTA- ŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WOD- NEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BU- DOWĘ Z TRANSPORT DROGOWY TO- WARÓW B MAGAZYNOWANIE I PRZE- CHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSO- WYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERU- CHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIA- MI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI RE- KLAMOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ RA- CHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODAT- KOWE Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GO- SPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NA- UKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA Z STOSUNKI MIĘDZY- LUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Poz LUBELSKIE CENTRUM UTYLIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WY- DZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LU.XI NS-REJ.KRS/5207/8/388] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczo- MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 70

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki:

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: 1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu.

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu. Raport bieżący nr 13/2017 Uchwalone zmiany w Statucie Spółki Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Nr 7/05/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2017 r. zmieniło Statut Spółki przez

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (PKD 01.13.Z); 2) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:27:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:27:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.10.2016 godz. 20:27:17 Numer KRS: 0000405040 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Dane z wpisu w rejestrze REGON Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki:

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki: Numer raportu: RB 109-W/2015 Data sporządzenia: 2015-12-29 Temat raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku Treść raportu: Zarząd Centrum

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu:

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/2012 2 Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: 18.11.Z Drukowanie gazet 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.13.Z - Działalność usługowa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.12.2013 godz. 14:09:32 Numer KRS: 0000443669

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.12.2013 godz. 14:09:32 Numer KRS: 0000443669 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.12.2013 godz. 14:09:32 Numer KRS: 0000443669 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.01.2014 godz. 17:12:14 Numer KRS: 0000473142

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.01.2014 godz. 17:12:14 Numer KRS: 0000473142 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.01.2014 godz. 17:12:14 Numer KRS: 0000473142 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:50:44 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:50:44 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.01.2017 godz. 14:50:44 Numer KRS: 0000450075 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.07.2014 godz. 17:01:33 Numer KRS: 0000515596

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.07.2014 godz. 17:01:33 Numer KRS: 0000515596 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.07.2014 godz. 17:01:33 Numer KRS: 0000515596 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki Poniżej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:03:50 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:03:50 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.12.2013 godz. 09:03:50 Numer KRS: 0000431992 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:57:24 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:57:24 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.12.2013 godz. 09:57:24 Numer KRS: 0000426620 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:01:12 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:01:12 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.10.2013 godz. 14:01:12 Numer KRS: 0000333763 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:48:23 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:48:23 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.01.2017 godz. 09:48:23 Numer KRS: 0000074682 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:16:09 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:16:09 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.01.2017 godz. 22:16:09 Numer KRS: 0000449553 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy ilość firm wg PKD 4 kwietnia 2014 08:41:34 główne pkd opis Rekordy e-mail Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 16 4 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:24:26 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:24:26 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.11.2016 godz. 16:24:26 Numer KRS: 0000405735 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:37:16 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:37:16 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.10.2014 godz. 18:37:16 Numer KRS: 0000306053 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

:44. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki. Raport bieżący 25/2014

:44. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki. Raport bieżący 25/2014 2014-06-03 07:44 ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki Raport bieżący 25/2014 Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (dalej "Spółka"), niniejszym informuje,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:19:32 Numer KRS: 0000359224

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:19:32 Numer KRS: 0000359224 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.07.2014 godz. 14:19:32 Numer KRS: 0000359224 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.12.2014 godz. 14:22:58 Numer KRS: 0000481806

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.12.2014 godz. 14:22:58 Numer KRS: 0000481806 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.12.2014 godz. 14:22:58 Numer KRS: 0000481806 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:53:06 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:53:06 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.12.2016 godz. 14:53:06 Numer KRS: 0000087776 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.06.2015 godz. 11:02:19 Numer KRS: 0000157845

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.06.2015 godz. 11:02:19 Numer KRS: 0000157845 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.06.2015 godz. 11:02:19 Numer KRS: 0000157845 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 21:30:13 Numer KRS: 0000127383

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 21:30:13 Numer KRS: 0000127383 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2014 godz. 21:30:13 Numer KRS: 0000127383 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:03:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:03:34 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.12.2016 godz. 10:03:34 Numer KRS: 0000095039 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:09:22 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:09:22 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.09.2015 godz. 17:09:22 Numer KRS: 0000398982 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku.

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. 1. Na podstawie uchwały nr 17 ZWZ Prymus S.A. zmienia się 6 Statutu Spółki. Obowiązujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:26:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:26:29 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.09.2013 godz. 12:26:29 Numer KRS: 0000474926 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:11:30 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:11:30 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.01.2017 godz. 06:11:30 Numer KRS: 0000268002 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10 maja 2011 roku

ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10 maja 2011 roku ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10 maja 2011 roku Obecne brzmienie 8 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.07.2016 godz. 23:35:49 Numer KRS: 0000354537 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:25:53 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 05:25:53 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.01.2017 godz. 05:25:53 Numer KRS: 0000486962 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:20 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:20 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.01.2017 godz. 10:46:20 Numer KRS: 0000473301 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INDEKS INDEKS. BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (załącznik nr 9) [BMSiG-9316/2013] - s. 181, poz. 16549.

INDEKS INDEKS. BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (załącznik nr 9) [BMSiG-9316/2013] - s. 181, poz. 16549. MSIG 228/2013 (4345) A M A Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy (załącznik nr 15) [BMSiG-10328/2013] - s. 265, poz. 16555. Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:37:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:37:11 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.02.2017 godz. 13:37:11 Numer KRS: 0000450384 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:43:48 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:43:48 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.01.2017 godz. 19:43:48 Numer KRS: 0000142218 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 2017 r.

Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 2017 r. Postępowania restrukturyzacyjne I kwartał 207 r. Ustawą z dnia 5 maja 205 r. Prawo restrukturyzacyjne wprowadzono nowy typ postępowania, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:16:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:16:27 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.01.2017 godz. 17:16:27 Numer KRS: 0000482524 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:09:37 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:09:37 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.09.2012 godz. 10:09:37 Numer KRS: 0000433299 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:19:39 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 06:19:39 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.01.2017 godz. 06:19:39 Numer KRS: 0000445986 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.11.2013 godz. 15:42:29 Numer KRS: 0000483497

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.11.2013 godz. 15:42:29 Numer KRS: 0000483497 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.11.2013 godz. 15:42:29 Numer KRS: 0000483497 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-07/ KH 627E KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) 1. Kontakt do: Kancelaria Liderio Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:51:40 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:51:40 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.12.2016 godz. 11:51:40 Numer KRS: 0000101464 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:25:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:25:27 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.02.2016 godz. 13:25:27 Numer KRS: 0000397521 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:32:40 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:32:40 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.06.2016 godz. 23:32:40 Numer KRS: 0000415788 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:27:00 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:27:00 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.12.2014 godz. 11:27:00 Numer KRS: 0000150519 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:11:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:11:05 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.02.2017 godz. 01:11:05 Numer KRS: 0000507846 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:04:45 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:04:45 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.08.2017 godz. 23:04:45 Numer KRS: 0000183437 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.10.2014 godz. 11:30:24 Numer KRS: 0000005517

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.10.2014 godz. 11:30:24 Numer KRS: 0000005517 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.10.2014 godz. 11:30:24 Numer KRS: 0000005517 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:45:22 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:45:22 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.11.2016 godz. 01:45:22 Numer KRS: 0000026652 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.04.2015 godz. 10:12:45 Numer KRS: 0000340843

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.04.2015 godz. 10:12:45 Numer KRS: 0000340843 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.04.2015 godz. 10:12:45 Numer KRS: 0000340843 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:39:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:39:47 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.10.2016 godz. 08:39:47 Numer KRS: 0000010471 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 04:08:34 Numer KRS: 0000371771 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.11.2013 godz. 08:42:47 Numer KRS: 0000365393

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.11.2013 godz. 08:42:47 Numer KRS: 0000365393 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.11.2013 godz. 08:42:47 Numer KRS: 0000365393 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2014 godz. 10:38:19 Numer KRS: 0000266165

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.04.2014 godz. 10:38:19 Numer KRS: 0000266165 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.04.2014 godz. 10:38:19 Numer KRS: 0000266165 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:55:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:55:27 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.01.2017 godz. 14:55:27 Numer KRS: 0000273344 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:10:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:10:05 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.09.2016 godz. 15:10:05 Numer KRS: 0000483725 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.08.2014 godz. 09:27:48 Numer KRS: 0000517380

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.08.2014 godz. 09:27:48 Numer KRS: 0000517380 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.08.2014 godz. 09:27:48 Numer KRS: 0000517380 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.01.2015 godz. 14:40:43 Numer KRS: 0000183406

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.01.2015 godz. 14:40:43 Numer KRS: 0000183406 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.01.2015 godz. 14:40:43 Numer KRS: 0000183406 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:51:00 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:51:00 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.01.2017 godz. 10:51:00 Numer KRS: 0000438004 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: Wskazanie zmiany Statutu przyjętej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 26 maja 2015 roku: Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:10:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:10:29 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.08.2017 godz. 20:10:29 Numer KRS: 0000520373 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:32:42 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:32:42 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.12.2016 godz. 11:32:42 Numer KRS: 0000005750 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:09:22 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:09:22 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2016 godz. 22:09:22 Numer KRS: 0000110498 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.04.2013 godz. 12:38:55 Numer KRS: 0000404171

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.04.2013 godz. 12:38:55 Numer KRS: 0000404171 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.04.2013 godz. 12:38:55 Numer KRS: 0000404171 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.11.2014 godz. 14:03:26 Numer KRS: 0000528765

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.11.2014 godz. 14:03:26 Numer KRS: 0000528765 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.11.2014 godz. 14:03:26 Numer KRS: 0000528765 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:07:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:07:11 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.06.2017 godz. 15:07:11 Numer KRS: 0000010378 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2014 godz. 10:53:00 Numer KRS: 0000154484

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2014 godz. 10:53:00 Numer KRS: 0000154484 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.01.2014 godz. 10:53:00 Numer KRS: 0000154484 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:03:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:03:29 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.12.2016 godz. 11:03:29 Numer KRS: 0000507684 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 16:54:13 Numer KRS: 0000397603

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 16:54:13 Numer KRS: 0000397603 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2014 godz. 16:54:13 Numer KRS: 0000397603 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2013 godz. 09:50:56 Numer KRS: 0000145932

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2013 godz. 09:50:56 Numer KRS: 0000145932 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.09.2013 godz. 09:50:56 Numer KRS: 0000145932 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:32:55 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:32:55 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.08.2017 godz. 13:32:55 Numer KRS: 0000525887 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo